Mitä ajattelen vihreiden rökäletappiosta

Vihrei­den rökäle­tap­pio osui pahim­min puolueemme vahvoille alueille eli suuri­in kaupunkei­hin. Helsingis­sä vihreät menet­tivät 35 pros­ent­tia vuo­den 2019 äänistä. Karku­un pääsi vieläkin isom­pi kala, sil­lä jo ennen vuo­den 2019 eduskun­tavaale­ja vihrei­den kan­na­tus oli laskenut merkittävästi.

Viime metreil­lä vihreät menet­tivät liki kak­si pros­ent­tiyk­sikköä tak­tiselle äänestämiselle. Tässä ei ole muu­ta uut­ta kuin suu­ru­us. Lop­pume­trien kisa päämin­is­terin paikas­ta on mak­sanut meille aina ennenkin ja paljon.

Ääniä ei men­nyt vain demareille eikä vain vihreiltä ja vasem­mis­toli­itol­ta. RKP:ltä siir­tyi lop­pume­treil­lä ääniä kokoomuk­selle ja meni niitä paljon kokoomuk­selle vihreiltäkin.

Keski­tyn tässä kir­joituk­ses­sa Helsinki­in, kos­ka en ole ehtinyt analysoi­da mui­ta alueita.

Helsingis­sä vihreät oli­vat suurin puolue liki joka toisel­la äänestysalueelle. Korkean koulu­tuk­sen alueil­la suurim­man puolueen paik­ka siir­tyi vihreiltä kokoomuk­selle, lähiöis­sä demareille ja Kallios­sa Vasem­mis­toli­itolle. Kallios­sakin siir­tyi ääniä vasem­mis­toli­itolle vain vähän, mut­ta siir­tyi kuitenkin. Pääasi­as­sa vuo­to Kallios­sakin oli demarei­hin. Kun vihre­itä meni enem­män kuin Vasem­mis­toli­itol­ta, Vasem­mis­toli­it­to nousi suurimmaksi.

Menetämme koulutettua väkeä

Vihrei­den tap­pi­ot oli­vat suurimpia korkean koulu­tus­ta­son alueil­la. Niil­läkin vuo­toa näyt­tää olleen enem­män demarei­hin kuin kokoomuk­seen, mut­ta kokoomuk­seenkin on siir­tynyt merkit­tävästi. Eivät ne kokoomuk­sen lisä-äänet ole demareil­takaan tulleet.

Nämä viimeis­ten viikko­jen mene­tyk­set ovat kuitenkin pien­tä ver­rat­tuna siihen, mitä oli menetet­ty viimeisen kuu­den vuo­den aikana, kun puolue pieneni 15 pros­entin puolueesta 10 pros­entin puolueeksi.

Lehdet ovat toitot­ta­neet, kuin­ka vihreät ovat siir­tyneet arvokar­tal­la vasem­malle. Näitä arvokart­to­ja ei laa­di­ta poli­ti­ikkakysymys­ten perus­teel­la vaan eril­lis­ten arvo­ja mit­taavien kysymys­ten perus­teel­la, jot­ka kuvaa­vat lähin­nä hyves­ig­naloin­tia. Niis­sä moni vihreä todel­lakin tun­nus­tau­tuu lähelle Vasem­mis­toli­it­toa. Onhan Vihreät sosi­aal­ista tasa-arvoa tavoit­tel­e­va puolue. Tulos olisi toinen, jos tutkit­taisi­in todel­lisia poli­ti­ikkakysymyk­siä ja esimerkik­si suh­tau­tu­mista työ­markki­na­jär­jestö­jen valtaan.

Jonkin ver­ran nai­ive­ja ovat mon­et ehdokkaat kuitenkin vas­tauk­sis­saan olleet.

Talous­poli­it­ti­sis­sa kysymyk­sis­sä vihreät eivät ole sen enem­pää oikeis­to­laisia kuin vasem­mis­to­laisia. Pahin­ta on, että Vihreät ovat kadon­neet talous­poli­it­tis­es­ta keskustelus­ta kokonaan.

Ne, joiden mielestä maail­ma para­nee sil­lä siirtämäl­lä vihrei­den poli­ti­ikkaa vasem­malle, eivät tun­nu ymmärtävän, että he siirtävät suo­ma­laista poli­ti­ikkaa oikealle karkot­taes­saan äänestäjiä vihreiltä kokoomukselle.

Strate­gimme var­maankin ajat­tel­e­vat, etteivät äänestäjät val­itse vihre­itä talous­poli­it­tis­ten näke­mys­ten takia. Eivät var­maankin. Ympäristö ja ilmas­to on tärkein, mut­ta talous on vält­tämätön. Puolueen kapeu­tunut osaami­nen on ollut sik­si tuhoisaa.

Euroopas­sa on paljon vihre­itä puoluei­ta. Pelkkään ympäristöpoli­ti­ikkaan keskit­tyneet ovat jääneet pieniksi sir­palepuolueik­si, vaan yleis­puolueek­si kehit­tyneet ovat menestyneet.

Vähän tässä on ollut myös huonoa tuuria. Vuo­den 2019 eduskun­tavaaleis­sa äänestäjille oli tar­jol­la hyvin monipuo­li­nen valikoima ehdokkai­ta. Eivät äänestäjät huono­ja valin­neet, mut­ta val­it­si­vat keskenään kovin samanlaisia.

Valit­taes­sa osakey­htiöi­hin hal­li­tuk­sia pain­ote­taan jäsen­ten eri­laisia vahvuuk­sia, jot­ta yhdessä oltaisi­in osaavampia kuin kukaan yksinään. Tätä mah­dol­lisu­ut­ta ei ole vaal­i­jär­jestelmässämme. Ruot­sis­sa on.  Pitki­in lis­toi­hin kuitenkin liit­tyy paljon mui­ta ongelmia.

Oras Tynkky­nen ja Fatim Diar­ra tuo­vat vihreään eduskun­taryh­mään merkit­tävän vahvistuksen.

Tiesin kauan odot­taa vihrei­den huonoa men­estys­tä, kos­ka min­un kuplas­sani kan­na­tus oli liki kadonnut.

Urbaanille ja liberaalilla puolueelle on tilaa

Vihreät oli­vat aikanaan nuorten, koulutet­tu­jen kaupunki­lais­ten puolue. Muut puolueet kade­hti­vat tätä kan­nat­ta­jakun­taa — ovathan nämä ihmiset niitä, jot­ka muut­ta­vat maail­maa – ovat esimerkik­si tehneet kaik­ki his­to­ri­an vallankumoukset.

Jostakin syys­tä vihreät tun­tu­vat häpeävän näitä kade­hdit­tu­ja vahvuuk­si­aan – jopa pyrki­neet niistä eroon.

Siinä poli­it­tises­sa lokerossa, jos­ta vihreät ovat vetäy­tyneet, olisi kas­vavasti tilaa. Tarkoi­tan markki­na­t­alout­ta kan­nat­tavia sosi­aalilib­er­aale­ja. Kokoomuk­sen markki­na­t­aloususko on vähän niin ja näin. Enem­män puolue on pro busi­ness kuin pro mar­ket muu­ta­maa poikkeusyk­silöä luku­un otta­mat­ta. Puolueen lib­er­aal­isi­ipi taas on kulkenut tap­pios­ta toiseen. Kil­pailu perus­suo­ma­lais­ten kanssa vie kon­ser­vati­iviseen suuntaan.

Jos vihreät eivät täytä urbaanin, lib­er­aalin ja  poli­it­tiseen keskus­taan kuu­lu­van puolueen paikkaa, joku toinen tekee sen.

Tiedotusväeltä vääriä neuvoja

En ymmär­rä neu­voa hokea keskusteluis­sa ydin­vi­este­jä. Näin voidaan markki­noi­da ham­puri­laisia ja ehkä perus­suo­ma­laisia, mut­ta ei vihre­itä. Papukai­ja­maisu­us ei vaku­u­ta tiedostavia äänestäjiä. Pahiten tästä tiedot­ta­jien ohjauk­ses­ta kär­si puheen­jo­hta­jaamme sijais­tanut Iiris Suomela.

Markki­noin­ti­tutkimuk­set mit­taa­vat sitä, miten markki­noin­ti vaikut­taa suo­raan kulut­ta­jaan. Poli­ti­ikas­sa vaikut­ta­mi­nen menee vaikut­ta­jayk­silöi­den kaut­ta. Nämä taas janoa­vat perusteluja.

Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaaleis­sa John Ker­ry pyr­ki aikanaan salaa­maan ran­skan kie­len taiton­sa, kos­ka Yhdys­val­lois­sa vierastet­ti­in liian fik­su­ja. Suomes­sa ei olla vielä tässä, eivät vihreät toiv­ot­tavasti ainakaan ole. Ei kan­nat­taisi näytet­tä julk­isu­udessa tyh­mem­pää kuin on.

Kannatajakuntaa tulee laajentaa, ei supistaa

Olen pitkään ihme­tel­lyt puolue­toimis­ton strate­gisia val­in­to­ja. On ollut selvä virhe keskit­tyä puolueen asen­netutkimuk­sis­sa löy­det­tyyn ydinkan­nat­ta­jakun­taan, siis joukkoon, jos­sa vihrei­den kan­nat­ta­jia on tiheim­mässä. Jos Keskus­ta tek­isi näin, se rajoit­tuisi tavoit­tele­maan pelkästään kar­jat­alouden har­joit­ta­jien ääniä. Kan­nat­ta­jakun­taa ei pidä raja­ta vaan laajentaa.

Tehokkaasti on rajat­tu ulos kan­nat­ta­jakun­taa. Kyse ei ole oikeis­to­laisu­ud­es­ta tai vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta vaan osaamis­es­ta. Moni hyvin koulutet­tu on ollut vihreisi­in pet­tynyt, kos­ka on aistin­ut asiantun­te­muk­sen ja osaamisen puutet­ta. Jakkupukukansaa ei pidä karkottaa.

Vielä kymme­nen vuot­ta sit­ten vihreil­lä oli merkit­tävää kan­na­tus­ta yhteiskun­nal­lis­es­ti valveu­tunei­den talousti­eteil­i­jöi­den joukos­sa. Aiem­min tämä poruk­ka oli kan­nat­tanut demare­i­ta, mut­ta demarien siir­ryt­tyä talousa­jat­telus­saan pop­ulis­mi­in, vir­ta siir­tyi vihreisi­in. Nyt hei­dät on karkotet­tu vihreistäkin. Moni äänestää pitkin ham­pain kokoomus­ta, vaik­ka kansan­taloustiede on pohjim­mil­taan vasem­mis­to­lainen tiede.

Olen yhä harmissani Pursiaisesta

Joka van­ho­ja kaivelee, sitä tikul­la silmään. Tästä huoli­mat­ta halu­an purkaa harmi­ani tapah­tu­mas­ta, joka rajasi merkit­tävästi poten­ti­aal­ista kan­na­tus­ta ja osaamista vihreiltä.

Neljä vuot­ta sit­ten Maria Ohisa­lo oli pyytänyt Heik­ki Pur­si­aista vihrei­den ehdokkaak­si, ja tämä oli ilok­seni suos­tunut. Vihrei­den val­in­takok­ous kuitenkin epäsi häneltä ehdokku­u­den. Tämä oli ikävä viesti mon­elle kan­nat­ta­jallemme. Sanoma meni tehokkaasti läpi. Emme menet­täneet vain Pur­si­aista vaan paljon muitakin – ennen kaikkea osaamista, jota olisimme tarvinneet.

Eipä Pur­si­ainen men­estynyt kokoomuk­ses­sakaan. Mik­si olisi men­estynyt, sil­lä ovathan hänen ajatuk­sen­sa kokoomuk­selle aika vieraita.

= = = =

Tämä kir­joi­tus on julka­istu vähän lyhyem­mässä muo­dos­sa Verde-lehdessä

143 vastausta artikkeliin “Mitä ajattelen vihreiden rökäletappiosta”

 1. Minus­ta ana­ly­y­sisi osuu oikeaan. Pidin ennen vihre­itä tieteen puolueena, jos­sa oli hyviä avauk­sia ja puhut­ti­in muus­takin kuin ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja tasa-arvos­ta. Mieliku­vis­sani vihreät on muut­tunut tiedepuolueesta hyves­ig­naloivak­si puolueek­si, jos­sa tois­te­taan ulkoa opetel­tu­ja mantro­ja sen sijaan, että käytäisi­in aitoa debat­tia ja tehtäisi­in uusia avauksia.
  Ehkä debat­tia käy­dään puolueen sisäl­lä, mut­ta se ei näy sit­ten ulospäin. Tai ehkä se debatin vähäisyys on merk­ki, että erim­ieliset eivät koe voivansa ava­ta suu­ta. Ja siitä onkin sit­ten jo pieni askel puolueesta ulos.

  1. jaah, no jos kan­natuk­sen hupen­e­m­i­nen joh­tui “tak­tis­es­ta äänestämis­es­tä”, mik­si sdp sai vain 3 lisä­paikkaa ja vas­sar­it ja Vihu­rit menet­ti 12 paikkaa tai jotain? 

   minne lop­ut meni?

   1. Ääniä vihreiltä meni muuallekin kuin demareille, kuten Ode kir­joit­taa. Var­maan kokoomuk­seeen mut­ta myös katsomoon.

  2. Entisenä vihrei­den äänestäjänä olen tästä samaa mieltä ja menisin jopa hiukan pidem­mälle. Nykyiset vihreät eivät ole pelkästään hyves­ig­naloi­jia vaan osin peräti tiedev­as­tainen puolue jos­ta kauhea iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka on yksi esimerkki.

   Puolue joka ei kun­nioi­ta Mar­tin Luther King Jr. unel­maa ei saa ään­täni, aika yksinkertaista.

   1. Jotain tolkkua pup­pupuheillekin. Vihreät on var­maan vähiten tiedev­as­tainen puolue. Aika härskiä syyt­tää vihre­itä tiedev­as­taisu­ud­es­ta, kun toisaal­la on per­sut, jot­ka pyyhkivät tieteel­lä ja tutkimuk­sel­la taka­puoltaan räkä­nau­run säestyk­sel­lä ja keskus­ta tekee samaa eri­tyis­es­ti met­sä-ja maat­alousasiois­sa. Kuin­ka moni joka ilmot­tau­tuu tääl­lä vihrei­den entisek­si äänestäjäk­si todel­la on sitä? Ilmas­sa on vienoa trol­lauk­sen hajua.

   2. Vaal­i­t­u­lok­ses­ta käy selkeästi ilmi että entisiä vihrei­den äänestäjiä löy­tyy paljonkin. Ja kyl­lä, niihin min­ut voidaan laskea.

    Mitä tulee tiedev­as­taisu­u­teen niin vihreät istu­i­v­at hal­li­tuk­ses­sa joka ilmaan minkään­laista tieteel­listä perustet­ta run­noi läpi etäk­oulua, Uuden­maan sulkua, rokotepas­sia kun väit­tivät rokot­tei­den estävän tar­tun­to­ja j.n.e. Ei tieteeseen van­no­va puolue olisi iki­maail­mas­sa pitänyt tuonkaltaisia hatus­ta vedet­tyjä toimia kannattaa!

    Kir­sikkana kakun päälle tulee tietysti woke jutut. Empa­ti­aa ei kan­na­ta har­ras­taa niin paljon että yksinker­tainen totu­us joutuu väistymään.

    Vihrei­den syyt­tämi­nen tiedev­as­taisu­ud­es­ta ei tietysti tarkoi­ta ettei tiedev­as­taisu­ut­ta löy­ty­isi muualtakin.

 2. Äänestin pääsään­töis­es­ti Vihre­itä 90-luvun lopus­ta noin 2011–13 asti. Puolue tun­tui omim­mal­ta ja se ajoi itsel­leni tärkeitä asioi­ta. Argu­men­toin­ti oli hyvää ja kytkök­set ulkopar­la­men­taarisi­in tahoi­hin lievem­mät. En var­mas­tikaan kuu­lunut ydinkan­nat­ta­jakun­taan, mut­ta yhteistä oli riittävästi.

  2013–15 sat­tui muu­ta­ma yksit­täi­nen tapaus, joiden myötä huo­masin lin­jan tiuken­tuneen. Huo­masin use­aan otteeseen edus­ta­vani tahoa, jota puolueen ydin­ryh­mä vas­tus­taa. Ihan kuin olisin muut­tunut ystävästä vihol­lisek­si muut­tumat­ta itse juurikaan. Sat­tumoisin Osmon siir­ryt­tyä pois eduskun­nas­ta löysin itsel­leni 2015 ehdokkaan toisen puolueen listal­ta. Vaik­ka uusi ehdokkaani oli sekä ajat­telul­taan että argu­men­taa­ti­oltaan lähel­lä Osmoa, hän tun­tui ole­van erit­täin vah­van kri­ti­ikin kohteena juuri Vihrei­den suunnasta.

  Viimeis­ten vuosien aikana on näyt­tänyt siltä, että Vihreät ovat jääneet kauas. En var­masti kuu­lu puolueen tavoit­telemi­in äänestäji­in ja itsekin sivu­u­tan sen nopeasti äänestyspäätöstä tehdessäni. Kun jouduin tänä keväänä etsimään itsel­leni uuden ehdokkaan, olin tosi­aankin lähel­lä pää­tyä Pursiaiseen.
  Val­in­ta ei kuitenkaan täl­lä ker­taa osunut häneen

  1. Ker­tooko jotain mil­lä nämä vaalit voitet­ti­in nuori­son parissa?

   Näi­den vaalien nuori komeet­ta oli 27-vuo­tias Perus­suo­ma­lais­ten Miko Berg­bom, joka sai Pirkan­maal­la 10519 ään­tä. Hur­ja äänisaalis ennen vaale­ja val­takun­nal­lis­es­ti tun­tem­at­toma­lle ehdokkaalle.

   Mie­lenki­in­toista on mitä Miko Berg­bom lupasi twtterissä:

   Leikataan:
   ‑puolue­tu­ista
   ‑kehi­tysavus­ta
   ‑Yleltä
   — maahanmuutosta
   — eri­ty­isavus­ta­jista ja valtiosihteereistä
   — ilmastotoimista

   Tässä ollaan aika lail­la anti-vihreäl­lä agen­dal­la liik­keel­lä ja se myi näis­sä vaaleis­sa hyvin. Taustal­la on minus­ta tietyssä mielessä vihreän aat­teen “tais­to­lais­tu­mi­nen”, vihreät ja vasem­mis­toli­it­to ovat hal­li­tuk­ses­sa aja­neet läpi niin radikaalia ympäristöpoli­ti­ikkaa, että on syn­tynyt vastareak­tio, jos­sa maltil­lisem­mat Vihrei­den kan­nat­ta­jat vai­h­ta­vat puoluet­ta maltil­lisem­paan suun­taan ja toises­sa ääripäässä on syn­tynyt aika voimakkai­ta anti-vihre­itä ehdokkaita.

   Näis­sä vaaleis­sa tämä anti-vihreä suun­taus ei rajoitu perus­suo­ma­laisi­in, vaan näis­sä vaaleis­sa myös Kokoomuk­sen ja Keskus­tan anti-vihreä suun­taus vahvis­tui, vaik­ka toki Kokoomuk­ses­sa ja Keskus­tas­sa ei ehdokas voi olla yhtä anti-vihreä kuin perussuomalaisissa.

   1. Jotain tolkkua pup­pupuheisi­in. Tais­to­laisu­ut­ta ei ole enää mis­sään muual­la kuin van­ho­jen por­varien päiväu­nis­sa. Vihreät ja vasem­mis­toli­it­to eivät todel­lakaan ole aja­neet mitään radikaalia ympäristöpoli­ti­ikkaa hal­li­tuk­ses­sa. Ihan järkevää, kohtu­ullista ja ympäristöpoli­ti­ikkaa on ajet­tu, jota keskus­ta ja sdp ovat sit­ten tehokkaasti vesit­täneet. Tiede vaatii paljon jyrkem­piä toimia, kuin yksikään puolue Suomes­sa on esit­tänyt. Pep­pukipu maltil­lis­es­takin ympäristöpoli­ti­ikas­ta taitaa johtua kansan kri­isi­ti­etoisu­u­den puut­tumis­es­ta, johon on syypää media, joka joka päivä akti­ivis­es­ti lakaisee ilmas­tokri­isi-ja luon­toka­touutiset maton alle.

   2. Naulankan­taan, Pet­teri! Itsekin entisenä vihre­it­ten äänestäjänä olen pan­nut merkille vihre­it­ten “taito­lais­tu­misen” ja juusi sik­si pää­tynyt polti­ikan toiselle laidal­la. Vihreistä min­ua ajoi myös kiilusilmäfem­i­nisti­nen miesvi­ha, maa­han­muut­ta­jien liialli­nen paapomi­nen, inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi ja avoin tiedev­as­taisu­us (tieteen mukaan sukupuo­lia on vain kak­si). Ihmisille, jot­ka eivät tiedä mon­tako sukupuol­ta on ole­mas­sa, ei pidäkään antaa poli­it­tista valtaa.

  2. Voin tietenkin puhua vain omas­ta puolestani, mut­ta oma­l­ta osaltani Vihrei­den äänestämi­nen suli pois jo joskus 10+ vuot­ta sit­ten. Huo­masin että ympäristö­suo­jelun aat­teen ohel­la — ja tilal­la — vihreät alkoi­vat muis­tut­taa moraal­in­var­ti­joi­ta. Tavoit­teena ei ollut enää vain ympäristön suo­jelu, vaan kaikkien ihmis­ten kon­ver­sio ‘oikeaan’ elämän­ta­paan, ja soo-soo-sor­mi ojos­sa olti­in nuhtele­mas­sa jos joku asui väärin, söi väärin, tai har­rasti väärin. Se mikä oli ‘oikein’ oli määritel­ty jos­sain nor­sun­lu­u­tor­nissa joka oli varsin kaukana sieltä mis­sä minä asuin, ja tarpeen vaaties­sa pykät­ti­in moraa­li­nen pani­ik­ki pystyyn jos ihmiset eivät ymmärtäneet omaa paras­taan. Se moni­ar­voisu­ud­es­ta ja suvait­se­vaisu­ud­es­ta! Ympäristön­suo­jelun sijaan vihreistä oli tul­lut lifestyle-liike. Myös Vasem­mis­toli­itossa ja demareis­sakin on ollut samaa henkeä, mut­tei niin räikeästi. 

   Puri­taanista kuulin joskus täl­laisen määritelmän: “Henkilö, joka ei saa unta yöl­lä kos­ka tietää että joku jos­sain saat­taa pitää hauskaa.” Tämä tun­tuu kuvaa­van nykyään aika hyvin monia vihreän laidan ihmisiä.

   1. Koke­muk­seni tuos­ta on sama, mut­ta kup­pi­ni menee täysin nurin kun kuulen Vihrei­den täysin tiedev­as­tais­es­ti vale­htel­e­van juuri Suomen ilmas­toteko­jen vält­tämät­tömyy­destä. Tuo ei ole vain NASAn vaan ihan minkä tahansa päästö- ja saaste­dataa tun­te­van tieteen­tek­i­jän tun­tema itses­tään­selvyys: Suomen kansa voisi tehdä joukkoit­se­murhan tänään ja ilmas­ton­muu­tok­selle ei tapah­tu­isi yhtikäs mitään, EI YHTÄÄN MITÄÄN.
    Ja kun NASAn tutkimus tämän näyt­tää, koko puolue­jo­hto heit­täy­tyy tiedev­as­taiseen itkupotku­raivari­in ja lop­ul­ta puolue vale­htelee suo­raan kan­nat­ta­jale­ht­en­sä otsikol­la ”NASAn itsen­säkin *kumoa­mat* tulok­set” (ei NASA ole tulok­si­aan kumon­nut, siel­lä ne ovat). nykyVihreät on tiede­de­nial­isti­nen ide­ologi­lau­ma. Tar­i­nat Vihreis­sä Vihreille ker­to­vat, että oikeasti Vihreät ovat fik­su­ja ja fil­maat­tisia, mut­ta entä jos se, mikä näkyy ja kuu­luu (Iiris Suomela) onkin totuus?
    Myös omi­tuisen tym­peä suo­ma­lais­ten miesten kimp­pu­un hyökkäämi­nen oli mie­lenki­in­toinen piirre — todel­lako joku Vihrei­den joh­dos­sa pakot­ti tämän nar­rati­ivin Iirik­selle? Todellako?
    Uskokoon ken haluaa.

   2. Aika paljon samaa mieltä. Saat­toi olla, että se kuu­luisa “kansa” ei halun­nut muut­tua sel­l­aisek­si mihin Marinin hal­li­tus ja vihreät halu­si­vat sen muut­tuvan. Vastali­ike tuli, ja rankasti.

 3. Niin 2000 luvul­la vihreät oli vai­h­toe­hto. Mut­ta ei enää. Olen liian tavalli­nen siihen nykyään kes­ki-ikäisenä. Touko Aal­to sisään ja minä ulos. Sallin kaikille kinkon­git ja wok­en, mut­ta ei se ole tärkeää puolueen valin­nas­sa vaan: talous, las­ten hyv­in­voin­ti, luon­to ja ter­vey­den­hoito. Taval­lista elämää koh­ta an on tul­lut liikaa puukkoa ja yksi tolkun ihmi­nen ei auta kun tiedämme äänien menevän listalle

  1. Taval­lista elämää kohtaan alkaa tul­la aika paljon puukkoa, kun ruuan­tuotan­to alkaa kun­nol­la sakkaa­maan, vesikri­isit pamah­ta­vat kun­nol­la päälle, alavat mil­jardikaupun­git alka­vat hukkua veden alle ja miljoonat ilmastopako­laiset lähtevät liik­keelle. Jos on tärkeää luon­to, las­ten hyv­in­voin­ti ja talous, sil­loin tietysti kan­nat­taa melko tiukkaa ilmas­to-ja ympäristöpoli­ti­ikkaa. Vihreä siir­tymä on eline­hto Suomen taloudenkin selvi­tymiselle. Jos on tärkeää ter­veys, sil­loin tietysti kan­nat­taa kasvis­syön­nin ja pyöräi­lyn lisäämistä, jot­ka ovat ilmas­tonkin kannal­ta vii­sai­ta asioi­ta. Media on tietois­es­ti halun­nut olla rak­en­ta­mat­ta vält­tämätön­tä ympäristökri­isi­ti­etoisu­ut­ta suo­ma­laisille, ja tulok­set nähdään, kos­ka itsekäs lyhyt­näköi­nen ajat­telu jyl­lää edelleen.

