Maahanmuuttopolitiikka (1/2) työperäinen maahanmuutto

Tiedän, ettei ole poli­it­tis­es­ti viisas­ta kir­joit­ta mitään ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta, mut­ta asen­teeni täl­laisia kysymyk­siä kohtaan on, että mis­tä ei pidä puhua, siitä ei voi vai­eta. Tämä puheen­vuorona on yksi­ty­isa­jat­telua, eivätkä esimerkik­si vihreät ole siitä vastuussa.

Ulko­maalais­poli­ti­ik­ka on val­tavien muu­to­spainei­den alaise­na, kos­ka työikäis­ten ikälu­okkien pienen­tyessä Euroop­pa ja moni muu maa tarvit­see väistämät­tä työvoimaa maan rajo­jen ulkop­uol­ta. Toisaal­ta Afrikan väestöräjähdys pakot­taa kor­jaa­maan human­itäärisen maa­han­muu­ton sääntöjä.

Tilas­tokeskus ei ole laskenut net­tou­u­si­u­tu­mis­lukua viime vuodelta, mut­ta kos­ka viimeisen 12 kuukau­den syn­tynei­den määrä oli enää 44 270 net­tou­u­si­u­tu­mis­lu­vun on olta­va jotain vähän alle 0.65. Se tarkoit­taa, että syn­tyvyy­den ollessa ikälu­okit­tain sama, sata naista syn­nyt­täisi keskimäärin 65 tyt­töä.   (Poikia ei tässä las­ke­ta, ja sik­si kai net­tou­u­si­u­tu­mis­lukua ei epäko­r­rek­ti­na luku­na julk­iste­ta.) Jos tilanne jatkuu täl­laise­na, jokainen ikälu­ok­ka olisi kooltaan 65 % van­hempi­en­sa ikälu­okas­ta ja 42 % iso­van­hempi­en­sa ikäluokasta.

Työikäis­ten määrä on kään­tymässä jyrkkään lasku­un. Kos­ka van­hus­ten­hoito ja sote ylipään­sä tarvit­see paljon lisää väkeä, työvoiman määrä soten ulkop­uolel­la las­kee vielä jyrkem­min. Näi­den jälkim­mäis­ten pitäisi kuitenkin verora­hoil­la rahoit­taa esimerkik­si se paisu­va sote. Edessämme on joko talouden jyrkkä supis­tu­mi­nen ja veroas­t­een jyrkkä nousu tai voimaperäi­nen työvoiman maa­han tuonti.

Eikö voitaisi ensin työl­listää Suomen 300 000 tai 500 000 työtön­tä? Kun ei päästetä ulko­maalaisia maa­han, työ­nan­ta­jien ei auta kuin palkata suo­ma­laisia työttömiä.

Onnea ja men­estys­tä vain! Työvoima­pu­la on nyt niin paha, ettei se voi täl­laise­na jatkua, ja silti työt­tömät eivät työl­listy.  En ryhdy erit­telemään, johtuuko suuri työt­tömyys työhalu­jen puut­teesta tai työ­nan­ta­jien nir­soud­es­ta, vai pitäisikö suuri määrä työt­tömiä siirtää sairauseläk­keelle. Totean vain, etteivät työt­tömät näytä työl­listyvän. Kun työvoima­pu­la tästä vielä pahe­nee, työ­nan­ta­jat alka­vat kil­pail­la työvoimas­ta nou­sevin tar­jouksin keskenään. Suomen kus­tan­nus­ta­so nousee, maan kil­pailukyky menee, talous sakkaa, ja työvoima­pu­la pois­tuu, mut­ta työt­tömyys ei sula.

Olisi erit­täin tyh­mää ilmoit­taa ulko­maista työvoimaa tarvit­seville yri­tyk­sille, että tääl­lä ette voi laa­jen­tua, siirtäkää siis koko yri­tys ulko­maille.  Näin ne nimit­täin joutu­vat tekemään.

Min­ul­la on ajatuk­sia siitäkin, miten työt­tömyyt­tä voitaisi­in pienen­tää, mut­ta se on toisen kir­joituk­sen aihe. Sen ver­ran voin salaisu­ut­ta raot­taa, että se edel­lyt­täisi alimpi­en palkko­jen alen­tamista, pieni­palkkaisten tukemista täy­den­tävil­lä tulon­si­ir­roil­la, ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van keston lyhen­tämistä, eli kaikkea sel­l­aista, jota yksikään puolue ei kan­na­ta. Niin­pä ole­tan, että työt­tömät eivät tule työvoima­pu­laa paikkaa­maan vaan työt­tömyys jatkuu ennallaan.

Otetaan edes ne jotka saadaan

Minä avaisin ovet työperäiselle maa­han­muu­tolle lev­älleen. Se kan­nat­taa ava­ta kokon­aan, kos­ka mei­dän on vaikea houkutel­la tähän maa­han työvoimaa: kum­malli­nen kieli, kseno­fobi­nen ilmapi­iri ja mar­raskuu. Emme tule ikinä saa­maan niin paljon maa­han­muut­ta­jia kuin tarvit­semme, joten ottakaamme kaik­ki jot­ka saamme.

Olisi kiva saa­da Suomeen ulko­maisia huip­pu­osaa­jia, mut­ta eivät tai­da tul­la. Hei­dän kannal­taan eten­e­mis­mah­dol­lisu­udet ovat tääl­lä huonot ja suurten tulo­jen vero­tus korkeaa. Sen vastapain­ona koulu­tus on ilmaista, mut­ta se ei heitä hyödytä, kos­ka heil­lä on jo itse mak­set­tu kallis koulutus.

Niin­pä keski­tyn mata­la­palkkaisen työn maahantuontiin.

Maahanmuuttajien ansiosta kantaväestö korkeapalkkaisemmissa töissä

Muu­ta Euroopan maat ja muut Pohjo­is­maat ovat tuoneet ulko­maista työvoimaa mata­la­palkkatöi­hin pitkään. Sen ansioista niiden kan­taväestö on voin­ut han­kki­u­tua hyvin palkat­tui­hin töi­hin. Se on nos­tanut kan­taväestön tulota­soa nois­sa mais­sa merkittävästi.

Tämä voi kuu­lostaa riis­tol­ta, mut­ta se on oikeasti win-win ‑tilanne, sil­lä noiden hant­ti­hom­mi­in tullei­den ulko­maalais­ten ase­ma omis­sa mais­saan olisi selvästi huonom­pi. Eivät kai ne muuten tulisi. Min­un on vaikea ymmärtää aja­tus­ta, että maail­man eri­ar­voisu­ud­es­ta pääsee eroon sil­lä, että siivoaa sen pois silmistä.

Perus­suo­ma­lais­ten aja­tus, että Suomeen saisi tul­la vain hyvä­tu­loisia ulko­maalaisia ja kan­taväestön tulisi vas­taavasti keskit­tyä tekemään huonos­ti palkat­tu­ja ja likaisia töitä, on kansal­lis­es­ti perin epäit­sekäs. Siis ulko­maalais­taus­tainen ylälu­ok­ka ja kan­ta­suo­ma­laisen alalu­ok­ka. Onko­han tätä ajatel­tu lop­pu­un saak­ka, vaikka­pa 50 vuo­den tähtäimellä?

Töihin, ei sosiaaliturvalle

Työperäiseen maa­han­muut­toon on syytä suh­tau­tua itsekkäästi. Sen tarkoituk­se­na on hyödyt­tää Suomea ja suo­ma­laisia. Human­itääri­nen maa­han­muut­to on tiet­tyyn rajaan asti velvol­lisu­utemme, mut­ta työperäiseen maa­han­muut­toon ei ole mitään velvollisuutta.

EU:n sisältä tänne saa tul­la vapaasti kolmek­si kuukaudek­si hake­maan töitä, mut­ta sinä aikana mah­dolli­nen työt­tömyys­tur­va ja muu sosi­aal­i­tur­va on aiem­man koti­maan vas­tu­ul­la. Näin pitäisi olla myös EU:n ulkop­uolelta tule­vien osalta: työtä saa tul­la hake­maan, mut­ta oikeut­ta työt­tömyys­tur­vaan ei ole. Tätä on lehti­ti­eto­jen mukaan esit­tänyt myös Maria Ohisalo.

Jos­sain vai­heessa tietysti siir­tyy asum­is­pe­rusteisen sosi­aal­i­tur­van piiri­in, mut­ta ei kovin nopeasti. Sil­loin ei maa­han­muut­tovi­ra­nomais­ten tarvit­sisi laskea, pär­jääkö myös puoliso työn­tek­i­jän palkalla.

