Tuottaville yksilöille paremmat terveyspalvelut?

Olen sil­loin täl­löin illanis­tu­jai­sis­sa kysel­lyt, olisiko perustel­tua pri­or­isoi­da ter­vey­den­huol­los­sa niiden ihmis­ten ter­veyt­tä, joiden arvo Suomen kansan­taloudelle on suurin. Hei­dän mak­samil­laan veroil­la koko hom­ma hoidetaan.

Vas­tauk­set ovat olleet yleen­sä kauhis­tunei­ta. Noin ei voi tehdä. Ter­vey­den­huol­los­sa kaikkien on olta­va tasa-arvoisia. Olisi suo­ras­taan nat­simeininkiä pan­na ihmiset jonoon hyödyl­lisyyten­sä perusteella.

Näin meil­lä kuitenkin ter­vey­den­huolto on jär­jestet­ty, eikä tästä voi edes syyt­tää nat­se­ja eikä edes poli­it­tista oikeis­toa. Poli­it­ti­nen työväen­li­ike pitää työter­veyshuoltoa keskeisenä saavu­tuk­se­naan. En tarkoi­ta pakol­lista työter­veyshuoltoa, joka keskit­tyy lähin­nä työolo­jen vah­timiseen, vaan vapaae­htoista siis työter­veyshuoltona annet­tua sairaan­hoitoa ja lääkärinvastaanottoja.

Tätä työssä ole­vat hoide­taan ensin ‑peri­aatet­ta voidaan yrit­tää perustel­la sil­lä, että se tukee kansan­talout­ta eikä ilman toimi­vaa kansan­talout­ta olisi minkään­laista terveydenhuoltoa.

Jos tätä käytetään perus­teena, pitäisi vielä löytää perus­teet sille, mik­si ihmi­nen pudote­taan huonom­man ter­vey­den­huol­lon pari­in heti sinä päivänä, kun hän joutuu työt­tömäk­si. Itse asi­as­sa työt­tömyy­den alkuhetki­in liit­tyy tilas­tol­lis­es­ti melkoisia ter­veysriske­jä. Olisi helpom­pi perustel­la päin­vas­taista, että tuo­hon elämän­vai­heeseen liitet­täisi­in tehostet­tu­ja terveyspalveluja.

Sit­ten tietysti joku yrit­tää väit­tää, ettei työter­veyshuolto anna parem­paa ter­vey­den­hoitoa vaan että ter­veyskeskuk­sis­sa saata­va hoito on ihan yhtä hyvää. Jos näin on, mik­si siitä työter­veyshuol­losta sit­ten niin innokkaasti pide­tään kiinni?

Joku tietysti kek­sii, että yri­tyk­set ja työn­tek­i­jät kus­tan­ta­vat työter­veyshuol­lon veroil­laan –niin kuin kaiken muunkin terveydenhuollon.

25 vastausta artikkeliin “Tuottaville yksilöille paremmat terveyspalvelut?”

 1. Keskeinen han­kalu­us on siinä, että lääkäre­itä on tarpeeseen näh­den liian vähän; jokainen yksi­ty­is­puolelle siir­tyvä on pois julkiselta ja toisaal­ta niukku­us sinän­sä pakot­taa mak­samaan kovem­paa palkkaa ja lisää siten kus­tan­nuk­sia. Tämän vuok­si pitkän tähtäyk­sen ratkaisu on koulut­taa lääkäre­itä niin paljon, että työt­tömyyt­tä sil­läkin alal­la on siinä kuin muil­lakin. Ongel­ma tässä on se, ettei tämä tietenkään ole lääkärei­den mieleen ja lääketi­eteell­siä tiedekun­tia kum­minkin johta­vat lääkärit; seu­raus tästä etur­i­s­tiri­idas­ta nähti­in, kun hoita­jien täy­den­nysk­oulu­tus lääkäreik­si vesitet­ti­in tekemäl­lä tuos­ta täy­den­nysk­oulu­tuk­ses­ta pidem­pi kuin varsi­nais­es­ta lääkärik­oulu­tuk­ses­ta. Tämän vuok­si sopisi kokeil­la kan­nustei­den muut­tamista, esimerkik­si siten, että lääkärinä toim­imi­nen muuten kuin julkises­sa viras­sa vaatisi eril­lisen luvan, joi­ta myön­net­täisi­in vain sil­loin kun julkiset virat on tyy­dyt­tävästi täytet­ty; lupa olisi määräaikainen ja ne myytäisi­in huu­tokau­pal­la, jos­ta saata­vat varat ohjat­taisi­in julkisen ter­vey­den­huol­lon rahoituk­seen. Vai­h­toe­htoinen malli, joka johtaisi samaan tulok­seen, olisi per­iä kaik­il­ta lääkäreiltä vuo­tu­inen toim­ilu­pa­mak­su, jon­ka tuot­to niinikään menisi julkiseen ter­vey­den­huoltoon: julkiselle ter­vey­den­huol­lolle ei tulisi tästä net­toku­lua, yksi­tyiselle sen sijaan kyl­lä eli tämä olisi käytän­nössä yksi­tyiseen ter­vey­den­huoltoon kohdis­tu­va vero, jol­la rahoitet­taisi­in julk­ista. Toim­ilu­pa­mak­su voisi aluk­si olla vaikka­pa 100 000 €/v, jota sit­ten säädet­täisi­in niin, että julkiset virat olisi tyy­dyt­tävässä määrin täytet­ty. Näitä sopisi soveltaa myös mui­hin niukku­ud­es­ta kär­sivi­in ter­vey­den­huol­lon ammat­tiryh­mi­in. Lääkärei­den kohdal­la eri­tyi­nen ongel­ma on tosin se, että ammat­ti­tyh­mäl­lä on suh­teet­toman suuri poli­it­ti­nen vaiku­tus­val­ta; tässä pitäisi vain kaikkien muiden liit­toutua tätä vas­taan: yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto, jos­sa ne joil­la ei ole vara mak­saa jätetään hoita­mat­ta — eli liikei­dea on pohjim­mil­taan “rahat tai hen­ki” — on syvästi epäeet­tistä toim­intaa, jom­moista ei pidä suvaita.

  1. Tuol­lainen yksi­tyiselle sek­to­rille työl­listymisen estämi­nen ei ole mah­dol­lista, kos­ka Suomen perus­tus­la­ki ja elinkeino­va­paus. Lisäk­si EU-oikeus on esteenä myös.

   Lääkärien lukumäärä on tosi­aan peru­songel­ma. Toki sekin tiede­tään, että lääkärimäärän kasvu syn­nyt­tää lisää ter­veyspalvelui­ta ja samal­la myös lisää kysyn­tää näille palveluille. Työter­vey­den ohi­tuskaistas­ta on seu­ran­nut ainakin se, että tulee iso määrä suh­teel­lisen turhia palvelui­ta han­kit­tua. Kun työter­veyshuol­los­sa käy, hoito­su­un­nitel­maa tehtäessä ensim­mäi­nen toimen­pitei­den val­in­taan vaikut­ta­va huomio lääkäriltä on aina, että kat­so­taan­pas ensin, että mitä tei­dän työ­nan­ta­jan han­kki­ma palvelu pitääkään sisäl­lään. Jos palvelu on ostet­tu laa­jana, on piik­ki auki, ja poti­laan toivei­den mukaan tätä lähetetään jos jonkin­laisi­in mit­tauk­si­in, joi­hin läh­eskään kaikkia nyt lähetet­täviä poti­lai­ta ei lähetet­täisi, jos kulu­ja pitäisi pri­or­isoi­da. Vas­taavasti tosi­aan työtön puolestaan laite­taan ajan­va­rausjonoon, jos­ta pääsee vas­ta ensim­mäiselle luukulle jos­sain vai­heessa, ja jatko­tutkimuk­si­in ei usein lainkaan.

   Ihmis­ten poten­ti­aa­li­nen kysyn­tä ter­veyspalveluille, jot­ka voivat piden­tää elinikää, paran­taa oloti­laa sekä vaikka­pa muoka­ta ulkonäköä, ovat poten­ti­aalis­es­ti mil­tei rajat­tomat. Lääketi­eteen kehit­tyessä tulee yhä uusia ja taas uusia palvelui­ta, joi­ta on mah­dol­lista ostaa.

 2. Ongel­ma ei ole kovinkaan suuri, jos työter­veyshuol­lon asi­akas saa ain­oas­taan ter­vey­den­huolton­sa hie­man nopeam­min kuin työ­markki­noiden ulkop­uolel­la ole­va julk­ista ter­vey­den­huoltoa käyt­tävä, mut­ta itse vaikut­ta­va hoito/operaatio on saman­ta­soinen laadullis­es­ti. Luulisin, että sen kanssa vielä voimme elää, että työ­markki­noiden ulkop­uolel­la ole­va voi odot­taa ei päivystys­lu­on­teista hoitoa muu­ta­man päivän/viikon pidem­pään kuin työ­markki­noil­la oleva.

  Ongel­mallisek­si tilanne muo­dos­tuu sil­loin, jos julkisel­la ei pääse vas­taavi­in hoito­toimen­piteisi­in kuin työter­veyshuol­los­sa, vaikkakin jou­tu­isi jonot­ta­maan ja odot­ta­maan hoitoon pääsyä hie­man pidem­pään. Se olisi jo yhden­ver­taisu­u­den kannal­ta vaikeasti perusteltavis­sa, toisin kuin muu­ta­man viikon jonotus

  1. Ei se julkisel­la puolel­la ole pelkästään muu­ta­man päivän tai viikon odotus, vaan mon­esti kuukausien, jopa yli vuo­den jono­tus. Akuu­tit tilanteet julkisel­la puolel­la toki hoide­taan moitteettomasti.

   Työter­veyspuolen erikoisu­us on, että koke­mani mukaan monis­sa työ­paikois­sa oma­lääkäri-jär­jestelmä niis­sä toi­mi. Jos se saataisi­in toim­i­maan myös julkisel­la puolel­la, ongel­mat väheni­sivät oleellisesti. 

   Omako­htainen esimerk­ki: Kävin aikoinaan tietyn tois­tu­van ongel­man kanssa parin vuo­den aikana usei­ta ker­to­ja sekä julkisel­la puolel­la että oma­l­la työter­veyslääkäril­lä. Julkisel­la puolel­la sovit­ti­in aina uusi aika 3 kk päähän. Sit­ten yht­enä päivänä työter­veyslääkäri otti yhteyt­tä ja ehdot­ti, että tämä nyt tutk­i­taan, ja että sopisiko täl­lainen tutkimus­pat­ter­is­to. Sopi, ja syöpä löy­tyi, eikä se ollut ehtinyt lähet­tää etäpesäkkeitä. Siitä on jo läh­es 20 vuot­ta, ja hengis­sä olen, ja olen julkisen puolen muu­ta­man vuo­den välein tapah­tu­vas­sa seu­ran­nas­sa, mis­sä ei ole mitään moittimista.

   Olisiko­han ero se, että oma­lääkäri-jär­jestelmässä ihmiset ovat lääkärille “tut­tu­ja”, mut­ta nykyisel­lä julkisel­la puolel­la pelkästään vas­taan­ot­toti­lanteen ja doku­ment­tien perus­teel­la hah­motet­tu­ja “poti­lai­ta”?

 3. Vas­tauk­se­na (retoriseen?) kysymyk­seen siitä, mik­si työter­veyshuol­losta pide­tään kiin­ni on saavutet­tavu­us. Sairas­tu­in lievästi juuri vähän aikaa sit­ten ja tarvitsin lääkäriltä ensisi­jais­es­ti lääk­ere­septin, diag­noosi oli selkeä jo oirei­den perus­teel­la. Soit­tooni työter­vey­teen vas­tat­ti­in noin min­uutin jono­tuk­sel­la ja aika lääkärille löy­tyi 1,5 tun­nin päähän. Vas­taan­otolle pääsin tarkalleen sovi­t­ul­la ajal­la ja 10 min­u­ut­tia myöhem­min kävelin sieltä ulos lääk­ere­septin ja sairaslo­ma­la­pun kanssa.

  En tiedä miten tuo olisi mah­tanut nykyisel­lään toimia julkisel­la (Helsingis­sä), mut­ta on help­po kuvitel­la että odotusa­jat kaikissa vai­hes­sa oli­si­vat olleet ihan jotain muu­ta. En sinäl­lään epäile laat­ua, eli saman diag­noosin ja reseptin olisin var­maan saanut mis­tä vain, lop­ul­ta. Tilanne toki muut­tuu ihan toisek­si kun hoide­taan vaikeampia ja pidem­pikestoisia sairauk­sia, mut­ta täl­laiseen “perushoitoon” työter­vey­den etu sen piiris­sä oli­joille on todel­la suuri.

  Suh­taudun varovaisen posi­ti­ivis­es­ti ajatuk­seen, että työter­veys hoitaisi vain sitä peruste­htävään­sä ja muu sairau­den hoito siir­ret­täisi­in julkiselle puolelle. Tai siis käytän­nössä työter­vey­den rahoi­tus­malli muute­taan sel­l­aisek­si, että sen mak­saisi­vat kokon­aan työ­nan­ta­jat ja ‑tek­i­jät ilman mitään julk­ista rahaa, jol­loin työter­veys liukuisi joka tapauk­ses­sa kohti lak­isääteistä tehtävään­sä. Tästä tule­vaa julkisen rahan säästöä pitäisi kuitenkin sit­ten jotenkin kor­vamerk­i­tysti ohja­ta julkisen ter­vey­den­huol­lon ongelmien paikkaamiseen.

 4. Ode esit­tää kysymyk­sen: “Tuot­taville yksilöille parem­mat terveyspalvelut?”

  Näin­hän meil­lä nyt tehdään. Varsinkin men­estyvät fir­mat tar­joa­vat työn­tek­i­jöilleen oleel­lis­es­ti parempia/laajempia työter­veyspalvelu­ja kuin julki­nen puoli. Se vieläpä osit­tain kom­pen­soidaan julkiselta puolelta.

  Tämä on hyvä ja toimi­va sys­tee­mi, mut­ta tietenkin rajusti kismit­tää Soten sössineitä sosialistejamme.

  Vasem­mis­to halu­aakin nyt heiken­tää yksi­tyisen puolen “kohtu­ut­toman hyviä” työter­veyspalvelu­ja, jos­sa ei tarvitse jonot­taa ja saa mm. huip­puta­son erikois­lääkärin palvelu­ja juuri hänen ter­veysti­lanteeseen­sa pere­htyneiltä ja tehokkail­ta alan osaajilta.

  Sosial­is­mis­sa­han kaikil­la pitää asi­at olla yhtä huonos­ti! Marx­in opeis­sa­han ei ole edes ihmisen käsitet­tä, saati sit­ten per­son­al­lista terveydenhoitoa!

  Tämäkin taas osit­taa sen, että Suo­ma­lainen sosial­isti­nen talouskokeilu on tul­lut tien­sä päähän!

  Tilalle tarvi­taan kiireesti markki­na­t­alouden ehto­jen mukainen talous­re­for­mi, jos­sa ihmi­nen on keskiössä ja jos­sa on voimas­sa esim. omaisu­u­den suo­ja, joka nyt on kyseenalainen. Tässä muis­tuu mieleen 90-luvun Koivis­ton Kon­klaavi, jos­sa suurelta joukol­ta yrit­täjiä pöl­lit­ti­in omaisu­us, sekä nyt meneil­lään ole­va yksi­ty­is­met­sien sosial­isoin­ti ja tulos­sa ole­va exit-vero, jne.

  Ja vielä: Suo­mi on olev­inaan ei-kor­rup­toitunut maa. Olemme kuitenkin kehit­täneet oman kor­rup­toituneen “sulle-mulle”-systeemin, joka läpäisee koko yhteiskuntamme.

  Tuo kor­rup­tio alkaa jo Perus­tus­laki­valiokun­nas­ta, jos­sa samat ihmiset jot­ka säätävät
  lake­ja tulk­it­se­vat itse ko. lakien perutus­lail­lisu­u­den. Siinä ovat puk­it kaal­i­maan vahti­na! Tästä esimerkkinä voisi luetel­la vaik­ka kuin­ka mon­ta jopa kansalaisen PERUSOIKEUKSIA rajoit­tavia lakeja…

  Tarvit­semme kiireesti Perus­tus­lak­i­tuomiois­tu­imen, joka lopet­taa tämän yhteiskun­tamme kehi­tys­tä hait­taa­van, moraalit­toman “sulle-mulle” korruption.

  1. Taas ker­ran usko­ma­ton­ta son­taa Korp­pool­ta. Soten sös­si kepu maakun­ti­neen, ja ihmisen käsite puut­tuu nimeno­maan oikeis­ton sanakir­jas­ta. On myös lapsel­lista selit­tää omaa men­estymät­tömyyt­tään “sosial­is­mil­la”, Suomes­ta löy­tyy men­estyviä ja kas­vavia yri­tyk­siä pil­vin pimein.

   1. Sep­po Korp­poo toi kyl­lä hyviä point­te­ja Sote puolelta jos­sa Korp­poo on siinä oike­as­sa että poli­it­ti­nen vasem­mis­to on ide­al­o­gisel­la uud­is­tuk­sel­la ajanut alas yksi­ty­is­ten ter­veyspalvelu­jen roolin julkisel­la puolella. 

    Fidel voit kai myön­tää että poli­it­ti­nen vasem­mis­to taipui Kepun edessä vaik­ka oli oppo­si­tios­sa 2015–2019 vas­tus­tanut yhdessä rin­ta­mas­sa maakun­ta mallia kun Suomes­sa oli porvarihallitus. 

    Todel­lisu­udessa poli­it­ti­nen vasem­mis­to teki Keskus­tan kanssa kau­pat 2019 jos­sa Kepu luopui valin­nan­va­paud­es­ta ja poli­it­ti­nen vasem­mis­to hyväksyi 18 maakun­ta poh­jan. Juuri tuon 18 maakun­ta mallin poh­jal­ta Sote on liian kallis laitos siihen päälle vielä COVID pan­demi­an aiheut­ta­ma hoito vaje. 6 maakun­taa oli ollut paljon parem­pi vai­h­toe­hto plus pääkaupunkiseudulle oma erilli­nen ratkaisu, nyt vain Helsin­ki sai oman eril­lisen ratkaisun.

   2. Hyvä Fidel,

    Kiitos kom­men­tis­tasi.

    Olen kol­men men­estyvän yhtiön toim­i­tusjo­hta­ja ja mei­dän ihmisil­lä on aivan eri­no­mainen, oma­lääkäri-työter­veyssopimus Pih­la­jalin­nas­sa. Suosit­te­len tätä kaikille.

    Eräs yhtiöistäni on Ratek­oulu­tus Oy, jon­ka kurs­sel­la käy vuosit­tain yli 6000 suo­ma­laista oppi­mas­sa uusia ja ajanko­htaisian asioita.

    Fidel, olet ter­ve­tul­lut kurs­seillemme oppi­maan uut­ta. Tässä kurssi­tar­jon­tamme: https://www.ratekoulutus.fi

  2. Sep­po Korp­poo liit­tää 1990-luvun pankkikri­isin vasem­mis­ton ja pres­i­dent­ti Mauno Koivis­ton syyk­si vaik­ka Suomes­sa oli 1991–1995 por­var­i­hal­li­tus joka hoiti pankkikri­isin siten miten se nyt sen hoiti. Tuo Korp­poon läh­es aina esi­in tuo­ma Koivis­ton kon­klaavi joka oli itse virallisesti
   nimeltään TASAVALLAN PRESIDENTIN JÄRJESTÄMÄ OIKEUSPOLIITTINEN KESKUSTELUTILAISUUS vuodelta 1992 oli aivan tavalli­nen talous­poli­it­ti­nen sem­i­naari jol­la ei ollut mitään juridil­lista toimi­val­ta tehdä mitään päätök­siä pankkien tai niiden asi­akkaiden ohi. 

   Itse asi­as­sa ne oli­vat suo­ma­lais­ten liikepankkien johto jot­ka yrit­tivät saa­da yksi­ty­isiltä velal­lisil­ta oikeusteitse saatavia takaisin vaik­ka samal­la kyseiset pankit oli­vat saa­neet pankki­tukea mil­jardeil­la sil­loisen Suomen markan edestä joka oli siis veron­mak­sajien rahaa. 

   Esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa jos­sa oli 1990-luvul­la säästö­pankkikri­isi oli lain­säädän­nön mukaan kiel­let­ty hake­mas­ta asi­akkail­ta saatavia takaisin kos­ka Yhdys­val­tain lain­säädän­tö tun­tee henkilöko­htaisen konkurssin mahdollisuuden

   1. Suomes­sa kyseessä oli oikeasti bail-in menet­te­ly jos­sa tal­let­ta­jien varo­ja voiti­in käyt­tää pankin taseen tai mak­su­valmi­u­den vahvistamiseen.

    On puhut­tu val­u­ut­ta­lain­oista. Niistä suurin osa taisi olla suo­ma­laisia tai suo­ma­lais­ten taho­jen jär­jestämiä ja monis­sa tapauk­sis­sa niiden ehto­ja toden­näköis­es­ti rikot­ti­in tai tulkit­ti­in pankin hyväk­si ja lainan­ot­ta­jan haitaksi.

    Edelleenkään kun­nol­lista henkilöko­htaisen konkurssin mah­dol­lis­tavaa menet­te­lyä ei ole saatu luo­tua. On vain päällekkäisiä menet­te­lyjä jot­ka pitävät byrokra­t­ian määrän korkeana.

    “Koivis­ton kon­klaavi” oli olen­nainen osa pros­es­sia jos­sa val­tio vieti­in EU:n jäseneksi.

    Esimerkik­si pankkien vakavaraisu­usaste piti saa­da korkeam­mak­si ECU-sään­tö­jen takia. Ecun poh­jalle luoti­in myöhem­min Euro.

    Kyse oli myös val­tion merk­i­tyk­sen laa­jen­tamis­es­ta eli val­lan haalimisesta.

    Melkoinen osa tästä on luovutet­tu myöhem­min EUlle ja sen institutioille.

   2. Tuos­sa antti.k kir­joit­taa erit­täin asiantun­te­vaa tek­stiä. Valveu­tuneet ovat jo kauan tietäneet nämä tosi­asi­at, mukaan lukien allekirjoittanut.

    Tuon Koivis­ton Kon­klaavin paper­it ovat vieläkin salaisia ilmeis­es­ti juuri sik­si, että “Koivis­ton kon­klaavi” oli olen­nainen osa pros­es­sia jos­sa val­tio vieti­in EU:n jäseneksi.

    Koko menet­te­ly kuvas­taa sitä, että Suomes­sa kansalaisen omaisu­us ei tuol­loin ollut tur­vat­tu, eikä se ole sitä vieläkään.

    Perus­tus­lain “15 § Omaisu­u­den suo­ja. Jokaisen omaisu­us on turvattu.
    Omaisu­u­den pakkol­u­nas­tuk­ses­ta yleiseen tarpeeseen täyt­tä kor­vaus­ta vas­taan sääde­tään lail­la” — vedet­ti­in tuol­loin ves­sas­ta alas!

    Tämä tilanne ja hir­mu­vero­tus nos­ta­vat Suomen maariskiä niin, ettei tänne kan­na­ta kerätä var­al­lisu­ut­ta ja investoi­da uuteen tekni­ikkaan. Suury­htiömme ja parhaat pk-yri­tyk­set ovatkin paljolti siir­tyneet investoimaan ja työl­listämään muualla.

  3. Se ei ole kyl­lä enään perustelui­ta pitää ns Koivis­ton kon­klaavin papere­i­ta salaisi­na 32 vuo­den tapah­tuneesta tapah­tu­mas­ta mut­ta jos asi­aa tark­istelee his­to­ri­an aika­janal­la niin antti k:n mainit­se­ma ECU kytken­tä tapah­tui itse asi­as­sa 7.6.1991 siis ennen EY jäsenyy­den hakemista kos­ka siitä päätet­ti­in vas­ta 1992. Tuos­sa välis­sä oli yksi deval­vaa­tio (15.11.1991 ) ja markan kel­lu­tus (8.9.1992 ) ennen kuin EY jäsenyyt­tä päätet­ti­in hakea ja sen taustal­la ei ollut pankkikri­isi vaan Neu­vos­toli­iton hajoami­nen joka alkoi eloku­us­sa 1991 aina jouluku­uhun 1991. Kel­lu­tus lop­pui 12.10.1996 kun mark­ka kytket­ti­in ERM:iin. Suo­mi oli jo tuol­loin 1996 EU:n jäsen. Joten pankkikri­isi oli jo ohi.

 5. Olen itsekin työter­veyshuol­lon piiris­sä, mut­ta en käytä sitä, kos­ka koke­muk­seni mukaan paikalli­nen ter­veyskeskus toimii parem­min. Tässä kah­den ker­roksen sys­tee­mis­sä ei näytä ole­van paljoakaan järkeä sil­loin kun käytössä on aika minim­i­ta­son työter­veyshuolto. Saat vali­ta kahdes­ta kehnos­ta puti­ik­ista, jos et halua men­nä yksi­tyiselle. Siel­lä taas voi olla ihan yhtä töhö lääkäri kuin muual­lakin, usein sama hep­pu kuin siel­lä työter­vey­dessä olisi.

  Asetel­mas­sa häir­it­see tiet­ty epäre­hellisyys, joka ilme­nee seuraavasti.

  On san­ot­tu, että sote-uud­is­tuk­sel­la halu­taan kaven­taa ter­vey­sero­ja. Ter­vey­sero­ja deter­mi­noi­vat tulo­erot. Ihmisiä jakaa koe­tun ja tode­tun ter­vey­den mukaan kah­teen ryh­mään se, mikä on hei­dän työ­markki­na-ase­mansa. Sil­loin työter­veyshuol­lon ohi­tuskaista vain vahvis­taa ter­vey­sero­ja, joiden poh­jal­la on tuo ero työ­markki­noil­la. Ei ole ihan rehellistä puhua ter­vey­sero­jen kaven­tamis­es­ta, jos ei puu­tu­ta täl­laiseen mekanis­mi­in, joka niitä ero­ja vahvistaa.

  On myös san­ot­tu, että sote-uud­is­tuk­ses­sa remon­toidaan koko ter­vey­den­huolto. Samal­la kuitenkin jätet­ti­in koko han­kkeen ulkop­uolelle työter­veyshuolto. Sitä ei ole edes yritet­ty perustel­la; tämä oli itses­tään­selvää. Se oli sitä sik­si, että työter­veyshuolto on keskilu­okan saavutet­tu etu eikä sel­l­aisi­in voi koskea.

  THL:n Mika Salmi­nen käyt­ti kri­it­tisen puheen­vuoron työter­veyshuol­losta ja jou­tui heti hyväo­sais­ten luotisateeseen.

  Min­un puolestani työter­veyshuolto voidaan säi­lyt­tää, vaik­ka en sitä nyky­muo­toise­na itse kaipaakaan. Olisi kuitenkin reilua tode­ta, että juuri tässä kysymyk­sessä me viis veisaamme niistä ter­vey­seroista, joista taas het­ken päästä olemme niin huolis­samme. Kaikkea julkises­ti tuet­tua ter­vey­den­huoltoa ei ole tarkoi­tuskaan ikinä tarkastel­la kokonaisuutena.

 6. Osmo: “pitäisi vielä löytää perus­teet sille, mik­si ihmi­nen pudote­taan huonom­man ter­vey­den­huol­lon pari­in heti sinä päivänä, kun hän joutuu työttömäksi”

  Jos työn­tek­i­jän kus­tan­nuk­set työ­nan­ta­jalle jatkuisi­vat irti­sanomisen jäl­keenkin, niin se tek­isi työn­tek­i­jän palkkaamis­es­ta suurem­man riskin, mil­lä saat­taisi olla negati­ivisia työllisyysvaikutuksia.

  1. Kyl­lä, jos rajoitu­taan tarkastelus­sa nykyiseen tapaan jär­jestää ter­vey­den­huolto, mut­ta jos tämä on nykyisen jär­jestämis­ta­van väistämätön seu­raus, pitää miet­tiä järjestämistapaa.

 7. Hah­motan tilanteen täysin eri taval­la. Tuleeko ter­vey­den­huol­los­sa kaikkien olla tasa-arvoisia?

  Olkoon meil­lä nelikent­tä. X‑akselille jae­taan ”töis­sä ole­vat” ja ”työvoiman ulkop­uolel­la ole­vat”. Y‑akselille aset­tuvat ”nopeasti hoidet­ta­vat helpot vai­vat” ja ”vaikeasti hoidet­ta­vat, use­am­man lääkärikäyn­nin vaa­ti­vat vaivat”.

  Työter­veyshuolto palvelee lähim­pänä origoa ole­vaa ruu­tua. Kansan­talouden kannal­ta pyrkimys on selkeä: duu­nari äkkiä takaisin töi­hin. Oikea ylänurk­ka — eläkeläi­nen tai työtön, jol­la on jos jonkin­laista kremp­paa hoidet­ta­vana — kuor­mit­taa julk­ista sektoria.

  Jos ter­vey­den­huol­lon rahat jaet­taisi­in tasais­es­ti kaikki­in neljään ruu­tu­un, parani­si­vat ken­ties työvoimaan kuu­lu­vien, vaikeaa vaivaa sairas­tavien sekä työvoiman ulkop­uolel­la ole­vien help­po­hoitoisia vaivo­ja sairas­tavien ihmis­ten olot. SOTE-palvelu­ja kuor­mit­ta­va oikea ylänurk­ka kok­isi palvelu­iden­sa paran­tu­van, mut­ta ongel­mat tuskin ratkeaisi­vat. Työssäkäyväl­lä, hel­posti hoidet­taval­la nurkalla palve­lut heikkeni­sivät merkit­tävästi. Ennen pitkää poti­lai­ta siir­ty­isi tästä ruudus­ta y‑akselia pitkin (hel­posti hoidet­ta­va vai­va pahe­nee vakavak­si) tai x‑akselia pitkin (vaivan takia ihmi­nen ei ole enää työkykyi­nen). Aja­tus sovel­tuu mielestäni myös mie­len sairauksiin.

  Aja­tus tasa-arvois­es­ta ter­vey­den­huol­losta ei mielestäni ota huomioon sitä, että osa väestöstä tarvit­see ter­vey­den- ja sairaan­hoitoa merkit­tävästi muu­ta pop­u­laa­tio­ta enemmän.

  1. Ihan hyvä esi­tys asiasta.

   Pienet vai­vat kan­nat­taa hoitaa nopeasti ja kevyesti, työter­vedyessä. Eikä siinä ole mitään järkeä, että työssäkäyvää roikote­taan kunukausi­tolkul­la jonos­sa, jos maalar­il­la on vaikka­pa sil­lä käsi kipeä. Kyl­lä se pitää saa­da jono­jen ohitse hoitoon ja sitä myöten takaisin töihin. 

   Ja sit­ten taas raskaat oper­aa­tiot, kuten vaa­ti­vampi erikois­sairaan­hoito*, kan­nat­taa hoitaa julkisel­la, kun sil­lä kum­m­minkin täy­ty olla se kaikenkat­ta­va ja samal­la raskas organ­isaa­tio vaikei­ta tapauk­sia varten.

   Työt­tömil­lä ja eläkeläisil­lä on taas varaa odot­taa. Voi kuu­losta kylmältä, mut­ta kyl­lä se on kaikkien etu­jen mukaista, että maalari pääsee heti takaisin hom­mi­in­ja eläkeläi­nen odottaa.

   *) JOtain tämän voi kum­minkin hyvinkin ostaa yksityisltä

   1. Eläkeläisel­lä nimeno­maan ei ole aikaa odottaa. 

    Eli­na­jan­odotet­ta on tyyli­in 15v jäl­jel­lä jos­ta parhaat vuodet ovat just tasan nyt + ikävän suurel­la toden­näköisyy­del­lä ne vikat 5v ovat dement­ian tai alzheimerin syömiä, joten lonkkaleikkauk­sen viivästyt­tämi­nen kahdel­la vuodel­la leikkaa hel­posti 25% leikkauk­sen hyödy­istä pois, ellei enemmänkin.

 8. Ja sit­ten ne yksinäiset eläkeläiset jot­ka ravaa lääkäris­sä kos­ka sieltä saa huomio­ta. Julkisel­la ja tukkii koko järjestelmän. 

  Kolo­tuk­sia var­masti on mut­ta joka kolo­tuk­selle ei ole diagno0sia. Oikeasti se sosi­aa­li­nen elämä voisi purkaa jono­ja. Ja nuorisol­ta some pis niin masen­nus vähenee

 9. Minä olen ollut ihan tyy­tyväi­nen julkiseen ter­vey­den­hoitoon. Yksi­tyiset ja työter­veyshoito eivät päivys­tä 24/7 eli jos sat­tuu tap­atur­ma tai nopeasti hoitoa vaa­ti­va vam­ma vapaa-ajal­la niin niihin on turha mennnä eikä heil­lä ole edes ammat­ti­taitoa kaikki­in sairauk­si­in. Työter­veyshoidon rooli on lähin­nä ennal­taehkäi­sevä ja jakaa neu­voa eikä mitään muuta.

  Esim työter­veyshoito yrit­ti ker­ran hoitaa palo­vam­maa kädessä ja hoita­ja lait­toi liian kireelle siteet jon­ka takia vam­ma vain paheni ja haa­va alkoi märk­iä. Jouduin lop­ul­ta sairaslo­ma­lle kos­ka en voin­ut käyt­tää näp­pistä edes.

  Julkisel­la olen päässyt leikkauk­si­in ja vaimo kanssa erikoisas­iantun­ti­joiden tutkittavaksi.

  1. Ai, jaa — itse mielum­min kärsin isois­takin vaivoista mielum­min siihen saak­ka, että työter­veyspalvelun­tar­joa­jan vas­taan­otolle pää­sisi heti aamus­ta kuin lähtisin julkisen­puolen yhteis­päivystyk­seen kärvis­telemään kivuis­sani 12–16 tun­tia täy­teenängetyssä odotusti­las­sa — ja pois­tu­ak­seni har­joit­teli­ja-keikkalääkärin väärän diag­noosin ja buranare­septin kanssa.

   Ainakin ker­ran on työter­vey­den lähete sisä­tau­tiosas­tolle pelas­tanut suurel­la toden­näköisyy­del­lä henkeä uhkaavak­si kehit­tymässä ole­val­ta tilanteelta — vaik­ka sil­loinkin vaikut­ti ainakin naa­mailmei­den perustel­la siltä, että osas­ton vas­taan­oto­ssa päivys­tänyt lääkäri olisi halun­nut repiä ko. lähet­teen ja potkia min­ut samoin tein pihalle. No, hoitoa tosin lop­ul­ta sai, mut­ta vähän ihme­tyt­ti, että kaikil­la kolmel­la min­ul­la hoi­ta­neel­la osas­ton lääkäril­lä oli eri mielipi­de siitä mikä miestä vaivasi — ja kotiu­tus­pa­pereis­sa oli vielä neljäs eri­lainen selvi­tys. Tuol­la ker­taa julkisensek­torin puolel­la ain­oa lääkäri, joka kohteli min­ua kuin ihmistä oli ultra­ääni­tutkimuk­sen tehnyt lääkäri — ja jäl­keen­päin kyl­lä selvisi, että hänen diag­noosin­sa oli ain­oa oikea — jäi vain ihme­tyt­tämään, että luki­vatko osas­ton lääkärit hänen tekemää diag­noosia ollenkaan.

   Tässä mielessä olen ehkä vähän onnekkaiden sat­tumusten (ja työter­vey­den) ansios­ta hengissä.

 10. ”Suo­mi elää viennistä” 

  https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/suomen-vetytalous-sai-nyt-suunnan-seuraavalta-hallitukselta-tarvitaan-ripeaa-toimeenpanoa/

  …emme tun­netusti voi kaik­ki Suomes­sa elää ja kulut­taa “tois­t­en paitoja
  pesemäl­lä”, ja kun kaik­ista meistä ei tule some­julkkik­sia, min­is­te­rien erityisavustajia
  taik­ka viestin­tä­toimis­to­jen lob­baa­jia, tositv tähtiä, tarvi­taan yhä vaan lisää ja lisää
  vien­ti­t­u­lo­ja jot­ta voidaan kaikille jakaa yhteistä hyvää myös jatkos­sakin, Osmo oikein
  hyvin tietää että yksi­tyi­nen työter­veyshuoltokin mak­se­taan aika pitkälti verorahoilla…

  https://www.verkkouutiset.fi/a/suomi-velkaantuu-nyt-kolme-kertaa-nopeammin-kuin-muut-pohjoismaat-ero-vain-kasvaa/

  … joten vas­taisin Osmon kysymyk­seen “Tuot­taville yksilöille parem­mat terveyspalvelut?”
  voitaisi­in vaik­ka aluk­si tar­jo­ta kaik­ista kat­tavim­mat ja laadukkaim­mat ter­veyspalve­lut mm.
  paper­i­työn­tek­i­jöille ja ahtaa­jille, eli vien­ti­te­ol­lisu­u­den palveluksessa
  suo­raan tai välil­lis­es­ti oleville henkilöille.

  1. Tuo aja­tus vien­ti­te­ol­lisu­ud­es­ta kaiken alkutek­i­jänä on minus­ta vähän sama kuin vas­taisi kysymyk­seen: kumpi oli ensin, muna vai kana? Toki vien­ti on Suomelle tärkeä asia, mut­ta vain sen palvom­i­nen johtaa kyl­lä harhaan.

   1. Jos vien­ti lop­puisi Suomelta yhtäkkiä kuin seinää kuten tapah­tui 1992 olisi Suo­mi heti mak­sukyvytön konkurssi­talous. Venäjäl­lä olisi hyvä tilaisu­us tehdä Suomeen kaik­ki hybri­di ja muut vaikut­tamiset ilman että siinä olisi mitään san­ot­tavaa Naton tai EU:n suun­taan. Bri­tan­nia erosi EU:sta 2020 ja brex­itin jälkeis­es­tä ajas­ta on Bri­tann­ian vien­ti tip­punut 40% EU alueelle joka on Bri­tann­ian suurin kaup­pakump­pani. Toi­sista suurin kaup­pakump­pani on USA mut­ta se ei ole kor­van­nut EU vien­tiä vaan Bri­tann­ian kansan­talous on supis­tunut eniten maan 200 vuo­den his­to­ri­an aikana 2021–2022 . Covidia ei voi syyt­tää kos­ka lock­down­it eivät koske­neet vien­tiä vaan koti­maista kulutusta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.