Hätähuuto HUS:n puolesta

Viimeinen kun­nalli­nen luot­ta­mus­toimeni on jäsenyys HUS-yhtymän hal­li­tuk­ses­sa. Se on aivan vihe­liäi­nen tehtävä.

Olen kir­joit­tanut ennenkin, että yri­tys pakot­taa sote­menot bud­jet­tikuril­la on tuomit­tu epäon­nis­tu­maan. Siinä sivus­sa se tuot­taa paljon hait­taa, kos­ka kun rahat ovat vähissä, ei voi­da toimia järkevästi vaan joudu­taan käyt­tämään rahaa entistä enem­män. Hyvä esimerk­ki tästä on sairaalapäivystys­ten ruuhkau­tu­mi­nen. Kun ei ole varaa riit­tävään kap­a­siteet­ti­in ter­veyskeskuk­sis­sa tai van­hus­ten ympärivuorokautiseen hoitoon, poti­laat eivät katoa mihinkään, vaan pää­tyvät sairaalapäivystyk­seen. Se on jok­seenkin kallein ajateltavis­sa ole­va vai­h­toe­hto. Sen jäl­keen on entistä vähem­män varaa ter­veyskeskuska­p­a­siteet­ti­in tai van­hus­ten asial­liseen hoitoon.

HUS:n osalta rahoi­tusti­lanne on tätäkin huonom­pi. Ensin rahan­jaos­sa on vähän sor­sit­tu Uut­ta­maa­ta, jol­loin kaik­ki viisi Uuden­maan hyv­in­voin­tialuet­ta ovat rahavaikeuk­sis­sa. Tämän jäl­keen hyv­in­voin­tialueet katso­vat, paljonko ne tarvit­se­vat rahaa itse ja paljonko rahaa jää HUS:lle. Ei tietysti jää paljon.

Uuden­maan osalta val­takun­nalli­nen rahan­jako on pahasti vääristynyt­tä. On las­ket­tu, mikä on sairas­tavu­us mil­läkin alueel­la. Jos jol­lakin alueel­la esimerkik­si on tapana syödä epäter­veel­lis­es­ti ja kansa sairas­taa sen takia enem­män, val­tio jakaa tälle alueelle enem­män rahaa. Tämän kanssa on tul­ta­va toimeen.

Sovi­taan, että Uusi­maa saa rahaa siinä suh­teessa kun alueel­la sairaste­taan, vaik­ka sekään ei ole ihan näin. Seu­raa­va ongel­ma tulee palkkatasosta.

Vähemmän hoitoa siellä, missä asuminen on kallista?

Kos­ka asum­i­nen on Helsin­gin seudul­la kalli­im­paa kuin muual­la maas­sa, kaik­ki palkat ovat vähän korkeampia. Se ei tee helsinkiläi­sistä varakkaampia, vaan tuo ylimääräi­nen rahaa menee asumiseen. HUS:n ja hyv­in­voin­tialuei­den osalta ongel­mana on, että hoita­jille ja lääkäreille on mak­set­ta­va enem­män kuin muual­la maassa.

Näin on ollut aina, mut­ta ennen tämä ei ole ollut ongel­ma. Kos­ka yleinen tulota­so on korkeampi, myös kun­nal­lisvero on tuot­tanut enem­män ja kun­nil­la on ollut rahaa mak­saa korkeampia palkkoja.

Nyt kun­nal­lisveros­ta on leikat­tu 12,64 pros­ent­tiyk­sikköä val­ti­olle, joka jakaa tämän rahan takaisin hyv­in­voin­tialueille. Uudelta­maal­ta siir­tyy val­ti­ol­la huo­mat­tavasti enem­män rahaa kuin palau­tuu Uuden­maalle, mut­ta näin on tietysti ollut aina. Mekanis­mi on vain ollut ennen toinen.

Olen­naista tässä on, että val­tion käyt­tämän lasken­takaa­van vuok­si jos palkat ovat Uudel­la­maal­la 20 pros­ent­tia korkeam­mat, Uuden­maan on tul­ta­va toimeen 20 %  pienem­mäl­lä henkilökunnalla.

Toinen vai­h­toe­hto tietysti on, ettei Uudel­la­maal­la mak­se­ta hoita­jille enem­pää kuin muual­la. Sil­loin rahat riit­tävätkin todel­la hyvin, kos­ka hoita­jia ei saa­da. Kuten uuti­sista on kuul­tu, lap­sia oli määrä lähet­tää sydän­leikkauk­seen Tan­skaan, kos­ka Las­ten­sairaalan leikkaus­sali­in ei saa­da hoita­jia. Tämä ongel­ma on onnek­si jo väistynyt, mut­ta Sil­ta­sairaalan leikkaus­salit ovat vajaakäytössä, mikä on aivan pösilöä — resurssien haaskaus­ta eikä säästöä.

Kir­joitin kak­si vuot­ta sit­ten Verdessä, että hoitoalan palkkavääristymään on puu­tut­ta­va. Se tulee kalli­ik­si, mut­ta jos asian kanssa aikail­laan, tarvi­taan vielä suurem­pi kor­jaus­li­ike ja se tulee vielä kalliimmaksi.

Mieleni kapinoi

Min­ul­la on erit­täin vähän halu­ja olla syn­tipukki­na toteut­ta­mas­sa poli­ti­ikkaa, jota en hyväksy. Olen har­ras­tanut ennenkin kansalais­tot­telemat­to­muut­ta. Sitä pitäisi tehdä nytkin ja rikkoa kohtu­ut­tomat bud­jet­ti­ra­joituk­set, jot­ka vaaran­ta­vat ihmishenkiä ja merk­it­sevät lain rikkomista esimerkik­si hoito­takuu kohdalla.

Jos halu­taan, että erikois­sairaan­hoitoa vähen­netään ja heiken­netään, sen toteut­tamiseen pitäisi saa­da lail­liset keinot ja esimerkik­si suo­ja eduskun­nan oikeusasi­amiehen päätök­siltä. Jos rahaa on liian vähän, joko kaikkia ei voi­da hoitaa tai hoidon tasoa on alen­net­ta­va niin, että vaa­ti­vaa hoitoa saa vain itse mak­sa­vana yksityisiltä.

Niin ei pidä tehdä, että Uuden­maan hyv­in­voin­tialueet heiken­tävät peruster­vey­den­huoltoa voidak­seen antaa lisää rahaa erikoissairaanhoitoon.

Olisi hyvä, kun hyv­in­voin­tialueil­la olisi verotusoikeus.

Sitä en kiista, että HUS:n päätök­sen­tekoa olisi var­maankin mah­dol­lista paran­taa. Se on kuitenkin kus­tan­nus­ta­soltaan mui­ta erikois­sairaan­hoitopi­ire­jä halvempi.

 

15 vastausta artikkeliin “Hätähuuto HUS:n puolesta”

 1. karkeasti tois­tan sen minkä sanoin aikaisemmin.

  vas­tu­u­ta ote­taan jos on oikea­ta liikku­mavaraa päätök­sis­sä. jos annetaan huono liikku­mavara niin vas­tuu kuu­luu liikku­mavaran anta­jalle. eli jos ns. ollaan kumileimasimia jollekin niin vas­tuu kuu­luu sille ulkopuoliselle.

  jos val­tio­val­ta antaa surkeat nuotit, niin sil­loin voi haukkua val­tio­val­lan lyt­tyyn. tosin vihreät oli siel­lä. mites se kepu­lainen kap­ina meni, hal­li­tus on sdp-keskus­ta liit­to, mul­la on tunne että se haisee.

  kyl­läpäs on hirveä sotku kor­jat­ta­va seu­raaval­la hal­li­tuk­sel­la, mikä lie siitä tuleekaan.

 2. HUS voisi lähet­tää aikuisia poti­lai­ta maakun­tien yliopis­tol­lisi­in keskus­sairaaloi­hin niin että niis­säkin saadaan mais­taa resurssipulaa.

  1. “HUS voisi lähet­tää aikuisia poti­lai­ta maakun­tien yliopis­tol­lisi­in keskus­sairaaloi­hin niin että niis­säkin saadaan mais­taa resurssipulaa.”

   Ter­ve­tu­loa. Jokainen muu sotepi­iri tekee tämän mielel­lään. Koron­apoti­lai­ta kun hus­sil­la oli muu­ta­ma, niin niitäkin olti­in lähet­tämässä. Kus vas­taan­ot­ta­ja nau­roi makeasti hussin toilailuille, niin enää ei ilet­ty lähet­tää. Tässä saat­taisi käy­dä samoin.