Väärinkäytön riski

Kun maa­han­muut­ta­jien on erit­täin kan­nat­tavaa päästä töi­hin Suomeen — ovathan palkat tääl­lä yli kym­menker­taisia hei­dän koti­maid­en­sa palkkata­soon näh­den, moni pyrkii hyö­tymään heistä. Mah­dol­lisu­us hyö­tymiseen liit­tyy juuri siihen, ettei maa­han­tu­lo ole vapaa. Joku ”omis­taa” työlu­van ja vaatii tuot­toa rahas­ta itselleen. Tämä ei ole peruste rajoit­taa työlupi­en saan­tia, vaik­ka demar­it ja vasem­mis­toli­it­to näin esit­tävätkin, vaan pois­taa rajoitukset.

Vihon viimeistä on, että työlu­pa on sidot­tu yhteen työ­nan­ta­jaan. Sil­loin on pakko hyväksyä, vaik­ka mil­lainen ali­palkkaus ja orjatyö hyvän­sä, kos­ka jos valit­taa, joutuu pois maas­ta.   Tämä riip­pu­vu­us on katkaista­va sil­lä, että työlu­val­la ole­val­la on oikeus vai­h­taa työnantajaa.

Köy­hät ovat usein pahimpia toisi­aan kohtaan. Wolt-kuskien ansio­ta­so ai ole päätähuimaa­va, mut­ta Wolt-lisensse­jäkin vuokrataan ilman työlu­paa oleville 30 %:n osu­udel­la ansioista.

Työvoimaa ulko­mail­ta rekry­toivil­ta edel­lytetään korkeaa moraalia. Sitä moraalia pitäisi suo­ma­lais­ten vira­nomais­ten myös valvoa. Tältä osin lain­säädän­nössä on paljon kun­toon saamista.

Suomes­sa ei pitäisi olla kak­sia työ­markki­noi­ta. Sik­si työlu­val­la tullei­den maa­han­muut­ta­jien on olta­va juridis­es­ti samas­sa ase­mas­sa kuin muiden.

Heikentää työttömien asemaa työmarkkinoillamme

Tähän tietysti liit­tyy huonos­ti koulutet­tu­jen suo­ma­lais­ten ongel­ma. Tämä on se syy, mik­si SAK:ta edus­ta­vat vasem­mistop­uolueet vas­tus­ta­vat tarve­harkin­nan purkamista. Väit­tävät vas­tus­ta­vansa sitä, jot­ta muut­ta­jat eivät jou­tu­isi Suomes­sa hyväk­sikäytön. Ymmärtävät var­masti itsekin, että tarve­harkin­nan ole­mas­sao­lo altistaa hyväksikäytölle.

Olisi toiv­ot­tavaa, että SAK innos­tu­isi kar­si­maan hyväk­sikäytön muo­to­ja. Tässä he tiet­tävästi ovatkin olleet aloitteellisia.

Maa­han­muut­ta­jat kil­pail­e­vat suo­ma­lais­ten työt­tömien kanssa samoista työ­paikoista. Suo­ma­lainen on etu­lyön­ti­ase­mas­sa jo kieli­taiton­sa ansios­ta, jos on muuten saman veroinen. Moni työ­nan­ta­ja kuitenkin suosii maa­han­muut­ta­jia huoli­mat­ta näi­den kieli­taidot­to­muud­es­ta: ovat tun­nol­lisem­pia, ahk­er­ampia, rait­ti­impia ja luotet­tavampia. Näin min­ulle ovat ker­toneet eri­tyis­es­ti maat­aloudessa kausi­työvoimaa tarvitsevat.

Työt­tömyys pain­ot­tuu Suomes­sa vähän koulutet­tui­hin. He ovat oma­l­la taval­laan valikoitunut joukko. Maa­han­muut­ta­jatkin ovat valikoitunut joukko, mut­ta toisin päin. Fik­suim­mat ja aloitekyky­isim­mät pystyvät muuttamaan.

Suo­ma­laisil­la työt­tömil­lä on ollut viime aikoina työvoima­pu­lan tuot­ta­ma tilaisuuten­sa, mut­ta kovin moni ei ole työllistynyt.

Onko väärin houkutella osaajia köyhistä maista?

Aikanaan perus­palve­lu­min­is­ter­inä pysäytin lääkärei­den rekry­toin­nin Venäjän Kar­jalas­ta, kos­ka arvelin heitä tarvit­ta­van siel­lä enem­män. En tiedä, oliko päätök­seni oikea. Ainakin seu­raa­jani kumosi sen.

Tätä pitää kysyä lähet­täviltä mail­ta ja on kysyt­tykin. Ne lähet­tävät osaa­jansa mielel­lään teol­lisu­us­mai­hin toivoen, että nämä palaa­vat joskus vielä osaavamp­ina ja kon­tak­te­ja luoneina. Vaik­ka eivät palaisi, he lähet­tävät rahaa koti­maa­hansa. Tämä maa­han muut­ta­jien rahavir­ta koti­mai­hin­sa ylit­tää selvästi kaiken kan­sain­välisen kehi­tysavun. Fil­ip­pi­init koulut­taa tietois­es­ti hoita­jia muut­ta­maan muualle.

= = = =

Enää on jäl­jel­lä pahin: seu­raavas­sa osas­sa human­itääri­nen maahanmuutto

 

48 vastausta artikkeliin “Maahanmuuttopolitiikka (1/2) työperäinen maahanmuutto”

 1. Soin­in­vaara esit­tää asiansa, niin että sitä alkaa miet­timään. Toisin, kuin vihrei­den tyyli yleen­sä, mikä nos­tat­taa vain niskakar­vat pystyyn.

 2. Kir­joituk­ses­ta kuu­luu jär­jen ääni. Voisin hyvin lait­taa nimeni myös tämän alle.

 3. Hei, pieniä kor­jauk­sia: Työlu­paa ei ole nytkään sidot­tu yhteen yri­tyk­seen vaan työ­nan­ta­jaa saa kyl­lä halutes­saan vai­h­taa vaik­ka heti maa­han saa­pues­saan. Tämä ei varsi­nais­es­ti ratkaise työlupi­en myymisen ongel­maa, kos­ka oleel­lista on se ensim­mäi­nen työlu­pa, jota täkäläiset maa­han­muut­ta­jat myyvät maan­miehilleen. Ja tässä mielessä Jarkko Elo­ran­ta on oike­as­sa että se (ali­palkkaus ja työlupi­en myyn­ti) on kan­nat­tavaa bisnestä kos­ka olemat­tomiem työ­suhtei­den tekaisemista ei juuri tutki­ta, ei vält­tämät­tä ole rikos, ja jos hak­i­ja mak­saa väl­i­tys­mak­sun jo koti­maas­saan, ei siitä juurikaan jää kiin­ni. Väitän, että 99% mah­dol­li­sista sank­tioista kohdis­tuu työlupi­en hak­i­joi­hin, ei työ­nan­ta­ji­in . Toinen jut­tu on, että tosi­asi­as­sa tarve­hark­in­ta on enim­mäk­seen sym­bol­ipoli­ti­ikkaa, täl­lä het­kel­lä erit­täin pieni osa työlu­paa hake­vista saa täl­lä perus­teel­la kiel­teisen päätök­sen, kos­ka jos työ­nan­ta­ja voi osoit­taa, että tosi­asi­as­sa mui­ta hak­i­joi­ta ei ole ja työvoimas­ta on pulaa, TE-toimis­to kyl­lä puoltaa luvan myöntämistä.

  1. Hmm.. Onko­han näin? AVIn sivuil­la on lis­tat­tu suo­raan lääneit­täin mille aloille ei anneta työlu­pia. Esim. Uudel­la­maalle ei hyväksytä siivoa­jia mut­ta taas Hämeeseen hyväksytään.

  2. Kaik­ki lisä­vai­va joka työ­nan­ta­jalle sysätään vähen­tää toden­näköisyyt­tä sen työ­paikan syntymiseen. 

   Ylipäätään se, että joutuu TE-toimis­ton kanssa ole­maan tekemi­sis­sä on ihan suo­ra turn-off kun voisi vaan allekir­joit­taa sop­parin työn­tek­i­jän kanssa ja sil­lä selvä.

 4. Mata­la­palkkatyö voi olla maa­han tulleelle paran­nus aiem­pi­in oloi­hin, mut­ta toinen sukupolvi ver­taa olo­jaan mui­hin samanikäisi­in suo­ma­laisi­in, ei lähtö­maa­han. Tässä on syr­jäy­tymisen ja katkeroi­tu­misen vaaran­paik­ka, jos ei panos­te­ta huo­mat­tavasti nyky­istä enem­män luokkaero­jen tasaamiseen koulutuksessa.

  1. Toinen sukupolvi voi ede­tä parem­pi­in palkkoi­hin kuten toisen sukupol­ven ruotsin­suo­ma­laiset tai toisen sukupol­ven bri­tan­ni­ain­tialaiset mut­ta ske­naario voi olla kään­teinen kuten sak­san­turkki­lais­ten tai Hol­lan­nin­marokko­lais­ten kohdal­la on tapah­tunut. Suomen venäläiset on inte­groituneet Suomeen siinä 3 sukupolves­sa . Täl­lä het­kel­lä Suomes­sa ei ole vielä aikuisikäisiä 3. sukupol­ven venäläis­taus­taisia siinä määrin että hei­dän osu­us näkyy työmarkkinoilla.

 5. Luu­len­pa että Venäjän Kar­jalas­ta olisi moni lääkäri halun­nut muut­taa Suomeen 1990-luvulla.Ainakin Venäjältä lähti Neu­vos­toli­iton hajot­tua noin 1 miljoon­aa korkeastik­oulutet­tua kansalaista län­teen kun rajat oli auki .Sak­sa, Israel, Yhdys­val­lat, Kana­da ja Sveit­si otti­vat nämä ihmiset vas­taan ilman mitään rajoituk­sia. Suomen olisi pitänyt helpot­taa maa­han­muut­toa 1990-luvul­la mut­ta laman takia tuo jäi kaiketi tekemät­tä korkean työt­tömyy­den takia. SAK oli tiuk­ka tuol­loin niistäkin korkeastik­oulute­tu­ista työvoimas­ta joi­ta oli Venäjäl­lä yllinkyllin. Venäjän Kar­jalas­sa asu­vien ihmis­ten kesku­udessa oli var­maan paljon suomen­su­kuisia joten joku osasi jotenkin aut­tavasti suomea.Tuolloin olisi pitänyt kar­toit­taa esim kon­sulaat­tien kieli­palvelu­iden kautta.Kun Putin päät­ti hyökätä Ukrainaan viime vuon­na oli saman­lainen exo­dus taas kuin 1991 ja 1917. Aina moni jatkoi Suomes­ta muualle. Toki moni on jäänyt Suomeen. Maa­han­muut­ta­jien kohdal­la kieli­taito on iso haaste edelleen.

   1. Suomeen tuli 1990-luvul­la työvoimaa myös entisen Neu­vos­toli­iton alueelta saman ver­ran kuin Venäjän val­lanku­mouk­sen aikana 1917. His­to­ria sinän­sä toisti itseään viime vuon­na. Suomeen kohdis­tu­va maa­han­muut­to vuodes­ta 1812 on ollut pääasi­as­sa idästä. Muu­tamia poikkeuk­sia on tul­lut län­nen (Ruotsin ja Sak­san) kaut­ta. Virokin las­ke­taan idäksi.

 6. Viit­t­a­sitko Maria Ohisa­lon esi­tyk­sel­lä siihen, että hän kan­nat­ti EVA:n tästä aiheesta tekemää ehdo­tus­ta? Miten suh­taudut asian perustuslaillisuuteen?
  Oikeis­ton esi­tyk­si­in sosi­aal­i­tur­van alen­tamis­es­ta tiety­ille ihmis­ryh­mille on suh­taudut­tu lähtöko­htais­es­ti perus­tus­lain vas­taisi­na. Olisiko mielestäsi perus­tus­lakia syytä muut­taa tältä osin?

 7. Mihin jäi vas­taus siihen kysymyk­seen, että kun mata­la­palk­ka töil­lä ei Suomes­sa tule suo­ma­lainen toimeen, niin miten se ulko­maalainenkaan tulisi? Kyseessä on väärän­laisen yri­tys­toimin­nan teko­hen­git­tämi­nen. Jos jokin asia ei kan­na­ta pitäisi saa­da työn tuot­tavu­ut­ta nos­tet­tua innovoimal­la uusia tapo­ja tehdä sitä työtä. Aikanaan tätä kut­sut­ti­in teol­lis­tu­misek­si. Nimen omaan taas ne maat jois­sa työvoima oli hal­paa putosi kelka­s­ta täysin, esimerkik­si Kiina. Hal­pa työvoima mitä saa lop­ut­tomasti ei aja innovoimaan ja kek­simään tehokkaampia tapo­ja tehdä samaa asi­aa, se tap­paa työn tuot­tavu­u­den kehit­tymisen. Osmo siis peräät mallia mis­sä Suo­mi jumah­taa men­neisyy­teen, eikä sen sijaan tähtää tulevaisuuteen.

  Toinen ongel­ma on näi­den maa­han­muut­ta­jien mukanaan tuo­mat lieveilmiöt, mihin et viitan­nut sanal­lakaan. Käsikranaatit räjähtelee ja rikol­lisu­usjär­jestöt kas­va­vat, kos­ka se on se helpom­pi ja nopeampi tapa tehdä rahaa kuin painaa ns. paskadu­u­nia pienel­lä pal­ka­lla. Tätäkään ongel­maa et ole mil­lään taval­la tässä mallis­sa ratkaise­mas­sa, päin vas­toin. Ne pieni­palkkaisten lapset syr­jäy­tyvät ja rikol­lisu­us kas­vaa, kos­ka ei hei­dän van­hem­mil­la ole varaa län­si­maiseen elämän­ta­soon ja iPhonei­hin. Tämä nimen omaan johtaa siihen syr­jä­tymiseen ja rikol­lisu­u­den kasvuun.

  Hal­patyövoiman saatavu­us on siis his­to­ri­al­lis­es­tikin todet­tu ole­van kansakun­taa heiken­tävä asia, ei sitä nos­ta­va. Jäänkin innol­la odot­ta­maan että miten tämä orjakau­pan ja Kiinan esimerkkien jäl­keen perustel­laan silti toimi­vak­si juurikin Suomes­sa, vaik­ka muual­la se ei täysin selvästi ole toiminut.

 8. Täy­ty­isi ensin määritel­lä mil­lais­ten alo­jen ja koulu­tusastei­den työn­tek­i­jöistä on pulaa.

  Ei kan­na­ta ottaa tänne ketään ruokaläheteik­si huonol­la pal­ka­lla kos­ka ruokalähet­tinä voi jokainen toimia itse eli hakea ruokansa kau­pas­ta tai men­nä kup­pi­laan syömään. Myös sel­l­aiset kup­pi­lat jot­ka toimi­vat orjatyövoimal­la kan­nat­taa lopettaa.
  Sel­l­aiset työt ovat tyyp­il­lisiä noususuh­dan­tei­den töitä ja taan­tu­mas­sa niiden kuu­luisi vähen­tyä tai kado­ta ja kyseis­ten henkilöi­den muut­taa pois Suomes­ta jos ei töitä löy­dy eikä halua koulut­tau­tua. Kos­kee myös kan­ta­suo­ma­laisia. Ruot­si ehkä voisi toimia pusku­ri­na kuten ennen vanhaan. 

  Sit­ten tule­vat muut palvelu­alo­jen työn­tek­i­jät kaupois­sa, logis­ti­ikas­sa, kun­nos­s­api­dos­sa ym. Näis­sä on se hyvä puoli että jos aloi­tus­palkat ovat huonot voi ede­tä kyl­lä ylöspäin organ­isaa­tios­sa tai ryhtyä yrit­täjäk­si itse ja se suosii sel­l­isia jot­ka osaa­vat suomea hyvin. Työvoima­pu­laa voi helpot­taa kar­si­mal­la turhia toim­into­ja pois. Esim joka kau­pan ei tarvit­sisi olla auki 08–24.

  Sit­ten on Sote-ala. Se vaatii koulut­tau­tu­mista siihen ja että on asen­noitunut siihen. Kaik­ista ei ole siihen. Ensisi­jaiseesti kan­nat­taisi siis työl­listää maas­sa jo ole­via. Ei kan­na­ta aloit­taa mitään palk­ka-alet­ta tuo­ma­l­la ulko­maisia tänne kos­ka sit­ten ei suo­ma­laisetkaan enää halua alalle. Jos Sote-alue-byrokra­tia vie liikaa rahaa niin sitä on keven­net­tävä. Sote-alueille pitää antaa myös vero­tu­soikeus. Sit­ten aluei­den asukkaat alka­vat arvostaa palvelu­ja kun siitä joutuu myös maksamaan.
  Sote-alalle sukua ovat muu julki­nen sek­tori kuten ope­tus, poli­isi ja maan­puo­lus­tus. Ne imevät paljon vero­ja ja vaatii omat koulute­tut henkilön­sä. Suomes­sa on var­maan tehty opetuk­ses­sa ja poli­i­sis­sa kaik­ki mikä mah­dol­lista kus­tan­nusten karsimiseksi. 

  Sit­ten on teol­lisu­us. Pitäisi määritel­lä tarkem­min mitkä teol­lisu­usalat kär­sivät työn­tek­i­jäpu­las­ta ja mis­sä on liikaa. Teol­lisu­u­den ongel­ma on että tehtaat sijait­se­vat usein ruuh­ka-Suomen ulkop­uolel­la ja se ehkäisee ihmisiä hakeu­tu­mas­ta niihin. Pie­nil­lä teol­lisu­u­s­paikkakun­nil­la taas on ns yhden työ­nan­ta­jan ongel­ma ja asukkaista suurin osa on miehiä ja paikkakun­nal­la viihtymi­nen sen mukaista. Teol­lisu­us on kuitenkin tärkeä kos­ka siitä saadaan vien­ti­t­u­lo­ja. Tekeekö mei­dän teol­lisu­utemme vääriä tuot­tei­ta jos valmis­t­a­mi­nen ei kan­na­ta? Esim onko met­sä­te­ol­lisu­u­den tuot­tei­den kehi­tys jäänyt 60-luvulle? 

  Siten ovat korkeasti koulute­tut asiantun­ti­jat. Suo­ma­laisil­la fir­moil­la on jo nyt sivukont­tor­e­i­ta ja tytäry­htiöitä muis­sa mais­sa joten ei asiantun­ti­joiden tarvitse Suomeen tul­la ollenkaan jos eivät halua vaan hei­dät voi palkata niihin. Suomes­sa on omas­ta takaa insinööre­jä ym työt­töminä joiden pitäisi ensisi­jais­es­ti saa­da mah­dol­lisu­us päästä uuteen työhön. Sit­ten kan­nat­taa kat­soa paljonko kan­nat­taa koulut­taa lisää.

 9. Tästä olen samaa mieltä:

  “…se edel­lyt­täisi alimpi­en palkko­jen alen­tamista, pieni­palkkaisten tukemista täy­den­tävil­lä tulon­si­ir­roil­la, ansiosi­don­naisen työt­tömyys­tur­van keston lyhentämistä…”

  Tästä olen eri mieltä:

  “…avaisin ovet työperäiselle maa­han­muu­tolle lev­älleen. Se kan­nat­taa ava­ta kokonaan…”

  En nimit­täin usko siihen, että jokainen työtä tekevä maa­han­muut­ta­ja on yhteiskun­taamme tai kansan­talout­tamme hyödyt­tävä. Jos esimerkik­si henkilö tekee töitä yhden päivän viikos­sa, hän ei mak­sa tulovero­ja mut­ta tarvit­see run­saasti sosi­aal­i­tur­va. Jos­sain menee raja sille, mil­loin hyödyt­tää ja mil­loin on rasite. Tätä rajaa ei ilmeis­es­ti ole selvitetty. 

  Mihin perus­tuu väite, että ulko­mail­ta tuo­du mata­la­palkkatyövoiman ansios­ta kan­taväestö on voin­ut han­kki­u­tua parem­min palkat­tui­hin töihin?

  Perus­suo­ma­lais­ten aja­tus tuskin on, että kan­taväestön tulisi keskit­tyä hant­titöi­hin. Eiköhän aja­tus liene se, että kan­taväestöstä osa tekee mata­la­palkkaisem­pia töitä ja osa korkea­palkkaisem­pia, kukin sovel­tuvuuten­sa mukaan. Jos maa­han­muut­ta­vat ovat korkeasti tuot­tavia, he hyödyt­tävät kansan­talout­ta ja ovat sik­si ter­ve­tullei­ta. Var­maankin tässä on (real­is­tise­na) ole­tuk­se­na se, että täl­laisia tuli­joi­ta olisi niin paljon, että sil­lä olisi merkit­täviä vaiku­tuk­sia mm. kieleen ja kulttuuriin.

  1. Mihin perus­tuu väite, että ulko­mail­ta tuo­du mata­la­palkkatyövoiman ansios­ta kan­taväestö on voin­ut han­kki­u­tua parem­min palkat­tui­hin töihin?

   Kun 300 000 suo­ma­laista muut­ti Ruot­si­in suorit­tavaan työhön, syn­type­r­äis­ten ruot­salais­ten ei tarvin­nut niitä töitä tehdä, vaan voivat siir­tyä parem­pi­palkkaisi­in töihin.

   1. Ruotsin ei tarvin­nut osal­lis­tua 2. maail­man­so­taan ja sen teol­lisu­us oli iskus­sa heti sodan jäl­keen, oli Vol­vo, Saab, Elec­trolux, Asea, SKF, ym iso­ja brän­de­jä ja joka pystyi kil­paile­maan muun Euroopan teol­lisu­u­den kanssa. Myöhem­min tuli rät­ti, sis­us­tus- ja viihdeteollisuus.
    Mitä kil­pailukyky­istä teol­lisu­ut­ta Suomel­la on jol­la erot­tua, ja joka vaatisi paljon ulko­maista työvoimaa ?

   2. Min­ul­la on omaa koke­mus­ta tästä kuvios­ta, toki pienen­pienessä mittakaavassa. 

    Olin 80-luvul­la töis­sä suo­ma­laises­sa high­tech-fir­mas­sa, joka kasvoi nopeasti. Meil­lä oli käytössä ladon­takonei­ta ja 5‑akselisia robot­te­ja ruti­inite­htävi­in, mut­ta työvoima­pu­la käden­taito­ja vaa­tivi­in kokoon­pan­ote­htävi­in oli huu­ta­va. Onnen­potkuk­semme osoit­tau­tui, että seudulle saa­pui useina vuosi­na melkoinen määrä viet­nami­lais­pako­laisia, joista osa sit­ten kurssitet­ti­in myös mei­dän tarpeisiimme. 

    Kurssi­tus toki antoi heille vain ruti­in­iosaamisen, joten koke­neet omat työn­tek­i­jät “jou­tu­i­v­at” koulut­ta­jik­si, työno­h­jaa­jik­si tai työ­solu­jen vetäjik­si. Tätä jatkui vuosia, joten uusia työno­h­jaa­jia yms. tarvit­ti­in, kun osa edeltäjistä pää­tyi “pomoik­si”, tai innos­tui koulut­tau­tau­maan seu­raavalle tutkintotasolle.

    Eli OS:n väite on sic!

   3. Tapio: Vas­tauk­ses­tasi tulee mieleen, miten ekon­o­mistit mon­esti ver­taa­vat mata­la­palkkaisten ja kieli­taidot­tomien työn­tek­i­jöi­den tuloa markki­noille työtä säästävän teknolo­gian kehi­tyk­seen: mek­sikaano tai viet­nami­lainen on kuin Ken­wood tai Husq­var­na. Jos joku on muu­ta mieltä, niin se voi johtua vain hänen ihmisvihastaan.

   4. Kuos­ma­n­en kir­joit­taa koos­t­een­sa “Maa­han­muu­ton vaiku­tuk­set paikallis­ten työl­lisyy­teen ja palkkoi­hin” (Pol­i­cy Brief 2/2021) johtopäätö­sosas­sa näin:

    “Maa­han­muut­ta­jien omi­naisu­udet, kuten ikä, koulu­tus­ta­so, sukupuoli, sekä maa­han­muu­ton kesto ja syy, määrit­televät aut­ta­vatko maa­han­muut­ta­jat kat­ta­maan julk­ispalvelu­iden kohon­nei­ta kus­tan­nuk­sia. Nämä omi­naisu­udet ovat myös avainase­mas­sa, kun maa­han­muu­tos­ta kaavail­laan apua eläke­jär­jestelmän rahoi­tu­s­paineeseen paikallisväestön ikääntyessä.”

    Eli vaik­ka maa­han­muu­ton työ­markki­navaiku­tuk­set saat­taisi­vat olla keskimäärin hienois­es­ti posi­ti­ivisia, niin ne voivat enem­män kuin kumoutua julk­istaloudelle aihee­tuvil­la rasit­teil­la, ellei olla valikoivia.

   5. Nois­sa laskelmis­sa uno­hde­taan hel­posti se, että maa­han­muut­to mah­dol­lis­taa BKT:n kasvun ja se merk­it­see automaat­tis­es­ti lisä­tu­lo­ja Val­ti­olle. Oliko­han Kuos­ma­n­en osan­nut laskea maa­han­muu­ton vaiku­tuk­sen arvonlisäverotuloihin?

   6. Pitää vielä muis­tut­taa, että kan­taväestön palkko­jen nousu (kun sivu­ute­taan työt­tömäk­si jääneet haitarin alapäässä) maa­han­muut­ta­jien miehit­täessä mata­la­palkkaiset alat, on matemaat­tis­es­ti yht­eneväistä sen kanssa mitä yleen­sä nimitetään eri­ar­vois­tu­misek­si: yksille voidaan mak­saa alem­paa palkkaa, kos­ka he eivät voi tehdä parem­min palkat­tu­ja töitä (tässä tapauk­ses­sa lähin­nä kieli­taidot­to­muu­den takia). Kun ekon­o­misti sanoo sanan “kom­ple­men­taarisu­us”, hän puhuu juuri näistä eri­ar­voisu­u­den iloista.

    Ennen van­haan ihanteena oli tasa-arvoinen ja hyvin koulutet­tu yhteiskun­ta. Jos kaik­ki oli­si­vat yleis­nero­ja, likaiset ja vaar­al­liset työt oli­si­vat parem­min palkat­tu­ja kuin muka­vat sisä­työt. Olisiko liikku­mi­nen kohti näitä van­ho­ja ihantei­ta – jos vaik­ka siivo­jien palkat viimeinkin nousi­si­vat työvoima­pu­lan todis­teek­si – suurikin tragedia?

