Anne Applebaum: demokratian iltahämärä

Joku Panun Torikahveil­la kehot­ti min­ua tutus­tu­maan Anna Apple­bau­min kir­jaan Demokra­t­ian iltahämärä, jot­ta ymmärtäisin parem­min län­si­mais­sa nou­se­vaa anti-intellek­tuel­lia oikeis­toa. Kuun­telin kir­jan, ja se oli hyvä. Ei se kuitenkaan ääri­oikeis­ton nousua juuri selit­tänyt, vaan tar­josi ryöpyn fak­to­ja ja tapah­tu­mia, joil­ta lib­er­aali­in demokra­ti­aan usko­va voi taivastel­la maail­man menoa.

Yhden seli­tyk­sen tapah­tuneille Apple­baum esit­tää. Hänen mukaansa kol­ma­sosa ihmi­sistä on luon­teeltaan auk­tori­teet­tikaipuisia. He kaipaa­vat vah­vaa johta­jaa ja ennen kaikkea inhoa­vat maail­man mon­imutkaisu­ut­ta. Tämä ei tarkoi­ta, että he oli­si­vat liian tyh­miä käsit­telemään mon­imutkaisia asioi­ta, vaan he eivät vain pidä siitä, että ei voi uskoa yksinker­taisi­in totuuk­si­in. He usko­vat esimerkik­si, että on vain kak­si selvära­jaista sukupuol­ta, kos­ka he halu­a­vat niin olevan.

Olisiko niin, että lehdis­tön val­lan kor­vau­tu­mi­nen some-maail­mal­la on saanut nämä ihmiset löytämään toisen­sa ja saa­maan vahvis­tus­ta uskolleen?

Menen nyt vähän vaar­al­lisille vesille. Min­ua on ihme­tyt­tänyt, mik­si ihmiset ovat keskenään omi­naisuuk­sil­taan niin eri­laisia, kun vaikka­pa evoluu­tio on luonut opti­maalisen ketun niin, että ketut ovat kaik­ki jok­seenkin saman­laisia — siltä se ainakin ihmis­es­tä tun­tuu. Ket­tu met­sästää yksin, kun taas ihmiset ovat lau­maeläim­iä. Työn­jaon kannal­ta on hyvä, että ihmiset ovat omi­naisuuk­sil­taan eri­laisia. Etelä-Aasian ja Afrikan kul­tu­u­rit ovat kehit­täneet jopa kasti­jaon tämän poh­jal­ta, ja oli­han meil­läkin aikanaan neljä sää­tyä. Mikä on syn­nyt­tänyt suuren joukon aktori­teet­tikaipuisia? Seli­tys­tä ei kan­na­ta hakea aivan viime vuo­sisadoil­ta, vaan kauem­paa. Oli­si­vatko nämä soti­lai­ta? Soti­laan kohdal­la sokea luot­ta­mus esi­val­taan on hyve. Älyl­lis­es­tä inno­vati­ivi­su­ud­es­ta ei ole niin väliksi.

Puo­las­sa ja Ran­skas­sa hal­li­tus on alka­nut vas­tus­taa mer­i­tokraat­tisia peri­aat­tei­ta, halutes­saan nimit­tää päte­vien tilalle sopivia. Kir­jas­saan Yhden miehen enem­mistö Timo Soi­ni sanoo, että niin pitää tehdä, kos­ka jos vain pätevyys ratkai­sisi, joka paikkaa valit­taisi­in liberaaleja.

Kir­jan lop­ul­la on esimerk­ki Alfred Drey­fusin tapauk­ses­ta 1800-luvun Ran­skas­ta. Se olisi kan­nat­tanut esit­tää kir­jan alus­sa, kos­ka siihen olisi voin­ut viita­ta usein. Tämä juu­ta­lais­mies tuomit­ti­in vakoilus­ta Sak­san hyväk­si. Sit­tem­min kävi ilmi, että todis­teet oli­vat väären­net­tyjä ja mies oli kiis­tat­ta syytön. Tästä huoli­mat­ta Ran­s­ka oli asian suh­teen jakau­tunut. Paikalliset kansal­liskon­ser­vati­iv­it halu­si­vat pitää kiin­ni ker­to­muk­ses­ta, kos­ka se sopi hei­dän ide­olo­giaansa, eikä sitä häirin­nyt, että syyl­lisyys oli aukot­tomasti kumot­tu. Jotenkin tuli mieleen mon­et totu­u­den jälkeisen ajan tapahtumat.

Apple­baus on syn­tyjään Yhdys­val­ta­lainen, aiem­min repub­likaane­ja kan­nat­tanut huip­pu­jour­nal­isti, joka on pää­tynyt naimisi­in Puo­laan. Sieltä käsin on seu­ran­nut  Puolan ja Unkarin kehi­tys­tä, ker­toen niistä asioista, joiden vuok­si ainakaan Unkarin paik­ka ei minus­ta ole enää EU:ssa. Rajansa kaikella.

Mie­lenki­in­toinen yksi­tyisko­h­ta kir­jaan sisäl­tyy. Ker­tomansa mukaan Apple­baum oli tavan­nut ennen Brex­it-äänestys­tä Boris Johnssonin, joka oli vaku­ut­tanut, että Brex­it kaa­tu­isi var­masti, kos­ka se olisi niin tuhoisa Bri­tan­ni­alle. Hän kuitenkin halusi hyö­tyä henkilöko­htais­es­ti EU-vas­tai­sista mielip­iteitä ja sik­si oli tukev­inaan Brex­i­tiä. Kova väite, jos­ta taitaa olla vain Apple­bau­min sana Johssonin sanaa vas­taan. Boris Johs­son ei ole haas­tanut Apple­bau­mia tästä oikeuteen.

Paljon kir­jas­sa käsitel­lään maail­mal­la kiertäviä valeuutisia.  Niistä mon­et ovat tut­tu­ja Suomes­sakin — esimerkik­si rokotev­as­taiset täysin perät­tömät väit­teet. Niistä ovat mon­et venäläistä alku­perää. En väitä, että kaik­ki niitä välit­tävät teke­sivät tietois­es­ti työtä Venäjän hyväk­si. Mon­et ovat var­maankin Leninin sanon­nan mukaisia hyödyl­lisiä idiootteja.

Mon­et pal­jas­tuk­set ääri­oikeis­ton val­heista oli var­maankin tarkoitet­tu lisäämään lib­er­aalin demokra­t­ian puo­lus­ta­jan tais­te­lu­tah­toa, mut­ta min­ua ne masen­si­vat. Masen­si tieto, että ihmiset usko­vat selvi­in val­heisi­in, kos­ka halu­a­vat niihin uskoa. Sik­si niiden osoit­ta­mi­nen val­heik­si on jok­seenkin turhaa.

Tähän asti olen kuvitel­lut, että näi­den trump­pi­en, per­su­jen ja orban­in kan­nat­ta­jien taustal­la on keskilu­okan taloudelli­nen ahdinko, mut­ta samaan potaskaan usko­vat mös mon­et taloudel­lis­es­ti tur­vat­tua elämää elävät aateliset.

Tuli tunne, että ne jyräävät meidät.

Mut­ta jos vielä yrität vas­tus­taa tätä län­si­maid­en tuhon tietä, lue tai kuun­tele kir­ja. Se sopii hyvin kuunneltavaksi.

54 vastausta artikkeliin “Anne Applebaum: demokratian iltahämärä”

 1. Tim­o­thy Sny­derin Tyran­ni­as­ta-kir­ja täy­den­tää vielä kuvaa. Se on todel­la masen­ta­va. https://blogit.apu.fi/koponen/kirja-arvio-timothy-snyder-tyranniasta/

  Muuten tun­tuu, että aiem­min kokenei­dein ja vas­tu­ullis­ten poli­itikko­jen tilalle on tul­lut yhä enem­män pop­ulis­tisia tah­topoli­itikko­ja, joista ikävät asia, kuten todel­lisu­us, on neu­voteltavis­sa, sovit­tavis­sa tai ylipäätään ei pidä paikkaansa. Syy: se on heistä ikävää. Kok­s­ka fak­tat ovat äänestäjistä ikäviä, poli­itikko, joka vale­htelee, saa ääniä.

  Trumpin val­taan noustes­sa nähti­in mitä tapah­tuu kun täl­lä asen­teel­la ote­tan päätök­sen­teko hal­tu­un. Michael Lewisin kir­ja on siitä luet­ta­va kuvaus.
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fifth_Risk

  Teknokraat­ti­nen ongel­man­ratkaisu tarvit­see toki tuek­seen kykyä osa­ta ker­toa asioi­ta ymmär­ret­tävästi ja myös hyödyt perustellen.

  1. Todel­li­nen syy mik­si kokenei­dein ja vas­tu­ullis­ten poli­itikko­jen tilalle on tul­lut nimeno­maan enem­män pop­ulis­tisia tah­topoli­itikko­ja johtuu siitä että äänestäjät äänestävät heitä. Jos äänestäjät äänestäi­sivät vas­tu­ullisia ammat­ti­laisia niin polit­ti­inen päätök­sen­teko ja poli­ti­ik­ka olisi ennustet­tavam­paa. Osmo Soin­in­vaara otti tässä blo­gi kir­joituk­ses­sa Timo Soinin joka vas­tus­taa mer­i­tokra­ti­aa. Soi­ni on ehkä hyvä esimerk­ki kuin­ka mer­i­tokra­tia ei toimin­ut hänen kohdal­laan ja hänen poli­it­ti­nen ura lop­pui Soinin itsen­sä aiheut­ta­maan loukku­un kun yhtäkkiä hän jou­tuikin ansaan jon­ka hän oli itse virit­tänyt itselleen jo hal­li­tus­vas­tu­un alus­sa kesäl­lä 2015 kun hän ei ottanut val­tio­vain­rain­min­is­ter­iön salkkua vaan helpon ulko­min­is­terin salkun. Vaikeat leikkauk­set teki Kokoomus ja Soi­ni lenteli busi­ness luokas­sa ympäri maail­maa ja yöpyi 5 täh­den hotelleis­sa jos­sa oli täys­palve­lut ja tämän lystin mak­soi veron­mak­sa. Soinin kan­nat­ta­jakun­ta ei yksinker­tais­es­ti hyväksynyt mais­ter­i­jätkän maail­man matkailua ja päät­tivät päästä hänestä eroon. Näin sit­ten tapah­tui Jyväskylän puoluekok­ouk­ses­sa 2017. Mer­i­tokra­tia tuli Soinille päin namaa kun tohtori Jus­si Hal­la-aho nousi puheen­jo­hta­jak­si ja mais­teri Timo Soin­ista ei saanut suurlähet­tilään eläke­virkaa. Oli lib­er­aali tai kon­ser­vati­ivi niin merikra­tia ei ole automaat­ti­nen kos­ka on ole­mas­sa paljon kon­ser­vati­ivisiä ajat­tele­via korkeastik­oulutet­tu­ja ihmisiä. Kon­ser­vatis­mi ei ole sama kuin uskon­nolli­nen vakau­mus jon­ka Soi­ni uno­hti roomalaiskatolilaisena.

   1. Tuo ana­ly­y­sisi Timo Soinin syr­jäy­tymis­es­tä on varsin mie­lenki­in­toisa, ja voi pitää paikkansa suurem­mil­ta osin.
    Tuo että mik­si “Sini­nen Tule­vaisu­us” sit­ten katosi kokon­aan eduskun­nas­ta 2019 on toinen jut­tu. Hei­dän aikaisem­mat äänestäjät ilmeis­es­ti tote­si­vat että luot­ta­mus­ta ei ole.

 2. Some on anti-intel­lectuel­li. Voiko esim ener­giaon­gel­mat ratkaista someäänestyksellä.

 3. Aika moni var­maan halu­aa uskoa, että sukupuo­lia on melko selvära­jais­es­ti kak­si, kos­ka se on luon­non­ti­eteelli­nen fak­ta. Samas­ta syytä moni halu­aa esimerkik­si uskoa, että maail­ma on pal­lo ja ket­tu eläin. 

  Mie­lenki­in­toista olisi pohtia, mik­si joitakin tieteel­lisiä fak­to­ja halu­taan murentaa. Mikä on sel­l­aisen poli­it­tisen ide­olo­gian päämäärä, joka siihen pyrkii? 

  Sen sijaan tieteel­li­sistä fak­toista kiin­ni pitävien ihmis­ten moti­ivien pohtimi­nen on tyl­sää, kos­ka he yksinker­tais­es­ti usko­vat tieteeseen merkit­tävänä tiedon tuot­tamisen tapana. Tämä idea ei ole radikaali vaan aivan keskeinen osa län­si­maista ajat­telua ainakin val­is­tuk­ses­ta lähtien.

  1. Val­is­tuk­sen aika on tärkeä per­in­tö län­si­maises­sa yhteiskun­nas­sa mut­ta nyky­hteiskun­taa ei voi val­is­tuk­sel­la selit­tää. Teknologi­nen kehi­tys, demografia, talous, geopoli­ti­ik­ka, luon­non­va­ro­jen käyt­tö, tiedon saaminen,24h media vaikut­ta­vat enem­män nykypäivään yhteiskun­nal­lisi­in ilmiöi­hin. Vaalitel­toil­la on vaikeaa tiivistää val­is­tuk­sen sanomaa 5 min­uutin lauseeseen jos­sa käy­dään läpi teemat kuten ilmas­ton­muu­tos, työvoima­pu­la, rikol­lisu­us, ostovoima, ter­vey­den­huol­lon ja koulu­jen ongel­mat ja työ­markki­na kysymykset.Jopa 30 min­uutin A‑Studiossa ei voi­da enään keskustel­la rauhal­lis­es­ti esim hal­li­tu­so­hjel­man tärkeim­mistä työ­markki­na kysymyk­set ihan sen takia kos­ka toimit­ta­ja sanoo että aika lop­puu. Yle ja muut medi­at voisi miet­tiä että täl­läi­sis­sä aiheista pitäisi itse asi­as­sa jär­jestää pidem­mät eri­ty­is­lähetyk­set joko verkonkaut­ta tai samal­la suo­ri­na lähetyksinä eet­teris­sä. Juuri tämän takia esim youtuben puheenai­heen pod­castit on parem­pia kuin A‑Studio. Se on eri asia kuin­ka paljon ihmisiä seu­raa esim puheenai­heen pod­castiä joka on erit­täin mie­lenki­in­toinen keskustelu ohjelma.

   1. Juuri tuon takia en seu­raa TV-vaalilähetyk­siä kos­ka ne eivät anna mitään tietoa.

  2. Noin­han se on. Omana koulu­aikanani sukupuoli oppikir­jois­sa määritelti­in muis­taak­seni kro­mo­someista ja biol­o­gis­es­ta lisään­tymiskyvys­tä käsin. Mies oli määritelmän mukaan sel­l­ainen olen­to, jol­la on yksi toimi­va Y‑kromosomi, ja nainen oli määritelmän mukaan sel­l­ainen, jol­la ei ole yhtään toimi­vaa Y‑kromosomia, vaan tyyp­il­lisim­min kak­si X‑kromosomia. Tuo määritelmä tarkoit­ti sitä, että sukupuo­lia oli melko selvära­jais­es­ti kak­si. Perin­nöl­lisyysti­eteen tehtävis­sä tarkastelti­in siihen aikaan mm. sukupuolien periy­tymistä, lähtöko­htana juuri se, että toimi­va Y‑kromosomi tarkoit­taa miestä. En tiedä, ovatko nykyään vaikka­pa lukiois­sa kiel­let­tyjä tehtävä­tyyppe­jä sel­l­aiset, jois­sa tarkastel­laan sukupuolten periy­tymistä asteikol­la mies-nainen (joista ensim­mäisel­lä on toimi­va Y‑kromosomi, ja jälkim­mäisel­lä ei ole toimi­vaa Y‑kromosomia).

   Koke­mus sukupuoles­ta on sit­ten oma asiansa. Samoin vaik­ka koke­mus omas­ta iästä tai koke­mus omas­ta pitu­ud­es­ta. Niitä on kat­e­goroitavis­sa huo­mat­tavasti enem­män kuin kaksi. 

   Mitä nimit­tämisi­in tulee, niin olen samaa mieltä siitä, että mer­i­toin­tunein­ta ei kan­na­ta aina vali­ta. Se ei tarkoi­ta, että pätevän tilalle tulisi vali­ta sopi­va. Vaan että päte­vien joukos­ta kan­nat­taa vali­ta sopivin. Ihan ketä tahansa ei pidä kelpu­ut­taa siihen joukkoon, jos­ta val­in­ta tehdään, mut­ta jos on usei­ta tehtävään päte­viä, sit­ten voi tehdä kokon­ais­arvioin­tia. Mer­i­toi­tu­mi­nen tapah­tuu yleen­sä aina vähin­tään jos­sain määrin eri tehtävis­sä kuin mihin tehtävään val­in­taa ollaan tekemässä. Vaikka­pa asiantun­ti­jatyössä yksilöte­htävis­sä mer­i­toitunut ei ole mitenkään automaat­tis­es­ti aina hyvä toisen­lais­ten ihmis­ten johta­ja, tai talout­ta lop­ul­ta riit­tävästi ymmärtävä, vaik­ka olisi asiantun­te­muk­sen­sa puoles­ta pätevin hak­i­ja sub­stanssin osalta.

   Ylipäätään jos vain mer­i­toi­tu­misen perus­teel­la tehtäisi­in val­in­to­ja, niin val­i­tuik­si tule­vat oli­si­vat varsin usein työu­raa jo hyvän aikaa tehneitä, työelämään keskit­tyviä per­heet­tömiä työ­narko­maane­ja, jot­ka jonkin aikaa tehtävää tehtyään hake­vat jo seu­raavaa paikkaa urapolul­la. Tehtävi­in henkilö­val­in­to­ja tekevät taas usein tähtäävät tur­val­liseen val­in­taan, ja pyrkivät val­it­se­maan sel­l­aisen henkilön, joka ei heti perään ole hake­mas­sa seu­raavaa työpaikkaa.

  3. “Sen sijaan tieteel­li­sistä fak­toista kiin­ni pitävien ihmis­ten moti­ivien pohtimi­nen on tylsää”
   Ihmiset ovat kovin valikoivia sen suh­teen, mil­loin usko­vat tieteeseen ja mil­loin eivät, ja tämä kos­kee ihan kaikkia, myös niitä ratio­naal­isia järkimiehiä, jot­ka pitävät itseään immuuneina ja kuvit­tel­e­vat, että heil­lä itsel­lään ei ole ideologiaa.

  4. XX on poi­ka, XY on tyt­tö. Entä näi­den muut varianssit?

   Sat­un­nai­sista solu­ta­son tapah­tu­mista johtuen, alkioon voi pää­tyä muitakin sukukro­mo­somien yhdis­telmiä: XXY, XYY, X0, XXX, XXYY tai X ja pala­nen Y‑kromosomia.

   Lisäk­si geen­it sukukro­mo­somien sisäl­lä saat­ta­vat sekoittua. 

   Okei, voidaan kat­soa mitä haaro­jen­välis­sä syn­tymähetkel­lä on ja tehdä määritelmä sen poh­jal­ta. No tähänkin tietenkin liit­tyy se että, että näitä muokataan leikkauksin. Onko siis henkilö joka on syn­tynyt vahi­nan ja kohdun kanssa, joka on käynyt sukupuolenko­r­jausleikkauk­sen miehek­si ja jon­ka sukukro­mo­so­mi on vaik­ka XXYY siis sin­un kah­den sukupuolen luokit­telu­jär­jestelmässä mitä sukupuolta?

   Ota sit­ten vielä huomioon ”gen­der” vs ”bio­log­i­cal sex”. Suomek­si molem­mat ovat ”sukupuoli” mut­ta niil­lä on eri merkitys. 

   Ja min­ul­la ainakaan ei ole tietoa että maail­ma olisi pal­lo. Joskus luin Tiede-lehdestä että uni­ver­su­mi voisi enem­minkin olla sat­u­lan­muo­toinen. Mut­ta aiheeseen liit­tyy meil­lä niin perus­ta­van­laa­tu­isi ”emme tiedä” asioi­ta että asian speku­loin­ti ei ole var­maan kovinkaan mielenkiintoista.

   Lisäk­si maa­pal­lo on toki pal­lo, mut­ta vain aika karkeal­la tasol­la. Ainakaan täysin pyöreä se ei ole, ja siinä on kohtu­ullisen huo­mat­tavia epä­ta­saisuuk­sia muutenkin napo­jen litistymisen lisäksi.

   Mitä siis yritän sanoa, että sin­ul­la tun­tuu ole­van hyvin var­ma käsi­tys ja yksinker­taisia vas­tauk­sia. Min­ul­la ei ole. Maail­ma on sotkuinen, ja yksinker­taiset vas­tauak­set ovat yleen­sä approksi­maa­tioi­ta, jot­ka mitä tarkem­min kat­somme joutu­vat ainakin kyseenalaistettaviksi.

   1. Meil­lä ihmisil­lä on vain yksi var­ma fak­ta ja se on, että mikään muu fak­ta ei ole täysin var­ma. Muuten en nyt jak­sa näi­hin mie­lenki­in­not­tomi­in mutu­ilui­hin vastata.

   2. Meil­lä ihmisil­lä on vain yksi var­ma fak­ta ja se on, että mikään muu fak­ta ei ole täysin var­ma. Muuten en nyt jak­sa näi­hin mie­lenki­in­not­tomi­in mutu­ilui­hin vastata. 

    Eli se tiede ei kiin­nos­takaan. Käytät vain hal­paa näke­mys­täsi tieteestä lujut­taak­sesi omaa maail­manku­vaasi. Siinä sukupuo­lia on vain kak­si, eikä sin­ul­la ole mie­lenki­in­toa edes harki­ta mitä sukukro­mo­somit tai tieteet ylipäätään asi­as­ta sanoo.

    Mikäs siinä, saat toki elää sel­l­aises­sa kuplas­sa kuin halu­at. On vain ikävää vesien sekoit­tamista väit­tää sin­un omia help­pouden nimis­sä tehtyjä yksinker­tais­tuk­sia tieteen näkemyksiksi.

  5. “Aika moni var­maan halu­aa uskoa, että sukupuo­lia on melko selvära­jais­es­ti kak­si, kos­ka se on luon­non­ti­eteelli­nen fak­ta. Samas­ta syytä moni halu­aa esimerkik­si uskoa, että maail­ma on pal­lo ja ket­tu eläin. 

   Mie­lenki­in­toista olisi pohtia, mik­si joitakin tieteel­lisiä fak­to­ja halu­taan murentaa. Mikä on sel­l­aisen poli­it­tisen ide­olo­gian päämäärä, joka siihen pyrkii?”

   Mikä on sel­l­aisen poli­it­tisen ide­olo­gian päämäärä, joka sel­l­aista vastustaa?
   Kuten sanoit, luon­non­tiede on “melko selvära­jainen”, mikä on eri asia kuin “absolu­ut­tis­es­ti selvära­jainen”. Jos “melko selväl­lä” rajal­la ole­vat ihmiset halu­a­vat jotain tun­nus­tus­ta statuk­selleen, niin keltä se on pois, ja miksi?

   1. Tiede on insti­tuu­tio, jon­ka tarkoi­tus on tuot­taa val­las­ta ja tra­di­tios­ta — esimerkik­si uskon­nos­ta — riip­puma­ton­ta tietoa. Jos siitä luovu­taan, ollaan äkkiä takaisin keski­a­jal­la, kuten Voltaire voisi sanoa.

    Tiede on siis tiedon tuot­tamisen tapa ja insti­tuu­tiona aikoinaan val­lanku­mouk­selli­nen. Se vain ei oikein sovi ihmisen men­tal­i­teetille eri­tyis­es­ti län­si­maid­en ulkop­uolel­la. Mut­ta ei aina län­si­mais­sakaan. Lisää aiheesta Har­vardin prof­fan kir­jas­ta The WEIRD­est People.

    Meille kaikille on tyyp­il­listä “tietää” sel­l­aisia asioi­ta, joi­ta meille on ker­rot­tu, tule­vat ne sit­ten val­lan­pitäjiltä tai tra­di­tios­ta. “Lehmä on pyhä” ei ole fak­ta, mut­ta kos­ka aivomme ovat kie­len osalta pitkälti assosi­aa­tiokone, uskomme niin, jos meil­lä niin ker­ro­taan ker­ta toisen­sa jälkeen.

    Tiede on eri­lainen tapa tuot­taa tietoa. Vaik­ka se ei koskaan ker­ro, onko lehmä pyhä, se pakot­taa kyseenalais­ta­maan väit­teen. Ehkä lehmä ei olekaan pyhä vaan pikem­min eläin siinä kuin me muutkin eläimet. Ainakaan emme tieteel­lis­es­ti pysty todis­ta­maan, että lehmä olisi sen pyhempi kuin vaik­ka kettu.

    Pohjim­mil­taan — tai parhaim­mil­laan — tiede on asioiden nimeämistä niin, että nime­tyt asi­at sopi­vat mui­hin nimet­ty­i­hin asioi­hin käy­tyään läpi epäi­lyn ja ver­tais­arvioin­nin. Jos halu­aa esimerkik­si väit­tää, että enkeleitä on ole­mas­sa, pitää osa­ta tai ainakin yrit­tää ker­toa, miten ne enke­lit suh­teu­tu­vat vaikka­pa mate­ri­aan. Jos se ei onnis­tu muuten kuin kri­ti­ikit­tömästi ja muut asi­aa pohti­neet tiede­henkilöt sivu­ut­taen, väite siir­tyy tieteen ulkop­uolelle. Tai jos halu­amme väit­tää, että sukupuo­lia on enem­män kuin kak­si, pitää selit­tää, miten väite suh­teu­tuu vaikka­pa evoluu­tio­teo­ri­aan. Ei tietääk­seni onnis­tu, vaik­ka ehkä joku päivä onnistuukin.

    Tieteelli­nen, objek­ti­ivi­nen ajat­telu ei ole mikään pikkua­sia vaan aivan keskeisimpiä peri­aat­tei­ta län­si­maises­sa maailmakuvassa. 

    Ja, joo, saa väit­tää, että pitäisi tietämisen sijaan tun­tea asioi­ta. Sehän on ihmisille tyyp­il­listä ja hienoakin. Mut­ta silti tiede toiv­ot­tavasti jää eloon emmekä palaa pimey­teen, niin houkut­tel­e­val­ta kuin se näem­mä monista tuntuukin.

    Sukupuo­lia on kak­si eikä kolme tai kol­me­toista. Tai 56 086. Mut­ta vain tieteel­lis­es­ti eli edel­lyt­täen, että evoluu­tio ja lukuisat muut biol­o­giset fak­tat ovat tot­ta. Muut todel­lisu­udet eläköön tieteen ulkop­uolel­la. Esimerkik­si kir­jal­lisu­udessa, vihreässä puolueessa ja val­tion ase­tuk­sis­sa. Jos siltä tuntuu.

   2. Meille kaikille on tyyp­il­listä “tietää” sel­l­aisia asioi­ta, joi­ta meille on ker­rot­tu, tule­vat ne sit­ten val­lan­pitäjiltä tai tra­di­tios­ta. “Lehmä on pyhä” ei ole fak­ta, mut­ta kos­ka aivomme ovat kie­len osalta pitkälti assosi­aa­tiokone, uskomme niin, jos meil­lä niin ker­ro­taan ker­ta toisen­sa jälkeen. 

    Kyl­lä pyhyy­den käsi­tys­tä voi tutkia ja on tutkit­tukin, kyse on ihmis­ten koke­muk­ses­ta. Käytän­nössä kaikille on jotkin asi­at pyhiä (yleisin var­maankin oman per­heen jäsenet). En näe mitään väärää pitää ihan valid­i­na lähtöko­htana (jopa fak­tana), että “henkilölle x lehmä on pyhä”. Empi­iris­es­ti voidaan myös havai­ta että täl­läisel­lä pyhyy­den koke­muk­sel­la on myös seu­rauk­sia fyy­siseen maail­maan, kuten voi havai­ta vaik­ka vieraile­mal­la Intiaan.

    Viesteistäsi Atom­isti välit­tyy että olet vah­vasti ratio­nal­isti. Voisin suositel­la sin­ulle Ihmisiä siis eläim­iä ‑pod­cas­tia. Sielä on use­am­mas­sakin jak­sos­sa käsitel­ty esimerkik­si juurikin pyhyyt­tä, tieto­te­o­ri­oi­ta, ratio­nal­is­mia, pos­tra­tional­is­mia jne.

  6. ”Melko selvära­jais­es­ti kak­si ja luon­non­ti­eteelli­nen fak­ta?” Jos se on fak­ta niin sit­ten niitä on tasan kak­si, muus­sa tapauk­ses­sa jokin muu lukumäärä. Olet väärässä. Tiede on osoit­tanut, että on myös muun sukupuolisia, joil­la voi olla syn­nyn­näis­es­ti eri­laiset suku­so­lut ja ‑elimet kuin on per­in­teis­es­ti ollut miehillä ja naisil­la. Olen näh­nyt tämän asian jo v. ‑86 Ams­ter­damin Sex Museumissa. 

   Se on ikävää ja tuomit­tavaa, että Apple­bau­min ja OS:n osoit­ta­mat tahot eivät tätä asi­aa tun­nus­ta ja ahdis­tel­e­vat tätäkin vähem­mistöä kaikin mah­dol­lisin tavoin. Tarkoi­tus on nos­taa itseä ylöspäin hier­arki­as­sa heikom­pi­en kus­tan­nuk­sel­la, kuten pelkureil­la on ollut tapana tehdä laps­es­ta asti. Ver­rat­tavis­sa siis kouluk­iusaamiseen, ja molem­mat pitää krim­i­nal­isoi­da samoin kuin fyysi­nen väki­val­ta. Toiv­ot­tavasti parhail­laan neu­votelta­va ”val­is­tushal­li­tus” tekee tästä lisäyk­sen lakeihin.

   1. Maail­mas­sa ei ole ain­ut­takaan selvära­jaista empi­iristä ilmiötä. Ihan on tää tieteen perustei­ta. Kaik­ki on viimeistään kvant­ti­ta­sol­la epämääräistä. Onnek­si tänään ei ole estänyt luokit­tele­mas­ta ilmiötä tieteel­lis­es­ti. Jos olisi, eläisimme maakuopis­sa lyhyen ja ikävän elämän. Jos sun metodil­la men­täisi­in, emme voisi edes väit­tää että maail­ma on ole­mas­sa tai ihminen.

  7. Teolo­gia ei ole tieteel­lis­es­ti todis­tet­tua tutkit­tua tietoa vaan pääasi­as­sa usko­muk­sia ja seli­tyk­siä. Kyl­lä kaik­ki luon­non­ti­eteet on empi­irisia ilmiötä. Voidaan kysyä mik­si teolo­giaa ja luon­non­ti­eteitä kuitenkin opete­taan yliopis­tossa ihan eril­lisessä tiedekunnassa .

 4. Apple­baus on syn­tyjään Yhdys­val­ta­lainen, aiem­min repub­likaane­ja kan­nat­tanut huip­pu­jour­nal­isti, joka on pää­tynyt naimisi­in Puo­laan. Sieltä käsin on seu­ran­nut Puolan ja Unkarin kehi­tys­tä, ker­toen niistä asioista, joiden vuosi ainakaan Unkarin paik­ka ei minus­ta ole enää EU:ssa. Rajansa kaikella.

  Amerikkalaiselle jour­nal­is­tille poli­itikko­jen ja kansanäänestys­ten sekaan­tu­mi­nen oikeuslaitok­sen edus­ta­jien val­in­taan on var­masti ollut suuri järkytys.

  Mies on muuten Puolan enti­nen päämin­is­teri Don­ald Tusk.

  Itse aiheeseen: Tei­dän rep­til­i­aanien päivät ovat pian lue­tut! Enää ette pääse syömään lap­sia tai tekemään niistä adrenochro­maa. Ihmiset heräävät!

  1. Olli S uno­htaa nyt sen että Yhdys­val­lois­sa korkeim­man oikeu­den tuo­mari nim­i­tyk­set (jot­ka ovat elinikäisiä) ovat poli­it­tisia. Unkaris­sa ja Puo­las­sa erona Yhdys­val­toi­hin on siinä ettei tuo­mare­i­ta voi Yhdys­val­lois­sa tai muis­sa oikeusval­tiois­sa erot­taa polit­tisel­la päätöksellä.Jos tuo­mari syyl­listyy virkarikok­seen voidaan hänet erot­ta mut­ta siihen tarvi­taan saman­lainen pros­es­si kuin on virkasyyt­teessä oli kyseessä val­takun­nanoikeu­teen haas­t­a­mi­nen jos­sa on alus­sa esi­tutk­in­ta, perus­tus­laki­val­tiokun­nan (tai jonkun muun eli­men) kuulem­i­nen ja molem­pi­en osa­puolten kuulem­i­nen. Erot­ta­mi­nen ei voi tapah­tua mieli­v­al­tais­es­ti kuten on tapah­tunut Unkaris­sa ja Puo­las­sa. Mitä tulee kansanäänestys­ten sekaan­tu­miseen niin sitä on har­ras­tanut pääasi­as­sa Venäjän tiedustelu­palvelu ja samoin Pietarin trol­lite­hdas jon­ka perus­ta­ja oli itse asi­as­sa Jev­geni Prigožin. Pietarin trol­lite­hdas muuten sekaan­tui Brex­it kansanää­nesytk­seen ja Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaalei­hin 2016 ja tämän on Jev­geni Prigožin itse myöntänyt.Olli S:lle tiedok­si vain että Jev­geni Prigožin oli näi­den tapah­tu­mien takana.

 5. >“Menen nyt vähän vaar­al­lisille vesille. Min­ua on ihme­tyt­tänyt, mik­si ihmiset ovat keskenään omi­naisuuk­sil­taan niin eri­laisia, kun vaikka­pa evoluu­tio on luonut opti­maalisen ketun niin, että ketut ovat kaik­ki jok­seenkin saman­laisia — siltä se ainakin ihmis­es­tä tun­tuu. Ket­tu met­sästää yksin, kun taas ihmiset ovat laumaeläimiä.”

  en ole biol­o­gisti. mut­ta eläimet ei ole tietoisia itses­tään, saati­ka evo­lu­tios­ta. ihmiset ovat tietoisia evoluu­tios­ta ja mon­es­ta muus­takin, jol­loin sään­nöt menee uusik­si. joten kehi­tys on vähän kuin kesken ihmisil­lä, ehkä se tasoit­tuu tuhan­sien vuosien aikana.

  yksinker­tais­tan seu­raa­van. usa:ssa rahaelit­ti on medi­an avul­la usut­tanut taval­liset kansalaiset toisi­aan vas­taan saadak­seen ääniä ja tukea, jot­ta tämä rahaeli­it­ti voisi pitää ase­mansa. tak­ti­ikoina esim, ulko­maalais­vas­taisu­us, tran­su­vas­taisu­us, juu­ta­lais­vas­taisu­us, vale­me­dia, jne.

  trump ker­too enem­män repub­likaaneista kuin trump­ista itses­tään. mitä on vain repub­likaanien takana, rahaa, val­taa ja yksin­puolue­jär­jestelmän rakentamista.

  min­ullekin on alka­nut tulle tunne että, osaa äänestäjistä ei kiin­nos­ta todel­lisu­us, real­is­mi tai fak­tat. joskus syy on esimerkik­si ulko­maalais tai vähem­mistö vas­taisu­us, mut­ta sitä ei ker­ro­ta suoraan.

  minä olen kuitenkin varovaisen opti­misti­nen usa:sta, eli poruk­ka on alka­nut heräämään poli­it­tis­es­ti, tosin jär­jestelmä on hidas ja rahavoimat jar­rut­taa muu­tos­ta. valitet­tavasti, tun­tuu että suomes­sa poli­it­tis­es­ti nuku­taan eikä olla tarpeek­si per­il­lä asioista, jol­loin ällöt­tävyy­det voi päästä läpi politiikassa.

  1. Don­ald Ttrump ker­too kyl­lä enem­män itses­tään kuin Repub­likaaneista . Trumpil­la sat­tui nyt ole­maan rahaa ja vaiku­tus­val­taa ja vaalivoit­to 2016 oli repub­likaaneille kysymys puolueen uskot­tavu­ud­es­ta. Repub­likaan­it oli hävin­neet vuo­den 2009 jäl­keen läh­es kaik­ki pres­i­dentin­vaalit Yhdys­val­lois­sa ja tuo 2016 voit­to oli puolueen uskot­tavu­u­den takia tärkeä voit­to. Yhdys­val­tain kohdal­la täy­tyy muis­taa että Yhdys­val­tain edus­ta­jain­huone ja senaat­ti tekevät lain­säädän­tö työn ja yleen­sä jos kumpi kumpi kamari on oppo­si­tion kon­trol­lis­sa on lain­säädän­tö­työs erit­täin vaikeaa. Repub­likaaneil­la oli 2016 molem­mat kamareis­sa enem­mistö mut­ta menet­tivät edus­ta­jain­huoneen sit­ten 2017 demokraateille. Joe Bide­nil­la oli tuuria kun demokraatit sai senaat­ti­in ja edus­ta­jain­huoneeseen enem­mistö jo 2020. Demokraatit onnis­tui säätämään tärkeim­mät lait ennen viime vuo­den välivaaleja.Nuo väli­vaalit on ne vaalit jot­ka itse asi­as­sa ratkaisee poli­ti­ikan suun­nan Yhdys­val­lois­sa. Ei pres­i­dentin­vaalit niinkään. Pres­i­dent­ti on ram­pa-ank­ka jos hänen puolueel­la ei ole molem­p­is­sa kamareis­sa enemmmistö

   1. @ Rahul Somani
    taidan nyt pysyä edel­lisessä kannassa.

    sil­loin kun joe biden tuli tilalle ja trump lähti, niin ennustin että repub­likaan­it kor­jaa itsen­sä noin 6 kuukaudessa johonkin mitt rom­ney ja liz cheney puolueek­si, tätä ei ole tapah­tunut, joten olin väärässä. nytkin näyt­tää jo siltä että trump:sta tulee repub­likaanien pres­i­dent­tiehdokas vuodelle 2024. repub­likaan­it ei kyen­neet vas­tus­ta­maan trump­pia sil­loin, eikä nyt. taidan tehdä johtopäätök­set tulevaisuudestakin.

  2. Repub­likaan­it kuten myös demokraatit on alhaal­ta johdet­tu puolue. Molem­mil­la puolueil­la ei ole saman­laista ylhäältä alas johdet­tua puolue­jo­htoa kuin esim Euroopan on puolueil­la. Repub­likaanin ja demokraat­tien paikallisos­tot hoita­vat vaal­i­työn ja rek­ty­toin­nin. Erot­ta­mi­nen on jätet­ty paikallis­ten osas­to­jen vastuulle.Juuri tämän takia trump­pi­alaiset ovat voineet pysyä repub­likaanien jäs­en­inä. Erot­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lista ellei sit­ten syyl­listy rikokseen.

  3. yksinker­tais­tan seu­raa­van. usa:ssa rahaelit­ti on medi­an avul­la usut­tanut taval­liset kansalaiset toisi­aan vas­taan saadak­seen ääniä ja tukea, jot­ta tämä rahaeli­it­ti voisi pitää ase­mansa. tak­ti­ikoina esim, ulko­maalais­vas­taisu­us, tran­su­vas­taisu­us, juu­ta­lais­vas­taisu­us, vale­me­dia, jne. 

   No, huh!

   Ainakin teknolo­gia­te­ol­lisu­udessa rikas­tunut uusi rahaeli­it­ti USAs­sa kan­nat­taa varsin yht­enä rin­ta­mana demokraat­te­ja ja osa heistä myös val­jas­taa teknolo­giakoneis­ton­sa määrit­telemään mikä on tot­ta ja mikä valeuutisia (en koi­ta väit­tää, että tässä olisi mitään salali­it­toa tai sen­su­urikoneis­toa, mut­ta kyl­lä tiet­ty bias on hel­posti havait­tavis­sa). Ne uuden rahaeli­itin jäsenet kut­ka “kehtaa­vat” olla eri mieltä, joutu­vat sul­je­tuk­si jen­gin ulkop­uolelle — jopa niin, että busi­ness kärsii.

   Jos kat­soo tilas­to­ja lahjoituk­sista, niin on aika vaikea löytää tukea väit­teille “rahaeli­itin” tues­ta nimeno­mais­es­ti USAn “punaniskaper­suille”:

   Who are the Biggest Orga­ni­za­tion Donors?

   1. san­o­taan ensik­si, että en itsekään tykkää mädis­tä demokraateista.

    https://www.cnbc.com/2020/07/02/most-liberal-tech-companies-ranked-by-employee-donations.html

    tuo opensecrets.org ker­too sen mitä lail­lis­es­ti tiede­tään, jopa organ­isaa­tio itsekin ker­too että ei tiedä kaikkea, kuten piilo­rahaa. usa:n jär­jestelmä on kuitenkin mätä ja siel­lä on otet­ta­va lahjoituk­sia tykkäsi tai ei. kos­ka repub­likaaneista on tul­lut ongel­ma­jätet­tä trump:n aikana niin en ihmettele että busi­ness puo­likin menee demokraateille.

    piilo­rahan lisäk­si vielä media, jol­la on selkeästi joku agen­da joka ei vasem­mis­toa kannata.

    https://csmapnyu.org/research/echo-chambers-rabbit-holes-and-algorithmic-bias-how-youtube-recommends-content-to-real-users

    onhan teknolo­gia teol­lisu­us pahim­mat mölyäjät hiljen­tänyt, mut­ta keskimäärin teknolo­gia teol­lisu­us suosii kon­ser­vati­ive­ja tai oikeis­toa. itsekin saanut suosi­tuk­sia oikeis­to­lai­sista kom­men­taat­tor­eista, vaik­ka muka­masa joku algo­rit­miku­pla on ole­mas­sa. joe rogan on vieläkin spo­ti­fy alustalla.

    nytkin keskustel­laan ylestä. tässä onkin esimerk­ki että pitäisi puhua medi­as­ta ylipäätään ja sen rahoituk­ses­ta, eikä vain julkises­ta medi­as­ta. siihen kuu­luu myös alpha­bet, meta, twit­ter ja muut alu­s­tat. yleen­sä tun­netaan youtube ja facebook.

    ei liity tähän vas­tauk­seen. ainakin selvisi että peter thiel henkilössä ei ole mitään vasemmistolaista.

 6. Osmo: “Puo­las­sa ja Ran­skas­sa hal­li­tus on alka­nut vas­tus­taa mer­i­tokraat­tisia peri­aat­tei­ta, halutes­saan nimit­tää päte­vien tilalle sopivia. Kir­jas­saan Yhden miehen enem­mistö Timo Soi­ni sanoo, että niin pitää tehdä, kos­ka jos vain pätevyys ratkai­sisi, joka paikkaa valit­taisi­in liberaaleja.”

  Mitähän Soi­ni tarkkaan ottaen sanoi? Olisi var­maan epä­taval­lista aivan suo­raan myön­tää tuol­lainen mielipide.

  1. Itse huo­maut­taisin, että meri­itit voivat olla hyvin sub­jek­ti­ivi­nen käsite. Esim. ennen näitä nyt kauhis­tel­tu­ja muu­tok­sia Puo­las­sa tuo­marikun­taan mer­i­toidut­ti­in van­han regi­imin ajoil­ta periy­tyväl­lä aatelu­udel­la ts. kom­mu­nistien nepotismilla.

   Osmo itse var­maan pitää päteväm­pänä sitä ehdokas­ta, joka osaa nimetä use­am­man sukupuolen kuin toinen.

  2. Timo Soi­ni sai tuon lib­er­aali näke­myk­sen itse asi­as­sa Veikko Ven­namol­ta. Soi­ni yhdisti kaik­ki lib­er­aalit jostain syys­tä vasem­mis­to­laisik­si ateis­teik­si vaik­ka moni por­var­il­lis­es­ti ajat­tel­e­va samais­tuu lib­er­aaleik­si oikeistolaisiksi.

 7. Kan­nat­taa muis­taa, että puo­let äänestäjistä on keskimääräistä tyh­mem­piä, eikä tälle oikein voi mitään. Ei kai demokra­t­ian kan­nat­ta­ja voi myöskään toivoa, etteivät he äänestäisikään. 