   1. Vihrei­den ympäristökri­isi­a­jat­telu on harhaista. Ilmas­toon ei Suo­mi vaiku­ta yhtikäs mitään, saaris­tomereen ja Suomen­lah­teen vaikut­taa ja suo­raan — kum­mas­sa fokus?
    Tiede­de­nial­is­tista, fak­to­jen vas­taista, harhaista

 4. Olisi ihan mie­lenki­in­toista nähdä peruste­lut mik­si Pur­si­ainen ei Vihreisi­in mah­tunut. Tämä siis henkilöltä joka nyt ei eri­tyisem­min ole Pur­si­aisen ajatuk­sista innos­tunut, hänen ulostu­lon­sa ovat olleet niin provosoivia ja kärke­viä, että en tiedä mitä hän lop­ul­ta ajaa tai ajattelee. 

  Yritin lukea yhden hänen kir­jansa “Pas­ka Suo­mi” josko siinä avau­tu­isi tarkem­min hänen ajat­telu­aan, mut­ta kir­ja oli siihen tarkoituk­seen huono sil­lä se ei perustel­lut mitään pin­taa syvem­mältä, vaan julisti että kaik­ki ovat väärässä kun eivät tyyli­in ymmär­rä min­i­maalisen val­tion ihanu­ut­ta ja vero­tuk­sen ja hol­houk­sen turmiollisuutta. 

  Tiedän kyl­lä että odotuk­seni kir­jal­ta oli vääriä. Ehkä Pur­si­ainen on jos­sain (Mus­tRead?) kir­joitel­lut järkeväm­pään tyyli­in ja perustel­e­vam­min, mut­ta kir­jan koke­mus ei kyl­lä houkutel­lut hakeu­tu­maan lisä­ma­te­ri­aalin pariin.

  Eli en sit­ten tiedä halu­aisiko hän oikeasti yövar­ti­javal­tio­ta vai mitä, välis­sä Twit­teris­sä pilka­htelee että ei ehkä kuitenkaan, mut­ta en tiedä hänen yhteiskun­nal­lista todel­lista näke­mys­tään. Että jos joku on lukenut tuon “Pas­ka Suo­mi” kir­jan, en ihmettele jos hänen lis­toille otta­mi­nen ei houkuttele.

  Toisaal­ta tässä kir­joituk­ses­saan “Mitä oikeis­to­lainen voi luva­ta köy­hälle – pait­si leikkauk­sia?” hän ker­too kan­nat­ta­vansa pohjo­is­maista hyvinvointivaltiota:
  https://www.heikkipursiainen.fi/mita-oikeistolainen-voi-luvata-koyhalle-paitsi-leikkauksia/

  Kuu­lostaa eri ihmiseltä kuin joka kir­joit­ti edel­lä­maini­tun kir­jan. Anek­doot­ti­na hänen vas­tauk­sen­sa tuo­honkin blogikir­joituk­sen kysymyk­seen “Mitä oikeis­to­lainen voi luva­ta köy­hälle – pait­si leikkauk­sia?” ei kyl­lä kuu­lostanut ainakaan oman köy­hyys­taus­tani jäl­keen kovin houkut­tel­e­val­ta, eli hän lupaa leikkauk­sia ja lisää markki­na­t­alout­ta. Riv­ien välistä jää kysymys, oliko perus­tu­lo mitä voisi luva­ta — Lisää vapaut­ta, lisää kan­nus­timia? En tiedä, ehkä Kokoomuk­sen ryh­mäkuri estää moist­en kerettiläis­ten aja­tusten esittämisen.

  Mut­ta siis kuitenkin, kyl­lä vaikka­pa tämän kir­joituk­sen perus­teel­la hän Vihreisi­in mielestäni voisi mah­tua: https://www.heikkipursiainen.fi/viisi-iloisen-suomen-ratkaisua-naita-asioita-edistaisin-kansanedustajana/

  Että ihan mie­lenki­in­toista olisi nähdä peruste­lut mik­si hänet kuitenkin halut­ti­in jät­tää ulkop­uolelle. Pelät­ti­in tosi­aan “Vasem­man siiv­en” karkoit­tamista sit­ten hänen julk­isu­usku­vansa perusteella?

  1. Twit­teris­sä oli main­in­taa että syynä oli nähtävästi Pur­si­aisen kan­nat­ta­mat lukukausi­mak­sut. En tiedä miten täl­läiset pun­ni­tuk­set tehdään, olisiko ehdokku­us ollut ok jos Pur­si­ainen olisi taipunut Vihrei­den kan­nan mukaises­ti vas­tus­ta­maan lukukausimaksuja?

 5. jut­tu ei ota kan­taa siihen mitä vihrei­den pitäisi tehdä hal­li­tus­neu­vot­telus­sa, itse olen kahdesti sanonut oman kan­tani joten tois­te­taan täällä.

  pikkupuoluei­den pitäisi pakot­taa ison kol­mosen, eli sdp:n, perus­suo­ma­lais­ten ja kokoomuk­sen pakko­hal­li­tus. ja tätä olisi pakotet­ta­va vähin­tään vuosi.

  “democ­ra­cy now” haas­tat­teli atte har­jan­net­ta. https://freespeech.org/show/642c30642772ba0001437131/category/?category=democracy-now . ei suo­ranais­es­ti kat­somisen arvoinen. sel­l­ainen kom­ment­ti atelle ja muille, democ­ra­cy now on enem­män vasem­mal­la ja usa:n vasem­mis­tossa on jonkun ver­ran ns. ide­al­is­tisia vasem­mis­to­laisia ja pasi­fis­te­ja. jot­ka ajat­telee että nato ei saa laa­jen­tua ja mil­i­taris­mi on pahas­ta. en ole aina tykän­nyt näi­den kommenteista.

  itse joudun sietää mil­i­taris­mia tuon itä-hul­lun takia, ja jos kol­mas maail­man sota on ain­oa kon­sti pistää tuo itä­naa­puri kuri­in, kai sit­ten niin.

  ohjel­mas­sa on myös david cay john­ston, joka on ker­tonut karut fak­tat don­ald trump henkilöstä jo ajat sit­ten, se voi olla kat­somisen arvoinen.

 6. Kiin­nos­tavaa pohd­in­taa, mut­ta lop­ul­ta ana­lyysi löytää tap­pi­on syyn löy­tyy sieltä, mis­tä hävin­neen osa­puolen edus­ta­jat sen aina löytävät eli viestin­nästä. On viestit­ty väärin tai viesti ei syys­tä tai tois­es­ta ole tavoit­tanut äänestäjiä.

  Eikö ole mah­dol­lista, että tap­pi­on syy, ainakin osit­tain, olisi ollut väärä viesti? Mielipi­demit­tausten perus­teel­la NATO‑, maan­puo­lus­tus- ja ydin­voimavas­taisu­us eivät ole olleet viime aikoina muodissa.

  1. Jos kri­ti­soi Vihre­itä asioista, kan­nat­taisi niil­lä sen­tään olla katet­ta. Vihreät kan­nat­ti­vat Natoa, kan­nat­ta­vat maan­puo­lus­tus­ta ja Ukrainan aut­tamista, eikä suh­taudu ydin­voimaan kat­e­goris­es­ti suun­taan tai toiseen. Toki puolue saisi min­unkin mielestäni olla ydin­voimamyön­teisem­pi, sikäli olen samaa mieltä.

   1. Vihreät vas­tus­ti­vat Natoa, ydin­voimaa ja maan­puo­lus­tus­ta kym­meniä vuosia. Kan­ta muut­tui kun näi­den kan­nat­tamis­es­ta tuli suosit­tua, Naton ja maan­puo­lus­tuk­sen tapauk­ses­sa vuosi sit­ten. Uskoisin, että Vihreän äänestäjän poli­it­ti­nen muisti kan­taa pidem­mälle kuin viime vuo­teen. Turvallisuus‑, ener­gia- ja puo­lus­tus­poli­ti­ik­ka on pitkäjän­teistä hom­maa, eikä sitä voi tehdä (ainakaan hyvin) sen mukaan mitä suuri yleisö kul­loinkin on asioista mieltä. Kan­na­tus­mielessä kan­to­jen sor­vaami­nen uuteen uskoon yleisen mielip­i­teen vai­htues­sa voi toimia demareil­la, mut­ta tuskin vihreillä.

   2. Tun­te­mani Vihreät kan­nat­ti­vat Suomen puo­lus­tusvoimien alasajoa ja muut­tamista pienek­si palk­ka-armei­jak­si vuosikau­sia Krim­in val­tauk­sen jälkeen.
    Joko tämä on päätet­ty unohtaa?

 7. Hyvä ana­lyysi.

  Käsit­tämätön­tä että vihreät tuk­ki sen puolen suut, jot­ka sen suo­sioon nos­ti. Ohisa­lon ja Suome­lan ide­olo­gial­la ja hapituk­sel­la ei kansaan vedo­ta. Nos­takaa pikaises­ti Atte Har­janne puheen­jo­hta­jak­si ja avaram­paa kat­set­ta ajat­telu­un. Nyt vihreät sanana on muut­tunut kirosanaksi.

 8. Mik­si tölvit ilmaisul­la jakkupukukansa? Tun­tuu että vihrei­den viesti menee ker­ta toisen­sa jäl­keen pieleen. Tässä kaik­ki, lopetan kom­men­toin­nin ja blo­gin seu­raamisen tähän.

   1. Voisiko JH point­ti olla se, että tuol­laista jakkupukukansaa ei ole. Jollei Vihreät juuri niin ajat­tele ja myös viesti, varsinkin itse itselleen. Tässä ollaan ihmisiä kaik­ki. Muuten, erit­täin hyvä kir­joi­tus, Osmo Soin­in­vaara. Täl­laista pohd­in­taa soisi ole­van lisää.

 9. Ode.…yhteiskuntatiede ei ole pohjimml­taan vasemmistolainen..vaan..koko luon­to on äärim­mäisen dar­win­isti­nen, eli siis taval­laan äärioikeistolainen..jollon viime kädessä koko yhteiskun­ta ja sen olemus..on dar­win­isti­nen, eli siis “ääri­oikeis­to­lainen”.. pal

  1. Sosi­aal­i­dar­win­is­mi on yhteiskun­ta­järjestyk­senä läh­es täysin kadon­nut, eli siis hävin­nyt luonnonvalinnan…

 10. “Ne, joiden mielestä maail­ma para­nee siirtämäl­lä vihrei­den poli­ti­ikkaa vasem­malle, eivät tun­nu ymmärtävän, että siirtävät suo­ma­laista poli­ti­ikkaa oikealle karkot­taes­saan äänestäjiä vihreiltä kokoomuk­selle.” Eli vihrei­den pitäisi siis tehdä poli­ti­ikkaa vain miel­lyt­tääk­seen vasem­mis­to­laisu­u­teen hys­teerisen pelokkaasti suh­tau­tu­via kokoomus­mielisiä äänestäjiä? Romukop­paan tiede­pe­rusteisu­us ja asialähtöisyys, lin­jausten pitäisi olla vain mah­dol­lisim­man kokkareystäväl­lisiä? Muis­tute­taan vielä mis­tä monien äänestäjien ja vihrei­den puolueväen hys­teer­i­nen pelko vasem­mis­to­laisu­ut­ta johtuu. Se juon­tuu elinkei­noelämän medi­an pitkäaikaises­ta pro­pa­gan­das­ta, jos­sa vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta on leiv­ot­tu vas­ten­mielistä ide­olo­giaa ja ay-liiket­täkin on haukut­tu tauot­ta. Vasem­mis­tossakin pitäisi ottaa tämä julkisen keskustelun iso vinouma vih­doin vakavasti ja alkaa kam­pan­joimaan tilanteen kor­jaamisek­si, kos­ka muuten vasem­mis­ton tila kape­nee entis­es­tään ja tuo kum­malli­nen vihrei­den sät­timi­nen ja syyl­listämi­nen vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta jatkuu aina vain. Medi­an syytä on myös ympäristökri­isien vähät­te­ly. Jos ne oli­si­vat medi­an agen­dal­la niille kuu­lu­val­la paikalla, kansan kri­isi­ti­etoisu­us voisi myös olla tarpeek­si korkea ja sil­loin arvostet­taisi­in myös ympäristökri­i­sei­hin vakavasti suh­tau­tu­via puoluei­ta. Ilmas­tokatas­trofin jo jyl­lätessä ja 6. sukupu­ut­toaal­lon keskel­lä on oikeas­t­aan todel­la kum­mallista että juuri ympäristöpuolueet kutis­tu­vat niin Suomes­sa kuin Ruot­sis­sakin. Näis­sä olois­sa luulisi ole­van nor­maalia, että nimeno­maan ympäristöpuolue olisi yksi 20%:n puolueista, ilman että sen tarvit­sisi ollenkaan muun­tau­tua varttikokoomukseksi.

 11. Heik­ki Pur­si­ainen on var­masti pätevä neu­vo­maan talouskysymyk­sis­sä monia puoluei­ta Kokooomus­ta, Vihre­itä ja ehkä myös SDP:tä mut­ta hänen ehdokkuuten­sa Helsin­gin vaalipi­iristä oli häneltä itseltään ris­ki kos­ka hän jäi Eli­na Val­tosen varjoon.

 12. Fatim Diar­ra täy­den­tää Vihrei­den tap­pi­o­ta Helsingis­sä mut­ta hän jakaa mielip­iteitä myös mon­en poten­ti­aalisen Vihrei­den liikku­van äänestäjän päätöstä äänestää Vihre­itä. Juuri ehkä tämän takia Vihreät menet­ti ääniä Kokoomuk­selle kos­ka Kokoomus on mon­es­sa asi­as­sa asia lin­ja, ei radikaa­li­nen val­lanku­mouk­selli­nen kansanliike.

 13. OS: “Ympäristö ja ilmas­to on tärkein, mut­ta talous on vält­tämätön. Puolueen kapeu­tunut osaami­nen on ollut sik­si tuhoisaa.”

  Vihreät on nykyään pitäis, täy­tyis, on pakko ‑puolue. Keinot puut­tuvat tai ainakin kyky myy­dä ne äänestäjille. 

  Kun twit­teris­sä seu­raa ilmas­tokeskustelua, niin järke­vim­mät argu­men­tit poli­ti­ikkakeinoista eivät tule vihreiltä, vaan liberaal(e)ilta.

  Kyl­lä siinä sit­ten ympäristöä ja ihmisoikeuk­sia tärkeänä pitävälle ei-sosial­is­tille alkaa olla vähän liian työlästä kek­siä syitä äänestää vihreää.

 14. O.S:“Jakkupukukansaa ei pidä karkottaa.”
  Soin­in­vaara vahvis­taa siis sen , että vihreät jatkaa edelleen nais­ten puolueena. Riit­tävätkö koulute­tut naiset puoluekan­natuk­sen nostoon ?
  Anteek­si jo etukä­teen, mut­ta luulen mon­en jaka­van mielip­i­teeni siitä, että kympin tytöt ovat poli­ti­ikas­sakin äärim­mäisen puris­tisia ja ehdottomia.

  Fun­da­men­tal­isti­nen kiihko­suo­jelu , kiel­to- ja hait­taveropoli­ti­ik­ka karkoit­taa kan­nat­ta­jia. Kukaan ei halua elämää kur­jis­tavia rajoituk­sia eikä jak­sa odot­taa 2035 luvat­tua palk­in­toa kieltäy­tymis­es­tä. Toisek­seen kor­rek­tit jakkupu­vut ovat vai­h­tuneet leg­gin­sei­hin, pooloon ja Ver­sacen nahkatakki­in. Saman pin­nal­lis­tu­misen on kokenut poli­it­ti­nen kulttuuri.

  Maail­mal­la tapah­tu­va kehi­tyskulku osoit­taa vaaran­paikan, jos vihreä puolue irtau­tuu todel­lisu­ud­es­ta lop­ullis­es­ti :“Maanvil­jeli­jöi­den etu­ja aja­va uusi puolue sai murskavoiton Alanko­maid­en maakun­tavaaleis­sa. Vaal­i­t­u­los tulee vaikeut­ta­maan hal­li­tuk­sen suun­nitelmia maat­alouden alas ajamiseksi.”

  1. Eemil, mik­si Suomes­sa maat­alouden etu­ja aja­va Suomen Keskus­ta kär­si his­to­ria huonoim­man vaal­i­t­u­lok­sen? Tuo Alanko­maid­en maakun­tavaaleis­sa voiton saanut uusi puolue on myös saanut taloudel­lista tukea Venäjältä. Onko Eemil sinus­ta parem­pi liit­toutua Euroopan unionis­sa puoluei­den kanssa jot­ka saa­vat taloudel­lista tukea Venäjältä?

   1. R.S:“miksi Suomes­sa maat­alouden etu­ja aja­va Suomen Keskus­ta kär­si his­to­ria huonoim­man vaalituloksen?”

    Osal­lis­tu­mal­la viime kaudel­la hallitukseen. 

    Venäjän vaiku­tuk­selle tekee alt­ti­ik­si kaiken­lainen äärili­ike­hd­in­tä Suomes­sa. Putin­han ehti jo maini­ta, että Suomes­sa on kap­ina (elokap­ina). Sateenkaari-vouho­tus, sukupuolen vai­h­t­a­mi­nen ilmoi­tus­menet­te­lyl­lä, inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi, huumei­den vapaut­ta­mi­nen, tarhaiskut …Kaik­ki nämä hajot­ta­vat suo­ma­laista yhteiskun­taa, johon Venäjä tart­tuu propagandassaan

    Onnek­si suo­ma­laiset ovat vielä hyvin koulutet­tua, mut­ta viit­teitä luku­taidon rapau­tu­mis­es­ta on jo pil­vin pimein. Uskoi­han meil­lä suh­teel­lisen suuri osa , että korona on salaliitto. 

    Saatamme saa­da jatkoa las­ten siep­paustapauk­seen. Takavu­osi­na venäläiset kaap­pa­si­vat suo­ma­laisen lapsen painikil­pailu­jen tiimoilla.

   2. Ainakin Eemeli on näköjään niel­lyt Putinin höpinät sellaisenaan.

  2. Eemil voitko ker­toa miten omas­ta mielestäsi Sateenkaarivähem­mistöt esimerikik­si hajot­ta­vat suo­ma­laista yhteiskun­taa? Olet usein kri­ti­soin­ut Suomen liial­lista ener­gia riip­pu­vaisu­ut­ta Venäjästä jon­ka olet pistänyt Vihrei­den ja Vasem­mis­toli­iton piikiin . 

   Venäjän hallinto on vuodes­ta 2014 hyökän­nyt sek­suaalivähem­mistöjä vas­taan kun itä­val­tainen Con­chi­ta Wurst voit­ti vuo­den 2014 Eurovi­isut. Kak­si vuot­ta aiem­min punk yhtey Pussy Riot oli esi­in­tynyt Kris­tus Vapah­ta­jan kat­e­draalis­sa Mosko­vas­sa jon­ka seu­rauk­se­na hei­dät tuomit­ti­in 2 vuodek­si linnaan.

   Mik­si nyt yhtäkkiä Eemil puo­lu­s­tat Venäjän lin­jaa jos­sa sek­suaalivähem­mistöi­hin kohdis­tuu todel­la ankara pro­pa­gan­da lain­säädän­tö joka on yksi maail­man tiukem­mista? Halu­atko sel­l­aisen ihmisoikeuslait myös Suomeen jos­sa sek­suaalivähem­mistöistä tehdään rikol­lisia? Muis­tut­taisin vain että Venäjä perustelee Ukrainan sodan myös vas­tus­mal­la guyEu­roop­paa. Oletko Eemil nyt Krem­lin kanssa jostain asi­as­ta siis samaa mieltä?

  3. Keskus­ta lanke­si ener­giakri­i­sis­sä Perus­suo­ma­lais­ten ansaan. Perus­suo­ma­laiset vetivät omaa pro­pa­gan­daa ener­giakri­isin aikana koko syksyn 2022 syyt­tämäl­lä sitä muuk­si kuin Ukrainan sodan sivu­vaiku­tuk­sek­si mut­ta ei Kepu onnis­tunut tässäkään selit­tämään ener­giatuotan­non raken­net­ta toisin kuin Kokoomus joka teet­ti vai­h­toe­htoisen ener­gia­malle­ja Heik­ki Vest­man­nin johdal­la joka oli aikaisem­mas­sa työssään työsken­tel­lyt Ener­giavi­ras­ton juristina. 

   Nyt Eemil voisit kysyä itseltään mis­sä oli maakun­tien elinkeinolob­barien ja etu­jär­jestö­jen pr-osas­to kun perus­suo­ma­laiset onnis­tu­i­v­at oma­l­la pro­pa­gan­dal­la luo­maan että taustal­la onkin joku ide­alogi­nen epäti­eteelli­nen viherposeeraus.

   Kun todel­linn syy oli se että EU oli aset­tanut kovia taloudel­lisia sank­tioi­ta maail­man 2 suuri­malle raa­ka-öljyn ja maakaa­sun tuot­ta­jalle nimeltään Venäjän fed­er­aa­tio. Tässäkin kohtaa per­sut tuki­vat mut­ta onnis­tu­i­v­at kään­tämään koko ongel­ma päälaelle omas­sa propan­gadas­saan kun vaalit piti voit­ta jol­lain tavalla. 

   Kepul­la olisi nyt 1000 taalan paik­ka jäädä oppo­si­tioon tekemäl­lä itsenäistä oppo­si­tiopoli­ti­ikkaa niin ettei se liit­toudu ollenkaan viher­vasem­mis­ton kanssa edes välikysymyk­sis­sä. Kun per­sut on hal­li­tuk­ses­sa kepul­la on paik­ka todis­taa oppo­si­tios­ta että per­suil­la ei ole ohjel­maa eikä lin­jaa eikä suunnitelmia

 15. Ana­lyysi on siinä oikea, että nykyvihreät ovat onnis­tuneet karkot­ta­maan puolueen riveistä sosi­aal­ib­er­aalit -> sos.dem ja oikeis­tolib­er­aalit -> kok. joukois­taan, ain­oas­taan puolueen “kaaderi” on jäljellä.

 16. Lisään 4 irral­lista puheeseen ja kieleen liit­tyvää seikkaa.
  On totut­tu kuplau­tuneeseen ja abstrak­ti­in kieleen. Kun kansalainen ei kun­nol­la ymmär­rä, hän ärsyyn­tyy ja vieroittuu.
  Per­sut eivät juurikaan käytä abstrak­tia kieltä. Konkreet­tisen kie­len ei tarvitse tarkoit­taa yksinker­tais­tavaa pop­ulis­mia. Pitäsi vain nähdä enem­män vaivaa siitä miten puhuu.
  Viesit­in­täkon­sul­tit eivät ole osan­neet aut­taa, kos­ka ovat itse samas­sa kuplassa.
  1. Hiilin­ieli. Se on käsite jos­ta 80 % kansas­ta ei oikein tiedä mikä se on.
  2. Inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi. 96 % kansas­ta ei tiedä mitä se on.
  3. Kun­ni­an­hi­moinen tavoite. Tämä ei läm­mitä ketään pait­si lausu­jaansa, abstrak­ti ja turha fraasi.
  4. Paha ja tyh­mältä vaikut­tanut tak­ti­ikkavirhe oli aikanaan myös siilipuo­lus­tus kun Pekka Haav­is­toa syytet­ti­in al hol ‑asiois­sa. “Ei ole tehnyt mitään väärää.”
  Ver­den vihkiy­tyneet luk­i­jat ymmärtävät kuplansa abstrakate­ja käsit­teitä, mut­ta he ovat pieni vähem­mistö. Pitäisi päästä pois kieliku­plas­ta julkises­sa puheessa ja opetel­la puhu­maan konkreet­tisem­min ja havainnollisemmin.
  Ylläol­e­vat %-luvut ovat tietysti vain perstuntumaaani.

  1. Mik­si ihmeessä kansa ei noi­ta ymmärtäisi?
   Järkyt­tävän ylim­ielistä ja omahyväistä ajat­telua. Inter­sek­tion­aal­isu­udessa ei esim. ole ajatuk­se­na yhtään mitään vikaa, päin­vas­toin, mut­ta ongel­mana on vaa­timus hyväksyä itse itsen­sä ylen­tänyt woke-papis­to pisteyt­tämään hyvät ja pahat ihmiset, ker­tomaan työt­tömälle yksinäiselle ja syr­jäy­tyneelle miehelle hänen etuoikeuksistaan.
   Vihreät ylit­tävät par­o­di­a­ho­risont­tin­sa ihan itse.

   1. Rauno Jun­tu­maa analysoi osu­vasti poli­it­tisen slan­gin ilmaisu­jen ymmärtämistä kansan keskuudessa.
    Puut­tuisin vain tuo­hon hiilin­ielu­un ja sen ymmärtämiseen. Matem­ati­ik­ka sanoo, että se menee väk­isin nol­lak­si. Miten sen voi pelastaa?
    Eri­tyis­es­ti vihreät ja keskus­ta noista hiilin­ieluista pitävät melua. Vaal­i­tap­pios­ta kat­soen kansa ymmärtäisi nämä nielu­asi­at. Vai eikö sittenkään?

 17. Vihrei­den pitäisi keskit­tyä ympäristöa­sioi­hin ja jät­tää jouta­vat woke-sekoilut pois.

  1. Pet­teri M. on aivan oike­as­sa: “Vihrei­den pitäisi keskit­tyä ympäristöa­sioi­hin ja jät­tää jouta­vat woke-sekoilut pois.”. Alus­sa Vihreät keskit­tyivät ympäristöa­sioi­hin mut­ta sit­ten jostakin-USA:sta tuli woke-poruk­ka, joka kaap­pasi puolueen ja alet­ti­in hörhöilä kaikel­la woke-jutu­il­la, translaeil­la ym. vähem­mistö­jen asioil­la, joi­hin keski­tyt­ti­in ja uno­hdet­ti­in alku­peräi­nen idea: ympäristöasi­at. Ei ole mikään ihme, että tuol­laiset sekoilut ärsyt­tävät ihmisiä ja jon­ka seu­rauk­se­na per­sut ovat saa­neet “luon­nol­lisen” vihol­lisen. Vihrei­den pitäisi kirkas­taa sanomaansa ja keskit­tyä pääasi­as­sa ympäristöa­sioi­hin ja jät­tää woket vasem­mis­toli­itolle, pain­ot­taa vihreän siir­tymän merkit­tävyyt­tä Suomen taloudelle, joka tuo uut­ta bisnestä ja sijoituk­sia 0‑tuloksessa laa­haavalle Suomen taloudelle.

 18. Eläkeikä läh­estyy vähitellen, olen äänestänyt muis­taak­seni kaikissa vaaleis­sa, ja vihre­itä niin eduskun­ta- kuin kun­nal­lis­vaaleis­sakin. Nämä oli­vat ensim­mäiset vaalit jois­sa äänestin toista puoluetta. 

  Min­ulle ympäristö, ilmas­to mukaan­luet­tuna, oli alun perin syy äänestää vihre­itä. Kun opin ymmärtämään muus­ta poli­ti­ikas­ta vähän, vihreät oli edelleen ok vai­h­toe­hto. Arvokar­tal­la olen ehkä keski­vai­heil­la; kult­tuuris­es­ti olen lib­er­aali mon­es­sa asiassa.

  Mikä min­ut karkoit­ti vihreistä ainakin näis­sä vaaleissa:

  - Atte Har­janne olisi kel­van­nut, mut­ta vaalipi­iri väärä. 

  - Jos teille tar­joaa rahaa lehden perus­tamiseen, olisi kiva että joku edes vas­taisi sähköpostiin. 

  - Kun Man­ner­heim­intiel­lä istu­jat vaa­ti­vat ilma­s­toneu­traal­i­ut­ta vuodelle 2025, voisiko joku “tiedepuolueesta” sanoa että tämä on mah­do­ton­ta, eikä vain ymmärtää hyviä päämääriä? Mikäli olen ymmärtänyt oikein, ko. protestoi­jat pääsään­töis­es­ti eivät edes äänestä vihre­itä vaan vasem­mis­toli­it­toa, joten symp­paus menee tak­tises­sakin mielessä hukkaan. 

  - Edelleen, biol­o­gisia sukupuo­lia on korkein­taan vähän yli kak­si, riip­pumat­ta siitä kuin­ka paljon puo­lus­te­taan trans- ja non­binääri­oikeuk­sia. Ns. woke­tuk­seen, kuten jotkut sanovat, liit­tyy pop­ulis­mia, tiedev­as­taisu­ut­ta ja epälib­er­aale­ja piirteitä, joille ei voi antaa liikaa yleis­puolueessa val­taa. Ja lisäk­si ette ero­tu vasem­mis­toli­itos­ta mitenkään jos näin teette. 

  - Joidenkin vihrei­den Twit­ter-kir­joit­telu on pitkälti type­r­ää pop­ulis­mia. Jos en kykene seu­raa­maan henkilöä Twit­teris­sä, en sil­loin hän­tä voi äänestääkään. Ja mitä ilmas­ton läm­pen­e­miseen tulee, tiedän sen tapah­tu­van ilman että asi­aa ker­ro­taan min­ulle joka päivä uudelleen.

  Ehkä olen van­hem­miten alka­nut ymmärtää asioi­ta liian mon­es­ta näkökul­mas­ta ollak­seni enää tarpeek­si radikaali. Tai sit­ten vihreät on puolueena umpi­oitunut ide­ol­o­gis­es­ti, tai ainakin antaa itses­tään sel­l­aisen vaikutelman.

 19. Huomionar­voista on myös, että entis­es­tä nuorten ykköspuolueesta on tul­lut kes­ki-ikäis­ten “tylsien” ihmis­ten puolue. Tämä näkyy eri­tyis­es­ti some­su­o­sios­sa. Ain­oas­taan Sofia Vir­ta osaa Vihreistä somen. 

  Olen Oden kaut­ta samaa mieltä, että ei tarvitse esit­tää tyh­mem­pää kuin on. Mut­ta samaan aikaan olisi tärkeää osa­ta kulut­ta­jalähtöi­nen somevi­estin­tä. Nää Odenkin jutut aukeaisi aivan eri taval­la, jos ne toteutet­taisi­in mod­ernil­la audio­vi­suaalisel­la taval­la. Enkä siis tarkoi­ta, että Oden niitä tarvit­sisi tuot­teis­taa. Mut­ta jonkun se pitäisi tehdä. 

  Esimerkkinä ara-jär­jestelmän heikkoudet seg­re­gaa­tion hoi­dos­sa tulisi tuo­da esille kävelemäl­lä vide­ol­la gangs­ta-rap musi­ikin tahti­in Itä-Helsingis­sä ja tutus­tua viereis­ten asuinaluei­den rap­pui­hin. Tuo­da konkreet­tis­es­ti esi­in se hul­lunkurisu­us, miten toisel­la puolel­la kat­ua ara-talois­sa näkee lähin­nä maa­han­muut­ta­jia, ja puis­ton toisel­la puolel­la omis­tustalois­sa taulus­sa lukee vain suo­ma­laisia nim­iä. Tämä pitää oppia per­suil­ta. Mut­ta toisin kuin per­sut tekee, asia ei saa jäädä vain kauhis­telun asteelle, vaan tulee tuo­da esi­in sosi­aalilib­er­aale­ja ratkaisu­ja kohdeyleisön ymmär­ryskyvyn huomioiden. Ei tämä ole pop­ulis­mia, vaan asioiden käsit­te­lyä asi­akaslähtöis­es­ti. Nuoret on saata­va takaisin per­suil­ta, ja nämä arjen asi­at ovat niitä, jot­ka heitä eniten kiinnostavat.

 20. Pahin­ta on se, kun täl­laiselle pien­puolueelle pääsee syn­tymään ase­ma, jos­sa sitä tarvi­taan hallituksessa. 

  Mitään se ei saa siel­lä aikaisek­si ja mitään ajatuk­sia ei tuo­da tul­lessaan. Ain­ut mitä seu­raa on se, että vaa’ankieli ase­mas­sa myy­dään omaa aatet­ta kalli­il­la jonkin höm­pän kaut­ta. Saadaan jotain paskaa aikaisek­si sil­lä, että nyökytel­lään isommille.

 21. Vihre­itä syytetään ja leimataan niin mon­es­ta vas­takkaises­takin asi­as­ta, että se ker­too ensin­näkin heikos­ta johtamis­es­ta kun mitään iden­ti­teet­tiä ei ole. Falskeinkin syyte jää kiin­ni ja muut­tuu todek­si, kun kukaan ei tiedä mikä vihreä puolue on. Mik­si esimerkik­si kokoomus­ta pide­tään markki­na­t­alouteen nojaa­vana, kun esimerkik­si kaupunkisu­un­nit­telus­sa se ei kuun­tele tutkimus­ta ollenkaan? Kyseessä kuitenkin mil­jar­di­en ala. Joku Val­to­nenkin muis­tut­taa nykyään jotain Fox Newsin tant­taa joka huu­taa vain sosial­is­mista ja velas­ta, mut­ta oikeasti vähät välit­tää tutkimuk­sista. Kaik­ki on vain medi­an luo­maa kuvaa. Paljon mielu­um­min näk­isi näitä uusia lib­er­aale­ja kuin kokkare­i­ta eduskun­nas­sa. Ainakin jotkut heistä näyt­tävät välit­tävän tutkimuk­ses­ta, eivätkä vain syytä sor­mi suo­rana kaikkia sosial­is­teik­si kuten feik­ki-Val­to­nen. Lizz Truss teki Val­tosen aja­maa poli­ti­ikkaa ja markki­nat heit­tivät hänet pel­lolle paris­sa viikos­sa, mik­si pienem­pi Suo­mi olisi eri asia? Poli­ti­ik­ka menee rik­ki, kun media menee jonkun puolelle ja vähät välit­tää siitä mikä on tot­ta. Brit­tikon­ser­vati­iv­it varoit­ta­vana esimerkkinä. Vihreät saa­vat syyt­tää itseään, kun ovat luop­uneet edes yrit­tämästä keskustel­la ulospäin. Kun tässä blo­gis­sa lop­pui sään­nölli­nen vään­tämi­nen päivän asioista ja Vihreä Lankakin sam­mui, niin vihrei­den keskustelu, jos sitä on, katosi useim­mil­ta. Ja kun nuokaan eivät olleet ihan Sanoman levikil­lä, niin aika laiskaa ja oma­lle seu­rakun­nalle saar­naamista se tekem­i­nen on ollut aiem­minkin. Verdekin pitää eroa puolueeseen, joten mikään siinä seiso­va asia ei muu­tu ääniksi vaaleis­sa, sama ongel­ma oli toki vähän jo Lan­gal­lakin. Toinen asia on sit­ten se, että vihreät ovat olleet väärässä ydin­voimas­ta ja puo­lus­tuk­sen leikkauk­sista. Moni puolue on ollut his­to­ri­as­saan väärässä pahem­minkin ja nyt hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa kol­men suuren joukos­sakin on sel­l­aisia, joten ei mikään ole sinän­sä lop­ullista. Oli silti kum­mallista kun vihreät näkivät mik­si Venäjä on muut­tunut, ainakin Hau­ta­lan silmin, mut­ta sit­ten kuitenkin luot­ti­vat siihen ettei siitä ole soti­laal­lista uhkaa, vaik­ka se jo soti Ukrainas­sa samal­la kun vihreät puolit­ti­vat Suomen panssare­i­ta vaal­i­main­ok­sis­saan. Tässä kohtaa vihreät näyt­täy­tyivät toiveikkaina opiske­li­japoli­itikkoina eivätkä sel­l­aisi­na jot­ka oikeasti voisi­vat kan­taa vas­tu­u­ta. Jos vielä vihreis­sä asioista päät­tävät näkivät jonkun Pur­si­aisen niin vääräuskoise­na, että kampit­ta­vat oman puheen­jo­hta­jan, niin aika pieni on se vihreä sateen­var­jo jon­ka alle väkeä huoli­taan. Var­maan joku lib­er­aaleis­takin olisi mah­tunut vihreisi­in. Itse sain ainakin vaa­likoneesta enem­mistöhal­li­tuk­sen lib­er­aaleista ja vihreistä, oppo­si­o­tios­sa oli yksi kokkari, var­maan juuri Pur­si­ainen. Ehdot­taisin aika nopeaa aikuis­tu­mista ja sen opiske­li­japoli­tikoin­nin uno­htamista. Poli­ti­ikan isot asi­at ratkai­se­vat ja kiin­nos­ta­vat. Paljonko, miten ja kenelle, eli raha. Help­pona ohjeena voisi antaa, että jos elin­ta­soa rokot­taa inflaa­tio, epi­demi­at ja sota, niin vaaleis­sa ei kan­na­ta luva­ta vain kalli­im­mak­si tule­vaa elämää. Moni asia menee jo parem­paa suun­taan, eikä kan­na­ta vään­tää turhan kireälle jos siitä tulee vain ikävä vastareak­tio. Yhtälail­la ei kan­na­ta antaa muiden kaataa jokaista hin­nan­nousua vihrei­den syyk­si. Eiköhän se kan­nat­taisi huo­lia ihmisiä mon­es­ta suun­nas­ta jos yhdis­tävänä tek­i­jänä on kuitenkin se, että tätä maa­pal­lona ei pidet­täisi jon­ain kaatopaikkana tai mui­ta ihmisiä alem­piar­voisi­na jonkun tyh­män syyn takia. Kuten tästäkin hal­li­tuk­ses­ta nähti­in, niin vaik­ka toimit­ta­jat väit­tävät ympäristön­suo­jelun ole­van jo kaikkien alaa, niin sit­ten kun aioista piti päät­tää, niin kaik­ki vesitet­ti­in ja viher­pesti­in. Oli vihreiltä moka yrit­tää sit­ten väit­tää näitä viher­pestyjä lake­ja joik­sikin hienoik­si saavu­tuk­sik­si. Kaivosten rikkaude­tkin läh­tee maail­malle yhä kuin köy­hästä Afrikas­ta. Tästä syys­tä on traag­ista, että vihreät kampit­ta­vat itseään rajaa­mal­la sateen­var­jon­sa alle tilaa vain tiet­tyä polkua kulkeville, vaik­ka määrän­pää olisi monel­la muul­lakin lop­ul­ta sama, mut­ta polku vähän eri suun­nas­ta. Aivan kuin luon­non­suo­jelu olisi vihrei­den vank­i­na kun muut vain viher­pe­sevät, mut­ta vihreät sit­ten tekevät kaikken­sa etteivät saisi kan­na­tus­ta itselleen, kun pitää olla juuri sil­lä samal­la polul­la menos­sa samaan suun­taan ja paikkaan kuin joku vihrei­den päät­tävä elin.

 22. Helsingis­sä Vihrei­den ima­go on muut­tunut betonisek­si — rak­en­ta­vat jokaisen vihreän pläntin täy­teen, kaata­vat katupu­ut, räjäyt­tävät kalliot päiväkodin tieltä, naker­ta­vat Keskus­puis­toa, ankeut­ta­vat ja hiljen­tävät keskus­tan, perus­ta­vat “Uut­ta Helsinkiä”-ryhmiä, joiden visiot ja niiden toteu­tus tekevät kaupungista kylmän betonihelvetin.

  Vihreistä on tul­lut syn­tipuk­ki kaikelle ikävälle, mitä kaupungis­sa tapah­tuu. Viimeisim­pänä Kalakau­pan lop­pumi­nen Kaup­pa­to­ril­la laitet­ti­in Vihrei­den autovi­hamielisyy­den syyksi.

 23. Olisi mie­lenki­in­toista nähdä ana­lyysiä tak­tisen äänestämisen vaiku­tuk­ses­ta koko maas­sa vaalipi­irit­täin. Ana­lyysiä voisi tehdä esim. siirtämäl­lä joka vaalipi­iristä 5%, 10% tai 15% SDP:n saamista äänistä Vasem­mis­toli­itolle ja Vihreille ja kat­soa vaalipi­ire­it­täin miten paikat olisi muuttunut. 

  Mutu­tun­tu­mal­la arvelisin, että Vihreät menet­ti 1–2 paikkaa tak­tiselle äänestämiselle ja lop­ut häviöstä joh­tui omas­ta syys­tä puolueena. SDP, Vasem­mis­toli­it­to ja Vihreät toden­näköis­es­ti yhdessä menet­ti paikko­ja myös tak­tiselle äänestämiselle vaal­i­ta­van vuok­si. Pien­ten puoluei­den pudotes­sa äänikyn­nyk­sen alle lisä­paikan saat­toikin saa­da Kokoomus tai Per­sut, vaik­ka ääniä oli siir­ret­ty SDP:lle. Yhteen­las­ket­tu paikkamäärä ainakin las­ki enem­män suh­teessa kuin äänimäärä.

 24. Tätä kir­joi­tus­ta odotin!

  Ylim­ielisyyt­tä ja oppimes­tari­maisu­usu­ut­ta et main­in­nut, mikä lie­nee ymmärrettävää.

 25. MTV3:n ohjel­ma­jo­hta­ja Jor­ma Saira­nen valit­telee muis­telmis­saan, ettei main­os­ta­jia kiin­nos­ta kuin nuoret kaupunki­laiset. Napakympil­lä oli paljon kat­so­jia, mut­ta he oli­vat väärän­laisia. Sik­si hän lopet­ti suosi­tun Napakympin. 

  Kun luen vaal­i­tap­pi­on ana­lyysia, niin mietin, keitä Vihreät oikein tavoit­telee? Eikö jonkun ääni kelpaakaan? 

  YLE ker­toi hil­jan helsinkiläis­es­tä kalas­ta­jas­ta, joka oli huo­man­nut kalo­jen kadon­neen Helsin­gin edustal­ta. Hän epäili syyk­si Helsin­gin val­tavia raken­nushankkei­ta, jot­ka ovat tuhon­neet mer­ilu­on­toa. Mikäs puolue näitä han­kkei­ta onkaan ajanut? Mikä puolue kan­nat­taa kaupun­gin tiivistämistä ja lähilu­on­non tuhoamista?

 26. “En ymmär­rä neu­voa hokea keskusteluis­sa ydinviestejä.”

  Tässäkin on vähän se ongel­ma, että edes Vihrei­den ydin­vi­esti ei ole kovin selkeä. “Tor­ju­taan ilmas­ton­muu­tos­ta” ei ole poli­it­ti­nen toimen­pideo­hjel­ma, vaan julis­tus jota voidaan läh­estyä hyvin eri tavoin. Vihreistä ei oikein tiedä tarkoit­taako ilmas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen ydinkaukoläm­möl­lä lämpiäviä tiivi­itä puuk­er­rostalokaupunke­ja, luo­mukoti­tarvevil­je­lyä puul­la lämpiävis­sä pien­talois­sa, vai sit­tenkin radikaalia anarkokom­mu­nis­mia jos­sa saas­tut­ta­vat tuotan­tovä­li­neet ote­taan yhtei­somis­tuk­seen kos­ka “markki­nat eivät koskaan tule toim­i­maan ympäristön puoles­ta”. Perus­suo­ma­laisil­lakin on selkeämpi ilmas­tolin­ja kun hei­dän ratkaisu on että pis­tetään Kiina ja kehi­tys­maat ratkaise­maan ongelma.

  Vähän samal­la taval­la kaik­ki puolueet väit­tävät pois­ta­vansa köy­hyyt­tä, mut­ta vasem­mal­la se on tukien lisäämistä ja markki­nahin­taa halvem­pia tuot­tei­ta, ja oikeal­la vero­tuk­sen keven­tämistä ja työn­teon kan­nustei­den paran­tamista tukia leikkaa­mal­la. Vihreil­lä tämäkin on vähän sekä että.

 27. Itse en äänestänyt tak­tis­es­ti, vaan päädyin täl­lä ker­taa (arvo)liberaalin pikkupuolueen ehdokkaaseen. 

  Mut­ta en ihmettele, jos lähiö­naa­puri­ni tosi­aan siir­tyivät Helsingis­sä vihreistä SDP:n suun­taan, enkä vält­tämät­tä pidä sitä pelkästään päämin­is­teripuolue­tak­tikointi­nakaan — epäilen että val­tu­us­ton kol­man­nek­si suurin hyö­tyi osit­tain protestiäänistä, kun kah­den suurim­man yhteis­peli on Helsingis­sä johtanut nimeno­maan lähiöis­sä aivan liian markki­nave­toiseen, lähipalve­lut­tomaan rak­en­tamiseen, samal­la kun se varovent­ti­ili, jous­ta­va liikku­vu­us, tuk­i­taan parhaan mukaan. En siis väitä että SDP olisi tässä suh­teessa via­ton, mut­ta kokoomus ja vihreät ovat olleet suurimpia jo jonkin aikaa.

  Käytän­nössä siis tarkoi­tan, ettei se tiivis rak­en­t­a­mi­nen toi­mi, jos kau­pat ja palve­lut ovat liian kaukana ja ilman suo­ria joukkoli­iken­ney­hteyk­siä, ja hyödyt eivät kor­vaa ainakaan ensim­mäisen asukas­sukupol­ven aikana hait­to­ja — ne lähikävelyalueetkin ovat tur­vat­to­mia lap­sille kun Wolt-kuskit kaa­haa­vat eestaas aivan liian kapei­ta teitä. Tei­den välikaven­nuk­set yksikaistaisik­si tai kaare­van tien aiheut­ta­ma huono näkyvyys kauem­mak­si eivät käytän­nössä hiljen­nä vauh­tia vaan lisäävät vain riskinot­toa. Joku ehkä osaa arvatakin mis­tä uudehkos­ta asuinalueesta sauhuan…

  Ero edel­liseen suureen rak­en­tamis­bu­umi­in, 70-luvun aluer­ak­en­tamis­hankkeisi­in, on ainakin peri­aat­teel­lisel­la tasol­la suuri. Sil­loin­han aluer­aken­nut­ta­jat kai velvoitet­ti­in rak­en­ta­maan myös palvelu­ja, koulu­ja sun mui­ta uusille alueille ja kus­tan­nuk­set leiv­ot­ti­in asun­to­jen hin­toi­hin. Rötösh­er­ro­jen nousu ja puoluei­den kor­rup­tio siitä tietysti oli seu­rauk­se­na, mut­ta tun­tuu kuin tässä oltaisi­in men­ty vastareak­tiona aivan toiseen suo­hon. Ennen siis oli infrarak­en­tamisen kyn­nys­ra­ha suo­raan uusien asun­to­jen hin­nas­sa ja ne saati­in kohtu­ullises­sa ajas­sa tehtyä, nyt kus­tan­nus tai jopa kaupun­gin kaavoitusvoit­to yritetään kat­taa raken­nus­neliöi­den hin­noit­telul­la ja vuokra­ton­teil­la, ja palve­lut (tai liiken­nejär­jeste­lyt, kuten mega­lo­maa­ni­nen Kru­unusil­lat) menee jälk­i­jät­töis­es­ti niin, että asukkaat ovat puun ja kuoren välis­sä vuosikymmenenkin.

  Tiedä kuka nyt jak­saa lukea ihan liian pitkää raa­pus­tus­tani, mut­ta ehkä oman kuplan kuvaus on sal­lit­tu vaalien jälkipyykeis­sä. Olkoon vain val­takun­nal­liset vaalit, mut­ta paikalliset ongel­mat hei­jas­tuu niihinkin.

 28. Äänestääkö arvo- vai asi­akysymys­ten poh­jal­ta, siinä on se dilem­ma. “markki­na­t­alout­ta kan­nat­tavia sosi­aalilib­er­aale­ja” — tun­nistin tuos­ta itseni. Arvopo­h­jal­ta voin äänestää RKP:tä, vaik­ka asi­a­puolel­la vas­tus­tan turk­istarhaus­ta. Jaan mielestäni vihrei­den arvot, mut­ta asi­a­puolel­la vihrei­den äänestämisen ehdo­ton kyn­nyskysymys on ollut avo­hakkuiden vas­tus­tus. Keskus­tan kohdal­la puolestaan arvokysymys eli kon­ser­vati­ivi­su­us. Että näin se vai­htelee puolueesta ja asi­as­ta toiseen.

  Ympäristöpuoluei­den vähit­täisen kui­h­tu­misen yht­enä syynä pide­tään sitä, että ympäristöasi­at ovat nykyään val­tavir­taa. Toisin sanoen sil­lä vihreät ei pysty enää erot­tau­tu­maan muista. Meil­lähän on suurin osa puolueista kuitenkin sitoutunut — ehkä perus­suo­ma­laisia luku­un otta­mat­ta — siihen että ilmas­ton­muu­tos­ta ja luon­toka­toa tor­ju­taan. Myös keskus­ta on mielestäni sitoutunut, mut­ta äänestäjien­sä maaseu­tu­val­taiseen rak­en­teen vuok­si pystyy hie­man hitaam­paan vauhti­in kuin muut. 

  Jos keskus­tan, RKP:n ja vihrei­den parhaat palat yhdis­täisi, tulok­se­na olisi hyvä poli­it­tiseen keskus­taan sijoit­tu­va liike.

  1. A.J:” Myös keskus­ta on mielestäni sitoutunut, mut­ta äänestäjien­sä maaseu­tu­val­taiseen rak­en­teen vuok­si pystyy hie­man hitaam­paan vauhti­in kuin muut. ”

   A. uno­htaa sen, että Keskus­ta puo­lus­taa omis­tu­soikeut­ta. Ei toisen met­si­in voi men­nä pakko­suo­jele­maan. Lisäk­si Suo­mi elää met­sien tuo­mas­ta rahas­ta. Met­sien tuot­tokyky pitää tur­va­ta maail­man tap­pi­in. Yltiö­suo­jelu tuhosi met­sät Sak­sas­sa ja Kanadassa.

   1. Ker­ro esimerkke­jä miten Sak­sas­sa ja Kanadas­sa met­sät oli­si­vat tuhoutuneet.

    Suomeen pitää saa­da parem­min tuot­tavaa teol­lisu­ut­ta kuin mitä met­sä­te­ol­lisu­us on joka elää luon­non­va­ro­jen liikakäytöllä. 

    Parem­pi kum­minkin se että suo­ma­laiset met­säkon­ser­nit toimi­vat myös muis­sa mais­sa niin ettei kaikkia vahinko­ja tehdä vain täällä.

 29. Odotan ana­lyysiä vihrei­den EU:ssa innol­la kan­nat­ta­man sääte­lyn vaiku­tuk­sia vaal­i­t­u­lok­seen. Ennal­lis­tamisas­e­tus, bio­di­ver­si­teet­tis­trate­gia, tak­sono­mia, ener­giate­hokku­us­di­rek­ti­ivi — kaikissa näis­sä on vihreät hyvin jous­ta­mat­toma­l­la taval­la yrit­tivät ajaa läpi tiukimpia muo­toilu­ja, joi­ta luul­tavasti kansan enem­mistö pitää suo­ma­laiselle hyvin haitallisi­na. Esim. EVA:n kyselyssä suo­ma­laiset kyl­lä pääosin kan­nat­ti­vat EU:ta, mut­ta eivät luot­ta­neet komis­sion asiantun­te­muk­sen ainakaan metsäasioissa.

