Kolme hyvää ehdokasta vihreiden linjasta huolestuneille

Moni on valit­tanut min­ulle pet­tymys­tä vihrei­den nyky­su­un­tauk­seen, tai san­o­taan nyt suo­raan, liial­liseen punav­ihrey­teen. Tätä val­i­tus­ta on tul­lut lähin­nä jakkupukupuolelta sekä tutk­i­joina ja yri­ty­selämässä toimivilta.

Tänään taas Helsin­gin Sanomat julisti vihrei­den siir­tyneen hei­dän vaa­likonev­as­tausten­sa perus­teel­la vasem­malle. Vikaa voi olla myös kysymyk­sis­sä. Niis­sä ei juuri ole kysymyk­siä, jot­ka erot­telisi­vat tehokkaasti vihreät esimerkik­si Vasem­mis­toli­itos­ta. Kysy­i­sivät joskus esimerkik­si työ­markki­na­jär­jestö­jen val­las­ta. Hyviä oli­si­vat myös kysymyk­set, jot­ka erot­tel­e­vat pro mar­ket ‑ihmiset pro business-ihmisistä.

Tosin Hesarin arvokart­ta aset­ti vihreät suun­nilleen oikealle paikalleen vähän demarien oikealle puolelle.

Tarkem­min sanoa vihreil­lä ei ole oikea­ta paikkaa oikeis­to-vasem­mis­to akselil­la, sil­lä puolueessa on tässä asi­as­sa olta­va tilaa eri­laisille mielip­iteille. Yksimielisyyt­tä tarvi­taan aivan toisen­lai­sis­sa asioissa.

Vihrei­den puoluekent­tä ei ole lainkaan niin punav­ihreää väkeä kuin julk­isu­ud­es­ta voisi päätel­lä. Kun äänestet­ti­in vara­puheen­jo­hta­jista — puheen­jo­hta­ja valit­ti­in yksimielis­es­ti – eniten ääniä sai Atte Har­janne, jota ei voi mitenkään pitää punav­ihreänä.  Puoluekok­ous halusi kor­jaus­ta puolueen julkikuvaan.

Atte on pait­si puolueen vara­puheen­jo­hta­ja myös eduskun­taryh­män puheenjohtaja.

Eduskun­taryh­mä antaa vihrei­den puolueväestä aivan väärän kuvan. Kansane­dus­ta­jis­sa ei ole muu­ta vikaa kuin että he ovat keskenään aivan liian samanlaisia.

Tar­jol­la olisi ollut paljon eri tavoin hyviä ehdokkai­ta. Nykyi­nen vinouma on siis oikeas­t­aan äänestäjien vika.

Jos siis halu­at oikaista vihrei­den lin­jaa, val­itse ehdokas huolel­la. Suosit­te­len tässä kolmea hyvää ehdokas­ta Helsingistä.

 

Atte Har­janne. Itse äänestän Attea. Hän edus­taa suurelta osin kaikkea sitä, mitä itse edustin poli­ti­ikas­sa tai ainakin yritin. Atte ei ole lukenut talousti­eteitä, mut­ta ymmärtää talout­ta todel­la hyvin. Talous­mall­it ovat help­po­ja sille, joka ymmärtää ilmas­tom­a­lle­ja. Mitä enem­män Atte saa ääniä, sitä isom­pi viesti se on puolueelle.

*

Tuuli Kousa. Paras suosi­tus Tuuli Kousalle on, että vihreät val­it­si­vat hänet kesku­ud­estaan Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­ton puheen­jo­hta­jak­si. Äänestäjät eivät voi päätel­lä vaal­i­main­ok­sista, kuin­ka pätevä ehdokas on toimis­saan. Sen näkevät ryh­mä­tover­it. On hyvä osoi­tus pätevyy­destä, että saa ryh­män val­it­se­maan tärkeisi­in tehtävi­in. Hyvä suosi­tus on myös se, että hänet on aikanaan valit­tu oppi­laskun­nan puheen­jo­hta­jak­si Lon­don School of Eco­nom­ics- yliopistossa.

Tuuli jät­ti poli­ti­ikan vuon­na 2019 ja siir­tyi kokon­aan elinkei­noelämään, jos­sa hän on tehnyt nousu­jo­hteisen uran toimien johtote­htävis­sä SanomaWSOY:ssä, Nes­teel­lä, Gum­meruk­ses­sa, Milt­tonil­la, OP:ssa ja Sofi­gates­sa. Tuuli toi­mi vuosien ajan OP Ryh­män ylim­mässä joh­dos­sa, joten hänel­lä on käytän­nössä koetel­tua talousosaamista.

Olen hyvin iloinen, että hän on ehdol­la eduskuntaan.

*

Fatim Diar­ra. Tämä voi yllät­tää mon­et, sil­lä julk­isu­udessa Fatu on ollut aivan eri­lai­sis­sa asiois­sa. Fatu on nyt kaupung­in­val­tu­us­ton puheen­jo­hta­ja, mikä ker­too arvos­tuk­ses­ta omas­sa ryh­mässä. Fatu on poli­it­tis­es­ti reaa­lo ja ymmärtää talousasioi­ta todel­la hyvin. Punav­ihreäk­si hän­tä ei voi luon­nehtia. Hän oli keskeisessä roolis­sa, kun vihreät päät­tivät luop­ua ennen niin rakkaas­ta Hitas-jär­jestelmästä.  Uskaltaa sanoa, mitä mieltä on.

***

Vaik­ka en oikein arvos­ta vaa­likonei­ta, laitoin tässä kuvan siitä, miten nämä kolme sijoit­tuvat kar­talle. Kuvas­sa on myös oma sijoit­tumiseni, kos­ka en osan­nut käyt­tää konet­ta niin, ettei sitä tul­lut. Olen sopi­vasti noiden kol­men keskellä.

46 vastausta artikkeliin “Kolme hyvää ehdokasta vihreiden linjasta huolestuneille”

 1. Voisiko saa­da vas­taa­van kir­joituk­sen myös Pirkan­maan ehdokkaista?

  1. Istu­vat vetävät var­masti ääniä. Sen lisäk­si veikkaan Uuden­maan kärkikahi­noi­hin Eva Tawa­so­lia, jol­la selvästi Uuden­maan näkyvin kam­pan­ja ja todel­la kova (selvästi istu­via edus­ta­jia kovem­pi suh­teessa alueen­sa ään­imäärään) tulos aluevaaleista.

   Uudel­la­maal­la tuonne oikeaan alakul­maan sijoit­tuu edel­lä­maini­tun Tawa­solin lisäk­si Markus Myl­lynie­mi (voi myös yllät­tää) ja Lil­li Kahri.

 2. Ja sit­ten palataan reaal­i­maail­maan jos­sa puolue vaikut­taa enem­män, kuin sen sisäl­lä ole­va ihmi­nen. On ihan sama vaik­ka Vihrei­den edus­ta­jana olisi vaikka­pa Eli­na Val­to­nen kos­ka hän kuitenkin tek­isi niinkuin puolue päät­tää ja niin kauan kuin Vihrei­den puolue päät­tää niinkuin tähän asti on päät­tänyt niin en äänestäisi yhtäkään Vihreätä yhtään mihinkään. Eli se tei­dän lin­ja puolueen lin­ja on vaan valitet­tavasti aivan liian punav­ihreä, että sitä voisi äänestää ja se mat­ka muut­taa sitä on aivan liian pitkä niille, jot­ka eivät nyky­menos­ta tykkää. On parem­pi äänestää sitä puoluet­ta joka on jo nyt lähempänä sitä mitä haluaa.

  Tätä voi siis parhait­en muut­taa ne, ketkä jokat­a­pauk­ses­sa äänestävät vihre­itä ja siihen tämä sin­un ehdo­tuk­sesi var­maan tähtäsikin? Eri jut­tu kiin­nos­taako tämä keskiver­to Vihrei­den äänestäjää. Luul­tavasti ei kos­ka tähän suun­taan on alun­perinkin tultu.

  1. tässä pohdin mitä ajat­telin sanoa artikke­lista, kos­ka yleen­sä olen henkilö joka miet­tii ensin ja sit­ten avaa suun­sa. jotain vas­tauk­se­na ennakkoon.

   suomes­sakin tun­tuu että tuos­ta punav­ihreästä kuplas­ta on tul­lut haukku­masana, jol­la vedät­tää kan­nat­ta­jia ns. oikeisi­in puolueisi­in vääristä puolueista. tietääkö puhu­jat mis­tä puhuu. verkkouutiset.fi sivus­tol­la oli ennen kom­men­tit, jos­sa man­at­ti­in punav­ihreästi kuplas­ta solke­naan. kom­ment­tien taso ei min­un tieto­jen mukaan vas­taa keskiver­to kokoomuskan­nat­ta­jan tasoa, vai onko kokoomus­laiset alen­tuneet ves­san­pönt­tö tasolle. itse epäilen kom­ment­te­ja vedä­tys­tak­ti­ikak­si sekä medioil­ta ja kannattajilta.

   soin­in­vaara on sanonut: muut­tiko timo harak­ka demare­i­ta, vaiko demar­it harakkaa. mites juhana var­ti­ainen ja kokoomus!?

   pikao­hje: en suosit­tele otta­maan noi­ta punav­ihreä man­aus kom­ment­te­ja vakavasti, tuskin äänestää vihre­itä muutenkaan, vaik­ka olisi oikeam­mal­la kuin mikä!

  2. Mitkä puolueen ajamista asioista, tai mitkä koh­dat esim. puolueen puolueo­hjel­mas­ta ovat liian punav­ihreää? Usein kuulen val­i­tus­ta asi­as­ta, mut­ta kukaan ei ole avan­nut mitään konkre­ti­aa asiasta.

   1. Olen samaa mieltä Osmon kanssa. Vihreät ovat hirveän huono­ja viestin­nässä. Se on todel­la usein ympäripyöreää maail­man­halailupuhet­ta ja kaiken spin­naamista posi­ti­ivisen kautta.

    Mitä enem­män käsi­tyk­sen­sä Vihreist perus­taa Vihrei­den ohjel­matyöhön tai tehty­i­hin toimen­piteisi­in, sitä enem­män siitä pidän ja uskon että sama kos­kee muitakin, myös oikeistoliberaaleja.

    Jos taas on vain somepäiv­i­tys­ten varas­sa tai muun puolueen viestin­nän, sitä helpom­pi on tode­ta että puolueel­la ei ole jalat maas­sa eikä saa mitään tart­tumap­in­taa puolueeseen.

    Tämä on minus­ta niin ihmeelli­nen ris­tiri­ita että en tiedä yhtään mitä siitä pitäisi ajatel­la. Vihrei­den johtoa myöten on ollut iso edus­tus markki­noin­tifir­moissa, joten miten juuri se voikin olla vihrei­den heikoin­ta aluetta?