  Fran­cis Fukuya­ma kir­joit­ti his­to­ri­an lop­pumis­es­ta 30 vuot­ta sit­ten. Maail­ma pää­ty­isi lib­er­aalin demokra­t­ian utopi­aan. Selvästikään his­to­ria ei ole lop­punut, eivätkä kaik­ki kansat halua lib­er­aali­in demokratiaan.

  Kiina on men­estynyt erit­täin hyvin ja näyt­tää kehit­tyvän edelleen vauhdikkaasti. Kiina on rak­en­tanut maail­man laa­jim­man luotijunaverkoston. 

  Kiina on ollut ole­mas­sa val­tiona mon­ta tuhat­ta vuot­ta. Jotain he selvästikin tekevät heille sopi­val­la taval­la oikein.

  1. Kiinalainen yhteiskun­ta­malli toimii vain Kiinas­sa. Sen takia Kiinan kom­mu­nisti­nen puolue jäi puolueena val­taan senkin jäl­keen kun reaal­isosial­is­mi epäon­nis­tui 1991 Itä-Euroopas­sa ja Neuvostoliitossa.

 8. Taisi nyt lip­sah­taa vähän kir­joit­ta­jal­la. Sokea usko kir­jail­i­jan jut­tui­hin ja täysi puute kri­it­tiseen tarkastelu­un pais­taa läpi kir­joituk­ses­ta. Nipute­taan Trumpit ja per­sut ja kaik­ki vaan samaan läjään ja hauku­taan 20% kansas­ta tyh­mik­si. Samaan aikaan ei nähdä sitä, että Vihreät ja vasem­mis­to on nykyään niitä pop­ulis­tipuoluei­ta. Demar­it huusi miten help­poa kaik­ki on kor­ja­ta leikkaa­mat­ta mitään. Rahaa jaet­ti­in ja velko­ja ei tarvitse kuulem­ma mak­saa. Ilmas­to­höm­pö­tyk­siä aje­taan kuin käärmet­tä piip­pu­un ja nyt jo mete­o­rolo­gian tohtori Taalas ei ole riit­tävän aka­teem­i­nen ja asiantun­ti­ja edes neu­vot­tele­maan, vaan pitäisi olla täysin toisen alan ja mis­tään mitään tietämätön “ammat­ti­lainen” tilal­la, kos­ka muuten ei enää poh­ja­ta päätök­siä “tieteeseen”. Vai oliko se omi­in arvoihin ja uskomuksiin.

  Olen arvon Osmo Soin­in­vaara nyt syvästi pet­tynyt. Odotin sin­ul­ta vähän enem­män. Olet näyt­täy­tynyt min­ulle sinä jär­jen äänenä siel­lä Vihreässä kuplas­sa, edes yksi henkilö on pyrkinyt perus­ta­maan mielip­i­teen­sä ihan oikeisi­in fak­toi­hin ja puhunut yhdessä tekemisen puoles­ta. Nyt hyp­päsit ker­ras­ta sinne samaan ääri­vasem­mis­ton laitaan poli­it­ti­sine tuomit­semisi­neen ja fak­toista piit­taa­mat­to­muuksi­neen. Yleen­sä tätä kut­su­taan öyhöttämiseksi.

  1. Anne Apple­baum on kyl­lä hyvin arvostet­tu tietokir­jail­i­ja joka on kir­joit­tanut muun muas­sa Punainen nälkä nimisen tietokir­jan joka ker­too Ukrainan 1930-luvun nälän­hädästä ( Holodomor). Venäjäl­lä koko Ukrainan nälän­hätä on kiel­let­ty aihe. Yllä­tys sinän­sä? Eikö?Missä kohtaa on Soin­in­vaara ollut vääräl­lä puolel­la fak­to­jen ja tilas­to­jen kanssa kuten annat ymmärtää? Oletko lukenut tuon Appel­bau­min jos­ta Soin­in­vaara mainit­see tässä blo­gis­sa? Se että Kan­sain­välisen ilmati­eteen­laitok­sen pääjo­hta­ja Pet­teri Taalas kut­su­ti­in hal­li­tus­neu­vot­telu­iden alkusem­i­naari­in puhu­jak­si eikä Suomen ilmastopa­neel­in puheen­jo­hta­jaa Ollikaista on on aivan eri asia eikä se liity tähän Soin­in­vaaran nos­tami­in fak­toi­hin joi­ta Appel­bau­min kir­ja käy läpi.Soininvaara ei ole tietääk­seni koskaan väit­tänyt ettei velko­ja tarvitse mak­saa takaisin. Se oli muis­taak­seni Paa­vo Arhin­n­mä­ki joka näin sanoi. Soin­in­vaara ei ollut tietääk­seni edes kansane­dus­ta­ja vuosi­na 2019–2023 . Soin­in­vaara on vapaamies sanoman mitä hän halua. 

   Jos muis­tel­laan Perus­suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mista Don­ald Trumpi­in niin se oli Jus­si Hal­la-aho joka ehdot­ti ihan vakavasti Don­ald Trumpille 2020 Nobelin rauhan­palk­in­toa! 6 kuukaut­ta tämän jäl­keen Capi­tol Hillil­lä tapah­tui Trumpin tuk­i­joiden masi­noi­va hyökkäys liit­to­val­tio­ta vas­taan joka on Yhdys­val­tain liit­to­val­tion rikoslain mukaan kap­ina liit­to­val­tio­ta vastaan.Joten ainakin joku yhteys Perus­suo­ma­laisil­la on Trumpi­in. Onko kukaan haukkunut 20% kansas­ta tyh­mäk­si? Ei ainakaan Soin­in­vaara. Nim­imerk­ki Toosi vihreätä voisi nyt etsiä itse nuo argu­men­tit joi­ta esi­tit. Kat­so­taan mitä löytyy.

 9. Luulen että seli­tys on paljon yksinker­taisem­pi: ihmiset ovat lau­masielu­ja, jos naa­pu­rus­to on tietyn­laista ihmi­nen sopeut­taa ajat­telu­aan siihen. Täm­möistä aal­toilua on mah­do­ton­ta kon­trol­loi­da tai ennus­taa. Rajo­jen sisäl­lä ihmisil­lä on kuitenkin hyvin mon­en­laisia ajatuk­sia sisäis­es­ti vaik­ka he ulospäin ovat yhtä mieltä

 10. “Tämä ei tarkoi­ta, että he oli­si­vat liian tyh­miä käsit­telemään mon­imutkaisia asioi­ta, vaan he eivät vain pidä siitä, että ei voi uskoa yksinker­taisi­in totuuk­si­in. He usko­vat esimerkik­si, että on vain kak­si selvära­jaista sukupuol­ta, kos­ka he halu­a­vat niin olevan.”

  “Sukupuoli on jatku­mo” ei ole juuri sen mon­imutkaisem­pi aja­tus kuin “sukupuoli on diko­to­mia”, ja siitä voisi siis sanoa aivan samal­la taval­la. Ei-binääriset sukupuoli-iden­ti­teetit ovat yleistyneet vas­ta hil­jat­tain myös binääris­es­ti transsukupuolisi­in ver­rat­tuna. Inter­sukupuolisu­u­den ole­mas­saoloa taas har­va kai yrit­tää kyseenalaistaa.

  Ei-binääri­nen sukupuoli kohtaa ihan vain nor­maalia, vaikkakin arkaan paikkaan osu­vaa skep­tisyyt­tä siinä mis­sä moni muukin asia, eikä tässä asi­as­sa jakolin­ja mene auk­tori­teet­tiuskoisu­u­den mukaan.
  Skep­tikoiden välil­lä on kuitenkin olen­nainen ero suvait­se­vaisu­udessa. Jotkut pitävät vääri­na­jat­telijoi­ta vaar­al­lise­na elim­i­noita­vana uhkana, toiset suvait­se­vat myös hei­dän olemassaolonsa.

  Can­cel-kult­tuurin aikakaut­e­na valitet­tavasti “lib­er­aa­likin” on menet­tänyt merk­i­tyk­sen­sä tässä suh­teessa, eikä kyse ole enää mis­tään suvait­se­mat­to­muu­den suvait­semisen paradok­sista, vaan puri­tanis­mista. Sekin lie­nee uhka lib­er­aalille demokratialle.

 11. Liian täs­mäl­liset väit­teet ovat usein vääriä, kun ihmis­es­tä puhutaan. Samal­la taval­la kun ihmiset eivät jakaudu pitki­in ja lyhkäisi­in, ekstro- ja intro­vert­tei­hin, älykkäisi­in ja tyh­mi­in, emme jakaudu myöskään mon­imutkaisu­u­den sietämisessä kah­tia. Suurin osa meistä on keskel­lä — keskip­itk­iä, keskiä­lykkäitä… Voimme myös jonkin ver­ran liikkua — voimme kehit­tää älyä, siedät­tää itseämme kestämään sosi­aal­isia tilantei­ta ja myös sitä monimutkaisuutta. 

  Sen uskon aika hel­posti, että kun maail­ma muut­tuu koval­la vauh­tia mon­imutkaisem­mak­si, entistä use­ampi aikaa haikail­la jotakin yksinker­taista ja help­poa, minkä kanssa selviää. Kun tietoa on tar­jol­la liiankin kanssa, moni halu­aa oppimisen sijas­ta keskit­tyä hoke­maan sitä, minkä jo osaa tai kuvit­telee osaavansa.

 12. “Olisiko niin, että lehdis­tön val­lan kor­vau­tu­mi­nen some-maail­mal­la on saanut nämä ihmiset löytämään toisen­sa ja saa­maan vahvis­tus­ta uskolleen?”
  Esim. juurikin vaikka­pa briteis­sä paskim­mat some-mielip­i­teet tule­vat suo­raan sikäläisen roskale­hdis­tön sivuil­ta. Har­va ihmi­nen oli EU:sta yhtään mitään mieltä, ennen kuin tabloid­it aloit­ti­vat kam­pan­jan EU-eron puolesta.
  Alexan­der “Boris” John­son vai­h­toi puo­lia aivan julkises­ti Brex­it-kam­pan­jan aikana, tarkoituk­se­naan mielis­tel­lä puolueen­sa ääri­oikeis­toa. Ensim­mäi­nen Googlel­la löy­tyvä lähde kam­pan­jan ajal­ta: https://www.huffingtonpost.co.uk/2016/02/21/boris-johnson-eu-brexit-supports_n_9286400.html

 13. Ovatko ihmiset oikeasti eri­laisia? Minus­ta he ain­oas­taan vale­htel­e­vat eri asioista oman etun­sa mukaan.

  Koulute­tut lib­er­aalit esimerkik­si usein esit­tävät, että ympäristö­tuho ja ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen pystytään estämään markki­na­t­aloud­es­ta luop­umat­ta, vaik­ka tieteestä tai käytän­nön esimerkeistä ei saa tähän tukea. 

  Siinä mis­sä kon­ser­vati­iv­it ovat peri­aat­teel­lis­es­ti ympäristön­suo­jelua vas­taan, lib­er­aalit tekevät saman kier­toteitse. Kum­mankin ryh­män tavoite on kuitenkin tur­va­ta oma etu eli oman elin­ta­van jatkuminen.

  Tieteen lop­ulli­nen sanoma on, että mil­lään ei ole mitään arvoa tai merk­i­tys­tä. Tieteel­lisen näke­myk­sen mukaan ei ole oikeaa tai väärää.

  Niin kon­ser­vati­iveil­la kuin lib­er­aaleil­la on kuitenkin polt­ta­va tarve esit­tää oma maail­mankat­so­muk­sen­sa pysyvänä tosi­asiana sen sijaan että he myön­täi­sivät, että harhas­sa me kaik­ki tääl­lä tallomme. 

  Ihan saman­laisia ihmiset ovat. Kysymys on vain siitä, mitä kukin harhaansa val­it­see. Ratio­naa­li­nen ei ole kukaan, vaan jokainen palvelee sub­jek­ti­ivista koke­mus­taan maailmasta.

 14. “Ker­tomansa mukaan Apple­baum oli tavan­nut ennen Brex­it-äänestys­tä Boris Johnssonin, joka oli vaku­ut­tanut, että Brex­it kaa­tu­isi var­masti, kos­ka se olisi niin tuhoisa Bri­tan­ni­alle. Hän kuitenkin halusi hyö­tyä henkilöko­htais­es­ti EU-vas­tai­sista mielip­iteitä ja sik­si oli tukev­inaan Brex­i­tiä. Kova väite, jos­ta taitaa olla vain Apple­bau­min sana Johssonin sanaa vastaan.”

  Tämä spe­sifinen väite kuu­lostaa epä­to­den­näköiseltä, kos­ka John­son kam­pan­joi päämin­is­terik­si paikalleen jämähtäneen Brex­itin läpiviemisel­lä. Yhtä hyvin hän olisi voin­ut kam­pan­joi­da päin­vas­taisel­la teemal­la: “End the Brex­it folly”.

  Apple­baum lie­nee ymmärtänyt väärin jonkun John­sonin heit­tämän läpän, tai sit­ten yksinker­tais­es­ti itse puhuu palturia.

  1. Apple­bau­min mukaan Johs­son kam­pan­joi Brex­itin puoles­ta, kos­ka halusi miel­lyt­tää sen kan­nata­jia, mut­ta luot­ti siihyen, ettei se mene läpi.

   1. Niin, mut­ta Boris kam­pan­joi päämin­is­terik­si sil­lä teemal­la että toteut­taa Brex­itin: “Lets get the Brex­it done”. Tämä oli siis sen jäl­keen kun May oli ensin epäon­nis­tunut siinä. 

    Kuu­lostaa melkein siltä että Apple­baum olisi sotkenut keskenään Cameronin ja Johnssonin.

    Tietenkin takinkään­nöt poli­ti­ikas­sa ei ole mil­lään muo­toa ennenku­u­lumat­to­mia. Onhan Boris(kin) voin­ut jos­sain välis­sä noin ajatella.

   2. Yama: “Kuu­lostaa melkein siltä että Apple­baum olisi sotkenut keskenään Cameronin ja Johnssonin.”

    Ei kuu­losta min­ulle. Cameron kam­pan­joi EU:ssa pysymisen puoles­ta, joten ei sovi tuo­hon Apple­bau­min kuvauk­seen. John­son sen sijaan kam­pan­joi Brex­itin puoles­ta. Toki Cameron jär­jesti Brex­it-kansanäänestyk­sen luot­taen siihen, ettei se menisi läpi, joka jos­sain määrin muis­tut­taa tuo­ta Apple­bau­min kuvaus­ta, mut­ta se ei kuitenkaan ole läh­eskään sama asia kuin Brex­itin puoles­ta kampanjoiminen.

    “Tämä spe­sifinen väite kuu­lostaa epä­to­den­näköiseltä, kos­ka John­son kam­pan­joi päämin­is­terik­si paikalleen jämähtäneen Brex­itin läpiviemisellä.”

    Minus­ta tuos­sa argu­men­tis­sa ei ole järkeä. Jos John­son olisi kam­pan­join­ut Brex­itin puoles­ta oman uransa edis­tämisek­si, niin sen jäl­keen on ihan loogista myös edis­tää uraansa kam­pan­joi­da sil­lä, että hoitaisi Brex­itin parem­min (vaik­ka toki se olisi myös loogista, jos John­son on vil­pitön Brex­itin kannattaja).

    “Yhtä hyvin hän olisi voin­ut kam­pan­joi­da päin­vas­taisel­la teemal­la: “End the Brex­it folly”.”

    Eikä olisi voin­ut. Ensin­näkin, se olisi vaikut­tanut aikamoi­selta takinkään­nöltä sen jäl­keen, kun oli kan­nat­tanut ensin Brex­i­tiä. Toisek­si, ei muutenkaan olisi ollut real­is­tista, että joku Tory kam­pan­joisi sil­lä, että jätetäänki­in kansan tah­to huomioimat­ta ja perutaan Brexit.

  2. Jos päämin­is­teri häit­tää läp­pää jostain täl­läis­es­tä isos­ta kysymyk­ses­tä kuten brex­it ja myöhem­min se tode­taan val­heek­si on tie val­takun­nanoikeu­teen auki kos­ka kyse on Par­la­mentin harhautusta

  3. “Yhtä hyvin hän olisi voin­ut kam­pan­joi­da päin­vas­taisel­la teemal­la: “End the Brex­it folly”.”
   Kon­ser­vati­ivien oli pakko toteut­taa Brex­it ja päästä puoluet­ta jakavas­ta kysymyk­ses­tä yli, jot­ta puolue pysy­isi kasas­sa ja val­las­sa. Brex­itin vas­tus­t­a­mi­nen ei kansanäänestyk­sen jäl­keen ollut ylipään­sä poli­it­tis­es­ti real­is­tista, vain lib­er­aalidemokraatit läh­tivät opportunistisesti/populistisesti tälle lin­jalle (vaik­ka alun­perin ilmoit­ti­vat hyväksyvän­sä kansan tah­don). Lib­er­aalidemokraat­tien vaal­i­t­u­los 2019 oli yksi paik­ka vähem­män kuin edel­li­sis­sä vaaleis­sa, joten Brex­itin vas­tus­tamisen ain­oa vaiku­tus oli viedä höynäytet­tävimpi­en keskus­tavasem­mis­to­lais­ten äänet työväen­puolueelta lib­er­aalidemokraateille ja aut­taa kon­ser­vati­iv­it vaalivoit­toon, joka mah­dol­listi kovim­man kuviteltavis­sa ole­van Brexitin.

