Vastaukseni Orpolle, osa 2

Oli hyvä kaupungi­norkesterin kon­sert­ti eilen. Toivon todel­la, että ette Riikan kanssa lakkau­ta klas­sista musi­ikkia kokon­aan. Sen ver­ran säästölin­ja tosin jo näkyi, ettei kon­ser­tis­sa ollut lainkaan kapellimestaria.

 1. Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne sosi­aali- ja ter­veyspalvelu­iden hoito­jono­jen purkamiseen? Mitkä ovat tärkeim­mät keinonne hoita­japu­lan ratkaisuun?

Sor­ry vain, mut­ta tärkein on raha. Kir­joitin pari vuot­ta sit­ten Verdeen, että hoitoalan kri­isin kor­jaami­nen tulee sitä kalli­im­mak­si, mitä myöhem­min siihen ryhdytään. Tarkoitin palkkata­soa. Tässä sitä nyt ollaan puh­taan kaulan kanssa. En muut­taisi kir­joituk­ses­ta sanaakaan.
Hoita­java­jaus on tuon oman tilas­tosi parikym­men­tä tuhat­ta. Jos ne saataisi­in täyte­tyk­si, solah­taisi siihen mil­jar­di vuodessa. Täyte­tyk­si ne saadaan vain nos­ta­mal­la palkkata­soa eikä siihen riitä miljardi.

Palkkaraken­net­ta ja johtamista voisi paran­taa, kos­ka ne aiheut­ta­vat turhaa mieli­pa­haa.  Joku työn­vuokrauskap­i­tal­isti sanoi min­ulle ker­ran, että hei­dän paras tur­vansa on kun­nalli­nen työe­htosopimus kaikkine type­r­yyksi­neen. He eivät mak­sa sen enem­pää, mut­ta mak­sa­vat fik­sum­min ja otta­vat huomioon yksilöl­liset tarpeet työa­jois­sa, vaikka­pa tyt­tären viu­lu­tun­nin perjantai-iltapäivisin.

On kuitenkin pakko huo­maut­taa, että sekä hoita­jia että lääkäre­itä on Suomes­sa aika run­saasti ver­rat­tuna mui­hin EU-mai­hin. Mik­si he eivät riitä? Ammat­ti­laisil­la taide­taan teet­tää töitä, joi­ta muual­la hoita­vat sih­teer­it. Sen lisäk­si kir­jalli­nen doku­men­toin­ti on meil­lä aivan liial­lista. Juris­tit kek­sivät koko ajan lisää turhaa työtä — tai siis työtä, jota tehdään, jot­ta virheen sattues­sa syylli­nen saataisi­in kiin­ni. Tämän hin­ta on kova sekä eurois­sa että ennen kaikkea anta­mat­ta jäävänä hoitona — ja sen syn­nyt­täminä hoitovirheinä.

Pitäisi tietysti nos­taa palkko­ja ennen kaikkea siel­lä, mis­sä työvoima­pu­la on suurin. Tässä on ongel­mana tämä onneton palkko­jen har­mon­isoin­ti. Kun nos­taa yhdessä tehtävässä, pitää har­mon­isoin­nin nimis­sä nos­taa kaikkien muidenkin palkkoja.

Nyt hoita­ja­jär­jestöt tosin sanovat, että ei enää tarvit­sekaan. Kaiken piti olla har­mon­isoitua 1.1.2023, mut­ta sen jäl­keen erot saa­vatkin taas kas­vaa mil­laisik­si hyvän­sä. Ketä tässä pitäisi uskoa?

 

 1. Mitä keino­ja käyt­täisitte van­hus­palvelu­iden kri­isin ratkaisemisek­si ja inhimil­lisen hoivan tur­vaamisek­si kaikille ikääntyneille?

Se kaverisi Riik­ka ilmeis­es­ti halu­aa lähet­tää van­huk­set hoidet­tavak­si ulko­maille, jot­ta tänne ei tarvit­sisi tuo­da ulko­mail­ta vier­aan näköisiä hoita­jia, joi­ta lapset juok­se­vat pelois­saan karkuun.

Tämän voisi ratkaista niin, että nou­date­taan Riikan tah­toa Per­sus­tanis­sa, mut­ta muual­la Suomes­sa van­huk­set hoidet­taisi­in koti­maas­sa ja hyväksyt­täisi­in vaik­ka fil­ip­pi­iniläiset hoita­jat, heistä kun on tääl­lä todel­la hyviä kokemuksia.

Ulko­maista rekry­toin­tia niin paljon kuin mah­dol­lista, mut­ta valitet­tavasti Suo­mi ei ole tässäkään kovin vetovoimainen.

Krista Kiu­ru näyt­tää vaa­ti­van, ettei van­hus­ten­hoito­laitok­si­in saa ottaa lisää van­huk­sia ja on sik­si aset­tanut katon hoidet­tavien van­hus­ten määrälle sataa hoita­jaa kohden.  Lykätkää sitä heit­teille­jät­tölakia tai kaatakaa se kokonaan!

Kos­ka koulutet­tu­ja hoita­jia ei nyt vain ole enem­pää, on hyväksyt­tävä van­hus­ten­hoito­laitok­si­in avus­tavaa henkilökun­taa, joka ei ole yhtä koulutet­tua. Saa­vathan ikäih­miset hoitaa puolisoitaankin
ilman mitään koulutusta.

Nyt kun SAK:lle alis­teiset puolueet halu­a­vat oppo­si­tioon, voisi palveluseteliä aktivoi­da lisää van­hus­ten­hoi­dos­sa. Min­ul­la on tätä kohtaan pien­tä lukkar­in­rakkaut­ta. Pitäisi hyväksyä, että palveluseteliä käyt­tävä voi ostaa oma­l­la rahal­la lisäpalveluja.

 1. Miten vahvis­taisitte las­ten, nuorten ja per­hei­den hyv­in­voin­tia? Miten tor­juisitte nuorten syrjäytymistä?

Vaik­ka olenkin läh­es kaik­ki tietävä, ajat­telin, että jot­ta muut eivät kok­isi itseään aivan hyödyt­tömik­si, jätän tämän ongel­man hei­dän ratkaistavakseen.

 1. Miten huomioisitte eläkeläiset parem­min akti­ivise­na voimavarana yhteiskun­nan rakentamisessa?

Aion pysyä itse akti­ivise­na ihan kiusallanikin.

 1. Mil­lä keinoin nos­taisitte suo­ma­lais­ten osaamis- ja koulu­tus­ta­soa? Mil­lä keinoin vahvis­taisitte varhaiskas­va­tus­ta ja peru­sope­tus­ta niin, että jokainen peru­sopetuk­ses­ta valmis­tu­va nuori omaa riit­tävän luku‑, kir­joi­tus- ja lasku­taidon? Miten vahvis­taisitte kult­tuuri­alan toim­intaedel­ly­tyk­siä? Miten tuk­isitte liikun­nal­lisen elämän­ta­van yleistymistä?

Sor­ry taas. Vaik­ka rakas­tatkin niin paljon rahaa, tässä joudut taas anta­maan sitä pois. Tämä vaatii rahaa.
Meil­lä on erit­täin osaa­vat opet­ta­jat. He osaa­vat opet­tamisen parem­min kuin poli­itikot. Jot­ta en olisi osa ongel­maa, jätän koulun kehit­tämisen hei­dän asiantun­te­muk­sen­sa varaan.