  3. Hyvä muis­taa, että mitä pienem­pi on puolueen eduskun­taryh­mä, sitä suurem­pi on yksit­täisen edus­ta­jan näke­mys­ten vaiku­tus puolueen (eduskun­taryh­män) anta­maan julk­isu­usku­vaan ja suun­taan. Vihrei­den kokolu­okas­sa on jo todel­la suuri merk­i­tys sil­lä, minkälaista aatemaail­maa edus­ta­vat ryh­mään valikoituvat.

   Kuten Ode alla sanoo, eihän puolueen yleis­es­ti hyväksy­tyssä lin­jas­sa ole juurikaan suun­nan­muu­tos­ta tapah­tunut n. vuosikymme­neen kuin lähin­nä puo­lus­tus­poli­it­ti­sis­sa ja ener­giapoli­it­ti­sis­sa kysymyk­sis­sä (kohti “oikeis­to­laisu­ut­ta”).

 3. Kun­han Vihreät vielä edes yrit­täi­sivät edes kam­pan­joi­da itse. Tilanne on surkea.
  Toiv­ot­tavasti ehdokkail­la itsel­lään on riit­tävästi rahaa, yksi ääni on noin 10 euroa kampanjaan.

  Per­in­teenä on voiv­otel­la vaalien jäl­keen, että mik­sei meitä ymmär­ret­ty äänestää. No, mik­siköhän, ja mik­si vaaleis­sa alisuo­ri­udu­taan ker­ta ker­ran jälkeen. 

  Kokoomus on hilanut itsen­sä PS:n apupuolueek­si, kos­ka hei­dän lib­er­aalilaidal­laan ei ole juuri asial­lista kil­pailua. Äänet tule­vat sieltä heille yrit­tämät­tä. Vihreät näyt­tävät taas halukkasti ole­van kuin joku Vasem­mis­toli­iton vart­tunut ver­sio ja sieltä ei ole ääniä luvas­sa. Yliopis­tot näyt­tävät toki jo menete­tyn kuten myös ikään­tyneem­mät äänestäjät. Tämä peli menetet­ti­in jo viime syksynä.

  Luon­nol­lis­es­ti kukaan paikkansa menet­tämistä pelkäävä ei ole kaivan­nut kil­pail­i­joi­ta, mut­ta kun se 12000 ään­tä per paik­ka olisi jotenkin kerättävä.

  Näil­lä ennusteil­la jos edes viisi paik­ka irtoaa niin hyvä. Paran­taa vielä voi. Onko joku ide­ologi­nen aja­tus, että ilman onnis­tunut­ta kam­pan­join­tia ja yrit­tämistä hom­ma sujuu?

 4. Arvostan Osmo näke­mys­täsi läh­es asi­as­sa kuin asi­as­sa, mut­ta Fatim Diar­ran fan­i­tuk­sesi on min­ulle ker­ta toisen­sa jäl­keen ylät­tävää. “Uskaltaa sanoa, mitä mieltä on” — tämä on kyl­lä tot­ta! Ongel­ma ei ole uskalluk­ses­sa, vaan pikem­minkin siinä mitä mieltä Fatim Diar­ra oikeasti on, esimerkkinä hänen ”ain­ut syy muut­taa met­sään on insesti”-kommenttinsa maaseudul­la asumis­es­ta. Miten voit jatku­vasti ilmaista tuke­si täl­laiselle tym­peälle vihamielisyy­delle? Oletko hänen kanssaan ken­ties samaa mieltä?

  1. Samaa mieltä. Jos Fatim nousee vielä Vihreis­sä merkit­täville paikoille, kyl­lä ainakin itsel­leni se on märkä rät­ti vas­ten kasvo­ja ja vaka­va harkin­nan paik­ka onko tämä se puolue johon halu­an enää sitoutua. Ei vain ins­es­ti ja vai­mon­hakkaamiskom­men­tit, hän on muutenkin tois­tu­vasti vään­tämässä kiilaa Helsin­gin ja muun Suomen väliin.

   Toki jos strate­gia on men­estyä Helsin­gin äänil­lä niin ok, mut­ta aika vaisuk­si jää puolueen kan­na­tus­po­ten­ti­aali jos näin.

  2. Ehkäpä Osmo tietää, että ihmistä ei tarvitse määritel­lä virhei­den perus­teel­la jot­ka ovat tapah­tuneet 6 vuot­ta sit­ten (etenkin henkilö on itse myön­tänyt virheik­si ja ne tapah­tui täysin poli­it­tikkona uute­na poli­itikkona aloit­ta­neelle). Ja ehkäpä oden tapa määritel­lä ihmistä poli­ti­ikkona ei ole se mitä type­r­ää joku on joskus vas­tan­nut kaverin­sa Face­book-kom­ment­ti­in, vaan se miten tekee politiikka.

   1. Sinivihreältä kohtu­ullis­ta­va kom­ment­ti min­un ehkä kohtu­ut­tomaan kri­ti­ikki­in, mut­ta silti, jos vaikka­pa San­na Marin tai Pet­teri Orpo tai Li Ander­s­son tai Maria Ohisa­lo tai Anna-Maja Hen­riks­son tai Sari Essayah tai vaikka­pa Osmo Soin­in­vaara olisi joskus julkaissut tuol­laisen kom­mentin, uransa olisi ollut taputel­tu anteek­sipyyn­te­ly­istä huoli­mat­ta. Itse­hän olen tästä (sinän­sä van­has­ta) julka­is­us­ta kau­nainen oikeas­t­aan vaan sik­si, että asun itse maaseudul­la ja kan­nat­ta­mani vihreä kansane­dus­ta­jae­hdokas jäi ran­nalle eduskun­nas­ta edel­li­sis­sä vaaleis­sa yhdek­säl­lä äänel­lä. Fatim Diar­ran julkaise­ma ihmisvi­hamieli­nen kom­ment­ti maaseudul­la asu­via kohtaan oli tuol­loin suosit­tu lyömäase Vihre­itä vas­taan ja söi kan­na­tus­ta merkit­tävästi. En tiedä miten vaikeak­si Vihrei­den kan­nat­ta­mi­nen pääkaupunkiseudun ulkop­uolel­la kan­nat­taa tehdä?

  3. Fatim diar­ra syyl­listyi kiiho­tuk­seen kansan­ryh­mää vas­taan eikä siitä olisi pitänyt pelkäl­lä anteek­sipyyn­nöl­lä selvitä

 5. Ko. ehdokkail­lakin taitaa valitet­tavasti olla kansan­ter­veysa­jat­telu aika vieras­ta. Kan­nat­ta­vat viinit ja kos­suko­lat maitokaup­poi­hin, kioskei­hin ja huolt­sikoille kum­mar­rus­ta kau­pan voit­to­jen hyväk­si. Vastuutonta.

 6. Yleis­es­ti vaa­likoneista se, että nehän ovat jo vuosia tehneet sel­l­aisen piruetin että “lib­er­aa­lik­si” päädytään, kun joko puolueesi tai sit­ten koneeseen vas­taa­ja kan­nat­taa mah­dol­lisim­man laa­jaa sääte­lyä, yhteiskun­nan ohjaus­ta ja eri­laisia puut­tumisia elämän­tapoi­hin esim. ran­gais­tusvero­jen muodossa.
  “Kon­ser­vati­iviksi” sit­ten potkaistaan, jos kan­natat vähänkin ohuem­paa val­tio­ta ja laa­jem­paa itsemääräämisoikeut­ta esim. talouselämän asioiden suhteen.
  Niin kään­tyi maail­mas­sa sanasto.
  Lisäk­si kansal­liskon­ser­vati­ivi sanana on kuin jonkin pro­pa­ganda­toimis­ton tuot­ta­maa inhokkikuvastoa.
  Kuka­pa sel­l­ainen halu­aisi olla? Ja har­va sel­l­ainen onkaan.
  Vastapuolel­la on sen sijaan määre­itä jot­ka olemme tot­tuneet liit­tämään hyvään ja pehmeään ja tavoiteltavaan.
  Ehkä sin­nekin pitäisi saa­da määrite, joka kuvaa elämiä var­tioivaa ja val­in­to­ja ohjavaa tah­toti­laa siel­lä “lib­er­aalil­la” puolel­la, mitä siel­lä 2000-luvul­la näyt­tää paljon ole­van. Käsit­teenä lib­er­aal­ius on muut­tunut kokon­aan toisek­si kuin ennen.
  Vaa­likoneet voisi min­un puolestani kieltää ja antaa porukoiden itse ajatel­la omat ajatuk­sen­sa lop­pu­un ilman väli­in tunke­vaa (epäon­nis­tunut­ta) mediat­ulkkia, aja­tu­so­hjuria. Vaa­likonei­den näkyvyyt­tä voisi ainakin vähen­tää ja liit­tää ne osak­si medi­an 10-kysymys ‑hupiosas­to­ja.

 7. OS: “Nykyi­nen vinouma on siis oikeas­t­aan äänestäjien vika.”

  Sekin on ilmeis­es­ti äänestäjien vika, että yhteiskun­nal­lises­sa keskustelus­sa lib­er­aalin Suomen ään­i­tor­ve­na viimeisen vuosikymme­nen kailot­tanut Heik­ki Pur­si­ainen on eduskun­tavaaleis­sa kokoomuk­sen eikä vihrei­den ehdokkaana?

  Vihreis­sä ja kokoomuk­ses­sa on lib­er­aalille kaupunki­laisäänestäjälle sama vika: on yksit­täisiä hyviä ehdokkai­ta, jopa ääni­har­avapo­ten­ti­aalia, mut­ta suuri mas­sa ja enem­mistö läpipääs­seistä tullee ole­maan muu­ta kuin mitä itse edus­taa. Vihreis­sä sään­tele­viä sosial­is­te­ja, kokoomuk­ses­sa kaverikapitalisti-konservatiiveja. 

  Sik­si oma ääneni menee kevääl­lä lib­er­aalipuolueelle. Sinne sinäkin nyky­isin kuuluisit.

  1. ” mut­ta suuri mas­sa ja enem­mistö läpipääs­seistä tullee ole­maan muu­ta kuin mitä itse edus­taa. Vihreis­sä sään­tele­viä sosial­is­te­ja, kokoomuk­ses­sa kaverikapitalisti-konservatiiveja. ”

   Ja per­sum­ieliset valit­taa Kokoomuk­ses­ta, että kon­ser­vati­ivisi­ipi on liian pieni ja puolueessa näkyvil­lä paikoil­la on pääasi­as­sa sosi­aalire­formis­te­ja, kuten Orpo, Mykkä­nen ja sit­ten vielä päälle se umpilib­er­aal­isi­ipi Eli­na Val­tosen johdol­la. Vai onko se Mykkä­nen enem­män liberaalisiipeä…?

 8. Ihan asi­as­ta toiseen, niin mil­laisia sum­mia mitkäkin puolueet mah­ta­vat käyt­tää kampanjointiin? 

  Tääl­lä Espoos­sa, tien­var­ret ovat täyn­nä Kokoomuk­sen ehdokkaiden main­ok­sia. Aikaisem­pi­in vaalei­hin ver­rat­tuna suo­ras­taan murskaa­van paljon. Seu­raavak­si tule­vat PS ja RKP ja vihreil­lä ja demareil­la vain muu­ta­ma has­su main­os välis­sä, suurin piirtein yhtä hyvin paljon kuin LiikeNyt:ilä. Jos vaalit käytäisi­in main­os­ten esi­in­tyvyy­den perus­teel­la niin kokoomus veisi 80% paikoista. Espoos­sa siis. Täl­lä voi olla tarkoi­tus myös, saa­da ihmiset kuvit­tele­maan että muil­la kuin koko­mus­laisil­la ei ole mitään mahdollisuuksia?

  1. Taloudelli­nen val­ta on huo­mat­ta­van epä­ta­sais­es­ti jakau­tunut­ta. Tämä näkyy tosi­aan hyvin konkreet­tis­es­ti vaalien alla. Taloudel­lis­es­ti hyväo­sais­ten etu­ryh­mäpuolueen Kokoomuk­sen vaal­i­main­ok­sia itsekin olen näh­nyt enem­män kuin kaikkien muiden puoluei­den yhteensä.

   Jokainen voi miet­tiä tältä poh­jal­ta onko val­ta demokra­ti­as­samme oikeasti niin tasais­es­ti jakau­tunut kuin ”yksi ihmi­nen, yksi ääni” hoke­mal­la voisi luulla.

 9. mitä on vasem­mis­to-oikeis­to akseli!

  mon­et tun­tuu ajat­tel­e­van että vasem­mis­toon menee ne jot­ka kan­nat­taa suun­nitel­mat­alout­ta ja oikeis­toon ne jot­ka ajat­telee että markki­na­t­alous on oike­as­sa. tosi­as­sa kaik­ki puolueet taitaa olla keskel­lä tässä ajattelussa.

  itse ajat­te­len enem­mänkin, kenen puoles­ta jär­jestelmä toimii. vasem­mis­toon menee ne jot­ka halu­aa jär­jestelmän kaikkien puoles­ta ja oikeis­tossa valikoidaan äänestäjä ryh­miä. itse kuu­lun vasem­mis­toon tässä ajat­telus­sa. siinä pis­teessä kun markkin­talous alkaa ole­maan auk­tori­teet­ti demokra­t­ian kus­tan­nuk­sel­la, niin kuri­in vaan.

  onko ay-liike vasem­mis­to­lainen vai oikeis­to­lainen!? jos ay-liike rupee aja­maan liiak­si oman ryh­män etua niin eikös se ole oikeistolainen.

  punav­ihreästä kuplas­ta näyt­tää tulleen joku haukku­masana, veikkaan että vain yritetään pelotel­la vasem­mis­toa keskem­mälle. suosit­telisin ettei näitä haukku­mami­ino­ja otet­taisi liian vakavasti.

  he jot­ka kri­ti­soi vihre­itä (tai muitakin) liial­lis­es­ta vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta niin kuulisin mielel­lään joitain esimerkkejä?

  itse halu­an muuten suun­nitel­mat­alous palokun­nat ja ostan piz­zat yksi­ty­isiltä. veikkaan että 99% äänestäjistä on samaa mieltä.

  1. Mul­la on tul­lut sel­l­ainen käsi­tys että punav­ihreät nyky­isin halu­a­vat suosia vähem­mistöjä, maa­han­muut­ta­jia ja naisia. Rajoit­taa autoilua ja ympäristölle haitallista teollisuutta.
   Punav­ihreä voi olla samal­la köy­hiä piiskaa­va kap­i­tal­isti, pääa­sia että se edis­tää vihreää siirtymää.

   1. Vihreil­lä on ensin­näkin oaha ongel­ma, kun he vetoa­vat lähin­nä naisiin. 

    Samat­en he puhu­vat vaal­imen­estys­tä ajatellen aivan liikaa vähem­mistö­jen tai todel­la pien­ten porukoiden asioista. Ei transsek­suaalien taik­ka maa­han­muut­ta­jien äänil­lä kovinkaan mon­taa edus­ta­jaa vali­ta, eikä masen­tunei­den korkeak­oulu­opiske­li­joiden (jot­ka hekin ovat pääasi­as­sa naisia). 

    Lisäk­si tun­tuu, että asi­akysymyk­sis­sä Vihre­itä ei näy ollenkaan, sen­si­jaan he ovat tukev­asti kult­tuuriso­dan etulinjassa. 

    Nyt kun jopa Vasem­mis­toli­it­to näyt­tää menevän ohi, niin voidaan perustel­lusti kysyä, että mik­si kukaan äänestäisi light-vasem­mis­toa, jos voi äänestää oikei­ta työväen­puolueitakin? Kaupunkien Oikeis­to­laiset taas ovat jo paen­neet muualle.

   2. @Syltty
    Olet aivan oike­as­sa. Min­ua ei esim häir­itse jos puolueen puheen­jo­hta­ja ja raskaan salkun min­is­teri on nainen, mut­ta alkaa häir­itä jos koko eduskun­taryh­mä paria poikkeusta luku­u­unot­ta­mat­ta ovat naisia.

    Vihreil­lä on toki kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa hyvät ase­mat ja tavoit­teet ainakin pk-seudul­la, mut­ta val­takun­nan­poli­ti­ikas­sa siitä on tul­lut yhden tai kah­den asian liike.

  2. “itse ajat­te­len enem­mänkin, kenen puoles­ta jär­jestelmä toimii. vasem­mis­toon menee ne jot­ka halu­aa jär­jestelmän kaikkien puoles­ta ja oikeis­tossa valikoidaan äänestäjä ryh­miä. itse kuu­lun vasem­mis­toon tässä ajat­telus­sa. siinä pis­teessä kun markkin­talous alkaa ole­maan auk­tori­teet­ti demokra­t­ian kus­tan­nuk­sel­la, niin kuri­in vaan.”

   Säätelemätön­tä markki­na­t­alout­ta tuskin yksikään maltill­i­nen oikeis­tolib­er­aali kan­nat­taa. Sehän johtaa pait­si tehot­to­muu­teen kaiken­lais­ten vipeltäjien takia, vaan myös, ja nimeno­maan määräävästä markki­na-ase­mas­ta aihetu­vi­in ongelmi­in, äärim­milleen monopolei­hin ja niiden ongelmiin.

   Sääli, ettei USAs­sa enää uskalleta puut­tua tähän asi­aan. Takavu­osi­na siel­lä hajoitet­ti­in ainakin lento- ja puhelin/tietoliikenneyhtiöitä, kun ne liian määrääviksi pää­sivät. Onnek­si EU yrit­tää vielä sinnitellä.

   Kap­i­tal­is­mi on itse asi­as­sa markki­na­t­alouden viholli­nen. Kun­non kap­i­tal­istin suurin unelma­han on päästä vähin­täänkin määräävään markki­na-ase­maan val­it­se­mas­saan markki­naseg­men­tis­sä, siis määrätä siinä hin­nat ja toimitusehdot.

   Äänestin vihre­itä vielä pari vaa­likaut­ta sit­ten. En enää, kun he nyt ovat samas­sa arvo­ken­tän lohkos­sa ja oleeliseti saman­laises­sa jakau­maku­vios­sa SDPn ja Vasem­mis­toli­iton kanssa. 

   Olen “pro (säädel­lyn) market”-ajattelun kan­nat­ta­ja. “Pro business”-ajattelua löy­tyy sekä arvokar­tan oikeas­ta yläkul­mas­ta että vasem­mas­ta alakul­mas­ta. Toki eri lähtökohdista.

 10. Itse iden­ti­fioidun punav­ihreäk­si, mut­ta olen huolestunut human­itäärisen maa­han­muu­ton vaiku­tuk­sista, kun Ruot­sis­sa on men­nyt meno niin hurjaksi.

  Ei tai­da olla Vihreis­sä ketään, joka olisi omak­sunut ter­vet­tä ikävi­in tosi­a­sioi­hi­in perus­tu­vaa maa­han­muut­toskep­sis­miä? Sitä ettei Ruotsin tilanteesta edes mitenkään huolestu­ta, on vaikea käsittää.

 11. En äänestä enää vihreitä 

  Liian kom­mu­nis­tisia ja se ei käy 

  Lisäk­si Uuden­maan sulut jne laittomuudet

 12. Hieno Osmo, että tuot esi­in vihrei­den vähän vähem­män vasem­mis­to­laisia vai­h­toe­hto­ja. Itse olen aiem­min äänestänyt Tuuli Kousaa ja näis­sä vaaleis­sa Atte Har­janne on tul­lut useis­sa vaa­likoneis­sa vas­taan min­ulle parhait­en sopi­vana ehdokkaana. Valitet­tavasti vain nämä edus­ta­vat vähem­mistöä nykyisessä vihreässä puolueessa.

  Pidän nykyisessä tilanteessa val­tion velka­an­tu­mista erit­täin aku­ut­ti­na ongel­mana. Sen takia tah­don saa­da eduskun­taan henkilöitä ja puoluei­ta, jot­ka otta­vat tosis­saan val­tion velan tait­tamisen. Lib­er­aalipuolue osuu arvokar­tal­la hyvin lähelle Atte Har­jan­net­ta ja he keskit­tyvät nimeno­maan leikkaa­maan, joten näis­sä vaaleis­sa ääneni menee lib­er­aaleille. Se ei tarkoi­ta sitä, että Lib­er­aalipuolue olisi absolu­ut­tis­es­ti parem­pi kuin vihreät, mut­ta tässä ajas­sa kun sekä inflaa­tio että korot ovat korkealle, he tar­joa­vat mielestäni parem­pia ratkaisu­ja kuin vihreät.

 13. Liityin muu­ta­ma viikko sit­ten vihreisi­in, kos­ka olen lib­er­aali ja min­ul­la on vihreät arvot. Näistä lähtöko­hdista Atte Har­janne ja Tuuli Kousa nousi­vat kaikissa vaa­likoneis­sa viiden kär­keen. Aiemin olen äänestänyt Osmo Soininvaaraa.

  Olen työk­senikin seu­ran­nut pitkään poli­ti­ikkaa. Käytän­nössä vihreät ja RKP ovat selkeästi lib­er­aaleim­mat eduskuntapuolueet. 

  Vihreässä liik­keessä on vasem­mis­to­laisem­minkin ajat­tele­via, mut­ta siitä huoli­mat­ta se on ain­oa vai­h­toe­hto viher­lib­er­aalille poli­it­tiselle vaikut­tamiselle. Uskon, että yhä use­ampi pää­tyy jatkos­sa kanssani samoille jäljille. 

  Toiv­ot­tavasti mah­dol­lisim­man moni äänestää jo näis­sä vaaleis­sa rehellis­es­ti, eikä vain ota kan­taa kol­men kärkeen.

 14. Olen HS:n koneessa siel­lä Aten ja Tuulin paikkeil­la, Uudel­la­maal­la niil­lä liepeil­lä on vain muu­ta­ma RKP:n ja vihrei­den ehdokas, pari kokoomus­laista ja yksi demari, mut­ta ei minkään puoleen pain­opis­tet­tä tai puheen­jo­hta­jaa lähi­mail­lakaan. Hesarin vaa­likoneen oikeis­to-vasem­mis­to-kysymyk­set oli­vat kuitenkin huono­ja, läh­es puo­lessa annet­tu vas­taus­jana ei min­ulle sopin­ut vaan olisi pitänyt vas­ta­ta sen ulkop­uolelta. Ympäristöradikaali vah­vasti markki­na­t­alous­mieli­nen vah­vaa EU:ta, perus­tu­loa ja yksilön­va­paut­ta kan­nat­ta­va lib­er­aali on aikalail­la puoluekoditon.

 15. “Tuuli jät­ti poli­ti­ikan vuon­na 2019 ja siir­tyi kokon­aan elinkei­noelämään, jos­sa hän on tehnyt nousu­jo­hteisen uran toimien johtote­htävis­sä SanomaWSOY:ssä, Nes­teel­lä, Gum­meruk­ses­sa, Milt­tonil­la, OP:ssa ja Sofigatessa.”

  Näin Tuuli Kousaa tun­tem­at­ta tuo virke näytää siltä, että hän on viimeisen neljän vuo­den aikana saanut potkut kuud­es­ta firmasta.

 16. Kom­ment­tisi herät­tivät moni­akin ajatuk­sia. Ensin­näkin voisi pohtia onko julki­nen kuva vihreistä täysin väärä — vai onko sin­un kuvasi vihreistä epä­tark­ka. Argu­ment­tisi jos­sa (suuri) osa vihrei­den ajatuk­sista jul­ki tuo­ta­va info — kuten kansane­dus­ta­jat (ja hei­dän mielip­i­teen­sä) eivät edus­ta todel­lista vihreyt­tä on hie­man outo. Ehkä he edus­ta­vat juuri sitä vihreyt­tä joka on todel­lista, ja he ovat jät­täneet kauas taak­seen sin­un edus­ta­masi vihrey­den? Jakkupukuih­miset, ynnä muut, jot­ka joutu­vat tekemään ratkaisu­ja todel­lises­sa maail­mas­sa voivat vieroksua kyvyt­tömyyt­tä erot­taa puh­da­sop­pisu­us ja reaal­i­maail­maa paran­ta­vat teot toi­sis­taan. Ehkä vika ei olekaan hei­dän mielipiteissään?

  Suurin yllä­tys oli Fatim Diar­ran nos­t­a­mi­nen loistopoli­itikok­si muiden yläpuolelle. Kuten jo muu­ta­ma kir­joit­ta­ja vas­tasikin, niin vihreän kuplan ulkop­uolel­la mieliku­va hänestä on täysin päin­vas­tainen kuin ker­tomasi. Hänen ulostu­lon­sa, ja se ilmainen sähköpyörä Helka­mal­ta, ovat luoneet min­ullekin hyvin vah­vat epäi­lyk­set Fatimin arvostelukyvystä.

 17. Miten vihreis­sä voi nyt lib­er­aalin puolueen voi joku nähdä, on aikamoinen hokkuspokkus.
  Sääte­lyä, ohjaus­ta, elämän­taamoral­is­mia, puut­tumishalukku­ut­ta jokaisen arkiseen elämään.
  Kyl­lä ne lib­er­aalit on ihan muualla. 

  Tämä nuorem­mille tiedok­si. Tai siis ajatteluun.

  1. @ sama setä

   en tiedä miten tuo vihrei­den lin­ja pitäisi markkinoida.

   on tul­lut opit­tua että ääri-lib­er­al­is­mi ei joh­da parem­paan lop­putu­lok­seen, ja rahan vapaus ei ole sama asia kuin ihmis­ten vapaus.

   itse tun­nus­tau­den enem­mänkin sosi­aalilib­er­aa­lik­si, mut­ta sekään ei ole absoluuttinen.

 18. 18-vuo­ti­aas­ta 54-vuo­ti­aak­si olen jokaises­sa vaalis­sa äänestänyt vihre­itä (pres­i­dentin vaalin toisel­la kier­roksel­la ei ole aina ollut mahdollisuutta).
  Ääni menee nyt ensim­mäisen ker­ran demareille. Han­kalaa on, mut­ta siedet­tävä ehdokas löytyi.
  Gallupit pukkaa­vat nyt niin tym­peää hal­li­tus­po­h­jaa, että tämä tun­tuu ole­van ain­oa keino vaikut­taa vaalin lop­putu­lok­seen ja mah­dol­liseen hallituspohjaan.
  Enkä tai­da olla ain­oa vihre­itä aikaisem­min äänestänyt joka nyt tak­tikoi samoin.
  Demarei­den vaalivoit­to ja suurim­man puoleen ase­ma on ain­oa keino, jol­la myös vihrei­den tavoit­teet seu­raaval­la vaa­likaudel­la saadaan eteenpäin.
  Eikä tilanne tämän suh­teen näytä aivan mah­dot­toma­l­ta. Por­varipuolel­la käy­dään kovaa hege­mo­ni­atais­toa, eikä siel­lä ään­ten keskit­tämis­es­tä ole tietoakaan.
  Seu­raavis­sa vaaleis­sa lupaan pala­ta ruotuun.

  1. @Jussi
   eipä huvit­taisi torua demare­i­ta äänestämis­es­tä, torumpa sit­tenkin. oikeas­t­aan ker­ron toisin.

   kun gallup­pia kat­se­lee, niin min­u­akin hirvit­tää pamp­pu kolmikko. ja jäin miet­timään että tak­tikoidaanko pikkupuolueis­sa joku kolmes­ta. esim vasem­mis­toli­itossa demare­i­ta, rkp:ssa jokin, kd:ssa ehkä kokoomus­ta, ja jne.

   minä olen niin … kyr­si­in­tynyt noi­hin pamp­pui­hin että sik­si menee ääni vihreille, ja oli muuten ekat vaalit jois­sa annoin huo­mat­ta­van lahjoituk­sen vihreille omaan bud­jeet­ti­in näh­den, (kokoomuk­selle tasku­ra­ho­ja). olin kyl­lä lahjoit­tanut aiksemminkin.

   itse olen äänestänyt vihre­itä 2003 läh­tien joka vaaleis­sa. enkä ole ikinä äänestänyt tar­ja halosta ja sauli niin­istöä. ker­ran äänestin demare­i­ta joskus 1990-luvul­la, … hävet­tää vieläkin.

   tuos­ta hal­li­tus­po­h­jas­ta tek­isi mieli tarkem­min, mut­ta lyhyt ver­sio. jos gallupit toteu­tuu niin pikkupuoluei­den ja keskus­tan pitäisi pakot­taa sdp, kokoomus ja perus­suo­ma­lainen pakkoli­it­to. joo on huono, mut­ta tätähän suo­ma­laiset äänesti joten sitä annetaan.

 19. Ok. Kysymys oli tarkoitet­tu qua­si­minuk­selle, jon­ka kom­ment­tia en ehkä ihan tajunnut.
  Vihre­itä ilmeis­es­ti. Mut­ta perustelui­ta en kyl­lä ymmärtänyt.
  Huomen­na ennakkoäänestys alkaa. Osmon ehdokkaat minus­takin todel­la hyviä!

  1. @ Jus­si
   vihre­itä kuitenkin.

   itse nou­datan yksi­ty­isyyt­tä julk­i­si­sis­sa keskusteluis­sa, joten en anna tarkko­ja tieto­ja jos voidaan jotenkin yksilöidä tai jäljilt­tää, joten en ker­ro vaalipi­ir­iä, vaik­ka isohko­ja onkin.

   itsekään en hirveästi tykkää por­vareista, tosin kokoomus ja perus­suo­ma­laiset voivat olla niin riitele­viä että saa­vatko mitään aikaisek­si. mut­ta pahim­mat voivat olla demar­it, jot­ka eivät ole vas­tavoima porvareille.

   joskus sanon että kokoomus on demar­it maalat­tuna sinisek­si, onko demar­it kokoomus­laisia maalat­tuna punaiseksi.

 20. Minäkin äänestän Atte Har­jan­net­ta, vaik­ka Atte on esim. Hesarin vaa­likoneessa ihan reilusti min­ua oikeam­mal­la. Syynä on pait­si asiaosaami­nen myös se, että halu­aisin Vihreistä puolueen, johon mah­tu­isi porukkaa myös kokoomuk­sen vihreältä laidalta.

 21. Nämä valin­nat eivät ehkä edus­ta Vihrei­den luon­non­suo­jelullis­in­ta siipeä, Har­jan­teesta en niin tiedä. Jos Helsin­gin Vihreistä olisi pakko vali­ta luon­to­myön­teinen ehdokas — jol­laiset alka­vat ole­maan harv­inaisuuk­sia — niin Mari Holopainen tai Shawn Huff. Ei ole sat­tumaa, että Vihreät ovat Helsingis­sä vas­tatu­u­lessa; paljon­puhu­vaa on se, että Vihre­itä edus­ta­va ympäristömin­is­teri — joka on lois­ta­va sote-poli­itikko — yrit­tää loba­ta Helsingille poikkeusta EU:n ennallistamisdirektiiviin. 

  Diar­raa minäkin ihmette­len. Var­maan en ole kohderyh­mää, mut­ta se, että hänelle tois­tu­vasti annetaan vas­tu­ullisia tehtäviä ker­too siitä, että Vihreät eivät oikeasti ole kiin­nos­tuneitakaan tavoit­tele­maan Kehä kol­mosen ulkop­uolisia äänestäjiä. Tosin tämä möläyt­te­ly ei ole Helsin­gin Vihreis­sä uut­ta; aiem­min siel­lä vaikut­ti eräs Oskala.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.