 3. Isoin ongel­ma Husis­sa on rahan lait­ta­mi­nen mil­jardin (sic!) raken­nus­pro­jek­teina seini­in. Van­hat kiin­teistöt jäävät vielä ylläpi­det­täväk­si taseeseen. Toinen val­ta­va ongel­ma on kaikki­in tuk­i­toim­intoi­hin pesiy­tynyt tuh­laus ja kor­rup­tio, sekä han­k­in­ta­lain vält­te­ly. Kun tästä jääti­in kiin­ni, mitään ei tapah­tunut. Rahaa­han tulee jäsenkun­nil­ta joka tapauksessa. 

  Ongel­ma on minus­ta siis, että rahaa on liikaa, ei liian vähän. Toivon todel­la, että uusi hal­li­tus leikkaa sote-meno­ja sel­l­aisel­la kirveel­lä, että on pakko tonkia nämä mätä­paiseet esille!

 4. Jos tietää päätösten vaaran­ta­van tarpeet­tomasti ihmishenkiä, niin eikö sil­loin pitäisi men­nä vaik­ka kiv­en läpi estämään se, kun vai­h­toe­hto­ja on? Ei tässä sodas­sa olla, jos­sa uhrataan joitain pelas­taak­seen enem­män. Kan­sain­välis­es­tikin toimi­va ja kus­tan­nuste­hokas jär­jestelmä olisi tarvin­nut vähän palkanko­ro­tuk­sia pitämään työn­tek­i­jät alal­la ja lisää lääkärien koulu­tu­s­paikko­ja, mut­ta nyt tehti­in uud­is­tus joka karkot­taa työn­tek­i­jät, tulee val­tavasti kalli­im­mak­si, rahoi­tus on yhä auki kun vero on kirosana ja hoidon taso las­kee. Toimit­ta­jat kyse­levät sit­ten tanssi-illoista ja ryyp­päjäi­sistä, mut­ta oikeat asi­at ovat liian vaikei­ta heille ja poli­itikot pää­sevät tekemään kaikkea tyh­mää, kuten sote-uud­is­tus tai pörssisähkön vihaami­nen, paljon pienem­mässä valokeilassa.

 5. Olisko halvem­paa viedä junal­la tosi­aan poti­laat maakun­ti­in hoitoon?

  1. Jos jos­sain sairaalas­sa on tyhjää kap­a­siteet­tia niin pitäisi velvoit­taa ottaa hoidet­tavak­seen niiden jois­sa on resurssipulaa.

 6. Suomeen on raken­net­tu jo Mauno Koivis­ton ajoil­ta saak­ka sosial­is­mia. Manu oli omien sano­jen­sa mukaan “bern­steini­lainen” sosial­isti, joka mukaan sosial­is­mi­in ei pidä siir­tyä val­lanku­mouk­sen kaut­ta, vaan pikku hil­jaa hivuttamalla.

  Nyt tämä Suomen sosial­isti­nen / marx­i­lainen / talous­todel­lisu­ud­es­ta irronnut kokeilu on epäon­nis­tunut, samoin kuin kaikkial­la muuallakin.

  Suomes­ta on marx­i­laisen poli­ti­ikan seu­rauk­se­na ajet­tu omat suury­htiöt ulko­maille ja parhaat pk-yri­tyk­setkin menevät heti tilaisu­u­den tullen perässä. 

  Taloutemme on polkenut paikallaan parikym­men­tä vuot­ta, aikaisem­min eri­no­maiset koulutus‑, sosi­aali- ja ter­veyssek­torimme ovat rom­ah­ta­neet. Maas­sa on maail­man jäykim­män työvoimalain­säädän­nön vuok­si 300 000 työelämästä syr­jäytet­tyä, syn­tyvyys pien­tä ja kaiken koti­maisen liike­toimin­nan tap­pa­va vero­tus, joka suosii veroparati­i­seista toimivia globaaliyhtiöitä.

  Ode esit­tää tässä aivan perustel­lusti “Hätähu­u­to HUS:n puolesta”.

  Minä esitän tässä HÄTÄHUUDON SUOMEN PUOLESTA!

  Suomes­sa on nyt tehtävä kaikkien “talous­re­formien äiti”, reaaloitalouden / markki­na­t­alouden ehto­jen mukaan, ja lopetet­ta­va kansan edun vas­tainen läpeen­sä kor­rup­toitunut “sulle-mulle”-sosialismi.

  Nyt meil­lä on sylis­sämme mon­en asian yhtäaikainen mega-kri­isi, jon­ka ratkaisu edel­lyt­tää uskot­tavia ja päte­viä johta­jia, jot­ka aset­ta­vat isän­maamme edun omansa edelle. Näitä on ennenkin meiltä löy­tynyt ja hei­dät pitää nytkin lait­taa puikkolihin!

 7. Malli on var­mas­tikin pakko ottaa uudelleen käsit­te­lyyn ja pian. Kokoomushan on nyt ruoris­sa, joten eiköhän heil­lä ole intres­sit oman vahvim­man kan­na­tusalueen­sa palve­lut lait­taa kun­toon ennenkuin ne rom­ah­ta­vat aivan lopullisesti.

  Toivon kaikkea hyvää täältä maakun­nista käsin HUS:ille. Toiv­ot­tavasti tarvit­taes­sa ryhdytään vaik­ka hätära­hoit­ta­maan toim­intaa kansalais­tot­telemat­to­muu­den hengessä kun­tien toimes­ta, jot­ta palve­lut saadaan toimimaan.

  Eiköhän se ainakin osit­tainen vero­tu­soikeus tule jol­lain aikavälil­lä, toiv­ot­tavasti ennem­min mitä myöhem­min jot­ta kovin paljon kumu­loitu­vaa ihmiskär­simys­tä ei tarvit­sisi dog­maat­tisen poli­ti­ikan vuok­si kertyä.

 8. “Olen­naista tässä on, että val­tion käyt­tämän lasken­takaa­van vuok­si jos palkat ovat Uudel­la­maal­la 20 pros­ent­tia korkeam­mat, Uuden­maan on tul­ta­va toimeen 20 % pienem­mäl­lä henkilökunnalla.”

  Tuos­sa san­ot­ti­in JOS. Miten hyv­in­voin­tialuei­den palkat eroa­vat toi­sis­taan oikeasti? Ymmärtääk­seni julkisel­la sek­to­ril­la kuitenkin on val­takun­nal­lis­es­ti keskenään ollut aika saman kokolu­okan palkat vas­taavis­sa tehtävis­sä. Tasan samat palkat eivät ole olleet, jon­ka takia nyt sit­ten palkko­ja har­mon­isoidaan hyv­in­voin­tialuei­den sisäl­lä. Ja toki ero­ja on myös siinä, että isom­mis­sa organ­isaa­tiois­sa on ollut enem­män keski­jo­hdon ja ylem­män johdon työ­paikko­ja, jois­sa on tehtävän organ­isatori­sista johtote­htävistä johtuen isom­mat palkat.

  Isom­mat erot lie­nee ollut samo­jen tehtävien palkois­sa hyv­in­voin­tialuei­den paikkakun­tien kesken kuin eri hyv­in­voin­tialuei­den välil­lä. Eri­tyis­es­ti joil­lain pie­nil­lä paikkakun­nil­la on ilmeis­es­ti mak­set­tu korkei­ta palkko­ja, jot­ta on saatu muun muas­sa lääkäre­itä ylipäätään töi­hin, kun taas yliopis­tol­lis­ten keskus­sairaala­paikkakun­tien lähialueil­la lääkäri­tar­jon­taa on ollut paremmin.

  Hyv­in­voin­tialuei­den talout­ta on lähivu­osi­na todel­la vaikea saa­da tas­apain­oon. Jos val­tio lisäisi rahoi­tus­ta, se menisi palkko­jen har­mon­isoin­ti­in entistä enem­män ylöspäin. Nyt har­mon­isoin­nis­sa on jonkin­lainen bud­jet­ti­ra­joite, joka estää hiukan palkka­meno­jen kasvua. 

