Terveydellisistä syistä en katso enää vaalikeskusteluja

Pakotin itseni kat­so­maan eilen vaali­tentin. Se oli virhe. Olin sen jäl­keen niin raivois­sani, että en saanut nuku­tuk­si ja pilalle meni tämäkin päivä.

Olen joskus ollut nois­sa keskusteluis­sa itsekin, mut­ta ei se tuol­laista ollut. Keskusteli­jat ovat huo­man­neet, että mil­laisia epä­to­tuuk­sia tai harhaan­jo­htavia väit­teitä tahansa voi esit­tää, kos­ka niistä ei tuos­sa keskustelu­for­maatis­sa jää kiinni.

Sel­l­aisia ei kukaan esit­täisi, jos tämän jäl­keen kokoon­tu­isi raati ja kävisi väit­teet yksi­tyisko­htais­es­ti läpi tai jos keskustelu olisi keskustelua, jos­sa voi esit­tää perustel­lun vastaväitteen.

Siihen ei aika riitä, kos­ka kymme­nessä sekun­nis­sa esite­tyn väärän väit­teen kumoamiseen menee aikaa paljon enem­män. Sik­si puhutaan tietois­es­ti vas­toin parem­paa tietoa.

Pahin ei täl­lä ker­taa ollut Riik­ka Purra. Hän vain puhui muuten kauheuksia.

Pahin oli Anni­ka Saarikko, mut­ta eivät Pet­teri Orpo ja San­na Marin paljonkaan jäl­keen jääneet.

Hatun­nos­to Li Ander­son­ille. En pitänyt hänen mielip­iteistään, mut­ta hän esit­ti ne hyvin argumetoiden.

Vaali­pani­ikissaan Anni­ka Saarikko toimii minus­ta epäisän­maal­lis­es­ti esit­tämäl­lä aivan vääriä väit­teitä EU:n suun­nit­telemista ener­gia­re­mon­teista. Täl­lä hän liet­soo suo­ma­laisi­in saman­laista EU-vihaa, joka johti Bri­tan­ni­as­sa EU-eroon, jota enem­mistö briteistä nyt jo katuu. Tämä ei sada keskus­tan vaan perus­suo­ma­lais­ten laari­in. Mik­si lehdis­tö ei tähän puutu?

Täysin pop­ulis­tis­es­ti puhuu Pet­teri Orpo sanom­al­la, että sote­menoista säästetään mil­jar­di ja se tapah­tuu osta­mal­la palvelu­ja yksi­ty­isiltä. Voi toimia, mut­ta tulee todel­la kalli­ik­si.  Ihmiset tietysti ajat­tel­e­vat, että kun yksi­ty­isille pääsee nyt vaik­ka heti, tämä toteu­tu­isi myös, jos val­tio avaisi avoimen piikin jokaisen käy­dä halutes­saan yksityislääkärillä.

Sinän­sä kan­natan kai­hileikkauk­sen kaltais­ten toimien ostamista palvelusetelil­lä, kun­han mak­sa­ja, siis julki­nen sek­tori on ensin toden­nut leikkauk­sen tarpeen. Yksi­tyiset eivät voi itse sitä tarvet­ta tode­ta, kos­ka heille hoito on aina kan­nat­tavaa, jos vain joku siitä maksaa.

Kokoomuk­ses­sa kan­nat­taisi tutus­tua niihin ongelmi­in, joi­hin kokoomuk­sen opit ovat  USA:n ter­vey­den­hoidon suis­ta­neet. Rahaa menee ja koko kansaa ajatellen hoito on huonoa. Ei kokoomus mitään tal­laista var­maankaan oikeasti tavoit­tele, kun­han vain puhuu.

Kiitos Hesarin fak­tan­ta­rk­istuk­selle siitä, että se las­ki Hjal­lis Harki­mon esi­tyk­sen palkan mak­samis­es­ta hoitoalan oppi­laille mak­sa­van 1,5 mil­jar­dia. Sama poruk­ka pal­jasti Saarikon puhuneen vas­toin parem­paa tietoaan väit­täessään lap­sille, että avokadon kul­jet­ta­mi­nen Suomeen tuot­taa suurem­mat päästöt kuin lihan tuotan­to Suomessa.

 

49 vastausta artikkeliin “Terveydellisistä syistä en katso enää vaalikeskusteluja”

 1. Kokoomuk­ses­sa kan­nat­taisi tutus­tua niihin ongelmi­in, joi­hin kokoomuk­sen opit ovat USA:n ter­vey­den­hoidon suistaneet.

  Tässä kan­nat­taa muis­taa että maail­mas­sa on muitakin mai­ta kuin Suo­mi ja Yhdys­val­lat. Tässä on kir­joi­tus läh­es kaikissa man­ner-Euroopan mais­sa yleisen oma­lääkäri­jär­jestelmän puolesta:

  https://www.linkedin.com/pulse/kun-oman-koneiston-yll%C3%A4pidosta-tulee-valtion-meist%C3%A4-pelkki%C3%A4-kansikas

 2. Ohisa­lo ”Ei ole kyse vain siitä mitä vihreille tapah­tuu, vain paljon isom­mista asioista”. No kai vaaleis­sa sen­tään on kyse siitä, mitä vihreille tapah­tuu, jos on vihrei­den puheen­jo­hta­ja. ”Toiv­ot­tavasti ihmiset aktivoitu­vat pohti­maan tämän pal­lon tärkeimpiä asioi­ta”. Niitä vaale­ja nyt kan­nat­taisi pohtia. Tätä menoa vihreät menee kohti vaalitappiota.

 3. O.S:“avokadon kul­jet­ta­mi­nen Suomeen tuot­taa suurem­mat päästöt kuin lihan tuotan­to Suomessa.”

  “Avokadon suo­sion kasvu­un liit­tyy myös ongelmia. Met­siä kaade­taan uusien vil­jelmien tieltä, per­in­teisiä vil­je­lykasve­ja kor­vataan avokadol­la, kul­je­tus­matkat ovat pitk­iä ja vil­je­ly kulut­taa paljon vet­tä. Yhden avokadok­ilon vil­je­lyyn käytetään 1000 litraa vettä.

  Avokado­ja vil­jel­lään alueil­la, jot­ka jo muutenkin kär­sivät vesip­u­las­ta: Perus­sa, Etelä-Afrikas­sa, Israelis­sa, Kaliforniassa.”

  “Huumei­den hin­nan rom­ah­t­a­mi­nen on saanut jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den kään­tämään kat­seen­sa avokadoi­hin. Tais­telu avokadokau­pan her­ru­ud­es­ta on käynyt välil­lä veriseksi.”

  Oliko HS:n fak­tan­ta­rk­istuk­ses­sa mukana koko viljelyketju ?

  1. @Eemil
   Jos fak­tan­ta­rkas­ta­jat tark­isti­vat sen, minkä Saarikko sanoi avokado­jen kul­je­tuk­ses­ta, eivätkä sitä, mitä hän ei sanonut avokadon koko tuotan­toketjus­ta, niin eiköhän tark­istus men­nyt ihan oikein.

   1. Saarikko ver­tasi tuon­ti­a­vokado­ja ja lähti­tuotan­toli­haa. Oli Saairkko sit­ten oike­as­sa tai väärässä, niin asian esit­tämi­nen niin, että kyse oli puh­taasti kul­je­tuk­ses­ta, on joka tahal­lista harhaan­jo­htamista tai ammat­ti­taidot­to­muut­ta. Hesarin ollessa kysymys seli­tys­ten ei tarvitse olet­taa ole­van toisi­aan pois­sulke­via (ja koskaan en ole keskus­taa äänestänyt).

    (Voi myös sanoa että avokaadon nos­t­a­mi­nen esimerkkivi­han­nek­sek­si on myös tahal­lista harhaan­jo­htamista, mut­ta juuri muu­ta nyt ei vaa­likam­pan­joival­ta poli­itikol­ta odotakaan).

  2. Mik­si puhutaan koko ajan avokadoista? Mik­si ei banaaneista, tomaateista ja kukkakaal­ista? Pitääkö banaanien ja perusvi­hannesten syömi­nen Keskus­tan mielestä lopet­taa talvi­saikaan kos­ka koti­maisia ei ole tai ovat järkyt­tävän kalli­ita? Vähät kul­je­tuk­sista kun­han ovat edes sen hin­taisia että pien­i­t­u­loisil­lakin on varaa ostaa.
   Pelkkää lihaa ja perunoi­ta syömäl­lä voi saa­da keripukin ja mui­ta puutostauteja.

   1. R.S:“Keskustan mielestä lopet­taa talvisaikaan ”

    Tahal­lista väärinymmärtämistä. Kukaan ei ole sanonut , että niiden syön­ti pitäisi lopet­taa. Kulut­ta­jien pitäisi kuitenkin olla tiedostavia ruuan tuotan­non kaik­ista ulot­tuvuuk­sista. Ain­oa kri­teeri ei saa olla hinta.

    R.S. vetoaa köy­hi­in, joil­la ei ole varaa vali­ta ekol­o­gisin , moraal­isin tai eet­tisin perustein. Siinä on tot­ta toinen puoli, mut­ta kaik­ki eivät ole köy­hiä. Hyv­inan­sait­se­vien tulisi olla kestävän kehi­tyk­sen kuluttajia.

    Syömi­nen nähdään perus­ru­ti­in­i­na ja siitä tule­vat säästöt voidaan suun­na­ta ylel­lisyys­palvelui­hin. Purra antaisi esimerkkinä näistä teat­teri­palve­lut. Minä en, kaikkea koti­maista kan­nat­taa suosia.

   2. @Eemil: “R.S. vetoaa köy­hi­in, joil­la ei ole varaa vali­ta ekol­o­gisin , moraal­isin tai eet­tisin perustein. Siinä on tot­ta toinen puoli, mut­ta kaik­ki eivät ole köy­hiä. Hyv­inan­sait­se­vien tulisi olla kestävän kehi­tyk­sen kuluttajia. ”

    On turha ruve­ta nimitel­lä ihmisiä joil­la ei ole varaa koti­maisi­in lähi­tuotet­tui­hin hifis­te­lyruoki­in, köy­hik­si. Ruo­ka mak­saa eri syistä nyt niin paljon että keski­t­u­loinenkin joutuu säästämään. Tärkein­tä että syö monipuolis­es­ti eikä pelkästään lihaa ja perunoi­ta ja maitoa. 

    Keski­t­u­loisil­lakin voi olla mui­ta rahareik­iä kuin kult­tuuri ja teat­ter­it, ja muis­tu­tan että maaseu­tu­väestön suosi­ma penkki­urheilukin mak­saa. Jos per­heessä joku on sairas tai joutunut irti­san­otuk­si ja joutuu opiskele­maan uuteen ammat­ti­in että saa töitä, niin se “köy­hyys” voi olla tilapäistä, tosin sairaudet joista ei parane, aiheut­taa pysyvän menoerän.
    Euroopas­sa tuotet­tu ruo­ka on yhtälail­la lähiruokaa kehäkol­mosen sisäpuolelta kat­sot­tuna. eikä yhtään huonom­pi kuin kotimainen.

   3. Avokadot ovat samas­sa kat­e­go­ri­as­sa banaanien ja appel­si­inien kanssa. Joku mainit­si man­got ja ne ovat eri luokas­sa kos­ka ne joko eivät kyp­sy tai ovat mätiä kuten ne pää­tyy kau­pan hyl­lylle. Man­go ei kestä pitk­iä kul­je­tus­matko­ja toisin kuin avokadot

  3. Avoka­do viedään pääasi­as­sa vien­ti­in ja myös Yhdys­val­tain koti­markki­noille. Israelis­sa on onnis­tut­tu kehit­tämään menetelmä kuin­ka veden sään­nöste­lyä saadaan parem­min kon­troli­in. Avoka­do on lisuke joten sitä ei voi ver­ra­ta lihantuotantoon

 4. No jopa sait raivarin. Tiedät hyvin, että vaa­likeskustelu ei ole keskustelu ollenkaan, eikä väit­te­ly senkään arvoinen. Mut­ta mut­ta. Ihmiset elävät aika eriy­tyneis­sä maail­moissa tässäkin maas­sa. Olen maal­la kat­sel­lut, mil­laisen byrokra­t­ian ja sään­te­lyn keskel­lä ihmiset yrit­tävät tehdä oikein ja hyvää, kas­vat­taa lapsen­sa ja pitää pihansa siistinä. Ei kateek­si käy. Itse omis­tan pikkuisen met­sää. Opin siihen, että suvun kylvämästä talous­met­sästä pide­tään huol­ta ja havupuu myy­dään vas­ta 80 — 90 ‑vuo­ti­aana, jos lumikuor­ma, tau­ti, sala­ma tai myrsky ei ole tuhon­nut sitä sitä ennen. Siitäkin on koke­mus­ta ja vaik­ka miten väitetään, en löy­dä yhtäkään järkevää hyvää asi­aa näistä katastrofeista.Nykyäänhän toki myy­dään 60-vuo­ti­ai­ta nk tukkimet­siä, kos­ka ihmiset pelkäävät, että ne jumite­taan johonkin pakko­suo­jelu­un. Saa­vat saman hin­nan kuu­ti­ol­ta, kuin tilas­tol­lista sukupolvea van­hem­mista, mut­ta onnek­si kuu­tiot ovat lisään­tyneet jonkin ver­ran. Ja kaik­ki pan­naan uudelleen kasvu­un. Miten ihmeessä tästäkin asi­as­ta on saatu aikaan ylikäymätön ongel­ma, jos­sa osa ihan kun­ni­al­li­sista ihmi­sistä tun­tee itsen­sä lain­suo­jat­tomik­si? En mielel­lään halu­aisi puhua siitä, mitä tieteen nimis­sä on maail­mas­sa tehty sel­l­aista, mitä me emme nyt mitenkään voisi hyväksyä. Silti uskon, että ilmas­ton­muu­tos on tot­ta ja sitä vas­taan pitää toimia.

 5. “Täysin pop­ulis­tis­es­ti puhuu Pet­teri Orpo sanom­al­la, että sote­menoista säästetään mil­jar­di ja se tapah­tuu osta­mal­la palvelu­ja yksi­ty­isiltä. Voi toimia, mut­ta tulee todel­la kalliiksi.

  Sinän­sä kan­natan kai­hileikkauk­sen kaltais­ten toimien ostamista palvelusetelil­lä, kun­han mak­sa­ja, siis julki­nen sek­tori on ensin toden­nut leikkauk­sen tarpeen. Yksi­tyiset eivät voi itse sitä tarvet­ta tode­ta, kos­ka heille hoito on aina kan­nat­tavaa, jos vain joku siitä maksaa.

  Kokoomuk­ses­sa kan­nat­taisi tutus­tua niihin ongelmi­in, joi­hin kokoomuk­sen opit ovat USA:n ter­vey­den­hoidon suistaneet”

  Näin­hän ulkois­tuk­set toimi­vat, hoidon­tarpeen arvioi sama taho, joka sen mak­saa, useim­miten julkisen puolen erikois­lääkäri. Minkään­laista amerikan­mallia ei ole kukaan Suomeen koskaan esit­tänyt, edes euroop­palainen malli, johon Sam­po Smolan­der tuos­sa viit­taa, ei ole kenenkään pöy­däl­lä. Tämä meni nyt hiukan Kokoomuk­sen vyön alle, vaikken kokoomus­lainen olekaan.

  Mil­jardin säästämi­nen on toki melkoinen sum­ma, suurin kus­tan­nusero yksi­tyisen ja julkisen tuotan­non välil­lä taitaa olla hoiva­palveluis­sa, mut­ta siel­lä yksi­ty­istä käytetään jo laa­jasti. Ja henkilöstövuokraus ain­oas­taan nos­taa kus­tan­nuk­sia, ulkois­tuk­sil­la on pystyt­ty säästöihin.

  1. Kokoomus vaatii kor­vaamista sairaus­vaku­u­tuk­sen kaut­ta. Siinä ei ole mitään tahoa, joka selvit­täisi, onko toimen­piteeseen mitään syytä. Yksi syyte tärkeästä pahoin­pitelystä on annet­tu aiheet­tomas­ta sydänleikkauksesta.

   1. Vaku­u­tus­ra­hoit­teiset sys­teemit: Itä­val­ta, Bel­gia, Ran­s­ka, Sak­sa, Lux­em­burg, Hollanti.

    Verora­hoit­teiset sys­teemit: Pohjo­is­maat, Irlan­ti, Italia, Por­tu­gali, Espan­ja, UK.

    En nyt näe mitään eri­ty­istä syytä olet­taa että Kes­ki-Euroopan maid­en vaku­u­tus­ra­hoit­teiset sys­teemit olisi sen huonom­pia kuin verorahoitteiset.

    Läh­teenä käytin 25 vuot­ta van­haa EU-doku­ment­tia: https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/saco/pdf/101_en.pdf

   2. Raken­nus­di­rek­ti­ivistä, tai mikä sen nimi nyt onkaan, olet aivan oike­as­sa. Toisaal­ta, sitä koske­va jour­nal­is­mi on ollut yksimielisel­lä taval­la yhtä virheel­listä ja dem­a­gogista, ja siihen mit­taan, että jokainen tätä käsi­tys­tä vas­taan puhu­va poli­itikko tekee poli­it­tisen itse­murhan. No, sehän tuot­taa vaikeuk­sia vain jos joku asi­as­ta kysyy. Muuten en poli­itikkona sanoisi asi­as­ta mitään mut­ta en siis tiedä, kysyt­ti­inkö Saarikol­ta, kos­ka osasin suo­jel­la itseäni tältä saa­mal­tasi raivolta.

 6. Itse pohdin vielä vihrei­den ja sdp:n välil­lä. Onko kukaan kir­joit­tanut noista Osmon mainit­semista San­na Marinin virheel­li­sistä väit­teistä? Olisi kiva kuul­la lisää.

  1. Ain­oa keino vält­tää (laita)oikeistohallitus on demari päämin­is­ter­inä. Laske lop­ut ite.

 7. O.S:“jos keskustelu olisi keskustelua, jos­sa voi esit­tää perustel­lun vastaväitteen.”

  Van­han liiton kan­nat­ta­jana olen samaa mieltä. Aika on kuitenkin muut­tunut, aamupäivän uuti­nen on iltapäiväl­lä van­ha. Eil­isil­lan kol­men suurim­man puolueen puheen­jo­hta­ja­tent­ti , lue huu­to, oli järkyt­tävää kuraa.

  Nykyäänestäjä ilmeis­es­ti tykkää siitä, joka huu­taa kovim­min ja puhuu eniten toisen päälle. Hyvä poli­it­ti­nen toim­intakult­tuuri vaatisi syväl­listä pere­htymistä asioi­hin ja vaiku­tusarvioin­te­ja. Nyt päätök­set poh­jau­tu­vat peuku­tuk­si­in ja twi­it­tei­hin. Paljon tykkäyk­siä on yhtäkuin hyvä päätös.

  Kansalaiset selaa­vat puhe­limel­la otsikko­ta­sol­la eivätkä jaksa/viitsi /osaa pere­htyä asioi­hin. Tule­vaisu­us on vielä tätäkin synkem­pi. Luku­taidot­to­muus on nykyn­uori­son yleinen synkkä näkymä. Se ei tarkoi­ta , ettei osaisi lukea teknis­es­ti vaan ei ymmär­rä luke­maansa. Kun vielä taus­toit­ta­va tieto puut­tuu, niin katas­trofi on täydellinen.

  Poli­ti­ikan ääripäät, mus­ta ja valkoinen, me vas­taan ne, oikea ja väärä ovat ain­oat hah­motet­ta­vat ulot­tuvu­udet asioista. Sit­ten ovat vielä nämä ulkonäköasi­at. Väitän suuren osan demarien äänestäjistä ole­van hur­maan­tunut Marinin ulkonäköön ja trendikkääseen luukkiin.

 8. Mik­si kukaan ei ole jär­jestänyt täysin tek­stipo­h­jaista, ei-reaali­aikaista vaa­likeskustelua, jota ulkop­uoliset fak­tan­ta­rkas­ta­jat kom­men­toisi­vat samal­la keskustelun edetessä?

  Minä halu­aisin kyl­lä tosis­sani nähdä miten poli­itikot pär­jäi­sivät sel­l­aises­sa keskustelus­sa, jos­sa argu­ment­tien rak­en­tamiselle on aikaa, kovin huu­ta­ja ei automaat­tis­es­ti voita, henkilöko­htaisel­la karis­mal­la ei tee mitään ja höpöpuheista jää kiinni.

  1. Kos­ka media tavoit­telee spek­taakke­lia mielum­min kuin vakavaa keskustelua. Samoin media rum­mut­taa pres­i­dentin­vaale­jakin vaik­ka ne ovat suo­raan san­ot­tuna aivan turhat ja vakavasti aikaansa ja poli­ti­ikkaan suh­tau­tu­van kansalaisen ei tulisi edes äänestää pres­i­dentin­vaaleis­sa. Suomes­sa on aika hur­jan lapseno­mainen usko, sanois­inko täl­lainen kon­ser­vati­ivi­nen näke­mys jopa, että media on puoluee­ton ja ‘hyvä’ toim­i­ja, joka pyrkii edis­tämään kansal­lista hyvää ja dialo­gia. Ei se sitä tee.

   Suo­ma­laiset kun­non lam­maskansa, aina viedään kuin päs­siä narus­sa teuraalle.

 9. Kum­malli­nen aja­tus, että kai­hileikkauk­sia tehtäisi­in “huvikseen”, vai jotain tehdäk­seen rahasta.

  Min­ul­la on täysin toisen­lainen koke­mus kai­hileikkauk­sen hoita­mis­es­ta; diag­noosin teki yksi­tyi­nen työter­veys ja hom­man hoiti julki­nen erikois­sairaan­hoito. Eikä yhtään liian aikaisin.

  Toinen jut­tu: kun vihrei­den jup­pi­en mielis­a­puskaa avo­gado­ja ja man­go­ja tuo­daan Suomeen maail­man ääriltä, sen kul­jet­ta­mi­nen ei ole ongel­ma eikä mikään, mut­ta kun tavis lentää aurinkolo­ma­lle ker­ran vuodessa niin vihreät tädit täri­sevät raivosta.

  Tiesit­tekö että avo­gado­ja ja man­go­ja kas­vate­taan run­saasti myös Andalu­si­as­sa, Espan­jas­sa. Viime vuo­den kuiv­u­u­den takia piti yhden tekoal­taan — Vin­ue­lan, joka on melkein kuiv­unut — käyt­tö kieltää näiltä avo­gadonkas­vat­ta­jil­ta, jot­ta vet­tä riit­täisi ihmisen juo­mavedek­si. Nyt sinne suun­nitel­laan sit­ten keinotekoista vesi­huoltoa jos­sa merivesi puhdis­te­taan aurinko­ken­noil­la — ja avo­gadot voivat taas hyvin.

   1. O.S:“Saarikko vetosi kul­je­tuk­seen ja vain kuljetukseen.”

    Olisiko­han asi­aa syytä tarkastel­la laa­jem­minkin. Fak­tan­ta­rkas­ta­jatkin tekevät näem­mä poli­ti­ikkaa. Tahal­laan väärinymmärtämistä siinä mielessä , että nopeatem­poises­sa keskustelus­sa kaik­ki ei tule niin hyvin esille kuin esim. rauhas­sa kirjoitettaessa. 

    Osmo on ollut TV-keskusteluis­sa ja tietänee for­maatin vaikeudet.Itse ainakin jää­ty­isin totaalisesti.

   2. Kyse ei ollut tele­vi­siokeskustelus­ta vaan hän väit­ti täl­laista lasille vierail­lessaan jos­sain koulus­sa. Tämän val­heel­lisen väi­teen tuuan kul­jet­tamisen suures­ta hiil­i­jalan­jäl­jestä olen kuul­lut keskusta­laisil­ta niin mon­ta ker­taa, että tätä valet­ta on pitänyt opet­taa puolueopistossa.

  1. Turha vetää tähän mukaan mitään avo­cado­ja ja man­go­ja. Ihan niinkuin kaik­ki laupunki­laiset oli­si­vat riip­pu­vaisia niistä. Puhukaa appel­si­ineista ja banaaneista joi­ta kanssa tuo­daan ja kai­ki syövät. Halu­aaako Keskus­ta että Suomes­sa ei saa mis­tään edes appel­si­ine­ja ja banaane­ja kuten 1940-luvul­la oli asian laita?

   1. Ei. Keskus­ta halu­aa vain tukea jatkos­sakin liha- ja mei­jer­ituotan­toa nykyisessä laa­ju­udessa, paluu van­hanaikaiseen kasvipain­ot­teiseen lähiruokaan olisi heille kauhistus.

   2. Isäni on muut­tanut Suomeen alun­perin Inti­as­ta jos­sa man­got ovat osa joka päiväistä ruokavalio­ta mut­ta Suomes­sa ei mei­dän per­he ole koskaan osanut man­go­ja syys­tä että ne ovat puoli­raako­ja ja törkeän kalli­ita ja maut­to­mia kos­ka ovat pääasi­as­sa joko Län­si-Afrikas­ta tai Lati­nalais­es­ta Amerikas­ta. Avokado­ja olen itsekin osanut kos­ka ne kyp­syy nopeasti.

  2. Onko Kyöstilä todel­lista kulu­tus tilas­to­ja siitä kuin­ka paljon man­go­ja ja avokado­ja vihrei­den äänestäjät kulut­ta­vat vuosit­tain. En usko että kovinkaan paljon. Varakkaa­mat kulut­ta­jat osta­vat man­go­ja ja avokado­ja jot­ka eivät äänestä vihre­itä kos­ka man­go­jen ja avokado­jen hin­ta on yksinker­tais­es­ti kallista

 10. En kat­sonut debat­tia, niin en tiedä mitä ‘epäisän­maal­lista’ Saarikko sanoi EU:sta? Tämä muis­tut­taa muiden poli­itikko­jen ‘teesken­nel­tyä järky­tys­tä’ kun Purra ilmoit­ti että EU-ero on edelleen puolueen pitkän aikavälin tavoite. Mut­ta eihän Purra aikonut jär­jestää ‘Fixit­tiä’ heti seu­raavaan hal­li­tuskau­teen joten reak­tiot oli­vat aivan ylim­i­toitet­tu­ja. Pidän omi­tuise­na, että EU on ilmeis­es­ti joidenkin mielis­sä muut­tunut jo niin pyhäk­si lehmäk­si, ettei sitä sovi kri­ti­soi­da saati vas­tus­taa. Esimerkik­si muu­ta­ma vuosi sit­ten Suomen vas­tus­tus­ta ampumaasedi­rek­ti­ivis­sä yritet­ti­in tukah­dut­taa sil­lä argu­men­til­la ettei “Suomen kan­na­ta tehdä itses­tään silmätikkua tämän asian vuoksi”.

  Lehdis­tö on ener­giate­hokku­us­di­rek­ti­ivi­in reagoi­neet niin että ne ovat pitäneet sitä tehokkaasti uuti­sis­sa. Vaik­ka Suomen pääle­hdet eivät ole mil­lään muo­toa EU-vas­taisia, saati Kepun taskussa.

  1. Suomen mah­dol­lis­es­ta EU eros­ta hyö­tyy vain Krem­lin johto

   1. En kek­si mitä Kreml siitä hyö­ty­isi — ja vaik­ka hyö­ty­isikin, niin sama se sille. En ymmär­rä mik­si mei­dän pitäisi ajatel­la hei­dän mielipi­det­tään yhtään. Tarkastelu tulisi olla vain siitä hyö­tyykö Suo­mi siitä. Täl­lä haavaa ei tietenkään kansalais­mielipi­de ole laisinkaan EU-eron kan­nal­la, joten kysymys on tois­taisek­si triv­i­aali. Ei kan­na­ta kuitenkaan tuu­dit­tau­tua siihen että tämä on ikuinen asiantila.

 11. moiks.…
  Mitä tulee silmien tutkintaan.…kuten kai­hiepäilys– niin esim n 6–7v sit­ten ainakin Kymen­laak­sos­sa—- hom­ma hoidet­ti­in siten, että pri­vaat­ti silmäase­ma /silmälääkäri tms.… mit­taili silmät ja sai luke­mat, mitkä oikeut­ti­vat kai­hileikkauk­sen tekoon. ELi, hom­ma oli ulkois­tet­tu, kuten Kymen­laak­sos­sa alkaa olla koh­ta puo­let matskua. Kos­ka olin itse “ulkois­tanut” erikois­sairaan­hoidon Hellllsinkiin.….niin vaik­ka kohde on Jorvi, niin silmät leikat­ti­in (kai­hi) —- Mehiläisessä.….eli siel­lä Ruskik­sen van­hois­sa inva­lidis­äätiön talos­sa. Eli, kaik­ki pri­vaat­tia, alus­ta lop­pu­un. Ehkä lop­putarkas­tus olisi pitänyt sekin tehdä stadis­sa, mut­ta jätin väli­in. Vielä toimii. 

  SIvu­lauseena voi tode­ta, kuten Kymen­laak­so-mode aika ajoin, ulkois­taa myös psyki­a­trin­sa, joten voi olla var­ma että nämä hyp­py­heik­it eivät saa aikaan minkään sortin pitkäaikaista potilas-lääkärisuhdetta.….ja siitäkös mt-jen­gi muka tykkäisi. Hom­ma on sekin täysin hanurista, mut­ta kun ei romukun­nat muu­ta saa, niin kaive­taan pön­tön pohjia.…ja ote­taan porukkaa tänne vaik­ka Keni­as­ta. Ja riit­tää toki lähialuei­den hoonosoomikin– näille mt-porukoille. On siinä meininkiä sil­läkin osas­tol­la. ELi, voidaan tosi­aan tode­ta, että 2023 ja tästäkin taak­sepäin, /van­hus-skan­daali, mt-ongel­maiset, hoito­jonot tuhat­tolkul­la.…. —eli kotomaan ter­vey­den­hoito on totaalisen romu­na, eikä sinne sovi mitkään leikkauk­set, vaan lisära­ha. Kukaan ei ole tain­nut eikä voinut/osannut — laskea kuollei­ta, mitä tämä 10 vuoden~~~terveydenhoidon alasajo on mak­sanut ihmishengis­sä. Kun tänään ei vält­tis löy­dy kiireen­tön­tä aikaa edes pari­in kuukau­teen. Kukaan ei liene vielä tark­istanut tuol­laisen seikan laillisuutta—liittyen perus­tu­laki­in, minkä pitäisi taa­ta kansalaisille säälli­nen t‑hoito, mut­ta pykälä lie­nee puruku­mia. Juuri­han oli medi­as­sa, että vaik­ka pri­vaatil­la oli tilaa van­huk­sille, niin heitä ei sinne sijoitet­tu. Van­huk­set siis sai­vat kär­siä oikean­lais­es­ta tilan­pu­ut­teesta ja mikäpä muu syy, kuin raha ja edelleen se raha. Että ei muu­ta kuin kipin kapin oikeis­toa äänestämään,niin saadaan vielä romum­mak­si tämä kaaos tänään.

 12. Ruuan tuotan­to onkin kinkki­nen analysoita­va, kun se vaikut­taa niin mon­een. Esimerkik­si äsket­täisessä Tiedekul­man keskustelus­sa “Mikä on tärkein ilmas­toteko” Ilmastopa­neel­in puheen­jo­hta­ja Markku Ollikainen ker­toi, että jos kar­jat­alous lopetet­taisi­in, maamme kokon­ais­päästöt voisi­vat alen­tua jopa 10 pros­ent­tia. Tämä johtuu rehu­jen tuotan­non vaa­ti­mas­ta suures­ta pin­ta-alas­ta ja turve­pel­to­jen tuot­tamista suurista kasvi­huonekaa­su­jen päästöistä.

  No entä hait­tavaiku­tuk­set? Kar­jat­alous on työn­net­ty meil­lä Poh­jan­maalle ja Lap­pi­in C‑tukialueelle, jos­sa kasv­invil­je­lyn olot eivät ole niin otol­liset kuin etelässä. Siel­lä maankäyt­tö on siis nur­mire­hun tuotan­toa nau­doille ja laidun­tamista. Jos tämä hoide­taan taitavasti, samal­la pide­tään yllä mon­en perin­neym­päristön uhanalaisen lajin populaatioita.

  Suuri osa enti­sistä pel­tomaista voitaisi­in met­sit­tää tai ennal­lis­taa kosteikoik­si, jos niitä ei enää tarvit­taisi rehu­jen tuotan­toon. Ihmisille pitäisi var­maan lisäk­si kas­vat­taa C‑tukialueella sit­ten jotain ruokakasve­ja jot­ka siel­lä pär­jäävät. Tulevas­sa lämpimäm­mässä ilmas­tossa vil­jeltävien lajikkei­den valikoima kas­vaa. Ehkä nyt mah­dol­lisia oli­si­vat esimerkik­si härkä­papu, nau­ris, kau­ra ja ohra? Ker­tokaa te jot­ka tun­nette asi­aa paremmin!

 13. R.Silf:“Euroopassa tuotet­tu ruo­ka on yhtälail­la lähiruokaa kehäkol­mosen sisäpuolelta kat­sot­tuna. eikä yhtään huonom­pi kuin kotimainen.”

  Ei kyl­lä todel­lakaan ole. Totu­us on tasan tois­in­päin. Ulko­mail­la tuotet­tu ei ole lähiruokaa ja huonom­paa kuin koti­mainen. Ulko­mail­la tuote­taan sel­l­aisil­la käytän­nöil­lä, joil­la suo­ma­laiselle vil­jeli­jälle määrät­täisi­in sank­tiot ja eläintenpitokielto.

  Tot­ta­han sel­l­ainen ruo­ka on halvempaa.

  1. Kyl­lä se koti­mainenkin teho­tuotan­to on kaukana aidosti eet­tis­es­tä. Onko siinä nyt ihmeem­min kehu­mista vaik­ka olisikin paras luokalle jääneistä.

  2. Eemil, myös Suomen maat­alous­tuot­ta­jat vievät elin­tarvikkei­ta ulko­maille. Onko se sinus­ta joten kiel­let­tävä kun vas­tu­s­tat tuontia

   1. Tahal­lista väärinymmärtämistä, tuon­ti on elin­tärkeää monipuolisen ruokavalion ylläpitämisek­si. Kulut­ta­jan tulisi kuitenkin olla valveu­tunut suosi­ak­seen eet­tistä ja ekol­o­gista ruokaa. Kuten todet­tua, ulko­mail­la käytetään vil­jelyssä- ja eläin­ten pidos­sa Suomes­sa kiel­let­tyjä toimia. Esim. saparoiden katkon­ta ja antibioot­tire­huil­la ruok­in­ta. Vil­japuolel­la on pahin­ta pakko­tuleen­nut­ta­mi­nen glyfosaatilla.

  3. Kehäkol­mosen sisäpuolen asukkaalle “lähiruo­ka” tarkoit­taisi moot­toritei­den välis­sä kas­vatet­tua ruokaa. Sel­l­aista emme halua syödä, vaan syömme mielum­min kaukana tuotet­tua, joka on tutk­i­tusti terveellisempää. 

   Me päätämme itse onko se esim Savos­sa, tai Virossa tuotet­tua. Suurin osa Suomes­ta, mut­ta sel­l­aista jota ei talvel­la saa kohtu­uhin­taaan Suomes­ta niin muista Euroopan maista sit­ten. Myös maku ja kyp­syysaste ratkaisee. Sen takia liityt­ti­in EU:hun ettei ole pakko ostaa MTK kartellin ruokaa.

   1. Moni Viron maati­la on suo­ma­lais­ten omistuksessa

   2. Vaik­ka emme olisi liit­tyneet Euroopan unioni­in olisi elin­tarvikkei­den maa­han­tuon­ti kuitenkin pitänyt sal­lia GATT sopimuk­sen ja muiden WTO sään­tö­jen mukaisesti.

   3. R.Silfv..:” syömme mielum­min kaukana tuotet­tua, joka on tutk­i­tusti terveellisempää. ”

    Heh , voisitko linkit­tää näitä tutkimuksia ? 

    “Sen takia liityt­ti­in EU:hun ettei ole pakko ostaa MTK kartellin ruokaa.”

    Voisitko myöskin linkit­tää kartel­li­tutkimuk­sen tuomiot ? Onhan tuo perin merkil­listä, että MTK on saatanas­ta seu­raa­va, mut­ta SAK:n alais­ten liit­to­jen lakot ja keskusjär­jestö on paav­ista seu­raa­va. Nämä ahtaa­jat ja paper­i­työläiset eivät ole mis­sään palkkakuopas­sa, mut­ta lakko­ja ja niiden tuk­i­lakko­ja saadaan naut­tia tasaseen tahtiin.

    Suomen kansan­taloudelle tulee miljoonat­ap­pi­ot, mut­ta ei se hait­taa kun hyvät voimat ovat liikkeellä.

   4. @Eemil:

    Ennen EU-jäsenyyt­tä esim liha- ja mei­jer­ituot­tei­ta ei saanut tuo­da ulko­mail­ta. Ja sen huo­masi kyl­lä ruok­ien hin­nois­sa että kil­pailua ei ollut. Valion osu­us­mei­jer­it ja Atri­an osu­us­teuras­ta­mot vas­ta­si­vat läh­es kaik­ista mei­jeri- ja lihatuot­teista. Sitä tarkoitin sil­lä että “Sen takia liityt­ti­in EU:hun.….”.

    TES:it eivät nou­da­ta enää keskitet­ty­jen tulo­ratkaisu­jen maltil­lisia palkanko­ro­tuk­sia vaan ovat alako­htaisia ja alako­htaiset liitot neu­vot­tel­e­vat itse sopimuk­sen­sa. Se on valitet­tavaa että lakkoaset­ta käytetään niin usein nykyään. Työ­nan­ta­jil­lakin on yksi keino vauhdi­taa neu­vot­telu­ja, työ­sulku nimit­täin ja sitäkin on joskus käytetty. 

    Yleis­es­ti ottaen niin liian korkeat palkat kiihdyt­tävät inflaa­tio­ta ja ne jot­ka jäävät ilman iso­ja koro­tuk­sia kär­sivät. Myös työt­tömyys kas­vaa kos­ka työ­nan­ta­jat joutu­vat laske­maan tarkkaan keitä kan­nat­taa pitää töissä.
    Muu­ta­ma liit­to on osanut hyö­dyn­tää Suomen surkeaa ase­maa “saare­na” ja alku­tuot­ta­ja­maana eli AKT ja kemi­al­lisen met­sä­te­ol­lisu­u­den liitot.

  4. Se mitä Sil­fver­berg toden­näköis­es­ti tarkot­taa MTK kart­tellil­la on se että vielä ennen 1994 EU jäsenyyt­tä MTK valvoi tiukasti mitä tuon­ti elin­tarvikkei­ta sai tuo­da Suomeen ja mitkä oli­vat tuon­tikiel­los­sa. Tämä kon­trol­li purkau­tui 1995 vuo­den siir­tymäkau­den jäl­keen. MTK ei ole ammat­tiy­hdis­tys­li­ike toisin kuin esimerkik­si SAK joka neu­vot­telee työehtosopimuksista

   1. R.Somani:” MTK ei ole ammat­tiy­hdis­tys­li­ike toisin kuin esimerkik­si SAK joka neu­vot­telee työehtosopimuksista”

    MTK on ammat­ti- ja etu­jär­jestö maanvil­jeli­jöille, met­sän­o­mis­ta­jille ja maaseu­tuyrit­täjille. Jäsenkun­tamme ammat­te­ja ja elinkeino­ja yhdis­tää se, että ne kaik­ki perus­tu­vat uusi­u­tu­vi­in luon­non­va­roi­hin ja niiden kestävään ja taloudel­liseen hyödyntämiseen.

    Mis­tä siis kumpuaa viha MTK:ä vas­taan ? Toisek­seen sama kysymys kos­kee Keskus­taa kohtaan suun­tau­tu­vas­ta vihas­ta . Mon­tako lakkoa MTK on masi­noin­ut ? Jotakin merkil­listä ja pimeää on tuon vihan taustal­la. Osa on ilmeis­es­ti van­han luokkay­hteiskun­nan kaiku­ja. Jotkut elävät edelleen niis­sä kansalais­so­dan juok­suhau­dois­sa. Meil­lä edelleen kyräil­lään tois­t­en ihmis­ten tekemisiä kateel­lise­na. Muis­sa mais­sa ruuan­tuotan­to nähdään arvokkaana koti­maise­na voimavarana.

    Vihreät ovat etelän medi­an buus­taa­mana onnis­tuneet luo­maan pro­pa­gan­dan, jos­sa ruuan­tuot­ta­ja ja Keskus­ta ovat ympäristö- ja ilmas­to­suo­jelun vastapooli. Onko tämä rehellistä ja yhteis­vas­tu­un kantoa ?

  5. MTK kri­ti­ikissä ei ole kyse koti­maisen ruuan­tuotan­non ja kaupunkien vas­takkain aset­telus­ta vaan alun­perin kri­ti­ik­ki oli se että MTK yksinker­tais­es­ti esti ulko­maisen tuon­nin ja estää edelleen kol­man­sista maista muun muas­sa vas­tus­ta­mal­la Mer­socur vapaakaup­pa­sopimus­ta jon­ka EU on neu­vot­tel­lut Etelä-Amerikan val­tioiden kanssa. MTK voisi panos­taa koti­maisen tuotan­non kehit­tämiseen ja laadun nos­tamiseen siihen tasolle joka on muis­sa mais­sakin tehty. Aja­tus että ran­skalaiset tai ital­ialaiset elin­tarvikkeet ovat epäeet­tis­es­ti tuotet­tu­ja kuten Eemil tai MTK antaa ymm­rtää ei hyödy edes Suomen elin­tarvike­te­ol­lisu­ut­ta ja tuot­ta­jia pitkäl­lä aikavälil­lä. Jos jostain pitäisi ottaa mallia niin se on Irlan­ti, Tan­s­ka, Itä­val­ta ja Hol­lan­ti siis EU:n pienet tuottajat.

 14. O.S:“väitti täl­laista lasille vierail­lessaan jossain”

  Näin on. Olisiko lap­sille pitänyt selit­tää koko vil­je­lyketjun vai­heet ? Kaupungeis­sa näköjään opi­taan kepukau­na jo äid­in­mai­d­os­sa. Lap­si oli saanut isältään ohjeek­si kysyä Saarikol­ta :” Mitä tarkoit­taa, että kepu pet­tää aina ”

  Onko­han kyseinen iskä vas­tu­ulli­nen kas­vat­ta­ja vai keskenkasvuinen kasvattaja ?

  1. Saarikos­ki puo­lusti kyl­lä koti­maista tuotan­toa ilman ennakkolu­u­lo­ja kaupunki­laisi­in. “Kepu pet­tää aina” ei liity mitenkään maat­alous­poli­ti­ikan arvosteluun

 15. Joo, onhan mie­lenki­in­toista nähdä, kumpi tais­tele­vista kop­peloista pär­jää parem­min. Vierel­lä myhy­ilevä met­so sit­ten ottaa halu­a­mansa (tai molemmat?)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.