Ohisalo teki oikean valinnan

Maria Ohisa­lo teki oikean ratkaisun luop­umal­la Vihrei­den puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta ensi puoluekok­ouk­ses­sa. Samal­la olen tästä surullinen.

Totesin itse yli kymme­nen vuot­ta sit­ten, että en ole enää oikean­lainen ihmi­nen poli­ti­ikkaan ja siir­ryin pois. Ohisa­lon tilanteessa oli jotain hyvin samaa.

Suomel­la menisi paljon parem­min, jos poli­itikot oli­si­vat enem­män Ohisa­lon kaltaisia: asiansa osaavia ja tietoa hyö­dyn­täviä. Kah­denkeski­sis­sä keskusteluis­sa hän ottaa vas­taan argu­ment­te­ja ja on selvästi valmis muut­ta­maan kan­taansa, jos tosi­asi­at sitä tuke­vat. Siis niin kuin oikea tutk­i­ja tekee.

Kuten olen sanonut ennenkin, mikään kaata­japap­pi hän ei esi­in­tyjänä ole. Nyky­poli­ti­ikas­sa sel­l­aiset men­estyvät asiaosaa­jia parem­min. Valitettavasti.

18 vastausta artikkeliin “Ohisalo teki oikean valinnan”

 1. Asi­apoli­ti­i­ikot men­estyvät esimerk­sik­si Kokoomuk­ses­sa kos­ka puolue osaa vali­ta johtoon sel­l­aiset ammat­ti­laiset jot­ka äänestävät Kokoomus­ta ja ymmärtävät että tiimis­sä on tilaa muille osaa­jille eikä nokkimisjärjestys­tä ole. Vasem­mis­toli­it­to on hiukan saman­laises­sa tilanteessa kuin Vihreät. Tii­mi hen­ki puut­tuu. Esim Nato jäsenyys jakoi Vasem­mis­toli­it­toa koko 2022 ja puolue oli sisältä hajon­nut tämän kysymyk­sen takia kuten oli Kepu 1990-luvul­la EU jäsenyy­den kohdal­la. Vasem­mis­toli­iton sisäl­lä ei keskustel­tu näköjään ratio­nalis­es­ti Nato jäsenyy­destä vaan tun­teil­la. Vihrei­den olisi syytä keskustel­la asioista kuten ennal­lis­t­a­mi­nen ja tak­sono­mia ratio­nalis­es­ti ei tun­teil­la. Kokoomus ymmär­si jo syksyl­lä ennal­lis­tamisen ja tak­sono­mi­an ongel­mat ja teki välikysymyk­sen johon muut puolueen yhtyi hekin 1 viikon jäl­keen kun ymmär­sivät että tämä on tärkeä teema. Lop­putu­los oli se että hal­li­tuk­sen lin­ja ennal­lis­tamises­sa oli sekaisin kuin seinäkel­lo kun min­is­ter­it Kurvi­nen ja Ohisa­lo vas­ta­si­vat Kokoomuk­sen välikysymyk­seen kuin kissa ja koira. Vihrei­den pitäisi toimia samoin kuin Kokoomus eli tii­mi jos­sa on yht­enäi­nen näke­mys ja selkeät taus­tatyöt ja selkeä vai­h­toe­hto joka on huolel­la tehty

  1. Tok­i­han esim. Ohisa­lo ei olisi päässyt Kokoomuk­ses­sa puolue­jo­hta­jak­si (vaik­ka uno­hdet­taisi­in ide­ol­o­giset esteet), kos­ka Kokoomuk­ses­sa naiset on varat­tu sivu­virkoi­hin ja puheen­jo­hta­ju­us varat­tu per­in­teis­es­ti alfa-uroksille.

   1. Kokoomuk­ses­sa on vara­puheen­jo­hta­jana Eli­na Val­to­nen ja Anna-Kaisa Iko­nen ja puolue­si­h­tee­ri­na Kris­ti­ina Kokko.

   2. Olet­taisin, että Val­to­nen päi­hit­täisi Orpon jos kokoomuk­ses­sa nyt pidet­täisi­in puheenjohtajavaali.

   3. Val­to­nen lausui aikanaan turhau­tuneeseen sävyyn minibus­si­in mah­tu­vas­ta äijäkööristä, joka junailee kokoomuk­sen asi­at. No, sit­tem­min hän on ilmeis­es­ti pää­tynyt minibussin kyyti­in itsekin ja val­i­tus­ta on kuu­lunut vähem­män. Silti ei ole ihan sat­tumaa, että kokoomus on vaki­in­tuneista puolueista ain­oa, jota ei ole johtanut nainen.

 2. Niin ja kan­nat­taa pitää kansan etu mielessä edes kohtu­ullises­sa määrin. Jos taval­liselta äänestäjältä vede­tään mat­toa aina jalko­jen alta — ei se kan­na­tus­ta lisää. 

  Eri­tyi­nen ydin­joukko on erkau­tunut kauas taval­lisen äänestäjän elin­pi­iristä. Hiuk­sia halko­vat inter­sek­tion­aal­isu­u­den ja tak­sono­mi­at on kaukana taval­lis­es­ta elämästä, jos­sa pohdi­taan onko rahaa läm­mit­tää torp­pa tai rahaa ruokaan ja ben­saan viedä sairaat van­hem­mat hoitoon.

  1. Tämähän se ongel­ma nimen omaan onkin. Aina ollaan ker­tomas­sa, että tee, vähen­nä, lope­ta, älä aja. Sit­ten kun se äänestäjä yrit­täisi kysyä, että miten ihmeessä minä sit­ten käyn töis­sä, mis­tä saan ruokani ja sen pro­tei­init, miten minä voin enää vähen­tää kun varpaat jäässä ja mites kun pos­ti­laatikos­sa on 10 laskua ja tilil­lä ei rahaa sen kaiken mak­san, vetästään hil­jaisu­usko­rt­ti. Ei ole antaa niitä vastauksia.

   Se on kuitenkin var­maa, että aina on lisää rahaa syytää sitä johonkin Al-holi­in tai Afrikkaan johonkin höpö höpö ohjel­maan, sekä ker­toa miten tarvi­taan niin ja näin mon­ta mata­la­palk­ka-alan ihmistä lisää veron­mak­sajien tuke­m­ana töitä tekemään. Kas kun se asum­i­nen riit­tää siihen, että saa tukia, kos­ka oikeudet. Eli siis sysätään koko kon­sep­ti markki­na­t­aloud­es­ta nurin. Sen idea kun on, että jos ei joku asia kan­na­ta, niin pitää kek­siä keino tehdä se kan­nat­tavam­min tai yri­tyk­sesi kuu­luukin men­nä konkurssi­in. Ei kun veron­mak­sa­jat mak­saa osan palka­s­ta, niin huonokin fir­ma voi tuot­taa kuitenkin ja ei tarvitse kehittyä.

   Fak­ta on, että jos se Suo­ma­lainen ei sil­lä pal­ka­lla työhön suos­tu men­emään, niin joko palkkaus on liian pieni, tai työolot ovat liian huonot. Se on ihan se ja sama mon­tako maa­han­muut­ta­jaa tänne raa­hataan samaa hom­ma tekemään, niin heitä kos­kee tuo täysin sama ongel­ma. Eli jom­pi kumpi, se ei muu­tu sil­lä kansalaisu­u­den vai­h­dol­la mihinkään. Pitäisi siis kor­ja­ta se alku­peräi­nen ongel­ma, ei vain hoitaa oiret­ta. Mut­ta tätähän ei todel­lakaan saa sanoa ääneen tai on Per­su tai rasisti tai yleen­sä molem­mat. Se ulko­maalainen vaan ei todel­lakaan tiedä, että kuin­ka kallista tääl­lä on elää.

   Ihan jokainen (no val­taosa) suo­ma­lainen halu­aa tukea luon­non­suo­jelua, se on vis­si se. Vaan kun pitäisi jotenkin toimia tässä kokon­aisu­udessakin mis­sä elämme, eikä hai­hatel­la kuu­ta taivaal­ta. Vaan jos koko touhu perus­tuu siihen, että sinähän mak­sat ja kär­sit ja mitään oikeasti ei kuitenkaan tapah­du, niin tämä kon­sep­ti on mah­do­ton. Ennem­min halu­taan vain, että ne turk­istarhatkin siir­retään Kiinaan, kos­ka siel­lähän ne ainakin hoitaa ne elukat hyvin ja pitää huol­ta ympäristöstä, kos­ka out of sight out of mind. Ei kan­na­ta ihme­tel­lä, että alkaa tavan tal­laa­jal­la olla mit­ta täysi.

   1. Työvoima pulan todel­lista ongel­maa ei voi ratkaista kyl­lä sil­lä että työperäistä maa­han­muut­toa rajoite­taan. Bri­tan­nis­sa oli illu­u­sio että Brex­itin jäl­keen maan sisäistä työvoima reservi ote­taan vai­h­toe­hdok­si ulko­maalaisille työvoimalle. Mitä on tapah­tunut sen jäl­keen? Bri­tan­nia kär­sii eniten työvoima­pu­las­ta kuin yksikään Euroopan maa. Bri­tann­ian inflaa­tio on korkeampi kuin euroalueel­la. Bri­tan­ni­as­sa on usei­ta lakko­ja jos­sa vaa­di­taan yli 20% palkanko­ro­tuk­sia jot­ka ovat mah­dot­to­mia toteut­taa. Illu­u­sio että voimme hyö­dyn­tää koti­maista reserviä on mah­dot­to­muus. Bri­tan­nia on brex­itin jäl­keen hyvä esimerk­ki siitä että kaik­ki meni pieleen.

  2. Tak­sono­mia ja ennal­lis­t­a­mi­nen oli kyl­lä Vihrei­den yksi iso munaus jos­sa myös Keskus­ta ei onnis­tunut pitämään sen hait­to­ja julk­isu­udessa esil­lä. Kokoomus sai tästä tuu­la pur­jei­den väli­in ja teki välikysymyk­sen. Maaseudul­la puil­la läm­mit­tä­nen on ehkä parem­pi vai­h­toe­hto kuin se että käytetään hiiltä Helsingis­sä. Sanon tämän espoolaise­na jon­ka voimalat eivät ole hiilivoimaloi­ta kun Suomeno­jan voimalaitos sul­jet­ti­in jo 2022.

 3. Mun täy­tyy tun­nus­taa että nousi kar­vat pystyyn Ohisa­lon ollessa sisämin­is­teri. Johtuen mm hänen täysin kri­ti­ikit­tömästä suh­tau­tu­mis­es­taan lähi-idästä tule­via tur­va­paikan­hak­i­joi­ta kohtaan.
  Ei edes KRP:n todis­tuk­set että irak­i­lainen mies joka oli väitet­ty kuolleen Irakissa, että koko kuole­ma oli bluffia, ja hänen per­heen­sä rahas­tusyri­tyk­set, saanut Ohisa­loa myön­tämään että tur­va­paikan­hak­i­jat vetivät val­tio­ta kuin päs­siä narus­ta. Ohisa­lo­han keskeyt­ti irak­i­laisen “kuoltua” kaik­ki palau­tuk­set, eikä halun­nut mitään tehostet­tu­ja keino­ja valvoa lait­tomasti maas­sa ole­via tur­va­paikka­hake­musten uusijoita.

  Onnek­si Ohisa­lo lähti äitiys­lo­ma­lle juuri kun Valko-Venäjä aloit­ti hybrid­i­op­er­aa­tion kul­jet­ta­mal­la irak­i­laisia oikein urakalla Liet­tuan ja Puolan vas­taiselle rajalle. Siitä vas­ta sop­pa olisi syn­tynyt jos raja-aidat oli­si­vat kaatuneet ja lisää irak­i­laisia olisi ryn­ninyt Suomeen.

  Ohisa­lon olisi kan­nat­tanut tyy­tyä jo alus­ta alka­en ympäristömin­is­terin rooli­in eikä lähteä sisämin­is­terin paikalta myl­läämään tur­val­lisu­us­rak­en­tei­ta toteut­ta­mal­la omaa ide­olo­giaansa ja nimit­tämäl­lä tärkeisi­in virkoi­hin omia suosikke­jaan. Oli lähel­lä että Supon pääl­likkökin olisi saanut lähteä.

  1. Muis­tan hyvin tuon Valko-Venäjän hybri­di oper­aa­tion Liet­tuan rajal­la. Yhdessäkin Poli­tikkara­dio keskustelus­sa Emma Kari kri­ti­soi sitä että EU komis­sio antoi Liet­tualle täy­den pitää raja sul­jet­tuna tuen vaik­ka Valko-Venäjän dik­taat­tori oli koko oper­aa­tion takana. Emma vetosi tässäkin kohtaa ihmisoikek­si­in vaik­ka kyseessä oli hybri­di oper­aa­tio joka oli vas­ta alkua. En tiedä olisiko Ohisa­lo saanut vai­h­taa Supon pääl­likön kos­ka Supo on itsenäi­nen organ­isaa­tio. Onnek­si Ohisa­lo ei vai­h­tanut poli­isi­hal­li­tuk­sen johtoa. Se olisi ollut varsi­nainen manooveri. Sisäi­nen tur­val­lisu­us ei ole aina ihmisoikeuskysymys varsinkin kun naa­puri on totaalli­nen dik­tatu­uri joka on aina seon­nut ker­ran 30 vuodessa.

 4. Niin kun ei tajuu eikä edes ymmär­rä että ei tajua. Sen­moinen kuva Ohisa­losta jäi. Ja se feikkiköy­hyys. Lait­to­muudet ja ei oltu Suomen puolel­la yhtään. 

  Hyvästit jät­ti vihreille mon­et myös pj:n vuok­si. Oikea val­in­ta ja val­itkaa nyt viisaasti vihreät. Maal­lakin äänestetään

 5. Kun sitä ollaan oltu kri­ti­ikit­tömästi tuo­mas­sa väkeä suomeen joil­la ei ole itsen­sä ela­tuskykyä, rah­dat­tu rikol­lisia Suomeen, sul­jet­tu suo­ma­laisil­ta Suo­mi, laitet­tu työtätekevät työt­tömik­si sulke­mal­la palvelu­alat, nos­tet­tu läm­mit­tämi­nen ja kul­je­tuskus­tan­nuk­set pil­vi­in ja pakko­re­mon­tit päälle. Joo ilmas­tol­la ei ole äänestäjälle väliä jos rahat lop­puu NYT. Ja ilmas­tol­la ei ole väliä, jos val­tio velka­an­tuu niin, että ollaan kep­pik­er­jäläisiä kaik­ki. Suo­mi voi olla vihreä vain jos se tehdään kansalais­ten kestokykyä ajatellen, työl­lisyyt­tä ajatellen. Tarvit­semme kyl­lä maa­han­muut­ta­jia, mut­ta heiltä tulee vaa­tia hyvin paljon enem­män. Suo­mi ei saa jäädä makoiluy­hteiskun­naksi jos­sa mak­se­taan tekemät­tömyy­destä jos on täysin tai osin työkykyinen.

  1. Enpä ole pitkään aikaan lukenut tek­stiä, jos­ta tulisi vaikutel­ma, että kir­joit­ta­ja on totaalisen vier­aan­tun­tunut todel­lisu­ud­es­ta. Eihän tässä kir­joituk­ses­sa ollut juuri mitään perustelu­ja juuri millekään väit­teelle, vaan se perus­tui liki tyystin kir­joit­ta­jan henkilöko­htaisi­in näke­myk­si­in ja fanaatikko-sanan tavanomais­es­ta poikkeavaan käyt­töön. Jos pyrkimyk­senä on leima­ta Ohisa­lo ja vihreät jol­lain kiel­teisel­lä taval­la, niin kan­nat­taisi edes yrit­tää tehdä se ove­lam­min. Mut­ta eiköhän tuol­la sivus­tol­la täl­laisellekin tek­stille ole yleisönsä.

 6. Koron­a­pan­demi­an alkupuolen aikainen vierailu län­sir­a­jal­la* tuke­mas­sa Rajavar­tios­toa — joka poruk­ka kek­si omas­ta päästään laki­in perus­tu­mat­to­mia rajoituk­sia Ruot­si­in pää­sylle ja sit­ten valvoi niitä pis­tooli vyöl­lä — ei tehnyt tääl­lä hyvää vaikutusta. 

  * https://yle.fi/a/3–11346131

 7. Eikös tuol­laisel­la asen­teel­la ole kyse luovut­tamis­es­ta demokra­t­ian edessä? Demokra­tia on jän­nä laji, siinä eri­laiset asiantun­ti­jat tavoit­tel­e­vat paikkaansa auringos­sa hyvin vai­htelevin myyntitaidoin.

  Ei asiaosaa­jat oikein kun­nol­la men­esty kuin toden­näköis­es­ti har­val­la alueel­la jos ei ole taitoa myy­dä. Tuskin edes poli­ti­ikas­sakaan. Jos ei käy enää kau­pak­si, niin vika tuskin on niis­sä asi­akkaissa (äänestäjis­sä).

  Ei kukaan ihmi­nen “osta”, tai hyväksy noin vain, jos ei ole vaku­ut­tamisen taitoa ja hyvä perustele­maan. Mon­imutkaistamisen ongel­ma on aika monel­la asiantun­ti­jal­la, sel­l­aisel­la tyylil­lä on hyvin vaikeaa myy­dä mitään. 

  Jos ei osaa yksinker­tais­taa, niin voi sor­tua sit­ten vai­h­toe­htois­es­ti ympäripyöreään selit­te­lyyn. Sil­läkään taval­la ei saa asi­aansa eteen­päin. Olen toisi­naan poht­in­ut tätä ollessani usein tekemi­sis­sä rahoit­ta­jien kanssa, jot­ka rahoit­ta­vat start­up-yri­tyk­siä ja siis sitä taitoa miten vaku­ute­taan toinen osapuoli.

  Osa ihmi­sistä tietenkin voi protesti­na äänestel­lä mainit­semi­asi “kaata­japappe­ja”, mut­ta ne eivät kuitenkaan merkit­tävässä määrin jätä pysyviä jälk­iä päätöksentekoon.

  Vihrei­den ongel­ma on siinä, että Suo­mi on muut­tunut taval­la jos­sa Vihreät eivät ole oikein puolueena pystyneet seu­raa­maan perässä. Ympäristöa­sioiden lisäk­si Vihreät ovat yrit­täneet tar­jo­ta muu­takin äänestäjille ja se muu ei ole oikein myynyt.

  Pekka Sauri ja Jarkko Tont­ti käsit­televät mie­lenki­in­toisel­la taval­la Vihreän puolueen ongelmia Puheenai­he podgastis­sa (Youtube).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.