   1. Lib­er­aalidemokraat­tien ongel­ma on ollut aina Bri­tan­ni­as­sa se että se kil­pailee joko Työn­väen­puolueen tai Kon­ser­vati­ivien äänistä mut­ta sil­lä ei ole omaa vak­i­naista kan­nat­ta­jakun­taa joten se joutuu etsimään liikku­via äänestäjiä. Vihreät on minus­ta samas­sa ase­mas­sa kuin lib­er­aalidemokraatit Englan­nis­sa. lib­er­aalidemokraatit hävi­sivät 2019 vaalit kos­ka vas­tus­ti­vat kansanäänestyk­sen tulosta joka oli ollut jo selvä.Liberaalidemokraattien on saata­va liikku­via äänestäjiä muil­la teemoil­la on nyt kak­sis­sa paikallis­vaaleis­sa 2o22 ja 2o23 lib­er­aalidemokraatit ovat saa­neet vaalivoit­to­ja tämä johtuu itse asi­as­sa siitä että Kon­ser­vati­iv­it eivät voineet toteut­taa Brex­tis­sä luvat­tu­ja lupauk­sia dynaamis­es­ta Bri­tan­ni­as­ta EU:n ulkop­uolel­la vaan Bri­tan­ni­as­sa on ennä­tysko­rkea inflaatio,valtionvelka joka on jo lähel­lä 80% sekä korkea korot ja samal­la kova työvoima­pu­la eli samat ongel­mat kuin muis­sa län­si­mais­sa vaik­ka lupaus oli ihan päin­vas­toin. Lib­er­aalidemokraatit ja Työn­väen­puolue onnis­tu­i­v­at sanomaan että tämä Hard­Brex­it olikin Toryn Brexit

 15. Min­ua kiin­nos­taisi tieto, ketkä äänestävät per­su­ja eli hei­dän profi­ilin­sa. Jostain luin, että he ovat vähänk­oulutet­tu­ja muukalaisia ja her­ro­ja vihaavia miehiä. Etupäässä pien­i­t­u­loisia duunare­i­ta ‚maanvil­jeli­jöitä, eläkeläisiä ja työt­tömiä. Mut­ta tässä on dilem­ma, sil­lä hei­dän puolueen­sa joh­dos­sa on ainakin nyt her­ro­ja ja tohtor­e­i­ta. Onko aiheesta tutkit­tua tietos

  1. Viit­taa­mat­ta mihinkään tutkit­tuun tietoo per­su­jen osalta, sanois­in, että tuos­sa ei ole suur­takaan dilemmaa. 

   Toki puoluei­den kan­nat­ta­jakun­nis­sa /jäsenistöissä on aina jonkin ver­ran diver­si­teet­tiä, ja käytän­nössä johtote­htävi­in hel­posti valikoituu sitä koulute­tumpaa ainesta. 

   Toinen asia on sit­ten vielä se, että jotkut älykkäätkin saat­tanevat pyrk­iä poli­it­tisille johtopaikoille silka­s­ta val­lan­halus­ta, ja tähän voinee keskimääräistä vähem­män koulu­tutet­tuun väestöön vetoa­va poli­it­ti­nen agen­da tar­jo­ta houkut­tel­e­van väylän.

  2. No ainakin Jus­si Mart­tisen Mikä perus­suo­ma­laisia vaivaa? (vastapaino 2021) ja Markku Jok­isip­ilän Perus­suo­ma­laiset Hal­la-ahon ja Purran lin­jal­la (Ota­va 2021). Näistä tuo ensim­mäi­nen vas­tan­nee kysymyksiisi.

  3. Per­sus­suo­ma­lais­ten kan­nat­tus aluet­ta on pääasi­as­sa maaseu­tu ja maakun­takeskuk­set jois­sa äänestet­ti­in aiem­min Keskus­taa. Koros­tit että per­su­jen äänestäjät on vähänk­oulutet­tu­ja muukalaisia ja her­ro­ja vihaavia miehiä. Toki nykyään on paljon naisia mut­ta oikeas­t­aan sukupuolel­la ja koulu­tuk­sel­la ei ole väliä vaan maanti­eteelli­nen sijain­ti ja taloudel­liset olo­suh­teet. Maaseudul­la asuu vähän maa­han­muut­ta­ja silti perus­suo­ma­laiset saa­vat sieltä eniten ääniä ja vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa. Suomen isois­sa kaupungeista jois­sa asuu enem­män ulko­maalaisia ja niistä ylivoimaisin suurin on Pääkaupunkiseu­tu jos­sa perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on kaik­ista vähäisem­pää tässä juuri se dilem­ma että mitä toit esille on se että alueel­la jos­sa vas­tuste­taan maa­han­muut­toa asuu vähiten maa­han­muut­ta­jia. Pop­ulis­mille tyyp­illi­nen jako me (suo­ma­laiset) ja he (ulko­maalaiset)

 16. Paljon kir­jas­sa käsitel­lään maail­mal­la kiertäviä valeuutisia. Niistä mon­et ovat tut­tu­ja Suomes­sakin — esimerkik­si rokotev­as­taiset täysin perät­tömät väit­teet. Niistä ovat mon­et venäläistä alku­perää. En väitä, että kaik­ki niitä välit­tävät teke­sivät tietois­es­ti työtä Venäjän hyväk­si. Mon­et ovat var­maankin Leninin sanon­nan mukaisia hyödyl­lisiä idiootteja. 

  Myös mon­et mm. GMO:ta, liuskesäröy­tys­tä, ydin­voimaa yms. koske­vat valeuutiset ovat nekin joko venäläistä alku­perää tai ainakin venäläiset organ­isaa­tiot osal­lis­tu­vat akti­ivis­es­ti niiden levit­tämiseen ja paisut­telu­un. Lisäk­si monien mainit­tu­ja asioi­ta vas­tus­tavien län­si­mais­ten “kansalaisjär­jestö­jen” rahavir­to­ja voidaan jäljit­tää mm. venäläis­ten yhtiöi­den veroparatiisitileille.

  Kum­ma, että tästä puhutaan niin vähän vrt. roketevastaisuus…

 17. Minus­ta on hyvin tragikoomista kat­soa, kuin­ka te lib­er­aalit vään­tele­hditte tuskissanne kun tei­dän paasaa­manne lib­er­al­is­mi ei tuonutkaan auvoa ja taivas­ta maan päälle. Valeuutiset ja vale­to­tu­udet kuu­lu­vat lib­er­al­is­mi­in — jokainen saa vali­ta itse mihin uskoo, luo­da sen oman elämän­sä ja todel­lisuuten­sa. Real­is­mil­la ei ole mitään tekemistä lib­er­al­is­min kanssa, pait­si ehkä tei­dän nor­sun­lu­u­torneis­sa kun toiv­otte ‘totu­u­den voit­ta­van’ markki­namekanis­mein. Samoin lib­er­al­is­mi eikä mer­i­tokra­tia kumpikaan kykene ratkaise­maan ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta teille silti ratkaisu kaik­keen on aina lisää lib­er­al­is­mia ja mer­i­tokra­ti­aa. Todel­lisu­udessa mer­i­tokra­ti­aa kan­nat­tavien lib­er­aalien tar­joa­mat vai­h­toe­hdot ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan lähen­televät jo neu­vos­toli­it­to­laista suun­nitel­mat­alout­ta (käytän­nössä kiel­letään kaik­ki kiva muul­ta kuin eli­itiltä talouskahlein) TAI ovat täysin hyödytön­tä teknousko­höpöä, jon­ka tarkoituk­se­na on vain pitää markki­na­t­alouden rat­taa pyörimässä ja kieltää itse LIBERAALIN län­nen kroonisen yliku­lu­tuk­sen olemassaolo.

  Samoin kun pahek­sutte pop­ulis­te­ja, vaik­ka pop­ulis­mi on nyt ihan määritelmäl­lis­es­ti osa demokra­t­ian ole­mus­ta. Tosin te kai halu­at­te määritel­lä pop­ulis­tit eri taval­la kuin mis­tä sana alun­perin on peräisin. Klassi­nen sota on rauhaa, ja vapaus orju­ut­ta. Älkää muut­tuko koskaan, lib­er­aalit. Aina joku muu on väärässä, lib­er­aali on itse aina oikeassa.

  En aio pidät­tää hen­gi­tys­täni odot­taes­sani lib­er­aalien kehit­tävän nyky­isi­in ongelmi­in ratkaisua — he eivät sitä tule tekemään ja ovat pikem­minkin ongelmien juurisyy, vaik­ka kovasti kieltäy­tyvätkin kaikesta vas­tu­un ottamis­es­ta. Tämä vas­tu­un ottamisen puute onkin hyvin laa­jalle levin­nyt koko län­nessä, ilmeis­es­ti olen­nainen puute liberalismissa.

  1. vale­to­tu­udet kuu­lu­vat liberalismiin

   Valeuutiset kuu­lu­vat lib­er­al­is­mi­in kuin varas­t­a­mi­nen markkinatalouteen.

  2. Valeuutiset ja vale­to­tu­udet eivät ole valin­nan­va­paus kysymys joka takaa kuu­luu lib­er­al­is­mi­in. Valeuutiset ja vale­to­tu­udet kuu­lu­vat totaal­itääris­mi­in joka on lib­er­al­is­min totaa­li­nen täy­delli­nen vastakohta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.