Hallitus leikkaa asumistukea

Hal­li­tus leikkaa asum­is­tukea monel­la tavalla.

Siitä pois­tuu 300 euron suo­jao­su­us ansio­tu­loille. Tämä alen­taa pieni­palkkaisen asum­is­tukea sadal­la eurol­la. Olen tästä vähän haikeana, kos­ka pidän tuo­ta omavas­tu­u­ta omana aikaansaan­nok­se­nani. Se oli tarkoitet­tu erään­laisek­si köy­hän miehen mata­la­palkkat­uek­si tuke­maan työl­lisyyt­tä. Se piti yllä työ­paikko­ja, joiden palka­n­mak­sukyky oli huono. Näin työl­lis­tet­ti­in niitä, joil­la ei ole mitään erityisosaamista.

Sit­tem­min työt­tömyys on muut­tunut työvoima­pu­lak­si.   Näis­sä olois­sa voi tietysti ajatel­la, ettei tehot­to­mia työ­paikko­ja ylläpitävää mata­la­palkkatukea enää tarvita.

Siirtämä­vai­he pitäisi kuitenkin jotenkin hoitaa sosi­aalis­es­ti hyväksyt­täväl­lä tavalla.

Asun­to­tukea leikataan myös kaik­il­ta, nos­ta­mal­la omavas­tu­u­o­su­u­den 70 pros­ent­ti­in. Se on nyt 80 %. Jos ylimpiä kor­vat­tavia vuokria nos­tet­taisi­in vas­taavasti, tämä olisi perustel­tua, mut­ta näin ei taide­ta tehdä. Sil­loin asum­is­tu­ki piene­nee yksi­na­su­val­ta Helsingis­sä vajaal­la 60 eurol­la ja pieni­palkkaiselta siis yhteen­sä 150 eurol­la. Työ­markki­nat­uen varas­sa elävät köy­htyvät, mut­ta eivät niin paljon kuin pieni­palkkaiset. Tuskaa lisää se, että työ­markki­nat­ues­ta pois­tu­vat lapsikorotukset.

Hyväksy­tyt enim­mäisvuokrat laske­vat Helsingis­sä samal­la tasolle Espoon ja Van­taan kanssa. Kaiken kaikki­aan asum­is­tu­ki heikke­nee Helsingis­sä merkittävästi.

Asum­is­tukea ei jatkos­sa mak­se­ta omis­tusasun­toi­hin. Se pois­taa yhden älyt­tömyy­den, yhtiölainan lyhen­nyk­sen mak­samisen val­tion varoista. Kela perustelee tätä kum­mallisu­ut­ta sil­lä, että niin saa­vat vuokranan­ta­jatkin tehdä verotuksessa.

Johtaa alueellisiin palkkaeroihin

Kos­ka pieni­palkkaista työtä tekevät eivät enää pysty asumaan pääkaupunkiseudul­la, on pieniä palkko­ja tääl­lä nos­tet­ta­va. Markki­nat var­maankin hoita­vat, mut­ta tuskaisen siir­tymä­vai­heen jäl­keen. Olisi hyvä, että työe­htosopimuk­si­in tuli­si­vat selkeät kalli­in paikan lisät.

Rav­in­to­lat esimerkik­si nos­ta­vat palkko­ja pakos­ta tai sulke­vat oven­sa. Oman ongel­mansa muo­dosta­vat hoitoalan ihmiset, joille rahoi­tus tulee val­ti­ol­ta. Ymmärtääkö val­tio, että asum­istuen leikkaus lisää sote-meno­ja palkko­jen takia Helsingis­sä enem­män kuin Kajaanissa?

Olen mon­esti kir­joit­tanut, että alueelli­nen tas­apaino olisi parem­pi, jos meil­lä olisi selkeitä alueel­lisia palkkaero­ja. Tämä vie siihen suun­taan, mut­ta se pitäisi toteut­taa koordi­noidusti myös palkko­ja nostaen.

Asum­istuen leikkauk­set tun­tu­vat Helsingis­sä eniten, mut­ta Helsin­gin kaupun­ki hyö­tyy niistä, kun työt­tömät ja pieni­palkkaiset joutu­vat muut­ta­maan halvem­man asumisen alueille jon­nekin radan­var­teen, elleivät jopa muualle maa­han. Asun­to­ja vapau­tuu enem­män vero­ja mak­sav­ille.  Seg­re­gaa­tio­ta tämä taas ker­ran pahentaa.

Ara-asunnot köyhimmille

Ara-tuotan­toa on tarkoi­tus vähen­tää ja samal­la Ara-asun­to­ja on tarkoi­tus vara­ta lähin­nä köyhimmille.

Suun­nitel­laan myös Ara-asun­to­jen vuokrien riip­pu­vu­ut­ta tuloista niin, että suu­rit­u­lois­t­en vuokria tuet­taisin vähem­män. Tätä en oikein osaa vas­tus­taa, kos­ka olen tätä ehdot­tanut itsekin.

Selvit­tävät myös Ara-asun­to­jen vuokra­sopimusten tekemistä määräaikaisik­si niin, että yli­t­u­loiset voidaan häätää pois. Kehotan hark­it­se­maan. Tämä muo­dostaa val­taisan kan­nustin­loukun, jos yhden euron liika ansio johtaa kym­me­nien tuhan­sien euro­jen suu­ruisen edun menet­tämiseen. Vuokran riip­pu­vu­us tuloista riit­täisi hyvin.

Toimeen­tu­lo­tu­keen suun­nitel­laan viiden pros­entin omavas­tu­u­ta asum­is­menoista. Kan­natin sel­l­aista aikanaan, mut­ta se on otet­ta­va huomion toimeen­tu­lotuen peru­sosas­sa. Tätäkin isom­pi vaiku­tus toimil­la, joil­la tehoste­taan toimeen­tu­lotuen saa­jien muut­tamista halvem­pi­in asun­toi­hin. Sel­l­aisen ei tarvitse enää löy­tyä samas­ta kun­nas­ta (esim. Kau­ni­ainen) vaan samal­ta työssäkäyn­tialueelta (Ker­a­va). Sinän­sä perustel­tua, mut­ta pitäisi voi­da ottaa huomioon inhimil­lisiä näköko­htia, kuten sairaan äidin hoit­a­mi­nen tai lapsen har­ras­tuk­set ja kaveripiiri.

 

25 vastausta artikkeliin “Hallitus leikkaa asumistukea”

 1. Mitähän ajat­tel­e­vat nyt ne pieni ja keski­t­u­loiset jot­ka äänes­tivät perus­suo­ma­laisia, KD:tä tai RKP:tä, tun­tuuko nyt siltä että teitä kusti­in suo­raan sanoen silmään. Ja eikai sen­tään kukaan pieni- tai keski­t­u­loinen ole voin­ut olla niin kahe­li olla että äänesti peräti kokoomus­ta. No mut­ta jos joku pieni-tai keski­t­u­loinen äänesti mitä tahansa noista puolueista niin he saa­vat syyt­tää tyh­myy­destään vain itseään tyh­myy­destään. Äänestet­täessä pitää nimit­täin ymmärtää mitä tilaa, nyt til­a­sitte leikkauk­sia itsel­lenne. Ja aiheutitte sen että kaik­ki pieni- ja keski­t­u­loiset joutu­vat kär­simään. Hävet­tääkö edes?

  Itse kuu­lun varsin hyvin toimeen­tule­vien joukkoon, siihen joukkoon jon­ka ei tarvitse osal­lis­tua mil­lään taval­la talouden tas­apain­ot­tamiseen mut­ta olisin ehdott­tomasti ollut valmis kuitenkin osal­lis­tu­maan siihen, tietoise­na kuin­ka kipeitä nuo leikkauk­set ovat niille joil­la on muutenkin tiukem­paa. Mut­ta niin­pä vaan sin­imus­ta oikeis­to pää­tyikin kurit­ta­maan vain pien­i­t­u­loisia, antoipa kaikkein suu­rit­u­loisim­mille vielä lisääkin.

  Eivätkö ihmiset tosi­aankaan ymmär­rä mitä tarkoit­taa se jos sydän on sini­nen ja oikeal­la, nyt vieläpä musta.

  Ja ne per­sudu­u­nar­it jot­ka mah­dol­lis­ti­vat tämän, mikä teitä oikein riivaa? Kuin­ka kehtaat­te koh­da­ta työkaverinne ja ne joiden toimeen­tu­losta äänestämänne edus­ta­jat nyt leikkaavat.

  Osmon tek­stistä näkee että hänel­lä sydän on sen­tään vielä paikallaan.
  Siitä pais­taa kuitenkin läpi tiet­ty naivius nyky­istä oikeis­to­su­un­taus­ta kohtaan, aivan kuin se olisi jotenkin sivistynyt­tä ja inhimil­listä. Ei ole vaan se on häikäilemätön­tä oikeis­to­laisu­ut­ta joka on yhdis­telmä uus­lib­er­al­is­mista ja far-right politiikasta. 

  Nyt nähdään myös mis­sä on KD:n sydän ja RKP:n arvot. Ne on menetet­ty heit­tämäl­lä pien­i­t­u­loiset kan­nat­ta­jat suden suuhun. Onpa­han pal­jas­tanut kuitekin Essayahin tekopy­hyy­den jol­la ei ole kris­til­lis­ten arvo­jen kanssa enää mitään tekemistä ja Hen­rik­sonin kaksi­naa­maisu­u­den arvo­jen suh­teen. Eikö teitä edes hävetä, kuin­ka te kehtaatte!

  1. “Mitähän ajat­tel­e­vat nyt ne pieni ja keski­t­u­loiset jot­ka äänes­tivät perus­suo­ma­laisia, KD:tä tai RKP:tä, tun­tuuko nyt siltä että teitä kusti­in suo­raan sanoen silmään.” 

   Minkäköhän vuok­si niitä per­su­ja oli suo­ras­taan pakko äänestää, jos vähänkin ajat­teli mikä on Suomen tilanne? Ja mihin suun­taan se olisi edelleen ollut matkalla jos hal­li­tuk­ses­sa olisi jatkanut esim. SDP vallankäyttäjänä? 

   Ei köy­häkään ole niin kahe­li, sin­ua lainatak­seni, että olisi voin­ut uskoa velkave­don voivan jatkua vielä tästäkin eteenpäin. 

   Olisi voitu kyl­lä leika­ta muista asioista enem­män kuin asumiseen liittyvistä.
   Koulu­tussek­torin lieveilmiöi­hin (hallinto, kon­sul­tit, ope­tus­min­is­ter­iö, opetuk­seen liit­tymätön oheis­by­rokra­tia perusk­oulus­ta korkeak­oului­hin) olisi pitänyt puut­tua isol­la kädel­lä. Sama koske­nee myös sotepuolta.
   Ne eivät olisi olleet “koulu­tusleikkauk­sia” tai “soteleikkauk­sia” vaan byrokratialeikkauksia.
   Myös maamme laitok­sis­sa vili­sevät luke­mat­tomat ja toim­i­mat­tomat digisovel­luk­set ja “ohjel­mat” vievät paljon rahaa ja toim­intakykyä ihan lak­isääteisiltäkin palveluilta.

