David Graeber, David Wengrow: Alussa oli — Ihmiskunnan uusi historia

Tämä kir­ja kumoaa jok­seenkin kaiken, mitä olemme luulleet tietävämme ihmiskun­nan kehi­tyk­ses­tä. Tämä ilah­dut­taa min­ua suuresti, kos­ka olen suh­tau­tunut noi­hin teo­ri­oi­hin suurel­la epäi­lyk­sel­lä. Tilalle he kuitenkin tar­joa­vat uusia teo­ri­oi­ta, enkä oikein osaa pitää niitäkään totuute­na. Kir­jas­sa on kuitenkin niin mie­lenki­in­toista speku­laa­tioi­ta, että ne herät­tivät min­utkin speku­loimaan. Ei ehkä pitäisi, kos­ka en tiedä arke­olo­gias­ta mitään.

Alus­sa tutus­tu­taan paljon Pohjois-Amerikan alku­peräisväestön asioi­hin, kan­soi­hin, joi­ta kir­jas­sa kut­su­taan amerikkalaisik­si ero­tuk­se­na ran­skalai­sista ja briteistä, jot­ka tuli­vat ja val­ta­si­vat maan amerikkalaisilta.

Met­sästäjä-keräil­i­jöi­den elämä oli parem­paa. Siitä osoituk­se­na on, että sel­l­aiset britit ja ran­skalaiset, jot­ka oli­vat lapsi­na tulleet kaa­p­a­tuik­si amerikkalaisi­in heimoi­hin, eivät halun­neet takaisin, vaik­ka oli­si­vat päässeet. Kun viisas Wen­dat-kansan viisas johta­ja Kan­di­aronk vieraili Pari­i­sis­sa, hän ei pitänyt näkemästään. Ei hyväksynyt ker­jäläis­ten köy­hyyt­tä ja ihmetteli, mik­si ran­skalais­ten piti tehdä niin paljon työtä.

Tätä ovat mon­et sanoneet. Maanvil­jelys oli suuri munaus, kos­ka se orju­ut­ti ihmisen. Voi olla, mut­ta asia ei min­ua kiin­nos­ta, sil­lä se juna meni jo. Pohjois-Amerikas­sa eli ennen euroop­palais­ten invaa­sio­ta joidenkin arvioiden mukaan kak­si miljoon­aa ihmistä.

Maatalous ei synnyttänyt kaupunkeja

Käsi­tyk­semme met­sästäjä-keräil­i­jöistä on aivan väärä, kos­ka olemme kerän­neet heistä tietoa nykyaikana, jol­loin hei­dän on työn­net­ty pois hedelmäl­lisiltä mail­ta. Eivät saame­laisetkaan eläneet Etelä-Suomes­sa poron­hoidol­la ennen kuin suo­ma­laiset työn­sivät hei­dän Lapin perukoille. Vil­jav­il­la alueil­la he eliv­ät oikein mukavasti ja tuot­ti­vat yli­jäämää, joka mah­dol­listi kaupunkien syn­nyn, työn­jaon ja kulttuurin.

Tässä mie­leni vähän kapinoi. Eikö jokainen pop­u­laa­tio kas­va niin suurek­si, että joutuu lop­ul­ta kamp­paile­maan nälkää ja puutet­ta vastaan.

Asiantun­tem­aton speku­laa­tio 1

Olisiko mah­dol­lista, että väk­iluku oskil­loi? Välil­lä se kasvoi resurs­sei­hin näh­den liian suurek­si. Sil­loin elämä oli raskas­ta ja nälkäistä. Sit­ten jokin katas­trofi tap­poi suuren osan väestöstä nälkään, tautei­hin tai soti­in. Tämän jäl­keen kaikkea riit­ti taas hyvin kaikille muu­ta­man sukupol­ven ajan. Mus­ta sur­ma tap­poi puo­let Euroopan väestöstä, minkä seu­rauk­se­na euroop­palaiset vauras­tu­i­v­at suuresti ja syn­tyi muun muas­sa renessanssi.

Kir­jas­sa puhutaan paljon Wen­dat-kansan viisaas­ta Kan­di­aronkista. Ran­skalainen Lahon­tan kir­joit­ti hänen ajatuk­sis­taan kir­jan, joka herät­ti Euroopas­sa suur­ta huomio­ta. Yleis­es­ti tek­stiä pidet­ti­in väären­nök­senä: miten kehit­tymät­tömien alkua­sukkaiden joukos­sa voisi elää noin viisas mies?

Asiantun­tem­aton speku­laa­tio 2

Min­ul­la on ollut evoluu­tio­teo­ri­an poh­jal­ta käsi­tys, että alkukan­taiset ihmiset oli­vat meitä lah­jakkaampia. Mutaa­tiot ovat val­ta­puolis­es­ti heiken­nyk­siä. Luon­non­va­lin­nan ansios­ta haitalli­sista mutaa­tioista valikoituu pieni joukko onnis­tunei­ta mutaa­tioi­ta, minkä ansios­ta laji kehit­tyy yhä vain parem­mak­si. Tämä kuitenkin edel­lyt­tää sitä luon­non­va­l­in­taa, eli suurimääräistä kuolemista. Yhteiskun­nan vaurastues­sa tuo jul­ma karsin­ta lop­puu, jol­loin huonot mutaa­tiot eivät karsiudukaan.

Ei se karsin­ta kuitenkaan ole kokon­aan lop­punut. Osa mutaa­tioista kar­si­u­tuu jo kesken­menoi­hin ja lopus­ta huole­hti­vat naiset valites­saan lap­silleen isää. Tiedämme, että hyvin koulute­tut miehet saa­vat enem­män lap­sia kuin koulut­ta­mat­tomat – mon­et heistä use­am­man kuin yhden naisen kanssa. En silti usko, että tämä riit­tää kor­vaa­maan eloon­jäämiskamp­pailun tuo­maa karsintaa.

Maatalouden vallankumous oli hidas

Kir­jas­sa san­ot­ti­in, että maat­alouden val­lanku­mous vei tuhan­sia vuosia ja että mon­et vil­je­lyn omak­suneet myös hylkä­sivät maanviljelyn.

Kir­jas­sa annetaan ymmärtää, että mon­et kansan ymmär­sivät viisaasti maat­alouteen liit­tyvän ansan eivätkä sik­si ryhtyneet vil­jelemään maa­ta, vaik­ka se oli selvästi met­sästys­tä ja keräi­lyä helpom­paa. Jotenkin en usko, että oli­si­vat ymmärtäneet, etää väestön monikym­menker­tais­tut­tua maat­alous ei olisi enää niin help­po ruuan lähde kuin alussa.

Kir­jan mukaan ei suinkaan ole niin, että maat­alous syn­nyt­ti hier­arkkisten yhteiskun­tien tarpeen ja eri­ar­voisu­u­den. Eri­ar­voisu­ut­ta ja hier­arki­aa oli toisaal­ta ennen maat­alout­ta ja oli huo­mat­ta­van tasa-arvoisia yhteiskuntia.

Naisten asema

Kir­jas­sa usko­taan, että jois­sakin yhteiskun­nis­sa nais­ten ase­ma on ollut merkit­tävä. Kree­tal­la on tämän mukaan ollut nais­ten hal­lit­se­ma yhteiskunta.

Esitetään­pä sel­l­ainenkin speku­laa­tio, ettö moni pat­sas tai piir­ros, jota on pidet­ty hedelmäl­lisyy­den sym­bol­i­na, esit­tääkin viisas­ta van­haa naista.

Kir­joit­ta­jien olisi kan­nat­tanut tutus­tua havain­toon Suomes­ta, jos­sa Län­si-Suomes­sa har­joitet­ti­in maat­alout­ta, kun taas Itä-Suomen elinkeinot perus­tu­i­v­at paljolti met­sästyk­seen. Itä-Suomes­sa naiset pitivät pystyssä yhteiskun­taa, kun miehet oli­vat met­sästys­retkil­lä. Eli­na Haavio-Man­ni­lan mukaan tämä näkyi vielä 1970-luvul­la kun­nan­val­tu­us­to­jen kokoon­panois­sa. Niis­sä oli Itä-Suomes­sa paljon enem­män naisia kuin Län­si-Suomes­sa. (Jotain min­ullekin jäi mieleen kah­den opin­tovi­ikon­lop­un laa­juis­es­ta sosi­aalipoli­ti­ikan approbaturista.)

Proletariaatin vallankumouksia

Mie­lenki­in­toista oli myös, että kir­joit­ta­jien mukaan on selviä näyt­töjä siitä, että sil­loin täl­löin köy­hä kansa on kaatanut rikkaan ylälu­okan vallan.

