Yksityinen vai julkinen (5) Jonon ohittaminen rahalla?

Rahalla hoitoon ohi jonojen?

Laastariveron poisto

Ollessani perus­palve­lu­min­is­teri pois­tet­ti­in niin san­ot­tu laas­tarivero. Liiken­nevaku­u­tusy­htiöt mak­soi­vat onnet­to­muuk­sista loukkaan­tuneista vain saman sym­bol­isen sairaala­mak­sun kuin poti­laatkin eli onnet­to­muus­poti­laiden hoidon mak­soi­vat käytän­nössä kun­nat. Tästä edus­ta vaku­u­tusy­htiöt mak­soi­vat kor­vaus­ta, ”laas­tariveroa”,  val­ti­olle. Käytän­tö muutet­ti­in niin, että vaku­u­tusy­htiöt mak­soi­vat asi­akkaistaan (melkein) kaiken ja laas­tarivero val­ti­olle lopetet­ti­in. Pitkäaikainen hoito on yhä julkisen sek­torin vastuulla.

Yritin tuol­loin esit­tää, että julk­isten sairaaloiden pitäisi tehdä vaku­u­tusy­htiöi­den kanssa sopimus onnet­to­muus­poti­laiden jonon ohi­tuk­ses­ta, kos­ka vaku­u­tusy­htiöt mak­soi­vat heille kor­vaus­ta myös ajal­ta, jol­loin he odot­ti­vat hoitoa. Vaik­ka hoi­dat­ta­mi­nen yksi­tyis­sairaalois­sa tuli niille kalli­im­mak­si, ne sääs­tivät odotusa­jan korvauksissa.

Esi­tys­täni pidet­ti­in poti­laiden tasa-arvon vas­taiselta, mitä se sup­peasti tarkastel­tuna tietysti olikin. Olisin var­maan voin­ut saa­da tahoni läpi min­is­terin val­taa käyt­täen, mut­ta kaut­eni lop­pui, ja seu­raa­jani ajat­teli asi­as­ta eri tavalla.

Lop­putu­los oli, että vaku­u­tusy­htiöi­den poti­laat hoide­taan yksi­tyis­sairaalois­sa, julki­nen menet­ti niistä saata­vat rahat ja paljon lääkäre­itä yksi­ty­isille. Muiden poti­laiden hoito ei nopeu­tunut – pikem­minkin päin­vas­toin – eikä ter­vey­den­huol­lon eri­ar­voisu­us vähen­tynyt vaan kasvoi.

Ruotsissa ei tarvita hoitotakuuta

Kysymyk­seen hoidon nopeu­den arvos­ta tör­mäsin myös neu­votel­lessani päämin­is­teri Lip­posen kanssa kansal­liseen ter­veyshankkeeseen suun­nitel­lus­ta hoito­taku­us­ta, siis siitä, että hoito on annet­ta­va määräa­jas­sa. Lip­po­nen vas­tusti sitä min­ulle tutu­il­la argu­menteil­la: Ruot­sis­sa hoito­taku­us­ta oli juuri luovut­tu, kos­ka se vähen­si ter­veyshyö­tyjä, kun hyvin tarpeel­lista leikkaus­ta joudu­taan lykkäämään, jot­ta van­huk­sen suoniko­hjuleikkaus ei veny­isi yli määräa­jan. Vas­tasin, että jos meil­lä olisi Ruotsin jär­jestelmä kokon­aisu­udessaan, en esit­täisi hoito­taku­u­ta. Ruot­sis­sa land­stinget mak­saa sekä sairaus­päivära­han että hoidon. Sik­si hoidon viivästymi­nen tulee sille kalli­ik­si. Meil­lä Kela voi mak­saa vuo­den sairaus­päivära­haa poti­laalle, joka odot­taa 500 euron leikkausta.

Poti­laan ajalle pitää antaa rahalli­nen arvo. Lisäk­si on tun­nustet­ta­va, että toiselle aika on kalli­im­paa kuin toiselle. Me kaik­ki ymmär­rämme, että oli järkevää hoitaa arvok­isoi­hin valmis­tau­tu­van Tero Pitkämäen kipeä olka­pää heti eikä vas­ta kiso­jen jäl­keen, kun olisi ollut hänen vuoronsa.

Eläkeläisen olka­pää on itselle yhtä arvokas kuin työssä ole­van olka­pää hänelle itselleen, mut­ta sen lisäk­si työssä ole­van työkyky arvokas yhteiskun­nalle. Tämän tosi­asian tun­nus­t­a­mi­nen on viisauden alku.

Julkises­sa ter­vey­den­huol­los­sa tätä tosi­asi­aa ei ole tun­nustet­tu, mut­ta tämän seu­rauk­se­na ter­vey­den­huol­lostamme on tul­lut epä­tasa-arvoisem­pi, vaik­ka yhtäläisen huonol­la oikeudel­la kiireet­tömään hoitoon kuvitel­laan puo­lus­tet­ta­van ter­vey­den­huol­lon tasa-arvoa.

Jonossa ohi rahalla?

Suuri syy siihen, että meil­lä on hyväo­saisille työter­veyshuolto ja ter­veyskeskuk­set ovat jääneet työt­tömien ja eläkeläis­ten hoitopaikoik­si, on siinä, että työ­nan­ta­jan kan­nat­taa mak­saa työtek­i­jälle työter­veyshuol­losta, jot­ta tämä ei olisi pois­sa töistä lääkärille jonot­ta­mas­sa. Moni kes­ki- ja hyvä­tu­loinen mak­saa pikku­vaivoista mielu­um­min itse yksi­ty­is­lääkärille kuin jonot­taa ter­veyskeskuk­ses­sa. Ymmärtääk­seni enem­mistö pien­ten las­ten van­hem­mista on ottanut taap­er­olleen yksi­tyisen sairaus­vaku­u­tuk­sen. Tämä käytän­tö johtaa pait­si ter­veyspalvelu­jen ylikäyt­töön – viemme lapsen var­muu­den vuok­si lääkärille, kun siitä ei tarvitse mak­saa mitään – myös ter­vey­den­huol­lon eri­ar­voisu­u­den kasvuun.

Jos olisin vaku­u­tuskap­i­tal­isti, lanseerasin lap­si­vaku­u­tuk­sen, jos­sa jokainen käyn­ti mak­saisi edes jotain. Paljon turhia käyn­te­jä jäisi väli­in. Tämä ratkai­sisi yli­hoidon ongel­mas­ta osan, mut­ta ei lääkäri­ase­man rahanah­neud­es­ta johtu­vaa. Moni on ker­tonut, että kun tuo kuumeisen tena­van lääkärille, tämä kysyy ensim­mäisenä, onko vaku­u­tus­ta ja jos on, dol­larinku­va syt­tyy silmi­in ja lab­o­ra­to­ri­olo­mak­keeseen laite­taan rasti jok­seenkin jokaiseen ruu­tu­un.  Miten se vaku­u­tus vaikut­taa tutkimuk­sen tarpeellisuuteen?

Services of the poor tend to be poor.

Kun asioista päät­tävät eivät itse käytä julk­ista ter­vey­den­huoltoa, heitä ei niin häir­itse, että sen taso las­kee. Tämä näkyy kun­nal­lises­sa päätök­sen­teossa räikeän selvästi.