Jot­ta meil­lä olisi jatkos­sakin hyviä opet­ta­jia, alan palkkauk­sen on olta­va sel­l­aista, että opet­ta­jak­si pyritään eikä jouduta.

 1. Olet­teko sitoutuneet par­la­men­taarisen TKI-ryh­män hyväksymään tavoit­teeseen nos­taa tutkimus- ja kehit­tämis­menot neljään pros­ent­ti­in suh­teessa brut­tokansan­tuot­teeseen vuo­teen 2030 men­nessä? Sitoudut­teko varmis­ta­maan, että Suomes­sa on riit­tävästi osaa­jia tutkimus- ja kehittämistyöhön?

Aivan ehdot­tomasti. Toiv­ot­tavasti sinäkin sitoudut. Ja se sin­un Riikkasi. Riikalle ongel­mana tietysti on van­ha totu­us: ”facts, they have a lib­er­al bias”.

 1. Mil­lä keinoin olisitte valmi­ita keven­tämään ihmisille, yri­tyk­sille ja julkiselle sek­to­rille normeista ja byrokra­ti­as­ta aiheutu­via kus­tan­nuk­sia sekä hallinnol­lista taakkaa?

Joku piis­pa sanoi tämän joskus hyvin: tavoit­teena on lyhyet lait ja viisaat tuomarit.

 1. Mil­lä konkreet­tisil­la keinoil­la paran­taisitte suo­ma­laisen ruoan­tuotan­non ja met­sä­talouden tulevaisuutta?

Ruuan tuotan­nos­sa kan­nat­taa tähdätä laatu­un. Val­oisat kesät tuot­ta­vat voimakkai­ta maku­ja. Kan­nat­taa luot­taa markki­noi­hin enem­män kuin val­tion ohjaukseen.

Itse kas­vatan yrt­ti­ni kotona suo­ma­laisen Plan­tu­in lait­teis­tol­la. Ovat paljon parem­pia kuin kau­pas­ta ostetut

Jos meil­lä olisi enem­män met­siä ja vähem­män yhden puu­la­jin puu­pel­to­ja, Suo­mi voisi men­estyä parem­min matkailus­sa. Met­sät kestävät myös muut­tuvia olo­suhtei­ta parem­min kuin puuplantaasit.

 1. Miten edis­täisitte talouskasvua, elin­voimaa sekä yri­tys­ten ja yrit­täjien toim­intaedel­ly­tyk­siä koko Suomes­sa? Miten vahvis­taisitte Suomen houkut­tele­vu­ut­ta investointikohteena?

Kan­nat­taisiko kokeil­la markki­na­t­alout­ta? Olen lukenut siitä paljon hyvää. Tekin voisitte kokoomuk­ses­sa luop­ua pro busi­ness-suun­tauk­ses­ta ja ryhtyä kan­nat­ta­maan markki­na­t­alout­ta, siis pro mar­ket.

Alue­poli­ti­ik­ka pitää uud­is­taa kokon­aan, kos­ka siinä on nyt keskenään ris­tiri­itaisia tukia, jot­ka mak­sa­vat aivan tolkut­tomasti. Säästy­isi val­tavasti ja tehoa voisi tul­la silti lisää.

Nyt kun Mau­ri Pekkari­nen ja Anni­ka Saarikkokin suun­taa­vat oppo­si­tioon, voisi kaupunki­mais­ten elinkeino­jen kasvun vapaut­taa kahleista.  Syn­ty­isi val­tavasti lisää taloudel­lista toimeliaisuutta.

Sille ei voi mitään, että suun­taus on kaikkial­la maail­mas­sa kohti suuria kaupunkeja.

Niin ja tietysti. Hal­pa uusi­u­tu­va ener­gia houkut­telee investoin­te­ja Suomeen aivan ruuhkak­si asti. Sen täy­tyy har­mit­taa Riikkaa.

 1. Mil­lä keinoil­la vahvis­taisitte kaupunkien ja kun­tien elin­voimaa ja investoin­tikykyä muut­tuneessa toimintaympäristössä?

Muut­ta­mal­la pelisään­töjä. Nykysään­nöil­lä ei kan­na­ta hoitaa asioi­ta hyvin, kos­ka jos hoitaa, val­tio ulos­mit­taa hyö­dyn itselleen ja jät­tää kun­taan vain hai­tat. Vas­taavasti, jos käyt­tää rahaa ihan miten sat­tuu, val­tio tulee torvet soiden apuun.

Tässä takavu­osi­na havait­ti­in, että kun­tien välil­lä oli kol­man­nek­sen ero­ja siinä, paljonko rahaa ne käyt­tivät saman­ta­soisi­in sote-palvelui­hin. Miten tämä näkyi kutien taloudel­lises­sa liikku­mavaras­sa? Ei mitenkään, kos­ka val­tio tasasi nämäkin erot. Ei tarvitse ihme­tel­lä, etteivät hyvät käytän­nöt leviä.

Helsin­ki voisi laskea pros­ent­tiyk­siköl­lä kun­taveroaan yksinker­tais­es­ti nou­dat­ta­mal­la ekon­o­mistien neu­vo­ja ja nos­ta­mal­la kiin­teistöveroa. Sitä ei kan­na­ta tehdä, kos­ka val­tion haukankatse havait­sisi mata­lan kuntaveron.

Tämän kun muut­taisitte, kun­nat ryhty­i­sivät käyt­täy­tymän aivan paljon vastuullisemmin.

 1. Mitkä ovat mielestänne tärkeim­mät keinot päästö­jen vähen­tämisek­si? Mil­lä keinoin olette valmi­ita edis­tämään Suomen hiilineu­traal­isu­us­tavoitet­ta ja suo­ma­lais­ten yri­tys­ten puh­taan vien­nin kas­vat­tamista? Olet­teko valmi­ita luo­maan edel­ly­tyk­set uusille ydin­voimain­vestoin­neille ja pienydinvoimalle?

Raha on paras kon­sult­ti. Päästöistä pitää tehdä kalli­ita. Kaik­ki muut tavat tule­vat kalliimmiksi.

Eri­tyis­es­ti pitää kavah­taa poli­it­tis­es­ti houkut­tel­e­vaa aja­tus­ta sub­ven­toi­da vähäpäästöistä vai­h­toe­htoa (esim. sähköau­to­jen han­k­in­tat­uet), kos­ka ne ovat tehot­to­mia ja ennen kaikkea kos­ka ne tule­vat kalli­ik­si. Sinähän niin raka­s­tat niitä raho­ja, joten ymmärtänet tämän.

Tämä on asian help­po puoli. Vaikeampi puoli on tehdä tämä sosi­aalis­es­ti oikeu­den­mukaises­ti. Se taas on vält­tämätön­tä, jot­ta tämä voisi onnistua.

Hait­taverot eivät tee elämästä kalli­im­paa, kos­ka ne tekevät mah­dol­lisek­si alen­taa muu­ta vero­tus­ta ja lisätä tarvit­taes­sa tulonsiirtoja.

Ja nyt mal­ta miele­si. Halu­at tietysti jakaa nekin rahat rikkaille. Ne pitää palaut­taa kansalaisille niin, että tulon­jako ei muu­tu epäoikeudenmukaisemmaksi.

