Ääni Minna Lindgrenille on ääni kulttuurin puolesta

Kun on ris­ki, että suurim­mak­si puolueek­si nousee puolue, jon­ka mielestä kult­tuuri on turhaa elit­ismiä, Suomen pitämi­nen sivistys­val­tiona vaatii kult­tuurin puo­lus­ta­jia eduskun­taan. Vihreil­lä on Helsingis­sä ehdol­la toimit­ta­ja ja kaupung­in­val­tu­utet­tu Min­na Lind­gren, joka ei kult­tuuriväelle esit­te­lyjä tarvi­taan. Pro­movoidaan muuten piakkoin kun­ni­a­to­htorik­si kult­tuuri­an­sioiden­sa perusteella.

Kahdes­ta muus­takin ehdokkaas­ta halu­aisin muis­tut­taa. Pekka Haav­is­toa ja Maria Ohisa­loa moni pitää var­mana läpi­meni­jänä, mikä sisältää selvän vaaran. Ei heitä vali­ta, ellei heitä äänestetä.

10 vastausta artikkeliin “Ääni Minna Lindgrenille on ääni kulttuurin puolesta”

 1. Omas­ta mielestäni siitä kyl­lä pitäisi voi­da käy­dä keskustelua, mil­laista kult­tuuria val­tion tulee rahoit­taa ja miten paljon. Kult­tuurin osalta vaa­likeskustelu on pahim­mil­laan vain sitä, että joku on kult­tuurin puoles­ta ja toinen sanoo kult­tuuri­in meneväl­lä val­tion­ra­hoituk­sel­la rahoitet­ta­van eli­itin meno­ja. Mut­ta siitä ei juuri käy­dä keskustelua, MILLAISTA kult­tuuria halu­taan rahoitet­ta­van ja mil­laista ei — ja miten paljon.

 2. Kun­han nyt olisi yri­tys­tä käy­dä vaalikampanjaa.
  Ainakin 30 vuot­ta vihreät ovat alisuo­ri­u­tuneet vaaleis­sa ja jälkikä­teen on ihme­tel­ty “mik­sei meitä äänestetty?”.

  Syitä on ollut, lähin­nä halut­to­muus ottaa opik­si ja nor­maalin ihmisen elämä vaalien välil­lä. Täl­lä ker­taa kolme neljä min­is­teri­paikkaa vei ilmeis­es­ti voimat tava­ta ihmisiä vaalien välil­lä. Lehden lakkaut­ta­mi­nen oli var­maan säästöä, mutta…

  Ymmär­ret­tävästi halu­taan ker­toa fak­to­ja, mut­ta pitäisi päästä asi­aankin joskus. Täl­lä ker­taa ehdokkaat ovat vähän turhankin saman­laisia. Ei ole oikein sitä luon­to­har­ras­ta­jakaan enää saatu mukaan. Joka tapauk­ses­sa jotain olisi jo aika muuttaa.

  Pystyykö sit­ten enää kil­paile­maan oikean laidan kansal­liskon­ser­vati­ivisen pelikir­jan kanssa, jos pitäy­tyy todel­lisu­udessa? Toiv­ot­tavasti. Ihmisil­lä on syytä vas­tus­taa jotain, mut­ta kyse on kuitenkin myös suun­nas­ta eteen­päin ja yli vaa­likau­den. Globaal­isti kansal­liskon­er­vati­iv­it ovat pääseet val­taan, kun ovat lin­jan­neet talous­poli­ti­ikan per­in­teisen oikeis­ton suun­taan ja vasti­neek­si ovat saa­neet muu­ta agen­daansa läpi. onko unkarin kansaliskon­er­vatis­mi Suomen tie jää nähtäväksi.

  Tak­ti­nen äänestämi­nen ei toi­mi Suomen monipuolue­jär­jestelmässä ja vaalimatematiikassa.

  1. Olen itsekin miet­tinyt paljon mitä sanoit että voiko men­estyä jos “pitäy­tyy todel­lisu­udessa”. Aika vaikeal­ta se kyl­lä näyt­tää tähä­nas­tisen poh­jal­ta, ne jot­ka poh­jaa­vat ulostu­lon­sa tiukiten fak­toi­hin tun­tu­vat men­estyvän aika huonos­ti. Gallupin kah­den kär­ki on selkeästi päät­tänyt men­nä hyvä tari­na edel­lä (molem­pia yhdis­tää keskilu­okan uhri­ase­man korost­a­mi­nen, toises­sa tari­nas­sa pää­pahis on vero­tus ja julki­nen sek­tori, toises­sa maa­han­muut­ta­jat ja viher­vas­sar­it yleis­es­ti), eikä tari­nan ris­tiri­idat todel­lisu­u­den kanssa hidas­ta menoa.

   Vihreil­läkin kyl­lä sinän­sä on tari­na jota ovat parhait­en minus­ta ovat ker­toneet Janne M. Korho­nen (joka siis ei edes ole Vihreä) ja Ville Niin­istö. Se tari­na on jotakuinkin että vihreästä bis­nek­ses­tä voi tul­la oikea kul­takaivos, ja meil­lä on jaet­tu hyvät kor­tit sen pelaamiseen. Nyt pitää vain olla rohkeut­ta pela­ta ne kor­tit ja jatkaa panos­tamista vihreään siir­tymään. Että siitä tulee Suomeen investoin­te­ja, työ­paikko­ja, var­al­lisu­ut­ta, taloudel­lista toimeli­aisu­ut­ta. Ja kaikkea hyvää ja kivaa.

   Tuos­sa olisi mielestäni se hyvä tari­na jota vihreän puolueen pitäisi rum­mut­taa. Suomes­ta tieteeseen poh­jaa­van korkean osaamisen maa, tekemässä maail­mas­ta parem­paa ja rikas­tu­mas­sa siinä ohes­sa. Win-win-win tari­na jol­la on vieläpä vah­vaa todellisuuspohjaa.

   1. Kiva tari­na, mut­ta tämäkö on todel­lisu­udessa pitäy­tymistä? Vihrei­den vihreä siir­tymä on vain lisää lake­ja ja sään­te­lyä jota täysin epäuskot­ta­va ja epäre­helli­nen puheen­jo­hta­ja ajaa. 

    Olisiko mah­dol­lista että tämä keskusjo­htoisen hyv­in­voivan val­tion jatku­va kas­vat­ta­mi­nen ei kuitenkaan joh­da tähän maail­man paran­tu­miseen ja varsinkaan siihen vauras­tu­miseen? Tätähän se Korho­nenkin ajaa.

  2. “Globaal­isti kansal­liskon­er­vati­iv­it ovat pääseet val­taan, kun ovat lin­jan­neet talous­poli­ti­ikan per­in­teisen oikeis­ton suun­taan ja vasti­neek­si ovat saa­neet muu­ta agen­daansa läpi.”
   Jos Kokoomus las­kee, että per­sut ovat käytän­nön poli­ti­ikas­sa niin tahvo­ja, että Kokoomus saa päät­tää kaikesta, mil­lä on väliä, kun­han antaa per­su­jen pam­put­taa pelot­tavia väärän­värisiä teine­jä ja karkot­taa pako­laisia Afgan­istani­in, niin jokin sin­imus­ta hal­li­tuskoali­tio on meil­läkin mah­dolli­nen. Mut­ta miten suuri osa per­su­ista on taval­laan vain Kokoomuk­sen rasis­tisi­ipi, ja miten suuri osa oikeasti halu­aa älyt­tömyyk­siä tyyli­in Fix­it ja tuulivoiman kieltämi­nen? Per­sut hajo­si­vat jo ker­ran, ja äärim­mäiseltä oikeal­ta laidal­ta on välil­lä viskat­tu kovako­r­vaisem­pia pihalle. Voi tul­la mie­lenki­in­toinen hal­li­tuskausi, kun vielä pitäisi saa­da kepu­laisetkin mukaan.

 3. Lind­gren on ain­oa vihreä jota on jak­sanut kuun­nel­la tun­ti­tolkul­la. Ehkä kan­nat­taisi muidenkin sotkea vähän huumo­ria tekemiseen.

 4. Suomen perus­tus­la­ki näyt­tää ole­van aika kum­malli­nen kult­tuurin osalta. Mon­es­sa muus­sa maas­sa perus­tus­la­ki vaalii kult­tuuria. Suomen perus­tus­lain 17 §:n kult­tuuripykälä käsit­telee lähin­nä oikeuk­sia käyt­tää suomen, ruotsin, saa­men kieltä ja viit­tomakieltä. Kult­tuurin osalta on säädet­ty Suomen perus­tus­lais­sa vain:

  “Julkisen val­lan on huole­hdit­ta­va maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyk­sel­li­sistä ja yhteiskun­nal­li­sista tarpeista saman­lais­ten perustei­den mukaan. Saame­laisil­la alku­peräiskansana sekä romaneil­la ja muil­la ryh­mil­lä on oikeus ylläpitää ja kehit­tää omaa kieltään ja kult­tuuri­aan.” sekä osana ympäristöpykälää: “Vas­tuu luon­nos­ta ja sen mon­imuo­toisu­ud­es­ta, ympäristöstä ja kult­tuuriperin­nöstä kuu­luu kaikille.”

  Perus­tus­lais­sa on vuo­den 1999 perus­tus­lak­i­u­ud­is­tuk­senkin jäl­keenkin todet­tu kult­tuurin osalta käytän­nössä siis vain se, että suomen- ja ruotsinkielis­ten tarpeista tulee huole­htia julkisen sek­torin toimes­ta saman­lais­ten perustei­den mukaan ja että saame­laisil­la on oikeus itse kehit­tää omaa kult­tuuri­aan. Ilmeis­es­ti kult­tuurista perus­tus­laki­in säädet­täessä on keski­tyt­ty tekemään kansal­liskielipoli­iti­ikkaa ja jätet­ty muut näköko­h­dat kult­tuuri­in liit­tyen käsittelemättä.

 5. Itse tein viime vaaleis­sa virheen ajatel­lessani, että kyl­lä Oras menee läpi. Äänestin sit­ten pien­puoluet­ta ja nuorem­mat vihreät kiila­si­vat edelle. Ei pitäisi yrit­tää pela­ta aja­tusleikke­jä omas­sa päässään.

 6. Kyl­lä siel­lä kult­tuurin puolel­la on paljon kar­sit­tavaa, toveriverkos­toa ja kaiken­maail­man haz­arde­ja määrit­telemässä oikeat taiteilijat(vasemmistolaiset). Sitä­pait­si siihen taiteen tukemiseenkin voisi olla rahaa hitusen enem­män jos niitä raha­hano­ja ei ohjailtaisi/oltaisi ohjail­tu jatku­vasti suomes­ta pois päin.

  Jo pelkästään nämä men­neet suomen kru­unu­jalokivet syytävät sijoit­ta­jien taskui­hin joka vuosi sel­l­aiset sum­mat jot­ka muuten kilah­taisi­vat val­tion kirstu­un, että voi päivää.

 7. Mik­si kult­tuurin pitäisi olla julkises­ti tuet­tua? Tai mik­si sen pitäisi olla niin epäkan­nus­tavasti tuet­tua kuin vaik­ka Oop­pera, jol­la omaa rahoi­tus­ta vain 20%. Kyl­lä ylen­palt­tisen tukemisen kri­ti­soin­ti on oikein. Suomen mallis­sa ei syn­ny kan­nus­timia tehdä parem­min myyvää tai kus­tan­nuste­hokkaam­min kun tärkein taito on rahan manku­mi­nen. Toki teat­teri ja Oop­pera on taide­muo­to­ja joi­ta on markki­nae­htois­es­ti mah­do­ton tehdä, mut­ta pieniä askelei­ta siihen suun­taan olisi hyvä tehdä.

  Per­su­jen ohjelmista ei suuria pidä välit­tää. Ymmärtänevät ainakin puoleen hallinnos­sa, että mikään vaa­di­tu­ista asioista ei ole tote­tutet­tavis­sa. Mikä on pop­ulis­min perusongelma.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.