Hoitajamitoitus järkevämmäksi

Hoita­jami­toituk­ses­sa tärkein­tä olisi siir­tyä kiin­teästä mitoituk­ses­ta yksilöl­lis­es­ti mitat­tuun hoidon tarpeeseen.

Sää­ty­talol­la käsitel­lään kuulem­ma hoitajamitoitusta.

Se pitäisi kor­ja­ta kokon­aan. Olen­naista siinä ei ole, onko mitoi­tus 0,6 vai 0,7. Molem­mat johta­vat lop­ul­ta siihen, että hoita­jia on työmäärään näh­den liian vähän, kos­ka mitoituk­sen malli on väärä.

Mitoituk­sen pitäisi perus­tua poti­laan yksilöl­lis­es­ti mitat­tuun hoidon tarpeeseen, esimerkik­si RAI-indek­si­in. Hyväkun­toisen poti­laan osalta mitoi­tus voisi olla vaikka­pa 0,2 ja oikein vaikeasti hoidet­ta­van osalta peräti yksi. On aivan eri asia, jos van­hus osaa pukea, syödä, pesey­tyä ja käy­dä ves­sas­sa kuin jos hän ei pysty näistä mihinkään ja hän­tä pitää vielä sängyssä kään­tää muu­ta­man tun­nin välein maku­uhaavo­jen välttämiseksi.

Kiin­teässä rajas­sa on se vika, että se kar­sii sisään otet­tavia. Nyt hoitoon ote­taan vain todel­la huonokun­toisia. Kun kaik­ki ovat hyvin huonokun­toisia, jopa se 0,7‑mitoituskin on liian pieni.

Nyt muut kuin todel­la huonokun­toiset pakote­taan koti­hoitoon, vaik­ka he halu­aisi­vat laitoshoitoon, kos­ka eivät tunne pär­jäävän­sä kotona.  Se taas näkyy sairaalapäivystyk­sis­sä, kun pelokkaat van­huk­set hakeu­tu­vat jon­nekin ja ain­oa mah­dol­lisu­us on sairaalapäivystys.

Help­po­hoitoisen poti­laan osalta koti­hoito on kalli­im­paa kuin olisi RAI-indek­sil­lä oikein mitoitet­tu laitoshoito. Onhan paljon helpom­paa pistäy­tyä poti­laan huoneessa anta­mas­sa lääket­tä pari ker­taa päivässä kuin matkus­taa sinä tarkoituk­ses­sa hänen koti­in­sa kak­si ker­taa päivässä. Jos tässä saisi käyt­tää järkeä, van­hus otet­taisi­in laitok­seen ja säästet­täisi­in rahaa, mut­ta näin ei tehdä, jos kym­men­tä sisään otet­tua help­po­hoitoista kohden on palkat­ta­va seit­semän hoita­jaa, vaik­ka kak­si riit­täisi siinä vai­heessa. Myöhem­min kun­to toden­näköis­es­ti heikkenisi ja RAI-indek­si osoit­taisi suurem­paa hoidon tarvetta.

Ter­veisiä Sää­ty­talolle. Muut­takaa koko henkilöstömi­toi­tus rak­en­teel­lis­es­ti järkeväk­si. Se tek­isi van­hus­ten­hoi­dos­ta sekä halvem­paa että inhimil­lisem­pää. Halvem­paa, kos­ka van­hus­ten hoito on yleen­sä halvem­paa laitok­sis­sa kuin kotona, kun­han mitois­us on oikea, ja inhimil­lisem­pää, kos­ka use­ampi pää­sisi niin halutes­saan tur­val­liseen laitokseen.

Sinän­sä nämä kiin­teät henkilökun­tami­toituk­sen ­– myös kiin­teä RAI-indek­si­in perus­tu­va mitoi­tus – sisältävät sen virheen, etteivät ne jätä sijaa tuot­tavu­u­den nousulle. Tuot­tavu­ut­ta voivat nos­taa yllät­tävät asi­at. HUS:in hal­li­tus kävi Kööpen­ham­i­nas­sa tutus­tu­mas­sa SOTE-palvelui­hin. Oli­vat keksi­neet vai­h­taa puuvil­lalakanat liukkaampi­in silkki­lakanoi­hin. Niiden ansios­ta poti­laan kään­tämiseen ei tarvi­ta enää kah­ta hoita­jaa. Liukkau­den ansioista yksikin riit­tää.  Kalli­ita silkki­lakanoi­ta ei tietenkään kan­na­ta ostaa, jos se ei saa johtaa säästöi­hin henkilöstömenoissa.

 

29 vastausta artikkeliin “Hoitajamitoitus järkevämmäksi”

 1. Hyvä! Tämän lisäk­si sääde­tään, että kun hlön hoidon tarve ylit­tää tietyn raja-arvon, hänel­lä on velvol­lisu­us muut­taa laitok­seen jos mielii julk­ista palvelua saa­da. Nyt moni ter­vaskan­to halu­aa pysyä kotona ja juok­sut­taa siel­lä koti­hoitoa 4–5 ker­taa vuorokaudessa. Kyl­lä teho­hoitoakin pitää hakea sairaalas­ta asti kos­ka sen tuomi­nen koti­in olisi mieli­sairas­ta haaskaus­ta. Ihan sama pätee — tai sen pitäisi päteä — sosiaalipalveluihin.

  1. Oike­as­sa olet. Tääl­lä vain vapaus-total­i­taris­tit ovat sitä mieltä että van­hus saa ihan itse päät­tää ja elää miten lystää ja yhteiskun­ta joutuu mak­samaan kaiken. Tai no, eivät he mitään oikei­ta vapaus-total­i­taris­te­ja ole, sil­loin­han he vaati­si­vat että jokainen pitää huol­ta ihan itse itses­tään. Nyt vapaus on vain sel­l­ainen kiva hätä­val­he ja argu­ment­ti johon voidaan vedo­ta pitkälti tunnepohjalta.

   En kyl­lä sitäkään ymmär­rä, että omaisil­la on täysimääräi­nen per­imäoikeus ja per­in­tövero­ja koite­taan vielä laskeakkin mut­ta ei tarvitse kuitenkaan pitää huol­ta perin­nön jät­täjästä — tämä on val­tion tehtävä. Kon­ser­vati­ivi­sista (perin­nöt) ja lib­er­aaleista (omai­sista huolen­pito) kan­noista nap­pail­laan rusi­nat pul­las­ta mak­si­moiden vain omaa henkilöko­htaista hyö­tyä. Sit­ten vaan vään­netään omis­sa kova­palkkai­sis­sa töis­sä, tuo­daan hoita­jat yhteiskun­nan piikki­in ulko­mail­ta kun omat van­hem­mat mätänevät hoito­laitok­ses­sa. Mitään vas­tu­u­ta ei ote­ta, mut­ta kyl­lä rahat kel­paa, sekä muiden että vanhempien.

 2. Idea voisi olla hyvä, jos meil­lä olisi niitä laito­spaikko­ja. Van­hus­ten määrä on niin suuri ja veron­mak­sajien ja työn­tek­i­jöi­den määrä niin pieni, ettei vaiku­ta real­is­tiselta. Lisäk­si mitoituk­sis­sa on nytkin jous­toa poti­laiden hoitoisu­ud­es­ta riip­puen, ja toim­i­jat tietenkin yrit­tävät saa­da mitoituk­sen mah­dol­lisim­man alas. 

  Itse mak­saen esimerkik­si puolen miljoo­nan net­to-omaisu­us on syö­ty alle 10 vuodessa, toki eläke aut­taa tässä. 

  Olen juristi ja ter­vey­den­huol­lon mais­teri, toimin­ut myös hallinto-oikeudessa näi­den asioiden paris­sa, joten jotain asi­as­ta tiedän.

  1. Toki on pakko kom­men­toi­da, että sosi­aal­i­huol­los­sa (esim ympärivuorokautises­sa palvelu­a­sumises­sa) nämä van­huk­set eivät ole poti­lai­ta vaan asi­akkai­ta. Sosi­aal­i­huoltoa ja ter­vey­den­huoltoa säätelevät eri lait, eivätkä (sosi­aal­i­huol­lon) asi­akkaan ja (ter­vey­den­huol­lon) poti­laan oikeudet ole yht­enevät. (kts. Kom­ment­ti­ni tässä alem­pana). Kos­ka näin on, soisin oikei­ta ter­me­jä käytettävän.

   Muu­toin olen kanssasi samaa mieltä.

   1. Ode kir­joit­taa ihan oiken: “Hoita­jami­toituk­ses­sa tärkein­tä olisi siir­tyä kiin­teästä mitoituk­ses­ta yksilöl­lis­es­ti mitat­tuun hoidon tarpeeseen.”

    Tässä tör­mätään siihen, että Suomen sote-sys­tee­mi on raken­net­tu kokon­aan väärien, Hegelin (1770–1831 ) ja Marx­in (1818–1883) ideoiden mukaan, jois­sa val­tio oli kaiken keskiössä.

    Hegel näki val­tion his­to­ri­al­lisen kehi­tyk­sen perus­tana, ihmiskun­nan ratio­naalisen ja eet­tisen kehi­tyk­sen päämääränä.

    Marx tun­netaan teo­ri­as­ta, joka käsit­telee työtätekevän ja omis­ta­van luokan luokkari­s­tiri­itaa ja ‑tais­telua. Marx­ia pide­tään uude­naikaisen sosial­is­min ja kom­mu­nis­min perus­ta­jana ja hänen lähtöko­htanaan on Hegelin valtiokeskeisyys. 

    Marx­in ideaan ongel­mana on tämä: Hänen mate­ri­al­is­tisen teo­ri­ansa mukaan ihmiseläin on aineelli­nen osa luon­toa, joka toimii ja vais­to­jen­sa ja viet­tien­sä varassa. 

    Toisaal­ta tun­nemme Immanuel Kan­tin (1724–1894) ideat, jon­ka itsenäiseen jär­keen perus­tunut moraal­i­filosofia aset­ti jär­jen ohjaa­man ihmis­sub­jek­tin tiedol­lisen ja moraalisen maail­man keskipisteeseen.

    Nyt Ode ehdot­taa “hoita­jami­toituk­ses­sa yksilöl­lis­es­ti mitat­tua hoidon tarvet­ta”, joka tietenkin Kan­tin idean mukaista. 

    Suomen sosial­isti­nen, Marx­i­lainen talouskokeilu on ilmi­selvästi nyt ajau­tunut konkurssi­in, niinkuin kaikkial­la muuallakin.

    Olisiko nyt aika tehdä Suomes­sa “Kant­ti­lainen val­lanku­mous”, jos­sa ihmi­nen ja moraali ovat kaiken toimin­nan keskiössä, ei valtio? 

    Tämähän on markki­na­t­alouden perus­ta, joka on tun­netusti tuonut mil­jardeille hyv­in­voin­nin ja pelas­tanut miljoonat nälänhädältä!

  2. Laito­spaikko­ja olisi jos niitä ei reg­u­loitaisi väk­isin mah­dot­tomik­si ja kalli­ik­si tuottaa.

   Hoita­jami­toituk­set fik­suik­si + pois­te­taan ~kaik­il­ta tehtäviltä ehdot­tomat koulu­tus­vaa­timuk­set jne. Niin noi­ta suh­teel­lisen hyväkun­tois­t­en van­hus­ten paikko­ja voi tuot­taa hal­val­la paljon.

  3. JH: Laitoshoitoa on täysin mah­dol­lista tuot­taa 0,4 mitoituk­sel­la ja niis­sä asu­taan noin kak­si viimeistä elin­vuot­ta. Eli matikkasi on aivan pielessä.

 3. Tot­takai koko ajan pitää miet­tiä uusia mitoi­tus­pe­rustei­ta, mut­ta jos niitä ei kukaan osaa niitä konkreti­soi­da niin jokin mitoi­tus on pakko kuitenkin olla jos ei halu­ta että van­huk­set jätetään suo­ras­taan heit­teille, kuten tapah­tui ennen hoi­tatami­toituk­sen nos­tamista. Pitää ymmärtää myös se mitä hoita­jami­toi­tus oikeasti tarkoit­taa, se tarkoit­taa käytän­nössä sitä että sil­loin on edes teo­ri­as­sa taa­ta riit­tävän laadukkaat palve­lut palvelu­a­sumises­sa. Kokoomuk­sen puheet omavalvon­nas­ta ja mitoituk­sen pois­tos­ta tarkoit­taisi palu­u­ta siihen mis­tä lähdet­ti­in, rahas­tamiseen ilman mitään takei­ta että van­huk­sia hoide­taan hyvin. Jos joku osaa määritel­lä uudet mitoi­tus­pe­ri­aat­teet, ja niihin liit­tyvät tehokkaat toim­intata­vat, sel­l­aiset jot­ka toimi­vat myös käytän­nössä, niin toki mitoi­tus kan­nat­taa tehdä niiden mukaan. Mut­ta siihen saak­ka kun muu­ta ei ole tar­jol­la, niin kan­nat­taa tyy­tyä edes johonkin eli nykyiseen hoita­jami­toituk­seen pitäen mielessä että alhaisem­pi hoita­jami­toi­tus tarkoit­taa käytän­nössä samoil­la reunae­hdoil­la myös huonom­paa palvelua. Ja johonk­in­han se palvelun laatu­ta­so pitää aset­taa, sil­lä muuten­han touhus­sa ei ole mitään järkeä.
  https://www.visma.fi/numeron/hoitajamitoituksen-laskeminen/#kaytanto

  Ei tosi­aankaan kan­na­ta jatkaa ainakaan kokoomuk­sen lin­jal­la jos­sa ei ole mitään rajaa sille mil­laisil­la resurs­seil­la palve­lut tuote­taan ja vieläpä niin että valvon­ta on käytän­nössä pelkkää omavalvon­taa ja selit­te­lyä. Se malli palvelee vain niitä jot­ka tekevät van­huk­sil­la bisnestä, eikä takaa mitään palvelu­iden tarvitsijoille. 

  RAI-arvioin­ti tuli muuten käyt­töön 1.4.2023!

 4. Tuo­ta hoita­jami­toi­tus­ta joskus mietin. 0,6 tun­tu­isi ole­van niil­lä rajoil­la, että omaishoita­jat pitäisi lail­la kieltää:
  Jos ajatel­laan, että omaishoita­jan pitää nukkuakkin joskus niin hoitoa saisi 0,67 ker­toimel­la (8 h nukku­ma-aika). Jäisi 0,07 , 1 h 40 min, ruuan lait­toon, henkilöko­htaiseen hygien­i­aan ja siivouk­seen yms. Tarkoille menee. Pitäisiköhän osa omaishoita­jista pistää lin­naan hoidon laiminlyönnistä/heitteillejätöstä.
  Minä hoidin asian jotenkuten, kun hoidet­taval­la oli hyvät unen­lah­jat. Ja varsin sään­nölli­nen päiväryt­mi. Piti vaan hiukan synkro­noi­da menemisiään.

 5. Vielä lisäys: myös ympärivuorokauti­sista hoitopaikoista lähetetään van­huk­sia aika paljon päivystyk­seen. Niis­sä ei suinkaan ole lääkäri paikalla kuin esim ker­ran viikossa. 

  Blo­gisi ovat ihan hyviä avauk­sia, mut­ta voisit tehdä enem­män taus­tatyötä ennen julkaisemista.

  1. Hoitolaitoksista(kin) joudu­taan lähet­tämään asukkai­ta päivystyk­seen liian usein kos­ka vapai­ta kiireet­tömiä ter­veyskesku­saiko­ja ei ole saatavil­la. 2–3kk päähän menevä aika ei auta kun ikään­tyneen ihmisen ter­veys heikke­nee vaikkakin jostakin yksinker­tais­es­ta syys­tä kuten virt­sati­etule­hdus. Nämä väärään paikkaan väärään aikaan joutuneet van­huk­set kuor­mit­ta­vat peruster­vey­den­huoltoa merkit­tävästi ja heiken­tävät epä­suo­rasti myös mm. ter­veyskeskusten toimintaa.

 6. Melkoisen karua tek­stiä, että van­huk­set arvote­taan rahan mukaan, eikäsen mukaan, että hekin ovat ihmisiä ja heil­lä on oikeus asua koton­aan mah­dol­lisim­man pitkään. Pitäisi äkkiä saa­da ne kaik­ki laitok­seen pois kodeis­taa, sik­si, että kak­si ker­taa päivässä pitää piikit­tää. Kylmäävää ajat­telua tuol­lainen van­hus­ten laskem­i­nen ei ihmis­inä ja suo­ma­laisi­na, vaan jon­ain taakkana jota pakko.

  Olet Osmo sinäkin jo koh­ta siinä iässä, että asia on itsel­läsi edessä. Oletko ihan aikuis­ten oikeasti tuo­ta mieltä? Vai onko tässä nyt vain kyse siitä, että kun­han ei koske min­ua ja min­ul­la on rahaa kyl­lä jär­jestää, niin kun­han ne muut. Että kuten vero­jakin voi hyvin nos­taa, kun­han ei min­un vero­ja, vaan niitä paho­jen veroja?

  Huh huh.

  1. Siinä taidet­ti­in sanoa, että hoitoon halu­a­vat paikko­ja on liian vähän. van­huk­set. Hoitopaikkoi­hin ei tietenkään ketään pakote­ta, kun

  2. Niin se vain on, että jatku­van hoidon tarpeessa ole­vat van­huk­set ovat taak­ka. En näe mitään järkeä tämän asian kau­nis­telemises­sa. Mitä tehokkaam­min tämä taak­ka kan­netaan sitä parem­pi. Eri­tyis­es­ti toivoisin van­hus­ten käyt­tävän omia raho­jaan hoidon tason paran­tamiseen sen sijaan että omaiset räksyt­tävät jostain kylmäävästä ajat­telus­ta, istuen perin­nön päällä.

  3. Toosi Vihre­itä: Kylmäävä on se aja­tus, että veron­mak­sa­jat spon­soroi­vat per­i­jöitä jot­ka eivät huole­h­di van­hem­mis­taan jot­ka vaa­ti­vat lop­ut­tomasti palvelui­ta muiden piikki­in tekemät­tä edes sitä myön­ny­tys­tä, että muut­ta­vat parik­si vuodek­si laitok­seen jos­sa hoito on sekä tur­val­lisem­paa että tehokkaam­paa, joka mah­dol­lis­taa enem­män hoitoa use­am­mille samal­la rahal­la. Van­huk­set ovat onnis­tuneet brändäämään itsen­sä joik­sikin ihmeen köy­hik­si pyhimyk­sik­si vaik­ka Suomes­sa ei muu­ta tehdäkään kun lapi­oidaan rahaa van­hus­ten elät­tämiseen ja hoita­miseen. Van­hus­ten omaisu­us lihoik­si ja hoitokus­tan­nuk­sien mak­samisek­si sanon minä. Suo­mi ei tarvitse perijöitä.

 7. pikku kom­ment­ti tähän:
  krista kiu­ru on pyrkimässä sdp:n puheen­jo­hta­jak­si! tuleeko kim­mo kiljus­es­ta kiu­run ns. oikea käsi!

  lopete­taan tämän kauhun levittäminen.

  1. Vihreät tietysti toivoisi­vat, että Antti Rinne palaisi SDP:n puheen­jo­hta­jak­si, nyt kun hänel­lä on aikaa. Tämä saat­taa olla liikaa toiv­ot­tu, mut­ta olisi Krista Kiu­rukin vihrei­den kannal­ta pas­seli. Em oli Lint­mankaan huono.

 8. Minus­ta Osmol­la on asiantun­te­mus­ta edus­ta­va kir­joi­tus ja muutenkin järkevä läh­estymistapa vanhuspalveluihin.
  Ain­oa huo­mau­tus min­ul­ta on tuo totea­mus, että hoito on laitok­ses­sa halvem­paa. Jotenkin minus­ta tun­tuu, että vaik­ka hoito on laitok­ses­sa edullisem­paa niin se laitosten seinien rak­en­t­a­mi­nen mak­saa ja kokon­aiskus­tan­nus on laitok­ses­sa suurem­pi. Kaupungeis­sa tämän kus­tan­nus­lisän voisi elim­i­noi­da, jos laitok­seen siir­tyvän henkilön asun­to vuokrataan pois. Omis­tusasun­to­jen kohdal­la tässä on iso kynnys.

  1. Tästä ajat­telin kir­joit­taa seu­raavas­sa postauk­ses­sa. Seinät van­hus tarvit­see myös asues­saan kotona. Tämä ei kuitenkaan mene oikein, kos­ka van­huk­sen, tai hänen omais­ten­sa, kan­nat­taa jät­tää van­huk­sen asun­to tyhjilleen sen sijaan, että vuokraisi­vat sen. Itse asi­as­sa val­ta­va rak­en­teel­lisen haaskauk­sen lähes.

 9. Hei!

  Nyt on pakko kor­ja­ta että ikään­tynei­den ympärivuorokau­ti­nen hoi­va jär­jestetään sosi­aal­i­huolto­lain 21 c § nojal­la ja asukkaat näis­sä yksiköis­sä ovat siten _asiakkaita_ (sosi­aal­i­huol­lon asi­akasla­ki 3 § koh­ta 1) eivätkä poti­lai­ta (vrt potilaslaki).

  Kuu­losta­nee nil­li­tyk­seltä, mut­ta ei sitä ole, sil­lä tämän asianti­lan myötä asukkail­la on sosi­aal­i­huol­lon asi­akaslain, sosi­aal­i­huolto­lain ja van­hus­palvelu­lain mukaiset oikeudet, mikä tarkoit­taa, että mitoituk­ses­sa on otet­ta­va nämä oikeudet huomioon. Laadul­taan hyvä sosi­aal­i­huolto (laki sosi­aal­i­huol­lon asi­akkaan ase­mas­ta 4 §) sisältää muu­takin kuin tässä tek­stis­sä luetel­tu­jen vält­tämät­tömien tarpei­den tyydytystä.

  1. Ja tuos­sa lais­sa on jo otet­tu huomioon asi­akkaiden eri­laisia tarpei­ta. Ei hoita­jami­toi­tus koske kaikkia asi­akas­ryh­miä, vaan niitä joiden kohdal­la se on rel­e­vant­tia eli iäkkäitä jot­ka tarvit­se­vat tehostet­tua palvelu­a­sum­ista, pitkäaikaista laitoshoitoa tai lap­sia varhaiskasvatuksessa. 

   Toki jokaiselle pitäisi löy­tyä omaa tarvet­ta vas­taa­va palvelu, mut­ta tun­tuu aika oudol­ta kun julk­isu­u­teen annetaan kuva aivan kuin hoita­jami­toi­tus koskisi nyky­isin kaikkia palvelu­muo­to­ja ja kaik­ki olisi kiin­ni siitä. 

   Eikä se ettei kaikille tarvit­si­joille löy­dy laitoshoitopaikkaa ratkea sil­lä että kikkail­laan jatku­vasti tehostet­tua palvelu­a­sum­ista ja pitkäaikaista laitoshoitoa oikeasti tarvit­se­vien hoita­jami­toituk­sel­la, vaan sil­lä että panos­te­taan asi­aan niin että löy­tyy. Jos joku pär­jää vähem­mäl­lä tuel­la, niin ei hänelle kuu­lukaan laito­spaikkaa vaan joku muu tukimuo­to kuten esimerkik­si tuet­tu tai yhteisölli­nen asum­i­nen. Niihin on jo ole­mas­sa omat ratkaisut ja mitoituk­set, eikä niitä pidä sotkea jatku­vasti keskustelu­un nykyis­es­tä hoita­jami­toituk­ses­ta joka on aivan muu­ta tarkoi­tus­ta varten.

   Valitet­tavasti sosi­aali­palveluil­la pelataan myös poli­it­tista peliä ja se näkyy myös siinä keskustelus­sa mitä palvelu­iden ympäril­lä käy­dään julk­isu­udessa. Kun kokon­aisu­us on hämärä jo päät­täjien puheis­sakin, niin ei ihme jos se on hämärä kansalaisillekin. Hoita­jami­toi­tus on rel­e­vant­ti juuri siihen mihin se on tarkoitet­tukin, mui­hin tarpeisi­in tarvi­taan tietenkin niihin rel­e­van­tit ratkaisut! Ja kyl­lä ne ratkaisut on huomioitu lain­säädän­nössä jo nyt, vain teot puut­tuvat eli ne resurssit joil­la rel­e­van­tit palve­lut tuote­taan, siis henkilöstö ja tilat.
   Hoita­jami­toituk­ses­ta käytävä lop­u­ton keskustelu on vain tapa viivyt­tää asian ratkaisemisek­si tarvit­tavi­in toimi­in ryhtymistä tai jopa estää niitä toimia. Sel­l­aista se on kun toisille raha ja leikkaami­nen ovat tärkeämpiä kuin ihmiset ja toimi­vat sote-palvelut.

 10. Voisko samal­la siir­tyä hol­lan­nin vaku­u­tus­po­h­jaiseen malliin?

 11. Jälleen ker­ran tämä jäl­keen­jäänyt, enti­nen poli­itikko laukoo muka­to­tuuk­si­aan miet­timät­tä yhtään, mitä suus­taan päästää. Ei valitet­tavasti ole yllä­tys kuten ei sekään, että kom­ment­te­ja sen­suroidaan raskaasti.

  Mut­ta aja­tus help­po­hoitois­t­en laitostamis­es­ta on jotain aivan kestämätön­tä. On aivan turha väit­tää laitoshoitoa halvem­mak­si esit­tämät­tä mitään perustei­ta! Lisäk­si laito­spaikko­ja ei ole ole­mas­sa ja aina tulisi huomioi­da myös laitostamisen pas­sivoi­va vaiku­tus ja sitä seu­raa­vat mie­len­ter­vey­del­liset ongelmat.

  On kokon­aan eri asia ottaa laitoshoitoon halu­a­va sinne laitok­seen. Mut­ta arvon Soin­in­vaara ei esitä mitään keino­ja lisätä niitä paikko­ja! Ei tietenkään, se vaatisi jotain kon­gre­ti­aa tyhjän jauhamisen sijaan.
  Ja kos­ka paikko­ja ei ole täl­lä het­kel­lä tar­jo­ta eikä jokainen paikkakun­ta pysty niitä jär­jestämään niin kootaanko siis van­huk­set muu­tamille suurille paikoille “keski­tysleireille”? Tätäkö siis Her­ra Soin­in­vaara halu­aa? Ja onko itse valmis täl­laiseen ratkaisu­un oma­l­ta kohdaltaan?

  Itsekin olen ase­mas­sa, jos­sa voi vaikut­taa van­huk­sille suun­natun asun­to­tar­jon­nan toteu­tuk­seen. Mut­ta pelikent­tä on sama kuin muual­lakin. Rahaa ei ole, val­tio ei tule vas­taan, ARA ei ole ratkaisun avain jne. Samaan aikaan raken­nuskus­tan­nuk­set ovat jär­jet­tömän korkei­ta. Eli valitet­tavasti keino­ja lisätä tar­jon­taa ei ole. Uud­is­rak­en­tamisen myötä kulut nousi­si­vat täysin kestämättömiksi.
  Eli odotan edelleen niitä oikei­ta ratkaisumalleja!

 12. Kirjoitat:“On aivan eri asia, jos van­hus osaa pukea, syödä, pesey­tyä ja käy­dä ves­sas­sa kuin jos hän ei pysty näistä mihinkään ja hän­tä pitää vielä sängyssä kään­tää muu­ta­man tun­nin välein maku­uhaavo­jen välttämiseksi.”

  Näitä ensim­mäisenä kuvaa­masi kaltaisia van­huk­sia ei ympärivuorokautises­sa palvelu­a­sumises­sa (sosi­aal­i­huolto­la­ki 21 c §) ole. Yksinker­tais­es­ti siitä syys­tä, että he eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa eikä sitä sik­si heille jär­jestetä. Heille riit­tää esimerkik­si yhteisölli­nen asum­i­nen (sosi­aal­i­huolto­la­ki 21 B §) eli entiseltä nimeltään palvelu­a­sum­i­nen. Siinä henkilökun­taa ei ole öisin paikalla, kos­ka asukkaat eivät sitä tarvitse.

  Hoita­jami­toi­tus kos­kee VAIN ympärivuorokautisen palvelu­a­sumisen yksiköitä, ei yhteisöl­listä asum­ista ja sen asukkai­ta. Eli näitä kuvaami­asi henkilöitä, jot­ka ovat kevythoitoisia, ei tämä mitoi­tus koske laisinkaan.

  Yhteisöl­listä palvelu­a­sum­ista ja tehostet­tua palvelu­a­sum­ista saa­va henkilö voivat fyy­sis­es­ti kuitenkin asua samas­sa yksikössä. Näin palvelun­ta­so voi kas­vaa kun henkilön palvelun­tarve kas­vaa ilman, että tarvit­see muut­taa. Lisää tietoa asi­as­sa esim. täältä: https://stm.fi/-/iakkaiden-ihmisten-kotiin-annettavat-palvelut-ja-asumispalvelut-kehittyvat-lakiuudistuksella

  1. Ympärivuorokautises­sa palvelu­a­sumises­sa on paljon demen­toitunei­ta ihmisiä, jot­ka eivät pysty asumaan yksinään, mut­ta osaa­vat syödä, pukea, pesey­tyä ja käy­dä ves­sas­sa. Olen sel­l­aisia näh­nyt, kun kävin kat­so­mas­sa äitiäni.

   1. Minä olen Osmon kanssa samoil­la lin­joil­la, että ympärivuorokautises­sa hoi­dos­sa on paljon ihmisiä, jot­ka osaa­vat ja pystyvät itse suo­ri­u­tu­maan perusasioista. Mut­ta yksin elämään heitä ei voi jät­tää. Dement­ian edetessä ihmisel­lä voi olla oma­toimisu­ut­ta, mut­ta se ei kohden­nu oikein ilman avus­tavaa henkilöä.

 13. Mum­mi­ni halusi vuosikaudet laitok­seen, kos­ka ei pär­jän­nyt kotona vaan kaa­tu­ili jatku­vasti, mut­ta ei sinne pääse, vaik­ka kuin­ka tah­toisi, kos­ka kun­nalle on halvem­paa pitää van­hus kotona.

  On vaik­ka kuin­ka paljon van­huk­sia, jot­ka tah­to­vat laitok­si­in, mut­ta kun­nille laitoshoito on liian kallista.

 14. Kuu­lostaa byrokraat­tiselta ja tehot­toma­l­ta räknäil­lä jotain indek­se­jä. Eikö olisi yksinker­tais­in­ta romut­taa koko mitoi­tus ja pär­jätä niil­lä resurs­seil­la, mitä on saatavis­sa. Työvoimain­ten­si­ivisem­mästä hoivas­ta jotkut yksi­tyiset laitok­set voisi­vat ken­ties val­jas­taa kil­pailutek­i­jän, tai ainakin kokeil­la, onko siitä sel­l­aisek­si. Luon­nol­lis­es­ti siten, että korkeam­mat työvoimakus­tan­nuk­set kate­taan käyt­täjän omas­ta pussista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.