Voiko koulushoppailua estää mitenkään?

Helsingis­sä on puh­jen­nut kiista pain­ote­tus­ta opetuk­ses­ta perusk­ouluis­sa. Pain­ote­tun opetuk­sen viralli­nen peruste on tukea eri alo­jen eri­ty­is­lah­jakkuuk­sia lähin­nä musi­ikissa, matem­ati­ikas­sa ja urheilussa.

Kos­ka viisaus läh­tee tosi­a­sioiden tun­nus­tamis­es­ta, pidän lähtöko­htana, että merkit­tävä moti­vaa­tio van­hem­mil­la pan­na lap­si pain­otet­tuun opetuk­seen on saa­da tälle mui­ta parem­paa ope­tus­ta mui­ta fik­sumpi­en oppi­laiden joukos­sa. Kysymys on siis koulushop­pailus­ta. Samas­sa tarkoituk­ses­sa val­i­taan lapselle jokin harv­inainen kieli, jota ei opete­ta hei­dän huonok­si olete­tus­sa lähikoulussaan.

Nyt Helsin­gin koulu­vi­ra­nomaiset ovat esit­täneet, että pain­otet­tu ope­tus tapah­tu­isi siten, että pain­otet­tuun opetuk­seen val­i­tut oli­si­vat muiden ainei­den kohdal­la samas­sa luokas­sa muiden kanssa, mut­ta saisi­vat eri ope­tus­ta tuos­sa pain­o­tu­saineessa ja vain siinä. Näin luokat eivät eriytyisi.

Menetetäänkö painotetun opetuksen tavoite?

Min­ua kiin­nos­taa tuo eriy­tymi­nen, mut­ta tarkastel­laan het­ki tuo­ta pain­ote­tun opetuk­sen tavoitet­ta, eli kehit­tää oppi­lai­ta siinä, mis­sä he ovat hyviä. Miten sen tässä kävisi?

En tunne nykyk­oulu­jen käytän­töjä kovin hyvin, mut­ta pelkään pahoin, että tuo voi toimia vain matem­ati­ikas­sa, jos­sa se merk­it­sisi käytän­nössä tasokurssien palu­u­ta. Eri­tyis­es­ti musi­ikkilu­okkien käytän­nöt eivät taitaisi tuo­hon taipua.

Tässä mallis­sa ope­tus­ta ei luku­järjestyk­sen antamien rajoi­tusten joh­dos­ta voitaisi antaa pain­o­tu­saineis­sa ope­tus­ta enem­män, vaan sen pitäisi vain olla vaa­ti­vam­paa niin kuin muinai­sis­sa tasokurs­seis­sa. Tai sit­ten pain­o­tu­sainei­ta opiskeltaisi­in väsyneinä koulupäivän päätteeksi.

Onko pain­ote­tun opetuk­sen tavoit­teet toteutet­tavis­sa pelkil­lä tasokurs­seil­la, ei kuitenkaan ole tämän kir­joituk­sen aihe. Olet­takaamme siis, että on mah­dol­lista, vaik­ka vähän vaikeasti ja vähän kalliimmalla.

Tavoite on estää koulushop­pailu pain­ote­tun opetuk­sen avul­la. Tasa-arvoa ajatellen tavoite kuu­lostaa hyvältä, mut­ta toteut­taako keino tavoitetta?

Uhraatko lapsesi tulevaisuuden?

Retori­ik­ka pain­otet­tu­jen luokkien pois­ton takana kuu­lostaa siltä, että vaa­di­taan hyväo­saisia per­heitä uhraa­maan omien las­ten­sa koulu­tus sen eteen, että huono-osais­ten per­hei­den lapset saisi­vat parem­paa ope­tus­ta. En sano, että näin olisi, vaan että mon­en korvis­sa se kuu­lostaa siltä, ja se on olen­naista, kos­ka per­heet käyt­täy­tyvät omien ole­tusten­sa varassa.

Ei pidä aliarvioi­da sitä, kuin­ka vah­va moti­vaa­tio eri­tyis­es­ti aka­teemisen koulu­tuk­sen saaneil­la van­hem­mil­la on tur­va­ta lap­silleen hyvä koulu­tus. Onhan mer­i­tokraat­tises­sa yhteiskun­nas­samme lap­su­ud­es­ta muo­dos­tunut kil­para­ta, jol­la pitkälti ratkaistaan men­estymi­nen aikuise­na. Hyväl­lä koulu­tuk­sel­la pääsee hyvi­in asemi­in ja huonol­la joutuu hant­ti­hom­mi­in, noin vähän kärjistäen.

Aina voi muuttaa pois

Jos koulushop­pailu estetään, voi muut­taa toiseen koulupi­iri­in. Tätä tapah­tuu jo nyt.

Jo melkein kymme­nen vuot­ta van­ha tutkimus osoit­taa, että alueen kouluil­la on merkit­tävä vaiku­tus asun­to­jen hin­toi­hin. Jo sil­loin siis olti­in valmi­ita mak­samaan enem­män osoit­teesta, joka takasi lapselle pääsyn hyväk­si oletet­tuun koulu­un. Tässä on tarkastel­tu koulupi­irin vaiku­tus­ta ver­taa­mal­la kadun toisel­la ja toisel­la puolel­la ole­vien asun­to­jen hin­to­ja, kun koulupi­irin raja kul­ki kadun keskeltä, joten kyse ei ole triv­i­aal­ista kor­re­laa­tios­ta, jos­sa varakkaiden ihmis­ten asuinalueil­la hin­nat ovat korkeampia aivan muista syistä.

Pelkään pahoin, että jos tor­pataan mah­dol­lisu­us päästä hyvään opetuk­seen koulushop­pailul­la, jol­loin jokainen joutuu tasa-arvois­es­ti sekalu­okki­in oman kaupungi­nosansa koulu­un, halusi tai ei, koulushop­pailun väli­neek­si ote­taan muut­to toiseen kaupungi­nosaan tai jopa toiseen kuntaan.

Kos­ka emme asu Pohjois-Kore­as­sa, koulu­vi­ra­nomaisil­la ei ole mah­dol­lisu­ut­ta määrätä mis­sä kukin asuu.

Lop­putu­lok­se­na voi olla, ettei koul­u­lu­okkien välis­es­tä eri­ar­voisu­ud­es­ta päästä, mut­ta sen rin­nalle tulee asuinaluei­den entistä syvem­pi eri­ar­voisu­us. Se olisi pitkä askel huonom­paan suuntaan.

Voitaisi­in tietysti sat­un­nais­taa riip­pu­vu­us koulun ja asuinalueen välil­lä niin, että vaikka­pa Laut­tasaares­ta kul­jetet­taisi­in pieniä koul­u­laisia Itä-Helsinki­in. Jotain täl­laista yritet­ti­in Yhdys­val­lois­sa, mut­ta se pää­tyi katas­trofi­in. En usko, että näin tul­laan tekemään Helsingis­säkään. Espoos­sa ja kehyskun­nis­sa var­maan odote­taan kieli pitkäl­lä, että Helsin­ki täl­laiseen ryhtyisi.

Kos­ka emme pysty estämään sitä, että aka­teemiset per­heet tur­vaa­vat lap­silleen hyvän koulu­tuk­sen, ei auta kuin uhra­ta huono-osais­ten per­hei­den lapset?

Ei suinkaan. Ongel­mas­ta selvitään rahal­la, eikä rahaa edes tarvi­ta paljon. Antakaamme enem­män resursse­ja niille kouluille, jois­sa on opet­ta­jan kannal­ta vaa­ti­vampia oppilaita.

Ei todel­lakaan ole oikein, että opin­haluinen pikku Liisa saa huonoa ope­tus­ta sik­si, että jotkut oppi­laat sito­vat opet­ta­jan aikaa niin paljon, ettei sitä jää Liisalle lainkaan.

Positiivinen diskriminaatio on todella tehokasta

Mikko Sil­li­man on tutkimuk­ses­saan VATT:ssa osoit­tanut, että Helsingis­sä har­joitet­tu posi­ti­ivi­nen diskrim­i­naa­tio on ollut tulok­sil­taan ällistyt­tävän tehokas­ta. Min­ul­la oli tuo­hon aikaan työhuone Eco­nom­icumis­sa, ja sain kuul­la tutkimus­tu­lok­sista suo­raan Sil­li­manil­ta. Hän oli itsekin niistä yllät­tynyt. Har­mi vain, että mies on joutunut siir­tymään Yhdys­val­toi­hin, mut­ta siihen tutkimuk­sen alasajo Suomes­sa johtaa.

Seg­re­gaa­tion tor­jun­taan käytetään Helsingis­sä todel­la paljon rahaa. Suuri osa siitä ei näy bud­jetis­sa, sil­lä kyse on menete­ty­istä tuloista, kun arvokkai­ta tont­te­ja luovute­taan seg­re­gaa­tion tor­jun­nan nimis­sä ale­hin­taan Ara-asun­noik­si. Suurin osa seg­re­gaa­tion estoon ohja­tus­ta rahas­ta käytetään sen estämiseen, ettei kaupunki­in syn­ny yksipuolis­es­ti rikkaiden asuinaluei­ta, mut­ta juuri mitään ei tehdä sen eteen, ettei syn­ny yksipuolis­es­ti köy­hien alueita.

Tehokas ja hal­pa keino olisi antaa vähä­varais­ten asuinalueil­la lisära­haa kouluille niin paljon, että jokainen saisi niis­sä yhtä hyvä ope­tus­ta kuin muual­lakin. Se ei tarkoi­ta, että jokainen men­esty­isi yhtä hyvin, mut­ta ope­tus olisi yhtä hyvää. Pikku Liisa saisi lähik­oulus­sa opet­ta­jan aikaa yhtä paljon kuin saisi muualla.

Se tarkoit­taa, että on annet­ta­va selvästi enem­män resursse­ja kouluille, jois­sa on mui­ta enem­män eri­tyisen tuen tarpeessa ole­via oppi­lai­ta ja oppi­lai­ta, joiden van­hempi­en koulu­tus­ta­so on mata­la, kos­ka nämä eivät keskimäärin saa van­hem­mil­taan yhtä paljon tukea opiskelus­saan. Keskimäärin ei tarkoit­taisi kaikkia vaan se tarkoit­taa keskimäärin.

On selvä, että opet­ta­jal­ta menee enem­män aikaa oppi­laisi­in, joiden suomen kie­len taito on huono. Maa­han­muut­ta­jien koko ryh­mää se ei tarkoi­ta, kos­ka mon­et maa­han­muut­ta­jat ovat oival­ta­ne­et, miten mer­i­tokraat­ti­nen yhteiskun­ta toimii, ja panos­ta­vat las­ten­sa koulumen­estyk­seen. He halu­a­vat las­ten­sa men­estyvän Suomes­sa – eivät kaik­ki, mut­ta mon­et. Vaik­ka van­hem­mat osaa­vat suomea huonos­ti, lapset osaa­vat hyvin.

Posi­ti­ivi­nen diskrim­i­naa­tio vaatii tietysti rahaa, mut­ta aika vähän ver­rat­tuna mui­hin tapoi­hin tor­jua seg­re­gaa­tio­ta. Sil­loin kun Sil­li­man tut­ki asi­aa, posi­ti­iviseen diskrim­i­naa­tion käytet­ti­in Helsingis­sä pari miljoon­aa vuodessa. Muu­ta­mal­la kymmenel­lä miljoon­al­la saisi ihmeitä aikaan.

Tosin rahan lisäk­si tarvi­taan opettajia.

 

 

38 vastausta artikkeliin “Voiko koulushoppailua estää mitenkään?”

 1. Yhdys­val­lois­sa käsit­tääk­seni vähem­mistö­val­taiset koulut saa­vat enem­män rahoi­tus­ta kuin enem­mistö­val­taiset mut­ta tämä ei näy oppimis­tu­lok­sis­sa mitenkään.

  1. Me emme tosi­aan voi rahaa kaata­mal­la tehdä lap­sista fik­sumpia. Emmekä vähem­män rikol­lisia tai suo­ma­laisem­pia. Kak­si viimek­si mainit­tua ovat ne tek­i­jät joi­ta van­hem­mat pak­enevat: mitä jos lap­si joutuu hakatuk­si ja elää lop­puelämän­sä alis­tet­tuna mt-ongel­maise­na hissukkana? tai saa huono­ja vaikut­tei­ta, ryhtyy habibei­den kanssa pyörit­tämään kaup­paa, insal­lah no cap. Van­hem­mat eivät voi vaikut­taa lap­si­in­sa läh­eskään niin paljon kuin hei­dän kaverin­sa, mut­ta he voivat muut­ta­mal­la raja­ta kaverei­den valikoimaa.

   En usko että useim­mil­la olisi mitään sitä vas­taan, että lap­si olisi paras ja fik­suin oppi­las muuten keskinker­taises­sa mut­ta rauhal­lises­sa yht­enäiskult­tuurises­sa maaseu­tuk­oulus­sa. Tämä on useimpi­en oma koke­mus ja sel­l­aise­na tut­tu ja turvallinen.

   Ihmiset mak­sa­vat vero­ja mm. sik­si, että hei­dän omat lapsen­sa saisi­vat koulu­tuk­sen. Nämä lapset ovat heille tärkeämpiä kuin mikään muu maail­mas­sa. Veron­mak­sun tavoit­teena ei kenel­läkään ole val­tion pystyssä pitämi­nen sinänsä.

   On han­kala kuvitel­la mitään demor­al­isoivam­paa kuin vaa­timuk­set uhra­ta omat lapsen­sa kos­ka OPH:n “asiantun­ti­ja” kuvit­telee heistä emanoitu­van jonkin­laista nuorisorikol­lisia ja maa­han­muut­ta­jia jalostavaa ener­giaa. Vain mulkku johta­ja lait­taa miehet kiipeämään perse edel­lä puuhun välit­tämät­tä hei­dän kohtalostaan.

   Poli­ti­ikas­sa ei saa­da “sijoit­ta­mal­la” ikinä aikaan muu­ta kuin hävikkiä ja lisää ongelmia. Varsi­naisia hyviä tulok­sia voidaan saa­da tun­nista­mal­la ja vält­tämäl­lä ongel­mat ennakol­ta ja koordi­noimal­la kansalais­ten työtä ja mielipi­det­tä kohti yleishyödyl­lisiä (paino sanal­la hyödylli­nen) asioita.

   Yksi ilmeinen näytön paik­ka olisi vas­tus­taa elinkei­noelämän jär­jet­tömiä vaa­timuk­sia hal­patyövoiman maa­han­tuon­nista. Vaik­ka ekon­o­mistit aina ver­taa­vat maa­han­muut­ta­jia hyödykkeisi­in tai teknolo­giaan, he ovat itse asi­as­sa ihmisiä. Nyt puheena ole­vat mata­lasti koulute­tut ulko­maalaiset vielä ovat hyvin pitkälti niitä, joiden lapset oli­si­vat ylimääräisenä murheenkryyn­inä kouluissamme.

   Jos ulko­mainen hal­patyövoima tor­pat­taisi­in ja palautet­taisi­in lähtö­mai­hin­sa, suo­jelisimme myös omia vähäisem­män koulu­tus­pääo­man kansalaisi­amme ja tar­joaisimme heille parem­pia kan­nustei­ta pätevöi­tyä ja liit­tyä työelämään. Säästäisimme rutkasti palveluis­sa ja tulon­si­ir­rois­sa ja tuot­tavu­us nousisi vero­tu­lo­jen juuri kär­simät­tä. Ja mikä paras­ta, lapsemme saisi­vat pitää koti­maansa itsel­lään, kun taas EK olisi kähveltämässä siitä yli puo­let ulkomaalaisille.

   Soin­in­vaaran tapaiset poli­itikot eivät juuri rakas­ta suo­ma­laisia, mut­ta voisit­teko kuitenkin tehdä näin ihan vaan hyvän val­tiomi­es­ta­van vuok­si. Ehkä jopa alka­isitte pitää meistä, jos vai­h­teek­si tek­isitte meille palveluksen?

 2. Mikäli jokainen koulumme tosi­aan saisi riit­tävät resurssit oppimisen haastei­den ratkomiseen, suuri osa koulushop­pailun tarpeesta var­maan pois­tu­isi. Eri­laiset haas­teet vaa­ti­vat eri­laista tukea. Maa­han­muut­ta­japer­hei­den lapset vähin­tään hyvää suomen kie­len ope­tus­ta riit­tävän pitkään. Lisäk­si psykolo­ge­ja, kuraat­tor­e­i­ta, pien­ryh­miä, avus­ta­jia ja eri­ty­isope­tus­ta eri tavoin syr­jäy­tymis­vaaras­sa oleville (esimerkik­si kotion­gelmista, neu­rol­o­gi­sista tai mie­len­ter­veysongelmista kärsiville).

  Ker­aval­la aio­taan kokeil­la mallia, jos­sa jokainen oppi­las joutuu val­it­se­maan jonkin pain­o­tuk­sen neljästä vai­h­toe­hdos­ta. Tämä malli läh­tee posi­ti­ivis­es­ta ihmisku­vas­ta: jokaisel­la oppi­laal­la on jokin ihan oma kiin­nos­tuk­sen kohde tai lah­jakku­us. Tässä mallis­sa ei ole eril­listä eli­it­tiryh­mää, joka on omas­sa luokas­saan tai omil­la pain­ote­tun opetuk­sen tun­neil­laan. Jokaisel­la lapsel­la on toden­näköis­es­ti tässä mallis­sa parem­pi koulu­vi­ihtyvyys. Ei vain niil­lä, joil­la on “shop­pail­e­vat” tai muuten hyvin tukea anta­vat vanhemmat.

 3. Kiitos Osmo kirjoituksesta!

  Kun tätä nyt on jo tehty, niin eikö lop­ullise­na tulok­se­na pitäisi näkyä koulushop­pailun vähen­e­m­i­nen ja lop­ul­ta lop­pumi­nen, kun ihmiset huo­maa­vat koulu­jen tasa-arvois­tuneen? Tämän jäl­keen per­heet rupea­vat etsimään asun­to­ja Kon­tu­las­ta Laut­tasaaren sijaan tai ainakin Kon­tu­las­ta ja Laut­tasaares­ta yhtä innokkaasti. Näinkö tämä menee?

 4. “Voitaisi­in tietysti sat­un­nais­taa riip­pu­vu­us koulun ja asuinalueen välil­lä niin, että vaikka­pa Laut­tasaares­ta kul­jetet­taisi­in pieniä koululais1ia Itä-Helsinki­in. Jotain täl­laista yritet­ti­in Yhdys­val­lois­sa, mut­ta se pää­tyi katastrofiin.”

  Tämä on minus­ta olk­inukke, ja ver­tailu Yhdys­val­tain bus­sit­tamiseen vähän kaukaa haet­tua, jos miet­tii miten paljon ja monel­la taval­la lähtöti­lanteemme eroaa Yhdysvalloista.

  Jos meil­lä on koulut A, B ja C, niin sen sijaan, että tasat­taisi­in oppi­lai­ta pelkästään AC, voidaan tasa­ta ABC, jol­loin kenenkään koulumat­ka ei pitene kohtu­ut­tomasti. Helsingis­sä on varsin tiheä koulu­verkko, ts. kaikil­la on use­ampia “lähik­oulu­ja” varsinkin, kun ver­rataan koulumatko­ja muuhun Suomeen. Jos koulumatko­jen pitu­us olisi oikeasti jokin ongel­ma Helsingis­sä, niin van­hem­math­an eivät shop­pail­isi koulu­ja kauem­paa. Ei myöskään ole niin, että kaik­ki ns. pd-koulut sijait­si­si­vat Helsingis­sä yhdessä ryppäässä.

  Oppi­la­saines­ta saisi tasat­tua piirtämäl­lä oppi­laak­siot­tora­jo­ja luo­vasti kiemur­rellen. Nämä kiemu­rat voivat vai­hdel­la vaik­ka joka vuosi ja kiemurel­la talon sisäl­läkin, jol­loin kukaan ei osoitet­ta val­it­se­mal­la voi varmis­taa lap­silleen tiet­tyä koulua. Sis­aruk­sia varten voidaan tehdä aina poikkeuk­sia jne., mut­ta mitään dra­maat­tista muu­tos­ta nykyiseen ei tarvit­taisi. Oppi­laak­siot­toalueethan meil­lä on nytkin, mik­si ne pitäisi olla harpil­la piirrettyjä?

  Ja kos­ka meil­lä on jo kehitet­ty Helsingis­sä pd-indek­si, ei tarvitse kek­siä edes mil­lä kri­teer­il­lä tasaus tehdään. Ajatuk­sen tasol­la ratkaistaan siis täl­lainen opti­moin­tion­gel­ma: min­i­moidaan pd-indeksin keski­ha­jon­ta ehdol­la, että koulumat­ka pysyy kohtu­ullise­na. Kaikkein paras­ta on, että oppi­laak­siot­tora­jo­jen piirtämi­nen ei mak­sa mitään.

  Ain­oa konkreet­ti­nen ero mei­dän “huono­jen” ja “hyvien” koulu­jen välil­lä on oppi­la­sainek­ses­sa, ja siihen puut­tumal­la nämä mieliku­vatkin häl­veni­sivät. Meil­lä ei pitäisi olla Helsingis­sä yhtäkään koulua, jonne joku epäröisi lait­taa omaa lastaan.

  1. theta: “Tämä on minus­ta olkinukke”

   Minus­ta se ei ole olk­inukke, kos­ka Osmo ei väit­tänyt sitä kenenkään ehdo­tuk­sek­si tai kan­naksi. On ihan hyvä käy­dä blogikir­joituk­ses­sa täy­del­lisyy­den vuok­si täl­laisetkin vai­h­toe­hdot läpi, vaikkei niil­lä olisikaan kannatusta.

  2. Entäs kymme­nen vuo­den päästä tai kah­denkymme­nen onko sit­ten bus­sikyy­di­tyk­siä rovaniemen kyläk­oul­ulle asti, näin siinä käy kun etenkin koulu­tuk­ses­ta ovat päät­tämässä juuri ne joiden ei pitäisi päät­tää kuin omas­ta ruokavaliostaan. Tei­dän jokainen läpi­men­nyt “ehdo­tus” ja “paran­nus” koulu jär­jestelmään on tämän tähänkin pis­teeseen pikku hil­jaa ajanut jokainen sen tiesi 

   Vuon­na 1975 syn­tyneet on fik­suin ikälu­ok­ka mitä jos palataan takaisin sen aikaiseen ope­tus-suun­nitel­maan ainakin luon­non­ti­etei­den osalta ilman pakko­ruot­sia tääl­lä saat­taisi taas olla ihan oikeai­ta huippuosaajia.

 5. “Helsingis­sä on varsin tiheä koulu­verkko, ts. kaikil­la on use­ampia “lähik­oulu­ja” varsinkin, kun ver­rataan koulumatko­ja muuhun Suomeen.”
  Mik­si pitäisi ver­ra­ta koulumatko­ja muuhun Suomeen, kun ollaan maan ain­oas­sa kaupungis­sa? Helsin­gin hyviä puo­lia on se, että kaikkialle ei ole pitkä mat­ka, ja sitä ei pidä pila­ta ihan vaan, jot­ta tilas­tot näyt­täi­sivät kauniimmilta.
  “Oppi­la­saines­ta saisi tasat­tua piirtämäl­lä oppi­laak­siot­tora­jo­ja luo­vasti kiemur­rellen. Nämä kiemu­rat voivat vai­hdel­la vaik­ka joka vuosi ja kiemurel­la talon sisäl­läkin, jol­loin kukaan ei osoitet­ta val­it­se­mal­la voi varmis­taa lap­silleen tiet­tyä koulua.”
  Espoo ja muut kehyskun­nat kiit­tävät, kuten OS jo alku­peräisessä postis­sa totesi.
  Lap­sia ei pidä kiusa­ta pidem­mil­lä koulumatkoil­la, piste. He eivät ole “aines­ta”, ja koul­u­laitos on ole­mas­sa palvel­lak­seen heitä eikä päinvastoin.
  “Kaikkein paras­ta on, että oppi­laak­siot­tora­jo­jen piirtämi­nen ei mak­sa mitään.”
  Se mak­saa niiden las­ten aikaa, kun pom­pote­taan ja juok­sute­taan kauem­pana ole­vaan koulu­un, ja las­ten ja van­hempi­en reak­tio on luon­nolli­nen, oikea ja ennalta-arvattava.

  1. “Mik­si pitäisi ver­ra­ta koulumatko­ja muuhun Suomeen, kun ollaan maan ain­oas­sa kaupungissa?”
   Sik­si, kos­ka epäilen koulumatkan ole­van useim­mille lähin­nä tekosyy vas­tus­taa seg­re­gaa­tioon puut­tumista. Todel­li­nen syy on se, että moni keskilu­okkainen van­hempi tosi­asi­as­sa kan­nat­taa koulu­jen seg­re­gaa­tio­ta, ainakin oman lapsen­sa kohdal­la. Tämä olisi älyl­lis­es­ti rehellistä sanoa myös ääneen.

   “Espoo ja muut kehyskun­nat kiit­tävät, kuten OS jo alku­peräisessä postis­sa totesi.
   Lap­sia ei pidä kiusa­ta pidem­mil­lä koulumatkoil­la, piste.”
   Helsingis­sä on luul­tavasti lyhyem­pi mat­ka toisek­si lähim­pään koulu­un kuin mitä kehyskun­nis­sa on lähim­pään. En kan­na­ta laru­lais­ten bus­sit­tamista Vuosaa­reen vaan oppi­la­sainek­sen tasaamista lähik­oulu­jen välillä.

   “He eivät ole “aines­ta”, ja koul­u­laitos on ole­mas­sa palvel­lak­seen heitä eikä päinvastoin.”
   Jos oppi­laat eivät ole aines­ta, mik­si sit­ten keskilu­okkaiset van­hem­mat ovat niin kiin­nos­tunei­ta niistä muista oppi­laista lapsen­sa koulus­sa? Kaupungilla on koulu­tuk­sen jär­jestäjänä val­ta ja vas­tuu päät­tää siitä, miten oppi­laat jakau­tu­vat eri koului­hin, ja tässä ei voi­da miet­tiä vain yhden äänestäjäryh­män etua.

   1. Kan­nat­taa muis­taa, että auton omis­ta­vat koti­taloudet ovat Helsingis­sä vähem­mistö, kun he ovat kaikkial­la muual­la ylivoimainen enem­mistö. Aika kallis ratkaisu on, jos van­hempi­en pitää ostaa auto, jot­ta lapset voivat käy­dä koulua.
    Jos lähik­oulu­pe­ri­aat­teesta luovu­taan, koulut on raken­net­tu aivan vääri­in paikkoi­hin. Ne on sijoitet­tu siten, että oppi­laat pää­sevät niihin kätevästi kävellen omas­ta kaupungi­nosas­taan. Jos niihin pitääkin päästä muista lähiöistä, koulut pitäisi sijoit­taa keskuk­si­in ja joukkoli­iken­teen solmukohtiin.
    Kun ongel­maan on ole­mas­sa myös toinen ratkaisu, lisäresurssit kouluille, jois­sa on opet­ta­jan kannal­ta haas­teel­lisia oppi­lai­ta, tämän kus­tan­nuk­sia kan­nat­taa ver­ra­ta koulukul­je­tusten kustannuksiin.

   2. “Todel­li­nen syy on se, että moni keskilu­okkainen van­hempi tosi­asi­as­sa kan­nat­taa koulu­jen seg­re­gaa­tio­ta, ainakin oman lapsen­sa kohdal­la. Tämä olisi älyl­lis­es­ti rehellistä sanoa myös ääneen.”
    Kaik­ki toiv­ot­tavasti halu­a­vat lap­silleen hyvää, ja mitä hyvää näi­den keskilu­okkaisten van­hempi­en lap­sille olisi tar­jol­la tässä inte­graa­tios­sa? Oppimisen ongel­mat eivät johdu niistä lap­sista, joil­la niitä ei ole, eikä ko. ongelmien ratkaisem­i­nen ole näi­den tois­t­en las­ten tehtävä.
    “Helsingis­sä on luul­tavasti lyhyem­pi mat­ka toisek­si lähim­pään koulu­un kuin mitä kehyskun­nis­sa on lähim­pään. En kan­na­ta laru­lais­ten bus­sit­tamista Vuosaa­reen vaan oppi­la­sainek­sen tasaamista lähik­oulu­jen välillä.”
    Anek­dataa: omat lapset kävivät käve­lyetäisyy­del­lä ole­vaa lähik­oulua ne ensim­mäiset 6 luokkaa, jot­ka siel­lä oli, ja siir­tyivät sit­ten toisek­si lähim­pään. Koulu­jen oppi­laskun­nas­sa ei ollut mitään eroa, kos­ka kyse oli kahdes­ta pien­taloalueesta, jois­sa asuu saman­laisia ihmisiä. Tapah­tuneesta inte­graa­tios­ta ei ollut hyö­tyä, jos ei hait­taakaan. Jos halu­at tasa­ta “oppi­la­saines­ta” kat­tavasti, joudut kyl­lä bus­sit­ta­maan lap­sia eri­lais­ten aluei­den välillä.
    “Jos oppi­laat eivät ole aines­ta, mik­si sit­ten keskilu­okkaiset van­hem­mat ovat niin kiin­nos­tunei­ta niistä muista oppi­laista lapsen­sa koulussa?”
    Lapset eivät ole jokin mate­ri­aali, jota voi käyt­tää hyväk­si, tässä tapauk­ses­sa tilas­ton kau­nistamisek­si. Ihmiset eivät saa olla välineitä.

 6. Olisiko ydi­non­gel­ma se, että kyvy­iltään hyvin eri­ta­soisia oppi­lai­ta yritetään opet­taa samanaikaises­ti samas­sa luokassa?

  1. On luon­nol­lis­es­ti. Järkeilyä pitäisi soveltaa eri­tyis­es­ti poiki­in. Vielä kun liitetään keskimääräistä huonom­mat oppimis­tu­lok­set älykkyy­teen, niin pojat kiittävät.

  2. Näin­hän se todel­lisu­udessa on, mut­ta ei sitä parane ääneen sanoa, ettei leimaudu luokkay­hteiskun­taa ajavak­si sosi­aal­i­dar­win­is­tik­si, jon­ka aja­tusten hyväksymi­nen / teilaa­mat­ta­jät­tämi­nen johtaa automaat­tis­es­ti ennen pitkää rodun­jalostuk­seen ja keskitysleireihin.

   Ain­oa salonkikelpoinen aja­tus­mall­i­han läh­tee siitä, että “kaik­ki oppii kaiken” — ja että poikkea­mat tästä johtu­vat yhteiskun­nan (näkymät­tömistä) sor­torak­en­teista, (piilo)rasismista, tulo­eroista ja aka­teemis­ten van­hempi­en salaseuras­ta, joka jär­jestää jatko-opiskelu­paikat vain seu­raan kuu­lu­vien jälkikasvulle. Tältä poh­jal­ta ajatuk­set “seg­re­gaa­tion tor­jun­nas­ta” vaikka­pa ehdo­tuk­sen mukaises­ti koulushop­pailun lopet­ta­mal­la kuu­losta­vat ihan järkevältä — samoin kuin vaik­ka lop­u­ton rahan­syytämi­nen resurs­sei­hin ilman perussy­i­hin puuttumista.

   Onnek­si joku oppi­ainei­den dekolonisaa­tio ei kaiketi vielä ole rantau­tunut tänne (esim. että matem­ati­ik­ka edus­taisi valkoisu­ut­ta ja valkoisen yli­val­lan pönkit­tämista, minkä vuok­si sen ope­tus­ta pitää vähen­tää ja sal­lia “eri­laiset tar­i­nat” siitä mikä on vaikka­pa 1+1…) — mut­ta eipä siihenkään kai kauaa enää mene.

 7. En tiedä onko kovin moni opet­ta­ja asi­aa kom­men­toin­ut, mut­ta sel­l­aise­na itse pari fak­taa, jot­ka eivät siis ole “arvo­ja” sen enem­pää kuin toivei­ta tai ideologiaakaan:

  - määrä jyrää, mui­ta kuin suomenkielisiä on todel­la monis­sa Hkin kouluis­sa niin paljon, että tehokas oppimi­nen hei­dän kannal­taan alkaa olla mah­do­ton­ta, kos­ka konkreet­tis­es­ti ope­tus­ta ei voi­da jär­jestää näil­lä tun­tike­hyk­sil­lä, tiloil­la ja luku­järjestyk­sil­lä vaik­ka rahaa syy­det­täisi­in kuinka

  -koului­hin palkatut kult­tuu­rit­ulk­it tai koulunkäyn­nin ohjaa­jat jne. eivät auta lainkaan tässä asi­as­sa, panos­tus opetuk­seen, opet­ta­ji­in, pieni­in ryhmiin

  -samal­la tapaa myös poli­it­tiko­jen perushu­u­to “lisää kuraat­tore­ja, lisää psykolo­ge­ja” ei tuo­ta juuri tähän ongel­maan mitään lisäarvoa

  -kun on luo­tu poli­it­ti­isil­la päätök­sil­lä (Hki) suuria noin tuhan­nen oppi­laan koulute­htai­ta, tulos on tämä, kun toista kieltä puhu­vat löytävät omaa ryh­mään­sä kym­meniä tai sato­ja ja luon­nolli­nen kie­len oppimi­nen suomipen­sko­jen kanssa häiriintyy

  -pain­otet­tu ope­tus on tässä ongel­mak­en­tässä aivan mar­gin­aa­li­nen tek­i­jä, määrällisesti

  -vuo­den kestävä valmis­ta­va ope­tus on aivan liian lyhyt, ja tulos­vastet­ta myös siihen opetuk­seen, ei siis kieli­taidot­tom­i­na integrointeja

  -jos van­hem­mat eivät kotona opi tai halua oppia suomea, se hei­jas­tuu suo­raan koko per­heeseen; pitäisikö tässä olla siis vaa­tivu­ut­ta Tan­skan malliin?

  -Helsingis­sä on myös kak­si paikalliskieltä.
  Mik­si ruotsinkielisi­in koului­hin ei sijoite­ta maa­han­muut­ta­jien lap­sia käytän­nössä lainkaan eikä lähik­oulu­pe­ri­aatet­ta nou­date­ta näi­den koulu­jen suh­teen? Jakau­tu­mi­nen myös niihin koului­hin helpot­taisi määrä­painet­ta. Lisäk­si ruots.kielisissä kouluis­sa on poikkeuk­sel­lisen hyvät resurssit. 

  Jut­tu menee suurin piirtein noin. Ilman arvotuksia.

  1. Ruotsinkieli­sistä kouluista voin vas­ta­ta seu­raavaa, tosin Espoosta:

   Maa­han­muut­ta­jataus­taisia lap­sia on myös niis­sä, tosin muu­ta­ma / luok­ka. Suurem­pi osu­us ovat suomenkieli­sistä per­heistä tule­vat lapset, siis sel­l­ai­sista jois­sa kumpikin van­hempi on suomenkieli­nen. Eli voidaan puhua erään­lais­es­ta koulushop­pailus­ta kanssa kun laite­taan lap­si ruotsinkieliseen koulu­un vaik­ka äidinkieli edel­lyt­täisi suomenkielistä lähikoulua.

   Yleis­es­ti ottaen vaa­di­taan että lap­si on käynyt ainakin jonkin aikaa päiväko­tia ruot­sik­si tai osaa ruot­sia sen ver­ran että pär­jää opetuk­ses­sa, jos van­hem­mista ei kumpikaan ole ruotsinkielinen.

   Jos maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mat osaa­vat jotenkuten ruot­sia, ja ovat opet­ta­neet sitä lapselleen niin voivat hyvinkin lait­taa ruotsinkieliseen kouluun.

   Asetel­ma on päin­vas­tainen kun­nis­sa jois­sa enem­mistökieli on ruot­si kuten När­piössä tai Raaseporissa.

 8. Paras olisi “raha seu­raa oppi­las­ta” malli. Val­itkoot kukin koulun­sa. Jos huonom­min men­estyvien las­ten huoli on että joutu­vat liian haastet­tomaan opetuk­seen niin eikö vain voi­da tiivistää opetuk­sen tah­tia kaikissa kouluis­sa kaikil­la tasoilla?

 9. Peru­sope­tus­lain 3 a pykälän mukaan 

  Peru­sope­tus­ta suun­niteltaes­sa, jär­jestet­täessä ja siitä päätet­täessä on ensisi­jais­es­ti huomioita­va lapsen etu.

  Miten tässä toteu­tuu yksit­täisen lapsen etu, jos häneltä pois­te­taan mah­dol­lisu­us eriytet­tyyn opetukseen?

  Edelleen peru­sope­tus­lain mukaan 

  Opetuk­seen osal­lis­tu­val­la on oikeus tur­val­liseen opiskeluympäristöön.

  Mitä tämä käytän­nössä tarkoittaa? 

  Jos oppi­las­ta kiusa­taan, niin voiko hän haas­taa kun­nan tämän perus­teel­la oikeuteen? 

  Peru­sope­tus­lais­sa on mon­ta muu­takin hienoa säädöstä, mut­ta käytän­nön kouluelämässä ne tun­tu­vat toteu­tu­van hyvin vaihtelevasti.

  Tämäkin on syytä muis­taa koulus­ta keskusteltaessa.

 10. Kiel­ten opet­ta­jana min­ua jak­saa ihme­tyt­tää, miten huonos­ti ope­tusvi­ras­tossa ymmär­retään kiel­ten oppimista.

  Ei sitä koulunkäyn­nin mah­dol­lis­tavaa suomea sil­lä opi, että siel­lä luokalla on joku suo­ma­lainen lap­si. Ja se suo­ma­lainen lap­si sit­ten mys­tis­es­ti levit­tää sen suomen ympäristöönsä.

  Min­un lapseni ovat englan­ninkielisessä koulus­sa. Siel­lä se koulunkäyn­tienkku opit­ti­in täy­dessä kielikylvyssä kak­sivuo­tises­sa esikoulussa.

  Siel­lä luet­ti­in läksyt joka päivä, oli sanakoe kahdesti viikos­sa ja sen lisäk­si piti joka viikko lukea lapselle kolme kir­jaa englanniksi.

  Ei se englan­tikaan taikaiskus­ta tar­tu. Ja suo­mi on paljon vaikeampi kieli! Koulua ei voi men­estyk­sel­lä käy­dä jos ope­tuskieltä ei ole oppin­ut ja kotoa ei tule mitään kan­nus­tus­ta oppimiseen

 11. Eikös lukiokin pitäisi olla kaikille lähik­oulu kun se on nyt ilmainen ? Ressu­jen ja muiden pitäisi arpoa ne sinne otet­ta­vat tai pis­tetään kaik­ki lähilukioon

 12. On erikoista menoa tämä Helsin­gin koulukeskustelu. Van­hem­mat saa­vat sat­sa­ta jälkikasvun­sa. Min­ulle min­un las­ten tule­vaisu­us on tärkeää. Otta­mal­la pois lap­sil­ta ei ole ratkaisu. Ei täl­lä menol­la kukaan pär­jää jatkossakaan. 

  Kun Ossi on iloinen ja tykkää luon­tok­oulus­taan niin aut­taako se että kampi­tan hänet ja määrään koulu­un jonne ei halua. Ja aut­taako se niitä Kot­ka vihaa koulu­aan ja ei osaa kieltä ja kotoa ei kannusteta ?

 13. Koulu­jen tilanteen kohen­t­a­mi­nen vaatisi rahan lisäk­si joitain kor­jauk­sia toim­intafilosofi­as­sa: pitäisi uskaltaa vaa­tia vähim­mäis­ta­sol­la hie­man enemmän. 

  Yleisopetuk­ses­sa luokissa on nähtävästi rauha­ton­ta (oli jo 90-luvul­la omana yläasteaikanani), joten oppi­lail­ta tulisi vaa­tia jol­tisenkin kohtu­ullista käyt­täy­tymistä. Mui­ta ei saisi häir­itä tun­nil­la ja opet­ta­jalle ei saisi hais­tatel­la jne. 

  Toisek­si, peru­sosaami­nen jää mon­elta koulun päät­täneeltä heikok­si. Jos pros­ent­ti­lasku ja lue­tun ymmärtämi­nen ovat ylivoimaisia, ei jatkok­oulu­tuk­ses­ta ja työelämään sijoit­tumis­es­ta voi juuri haaveil­la ja syr­jäy­tymis­ris­ki on suuri. Peru­sosaamis­ta­son varmis­t­a­mi­nen kaikille olisi las­ten tule­vaisu­u­den kannal­ta ensiar­voisen tärkeää, mut­ta jos sitä ei mis­sään vaa­di­ta, ei sitä koskaan saavute­ta. Niin­pä luokkia tulisi voi­da uusia ja oppi­laat, joiden kieli­taito on heikko koulua aloit­taes­sa, tulisi saa­da eri­ty­isope­tus­ta niin kauan kunnes valmi­udet ovat olemassa.

  Jos kotona ei vaa­di­ta käytöstapo­ja eikä läksy­jen osaamista, ei lap­si niitä koulus­sakaan opi jos koulukaan ei niitä vaa­di. Tästä tietysti seu­raa lähtöolo­suhtei­den koros­tu­mi­nen las­ten pär­jäämises­sa ja sosioekonomisen men­estyk­sen voimakkaampi periy­tymi­nen. Aino Saarisen mukaan Etelä-Kore­as­sa toteutet­tu suo­ma­lainen koulukokeilu johti siihen että oppi­laat, joiden van­hem­mat eivät pystyneet vapaa-ajal­la opet­ta­maan lap­si­aan, jäivät koulus­sa muista jälkeen:
  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009365393.html

 14. Pain­o­tus­lu­okkakeskustelus­sa uno­hde­taan “taval­liselle luokalle” jäävät lapset.

  Lapseni kävi koulua taval­lises­sa, maa­han­muut­ta­jataus­taisi­akin oppi­lai­ta sisältävässä kaupunkik­oulus­sa. Ensim­mäiset kak­si luokkaa meni hyvin, mut­ta kol­mannes­ta luok­ka-asteesta alka­en koulus­sa oli musi­ikkipain­ot­teinen luok­ka. Suurin osa aka­teemis­ten per­hei­den lap­sista meni sinne, lapseni jäi taval­liselle luokalle. Luokan oppi­laat oli­vat sit­ten voit­top­uolis­es­ti ei-aka­teemi­sista tai maa­han­muut­ta­japer­heistä. Osa kaupungi­nosan aka­teemi­sista van­hem­mista vei lapsen­sa lähel­lä sijait­se­vaan steinerkouluun.

  Samas­sa koulus­sa oli myös euroop­palaisen kie­len kielikylpy­ope­tus­ta. Koul­u­lu­okkia ei kuitenkaan jaet­tu kieli­pain­o­tuk­sen mukaan, kos­ka se olisi aiheut­tanut voimakas­ta seg­re­gaa­tio­ta. Musi­ikkilu­okan aiheut­ta­maan seg­re­gaa­tioon ei puututtu.

  Olisi ollut oppi­laille parem­pi, että maa­han­muut­ta­jaop­pi­laat oli­si­vat jakau­tuneet eri luokille tasais­es­ti, samoin aka­teemis­ten per­hei­den lapset. Täl­löin jokaises­sa luokas­sa olisi riit­tävästi suomea äidinkie­lenään puhu­via ja toisaal­ta riit­tävästi lap­sia, joiden kotona koulu­tus­ta pide­tään tärkeänä.

  Koko perusk­oulun idea on ollut, ettei olisi erik­seen aka­teemisen ja työväen­lu­okan koulu­ja, eikä myöskään koul­u­lu­okkia. Jos aka­teemis­ten per­hei­den lap­sista suurin osa kerätään pain­o­tus­lu­okille ja eri­tyisk­oului­hin, joutu­vat jotkut lapset keräi­ly­erään. Ei ihme, että Suomes­sa on OECD-maid­en suurin ero kan­taväestön ja maa­han­muut­ta­jien las­ten oppimis­tu­lok­sis­sa. Samoin koulu­tus­taus­tan periy­tyvyys on nous­sut korkeaksi.

  Pain­o­tus­lu­okil­la on myös vaiku­tus luokkien sukupuoli­jakau­maan. Kuten Helsin­gin Sanomis­sa (11.10.2017) todet­ti­in, taidelu­okil­la pojat ovat vähem­mistönä. Meil­lä on myös OECD-maid­en suurin ero tyt­tö­jen ja poikien koulumenestyksessä.

  Perusk­oulu ei kuitenkaan ole kil­pailu vaan paik­ka, jos­sa koul­u­lais­ten on tarkoi­tus oppia yhteiskun­nas­samme tarvit­ta­vat perus­taidot. Siihen pitää tar­jo­ta myös taval­lis­ten luokkien lap­sille yhtäläiset oikeudet kuin pain­o­tus­lu­okkien ja erikoisk­oulu­jen lap­sille, myös opiskeluym­päristön ja seu­ran suhteen.

  Ja sit­ten han­kalampi kysymys: haas­tavampi­in koului­hin pitäisi saa­da parhaat opet­ta­jat ja rehtorit. Jos heil­lä ei tilanne ole hallinnas­sa, hei­dät pitäisi pystyä vai­h­ta­maan parem­pi­in. Miten tämä sopii yhteen nyky­is­ten eläke­virko­jen kanssa, on sit­ten toinen jut­tu. Miten siis suh­tau­tua ope­tushenkilökun­nan laatueroihin?

  Nykyti­lanteessa kär­jistäen ruotsinkielis­ten lapset ovat ruotsinkielisessä koulus­sa, kris­til­liset lait­ta­vat lapsen­sa kris­til­liseen koulu­un, keskusta­laiset maaseu­tuk­oulu­un, vihreät ja vasem­mis­to stein­erk­oulu­un tai taide­pain­ot­teiseen koulu­un, aka­teemiset erikoisk­oulu­un tai pain­o­tus­lu­okalle, kokoomus­laiset omakoti­taloalueen koulu­un ja sitä rataa. Seg­re­gaa­tio­ta vas­taan kyl­lä puhutaan, mut­ta mitään sille ei olla valmi­ita tekemään. On vain help­poa syyt­tää mui­ta puoluei­ta roskas­ta hei­dän silmässään, mut­tei halu­ta puhua hirrestä omas­sa silmässä.

  Kir­joi­tan anonyyminä jot­tei yhdis­tet­tävis­sä lapseeni.

  1. “Koko perusk­oulun idea on ollut, ettei olisi erik­seen aka­teemisen ja työväen­lu­okan koulu­ja, eikä myöskään koul­u­lu­okkia. Jos aka­teemis­ten per­hei­den lap­sista suurin osa kerätään pain­o­tus­lu­okille ja eri­tyisk­oului­hin, joutu­vat jotkut lapset keräi­ly­erään. Ei ihme, että Suomes­sa on OECD-maid­en suurin ero kan­taväestön ja maa­han­muut­ta­jien las­ten oppimis­tu­lok­sis­sa. Samoin koulu­tus­taus­tan periy­tyvyys on nous­sut korkeaksi.”

   OECD-mais­sa maa­han­muut­ta­jat ovat merkit­tävältä osin yleen­sä samal­ta kielialueelta tule­via tai kyseistä kieltä opiskellei­ta, jot­ka osaa­vat jo valmi­ik­si tulo­maan kieltä. Bri­tan­ni­aan on muut­tanut paljon englan­tia osaavia. Ruotsin, Tan­skan, Nor­jan ja Islannin aluei­den välil­lä on ollut muut­toli­iket­tä vuo­sisato­jen ajan. Ran­skankielisiltä alueil­ta muute­taan toisille ran­skankielisille alueille ja sak­sankielis­ten aluei­den osalta myös. Suomenkielisiä mai­ta ei mui­ta ole. Viro on kielialueeltaan lähin ja vironkielis­ten työl­lisyys ja viro-taus­tais­ten las­ten oppimis­tu­lok­set Suomes­sa ovatkin monia mui­ta maa­han­muut­ta­ja­mai­ta korkeam­mal­la tasolla.

   Suomes­sa lisäk­si tulok­sia heiken­tää kak­sikielisyys­vaa­timus. Mon­es­sa muus­sa maas­sa käytetään enem­män aikaa sub­stanssi­ainei­den opiskelu­un maan pääkielel­lä. Esimerkik­si Ruot­sis­sa maa­han­muut­ta­jien inte­groi­tu­mista on helpot­tanut se, että näi­den on tarvin­nut opiskel­la vain ruot­sia ja vier­aana kie­lenä yleen­sä englan­tia. Suomes­sa taas pitää opiskel­la suomen ja englan­nin lisäk­si koulus­sa myös ruot­sia, mihin käytet­ty aika tarkoit­taa sitä, että suomenkielistä ope­tus­ta ja sub­stanssi­ainei­den opiskelua kouluis­sa on vähemmän.

   Itse olen alka­nut kallis­tua siihen kan­taan, että virkamies­ruotsin kurssi pitäisi korkeak­ouluis­sa tehdä vapaae­htoisek­si ja pois­taa korkeak­oulu­tutkin­non saamisen ehdoista, ja että kouluis­sa ainakin S2-kie­len opiske­li­joil­ta voisi pois­taa vas­taavasti ns. toisen koti­maisen kie­len opiskelu­pakon. Vapaae­htois­es­ti sitä saisi opiskel­la. Mut­ta tärkeäm­pää olisi oppia edes yhtä koti­maista kieltä tasolle, jol­la pär­jää jatko-opin­nois­sa ja työelämässä, kuin oppia kah­ta koti­maista kieltä niin huonos­ti, että jatko-opin­to­jen tekem­i­nen on han­kalaa kieli­taidon puut­tei­den takia.

 15. Ain­oa tapa estää koulushop­pailua on varmis­taa, että lähik­oulu on tarpeek­si hyvä. Vaik­ka moni on valmis kär­simään itse kohtu­ullis­es­ti epä­mukavu­ut­ta, jos kat­soo sen edis­tävän yhteistä hyvää, niin lap­si­aan kukaan ei halua uhrata.

  Kak­si omista lap­sis­tani kävi yläk­oulun matem­ati­ikka­pain­ot­teisel­la luokalla. He päät­tivät itse pyrk­iä sinne, mut­ta var­masti asi­aa edisti se, että me van­hem­mat kysy­imme, halu­aisiko lap­si ko. luokalle. Ei meil­lä ollut sil­loin mitään tarvet­ta väl­tel­lä S2-oppi­lai­ta — niitä oli koko koulus­sa vain muu­ta­ma. Koulus­sa ei ollut myöskään juuri lainkaan ns. ongelmaper­hei­den lap­sia. Vaik­ka yht­enä syynä matem­ati­ikkalu­okan val­it­semiseen olikin toive saa­da vähän mielekkääm­pää matem­ati­ikan ope­tus­ta, niin vähin­tään yhtä tärkeää oli päästä luokkaan, jos­sa hyvä koulumen­estys oli sosi­aalis­es­ti hyväksyt­tyä. Tuonikäisil­lä lap­sil­la ja nuo­ril­la on suuri tarve kuu­lua ikäis­ten­sä joukkoon. On todel­la raskas­ta, jos joutuu koko perusk­oulu­aikansa tun­temaan ole­vansa koulukaverei­den silmis­sä hyl­jek­sit­ty hikari. Naa­purik­oulus­sa toisel­la matem­ati­ikkalu­okalla ollut poi­ka kuvasi jälkikä­teen tun­nel­maa matem­ati­ikkalu­okalla osu­vasti: “Siel­lä sai jokainen olla juuri sel­l­ainen kuin oli eikä tarvin­nut yrit­tää olla jotain muu­ta.” Tämä ei toteudu, jos­sa pain­ote­tun opetuk­sen ryh­mässä ollaan vain pain­ote­tun aineen tunneilla.

  1. ‘Naa­purik­oulus­sa toisel­la matem­ati­ikkalu­okalla ollut poi­ka kuvasi jälkikä­teen tun­nel­maa matem­ati­ikkalu­okalla osu­vasti: “Siel­lä sai jokainen olla juuri sel­l­ainen kuin oli eikä tarvin­nut yrit­tää olla jotain muu­ta.” Tämä ei toteudu, jos­sa pain­ote­tun opetuk­sen ryh­mässä ollaan vain pain­ote­tun aineen tunneilla.’

   Yhden­ver­taisu­u­den ide­olo­gia toteu­tuu siis parhait­en matem­ati­ikka­pain­ot­teisil­la luokil­la? Tästä voi vetää vain yhden loogisen johtopäätök­sen — kaik­ki pitää lait­taa matem­ati­ikka­pain­ot­teisille luokille! Lisäbonuk­se­na myöskään S2-oppi­laiden määrä ei menoa hait­taa, matem­ati­ikan kieli kun on universaalia!

   Has­sua kyl­lä kuin­ka lib­er­aalit ovat onnis­tuneet rak­en­ta­maan luokkay­hteiskun­nan uudelleen Suomeen, ja vielä näin lyhyessä ajas­sa. Olenkin jo pitkään ollut sitä mieltä että lib­er­aalit toimil­laan rak­en­ta­vat vain neo-aris­tokra­ti­aa, seu­raavak­si pölkyl­lä onkin jo korkeak­oulu­tus ja luokkay­hteiskun­nan kehi­tys ete­nee ‘taloudel­lis­ten reali­teet­tien’ vuok­si, mut­ta kaunop­uheis­sa aina koroste­taan yhden­ver­taisu­ut­ta — kaikille absolu­ut­tis­es­ti samal­la mital­la, oli sit­ten rikas tai köy­hä, lah­jakas tai lahjaton!
   Sit­ten kun tämä hirviöy­hteiskun­ta on valmis niin lib­er­aalit vain pesevät käten­sä ja sanovat ettei tämä ollut se tarkoi­tus, väärin liberalisoitu.

   1. Hieno aate tämä Suuri ja Mah­ta­va Yhden­ver­taisu­us! Oppimishalu, koulu(tus)myönteisyys, uteliaisu­us ja älykkyys ovat selvästi Yhden­ver­taisu­u­den vas­taisia omi­naisuuk­sia, jot­ka tuke­vat valkoista yli­val­taa ja kolo­nial­is­tisia asten­tei­ta. Sik­si ne on pyrit­tävä mah­dol­lisim­man varhaises­sa vai­heessa kitkemään etuoikeutetun riisto­por­varis­ton jälkeläi­sistä pro­le­tari­aatin iskurik­oul­u­lais­ten sak­i­hivu­tuk­sen avul­la — tur­paan vaan niitä hikipinko­ja, jot­ka saa­vat kokeesta kiitet­tävän, ja pää ves­san­pönt­töön niiltä, jot­ka leuhki­vat osaamisellaan.

    Tasa-arvo pitää takoa jo laps­es­ta alka­en kaikkien itses­tään turhia luule­vien kalloon — kenekään pään ei sovi nous­ta p**kasta ylös ja tästä pitävät huolen kouluis­sa fyy­sistä ja sosi­aal­ista voimaa tyly­im­min hyö­dyn­tävät “tiedosta­vat” Yhden­ver­taisu­u­den etu­joukot huolen. Mitä tästäkin maas­ta tulisi, jos kaik­ki eivät automaat­tis­es­ti osaisi pitää kynt­tilään­sä vakan alla?

    Sik­si onkin aivan vält­tämätön­tä ottaa käyt­töön näitä suun­nitel­tu­ja tasa-arvois­tamis­toimia — ei siis vain erikois­lu­okkien lop­pet­tamista vaan myös yleis­es­ti her­ran­tert­tu­jen ja muiden hikipinko­jen siirtämistä pro­le­tari­aatin ja rodullis­tet­tu­jen seu­raan oppi­maan todel­lista Yhden­ver­tais­tu­ut­ta! Ja turha mutista siel­lä sivuoikeal­la — lapset ovat vain mate­ri­aalia, tyhjiä taulu­ja, joi­ta me Tiedosta­vat voimme muo­vailu­va­han tavoin muoka­ta kohti uut­ta uljas­ta täysin Tasa-Arvoista Yhden­ver­taista punav­i­her­fem­i­nis­tistä tulevaisuutta.

   2. Joskus asi­at ovat päin peetä, ilman että se on kenenkään vika tai että sille voisi tehdä mitään.

   3. @ksee

    En oikein tiedä mitä pyrit nyt kri­ti­soimaan, Neuvostoliittoa?

    Nythän kun on vapausastei­ta lisät­ty mm. vasem­mis­tolib­er­aalien toimes­ta niin koulushop­pailu ja seg­re­gaa­tio lisään­tynyt voimakkaasti, eikä näil­lä samoil­la lib­er­aaleil­la ole mitään ratkaisua ongel­maan, pait­si ehkä eri­ty­is­lu­okkien lopetuk­set joka taitaa osua kri­ti­ikkisi piiri­in. Pitkässä juok­sus­sa koulushop­pailun jar­rut­ta­mi­nen johtaa vain siihen että niil­lä keil­lä on varaa tai muuten kykyä muut­ta­vat vain pois Helsingistä ja yleisem­min pääkaupunkiseudul­ta. Muuten näyt­tää hur­jasti siltä että vapausastei­den lisäämi­nen ja kaiken­laisen autoritäärisen määräämisen vähen­tämi­nen yhteiskun­nas­sa johtaa seg­re­gaa­tion kasvu­un ja luokkay­hteiskun­nan nousuun. 

    Mut­ta tämähän on hyvä, palaamme siis takaisin ‘oikeaan’ luon­nol­liseen järjestyk­seen. Jokaisen pikku lib­er­aalin sisältä kuo­ri­u­tuu teräk­senko­va kon­ser­vati­ivi kun ale­taan puhua omas­ta jälkikasvus­ta, sinne asti ei lib­er­al­is­min ide­olo­gia yllä vaik­ka kaikkialle muualle ja muille sitä tupute­taan niin kauan kuin vain saadaan näin varmis­tet­tua oma ja per­heen etu. Lib­er­aalipuoluekin ajaa per­in­tövero­jen pois­tamista — konservatismia/libertarismia parhaimmillaan.

 16. Tuos­sa tutkimuk­ses­sa, jon­ka tulok­set pitäisi näyt­tää pd-rahan ole­van “todel­la tehokas­ta”, ei kuitenkaan löy­det­ty lukuainei­den keskiar­voihin tilas­tol­lis­es­ti merkit­tävää vaiku­tus­ta. Onhan sekin toki jotain, jos pd-rahal­la ollaan saatu suurem­pi osa nuorista jatka­maan toiselle asteelle. Tutkimus pitäisi kuitenkin tehdä uud­estaan nyt oppivelvol­lisu­usu­ud­is­tuk­sen tul­tua, kos­ka muuten minus­ta ei voi­da var­muudel­la sanoa, että tämä vaiku­tus olisi edelleen olemassa.

  Tutkimus ei myöskään ker­ro sitä, miten toiselle asteelle pus­ke­tut siel­lä tosi­asi­as­sa pär­jäävät. Kos­ka löy­det­ty vaiku­tus kos­ki ilmeis­es­ti eri­tyis­es­ti heikosti men­estyviä oppi­lai­ta, ja aikasem­pi men­estys ennus­taa kaik­ista parhait­en tule­vaa men­estys­tä, epäilen, että men­estys on heikkoa lukiossakin.

  Itse opetan lukios­sa, johon tul­laan päälle 8:n keskiar­vol­la sisään. Lukios­sa keskiar­vo kuitenkin alkaa 6:lla, eikä tämä ole edes “huonoim­mas­ta” päästä lukioi­ta. Silti mietin usein, mitä hyö­tyä lukios­ta on heille, jot­ka jäävät todel­la kauas lukion oppimis­tavoit­teista kaikissa aineis­sa. Ollaan tutkit­taes­sa saatu sel­l­ainenkin tulos, että osa osaa lukion lopus­sa matem­ati­ikkaa jopa huonom­min kuin yläk­oulun lopus­sa (Karvi: “Oppia ikä kaikki”).

  Olen lukenut koulu­tustalousti­eteen tutkimuk­sia aiem­minkin. Kvan­ti­tati­iviset tutkimus­menetelmät ovat toki heil­lä parem­min hal­lus­sa kuin kas­va­tusti­eteil­i­jöil­lä, mut­ta ilman opet­ta­jakoke­mus­ta tai ymmär­rystä ped­a­gogi­ikas­ta, kas­va­tus­filosofi­as­ta, kouluhis­to­ri­as­ta tai nuorista näi­den saatu­jen tulosten tulk­in­ta ja pohd­in­ta tun­tu­vat usein suo­raan san­ot­tuna nai­ivil­ta. Arvostan taloustiedet­tä, mut­ta ei talousti­eteil­i­jä valitet­tavasti ihan kaikkea ymmärrä.

  Olen aikasem­min opet­tanut myös sekä pd-rahaa saavas­sa että saa­mat­tomas­sa yläk­ouluis­sa. Sen poh­jal­ta en ole lainkaan vaku­ut­tunut siitä, että pd-rahan hyö­ty olisi kovinkaan merkit­tävä, edes vaik­ka sitä lisät­täisi­in. Niin mielel­lään kuin koulu­jen rahoi­tus­ta lisäisinkin, minus­ta oppi­la­sainek­sen tasaami­nen taval­la tai toisel­la jää ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si, jol­la seg­re­gaa­tioon voidaan todel­lisu­udessa puuttua.

  1. “Ollaan tutkit­taes­sa saatu sel­l­ainenkin tulos, että osa osaa lukion lopus­sa matem­ati­ikkaa jopa huonom­min kuin yläk­oulun lopus­sa” Onks tää ny _se_ luoka­ton lukio 🙂

   Ei toki huono saavu­tus viher­vasem­mis­tol­ta ei alku­unkaan en mä uskonut, että ihan tuo­hon pystytte kyl­lä oman pen­tu­nikin lukio kir­jo­ja joku vuosi sit­ten kat­selin ja ihmettelin miten pitkä matem­ati­ik­ka on lyhen­tynyt. Mut­ta, että noin, taide­taan olla saavut­ta­mas­sa lop­ul­takin yhden­ver­taisu­us, tasa-arvo ja täy­delli­nen koulu­tus uus­neu­vos­tokansalaista varten.

   Enpä mil­lään olisi arvan­nut, että tuon saavut­tamisek­si tarvit­ti­in Ifem­i­nis­miä joka hallintoalalle mut­ta näköjään se aut­toi. Tulevil­la sukupolvil­la tuo tulee vielä parane­maan kun vilkuil­lut noi­ta kas­va­tusalan oppikir­jo­ja ja sitä tasa-arvon ja yhden­ver­taisu­u­den sekä mon­i­naisu­u­den säkeistöä, että tule­vaisu­us on lupaa­va, ehkä näemme päivän kun lukios­ta ulos kävelee numeroista vapau­tunut ihmi­nen jol­la on sormia mut­ta lukumääräl­lä niin väliä sil­lä kaik­ki sormet ovat yhden­ver­taisia ja hän osaa ehkä jopa kir­joit­taa sen. Var­maan olette kovinkin ylpeitä suures­ta marssis­tanne, en ihmettele ei noi­hin aikasaan­nok­si­in kuka tahansa pysty. Viisaampi väistää ja tuo­hon­han se johtaa.

 17. Nii­in mun tytön luokalka on maa­han­muut­ta­jia muu­ta­ma. No arvatkaa mitä ne puhuu keskenään? Englan­tia tietysti, 9 vuo­ti­aat. Ei se suomenkieli­nen lev­itä suomea kaikille. 

  Ongel­ma ei ole ne musi­ikkilu­okat. Ongel­ma on Suomen kie­len oppimi­nen syväl­lis­es­ti. Ongel­ma ei ole lapset. Ongel­ma on riit­tämätön ope­tus. Kirk I olisi opit­ta­va ennen koulua. Brit­ti­tyyli­in 4–6 v?

 18. Aika vähän on nos­tet­tu esi­in sitä, että myös opet­ta­jat koulushop­pail­e­vat. On koulu­ja, jot­ka näyt­täy­tyvät halut­tuna työ­paikkana ja koulu­ja, joista hakeudu­taan pois. Koulu­ja, jois­sa opet­ta­jat ovat töis­sä vuosikym­meniä ja koulu­ja, jois­sa käy­dään kään­tymässä yhden luku­vuo­den verran.

  Per­in­teis­es­ti uudet virat on täytet­ty tam­miku­us­sa. Sil­loin voi kat­sel­la työ­paikkail­moituk­sista, minne päin pk-seu­tua opet­ta­jia haetaan eniten. Vuodes­ta toiseen.

 19. Eriy­tymistä ei voi estää. Kun on riit­tävä määrä tietyn­laista maa­han­muut­toa ja kaupunki­in muut­toa, niin suures­sa kaupungis­sa tulok­se­na on väistämät­tä seg­re­gaa­tio­ta. Onnek­si molem­pi­in muut­toli­ikkeisi­in voidaan vaikut­taa ja siten kään­tää suun­ta kohti parem­paa, kun­han vain löy­tyy tahtoa. 

  Blo­gisti osuu oikeaan: kyse on siitä, voidaanko jokaiselle oppi­laalle taa­ta hyvä ope­tus eli opet­ta­jan riit­tävä huomio asuinaluei­den, koulu­jen ja niiden luokkien eriy­tymis­es­tä huolimatta.

  Teo­ri­as­sa voidaan. Jos ope­tus­ryh­miä pienen­netään riit­tävästi, tarvit­taes­sa aina yhden oppi­laan ryh­mi­in saak­ka, niin opet­ta­jan aikaa riit­tää kaikille. Tämä tietenkin mak­saa paljon, mut­ta teo­ri­as­sa lisära­haa on paljon.

  Käytän­nössä ei voi­da. Ei ole rahaa. Eikä ole keino­ja pitää yllä työrauhaa luokissa. Kun oppi­laiden taso­erot – varsinkin suomen ymmärtämisessä – ovat suuria, oppi­laat olisi jaet­ta­va ope­tus­ryh­män sisäl­lä edelleen eri opet­ta­jien vetämi­in taso­ryh­mi­in, mikä ei jo pelkästään tilo­jen akusti­ikan vuok­si ole mahdollista.

  1. Tuokaan ei kuitenkaan estä koulushop­pailua. Ongel­mana ei ole vain oppi­laiden van­hempi­en koulushop­pailu, vaan myös mon­et opet­ta­jat valikoi­vat työ­paikkansa. On koulu­ja, jois­sa työ­tyy­tyväisyys on korkeal­la ja opet­ta­jien vai­h­tu­vu­us on erit­täin pien­tä — ja jot­ka ovat halut­tu­ja työ­paikko­ja ja urakier­ron erään­laisia päätepis­teitä. Sit­ten on koulu­ja, jois­sa opet­ta­jien vai­h­tu­vu­us on suur­ta ja työ­tyy­tyväisyys mata­laa, ja jot­ka ovat työ­paikkoina monien opet­ta­jien urakier­rossa usein ensi­askelei­ta parem­pi­en koulu­jen opettajaksi.

   Oppi­laiden koulushop­pailu­un osin ajaa myös se, että opet­ta­jat ovat valikoituneet kouluit­tain ja luokit­tain. Myös opet­ta­jien urakier­rossa moni tähtää pääsyko­keel­lisille pain­o­tus­lu­okille, jois­sa on valikoitunut oppi­la­saines. Tuo on osasyy sille, mik­si pain­o­tus­lu­okkien opet­ta­jak­si urakier­rossa jo päässeet opet­ta­jat vas­tus­ta­vat pain­o­tus­lu­okkien purkamista. Ne luokat kun ovat sekä niiden opet­ta­jien että oppi­laiden van­hempi­en toive.

 20. Mitä jos ope saisi jokaise­ta s2 oppi­laas­taan palkan­lisää ? Vaik­ka parikymp­piä per oppi­las? Alka­isi löy­tyä opettajia

  1. Jos kerät­täisi­in muu­ta­man miljoo­nan joukko­ra­hoi­tus Soin­in­vaaran koulut­tamisek­si seu­raavak­si olympia kuu­lan­työn­täjäk­si, mikäli Soini­vaara nyt ei työn­täisikään yli karsin­ta rajan niin seu­raavak­si kan­nat­taa kokeil­la asut­tamista itäsak­salaiselle alueelle sieltä tun­netusti kas­vaa hyväk­si kuu­lan­työn­täjäk­si jos ei viel­läkään yli­ty karsin­tara­ja niin voitaisi­in kokeil­la posi­ti­ivista syr­jin­tää maa­joukkue­valin­nois­sa muut kuu­lan­työn­täjä löytävät kyl­lä suomes­ta muu­takin tekemistä jos kuitenkaan ei sit­ten itse kisois­sa niin vois… Viisaampi sanoisi, että voisi pysähtyä tai edes hidas­taa mut­ta sen sanomi­nen pal­jas­taa heti toisi­na­jat­teli­jak­si ja niitä nyt vain­o­taan suomessa.

 21. Muis­tatko miten tilanne oli 25 vuot­ta sit­ten? 😉 Paljon on muut­tunut, sil­loin sai edes ase­mal­la läm­mitel­lä pakkasyön, kai ymmär­rät, että 25 vuo­den päästä ehkä aikaisem­min kos­ka kehi­tys on itseään ruokki­vaa niin meil­lä ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta lait­taa mitään raho­ja seg­re­gaa­tio­hin eikä diskrim­i­noin­tei­hin ellei tääl­lä ote­ta posi­ti­ivista orju­ut­ta käyt­töön en kyl­lä tietä riit­tääkö sel­l­ainen vähem­mistö edes orji­na tuo­hon pro­jek­ti­in. Eipä koulu­tuk­sen rahatkaan olisi muutenkaan ongel­ma jos se raha käytet­täisi­in _koulutukseen_ Yhden pseudoti­eteel­lisen tutkimuk­sen rahoituk­sel­la saa yllät­tävän paljon aikaan, esim. kyläk­oulun vuo­den bud­jet­ti saat­taa olla suurin piirtein sama, mut­ta kun ne arvot.

  “Tieteel­lisessä aikakausle­hdessä Euro­pean Jour­nal of Social Psy­chol­o­gy julka­istus­sa artikke­lis­sa tehti­in seu­raa­va varsin kiin­nos­ta­va havain­to: ihmiset, jot­ka päät­tivät olla otta­mat­ta vas­tu­u­ta virheistään ajat­te­liv­at, että se teki hei­dät vahvem­mik­si ja että heil­lä oli näin enem­män val­taa mui­hin näh­den ja itseään kohtaan. Tämän vuok­si he tiesivät epäon­nis­tuneen­sa ja havait­si­vat kog­ni­ti­ivisen dis­so­nanssin ole­mas­saolon, mut­ta he päät­tivät pysyä vaiton­aisi­na siitä ja suo­jel­la omaa egoaan.”

  ==> Meil­lä on paljon“vahvoja“naisia hallinnos­sa ja määrä kasvaa. 

  Tämä ratkaisu on toki perisuo­ma­lainen: https://www.youtube.com/watch?v=g07y7riZDa4

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.