Jos kysyt, kuka tarvit­see kom­pen­saa­tio­ta, saat vas­tauk­sen, että kaik­ki tarvit­se­vat ja vieläpä kaik­ki tarvit­se­vat vähän enem­män kuin muut. Älä usko heitä. Näitä asioi­ta on todel­la help­po tutkia rek­iste­rien avul­la ja vaik­ka se kump­panisi Riik­ka vihaakin tutkit­tua tietoa, tutk­i­tu­ta silti. Tulok­set voivat olla yllättäviä.

Aal­to-yliopis­ton talousti­eteen laitok­sel­la tutkit­ti­in aikanaan, kuka joutuu mak­samaan kohon­neet polt­toaineen hin­nat. Kävi ilmi„ että julk­isu­udessa paljon esil­lä ollut paljon autoa tarvit­se­va haja-asu­tusaluei­den köy­hä kansa oli pelkkä taruo­len­to siinä mis­sä Joulupukkikin. Ei sel­l­aista ole. Maaseudul­la kyl­lä autoil­laan paljon, mut­ta eivät köy­hät vaan rikkaat. Tutkimus osoit­ti myös, että edel­lisen hal­li­tuk­sen sähkötuet menivät aivan vääri­in osoit­teisi­in. Olisi pitänyt puhua enem­män min­is­terin tekemi­sistä kuin hänen väite­tys­tä alko­holin käytöstään. Älä sinä sor­ru samaan. Halu­atko hyvien tutk­i­joiden yhteystietoja?

Ydin­voima. Tämä on mieli­ai­hei­tani. Omas­ta mielestäni nimit­täin tiedän ener­giakysymyk­ses­tä jotain oltuani pitkään maan toisek­si suurim­man ener­giay­htiön hal­li­tuk­sen puheenjohtaja.

Pelkkää läm­pöä tuot­taville mod­u­laarisil­la ydin­reak­tor­eil­la on kiire kaupunkien läm­mit­tämisessä. Niitä ei voi suun­nitel­la ennen kuin lain­säätäjä ker­too, mihin niitä voi sijoit­taa. Tähän vauh­tia ja paljon!

Sähköä tuot­tavia ydin­voimaloi­ta taas ei tähän maa­han syn­ny markki­nae­htois­es­ti, vaik­ka muut­taisitte lupakäytän­nön ilmoi­tusasi­ak­si. Paljon halvem­paa sähköä tulee suo­ras­taan tul­vi­mal­la. Jos halu­taan ydin­voimaloi­ta leikkaa­maan hin­tahuip­pu­ja, niitä pitäisi tukea syöt­tö­tar­if­fil­la tai jol­lain muual­la taval­la. Jos mikään ei muut­tuisi, täl­lainen tuki kap­a­siteet­ti­mak­sun nimis­sä voisi olla järkevääkin, mut­ta minäpä luulen, että joku kehit­tää hal­van akun sitä ennen ja pär­jäämme hyvin tuuli- ja aurinkovoimal­la, joka on puo­let ydin­sähköä halvempaa.

= = = =

Nyt vaimo kut­suu syömään. Jatkan iltapäiväl­lä, ellen lähde pyöräilemään, tai sit­ten huomen­na. Jatkoa seuraa.

 

 

 

43 vastausta artikkeliin “Vastaukseni Orpolle, osa 2”

 1. Hoitoalas­ta on tul­lut maa­han­muut­ta­jille niin san­ot­tu sisään­heit­toala, jol­la pääsee Suomeen. Se mikä tämän väit­teen perustelee niin on se, että maa­han­muut­ta­jat kuten kukaan muukaan ei halua jäädä hoitoalalle työsken­nel­tyään noin puoli vuot­ta alal­la ja nähtyään oikeasti mitä se on. Huonot työolo­suh­teet, huono palk­ka ja moraa­li­nen, sekä eet­ti­nen kuor­ma on liian suuri.

  Kaiken kaikki­aan työolo­jen kokon­aisu­us hoitoalal­la on erit­täin huono. Sitä on vaikeaa kor­ja­ta. Tekoä­lyn ja sen tuo­ma automa­ti­saa­tion kehi­tys voi jonkin ver­ran kor­ja­ta tilannetta.

  1. “Hoitoalas­ta on tul­lut maa­han­muut­ta­jille niin san­ot­tu sisään­heit­toala, jol­la pääsee Suomeen.”

   Ei ole sisään­heit­toala eikä pääse ellei ole alun­perin valikoitunut jonkin meil­lä tuote­tun han­keputken kaut­ta. Esim. vaik­ka se Ken­ian “maakun­tien rahoit­ta­ma” hoitajatuonti. 

   Sit­ten kun eu:n ulkop­uolelta tul­laan ilman koti­maista han­keputkea ja valmis­tu­taan sh amk, niin täl­lä tutkin­nol­la ei ole riit­tävää tulota­soa, jot­ta saisi jäädä maa­han. Tässä vai­heessa on pakko men­nä vaik­ka Sak­saan, kuten ystäväni teki. Onnek­si sai sen­tään vielä tehdä suo­ma­laiseen yliopis­toon jatko­tutkin­non, jot­ta saati­in kaik­ki kulut suomeen, vaik­ka maas­sa olemista ei sallittukaan.

   Jos joku medi­as­sa kiin­nos­tuu siitä, miten mei­dän hoitoalalle korkeak­oulute­taan henkilöstöä, jolle ei anneta mah­dol­lisu­ut­ta jäädä maa­han, niin saa lait­taa yhteysti­eto­ja alle. Otan kyl­lä yhteyttä

   1. Puo­livuot­ta tulleista maa­han­muut­ta­jista taitaa olla merkit­tävä osa kanssasi eri mieltä sen puolen vuo­den jäl­keen. Työolo­suh­teet muu­ta­vat mielip­i­teet ja asen­teet toisen­laisik­si. Myöskin kyseessä on ala jonne on helpoin Suomes­sa työl­listyä huonom­mal­lakin kielitaidolla.

   2. Tarkoi­tat var­maan, ettei saa per­het­tä maa­han? Vai onko palk­ka alle 3k ja Suomes­sa kat­so­taan löy­tyvän jo työntekijöitä?

   3. “Tarkoi­tat var­maan, ettei saa per­het­tä maa­han? Vai onko palk­ka alle 3k ja Suomes­sa kat­so­taan löy­tyvän jo työntekijöitä?”

    Ei, vaan ei saa itseään maa­han. Tai siis sai, kos­ka oli aiem­pi lupa, mut­ta karkoitettiin.

    Menee suun­nilleen näin: Vamis­tu­mi­nen sh AMK -> töi­hin toiseen eu maa­han -> jatko-opin­topaik­ka Suo­ma­lais­es­ta yliopis­tos­ta -> opin­to­ja ja töitä samanaikaises­ti noin 6 kuukaut­ta ulko­mail­la (suo­ma­laisen yliopis­ton koordi­noimana, suo­ma­lais­es­ta yliopis­tos­ta rahoi­tus­ta 4000 euroa, ulko­maalais­es­ta yliopis­tos­ta pikkaisen enem­män…) -> paluu suomeen kaik­ki hom­mat asial­lis­es­ti hoidet­tuna (edelli­nen oleskelulu­pa voimas­sa, joten paluu suomeen suju­va, asun­non han­k­in­ta ym. asi­at kun­toon ja oleskelu lupa vireille -> hylkäävä päätös taloudel­lisi­in perusteisi­in vedoten.

    Olin siis itse samas­sa paikas­sa hak­i­jan kanssa tuon noin 6 kuukaut­ta ja voin tode­ta, että tämä oli itsel­leni taloudel­lis­es­ti erit­täin kan­nat­ta­va reis­su. Ole­tan, että tämä ystäväni sai vielä enem­män rahal­lista kor­vaus­ta reis­sus­ta, sil­lä hän kävi pitämässä esi­tyk­sen euroop­palaisit­tain erit­täin suures­sa sem­i­naaris­sa sekä kon­sul­toi jotain mei­dän hom­man ulkop­uolista tutkimushanket­ta. (Hänelle hyväksyt­ti­in tulok­si ain­oas­taan tuo suo­ma­laisen yliopis­ton anta­ma 4000 euroa)

    Joka tapauk­ses­sa migri hylkäsi hak­i­jan sil­lä perus­teel­la, että sairaan­hoita­ja tarvit­see Suomes­sa toden­näköis­es­ti täy­den­tävää toimeen­tu­lo­tukea ja tilil­lä ole­vat rahat eivät ole uskottavia. 

    Koro­nan ykkösaal­toon sijoit­tu­va karkoit­ta­mi­nen aiheut­ti vielä sen, että matkus­ta­maan ei päässyt. Tässä oli kaver­il­la myös pelko, että rikkoo lakia, joten pelko oli, että polt­taa sil­tansa koko eu-alueelle suomen per­seilyn vuok­si. Pois lähtemisen yhtey­teen tuli myös keskustelu hoito­henkilökun­nan pakko­laista ja selvi­tyk­sen perus­teel­la pakko­la­ki kos­ki kave­ria, vaik­ka samaan aikaan migri karkoit­ti. Pakko­la­ki, jos­ta vään­net­ti­in tuli kotikun­ta­lain perus­teel­la ja tässä on työkkäri määräävänä viranomaisena.

    Joka tapauk­ses­sa tulos oli se, että kaveri lait­toi sähkö­pos­tia mui­hin eu-mai­hin ja meni töi­hin Sak­saan. Sinne muut­ti perässä myös ajanoloon hänen puoliso, jon­ka olisi myös mielel­lään näh­nyt tekemässä työtä Suomes­sa, mut­ta nyt hän ei ole edes käynyt tääl­lä. Mei­dän porukas­ta yksi lähti kova­palkkaisi­in hom­mi­in muualle, kun tänne ei saatu porukkaa kasaan. Ja minä jäin van­haan työhöni.

    Onnek­si korona sen­tään muut­ti pelikent­tää siten, että tämä kaveri valmis­tui suo­ma­lais­es­ta yliopis­tos­ta etänä. Onnea valmis­tu­mis­es­ta. Meil­lä suomes­sa tarvi­taan juuri tämänkaltaista osaamista! Mis­tähän sitä saataisi­in tänne?

   4. Oletko var­ma, ettei kyse ole kohteliaisu­ussy­istä ker­ro­tus­ta valkois­es­ta val­heesta, että Suo­mi ei yllät­täen ollutkaan se ykkös­vai­h­toe­hto. Sairaan­hoita­jan palkan kyl­lä pitäisi kaiken jär­jen mukaan riit­tää yhden henkilön asumiseen pk-seudullakin.

    Näitäkään asioi­ta ei tarvit­sisi miet­tiä, jos palve­lut ja etu­udet oli­si­vat vain kansalaisille.

   5. “Oletko var­ma, ettei kyse ole kohteliaisu­ussy­istä ker­ro­tus­ta valkois­es­ta val­heesta, että Suo­mi ei yllät­täen ollutkaan se ykkös­vai­h­toe­hto. Sairaan­hoita­jan palkan kyl­lä pitäisi kaiken jär­jen mukaan riit­tää yhden henkilön asumiseen pk-seudullakin.”

    Olen. Min­ul­la on kaik­ki asi­aan liit­tyvät asi­akir­jat täl­lä koneel­la, jol­la juuri naput­te­len. Asi­as­sa ei ole mitään epä­selvää. Karkoituk­sen perus­teena on se, että hak­i­jan talous ei ole turvattu.

    Min­ul­la itsel­läi­ni on aika vah­va käsi­tys siitä, mik­si tämä päätös on täl­lainen. Se johtuu siitä, miten migriä on johdet­tu. Oma käsi­tyk­seni on, että työn­tek­i­jöiltä on pyy­det­ty ja vaa­dit­tu hylkääviä päätök­siä. Tämänkin päätök­sen on allekir­joit­tanut nuori tyt­tö, joka on valmis­tunut taiteista eikä hänel­lä ole mitään aiheeseen liit­tyvää koulu­tus­ta, ei ole vielä työkoke­mus­ta eikä oikein voi tuos­sa iässä olla elämänkoke­mus­takaan. On vain vir­ka, jota johde­taan. Ja paskalla johtamisel­la saa sitä, mitä tilaa.

   6. No parem­pi kuitenkin noin päin. Migri on vas­tu­us­sa suo­ma­laisille, ei ulko­maalaisille. When in doubt, leave them out!

 2. Tässä oi oivia havain­to­ja ter­veysalas­ta. Suomes­sa on paljon lääkäre­itä ja hoita­jia, jot­ka eivät viihdy julkisel­la puolel­la. Yksi­tyisel­lä ei mak­se­ta enem­pää, ainakaan hoita­jille, mut­ta johde­taan parem­min. Syitä on ainakin kak­si: juris­tit jot­ka kek­sivät uusia vält­tämät­tömiä rapor­toin­ti­vaiku­tuk­sia, sekä lääkärit, jot­ka ovat ain­oi­ta jot­ka voivat johtaa mitään ter­vey­den­hoitoon liit­tyvää. Jos tämä olisi oikein, telak­ka johtaisi paras hit­saa­ja ja paperite­hdas­ta valvomon oper­aat­tori. Kum­ma kun tätä ei ole kokeiltu.

  1. Kun lääkärit aikanaan perus­ti­vat omil­la rahoil­laan mehiläisen, sen johtoon ei otet­tu lääkäriä vaan ammat­ti­jo­hta­ja, mut­ta siinä olikin kyse omista rahoista. Tämä siis ennen kuin se myyti­in ulkomaille.

   1. Tämä Osmon havain­to on mie­lenki­in­toinen. Olen itse työsken­nel­lyt noin 10 vuot­ta julkissek­to­ril­la ja sitä ennen yksi­tyis­sek­to­ril­la ja edelleen ihmette­len mikä pätevöit­tää jonkun tietyn alan ihmisen johta­maan suurem­paa organ­isaa­tio­ta ja kehit­tämään sitä jos ei ole opiskelul­la han­kit­tu sel­l­aista osaamista ja koke­mus­ta sel­l­ais­es­ta. Has­sul­ta kuu­lostaa, että lääkäri­opin­noil­la voisi pyörit­tää jotain keskus­sairaalan hallintoa tms. Julk­ishallinnos­sa on vielä sel­l­ainen merkilli­nen käsi­tys, että kun on alan korkeak­oulu- tai yliopis­to­tutk­in­to niin on pätevä johta­maankin. Sel­l­ais­es­ta mak­se­taan verovaroil­la ja kalliisti.

  2. Hyv­in­voin­tialuei­den vaaleil­la val­i­tut päät­täjät ovat hyvin suurelta saman organ­isaa­tion työntekijöitä.
   Var­ma jar­ru uudistuksille.

 3. “Pitäisi tietysti nos­taa palkko­ja ennen kaikkea siel­lä, mis­sä työvoima­pu­la on suurin. Tässä on ongel­mana tämä onneton palkko­jen har­mon­isoin­ti. Kun nos­taa yhdessä tehtävässä, pitää har­mon­isoin­nin nimis­sä nos­taa kaikkien muidenkin palkkoja.”

  Ay-liik­keen tulisi pohtia tätä asi­aa yhteiskun­nal­lis­es­ta näkökul­mas­ta eikä vain kun­ta-alan etunäköko­hdas­ta. Onneton ratkaisu oli linkit­tää hyv­in­voin­tialan sopimuk­set kun­ta-alan sopimuksiin.

 4. “Jos meil­lä olisi enem­män met­siä ja vähem­män yhden puu­la­jin puu­pel­to­ja, Suo­mi voisi men­estyä parem­min matkailus­sa. Met­sät kestävät myös muut­tuvia olo­suhtei­ta parem­min kuin puuplantaasit.”

  Met­sät eivät lisää tur­is­mia. Varsin har­va tur­isti uskaltaa men­nä (oikeaan)metsään. Muuten olen samaa mieltä puupelloista.

 5. “Sähköä tuot­tavia ydin­voimaloi­ta taas ei tähän maa­han syn­ny markki­nae­htois­es­ti, vaik­ka muut­taisitte lupakäytän­nön ilmoi­tusasi­ak­si. Paljon halvem­paa sähköä tulee suo­ras­taan tulvimalla.”

  Kun sin­ul­la on sisäpi­irin tietoa niin mik­si Helsin­ki sit­ten omis­taa osuuk­sia ydin­voimas­ta jos tuules­ta saa halvem­paa sähköä? Tuulisähkön edullisu­us on osit­tain harhaa. Ydin­voimalat joutu­vat jär­jestämään varate­hoa siltä var­al­ta jos voimala putoaa verkos­ta. Näin ei ole lai­ta tuulivoima­puis­to­jen osalta. Tuulivoiman tuot­ta­jien (ainakin yli 100 MW tehois­t­en puis­to­jen) pitäisi velvoit­taa varate­hon jär­jestämiseen. Meil­lä on nyt asen­net­tua tehoa jo yli 5000 MW ja tuotan­non vai­htelu on 0 — 5000 MW.

 6. “Maaseudul­la kyl­lä autoil­laan paljon, mut­ta eivät köy­hään vaan rikkaat.”

  Maaseudul­la köy­hätkin joutu­vat liikku­maan oma­l­la autol­la kun muu­ta keinoa ei ole. Toki aja­vat vähem­män kos­ka ovat köyhiä.

  1. Tästä tehti­in rek­ister­i­haku,. Elleivät köy­hän sormeile matkamit­taria ennen kat­sas­tus­ta, maaseudun köy­hät aja­vat aika vähän.

   1. Niin­hän totesin, köy­hillä ei ole varaa ajaa paljon. Köy­hiltä pienikin meno­lisäys tekee kipeäm­pää kuin varakkaammilta.

   2. Tun­nen aika mon­ta ‘maaseudun köy­hää’. Useim­mat eivät aja kilo­me­treis­sä mitat­tuna paljon, mut­ta joka kilo­metri on vält­tämätön, eikä sitä voi kor­va­ta bus­sil­la, raitio­vaunul­la tai sähköpyörällä.
    Yhtä hyvin voisi perustel­la ettei köy­hät syö paljoa, joten kyl­lä hei­dän ruokansa voisi mak­saa enemmän.

 7. “Tämän voisi ratkaista niin, että nou­date­taan Riikan tah­toa Per­sus­tanis­sa, mut­ta muual­la Suomes­sa van­huk­set hoidet­taisi­in koti­maas­sa ja hyväksyt­täisi­in vaik­ka Fil­ip­pi­iniläiset hoita­jat, niistä kun on tääl­lä todel­la hyviä kokemuksia.”

  Aika mon­en “muual­la Suomes­sa” asu­van van­hem­mat ja muut iäkkäät suku­laiset asu­vat Persustanissa.

 8. “Jos halu­taan ydin­voimaloi­ta leikkaa­maan hintahuippuja,…”

  Ymmär­rät var­mana, että kukaan ei raken­na ydin­voimaa huip­pu­jen leikkaamiseen vaan perusvoiman tuotan­toon. Huip­pu­jen leikkaamiseen sopii tule­vaisu­udessa sähköpolt­toaineil­la toimi­vat voimalat.

   1. Eli nyky­isin öljyl­lä toimi­vat “pienet” huip­puläm­pövoimalat kor­vat­taisi­in “pie­nil­lä” ydin­voimaloil­la, joiden käyt­töai­ka olisi mak­simis­saan muu­ta­ma kuukausi vuodessa.

    On yllät­tävää, että tätä ei kan­nat­taisi tehdä esimerkik­si läm­pöä varas­toimal­la siten, että läm­pö tuote­taan läm­pöpump­pu­jen ja tuulivoiman yhdis­telmäl­lä. Sen sijaan raken­net­taisi­in kaupunkei­hin usei­ta ydinjätteentuotantolaitoksia.

 9. Pitkälti samat miet­teet. Mut­ta negati­ivi­su­u­den nimis­sä pitää sanoa vas­taan asiois­sa, jois­sa olen eri mieltä!

  Se kaverisi Riik­ka ilmeis­es­ti halu­aa lähet­tää van­huk­set hoidet­tavak­si ulko­maille, jot­ta tänne ei tarvit­sisi tuo­da ulko­mail­ta vier­aan näköisiä hoita­jia, joi­ta lapset juok­se­vat pelois­saan karkuun.

  Pieniä sydän­poti­lai­ta on laitet­tu hoitoon Tan­skaan, joiden ammat­tili­itot ovat pitäneet tiukasti kiin­ni ammat­tipätevyyk­sistä ja kieli­tai­dos­ta, ja jos­sa myös työvoiman maa­han­muut­to on ollut Ruot­si­in ja Suomeen ver­rat­tuna erit­täin tiukkaa.

  Miten vahvis­taisitte las­ten, nuorten ja per­hei­den hyv­in­voin­tia? Miten tor­juisitte nuorten syrjäytymistä?

  Mut­ta tämähäm on help­po kysymys. Hyvä aloi­tus olisi paran­taa hei­dän aloi­tus­ta­son työmah­dol­lisuuk­siansa lopet­ta­mal­la tarpee­ton maa­han­muut­to. Tämä olisi myös rehelli­nen sig­naali nuorten eikä Eteläran­nan puolel­la olemis­es­ta, että me suo­ma­laiset pidämme yhtä ja olemme samas­sa veneessä. On väliä, miltä asi­at näyttävät!

  Jot­ta meil­lä olisi jatkos­sakin hyviä opet­ta­jia, alan palkkauk­sen on olta­va sel­l­aista, että opet­ta­jak­si pyritään eikä jouduta.