  Tie säästöi­hin hyv­in­voin­tialueil­la voisi kulkea palvelu­jen automa­ti­soin­nin kaut­ta. Vas­taaval­la taval­la kuin verot­ta­ja on jo aiem­min tehnyt, ja sulkenut sit­ten lähipalvelupis­teet isoimpia kaupunke­ja luku­unot­ta­mat­ta niin, että verkkoon on tehty mah­dol­lisim­man hyvät itsepa­lvelu­jär­jestelmät ja ihmisavusteinen asi­akas­palvelu on käytän­nössä saatavil­la vain etänä. En ole koskaan ymmärtänyt sitä, että minkä takia jopa ham­maslääkäri­a­jan tai suuhy­hienistin kiireet­tömän määräaikaishoidon varaami­nen vaatii mon­en min­uutin man­u­aalisen puhe­lin­rum­ban suulli­sine henkilöl­lisyy­den vahvis­tamis­ru­ti­inei­neen — eikä itseään voi lait­taa jonoon verkkopalvelus­sa itsepa­lvelu­na. Kiireel­li­sis­sä tapauk­sis­sa ymmär­rän hoidon tarpeen arvioin­nin takia ihmisen port­in­var­ti­jana välis­sä, mut­ta mon­et perus­palve­lut voisi automa­ti­soi­da ajan­va­rauk­sen osalta ihan helposti.

  Se on vielä ärsyt­tävääkin monien mielestä että ajan saadak­seen hyv­in­voin­tialueelta ajan pitää ensin soit­taa, ja odot­taa sit­ten vas­ta­soit­toa, joka saat­taa tul­la vaik­ka kas­sajonos­sa tai bus­sis­sa istues­sa — vaik­ka ei halu­aisi puhua ter­veysasiois­taan muiden kuullen.

  1. Saadak­seen henkilökun­taa Husin pitäisi mak­saa korkeam­paa palkkaa kuin vaikka­pa Turus­sa, kuten kaikil­la muil­lakin aloil­la joudu­taan mak­samaan. Nyt val­tion bud­jet­tikuri estää tämän.

 9. HUS mak­saa kyl­lä ainakin henkilökun­nan mukaan vähem­män palkkaa kuin mikään keskus­sairaala Suomes­sa ja yhtä vähän (tai jopa vähem­män) kuin muut yliopis­to­sairaalat. Jos olet eri mieltä, olisi muka­va kuul­la asi­as­ta jotain tilas­to­ja, kos­ka HUS on jo pitkään ollut tietyn­lainen vit­si työn­tek­i­jöi­den kesku­udessa Suomen matal­im­mil­la palkoil­laan ja vaa­tivim­mal­la työl­lään. Vai tarkoititko, että palkko­ja on tule­vaisu­udessa pakko nos­taa enem­män kuin muual­la Suomessa?

 10. Orpon hal­li­tus voi yrit­tää saa­da säästöjä tulon­si­ir­roista tai työt­tömyysko­r­vauk­sista. Mut­ta tulos j äänee lai­hak­si. Kyl­lä säästöt tulee kohdis­taa sairaan­hoitoku­lui­hin. Peruster­vey­den­hoi­dos­ta ei paljoa voi leika­ta joten hil­jaa hivut­ta­mal­la kus­tan­nuk­sia alas erikois­saairaan­hoi­dos­ta ja van­hus­palveuista saadaan jotakin aikaan. Pri­or­isoin­tia tehdään koko ajan kulis­seis­sa mut­ta tuskin siitä voidaan päät­tää ja avoimesti puhua. Kun julk­isu­udessa kuitenkin ker­ro­taan leikkausjonoista niin yksi sun toinen tekee johtopäätök­set. Oma­l­la rahal­la voi ainakin tiet­ty­i­hin leikkauk­si­in kuten tekonivelet päästä. Eiköhän van­hempi väki ole jo alka­nut leikkaa­maan kulu­tus­taan ja varautu­maan itsekus­tan­teiseen hoitoon jos varau­tuiseen mah­dol­lisu­us on. Sen ver­ran hasardik­si on ter­vey­den­hoito mennyt.

  1. Val­tion omis­ta­man Solid­i­um Oy:n osakkei­den arvo on 27 miljardia.

   On yleis­es­ti tiedos­sa, että Suomen talous on liian val­tiove­toinen (marx­i­lainen), joten Solid­i­u­mista pitäisi myy­dä esim. 50% = 13,5 miljardia!

   Nuo rahat pitää sit­ten investoi­da koulu­tuk­seen, tuoteke­hi­tyk­seen ja hir­muis­ten vero­jemme laskemiseen.

   Näin saamme Suomen taas raju­un kasvu­un = paljon lisää €

   Lisäk­si pitää Senaat­in­to­ril­la polt­taa kaik­ki Marx­in kirjat…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *