Yksityinen vai julkinen (3) ostamisen pitäisi perustua marginaalikustannuksiin

Mil­loin kan­nat­taa ostaa yksityisiltä?

Mil­loin julkisen ter­vey­den­hoidon kan­nat­taa ostaa yksi­ty­isiltä esimerkik­si lonkkaleikkauk­sia? Aiem­mas­sa postauk­ses­sa sanoin, että tämä pitäisi tapah­tua palvelusetelil­lä sen jäl­keen, kun mak­sa­ja, siis julki­nen ter­vey­den­hoito, on toden­nut toimen­piteen tarpeel­lisek­si. Kalli­ik­si tulisi, jos yksi­tyiset sairaalat saisi­vat haalia toimen­piteisi­in oman kri­teeristön­sä mukaan, kos­ka niiden kannal­ta kaik­ki hoito on kan­nat­tavaa, jos vain joku sen maksaa.

Kokoomus on vaat­in­ut, että julki­nen ter­vey­den­hoito julk­istaa hoito­toimen­pitei­den kus­tan­nuk­set, jot­ta yksi­tyiset voisi­vat tar­jo­ta samaan hin­taan. En ole näh­nyt selkeätä määritelmää, mil­lai­sista kus­tan­nuk­sista on kyse, mut­ta pelkään pahoin, että kokoomus tarkoit­taa appa­raatin kaikkien kus­tan­nusten jakamista jol­lain peri­aat­teil­la eri tuot­teille. Jos yksi­tyi­nen pystyy alit­ta­maan tämän kus­tan­nuk­sen, julkisen on oman tuot­tamisen sijas­ta ostet­ta­va yksityisiltä.

Jos tätä todel­la tarkoite­taan, aja­tus on type­rä ja kallis.

Kokoomuk­sen taka-ajatuk­se­na olisi ilmeis­es­ti, että pelin on olta­va reilu yksi­ty­isille. Min­un lähtöko­htani on, ettei ter­vey­den­huol­lon markki­nois­sa ole kyse olympiau­rheilus­ta, vaan siitä, miten alen­netaan ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nuk­sia veronmaksajille.

Oikea peri­aate olisi, että julkisen on ostet­ta­va yksi­ty­isiltä, jos tämä tulee edullisem­mak­si eli alen­taa kus­tan­nuk­sia. Voi kuu­lostaa jonkun korvis­sa samal­ta, mut­ta on aivan eri asia. Kokoomuk­sen esi­tyk­sessä tun­nu­taan puhut­ta­van kokon­aiskus­tan­nuk­sista, kun pitäisi puhua mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sista – tarkem­min san­ot­tuna mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sista jol­lain rel­e­van­til­la aika­jän­teel­lä.  Nämä ovat aivan eri asioita.

Jonkin toimen­piteen kokon­aiskus­tan­nuk­set jakau­tu­vat keskimääräisi­in kus­tan­nuk­si­in ja muut­tuvi­in kus­tan­nuk­si­in. Jos oste­taan yksi­ty­isiltä sen sijaan, että tehdään itse, säästöä syn­tyy vain mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sis­sa. Jos yksi­ty­is­ten tar­joa­ma hin­ta ylit­tää julkisen mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set, ost­a­mi­nen lisää julkisen sek­torin meno­ja ja veron­mak­sajien taakkaa.

Tähän voi tietysti sanoa, että kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat kiin­teitä vain lyhyel­lä aikavälil­lä, mut­ta pitkäl­lä aikavälil­lä nekin voivat sopeu­tua toimin­nan volyymi­in. Esimerkik­si sairaalan kiin­teät kus­tan­nuk­set pois­tu­vat, kun sairaala aikanaan pure­taan van­hen­tuneena tai sen tiloille löy­tyy muu­ta käyttöä.

Kiin­tei­den kus­tan­nusten muut­tumien pitkäl­lä aikavälil­lä muut­tuviksi kos­kee kuitenkin vain osaa kiin­teistä kus­tan­nuk­sista. Julkisen ter­vey­den­huol­lon velvol­lisuuk­si­in kuu­luu varautu­mi­nen suuron­net­to­muuk­si­in ja jopa soti­in. Tämä näkyi viime viikol­la kävelysil­lan rom­ahdet­tua Espoos­sa. 24 sairaalaan joutunut­ta poti­las­ta hulah­ti­vat HUS:iin vaivoitta.