Jaamme Egyptin his­to­ri­an kukois­tuk­sen aikoi­hin ja pimeisi­in väli­aikoi­hin. Taval­lisen kansan kannal­ta kukois­tus saat­toi olla köy­hää orju­ut­ta ja pimeys vauras­ta vapautta.

Asiantun­tem­aton speku­laa­tio 3

Kir­jas­sa käsitel­lään mon­een otteeseen mys­teeristä tapaa hau­da­ta suuren johta­jan mukana suuri määrä hänen palvelu­väkeään, suku­laisi­aan ja ihan ketä tahansa, kym­menit­täin. sadoit­tain ja ehkä jopa tuhan­sit­tain. Tämä käytän­tö oli yleinen eri puo­lil­la maail­maa. Tähän esitetään mitä erikoisem­pia syitä. Voisiko syy olla paljon yksinkertaisempi?

Jos joku kuvit­telee, että vaina­ja voi tuon­puoleises­sa käyt­tää kaikkia niitä ruokia ja rikkauk­sia, joi­ta hänen hau­taansa laite­taan, mik­si hän ei yhtä hyvin voisi käyt­tää palvelusväkeäkin?

Kos­ka tämä seli­tys on niin ilmeinen, eikä siihen kuitenkaan viita­ta, on var­maan jokin seik­ka, joka kumoaa sen?

Paljon on kir­jas­sa keski­tyt­ty Amerikan man­tereen arke­ol­o­gisi­in havaintoihin.

Se, että espan­jalaiset tuho­si­vat ne kult­tuu­rit täysin, on suurimpia tietämiäni brutalismeja.

Tästä kir­jas­ta voisi kir­joit­taa vaik­ka kuin­ka paljon, mut­ta nyt pitää pan­na piste.

 

31 vastausta artikkeliin “David Graeber, David Wengrow: Alussa oli — Ihmiskunnan uusi historia”

 1. Min­un tietääk­seni suurim­man väestökadon Amerikan alku­peräisas­ukkaiden kesku­udessa aiheut­ti­vat kuitenkin kulku­tau­dit, mm. isorokko. Kyl­lä espan­jalaiset jul­muuk­sia tekivät vähin­tään riit­tävästi, mut­ta tau­dit oli­vat se varsi­nainen katas­trofi. Arviot kuolleista liikku­vat useis­sa miljoonis­sa. Koron­avirus oli pien­tä siihen verrattuna.

  1. Joidenkin arvioiden mukaan ~90 % Etelä-Amerikan asukkaista kuoli kulku­tautei­hin kun “sivistys” saa­pui kehiin. 

   Per­in­teisem­pi tulk­in­ta 50 % kuoli ja iso osa oli espan­jalais­ten aiheut­ta­maa perustuen väestörekistereihin
   https://www.jstor.org/stable/20058872

   Uudem­pi tulk­in­ta 90 % kuoli perustuen vil­jelyalaan. Syy siihen että per­in­teisen “mus­ta sur­ma tap­poi 30 %” sijaan väestöä koit­teli tau­ti toisen­sa perään, taute­ja jot­ka euroop­palaiset oli jo kärsi­neet mut­ta paljon hitaammin.
   https://theworld.org/stories/2019–01-31/european-colonization-americas-killed-10-percent-world-population-and-caused

   Ian Mor­ris on kir­joitel­lut ja koon­nut käyrän siitä mikä on käytet­tävis­sä ole­va ener­gian kulu­tus per hen­ki. Myös hän puhuu “ener­gia-ansas­ta” eli on ruvet­tu maanvil­jeli­jöik­si kos­ka enem­män ener­giaa, mut­ta pop­u­laa­tio nousee kunnes kaik­ki on puris­tet­tu. Sit­ten sota, tau­dit tai nälän­hätä (Suomes­sakin usei­ta jois­sa merkit­tävä osa väestöstä kuoli esim. 1866–1868 nälänhädäta). 

   Pää­point­ti on että teol­lis­tu­misen aloit­ta­mi­nen 1700-luvul­la ja eri­tyis­es­ti höyrykone mah­dol­listi nykyisen ison ener­gianku­lu­tuk­sen per hen­ki ja väestönkasvun. 

   Itse en usko “jalot vil­lit” teo­ri­aan jota halu­taan edis­tää. Vaik­ka Ran­skan val­is­tus­filosofit jne. niin util­i­tar­i­an­is­tis­es­ti en usko että elämä jos­sa on selkeästi mitat­tavasti vähem­män resursse­ja on onnel­lisem­paa. Toki Linko­la kalasti, mut­ta en silti henkilöko­htais­es­ti usko että onnel­lisem­paa itselle. On uskot­tavia väit­teitä että väki­val­ta on ollut raaem­paa ja tyyp­il­lisem­pää met­sästäjä-keräil­i­jöil­lä kuin maanvil­jelyssä. Met­sästäjä-keräil­i­jöil­lä on myös aina nälkä­jak­so­ja, jol­loin huonon sään tai muun takia ei ruokaa ole. Toki paikoil­la jos­sa esim. run­saasti kalaa tai sim­pukoi­ta syn­tyi sivil­isaa­tioi­ta (kult­tuure­ja) ilman maanviljelyä.

 2. Oma speku­laa­tio: Itä-Suomen nais­ten ase­maa on tosi­aankin tulkit­tu edel­lä Haavio-Man­nolan esit­tämäl­lä taval­la (itsekin Franzeni­as­sa sosi­olo­gian ja sosi­aalipoli­ti­ikan luen­to­ja kuun­nelleena). Kuitenkin väestö on siel­lä ollut ainakin ”uudel­la ajal­la” ja edelleen köy­hempää ja sairaam­paa ja Kar­jalan kan­nas oli maanvil­jelysalueena vau­raam­paa. Erään­lainen seka­muo­to löy­tyy itäis­es­tä Järvi-Suomes­ta, jos­sa on maanvil­je­lyn ohel­la kalastet­tu paljon jopa elinkeinok­si, toki myös met­sä­talous ollut tärkeäl­lä sijalla.

 3. Pari vuot­ta sit­ten mene­htyneel­lä David Grae­ber­il­la oli väite­tysti kaikessa tekemi­sis­sään poli­it­ti­nen (anark­isti­nen) agen­da. Itse olen lukenut häneltä vain teok­sen “Bull­shit jobs”, joka oli liian pitkä ja tyl­sä, ja osoit­ti lähin­nä etteivät ainakaan Grae­berin hal­lit­se­mat metodit tar­joa ilmiölle seli­tysvoimaa. Anek­dootit oli­vat kieltämät­tä hulvattomia.

  Ihmiskun­nan his­to­ri­aa käsitel­lessä antropolo­gia on var­mas­tikin hyödyl­lisem­pi teo­reet­ti­nen viiteke­hys, mut­ta en olisi häm­mästynyt jos tässäkin teok­ses­sa olisi mukana vah­va poli­it­ti­nen pohjavire.

  1. Grae­ber ei itsekään kyl­läkään mitenkään piilotel­lut tuo­ta anark­istista agendaansa.

   Toisin kuin sinä, minä kyl­lä suosit­telisin tuo­ta Bull­shit job­sia melkein kaikille. Jois­sain ana­lyy­seis­sa Grae­berin asiantun­te­mus minus­ta ei riitä (esimerkik­si ohjelmis­toke­hi­tys­töi­den bull­shit-puolen luokit­telus­sa men­ti­in minus­ta päin män­tyä), mut­ta yleisel­lä tasol­la kyseessä on ain­oa teos joka edes uskaltaa ava­ta keskustelua tästä aiheesta. Tämä on jo sinän­sä on niin arvokas­ta, että on vähem­män tärkeää meneekö jokainen ilmiön seli­tys kir­jas­sa täs­mälleen oikein.

   Eli, jos Osmo ottaa kir­ja­su­osi­tuk­sia vas­taan ja Grae­berin tek­stit ovat mieleen, Bull­shit jobs kan­nat­ta lukea seuraavaksi.

  2. Olen lukenut kir­jaa vas­ta satakun­ta sivua, mut­ta poli­it­ti­nen agen­da vaikut­taa ilmi­selvältä: Maanvil­jelys orju­ut­ti ihmisen, ja yksi­tyi­nen omis­tus ja varsinkin raha suis­ti­vat sit­ten ihmiset epätasa-arvoon.