  Tässä kuten hoito­työssäkin on vähin­tään yhtä paljon kyse työoloista. Suur­in­ta val­tiomi­es­taitoa ei ole shop­pail­la “investoin­te­ja nuorten osaamiseen ja hyv­in­voin­ti­in” (luo­ma­l­la opet­ta­jille lisää johta­jata­son virko­ja?), vaan tun­nistaa täysin ilmaisia tapo­ja paran­taa tehokku­ut­ta. Ja johtaa ja koordi­noi­da niiden toimeen­pano. Mon­esti paran­nuk­sia on help­po löytää tart­tumal­la herkki­in ja kiis­tanalaisi­in aiheisi­in, kuten tasa-arvoon. Koulus­sa on demari-ide­olo­gian ja muo­tivil­li­tys­ten jäljiltä paljon mata­lal­la roikku­via hedelmiä. Äly­taulut, avokont­torit, inklu­u­sio avus­ta­ji­neen, äly­puhe­limet. Jois­sakin on tilaisu­us jopa säästöi­hin, suur­in­ta leikkaus­po­ten­ti­aalia var­maan omaa epäti­eteelli­nen toivei­den tyn­nyri nimeltään varhaiskasvatus.

  Täy­tyy sanoa, että ope­tusvirko­jen täyt­tämisen han­kalu­us pk-seudul­la on jälleen yksi luke­ma­ton ja ynnäämätön maa­han­muu­ton kus­tan­nus. Täy­tyy, kos­ka sinä et koskaan sano.

  van­ha totu­us: ”facts, they have a lib­er­al bias”.

  Jutel­laan mil­loin vaan rotuopista ja parafil­ioiden eti­olo­gias­ta, eihän mikään inhim­milli­nen ei saa olla ihmiselle vieras­ta. Tai läm­pen­e­misen hyödy­istä. Mut­ta ei poli­ti­ikan yhteydessä.

  Tämän kun muut­taisitte, kun­nat ryhty­i­sivät käyt­täy­tymän aivan paljon vastuullisemmin.

  Ei pidä myöskään uno­htaa, miten kaupun­git myivät sote-kiin­teistöjään yksi­ty­isille ennen sote-alueisi­in siir­tymistä. Sote-alueet voisi­vat vas­tu­ullisu­u­den nimis­sä lait­taa vuokralaskut kiin­teistö­jen sijaintikaupungeille.

  1. “Tai läm­pen­e­misen hyödyistä.”

   Kiin­nos­tu­in. Mitä ovat ‘läm­pen­e­misen hyödyt’ (ole­tan että puhe on ilmas­ton läm­pen­e­mis­es­tä, kor­jaa jos olen väärässä).

   1. Alus­tuk­se­na ja siir­tymisenä sopi­vaan mie­len­ti­laan annan seu­raa­van har­joi­tuste­htävän: Mitä ilmas­ton läm­pen­e­misen ja hiilid­iok­sidip­i­toisu­u­den kasvun hyö­tyjä tulee mieleen, mitä olet näh­nyt medi­as­sa mainittavan?

    Seu­raavas­sa slaidis­sa oma listani.

   2. “Mitä ilmas­ton läm­pen­e­misen ja hiilid­iok­sidip­i­toisu­u­den kasvun hyö­tyjä tulee mieleen, mitä olet näh­nyt medi­as­sa mainittavan?”

    Lähin­nä ns. vai­h­toe­hto­me­di­as­sa olen näh­nyt sen­su­un­taisia ajatuk­sia että maat­alouden tuot­to kas­vaa sel­l­aisil­la alueil­la jot­ka aiem­min oli­vat liian kylmiä. Tämä ei kuitenkaan ole net­to­hyö­ty, jos tuot­to vähe­nee sel­l­aisil­la alueil­la, jot­ka nyt ovat sovel­tuvia maanviljelykseen.

   3. Annan vielä vinkke­jä ennen kuin pal­jas­tan vastaukset.

    Minkälainen kasvu oli jääkausien aikaan?

    Miten hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen vaikut­taa kasvuun?

    Entä mikä mah­taa olla läm­pöti­lan ja työn tuot­tavu­u­den yhteys?

   4. “Annan vielä vinkke­jä ennen kuin pal­jas­tan vastaukset.
    Minkälainen kasvu oli jääkausien aikaan?
    Miten hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen vaikut­taa kasvuun?
    Entä mikä mah­taa olla läm­pöti­lan ja työn tuot­tavu­u­den yhteys?”
    1. Melko merk­i­tyk­setön kysymys kos­ka glasi­aalin aikana ihmiskun­nan tekni­nen kehi­tys oli äärim­mäisen hidas­ta tai olema­ton­ta, joten ‘talouskasvua’ nykyisessä mielessä ei tapah­tunut. Ilmas­tol­lises­sa mielessä ihmiset asui­v­at siel­lä mis­sä heil­lä oli hyvä olla, kuten nykyäänkin. Suo­mi oli ihmiselle elinkelvo­ton, mut­ta esimerkik­si Sahara hyvinkin sopiva.
    2. Puhutaanko nyt kasvil­lisu­u­den kasvus­ta? Hiilid­iok­sidin lisään­tymi­nen voi aut­taa kas­vamista, mut­ta kasvit tarvit­se­vat muu­takin kuin hiilid­iok­sidia. Kaik­ki maail­man CO2 ei auta, jos alueelta lop­puu vaik­ka vesi.
    3. Ihmiset ovat tuot­tavim­mil­laan sil­loin kun läm­pöti­la on heille sopivin. Jos on liian kuuma tai kylmä, tuot­tavu­us huononee. Mil­lään lin­eaarisel­la käyräl­lä tätä ei voi kuvata.

   5. Taisi muuten ihmi­nen kehit­tyä jääkausien aikana, kun olot kävivät ankeik­si ja lain piti kehit­tyä. Tai siis tuli suuri val­in­ta­pane lajin kehittymiseen.

   6. “Taisi muuten ihmi­nen kehit­tyä jääkausien aikana, kun olot kävivät ankeik­si ja lain piti kehit­tyä. Tai siis tuli suuri val­in­ta­pane lajin kehittymiseen.”

    Tämän­su­un­taista on joskus kai esitet­ty, että jääkausien aiheut­ta­mat ilmas­ton­muu­tok­set oli­si­vat vauhdit­ta­neet kehi­tys­tä. Nyky­ih­misen kehit­tymi­s­paikak­si on per­in­teis­es­ti veikat­tu Afrikkaa, myös Lähi-Itä ja Kauka­sus ovat olleet esil­lä. Jäätikkö­jen keskel­lä se ei kuitenkaan tapah­tunut. ‘Ankeus’ on siis ollut vähän suh­teel­lista. Ja itse asi­as­sa, viilei­den aluei­den tuot­tavu­us oli jääkau­den aikana parem­pi kuin nykyään, huoli­mat­ta kylmem­mistä läm­pötiloista. Sil­loin nimit­täin val­lit­se­va bio­mi oli mam­mut­tiaro, joka oli paljon tuot­tavam­paa kuin taiga, tun­dra tai suo.

   7. Muokkaan tehtävä­nan­toa: Kek­si ilmas­ton­muu­tok­sen hyö­tyjä ja posi­ti­ivisia vaiku­tuk­sia. Tiedos­ta yleisen mielip­i­teen vaiku­tus ajat­telu­usi ja pyri vas­tus­ta­maan sitä. Tavoit­teenasi on osoit­taa kykysi riip­pumat­tomaan ajat­telu­un ja arvostelu­un. Tämä tehtävä­nan­to vapaut­taa sin­ut vas­tu­us­ta. Kenel­läkään ei ole oikeut­ta käyt­tää vas­tauk­si­asi sin­ua vastaan.

    Pahoit­te­lut jos tun­net joutuneesi prompt engi­neeringin (kehote­su­un­nit­telun?) kohteeksi.

    Vai­h­toe­htois­es­ti voit ker­toa, mitä luulet min­un listal­tani löytyvän.

