Taktisen äänestämisen ansa

Moni on innos­tunut päämin­is­teripelistä niin, että kat­soo järkeväk­si äänestää vain kolmea suur­in­ta puoluet­ta. Moni vihrei­den kan­nat­ta­ja on ilmoit­tanut äänestävän­sä demare­i­ta, kos­ka ei halua Pet­teri Orpos­ta päämin­is­ter­iä. Onko tämä järkevää?

Hal­li­tus­po­h­jan pää­vai­h­toe­hto­ja on kolme sin­imus­ta, puna­mus­ta ja sinipuna. Aika moni tak­ti­nen äänestäjä pitää näistä sinipunaa selvästi parem­pana kuin kah­ta perus­suo­ma­laisi­in nojaavaa kokoon­panoa. Jos halu­aa puna­mus­taa tai sin­imus­taa, ei kan­na­ta lukea eteenpäin.

Kokoomuk­ses­ta johtu­vista syistä vasem­mis­toli­it­to ei tai­da mah­tua sinipunaan, mut­ta kysykää kokoomus­laisil­ta. Jos tak­tiset äänestäjät heiken­tävät vihre­itä demarei­den hyväk­si, he heiken­tävät samal­la sinipunan toden­näköisyyt­tä, kos­ka vihreistä voi tul­la hal­li­tuk­seen kyken­emätön puolue.

Kokoomus ja demar­it eivät tule saa­maan yhdessä enem­mistöä. Sinipunaan tarvit­taisi­in sil­loin ruot­salaisia ja kris­til­lisiä ja mitä noi­ta seu­raavas­sa eduskun­nas­sa onkaan.  Vah­vasti por­varienem­mistöiseen hal­li­tuk­seen demarei­den on vaikea men­nä äänet­tömäk­si yhtiömiehek­si. Sil­loin puna­mus­ta vai­h­toe­hto alkaa houkut­taa. Tak­ti­nen äänestäjä onkin tak­tikoin­ut omaa tah­toaan vastaan.

Mitä isom­pi on vihreä eduskun­taryh­mä, sitä epä­to­den­näköisem­pää on, että perus­suo­ma­laiset ote­taan hal­li­tuk­seen ja päinvastoin.

Sil­lä, mikä puolue saa päämin­is­terin paikan, on tietysti suuri sym­bo­l­i­nen vaiku­tus, mut­ta poli­ti­ikan sisäl­lön kannal­ta keskeistä on hal­li­tuk­sen koko koos­t­u­mus. Päämin­is­teripuolue ei saa val­tio­varain­min­is­terin paikkaa.

 

 

15 vastausta artikkeliin “Taktisen äänestämisen ansa”

 1. Aika huonot kor­tit vihreil­lä jos tämä on se myyn­ti­valt­ti. Ehkä olisi kan­nat­tanut osal­lis­tua poli­it­tiseen keskustelu­un vaa­likaudel­la, kun oli jokin merkit­tävä asia esil­lä. Jos min­is­ter­itkin ovat EOS aina kun ihan oikea asia on esil­lä, niin ei ihme että ihmiset etsivät muual­ta sel­l­aisia jot­ka näyt­tävät edes omaa­van mielip­i­teen, oli se mikä tahansa. Kuten per­sut, Harki­mo tai repub­likaan­it näyt­tävät, niin pelkästään se että päivästä toiseen julk­isu­udessa tois­taa sanomaansa saa ihmiset lop­ul­ta vaku­ut­tuneek­si että se on tot­ta ja heitä kan­nat­taa äänestää. Ja se on nyt helpom­paa kuin koskaan, kun yksit­täisel­lä henkilöl­lä voi olla käytän­nössä oma radio ja tv-kana­va sosi­aalises­sa medi­as­sa. Vihrei­den näkymät­tömyys kaikessa saa ajat­tele­maan, ettei vihreät väl­itä taik­ka osaa ja ovat sik­si aina hil­jaa. Ville Niin­istö osal­lis­tui ja haas­toi julk­isu­udessa, nykyi­nen johto on ajanut kaiken alas. Ei voi olla kadok­sis­sa koko vaa­likaut­ta ja sit­ten ilmestyä vaalei­hin. Jos ei puo­lus­ta sitä mitä on luvan­nut, niin mik­si ihmiset eivät kään­täisi selkään­sä? Ihan kuin joku itseään kovana pelaa­jana pitävä ei käy treeneis­sä, mut­ta vaatii aina peleis­sä avauk­sen paikkaa. Kuka tykkää sellaisista?

 2. Itse tak­tikoin äänestämäl­lä RKP:tä. Näin saadaan lib­er­aali por­varipuolue sinipunahallitukseen.

  1. Onpa vaan aika tiukas­sa esim Hgis­sä ylimääräi­nen edus­ta­japaik­ka RKPlle. Itsekin kat­soin tuo­ta vai­h­toe­htoa, mut­ta taisi olla use­ampi pros­ent­tiyk­sikkö mitä kan­na­tus­ta olisi pitänyt tul­la lisää, että lisä­paik­ka olisi herunut. Kun enem­mistöä ei muo­doste­ta äänil­lä vaan edustajilla.

 3. Ihmiset ovat aina äänestäneet tavoitellen tiet­tyä lop­putu­losta sen sijaan että äänestäi­sivät parhaim­mak­si koke­maansa ehdokas­ta tai puoluetta.

  En ole tain­nut koskaan äänestää ehdokas­ta, johon tun­nen eniten emo­tion­aal­isaat­teel­lista vetoa. Sen sijaan olen pyrkinyt vaikut­ta­maan mah­dol­lisim­man paljon toteu­tu­vaan käytän­nön politiikkaan.

  Tak­ti­nen äänestämi­nen on uus­sana, jol­la pyritään vaikut­ta­maan äänestäjien äänestyskäyt­täy­tymiseen. Todel­lisu­udessa kysymyk­sessä on iki­van­ha ilmiö.

 4. nämä taitaa olla puoli-ällöt­tävät vaalit min­ulle. tosin vihrei­den val­in­ta on help­poa täl­lä kertaa.

  vaik­ka syitä on usei­ta, mut­ta yhdek­si merkit­täväk­si syyk­si on tul­lut tuon ison kolmikon tor­ju­mi­nen. eli jos ajatel­laan isot puolueet, eli perusuo­ma­laiset, kokoomus ja sdp. ja pikkupuolueet, johon kuu­luu myös keskus­ta täl­lä ker­taa. niin halu­an tor­jua iso­ja puoluei­ta ja nähdä enem­män pikkupuolueita.

  sinipe­rus, punape­rus vai sinipuna, kaik­ki kolme taitaa olla huono­ja omil­la syil­lään. sinipuna tuskin on katas­rofi mut­ta ei ole uudistajakaan.

  d’hondt pie­nine vaalipi­iri­neen pönkit­tää iso­ja puoluei­ta noin 2 pros­ent­tiyk­sikköä lisää paikoista jos kan­nataus on noin 20%. vasem­mis­toli­it­to ja vihreät ovat riit­tävän korkeal­la että tak­tikoin­ti näistä puolueista voi kostau­tua, eli pienet vaalipi­ir­it ei syö paikko­ja niin paljon. jonkin sortin uud­is­tus paikoista pitäisi saa­da niin että paikko­ja jaet­taisi­in kansal­lisen kan­natuk­sen mukaan.

  tämän oikeis­to var­maan halu­aa kuul­la. vasem­mis­tossakin käy­dään jotain tais­telua ja halu­an näpäyt­tää sdp:tä suuresti. sdp on näen­näis­es­ti vasem­mis­to­lainen, ja mikä on paras tapa näpäyt­tää tätä puoluet­ta, hmm.

  jos gallup luvut toteu­tuu vaaleis­sa, niin ehdot­taisin yht­enä vai­h­toe­hto­ja että pikkupuolueet ja keskus­ta menisi suo­sioil­la oppo­si­tioon ja pakot­taisi perus­suo­ma­laiset, sdp:n ja kokoomuk­sen pakko­hal­li­tuk­seen. tämä hirvistys ei tuskin saisi mitään aikaisek­si mut­ta kansa­han äänesti tätä joten tätä annetaan. oppo­si­ti­ol­la olisi kivaa heit­tää ns. mätiä hedelmiä neljä vuot­ta, ja olisi neljän vuo­den jäl­keen paljon mie­lenki­in­toisem­mat vaalit.

 5. Mikä ihme on puna­mus­ta? Ei sem­moista hal­li­tus­vai­h­toe­htoa ole olemassakaan.

  1. Jos demar­i­jjr­gon­ian mukaan kokoomuk­sen ja per­su­jen yhteishal­li­tus on sin­imus­ta, samal­la logi­ikalla demar­it per­su ‑hal­li­tus on punamusta.

 6. Ohisa­lo sanoo etteivät Vihreät ole nykykan­natuk­sel­laan hal­li­tuk­seen menos­sa. Mitä hyö­tyä äänestää oppositiopuoluetta?

 7. tuli tässä pyöritel­tyä python (ohjel­moin­tikieli) scripte­jä, ja huo­masin kum­mal­ista suomen vaalipi­ireistä. d’hondt ei suosi niin paljon iso­ja puoluei­ta mitä olin olet­tanut. pääsin jopa päätelmiinkin.

  ilmeis­es­ti iso­jen puoluei­den pitää olla noin 2.5 ker­taisia pienem­pi­in ver­rat­tuna, niin sil­loin ne ns. jyrää. mut­ta ovatkin jotain 2.0 ker­taisia, niin jyräys efek­ti ei olekaan niin suuri.

  esim jos keskisu­urein puoleen kan­na­tus on 1000 pis­tet­tä, niin ver­taus­lu­vut ovat 1000, 500, 333.3, jne. ja suuren kan­na­tus on 2000 pis­tet­tä, niin ver­taus­lu­vut ovat 2000, 1000, 666.7, 500, 400, jne. point­ti on tuo 500, jos keskisu­uri jää alle niin menet­tää paikan, mut­ta jos yli niin saa paikan.

  nyt se päätelmä. jos olet vihrei­den kan­nat­ta­ja ja suun­nit­telet kolmea isoa tak­tikoin­ti syistä, niin sanon että matem­ati­ik­ka ei ole tak­tikoin­nin puolel­la, plus vielä poli­it­tiset syyt. vas­tavaa voi sanoa myös keskus­tan ja vasem­mis­toli­iton kannatajille.

  (kris­til­lis­demokraateil­la on han­kalaa saa­da edes se yksi paik­ka niin joutuu miet­tii taktikointia).

 8. Vihre­itä on ollut vaali vaalil­ta tuskaisem­pi äänestää. Ei sik­si, että vihreät oli­si­vat olleet tekemässä vaikei­ta päätök­siä, vaan sik­si, että on keski­tyt­ty vaikut­ta­maan ryh­mältä joka halu­aa hyviä ha moraalis­es­ti oikei­ta asioi­ta, ainakin omien sidos­ryh­mien silmissä. 

  Poli­ti­ikkaa siis on tehty.

  Jopa helsinkiläisenä tun­tuu siltä, että vihrei­den asial­ista tur­suaa joka suun­taan ja fokus katoaa. Jos luon­toar­vot ovat joskus listal­la olleet, on selvää, että on tasa-arvois­in­ta keskit­tyä johonkin luon­toa kivem­paan, kuten jakopoli­ti­ikkaan ja sydän­tä lähel­lä ole­vi­in asioihin.

  Poli­ti­ikan tekoa sekin.

  Vihreät arvot ovat tärkeitä. Sik­si nyt tun­tuu siltä, että on pakko äänestää muu­ta puoluet­ta, jot­ta joku tolkku ja lin­ja puolueeseen on saata­va. En osaa sanoa onko tämä Ohisa­lon ongel­ma — jotenkin tun­tuu, että kun vihreä naiseus on Helsingis­sä kana­va val­taan, on se myös varmin paik­ka puukot­taa selkään lähin­tä siskoa… kos­ka vihreäl­lä naisel­la on aina avain­rooli puolueessa. Mikä meistä fem­i­nis­teistä toki on osoi­tus arvokar­tan ja moraalin toimivuudesta.

  Ongel­ma vain on, että joitain vuosia sit­ten tätä urapolkua saat­toi toivoa pää­sevän­sä Helsin­gin pormes­tarik­si tai haaveil­la päänin­is­terin paikas­ta, nyt on tar­jol­la vain oppo­si­tion ankarasti kimit­tävän tädin jakkaraa. Ja kenen vika se sit­ten on? Tyh­män ja kiit­tämät­tömän kansan?

  1. Vihreä puolue ter­ve­htyy sil­lä kun vaalien jäl­keen sen lib­er­aal­isi­ipi, eli tavanomaiset epäil­lyt koko Viite mukaan­lukien ei enää suos­tu men­emään takaisin kaap­pi­in seu­raavia vaale­ja odot­tele­maan, vaan perus­taa erään­laisen SPACin val­latak­seen lib­er­aalipuolueen, jon­ka lib­er­taarisi­ipi samal­la siir­retään hel­lä­varais­es­ti uuden puolueen nuoriso-osas­toon kasvamaan.

   Plu­ral­is­mi­va­jaus on Suomes­sa äitynyt jo niin pahak­si että se alkaa uha­ta jo kansal­lista yht­enäisyyt­tä, ja vakavasti otet­ta­van lib­er­aalipuolueen puut­tumi­nen on sekä syy että seu­raus. Tolkun ihmis­ten pitäisi tämä jo pystyä huo­maa­maan. Mutu-tun­tu­mal­la väit­täisin että suurin osa niistä tolkun ihmi­sistä jot­ka asialle pysty­i­sivät tekemään jotain löy­tyvät täl­lä het­kel­lä Vihrei­den lib­er­aal­isi­ivestä hangaroundeineen.

 9. Jos Kokoomus tai PS voit­taa vaalit niin ain­oa hal­li­tus­po­h­ja joka voi syn­tyä on sin­imus­ta. Siihen ei Vihreää Liit­toa ote­ta eikä RKP:tä.
  PS:llä on niin kova hal­li­tuski­ima että se nielee mitä tahansa Kokoomus sanelee. Maa­han­muut­toasi­at menee Kokoomuk­sen tah­don mukaan ja niin myös EU-asi­at. PS:lle riit­tää että die­selvero ja pakko­ruot­si pois­te­taan, mikään muu ei ole niin tärkeää heille kuin van­hat hai­se­vat diese­lau­tot ja ruot­salaisille kuonoon vetäminen.

  Ain­oa tapa estää puna­mus­ta­hal­li­tus on äänestää demare­i­ta niin että siitä tulee suurin.

 10. Hei, saisiko taas tänä vuon­na suosi­tuk­sia, ketä äänestää kus­sakin vaalipiirissä.

 11. tuli tänään tehtyä tuo kansalais­tot­telemat­to­muus … eiku siis äänestys. ihan hirveä sääilma!

  demaria ei lapus­ta löytynyt!

  muis­tan joskus noin 20 vuot­ta sit­ten, että meneekö äänestää vai ei, ehkä menen. nyt oli päätös paljon helpom­paa tuos­sa kissan ilmassa.

 12. Ville Niin­istön taan­noinen twi­it­ti tak­tis­es­ta äänestämis­es­tä on jo suo­ras­taan hupaisa:

  Sen ver­ran paljon demar­it piruil­e­vat vaa­likam­pan­join­nis­saan vihreille ja vasem­mis­toli­itolle, että puolueel­la voi olla kaver­it vaalien jäl­keen vähissä.

  Se että kehot­taa ihmisiä äänestämään omien ensisi­jais­ten arvo­jen­sa vas­tais­es­ti on ala-arvoista kam­pan­join­tia ja vallanhimoa.

  Tämä siis puolueelta jon­ka kon­tribuu­tio on post­mod­ernin iden­ti­teet­tipoli­ti­ikan tuomi­nen suo­ma­laiseen poli­it­tiseen todel­lisu­u­teen. Ei pitäisi tul­la yllä­tyk­senä että tämä tie johtaa “äänestäkää meitä, meil­lä on val­taa” ‑poli­ti­ikkaan jon­ka hoi pol­loi nielee kohoi­neen päivi­neen. Sitä­pait­si, insta­gram­moitu­vin­ta poli­itikkoa etsivät äänestäjät ovat luon­nos­taan liikku­via, ja nyt vir­ta käy vihreistä pois­päin. Sitä niit­tää mitä kylvää.

  Tolkum­mas­sa maas­sa päämin­is­teri joka jo toisen ker­ran ennen vaale­ja ilmoit­taa osalle kansalai­sista ettei hyväksy näi­den val­it­semia edus­ta­jia hal­li­tusy­hteistyöhön olisi hyvis­sä ajoin ja vähin äänin toimitet­tu muut­to­tap­piokun­nan­jo­hta­jak­si riit­tävän kauas kaikesta. Ei meil­lä, eikä Ruot­sis­sa. Ruot­sis­sa seu­rauk­set näkyvät jo.

  Asi­aa sivuten, post­mod­erni­in poli­ti­ikkaan ja todel­lisu­uskäsi­tyk­seen yleen­sä liit­tyvä lukusu­osi­tus: Lee McIn­tyre: Totu­u­den­jälkeinen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.