Jos leikkausale­ja on pidet­tävä yllä suuron­net­to­muuk­sia var­al­ta, onnet­to­muut­ta odotel­lessa olisi type­r­ään pitää niitä tyhjinä ja henkilökun­taa pelaa­mas­sa flip­per­iä. Se kap­a­siteet­ti kan­nat­taa käyt­tää täysite­hois­es­ti – muu olisi haaskaus­ta. Niiden käyt­tö pitää siis hin­noitel­la muut­tuvien kus­tan­nusten mukaan. Sen ansios­ta toisaal­ta julki­nen pystyy tuot­ta­maan halvem­mal­la kuin ilman tätä ylimääräistä kapasiteettia.

Mar­gin­aal­i­hin­noit­telua käyt­tävät myös yri­tyk­set pohties­saan, tehdäänkö itse vai oste­taanko ali­hankki­jal­ta. Muu olisi yri­tysjo­hdol­ta silkkaa taita­mat­to­muut­ta. Näin markki­na­t­alous toimii ja niin kan­nat­taa toimia myös terveydenhuollossa.

Mut­ta tämähän on epistä! Yksi­tyi­nen joutuu otta­maan hin­noit­telus­sa huomioon kokon­aiskus­tan­nuk­set. Mik­si julki­nen voi tui­jot­taa vain mar­gin­aa­likus­tan­nuk­si­in? Yksi­ty­istä ei niin tarvi­ta, jos julkisen ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­ti riit­tää. Sil­loin yksi­tyi­nen tuo mukanaan vain lisää kiin­teitä kus­tan­nuk­sia jär­jestelmään. Jos julki­nen joutuu päät­tämään, ostaako yksi­ty­isiltä vai lisääkö omaa kap­a­siteet­ti­aan, julki­nenkin joutuu otta­maan huomioon lisäyk­sen tuo­mat kiin­teät kus­tan­nuk­set — tai ne tule­vat kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat päätök­sen­teko­hetkel­lä muut­tuvia, miten sen vain halu­aa sanoa.

LISÄYS 17.5.: Kokoomus­laiset, ainakin osa heistä, halu­a­vat kehit­tää hyv­in­voin­tialueille pakon ostaa toim­into­ja yksi­ty­isiltä. Alueet ovat taloudel­lis­es­ti niin ahtaal­la, että var­masti osta­vat, jos se säästää rahaa. Pakkoa tarvi­taan vain ostamiseen, joka lisää kustannuksia.

Anteek­si, jos kuu­losti mon­imutkaiselta. Pääsään­tö on, että julkisen kan­nat­taa ostaa sil­loin ja vain sil­loin , jos se tulee halvem­mak­si kuin itse tuottaminen.

 

 

 

 

 

 

8 vastausta artikkeliin “Yksityinen vai julkinen (3) ostamisen pitäisi perustua marginaalikustannuksiin”

 1. Joskus 40 vuot­ta sit­ten teol­lises­sa tuotan­nos­sa kus­tan­nus­lasken­ta oli tosi­aan niin yksinker­taista, että riit­ti, kun erotet­ti­in kiin­teät ja muut­tuvat kus­tan­nuk­set. Sil­loin suo­rat muut­tuvat kus­tan­nuk­set oli­vat lei­jo­nanosa kaik­ista kus­tan­nuk­sista. Eri­lais­ten kiin­tei­den kus­tan­nusten ja eri tuotteille/palveluille yhteis­ten kus­tan­nuse­rien suh­teel­lis­ten kus­tan­nuse­rien kas­vaes­sa jo 1980-luvun lop­ul­la kehitet­ti­in aktivi­teet­tipo­h­jainen lasken­ta otta­maan tämä huomioon. 1990-luvul­la kasvoivat palve­lut, joiden tuot­tamisen mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set ovat olemat­tomat, esimerkik­si matka­puhe­lut. Syn­tyi niin san­ot­tu LRA­IC-lasken­ta, jos­sa kiin­teitä kus­tan­nuk­sia muutet­ti­in vir­tu­aal­isik­si mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sik­si. Mut­ta sen sovelt­a­mi­nen johtaa hel­posti keskustelu­un tulkin­noista ja tulk­in­to­jen perus­teel­la tulok­set voivat vai­hdel­la suuresti. Kus­tan­nus­lasken­nan maail­ma on hyvin paljon mon­imutkaisem­pi kuin anti­ikki­nen kiin­teät kus­tan­nuk­set vs. mar­gin­aa­likus­tan­nuk­set ‑malli.

  Kaiken kaikki­aan kus­tan­nus­lasken­ta on organ­isaa­tioiden sisäi­nen työkalu ja sen käyt­töä organ­isaa­tion ulkop­uolis­ten tekemässä päätök­sen­teossa olisi vältettävä.

  Kaik

 2. O.S:“Jos yksi­tyi­nen pystyy alit­ta­maan tämän kus­tan­nuk­sen, julkisen on oman tuot­tamisen sijas­ta ostet­ta­va yksityisiltä.”

  Tot­takai kokoomus pyrkii yksi­tyisen ter­veys­bis­nek­sen voiton mak­si­moin­ti­in ja laa­jen­tu­miseen. Julkisel­la puolel­la on lakivelvoit­teet kuten O.S. kuvaa, mut­ta yksi­tyisel­lä vain oman bis­nek­sen lainalaisuudet.

  Kun kil­pailu­tuk­sen hin­nat ovat etukä­teen selvil­lä, niin yksi­tyisen on help­po hin­noitel­la palvelun­sa halvem­mak­si. Ja sit­ten laki määrää, että halvin tar­jous on otettava. 

  Raken­nusalal­la on jo kar­vaasti koet­tu, että halvin tajous on myös laadun suh­teen heikoin. Sama tulisi eteen ter­veyssek­to­ril­lakin. Ter­vey­den­huolto on kansal­liseen hyv­in­voin­ti­in ja globaali­in selvi­tymiseen liit­tyvä oleelli­nen palvelu. Siinä on olta­va mukana vah­va val­tion ohjaus, markki­na­t­alouso­h­jaus poimii vain rusi­nat pullasta.

  Kil­pailu­tus on hyvä ren­ki, mut­ta huono isäntä.

  1. amen.

   jos kil­pailu­tuk­seen men­nään, niin mitään halv­in­ta sään­töä ei saa olla. pitää ottaa huomioon myös hin­ta­laatu suhde. sekin on mah­dol­lista että yri­tyk­sessä on jotain ongelmia, eli onko luotet­ta­va, meneekö konkurssi­in tai vastaavaa.

   lyhyesti, asiantun­ti­joiden pitää vali­ta ns. paras ja valvoa että on myös jatkos­sa hyvä.

 3. >“LISÄYS 17.5.: Kokoomus­laiset, ainakin osa heistä, halu­a­vat kehit­tää hyv­in­voin­tialueille pakon ostaa toim­into­ja yksi­ty­isiltä. Alueet ovat taloudel­lis­es­ti niin ahtaal­la, että var­masti osta­vat, jos se säästää rahaa. Pakkoa tarvi­taan vain ostamiseen, joka lisää kustannuksia.”

  lyhyesti, tuo pakkok­il­pailu­tus on tapa lapi­oi­da veron­mak­sajien rahaa yksi­tyiselle sek­to­rille. aina pitäisi olla vai­h­toe­htona itse toteu­tuk­selle, eli on mah­dol­lisu­us olla val­it­se­mat­ta mitään yksi­ty­istä ja toteutetaan itse.

 4. “Anteek­si, jos kuu­losti mon­imutkaiselta. Pääsään­tö on, että julkisen kan­nat­taa ostaa sil­loin ja vain sil­loin , jos se tulee halvem­mak­si kuin itse tuottaminen.”

  Olen hyvin skepti­nen sen halvem­muu­den toteamisen osalta kun olen työssäni näh­nyt sitä julkisen puolen taloushallintoa esim. bud­je­toin­tia, toteu­mien seu­ran­taa, tiliöin­te­jä han­k­in­to­ja jne.

  Erääl­lä julk­isy­hteisön sek­to­ril­la jon­ka bud­jet­ti on merkit­tävä jos­sa olen nyt töis­sä, toi saloushallinnon rapor­toin­ti toimii aivan liian korkeal­la “abstrak­tio­ta­sol­la”. Hie­man epäilen, että tilanne on niin, että esimerkik­si jonkun lonkkaleikkauk­sen todel­lisia kus­tan­nuk­sia ei julkisel­la puolel­la oikeasti pystytä laske­maan, kos­ka kir­japi­dol­lis­es­ti sel­l­aista tarkku­us­ta­soa ei ole. Ehkä se tehdään kin niin, että men­nään johonkin leikkaus­sali­in kat­so­maan mitä välineitä siel­lä on ja paljonko on porukkaa töis­sä leikkauk­ses­sa, sit­ten tehdään sama koko hoito­pros­es­sis­sa tietyn poti­laan osalta, kat­so­taan paljonko sen tilan käytön kulut voisi olla kyseisen poti­laan osalta ja siitä tehdään joku ekseli­taulukko. 😀 Ai niin ne hallintoku­lut tohon vielä.

  Julki­nen taloushallinto on huonoa. Voit­teko kuvitel­la, että meil­lä on merkit­täviä julkisen hallinnon toim­i­joi­ta joiden bud­jet­ti on luokkaa mil­jarde­ja ja siel­lä voidaan palvelu­alueit­tain tyyli­in itse päät­tää joka vuosi miten tiliöin­nit menevät. Siitä ei ole edes keskushallinnos­sa ole­va taloushallinto kovin tarkasti kiin­nos­tunut. Sel­l­aises­sa taloushallinnon rapor­toin­ti on kyl­lä melkoinen seka­sotku. Häm­mästyneenä ihmettelin tätä kun kuulin, että keskushallinnon taloushallinnos­ta annet­ti­in vas­taus, että päät­täkää ne tiliöintinu­merot itse. Siinä hil­jaa mielessäni ihmettelin, että mitä hel… Tämä oli vuon­na 2018 ja edelleen on sama tilanne. En tarkalleen käytä organ­isaa­tion osista oikei­ta nim­iä, ettei käy selväk­si mis­tä on kyse.

  Mitenköhän sairaala­mail­mas­sa huonon han­k­in­taosaamisen seu­rauk­se­na huonos­ti kil­pailutet­tu­jen han­k­in­to­jen kus­tan­nuk­set upote­taan noin ns. lonkkaleikkauk­si­in ym. 😀 Hus on ollut valitet­ta­va esimerk­ki huonos­ta hankintaosaamisesta.

 5. Tässä on juuri se Leanis­sa mainit­tu tehokku­us­paradok­si. Luul­laan, että resurssite­hokas organ­isaa­tio on tehokas ja sil­lä luo­daan todel­la huono vir­tauste­hokku­us. Tyyp­ies­imerk­ki on ter­vey­den­huolto, jos­sa resurssite­hokkaasti pyritään aina pitämään henkilökun­ta työn touhus­sa ja se taas edel­lyt­tää jonot­tamista joka taas tarkoit­taa huonoa virtaustehokkuutta.

  Todel­lisu­udessa vir­tauste­hokku­us on tehokku­ut­ta, eikä suinkaan se resurssite­hokku­us, jol­la pyritään siihen, että henkilökun­ta ei pelaisi flip­per­iä. Tähän on Leanis­sa perustelun­sa ja juuri sitä aja­tus­ta on alka­nut pikkuhil­jaa tule­maan julk­ishallintoon. Kan­nat­taa lukea kir­ja Tätä on Lean. Siinä on esimerkeis­sä käytet­ty ter­vey­den­huoltoa. Muis­taak­seeni esimerkkinä oli syöpäpoti­las ja julk­ishallinnon ter­vey­den­huol­lon pros­es­sia tarkastel­laan alka­en siitä kun on varaus ensim­mäisen ker­ran lääkärille.

  Eli juuri se ajat­telu, ettei henkilökun­ta ollenkaan vaan jou­tu­isi pyörit­telemään peukaloi­ta on ainakin Lean ajat­telun vastaista.

  “Jos leikkausale­ja on pidet­tävä yllä suuron­net­to­muuk­sia var­al­ta, onnet­to­muut­ta odotel­lessa olisi type­r­ään pitää niitä tyhjinä ja henkilökun­taa pelaa­mas­sa flipperiä.!

 6. Päätök­sen ei pidä mis­sään tapauk­ses­sa perus­tua mar­gin­aa­likus­tan­nuk­seen, vaan vaihtoehtokustannukseen.

  Nyky­isin vai­h­toe­hto­ja on kaksi:
  1) ihmis­ten hoita­mat­ta jät­tämi­nen + sairaus­päivära­ho­jen ja työkyvyt­tömyy­seläkkei­den maksaminen
  2) yksi­tyisen palvelun ost­a­mi­nen ja työn­tek­i­jän palaut­ta­mi­nen sorvin ääreen

  Ykkös­vai­h­toe­hto on käytän­nössä aina yhteiskun­nalle absolu­ut­tis­es­ti kalli­impi + estää työn­tek­i­jöitä työsken­telemästä, kos­ka he makaa­vat sängyssä välilevy­on­gelmien­sa kanssa buranaa ja pana­co­dia rouskuttaen. 

  BKT putoaa, vero­tu­lot putoa­vat, sairaus­päivära­hat / työkyvyt­tömyy­seläk­keet juok­se­vat… Mut­ta ainakaan ter­vey­den­huol­lon bud­jet­ti ei paukkunut!

  Silti se on nyky­isin se vai­h­toe­hto, joka on tietois­es­ti valit­tu ja jota Osmo tääl­lä puo­lus­taa kek­sien sat­u­ja siitä että kaik­ki kyl­lä olisi hyvin jos vaan kansa val­it­sisi vaaleis­sa jotenkin ihmeel­lis­es­ti yli-ihmisiä eduskun­taan, maakun­taan ja kun­nan­val­tu­us­toon + nämä lopet­taisi­vat poli­it­tisen pelin ja ryhty­i­sivät oikeasti purka­maan jär­jestelmän itses­tään­selviä virheitä.

  En ole huo­man­nut pien­in­täkään merkkiä siitä, että näitä ongelmia edes yritet­täisi­in kor­ja­ta. Pikem­minkin päin­vas­toin — ongelmia raken­netaan vaan lisää hallinto­him­meliä mon­imutkaista­mal­la. Mon­en mak­sa­jan jär­jestelmä, bud­jet­ti­raami­tus, poli­it­tiset broi­ler­it ja ay-liik­keen sanelemat pomot tuotan­toyk­siköi­den johto­por­tais­sa. Kukaan ei edes ehdo­ta mitään kor­jauk­sia. Lähin­nä puhutaan siitä että miten voidaan lisätä reg­u­laa­tio­ta (hoita­jami­toi­tus) ja mis­tä kaade­taan lisää rahaa systeemiin.

  Käytän­nössä kaikkien puoluei­den ehdo­tuk­set ovat ihan mielipuolisen huono­ja, eivätkä edes yritä kor­ja­ta ongelmia.

  Minus­ta tärkeim­mäk­si lähtöko­hdak­si pitäisi ottaa se, että jokainen mak­saa 100% omista ja oman per­heen­sä ter­vey­den­hoidon kus­tan­nuk­sista. Nor­maali ihmi­nen tarvit­see niin vähän ja niin pieniä asioi­ta, että suurim­malle osalle tämä ei aiheuta mitään ongelmia. Kalli­itkin hoito­toimen­piteet voi mak­saa itse jos sovi­taan, että kaiken voi mak­saa vuosien mak­sua­jal­la työeläke­mak­sus­ta / eläkek­er­tymästä. Tämä toki vähen­tää tule­vaa eläket­tä, mut­ta kymp­pi­ton­nien laskukin uppoaa sinne ilman että sitä edes huo­maa. Ja vähen­tää eläket­tä sekin, että makaa saikul­la eikä tienaa…

  Sen jäl­keen julkisen reg­u­laat­torin hom­mak­si jää pakot­taa hin­nat + laatupistey­tyk­set näkyvi­in ja jät­tää yleis­lääkärin hom­mak­si poti­laan kon­sul­toin­ti niin, että tämä osaa tehdä itselleen sopi­van valin­nan. Eikö tämä ole suun­nilleen miten Sin­ga­pores­sa hom­mat toimivat?

  Vaku­u­tuk­set kan­nat­taa pyrk­iä min­i­moimaan pois ja aina saa­da palvelus­ta hyö­tyjä ja mak­sa­ja samak­si tahok­si. Ehkä KELA voisi vaku­ut­taa onnet­to­muuk­sien hoitoku­lu­ja koko kansalle jne, toki liiken­nevaku­u­tuk­set ovat olemassa.

 7. Jotenkin pitäisi saa­da myös yksi­tyiset tuot­ta­jat mak­samaan kom­p­likaa­tioiden­sa kus­tan­nuk­set. Nykyään­hän voidaan tehdä vaik­ka lihavu­us- tai lonkkaleikkaus yksi­tyisel­lä, mut­ta kun tulee teho­hoitoa vaa­ti­va haavain­fek­tio ja uus­in­taleikkaus, kiikute­taan poti­las julkiselle puolelle hoidet­tavak­si ilman, että tämä kus­tan­taa mitään alku­peräiselle hoi­ta­neelle yksikölle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.