Olen pahoillani aiheuttamastani suuttumuksesta

Kir­joituk­seni Talouselämä-lehdessä on tuot­tanut suur­ta suut­tumus­ta ja min­ua on syytet­ty vas­takkainaset­telun kär­jistämis­es­tä. Mikään täl­lainen ei ollut tarkoituk­seni. Olisi min­un tietysti pitänyt ymmärtää, että näin kir­joituk­sia Suomes­sa usein tulk­i­taan. Osa väärin ymmärtäjistä on kyl­lä ymmärtänyt väärin tahallaan.

Yritin vas­ta­ta kysymyk­seen, mik­si meil­lä on niin suuret verot, mut­ta kuitenkin niin vähän rahaa ter­vey­den­huoltoon ja niin mata­la perus­tur­van taso – seik­ka, jos­ta olemme saa­neet EU:lta usei­ta huo­mau­tuk­sia — ja mik­si tiet kuop­paisia. Edelleen on ihme­tel­ty, mik­si suo­ma­lais­ten ostovoima on niin mata­la, vaik­ka kokon­ais­tuotan­nos­sa olemme EU:n kärkimaita.

Merkit­tävänä syynä on kalli­ik­si tule­va aluer­ak­en­teemme. Maamme on har­vaan asut­tu, minkä takia esimerkik­si tiev­erkon pitu­us asukas­ta kohden on kym­menker­tainen Sak­saan ver­rat­tuna. Suomes­sa ei tue­ta maal­la asu­via sen enem­pää kuin muual­la, mut­ta kos­ka Suo­mi on EU:n maaseu­tu­val­taisin maa, tuen saa­jia on mui­ta EU-mai­ta enem­män suh­teessa  sen mak­saji­in. Tämä on puh­taasti matemaat­ti­nen totu­us ilman mitään arvolau­tauk­sia. Lehdet ker­toi­vat min­un sanoneen, että maal­la asu­via tue­taan liikaa. Niin en ollut kirjoittanut.

Kos­ka kaupungis­tu­mi­nen on meil­lä vielä kesken, suuri osa kokon­ais­tuotan­nos­tamme menee asun­to­jen rak­en­tamiseen kaupunkei­hin muut­taville. Olen laskenut, että yksi muut­ta­ja mak­saa 200 000 euroa, joten 30 000 kaupunki­in muut­ta­jaa vuodessa mak­saa kuusi miljardia.

Ostovoimaamme heiken­tää myös se, että tasa­tar­iffien joh­dos­ta esimerkik­si pos­ti­mak­sut ovat kaupungeis­sa huo­mat­tavasti kus­tan­nuk­sia korkeam­mat. Onhan postin­jakelu suo­ma­laisel­la maaseudul­la kalli­im­paa kuin vaikka­pa ital­ialaiselle, tiivi­isti asu­tul­la maaseudul­la. Tämäkin oli totea­mus, ei kan­nan­ot­to toisen­laisen tar­if­fin puolesta. 

Kun nyt asia tuli puheek­si, voidaan kysyä, miten postin­jakelu haja-asu­tusalueil­la pitäisi rahoit­taa, ris­tisub­ven­tion kaut­ta yli­hin­noit­tele­mal­la jakelu kaupungeis­sa vai suo­ral­la sub­ven­ti­ol­la? Suo­ran sub­ven­tion puoles­ta puhuu se, että nyt posti ajate­taan alas, vaik­ka sen toim­inta kus­tan­nuk­sia vas­taav­il­la tar­if­feil­la olisi aivan järkevää kaupungeis­sa. Postin­jakelun kokon­aiskus­tan­nuk­set haja-asu­tusalueil­la taas eivät laske juuri lainkaan, vaik­ka lähetys­ten määrä puolit­tuisi, kos­ka saman kier­roksen jaka­ja joutuu kuitenkin tekemään. Nyt posti menet­tää kaupungeis­sa markki­noi­ta ulko­maisille kil­pail­i­joilleen esimerkik­si net­tikau­pan toimituksissa.

Sähkön jakelun kohdal­la suurimpia vapaa­matkus­ta­jia ovat muuten kesämök­it, mut­ta ei sitä tässä sen enempää.

Suuri osa näistä kus­tan­nuk­sista on sel­l­aisia, ettei niille voi mitään. Halusin vain viestit­tää päät­täjille, ettei korkea vero­tuk­semme johdu siitä, että köy­hät eivät ole tarpeek­si köy­hiä, kuten Sää­ty­talol­la tun­nu­taan ajateltavan. .

Väitän kuitenkin, että osa kus­tan­nuk­sista on itse aiheutet­tua. En pidä järkevänä sitä, että kansal­lisel­la maat­aloustuel­la houkutel­laan maat­alout­ta siir­tymään maan sisäl­lä sinne, mis­sä sen edel­ly­tyk­set ovat kaik­ista huonoim­mat. Ruot­si on menetel­lyt tässä aivan toisin. Tukhol­man pohjois­puolel­la ei juuri vil­jel­lä, vaik­ka ilmas­to on föhn-ilmiön vuok­si edullisem­pi kuin vas­taaval­la korkeudel­la Suomen puolella.

Pidän alue­poli­ti­ikan kokon­aisu­ut­ta kus­tan­nuste­hot­tomana. Se on syn­tynyt pien­inä paloina eri­laisi­na yöl­lis­inä kom­pro­mis­seina ilman kokon­ais­su­un­nit­telua. Yksi tuen peri­aat­teelli­nen vika on se, että se pyrkii toim­i­maan aluei­den suh­teel­lisia etu­ja vas­taan, kun jokaista aluet­ta pitäisi tukea siinä, mis­sä sen edel­ly­tyk­set ovat parhaat. Matkailua sen­tään tue­taan Lapis­sa ja Turun saaris­tossa, eikä esimerkik­si Suomenselän soi­sis­sa kun­nis­sa, mis­sä sen edel­ly­tyk­set ovat huonoimmat.

Suo­mi on siis Euroopan maaseu­tu­val­taisin maa – näin ainakin keskusta­laiset väit­tävät. Kymme­nessä vuodessa 300 000 ihmistä muut­taa suuri­in kaupunkei­hin. Helpot­taisiko sit­ten? Ei var­maankaan, kos­ka sil­loin maakun­nis­sa asu­tus on entistä harvemmassa.

Maanti­eteelle emme mitään voi.

 

 

18 vastausta artikkeliin “Olen pahoillani aiheuttamastani suuttumuksesta”

 1. Posti­in liit­tyen kir­joituk­ses­sa on tois­tet­tu kolme Postin vähin­täänkin puo­li­ak­ti­ivis­es­ti ylläpitämää väitet­tä. Ensin­näkin kaik­ki Postin kanssa kil­pail­i­jat eivät ole ulko­maisia. Suomen toisek­si suurin paket­tien toimit­ta­ja on Matkahuolto. Toisek­seen Postin pahin ongel­ma kil­pailus­sa ei ole hin­ta, vaan palvelu. Postin paket­tien toim­inta­jär­jestelmässä on omi­naisuuk­sia (niitä ei ilmeis­es­ti edes yritetä kor­ja­ta, joten kyse ei ole bugeista), jot­ka huonon­ta­vat sekä asi­akkaan (lähet­täjä) että vas­taan­ot­ta­jan palvelukoke­mus­ta. Kyse ei ole vain yleisönosas­toil­la esi­in­tyvistä yksit­täistapauk­sista, vaan jär­jestelmäon­gelmista. Kol­man­nek­si Posti kup­paa edelleen monop­o­lis­taan eli kir­jei­den väl­i­tyk­ses­tä rahaa kil­pailuille toimin­noille. Kun esimerkik­si iltaa Postin tekni­ikka­toimit­ta­jien kanssa, saat kuul­la hausko­ja tari­noi­ta, kuin­ka jonkin ohjelmis­ton päähyö­ty on verkkopaketeille, mut­ta lasku ohjau­tuu pää­sosin kir­jeli­ike­toimin­nalle. Lisäk­si Postin sisäi­nen kus­tan­nusal­lokoin­ti on harhainen.

  1. Ainakin pääkaupunkiseudul­la Suomen Postin kil­pail­i­jat on Post­Nord AB joka on Tan­skan ja Ruotsin postiy­htiöi­den omis­ta­ma hold­ingy­htiö ja DB Schenker joka on Deutsche Bah­nin omis­ta­ma logistiikkayhtiö.

   1. Suurin kil­pail­i­ja pääkaupunkiseudul­lakin on Matkahuolto. Muitakin koti­maisia kil­pail­i­joi­ta on, esimerkik­si Paket­tip­iste ja Collico.

 2. Noin se juuri on, maanti­eteelle ja sille että Suo­mi on har­vaana­sut­tu maa emme mah­da mitään.
  Sen tosi­asian tun­nus­t­a­mi­nen että näin on ja että se vaikut­taa kus­tan­nuk­si­in voisi sen sijaan aut­taa löytämään ratkaisu­ja joil­la min­i­moitaisi­in noi­ta kus­tan­nuk­sia. Valitet­tavasti vaan tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen on mon­elle liian kipeää ja sik­si koko keskustelu halu­taan viedä heti sivuraiteille. 

  Sekin pitää huo­ma­ta että eihän alue­poli­iti­ik­ka ole tosi­asi­as­sa kyl­lä yritet­tykään perustel­la kus­tan­nuste­hokku­udel­la, vaan koko maan pitämisenä asut­tuna jne. 

  Korostan vielä että omas­ta mielestäni Suomen pitämisel­lä asut­tuna on kyl­lä arvo sinän­sä! Mut­ta onko sil­lä arvoa kokoomuk­selle jolle vain talous merk­it­see jotain ja per­suille jot­ka vaalipuheis­saan osoit­ti­vat halun­sa pistää mata­lak­si kaiken sen mitä keskus­ta on aikaisem­min tehnyt. Anta­vatko he nyt sit­ten yhdessä niskalaukauk­sen kepu­laiselle tukipoli­ti­ikalle kuten per­su­jen puolue­si­h­teeri Arto Luukka­nen joku aika sit­ten uhosi? Man­daat­in­han he tuolle poli­ti­ikalle he sai­vat nyt myös maaseudun asukkail­ta, joten saa­pa nähdä mil­lainen niskalaukaus sieltä onkaan tulos­sa alueille kun talout­ta tas­apain­ote­taan leikkaa­mal­la koval­la kädellä.

  1. AKK halu­aa näköjään, että Suo­mi olisi pakkau­tunut Etelä Suomeen. Sit­ten maa olisi help­po lamaut­taa. Tämä toim­inta­malli nähdään venäläisessä “erikoisop­er­aa­tios­sa ” Ukrainassa.

   1. Eemil vedät aina tuon Ukrainan, Putinin ja Venäjän keskustelu­un joil­la ei ole mitään tekemistä tois­t­en­sa kanssa.

    Jos tark­istel­laan asioi­ta pelkästään soti­laal­lis­es­ti ja maan­puo­lus­tuk­sen kannal­ta ei keskitet­ty väestö ole mitenkään eri­tyisen ongel­ma soti­laal­lisi­in konflikteihin.

    Ukrainas­sa asuu 40 miljoon­aa ihmistä alueel­la jon­ka pin­ta-ala on 603 628 km² . Venäjä on onnis­tunut val­taa­maan vain Ukrainan itäiset osat. Se että Venäjä pom­mit­taa Kio­vaa ohjuk­sil­la ei ole tietääk­seni estänyt Kio­vas­sa nor­maalin elämän jatku­vu­us. Yhdys­val­tain ja Bri­tann­ian lähet­tämät ilma­tor­jun­ta on onnis­tunut tor­ju­maan venäläiset ohjuk­set erit­täin hyvin. Suomen puo­lus­t­a­mi­nen on NATO jäsenyy­den aikana nyt paljon helpom­paa kuin oli aiem­min. Venäjä ei koskaan pysty val­taa­maan Ukrainaan maan val­ta­van pin­ta-alan takia eikä se koskaan tule soti­maan koskaan NATO:n kanssa.

   2. En halua, mut­ta halu­aisin että ymmär­retään mil­laisia kus­tan­nuk­sia aiheutuu siitä kun yritetään pitää tuki­aisil­la Suo­mi asut­tuna. Ei kaikkea tietenkään pidä keskit­tää Etelä-Suomeen, eikä kan­natakaan. Mut­ta johonkin kan­nat­taa vetää raja siihen kuin­ka pitkälle ihmis­ten omia val­in­to­ja asua kaukana muista ja palveluista kan­nat­taa tukea. Toki jokainen voi vali­ta asuin­paikkansa aivan vapaasti, mut­ta jos siitä aiheutuu kovasti ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia, niin kuin­ka pitkälle yhteiskun­nan pitää sitä kompensoida? 

    Alue­poli­ti­ikkaa on aina perustel­tu pääasi­as­sa sil­lä että Suo­mi on pidet­tävä asut­tuna, maat­alous on pidet­tävä omavaraise­na ja että maan­puo­lus­tus vaatii sen. No, taval­laan nuo ovat päte­viäkin perustelu­ja, mut­ta kun samaan aikaan vai­etaan siitä mitä se mak­saa niin kaik­ki ratkaisut noil­la verukkeil­la eivät vaan kestä päivän­val­oa. Mut­ta ei siinä mitään jos ihmiset ovat samal­la valmi­ita hyväksymään sen että rahaa siir­retään muual­ta sinne mis­sä ei pär­jätä ilman tukia ja tin­kimään vas­taavasti siitä mitä palvelui­ta itse saa­vat siel­lä mis­tä sitä tuki­ra­haa jae­taan eli elin­ta­sostaan ja hyv­in­voin­nistaan siellä.

    Valitet­tavasti vaan se että niitä tukia on opit­tu jaka­maan ja jae­taan löy­hästi vähän kaik­keen, myös yri­tyk­sille ja kaikkein suu­rit­u­loisim­mille, näkyy siinä etteivät rahat sit­ten riitäkään edes sote-palvelui­hin tai ihmis­ten vält­tämät­tömään sosi­aal­i­tur­vaan ja mui­hin perus­palvelui­hin. Tukia vaa­di­taan, mut­ta jos ei olla valmi­ita mak­samaan vero­ja, niin yhtälö käy mah­dot­tomak­si. Minä kyl­lä olen valmis mak­samaan vero­ja ja ymmär­rän että ilman niitä ei kyetä pitämään pystyssä hyv­in­voin­ti­val­tio­ta, mut­ta valitet­ta­van paljon tun­tuu ole­van niitä jot­ka kyl­lä vaa­ti­vat niitä hyv­in­voin­ti­val­tion palvelui­ta, niitä alue­tuki­akin, mut­ta eivät ole valmi­ita mak­samaan niitä vero­ja joil­la ne palve­lut ja tuet mak­se­taan. Eivätkö ihmiset tajua edes sitä mikä ris­tiri­ita val­lit­see siinä kun kokoomus ja perus­suo­ma­laiset lupaa­vat samal­la vero­jen alen­tamista ja palvelu­iden paran­tamista? Jos eivät tajua, niin ei ihme jos heitä on help­po vedät­tää. Luule­vatko he tosi­aan että pienem­mil­lä tuloil­la val­tio voi tukea aluei­ta edes entiseen tapaan ilman leikkauk­sia kaikkien palveluista ja sosiaaliturvasta.

 3. Suomen muut­tovoit­to on ollut vuodes­ta 2008 pääasi­as­sa maa­han­muu­ton varas­sa. Suurin osa näistä maa­han­muut­ta­jista työl­listyy ja asut­tuu eteläiseen Suomeen. Maakun­nis­sa on kun­tia ja seu­tukun­tia jot­ka ovat onnis­tuneet houkut­tele­maan maa­han­muut­ta­jia . Poh­jan­maan ruotsinkieliset alueet ovat olleet edel­läkävi­jöitä viimeis­ten 30 vuo­den aikana. Myös suurten kaupunkien vier­essä ole­vat kun­nat hyödyt­tivät covid pan­demi­an pahemp­ina kuukausi­na kaavoita­mal­la uusia asuinaluei­ta iso­jen kaupunkien kan­takaupungista muut­taville per­heille. Jos kun­nat ymmärtäi­sivät tehdä parem­paa markki­noin­tia ne voivat jopa saa­da uusia asukkai­ta kaupungeista. Vai­h­toe­htoisia malle­ja kuin­ka seu­tukun­nat saisi­vat kaupungeista ja ulko­mail­ta uusia asukkai­ta on syytä pohtia. Ykkösaa­mun radiokeskustelun 2020 kun keskustelit aiheesta Mynämäen kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Pekka Myl­lymäen suun­nitelmista luo­da täl­läistä maaseu­tu asum­ista Turun kaupun­gin viereen. Tästäkin aiheesta kuulisin enem­män. Seu­raa­van hal­li­tuk­sen agen­dalle sopisi täl­läi­nen strade­gia kun perus­suo­ma­lais­ten vaalivoit­to tuli syr­jäseu­tu­jen äänestäjiltä.