   Tek­i­jöil­lä on mie­lenki­in­toisia oival­luk­sia, kuten että val­is­tuk­sen aika oli nimeno­maan itään (Kiina etc.) ja län­teen (Amerikat) aiem­min avaut­enei­den kon­tak­tien seu­raus­ta, mut­ta kir­ja on tavat­toman mon­isanainen ja jankuttava. 

   Ainakin alku­sivuil­laan se keskit­tyy jonkin­laisen tasa-arvoisen onnel­lisen villeiy­den ihan­noin­ti­in. Onnel­lisu­udessa on mielestäni muitakin tek­i­jöitä kuin tasa-arvo. Esim. jos nykyaikainen sairaan­hoito paran­taa lapsen leukemi­an pysyvästi, se taa­tusti lisää hänen van­hempi­en­sa onnel­lisu­ut­ta useik­si vuosik­si. Oli­si­vatko nämä muinaiset onnel­liset amerikkalaiset sairaan­hoitoaan omil­la metodeil­laan tähän men­nessä samalle tasolle kehittäneet?

   Mon­een ker­taan suosit­tele­mas­sani Ace­moglun ja Robin­sonin “Kapea käytävä” ‑kir­jas­sa he tekevät tiukem­man ja moni­u­lot­teisem­man ana­lyysin tasa-arvon edel­ly­tyk­sistä ja sen kehit­tämis­es­tä. “Alus­sa oli”-kirjassa pilka­htelee siel­lä tääl­lä samankaltaisia pohd­in­to­ja, mut­ta Ace­moglun ja Robin­sonin sekä ajalli­nen että maanti­eteelli­nen aineis­to on ylivoimainen.

 4. Näitä kir­jo­ja ilmestyy aina aika ajoin, ja niiden väit­teisi­in muinaishis­to­ri­as­ta kan­nat­taa suh­tau­tua varauk­sel­la kuten Haririn kir­jaankin. Ovat kuitenkin ns populaariteoksia.
  Saame­lais­ten poron­hoito on tosi­aan melko uusi ilmiö 1700-luvul­ta Tromssan seudul­ta. Poro­ja alet­ti­in pitää ja hoitaa kar­jana kun tun­turipeu­rakan­nat oli met­sästet­ty vähäisik­si. Inar­in saame­laiset ovat edelleenkin per­in­teis­es­ti Inar­in­jär­ven ranto­jen met­sästäjiä ja kalas­ta­jia. Ei niinkään poron­hoita­jia. Tämä hei­jas­tuu vielä tämän päivän saame­laiski­is­tois­sa ja saame­lais­lain käsittelyssä.

  1. Poron­hoito on saame­laisil­la (ja muil­lakin) muinainen tapa, _suurporonhoito_ on tosi­aan melko uusi ilmiö. 

   Maanvil­jelys on levin­nyt Suomeen jo kivikaudel­la. On merkillepan­tavaa kuitenkin, että se on levin­nyt sisä­maa­han ja Lap­pi­in laa­jem­min vas­ta uudel­la ajal­la. Ilmeis­es­ti maanvil­jelys on Suomes­sa elänyt ääri­ra­joil­laan, ja ilmas­to on estänyt sitä lev­iämästä. Fen­noskan­di­as­sa oli aina varsin selvä raja pyyn­tiväestön ja maa/karjatalousväestön välil­lä. Tämä on ehkä selit­tänyt mik­sei indoeu­roop­palaiset kielet val­lan­neet koko Pohjolaa.

   His­to­ri­al­liselta ajal­ta on tieto­ja että jotkut per­heet tai kokon­aiset paikallisväestöt ovat voineet vai­h­taa elinkeino­jaan maat­aloud­es­ta met­sästyk­seen, tai päin­vas­toin, kun elinkeinon mah­dol­lisu­udet ovat heiken­tyneet: tämä on kuitenkin aina tapah­tunut niin että vai­h­ta­jat ovat omak­suneet val­taelinkeinon kie­len ja kult­tuurin. Eli suo­ma­laisia on ‘lap­palais­tunut’ ja saame­laisia on alka­nut ‘uud­is­as­ukkaik­si’.

   En usko että juurikaan on käynyt niin mis­sään että joku etnisyys on hylän­nyt maanvil­je­lyk­sen ja alka­nut elämään met­sästäjä-keräil­i­jöinä. Jos maanvil­jelys on lakan­nut kan­nat­ta­mas­ta niin sil­loin on muutet­tu muualle, tai katovuo­den jäljiltä rippeet ovat sekoit­tuneet ole­mas­saol­e­vaan pyyn­tiväestöön joka on sit­ten laa­jen­tanut alueitaan entiselle viljelysalueelle. 

   Pidän hiukan harmil­lise­na että nämä tarkaste­lut ovat aina met­sästäjä-keräil­i­jä vs maanvil­jeli­jät ‑ver­tailu­ja. Suomes­sa ‘maanvil­jeli­jät’ kitkut­ti­vat pohjoisem­pana usein kar­jat­alouden varas­sa, ei niinkään maanvil­je­lyn kos­ka vil­ja kasvoi huonos­ti, jos lainkaan. Lisäk­si pai­men­to­laisu­us on ollut Euraasi­as­sa erit­täin merkit­tävä muinaiselinkeino.

   On myös huo­mat­ta­va että pyyn­tiväestön ja vil­jelysväestön välil­lä on usein ollut jonkun­lainen riip­pu­vu­us­suhde. His­to­ri­al­lisel­la ajal­la tämä näkyy tietysti äärimuo­dos­saan lapinveroinstituutiona.

   1. Tämä on ehkä selit­tänyt mik­sei indoeu­roop­palaiset kielet val­lan­neet koko Pohjolaa.

    Indojen/vasarakirveiden/nuorakeraamikkojen tul­lessa tääl­lä taidet­ti­in puhua jotain muu­ta kuin suo­ma­lais-ugri­laista kieltä, mis­tä on ehkä jään­teitä paikan­nimistössä ym.

    Minus­ta on aika jän­nää että saame kuu­lostaa puhut­tuna enem­män nor­jal­ta ja suo­mi enem­män liet­tual­ta kuin saamelta.

   2. “En usko että juurikaan on käynyt niin mis­sään että joku etnisyys on hylän­nyt maanvil­je­lyk­sen ja alka­nut elämään metsästäjä-keräilijöinä.”
    Pohjois-Amerikan suurten tasanko­jen kansat, esim. https://en.wikipedia.org/wiki/Arapaho#Early_history . Kun euroop­palais­ten tuo­mat hevoset lev­i­sivät ja mah­dol­lis­ti­vat puhvelin­metsästyk­seen perus­tu­van elämän­ta­van, niin maanvil­je­ly jäi.
    “Suomes­sa ‘maanvil­jeli­jät’ kitkut­ti­vat pohjoisem­pana usein kar­jat­alouden varas­sa, ei niinkään maanvil­je­lyn kos­ka vil­ja kasvoi huonos­ti, jos lainkaan.”
    Jos muis­tan luke­mani oikein, niin Suomen ensim­mäiset ei-keräil­i­jät oli­vat kar­jankas­vat­ta­jia. Kun ilmas­to muut­tui kylmem­mäk­si, ja kar­ja ei enää elänyt tal­ven yli sil­lä, minkä lumen alta löysi, niin ko. kult­tuuril­ta meni poh­ja, ja vas­ta uudem­mat tulokkaat, jot­ka osasi­vat kas­vat­taa ja varas­toi­da heinää talvek­si, toi­vat vil­je­lyn tänne uudelleen.

 5. Lisää asiantun­tem­at­to­muut­ta:

  Han­kit­tu­jen omi­naisuuk­sien periytyminen.

  Gee­nien löy­tymisen jäl­keen ei uskot­tu han­kit­tu­jen omi­naisuuk­sien periy­tymiseen. Epi­ge­neet­ti­nen tutkimus on muut­tanut käsi­tys­tä osittain. 

  Ympäristön aiheut­ta­mat muu­tok­set gee­nien toimin­nas­sa voivat periy­tyä sukupolvelta toiselle suku­solu­jen väl­i­tyk­sel­lä ja vaikut­taa näin jälkikasvun feno­tyyp­pi­in, ilman että DNA:n emäsjärjestyk­sessä tapah­tuu muu­tok­sia. Täl­lais­ten havain­to­jen myötä evoluu­tion ja geneet­tisen periy­tymisen mekanis­me­ja on joudut­tu tarkastele­maan uudelleen

 6. Mik­si las­ten saan­ti on vähen­tynyt nyt, vaik­ka ruoas­ta ei luulisi ole­van pulaa? Ja mik­si samat syyt eivät olisi voineet toteu­tua esi­te­ol­lisel­la ajalla?