   1. Ei siinä mitään jos ker­ran halusit tuo­ta itselle­si ja muille pieni- ja keski­t­u­loisille! Mut­ta itse en mis­sään tapauk­se­na olisi halun­nut tuo­ta jos olisin pieni tai keski­t­u­loinen, en toki muutenkaan. Olisin ehdot­tomasti valin­nut mielu­um­min lin­jan jos­sa sopeu­tus tehdään tas­a­puolisem­min ja maltil­lisem­min, eikä niin että mak­saji­na ovat vain pieni- ja keski­t­u­loiset. Kyl­lä kaik­ki muutkin puolueet oli­vat valmi­ita sopeut­ta­maan talout­ta, eli eivät ne olleet irral­laan todel­lisu­ud­es­ta ja kahelei­ta. Mut­ta kun lin­ja jos­sa olisi lisät­ty samal­la val­tion tulo­ja ja sopeutet­tu maltil­lisem­paan tahti­in ei kel­van­nut äänestäjille, niin sit­ten pieni ja keski­t­u­loiset mak­sa­vat kaiken. 

    Sil­loin kun val­tion­ve­lan luon­net­ta ymmärtämätön alkaa äänestämään siitä saman­lail­la huolestuneena kuin omas­ta velas­taan, vieläpä ymmärtämät­tä mik­si velkaa tarvit­ti­in sekä koronas­ta että Ukraina sodas­ta johtu­vien kri­isien hoitoon, ja että oleel­lista on velan suu­ru­us suh­teessa bkt:hen ja suh­teessa euroalueen keskiar­voon, ei niinkään sen absolu­ut­ti­nen määrä, jäl­ki on juuri se mitä nyt nähdään. Kun siihen lisää vielä ainakin joidenkin rasis­tisen suh­tau­tu­misen maa­han­muut­toon ja työt­tömiä syyl­listävät tun­teet, hoita­jien kiivas­tu­misen poti­las­tur­val­lisu­u­den takaamisek­si laa­di­tus­ta laista tai haavoit­tuvia poti­lai­ta suo­jaa­van rokot­teen ottamis­es­ta, työn­tek­i­jöi­den katkeru­us omaa edun­valvon­taansa kohtaan eli ammat­tili­it­to­ja kohtaan, ymmärtämät­tömyys ilmas­to­toimien tärkey­destä, yleinen denial­is­mi jne. niin jäl­ki on rumaa. Kun sit­ten seireen­it kut­su­vat, niin ryn­nätään kuin raiv­ot härät suo­raan seiree­nien ansaan. Kom­men­tis­tasi päätellen juuri niin on käynyt, kun vieläkin luul­laan että pelkästään byrokra­ti­aa vähen­tämäl­lä, yle-veron alen­nuk­sel­la, tai sivu­ut­taen sen että kehit­tämi­nenkin mak­saa, uskoen että sote saadaan parem­mak­si pelkästään kehit­tämäl­lä ja ilman rahaa vaik­ka van­hevan väestön myötä tarpeet kas­va­vat, ja muil­la vas­taav­il­la kon­steil­la olisi voitu hoitaa luvatut mil­jardilu­okan leikkauk­set, niin voi, voi.. Kan­nat­taisi ainakin ensik­si miet­tiä mitä tuo byrokra­tia oikeasti mak­saa, ettei vaan usko että sen pois­t­a­mi­nen kokon­aankaan riit­täisi. Ja miet­tiä myös sitä mitä sil­lä byrokra­tial­la oikein tarkoite­taan ja mitä sen pois­tamis­es­ta seu­raisi. Byrokra­tia (ran­sk. bureau + kreik. kratein) tarkoit­taa organ­isaa­tioi­ta, toimen­piteitä, pro­tokol­lia ja sään­te­lyä, joil­la jotakin toim­intaa määrätään ja suoritetaan.

    Ja kun mon­et pitävät julk­isia työ­paikko­jakin pelkkänä tuot­ta­mat­tomana byrokra­tiana ja ver­taa­vat niin mielel­lään Suomea mui­hin pohjo­is­mai­hin ja kehu­vat niiden talout­ta ja korkeam­paa työl­lisyysastet­ta, niin kan­nat­taa huo­ma­ta myös se että niis­sä halu­taan myös oikeasti työl­listää ihmisiä. Ja niis­sä ymmär­retään että myös julkisen sek­torin työ­paikat ovat kansan­talout­ta kas­vat­tavia. Suomes­sa sitä ei tun­nu­ta ymmärtävän. https://labore.fi/t&y/otetaan-mallia-ruotsista-ja-muista-pohjoismaista/

    Kan­nat­taa kuun­nel­la tarkasti mitä poli­itikot sanovat ja vieläpä ymmärtää mitä se oikeasti tarkoit­taa. Nyt nähdään että seireen­it vale­hte­liv­at kun lupa­si­vat olla leikkaa­mat­ta sosi­aal­i­tur­vas­ta, koulu­tuk­ses­ta ja sotes­ta ja varsinkin pieni- ja keski­t­u­loisil­ta. Ihmis­lu­on­toon kuu­luu myös se että hui­jatuk­si tul­lessa usein pyritään kieltämään se että on antanut hui­ja­ta itseään. Nyt on kuitenkin onnis­tut­tu hui­jaa­man jopa harv­inaisen monia. Min­ua ei onnis­tut­tu hui­jaa­maan kos­ka tiesin että käy juuri niin kuin nyt kävi! Niin tiesivät myös ne puolueet jot­ka jäävät nyt oppo­si­tioon. Eivätkä hui­jar­it hui­jaus­taan tähän lope­ta, he tule­vat kieltämään sen mitä lupa­si­vat. Ja osa kansas­ta tulee usko­maan myös tähän hui­jauk­seen uno­htaen sen että tyh­mien eväät syödään aian ensin.

    Sanon­ta­han kuu­luu myös että tyh­myy­destä sakoteaan ja nyt siitä sakote­taan kyl­lä oikein kun­nol­la! Otan osaa syyt­tömien puoles­ta! Ja eri­tyis­es­ti tule­vien sukupolvien puoles­ta siitä että nyky­isille sukupolville tun­tuu ole­van tärkeäm­pää pelkkä raha ja omat hedo­nis­tiset pyrkimyk­set, kuin se että pidet­täisin huol­ta siitä että elinkelpoinen maa­pal­lo ja luon­to säi­lyvät . Raha on vain väline jota voi luo­da lisää, mut­ta luon­non bio­di­ver­si­teet­tia on mah­do­ton­ta palaut­taa jos se ker­ran katoaa. Ja rahaa sekä omaisu­ut­ta tule­vat sukupol­vet tule­vat per­imään var­masti enem­män kuin mitä val­ti­ol­la on velkaa, suurin osa jopa moninker­tais­es­ti, joten ei sitä rahal­lista velkaa jätetä siinä mielessä tuleville sukupolville. Oikeaa velkaa jätetään vain jos tuhoamme elinympäristön tulevil­ta sukupolvil­ta ja taan­nu­tamme sivistyk­sen jol­la Suomeakin rakennetaan.

   2. Kyl­lä se leikkaus ei vie ruokarahoja,vaan viinarahoja.Ps
    Mik­si Jeppe Juo?

  2. Raju on leikkaus, mut­ta val­tio jatka­nee siltikin velka­an­tu­mis­taan, kos­ka korkomenot val­tion jo otta­malle velalle ovat jatkos­sa mil­jarde­ja euro­ja per vuosi isom­pia myöskin, kos­ka markki­nako­rot ovat reilusti nouse­mas­sa takavu­osien jopa negati­ivi­sista koroista. Velkaa on kiva ottaa, mut­ta koron mak­su, saati lain­o­jen lyhen­tämi­nen ei ole yhtä kivaa.

   Asum­istuen osalta on epä­selvää, mihin ver­tailu­luku­un 350 miljoo­nan euron säästö aio­taan laskea. Jos ja kun hal­li­tus aikoo toteut­taa monia muitakin leikkauk­sia samaan aikaan, kuten työt­tömyys­tur­van leikkauk­sen yli 2 kuukaut­ta työt­töminä olleil­ta, lap­siko­ro­tusten pois­tot yms., niin tulo­jen puoles­ta yleiseen asum­is­tu­keen oikeutet­tu­ja olisi luon­tais­es­ti tulos­sa vähin­täänkin kym­meniä tuhan­sia ruokakun­tia lisää, ellei samaan aikaan jotain muu­tu myös asumistuessa.

   “Itse kuu­lun varsin hyvin toimeen­tule­vien joukkoon, siihen joukkoon jon­ka ei tarvitse osal­lis­tua mil­lään taval­la talouden tas­apain­ot­tamiseen mut­ta olisin ehdott­tomasti ollut valmis kuitenkin osal­lis­tu­maan siihen, tietoise­na kuin­ka kipeitä nuo leikkauk­set ovat niille joil­la on muutenkin tiukempaa.”

   Jos halu­aa osal­lis­tua vapaae­htois­es­ti val­tion talouden tas­apain­ot­tamiseen, voi jät­tää kaik­ki verovähen­nyk­set oma­l­ta osaltaan ilmoit­ta­mat­ta, jol­loin pääsee mak­samaan lisää vero­ja. Tai sit­ten voi ilmoit­taa vaik­ka kuvit­teel­lisia lahjoituk­sia saaduik­si, jol­loin pääsee mak­samaan lah­javero­ja ilmoit­tamien­sa sum­mien mukaan. Val­tion talouden tas­apain­ot­tamiseen pääsee osal­lis­tu­maan juuri niin paljon kuin halu­aa, mikäli halu­aa mak­saa enem­män vero­ja kuin min­imis­sään olisi pakko.

   1. Jos hal­li­tus tekee väärää poli­ti­ik­ka ja halu­aa antaa vielä veronalen­nuk­si­akin velak­si ja vieläpä erit­täin hyvä­tu­loisille niin ei siinä yksit­täiset lahjoituk­set auta. On se ahneus vaan kum­ma tau­ti kun sitä ihan kuole­man­syn­niksikin kut­su­taan. Tek­isi mieli sanoa mon­elle joka samal­la valit­taa vero­tus­ta ja kehuskelee tuloil­la ja omaisu­udel­laan, että olisit han­kkin­ut vielä elämän.

    Ei hyv­in­voin­ti­val­tio­ta voi­da ylläpitää lahjoi­tusten varas­sa, almu yhteiskun­ta liit­tyy enem­män uusliberalismiin. 

    Toki osal­lis­tun myös lahjoituksin!

  3. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009663968.html

   “Kult­tuuri- ja vapaa-ajan pormes­tarin Paa­vo Arhin­mäen mukaan tilanteesta tekee eri­tyisen vaikean se, että samaan aikaan Heka on ilmoit­tanut nos­ta­vansa kaupun­gin vuokra-asun­to­jen vuokria jopa 10 prosenttia.”

   Ja ovat nos­ta­neet koko ajan nämä meistä “köy­histä välit­tävät” tuos­sa pari vuot­ta takaperin tehti­in vähän hallinnol­lista uud­is­tus­ta näis­säkin asun­nois­sa jokainen voi arva­ta mitä se tarkoit­ti virkami­esten määrään… Eri­tyisen härskiä noiden ininässä on se, että nimeno­maan itse ovat aiheut­ta­neet oikeas­t­aan kaik­ki köy­hien ongel­mat mut­ta se vaatisi jo niin pitkän kir­joituk­sen, että soin­in­vaara sitä tuskin lukee.

   Vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa muuten palk­ka oli ~14000mk ja vuokra ~2800mk nyt on vuokra ~1000€ ja palkan voitte muun­taa käytän­nössä euroiksi.

  1. On tuos­sa nyt ongel­ma. Kau­pan myyjä saa samat tulot 20 tun­nin työl­lä viikos­sa kuin kokopäivä­työstä. Ongel­ma olisi pitänyt kor­ja­ta koko lakia muut­ta­mal­la, ei wsen para­me­tre­jä säätämäl­lä. Nyt vas­taavasti pien­tä keikkaa ei kan­na­ta ottaa vastaan.

 2. Oli­pa­han taas melkoista pamfletointia.

  Se laki sosi­aal­i­tur­van asimus­menoista on ollut liki sanas­ta sanaan sama kuin nyt hal­li­tu­so­hjel­mas­sa. Sitä ei vain ole nou­datet­tu! Kelan tädit on pokkana pistäneet ennem­min per­heitä asumaan keskelle Helsinkiä kuin nou­dat­ta­neet lain kir­jain­ta asum­is­tu­ista ja sosi­aal­i­tu­ista. Vaik­ka lais­sa suo­raan lukenut koko ajan, että 3kk aikaa etsiä halvem­pi kämp­pä. Sen sijaan on muutet­tu harkin­navaraisia tukia, jatku­viksi tuik­si. Tämä taas on nos­tanut vuokria koko PK-seudul­la, kos­ka lop­u­ton kai­vo mak­saa kaiken, varsinkin maa­han­muut­ta­jille joil­la monia lap­sia, tämä on ollut arkea. Nyt kyse on enää siitä, että pis­tetäänkö tämän hal­li­tuk­sen aikana ne Kelan-tan­tat ruo­tu­un ja nou­dat­ta­maan lakia, vai nykyi­nen meno jatkuu.

  Isot vapau­tu­vat asun­not laske­vat väksinkin vuokria kaut­ta lin­jan, kos­ka niiden vuokrien kohtu­ullis­tamiselle olisi kaik­ista suurin tarve ja se taas vapaut­taa työssäkäyviä lap­siper­heitä siir­tymään niihin kohtu­uhin­taisi­in isom­pi­in vuokra-asuin­toi­hin, mikä vapaut­taa pienem­piä jne. Muutenkin on täysin type­r­ää, että sosi­aal­i­tu­il­la elävien on annet­tu pakkau­tua maan kalleim­man asumisen piiri­in. Sinne työhaas­tat­telu­un pääsee nykyään osal­lis­tu­maan etänä tai junal­la vaik­ka Rovaniemelle asti. Sen sijaan on nimen omaan lisät­ty seg­re­gaa­tio­ta kun on annet­tu syn­tyä ghet­tomaisia olo­suhtei­ta mis­sä maa­han­muut­ta­jien osu­us on todel­la suuri, kas kun muil­la ei ole varaa ja mah­dol­lisuuk­sia edes päästä asumaan niihin paikkoi­hin. Kun markki­na­t­alouden ei anneta toimia, vaan siel­lä on mukana iso joukko jot­ka ohit­taa kaik­ki jonot ja joiden kaik­ki kus­tan­nuk­set mak­saa veron­mak­sa­jat, on aiheut­tet­tu isom­pi ongel­ma kuin sil­lä, että jos Helsinki­in halu­at, niin sit­ten pitää olla töitä mil­lä se asum­i­nen siel­lä maksaa.

  Vih­doin tässä touhus­sa on jotain järkeä. Toki kos­ka on tehty huono­ja päätök­siä aikanaan, niin nyt joku kär­sii siir­tymäa­jas­ta. Mut­ta ei se siir­tymä järkeväm­pään muutenkaan tapah­du. Se on vain pakko tehdä. Aika kestämätön aja­tus­malli sekin, että ei voi­da tehdä enää mitään, kos­ka sit­ten joku kär­sii. Eli lop­ut­tomi­in vain val­ti­olle lisää velkaa ja kät­tä syvem­mälle muiden tasku­un, kun ei voi tehdä kun mokat­ti­in jo ja kor­ja­ta ei saa kun joku kär­sii. Ja mutku kaveritkin.

  Tääl­lä me jot­ka vero­ja mak­sel­tu muu­tatet­tu iso­van­hempia asumaan lähem­mäs pienelle paikkakun­nalle sen takia, että voitaisi­in hoitaa ja uusia kavere­i­ta joutunut lapset etsimään kun pitänyt töi­den perässä muut­taa… mut­ta ei voi vaa­tia kun se ei ole edes töissä.

 3. Käviköhän Var­ti­ainen tätä kuiski­mas­sa hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa? Helpot­taa hänen työtään kun köy­hiä pain­os­te­taan muualle. Eipä tul­lut Helsingille tältäkään hal­li­tuk­selta mitään. Masen­ta­va tule­vaisu­us, kun val­tio vie rahat tuh­lat­tavak­si muualle ja val­tu­us­to täyn­nä autop­uoluet­ta tuh­laa­mas­sa lop­utkin. Tuskin kukaan iloit­see Orpon Turun radas­ta. Polt­toainetuet ovat niin type­r­iä ja samal­la leikataan mielu­um­min koulu­tuk­ses­ta. Lisää rikol­lisu­ut­ta kun leikkauk­set ote­taan alhaal­ta. TS mak­saa jo Orpon vaa­likamp­pailun ja Iltale­hden rou­va kiimas­sa kun sai omansa val­taan. Tois­es­ta lehdestä puhu­mat­takaan. Eipähän tarvitse poli­ti­ikkaa seu­ra­ta kun tietää jo mitä siitä lehdis­sä sanotaan.

  1. Mitäs se Var­ti­ainen on käynyt kuiski­mas­sa? Hän on ainakin aiem­min ollut sitä mieltä, että mata­la­palkkatyötä ja alem­man tuot­tavu­u­den työn­tek­i­jöitä pitää tukea. Nythän Kokoomus menee pikem­minkin siihen suun­taan että kaiken­laisia työn tekemisen tukia vähen­netään, eli sosi­aal­i­tur­va menee yhä voimakkaam­min binääriseen 0 — työtön, 1 — [täys­tun­ti­nen] työn­tek­i­jä, suun­taan. Eli töis­sä ole­vat eivät saa tukia ja työt­tömät saa­vat pienem­piä tukia, ja osa-aikatyön­tek­i­jöitä ei tue­ta, kos­ka Kokoomuk­sen fan­ta­siois­sa kaik­ki työt­tömät ovat työt­tömiä laisku­ut­taan ja osa-aikatyön­tek­i­jät osa-aikatöis­sä laisku­ut­taan. Rav­in­to­lat ja mon­et muut palvelu­alan yri­tyk­set teet­tävät jo nyt paljon osa-aikatöitä ihan vain itsekkäistä syistä, näil­lä aloil­la työvoima­pu­la tulee pahen­e­maan entisestään.

   Samal­la myös Kokoomus myl­lää varsinkin pääkaupunkiseudun asun­tomarkki­nat aivan uuteen uskoon. Koh­ta on monil­la asun­tovelka­isil­la velkaa enem­män kuin asun­non arvo, ja lama iskee päälle samaan aikaan. Oikeas­t­aan luulen, että jos Kokoomus oikein kun­nol­la pääsee säästöis­sään vauhti­in niin 2020-luvus­ta tulee pahempi menetet­ty vuosikym­men kuin 2010-luvus­ta, ja kaik­ki sik­si että kieltäy­tyvät leikkaa­mas­ta eläkeläisiltä ja leikkaa­vat kaik­il­ta muil­ta. Tämä toi­mi pal­jas­taakin ettei kyseessä ole mikään muu kuin ide­ologi­nen ja oppor­tunisti­nen kuse­tus, val­tion­hoita­japuolueesta ei ole tietoakaan. 2030-luvun Suo­mi pistää yhä suurem­man osan kansan­tu­lostaan vain eläkeläis­ten pönkit­tämiseen samal­la kun velka­suhde kas­vaa, ja BKT ja syn­tyvyys sukelta­vat. Pal­jas­tu­ipa­han nyt että Kokoomus on suurem­pi eläkeläis­ten edun­valvo­ja kuin Kim­mo Kiljunen.

   1. Euro­statin 2021 maaver­tailus­sa Suo­mi ja Ran­s­ka käyt­tävät eniten bkt:stä sosi­aal­isi­in tulon­si­ir­toi­hin. Suomen osalta huomio kiin­nit­tyy asumisen tukemiseen sekä taku­ueläkkei­den suh­teel­lis­es­ti suuri­in osuuk­si­in. Sip­ilä yrit­ti onnis­tu­mat­ta leika­ta eläkeläis­ten asum­is­tukea. Kuitenkin kaikkial­la muual­la pien­tä eläket­tä saa­vat muut­ta­vat halvem­man asumisen perässä pois kaupungeista. Näin esimerkik­si Sak­sas­sa jos­sa myös työt­tömät sinkut asustel­e­vat alivuokralaisi­na. Sak­sas­sa vähäisen työu­ran tehnyt pär­jää 700 €/kk eläk­keel­lä. Virossa ruo­ka on kau­pas­ta ostet­tuna osit­tain jo Suomea kalli­im­paa. Silti siel­lä eläkeläiset tule­vat toimeen muu­ta­mal­la satasel­la kuus­sa. Marinin hal­li­tus nos­ti kyl­läkin use­aan otteeseen taku­ueläkkeitä ja indek­siko­ro­tuk­set oli­vat palkanko­ro­tuk­sia suurem­pia. Kyl­lä Marin piti vähäisen työu­ran omaavien boomerei­den puolta.

   2. >Pal­jas­tu­ipa­han nyt että Kokoomus on suurem­pi eläkeläis­ten edun­valvo­ja kuin Kim­mo Kiljunen.

    olin jo miet­tinyt että, jos kim­mo kiljunen liit­tyy kokoomuk­seen niin kukaan ei huo­maa mitään!

    vuon­na 2011 mietin että äänestänkö kokoomus­ta, sil­loin tuli huo­mat­tua painavia asioi­ta, jon­ka takia päätin etään­tyä voimakkaasti kokoomuk­ses­ta. se har­va tilanne kun kan­natan kap­i­tal­is­mia, markkin­talout­ta, yksilö­val­in­taa ja oikeis­to­laisia arvo­ja niin kokoomus menee kaap­pi­in piiloon.

    vih­je: kim­mo kiljunen.

 4. Noh.. vaa­likar­ja luuli halu­a­vansa light-ver­sion repub­likaani­hal­li­tuk­ses­ta. Sopii vain toivoa, että raipan jäl­jet selässä ovat tarpeek­si kipeitä vielä neljän vuo­den päästä.

 5. Voisiko toimeen­tu­lotuen asum­is­meno­jen omavas­tu­un nos­taa vähitellen sataan pros­ent­ti­in, toki ottaen se huomioon toimeen­tu­lotuen perusosassa?

 6. Tuo asum­is­tu­ki omis­tusasun­toi­hin on ollut saman­lainen kum­ma­jainen mitä ulosot­tomak­su­jen huomioimi­nen toimeen­tu­lotues­sa. Käytän­nössä val­tio mak­saa velko­ja pois.

 7. Osmo kir­joit­ti tuol­la, että on oikein, että jatkos­sa asum­is­tukea ei mak­se­ta omis­tusasun­nos­sa asuville.
  Tämä tun­tuu aika järkevältä. Mut­ta joskus ihmettelin sitä helsinkiläistä touhua, että isom­matkin per­heet sin­nit­te­liv­ät pienis­sä omis­tusasun­nois­saan ilman yhteiskun­nan tukea. Kun vas­taa­van kokoinen per­he saat­toi elää hyvinkin isos­sa vuokra-asun­nos­sa yhteiskun­nan tuel­la. Oliko­han niis­sä asum­is­tuk­isään­nöis­sä joku neliömäärä/henkilö. Joskus tun­tuu, että näis­sä sosi­aalietuuk­sis­sa vede­tään hihas­ta ihmis­ar­voko­rt­ti keskustelu­un, mut­ta omil­laan sin­nit­televän ihmis­ar­voon ei yhteiskun­ta puutu.
  Min­ul­la ei ole mitään tietoa asum­istues­ta. Tun­tuu siltä, että poli­itikot ja byrokraatit ovat luoneet jonkin­laisen him­melin, että siitä ei saa mitään tolkkua.

  1. Lie­nee perustel­tua pois­taa asum­is­tu­ki uud­is­rak­en­tamiseen liit­tyvistä rahoi­tus­vastikkeista. Se kun on käytän­nössä osto­hin­nan mak­samista Kelan varoin. Mut­ta onko todel­la järkevää pois­taa asum­istuen saamis­mah­dol­lisu­us kaik­ista omis­tusasun­nos­ta sen sijaan, että tukea rajat­taisi­in tarkem­min eniten tarvitseville?

   Kaik­ki omis­tusasun­to­jen asum­is­tu­ki ei ole ollut lyhen­nys­ten mak­sat­tamista asum­is­tu­il­la. On myös tuen saa­jia, jot­ka asu­vat vähäar­voi­sis­sa tai jopa negati­ivisen arvon van­hois­sa kodeis­sa selvästi pienem­min asum­is­menoin kuin olisi vuokra-asun­nos­sa. Tukimuu­tos saat­taa pakot­taa osaa nyky­i­sistä asum­is­tukea omis­tusasun­toon saav­ista muut­ta­maan edullisem­pi­en asum­is­meno­jen omis­tusasun­nos­takin vuokra-asun­toi­hin, jois­sa val­tion asum­is­tuki­menot ovat isommat. 

   Muu­tos ei myöskään poista sitä asianti­laa, että toimeen­tu­lotuen saamis­mah­dol­lisu­us omis­tusasun­toi­hin säi­lyy. Asum­is­tukea on voin­ut saa­da mm. korkomenoi­hin, joista on voitu huomioi­da 73 % ja tukea saa­da huomioi­tu­i­hin menoi­hin enin­tään 80 %. Toimeen­tu­lotues­sa korkomenoista huomioidaan 100 %. Toimeen­tu­lo­tukea ei mak­se­ta velan lyhen­nyk­seen sen enem­pää pankkien lain­o­jen osalta kuin rahoi­tus­vastikkei­denkaan osalta, mut­ta korkoi­hin ja mui­hin hyväksyt­tävi­in asum­is­menoi­hin sitä maksetaan.

 8. Huvit­tavia nämä ilta“lehtien” otsikot hal­li­tu­so­hjel­man voit­ta­jista ja häviäjistä. Ai tämä olikin kil­pailu? Eikö äsken pelastet­tu koko kansaa, joka halu­taan pitää yht­enäisenä? Hal­li­tu­so­hjel­man teesi välit­tämis­es­tä on fal­s­ki. Ohjel­mas­sa nimeno­maan tehdään selvä ero siinä, ken­estä välitetään ja ken­estä on lakat­tu välit­tämästä sitäkään vähää kuin ennen.

  Kuu­lun itse sel­l­aiseen tulode­si­ili­in, että tämän tai vaik­ka kol­men edel­lisen hal­li­tuk­sen touhu ei vaiku­ta ase­maani. Työhyv­in­voin­nistani korkeak­oulusek­to­ril­la ei ole piitan­nut mikään hallitus. 

  Asum­istuen saa­jat voi karkeasti jakaa niihin, jot­ka ovat kokon­aan sosi­aal­i­tur­van varas­sa, ja niihin, jot­ka sin­nit­televät pie­nil­lä palkoil­la. Leikkauk­set koske­vat lähin­nä vain jälkim­mäisiä, kos­ka muil­la toimeen­tu­lo­tu­ki kom­pen­soi osan tästä nirhais­us­ta. Toimeen­tu­lotuen omavas­tuu taas on tuil­la kitkut­tel­e­valle silkkaa vee­tu­ilua, ja panee val­it­se­maan syömisen ja vuokran­mak­sun välil­lä. Mitään mata­la­palkkaiseen työhön kan­nus­tamista tuos­sa ei ole. Päin vas­toin, houku­tus perik­siantamiseen kasvaa.

  Vieras­tan täl­laista alueel­lisen seg­re­gaa­tion kiihdyt­tämistä: menkää köy­hät muualle asumaan. Kuitenkin oikeis­to­lainen odot­taa, että joku lakaisee myös Helsingis­sä hänen jälk­iään. Ehkä mielis­sä kan­gastelee 60-luvun siir­to­työ­maa­parakin mod­erni versio.

  Olisin ollut valmis mak­samaan vähän enem­män tuloveroa tuon ilmestyskir­ja­maisen val­tion­ve­lan lyhen­tämisek­si. Se ei kel­van­nut vaan taidan saa­da helpo­tus­ta, jota en varsi­nais­es­ti kaipaa. Outoa poli­ti­ikkaa, mut­ta taat­tua kokoomus­laisu­ut­ta per­sulisäl­lä. RKP:n kont­taus tässä kuvios­sa on häpeäl­listä, ja he joutu­vat mak­samaan kovan hin­nan ratkais­us­taan. Hen­riks­son vale­hteli aivan häikäilemät­tä vaali-iltana, kos­ka nyt he ovat per­su­jen joomiehiä, joon­aisia ja kaikkea siltä väliltä.

  1. Asum­istues­sa itseäni on pitkään ihme­tyt­tänyt se, että mik­si kuukausit­tain yli 20 000 ruokakun­taa saa asum­is­tukea ilman mitään muu­ta tuloa. Nämä eivät siis saa lainkaan palkkaa, eivät työt­tömyy­se­tu­ut­ta, sairaus­päivära­haa, eläket­tä eivätkä pääo­mat­u­lo­jakaan. Käytän­nössä aika monel­la näistä ain­oa tulo asum­istuen lisäk­si on toimeen­tu­lo­tu­ki, joka on haet­tu ilman mitään mui­ta ensisi­jaisia etuuksia.

   Tämä on myös se joukko, jol­la toimeen­tu­lo­tu­ki on tähän asti paikan­nut asum­istuen vajavu­udet. Iso kysymys on, että miten uuden hal­li­tuk­sen ohjel­ma osuu tähän ryh­mään, jos se pakot­taa toimeen­tu­lotuen hak­i­jat ilmoit­tau­tu­maan työn­hak­i­joik­si, ellei näil­lä ole mui­ta ensisi­jaisia etuuk­sia mak­sus­sa. Tuleeko siitä joukos­ta väkeä työ­markki­noille mis­sä määrin, mis­sä määrin eläk­keelle jne.? Ja mis­sä määrin tämä asum­istuen nykyi­nen saa­jien joukko jää samaan tilanteeseen, eli asum­istuen saa­jik­si ilman mitään mui­ta tulo­ja kuin korkein­taan toimeentulotuki.

   Yrit­täji­in liit­tyy paljon kysymys­merkke­jä. YEL:n mukainen asum­is­tu­ki on ollut omi­tu­isu­us, ja kan­nus­tanut yrit­täjiä ali­vaku­ut­ta­maan eläke­vaku­u­tuk­sen­sa. Mut­ta ei ole ihan yksinker­taista selvit­tää asum­is­tuk­i­lain mukaisel­la taval­la yrit­täjä­tu­lo­jakaan, jos ne eivät ole vakiot joka kuukausi. Asum­is­tuk­i­lain mukaan asum­is­tu­ki pitää päivit­tää aina tulo­jen muuttues­sa. Kesälo­ma-aikaan yrit­täjän yrit­täjä­tu­lot voivat olla nol­las­sa, ja jon­ain kuukaut­e­na 10 000 €, ja jon­ain vaik­ka negati­ivisetkin. Verot­ta­jalle tulot ilmoite­taan ker­ran vuodessa. Mie­lenki­in­nol­la odotan tietoa, miten asum­istues­sa selvitetään ja las­ke­taan yrit­täjä­tu­lot käytän­nössä jatkos­sa sil­loin, kun ne eivät ole vaki­in­tuneet millekään tasolle, vaan heilu­vat rajusti. Voiko vaik­ka palkkaa yri­tyk­ses­tä nos­ta­mat­toman, tap­pi­o­ta tekevän start up ‑yrit­täjän yrit­täjä­tu­lo asum­istues­sa jatkos­sa olla tasan nol­lakin, vai miten näitä tulo­ja tarkastellaan?

  2. Mun käsit­tääk­seni myös opiske­li­joil­ta tul­laan leikkaa­maan asumistukea.

 9. Oli­si­vatko­han nuo tulot­tomat asum­istuen saa­jat lähin­nä opiskelijoita.

  Esite­tyt leikkauk­set ovat kova isku myös yrit­täjyyt­tä kohtaan, sil­lä tuen saa­ji­in kuu­luu paljon myös pien­i­t­u­loisia yrit­täjiä. Työl­listävät yrit­täjät jou­tu­is­vat kär­simään myös siitä että työvoiman tar­jon­ta piene­nee sieltä mis­sä yri­tyk­set nyt ovat kun työn­tek­i­jät joutu­vat hakeu­tu­maan muualle kalli­iden asumisku­lu­jen takia. Yhtälö on vaikea ja kun Orpon sin­imustien ohjel­mas­sa asi­aa käsitel­lään vain osaop­ti­moiden niin se voi koitua todel­la vahin­gol­lisek­si kokon­aisu­u­den kannal­ta. Kun säästetään ja leikataan pitää ymmärtää mitä seu­ranais­vaiku­tuk­sia sil­lä on. Sin­imustien ohjel­ma on valitet­tavasti enem­mänkin ide­ologi­nen kuin rationaalinen. 

  Se että puu­tu­taan siihen etteivät asum­is- ja muutkaan sosi­aal­ituet mene eri­lais­ten por­saan­reikien kaut­ta muille kuin niille joille ne on alun­perin tarkoitet­tu, eli pien­i­t­u­loisille, on ilman muu­ta järkevää. Herät­täähän sekin jonkin­laisia kysymyk­siä, että nyt näitä tukia menee myös ylimpi­in tulolu­okki­in kuu­luville. Mik­si? Onko siel­lä esimerkik­si yrit­täjiä jot­ka voivat nos­taa tulon­sa ker­ral­la niin että muun ajan he voivat esi­in­tyä vaik­ka tulot­tomi­ma jne. Ja mikä onkaan omavas­tuu sil­loin jos omaisu­ut­ta on ker­tynyt reip­paastikin, mut­ta tulot jäävät pieniksi? Jokuhan tuos­sa mät­tää jos noinkin paljon, kuin oheis­es­ta linkistä ilme­nee, perus­tur­vas­ta val­uu niille joiden tulot ylit­tävät suo­ma­lais­ten medi­aan­i­t­u­lot ja kun sitä val­uu jopa kaikkein kovatuloisimmille. 

  https://twitter.com/mummeli6/status/1668979078840438786/photo/1

 10. Seli­tit näitä Hal­li­tuk­sen suun­nitelmia todel­la help­pota­juis­es­ti. Kiitos siitä.

 11. Reilua olisi mak­saa asum­is­tukea ainakin omis­tusasun­non hoito­vastik­keen osalta, mikäli asuu itse asun­nos­sa ja hoito­vastike on alhainen. Tuo säästöä valtiolle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.