 4. Kor­jaatan­pas heti tämä yksi väite mikä menee jatku­vasti sekaisin ihmisil­lä ja näköjään myös Osmol­la. Euroopan neu­vos­to ei ole EU. Euroopan neu­vos­to on moit­tin­ut perus­tur­van tasoa, ei EU. Euroopan neu­vos­to on ihan höpö höpö organ­isaa­tio mil­lä ei ole mitään val­taa säätää yhdestäkään laista tai määrätä mitään. Lisäk­si saman tahon pitäisi moit­tia kaikkia Euroopan mai­ta huonos­ta sosi­aal­i­tur­vas­ta kos­ka se ei mis­sään mual­lakaan ole sen parempi.

  1. Nim­imerk­ki Tooosi vihre­itä taitaa nyt itse sotkea Euroopan neu­vos­ton toi­mi-alueet. Euroopan neu­vos­to on ihmisoikeusjär­jestö joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuk­sen ja Euroopan sosi­aalisen peruskir­jan peri­aat­tei­ta kus­sakin sopimuk­sen rat­i­foi­neessa maas­sa. Euroopan neu­vos­toon kuu­luu 46 jäsen­maa­ta. Nim­imerk­ki Tooosi vihre­itä uno­htaa että moit­teet on eri asia kuin lain­säädän­tö val­ta. Euroopan neu­vos­to ei pysty säätämään lake­ja mut­ta sen valvo­ma Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosi­aa­li­nen peruskir­ja on sito­va asi­akir­ja jon­ka Suo­mi on rat­i­fioin­ut. .Pitääkö Nim­imerk­ki Tooosi vihre­itä siis Euroopan ihmisoikeussopimuk­sen ja sosi­aalisen peruskir­jan peri­aat­tei­ta höpö höpöinä?

  2. Tuo on tot­ta. Euroopan neu­vos­to on eri organ­isaa­tio kuin EU. Neu­vos­to jakelee huo­mau­tuk­si­aan vähän kaikille jäsen­mailleen, mil­loin mis­täkin aiheesta, enem­män ja vähem­män loogis­es­ti ja ris­tiri­itais­es­ti ver­rat­tuna toisi­in päätök­si­in­sä. Sil­lä ei ole lain­säädän­tö­val­taa, vaan lähin­nä vain puhe­val­taa, jota se käyt­tää mm. juuri huo­mau­tuk­sia jakamalla.

   Postista muu­ta­ma kom­ment­ti. Soin­in­vaara kirjoitti:

   “Kun nyt asia tuli puheek­si, voidaan kysyä, miten postin­jakelu haja-asu­tusalueil­la pitäisi rahoit­taa, ris­tisub­ven­tion kaut­ta yli­hin­noit­tele­mal­la jakelu kaupungeis­sa vai suo­ral­la sub­ven­ti­ol­la? Suo­ran sub­ven­tion puoles­ta puhuu se, että nyt posti ajate­taan alas, vaik­ka sen toim­inta kus­tan­nuk­sia vas­taav­il­la tar­if­feil­la olisi aivan järkevää kaupungeis­sa. Postin­jakelun kokon­aiskus­tan­nuk­set haja-asu­tusalueil­la taas eivät laske juuri lainkaan, vaik­ka lähetys­ten määrä puolit­tuisi, kos­ka saman kier­roksen jaka­ja joutuu kuitenkin tekemään. Nyt posti menet­tää kaupungeis­sa markki­noi­ta ulko­maisille kil­pail­i­joilleen esimerkik­si net­tikau­pan toimituksissa.”

   Posti on nykyään kil­pailut­tanut jakamis­palve­lut monil­la haja-asu­tusalueil­la. Kil­pailu­tuk­sen voit­ta­ja pyrkii yleen­sä saa­maan käsi­in­sä samoil­la jakelupi­ireil­lä kaiken muunkin jakelun, tai vai­h­toe­htois­es­ti kil­pailu­tuk­sen yleen­sä voit­taa se, joka jo muu­takin alueel­la jakelee, kos­ka pystyy tar­joa­maan halvim­man hin­nan. Sama jake­li­ja jakaa monin paikoin nykyään sekä sanomale­hdet, main­ok­set että postin (ja myös ulko­mais­ten paket­ti­fir­mo­jen lop­pu­jakelun), kos­ka sen enem­pää sanomale­htien, main­os­ten tek­i­jöi­den kuin postinkaan ja muiden paket­ti­fir­mo­jenkaan talous ei tykkää hyvää, jos kutakin varten palkat­taisi­in jake­li­ja erik­seen, vaan kaik­ki saa­vat palvelun halvem­mal­la kun jake­li­ja onkin sama. Kaupungeis­sa on nykyään yllät­tävän useni erik­seen main­os­ten jaka­ja (ja jois­sain paikoin vieläpä monikos­sa, eli jakelun toteut­tavia fir­mo­ja voi olla use­ampikin kuin yksi), erik­seen saat­taa olla aamul­la sanomale­htien jaka­jat ja vielä erik­seen saat­taa olla mon­ta eri posti- ja kuri­ir­i­fir­maa jaka­mas­sa kir­jeitä ja paket­te­ja, mut­ta haja-asu­tusalueil­la jakelu tulee nykyään usein yhden luukun periaatteella.