Min­ul­la on asi­aan prag­maat­ti­nen ratkaisu. Jos ker­ran rahal­la joka tapauk­ses­sa pääsee ter­vey­den­huoltoon nopeam­min, päästäköön siihen nopeam­min myös ter­veyskeskuk­sis­sa. Ne, joille aika on kallista, voisi­vat mak­saa jonon ohit­tamis­es­ta, kos­ka voivat sen tehdä nyt jopa tapauk­ses­sa. Resurssit jäi­sivät kuitenkin julkiselle puolelle, joten nämä jonon ohit­ta­jat eivät hidas­taisi muiden hoitoon pääsyä vaan pikem­minkin nopeuttaisivat.

Yksityislääkärit terveyskeskusten jonoja purkamaan?

Sää­ty­talol­la kuulem­ma keskustel­laan ter­veyskeskusjono­jen lyhen­tämis­es­tä kohot­ta­mal­la Kela-kor­vauk­sia rutkasti niin, että yksi­ty­is­lääkäril­lä käyn­nistä poti­las mak­saisi itse vain 20 euroa.  Näin saataisi­in vajaakäyt­töiset yksi­ty­is­lääkärit käyt­töön. Kokeilin ajan varaamista Helsingis­sä. Tun­nin sisäl­lä löysin 32 vapaa­ta lääkäri­aikaa Mehiläiseltä ja Ter­veystalol­ta. Ne jäävät mitä toden­näköisim­min täyt­tämät­tä. Tyhjäkäyn­tiä siis on.

Ei se ihan näin menisi. Nyt yksi­ty­is­lääkärit pää­sevät kelpo ansioille, vaik­ka vajaakäyt­töä on. Jos vajaakäyt­töä ei enää ole, ansiot tietysti nou­se­vat. Lääkäreilä siir­tyy ter­veyskeskuk­sista pör­riäis­ten palvelu­un, kunnes löy­tyy uusi tas­apain­oti­la. Siinä ter­veyskeskuk­si­in pääsy olisi entistä vaikeam­paa ja veron­mak­sajien menot suuremmat.

Sinän­sä on matemaat­ti­nen tosi­a­sia. että jos tavoit­teena on lääkärille pääsy ilman jono­tus­ta, lääkäreil­lä on olta­va väljyyt­tä, siis vapai­ta aiko­ja, joi­ta kukaan ei tule käyt­tämään. Se mak­saa, mut­ta niin mak­saa myös ter­vey­den­huol­lon odottaminen.

Jonos­sa ohit­ta­mine rahal­la on aivan eri asia kun se, että tiet­tyjä elämää pelas­tavia hoito­ja ei enää saa kuin rahal­la. Tästä myöhemmin.

 

 

 

29 vastausta artikkeliin “Yksityinen vai julkinen (5) Jonon ohittaminen rahalla?”

 1. Enem­mänkin olisi syytä miet­tiä se julkisen ter­vey­den­huol­lon käsite uud­estaan. Sama lääkäri vas­taan­ot­taa poti­lai­ta samal­la pal­ka­lla samal­ta yksi­tyiseltä työ­nan­ta­jal­ta joko vuokralääkärinä talos­sa jon­ka katol­la lukee ter­veyskeskus tai viereisessä talos­sa jon­ka katol­la lukee yksi­tyisen ter­veysase­man nimi. Mitä merk­i­tys­tä sil­lä on mikä kylt­ti talon katol­la on ja mitä palka­n­mak­sa­jana lääkärin palkkakuitis­sa näkyy ? EI siitä syn­ny mitään lisä-arvoa että yhteiskun­ta ylläpitää talo­ja joiden katol­la lukee ter­veyskeskus vaan siitä että lääkäri­palve­lut on kaikkien saatavil­la. Onhan meil­lä yksi­ty­isiä apteekke­jakin ja niistä saa­vat lääk­keet niin köy­hät kuin rikkaatkin jonot­ta­mat­ta ja kaikille Kela mak­saa kor­vauk­set. Mik­si siis lääkäri­palveluis­sa ei voisi olla sama käytän­tö ei eril­lisä talo­ja vaan kaikille sama Kela-kor­vaus lääkärikäynnistä.

  On tietenkin etur­i­s­tiri­ita jos sama yksi­tyi­nen taho tuot­taa lab­o­ra­to­ri­opalvelui­ta ja lääkäri­palvelui­ta. Eikö tämä hoi­tu­isi helpom­min erot­ta­mal­la yksiköt toi­sis­taan, eihän lääkäri­ase­mat myy lääkkeitäkään tai saa tar­jo­ta apteekkipalvelui­ta. Etur­i­s­tiri­ita on ker­ran onnis­tut­tu ratkaise­maan ter­veysasemien vuokralääkäreil­lä eli he eivät voi määrätä poti­lai­ta tutkimuk­si­in oma­lle palka­n­mak­sa­jalleen niin mik­si sama ei onnis­tu­isi vaik­ka talon katol­la olisi toinen kyltti ?

  Onhan apteekki­jär­jestelmässä viko­jakin mut­ta toisaal­ta se on myös estänyt etur­i­s­tiri­ito­jen syn­nyn kun apteek­it eivät ole päässeet ker­tymään suurille ketjuille joil­la voisi olla samo­ja omis­ta­jata­ho­ja kuin lääkäri­palvelu­jen tarjoajilla.

  1. Ongel­ma on siinä että kuka qrvioi hoidon tarpeen, ja kuka lystin mak­saa. Jos yksi­tyi­nen arvioi hoidon tarpeen ja jär­jestää hoidon ja se mak­se­taan verovaroin, kus­tan­nuk­set tule­vat räjähtämään sil­lä yksi­ty­is­ten lääkärien kan­nat­taa teet­tää kaik­ki mah­dol­liset hoidot ja tutkimuk­set oli niille oikeaa tarvet­ta tai ei.

   Kysymys siis on että kuka sanoo myyn­timiehelle ”ei”. Jos mak­saa omil­la rahoil­laan, asia on yksinker­taista. Mut­ta ei lainkaan yksinker­taista jos mak­sa­jana ei ole suo­raan hoidon saa­ja, vaan joko vaku­u­tusy­htiö tai yhteiskun­ta. Sit­ten pitää rak­en­taa him­meleitä, jot­ka yleen­sä ovat kalli­ita ja kohden­ta­vat resursse­ja heikosti. Kts. Yhdys­val­lat jos­sa käytetään paljon rahaa ter­veyspalvelui­hin mut­ta silti köy­hät kuol­e­vat yksinker­tais­es­ti hoidet­tavi­in tautei­hin kuin maa olisi kehitysmaa.

   Kan­nat­taa lukea alka­jaisik­si vaik­ka tämä:
   https://jmkorhonen.fi/2020/02/24/miksi-voitontavoittelu-sopii-paremmin-teollisuuteen-kuin-terveyspalveluihin-talousteoreettinen-vastine-juhana-vartiaiselle/

   Taloustiede tar­joaa paljon pohd­in­taa mik­si ter­veyspalvelu­iden jär­jestämi­nen julkises­ti voi hyvinkin olla jär­jeväm­pää kuin yksi­tyis­es­ti. Asia voisi olla eri jos jakaisimme tulot ja var­al­lisu­u­den tasaisem­min ettei meil­lä olisi niin köy­hiä joil­la ei ter­veyspalvelui­hin oma­l­la rahal­la olisi varaa, mut­ta sitä ei tieten ole näköpiirissä.

