Aloite asunnoista Helsingin keskustaan

Ker­ran vuosi­tuhan­nes­sa on uut­ter­an val­tu­ute­tun tehtävä val­tu­us­toaloite. Tämä vuosi­tuhat oli vielä suorit­ta­mat­ta, joten tänään tein oheisen aloitteen:

***

Val­tu­us­toaloite asumisen merkit­täväsi lisäämisek­si Helsin­gin keskus­tas­sa ja sen välit­tömässä läheisyydessä.

Valtuustoaloite keskusta-asumisen lisäämisestä

Helsin­gin ydinkeskus­tan elin­voimaisu­ut­ta naker­taa samanaikaises­ti mon­ta tekijää.

Etä­työ on vähen­tänyt päivit­täisiä käyn­te­jä keskus­tas­sa merkit­tävästi. Vaik­ka etä­työn suo­sio hiipuisi, peru­ut­tam­a­ton­ta on toimis­tok­er­rosalan tarpeen vähen­e­m­i­nen, kos­ka omat työhuoneet map­pi­hyl­lyi­neen ovat jäämässä his­to­ri­aan. Sama määrä toimis­to­työn­tek­i­jöitä mah­tuu nyt puoleen siitä tilas­ta, jon­ka he aiem­min veivät.

Erikoiskau­pan määrää syö sekä net­tikau­pan yleistymi­nen että uudet kaup­pakeskuk­set sekä naa­purikaupungeis­sa että Helsingis­sä. Ukrainan sodan vaiku­tus venäläisi­in ja aasialaisi­in tur­is­tei­hin voi olla ohimenevää, mut­ta silti erikoiskau­pan tarvit­se­ma tila keskus­tas­sa vähenee.

Helsin­gin bile-keskus­ta on osit­tain siir­tymässä Kallioon, Kalasa­ta­maan ja Vallilaan.

Ain­oa ker­rosalan käyt­tö­muo­to, jon­ka kysyn­tä ei ole vähen­tynyt, on asum­i­nen. Hin­to­jen perus­teel­la Helsin­gin keskus­ta on Suomen halu­tu­in­ta aluet­ta asumiselle. Asumisen lisäämi­nen keskus­tas­sa lisäisi suo­raan keskus­tan palvelu­jen kysyn­tää. Sik­si nyky­istä liike- ja toimis­tok­er­rosalaa, jon­ka kysyn­tä on selvästi vähen­tynyt, on perustel­tua osoit­taa asumiseen.

Me allekir­joit­ta­neet val­tu­ute­tut esitämme, että kaupunkiym­päristön toimi­ala ryhtyy määräti­etoisi­in toimi­in asumisen merkit­täväk­si lisäämisek­si keskus­tas­sa ja sen välit­tömässä läheisyydessä.

20 vastausta artikkeliin “Aloite asunnoista Helsingin keskustaan”

 1. Jos toimis­tois­sa ei ole parkki­hal­lia ja muutenkin taas pari tuo­maria päät­tää että tarvi­taan enem­män auto­ja kuin nyky­isin ihmisil­lä on kan­takaupungis­sa, niin mik­si saisi merkit­tävästi tehdä muu­tok­sia? Mis­sä logi­ik­ka jos Her­ne­saari on kiel­let­tyä kan­takaupunki­a­sumiseen, mut­ta sit­ten vier­essä tehtäisi­in sato­ja asun­to­ja samaan katu­verkkoon? HS ja HU ovat vetäneet sel­l­aista autop­uolue­pro­pa­gan­daa siitä asti kun Kru­unusil­lan ilmoitet­ti­in mak­sa­van 800 miljoon­aa, että ihan peri­aatt­teesta hei­dän on vas­tut­tet­ta­va myös täl­laisia ehdo­tuk­sia, kun Her­ne­saari oli hei­dän mukaan “ide­ologi­nen” joka saikin tul­la kuopatuk­si. Nyt sit­ten Espa on pelkkää jonoa, vaik­ka ei ole. Ruotsin lähetys­tön remp­pa aiheut­taa muuten enem­män pysähtymisiä kun käveli­jät tule­vat nyt tien yli vähän väliä, kuin mikään Espan remp­pa. Kun asum­i­nen kan­takaupunki­mais­es­ti on ide­olo­gian saas­tut­ta­maa ja näi­den kah­den lehden halvek­si­maa, niin tämän ehdo­tuk­sen on tul­ta­va kuopatuk­si! Odotan että pormes­tari puut­tuu heti ja estää tämän tuomisen edes käsit­te­lyyn. Hen­rikssonkin vaku­ut­ti heti kun se yksi A:lla alka­va rkp:n hep­pu kir­joit­ti järkevästi maa­han­muu­tos­ta ja ilmas­tos­ta, että tähän puu­tu­taan heti ja että se oli vain yhden miehen valitet­ta­va harha-askel, joka ei tule tois­tu­maan. Odotan samaa nyt vihrei­den johdol­ta ja pormes­tar­il­ta. Täl­laisi­in järke­vi­in ehdo­tuk­si­in ei ole varaa harhautua.

 2. Help­po hom­ma. Van­hoista toimis­to­taloista saadaan asun­to­ja pienel­lä rem­pal­la ja muut­ta­mal­la käyt­tö­tarko­tu­ista paper­il­la. Spon­dan Man­ner­heim­intien meininkiä ei pidä sal­lia, eli toimis­to­talon purkamista ja uuden toimis­to­talon rak­en­tamista, tämä on täysin jär­jetön­tä. Keskus­tan van­hat talot ovat toim­i­neet mil­loin mis­säkin käyt­tö­tarkoituk­ses­sa. Jos joskus tule­vaisu­udessa joku muu käyt­tö­tarkoi­tus ajaa asumisen ohi, saa kip­silevyko­pit revit­tyä hel­posti pois.

  1. Tuos­sa on var­teenotet­ta­va ehdo­tus toimis­to­jen muut­tamisek­si asun­nok­si. Osmo Soin­in­vaara on tietääk­seni aiemmkin kir­joit­tanut toimis­to­jen muut­tamisek­si asun­nok­si. Se on ymmärtäk­seni tehty hyvin vaikeal­la byrokra­tial­la hitaak­si järjestelmäksi.

   1. Se on melkein semen­toitu. Jos raken­nus on kaavas­sa toim­i­ti­laa niin sen käyt­tö asumiseen vaatii poikkeuslu­van tai kaa­van muut­tamisen . ei vaivaa kaikkia talo­ja mut­ta isoa osaa kuintenkin

 3. Ne asukkaat halu­aa auton jos ei kahta
  Kun on käytävä töis­sä ja ostok­sil­la keskus­tan ulkop­uolel­la ja met­säretkel­lä ja mökil­lä ja posti­in on pitkä mat­ka hake­maan nettiostokset 

  Katu­verkko on tukittu

  1. Jos katu­verkko on tukit­tu, mik­si ihmeessä kak­si autoa tarvit­se­va pariskun­ta muut­taisi kantakaupunkiin?

   Kuvit­telisin, että se houkut­telisi enem­män niitä vähem­män autoilevia.

   1. Kak­si autoa tarvit­se­van oikea paik­ka ei ole keskus­tas­sa, jos­sa autopaikan rak­en­tamiskus­tan­nuk­set ovat hyvinkin 70 000 euroa. Sik­si autot­tomat koti­taloudet ovat enem­mistönä jopa kokoomus­laises­sa Töölössä.

 4. Onko ehtona asun­non saamiseen keskus­tas­ta ettei omista ja tule omis­ta­maan autoa ?

   1. Tai vuokra­ta. Keskus­tas­sa on melko hyvin vajaakäytöl­lä ole­vaa hal­liru­u­tua ja hin­nat ovat ver­rat­tain edullisia. Siis sikäli, että asum­i­nen Hgin keskus­tas­sa on yhtä kallista tai jopa kalli­im­paa kuin län­si­maid­en metropoleis­sa, mut­ta auton maku­ut­ta­mi­nen hal­lis­sa on pääsään­töis­es­ti todel­la paljon halvempaa. 