   Net­tikaup­po­jen toim­i­tushin­noil­la ja net­tikaup­po­jen toim­i­tusten voit­tamisel­la ja häviämisel­lä taas ei ole mitään tekemistä postin julk­isten hin­nas­to­jen kanssa. Niis­sä on asi­akasko­htaiset tar­jouk­set ja asi­akasko­htaiset hin­nat, kuten muutenkin isoil­la asi­akkail­la. Vain kulut­ta­ja-asi­akkaat ja muut pien­asi­akkaat mak­sa­vat Pos­tille hin­nas­to­hin­to­ja. Muille Posti voi ihan vapaasti räätälöidä viral­lisia hin­nas­to­hin­to­ja alem­mat hin­nat halutes­saan jakeluetäisyyk­siäkin huomioiden, joten Posti pystyy kyl­lä hin­noit­tele­maan net­tikaupoille tasan sel­l­aiset hin­nat kuin se markki­naolo­suhteis­sa näkee järkeväksi.

 5. Osmo tuol­la kir­joit­taa, että aluei­ta pitäisi tukea siten, että niiden eri­ty­ispi­irteitä hyödynnetään.
  Tun­tuu järkevältä. Mut­ta mitä on vihreä todellisuus.
  Tam­pere — Lahti pohjois­puolel­la met­sä­talous on talouden veturi ainakin maaseudul­la. Vihreät ovat kuitenkin otta­neet met­sä­talouden tuhoamisen pääte­htäväk­seen näis­sä ilmas­toa­siois­sa. Met­sä­talous ei edes tarvit­sisi paljoa tukea. Minä ainakin olen selvin­nyt ihan hyvin, tukia olen saanut verol­lise­na n 400 eur viimeis­ten 20 vuo­den aikana. Menee promille­sar­jaan met­sien kokonaistuloista.
  Mie­lenki­in­toista on, että use­at vihreät suo­ras­taan suut­tuvat, kun sanoo, että yrit­tävät tuho­ta met­sä­talouden. Ilmas­to­laki­in ujutet­tu (Ilmastopaneeli/ympäristöministeriö) nielu­vaa­timus tarkoit­taa yksiselit­teis­es­ti met­sä­talouden alasajoa. Eikö tuo Taalaskin jo ihme­tel­lyt tätä Suomen nielupolitiikkaa.

 6. Tämäpä oli uut­ta, että joku urban­isaa­ti­ol­la meitä tyh­miä junt­te­ja päähän paukku­ta­ja, ja vielä vihreä sel­l­ainen, pyytää anteeksi.

  Niin­pä pyy­dän sit­ten itsekin anteek­si, etukä­teen, sil­lä aion arvostel­la blogia.

  Per­im­mäisin ongel­ma kir­joituk­ses­sa on tämä: on keksin­töjä, joi­ta voi käyt­tää suurin piirtein kaikkial­la, mut­ta ne yleen­sä kek­sitään jos­sain, mis­sä on paljon ihmisiä ja muutenkin suo­tu­isat olo­suh­teet. Se, että ne lev­iävät esim Suomeen vas­ta jonkin ajan kulut­tua, on tietenkin ihan vali­di syy olla häpeis­sään. Aina­han me olisimme voineet omak­sua sen aiem­min tai sit­ten kek­siä itse. Jäl­keen­jäämisen aiheut­ta­man häpeän pelko onkin piiskan­nut meitä aika hyvin omak­sumaan läh­es kaiken niin nopeasti kuin se vain on ollut mahdollista.

  Sit­ten on asioi­ta, jot­ka eivät ole keksin­töjä. Sel­l­ainen on väestön­ti­heys, joka on osa pop­u­laa­tion sopeu­tu­mista ympäristöön­sä. Se, että Ital­ian väestön­ti­heys on reilusti 10-ker­tainen mei­hin ver­rat­tuna ei tarkoi­ta, että me olisimme jäl­jessä kehi­tyk­ses­tä. Yhdys­val­to­jen väestön­ti­heys on myös reip­paasti alem­pi kuin Ital­ias­sa, mut­ta enpä ole kuul­lut, että he voiv­ot­telisi­vat ole­vansa jäl­jessä kehi­tyk­sessä ver­rat­tuna ital­ialaisi­in. His­ro­r­i­al­lis­es­ti on selvää, ettei maan­tuot­to ole ole elät­tänyt tääl­lä Suomes­sa pin­ta-alayk­sikköä kohti niin paljon ihmisiä kuin Ital­ias­sa, jos­ta syytä maaseu­tumme on per­in­teis­es­ti ollut harvem­paan asut­tua ja kaupunkimme pienem­piä. Mah­dol­lisu­udet muuhun ovat olleet ole­mas­sa vain sinä aikana, kun meil­lä on ollut nykyaikainen konevoimainen ja kemi­al­lisen teol­lisu­u­den tuke­ma maat­alous, eli käytän­nössä vain 1950-luvul­ta saak­ka. Että maaseu­tumme voisi olla ital­ialainen, olisi väestön pitänyt tääl­lä sinä aikana kas­vaa todel­la nopeasti ver­rat­tuna Ital­i­aan koko ajan tähän päivään saak­ka. Ja tietysti 1990-luvul­ta saak­ka maaseu­tua, kuten kaupunke­jakin, olisi pitänyt asut­taa erit­täin suurel­la määräl­lä siir­to­laisia, paljon suurem­mal­la kuin tänne koskaan on tullut.