 2. Ei se yksi­tyisen lääkärin varaam­a­ton aikasloti ole huk­ka-aikaa. Sil­lä ajal­la lääkäri voi esimerkik­si uusia resepte­jä, tutus­tua poti­laiden­sa lab­o­ra­to­ri­o­tu­lok­si­in tai kehit­tää ammat­ti­taitoaan esimerkik­si luke­mal­la ammat­tile­htiä. Lisäk­si kan­nat­taa muis­taa blo­gin kir­joit­ta­jan itsen­sä usein esit­tämän asian eli henkistä työtä ei kukaan oikeasti jak­sa tehdä seit­semää ja puol­ta tun­tia päivässä eli tauot anta­vat mah­dol­lisu­u­den palautumiseen.

  Inno­vati­ivi­nen hyv­in­voin­tialue voisi hyö­dyn­tää tätä aikaa osta­mal­la yksi­tyiseltä palvelun, jos­sa koke­neet lääkärit käyvät läpi ns. map­pi ö:tä eli kiireet­tömien poti­laiden jonon sairasker­to­muk­sia ja poimisi sieltä ne 2–3 pros­ent­tia poti­laista, jot­ka itse asi­as­sa tarvit­se­vat kiireel­listä hoitoa, mut­ta sairaan­hoita­ja tai kan­di ei ole osan­nut tun­nistaa tarvetta.

  1. Tuo on tot­ta, että varaam­a­ton yksi­tyi­nen lääkäri­ai­ka ei ole yleen­sä huk­ka-aikaa. Sen voi tosi­aan käyt­tää vaik­ka poti­laiden lab­o­ra­tio­r­iokäyn­tien läpikäyn­ti­in. Yksi­tyisel­lä puolel­la on ylipäätään usein tuplamäärä lääkäri­aiko­ja tar­jol­la päivää kohti julkiseen näh­den. Julkisel­la puolel­la näitä lääkärin omien asioiden hoita­mi­saiko­ja sisäl­lytetään työpäivään joka poti­laskäyn­nin väli­in automaat­tis­es­ti, jon­ka takia lääkäri­aiko­ja tar­jo­taan harvem­mal­la välil­lä. Yksi­tyisel­lä puolel­la taas lääkäri opti­moi omia tulo­jaan parem­min lait­ta­mal­la lyhyem­mäl­lä slotil­la aiko­ja tar­jolle run­saasti, ja ajoit­ta­mal­la itse työpäiviään niin, että tyhjik­si jäävät ajat käytetään omi­in töi­hin. Julkisel­la puolel­lakin tulee kyl­lä tilantei­ta, jois­sa poti­las­ta ei näy. Kun ajat jae­taan jopa kuukau­sia etukä­teen, käy herkästi, että joku jo on uno­htanut aikansa, sairas­tunut, muut­tanut toisaalle Suomeen tai ehtinyt jo välis­sä kuol­lakin, jol­loin lääkäri­ai­ka jää käyt­tämät­tä sil­loin kun se lop­ul­ta tulee.

 3. Tästä on omia koke­muk­sia. Min­ul­la todet­ti­in kai­hi, enkä uskaltanut ajaa autoa. Lääkäri ei sitä kuitenkaan kieltänyt, vaik­ka mielestäni olisi pitänyt. Useim­mat poti­laat ovat van­ho­ja joil­la on vaikeuk­sia lukea telkkarin tek­ste­jä. Min­ulle jäi vain huono tai kallis vai­h­toe­hto: 8 kk odotus julkiselle ja työt­tömyys, tai 4000 € rahaa ja kak­si päivää vapaa­ta töistä. Val­itsin mielestäni oikein, vaik­ka oikeaop­pis­ten mielestä tasa-arvo väheni.

 4. Siinä meille hyv­in­voin­ti val­tion asukkaille todel­lista asi­aa . Hyvä että joku uskaltaa kir­joit­taa oikea­ta asi­aa Osmo hyvä.

 5. Hyvää tek­stiä, ainakin näin julk­isia ter­veyspalvelu­ja käyt­tävän ja kan­nat­ta­van, hyvin toimeen­tule­van eläkeläisen mielestä. Pitkän odot­tamisen jäl­keen pääsin ter­veyskeskuk­sen päivys­tävälle lääkärille, joka olikin pätevä ja asialli­nen ja sain viisi vaivaani jonkin­laisen hoitoon, osan ihan oikeaan ja kun­nol­liseen. Eteisvärinä on hyvässä hoi­dos­sa. Veren ras­va-arvot myös. Urologille pääsyä odot­te­len kovasti, sil­lä yöjuok­sua riit­tää. Pol­vet, toises­sa jo pro­teesi, ovat tois­taisek­si kuvaa­mat­ta. Olka­pää tosin on ollut paskana jo kymme­nen vuot­ta, eikä hoito edisty.

 6. “Moni on ker­tonut, että kun tuo kuumeisen tena­van lääkärille, tämä kysyy ensim­mäisenä, onko vaku­u­tus­ta ja jos on, dol­larinku­va syt­tyy silmi­in ja lab­o­ra­to­ri­olo­mak­keeseen laite­taan rasti jok­seenkin jokaiseen ruutuun. ”

  Tämä ei pidä paikkaansa alku­unkaan. Vaku­u­tusy­htiöi­den ja lääkäri­palveluyri­tys­ten kesken (ohi lääkärin) neu­votel­lus­ta hin­nas­ta lääkäkärin osu­us saat­taa olla pienem­pikin kuin itse mak­sa­van. Toisek­si, lääkäri ei hyödy rahal­lis­es­ti mil­lään lail­la määräämistään lab­o­ra­to­ri­o­tutkimuk­sista. Lääkärin intres­si on hoitaa oikei­den hoitolin­jo­jen mukaan eikä määrätä tarpeet­to­mia tutkimuk­sia. Se on lääkärin eti­ikan mukaista. Edelleen jatku­vasti sekaan­tuu ammat­in­har­joit­ta­jalääkäri sekä lääkäri­palveluyri­tys, ja sen intressit.

  1. Ei ras­tia var­maan joka ruu­tu­un tule. Mut­ta se pitää paikkansa, että vaku­u­tuk­ses­ta kysytään. Viimek­si kun itsel­lä oli tap­atur­ma, jon­ka takia menin yksi­ty­is­lääkäri­in, tämä tote­si tapaus­ta diag­nosoitu­aan, että seu­raavak­si pitää tutkia mil­lainen sisältö vaku­u­tuk­ses­sa on, ja sanoi vaku­u­tuk­sen sisäl­lön vaikut­ta­van siihen, mil­laista hoitoa kan­nat­taa suun­nitel­la. Rahas­ta ei kysyt­ty mis­sään kohtaa mitään. Olisin ollut valmis kyl­lä mak­samaan itse tarpeen mukaan, jot­ta saan paras­ta mah­dol­lista hoitao. Ilmeis­es­ti min­ul­la oli huonos­ti kor­vaa­va vaku­u­tus, kos­ka ei lähetet­ty heti mag­neet­tiku­vauk­seen, vaan vas­ta kun vai­va ei ollut ajan myötä paran­tunut itses­tään, jol­loin oli jo menetet­ty paljon aikaa tilanteen kor­jaamisen kannal­ta. Kyse oli vaku­u­tusy­htiön yhteistyölääkäri­ase­mas­ta, jonne vaku­u­tusy­htiö oli varan­nut puolestani ajan. Jos olisin ollut ilman vaku­u­tus­ta, olisin voin­ut var­maan itse pyytää suo­raan mag­neet­tiku­vauk­senkin. Mitä enem­män aikaa kuluu, sitä huonom­pi leikkauk­sen onnis­tu­mis­to­den­näköisyys on.

 7. “Lääkäreiltä siir­tyy ter­veyskeskuk­sista pör­riäis­ten palvelu­un, kunnes löy­tyy uusi tas­apain­oti­la. Siinä ter­veyskeskuk­si­in pääsy olisi entistä vaikeam­paa ja veron­mak­sajien menot suuremmat.”

  Tois­taisek­si yksi­ty­is­lääkärit ovat pääosin sivu­toimisia ammat­in­har­joit­ta­ja-erikois­lääkäre­itä, jot­ka pitävät vain vähän vas­taan­ot­toa. Tämä ei vähen­nä julkisen sek­torin resurssia. Päin­vas­toin, se tukee julkisen erikois­sairaan­hoidon kan­tokykyä ja ylläpitää lääkäril­lä laa­jem­paa ammat­ti­taitoa (poti­la­saines on eri­lainen). Jos työolot jatka­vat heikken­e­mistään, lääkäreille kuitenkin saat­taa jäädä vai­h­toe­hdoik­si osa-aikaisu­us tai siir­tymi­nen kokon­aan yksi­ty­is­lääkärik­si. Se tulee heiken­tämään sekä koulu­tus­ta että vaa­tiv­in­ta hoitoa. 

  Tähän tilan­net­ta ei tule päästää, vaan työolot on kor­jat­ta­va ja varmis­tet­ta­va mah­dol­lisu­us sivu­toimisu­u­teen jatkos­sakin. Kela-kor­vauk­set (entisessä muo­dos­sa korotet­tuina) tuk­i­si­vat tätä ja varmis­taisi­vat erikois­lääkäri­palvelu­jen saatavu­ut­ta myös pie­nil­lä paikkakunnilla.

  Jos peruster­vey­den­huol­lon yleis­lääkärin palvelui­ta ryhdytään laa­jasti han­kki­maan suun­nitel­lul­la 20 euron omavas­tu­ul­la, tilanne on toinen. Se pirstaloi perus­ta­son hoidon ja saat­taa heiken­tää julkisen sek­torin toim­intaa edelleen. Ratkaisu ei kestä aikaa.

  Suun­nitel­tu hin­takat­to johtaa lääkärin osu­u­den pienen­e­miseen entis­es­tään, jol­loin toisaal­ta toim­intaan halukkaat lääkärit voivat käy­dä vähi­in. Hyvin nuo­ria lääkäre­itä ei tule rekry­toi­da täl­laiseen, vaan ensin on han­kkit­ta­va riit­tävä koke­mus ja har­jaan­nus senior­ituen turvin. 

  Vapaat ajat yksi­tyis­sek­to­ril­la eivät ker­ro muu­ta kuin sen, että sivu­toimiset yksi­ty­is­lääkärit anta­vat aiko­ja ja otta­vat vas­taan poti­laat, jos niitä ilmaan­tuu. Ellei ilmaan­nu, niin sit­ten ei. Yleis­es­ti, oman vas­taan­oton vaki­in­tu­mi­nen vie vähin­tään pari vuot­ta, nyky­isin ehkä kauemmin.

  1. Mieliku­va, että yksi­ty­is­puolel­la on vain osa-aikaisia lääkäre­itä, on van­hen­tunei­ta. Sote-uud­is­tuk­sen myötä on syn­tynyt kokenei­den yleis­lääkärei­den exo­dus ter­veyskeskuk­sista. Syynä sote-aluei­den todel­lisu­ud­es­ta irtau­tunut keski­jo­hto. Osa-aikaisu­us tarkoit­taa nyt sitä, että yleis­lääketi­eteen erikois­lääkäri voi nyt käyt­tää torstait van­hempi­en­sa hoitoon ja per­jan­tait golfin peluuseen.

 8. Meil­lä on julkisel­la puolel­la lisään­tynyt ja yleinen ongel­ma siitä, että meiltä puut­tuu nyky­isin vas­tu­unkan­ta­jat. Vas­tu­unkan­tamisen puut­teeseen on monia syitä eikä pien­im­pänä niistä ole se, että asiantun­te­mus­ta ei voi käyt­tää johdon tukena

 9. ”Moni on ker­tonut, että kun tuo kuumeisen tena­van lääkärille, tämä kysyy ensim­mäisenä, onko vaku­u­tus­ta ja jos on, dol­larinku­va syt­tyy silmi­in ja lab­o­ra­to­ri­olo­mak­keeseen laite­taan rasti jok­seenkin jokaiseen ruu­tu­un. Miten se vaku­u­tus vaikut­taa tutkimuk­sen tarpeellisuuteen?”

  Lab­o­ra­to­rio- ja kuvan­tamis­lasku­tuk­ses­ta ei ammat­in­har­joit­ta­jalääkärille tule siivua, eikä se ainakaan isoil­la ter­veysketjuil­la vaiku­ta työ­suhteis­ten bonuk­si­in. Eiköhän se vaku­u­tusti­eto kysytä sen vuok­si, että selviää täy­tyykö käy­dä keskustelu tutkimusten hin­noista, joka on usein moninker­tainen lääkäri­lasku­tuk­seen ver­rat­tuna. Toki var­masti keven­tää tutkimus­li­ipas­in­ta, jos ei tarvitse perustel­la asi­akkaalle usein sato­jen euro­jen kuluja. 

  Sit­ten asi­aan. Suo­ma­laises­sa ter­vey­den­huolto­jär­jestelmässä tasa-arvon näkökul­ma on sup­pean biolääketieteellinen. 

  Kokon­ais­val­taisem­minkin asi­aa voisi katsoa.

  Jos sosi­aa­li­nen ja taloudelli­nen yksilö­ta­son hait­ta huomioitaisi­in, ei yhtä kuluneen ja kipeän pol­ven kanssa vapaa-ajan har­ras­tuk­set tauot­ta­maan joutu­va tietotyöläinen/eläkeläinen olisi samas­sa jonos­sa sairaus­päivära­halle tip­puneen ja isoi­hin taloudel­lisi­in ongelmi­in ajau­tuneen lähi­hoita­jan kanssa. Toiselle yksilö­ta­son hait­ta on merkit­tävästi suurem­pi ja hei­jas­tuu koko perheeseen.

  Hyvin har­va työ­nan­ta­ja kus­tan­taa leikkaushoitoa työn­tek­i­jöilleen, vaik­ka jonkin ver­ran työ­nan­ta­jien han­kki­mat sairausku­lu­vaku­u­tuk­set ovat toki yleistyneet.

 10. Tuo las­ten vaku­u­tus on kuulem­ma sel­l­ainenkin että jos ei heti vie las­ta näytille niin myöhem­min ei vält­tämät­tä saa enää kor­vaus­ta kos­ka ei heti reagoitu johonkin. Näin kävi työkaver­ille ja sai itse mak­saa parin ton­nin laskun. En näe mitään järkeä siinä että mak­san vaku­u­tuk­ses­ta vuosi­mak­sua ja sit­ten riskeer­aan viemäl­lä lapsen yksi­tyiselle että joudun ehkä kuitenkin mak­samaan itse sen lääkäri käyn­nin. Julki­nen on val­in­tani. En halua tukea vaku­u­tusy­htiöitä enkä yksi­ty­isiä perus­palvelu­ja tuot­tavia yri­tyk­siä mitenkään. Toiv­ot­tavasti kokoomus ei nyt tule­val­la hal­li­tuskaudel­la romu­ta koko julk­istater­vey­den­huoltoa. Var­masti kyl­lä yrit­tää kovasti. Onnek­si kokoomus­lais­ten kom­pe­tenssi on umpisurkea.

 11. “Suuri syy siihen, että meil­lä on hyväo­saisille työter­veyshuolto ja ter­veyskeskuk­set ovat jääneet työt­tömien ja eläkeläis­ten hoitopaikoik­si, on siinä, että työ­nan­ta­jan kan­nat­taa mak­saa työtek­i­jälle työter­veyshuol­losta, jot­ta tämä ei olisi pois­sa töistä lääkärille jonot­ta­mas­sa. Moni kes­ki- ja hyvä­tu­loinen mak­saa pikku­vaivoista mielu­um­min itse yksi­ty­is­lääkärille kuin jonot­taa terveyskeskuksessa”

  Noinkin, mut­ta kaik­ki eivät mak­sa mak­su­ja edes itse. Suomes­sa on myös jo melkein 300 000 työ­nan­ta­jan mak­samaa sairaus­vaku­u­tus­ta. Työ­nan­ta­jan otta­ma vaku­u­tus on verovähen­nyskelpoinen työ­nan­ta­jalle ja vero­ton­ta tuloa työn­tek­i­jälle. Itse en sel­l­aista vaku­u­tus­ta työ­nan­ta­jal­ta halu­aisi, vaan mielum­min ottaisin enem­män verotet­tavaa palkkaa, mut­ta valin­nan­va­paut­ta ei ole. Erikoista asi­as­sa on se, että monel­la on SEKÄ työ­nan­ta­jan vaku­u­tus että vas­taa­va henkilöko­htainen vaku­u­tus eri­laisin kor­vause­hdoin. Jos työn­tek­i­jän vapaa-ajan sairaus­vaku­u­tuk­set eivät olisi verovähen­nyskelpoisia työ­nan­ta­jalle, vaan verotet­taisi­in työn­tek­i­jän tulona samoin kuin palkatkin ja huomioitaisi­in eläke­vaku­u­tus­mak­su­jen poh­jat­u­lo­sum­mana samoin kuin palkatkin, työan­ta­jien ottamien yksi­ty­is­ten vaku­u­tusten määrä romahtaisi.

  Las­ten osalta kyse lie­nee enem­mänkin vaku­u­tusy­htiöi­den erit­täin tehokkaas­ta markki­noin­nista kuin siitä, että lap­siper­heet kovin usein näk­i­sivät vaku­u­tuk­sen vält­tämät­tömäk­si. Itse otin aikoinaan syn­tyneelle lapselle sairausku­lu­vaku­u­tuk­sen, kun se oli ensim­mäisen vuo­den osalta täysin mak­su­ton. Katkaisin sen vaku­u­tuk­sen sit­ten vuo­den kohdal­la ilman yhtään kor­vauk­sel­lista hoitokäyn­tiä, mut­ta aika moni muu var­maan ei tule katkaisseek­si tar­jouk­sel­la saami­aan vaku­u­tuk­sia, vaik­ka vaku­u­tusy­htiö tek­isi vuosien var­rel­la minkälaisia koro­tuk­sia vaku­u­tuk­sen hin­taan ja vaik­ka inflaa­tion myötä vaku­u­tuk­sen alku­peräi­nen enim­mäisko­r­vaus­sum­ma olisi vähitellen jäämässä hyvin alhaisek­si kus­tan­nus­ta­son kehi­tyk­seen nähden.

  1. Näin pienyrit­täjänä olen eri mieltä, mik­si Suomes­sa on 300 000 työ­nan­ta­jan mak­samaa sairasku­lu­vaku­u­tus­ta. Kyse on tuot­tavas­ta sijoituk­ses­ta. Itse otin työn­tek­i­jöille vaku­u­tuk­sen tois­takym­men­tä vuot­ta sit­ten, kun eräs työn­tek­i­jäni jäi sairaslo­ma­lle ei-kiireel­listä leikkaushoitoa vaa­ti­van sairau­den vuok­si. Hus sanoi, että syö näitä kolmi­olääkkeitä ja hus-hus puolek­si vuodek­si saikulle odot­ta­maan leikkaus­ta. Mak­soin 8 000 euroa yksi­tyiselle ja sain työn­tek­i­jän viisi kuukaut­ta aikaisem­min tuot­ta­maan katet­ta yli 2000 euroa kuus­sa. Tämän jäl­keen otin sairasku­lu­vaku­u­tuk­sen, jos­ta on 3–4 vuo­den välein mak­set­tu vas­taa­va leikkaus jollekin työntekijöistä.

   1. iVa­lo, en ole eri mieltä siitä, että työ­nan­ta­jan näkökul­mas­ta sairasku­lu­vaku­u­tuk­sen otta­mi­nen työ­nan­ta­jan lasku­un on usein kan­nat­tavaa täl­lä het­kel­lä. Mut­ta väit­teeni oli se, että JOS näi­den vaku­u­tusten arvo huomioitaisi­in palkkat­u­lona niin, että näistä yri­tyk­sen ostamista etuuk­sista perit­täisi­in työ­nan­ta­ja­mak­sut, kuten eläke­mak­sut, tap­atur­mavaku­tu­us­mak­sut ja verot samoin kuin palkkat­u­loista, huo­mat­tavasti harvem­pi työ­nan­ta­ja ottaisi näitä vaku­u­tuk­sia. Nyt yksinyrit­täjänkin kan­nat­taa ottaa usein henkilöko­htaiset vaku­u­tuk­sen­sa fir­man piikki­in, kos­ka jos vai­h­toe­htona on tulo­jen nos­t­a­mi­nen ensin palkkat­u­loina ja osinkoina ja sit­ten vaku­u­tuk­sen mak­sami­nen arvon­lisäveroa vas­taavine veroi­neen, niin halvem­mak­si tulee ottaa fir­man piikki­in, vaik­ka vaku­u­tus­mak­su olisi isom­pikin, kos­ka veroe­tu­us on niin iso.

 12. Jos mietitään tätä Kelan ehdo­tus­ta, siitä pais­taa läpi lääkärien val­ta-ase­ma ter­vey­den­huol­los­sa, oli kyseessä sit­ten julki­nen tai yksi­tyi­nen palvelu. Kysy­isin ensik­si, onko tul­lut mieleen, voisiko muutkin ammat­tiryh­mät kuin hoita­jat ja lääkärit osal­lis­tua näi­hin sotetalkoisi­in? Tästä ei kukaan puhu julk­isu­udessa halais­tua sanaa. Mik­si edelleen jumite­taan lääkärikäyn­neis­sä, hoita­jami­toituk­sis­sa ja lääkärien määrässä, kun nykyään suuri osa lääkärille pää­tyvistä tarvit­see jotain aivan muu­ta kuin lääk­i­tys­tä, leikkaus­ta, sairaus­lo­maa tai 10 min­uutin pikav­isi­it­tiä? Voitaisi­inko ter­vey­den­huol­lon toim­inta­pe­ri­aat­teet uud­is­taa tähän päivään? Lääketiede voi pelas­taa ihmishenkiä ja aut­taa vakavis­sa sairauk­sis­sa. Nyt ei kuitenkaan eletä mis­sään men­neisyy­dessä vaan nyky­ih­misen elämän­ta­pa on se, mikä mei­dät sairas­tut­taa. Onko pakko kynsin ham­pain pysyä kiin­ni van­has­sa lääkäriv­e­toises­sa hier­arkises­sa mallis­sa, jos­sa kaikkien muiden ammat­tiryh­mien osaami­nen on alis­teinen lääkärikun­nan näke­myk­selle? Kelan ehdo­tus ja sen toteu­tu­mi­nen olisi viimeinen silaus julkisen ter­vey­den­huol­lon alasajolle.

  Kan­nat­taa myös miet­tiä, olisiko reilu asetel­ma pienyrit­täjille, jos Kela ohjaa tuken­sa isoille ter­veysjäteille samal­la, kun fys­ioter­api­akäyn­tien Kela-kor­vaus pois­tet­ti­in? Valin­nan­va­paus ei toteudu, kos­ka esimerkik­si isos­sa pör­riäisessä toimi­va lääkäri ohjaa asi­akkaan fys­ioter­api­aan samaan puti­ikki­in ja lisäk­si vaku­u­tusy­htiöt ovat näi­den jät­tien kanssa naimi­sis­sa. Iso­jen ter­veysjät­tien toim­inta ei kestä päivän­val­oa, jos mietitään ter­vey­den­huol­lon lain­säädän­töä näyt­töön perus­tu­vas­ta hoi­dos­ta. Tai jos mietitään ammat­ti­eti­ikkaa, oikeu­den­mukaisu­ut­ta ja ammat­in­har­joit­ta­jien kohtelua.

 13. Se kuitenkin täy­tyy pitää mielessä että arvotet­taes­sa eri ihmis­ten oikeut­ta hoitoon ollaan hyvin äkkiä vaar­al­lisil­la vesil­lä. Ale­taan puhu­maan vaik­ka ihmisen instru­men­taalis­es­ta arvos­ta kuten Hal­la-aho, aivan kuin ihmisel­lä ei olisi muu­ta kuin yhteiskun­ta-arvo. Toki jos kaikkea mitataan yhteiskun­ta-arvon perus­teel­la, niin voi tul­la mieleen että on oikeutet­tua tar­jo­ta sote-palve­lut sen mukaises­ti pririsoitu­na ja vieläpä niin että rahal­la saa itsen­sä aina jonon kär­keen. Mut­ta sehän ei ole sote-uud­is­tuk­sen tarkoi­tus, vaan sen tarkoi­tus on kohdel­la kaikkia ihmisiä ihmis­ar­von poh­jal­ta. Vai kuinka?

  Vaik­ka nyt ollaan pääsemässä vas­ta alku­unn varsi­naisen oper­ati­ivisen toimin­nan kehit­tämisessä, 5kk tulee täy­teen, niin näkyy jo merkke­jä siitä että varsinkin poli­it­tisil­ta päät­täjiltä on katoa­mas­sa aja­tus siitä mik­si uud­is­tus tehti­in ja mihin se tähtäsi ja tähtää. Rahoituk­ses­ta kyl­lä jak­se­taan jauhaa, mut­ta siihen se tun­tuu jäävän ja panos­tuk­sista kyl­lä puhutaan, mut­ta vain puhutaan. Nyt kun päät­täjät hal­li­tuk­ses­sa vai­h­tu­vat, niin on suuri vaara että uuden hal­li­tuk­sen “muu­tosvas­tar­in­ta” hyv­in­voin­tialue sotea kohtaan vesit­tää sen mihin Marinin hal­li­tus ansiokkaasti pääsi. Ja kokoomuk­sen tun­tien yksi suurim­mista vaaroista on sen halu ajatel­la ensik­si kuin­ka sen omat kan­nat­ta­jat pää­si­sivät rahas­ta­maan veron­mak­sajien kukkarolle, ei ihmis­lähtöis­ten palvelukokon­aisuuk­sien aikaansaami­nen palvelun­tarvit­si­joiden hyv­in­voin­nin ja ter­vey­den edist­misek­si. Kaik­ki ei ole tokikaan valmista, mut­ta melkein pahin­ta mitä nyt voitaisi­in tehdä olisi lähteä taas kokon­aan uudelle polulle. Se vas­ta kalli­ik­si tulisi, kuten on tul­lut sekin kun sotea jap­pastelti­in ainakin 15 vuot­ta eikä mitään saatu aikaisek­si. Onnek­si sen­tään Marinin hal­li­tus myös teki jotain. 

  Pide­tään nyt kuitenkin mielessä edes se mik­si sote-uud­is­tus tehti­in kun mietitään kuin­ka ede­tään. Tulk­it­sen ainakin puheet koko uud­is­tuk­sen purkamis­es­ta pelkäk­si muu­tosvas­tarin­naksi, samoin panos­ta­mat­to­muu­den rahoituk­seen, kuten myös sen ettei keski­tytä julkises­ti tuotet­tu­jen palvelu­iden paran­tamiseen. Mut­ta sel­l­ais­ta­han se muu­tosvas­tar­in­ta usein on, viedään keskustelu mielu­um­min sivu­raiteille kuin keski­tytään siihen mitä pitäisi tehdä. Tässä vielä muis­tu­tus siitä mihin tulisi nyt keskit­tyä jos halu­taan että kehi­tys vie eteen­päin: https://soteuudistus.fi/uudistus-lyhyesti-

  1. Eri ihmis­ten oikeut­ta hoitoon arvote­taan jo, esim. NHS hyväksyy korkeam­man €/QALY-hin­nan lap­sille annet­taville lääkkeille kuin aikuis­ten lääkkeille, aivan kuten pitää. Tämän kiistämi­nen nai­ivia ja piilo­pri­or­isoin­nin juurisyy.

   1. Mut­ta tuo perus­tuu lääketi­eteel­liseen pri­or­isoin­ti­in eli kunkin ihmis­ryh­män käypään hoitoon, ei siihen että ohitet­taisi­in mui­ta rahan voimal­la. Käsit­teet täy­tyy pitää kirkkaina sil­loin kun puhutaan soten tavoit­tei­den mukaises­ta tasa-arvois­es­ta hoidosta!

    Ja se että nyt piilo­pri­or­isoidaan ei ole mis­sään nimessä pätevä peruste poike­ta julkises­sa ter­vey­den­huol­los­sa ihmis­ten tasa-arvois­es­ta kohtelus­ta. Pri­or­isoin­tikin tulee tehdä avoimesti lääketi­eteel­lisil­lä perusteil­la ja loukkaa­mat­ta ihmis­ten tasa-arvoista kohtelua. Se että pri­or­isoin­tia tehdään iän mukaan lääketi­eteel­lisin perustein ei loukkaa ihmis­ten tasa-arvoa kos­ka ihmis­ten vai­vat eri ikäis­inä ovat eri­laisia ja hoito ja tutkimus­tarpeet myös eri­laisia. Ihmis­ten tuot­tavu­u­den tai mak­sukyvyn mukaan ei julk­ista ter­vey­den­huoltoa pidä kuitenkaan pri­or­isoi­da, sil­loin kun pyritään takaa­mana kaikille yhden­ver­taiset palve­lut, vaan lääketi­eteel­lisen vaikut­tavu­u­den mukaan. Toinen asia on sit­ten se jos joku halu­aa han­kkia hoitoa julkisen ter­vey­den­huol­lon ulkop­uolelta oma­l­la rahal­la, sitähän ei kukaan kiel­lä., mut­ta ei se kuu­lu myöskään julkiseen ter­vey­den­huoltoon ja verovaroista kustannettavaksi.

    Kun kehitetään julk­ista ter­vey­den­huoltoa, niin kan­nat­taa uno­htaa ainakin aja­tus eli että kak­si vääryyt­tä tuot­taa yhden oikeu­den. Ei epäko­htia pidä lähteä kor­jaa­maan niin että epäko­h­dat hyväksytään ja raken­netaan jär­jestelmään lisää epäko­htia aikaisem­mil­la epäko­hdil­la perustellen.

 14. Se aika mitä poti­las odot­telee jonos­sa on entistä kalli­im­paa palvelu­jen tuot­ta­jalle, kos­ka siinä val­lit­see juuri se Leanista tut­tu tehokku­us­paradok­si. Se että resurssit pyritään käyt­tämään mah­dol­lisim­man tehokkaasti johtaa huonoon vir­tauk­seen ja huonoon tehokku­u­teen aiheut­taen entistä enem­män kus­tan­nuk­sia. On harhaa luul­la, että ter­vey­den­huol­los­sa resurssien tehokas käyt­tö olisi oikeasti tehokku­ut­ta. Sitä se ei todel­lakaan ole. Tässä kohtaa näyt­tää ole­van poli­it­tisil­la päät­täjil­lä jotenkin sokea piste. Hei­dät pitäisi lait­taa Lean-kurs­seille opiskele­maan asioita.

 15. “Tämä ratkai­sisi yli­hoidon ongel­mas­ta osan, mut­ta ei lääkäri­ase­man rahanah­neud­es­ta johtu­vaa. Moni on ker­tonut, että kun tuo kuumeisen tena­van lääkärille, tämä kysyy ensim­mäisenä, onko vaku­u­tus­ta ja jos on, dol­larinku­va syt­tyy silmi­in ja lab­o­ra­to­ri­olo­mak­keeseen laite­taan rasti jok­seenkin jokaiseen ruu­tu­un. Miten se vaku­u­tus vaikut­taa tutkimuk­sen tarpeellisuuteen?”

  Väit­täisin näin yksi­ty­is­lääkärinä use­am­mas­sa paikas­sa työsken­nelleenä, että tämä on täysin väärä käsi­tys. Lääkärit eivät saa sentinkään siivua niistä määrä­ty­istä labroista eikä niiden määräämistä myöskään eri­tyis­es­ti rohkaista lääkärikeskusten puolelta. Poti­laas­ta riip­puen joskus kus­tan­nusten ja hyö­ty­jen suhde voi olla eri­lainen, jos vaku­ut­tam­a­ton poti­las mak­saa kaiken vain omas­ta pus­sis­taan. Vaku­ute­tun poti­laan tutkimi­nen voi olla helpom­paa, jos vain määrää run­saam­min perustel­tu­ja labro­ja saman tien. Joskus lisäk­si voi jo hais­taa mah­dol­lisen lasku­tus­rekla­maa­tion paikan vaku­ut­ta­mat­toman poti­laan kohdal­la. Tämä on siis seu­raus­ta siitä, että kaik­ki poti­laat eivät vain ymmär­rä lasku­tus­pe­rustei­ta (mik­sei lääkäri lasku­ta tapaamiseen tai puhelu­un käyte­tyn 5 min­uutin mukaan lauan­tai-iltana, vaik­ka poti­las varasi 20 min­uutin slotin?) eivätkä niihin myöskään pere­hdy, vaik­ka ne olisi selkeästikin lausut­tu. Voi tun­tua helpom­mal­ta laskut­taa vähem­män, ettei joudu vas­taa­maan rekla­maa­tioon ja lisäk­si vielä sen jäl­keen pohti­maan organ­isaa­tion sisäistä rekla­maa­tioiden seu­ran­taa. Itse kysyn välil­lä vaku­u­tuk­ses­ta näistä syistä. Minkä ihmeen vuok­si laskut­taisin edes vaku­ute­tul­ta poti­laal­ta puoli­turhia labro­ja, joista en saa pen­niäkään ja joista mah­dol­lis­es­ti seu­raavaan rekla­maa­tioon joudun itse vastaamaan.

 16. Olisiko hul­lu idea tehdä lääkärin amma­tista eksklusi­ivis­es­ri julki­nen vir­ka aivan kuten poli­isin ammat­tia ei voi har­joit­taa yksi­tyis­sek­to­ril­la? Luin hyvän artikke­lin Tai­wanista, joka jutun mukaan on ”poti­laiden taivas ja lääkärei­den hel­vetti” hur­jan työmäärän ja nopean hoitoon pääsyn takia. Suo­mi taas on mon­es­sa mielssä ”lääkärei­den taivas ja poti­laiden hel­vetti”. Jos ammat­tia voisi har­ras­taa viras­sa tai sit­ten ei ollenkaan, palvelu­jär­jestelmä olisi aivan eri taval­la hal­lit­tavis­sa. Päästäisi myös eroon näistä ”en hoi­da psyki­a­trisia poti­lai­ta” ‑urpoista.

 17. “Julkises­sa ter­vey­den­huol­los­sa tätä tosi­asi­aa ei ole tun­nustet­tu, mut­ta tämän seu­rauk­se­na ter­vey­den­huol­lostamme on tul­lut epä­tasa-arvoisem­pi, vaik­ka yhtäläisen huonol­la oikeudel­la kiireet­tömään hoitoon kuvitel­laan puo­lus­tet­ta­van ter­vey­den­huol­lon tasa-arvoa.”

  Mut­ta niin vain tääl­lä laite­taan huo­mat­tavasti enem­män rahaa eläkeläis­ten paikkailu­un kuin että nuorista mie­len­ter­veyspoti­laista otet­taisi­in heti kun­nol­la kop­pi. Resurssien kohden­nus on suo­raan san­ot­tuna tyh­mää sekä teho­ton­ta, mut­ta näin se demokra­tia toimii — eläkeläiset äänestävät hyvät edut itselleen. Eri­no­mainen järjestelmä.

  1. Mitä ter­vey­den­huolto edes pystyy tekemään mie­len­ter­vey­den eteen?

   Ilmeis­es­ti jokin suuri nuorten mie­len­ter­veyt­tä pahen­ta­va muu­tos on tapah­tunut täl­lä vuosi­tuhan­nel­la. Eikö olisi kus­tan­nuste­hokkain­ta etsiä se ja vaikut­taa suo­raan siihen?

   1. Markki­na­t­aloushan surkean mie­len­ter­vey­den taustal­la on. Se on tehnyt ihmi­sistä ärsyk­eri­ip­pu­vaisia nautin­non etsi­jöitä, jot­ka tuhoa­vat oman päänsä.

    Henkises­tä ja fyy­sis­es­tä rap­pi­oi­tu­mis­es­ta kaikkine sähköskoot­tere­i­neen ei päästä eroon, jos markki­na­t­alout­ta ei voimakkaasti rajoite­ta. Ihmi­nen tarvit­see rajat ja ryt­min ja fyy­sistä pon­nis­telua, eikä aina auki ole­via kaup­po­ja ja aina tar­jol­la ole­via ärsykkeitä. 

    Henk­i­nen pon­nis­telukin voi olla mie­len­ter­vey­delle tuhoisaa, vaik­ka se olisi keskit­tynyt­tä. Ei ihmistä ole luo­tu pitkäjän­teiseen ajat­telu­un. Aivomme ovat kivikautiset ja siihen ympäristöön sopivat.

    Ker­too tulev­as­ta maail­mas­ta, että yliopis­to-opiske­li­jat koke­vat kir­jo­jen lukemisen liian vaikeak­si. He ovat tuhon­neet aivon­sa, kos­ka markki­na­t­alouskult­tuuri on hei­dät siihen ohjannut.

    https://www.ts.fi/uutiset/6006394?fbclid=IwAR22G2KO07dUxTrsVZQ9xHwGiP1H6B-BDaKvIfFgoYS3uYDO6NqiCgQCc2A

   2. On tosi­aan tärkeää miet­tiä mitä ter­vey­den­huolto edes pystyy tekemään mie­len­ter­vey­den eteen jos yhteiskun­nalli­nen kehi­tys ei sitä tue. Voidaan kyl­lä vaa­tia ter­api­atakui­ta, mut­ta jos samal­la kaikkea halu­taan arvot­taa pelkästään rahal­la ja men­estyk­sel­lä kuten kokoomus käytän­nössä tekee niin nuoret kär­sivät. Tai arvot­taa muuten ihmisiä pelkäl­lä instru­men­taalisel­la arvol­la ja kseno­fo­bi­aa liet­soen, kaikkea muu­tos­ta sekä jopa demokra­ti­aa vas­tus­taen kuten perus­suo­ma­lais­ten tekevät mes­tarin­sa johdol­la, tai tuomi­ta ihmis­ten eri­laisu­us kuten kris­til­liset tekevät, niin tukeeko se nuorten jak­samista. No ei tue, vaan aiheut­taa vaan painei­ta jot­ka johta­vat juuri niihin mie­len­ter­veysongelmi­in. Mitenkä nuori joka huo­maa tule­vaisuuten­sa ole­van työelämässä jos­sa oma­l­la työl­lä saataval­la pal­ka­lla ei tule toimeen, tois­t­en porskut­taes­sa ja kas­vat­taes­sa omaisuuk­sia yhä kiihtyvään tahti­in. Uus­lib­er­al­is­mi ja sen seu­rauk­se­na syn­tynyt oikeistopop­ulis­mi ovat suurin syy siihen mik­si nuoret masen­tu­vat, he masen­tu­vat sik­si ettei mikään riitä eikä armoa anneta. Jos instru­men­taa­li­nen arvosi ei riitä niin sin­ul­ta halu­taan viedä myös ihmis­ar­vo. Vai voimaan­nut­taako masen­tunei­ta nuo­ria esimerkik­si se että tule­va hal­li­tus halu­aa leika­ta juuri heiltä ja heiken­tää juuri hei­dän muutenkin epä­var­maa tule­vaisu­ut­taan samal­la kun se pump­paa rahaa veronalen­nuk­sil­la ja kohtu­ut­tomil­la veroe­duil­la sinne mis­sä sitä muutenkin on. Ei var­masti voimaan­nu­ta eikä vähen­nä nuorten mie­len­ter­veysongelmia, vaik­ka kokoomustädit kuin­ka jeesustel­e­vat ter­api­ataku­un perään. Ter­api­aa ja mie­len­ter­veyspalvelui­ta tarvi­taan, mut­ta niil­lä ei ratkaista sairaan yhteiskun­nanai­heut­tamia ongelmia. Nuo­rille pitää tar­jo­ta muu­takin, tur­vaa ja val­oisa näkymä tule­vaisu­u­teen muillekin kuin niille men­estyjille. Sekä kokoomus­lainen tapa perustel­la kaik­ki talouden kaut­ta että perus­suo­ma­lais­ten lisäys ettei ihmis­ar­voa tarvit­sekaan puolustaa. 

    “Kaiken jär­jen mukaan julkisen talouden kun pitäisi olla ihmistä varten eikä toisin päin.”
    Jos näin ei ole, niin turha ihme­tel­lä mik­si nuoret oireil­e­vat yhä enem­män. Se että jotkut men­estyvät ja voivat eri­tyisen hyvin ei auta niitä jot­ka eivät eivät jak­sa samas­sa ora­van­pyörässä! Ei siltikään vaik­ka kuin­ka jeesusteltaisi­in että eri­ar­vois­t­a­mi­nen val­uu kyl­lä lop­ul­ta kaikkien hyväk­si, kuten val­u­ma­teo­ri­aan usko­vat oikeis­to­laiset vaku­ut­tel­e­vat saadak­seen itselleen lisää val­taa päät­tää lop­ul­ta kaikesta. Venäjäl­lä nähdään mihin se voi johtaa kun demokra­ti­akaan ei ole enää jarruna.
    https://sorsafoundation.fi/ihmisarvon-kyseenalaistamisesta-on-tullut-valtavirtaa/

 18. Min­ul­la on pos­i­tivi­inen koke­mus julkisen ter­vey­den­huol­lon järkevöi­tymis­es­tä. Voi olla, että kyse on sat­tumas­ta, mut­ta toivon, että ei.
  Aiem­min, kun lap­si oli alle 16-vuo­tias, menimme tap­atur­man vuok­si las­ten­sairaalan päivystyk­seen, mut­ta odot­taes­sa päivysty­sai­ka lop­pui, ja neu­vot­ti­in soit­ta­maan ter­veysase­malle. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa sitä, että ter­veysase­man puhe­lin­nu­merossa on automaat­ti­nen ilmoi­tus, jos­sa luvataan soit­taa takaisin. Kos­ka takaisin­soiton aikaa ei voi tietää, pari soit­toa meni ohi ja piti soit­taa taas uudelleen ja uudelleen, kunnes takaisin­soit­to lop­ul­ta onnis­tui, sairaan­hoita­ja haas­tat­teli puhe­limes­sa ja saati­in aika. Ter­veysase­mal­la toinen sairaan­hoita­ja kysyi samat kysymyk­set, sit­ten lääkäri kysyi samat kysymyk­set ja antoi lähet­teen rönt­geni­in, joka oli taas eri puolel­la kaupunkia. Siel­lä otet­ti­in kuvat ja lähetet­ti­in ne las­ten­sairaalaan, jos­sa aluk­si oli oltu, lausuttavaksi. 😉
  Kun lap­si täyt­ti 16 vuot­ta, päästi­in aikuis­ten päivystyk­seen. Vaik­ka ei ollut päivysty­sai­ka, sairaan­hoita­ja haas­tat­teli, kävelti­in Haart­man­ista pitkä käytävä Sil­ta­sairaalaan, jos­sa lääkäri otti vas­taan, lähet­ti rönt­geni­in, joka oli ihan vier­essä, ja sit­ten lääkäri antoi diag­noosin ja määräsi hoidon. Kaik­ki sujui paljon nopeam­min ja järkeväm­min kuin aiem­min. Melkein kuin olisi käynyt yksityisellä 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.