  Nythän lap­silu­vun alen­e­mista selitetään usein sil­lä, että van­hem­mat panos­ta­vat yhtä paljon pienem­pään määrään lap­sia kuin aikaisem­min. Jos yhteisö eli yltäkyl­läisel­lä alueel­la, hyv­in­voin­ti oli korkeal­la tasol­la jne. niin olisiko vas­taa­va ”laatu vs. määrä” val­in­ta voin­ut toteu­tua myös tuhan­sia vuosia sitten? 

  Eikö aja­tus siitä, että esi­te­ol­liset ihmiset oli­vat jotenkin alkukan­taisia biolo­giansa viemiä lisään­tymiskonei­ta ole juuri se, jota vas­taan kir­ja koit­taa argumentoida?

  Jäin itse vähän jumi­in luet­tuani vajaan puo­let kir­jas­ta. Pitäisi yrit­tää jak­saa loppuun.

  1. Oma teo­ri­ani laske­vaan lap­siluku­un perus­tuu vähän saman­laiseen geneet­tiseen pähkäi­lyyn kuin mitä Osmokin esit­tää yllä: Aikaisem­min kun naiset oli­vat vähem­män vapai­ta niin moni nainen lisään­tyi vaikkei halun­nut, lisään­tymistä sääteli miesten halukku­us. Halut­tomat miehet eivät tietenkään lisään­tyneet, ainakaan niin paljon kuin halut­tomat naiset. Täl­löin nais­ten kaut­ta kesku­utemme on pesiy­tynyt paljon miehiä ja naisia keitä ei kiin­nos­ta lisään­tymi­nen. Nyt kun vapaus lisään­tyy ja on lisään­tynyt huo­mat­tavasti yhteiskun­nas­samme niin yhä pienem­pi osa lisään­tyy ihan vain vakaas­ta halus­ta eikä minkään­laisen ulkoisen pakon vuok­si — eli hedelmäl­lisyys las­kee. Kon­ser­vati­ivi­sista maista tulleil­la maa­han­tuli­joil­la syn­tyvyys ei laske kos­ka naiset eivät ole de fac­to yhtä vapai­ta kuin suo­raan län­si­mais­sa syn­tyneet ja paikallisen vapaan kult­tuurin laps­es­ta asti omak­suneet. Tämä selit­tää myös mik­si myös maa­han­muut­taneil­la syn­tyvyys alkaa läh­estyä ‘kan­taväestöä’ sukupolvien myötä. Tässä on siis erään­lainen sekoi­tus geene­jä ja kulttuuria.

   Tästä sit­ten ennus­tan että lap­siluku ja hedelmäl­lisyys läh­tee hil­jalleen voimakkaaseen nousu­un seu­raa­van 50–100 vuo­den aikana kun lisään­tymishaluiset lisään­tyvät keskenään vapaasti.

 7. Min­ul­la on ollut evoluu­tio­teo­ri­an poh­jal­ta käsi­tys, että alkukan­taiset ihmiset oli­vat meitä lah­jakkaampia. Mutaa­tiot ovat val­ta­puolis­es­ti heiken­nyk­siä. Luon­non­va­lin­nan ansios­ta haitalli­sista mutaa­tioista valikoituu pieni joukko onnis­tunei­ta mutaa­tioi­ta, minkä ansios­ta laji kehit­tyy yhä vain parem­mak­si. Tämä kuitenkin edel­lyt­tää sitä luon­non­va­l­in­taa, eli suurimääräistä kuolemista. Yhteiskun­nan vaurastues­sa tuo jul­ma karsin­ta lop­puu, jol­loin huonot mutaa­tiot eivät karsiudukaan.

  Val­in­ta on ollut jär­jestäy­tyneis­sä yhteiskun­nis­sa ja maat­aloudessa viime sukupolvi­in asti ihan yhtä raakaa, ja se on kohdis­tunut vahvem­min henkisi­in kykyihin.

  Lisäk­si suurem­mas­sa maanvil­jeli­jäpop­u­laa­tios­sa tapah­tuu enem­män hyödyl­lisiä mutaa­tioi­ta, ne säi­lyvät toden­näköisem­min ja lev­iävät nopeam­min, ja haitalliset mutaa­tiot pää­sevät harvem­min yleistymään. Pienessä pop­u­laa­tios­sa oikein toimi­va vari­ant­ti voidaan menet­tää sat­un­nais­vai­htelun takia, suures­sa sen sijaan vähänkin huonom­pi vari­ant­ti alkaa varmem­min vähenemään.

  Huonom­pi vil­jaan perus­tu­va ruo­ka ja ener­giaa kulut­ta­va maat­alous­raadan­ta kyl­lä ajaa val­in­taa kohti pienem­piä aivo­ja. Pohjois-Siper­ian hyl­keen­metsästäjil­lä on val­ta­vat aiv­ot saman man­tereen eteläisem­pi­in vehnän­puri­joi­hin ver­rat­tuna, mut­ta ne eivät vaiku­ta toimi­van sen parem­min. Ehkä jos mutaa­tiokuor­ma saataisi­in puhdis­tet­tua pois.…

  1. Nämä huomiot ihmisen evoluu­tios­ta muuten löy­tyvät Gre­go­ry Cochranin ja Hen­ry Harp­endin­gin kir­jas­ta The 10 000 Year Explo­sion. Tämä on opet­tavainen ja vas­tauk­sia tar­joa­va kir­ja kaikille nuo­rille, jot­ka tun­te­vat tuskaa ja häm­men­nys­tä maail­man epätasa-arvoisuudesta.

   Cochran on yhdessä Paul Ewaldin kanssa myös uuden evoluu­tio­te­o­reet­tisen tau­d­i­nai­heut­ta­ja­teo­ri­an isiä. On ehkä siitäkin aiheesta ollut puhet­ta pari vuot­ta sitten.

  2. Samal­la logi­ikalla län­si­mais­sa pitäisi älykkyy­den ja kyvykkyy­den yhä kehit­tyä kos­ka har­va lap­si tai aikuinenkaan kuolee sat­un­nais­vai­htelun vuok­si, kiitos mm. lääketi­eteen, mut­ta niin vain keskimääräi­nen ja medi­aani älykkyys taitaa laskea kaikissa länsimaissa.

   Sitä pait­si tääl­läkin on puitu aikaisem­min kiihkeästi älykkyy­den periy­tymistä ja se on todel­la sat­un­naista. Jos kak­si huip­puä­lykästä ihmistä han­kkii yhden lapsen yhdessä niin ole mitään takei­ta, että lap­si on edes keskinker­tainen. Tietenkin on ole­mas­sa hie­man suurem­pi toden­näköisyys saa­da älykkäitä lap­sia kuin heikom­pi­lah­jaisil­la, mut­ta sat­un­nais­vai­htelun määrä on yhä niin suuri että lap­sia pitäisi han­kkia enem­män kuin 1–2 jot­ta varmis­te­taan ns. älykkyy­den siir­tymi­nen eteenpäin.

   Kaiken lisäk­si län­si­mainen yhteiskun­ta kai suosii itsekkäi­den psykopaat­tien men­estymistä ja lisään­tymistä enem­män kuin reilu­jen ja mukavien ihmis­ten lisään­tymistä voimakkaan kil­pailukult­tuurin vuok­si. Jos tämä on tot­ta niin eripu­ran, kiis­to­jen ja yhteiskun­nal­lisen dys­funk­tion määrän odot­taisi lisään­tyvän pikku hil­jaa, vähän niin kuin kaikissa län­si­mais­sa on tapah­tunut voimakkaasti viimeisen 30 vuo­den aikana vaik­ka olemme samal­la vapaampia ja vau­raampia kuin koskaan. Minkään­laista trendiä ei näytä ole­van sen suun­taan että eripu­ran määrä vähenisi, ihmiset ovat itsekkäämpiä, ilkeämpiä ja ahdis­tuneem­pia ja näkevät uhkia joka puolel­la vaik­ka olemme parem­min tur­vas­sa kuin ehkä ikinä historiassa.

   1. Samal­la logi­ikalla län­si­mais­sa pitäisi älykkyy­den ja kyvykkyy­den yhä kehit­tyä kos­ka har­va lap­si tai aikuinenkaan kuolee sat­un­nais­vai­htelun vuoksi

    Jos kaik­ki selviävät, ja lap­silu­vut ovat saman­laiset, ei val­in­taa ole ts. se on neu­traali. Täl­löin gee­nien toimivu­ut­ta menetetään pikku hil­jaa sat­un­nais­ten mutaa­tioiden takia tasaisel­la tahdil­la. Tämä tahti ei tietenkään riipu väestön koos­ta, sikäli kun väestön­ti­heys ei vaiku­ta läm­pöti­laan tai taus­tasäteilyn läpäisyyn =).

    Nämä perus­mu­taa­tiot. joi­ta joka sukupolves­sa tulee tiet­ty määrä, eivät ehkä tosi­aan selitä niin nopei­ta muu­tok­sia, joi­ta nyt on mitattu.

    Minkään­laista trendiä ei näytä ole­van sen suun­taan että eripu­ran määrä vähenisi, ihmiset ovat itsekkäämpiä, ilkeämpiä ja ahdis­tuneem­pia ja näkevät uhkia joka puolel­la vaik­ka olemme parem­min tur­vas­sa kuin ehkä ikinä historiassa.

    Älä vaivu epä­toivoon, me olemme perin­nöl­lis­es­ti suun­nilleen samaa porukkaa kuin iso­van­hempam­mekin, mikä ei minus­ta ole kovin huono lähtöko­h­ta. Ihmis­ten väli­nen kytken­tä on vaan vahvis­tunut sosi­aalisen ym. medi­an myötä ja aiheut­taa yhteiskun­nal­lisia muodonmuutoksia.

    Jos kak­si huip­puä­lykästä ihmistä han­kkii yhden lapsen yhdessä niin ole mitään takei­ta, että lap­si on edes keskinkertainen.

    Riip­puu mis­tä roikkuu. Tämä ilmiö jota kut­su­taan regres­siok­si kohti keskiar­voa, tarkoit­taa sitä että keskiar­vos­ta eroav­il­la yksilöil­lä periy­tymätön tai muuten epä­lin­eaari­nen sat­un­nais­vai­htelu on toden­näköis­es­ti osit­taise­na syynä poikkeavuuteen.

    Kun val­in­ta on ker­taalleen tehty, toisen sukupol­ven pop­u­laa­tio­ta tämä ei regres­sio enää koske, heitä ei ole valikoitu. Kol­man­nen sukupol­ven keskiar­vo siis sama kuin toisen. Eli kak­si henkilöä jot­ka ovat keskimääräisen pitk­iä eri­tyisen pitki­in sukui­hin­sa näh­den saa­vat keskimäärin eri­tyisen pitk­iä lap­sia. Evoluu­tio­han ei voisi muuten toimiakaan.

   2. Ikävä sat­un­nais­vai­htelu jos­ta puhuin kos­kee pop­u­laa­tioi­ta. Jos pop­u­laa­tio on pieni, saat­taa hyvinkin käy­dä niin, että huonokin geeni pääsee val­ta-ase­maan sat­tuman kau­pal­la. Suuria pop­u­laa­tioi­ta tässä suh­teessa suo­jelee suurten luku­jen laki.

   3. @Olli S

    “Kun val­in­ta on ker­taalleen tehty, toisen sukupol­ven pop­u­laa­tio­ta tämä ei regres­sio enää koske, heitä ei ole valikoitu. Kol­man­nen sukupol­ven keskiar­vo siis sama kuin toisen. Eli kak­si henkilöä jot­ka ovat keskimääräisen pitk­iä eri­tyisen pitki­in sukui­hin­sa näh­den saa­vat keskimäärin eri­tyisen pitk­iä lap­sia. Evoluu­tio­han ei voisi muuten toimiakaan.”

    Ensin­näkin, pitu­us ja älykkyys ovat eri asia, älä rin­nas­ta niitä keskenään. Toisek­seen keskip­itu­us kas­vaa pop­u­laa­tios­sa tai on kas­vanut jo vuosia, keskiä­lykkyys las­kee pop­u­laa­tios­sa tai on laskenut jo vuosia, tämän fak­tan pitäisi jo osoit­taa pähkäilysi vääräk­si. Samoin esi­his­to­ri­al­lisil­la ihmisil­lä tai ihmis­ten esi-isistä joil­lain oli todet­tu olleen suurem­mat aiv­ot kuin nyky­ih­misil­lä, ja vaik­ka aivo­jen koon ei voi­da sanoa ole­van 100% todiste suurem­mas­ta älystä niin tämä aivo­jen suurem­pi mas­sa on silti parem­pi todiste ja ain­oa saatavil­la ole­va todiste suurem­mas­ta älystä, eli jotain johtopäätök­siä voidaan tehdä mut­ta mitään ei voi­da tietenkään pitävästi todis­taa. Tosin nyt mikään ei todista että tääl­lä olisi jotenkin tehokas älykkyyt­tä suo­si­va luon­non­va­l­in­ta käyn­nis­sä, päin­vas­taisia todis­tei­ta taas on yllin kyllin, lisäk­si erit­täin älykkäät eivät vaiku­ta lisään­tyvän eri­tyisen tehokkaasti, pait­si suh­teessa erit­täin vähä-älyisiin.

  3. “Lisäk­si suurem­mas­sa maanvil­jeli­jäpop­u­laa­tios­sa tapah­tuu enem­män hyödyl­lisiä mutaa­tioi­ta, ne säi­lyvät toden­näköisem­min ja lev­iävät nopeam­min, ja haitalliset mutaa­tiot pää­sevät harvem­min yleistymään.”

   Vari­antin säilymis/häviämistodennäköisyyten vaikut­taa val­in­ta­paineen voimakku­us, ei niinkään pop­u­laa­tion koko. Samat­en haitalliset mutaa­tiot kar­si­u­tu­vat pop­u­laa­tios­ta luon­non­va­lin­nan mekanis­min kaut­ta, ei pop­u­laa­tion koon kautta.

   “Huonom­pi vil­jaan perus­tu­va ruo­ka ja ener­giaa kulut­ta­va maat­alous­raadan­ta kyl­lä ajaa val­in­taa kohti pienem­piä aivoja.”

   Ei mitenkään itses­tään selvästi aja. Pikem­minkin huonon rav­it­se­musym­päristön voi ajatel­la suo­si­van nokke­limpia, jot­ka kykenevät tur­vaa­maan resurssin­sa ja sik­si jälkeläis­ten­sä lisään­tymisikään selviy­tymisen parem­min kuin muut.

   1. Mikään määrä val­oa tai sak­salaisen insinöörin linssi­in hinkkaamiseen käyt­tämiä tun­te­ja ei pysty tekemään muu­ta­man millin aukkois­es­ta kän­nykkäkam­eras­ta yhtä tarkkaa kuin van­has­ta kun­non silmä­mu­nas­ta f/2.1, aukon halka­isi­ja 7 mm. Fysikaaliset dif­frak­tio­ra­jat tule­vat kän­nykkää vastaan.

    Samat­en ei muu­ta­masa­t­apäisen hei­mon lap­siluku­jen eroi­hin voi tal­len­tua kovinkaan tarkkaa näytet­tä hei­dän tuhan­sien gee­nien­sä kelpoisu­ud­es­ta. Heikot sig­naalit, pienet paran­nuk­set tai huonon­nuk­set, uppoa­vat kohinaan.

    Voit vielä väit­tää, ettei ole ole­mas­sa mitään pla­ton­ista “kelpoisu­ut­ta” joka olisi irral­laan olo­suhteista, että tuo nyt vaan on se gee­nien kelpoisu­us tuos­sa heimossa. Siinä tapauk­ses­sa min­un pitää kysyä tarken­ta­va kysymys: Mikä olisi olosi nyt, jos et olisi syönyt aamu­palaa tänään?

   2. @ad augus­ta & @Olli S

    Toisin kuin moni tääl­lä tun­tuu ajat­tel­e­van, niin evoluu­tio ei todel­lakaan pyri jatku­vasti kehit­tämään parem­paa ja parem­paa ihmistä tai eliötä noin yleensäkään.

    Parem­pi määritelmä olisi sanoa että evoluu­tio on hyvin innokas lopet­ta­maan hom­mat ja sanomaan että tämä on nyt ‘riit­tävän hyvä’, ‘good enough’. Ihmiset tykkäävät kat­soa videoita ja lukea kir­jo­ja evoluu­tion huip­pu­un­sa hiomista eliöistä, mut­ta sekaan mah­tuu kaiken maail­man sokeaa jyr­si­jää, laiski­aista, koalaa ja mui­ta eliöitä jot­ka eivät mil­lään muo­toa tavoita tätä huip­pu­un­sa hiot­tua super­eliötä. Kyseessä on ihan vain ihmis­ten väärinymmär­ryk­ses­tä, evoluu­tio ei ole mikään tietoinen toim­i­ja joka pyrkii akti­ivis­es­ti ja tietois­es­ti kehit­tämään kaikkea eteen­päin, kaik­ki menee läpi joka on riit­tävän kelpo että pääsee lisääntymään.