  Ital­ias­sa nimit­täin asuu hie­man Suomeamme pienem­mäl­lä alueel­la noin 10 ker­tainen määrä ihmisiä.

  Olet Osmo täysin oike­as­sa siinä, että taloudel­liset ongel­mamme, jos ne nyt ovat mitään ongelmia, eivät johdu köy­histä, mut­ta eivät ne johdu myöskään siitä, että olisimme jäl­jessä kaupungistumisessa.En tiedä miten luotet­ta­va Wikipedi­an taulukko on, mut­ta sen mukaan ero mei­dän ja Ruotsin välil­lä kaupungis­tu­mises­sa on vain muu­ta­ma pros­ent­tiyk­sikkö, kun taas me olemme selvästi enem­män kaupungis­tunei­ta kuin suurin osa Euroop­paa ja varsinkin sen suuret maat.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_by_sovereign_state

  Ja kuten itsekin kuv­a­sit ital­ialaista maaseu­tua, niin sehän on paljon tiheäm­pään asut­tua kuin suo­ma­lainen, ja pait­si että se johtuu siitä, että väestöä on ylipäätään enem­män saman kokoisel­la maa-alueel­la, voi myös olla, suh­teessa siel­lä on muutet­tu vähem­män kaupunkei­hin. Talous­no­belisti Gun­nar Myr­dahlin tutkimuk­set 1950-luvul­la tuli­vat siihen tulok­seen, että kehi­tys­maat oli­vat kehi­tys­mai­ta juuri sik­si, ettei niis­sä har­joitet­tu tasaavaa alue­poli­ti­ikkaa ja sik­si kokon­ais­tuotan­non määrä jäi pienem­mäk­si kuin kehit­tyneis­sä mais­sa. Maat­alouden merk­i­tys on sen tehos­tu­misen takia vähen­tynyt tässä suh­teessa, mut­ta se on selvää, että vaiku­tus maaseudun rak­en­teeseen on edelleen sama. Ruot­sis­sa ruotsinkieli­nen asu­tus on his­to­ri­al­lis­es­ti levin­nyt ran­nikoi­ta pitkin syn­nyt­täen tiivi­itä kyläy­hteisöjä. Suomes­sa taas jo Ruot­si­val­lan aikana alkoi asu­tus­toim­inta, jos­sa vero­helpo­tuksin pyrit­ti­in lisäämään pel­topin­ta-alaa koko maan alueel­la suosi­mal­la uud­is­tilo­jen syn­tyä samas­ta syys­tä kuin nyt halu­taan saa­da maa­han maa­han­muut­ta­jia: kru­unu halusi enem­män vero­tu­lo­ja ja suuria väestö­tap­pi­oi­ta tuot­tanei­den sotien, kuten Ison Vihan jäl­keen lisää ihmisiä menetet­ty­jen tilalle. Aja­tus oli, että jos maa olisi tiheäm­pään asut­tu ja väestöä enem­män, tulisi vero­tu­lo­ja enem­män ja väkeä olisi maa­ta puo­lus­ta­maan niin, että se alka­isi onnis­tu­maan, ehkä jopa ilman Ruot­sista tuo­tu­ja apu­voimia, joi­ta muuten oli mukana myös viimeisessä sodas­sa, jon­ka kävimme osana Ruot­sia vuosi­na 1808-09.

  Vaik­ka suo­ma­laisel­la maaseudul­la asu­tus olisi yhtä tiheää kuin Ital­ias­sa, se ei silti olisi yhtä hal­paa. Kas kun meil­lä sataa lun­ta ja pitää läm­mit­tää. Ensin­mainit­tu varsinkin on merkit­tävä ero ja muo­dostaa osan brut­tokansan­tuot­teestamme. Jos ver­rataan suo­ma­laisen ja ital­ialaisen ostovoimaa, niin on muis­tet­ta­va, että ital­ialaisen ei tarvitse ostaa talvirenkai­ta, tal­vi­vaat­tei­ta, lumen­si­ir­tovä­lineitä ja ‑konei­ta, eikä juuri pulkkia ja kelkko­jakaan lap­sille, vähem­män jääkiekko­varusteitakaan. Mie­lenki­in­toista on sekin, ettei juuri koskaan ver­ra­ta sitä, kuin­ka paljon meille tulee kansal­lis­es­ti kalli­im­mak­si se, että raken­namme ja pidämme kylmänä jäähalle­ja ja ostamme lap­sillemme jääkiekko­varustei­ta ver­rat­tuna siihen, miten paljon halvem­mak­si ihmisille ja koko yhteiskun­nalle tulee har­ras­taa jalka­pal­loa. Se tarkoit­taa tietenkin myös sitä, että jalka­pal­lo työl­listää suh­teessa vähem­män ja muo­dostaa pienem­män osa bruttokansantuotteesta.

  Sekin on mie­lenki­in­toinen kysymys, miten pyrkimys ennal­lis­taa Suomen met­sät ja ken­ties muukin maaseu­tu sopii yhteen sen kanssa, että maaseu­tumme muutet­taisi­in muis­tut­ta­maan sak­salaista tai ran­skalaista pel­tomer­ta. Tietenkin varsinkin Ital­ian kohdal­la lie­nee kysymys siitä, että maaseudun asu­tuskeskit­tymät ovat tiheäm­min asut­tu­ja, mut­ta siihen kai Keskus­ta juuri on pyrkinyt tuke­mal­la esim teol­lis­tamis­hankkei­ta pieni­in kirkonkyli­in. Käsi­tyk­seni on, että varsinkin Etelä-Ital­ias­sa maaseu­tukylät elävät paljon enem­män per­in­teis­ten elinkeino­jen varas­sa, joi­hin kuu­luu siel­lä myös matkailu ja saat­taa olla, että vielä enem­män val­tion anta­man rahan varassa.

  Kuten itsekin tote­sit, Suomen ongel­mat eivät ratkea kaupungis­tu­misel­la, ja tuskin ne ratkea­vat myöskään maa­han­muu­tol­la, sikäli kuin ne edes ovat ongelmia. Jos aikoo asua tässä maas­sa, niin sil­loin on tietysti syytä ymmärtää, että Suo­mi ei ole Italia eikä Suomes­ta koskaan tule edes tässä maas­sa suuresti jumaloitua Sak­saa. Meil­lä on ja tulee aina ole­maan omat eri­ty­ispi­ir­teemme, joista osa kat­so­taan posi­ti­ivisik­si ja osa negati­ivisik­si, joskin jonkin ver­ran aikakausit­tain vai­htelee, miten tuo jako tehdään.

  Jos halu­aa elää kuten ital­ialaiset, sil­loin pitää tehdä kuten Ella Kan­ni­nen ja muut­taa asumaan Ital­i­aan. Joitain yksit­täisiä asioi­ta, kuten välimerel­lisen ruokavalion, voimme tietysti omak­sua, mut­ta kos­ka oli­ive­ja ei tässä ilmas­tossa vielä kas­va, sekin heiken­tää kaup­pataset­tamme. Jos se siis halu­taan omak­sua, pitää ymmärtää sen seu­rauk­set ja hyväksyä myös ne. Tietysti vielä 1960-luvul­la olisi vain kehitet­ty esanssi, jol­la ryp­siöljyn saa mais­tu­maan oliivilta…

  Poli­it­ti­nen keskustelu taloud­es­ta tup­paa ole­maan ide­olos­gisin perustein tapah­tu­vaa läh­es lapsel­lista yksinker­tais­tamista ja sinä Osmo olet pait­si tilas­tomies, myös poli­itikko. Voisi sanoa, että erit­täin hyvä tilas­tomies on men­nyt vähän pilalle poli­ti­ikalla. Tai posi­ti­ivisem­min san­ot­tuna olet poikkeuk­sel­lisen kiin­nos­ta­va poli­itikko sik­si, että olet myös tilas­tomies ja erit­täin halukas julkiseen keskustelu­un, jota tämäkin pitämäsi blo­gi todistaa.

  Se on tietenkin surullista, jos joku otti Orpon vaalipuheet edes osit­tain todes­ta. Nimeno­maan oikeis­ton käsi­tys taloud­es­ta on ohut ja his­to­ri­a­ton ja on aiheut­tanut suurim­man osan niistä ongelmista, joi­ta sil­lä muka yritetään ratkaista. Kaikesta päätellen sama meno jatkuu ties kuin­ka kauan.

  1. Nim­imerk­ki Näin sen näen näke­myk­sis­sä koros­tuu hyvin paljon asioi­ta joi­ta kukaan ei ole ehdot­tanut että ne pitäisi olla mut­ta kun ei ole niin vai­h­toe­hto­ja on olisi kak­si. On luo­da olo­suh­teet jot­ta sinne päästään tai sit­ten sanoa että kansalli­nen etu ei ole se ideaali tavoite tässä asi­as­sa ja se pitäisi sanoa niiden taho­jen toimes­ta ääneen jot­ka tähän näke­myk­seen uskoo. 

   Soin­in­vaara tai muut kom­men­taat­tori ei ole vaat­in­ut että Suo­mi ja suo­ma­laiset kopi­oisi Ital­i­aa tai italialaisia,Yhdysvaltoja tai Saksaa. 

   Ver­taus Yhdys­val­toi­hn ei toi­mi mut­ta on ymmär­räet­tävä että Yhdys­val­tain maantiede erot­telee sen kolmeen osaan, men­estyvi­in län­si- ja itäran­nikkoon kehi­tyk­ses­tä jäl­keen jään­neeseen Keskilän­teen joka on koh­ta siinä kehi­tyk­sessä joka oli Entisen Neu­vos­toli­iton tasaval­lois­sa noin 30 vuot­ta sit­ten. Poikkeuk­sia on kuten Teksas. 

   Soin­in­vaarakin ja muut yhteiskun­nas­ta kir­joit­ta­vat toim­i­jat ja vaikut­ta­jat tievätä hyvin että viimeis­ten 60 vuo­den ajan Suo­mi on pyrkinyt kir­imään taloudel­lises­sa kehi­tyk­sessä Ruotsin tasolle ja muiden samal­la muiden Pohjo­is­maid­en tasolle. Nyt tämä ero Ruotsin ja Suomen väil­lä on valitet­tavasti isom­pi kuin 1970-luvun. 

   Kaik­ki tämän tun­nus­taa. Niin vasem­mis­to kuin oikeisto.Toki keinot on eri. Itse olisin huolis­sani että niin mon­et usko­vat Perus­suo­ma­lais­ten vaalipuheisi­in ja ohjelmi­in. Niitä kun ei ole itse asi­as­sa ole­mas­sa tai sit­ten julis­tuk­set jot­ka eivät ker­ro mitään. Nyt kuitenkin perus­suo­ma­lais­set joutu­vat tun­nus­ta­maan tosi­asi­at Säätytalossa.Joka on hyvä asia. 

   Toki vai­h­toe­hto olisi se että Suo­mi eroaa Euroopan Union­ista ja Natos­ta. Jon­ka jäl­keen Suomen pitäisi tehdä jonkin­laiset eril­liset sopimuk­set iso­jen Euroopan maid­en kanssa ja naa­puri­maid­en kanssa ja solmia ja luo­da jonkin­laiset toimi­vat suh­teet Yhdys­val­toi­hin, Kiinaan, Inti­aan, Venäjään.Millä resurs­seil­la Suo­mi siis tek­isi tämän kaiken yksin? Juuri tämän takia luotan siihin jot­ka puo­lus­ta­vat Euroopan Unionia. 

   Kos­ka Brex­it on hyvä esimerk­ki siitä ettei van­ha imperi­u­mi Bri­tan­nia olekaan niin mah­ta­va Great Britain joka voi nyt yksin solmia globaale­ja kaup­pa­sopimuk­sia kol­man­sien maid­en kanssa niil­lä ehdoil­la joi­ta Bri­tan­nia on ajatel­lut tehdä.

 7. R.S:“Jos tark­istel­laan asioi­ta pelkästään soti­laal­lis­es­ti ja maan­puo­lus­tuk­sen kannal­ta ei keskitet­ty väestö ole mitenkään eri­tyisen ongel­ma soti­laal­lisi­in konflikteihin.”

  Sehän on päin­vas­toin. Pakkaa­mal­la väestö etelään , se on help­po kohde Venäjälle. Jo nyt Pasi­lan alue on erit­täin haavoit­tu­va ja herkulli­nen maali Venäjän ohjuk­sille. Rautatiease­ma, TV- mas­tot ja väestöti­hen­tymä . Paljon kuollei­ta ihmisiä, tiedo­tuk­sen ja logis­ti­ikan hal­vaan­nut­ta­mi­nen on help­po toteuttaa. 

  Suomen armei­jan perus­prin­si­ip­pi on hajaut­ta­mi­nen. Toisek­seen myös julk­isu­u­den kart­ta­mi­nen tiety­istä puo­lus­tuk­sel­li­sista on maan­puo­lus­tuk­sel­lista tur­vaa. Tosin tätä Hs pyrkii heiken­tämään uutisoinnillaan.

  R.S:“Eemil vedät aina tuon Ukrainan, Putinin ja Venäjän keskustelu­un joil­la ei ole mitään tekemistä tois­t­en­sa kanssa”

  On todel­lakin tekemistä keskenään. Juuri Venäjän takia on koko maa pidet­tävä hyvässä hapes­sa. On toinenkin syy. AKK:n viit­taus niskalaukauk­seen kielii siitä, että Suomes­sa on pin­nan alla äärim­mäi­nen oikeistoradikalismi.

  Kun pidämme maan eri alueet mukana hyv­in­voin­nis­sa, niin oikeis­toradikalis­mille on vähem­män kasvu­ti­laa. Katkeru­us rikkai­ta kohtaan on hyvä kasvualus­ta ääri­oikeis­tolle. Tästä ei ole vielä kaikkea ker­rot­tu, Kata­jan murhayri­tyskin on vielä selvittämättä.

  1. Eemilille kom­ment­ti­na tuo­hon oikeis­toradikalis­mi­in. Se on pääasi­as­sa kohdis­tunut ulko­maalaisi­in ja vähem­mistöi­hin. Oikeis­toradikalis­mil­la ei ole maanti­eteel­listä pain­opis­tet­tä. Se voi olla mis­sä tahansa päin Suomea. Siihen Pekka Kata­jan väki­val­taiseen murhayri­tyk­seen niin Kata­ja itse tote­si vuosi sit­ten MTV:n haas­tat­telus­sa että hän tietää kuka tek­i­jä on mut­ta todis­tei­den puut­tei­den takia ei voi sanoa henkilön nimeä.

  2. Eemilille tiedok­si että pääkaupunkiseudul­la on pom­misuo­jia yli miljoon­alle ihmiselle. Ne on hajautet­tu ympäri pääkaupunkiseu­tua. BBC teki tästä viime vuo­den kevääl­lä uutisen. Pääkaupunkiseudun puo­lus­t­a­mi­nen on suun­nitel­tu eri­tyisen tarkasti. Jopa jatkoso­dan aikana Neu­vos­toli­iton pom­meista suurin osa tip­pui sivi­iliko­htei­den ulkop­uolelle vaik­ka Neu­vos­toli­it­to pom­mit­ti Suomea Tallinnas­ta. NATO jäsenyy­den aikana ylivoima on niin iso että Venäjä ei pysty saa­maan Suomea mata­lak­si. Jos Ukraina olisi Natossa tai jos se ei olisi 1994 luop­unut ydi­na­seista ei ole Venäjä olisi hyökän­nyt sinne

 8. “Suomes­sa on mata­la perus­tur­van taso”. Kuin­ka mon­ta ker­taa tätä täy­tyy oikaista. Muual­la perus­tur­vaan kuu­luu asum­is­tu­ki, meil­lä mak­se­taan erik­seen asumistukea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.