 30. Kuten yleen­sä, kom­men­toi­jat ovat lop­ul­ta varsin yksimielisiä mikä meni vikaan — syynä on tietysti se, että MINUN kan­nat­tami­ani asioi­ta tai tulokul­maa ei edis­tet­ty tarpeek­si voimakkaasti. Ja kos­ka meitä on mon­ek­si, siihen yksimielisyys jääkin. Ja ihan hyvä niin.

  Hie­man las­tu­ja, heit­to­laukauk­sia tai muru­sia. MINULTA 😉 :

  - Yksi­tyisko­htais­es­ta talous­poli­it­tis­es­ta keskustelus­ta katoami­nen miel­letään nykyisessä hyvis­vasem­mis­to­laises­sa yleisee­tok­ses­sa lähin­nä hyveeksi. 

  - Vihrei­den yksi dilem­ma on kah­ta­laisu­us. Helsingis­sä ollaan suuria ja kaupunkisu­un­nit­telus­sa vaikut­tavia, jol­loin eri­tyis­es­ti NIM­BY-ilmiön myötä mut­ta muutenkin, mikä tahansa tekem­i­nen tai tekemät­tä jät­tämi­nen tuot­taa pet­tyneitä. Odotuk­set ovat voimakkai­ta ja minkä tahansa yksit­täisen kohteen osalta myös vas­takkaisia ja kytkey­tyvät iden­ti­teet­tei­hin. Ja sik­si näi­hin vään­töi­hin käytetään aikaa ja vaivaa, tietenkin. Mut­ta kun Helsin­gin ulkop­uolel­la ollaan puolueena pieniä ja aiheet sato­jen hehtaarien luokkaa tai jopa globaale­ja, tiukat vään­nöt Helsinkiläi­sistä aareista vievät ilmati­lan. Tämä väistämät­tä jos­sain väärin vier­aan­nut­taa muualla. 

  - Tak­tiselle äänestämiselle altistuu se, joka on osa jotain blokkia

  - Suuri joukko poten­ti­aal­isia äänestäjiä suh­tau­tuu sukupuo­livähem­mistöi­hin posi­ti­ivis­es­ti, mut­ta ymmärtää ainakin ali­ta­juis­es­ti, että eri­laisi­in suuri­in pride-viikko­jen lipu­tuskat­tavu­us­tais­teilui­hin, tai yleiseen twit­teröin­ti­in jostain juuri sil­lä het­kel­lä aiheesta pin­nal­la olev­as­ta kysymyk­ses­tä tai kohus­ta käytet­ty aika ja poli­it­ti­nen pääo­ma on pois jostain muual­ta. Vähän kuten joku Kim­mo Kiljunen — monel­la var­masti voisi olla saman­mielisyyt­tä miehen kanssa poli­ti­ikan useil­la sek­tor­eil­la, mut­ta miehen koko julki­nen toim­inta näyt­täy­tyy keskit­tyvän yksi­no­maan eläkkei­den hallinnol­liseen nos­tamiseen heti ja nyt, mik­si kukaan vaivau­tu­isi otta­maan selvää mitä miltä Kim­mo on muista kysymyk­sistä? Kuin­ka kiin­nos­ta­va olisi puolue, jon­ka johto koos­t­uu use­am­mas­ta Kiljus­es­ta — edes sel­l­aiselle joka suh­tau­tuu eläkkei­den korot­tamiseen peri­aat­teessa suopeasti? 

  - Vihreät ovat olleet vuosia vahvo­ja alle äänestysikäi­sis­sä, mut­ta nyt taitaa olla käynyt niin että tämä ryh­mä on otet­tu liian annet­tuna. Vah­vas­ta omas­sa eetok­ses­ta on lip­sut­tu hybrik­seen. Vasem­mis­ton piireis­sä on oltu paikoin akti­ivisem­pia, ja varsinkin koros­tuu että kon­ser­vati­ivien osu­us teineis­sä on nous­sut. Pirkan­maal­la kak­si uut­ta Per­sua sai yli 10 000 ään­tä (!) kumpikin (!), siinä mis­sä vaik­ka Iiris Suomela, jon­ka moni var­masti Vihreis­sä mieltää “nuorten suosikik­si” sai 2500. Toisen näistä per­su­ista haas­tat­telu vaali-iltana oli ikävän osu­va — hän tote­si äänestäjien­sä kuulleen jatku­vasti julk­isu­ud­es­ta ilmoitet­ta­van juhlaval­la äänel­lä jonkun toimes­ta kuin­ka “nuoret halu­a­vat ilmas­toteko­ja” tai että “nuoret vaa­ti­vat kasvis­ruokaa”, ja toden­neen­sa että ker­ron kuulkaas ihan itse mitä minä halu­an. Asetel­mas­sa jos­sa aset­taudu­taan kaikkien nuorten ään­i­torvek­si, on ikävästi samaa kuin oli aikanaan siinä kun moni kon­ser­vati­ivi julisti kuin­ka “naiset halu­a­vat per­heelle ja lap­sille hyvää ja sik­si halu­a­vat itse jäädä koti­henget­tärik­si”, johon moni nuori nainen tote­si yhtä lail­la, että pitäkää tunkkinne, ei min­un nimis­säni, ei ole mitään mielipi­deryh­mää nimeltä “naiset”. Tei­ni-ikäis­ten kan­na­tus­ta ei pidä ottaa annet­tuna, vaan sen eteen pitää tehdä töitä — eikä toimi­va tapa näyt­täisi ole­van, että aikuiset (tai edes Gre­ta Thun­berg) niput­ta­vat kaik­ki nuoret oikeamieliseen mono­li­it­tiseen mielipi­de­lokeroon ja yrit­tävät puhua kaikkien äänel­lä, vaan konkreet­tiset asiakysymykset.

  - Pirkan­maa-esimerk­istä pääsem­mekin kipeään sukupuo­likysymyk­seen. Osmon mon­een ker­taan totea­ma samal­ta näyt­tävä ja kuu­losta­va, samo­ja tais­telui­ta käyvä monokult­tuurikär­ki on tässä keskeisin. Mut­ta muu­takin olisi. Vihrei­den peri­aat­teis­sa ja van­haa kor­po­raa­tio- ja kon­ser­vati­ivi-Suomea uud­is­tavas­ta eetok­ses­ta olisi ammen­net­tavis­sa nuo­ria miehiä jopa siel­lä Per­sus­tanis­sa puhut­tele­via asioi­ta, kuten sukupuo­lineu­traalia ase- ja kansalais­palvelus­ta fik­susti toteutet­tuna, sekä toimen­piteitä huono-osaisu­u­den kovan miehisen yti­men ase­man paran­tamiseen — tavoil­la joi­hin kon­ser­vati­iv­ioikeis­ton miehen malli ei taivu, eikä vasem­mis­ton van­hako­r­po­raa­tio- tai nykyi­nen uhri­hier­arkia-eetos ulo­tu. Mut­ta ajankäyt­tö näi­den teemo­jen edes rav­is­telu­un tai oikeasti edis­tämiseen ei ole kiin­nos­tanut Vihreis­sä yhtään ketään. 

  - Epäilemät­tä jostain pöytälaatikos­ta löy­tyy ohjelma­pa­pere­i­ta, mis­sä Vihrei­den fik­susti miet­tinyt työryh­mä on näitä luet­telemi­ani kysymyk­siä poht­in­ut ja saanut aikaan mui­ta puoluei­ta parem­pia kir­jauk­sia. Vaan ei näitä kukaan puolueen näkyvästä koplas­ta tosi­asi­as­sa pidä esil­lä tai edis­tä. Heil­läkin on kaikil­la vain 16 valveil­laolo­tun­tia vuorokaud­es­ta, ja itse kukin käyt­tää ajan niihin vään­töi­hin jot­ka ovat kiinnostavampia.

 31. Olin alus­ta asti sitä mieltä että Vihreistä ei olisi pitänyt tehdä puoluet­ta. Ympäristön­suo­jelua ajavien poli­itikko­jen olisi pitänyt solut­tau­tua suuri­in puolueisi­in ja kaikki­in val­lan ytimi­in, eikä mar­gin­al­isoi­da itseään. Arvioin että se johtaa ennen­pitkää puolueen kui­h­tu­miseen. Kir­joitin aiheesta yo-aineeni. Onko pro­fe­tiani toteu­tu­mas­sa? Kaik­ki puolueet ovat ainakin peri­aat­teessa ymmärtäneet ympäristön­suo­jelun vält­tämät­tömyy­den, vain keinoista ja aikatauluista keskustel­laan. Samal­la aika on ajanut ohi Vihrei­den perusviestistä.

 32. Jäi taas äänestämät­tä. Suurin syy siihen oli todel­lisen ympäristöpuolueen eli markki­na­t­alous­vas­taisen puolueen puute. Vihreätkin ovat per­su­un­tuneet ja hylän­neet tieteen, joka ker­too, että nykyjär­jestelmäl­lä ei ole tule­vaisu­ut­ta. Ympäristöhait­to­ja ei ole tähän men­nessä pystyt­ty hin­noit­tele­maan jär­jestelmään edes vähää alus­ta, mut­ta sen sijaan kulu­tus­ta, kasvua ja hyv­in­voin­tia tuke­valle poli­ti­ikalle on vah­va tuki. Globaalil­la tasol­la kestävä ympäristö pystytään perus­ta­maan kuitenkin vain äärim­mäiseen niukku­u­teen. Jos ympäristöpuolue ei julista köy­hyy­den tärkeyt­tä, sil­lä ei ole mitään arvoa, kos­ka sil­loin se on hylän­nyt tiedon ja tieteen.

  En matkus­ta, min­ul­la ei ole lem­mikkiä, en omista tai käytä autoa, en käytä julk­isia vaan pyörää, syön hyvin vähän lihaa ja asun kohtu­uneliöis­sä. Silti Sitran testistä sain tulok­sek­si 2900 kiloa, joka on 400 kiloa yli kestävän tason. Eikä testi edes tai­da huomioi­da haitallisen työni aiheut­ta­maa kuor­mi­tus­ta, joka kas­vat­taisi lukua jät­timäisen harp­pauk­sen. Huomioi­neeko se myöskään run­sas­ta netin käyt­töäni, joka lie­nee oma­l­la kohdal­lani suuri päästölähde.

  Ihmiset, jot­ka kuvit­tel­e­vat, että ympäristöon­gel­mat voidaan ratkaista markki­na­t­aloudel­la, elävät syväl­lä harhois­saan. He eivät kun­nioi­ta tiedet­tä ja tietoa vaan haaveil­e­vat ratkaisu­ista, jot­ka eivät vaa­di luopumista.

  Markki­na­t­aloususkoiset ja rokotekri­it­tiset jaka­vat saman ajat­te­lu­ta­van. Rokotekri­it­tiset yleistävät pienet henkilöko­htaiset hai­tat suurik­si yleisik­si haitoik­si näkemät­tä roko­tusten yleistä hyö­tyä, kun taas markki­na­t­alouden ratkaisu­voimaan luot­ta­vat yleistävät markki­na­t­alouden luo­mat pienet myön­teiset kehi­tysku­lut yleisik­si ratkaisuik­si näkemät­tä kokon­aisu­ut­ta, jos­sa markki­na­t­alous luo ympäristöon­gelmia mon­ta ker­taa enem­män kuin pystyy ratkaise­maan niitä.

  On iljet­tävää, että sähköau­to nyky­poli­ti­ikas­sa esitetään ympäristöys­täväl­lisenä vai­h­toe­htona ja että sen han­kkimista tue­taan, vaik­ka se on ympäristövi­haa. Sen valmis­tus vaatii luon­non raiskaamista ja tiev­erkos­ton yllä pitoa.

  Ilmastopäästöt ovat vain yksi ongel­ma ympäristöon­gelmien joukos­sa. Niihin pystyy vaikut­ta­maan tekni­ikalla, mut­ta sen sijaan muun ympäristö­tuhon tor­ju­miseen ei auta kuin kulu­tuk­sen alas ajo. Suo­mi on puu­pel­toa eikä muuk­si muu­tu, ennen kuin luovumme metsätaloudesta.

  En ole äänestänyt pitki­in aikoi­hin mitään puoluet­ta, kos­ka ympäristöys­täväl­listä vai­h­toe­htoa ei ole. Jos mah­dol­lisu­us olisi, äänestäisin yhteiskun­ta­mallia, jota ei pyöritä kulu­tus. Vihreät kuitenkin on markki­na­t­alouden eli ympäristö­tuhon asialla.

  Esimerkik­si tätä toivoisin.

  Main­oskiel­to. Kestävässä maail­mas­sa ihmiset osta­vat vähem­män eivätkä enem­män. Kaiken ympäristön­suo­jelun perus­tana on liikku­misen ja ostamisen vähen­tämi­nen. Osta­mal­la ei voi suo­jel­la vaan ain­oas­taan tehdä valin­nois­taan vähem­män haitallisia, mut­ta nyky­maail­mas­sa vähem­män haitallisetkin vai­h­toe­hdot ovat kaukana kestävästä tasosta.

  Main­os­ten sal­lim­i­nen on saman­laista välin­pitämät­tömyyt­tä kuin sal­lisi isän­tämiehen ajaa lan­taansa lähi­järveen. Jokainen ostet­tu tuote on järveen heit­et­ty kuor­mi­tus­paakku. Se on tuotet­tu ympäristöä tuhoa­mal­la. Ei ole sel­l­aista asi­aa kuin kestävä kaivos, kestävä kul­je­tus tai kestävä tuotan­to. Kaik­ki ne tuhoa­vat ympäristöä.

  Yri­tys­ten perus­tamisen luvan­varaisu­us. Jos yri­tys kas­vat­taisi ympäristökuor­mi­tus­ta, mut­ta yri­tyk­sel­lä ei näyt­täisi ole­van muu­ta päämäärää kuin työl­listää ja tehdä omis­ta­jilleen rahaa, sen perus­tamiseen ei tulisi antaa lupaa. Myymisen mah­dol­lisu­us ei ole oikeu­tus myy­dä, jos myymistä ei pystytä tekemään ympäristön­suo­jelullis­es­ti kestävästi. 

  Velvoite tuot­tei­den kor­jaamiseen. Tuot­teista pitäisi tehdä hel­posti kor­jat­tavia ja niin kalli­ita, ettei ihmisille tulisi edes mieleen kuin viedä van­ha tuote huoltoon ennen uuden ostamista. Nykyisessä mallis­sa, jos­sa t‑paidat eivät vält­tämät­tä näe edes ensim­mäistä pesuaan, ei ole jär­jen hiven­tä. Meiltä ei puu­tu tekni­ikkaa kestävien tuot­tei­den valmis­tuk­seen. Vain poli­it­ti­nen tah­to puuttuu.

  Nyky­i­sis­sä vihreis­sä ei ole muu­ta vihreää kuin mieliku­vat. He eivät epäröi polt­taa ilmake­hään kolmea litraa polt­toainet­ta sadal­la kilo­metril­lä lentäessään loma­lle. Vaate­tuskin huolel­lis­es­ti meika­tu­il­la kaupunki­laisvihreil­lä on kaikkea muu­ta kuin kestävän elämän­ta­van mukainen. Edus­ta­jis­sa ei näy ihmisiä, joil­la olisi yllään aina vain samo­ja pak­sukankaisia kestäviä ja paikat­tu­ja vaat­tei­ta. Sen sijaan on jos jonkin­laista uut­ta kolt­tua ja mekkoa vähän jokaiseen uuteen kuvauk­seen tai edustustilaisuuteen.

  Min­ul­lakin sen­tään on käytössä yli 20 vuot­ta van­ho­ja paikku­u­vaat­tei­ta, vaik­ka en koskaan ole ympäristöys­täväl­lisyyt­täni kenellekään kas­vokkain julis­tanut. Myös pyöräni on van­ha teräs­runk­oinen yksi­vai­hteinen, johon on vai­hdet­tu niin kevyet väl­i­tyk­set, että yhdel­lä väl­i­tyk­sel­lä selviää sekä mäet että tasaiset. Tasaisel­la se on hidas, mäis­sä kevyt polkea.

  Puoluei­den joukos­sa ei ole tieteeseen luot­tavalle ja niukku­ut­ta kaipaavalle äänestäjälle vai­h­toe­htoa. Ympäristön­suo­jelu on puolueil­la puheis­sa, mut­ta ne eivät halua konkreti­soi­da tasoa, joka kestävään maail­maan globaal­isti tarvi­taan, kos­ka tieteel­liseen tietoon perus­tu­va konkreti­soin­ti osoit­taisi, että mei­dän on hylät­tävä markkinatalous.

  Olemme onnis­tuneet pasko­maan maail­man, vaik­ka mil­jardit vaa­ti­mat­tomasti elävät ovat vas­ta astu­mas­sa kulu­tus­myl­lyyn ja vaik­ka jär­jestelmän perus­tavoite on tuot­taa koko ajan tehokkaam­min ja enemmän. 

  Tätä markki­na­t­alouden perusideaa parhaim­mil­laan kyseenalais­te­taan puheis­sa, mut­ta sil­loinkaan ei poli­it­ti­sis­sa puheis­sa, kos­ka poli­ti­ik­ka vaatii uskon­nol­lista sitou­tu­mista markki­na­t­alouteen. Poli­ti­ikas­sa tiede saa väistyä uskon­nol­lisu­u­den tieltä. Tiede ja poli­ti­ik­ka ovat toisilleen usein suo­ranaiset vas­tavoimat. Tämä kos­kee muu­takin kuin ympäristönsuojelua.

  Sak­sa on korkean elin­ta­son tieteeseen nojaa­va län­si­maa, mut­ta niin vain siel­läkin taas käyn­nis­tel­lään hiil­i­talout­ta yhden sodan vuok­si. Jär­jestelmä ei kestä edes pienen pien­tä kuop­paa, vaan myl­lyyn on pol­jet­ta­va heti vauh­tia, kun se vähänkin nikot­telee. Toisin sanoen ympäristö­tuhon jatku­mi­nen on tur­vat­ta­va, kos­ka tuho on yhtey­dessä talouden elinvoimaan.

  Näin tapah­tuu aina, kun kehi­tys kul­kee ympäristöys­täväl­liseen suun­taan esimerkik­si lam­oissa. Lam­o­jen aikaan päästöt pienenevät, mut­ta sen sijaan että pienem­pi­en päästö­jen tila yritet­täisi­in vaki­in­nut­taa, poli­itikoil­la on kova kiire yllyt­tää tuho mah­dol­lisim­man nopeasti entiseen mit­taansa ja sitäkin edem­mäs. Ympäristön­suo­jelun perus­ta on kulu­tuk­sen alas ajamises­sa, mut­ta kun kulu­tus talouden luon­tais­ten syk­lien vuok­si piene­nee, tilan­net­ta ei hyö­dyn­netä, vaan siitä tah­do­taan pois.

  Oikein tekee pahaa kat­soa nykyvihrei­den markki­na­t­alous­broil­ere­i­ta, joista ei juure­va suop­ur­sun tuok­su lev­iä. Kun­pa voisinkin uskoa, että he pistävät ympäristön­suo­jelun ihmis­ar­von, tasa-arvon ja nais­ten ja vähem­mistön oikeuk­sien edelle, mut­ta en voi.

  Paradok­saalis­es­ti hei­dän näen­näisvihreyten­sä kuitenkin pitkäl­lä aikavälil­lä kään­tyy juuri niitä arvo­ja vas­taan, joi­ta he todel­lis­es­ti aja­vat. Kun maail­ma ajau­tuu tilaan, jos­sa tais­tel­laan perus­tarpeista, vahvin voit­taa. Siinä maail­mas­sa ei tarvi­ta tasa-arvoa ja inhimil­listä ymmär­rystä vaan häikäilemätön­tä oman edun ajamista.

  Ihmi­nen on eläin. Sik­si hän ei kykene suo­jele­maan ympäristöään eikä jaka­maan resursse­ja tasan, kun niistä tulee puutet­ta. Emme toi­mi jär­jen vaan tun­teen varas­sa. Yksi perus­tun­teis­tamme ohjaa riistämään sekä ympäristöä että mui­ta ihmisiä. Jo kivikautiset yhteisöt pystyivät luo­maan paikallisia sukupu­ut­to­ja. Tieteen kehi­tys ja ymmär­ryk­sen lisään­tymi­nen ei ole tilan­net­ta muut­tanut. Jär­ki ei pysty estämään tuhoa, jon­ka markki­na­t­alouden suo­jele­ma ja kiihdyt­tämä tunne aiheuttaa.

  Markki­na­t­alous on jär­jestelmä, johon mei­dän tulee uskoa niin mon­ta vuosikym­men­tä tai vuo­sisa­taa, kunnes se kaatuu omaan mah­dot­to­muu­teen­sa ja ihmi­nen näkee jär­jestelmän rajat käytän­nössä. Koko län­tisen ajat­te­lu­ta­pamme perus­ta on usko markkinatalouteen. 

  Kouluis­sa lap­sille opete­taan kri­it­tisyyt­tä, mut­ta ei markki­na­t­alouskri­it­tisyyt­tä, kos­ka usko on uskon asia ja tieto on tieteen asia, eikä markki­na­t­alous kuu­lu jär­jestelmässämme tieteen piiri­in. Tutk­i­jat voivat esit­tää luku­ja ja ennustei­ta, jot­ka ker­to­vat maail­man ole­van kestämät­tömäl­lä tiel­lä, mut­ta he eivät voi suo­rasanais­es­ti ottaa kan­taa jär­jestelmän mädän­näisyy­teen, kos­ka uskon­nol­li­sis­sa jär­jestelmis­sä totu­u­den puhu­jalle ei ole sijaa. Niis­sä mielip­itei­den kir­jo on rajattu.

  Lap­sia ei kan­nuste­ta työt­tömik­si ja hyökkäämään kulu­tuskult­tuuria vas­taan, vaan päin­vas­toin hei­dät yritetään koulut­taa tuot­tavak­si osak­si tuhokoneis­toa. Piilo-ope­tus­su­un­nitel­man viesti on pakot­ta­va. Henkises­ti olemme Pohjois-Korea tai syr­jäseu­tu­jen Venäjä. Meil­lä on oma todel­lisu­utemme, jos­sa sal­limme näen­näiskri­it­tisyy­den, kun­han kri­it­tisyys ei hor­ju­ta jär­jestelmän perus­taa. Ei venäläis­tenkään kri­it­tisessä ajat­telus­sa aina ole puut­tei­ta. Se kuitenkin toteu­tuu ain­oas­taan tietyin ehdoin ihan niin kuin oma kriittisyytemmekin.

  Yksilöä voidaan suo­jel­la kuvit­ta­mal­la tupak­ka-ask­it jul­mil­la kuvil­la, mut­ta ympäristöä ei voi­da suo­jel­la liit­tämäl­lä main­os­ten yhtey­teen varoi­tus­ta, että että tämän tuot­teen ost­a­mi­nen tuhoaa ympäristöä.

  Vaan huoli pois! Toden­näköis­es­ti jo parin kol­men tuhan­nen vuo­den päästä ikävien vai­hei­den jäl­keen olemme oppi­neet, että on muitakin tapo­ja pyörit­tää yhteiskun­tia kuin markki­na­t­alous. Har­mi vain, että ihmi­nen löytää mah­dol­lisuuten­sa ain­oas­taan surkei­den kehi­tyskulku­jen jäl­keen, kun on pakko. Jär­jel­lä ja tiedol­la emme osaa etukä­teen asioi­ta hallita.

  Olemme varsi­naisia epeleitä sopeu­tu­maan ja löytämään ratkaisu­ja, kun on pakko, mut­ta jär­jestelmän luo­maa harhaa emme osaa purkaa emmekä sen vuok­si loi­h­tia ratkaisu­ja etukä­teen. Tiedev­as­taisu­us on luon­nos­samme, myös vihrei­den luonnossa.

  Oikeis­tovihreä on sat­uo­len­to. Kun markki­na­t­alous on jo tähän men­nessä luonut val­tavasti mate­ri­aal­ista hyv­in­voin­tia, nos­tanut ihmisiä köy­hyy­destä kulu­tuskult­tuurin piiri­in, mah­dol­lis­tanut maa­pal­lon väk­ilu­vun holtit­toman kasvun ja samal­la aiheut­tanut mit­ta­vat määrät ympäristö­tuhoa, miten sen kiihdyt­tämi­nen ja levit­tämi­nen aina vain laa­jem­malle voisi olla ratkaisu ympäristöongelmiin?

  Eihän meil­lä ole jäl­jel­lä enää alku­peräistä luon­toa kuin pieniä palo­ja edes Suomes­sa, joka on yksi maail­man harvim­min asu­tu­ista maista. Eikö tämä ker­ro markki­na­t­alouden kestämät­tömyy­destä? Kun edes har­valukuista Suomea ei saa­da suo­jel­tua markki­na­t­alouden tuhol­ta, miten se tehdään tiheästi asu­tu­il­la alueilla?

  Näyt­täkää min­ulle oikeis­tovihreä, joka ihan toden teol­la yrit­tää hin­noitel­la ympäristöhai­tat sisään jär­jestelmään. Ei sel­l­aista ole. Oikeis­tovihreys on taas vain yksi keino esit­tää vas­tu­ullisu­ut­ta, vaik­ka todel­lisu­udessa oikeis­tovihreys nojaa ympäristö­tuhoon. Kaipa jokin osa oikeis­tovihreistä uskoo ihan oikeasti omaan sanomaansa, mut­ta yleisim­min kysymys lie­nee pop­ulis­mista, jol­la vedo­taan äänestäjiin. 

  Oikeis­tovihreil­lä on käytössään per­su­jen menetelmä. He väit­tävät kan­ta­vansa ympäristö­vas­tu­u­ta, mut­ta koskaan ei ole aika todel­lisi­in ja kovi­in toimi­in, jot­ka on ympäristön­suo­jelun vuok­si tehtävä, vaik­ka talous kär­sii niistä merkit­tävästi, mikä taas aiheut­taa tarpeen erit­täin voimakkaaseen tulon­jakoon eli jät­timäisen korkeaan verotukseen.

  Kyl­lähän per­sutkin tah­to­vat suo­jel­la luon­toa, mut­ta ei vielä eikä liian nopeasti. Ihan niin kuin oikeis­tovihreät. Ei vielä eikä liian nopeasti.

  1. Hyvä kir­joi­tus paljolti Keskus­tan ide­olo­giaa. Olen kuitenkin eri mieltä seu­raavas­ta: “Suo­mi on puu­pel­toa eikä muuk­si muu­tu, ennen kuin luovumme metsätaloudesta.”

   Ei todel­lakaan pidä paikkaansa. Jokaisen olisi hyvä tutus­tua ihan aikuis­ten oikeasti suo­ma­laiseen met­sän­hoitoon ja teol­lisu­u­teen. Siel­lä tehdään kestävästi hyviä asioita.

   Pitää vain ottaa päästään pois vihreät lasit ja jät­tää taak­seen kepuviha. 

   “Oikeis­tovihreä on satuolento” 

   Juuri näin. Keskus­tan edus­ta­ma ympäristön ja ilman suo­jelu on käytän­nön teko­ja. Oikeis­to luulee kaiken hoitu­van vapaan kil­pailun avul­la. Yksi pieni esimerk­ki, joka skaalautues­saan läpi yhteiskun­nan ympäristöpoli­ti­ikan saa aikaan hunon kehityskulun. 

   Jätekul­je­tuk­seen on lanseer­at­tu vapaa kil­pailu. Nyt asun­toalueen jokainen talous kil­pailut­taa jonkun yri­tyk­sen hake­maan bio- ja seka­jät­teet. Usein vieläpä eri ker­roil­la. Nyt pienel­läkin kyläl­lä saat­taa käy­dä kol­men eri vir­man jätekul­je­tus eri ker­roil­la . Ei kuu­losta suurelta ympäristökatas­tro­fil­ta, mut­ta kun tämä aje­taan läpi kaikessa vuo­sisadan, niin kyl­lä hait­to­ja syn­tyy. Mitä on tässä se laatu , jota vapaa kil­pailu parantaa ?

   Tässä kiteytet­tynä oikeis­ton vas­taus ympäristön ja ilmas­ton muutokseen.

  2. Myös Aasia on muut­tunut viimeis­ten 30 vuo­den aikana markki­na­t­alouk­sek­si ‚pait­si Pohjois-Korea

  3. Kiitos tästä kir­joituk­ses­ta. Melkein tun­sin Linkolan kalasaap­paiden tuok­sun sieraimis­sani. Main­io­ta “Oli­pa ker­ran pusu.”

 33. Vihreät puolueena katoaa, jos se pää­tyy oppo­si­tioon kahdestaan Vasem­mis­ton kanssa.
  Näis­sä vaaleis­sa läh­es kaik­ki viimeiset ja per­in­teiset telaketjustal­lar­it hävi­sivät paikkansa vaaleis­sa eivätkä enää kiusaa Vas puheenjohtajia. 

  Vihrei­den ja Vasem­mis­ton Left/GUE ero kaikkial­la muual­la Euroopas­sa on selkeä. Tääl­lä eron annet­ti­in hämär­tyä ihan muuten vain koke­mat­to­muu­den ja naivi­u­den vuok­si. Vieläkin Vas sym­pa­ti­soi Putinin Venäjää hyvin kum­mallisel­la tavalla.

  1. Vasem­mis­ton Left/GUE:ssa on hyvin paljon ns rauhanak­tivis­te­jä joiden mielestä Ukrainan antau­tu­mi­nen tai alue luovu­tuk­set ovat parem­pi vai­h­toe­hto kuin Venäjän tap­pio. Greens ryh­mässä Ukrainan sota on tuomit­tu laa­jasti. Yksi heikko lenk­ki Vihreil­lä on se että puolueen ulkopoli­it­ti­nen keskusteli­ja on Pekka Haav­is­to. Kun Haav­is­to ei ole jon­ain päivänä enään ehdol­la jonkun on täytet­tävä hänen paikkansa. Atte Har­janne on ottanut erään­laisen roolin mut­ta hän on liian koke­ma­ton vielä täl­lä het­kel­lä. Pekka Toverin val­in­ta Kokoomuk­sen lis­toil­ta tulee lisäämään ulko-tur­val­lisu­us­poli­it­tista keskustelua

 34. Ei tarvi olla mikään nobelisti että ymmärtää mik­si ne urbaan­it valkokaulusköy­hät jot­ka ennen äänes­tivät vihre­itä vai­h­toi­vat demarei­hin. Syyt oli­vat estää por­var­i­hal­li­tuk­sen muo­dos­tu­mi­nen ja omien oikeuk­sien puo­lus­t­a­mi­nen. Nyt kun sel­l­aisia jälk­isuomet­ta­jia kuin Tuomio­ja ja Halo­nen ei ole enää val­las­sa ja demarei­den ympäristöa­jat­telu on lähel­lä vihre­itä niin ei tarvin­nut miet­tiä. Hyvää jatkoa kum­minkin, kai se tästä ilok­si vielä muuttuu.

 35. Äänestämiseen vaikut­taa niin järk­isyyt kuin tunne. Ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nal­la on kiire, se on järk­isyy äänestää vihre­itä ja ratkaisi min­un osaltani asian. 

  Tun­nesyyt on mutkikkaampia. Luulen, että vaal­i­t­u­losta tulk­i­taan myös merkkinä siitä, että tykätäänkö min­un kaltai­sis­tani ihmi­sistä. Jos vihreät voit­ta­vat, koen ole­vani ihmisjoukos­sa jos­ta pide­tään. Jos tulee rökäle­tap­pio, koen ole­vani inhot­tu. Tunne pysyy, vaik­ka jär­jel­läni tiedän, että koko ajan on ollut ihmisiä, joista osa pitää minus­ta osa ei.

  Sama pätee ehkä toisinkin päin. Somes­sa öyhöt­tävät per­susedät koke­vat nais­val­taisen punav­ihreän hal­li­tuk­sen viestik­si siitä, että heistä ei tykätä. Jos jatkan aja­tus­ta — maaseudul­la ei pide­tä vihreistä, mut­ta taustal­la eivät ole ainakaan pelkästään järk­isyyt met­säase­tuk­sista tai turk­istarhauk­ses­ta yms. Vihrei­den men­estys koetaan merkkinä siitä, että maalai­sista ei pide­tä, vihrei­den tap­pio merkkinä taas siitä, että maalaisia arvoste­taan. Tätä koke­mus­ta on vaikea järk­isy­il­lä muut­taa. Vaik­ka vihreät tehtail­i­si­vat maaseu­tua elävöit­täviä lakialoit­tei­ta, se ei vält­tämät­tä muu­ta koke­mus­ta, että “nuo eivät pidä meikäläisistä.”

  Suuret ja men­estyneet puolueet val­ut­ta­vat äänestäjien­sä niskaan tykkäämistä — olemme sin­un asial­lasi, halu­amme sin­un paras­tasi, sin­un autosi ja elinkeinosi ovat meistä sym­pa­at­tisia, sinä pidät Suomen pystyssä. Per­sut käyt­tävät tätä eri­tyisen paljon, viestien riv­ien välit tiuku­vat täl­laista: “ongel­mat eivät johdus­ta sinus­ta, vaan maa­han­muu­tos­ta ja EU:sta ja viher­vasem­mis­tos­ta, sinä ole oikein hyvä, olethan suo­ma­lainen.” Vihrei­den on vaikea kopi­oi­da tätä (jotakuinkin fal­skia tari­naa), kos­ka järk­isyi­den poh­jal­ta läh­tee viesti: “sin­unkin pitää muut­taa toim­intaasi, sor­ry.” Ehkä tästä syys­tä vihreät keskit­tyvät vähem­mistö­jen oikeuk­si­in. Siel­lä, ja vain siel­lä järk­isyyt ja tun­nevi­esti on help­po yhdis­tää,. vihrei­den riv­ien välit sanovat: “Älä väl­itä mitä kon­ser­vati­iv­it sinus­ta sanovat, olet hyvä noin.” Mut­ta tuo viesti menee vain vähemmistölle. 

  MIkä olisi vihrei­den keino kas­vaa yleis­puolueek­si. Monipuoliset poli­ti­ikan sisäl­löt, tot­takai. Mut­ta tun­nepuolel­lakin tarvi­taan jotakin. Kykyä viestiä taval­lisille ihmisille, että vihreät pitävät heistä. Pekka Haav­is­to osaa tämän, kos­ka hän taitaa ihan oikeasti pitää myös taval­li­sista ihmisistä. 

  PS. Minä itse olisin surkea tässä, kos­ka en jak­sa kuun­nel­la jääkiekos­ta ja autoista paasavia kol­le­go­ja ilman kär­simyk­sen ilmet­tä naamallani.

 36. Kuun­telin tuos­sa YLEn Ulkolin­ja pod­cas­tia. Siinä kuvailti­in ympäristöväen protes­tia rusko­hi­ilikai­vok­sen laa­jen­tamista vas­taan. Sak­sa on sulkenut/sulkemassa kak­ki ydin­voimalansa. Ajat­teli ensik­si tuot­ta­vansa ener­giansa venäläisel­lä maakaa­sul­la, mut­ta sit­ten tuli Ukrainan sota. Nyt siel­lä ale­taan lisätä rusko­hi­ilen tuotan­toa. Mie­lenosoit­ta­jat oli­vat hyvin pet­tyneitä Sak­san vihreisi­in, jot­ka oli­vat hyväksyneet kai­vok­sen laa­jen­tamisen sekä val­takun­nal­lisel­la että paikallis­ta­sol­la. Sekä maakaas­su että rusko­hi­ili ovat huono­ja vai­h­toe­hto­ja, sil­lä niiden polt­ta­mi­nen aiheut­taa hiilid­iok­sidipäästöjä ja maakaa­su lisäk­si metaanipäästöjä.

  En tiedä vaikut­ti­vatko ener­gia-asi­at Suomen vihrei­den huonoon vaal­i­t­u­lok­seen, mut­ta sel­l­ainen vaara on olemassa.

  Vihreil­lä on per­in­teis­es­ti ollut läh­es uskon­nono­maimainen vas­ten­mielisyys ydin­voimaa vas­taan. Nyt on ole­mas­sa ainakin yksilöitä, jot­ka suh­tau­tu­vat asi­aan joko myön­teis­es­ti tai ainakin real­is­tis­es­ti. Hyvänä esimerkkinä on Atte Har­janne, joka uusi eduskun­ta­paikkansa myös tässä vaike­as­sa tilanteessa.

  On san­ot­tu, että tuulivoima on edullis­in­ta ener­giaa täl­lä het­kel­lä. Var­maan niin, mut­ta sil­lä on se suuri heikkous, että tuotan­to on , kuten tiedämme, hyvin vai­htel­e­vaa. Jos suuri osa ener­gias­ta tuote­taan tuulivoimal­la, niin sähkön hin­ta nousee voimakkaasti tuulet­tom­i­na aikoina. Nykyte­knolo­gia ei ymmärtääk­seni tar­joa vielä kus­tan­nuste­hokkai­ta tapo­ja säilöä energiaa.

 37. Näin perus­suo­ma­laise­na ei juuri mikään ana­lyysin koh­ta tökän­nyt silmään selvästi virheel­liseltä vaikut­ta­vana, mut­ta yhden puut­teen olin havait­sev­inani: muiden puoluei­den viher­tymistä ei mainit­tu. Perus­suo­ma­laisia luku­unot­ta­mat­ta­han kaik­ki puolueet ovat mm. kun­ni­an­himokkaasti vakioimas­sa ilmas­toa. Tämä sit­ten helpot­taa äänestäjien loikkaa vihreistä muulle, kos­ka siel­läkin on vihreää.

  1. Ovatko muut puolueet viher­tyneet muuten kuin sanois­saan. Kokoomus esimerkik­si sanoo kyl­lä kan­nat­ta­vansa, ettåä Suo­mi muut­tuu hiilineu­traa­lik­si vuon­na 2035 kuin taikaiskus­ta, mut­ta pitää kuitenkin välit­tömänä tavoit­teenaan liiken­teen päästö­jen lisäämistä.

   1. Voihan se noin olla, että ydin­vihreät näkevät muiden puoluei­den viher­tyneen “vain sanois­saan”. Mut­ta jos se vihre­itä 2019 äänestänyt joukko sisäl­si vaikka­pa 50% mui­ta kuin ydin­vihre­itä, niin heille vaikut­taa enem­män se, miltä asi­at näyt­tivät. Esimerik­si Orpon “ilmas­to­tavoit­teista ei tin­gitä” vaikut­taa hyvinkin vihreältä. Siihen saat­taa sisäl­tyä toive saa­da Suomeen vihreän siir­tymän etur­in­ta­mas­sa uusia yri­tyk­siä yms. Siis moti­ivi voi olla muu kuin luon­non parhaan ajat­telem­i­nen, mutta…

   2. Onko suo­ma­lainen keskilu­ok­ka ”viher­tynyt” yhtään eri lail­la kuin Kokoomus?

   3. Ehdo­tus Vihrei­den seu­raavalle vaa­likier­rokselle: Ottakaa jokaiseen vaalipi­iri­in yksi, mut­ta vain vain yksi sel­l­ainen pätevä ehdokas, joka ajaa vihreää siir­tymää ja sosi­aal­i­tur­van uud­is­tus­ta ensisi­jais­es­ti lib­er­aalin markki­na­t­alouden keinoin. Palu­u­vir­ta Kokoomuk­ses­ta saat­taisi olla merkit­tävä. — Ja jos hyvin kävisi, Vihrei­den eduskun­taryh­män pain­opiste siir­ty­isi arvokart­to­jen oikean alaneljän­nek­sen suun­taan, mikä edelleen aiheut­taisi seu­raavis­sa vaaleis­sa vuo­toa Kokoomusesta.

   4. Mut­ta onko Suomen kansakaan viher­tynyt muuten kuin sanois­saan? Ilmeis­es­ti ei.

 38. Mun lista, mikä on nyky vihreis­sä pielessä ja vai­h­doin kokoomuk­seen jo jokin aika sitten:
  — viestin­tä liian sup­peaa ja keskit­tynyt muu­tami­in, mon­elle vieraisi­in ja abstrak­tei­hin teemoi­hin (itsellekkään ne eivät ole niitä pri­or­i­teet­te­ja, vaik­ka kan­natan teemo­ja kylläkin)
  — viestin­tä kuuli­joiden tasolle ja saman­ver­taisek­si. Ei tarvitse opet­taa, arvostel­la tai nous­ta kuuli­jan yläpuolelle. Näytetään mitä on itse tehty ja oivallettu.
  — vihrei­den näkyvä nyky­poruk­ka on liian homogeenista (ikä, sukupuoli, koulu­tus, ammatit, habi­tus, jne.). Se vaan on nyky­isin tärkeää, miltä se näyttää.
  — viestin­tä on liian vakavaa, synkiste­lyä ja uhkien näkemistä.

  Ehdo­tus, miten korjataan:
  — Vai­hde­taan ydin­teemat ja se ehdot­to­muus. Hyväksytään kom­pro­mis­sit ja maail­man epätäydellisyys.
  — Myön­netään virheet ja, että aina ei ole oikeassa.
  — Puhutaan ratkaisukeskeis­es­ti ja maan­läheis­es­ti. Koroste­taan konkreet­tisia keino­ja ja ideoita. Perustel­laan fak­toil­la ja tutk­i­t­ul­la tiedol­la. Ollaan kri­it­tisiä myös omi­in päätelmiin.
  — Lopete­taan vies­timi­nen nyky­teemoista. Kat­e­goris­es­ti kieltäy­dytään vähäk­si aikaa vas­taa­mas­ta toimit­ta­jien utelui­hin ja kan­toi­hin huumeista, transasioista, woke-höm­pästä, jne. Tämä on täl­lä het­kel­lä noidanke­hä, eikä se vihrei­den nyky­ima­go muuten muu­tu. Tämän pitäisi nyt puolue­jo­hdon ymmärtää!
  — Puolueen ovet laveasti auki. Puolueeseen enem­män eri­laista porukkaa. Pur­si­aisia. Setiä ja täte­jä. Pin­takäsit­telijöitä ja syväsukeltajia.
  — Huumo­ria, itseiro­ni­aa ja iloa viestin­tään. Käykää vaik­ka kat­so­mas­sa sitä Ympäristömin­is­ter­iön aulaa Aleksanterinkadulla.

 39. Niin. Olen koit­tanut toitot­taa aika mon­elle. Ei usko­ta. Mut hauku­taan. Myös min­ut on suo­raan ajet­tu ulos Vihreistä. Ihan Vihrei­den toim­i­joiden toimes­ta. Jopa suo­raan puolue­toimis­ton toimes­ta. Olin aivan väärän­lainen vihreä. Jeps. Nyt on ”pakko” sit­ten kan­nat­taa Demare­i­ta. Nyt, kun esitin pet­tymyk­seni Vihrei­den tulok­ses­ta (believe me, tah­toisin Vihrei­den men­estys­tä sato­ja ker­to­ja mielu­um­min kuin Per­su­jen!), oli ”nuoren somevihreän” vas­taus sanas­ta sanaan: ”Ei mua ole pakko seu­ra­ta, jos noin paljon tekem­i­nen vitut­taa.” Että näin. Ei Vihre­itä ole pakko kan­nat­taa, kun tekem­i­nen näin paljon vitut­taa… ei ole, ei. Ei ole mah­dol­lisu­ut­ta edes harki­ta kan­nat­ta­vansa. Voi luoja!

 40. Vihreät ovat itse ja hyväl­lä koulu­tus­po­h­jal­la omak­suneet strate­gioi­ta ja kon­septe­ja, jot­ka hajoa­vat sisältä käsin eivätkä ole sitä, mitä Vihreät itseym­mär­ryk­sessään olet­ta­vat niiden olevan:

  1) Some – ”Mei­dän on olta­va siel­lä, mis­sä äänestäjätkin ovat, eli somes­sa” (joku vihreä vaikut­ta­ja muistin­varais­es­ti). Näin on toimit­tu, eikä ole Vihrei­den puheen­jo­hta­jis­tos­ta puut­tunut media-alan ammat­ti­laisia. Kat­sokaa nyt, mikä on tulos nuorten ehdokkaiden ään­imääris­sä eräis­sä vaalipi­ireis­sä, kuten Pirkan­maa tai Oulu. Väärien ilmaisu­jen vah­timi­nen johtaa osaltaan siihen, että jotkut eivät äänestä kun mikään ei ole täy­del­listä ja ”toi on vähän ongel­mallista” mut­ta laa­jan ilmaisu­va­pau­den edus­ta­jat menestyvät.

  2) Inter­sek­tion­aa­li­nen fem­i­nis­mi ja ns. woke – ”Kaik­ki kansan­ryh­mät ja vähem­mistöt tavoit­tel­e­vat tärkeim­pänä tai ain­oana tavoit­teenaan oikeudel­lista ja sosi­aal­ista tunnistusta/tunnustusta, val­taväestön hyväksyn­tää sekä medi­anäkyvyyt­tä”. Tämähän ei pidä fak­tis­es­ti paikkaansa, ja kan­ta on antial­ter­nati­ivi­nen ja jos­sakin, kuten queer tai neu­rokir­jon, kat­san­nos­sa kon­ser­vati­ivi­nen. Vasem­mis­toli­itolle kyse on enem­mänkin tietois­es­ta poli­it­tisen mobil­isaa­tion strate­gias­ta: Kun tääl­lä kukaan ei enää iden­ti­fioidu työväen­lu­okkaan, raken­netaan sit­ten itse tahal­laan edis­tyk­sen ja taan­tu­muk­sen väli­nen iden­ti­teet­tipoli­it­ti­nen jakolin­ja jostakin muus­ta ja vaik­ka mar­gin­aalis­es­ta, kuten transla­ki. Vihreil­lä on lyhyem­pi kri­it­tisen ja itsekri­it­tisen ajat­telun perinne.

  3) Tutkimus­pe­rus­taisu­us – ”Me perus­tamme poli­ti­ikan tutkit­tuun tietoon kun nuo toiset vaan levit­tää medi­an tuot­tamia stereo­tyyp­pisiä ja vääriä käsi­tyk­siä”. Esimerkik­si lääketi­eteen kovan yti­men alueel­la on syytäkin perus­tua päte­vim­pään tutkit­tuun tietoon, mut­ta sama malli ei toi­mi yhteiskun­nal­lisel­la alal­la, jos­sa esimerkik­si eri­lais­ten vähem­mistö­jen suh­teen on koko ajan samanaikaises­ti keskenään eri­laisia ja toisilleen vas­takkaisia malle­ja ja viitekehyksiä.

  (Kom­ment­ti julka­istu Uudessa Suomes­sa Eva Tawa­solin blo­gis­sa 7.4.2023 ja lähetet­ty tänne kun­ni­a­nar­voisan Laa­jasa­lon perus­suo­ma­laisen vinkistä.)

 41. tääl­lä on muu­tamia kom­ment­te­ja jot­ka kri­ti­soi vihreä liial­lis­es­ta wokeis­mista. halu­aisin esimerkkejä.

  woke aluneperin tarkoit­ti että on vain tietoinen asioista. mut­ta nykyään siitä on tul­lut (usa:n) oikeis­ton haukka­ma sana, jol­la vaan peru­ute­taan jotain mut­ta piilote­tus­ta puo­lus­te­taan jotain ällöt­tävää, esim rasis­mia, ulko­maalais­vas­taisu­ut­ta, syr­jin­tää sek­suaalivähem­mistöjä vas­taan, syr­jin­tää uskon­tovähem­mistöä vas­taan, jne.

  esim. https://www.mediamatters.org/fox-news/fox-news-and-fox-business-outraged-disney-including-consent-little-mermaid . tässä dis­ney (yri­tys) on muut­tunut suosi­maan esimerkik­si vapaae­htoisu­ut­ta parisuhde asiois­sa, eikä minus­ta ole eri­tyisen vasem­mis­to­lainen teema. mut­ta oikeis­to­laiset halu­aa peru­ut­taa tämän. käytän­nössä oikeis­toa ei tai­da vapaae­htoisu­us kiin­nos­taa, ja käytetään woke ter­miä piilote­tusti tähän vapaae­htoisu­u­den vastustamiseen.

  transla­ki ja abort­ti­la­ki oli jotain, mitä oli help­po puo­lus­taa edel­liseltä vasem­mis­tokeskus­ta hallitukselta.

 42. Kak­si keskeistä ongel­maa, jot­ka karkot­ta­vat vihrei­den äänestäjiä ovat:

  1) Vihreät ovat liukuneet hitaasti liian vasem­malle ja ovat pelan­neet markki­nal­ib­er­al­is­mia kan­nat­ta­vat joko pait­sioon tai kokon­aan ulos puolueesta.

  2) Inter­sek­tion­aalisen fem­i­nis­min nos­t­a­mi­nen keskiöön on virhe, sil­lä tämä dog­mi hyväksyy (enem­mistö­po­si­tios­sa ole­vien) ihmis­ryh­mien syr­jin­nän. Täl­lainen ajat­telu rin­nas­tuu äärikansal­lis­mielis­ten per­in­teiseen rasis­mi­in, sil­lä ei oikeasti ole ole­mas­sa “parem­paa” syr­jin­tää tai rasismia.

 43. Tässä mielestäni konkreti­soituu tahat­tomasti se mikä vihreis­sä on pielessä. Lain­aus Hesarista liit­tyen erääseen raken­nushankkeeseen, jos­sa itse asia on tärkeä ja kan­natet­tavakin, mut­ta tässä ei ole kyse siitä vaan ren­non vihreästä ajat­telus­ta että kaupun­gin kas­sa on ikään kuin omas­sa kukkarossa ja että hei, se on vaan rahaa:

  “Otso Kivekäs (vihr) tote­si, ettei 10,5 miljoo­nan euron raken­nuskus­tan­nuk­set ole kaupun­gin mit­takaavas­sa kovin kallis investoin­ti.” (HS)

  Kymme­nen mil­liä. Jokainen voi laskea kuin­ka monin esim. Alepan myyjä tekee koko vuo­den töitä jot­ta hei­dän mak­samil­laan veroäyreil­lä tulee
  10 000 000 euroa täy­teen. Yhden täy­saikaisen­myyjän vuosi­palk­ka keskimäärin noin 30 tuhatta.

   1. Ei tietenkään niin, kuten kir­joitin, han­ke on kan­natet­ta­va ja tärkeä, kyse oli Kivekkään suh­tau­tu­mi­nen kaupun­gin rahoi­hin, verora­hoi­hin, kymme­nen miljoon­aa ei ole kallis han­ke, “rahaa on.”

   2. Mis­tähän se vihrei­den maine ylim­ielisenä puolueena mah­taa johtua?

 44. R.Silf..: “Ker­ro esimerkke­jä miten Sak­sas­sa ja Kanadas­sa met­sät oli­si­vat tuhoutuneet.”

  Arvoste­tun ruot­salais­pro­fes­sorin mukaan kuusikoiden pääte­hakkaami­nen nyky­istä nuoremp­ina tor­juisi kir­jan­paina­jatuho­ja. Kir­jan­paina­jat tuho­si­vat viime vuon­na Sak­sas­sa kuu­sia noin 70 miljoon­aa kuutiometriä.29.11.2021

  Lue tämä, vaik­ka vaatii hie­man aikaa (n. 1 min)

  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/c0d29f7f-897d-5f07-b420-12e97a3cb53b

  R.Silf..:“metsäteollisuus on joka elää luon­non­va­ro­jen liikakäytöllä. ”

  Ympäristöjär­jestöt ovat töötän­neet tuo­ta valeti­etoa niin use­asti, että se on joidenkin mielessä muut­tunut totu­udek­si. Fak­ta on kuitenkin se, että Suomen met­sät kasvoivat viimekin vuon­na enem­män , kuin niitä hakat­ti­in. Met­säkasvun hidas­tu­mi­nen ei merk­itse liikahakkuita. 

  Hidas­tu­mi­nen johtuu mon­es­ta tek­i­jästä. Esim. van­ho­jen met­sien määrän lisään­tymi­nen johtaa met­sänkasvun hidas­tu­miseen. Maaseudun met­sien omis­ta­jien heiken­tynyt talous vähen­tää met­sien lan­noit­tamista . Samas­ta syys­tä hoitorästit kas­va­vat. Kaupunki­lais­met­sän­o­mis­ta­jat eivät tarvitse met­sien myyn­tiä, kos­ka palkkat­u­lot riit­tävät elämiseen. Lisäk­si palkan päälle tule­va tulo ei houkut­tele myymään riis­tovero­tuk­sen takia.

 45. Fidel:“Ainakin Eemeli on näköjään niel­lyt Putinin höpinät sellaisenaan.”

  Ei pidä paikkaansa. Mei­dän ei pidä antaa rosvo­val­tioille asei­ta, joil­la se pystyy propagoimaan. Meil­lä on tuo takavu­osien lap­sisiep­paus vai­et­tu, elet­ti­in suomet­tumisen jälkiaikaa. 

  Nyt ei moinen tulisi kuu­loonkaan. Nato-val­tion alueelle ei tule vier­aan val­tion agen­tit operoimaan.

  1. Eemil, kukaan ei ole tosis­saan ehdot­tanut että NATOn ulkop­uolel­la jäämi­nen olisi vai­h­toe­hto. On eri asia kuitenkin samais­tua Venäjän ns homo­pro­pa­gan­daan kuin tukea Ukrainaa aseel­lis­es­ti. Kun Eemil näköjään koros­tit että sateenkaarikult­tuuri hajot­taa suo­ma­lais­ten yhteiskun­taa niin laa­jem­mal­la näkökul­mal­la olet Venäjän pro­pa­gan­dan samaa mieltä että sateenkaarikult­tuuri hajot­taa euroop­palaisia yhteiskun­tia . Tiedok­si vain Eemil että Putin oman pro­pa­gan­dan mukaan sotii gayEu­roop­paa vastaan.

   1. Rupt­lyn rekry­toin­tivi­estis­sä luetel­laan Pohjo­is­maisen vas­tar­in­tali­ik­keen lisäk­si mie­lenosoituk­seen osal­lis­tuneet Sol­diers of Odin ‑ryh­mä sekä nation­al­isti­nen Suomen Sisu ‑jär­jestö, jon­ka Rupt­ly kuvailee ”vaikut­ta­neen Sip­ilän hallitukseen”.

    Vuon­na 2018 Rupt­ly pyysi Joke­lal­ta video­ma­te­ri­aalia Pohjo­is­maisen vas­tar­in­tali­ik­keen mie­lenosoituk­ses­ta Turus­sa sekä Trumpin kan­nat­ta­jien kokoon­tu­mis­es­ta Narinkka­to­ril­la. Vuon­na 2019 se oli kiin­nos­tunut NHL-jääkiekkoil­i­ja Jori Lehterän huumeoikeu­denkäyn­nistä. Lehterä tuomit­ti­in huumau­saineen käyt­törikok­ses­ta Turun hov­ioikeudessa syksyl­lä 2020.

    Esimerkkeinä kai­vatun­lais­es­ta mate­ri­aal­ista viesteis­sä esitel­lään Rupt­lyn sivus­tol­la julka­istu­ja uutisvideoita Suomesta.

    Yksi uuti­sista käsit­telee Rovaniemel­lä jär­jestet­tyä Nato-vas­taista mie­lenosoi­tus­ta kevääl­lä 2017. Toinen uuti­nen on video EU-vas­tais­es­ta Fix­it-mie­le­nil­mauk­ses­ta Eduskun­tat­alon edustal­la syksyl­lä 2020. Uutis­tek­stis­sä ”sadat suo­ma­laiset kokoon­tu­vat vaa­ti­maan Suomen eroa EU:sta”.

    Russ­ki Mir käsit­teen mukaan venäläiset mis­sä maas­sa tahansa ovat oikeutet­tu­ja Venäjän armei­jan suo­jelu­un. Venäläisiä meil­lä on n. 85 tuhat­ta ja he ovat kaik­ki armei­jan suo­jeluk­ses­sa. Samoin tämän sateen­var­jon alle kuu­lu­vat kaik­ki Venäjälle joskus kuu­luneet alueet ja niiden asukkaat. Suomes­sa on ukrainalaisia n. 50 tuhat­ta, joten koko tämä ryh­mä on Venäjän siip­i­en alla.

    Sik­si Suomes­ta kerätään nyt epä­vakau­den merkke­jä, joil­la voidaan oikeut­taa venäläis­ten suo­jelu. Sitä pait­si koko Suo­mi on aikoinaan kuu­lunut Venäjälle, jot­ta silleen.

  2. Eemil onnis­tut vetämään kaupunkien keskit­tämisen jopa ulko-tur­val­lisu­us­poli­it­tisek­si teemak­si vaik­ka se sitä ei ole. Jos Venäjän asevoimat oli­si­vat olleet johdet­tu kuten NATO maid­en asevoimat niin Kio­va olisi kaatunut jo ajat sit­ten. Täl­lä het­kel­lä Venäjä ja Ukraina soti­vat rajakaupungeista joil­la ei ole mitään merk­i­tys­tä kokon­aisuute­na sodan lop­putu­lok­seen joka on tuomit­tu Venäjän tap­piok­si. Sat­utko Eemil tietämään että pääkaupunkiseudul­la on maanalaisia pom­misuo­jia ympäri pääkaupunkiseu­tua joi­hin mah­tuu noin 1 miljoona ihmistä. Oletko Eemil uno­htanut että Suomen asevoimat ovat Pohjois-Euroopan suurim­mat ja Suomes­sa on yleinen asevelvol­lisu­us. Syy mik­si nämä vaalit eivät olleet tur­val­lisu­us­vaalit kos­ka kaikil­la isoil­la ja keskisu­uril­la puolueil­la on kon­sen­sus siitä että Suomen NATO jäsenyys oli kokon­aisu­udessaan oikea päätös. Jos ollaan tarko­ja niin Vihrei­den eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­ja Atte Har­janne oli ensim­mäi­nen Marinin hal­li­tuk­ses­sa ole­van hal­li­tus­puolueen kansane­dus­ta­ja joka avasi NATO keskustelun jo jouluku­us­sa kun Venäjä oli lähet­tänyt Suomelle nootin ettei Suomen pidä liit­tyä Natoon. Keskus­tan kun­nia­puheen­jo­hta­ja Paa­vo Väyry­nen jopa haas­toi Keskus­tan puheen­jo­hta­jan Annikka Saarikon Kepun puoluekok­ouk­ses­sa Lappeen­ran­nas­sa jot­ta Suomen NATO jäsenyys olisi Paavon suun­nitelmien mukaan vetää pois . Kepun K‑linja onnek­si ei ole onnek­si saanut Kepus­sa mitään johtote­htäviä sen jäl­keen kun Paula Lehtomä­ki tip­pui eduskunnasta

   1. R.S:“Eemil onnis­tut vetämään kaupunkien keskit­tämisen jopa ulko-tur­val­lisu­us­poli­it­tisek­si teemak­si vaik­ka se sitä ei ole.”

    Johan pomp­pas, oletko sat­tunut uutisku­vista näkemään maan tasalle pom­mitet­tu­ja Ukrainan kaupunke­ja ? Ihmiset, jot­ka ovat jääneet henki­in pak­enevat maaseudulle. Suomen armei­ja on vusikym­me­nien ajan varus­tau­tunut Venäjän uhkaan hajasi­jot­ta­mal­la. Onnek­si keskit­täjäpuolueet eivät ole päässeet käsik­si tähän. Onhan sel­l­ainen strate­gia kalli­im­paa, kuin tunkea kaik­ki yhteen paikkaan.

    Tosin fataali virhe on tehty , kun Kataisen hal­li­tus lakkaut­ti Kauha­van lentoso­tak­oulun. Päätök­sen yhtey­dessä leikkuril­ta säästyivät Kataisen kotikun­nan Siil­in­jär­ven ja puo­lus­tus­min­is­teri Wallinin Dragsvikin tukikohdat.

    Nyt Jyväskylään ja Tikkakoskelle on muo­dos­tunut keskit­tymä, johon venäläis­ten iskut tule­vat kohdis­tu­maan. Ilmati­la on siel­lä niin ahdas, että se tuo ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia armei­jan har­joi­tus­toim­intaan. Tämä hot spot ‑alue on ollut myös Hesarin kiin­nos­tuk­sen kohteena. Se jakoi salaista tiedustelu­un liit­tyvää tietoa julkaisussaan. 

    Nyt val­taan nous­sut keskit­täjäpuolue on tilaisu­udessa kor­ja­ta tekemän­sä emä­mu­nauk­sen. Pelkään­pä pahoin, ettei mitään ole opit­tu. Kokoomuk­sen ken­raalit kyl­lä anta­vat toivoa parem­mas­ta, mut­ta jäävätkö keskit­täjien jalkoihin ?

  3. Eemil vetoa­mal­la mar­gin­aaliryh­mien mie­lenosoituk­si­in fixi­tistä ei ker­ro mitään kokon­aisuute­na. Kehot­taisin Eemil luke­maan Keskus­tan kun­nia­puheen­jo­hta­jan Paa­vo Väyry­sen Uuden Suomen blo­gia jos­sa viime vuo­den helmiku­us­ta alka­en on kir­joit­tanut Ukainan sodas­ta ja Suomen Nato jäsenyy­destä tyyli­in joka tois­taa Venäjän val­ti­ol­lisen medi­an uuti­soin­tia. Lue Eemil mitä Paa­vo Väyry­nen Keskus­tan kun­nia­puheen­jo­hta­ja kir­joit­taa US puheen­vuorossa Ukrainan sodas­ta ja Suomen Nato jäsenyy­destä ja voitko ker­toa oliko Keskustal­ta fiku veto hyväksyä Paa­vo eduskun­tavaali ehdokkaak­si ?Eemil annant ymmärtää että Keskus­ta on muka aina kan­nat­tanut EU:ta ja Nato jäsenyyt­tä. En viit­si muis­tel­la his­to­ri­aa mut­ta sanon vaan että Ylen elävässä ark­istossa on mate­ri­aalia Nato jäsenyy­den ja EU jäsenyy­den keskusteluista ja voit tutus­tua mitä ja ketkä siel­lä sanovat mitäkin ja mitä puoluet­ta he edustavat

  4. Eemil voitko olla tas­a­puo­li­nen ja älä sotke kaupungis­tu­mista maan­puo­lus­tuk­seen. Suomea ei puo­lus­te­ta varuskun­nista ja tämän tun­nus­taa kaik­ki puolueet ja myös puo­lus­tusvoimat. Läh­es kaik­ki puolueet ovat sitoutuneet lisäämään yleisen puo­lus­tusvoimien määrära­ho­ja. Vihreät ja toden­näköis­es­ti myös Vasem­mis­toli­it­to ovat ain­oat puolueet jot­ka ovat otta­neet yleisen asevelvol­lisu­u­den lakkaut­tamisen agen­dalle joskus 2010-luvun alus­sa. Tilanne muut­tui jo itse asi­as­sa 2014 kun Venäjä oli miehit­tänyt Krim­in niemi­maan. Sip­ilän hal­li­tus lisäsi merkit­tävästi vaike­as­sa taloudel­lises­sa tilanteessa puo­lus­tusvoimille resursse­ja. Kokoomus on vuodes­ta 2006 kan­nat­tanut NATO jäsenyyt­tä ja Krim­in val­tauk­sen jäl­keen kokooomus avasi NATO keskustelun mut­ta Keskus­tan ja SDP:n ja jopa perus­suo­ma­lais­ten puheen­jo­hta­jat eivät olleet kiin­nos­tunei­ta keskustele­maan NATO jäsenyy­destä. Taustal­la oli kah­den entisen puheen­jo­hta­jan Esko Aho ja Paa­vo Lip­posen taloudel­lis­es­ti yhtey­det Venäjälle.

  5. Eemilille tiedok­si että Kepu on ollut useis­sa hal­li­tuk­sis­sa jos­sa on korostet­tu alue­poli­ti­ikan eri ulot­tuvuuk­sia ei ole yhtään konkreet­tista esimerkke­jä saatu kuin­ka hajaut­ta­mi­nen on onnis­tunut tai ei ole edis­tynyt mihinkään suun­taan. Keskus­tan esi­tys eri­ty­istalousaluei­den perus­tami­sista on esimerk­ki siitä että hajasi­joit­ta­mi­nen on toim­i­ma­ton ja teho­ton tapa luo­da kestävää Taloudel­lista menestystä

 46. Eri­tyis­es­ti pääkaupunkiseudul­la val­lit­see omi­tu­inen epäpy­hä allianssi kokoomuk­sen ja vihrei­den välil­lä. Tämän allianssin ydin on lop­u­ton rak­en­t­a­mi­nen. Kokoomuk­sen intres­si­hän on siinä ilmeinen eli lisää busines­ta gryn­dereille. Vihrei­den moti­ivia on vaikeampi ymmärtää, mut­ta se liit­tynee ide­al­is­tiseen ajatuk­seen tiheän asumisen tuo­mas­ta ekol­o­gisu­ud­es­ta. Kaiken huip­pu tässä on Malmin lento­ken­tän tuhoami­nen rak­en­tamisen alt­tar­ille. Helsingillä on raken­nus­maa­ta yllin kyllin, mut­ta siitä huli­mat­ta halu­taan rak­en­taa väen väk­isin kalleim­malle mah­dol­liselle alueelle. Tässä tuho­taan osit­tain ain­ut­laa­tu­ista luon­toa, mut­ta myös tuho­taan mah­dol­lisu­us tule­vaisu­u­den ekol­o­giseen liiken­nemuo­toon, nimit­täin koh­ta kovadti kas­vavaan sähköiseen lentämiseen. Sähköi­nen lentämi­nen vaatii pienen jous­ta­van ken­tän, Van­taa ei ole sel­l­ainen. Nousu­jen ja lasku­jen määrä tulee ole­maan suuri. Selvyy­den vuok­si san­ot­takoon myös, että sähkö­len­tokoneet ovat hil­jaisia, hil­jaisem­pia kun autoli­ikenne. Niin ja saas­teet­tomampia kuin junat kun infran rak­en­t­a­mi­nen huomioidaan.

  1. Jos tiedos­sasi on raken­nus­maa­ta Helsingis­sä yllin kyllin, niin ker­ro mis­sä. Ota yleiskaa­va ja esiutä rak­en­tamista johonkin sel­l­aiseen paikkaan, jos­sa yleiskaavas­sa ei ole rak­en­tamista — tai tiivistä rak­en­tamista sinne, mis­sä yleiskaavas­sa on mielestäsi liian väljää rak­en­tamista. Tarvit­taisi­in miljoona ker­rosneliötä, jos ker­ran Malmin 25 asukkaan kor­vaami­nen on helppoa.

   1. “Vaik­ka vihreät tehtail­i­si­vat maaseu­tua elävöit­täviä lakialoit­tei­ta, se ei vält­tämät­tä muu­ta koke­mus­ta, että “nuo eivät pidä meikäläisistä.”

    En ole kokenut tässä ole­van kyse tykkäämis­es­tä. Valitet­tavasti vihrei­den aloit­teet merk­it­sevät ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia maaseudulle. Avo­hakkuukiel­lot, mon­imuo­toisu­us­va­je, turk­istarhaus, turve, met­sien pakko­suo­jelu. Tot­ta, näistä ei tykätä, mut­ta kyse on euroista. Suo­jelu on help­poa kun se tehdään toisen rahoilla.

   2. Keskustal­la on tähän ollut vas­taus jo vuosia. Ote keskus­tan asun­topoli­it­tis­es­ta linjauksesta:
    “Alueel­lista hin­take­hi­tys­tä selit­tää vah­vasti ihmis­ten tulo­jen kehi­tys. Tämän vuoksi
    hyvä työl­lisyyspoli­ti­ik­ka, joka luo työtä mah­dol­lisim­man mon­elle koko maassa,
    on samal­la myös hyvää asun­topoli­ti­ikkaa. Lisäk­si hajautet­tu korkeakoulujärjestelmä
    ja muu koulu­tuk­sen saavutet­tavu­us tukee elin­voimaa koko maas­sa ja siten vaikuttaa
    myös asun­tomarkki­noiden tilanteeseen.”

    Suurten kaupunkien ongel­mat tiede­tään, ja ne koros­tu­vat Helsingis­sä, joka rajoit­tuu mereen. Putinin aloit­ta­ma sota Ukrainas­sa on antanut kaupunkipoli­ti­ikalle uuden vaa­timuk­sen. Paras­ta ennakko­va­rautu­mista Venäjän hyökkäyk­seen on vält­tää suuria keskittymiä.

    Hajasi­joi­tus kus­tan­nuste­hokkaasti täy­tyy olla mod­ernin yhteiskun­ta­su­un­nit­telun yksi kul­makivi. Se kos­kee ruuan­tuotan­toa, asum­ista, liiken­net­tä , tietoli­iken­net­tä, koulu­tus­ta , puo­lus­tusvoimia enr­gialaitok­sia , teol­lisu­ut­ta siis kaikkea yhteiskun­nal­lista toimintaa .

    Valitet­tavasti nyt kansan val­it­se­ma oikeis­to­hal­li­tus tun­netaan keskit­tämis­lu­pauk­sista. Sikäli irvokas­ta, että nythän oli­vat kyseessä turvallisuusvaalit. 

    Vihreät pitävät kuitenkin kiin­ni suu­ru­u­den ekono­mi­as­ta. Ei ympäristön vaan äänestäjäkun­nan vuok­si. O:n lanseer­aa­ma korkeasti koulutet­tu jakkupukukansa asus­taa ja laidun­taa (heh, vaa­likar­ja) kaupungeissa .

   3. Eemilin ei tarvitse olla huolis­saan jos Perus­suo­ma­laiset pää­sevät hal­li­tuk­seen. He tule­vat hoita­maan alue­poli­ti­ikan vielä tehokkaam­min kuin Keskus­ta. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009499206.html
    Moni Keskus­tan riv­i­jäsen tulee var­maan loikkaa­maan Perussuomalaisiin.

   4. “Suurten kaupunkien ongel­mat tiede­tään, ja ne koros­tu­vat Helsingis­sä, joka rajoit­tuu mereen.”

    Meri ei ole este vaan hidaste. Täyt­tö­maakar­tat eri vuosikym­me­niltä pal­jas­ta­vat edessä ole­van melkoinen urak­ka kun EUn ennal­lis­tamisen hengessä luon­toa palaute­taan 1950-luvulle. Ellei sit­ten tämäkin NIM­BY-hengessä hoide­ta ennal­lis­ta­mal­la jostain muual­ta hie­man enem­män niin luon­nolli­nen luon­to ei häir­itse Helsinkiä.

    8.4. HS
    “HELSINGISSÄ on käyn­nis­sä usei­ta kehi­tyshankkei­ta, jot­ka muo­vaa­vat kaupun­gin ranto­jen ilmet­tä uusik­si. Meren­ran­noille kohoaa uusia elämyskeskuk­sia, viihdekeitai­ta ja rauhoittumispaikkoja.”

    HS jutus­sa puhutaan “joutomaan” käyt­tööno­to­s­ta. Tarkkaavaisem­pi paikalli­nen luon­toy­hdis­tys saat­taisi pitää luon­non­ti­laista meren­ran­taa arvoko­hteena. Kyl­lä saar­i­järveläisiä tul­taisi­in joukol­la neu­vo­maan, jos joku rohkenisi jär­ven rantaan saunaa saatik­ka ympävuo­tista asun­toa suun­nitel­la. Ympäristökeskus löytäisi “joutomaal­ta” aarniomet­sää tahi harv­inaisen sam­malen jos ei saunan­rak­en­ta­ja muuten usko järkipuhetta.

    “Nykyi­nen rantaa mukail­e­va autotie viedään osit­tain meren pääl­lä. Betonikan­nen pääl­lä ole­van rantab­ule­vardin var­rel­la tuu­lessa heilu­vat ran­nikon kukki­vat kasvit ja ruohikko.”

    Toiv­ot­tavasti kat­toteras­si­baarin asi­akkaan ilok­si saadaan vielä poikkeuslu­pa turpeen nos­tamiseen, jot­ta viherka­ton kasvualus­taan saadaan luo­tua aito vil­li luon­to. Eikä meren­pin­nan nousukaan pilaa luon­toelämys­tä kattoterassilla.

   5. Nyt se tuli, nimit­täin vas­taus O.S:lle.

    Atte Har­janne Verdessä: “Suomel­la ei kuitenkaan ole varaa aluei­den väliseen kult­tuuriso­taan. Sik­si tarvi­taan uuden­laista alue­poli­ti­ikkaa ja näkökul­mien avar­tamista jokaiselta, kir­joit­taa Atte Harjanne. ”

    O. on var­masti lukenut kyseisen avauk­sen, jos­sa on aja­tus Suomen aluei­den välis­es­tä tasa-arvos­ta. Har­vaan asut­tu­jen aluei­den ja maakun­takeskusten kehit­tämi­nen on etu myöskin ruuhka­suomen kaupungeille. 

    Vihreän eli­itin hel­limä city­suo­mi saisi rin­nalleen Har­jan­teen sysisuomen. On mie­lenki­in­toista nähdä julis­te­taanko Har­janne puolue-eli­itis­sä ulkos­ityläisek­si agen­tik­si vai ote­taanko avaus keskustelun kohteeksi.

    Onko vihreil­lä halua kas­vaa vai mar­gin­al­isoitua nykykan­natuk­sen kaupunkipuolueeksi ?

    Keskustalle Har­jan­teen malli on sekä hyväk­si, että pahak­si. Vas­takkainaset­telu kaupunkien ja maaseudun välil­lä tulisi vähen­tymään. Äänestäjiä tulisi liikku­maan puoluei­den välil­lä molem­pi­in suun­ti­in. Enem­män kuitenkin keskus­tas­ta vihreisiin. 

    Tämän tietää kyl­lä houkut­tel­e­van vihrei­den eli­it­tiä, jolle keskus­ta näyt­täy­tyy hel­vetin esikar­tanona. Vaarana on kuitenkin oman ide­ol­o­gisen yti­men , kaupungis­tu­misen, sulami­nen. ” suo siel­lä– vetelä täällä”

   6. Ainakin Tuo­marinkylän pel­lot, Öster­sun­dom ja pienem­piä plänt­te­jä siel­lä ja tääl­lä. Kuka muuten sanoo, että pääkaupunkiseudun rak­en­t­a­mi­nen pitää tapah­tua Helsin­gin rajo­jen sisäl­lä? Van­taal­la, Espoos­sa, Kirkkon­um­mel­la jne. on paljon tilaa. Etä­työ ja sähköau­tot tekevät asumisen mielekkääk­si myös muual­la kuin katukahviloiden lähellä.

   7. Asukkaat näyt­tävät arvosta­van sijain­tia lähel­lä keskus­taa. Mik­si he mak­saisi­vat siitä enem­män, jos eivät arvostaisi?

  2. Sähkö­len­tokone johon mah­tuu 19 matkus­ta­jaa ei ole vai­h­toe­hto junalle joka ottaa 500.

   Sähkö­len­tokonei­ta tarvi­taan korkein­taan Lapin ja Kain­u­un haja-asu­tus­re­it­eil­lä tai Turun ja Maar­i­an­ham­i­nan välil­lä jos­sa ei ole maay­hteyt­tä, mah­dol­lis­es­ti myös Vaasan ja Uuma­jan välillä. 

   Minne sähkö­len­tokone lentäisi Malmil­ta jonne ei lennä suo­ria lento­ja Van­taal­ta? Pyhtäälle? Utti­in? Forssaan? Tarvi­taanko reit­tikonei­ta sel­l­aisi­in paikkoihin? 

   Malmin ken­to­kent­tä on kaupun­gin omis­ta­maa maa­ta ja Fina­vian vuokra­sopimus lop­pui mon­ta vuot­ta sit­ten. Se olisi joka tapauk­ses­sa päät­tynyt viimeistään 2034.

   1. Julk­isu­udessa on ehdotet­tu nopean junay­htey­den rak­en­tamista Tornios­ta Tukhol­maan. Rautatie liiken­teen pain­opiste on siir­tymässä län­teen. Olen ymmärtänyt että Ruot­si on myös lakkaut­ta­mas­sa Brom­man . Nopea Junay­htey­det ovat tule­vaisu­us. Jopa Yhdys­val­lois­sa suun­nitel­laan nopei­ta junay­hteyk­siä ja Inti­as­sa on kak­si han­ket­ta meneillään.

  3. Espoos­sa tuo­ta Koko+Vihr allianssia ei ole enään kos­ka vihreät sai­vat jo kun­tavaaleis­sa 2021 niin paljon takki­in että Kokoomuk­sel­la on Espoos­sa jo läh­es enem­mistö. Van­taal­la vihrei­den ase­ma on jopa pienem­pi kuin demarei­den. Helsingis­sä tämä allianssi on hajon­nut kos­ka myös vihreät ovat saa­neet Helsingis­sä niin paljon takkiin.

 47. Vihreät on liiak­si pääkaupunkiseudulle pain­ot­tunut puolue, jos­sa suurin osa suo­ma­lai­sista ei edelleenkään asu. Hei­dän näkökul­mis­saan pain­ot­tuu kyvyt­tömyys ymmärtää koko Suomen olo­suhtei­ta. Eduskun­tavaaleis­sa ihmiset halu­a­vat kuitenkin äänestää yleis­puoluet­ta, joka ottaisi myös hei­dän asiansa huomioon.
  Mis­sä tahansa kehäkol­mosen ulkop­uolel­la on yleis­es­ti vaikea tul­la toimeen ilman henkilöau­toli­iken­net­tä. Monien on ihan vält­tämätön­tä käyt­tää joskus henkilöau­toa liikku­miseen, jopa niiden, jot­ka eivät itse omista autoa. Ja työ­paikkoi­hin on usein pääsy­vaa­timuk­se­na mah­dol­lisu­us oman auton käyt­töön. Puhun nyt ihan kaupungeista muis­sa maakun­nis­sa, ei tosi­aan tarvi asua mis­sään korves­sa tarvi­tak­seen autoa. Muis­sa kaupungeis­sa ei ole metroa, ei raitio­vaunu­ja Tam­peretta luku­unot­ta­mat­ta, eikä muis­sa maakun­nis­sa ole lähi­ju­naverkos­toa. Näin ollen päästäk­seen suurem­mas­ta kaupungista ympäristökun­ti­in, niihin ei käytän­nössä pääse kuin henkilöau­tol­la. Tämä on vain yksi luke­mat­tomista esimerkeistä, jois­sa nyky­is­ten vihrei­den hyves­ig­naloin­ti on epäon­nis­tunut, kun nämä eivät vain käsitä, että ihmis­ten eivät kiusal­laan käytä jotain perushyödykkeitä, kuten autoa, vaan sik­si että hei­dän on pakko. Ja kuitenkaan vihreät eivät tyyp­il­lis­es­ti itse elä vaa­ti­mat­tomasti, vaan ovat niitä kan­takaupunkien paljon eri­laisia palvelu­ja kulut­tavia asukkai­ta. Joil­la (Helsin­gin keskus­tas­sa asuvil­la) on Aal­to-yliopis­ton mukaan suurin hiilijalanjälki.

  1. Me vihreät, esimerkik­si minä, olemme sanoneet, e4ttä autoilu on aliv­erotet­tua kaupungeis­sa ja yliv­erotet­tua maal­la. Kaupungilla tarkoite­taan siis aluet­ta, jos­sa liiku­taan raitio­vaunul­la, esi esimerkik­si Saarijärveä.

   1. Mut­ta täältä kaupungis­takin pitää päästä kulke­maan ratikoiden ulottumattomiin.

    Vihreistä on tul­lut Helsingis­sä Kokoomuk­sen likasanko. Osit­tain aiheesta. Vielä vähän lisää kep­piä helsinkiläisille niin murskat­ap­pio tule­vis­sa kun­tavaaleis­sa on varma.

   2. Onko Osmo Espoo kaupun­ki kun tääl­lä päin ei ole raitio­vaunua ? Espoos­sa on edelleen hyvä sisäi­nen bus­sili­ikenne ja nyt kun Län­simetro avat­ti­in Kiven­lah­teen asti niin matkus­t­a­mi­nen on paljon nopeam­paa ja helpom­paa kuin bus­si kos­ka asemien välil­lä on toimivia palvelui­ta eikä muo­vista tehtyjä tönöjä toisin kuin Helsin­gin puolel­la. Muis­tut­taisin vielä ettei raitio­vaunu verkkoa ole koko Helsin­gin alueel­la päinvastoin

   3. Helsin­gin Sanomien artikke­lis­sa vuodelta 2004 Eu:n tilas­tovi­ras­to Euro­stat aset­ti kaupungille kak­si kri­teer­iä: asukaslu­vu yli 50 000 ja asukasti­hey­den vähin­tään 500 neliök­ilo­metriä eli tuon perus­teel­la EU:n määritelmän mukaan seu­raa­vat kaupun­git ovat Euro­statin mukaan kaupunke­ja (tämän het­ki­nen väk­iluku suluissa) 

    Helsin­ki 664 921
    Espoo 305 179
    Tam­pere 249 060
    Van­taa 242 917
    Oulu 211 858
    Turku 197 917
    Jyväskylä 145 943
    Kuo­pio 122 590
    Lahti 120 200
    Pori 83 242
    Kou­vola 79 434
    Joen­suu 77 521
    Lappeen­ran­ta 72 675
    Hämeen­lin­na 68 049
    Vaasa 68 017
    Seinäjo­ki 65 306
    Rovanie­mi 64 535
    Mikke­li 52 001
    Por­voo 51 247
    Salo 50 969
    Kot­ka 50 640

 48. Vihreät ovat korosta­neet liian paljon yksilön vas­tu­u­ta ilmas­to­toimis­sa, joka vas­tuu kuu­luisi oikeasti teol­lisu­udelle, yri­tyk­sille ja maid­en hal­li­tuk­sille. NASA:n satel­li­it­ti­datan mukaan Suo­mi on kuitenkin hoi­tanut luon­ton­sa varsin hyvin. Onhan maamme pin­ta-alas­ta edelleen läh­es 75 pros­ent­tia met­siä ja satel­li­it­ti­datas­sa Suo­mi oli päästö­jen suh­teen vihreä, kun koko muu Län­si-Euroop­pa (pait­si Ruot­si) oli “oranssi­na” päästöistä. Ilmastopäästö­jen suh­teen tärkeim­mät päätök­set tul­laan tekemään Yhdys­val­lois­sa, Kiinas­sa ja Inti­as­sa, sekä Brasil­ias­sa. Yhdys­val­loil­la ja Kiinal­la on suurim­mat fos­si­ilisen ener­gian päästöt, samoin Intial­la ja vielä kas­va­va väk­iluku, Brasil­ial­la puolestaan arvokkaim­mat luon­no­varat sademetsineen.
  Hiil­i­jalan­jäl­jen laskemises­sa tulisi siir­tyä per capi­ta lasken­nas­ta maako­htaiseen lasken­tat­a­paan. Maako­htainen lasken­ta ker­toisi sen, mitä kyseinen val­tio on käytän­nössä tehnyt ilmas­to- ja ympäristöpoli­ti­ikas­saan. Ja maako­htainen lasken­tat­a­pa ker­toisi maan luon­non­ti­laisen ympäristön todel­lisen pin­ta-alan. Har­vaan asu­tuis­sa mais­sa luon­to on tietysti säi­lynyt parem­min, kun sille on enem­män tilaa. Silti per capi­ta eli per henkilö lasken­tatavas­sa voi näen­näis­es­ti näyt­tää siltä, että kun väkeä on vähän, vähäisel­lä pop­u­laa­ti­ol­la olisi hirveät päästöt. Täl­lainen tilas­to ei kuitenkaan ker­ro siitä oikeas­ta ympäristön tilas­ta mitään, eikä kokon­ais­päästöistä. Keskiver­toki­inalaisel­la voi hyvin olla suo­ma­laista pienem­pi hiil­i­jalan­jäl­ki, mut­ta sil­lä ei ole merk­i­tys­tä, jos maas­sa pieni eli­it­ti tekee poli­it­tiset päätök­set tai omis­taa kaik­ki tuotantolaitokset.

 49. O.S:“Moni hyvin koulutet­tu on ollut vihreisi­in pet­tynyt, kos­ka on aistin­ut asiantun­te­muk­sen ja osaamisen puutetta. ”

  Epäilen , ettei tämän kansanosan saami­nen takaisin vihrei­den äänestäji­in kor­jaa tätä sukel­lus­ta. Ensin­näkin heitä on lukumääräis­es­ti vähän ja toisek­seen mielipi­de­jo­hta­jik­si heistä ei ole. Vaa­likar­ja ei ole kiin­nos­tunut syvä­ana­lyy­seista, niiden lukem­i­nen on boring. 

  Nyky­isin tehoaa vain ydin­vi­estien tois­t­a­mi­nen ja yksinker­tais­t­a­mi­nen. Tämähän nähti­in per­su­jen vaalivoitossa. “Kehi­tys­a­pu pois ja sil­lä Suomen talous kun­toon.” Kol­man­nek­si kympin tytöt mielipi­de­jo­hta­ji­na on täysin absur­di aja­tus. He vetävät niin puh­da­sop­pista lin­jaa, ettei kukaan pysty täyt­tämään niitä standardeja.
  Sit­ten tasa-arvo, sukupuoli ja muu iden­ti­teet­tipoli­ti­ik­ka karkoit­taa lop­utkin miehet, siis näi­den yliko­rost­a­mi­nen. Vihreät feministit:“Sukupuoli on moni­u­lot­teinen, kult­tuurin ja ajan myötä muut­tu­va ja muun­tau­tu­miskelpoinen käsite. ”

  Lin­japa­peris­sa on paljon hyviäkin asioi­ta, mut­ta ilmaus :“fem­i­nisti­nen perhepolitiikka“jne. on itsessään toksi­nen, joka karkoit­taa. Se yhdis­tetään mieliku­vis­sa mies­sukupuolen jyräämiseen. Kuvitelka­a­pa ilmaus “maskuli­ini­nen per­he­p­oli­ti­ik­ka” ei pelitä.

  Vihreät pitävät lai­dat ja katon korkeal­la, mut­ta ääri­lai­dat karkoit­ta­vat keskustan.

  Antipa­ti­as­sa vihre­itä kohtaan on samo­ja piirteitä kuin keskus­taa kohtaan. Keskusta­lainen maalaisima­go on monille liian lan­na­ha­juinen. Ollaan mielu­um­min koko­mus­laisia, se on paljon fiin­im­pää siemail­la lat­tea cafe-niin­istössä. Kuu­lostaa totaalisen tyh­mältä, mut­ta ilmiö on olemassa.
  Vihrei­den anark­istiu­lot­tuvu­us on monille liikaa. Nyt tietenkin pan­elis­tit huu­ta­vat, ettei tarha- ja muut aktivis­tit kuu­lu vihreisi­in. Imagoleima on kuitenkin olemassa.

  IlkkaPo­h­jalaisen pää­toimit­ta­ja hyk­ertelee pääkir­joituk­ses­san keskus­tan häviämistä puoluekar­tal­ta. Pelkään­pä hänen pet­tyvän raskaasti. Per­su­jen hal­li­tus­tai­vat tulee ole­maan tuskainen, ja se saa kan­nat­ta­jat pet­tymään. Kan­nat­ta­jia tulee siir­tymään takaisin keskus­taan, aito­suo­ma­laisi­in. Pää­toimit­ta­ja on monas­ti nolan­nut keskus­taa ja per­su­ja. Miten hän ajat­telee tilaa­jien määrän kehit­tyvän parem­paan suun­taan. Kokkarei­den tilauk­sil­la ei poh­jan­maal­la medi­akon­ser­nia rakenneta.
  Ihmette­len Luukkaisen ana­lyysia, että per­sut ovat duu­nar­ipuolue. Eivätkö aidot duu­nar­it ole SAK-puoluei­den jäseniä. Tarkoit­taako hän duunareil­la pieni­palkkaisia työn­tek­i­jöitä ? Tuskin he tule­vat innos­tu­maan sosi­aal­isia tukia leikkaavas­ta per­su­jen oikeistohallituksesta.

  Opper­ataide on luk­sus­ta ja taidet­ta ilman erit­teitä ovat hausko­ja slo­ganei­ta, mut­ta ei niil­lä Suomen talout­ta nostetaa .

  1. Oletko Eemil tyy­tymätön jol­loin taval­la Sauli Niin­istö kos­ka arvostelet nyt hän­tä kovasti? Muis­telisin että se oli Esko Aho joka hävisi Tar­ja Haloselle vuo­den 2000 pres­i­dentin­vaalit eikä Sauli Niin­istö joka ei ollut ehdol­la niis­sä vaaleis­sa. Sanon Eemil suo­raan ettei Suomen tasaval­lan pres­i­dent­tiä enään vali­ta kansan äänil­lä Keskus­tas­ta enään ollenkaan. Oletko Eemil uno­htanut että Paa­vo Väyry­nen on ollut 4 ker­taa ehdol­la pres­i­den­tik­si ja vihrei­den Pekka Haav­is­to kak­si ker­taa ja hänkin tuli sijalle 2 joka ker­too Haav­is­ton suo­sios­ta ylipuolue rajo­jen. Vuo­den 1956 oli poikkeus jon­ka jäl­keen pres­i­dent­ti valit­ti­in Maalaisliiton/Keskustan K‑linjan ja Tehtaankadun yhteisel­lä rahoituk­sel­la epädemokraat­tis­es­ti kuten täl­lä het­kel­lä Unkaris­sa tehdään jos­sa yksi puolue on yksin­val­las­sa. Eemil Kepun K‑linja mur­tui jo 1982.

   1. R.S:“Oletko Eemil tyy­tymätön jol­loin taval­la Sauli Niin­istö kos­ka arvostelet nyt hän­tä kovasti?”

    Onko­han tässä nyt jokin kielelli­nen muuri, joka aiheut­taa väärinymmär­ryk­siä ? Niin­istö on hoi­tanut pres­i­dentin tehtävät 10 + arvois­es­ti. Samaa ei voi sanoa San­na Marin­ista, joka tyrkyt­tää itseään Euroopan suurem­mille näyt­tämöille astuen Niin­istön tontille.

    Cafe-niin­istö viit­taa kokoomuk­sen pyrkyyn olla hienom­paa väkeä ja ter­miä käytet­ti­in juuri käy­dyis­sä vaaleis­sa. Tosin ilman Niin­istön nimeä, mut­ta yhteys kävi selväksi.

  2. Kysyn Eemil mik­si sit­ten Kepu arvosteli Sauli Niin­istön perus­tus­lain tulk­in­taa ulko-tur­val­lisu­us­poli­ikan johtamis­es­ta vuo­den 2018 pres­i­dentin­vaalien aikana? Oliko Eemil sinus­ta virhe Kepul­ta vali­ta pres­i­dent­tiehdokkaak­si esimerkik­si Paa­vo Väyry­nen vuon­na 2012 jon­ka johdol­la Kepu kär­si tap­pi­on Vihreille kun Pekka Haav­is­to yllät­ti koko Suomen ja pääsi sijalle 2 pres­i­dentin­vaaleis­sa, kak­si ker­taa Kepun ohi jon­ka riveistä ei ole valit­tu pres­i­dent­tiä Suomeen sit­ten vuo­den 1956 jäl­keen? San­na Marin on minus­ta toimin­ut hyvin NATO jäsenyy­den puoles­ta puhu­jana ja eri­tyis­es­ti Antti Kaikkos­ta joka on ollut lois­ta­va puolustusministeri.

 50. R.Silfv..:He tule­vat hoita­maan alue­poli­ti­ikan vielä tehokkaam­min kuin Keskusta.”

  Tuli­pa­han mon­ta asi­aa , johon puolueet eivät vaiku­ta. “Hän kaipaisi rohkeut­ta tuk­i­jär­jestelmän remont­ti­in. Tukia pitäisi hänestä keskit­tää niille, jot­ka akti­ivis­es­ti ruokaa tuot­ta­vat. Nyt tukia voi saa­da pel­toalan perus­teel­la, vaik­ka ei myisi ain­ut­takaan maataloustuotetta.”

  Tämä ei ole suo­ma­lais­ten käsis­sä, asia kuu­luu EU:n yhteisen maat­alous­poli­ti­ikan alle (CAP). Kyl­lä moni per­su­ja äänestänyt tulee pet­tymään kun puolue ei saa asioi­ta muut­tumaan. Tässä näkee yleis­sivistyk­sen puut­teen, kun asioista ei viit­sitä ottaa selvää.

  Noh, pet­tymys tulee ole­maan sitäkin suurem­pi, kun ajatel­laan , että per­sut eivät halua muut­taa Union­in maat­alous­poli­ti­ikan suun­taa pahu­ut­taan. Nyrkkiä pöytään rys­selis­sä, niin sit­ten suun­ta kor­jaan­tuu. “Päästökaup­pa on lopetet­ta­va” ja jos ei ala lop­pumaan , niin ladataan sit­ten tuhat tik­tokkii niin kyl­lä loppuu.

  Älähän R.Silfv. vielä revi peli­housu­jasi Luukkaisen armon­laukauk­sen innoit­ta­mana. Älä ainakaan lyö vetoa kuukausi­palkan ver­ran keskus­tan katoamis­es­ta puoluekartalta.

  1. Ei tartte lyödä vetoa mut­ta ei ole kuukausipalkkaakaan. 

   Keskus­ta ei häviä kokon­aan. Siitä tulee pikkuhil­jaa Ruotsin keskus­tan kokoinen. Suurin osa suo­ma­lai­sista ei asu maal­la eikä halua antaa enää maaseudun asioi­ta ajavalle puolueelle määräys­val­taa läh­es kaik­ista Suomen asioista kuten Maalais­li­itol­la, ja sit­tem­min Keskustal­la oli Kekkosen aikana. 

   Perus­suo­ma­laiset veivät keskusta­lais­ten äänet, mut­ta juuri kos­ka he ovat amatööre­jä niin eivät he saa paljoa aikaisek­si. Die­selvero ehkä pois­tuu ja kult­tuurin rahoi­tus­ta leikataan.

   1. “Suurin osa suo­ma­lai­sista ei asu maal­la eikä halua antaa enää maaseudun asioi­ta ajavalle puolueelle”

    Tart­tis laa­jem­paa näkökul­maa, täl­läkin sait­il­la tun­nuste­taan kaupungis­tu­misen ongelmat.Keskustan yksi tavoite on pitää maakun­nat elin­voimaisi­na. Sehän sataa ruuhkaisten kaupunkien laari­in. Aat­telepa nyt ite. Tiedän hesalais­tenkin lap­siper­hei­den ole­van ruuhkavu­osi­na todel­la ahtaal­la. Näi­den etu­ja ajaa keskus­ta esim. ylimääräisen lapsin­lisän avul­la. Keskus­tan per­he­p­oli­ti­ik­ka on puolueista kaikkein moni­ar­voisin ja sitä kaut­ta edis­tyk­sel­lisin. Vasem­mis­toa ajaa laitoshoitoa , joka lisää julkisen sek­torin meno­ja. Oikeis­to vapaan kil­pailun yksi­ty­isiä päiväkote­ja, jot­ka saa­vat myös verora­ho­ja . Keskus­ta korostaa, että per­heil­lä pitää olla valin­nan­va­paus. Maaseudul­la asuvil­la lap­siper­heil­lä on tukiverkos­to lähellä. 

    Eri asia on tietenkin ahneus, joka ajaa haal­i­maan kaik­ki kaupunkeihin.

   2. @Eemil:
    “Tart­tis laa­jem­paa näkökul­maa, täl­läkin sait­il­la tun­nuste­taan kaupungis­tu­misen ongelmat.Keskustan yksi tavoite on pitää maakun­nat elin­voimaisi­na. Sehän sataa ruuhkaisten kaupunkien laari­in. Aat­telepa nyt ite. Tiedän hesalais­tenkin lap­siper­hei­den ole­van ruuhkavu­osi­na todel­la ahtaal­la. Näi­den etu­ja ajaa keskus­ta esim. ylimääräisen lapsin­lisän avulla.”

    Mitä tekemistä alue­poli­ti­ikalla on lap­sil­isien kanssa? Yhtä paljon kuin kala tarvit­see polkupyörää.

    Alue­poli­ti­ik­ka halu­aa heiken­tää palvelu­ja kasvukeskuk­sis­sa ja lisätä haja-asu­tusalueille. Kaupungeista palve­lut pois, ja lisää sinne mis­sä asuu har­vak­seltaan ihmisiä.

    Saman­laiset ongel­mat arjen pyörit­tämisessä on kasvukeskuk­sis­sa kuin maaseudul­la. Jos on varakas voi per­heen äiti sekä maal­la että kaupungis­sa jäädä hoito­va­paalle, jos ei ole varakas on molem­pi­en van­hempi­en tehtävä töitä. Pait­si että maaseudul­la matkat päiväkotei­hin ja koului­hin ovat pitkät. Iso­van­hem­mat eivät vält­tämät­tä asu naa­puris­sa kum­mas­sakaan tapauk­ses­sa, ja naa­pu­rit eivät auta kuin äärim­mäisessä hädässä. Tun­nen maal­la asu­via van­huk­sia joi­ta minä olen kaupungista joutunut lähteämään aut­ta­maan kun eivät kehtaa naa­pureil­taan kysyä, vaik­ka naa­pu­rit oli­si­vat nuo­ria ja reip­pai­ta malliperheitä.

    Jos ihmiset jot­ka ovat koko ikän­sä asuneet kaupungeis­sa halu­a­vat asua niis­sä, niin antakaa hei­dän asua.

  2. Eemilille kysymys. Keskus­ta on ollut hal­li­tuk­sis­sa 30 vuo­den aikana eikä maakun­tien elin­voimaisu­ud­es­ta ole lop­pu­jen lopuk­si konkreet­tista tulosta pait­si ehkä Uudel­la­maal­la jos­sa ei äänestetä Keskus­taa vaan Kokoomus­ta, SDP:tä, RKP:tä ja Per­su­ja. Puheen­jo­hta­ja Saarikko ehdot­ti viime vuon­na eri­ty­istalousaluei­ta joka ei eden­nyt hal­li­tuk­ses­sa mihinkään suun­taan. Olisiko Keskus­tan aika tehdä joht­päätök­set ja ottaa mallia Ruot­sista ja tode­ta että Nor­rbot­tenin tyh­jen­tämi­nen ihmi­sistä ei ollutkaan huono idea vaan päin­vas­toin Ruotsin taloudelle siu­naus kun työvoima siir­tyi Etelä-Ruot­si­in. Keskus­ta­han aina halu­aa matkia Ruot­sia. Suomen EU kansanäänestys piti sitoa Ruotsin kansanäänestyk­seen ja Suomen Nato jäsenyys piti sitoa Ruotsin Nato jäsenyy­teen, Suomen liit­tymi­nen euroon piti olla seu­ra­ta Ruotsin päätöstä. Onnek­si SDP ymmär­si puheen­jo­hta­ja Marinin toimes­ta että Suomen Nato jäsenyys on tärkeämpi asia kuin Ruotsin kos­ka Suomel­la on 1300 km rajaa Venäjän kanssa ja Ruotsin on Naton ulkop­uolel­la her­rankukkarossa siis Nato maid­en ympäröimä (Tan­s­ka, Nor­ja ja Suomi)

   1. Kos­ka tämä Nor­rbot­tenin tyh­jen­tämi­nen ihmi­sistä on tapah­tunut? Väestöti­eto­jen perus­teel­la Nor­rbot­tenin läänin asukasluku on supis­tunut suh­teessa vähem­män kuin Lapin läänin.

   2. Ruot­si on kohta­laisen tyhjä Tukhol­man pohjois­puolelta, jos sitä ver­taa Suomeen samoil­la leveyspiireillä.

 51. Itse olin viime viimeiseen asti aikeis­sa äänestää Vihre­itä ja Atte Har­jan­net­ta siitäkin huoli­mat­ta olin kerän­nyt turhau­tu­mista Vihrei­den hallituspolitiikkaan .
  Näen kyl­lä maa­pal­lon mon­imuo­toisu­u­den ja tas­apain­on säi­lyt­tämisen ensisi­jaise­na arvona, mut­ta kuten todet­tu , tähän junaan on jo pyrk­i­jöitä ainakin sano­jen tasolla. 

  Jonk­i­nasteisen sosi­aalisen — ja mah­dol­lisuuk­sien tasa-arvon olen ymmärtänyt myös Vihrei­den arvok­si. Ja sit­ten vielä tämä tieteen kunnioittaminen…?

  Korona-toimis­sa Vihreät hal­li­tuk­ses­sa ajoi­vat asioi­ta , jot­ka eivät perus­tuneet hyvään tieteel­liseen arvioon ja soti­vat ym. arvo­ja vas­taan. He alis­tu­i­v­at Kiu­run vetämään Eroon Koronas­ta — sävyt­teiseen lin­jaan, jos­sa estet­ti­in las­ten ja nuorten nor­maalia kehi­tys­tä etäk­ouluineen ja har­ras­tuskiel­loin, ajaen heitä yhä syvem­mälle ruu­tu­aikaan. Tästä kär­sivät eniten ne joiden lähtöko­h­dat muutenkin oli­vat huonot. Ter­vey­den­huol­los­sa panok­set laiteti­in tes­taamiseen ja jäljit­tämiseen vielä siinäkin vai­heessa , kun se oli täysin älytön­tä. Las­ten — ja per­hei­den sairauk­sia ja hyv­in­voin­tia ei seu­lot­tu neu­volois­sa ja kouluter­vey­den­huol­los­sa. Uusi­maalaiset (siis Vihrei­den ydi­nalue ) sul­jet­ti­in tautiseen get­toon­sa tar­tut­ta­maan toisi­aan. Tai niin — olisi­han sitä sit­tenkin siis päässyt mökilleen kiertämäl­lä vaik­ka Ruotsin kaut­ta, kuten ilmeni , kun kansalaisen laki­in perus­tu­via oikeuk­sia tarkem­min luet­ti­in. Täl­lä kaikel­la viivästytet­ti­in joidenkin elämän lop­pupuolen vaip­paikäis­ten vääjäämätön­tä kuole­maa, siis sen porukan, joiden hoita­miseen ei nor­maali­olois­sakaan ole oikein resurssia ja joiden elämän­laatu keskimäärin on jo niin huono (ja tätä edelleen eristys­toimin heiken­net­ti­in) , että eet­tis­es­tikään tuo kuole­ma ei ole vai­h­toe­hdoista huonoin . Eipä tuo saavutet­tu kyseenalainen hyö­ty ole ekol­o­gis­takaan tai vähen­nä talouden kestävyys­va­jet­ta. Koro­nan tor­ju­misen nimis­sä tapah­tunut las­ten ja nuorten kaltoinko­htelu tulee vetämään kuitenkin pitkää häntää . 

  Nyt tait­taa olla niin , että mon­en demon­isoimas­sa Ruot­sis­sa , korona-aikaan liit­tyvä ylikuolleisu­us on Suomea vähäisem­pää. Hän­täkin var­maan lyhyem­pi ja val­tion velka­on­gel­mat olemattomat. 

  Vaikutel­mak­si jäi, että ain­oa , joka pisti Kiu­rulle hal­li­tuk­ses­sa kapu­laa rat­taisi­in oli San­na Marin . Odotin tiedepuolueek­si itsen­sä kohot­taneil­ta Vihreiltä jotain tomeru­ut­ta tässä. Esimerk­si vain sitä, että olisi pyrit­ty pysymään THL: n lin­joil­la, puo­lus­ta­maan sitä STM:ää vas­taan- että loiven­netaan kurvia , rokote­taan hark­i­tusti ja pide­tään katse muussakin. 

  Ymmär­rän, että tilanne oli moni­u­lot­teinen ja vaikea, elet­ti­in­hän poikkeuk­sel­lista aikaa, jos­sa mon­et mer­i­toituneet tieteil­i­jät luopui­v­at paineen alla tieteen peri­aat­teista, ympäri Euroop­paa ja maail­maa. Oli kova ilmais­tu tarve ja vaade marssia tahti­in joukois­sa, vaik­ka väärin perustein, kuten on myös Putinin soti­lail­la. Niin­pä olin valmis­tau­tunut silti äänestämään Vihre­itä, varsinkin kun eihän mikään muukaan var­teenotet­ta­va puolue tuos­sa aset­tunut poikkiteloin. 

  Kiitän kuitenkin tämän blo­gin pitäjää siitä , että hän ansiokkaasti pohti tätä ja keskuste­lut­ti tas­apain­oisem­min ja ehkä tämä piti min­ut viher­ju­nas­sa mukana . Hän on silmis­säni van­ha ja viisas Vihreä eminenssi . 

  Ääneni Vihreiltä vei lop­ullis­es­ti tämä: HS 23.3. mukaan Vihrei­den kan­ta on : ” Vii­ni on ruoka­juo­ma, ja on perustel­tua, että sitä voi myös ostaa ruokakaupoista. On tärkeää kehit­tää suo­ma­laista alko­ho­likult­tuuria ter­veel­lisem­pään suun­taan… ” Kyl­lä on diipadaa­paa. Niin , että Soave Salessa kehit­tää tuo­hon suuntaan?

  Viinit ruokakaupois­sa kohdis­taisi­vat riske­jä kaikkein haavoit­tuvimpi­in , eli niihin, joista riip­pu­vu­us on otta­mas­sa tai jo ottanut tuke­van otteen. Se aiheut­taisi lisää alko­holi­sairauk­sia, tap­atur­mia , per­heväki­val­taa , tap­po­ja , itse­murhia , raiskauk­sia ‚syöpiä työkyvyt­tömyyt­tä ( näis­sä kaikissa alko­holi on kiis­tat­ta altiste, jos uskomme tieteeseen.) 

  Sekin on ihan toden­näköi­nen ske­naario, että ruo­ka jää osta­mat­ta, kun ei toimeen­tu­lo-/ asum­is­tu­ki kovin suuri ole , mukaan tulee vain vii­ni ja limu­vi­ina. Ruoan voi sit­ten hakea ruoka­jonos­ta — joten jää sekin syn­er­giae­tu käyt­tämät­tä , että se on niin kätevää saa­da kaik­ki samas­ta puodista. 

  On ilmeis­es­tä ‚että alko­holi on pääaine­sosana ylisukupolvisen pär­jäämät­tömyy­den siir­tymisessä, pitkäaikaistyöt­tömyy­dessä ym. Tämän epi­demi­an R- lukua tässä ollaan nostamassa.

  Samal­la tar­jol­la ole­va viini­va­likoima yksipuolis­tu­isi . Viiniä juo­taisi­in entistä enem­män, aiem­paa huonom­paa, bulkkia. Viini­hyl­lyt syr­jäyt­täi­sivät jotain muu­ta tuotet­ta valikoimas­ta- tuskin­pa kuitenkaan chipse­jä, sok­e­ria, tran­sras­va­hap­po­ja , valkoista vehnää tai lihaa. 

  Minus­ta ruokakau­pas­sa tulisi voi­da käy­dä ilman ‚että altistuu uhkapeleille ja alko­ho­lille. ( Ne miedotkin voisi viedä omaan puoti­in­sa. Uhkapelien suh­teen saati­inkin jotain parannusta.)

  Ammatil­lisen urani alku­taipaleel­la n. 40v sit­ten eräs osas­to­hoita­ja sairaalas­sa pohti: “Jos meil­lä ei olisi tääl­lä näitä juop­po­ja ja urheil­i­joi­ta, niin ketä me sit­ten hoitaisimme.” Olen ammat­ti­ni myötä ja epi­demi­olo­giaan pere­htyen toden­nut , että tuos­sa tokais­us­sa oli totu­u­den tai­mi. Etano­lil­la läträämisen seu­rauk­set täyt­tävät osas­tot, jonne ei meinaa mah­tua muuten niin millään.

  Kyl­lä tässäkin kan­nat­taisi pysyä THL:n lin­joil­la, sinne kuitenkin val­i­taan tieteessä mer­i­toitunut­ta val­is­tunut­ta väkeä .

  Pohdin : mitenköhän ekol­o­gis­es­ti kestävää (jätämme siis nämä ter­veys- sosi­aaliset ulot­tuvu­udet) tämä juo­ta­van etano­lin bisnes on ? Ainakin jo itse käymis­pros­es­si tuot­taa CO2:ta- tuskin kuitenkaan kovin suuria määriä kokon­ais­taakkaan näh­den . Eikö se etano­li kaikki­nen­sa kan­nat­taisi käyt­tää bioetano­li­na liikku­miseen? Tuskin sekään on oleel­lista, kos­ka se on niin vah­va myrkky, että se mikä päi­hdyt­tää ja pilaa ihmisen , ei paljonkaan autoa liiku­ta. Olisiko sil­lä ohral­la parem­paa käyt­töä , esimerkik­si nälkäis­ten ruoak­si? Var­masti. Viinaohrapel­lot voisi myös met­sit­tää , hiilin­ieluk­si , vil­jel­lä härkä­papua, ehkä hamp­pua- joka on monikäyt­töi­nen kasvi . Eipä tai­da viinivil­jelmät olla kovin bio­di­verselle­jä paikko­ja , tor­jun­ta-ainei­neen kaikki­neen. Tuskin­pa kovin hiiltä niele­viä . Mikä mah­taa olla vedenku­lu­tus ? Olisi noille var­masti paljon ekol­o­gisem­paa käyt­töä. Voisi­han tuo­ta ehdot­taa tuonne etelä- Europ­paan, jos vaik­ka laitet­taisi­in metsäksi… 

  Annoin sit­ten protestiää­nen RKP:lle. Kut­sun sitä täl­lä määreel­lä ensisi­jais­es­ti sik­si , että se on mielestä huvit­tavaa- onhan kyse puolueesta , joka enim­mäk­seen ajaa hyviä asioi­ta ja on aina määrään­sä enem­män val­las­sa- siis siinä mielessä lois­ta­va val­in­ta — eikä muis­taak­seni edes ensim­mäi­nen ker­ta äänesty­sural­lani . Arvioin kuitenkin. että ehdokkaani tuskin menee läpi , eikä men­nytkään , vaik­ka on mainio maamme asioi­hin hauskalla, mut­ta syväl­lisel­lä taval­la pere­htynyt ja palkit­tu kir­jail­i­ja ja käsi­tyk­seni mukaan kun­non mies. RKP:stä Soave Salessa ei ole tavoiteltavaa. Tuo turk­istarhaus vähän hiertää, sitä ajanevat, mut­ta ei kai nämä City- RKP- väki. Var­maan tuo saadaan lop­pumaan silti.. Olisi työvoima­pu­laises­sa Suomes­sa parem­paakin tekemistä.

 52. Harmil­lis­es­ti edelli­nen kom­ment­ti­ni on pois­tet­tu, pohdiske­lin siinä kansalais­ten äänestyskäyt­täy­tymistä. Pohdiske­len Vihreyt­tä hiukan lisää, ehkä Osmo päästää läpi tämän kommentin.

  Betonivihreät, se ilmeis­es­ti osuu ja uppoaa. Se koira älähtää, johon kalik­ka kalah­taa. Aivan kuten Keskustal­la, kor­vaa­van tuot­teen löy­tymi­nen söi kan­natuk­sen vankim­mal­la tukialueel­la, sama kos­ki myös Vihreitä.
  Vihreil­lä on kaik­ki ainek­set olla, aivan todel­la iso puolue, maakun­nis­sa suurin. Mut­ta puolueessa tehdään todel­la hyvää työtä sen eteen, ettei sitä pääse tapahtumaan.
  Ei edes vahingossa.

  Jen­ni Pitkolle ter­veisiä, äänestin sinua.

  1. “kor­vaa­van tuot­teen löy­tymi­nen söi kan­natuk­sen vankim­mal­la tukialueella, ”

   On kyl­lä paha her­jaus, Keskus­ta ja per­sut eroa­vat toi­sis­taan kuin yö ja päivä, mus­ta ja valkoinen ‚vas­tu­unkan­to ja vastuuttomuus.

   Lukekaa nyt ihmeessä per­su­jen ohjel­maa ja someöy­hö­tys­tä. Ei minkään val­takun­nan laat­ua, syvä­ana­lyysia ja vähiten yhtään ratkaisua ongelmiin. 

   Jään odot­ta­maan mil­loin pen­san hin­ta las­kee, turve muut­tuu uusi­u­tu­vak­si, sähkön hin­ta ale­nee, päästökaup­pa lop­puu, ilmas­ton­muu­tos (onkin jo lakan­nut ole­mas­ta), hait­ta­maa­han­muut­to lop­puu, kehi­tysavun lakkaut­tamisel­la nos­te­taan Suo­mi lamas­ta, fix­it toteu­tuu , media muut­tuu tasapuoliseksi..

   Joka aamu , kun herään , niin tsekkaan nämä asi­at jän­ni­tyk­sel­lä, joko nyt on se muu­tok­sen aika toteutunut.

   1. Eemille vink­ki että Keskus­tan kan­nat­taisi jäädä nyt oikeasti oppo­si­tioon ja antaa Kokoomuk­sen ja Perssuo­ma­lais­ten muo­dostaa hal­li­tus (RKP +KD mukana) ja tehdä itsenäistä oppoi­si­tiopoli­ti­ikkaa joka kohdis­tu­isi nimeno­maan Perus­suo­ma­laisia kohden mitä lupauk­sia he pystyvät toteut­ta­maan jne. Kokoomuk­ses­ta ei tule ääniä Keskustalle mut­ta perus­suo­ma­lai­sista voi tul­la ääniä Keskustalle jos se ymmärtää pela­ta oppoi­si­tios­sa kort­tin­sa oikein; haas­ta­mal­la per­sut eikä virher­vasem­mis­ton jota Keskus­ta teki nyt näi­den vaalien aikana jos­ta ei tule ääniä. 

    Tähän lopuk­si Eemil ker­ron mik­si Kokoomus jon­ka jäsen olen voit­ti vaalit. Kokoomus haas­toi niin viher­vasem­mis­ton mut­ta myös Per­sut. Keskus­tan kanssa Kokoomus tulisi hyvin yhteistyöhön mut­ta Keskus­ta teki 4 vuot­ta viher­vasem­mis­to­laista talous­poli­ti­ikkaa ja lop­putu­los on tässä

 53. Voisiko­han vihrei­den vaal­i­tap­pi­olle olla lop­pu­jen lopuk­si niinkin yksinker­tainen seli­tys kuin maail­man­ti­lanne. Ei taval­lisen ihmisen mieleen mah­du kuin yksi hätäti­la ker­ral­laan. Ensin oli koron­ahätäti­la, sit­ten tuli Ukraina-hätäti­la ja se jatkuu yhä vielä. Vihreät tar­joa­vat ilmas­to­hätäti­laa tai luon­to­hätäti­laa tai jotain mui­ta hätätilo­ja, mut­ta ne eivät nyt vaan ilmeis­es­ti kiinnosta.

  Maan­puo­lus­tus­ta ei koeta vihrei­den eri­ty­isosaam­salueek­si. Jokainen ehdol­la ollut soti­las valit­ti­in eduskuntaan.

  Koron­akasvot jäivät ran­nalle – toisin olisi ollut, jos vaalit olisi pidet­ty kak­si vuot­ta sitten.

  1. Jos Vihreät oli­si­vat onnis­tuneet hyö­dyn­tämään korona ajan lääkärei­den osaamista näis­sä vaaleis­sa olisi lop­putu­los ollut toisen­lainen. Kokoomus onnis­tui hyö­dyn­tämään ken­raale­ja näis­sä vaaleis­sa ja lop­putu­los on tämä.

   1. Krista Kiu­ru olisi ollut help­po maali, demar­it oli­vat var­masti mielis­sään kun korona-aiko­jen tekemisiä ei muis­tel­tu. Taik­ka, eipä siitäkään tain­nut olla hyö­tyä että sisämin­is­teri sul­ki Uudenmaan.

 54. R.S:“miksi Kokoomus jon­ka jäsen olen voit­ti vaalit.”
  Somani “uno­htaa” häveliäästi, että voit­to tuli julkkise­hdokkaiden imus­sa. Ken­raalit ja muut medi­atähdet sai­vat esi­in­tymisil­lään pääme­diois­sa mit­taa­mat­toman määrän julk­isu­ut­ta, jon­ka rahalli­nen arvo nousee miljooniin.

  Muil­la ehdokkail­la ei ole raho­ja täl­laisi­in main­ok­si­in. Läpi maan tarkastel­tuna kokoomuk­sen ehdokaslis­toil­ta puut­tuvat tavikset, joi­ta keskustal­la ovat käytän­nössä kaikki. 

  Vaale­ja voidaankin luon­nehtia hyv­in­voin­ti­val­tion vaaleik­si. Kokoomuk­sen päävi­esti, leikkauk­set ja veronalen­nuk­set, ker­too hyv­in­voivan eli­itin kansannoususta.

  1. Eemil ker­ropa min­ulle mik­si ken­raalit (Toveri ja Lind­berg) ja toimit­ta­jat (Päivärin­ta ja Aal­to-Setelä) val­it­se­vat Kokoomuk­sen eivätkä esim Keskus­taa ? Olisiko niin että nämä ehdokkaat asu­vat Eteläisessä Suomes­sa iso­jen kaupunkien vierässä ja saa­vat paljon ääniä myös kaupungeistä. Toveri ja Lind­berg tekivät lois­ta­van tuloksen. 

   Uno­htaako Eemil että Keskus­tan puheen­jo­hta­ja Saarikko ei ollut valmis sulke­maan mitään leikkeusko­hdet­ta pois vaaleis­sa vaik­ka Saarikko on juuri val­tio­varain­min­is­ter­inä ajanut Suomen tähän velka­hump­paan jos­sa SDP osti vapaasti ja Keskus­ta mak­soi SDP:n laskut+korot.

   Kokoomuk­sen päävi­esti oli yksinker­tais­es­ti ; It is the Econ­o­my, stupid.

   1. R.S:” puheen­jo­hta­ja Saarikko ei ollut valmis sulke­maan mitään leikkeusko­hdet­ta pois”

    Juuri noin , ain­oa rehelli­nen poliitikko. 

    “nämä ehdokkaat asu­vat Eteläisessä Suomessa”

    Ja olisiko vielä niin, että he ovat hyvä­tu­loisia, eli­itin kansan­nousu. Oli­pa­han mainio kolum­ni IL:n Oskari Onnisel­la. Siinä Onni­nen her­syt­telee juuri täl­lä rikkaiden vas­taisku teemal­la. Ei tuol­laiseen talous­poli­ti­ikkaan tarvi­ta ruudin keksijöitä.

    Kam­reer­i­talouden toteut­ta­mi­nen ei todel­lakaan ole mitään rakettitiedettä.

    R.S:“maatalous on aina ollut Suomess­sa osa markkinataloutta”

    Toisin sanoen kokoomus on valmis lakkaut­ta­maan EU:n maat­aloustuet Suomes­sa? Tämä lie­nee uusi tieto kokoomuk­sen maanviljelijöille.

  2. Eemil, en tiedä kuin­ka paljon
   ovat ken­raalien Toverin ja Lind­ber­gin henkilöko­htaiset tulot mut­ta syy hei­dän hyvään tulok­seen oli kyl­lä ulko-tur­val­lisu­us­poli­it­ti­nen ilmapi­iri. Eemil voitko ker­toa min­ulle mis­sä kokoomus on sanonut että maat­alous on ajet­ta­va alas Suomes­ta? Kokoomus on puo­lus­tanut suo­ma­laista maat­alout­ta EU par­la­men­tis­sa viimeiset 10 vuo­den aikana. Mepit Virkkunen ja Sar­va­maa ovat olleet tässä kohtaa Suomen puolel­la. Vahvis­tus­ta on tul­lut RKP:n Nils Tor­vald­sil­ta. Mitä Keskus­ta on tehnyt maat­alouden hyväk­si EU:ssa? Epäon­nis­tunut puo­lus­ta­maan maat­alout­ta vaik­ka Maat­alous­min­is­terin salkku on ollut Kepul­la aina kun Kepu on ollut hal­li­tuk­ses­sa ja lop­putu­los on ollut Kepun tap­pio vaaleis­sa ja kokooomuk­sen voitto

 55. On kyl­lä julk­isu­usku­van perus­teel­la vaikea uskoa että Fatim Diar­ra olisi vahvis­tus yhtään mihinkään. Eet­tiset hok­sot­timet eivät kovin terävät ja lisäk­si laukoo julk­isu­udessa lausun­to­ja joista tulisi saa­da tuomio (vaik­ka Vihrei­den sisäisessä viestin­nässä ovatkin var­masti hyk­er­ryt­tävän hausko­ja). Jos siis oikeut­ta jaet­taisi­in tasapuolisesti. 

  Siis Iiris Suome­lan twit­ter on jonkun viestin­nän ammat­ti­laisen hal­lus­sa, eikä hän itse hyväksy niitä?

 56. R.S:“Kokoomuksesta ei tule ääniä Keskustalle ”

  Pääsään­töis­es­ti näin, kokoomus on suurvil­jeli­jöi­den puolue, joka halu­aa markki­na­t­alouden myös maat­alouteen. Mitähän mieltä ei niin suur­tilal­liset vil­jeli­jät ovat mieltä EU-tuet­tomas­ta ja vapaasti kil­pail­lus­ta viljelystä ?

  Vapaa tuon­ti ilman rajoituk­sia . Tuotan­tokäytän­nöt saa­vat olla halvim­mat mah­dol­liset, kulut­ta­jat päät­tävät mitä he ostavat.

  1. Eemilille tiedok­si että maat­alous on aina ollut Suomess­sa osa markki­na­t­alout­ta. En tienyt että Eemil on jonku kol­letivisen maat­alouden kan­nal­la. Kokoomuk­sen suurvil­jeli­jät pär­jä­sivät näis­sä vaaleis­sa oikein hyvin kos­ka he tietävät että EU:ssa on yhteis­markki­nat jois­sa tavara, pääo­ma ja ihmiset liikku­vat vapaasti. Maat­alous­tuot­teet ovat yksi tuote muiden joukos­sa kuten elekro­ni­ik­ka jota myös Eemil käyt­tää omas­sa arjes­sa. EU:n ulkop­uolelta ei ole vapaa tuon­ti ilman rajoituk­sia .Päin­vas­toin. EU:n ulkop­uo­li­nen maat­alous­tuon­ti on hyvin säädet­ty ja kon­trol­loitu. Tämän vuok­si EU ei ole tehnut esim Yhdy­val­tain kanssa vapaakaup­pa­sopimus­ta kos­ka siinä GMO oli heti jenkkien eduna. NAFTA ei palvel­lut Mek­sikoa tässäkään kohtaan kos­ka jenkit lob­baa­vat GMO:a heti kät­telyssä. EU pitäisi sal­lia GMO:n EU:n sisäl­lä ja tukea sen tutkimus­ta EU:n sisäl­lä. EU suo­jelee omia markki­noi­ta, älä ole Eemil huolis­sa kos­ka Ran­s­ka on aina maat­alouden puolel­la kun kyseessä on ulkoiset paineet.

 57. Vihreät ovat nais­ten puolue. Miehet äänestävät jotain muu­ta. Mis­tähän tämä voisi johtua?

 58. Kat­so­taan­pas.
  Fem­i­nisti­nen puolue, check. Eli 50% kansas­ta ilmoite­taan jo heti kel­paa­mat­tomak­si mukaan. Vaik­ka kuin­ka fem­i­nis­tit väit­tää aja­vansa tasa-arvoa, niin jo pelkkä nimi fem­i­nisti­nen ker­too, että paskat aja, nais­ten asial­la ollaan.
  Kon­ser­vati­iv­it ei kel­paa, check. Ollaan niin lib­er­aale­ja, eli siis ollaan niin suvait­se­vaisia, että ei suvai­ta kon­ser­vati­ive­ja. Kos­ka suo­ma­laisi­ta var­maan 50% on kon­ser­vati­ivisia, vaik­ka eivät sinäl­lään halua puut­tu siihen jos joku mies halu­aa olla miehen kanssa tai nainen naisen kanssa, tosin niitäkin löy­tyy kym­meniä pros­ent­te­ja, koti, uskon­to, isänmaa.
  Ei puhuta mil­lä se kaik­ki mak­se­taan, check. Kovat on vaa­timuk­set ja keskilu­ok­ka kuses­sa kun kaik­ki revitään hei­dän selkä­na­has­ta, sen sijaan huude­taan vaan lisää rahaa köy­hille ja ilmas­ton­muu­tok­sen torjuntaan.
  Woke, check. Tärkein­tä on huu­taa iden­ti­teet­tipoli­ti­ikkaa ja miehiä nais­ten pukuhuoneisi­in ja samo­ja ves­so­ja kaikille, vaik­ka maail­mal­ta löy­tyy vaik­ka ja kuin­ka esimerkke­jä, että joku käyt­tää aina jär­jestelmää väärin.
  Lisää vaan ter­ror­is­te­ja Suomeen, check. Ei kun Al-Holi­in kan­ta­maan lisää veron­mak­sajielle tuet­tavaa ja ter­ror­is­te­ja koulutet­tavia, kos­ka mikä ilmastop­uolue olla, vaan vasem­mistop­uolue. Se ei ole lib­er­aalia näh­nytkään, vaan se, että kan­nat vas­tu­usi siitä mitä teet elämässäsi.
  Katu­jenge­jä ei ole, check. Kansalaiset on kuses­sa kaduil­la, kouluis­sa väki­val­ta raais­tuu ja on aivan sairaal­la tasol­la, mut­ta tärkein­tä ei ole omien kansalais­ten tur­val­lisu­us ja tule­vaisu­us vaan se, että voidaan hyves­ig­naloi­da ja saa­da lisää ihanaa monikult­tuurisu­ut­ta Suomeen. Siel­lä on sit­ten niin iha­nia uusia etnisiä rav­in­toloi­ta ja kaikkee.
  Ydin­voima on paha, check. Vuosia oli aikaa tehdä asioille jotain ja hypätä puh­taan ydin­voiman kelkkaan, mut­ta ei, meitä ei ne fak­tat kiin­nos­ta. Nytkin oli 4v aikaa alkaa tekemään jotain pieny­di­voimaloille yms. ja mitä tehti­in? Leikat­ti­in nekin rahat mitä sinne toiv­ot­ti­in kehitykseen.
  Tuulivoima on hyvä lisää sitä, check. Kyl­lä ihan var­mana kan­nate­taan luon­tokadon lisään­tymistä, lin­tu­jen tap­pa­javoimaloi­ta joiden alta jyrätään met­sät ja joiden tek­i­jöi­den ei tarvitse edes itse kus­tan­taa säätövoimaa, vaan yhteiskun­nan tehtävä on mak­saa se.

  Siitä voi alkaa miet­tiä, että moniko Suo­ma­lainen on vähän toista mieltä noista asioista, auto­jen vas­tus­tuk­ses­ta, veg­an­is­min pakot­tamis­es­ta, vaik­ka sekään ei perus­tu tieteeseen jne. Ei kan­na­ta ihme­tel­lä, että Suomes­ta ei ihan hirveän mon­taa ihmistä löy­dy enää ääen­stäjik­si, kun noi­ta alkaa lis­taile­maan ja ihmettelemään, että hem­met­ti min­ulle­han osuu aika moni sel­l­ainen mis­sä itse olen mak­sa­jana ja hyö­ty noiden ajamis­es­ta on 0 sille itse Suomen luon­nolle ja maan asukkaille. Voisin toki jatkaa lis­taa vaik­ka ja kuinka.

 59. Naulan kan­taan!

  Olen itsekin enti­nen vihreän äänestäjä. Olen ollut niin ylpeä siitä, että Suomes­sa vihreät on ollut sekä viisas, että intellek­tuel­li. Olen Ruot­sis­sa asues­sani selit­tänyt mon­een ker­taan, myös hyvin ylpeänä, että Suomes­sa vihreys ei ole vasem­mis­to-oikeis­to kysymys. Että täm­möi­nen kap­i­tal­isti voi oikein hyvin äänestää vihreitä. 

  Ruot­sis­sa äänestäessäni min­ua har­mit­taa blokkipoli­ti­ik­ka ihan vietävästi, ja tietenkin siinä että vihreät ja vasem­mis­to aja­vat Ruot­sis­sa täs­mälleen samo­ja asioi­ta. Näis­sä vaaleis­sa vaikut­ti siltä, että ruot­salaiset viestin­tä­toimis­tot ovat olleet mon­en puolueen viestin takana Suomen vaaleis­sa. Niin huon­ja, polar­isoivia ja yksinker­tais­tavia oli nuo viestit.

  Toiv­ot­tavasti vielä saadaan takaisin se yhteistyökykyi­nen, viisas ja kauaskat­seinen puolue.

 60. Min­ul­la meni aikoinaan vihreät vai­h­toon Iiris Suome­lan ja tok­sisen miesku­van kanssa. Mihin täl­läkin pyrit­ti­in? Mis­sä on se tiedet­tä usko­va luononnsuo­jelupuolue? Nyt tämä poruk­ka on täyn­nä loukkaan­tu­jia ja hyveistän­sä twit­teris­sä numeroa teke­viä entisiä nuo­ria, jot­ka luule­vat vieläkin ole­vansa väit­teluk­er­hos­sa. Vähän ryhtiä kai­vat­taisi­in luon­toa­sioi­hin ja iden­ti­teet­tipoli­tikoin­ti pois.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.