    Johtunee lähel­lä maan­pin­taa olev­as­ta hyvälaa­tuis­es­ta peruskallios­ta. On ollut suh­teel­lisen edullista rak­en­taa parkki­ti­laa muutenkin kuin talo­jen kellareihin.

    Ja kiitos, Osmo! Eri­no­mainen ja tarpeelli­nen aloite. Toiv­otaan men­estys­tä, vaik­ka meil­lä on virkamiehiä, joiden mielestä asum­i­nen ei kuu­lu maamme pääkaupun­gin ytimeen. Kyl­lä kuu­luu, kun maail­ma muut­tuu. Samoin kuin toim­i­ti­lat taan­noin val­ta­si­vat keskus­tan asumiselta, osin piilokont­tor­eina, jot­ka sit­tem­min hyväksyt­ti­in, niin nyt pitäisi sal­lia heil­urin heilah­taa toiseen suuntaan.

  1. Suo­ma­lainen on var­maan ain­oa ihmistyyp­pi maan pääl­lä, joka vaatii saa­da asua keskus­tas­sa, omis­taa ja käyt­tää akti­ivis­es­ti autoa ja omis­taa vielä kesämökin. Jos tätä pyhää kolmi­naisu­ut­ta ei mah­dol­lis­te­ta kaupunkien kaavoituk­ses­sa niin kyseessä on vihertotalitarismi.

   1. Näin on. Kesämök­it ovat läh­es täysin pohjo­is­mainen ilmiö mut­ta muis­sa Pohjo­is­mai­sis­sa pääkaupungeis­sa on sal­lit­tu tietul­lit ja mui­ta keino­ja autoilun vähen­tämisek­si keskustassa.

 5. Mik­si tätä pitää ylipäätään kaaval­la säädel­lä? Mik­sei vaan anneta markki­noiden hoitaa? Jos ihan vält­tämät­tä halu­taan, niin säädel­lään kaaval­la sitä miltä talot näyt­tävät ulospäin ja vähem­män sitä mitä niis­sä on sisällä.

  Julk­i­sivua­sioitakin voisi hoitaa tar­joa­mal­la jonkun kon­tak­tikana­van jos­sa suoritet­taisi­in coasean neu­vot­telu­ja. Jos naa­pu­rit halu­a­vat kat­sel­la kau­ni­ita maisemia, he voivat mah­dol­lis­es­ti ostaa naa­pu­ri­ton­tin raken­nut­ta­jil­ta ratkaisui­ta jot­ka ovat heille miel­lyt­tävämpiä. Tai vai­h­toe­htois­es­ti tois­in­päin — jos ton­tin X raken­nut­ta­ja halu­aa hai­ta­ta naa­pure­i­ta ja nämä valit­ta­vat, niin olisi kana­va jos­sa voisi sopia asiasta.

 6. Oikein hyvä, ja muis­tet­ta­va sit­ten myös Helsin­gin kaupun­gin poli­ti­ikko­jen, myös val­takun­nan tason poli­iti­ikko­jen, kaikessa rum­mut­ta­ma asun­topoli­it­ti­nen inte­graa­tio­työ ja onnis­tu­mi­nen: eli nyt myös riit­tävästi vuokra-talo­ja ja vuokra-asun­to­ja alueelle, myös keskus­taan, ehdo­tuk­sen suunnassa.
  Ei kai keskus­ta-alue voi olla nyt sit­ten se poikkeus säännöstä?
  Esim. hekalaiset ovat helsinkiläisiä siinä kuin muutkin.

 7. Tässä olisi utopis­tisen radikaali, mut­ta toimi­va ratkaisu Helsin­gin ja koko Suomenkin talouden mega-ongelmien ratkaisuksi:

  Helsin­gin keskus­taan peruste­taan verova­paa vyöhyke, jos­sa eı olisi mitään vero­ja vaan kan­sain­välis­es­ti kil­pailukykyiset toim­i­na­tolo­suh­teet yrityksille.

  Sil­loin parhait­ten suo­mais­ten yri­tys­ten ei tarvit­si lähteä ulko­maille heti kun saa­vat siihen mah­dol­lisu­u­den ja veroparati­i­seista tulisi maa­han joukoit­tain ulko­maisia kasvuy­htiöitä investoimaan uuteen tekni­ikkaan ja työl­listämään täällä.

  Jos jotain täl­laista ei tehdä, isän­maamme näivet­tyy ja kui­h­tuu pikkuhil­jaa pois…

 8. Jos tol­lainen aloite menisi läpi val­tu­us­tossa, niin mikä on se mekanis­mi mil­lä ylipäätään val­tu­us­to seu­raa sen toteu­tu­mista? Pelkkä läpi­men­nyt aloite­han ei vielä riitä jos ei ole seurantaa.

 9. Eri­no­mainen ehdo­tus — Kiitos Osmo
  Asukkaiden asial­la =’Helsinkiläis­ten.
  Purka­va rak­en­t­a­mi­nen mukaan mah­dol­lisuuk­sien varas­toon. Työkalu­varas­toa asumisen lisä­tar­jon­nan mahdollisuuksiin. 🙌👍

 10. Etä­työ tai ei, mut­ta väite “omat työhuoneet map­pi­hyl­lyi­neen ovat jäämässä his­to­ri­aan. Sama määrä toimis­to­työn­tek­i­jöitä mah­tuu nyt puoleen siitä tilas­ta, jon­ka he aiem­min veivät.” oli ehkä tot­ta 90-luvul­la. Omia työhuonei­ta ei ole ollut enää vuosikym­meni­in kuin juris­teil­la ja ilmeiset­si viras­tois­sa. Yri­tys­ten tilan­tarve itse asi­as­sa ei ole muut­tunut epä­työn myötä juurikaan, nyt tarvi­taan monipuolisem­pia tilo­ja. Kos­ka epä­työ pääsään­töis­es­ti on ohjaam­a­ton­ta ja sat­tuman­varaista, vai­htelee toimis­tol­la ole­vien työn­tek­i­jöi­den määrä paljon, vaik­ka puo­let tek­isi epä­työtä, ei voi suo­raan sanoa, että tilan­tarve olisi puolit­tunut, kos­ka jon­ain päivänä kaik­ki saat­ta­vatkin (ei kuitenkaan maanan­taina tai per­jan­taina) olla paikalla ja mitäs sit­ten tehdään?

  Keskus­tan elin­voimaisu­u­den kannal­ta pelkkä asum­i­nen on kuolinisku, käykää kat­so­mas­sa uusia asuinaluei­ta Kalasa­ta­maa ja Her­ne­saar­ta, jonne kaaval­la pakote­taan kivi­jalka­an liiketi­laa. Kun asukkaat katoa­vat päivisin töi­hin, rav­in­to­lat kuol­e­vat ja kyn­sis­tu­diot sinnittelevät.

  1. Mä allekir­joi­tan tuon täysin. Etä­työt ovat alka­neet saavut­taa huip­pun­sa, nyt ale­taan tul­la takaisin työpaikoille. 

   Pelkkä asum­i­nen tekee keskus­tas­ta nukku­malähiön ja kalli­in sel­l­aisen. Onhan se tietysti vähän eri­lainen kuin Wes­t­end ja Tapi­o­la, mut­ta jos ei ole työ­paikko­ja, se kuolee.

   Helsin­gin keskus­tas­ta puut­tuu sel­l­aiset vet­onaulat jon­ka takia euroop­palainen tur­isti viit­sisi tul­la viikon­lop­pumatkalle. Sekä Guggen­heim-museo että Muumi­laak­so on tyrmätty.
   Temp­peli­aukion kirkko, Olympias­ta­dion ja Sibelius-mon­u­ment­ti ei riitä.

   1. Jos toimistopin­ta-alaa vähen­netään keskus­tas­sa siinä suh­teessa kuin toimis­tot tiivistyvät, työ­paikat eivät katoa mihinkään, mujt­ta asun­to­ja tulee lisää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *