Sotavuosina syntyneiden outo kuolleisuus

Kat­selin kuolleisu­u­den kehi­tys­tä ikälu­okit­tain. Innoituk­sen tähän oli antanut Uuden Suomen artikke­li, jos­sa oli taulukoitu kuolleisu­ut­ta ikälu­okit­tain lukumäärinä vuodes­ta 2005, mut­ta ei ollut suh­teutet­tu kuolleit­ten määrää ikälu­okan kokoon. Laskin kuole­man­riskin vuosit­tain kullekin ikälu­okalle promilleina. Valitet­tavasti vuo­den 2022 kuolleisu­ut­ta ikälu­okit­tain Tilas­tokeskus ei ole vielä julkaissut, joten jän­nit­tävin asia jäi puut­tumaan. Uudel­la Suomel­la luvut oli­vat kuitenkin karkeam­mal­la ikäluokituksella

Piirsin kuvan. Silmään pisti outo säännönmukaisuus.

Vuon­na 2010 70-vuo­ti­aiden kuolleisu­udessa oli pomp­pu ylöspäin, vuon­na 2011 pomp­pu ylöspäin oli 71-vuo­ti­aiden kohdal­la ja niin edelleen. Kyse oli vuo­den 1941 kohortista, jon­ka kuolleisu­us oli itsepäis­es­ti joka vuosi nor­maalia aiem­pia ja myöhempiä kohort­te­ja korkeampi. Sota var­josti sota-ajan lap­sia yhä vielä.

Mut­ta vuo­den 1942 kohortin kohdal­la taas kuolleisu­us oli tavanomaista alem­pi ja vuo­den 1943 kohortin kohdal­la taas tavanomaista korkeampi, ei kuitenkaan yhtä silmi­in­pistävästi kuin 1941 kohortin kohdalla.

Erikoista.

Sinän­sä lap­su­usvu­osien puute voisi näkyä myös alem­pana kuolleisuute­na. Kat­selin joskus 50 vuot­ta sit­ten kan­sain­välisiä tilas­to­ja eli­na­jan odot­teesta. Suo­ma­laisen lapsen eli­na­jan odote oli selvästi kolumbialaista korkeampi, mut­ta jos kolumbialainen oli selvin­nyt 20-vuo­ti­aak­si, hänelle oli elin­vu­osia edessään enem­män kuin suo­ma­laisel­la 20-vuo­ti­aal­la. Lap­sikuolleisu­us oli Kolumbi­as­sa niin korkeaa, että heikoim­mat eivät selvin­neet aikuisik­si ja ne, jot­ka selvi­sivät, oli­vat vahvem­pia kuin Suomes­sa selvinneet.

Olisiko tästä kyse 1942 syn­tynei­den alem­mas­sa kuolleisuudessa?

LISÄYS 11.2.23 klo 18:15

Asia jäi vaivaa­man min­ua niin, että piirsin iän mukaisen kuolleisu­udeen kohort­eille 1939–45.

Kaikissa ikälu­okissa vuosien 1941 ja 1944 kohort­tien kuolleisu­us on suur­in­ta. Ikälu­okissa 73 ja 78 vuot­ta kohortin 1941 kuolleisu­us on suur­in­ta. Vielä huo­mat­tavam­min muista poikkeaa kuitenkin kohort­ti 1942 syn­tyneet, joiden kuolleisu­us on selvästi muiden kohort­tien ala­puolel­la kaikissa ikälu­okissa. Tästä joku voisi tehdä gradun, ellei sel­l­aista ole jo tehty.

Kuo­li­vatko tuon ikälu­okan lap­sista heikoim­mat jo lapsi­na vai mik­si ikälu­ok­ka vaikut­taa mui­ta vahvem­mal­ta van­hu­u­den iässä?

 

11 vastausta artikkeliin “Sotavuosina syntyneiden outo kuolleisuus”

 1. 1942 syn­tyneenä ja min­ulle ker­rot­tuna tiedän, että sairastin pienenä joka ikisen rokon tms. tart­tuvan taudin ja että rav­in­toa sain niukasti, kos­ka asuimme Helsingis­sä eikä meil­lä ollut suku­laisia maaseudul­la. Ruokako­rteil­la saatu äiti­ni rav­in­to ei ollut riit­tävää vas­ta­syn­tyneen imet­tämisek­si. Asun­tomme kaupunki­talon ylim­mässä kuu­den­nes­sa ker­rokses­sa oli kylmä, kos­ka polt­toainet­ta oli niukasti keskus­läm­mi­tyk­sen tarpeisiin.

 2. Kiin­nos­ta­va havain­to. Liit­ty­isiköhän tämä Bark­erin hypo­teesi­in, jon­ka mukaan sik­iöaikana huonos­ti kas­vaneil­la (=pieni syn­tymä­paino) on suuren­tunut verisuon­i­sairauk­sien ris­ki. Oliko ‑41 kohor­tilla pienem­pi syn­tymä­paino? Oliko äitien rav­it­se­musti­la huonom­pi kuin muina vuosi­na? Asi­as­ta voisi keskustel­la esim prof Eero Kajantien kanssa, joks tutkii sik­iöaikaista ohjel­moi­tu­mista aikuisiän sairausten näkökulmasta.

  1. Jos Bark­er olisi oike­as­sa, näk­isimme aina vain vähem­män ja vähem­män näitä van­hu­usiän sairauk­sia kun puutet­ta ei enää ole.

   Teo­reet­tise­na lähtöko­htana hänel­lä näyt­täisi ole­van, että lihavu­ud­es­ta olisi jotain hyö­tyä nälän­hä­tien aikoina, johon tämä hypoteti­soitu mekanis­mi olisi sopeu­tu­mana. Meil­lä on mies­muis­tis­sa monia nälän­hätiä, onko niistä säi­lynyt yhtäkään anek­doot­tia tyyp­piä “läh­es koko kylä nään­tyi, vain pak­sukainen säi­lyi hengissä”?

   Verisuon­i­sairaudet ovat kyl­lä vähen­tyneet, mut­ta niis­säkin johta­va hypo­teesi eti­olo­giak­si on tar­tun­tatau­ti, mm. C. pneu­mo­ni­ae ja HSV.

  2. Yksinker­taisem­pi seli­tys olisi myös, että puu­tok­sista tai raskau­den häir­iöistä johtu­va alhainen syn­tymä­paino yksinker­tais­es­ti vahin­goit­taa elim­istön kehi­tys­tä pitkäkestoisin seu­rauksin (siis vam­ma eikä adap­taa­tio), ja toisaal­ta on indikaat­tori muista ylei­sistä ongelmista, kehi­tyshäir­iöistä ja tulehduksista.

 3. Ehkä vähän huo­let­tomam­mat ihmiset ovat saa­neet lap­sia sota-aikana. Tämä huo­le­ton elämä­nasenne on sit­ten periy­tynyt ja aiheut­tanut myös ter­veys- ja kuolleisuuserot.

  En ole tästä mitenkään var­ma, itsel­leni on vain kehit­tynyt täl­lainen vais­tom­ainen perin­nöl­lisyysko­r­jaus medi­as­sa näkyvi­in tutkimuk­si­in. Näin nämä yleen­sä menevät.

 4. Rav­in­toti­lanne oli huonoim­mil­laan kevääl­lä 1942. Edel­lisenä vuon­na syn­tyneet oli­vat siir­tymässä kiin­teään rav­in­toon ja imet­tävät äid­itkin oli­vat nälki­in­tyneitä. Mie­lenki­in­toinen havainto.
  Ostin Hakasalmen huvi­las­ta näköi­s­pain­ok­sen sotavu­osi­na ilmestyneestä Pula-ajan keit­tokir­jas­ta (ohut vihko­nen). Se on järkyt­tävä: vähäpro­tei­in­i­sista raa­ka-aineista yritet­ti­in saa­da jol­lain lail­la kelvol­lista ja mais­tu­vaa ruokaa. Se on todel­li­nen raskaan sar­jan pula-ajan ohjekir­ja: 50-luvul­la ilmestynyt, myöskin hyllyssäni ole­va ”Mai­ja keit­tää ” sisältää pari pula-ajan kakkure­sep­tiä, mut­ta niiden raa­ka-aineis­sa pahin pula on väistynyt.

 5. Joskus muis­tan luke­neeni, että lap­su­usa­jan nälän­hätä näkyy jotenkin vielä kol­man­nes­sa sukupolvessa.
  Suomes­sa min­un käsit­tääk­seni viimeisim­mät elin­tarvikepu­lan vuodet ovat olleet 1917–18 ja 1940–44.
  Sinän­sä onneton­ta 40–44 syn­tyneille, että hei­dän van­hempansa ovat saat­ta­neet olla syn­tyneet 1917–18.

 6. Sotavu­osi­na syn­tyneil­lä oli van­hat isät ja äid­it, nuoret aikuiset oli­vat rintamalla.

 7. Syn­tyvyys heilahteli sota-aikana aika rajusti: jos löytämäni tilas­to pitää paikkaansa, 1940 syn­tyneitä oli 65800, 1941 syn­tyneitä 89600, 1942 syn­tyneitä 61700 ja 1943 syn­tyneitä 76100.

  Kuolleisu­us­pi­ik­it tun­tu­vat seu­raa­van tuo­ta heilahtelua — yksi mah­dol­lisu­us, mikä tulee mieleen, on että ehkäpä vuon­na 1942 syn­tyneet syn­tyivät keskimäärin hyväo­saisem­pi­in per­heisi­in, jois­sa isä ei vält­tämät­tä ollut jatku­vasti pois­sa, kun taas vuo­den 1941 lapset oli­vat väli­rauhan ajan “tulok­sia” — ja toisaal­ta 1943 syn­tyneis­sä oli jo taas enem­män ase­ma­so­tavai­heen lomien ja/tai kotiu­tusten hedelmiä? 

  Korkea sosioekonomi­nen ase­ma kun Suomes­sakin jos­sain määrin periy­tyy, ja käsit­tääk­seni on yhtey­dessä alhaisem­paan kuolleisuuteen.

 8. 1942 oli järkyt­tävä nälkä­talvi. En osaa selit­tää, miten sen pitäisi vaikut­taa kuolleisuuteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.