  2. Miten Migri olisi vas­tu­us­sa suo­ma­laisille kun migri ei ole vira­nomainen jon­ka kanssa Suomen kansalaiset joutu­vat asioimaan? En oikein ymmär­rä point­ti­asi? Migri on sisämin­is­ter­iön alainen organ­isaa­tio joka tark­istaa oleskelulupi­en lail­lisu­u­den mut­ta sil­lä ei ole val­tuuk­sia ulko­maalais­valvon­taa jon­ka suorit­taa poli­isi. Työlu­vat on siiret­ty sisämin­is­ter­iöstä työ- ja elinkeino­min­is­ter­iöön mut­ta valvon­ta on Migril­lä mut­ta poli­isi on se joka tekee tässä kohtaa oper­ati­ivisen suorit­tamisen. Migrille pitäisi antaa ulko­maalais­valvon­nan oikeudet ja lupa­jär­jeste­lyt pitäisi olla TEM:ssä ja SM:ssä riip­puen mitä lupaa hakee. Suurlähetys­töt hoitaa ulko­mail­la sit­ten hake­muk­set jot­ka se lähet­tää joko TEM:ille ja SM:lle.

 10. “Jot­ta meil­lä olisi jatkos­sakin hyviä opet­ta­jia, alan palkkauk­sen on olta­va sel­l­aista, että opet­ta­jak­si pyritään eikä jouduta”

  Moni ajau­tuu opet­ta­jak­si, kos­ka porukkaa ylik­oulute­taan yliopis­tois­sa ja opet­ta­jan ura on mon­elle ain­oa real­isti­nen kohde mihin käyt­tää sitä koulu­tus­ta. Yliopis­tot eivät pysty tar­joa­maan työ­paikko­ja tutk­i­joille ja monel­la alal­la yksi­tyisel­lä puolel­la ei ole töitä kovin monille tutk­i­joille. Tämän seu­rauk­se­na sit­ten men­nään opet­ta­maan sitä alaa mitä on opiskeltu.

  Myös yliopis­to­jen ja muun julk­isra­hoit­teis­ten tutkimuskeskusten rahoi­tus­mall­it ovat sel­l­aisia, että ne pakot­ta­vat jen­gin pois akatemi­as­ta siinä vai­heessa kun halu­taan perus­taa per­het­tä ja ottaa asun­to­lainaa. Vuo­den välein vingut­tavil­la apu­ra­hoil­la, pätkä­sop­pareil­la ja jatku­vasti muut­ta­maan pakot­tavil­la lyhy­il­lä post-doceil­la ei ole kiva pyörit­tää perhettä.

 11. Olen pet­tynyt. Itse uskon että kun jär­jet­tömyyk­si­in paisunut­ta val­tiori­ip­pu­vu­ut­ta vähen­net­täisi kaut­ta lin­jan niin musi­ikkia, kult­tuuria ja liikun­taa tuotet­taisi nykyi­nen määrä myös ilman julk­ista tukea. Jos kun­nas­sa on perus­palve­lut huip­pukun­nos­sa, rahaa jää yli ja kun­ta­laiset halu­a­vat vält­tämät­tä tukea kaupungi­norkeste­ri­aan niin tukekoot. Asian ei tosi­aankaan pidä kuu­lua val­ti­olle, Riikalle eikä Petterille.

 12. Hoita­japu­lan syynä Las­ten­sairaalas­sa on näköjään parkkipaikko­jen puute.

  Mia Laiho@MiaLaiho
  “Parkkipaikat kun­toon hoita­jille ja lääkäreille niin hoito­jonot saisi­vat kyytiä!Toimintojen keskit­tämisel­lä keskus­taan on hin­tansa. #pysäköin­ti on ratkaista­va pikaises­ti. #hus ja #helsin­ki yhteistyötä tarvi­taan. #hoita­ja #las­ten­sairaala #sil­ta­sairaala”

  Lasse Lehtonen@lasleh
  Vas­tauk­se­na käyttäjälle
  @MiaLaiho
  Lupaatko Mia nyt lisää investoin­ti­ra­haa HUSille? HUSin investoin­tibud­jet­ti­han (eli ns. lainan­ot­to­val­tu­us) määräy­tyy osana Uuden­maan hyv­in­voin­tialuei­den ja Helsin­gin investoin­te­ja, joista olet ollut päät­tämässä. Jos HUSin tulos on ali­jäämäi­nen, ei lainan­ot­to­val­tu­u­ta ollenkaan saa

  1. Eikö Meilah­den alle ole louhit­tu val­ta­va parkkilu­o­las­to? Onko niin että vapai­ta paikko­ja niis­sä ei ole vai mak­saako pysäköin­ti liikaa (hoita­jien palkkoi­hin verrattuna) ?

   Toinen syy parkkion­gelmi­in on että se toinen metrolin­ja joka on suun­nitel­tu kulke­maan Meilah­den kaut­ta ei ole vieläkään ole­mas­sa ja tuskin sitä aio­taan edes rak­en­taa mei­dän elinaikanamme.

 13. Tuos­ta hoita­jan tyt­tären viu­lu­tun­nista: Eikö se ole merkit­tävästi helpom­pi jär­jestää yksi­tyisel­lä kun voi vain ilmoit­taa että “sori, ei löy­dy keikka­hoita­jaa tai vas­taan­ot­toaikaa pe ip, soi­ta ensi viikol­la uudelleen”? 

  Jos julkises­sa vakivirkatyöy­hteisössä joku saisi jotain jous­toa koko työy­hteisö olisi koh­ta kap­inas­sa kun muut koke­vat joutu­vansa venymään sen yhden puoles­ta. Osas­toa taas ei voi lait­taa kiin­ni per­jan­tasin vain sik­si, että kaikil­la olisi koh­ta olen­naisen tärkeitä meno­ja juuri silloin.

  Toisek­si: Ihmette­len sitä, mis­tä niitä halpo­ja assis­tent­te­ja lääkäreille, hoita­jille ja koh­ta var­maan lähi­hoita­jille löy­de­tään jot­ka tun­te­vat sairaan­hoidon sof­t­at ja byrokra­ti­akäytän­nöt sekä lääketi­eteen ter­mit? Jos taas heitä löy­tyy mak­samal­la yhtä paljon kuin hoita­jille, niin se johtaa hoita­jien palkkavaaa­timusten nousu­un (“me tääl­lä sen hoito­työn teemme eivätkä sih­teer­it”) ja poli­itikko­jen val­i­tuk­si­in siitä miten lisära­ha menee byrokraat­tien palkkaamiseen eikä hoitotyöhön.

 14. Mik­si mod­u­laaris­ten ydin­reak­tor­ei­den pitäisi olla pelkkää läm­pöä tuot­tavia? Käsit­tääk­seni ter­mo­dy­nami­ikan lake­ja ei kiin­nos­ta mikä sitä vet­tä läm­mit­tää, joten yhteis­tuotan­nol­la saisi polt­toaineesta enem­män irti.

  (plus sit­ten saisi sähköverkkoon insinöörien kaipaa­maa iner­ti­aa lisää)

  1. Pelkkä läm­pökat­ti­la on val­ta­van paljon yksik­er­taisem­pi ja on saatavis­sa hel­posti pas­si­ivis­es­ti tur­val­lisek­si. Jos sähköä tuot­ta­va SMR pitää rak­en­taa kauas asu­tuk­ses­ta, läm­mön käyt­tö kaukoläm­pöön on todel­la kallista. For­tum halu­aisi rak­en­taa sel­l­aisen Lovi­isaan ja vetää sieltä putken Helsinki­in. Pelkän putken hin­nal­la saisi saman läm­pömäärän tuot­ta­van pelkkää läm­pöä tuot­tavil­la reaktoreilla

 15. 11. Olet­teko sitoutuneet par­la­men­taarisen TKI-ryh­män hyväksymään tavoit­teeseen nos­taa tutkimus- ja kehit­tämis­menot neljään pros­ent­ti­in suh­teessa brut­tokansan­tuot­teeseen vuo­teen 2030 men­nessä? Sitoudut­teko varmis­ta­maan, että Suomes­sa on riit­tävästi osaa­jia tutkimus- ja kehittämistyöhön?
  TKI-rahoi­tus on olta­va 4 pros­ent­tia BKT:stä (rahoi­tus­la­ki) vuo­teen 2030 mennessä
  tutkimuk­selle, kehit­tämiselle ja innovaatiolle
  val­ti­ol­ta vuodessa 1/3, (1,33 % BKT:stä 2030) ja yri­tyk­siltä 2/3, pelkkä val­tion rahoi­tus ei rahoi­ta itseään
  v. 2022 BKT oli 266,7 mrd €, siitä 4 % olisi 10,7 mrd €
  V. 2022 val­tion T&K‑rahoitus oli 2,5 mrd € (0,93 % BKT:stä)
  v. 2023 budj. 2,4 mrd. € ja v. 2030 4,3 mrd. € (lisäys yht. 1,9 mrd. €/ 7 v.)
  vuo­den 2024 bud­jetista alka­en lisäys n. 280 milj. € vuosittain
  merkit­tävää yksi­ty­is­ten T&K‑investointien lisäämistä, tuke­maan tuot­tavu­us- ja talouskasvua
  val­tion verokan­nuste yri­tys­ten T&K‑toimintaan ver­rokki­mais­sa v. 2020 oli alle 0,3 % BKT:stä (paljonkin alle).
  val­ti­ol­ta odote­taan nyky­istä laa­jem­paa verokan­nustin­ta tutkimuk­seen ja kehit­tämiseen ja elinkei­noelämä osoit­taa sitoumuk­sen­sa ja sitoutuu vuosit­tain mil­jar­di­en lisäpanokseen
  Verovähen­nys toimii osal­la yri­tyk­sil­lä parem­min kuin avus­tus­muo­toinen tuki, ja molem­mat ovat tässä käsi kädessä,
  Noin 280 miljoo­nan euron lisära­hoi­tus voidaan rahoit­taa velal­la, vero­tus­ta nos­ta­mal­la, val­tion mui­ta tulo­ja kas­vat­ta­mal­la, val­tion omaisu­ut­ta myymäl­lä tai nip­istämäl­lä muual­ta kehyksestä.
  Osaa­jien riit­tävyys Suomes­sa ja kan­sain­välis­ten huip­pututk­i­joiden houkut­telem­i­nen on ensiar­voisen tärkeää.
  Kil­pailukykysopimus on mak­sanut palka­nsaa­jille 11,7 miljardia.
  arvioin­tineu­vos­to sanoi, että seu­raa­van kah­den hal­li­tuskau­den aikana julk­ista talout­ta olisi sopeutet­ta­va 1–1,5 mil­jardil­la eurol­la vuosittain
  työ­matkaku­lut on 1,5 mil­jar­dia vuodessa, mak­samal­la itse matkansa tai siir­retään työ­nan­ta­jan mak­set­tavak­si, 1,5 mil­jardin sopeu­tus on tehty
  takana 15, ei kovin mairit­tel­e­vaa vuotta
  aika selvit­tää 193 vero­lain tarpeel­lisu­us, yri­tystuet on per­at­ta­va, rahoi­tus­la­ki poh­jau­tuu luottamukseen

 16. “Ruuan tuotan­nos­sa kan­nat­taa tähdätä laatu­un. Val­oisat kesät tuot­ta­vat voimakkai­ta makuja.”

  Ainakaan nykyi­nen jär­jestelmä, jos­sa tue­taan mas­si­ivis­es­ti eläin­peräistä tuotan­toa, ei totis­es­ti toimi.

  Jos voimakkai­ta maku­ja kaipaa, kan­nat­taa käy­dä vaik­ka Sisil­ias­sa. Sen polt­ta­van auringon alla maut ovat aivan toista luokkaa kuin tääl­lä pohjo­las­sa, jos­sa aurinko toki valaisee kesäl­lä pitkään, mut­ta kovin tehot­tomasti. Ei tomaat­tikaan kyp­sy, ellei se saa riit­tävästi valoa.

 17. “Krista Kiu­ru näyt­tää vaa­ti­van, ettei van­hus­ten­hoito­laitok­si­in saa ottaa lisää van­huk­sia ja on sik­si aset­tanut katon hoidet­tavien van­hus­ten määrälle sataa hoita­jaa kohden. Lykätkää sitä heit­teille­jät­tölakia tai kaatakaa se kokonaan!

  Kos­ka koulutet­tu­ja hoita­jia ei nyt vain ole enem­pää, on hyväksyt­tävä van­hus­ten­hoito­laitok­si­in avus­tavaa henkilökun­taa, joka ei ole yhtä koulutet­tua. Saa­vathan ikäih­miset hoitaa puolisoitaankin
  ilman mitään koulutusta.”

  Minus­ta on aivan oikein, että on asetet­tu kat­to hoidet­tavien van­hus­ten määrälle 100 hoita­jaa kohden ympärivuorokautises­sa palvelu­a­sumises­sa. Näin hoita­jien koulu­tuskin voidaan aset­taa real­is­tisille tasolle, valmis­tu­vat työl­listyvät hyvin. Eivätkä hoita­jat pala lop­pu­un liian raskaan työ­taakan alla, kun henkilöstömi­toi­tus on riit­tävä. Lisäk­si palkan pitää olla lin­jas­sa työn vaa­tivu­u­teen nähden.

  Super­li­iton sivuil­ta: “Mitoituk­seen las­ke­taan asi­akkaan välit­tömään hoitoon osal­lis­tu­vat työn­tek­i­jät. Esimiehet ja kuntout­ta­va henkilökun­ta las­ke­taan siinä määrin, kun he osal­lis­tu­vat asukkaan hoito­työhön. Hoi­va-avus­ta­jat las­ke­taan henkilöstömi­toituk­seen myös siltä osin, kun he osal­lis­tu­vat hoito­työhön. Avus­tavis­sa tehtävis­sä ole­vat työn­tek­i­jät (esim. hoi­va-avus­ta­jat) eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vas­ta­ta lääkehoidosta. ”

  Julk­isu­udessa on ollut esil­lä, että esim. lääke­hoi­dos­ta vas­tu­ullisia ei ole ollut vuorossa yhtään. Näin on voin­ut jäädä saa­mat­ta kip­ulääkkeitä tai mui­ta elin­tärkeitä lääkkeitä.

  En pidä hoita­jami­toi­tus­lakia heit­teille­jät­tölak­i­na, päin­vas­toin, se pakot­taa ratkaise­maan hoita­japu­laon­gel­man. Tämän ongel­man ratkaisemisek­si tarvi­taan myös maa­han­muut­ta­jia koti­maisen työvoiman lisäksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.