    Ihmis­pop­u­laa­tioiden kanssa olisi lisäk­si melko help­po argu­men­toi­da että efek­ti­ivi­nen luon­non­va­l­in­ta on kadon­nut ja evoluu­tio nojaa lähin­nä naaraiden miel­tymyk­si­in, jota tätäkin kum­mallis­es­ti ihan­noidaan muka jotenkin oikeana ja todel­lise­na evoluu­tio­ta eteen­päin vievänä. Kos­ka evoluu­tio ei ole älylli­nen toim­i­ja niin on täysin absur­dia olet­taa että eliö kyke­nee edis­tämään evoluu­tio­ta älyl­lisenä toim­i­jana, vai onko tääl­lä joku oikeasti sitä mieltä että älykäs toim­inta jalostuu älyt­tömäk­si, evoluu­tio nimeno­maan kun on älytön­tä ihan määritelmäl­lis­es­ti. Lisäk­si ihmis­lu­on­non kanssa on jo mon­ta ker­taa todet­tu etteivät ihmiset aina halua sitä mikä on heille hyväk­si, näin ollen on aivan turha olet­taa että nais­ten miel­tymyk­set jalostu­vat aina ja automaat­tis­es­ti jotenkin objek­ti­ivis­es­ta parhaim­mak­si valin­naksi. Mik­si län­si­mais­sa val­taosa on lihavia eivätkä liiku tarpeek­si mut­ta samaan aikaan muka­mas tekevät 100% objek­ti­ivisia lisään­tymis­val­in­to­ja. Täl­laiset ole­tuk­set ovat yksinker­tais­es­ti absur­de­ja ja naurettavia.

   3. Ja jatkona vielä edel­liseen kom­ment­ti­i­ni lihavu­ud­es­ta ja liikkumattomuudesta.

    Lihavu­ut­ta ja liikku­mat­to­muut­ta näkee paljon myös älykkäil­lä ihmisil­lä, joten en taas ker­ran oikein ymmär­rä mikä itseis­ar­vo siinä korke­as­sa älykkyy­dessä on, hekin kun osaa­vat ihan mallikkaasti tehdä vääriä val­in­to­ja. Samoin älykäskin voi lange­ta het­ken kehol­lisi­in miel­tymyk­si­in ja laisku­u­teen, osin itseasi­as­sa var­maan men­estymi­nen ja oman älykkyy­den tiedost­a­mi­nen suh­teessa mui­hin ruokkii yliv­er­taisu­uskom­plek­sia eli älykyy­den hubrista, eli sitä kuin­ka älykäskin on lop­ul­ta itsen­sä pahin viholli­nen. Osa kun tun­tuu ajat­tel­e­van älykkyyt­tä jotenkin että älykäs on ere­htymätön, älykkäät kyl­lä tekevät var­masti keskimäärin vähem­män virheitä ja vääriä ratkaisu­ja kuin vähem­män älykkäät, mut­ta epätäy­del­lisessä maail­mas­sa kaik­ki tekevät virheitä eivätkä älykkäät ole mitenkään tämän yläpuolel­la eikä hubrik­sen kehit­tymi­nen ainakaan auta tätä.

    Enkä siltikään ymmär­rä älykkyy­den ihan­noin­tia, meil­lä pitäisi mer­i­tokra­t­ian ihantei­den mukaan älykkäi­den olla muka­mas val­lan syr­jässä maail­man laivaa ohjaile­mas­sa, mut­ta niin ne vain CO2-päästöt nou­se­vat vuodes­ta toiseen eli jälleen ker­ran älykkäätkin kyl­lä tehokkaasti osaa­vat tehdä vääriä ratkaisu­ja tai ainakin väl­tel­lä oikei­den ratkaisu­jen tekoa lyhyen ajan hyö­dyn saavut­taak­seen. Van­han sanon­nan mukaan kun tyh­mä tekee virheen niin läh­tee oma hen­ki, älykäs kun tekee virheen niin läh­tee sadan hen­ki, tai jotain sinne päin.

 8. Tääl­lähän keskustel­laan mie­lenki­in­toi­sista asioista! Olen piehtaroin­ut tuol­la turvesu­os­sa ja keskustelu siel­lä on juut­tunut ase­ma­so­dak­si siitä, onko turve uusi­u­tu­vaa. Ark­i­jär­ki sanoo, että jos hiili ei omin avuin pääse kier­toon takaisin niin annetaan sen olla siel­lä suos­sa. Luovu­tan siel­lä poteroni toisille, ja tulen tänne toisen aihep­i­irin pariin.
  En tarkoi­ta moit­tia keskustelu­ja tuos­ta turpeesta, kyl­lä se ihan asi­aa oli, mut­ta tämän uuden aiheen alus­tuk­sek­si kan­nat­taa ymmärtää, mikä johti tuo­hon jumi­in tuos­sa edel­lisessä aiheessa. 

  Tämä David Craberin kir­jan ajatuk­se­na on pohtia ihmiskun­nan his­to­ri­an ajure­i­ta. Osmo poli­itikkona aset­tuu luon­nol­lis­es­ti tarkastele­maan asi­aa ide­ol­o­gis­es­ta näkökul­mas­ta. Ide­ol­o­gisel­la keskusteli­jal­la on aina sokea pis­teen­sä. Kaik­ki ide­olo­giat ovat ihmis­ten luo­muk­sia, mut­ta silti omaan ide­olo­giaan suh­taudu­taan kuin luon­non­va­kioon. No inhimil­listähän se on.
  Konkreti­soin mitä tarkoitan.
  Tuol­la edel­lisessä keskustelus­sa oli joku, joka ei voin­ut hyväksyä, turvet­ta fos­si­ilisen kaltaisek­si, vaik­ka fysi­ikan lait puhu­vat muu­ta. Joku voisi väit­tää tyh­mäk­si, mut­ta niin­hän asia ei ole. Kysymys on inhimil­lis­es­tä sokeas­ta pis­teestä, jol­laisia meiltä kaik­il­ta löy­tyy. Otan esimerkin julk­isu­u­den henkilöstä.
  Lueske­len monia blo­ge­ja ja pyrin ymmärtämään kir­joit­ta­jien aja­tusten juok­sua, ja näkökul­mia. Yksi, jota luen usein on Paa­vo Väyry­nen. Hän kir­joit­ti viimeisessä puheen­vuorossaan: ”… aloin pyrk­iä siihen, että ener­giaa säästet­täisi­in ja että fos­si­il­isia polt­toainei­ta kor­vat­taisi­in uusi­u­tuvil­la: puul­la, TURPEELLA ja vesivoimalla.”
  Vaik­ka mies on huip­puä­lykäs, väitel­lyt (siis tieteen metodit tun­te­va ihmi­nen) ja elämänkoke­mus­ta melkein kuin min­ul­la, hänen sokea pis­teen­sä saa hänet usko­maan, että turve omia aiko­jaan palaisi äärel­lisessä ajas­sa ilmake­hään vaik­ka siihen tarvit­ta­va hap­pi puut­tuu. Hänen his­to­ri­ansa tun­tien on inhimil­listä, että ide­olo­gia estää hän­täkin näkemästä objektiivisesti.
  ——————-

  Pitkä johdan­to, mut­ta Osmo nos­ti pöy­dälle ison asian, ja yritän ker­toa, että näin elämän ehtoop­uolel­la, olen itse pyrkinyt hylkäämään eri­laiset ide­olo­giat ja uskonnot.
  Joten tältä poh­jal­ta tämän uuden aiheen kimppuun!

  Osmon esit­telemä kir­ja pohtii ihmiskun­nan his­to­ria, His­to­ria on tieteenala, joka ei lähtöko­htais­es­ti ole epäti­eteel­listä, mut­ta kun tutk­i­ja alkaa doku­men­toi­da sitä, se muut­tuu uskon­nonkaltaisek­si, kos­ka tutk­i­ja tuo aina oman henkilöko­htaisen näkökul­mansa vinout­ta­maan totu­ut­ta. Sik­si on ihan ok, että Osmo vihreänä poli­itikkona speku­loi his­to­ri­aa, ja yhtä oikeutet­tu olen minäkin tuo­maan maal­likon näkemyksiä.
  En voi olla häm­mästymät­tä sitä, miten samal­la taval­la her­rat Grae­ber ja Wen­grow kat­se­l­e­vat maail­maa, kuin tääl­lä usein lainaa­mani kir­jan ”Tule­vaisu­u­den lyhyt his­to­ria” tek­i­jät. Ero on siinä, että Osmon esit­telemä kir­ja tuo esi­in ihmiskun­nan his­to­ri­as­ta sen suuret kipupis­teet, kun ihmis­pop­u­laa­tio on pyrkinyt tur­vaa­maan ole­mas­saolon­sa. ”Tule­vaisu­u­den lyhyt his­to­ria” taas jatkaa siitä mihin puheena ole­va teos päät­tyy, eli kään­tää kat­seen tulevaisuuteen.
  ”Tule­vaisu­u­den lyhyt his­to­ria” ei ennus­ta mitään, mut­ta ottaa tarkastelu­un tuon Osmon esit­telemän kir­jan oleel­liset aju­rit, jot­ka ovat ihmiskun­nan tähän pis­teeseen saattaneet.
  Ihmis­la­ji on evoluu­tion myötä kehit­tynyt nisäkäs. Ole­mas­saolon tais­telu on muo­van­nut lajillemme omi­naisen käyt­täy­tymisen lau­maeläi­menä, joka on sopeu­tunut pieni­in lau­moi­hin. Kun maat­alous kehit­tyi, alkoi ihmisen pyrkimys hal­li­ta luon­toa ja lau­mat kasvoivat liian suuriksi.
  Ihmi­nen ei ole geneet­tis­es­ti muut­tunut tämän pros­essin aikana. Älykkyys ei ole kas­vanut, joten kivikautiset aiv­ot ohjaa­vat ali­ta­juista toimintaamme.
  Maat­alouden val­lanku­mous oli hidas, mut­ta teolli­nen val­lanku­mous oli nopea. Olemme siir­tymässä nyt infor­maa­tiotekni­ikan val­lanku­mouk­seen, ja se tulee ole­maan vieläkin nopeampi. Teolli­nen val­lanku­mous johti pro­le­tari­aatin val­lanku­mouk­seen. Mihin val­lanku­mouk­seen johtaa infor­maa­tiote­knolo­gian vallankumous.
  Infor­maa­tiote­knolo­giaa tul­laan käyt­tämään samal­la taval­la val­lan työkalu­na kuin teol­lisia mekaanisia konei­ta käytet­ti­in aikaisem­min teol­lises­sa val­lanku­mouk­ses­sa. Syn­tyy eli­it­ti, joka syyl­listyy val­lan väärinkäyt­töön, kos­ka ihmisen aiv­ot eivät kehi­ty. Ilmas­ton­muu­tos ete­nee kuin juna. Elin­ti­la ei riitä kaikille. Eli­it­ti pyrkii tur­vaa­maan ase­mansa. Panemme toivomme demokra­ti­aan, mut­ta suo­ma­laisen sanan­laskun mukaan ” oma suu on lähempänä kuin kon­tin suu”. Se tosi­a­sia, että aivomme kyl­lä sopeu­tu­vat eri­laisi­in olo­suhteisi­in, mut­ta älykkyys ei kehi­ty, pakot­taa ihmiskun­nan alis­tu­maan viimekädessä luon­non sanelemi­in sään­töi­hin. Tuo on min­un mielestäni tuon Tule­vaisu­u­den his­to­ri­an sadun ope­tus. Ja niin ymmär­rän myös Graberin ja Wengrow:n kir­jan opetuksen.
  Val­lanku­mous on aina syönyt lapsen­sa, joten tule­va maail­man­laa­juinen val­lanku­mous johtaa yhtä surkeaan lopputulokseen.

  1. “Maat­alouden val­lanku­mous oli hidas, mut­ta teolli­nen val­lanku­mous oli nopea. Olemme siir­tymässä nyt infor­maa­tiotekni­ikan val­lanku­mouk­seen, ja se tulee ole­maan vieläkin nopeampi. Teolli­nen val­lanku­mous johti pro­le­tari­aatin val­lanku­mouk­seen. Mihin val­lanku­mouk­seen johtaa infor­maa­tiote­knolo­gian vallankumous.”

   Toden­näköis­es­ti infor­maa­tiote­knolo­gian val­lanku­mous johtaa viimein ihan oikeaan demokra­ti­aan eikä täl­laiseen teat­teri­in mitä län­si­mais­sa demokra­ti­ak­si kut­su­taan. Vai­h­toe­hdois­ta­han ei saa keskustel­la, vaan demokra­t­ian nykyti­la on se ‘paras’. Samaan aikaan päivitel­lään kuin­ka nykyi­nen plu­ral­isti­nen lib­er­aali edus­tuk­selli­nen demokra­tia ei saa oikein mitään aikaisek­si. Ei tämä nyt ole mikään anti-län­si­maat viesti, vaan enem­mänkin pro Sveitsin demokra­tia ‑viesti. Sveit­sis­sä näkee että suo­ra demokra­tia näyt­tää johta­van jos­sain määrin kon­ser­vati­iviseen yhteiskun­nan jär­jestäy­tymisen malli­in mikä on kehit­tynyt vuosi­tuhan­sien aikana samal­la kun län­si­mais­sa yhä aje­taan lib­er­al­is­mia joka asi­as­sa kuin käärmet­tä pyssyyn, läh­es pelkästään perustein että tämä on hyvää ja oikein kos­ka tämä seu­raa lib­er­al­is­min ihantei­ta ja ideologiaa.

 9. Kir­joituk­ses­sa esitetään:

  “Kir­jas­sa käsitel­lään mon­een otteeseen mys­teeristä tapaa hau­da­ta suuren johta­jan mukana suuri määrä hänen palvelu­väkeään, suku­laisi­aan ja ihan ketä tahansa, kym­menit­täin. sadoit­tain ja ehkä jopa tuhan­sit­tain. Tämä käytän­tö oli yleinen eri puo­lil­la maail­maa. Tähän esitetään mitä erikoisem­pia syitä. Voisiko syy olla paljon yksinkertaisempi?

  Jos joku kuvit­telee, että vaina­ja voi tuon­puoleises­sa käyt­tää kaikkia niitä ruokia ja rikkauk­sia, joi­ta hänen hau­taansa laite­taan, mik­si hän ei yhtä hyvin voisi käyt­tää palvelusväkeäkin?

  Kos­ka tämä seli­tys on niin ilmeinen, eikä siihen kuitenkaan viita­ta, on var­maan jokin seik­ka joka kumoaa sen?”

  Ymmärtääk­seni yksi keskeinen ongel­ma tuol­laisen seli­tysveikkauk­sen kanssa on se, että mon­en yhteiskun­nan usko­muk­sista on jäänyt kir­jal­lista aineis­toakin, ja useista yhteiskun­nista ei ole jäl­jelle jääneistä kir­jal­li­sista aineis­toista löy­tynyt sel­l­aista aja­tus­ta. Osas­sa niistä ei ole kat­sot­tu palvelusväen voivan päästä edes samaan tuon­puoleiseen paikkaan kuin hal­lit­si­jan itsen­sä. Eikä palvelusväkeä ole yleen­sä myöskään hau­dat­tu samaan hau­taan kuin hal­lit­si­ja, vaan palvelusväen joukko­hau­dat ovat olleet selkeän etäisyy­den päässä.

  En ole tuo­ta nimeno­maista kir­jaa lukenut, mut­ta aiem­man luke­mani poh­jal­ta poten­ti­aalisem­pi seli­tys on se, että van­han johdon palveli­joiden on kat­sot­tu voivan olla uhka uudelle hal­lit­si­jalle, jos he eivät halu­aisikaan luop­ua val­las­ta, jol­loin uuden johdon etu on voin­ut olla päästä eroon van­han palveluskun­nan avain­henkilöistä. Van­han johdon palvelusväel­lä on käytän­nössä ollut johtamis­pros­es­sit ja suhde­v­erkos­tot hal­lus­saan. Mon­es­sa yhteiskun­nas­sa ei ole ollut hal­lit­si­jari­ip­puma­ton­ta virkamiesor­gan­isaa­tio­ta, vaan viran­halti­jat vai­h­tu­i­v­at joka tapauk­ses­sa samal­la kun hallitsijakin.

 10. Tapio kir­joit­ti: “Ainakin alku­sivuil­laan se keskit­tyy jonkin­laisen tasa-arvoisen onnel­lisen villeiy­den ihan­noin­ti­in. Onnel­lisu­udessa on mielestäni muitakin tek­i­jöitä kuin tasa-arvo.”

  Tärkeä havain­to.

  Tasa-arvo­han ei sinäl­lään luo mitään onnel­lisu­ut­ta. Se on vain yksi onnel­lisu­u­den edel­ly­tys. Yleis­es­ti kai tasa-arvo tarkoit­taa yksilöi­den yhden­ver­taista kohtelua yhteisössä. Onnet­toman elämän lähde siitä tulee, jos yhteisö ei ota huomioon yksilön jo syn­tymässään saamia eri­laisia valmiusia.

  Vil­lien yhteisö­jen elämä oli luon­nos­ta riip­pu­vaista. Elämän­ta­pa muotou­tui siten luon­nos­taan tasa-arvoisek­si. Jokaisen resurssit oli­vat tarpeen elämisen ylläpitämisek­si. Luon­to siis saneli lait. Ongel­mat alkoi­vat kasautua, kun maanvil­jelys mah­dol­listi varas­toin­nin (pääo­man muo­dostamisen). Osa ihmi­sistä pääsi noiden varas­to­jen avul­la tois­t­en yläpuolelle. Syn­tyi eliitti. 

  Ihmisen päätök­sen­tekoa ohjaa­vat yhä nuo kivikautiset aivot.

 11. Geneet­tis­es­tä luon­non­va­lin­nas­ta olen ymmärtänyt että 1000 v on liian lyhyt aika (30 sukupolvea). 10–20000 vuodessa geneet­tisiä ero­ja alkaa jo erot­tua (yli 300 sukupolvea). Kat­sokaa Youtubesta Tiedekul­man Tietei­den päivien 2023 “Pähk­inäsaaren rauha”.

 12. Minä olen eniten häm­mästynyt siitä, että kuin­ka moni kom­men­toi kir­jan kokon­aisu­ut­ta vaik­ka ker­too samas­sa yhtey­dessä ettei ole lukenut kir­jaa kokonaan!?

  PS. Olen lukenut kir­jan kokon­aan, mut­ta ilmeis­es­ti täy­tyy lukea se uud­estaan, kun olen ilmeis­es­ti ymmärtänyt monia sen kohdista täysin väärin.

  1. Ars­ka kir­joit­ti: “Minä olen eniten häm­mästynyt siitä, että kuin­ka moni kom­men­toi kir­jan kokon­aisu­ut­ta vaik­ka ker­too samas­sa yhtey­dessä ettei ole lukenut kir­jaa kokonaan!?”

   Olen lukenut kirjan! 

   En lue sitä enää uudelleen, kos­ka luulen ymmärtäneeni hei­dän sanomansa. Hei­dän näke­myk­sen­sä on todel­lakin mie­lenki­in­toinen, kos­ka se ei julista totu­ut­ta, vaan ker­too yhden näkemyksen?

   Olen lukenut myös Hararin kir­jan. Samat sanat, hyvin mie­lenki­in­toinen , ja Harari väit­tää tietävän­sä totuuden!

   Olen jopa lukenut raa­matun, jos­sa päähenkilö sanoo: “Olen tie, totu­us, ja elämä!” Olen lukenut siitä vain luther­i­laisen version.

   Olen lukenut myös Lawrence. M. Kraussin teok­sen “Uni­ver­su­mi tyhjyy­destä”. Hän sai min­ut melkein usko­maan niin pähkähul­lun ajatuk­sen, että maail­mankaikeus voi syn­tyä tyhästä!

   Lukemis­tani on rajoit­tanut se seik­ka, että sodan­jälkeisessä Suomes­sa koulunkäyn­ti­ni rajoit­tui kansak­oulu­un, joten ulko­maankielet jäivät oppi­mat­ta. Kaik­ki nuo em kir­jat ovat siis suomen kielisiä, ja min­ulle ymmärrettäviä.

   Elämänkoke­mus on min­ulle lisäk­si opet­tanut, että totu­u­den julis­ta­vat valehtelevat.

   Sik­si hurahdin täysin pari vuot­ta sit­ten kir­jaan, josaa tule­vaisu­ud­es­ta palaa­va ker­to­jam­inä antaa tämän­päivän ihmiselle neu­von: “Annan hänelle neu­vok­si etsiä totu­ut­ta. Sitä hän ei voi löytää, kos­ka totu­us riip­puu näkökul­mas­ta, mut­ta sitä etsiessään hän voi tör­mätä suureen val­heeseen, joka on ihmiskun­nan onnen esteenä. Suuren val­heen pal­jas­t­a­mi­nen on paras­ta, mitä hän voi ihmiskun­nan hyväk­si tehdä.” 

   Tuon lauseen jäl­keen olin pakotet­tu luke­maan sen uudelleen, ja kir­ja näyt­täy­tyi aivan toisen­laiselta. Ymmärsin, mitä he tarkoit­ti­vat lauseel­la: “Toivomme luk­i­jan suh­tau­tu­van tuo­hon kaavioku­vaan (hiilenkier­rosta) äärim­mäisel­lä vakavu­udel­la, mut­ta seu­raavas­sa tari­nas­sa ovat muu­ta­mat tieteel­liset fak­tat saa­neet taipua tari­nan vaatimuksiin.”

   Kir­jan ain­oa väite lit­tyy hiilenkier­ton, ja he väit­tävät, että fos­si­il­i­hi­ilel­lä ei ole inhimil­lisen ajan puit­teis­sa palu­u­ta takaisin sinne mis­tä se on tul­lut. Nos­taes­saan fos­si­il­i­hi­ilen takain bios­fäärin kier­toon ihmiskun­ta yksinker­tais­es­ti muut­taa maa­pal­lon ter­mostaatin ase­tusar­voa. Eli minä olen mielessäni löytänyt suurek­si val­heek­si opin hiilinieluista.

   Kir­ja ei siis saar­naa mitään totu­ut­ta ja on varmem­mak­si vaku­udek­si kir­joitet­tu pam­fletin muo­toon. Ja väit­teet on sisäl­lytet­ty varmem­mak­si vaku­udek­si sadun muo­toon. Pam­fletin ymmär­rän kiis­takir­joituk­sek­si, joka odot­taa vas­taväit­teitä. Sel­l­aiseen kukaan ei tietääk­seni ole tuon kir­jan kanssa uskaltau­tunut. Tek­i­jät eivät ilmeis­es­ti tule keskustelu­un osal­lis­tu­maan ryh­mänä, koska­pa tek­stin viimeinen lause on “Sen pitu­inen se.”

   Selväl­lä suomenkielel­lä kir­joitet­tu kir­ja, jos­sa tek­i­jät siis sanovat: “Emme tiedä totuutta,mutta ajatelka­a­pa itse.” Ja sit­ten tulee raken­nus­pui­ta ajat­telun pohjaksi.

   Tek­stistä löy­tyy mainio lause meille tämän päivän keskustelijoille: “Inter­netistä saa kyl­lä minkä tiedon tahansa, mut­ta ymmär­rystä tulisi olla omas­ta takaa.”

   Itse olen ottanut tuon nyt kir­jan “raa­matuk­seni”, kos­ka ihmiskun­nal­la on aina ollut halu uskoa johonkin suurem­paan.. Niin min­ul­lakin. Ja tätä pienen ihmisen toive­ta maail­man hir­muhal­lit­si­jat ovat aina hyö­dyn­täneet. Min­ul­la on tunne , että tuon kir­jan tek­i­jät ovat halun­neet samaa kuin Mart­ti Luther naulates­saan teese­jään kirkon oveen.
   Nim­imer­ki Usko Toi­vo on luul­tavasti halun­nut pelk­istää kymme­nen käskyä yhteen lauseeseen : “Minä olen Luon­to, sin­un jumalasi. Älä pidä mui­ta jumalia.” 

   Ehkä he ovat halun­neet eri­tyiseti korostaa kuu­den­nen käskyn merk­i­tys­tä, kos­ka sen kaut­ta­han elämä jatkuu. Pahin­ta mitä ihmi­nen voi toiselle ihmiselle tehdä olisi siis louka­ta sitä ihmistä, jon­ka kanssa elämän tarkoi­tus­ta on sitoutunut toteut­ta­maan. Päät­te­len asian pam­fletin viimei­sistä lauseista.

   Osmon nyt esille nos­ta­ma kir­ja pureut­tu hyvin his­to­ri­aan, mut­ta his­to­ri­as­ta on vaikea saa­da neu­vo­ja tule­vaisu­ut­teen, kos­ka olo­suh­teet ovat aina uudet. Ain­oa mikä ei ole muut­tunut on Luon­to, ja sen syn­nyt­tämä ihmi­nen. Sik­si minus­ta tuon “raa­mat­tuni” sanoma on rautaa. Se tyy­tyy sat­u­o­sios­saan tarkastele­maan vain niitä ajure­i­ta, jot­ka ohjaa­vat ihmiskun­taa osana luontoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *