Näitä esimerkiksi voisin äänestää Pirkanmaalla

Julka­isin lis­tan kolmes­ta helsinkiläis­es­tä mielestäni hyvästä ehdokkaas­ta, sel­l­aista, jota yri­ty­selämässä tai tieteen paris­sa ole­vakin mielel­lään äänestäisi.  Use­ampikin on toivonut min­ul­ta saman­laista lis­taa Pirkan­maal­ta. Kak­si oli help­po vali­ta, Oras Tynkky­nen ja Jaakko Mus­takallio. Sit­ten piti kilaut­taa kaver­ille, kos­ka en tunne pirkan­maalaisia ehdokkai­ta kun­nol­la. Kävi ilmi, että kri­teer­it täyt­täviä ehdokkai­ta on lis­toil­la usei­ta. Pidät­täy­dyn kuitenkin kolmes­sa kuten Helsingissäkin.

Oras Tynkkynen

Olin harmis­sani, kun Oras jät­täy­tyi pois eduskun­nas­ta vuon­na 2015, mut­ta jät­täy­dy­in­hän tuol­loin pois itsekin. Sen jäl­keen hän on toimin­ut Sitrassa van­hempana neu­vo­nan­ta­jana ilmas­toa­siois­sa. Hän on toimin­ut myös kahdek­san vuot­ta yrit­täjänä. Oras kuu­luu vihrei­den Asia-Pet­terei­hin, joka pere­htyy huolel­la kaik­keen, mitä tekee. Edel­ly­tyk­siä todel­la vas­tu­ullisi­in tehtäviin.

Jaakko Mustakallio

Täältä Helsingistä käsin tarkkailee Tam­peretta vähän laiskasti, mut­ta Jaakko Mus­takallion nimeen ei voi olla tör­määmät­tä. Hän on kaup­pati­etei­den mais­teri ja on toimin­ut vihrei­den vara­puheen­jo­hta­jana sekä vihrei­den talous­poli­it­tisen työryh­män puheen­jo­hta­jana. Ohjel­ma on oikein hyvä. Kir­joitimme yhdessä talouden tas­apain­ot­tamis­es­ta vas­tu­ullis­es­ti .

Soti­lasar­voltaan näköjään luut­nant­ti. Visionääri, joka luo paljon uut­ta, jos­ta yht­enä osoituk­se­na vihrei­den lähijuna-avaus

Sanoin jo Helsinkiä koskevas­sa postauk­ses­sa, että kan­nat­taa kat­soa, kehen ryh­mä­tover­it luot­ta­vat, kos­ka äänestäjä ei saa muual­ta käsi­tys­tä ehdokkaan pätevyy­destä. Jaakko on kaupung­in­val­tu­us­ton vara­puheen­jo­hta­ja ja sai alue­vaaleis­sa eniten ääniä koko maan vihreistä.

Sirpa Repo

 

Kun kilautin use­am­mallekin kaver­ille, sain mon­ta eri­laista vas­taus­ta, mut­ta kaik­ki suosit­ti­vat diplo­mi-insinööri Sir­pa Repoa.

Häneenkin ovat omat luot­ta­neet: Pirkkalan kun­nan­hal­li­tuk­sen jäsen ja val­tu­us­to­ryh­män puheen­jo­hta­ja ja Tam­pereen seudun hal­li­tuk­sen jäsen Pirkkalan ain­oana edustajana.

Kaik­ki kehuvat.

***

Tässä vielä nämä kolme ja minä itse Hesarin arvokar­tal­la, jon­ka kaikkivoipaisu­ut­ta kyl­lä vähän epäilen. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.