Puheenvuoroni valtuustosta Espan kokeilun lopettamisesta

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa äänestet­ti­in aloitekäsit­te­lyn yhtey­dessä perus­suo­ma­lais­ten ja kokoomuk­sen kan­nat­ta­mas­ta esi­tyk­ses­tä lopet­taa Espan kokeilu kol­men päivän koke­musten perus­teel­la. Lop­ul­ta näin ei tehty. Ihan kaik­ki kokoomus­laisetkaan eivät sen­tään sitä lop­ul­ta kan­nat­ta­neet, mut­ta suuri enem­mistö kannatti.

Käytinkeskustelus­sa kak­si puheen­vuoroa. Tässä ensim­mäi­nen, joka kos­ki tule­vaa äänestys­tä kokeilun perumisesta.

Näin siis sanoin:

En ymmär­rä aja­tus­ta lopet­taa kokeilu alku­un­sa ennen kuin siitä on kerät­ty koke­muk­sia. Yleen­sä täl­laista ehdote­taan, jot­ta ei saataisi kokeilus­ta tulok­sia, jot­ka ovat oman kan­nan vastaisia.

Tois­taisek­si koke­muk­set ovat yksi­no­maan myön­teisiä. Kokeilu on ollut val­ta­va piristys Espalle.

Kävin lounaal­la erässä Espan rav­in­to­las­sa. Rav­in­toloit­si­ja ker­toi myyntin­sä moninker­tais­tuneen. Nyt vas­tus­ta­jien argu­men­tit ovatkin kään­tyneet. Kun vuosi sit­ten san­ot­ti­in, että Espan liik­keet menet­tävät val­taosa asi­akkaistaan, jos nämä eivät voi pysäköidä autoaan oven eteen (heh!). Nyt valite­taan, että Espa on liian vetovoimainen ja men­estyy liian hyvin ja vie asi­akkaat muual­la sijait­se­vista rav­in­toloista ja liikkeistä.

Rav­in­toloit­si­jat ovat investoi­neet teras­sikalus­teisi­in. Jos kokeilu nyt lopetet­taisi­in, niil­lä taitaisi olla oikeus korvauksiin.

Tääl­lä on san­ot­tu, että olisi­han sama voitu tehdä otta­mat­ta tilaa autoil­ta. Miten olisi voitu? Otta­mal­la teras­seille tila siis jalka­käytäviltä. Ahdas­ta­han siitä olisi tul­lut. Ei olisi tain­nut onnistua.

Liiken­teen ongel­mat ovat jo helpot­tuneet huo­mat­tavasti ja helpot­tuvat tästä eteen­päin, kun autoil­i­jat löytävät uudet reitit.

Muista aika mon­ta kiis­taa autoil­i­joiden ja jalankulk­i­joiden välil­lä. Alek­si, Mikonkatu, Klu­u­vikatu, Yliopis­tokatu, Keskuskatu esimerkik­si ovat kaik­ki sel­l­aisia, joi­ta kokoomus on alun perin vas­tus­tanut ja sanonut niiden johta­van liiken­teel­liseen katas­trofi­in. Kun näin ei ole käynytkään ja lop­putu­los on ollut hyvä, kokoomus ei enää muis­takaan, että on näitä vastustanut.

Näin käy nytkin. Kun kokeilu vuo­den 2024 lop­puu, uskon, että varsin yksimielis­es­ti päätämme jatkaa sitä ehkä pienin kor­jauksin. Vaik­ka kokoomus ei sil­loinkaan halua muis­taa vas­tus­ta­neen­sa asi­aa, tämä keskustelu ja edessä ole­va äänestys kuitenkin doku­men­toi­vat asian.

 

 

10 vastausta artikkeliin “Puheenvuoroni valtuustosta Espan kokeilun lopettamisesta”

 1. Entä pelas­tus­laitok­sen itse esi­in tuo­ma vaka­va huoli?
  Miten huole­hdi­taan siitä että esim. palokalus­to tai ambu­lanssi pääsee vaikka­pa Kata­janokalla riit­tävän nopeasti, ihmishenkiä vaarantamatta? 

  Loogis­es­ti näis­sä kiis­tois­sa ei ole kuin yksi todel­li­nen meno­su­un­ta: kokon­aan yksi­ty­isauto­ton ydinkeskus­ta-alue. Sal­lit­tu liikenne vain kul­je­tus­li­iken­teelle alueen liikkeisi­in ja pelas­tus­laitok­sen ajoneu­voille ja tietenkin kiinteistöhuoltoliikenne. 

  Ja eiköhän tämä ole vihrei­den (plus vasem­mis­to) suun­nas­sa se mitä yksi­tyis­es­ti omas­sa piiris­sä että julk­i­lausut­tomasti mut­ta kaikkien hyvin samal­la ymmärtäessä se, mitä oikeasti halutaankin. 

  Nyt vain esitetään että autotkin mah­tu­vat ihan hyvin sinne kuvaan mukaan, niille koko ajan kapenevil­la ja väheneville kaistoille vaik­ka kaikki­han sen näkevät ettei liikenne enää suju. 

  Vihreät vain rohkeasti ja kokon­aan autot­to­muuskaapista ulos.
  Lop­puu kit­inä ja huonot kom­pro­mis­sit. Alek­san­terikan­tu ja Espa ja välikadut yhdek­si suurek­si kävelykeskustaksi.
  Alek­sis­takin voisi tehdä viimein ihan oikeankin kävelykadun.
  Nythän siel­lä saa varoa henken­sä edestä päälle tule­via hidas­ta­mat­to­mia ratikoi­ta. Miet­tikääpä vaik­ka Stokkan edus­taa. Ei mitään varomista. Tur­is­tit ihme­telleet paljon tätä joukkoli­iken­nen­nöin alta-pois ‑asen­net­ta.

  Ratikkalin­jauk­sen siirtämi­nen Kaisaniemen kaut­ta steis­sille tek­isi sen että Alek­sikin olisi lop­ul­ta todel­li­nen käve­lykatu. Ja mah­tu­isi sin­nekin sit­ten terasseja.

  1. “kaikki­han sen näkevät ettei liikenne enää suju”
   Alkaa sujua, kun­han liiken­nemäärät sopeu­tu­vat uuteen tilanteeseen. Tämä on tun­net­tu ilmiö: vähen­netään kaisto­ja, saadaan vähem­män autoliikennettä.
   Muuten on lähiöstä käsin haus­ka seu­ra­ta tämänkin jutun paisut­telua. Ikään kuin koko Helsin­gin kaupun­ki olisi kaaok­sen val­las­sa, kun kyse on yhdestä (1) kadus­ta. Jos se katu olisi Kon­tu­las­sa, kukaan ei olisi edes kuul­lut tästä.

 2. No koko idea oli hyvin sin­netän­nemäi­men aja­tus joka olisi pitänyt huolel­la harki­ta ennen toteu­tus­ta. Nyt pal­mulmkeitaat ovat bumper to bumper auto­letko­jen edessä. Kivaa? Kenelle?

 3. Pari­i­sis­sa häly­tysajot ovat nopeu­tuneet kun lanssit ja muut pää­sevät liikku­maan uusil­la pyöräteil­lä, kun siel­lä on panos­tet­tu vah­vasti pyöri­in ja käve­lyyn. Tääl­lä Hesari pro­pa­gan­das­saan väit­tää keskus­tan ole­van motis­sa ja mikään ei liiku, vaik­ka silmät ja tilas­tot ker­to­vat muu­ta. Aivan kuin Espal­la parkissa ole­vat autot oli­si­vat väistäneet häly­tysajoa ennen tätä vuot­ta. Yhtälail­la Hesari tekee muku­lakivistä asfaltin alla hirveän haloon nyt kun kyse on pyöräti­estä yhdel­lä kaistal­la, mut­ta jostain syys­tä kun muku­lakadut laite­taan auto­jen takia kokon­aan asfaltin alle ei his­to­ri­al­la ole väliä. Tämä näyt­tää kuin­ka vah­vasti tilaustyötä nämä jutut ovat autop­uolueen aut­tamisek­si. Yhtä hul­lua on Hesarin väite yrit­täjien uno­htamis­es­ta, vaik­ka yhteen parkkipaikkaan saa kymme­nenkin asi­aka­s­paikkaa teras­sille. Ja mik­si ihmeessä Hesari pitää tätä pam­flet­ti­porukkaa asiantun­ti­joina kaupunkisu­un­nit­telus­sa? Siinä pam­fletis­sa oli val­hei­ta val­heen perään! Kun Trump kävi, niin Hesari main­os­ti ole­vansa pelkkää järkeä ja totu­ut­ta, nyt se on pelkkä pro­pa­gan­darät­ti autop­uolueelle, kuten myös HU. Atte Kale­va upsee­ri­na vas­tus­ta­mas­sa pyöräi­lyä hyötyli­ikun­tana on aina yhtä ihmeel­listä, kun armei­jas­sa luulisi näkevän kansan yleiskun­non rom­ah­tamisen. Ja mitä Atte nyt sanoisi jos viime kesäisen ter­ror­i­teon Espal­la olisi suorit­tanut mus­li­mi huu­taen allahi­aan, eikä per­su huu­taen jumalaansa? Tässä parani huo­mat­tavasti tur­val­lisu­us, kun nyt autot eivät voi kiihdyt­tää ja lakaista ihmisiä samaan tapaan. Jotain kaupun­gin piti tehdä ja tämä on paljon parem­pi kuin betoni­por­saat. Huo­mat­tavaa että Hesari ei ole viitan­nut tähän tapah­tu­maan. Mik­si vihreät eivät jankkaa kaavoitu­songel­mas­ta, kuten autopaikkanormista, siihen asti kunnes kaikkien on myön­net­tävä sel­l­aisen ole­mas­sao­lo? Hesari voi haukkua nyk­yarkkite­htu­urin ja kaavoituk­sen osoit­ta­mal­la ongelmia, mut­ta sanomat­ta että syynä on liialli­nen autopaikkamäärä. Eikä kyse ole autot­to­muud­estakaan, vaan ihan siitä että hin­tata­so keskus­ta-alueil­la todis­taa että pienem­mäl­läkin pär­jätään ja kaupun­ki hyö­ty­isi taloudel­lis­es­tikin kamalan paljon jos ihmiset pää­si­sivät asumaan sinne mihin eniten halu­a­vat, ja se olisi paljon viihtyisem­pää. On pähkähul­lua poli­itikoil­ta kieltää sel­l­aisen rak­en­t­a­mi­nen jos­ta ihmiset mak­sa­vat eniten, eli kan­takaupun­gin laa­jen­t­a­mi­nen kan­takaupun­gin ehdoin. Viimeisenä hul­luute­na on jatku­va valit­ta­mi­nen katutöistä ja niiden kuvailu suun­nilleen hyökkäyk­senä kansalaisia kohtaan. Ne pitää tehdä ettei infra hajoa ja talvel­la ne ei onnis­tu. Ja mik­si valit­taa siitä että verora­hoil­la saa uudet putket ja muut, joiden avul­la omakin omaisu­us kas­vat­taa arvoaan. Ei niitä kukaan itse mak­saisi. Tässä kaupungis­sa tarvi­taan paljon akti­ivisem­pia poli­itikko­ja haas­ta­maan HS ja HU sekä koko joukko taan­tu­muk­sel­lisia ja itsekkäitä poli­itikko­ja, jot­ka nyt äänes­tivät parin parkkipaikan palaut­tamisen puoles­ta koko kadun ollessa aivan täyn­nä iloisia ihmisiä äänesty­s­paikan ulkop­uolel­la. Aivan hul­lus­sa kuplas­sa koko poruk­ka! Jos vihreät eivät tässäkään aktivoidu, niin kun­tavaaleis­sakin tulee tur­paan, niin vah­vasti Hesari muokkaa ihmisiä usko­maan että kaik­ki menee päin hel­vettiä. Kan­nat­taisi ymmärtää kuin­ka vah­va medi­an mahti on mielip­i­teen muokkaamises­sa, vaik­ka kaik­ki olisi val­het­ta. Brex­it, Trump, Venäjä…

 4. Asi­aa kir­joi­tat. Nykyi­nen sekasik­iö­malli on autoli­iken­teenkin suju­vu­u­den kannal­ta huonom­pi kuin kun­non käve­lykeskus­ta. Kun keskus­ta on auto­ton, autoil­i­jat jät­tävät mukise­mat­ta auton­sa parkki­hallei­hin, jois­sa on ainakin nykyään ylimääräistä tilaa. Kun Man­ner­heim­intien eteläpäästä kiel­letään autoli­ikenne, Stock­an parkki­hallin ulosajo voidaan tehdä nyky­istä mielekkäämmäksi.

  Nuo Aleksin ratikkakiskot ovat tosi­aan käsit­tämätön jär­jeste­ly. Kokon­aan pois on paras ratkaisu. Tai ainakin Stock­an kel­lon eteen suo­jatie. Jos ratikan sijaan siinä kulk­i­si­vat autot, niin suo­jatie olisi ollut siinä jo 40 vuotta.

 5. Eihän Helsin­gin ydinkeskus­taa pidä kehit­tää mik­sikään automar­ketik­si ja kil­paile­maan lähiöi­den ja lähikun­tien ostoskeskusten kanssa, vaan paikak­si jol­la on aivan oma houkut­tel­e­va ilme. Mitä hyö­tyä on siitä jos siitä tehdään autoille läpi­meno reit­ti tai maan­päälli­nen pysäköin­tipaik­ka. Ei mitään, niitä paikko­ja löy­tyy kyl­lä ympäristöstä aivan riit­tävästi. Pääa­sia on että keskus­taan pääsee hel­posti julk­isil­la ja jos tulee autol­la, niin että auton saa parkki­in maan alle edes kohtu­ullisen lähelle. Siitä voi sit­ten hyvin jalka­u­tua ja jatkaa vaik­ka ratikalla ostok­sille, teras­sille, teat­teri­in tai mihin itse kukin sit­ten halu­aakin mennä. 

  Kokoomuk­sen ja per­su­jen intoa kehit­tää Helsin­gin keskus­taa henkilöau­toli­iken­teen läpi­a­jor­e­itik­si ja auto­jen maan­pääl­lisek­si parkkipaikak­si en kyl­lä ymmär­rä yhtään. Vielä vähem­män ymmär­rän sitä että kaupun­gin elävöit­tämiskokeilus­ta luovut­taisi­in heti alku­un­sa. Pelkkä kiu­san­tekoa­han tuol­laiset aloit­teet ovat ja kuvas­ta­vat vain per­su­jen ja kokoomuk­sen taan­tu­muk­sel­lisu­ut­ta. Jar­rut päälle kaikkea edis­tys­tä kohtaan. Sen mitä toiset saa­vat aikaan pitää vaan heti tuho­ta tai ainakin jotenkin sabotoi­da. Eikä ihme jos per­suil­la kuluu paljon sitä kallista “pen­saa” kun hei­dän on päästävä autol­la sin­nekin mis­sä autol­la liikku­mi­nen on aivan turhaa. 

  Helsin­gin päät­täjien kan­nat­taisi kyl­lä pohtia sitä mil­lä kon­stil­la nimeno­maan keskus­tas­sa julki­nen liikenne saataisi­in houkut­tel­e­vam­mak­si. Jos halu­taan pitää keskus­ta elävänä ja muu­na kuin auto­jen park­ki- ja läpi­a­jopaikkana niin kyl­lä myös keskus­tas­sa harvem­minkin vieraile­vien joukkoli­iken­neliput kan­nat­taa pitää houkut­telev­ina. Ottaisi­vat mallia vaik­ka Tallinnas­ta, niin var­masti keskus­tan elin­voima ja houkut­tele­vu­us lisään­ty­isi ilman henkilöau­to­jakin. Lip­pu­jen hin­to­jen koro­tuk­set ja korkeat ker­tal­ip­pu­jen hin­nat eivät ainakaan sitä houkut­tele­vu­ut­ta lisää, vaan päin­vas­toin vähentävät.

 6. Nykyi­nen jär­jeste­ly ei ole kovin hyvä, Pohjois-Espan teras­seil­la joutuu istu­maan auto­jen pakokaa­su­is­sa ja metelis­sä. Olisi järkeväm­pää tehdä koko Pohjois-Espas­ta käve­lykatu kesäk­si, ja muut­taa Etelä-Espa kak­sisu­un­taisek­si autoille. Täl­löin Pohjois-Espalle mah­tu­isi myös pien­imuo­toisia tapah­tu­mia ja katutaiteilijoita.

 7. “Kävin lounaal­la erässä Espan rav­in­to­las­sa. Rav­in­toloit­si­ja ker­toi myyntin­sä moninkertaistuneen.”

  Otta­mat­ta kan­taa kokeilu­un, pohdin vain ver­tailu­jen tekemistä lounas­myyn­nin osalta. Monien rav­in­toloiden myyn­ti on moninker­tais­tunut korona-ajan jäl­keen. Inflaa­tio on myös kas­vat­tanut myyn­tiä, vaik­ka asi­akas­määrä olisi pysynyt ennal­laankin. Sen sijaan lounasasi­akkaiden määrä laa­haa monin paikoin jäl­jessä korona-aikaa edeltäneistä tasoista. Työpäivän keskel­lä ole­vis­sa lounais­sa tärkeää on nopeus. Jo 3 min­uutin jono­tus saa mon­en kään­tymään eri louna­s­paikkaan. Asi­akas­määrien kas­vat­ta­mi­nen kym­me­nil­lä pros­en­teil­la on mah­dol­lista mon­es­sakin paikas­sa, mut­ta asi­akas­määrien moninker­tais­t­a­mi­nen on käytän­nössä mah­dol­lista vain sel­l­ai­sis­sa louna­s­paikois­sa, jot­ka aiem­pana ver­tailu­a­janko­htana ovat toim­i­neet huo­mat­taval­la vajaakapasiteetilla.

 8. Aivan samaa mieltä kanssasi. Toivoisin myös jos­sain vai­heessa Pohjois-Espan liikkeiltä ja rav­in­toloil­ta sekä Kämp-hotellil­ta kom­ment­te­ja, miten liike­toim­inta ja palve­lut ovat sujuneet Espan terassien tulon myötä. Olisin yllät­tynyt, jos oli­si­vat pettyneitä.

  Liiken­teen osalta ehkä jatkos­sa Etelä-Espa kan­nat­taa muut­taa kak­sisu­un­taisek­si. Lönkan kadulle kään­tymi­nen Man­ner­heim­intieltä kan­nat­taa suun­nitel­la uusik­si. Ei pitäisi kuitenkaan olla ongelma.

  Kol­man­nek­si nopeut­taisin myös Tallinnan laivali­iken­teen siirtämistä Län­si-Sata­maan. Näin saisimme tuon Kata­janokan liiken­teen rauhoitet­tua ja tuo­den myös asum­isvi­ihtyvyyt­tä Kru­u­nun­hakaan. Pohjois­ran­taa on hölmö käyt­tää raskaan liiken­teen ajoväylänä. Helsin­ki hukkaa yhden idyl­lim­män ranta-alueen uhraa­mal­la sen rekkali­iken­teelle. Ei näin tehdä mis­sään muual­la suurkaupunkien van­hois­sa kan­takaupungeis­sa — puhu­mat­takaan, että siel­lä olisi vielä tuol­lainen idylli­nen ranta maisem­i­neen, mitä Krunan Pohjois­ran­ta tarjoaa.

  Niin. Olen yllät­tynyt, jos Pohjois-Espan hienoa “käve­lykatukokeilua” ei jatket­taisi kokeilu­a­jan jäl­keen muut­ta­mal­la Etelä-Espa kaksisuuntaiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.