  2. Mihin perus­tuu väite, että ulko­mail­ta tuo­du mata­la­palkkatyövoiman ansios­ta kan­taväestö on voin­ut han­kki­u­tua parem­min palkat­tui­hin töihin?

   “Klas­sikko” on David Cardin Flori­dan kuubal­aisia koske­va ns. boatlift-tutkimus, jon­ka mukaan Kuuban pako­lais­ten muo­dosta­ma työn­tar­jon­tashok­ki paradok­saalis­es­ti nos­ti kan­taväestön työ­tu­lo­ja. Se on kuitenkin roskaa, kuten myös useim­mat muut luon­nol­liset kokeet jois­sa ver­tail­laan aluei­ta tai talous­suh­dan­tei­den vaiku­tuk­sia. (Flori­das­sa oli samaan aikaan kokaiinibuumi.)

   Asial­lisem­mas­ta päästä on tan­skalaisia henkilö­ta­sol­la seu­raa­va Mette Fogedin ja Gio­van­ni Perin tutkimus. Jostakin syys­tä jät­tivät kuitenkin Kööpen­ham­i­nan pois tarkastelusta.

   Nämä työ­markki­navaiku­tuk­set ovat tosin täysin tois­si­jainen kysymys: mitä enem­män köy­hiä tuo­daan hyv­in­voin­ti­val­tioon, sitä enem­män alkua­sukkaat kär­sivät tulon­si­ir­to­jen ja maa­han­muu­tos­ta johtu­van kestävyys­va­jeen takia. Ei pidä myöskään uno­htaa maan ja sen kansalaisu­u­den ja oleskelu­lu­van arvoa. Oma tin­kimätön mielip­i­teeni asi­as­ta on 1 M€ per pas­si ja 20k per vuosi oleskelua. Ja omaisu­us jota ei ole kau­pas­sa erik­seen käsitel­ty ja luet­teloitu ei myöskään vai­h­da omis­ta­jaa: Suo­mi kuu­luu vas­takin vain suomalaisille.

   1. Ulko­maalaisil­la on kyl­lä maanos­to- ja omis­tu­soikeus (tietyin rajoituksin tosin), joten väite siitä, että Suo­mi ei olisi kau­pan ei tarkkaan ottaen pidä paikkaansa.

   2. Nämä tutkimuk­set olisi hyvä käy­dä yksi­tyisko­htais­es­ti läpi kos­ka ne anta­vat todel­lakin aitoa tietoa joka on sit­ten ihan muu­ta kuin annetaan ymmärtää mut­ta Olli S:lle vain tiedok­si että tark­istin mitä David Card tote­si tuos­sa tutkimuk­ses­sa joka kos­ki tuo­ta Mariel boatlif Kuuban pako­lais­ten vaiku­tus­ta Miamin työmarkkinoille. 

    Car­dinin tutkimus todisti sen että Kuuban pako­lais­ten muo­dosta­ma työn­tar­jon­tashok­ki vuon­na 1980 ei vaikut­tanut mata­la­palk­ka-alo­jen palkko­jen lasku­un vaan palkat pysyivät kon­trol­lis­sa vaik­ka työvoiman tar­jon­ta nousikin Miamis­sa yhtä äkki 7%. 

    Cardin itse asi­as­sa pitää maa­han­muut­toa taloudel­lis­es­ti hyvänä asiana kos­ka sil­lä on hyvin min­i­maal­liset vaiku­tuk­set esim palkoi­hin kos­ka ne eivät muut­tuneet tuos­sa 1980 tehdyssä tutkimuk­ses­sa. Tuo maintse­masi kokani­inibu­u­mi ei liit­tynyt mitenkään kyseis­ten kuubal­ais­ten pako­lais­ten tuloon tuol­loin vaan se oli jo alka­nut aiemmin.

   3. Tuo­hon Olli S:n kom­ment­ti­inj jos­sa Olli S otti esille ver­taile­mal­la tässä kohtaa viet­nami­laisia pako­lais­ten työl­lisyyt­tä ja kieli­taidot­tomien työn­tek­i­jöi­den tuloa mata­la­palkkaisille työte­htävi­in ei anna oikeaa kuvaa kos­ka moni viet­nami­lainen ei ollut heikosti koulutet­tua vaan korkeastik­oulutet­tu­ja jot­ka oli Viet­namis­sa itse asi­as­sa taloudel­lis­es­ti maan johta­van kiinalaisvähem­mistön edus­ta­jia jot­ka pak­eni­vat kom­mu­nis­ti­hallinnon vain­oa ulko­maille men­estyivät kan­sain­väli­sis­sä ver­tailuis­sa parem­min kuin moni muu pako­lainen . Viet­nami­lais­ten työl­lisyys on ollut Suomes­sa aina korkeam­paa kuin muiden pako­lais­ten työl­lisyys. Se on osit­tain kult­tuurilli­nen tekijä.

   4. Rahul Soman,

    samais­es­ta Kuos­masen koos­t­eesta (Pol­i­cy Brief 3/2021 [edel­lä laitoin virheel­lis­es­ti 2/2021]):

    “Tutkimuk­set ovat pää­tyneet eri­laisi­in päätelmi­in siitä, mil­laisia vaiku­tuk­sia kuubal­ais­ten saa­pumisel­la oli paikallisväestön palkkoi­hin. Esimerkik­si Card (1990), Peri ja Yasen­ov (2018), sekä Clemens ja Hunt (2019) tule­vat siihen lop­putule­maan, ettei kuubal­ais­ten saa­pumi­nen juuri vaikut­tanut paikallisväestön työ­markki­nat­ulemi­in – edes mata­lasti koulutet­tui­hin, jot­ka toden­näköisem­min kil­paili­vat työ­paikoista kuubal­ais­ten kanssa. Bor­jas (2017) ja Bor­jas ja Mon­ras (2017) puolestaan havait­se­vat merkit­tävän negati­ivisen vaiku­tuk­sen mata­lasti koulutet­tu­jen paikallis­ten palkkoi­hin. Tulok­set ovat ris­tiri­itaisia, mikä selit­tyy sekä käytet­ty­jen tutkimus­menetelmien että ennen kaikkea otok­seen perus­tu­vien haas­tat­telupo­h­jais­ten aineis­to­jen ongel­mallisu­udel­la (Clemens ja Hunt, 2019).”

    Eli alku­peräi­nen tutkimus voidaan perustel­lusti kyseenalais­taa, kuten Olli S. toi esiin.

 10. “Jos tilanne jatkuu täl­laise­na, jokainen ikälu­ok­ka olisi kooltaan 65 % van­hempi­en­sa ikäluokasta”

  Lisäk­si jo 2100 tai jonkin ver­ran sen jäl­keen Suomen väk­iluku olisi noin puolit­tunut nykyiseen verrattuna.

 11. Hait­taako se? Siis väk­ilu­vun puolittuminen.

  Erästä men­nei­den vuosien lausun­toa mukail­lak­seni, maail­mas­sa lisään­nytään kyl­lä, vaik­ka Suomes­sa sitä ei tehtäisikään.

  Suo­mi kuu­luu suo­ma­laisille on myös his­to­ri­al­lis­es­ti melko lyhyt­näköi­nen aja­tus. Jos kat­so­taan vaik­ka 5–10 sukupolvea eteen­päin, muut­tuu aika merk­i­tyk­set­tömäk­si minkä värisiä ihmisiä tääl­lä asuu ja mitä kieltä he puhuvat.

  1. Sil­lä voi olla paljonkin merk­i­tys­tä, mitä kieliä maas­sa puhutaan ja mis­sä määris­sä. Jos muu­ta­man sukupol­ven kulut­tua koti­maisia kieliä äidinkie­lenään puhu­vien las­ten osu­us on vaikka­pa 40 %, kuin­ka hyvin luulet suo­ma­laisen perusk­oulun toimivan?

  2. Vuosi 2223, his­to­ri­an tunti:

   Opet­ta­ja: Demografisi­in mullis­tuk­si­in aina sisäl­tyy suun­na­ton­ta väki­val­taa, taute­ja ja tek­nol­o­gisen kehi­tyk­sen hyp­päys. Näimme tämän niin indoeu­roop­palais­ten teke­mis­sä kansan­murhissa, pron­ssikau­den rom­ah­duk­ses­sa, kan­sain­vael­lusa­jas­sa, bantuekspan­sios­sa kuin Amerikan man­tereen val­loituk­ses­sa. Sään­töön on tietenkin aina ole­mas­sa poikkeus…kyllä, tänään käsit­telemme 2000-luvun Euroop­paa. Aloite­taan esimerkil­lä, nim­imerk­ki jv:n inter­net-kom­men­til­la vuodelta 2023.

   Oppi­las 1: Lol vähänx noloo.

   Oppi­las 2: lmao mikä *.

   Opet­ta­ja: Tuol­laista kieltä ette käytä tässä luokas­sa! Mei­dän pitää myös muis­taa minkälainen kemikaal­ic­ock­tail tuon ajan ihmisil­lä oli ver­essään. Myös van­hanaikaiset etu­rauhaslääk­keet oli­vat merkit­tävänä taustatekijänä.

   1. Noin 5 sukupolvea sit­ten Suo­mi oli osa Venäjän imperi­u­mia. Noin 10 sukupolvea sit­ten taas osa Ruot­sia. Tähän väli­in mah­tuu pari maail­man­so­taa ja luke­ma­ton määrä pienem­piä kärhämiä, jois­sa olemme olleet taval­la tai toisel­la osallisena.

    Viiden sukupol­ven kulut­tua voimme olla osa Euro-Aasialaista liit­to­val­tio­ta, jos­sa valtikkaa käytetään Kiinas­ta. Kymme­nen sukupol­ven kulut­tua pieni osa­nen luon­to­tuhon jälkeistä globaalia AI-päätök­sen­tekoon perus­tu­vaa eko-diktatuuria.

    Tai voi olla ole­mas­sa edelleen ihmisen luo­ma kon­struk­tio nimeltä Suo­mi, pieni kansal­lis­val­tio, jos­sa ihmiset tais­tel­e­vat pohjois­es­ta etenevää iki­talvea vas­taan Golf-vir­ran sammuttua.

    Muu­tok­set ovat toden­näköis­es­ti sel­l­aisia, joiden mit­talu­okkaa emme voi nyt käsit­tää, ja siihen näh­den Suomen alueen demografiset muu­tok­set ovat sivuseikka.

    Vaik­ka toteu­tunut ske­naario olisi jotain vaa­ti­mat­tomam­paa, tulee tähän väli­in mah­tu­maan joka tapauk­ses­sa globaal­isti val­ta­va määrä inhimil­listä kär­simys­tä ja luon­non hävi­tys­tä, jota väestönkasvu ja ihmisen esimerkik­si kansal­lis­val­tioiden ihan­noin­nin muo­dos­sa esi­in­tyvä nurkkakun­taisu­us pahentaa. 

    Ihmisen suurin kyky on adap­toi­tu­mi­nen. Kos­ka maail­ma muut­tuu joka tapauk­ses­sa kiihtyväl­lä vauhdil­la, ei (lähi)historiaan ja nyky­isi­in rak­en­teisi­in tart­tumi­nen ole mikään ratkaisu. Muu­tok­sen hallinta sukupolvien aika­jän­teel­lä on myös suurelta osin illu­u­sio­ta, joten kan­nat­taa keskit­tyä sopeutumiseen.

    En sano että poli­ti­ik­ka ja yhteiskun­nal­lisen muu­tok­sen ajami­nen on turhaa, päin­vas­toin. Tavoit­tei­ta ei kuitenkaan kan­na­ta hakea peruutuspeilistä.

 12. Meille opetet­ti­in kansan­talousti­eteen luen­nol­la että palkan tulisi sopet­taa työn kysyn­tä ja tar­jon­ta. Näin­hän ei kuitenkaan ole vaan lähin­nä ulko­maalainen hal­patyövoima toimii nykyään kysyn­nän sopeut­ta­jana. Aloil­la mis­sä ulko­maalaista hal­patyövoimaa on saatavil­la palkat eivät juuri nouse kun taas aloil­la minne sitä ei ole yhtä hyvin saatavil­la on palkat nousseet hyvinkin paljon (lääkärit, koodaajat).

  Läh­teekö nyt kaik­ki IT-alan yri­tyk­set ja yksi­tyiset lääkäri­ase­mat Suomes­ta pois kun työvoimakus­tan­nuk­set ovat korkeat? Ei siltä vaiku­ta, mut­ta samaan aikaan ilmeis­es­ti ollaan kovin huolis­saan siivous- ja raken­nusalan yri­tys­ten joukkopaos­ta ulko­maille mikäli hal­patyövoimaa ei enää saataisikaan. 

  Kos­ka palkat eivät jous­ta työn kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan ylöspäin kuten niiden luon­nol­lis­es­ti kuu­luisi tehdä aiheut­taa se monia ongelmia. Vero­tu­lo­jen ei tarvit­sisi olla yhtä korkeat mikäli yhteiskun­ta ei jou­tu­isi tuke­maan työssäkäyviä ihmisiä eri­lais­ten tukien avul­la. Mitä enem­män tätä tukien varas­sa elävää työssäkäyvää luokkaa on sitä suurem­pi vaje on val­tion kas­sas­sa. Täl­läkö nyt tosi­aan meinataan saa­da val­tion velka­a­tu­mi­nen kuri­in? Aut­taako val­tion velka­an­tu­miseen todel­la se että han­ki­taan ulko­mail­ta lisää työssäkäyviä tukien varas­sa eläviä? Mielestäni val­tion on täysin jär­jetön­tä kus­tan­taa yri­tys­ten ali­palkkaus­ta. Kyse­hän on sil­loin ali­palkkauk­ses­ta kun tar­jo­taan palkkaa mis­sä työn kysyn­tä ja tar­jon­ta eivät kohtaa ilman ulko­maalaista halpatyövoimaa. 

  Ali­palkkaus on myös yksi syy mik­si meil­lä on työn kysyn­nästä huoli­mat­ta paljon työt­tömiä. Lisäk­si luon­nolli­nen palkko­jen nousu olisi voin­ut hillitä rak­en­tamisen yliku­umen­e­mista. Nythän Suomeen on käytän­nössä raken­net­tu uusia asun­to­ja enem­män kuin olisi tosi­asialli­nen tarve ja moni uusi asun­to onkin vail­la osta­jaa tai vuokralaista. Mikäli rak­en­tamisen palkkakus­tan­nuk­set oli­si­vat nousseet kuten luon­nol­lis­es­ti kuu­luisi olisi se pait­si hillinnyt raken­nusalan yliku­umememista niin myös lisän­nyt Suo­ma­lais­ten raken­nustyön­tek­i­jöi­den määrää ja ostovoimaa, sekä vähen­tänyt työt­tömyyt­tä. Aikaisemp­ina vuosikym­meninähän moni työtön saat­toi hakeu­tua raken­nustyö­maalle töi­hin muil­takin aloil­ta. Nykyään kysyn­tä saat­taa olla vähäisem­pää kos­ka heille jou­tu­isi hal­patyövoimaa käyt­tävän yri­tyk­sen “urakka­palkkauk­sen” sijaan mak­samaam työe­htosopimuk­sen mukaista minimipalkkaa.

 13. 1. Lähtöko­htais­es­ti vas­tus­tan “ote­taan maa­han­muut­ta­jia tekemään mata­la­palkka­hom­mia, jot­ka eivät suo­ma­laisille kel­paa” ‑ajat­telua, jos­sa tehdään aika lail­la vääryyt­tä sekä suo­ma­laiselle työt­tömälle että maa­han­muut­ta­jalle. Tämä on ken­ties olk­iukko ja kär­jistys, mut­ta aika moni vasem­mis­to­laisek­sikin tun­nus­tau­tu­va on ääneen sanonut näin.
  2. Se mitä tiede­tään huono-osaisu­u­den periy­tymis­es­tä, pätee myös maa­han­muut­ta­ji­in. Pian meil­lä on etnis­es­ti jakaan­tunut alalu­ok­ka, joka asuu omil­la asuinalueil­laan ja tekee niitä töitä “jot­ka eivät suo­ma­laisille kel­paa”. Tämä on kasvualus­taa katkeru­udelle (ks. nim­imerk­ki AM yllä) ja entistä syvem­mälle jakaan­tu­miselle. Katkeru­udelle syitä löy­de­tään rasis­mista, joka on ole­mas­sa ole­va tosi­a­sia, mut­ta jos maa­han­muut­to- työl­listämis- ja talous­poli­ti­ikalla luo­daan täl­laisia rak­en­tei­ta, ei niitä pelkäl­lä suvait­se­vaisu­udel­la saa­da puret­tua, ja ken­ties siinä vai­heessa toisen pol­ven Wolt-kuskeil­la onkin aitoa syytä katkeruuteen.

  1. Joni Kär­ki: “Lähtöko­htais­es­ti vas­tus­tan “ote­taan maa­han­muut­ta­jia tekemään mata­la­palkka­hom­mia, jot­ka eivät suo­ma­laisille kel­paa” ‑ajat­telua, jos­sa tehdään aika lail­la vääryyt­tä […] maahanmuuttajalle.”

   Vääryyt­tä maa­han­muut­ta­jalle? Tiedätkö, että aika moni ulko­maalainen mielel­lään halu­aisi päästä tekemään noi­ta mata­la­palkka­hom­mia Suomeen, ainakin tarpeek­si? Olisi aika pak­sua väit­tää, että poten­ti­aa­li­nen maa­han­muut­ta­ja on jotenkin tyh­mä eikä tässä tajua omaa paras­taan. Voit ehkä perustel­la täl­lais­ten mata­la­palkkatyöläis­ten Suomeen pääsyn estämistä jol­lakin muul­la perus­teel­la, mut­ta se peruste, että antaa täl­laisen ihmisen tehdä mitä halu­aa on vääryyt­tä tätä ihmistä kohtaan, kuu­lostaa aika naurettavalta.

   1. Vas­taan tähän vähän myöhässä, kos­ka en seu­raa tätä pal­staa akti­ivis­es­ti. En oikeas­t­aan voi lisätä tähän mitään, mut­ta yritän muo­toil­la saman asian toisin.

    “Tiedätkö, että aika moni ulko­maalainen mielel­lään halu­aisi päästä tekemään noi­ta mata­la­palkka­hom­mia Suomeen, ainakin tarpeeksi?”
    Tiedän. Käyt­tämäni idio­mi “tehdä vääryyt­tä” ken­ties johtaa harhaan, mut­ta oletko sitä mieltä, että a) on ole­mas­sa töitä, jot­ka eivät suo­ma­laisille kel­paa b) maa­han­muut­ta­jat ovat sopi­vampia tekemään täl­laisia töitä c) ja se on hei­dän omak­si parhaak­seen, ja että täl­laises­sa ajat­telus­sa ei olisi ainakin vähän kolo­nial­is­mia mukana?

    En ole­ta poli­it­tista kan­taasi, mut­ta tok­i­han oikeis­tolib­er­aal­ista vinkke­listä vapaus toteu­tuu parhait­en sil­loin, kun ihmi­nen on vapaa solmi­maan sopimuk­sia, huono­jakin, ja “tekemään mitä halu­aa”, eikä ole ole­mas­sa mitään rak­en­tei­ta, vain yksilöi­den omia val­in­to­ja. Lehdessä oli jut­tu 24h put­keen töitä painavas­ta Wolt-kuskista, jol­ta var­maan ei ahkeru­ut­ta puut­tunut, mut­ta tuskin on sat­tumaa, että ruokakuskit ovat maa­han­muut­ta­jia, joil­la mui­hin töi­hin ei ole mah­dol­lisu­ut­ta, eikä kan­ta­suo­ma­laisia niis­sä hom­mis­sa näy.

    Puhutaan “asuinaluei­den eriy­tymis­es­tä” ja ainakin Ruotsin maa­han­muut­ta­jalähiöis­sä ollaan aika tyy­tymät­tömiä. Jos on ole­mas­sa maanti­eteel­listä eriy­tymistä, niin olet­taisin yhteiskun­talu­okkien etnisen jakau­tu­misen myös syn­nyt­tävän tyy­tymät­tömyyt­tä. Yksit­täiset maa­han­muut­ta­jat toki voivat tun­tea tyy­tyväisyyt­tä, ehkä jopa kiitol­lisu­ut­ta (tai ainakin hei­dän pitäisi!) päästessään kehi­tys­maan mata­las­ta elin­ta­sos­ta teol­lisu­us­maan suh­teel­lisen mata­laan elin­ta­soon, mut­ta viimeistään hei­dän lapsen­sa ihmettelevät, mik­si maa­han­muut­ta­jataus­taiset kel­paa­vat vain paskaduuneihin.

   2. ” ihmi­nen on vapaa solmi­maan sopimuk­sia, huonojakin,”

    Ei joku pieni­palkkainen työ Suomes­sa köy­hälle ulko­maalaiselle ole huono sopimus, vaik­ka suo­ma­laiselle olisikin. Suo­ma­lainen kun voi nos­taa jalat pöy­dälle ja naut­tia fat­tan antimista , mut­ta se ei ulko­maalaiselle ole mikään vai­h­toe­hto. Se vai­h­toe­hto kun voi olla vaikka­pa asua pelti­hökke­lis­sä ja nähdä nälkää ja puutet­ta. Kyl­lä siinä Suomes­sa tehty vähän huonom­pikin duu­ni on selkeä parannus.

 14. YouTubessa on Han­nu Kar­pon kanaval­la hänen jut­tun­sa raken­nusalan ulko­maalaisen työvoiman käytöstä. Kan­nat­taa katsoa. 

  Käytän­nössä työe­hto­jen valvon­taa ei juuri ollut. Tun­te­ja jätet­ti­in kir­jaa­mat­ta . Yri­tyk­set saat­toi­vat hui­ja­ta työn­tek­i­jöitä, jot­ka eivät oikeuk­sis­taan tien­neet. Eikä Suomen val­ta ulo­tu Viroon, jos­sa oli voitu sopia kaiken­laisia palkkioi­ta työn jär­jestämis­es­tä Suomessa.

  Aikoinaan raken­nusalal­la pär­jäsi pojat, joille työ mais­tui, mut­ta koulu ei. Sit­ten raken­nusala pilat­ti­in ulko­maisel­la työvoimal­la, joka kil­paili koti­mainen työvoima pois alal­ta. Jos työe­hto­ja oikeasti valvot­taisi­in, niin eri­laiset hämärä­fir­mat eivät voisi toimia. On poli­it­ti­nen val­in­ta, ettei työe­hto­ja valvota.

  Sit­ten ihme­tel­lään, mik­si meil­lä on paljon poikia, jot­ka eivät pär­jää. No, näi­den poikien työt on annet­tu muille. Ei kaik­ki pysty koulut­tau­tu­maan parem­pi­in hommiin.

 15. Olli S. “Tapio: Vas­tauk­ses­tasi tulee mieleen, miten ekon­o­mistit mon­esti ver­taa­vat mata­la­palkkaisten ja kieli­taidot­tomien työn­tek­i­jöi­den tuloa markki­noille työtä säästävän teknolo­gian kehi­tyk­seen: mek­sikaano tai viet­nami­lainen on kuin Ken­wood tai Husq­var­na. Jos joku on muu­ta mieltä, niin se voi johtua vain hänen ihmisvihastaan.”

  Jos tarkoi­tat sitä, että maa­han­muut­ta­jatyövoiman tar­jon­ta hidas­taa tek­nol­o­gista kehi­tys­tä, se ei kuvaa­mas­sani tapauk­ses­sa pitänyt paikkaansa. Päin­vas­toin! Yri­tys pystyi työvoimara­joit­tei­den (osit­tain) pois­tut­tua kas­va­maan nopeam­min ja investoimaan automaa­tioon sekä muuhun uuteen teknolo­giaan. … Jopa niin paljon, että se sit­ten 90-luvul­la myyti­in ulkomaille.

  1. Automati­ik­ka on kyl­lä vähen­tänyt man­u­aal­ista työtä jon­ka Osmo Soin­in­vaara on kyl­lä toden­nut mut­ta esimerkik­si palvelu elinkeinot kuten ter­vey­den­huol­los­sa ja maat­alouden kausi­työvoimas­sa on edelleen man­u­aal­ista tuotan­toa erit­täin paljonkin suh­teessa kuin­ka paljon teknolo­gia on näistäkin alo­ja muut­tanut esimerkik­si perunan­nos­tokone joka mullisti maat­aloudessa suuren raken­nemuu­tok­sen muun muas­sa Suomes­sa 1960-luvulla

  2. Yri­tys pystyi työvoimara­joit­tei­den (osit­tain) pois­tut­tua kas­va­maan nopeam­min ja investoimaan automaa­tioon sekä muuhun uuteen teknolo­giaan. … Jopa niin paljon, että se sit­ten 90-luvul­la myyti­in ulkomaille.

   Tuo­ta ei var­maan yri­tys osan­nut ennus­taa… mut­ta tuo ker­to­mus muis­tut­taa hie­man niitä tari­noi­ta työvoima­pu­las­ta, jos­sa miljoon­apro­jek­tit kuse­vat ja val­ta­va lisäar­vo jää tuot­ta­mat­ta, kos­ka Migri aset­tui poikkiteloin muu­ta­man ulko­maisen hant­ti­työläisen suh­teen. Jokin ei täsmää.

   1. @Olli S.
    Ei todel­lakaan täs­mää, sil­lä kuvaa­mass­sani tapauk­ses­sa nuo töi­hin tulleet viet­nami­laiset oli­vat human­itäärisiä, n.s. venepako­laisia. Heille työlu­vat oli­vat jostain syys­tä ongel­mat­to­mia. He todel­la mah­dol­lis­ti­vat usei­den miljoon­apro­jek­tien toteu­tuk­sen etuajassa.

  3. Viet­nam­in­venepako­laiset pää­sivät työelämään nopeam­min kuin esim soma­lialaiset 1990-luvul­la, johtuu siitä että kiin­tiö­pako­laiset pää­sevät heti tul­tuaan Suomeen työlu­van piiri­in kos­ka hei­dän lupa pros­es­sit hoide­taan jo etukä­teen pako­laisleireil­lä. Tämä pros­es­si ei ole automaat­ti­nen tur­va­paikan­hak­i­joille. Suurin osa soma­lialai­sista oli alus­sa tur­va­paikan­hak­i­joi­ta myöhem­min soma­lialaisia alet­ti­in otta­man suo­raan leireilä kiintiöpakolaisina

 16. Kansan­talousti­eteen emer­i­tus­pro­fes­sori Vesa Kan­ni­ainen las­kee tuoreessa Uuden Suomen blo­gauk­ses­saan rajan sille, hyödyt­tääkö vai rasit­taako henkilö julk­ista talout­ta. Hänen laskel­mansa mukaan raja menee siinä, mak­saako vero­ja (tulo‑, kulutus‑, kiin­teistö- ym. vero­ja) noin 22 366 € vuodessa eli noin 1700 € kuukaudessa. 

  Jot­ta työperäi­nen maa­han­muut­ta­ja voisi mak­saa noin paljon vero­ja suo­raan palka­s­taan (val­tion tulovero, kun­nal­lisvero yms.), brut­topalkan pitäisi olla noin 4100 € kuukaudessa. Jos ote­taan mukaan kulu­tusverot, san­o­taanko 20 % net­to­tu­loista, niin brut­topalkan pitäisi olla noin 3300 € kuukaudessa. (Täl­löin suo­ria palka­s­ta pidätet­täviä vero­ja ja mak­su­ja noin 1272 € ja kulu­tusvero­ja noin 406 €.)

  Elinkaaren (siis maas­sa olemisen) aikana keskimääräiset tulot voivat olla pienem­mät tai suurem­mat kuin maa­han tul­lessa. Jos henkilön viet­tää usei­ta eläke­vu­osia maas­sa, keskimääräiset tulot voivat jäädä selvästi pienem­mik­si. Jos taas henkilö tulee maa­han nuore­na ja ete­nee ural­laan tuot­tavampi­in tehtävi­in, kes­imääräiset tulot voivat olla suurem­mat. Odotusar­volle voita­neen esit­tää hyviä arvioi­ta henkilön profi­ilin (ikä, sukupuoli, äidinkieli, koulu­tus, yms.) perusteella.

  1. Kan­ni­ainen uno­htaa, että näistä aikuisi­na Suomeen muut­tavista ei ole mak­set­tu lap­sil­isiä eikä mak­set­tu koulutuksesta.

   1. Sinä uno­h­dat, että ihmiset eivät mak­sa vero­ja val­tion tai maa­han­muut­ta­jien ilok­si vaan saadak­seen palvelu­ja itselleen ja lap­silleen. Lapsemme ovat meille tärkeitä ja olemme hei­hin valmi­ita sijoittamaan.

    Uno­h­dat myös tässä kuten aina ennenkin, että työläiset ovat myös ihmisiä, joil­la voi olla lap­sia mukanaan. Päivähoito tai perusk­oulu mak­saa n. 10000 € vuodessa. Pitää olla melkoisen suuret tulot, että yksin tuo tulee maksetuksi.

    Totu­us on, ettet sinä tai muutkaan työperäisen maa­han­muu­ton kan­nat­ta­jat väl­itä julkises­ta taloud­es­ta. Pääomapi­irien alhaisim­mil­la ja ahneim­mil­la edus­ta­jil­la moti­vaa­tiona on kas­vat­taa markki­noi­ta ja heiken­tää suo­ma­lais­ten työläis­ten markki­na-ase­maa, kansalais­ten ja korkean tuot­tavu­u­den alo­jen kus­tan­nuk­sel­la. Kysy itseltäsi, mikä on sin­un motivaatiosi?

   2. Kan­ni­aisen laskel­ma tosi­aan olet­taa jokaisen käyt­tävän yhtä paljon verovaroin rahoitet­tu­ja palvelu­ja. Todel­lisu­udessa yksi käyt­tää enem­män ja toinen vähem­män. Jos huomioimme sen, että työperäi­nen maa­han­muut­ta­ja ei käytä päivähoito- ja koulu­tus­palvelu­ja, lasken­nalli­nen tulo­ra­ja muut­tuu hieman.

    Olete­taan, että maas­sa syn­tynyt käyt­tää päivähoito- ja koulu­tus­palvelu­ja 6000 euron edestä vuosit­tain 24 vuo­den ajan. Tästä tulee 80 vuo­den elinkaa­res­sa kus­tan­nuk­sia 150 euroa kuukaudelle. Annetaan tämä hyvi­tyk­senä maa­han 24-vuo­ti­aana saa­pu­valle. Verora­ja on siis 1550 euroa 1700 euron sijaan. Tähän pääsee noin 3100 euron bruttotuloilla.

    Edelli­nen laskel­ma olet­taa, että 80 vuo­den elinkaaren ajan tilanne on stabi­ili eli että pop­u­laa­tion koko, tulot ja menot pysyvät samana kuin Kan­ni­aisen laskel­man esimerkkivuote­na. Jos jaka­jak­si ote­taan 40 tuon 80:n sijaan, niin verora­ja on 1400 ja vaa­di­tut brut­to­tu­lot noin 2800 euroa. 

    Näi­den arvioiden val­os­sa hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa sovit­tu 1600 euron raja vaikut­taa nau­ret­ta­van matalalta.

  2. Ihan hyvä aloi­tus Kan­ni­aiselta, enkä ole yllät­tynyt, että juuri hän osaa kat­soa asi­aa ab ini­tio, Etlan hokemista ja kult­tuuriso­dan into­hi­moista välittämättä.

   Seu­raavak­si joku tuon ammat­tikun­nan edus­ta­jista voisi inno­vati­ivis­es­ti ottaa huomioon myös julkisen omaisu­u­den ja infra­struk­tu­urin arvon. Täl­lä haavaa ekon­o­mistien suosi­tuk­sis­sa on erikoinen epäsym­me­tria: yksi­tyi­nen omis­tu­soikeus on pyhä, jon­ka loukka­ja ampuu vain itseään jalka­an. Julki­nen omaisu­us on taas epäen­ti­teet­ti: siitä ei puhuta, ja vaik­ka puhut­taisi­inkin niin ei hait­taa, vaik­ka kyseis­es­tä omaisu­ud­es­ta pää­sisi osille vain lomp­si­mal­la sisään maa­han ja odot­ta­mal­la neljä vuotta.

   Kan­ni­aisen vero­laskel­maan joku voisi huo­maut­taa: “ENtä eikö pieni­palkkainenkin työn­tek­i­jä saa­ta hyvinkin tuot­taa niin paljon lisäar­voa työ­nan­ta­jalleen, että yhteisö- ja pääo­mat­ulovero­jen sum­ma lop­ul­ta ylit­tää kynnyksen?”

   Siihen taas voisi esit­tää kak­si vasta-argumenttia:

   Mik­si tulon­jako on tuos­sa hypo­teet­tises­sa tapauk­ses­sa noin kier­outunut? Olisiko jotain muu­ta tehtävis­sä työvoima­pu­lan kor­jaamisek­si, esim. palkanko­ro­tus, ennen kuin alkaa vaa­ti­maan val­tio­ta tuo­maan kule­ja kaukoidästä?

   Mikähän mah­taisi olla esimerk­ki täl­läis­es­tä vinon tulo­jaon työ­paikas­ta? Todel­lisu­udessa pieni­palkkaisia ulko­maalaisia tun­nu­taan kai­vat­ta­van eri­tyis­es­ti mata­lan pääo­main­ten­si­ivisyy­den aloille: rav­in­toloi­hin, siivouk­seen, maat­alouteen ja hoito­työhön. Nämä eivät myöskään tarkalleen ottaen ole mitään “blue ocean” ‑bis­nek­siä, vaan kil­pail­tu­ja ja mar­gin­aalis­es­ti kan­nat­tavia. Maa­han­muut­to näi­hin työ­paikkoi­hin ei tule johta­maan investoin­tei­hin ulkomailta.

   1. Oletko todel­la sitä mieltä ettei rav­in­toloi­ta, siivous­palvelui­ta, maat­alout­ta tai hoito­työtä ei tarvi­ta ja nuo tehtävät voidaan siis tehdä kaik­ki siis per­heen piiris­siä ja alan fir­mat on siis ajet­ta­va konkurssi­in val­tio val­lan toimesta?Silloihan olemme itse luoneet työt­tömyyt­tä ja irti­sanomisia kuten osit­tain 1990-luvul­la kun markan deval­vaa­tion aikana ajet­ti­in moni pk-yri­tys konkurssiin.Vaihtoehtona olisi ollut työ­markki­naratkaisu joka olisi hillinnyt palkankorotuksia.Siihen ei ay-liike suos­tunut ja lop­putu­los oli laa­ja konkurssi­aal­to . Suomeen on tul­lut paljon korkeastik­oulutet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia pääasi­as­sa Inti­as­ta ja Venäjältä joiden med­i­naani tulo­vat ovat jopa korkeam­mat suo­ma­laisen keskilu­okan tulot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *