Keir Giles: Venäjän sota jokaista vastaan

Jos olisin kuun­nel­lut Keir Gilesin kir­jan Venäjän sota jokaista vas­taan kymme­nen vuot­ta sit­ten, olisin pitänyt sitä pro­pa­gan­dis­tise­na roskana. Sel­l­aisia ylisano­ja ja värit­tyneitä ilmaisu­ja se sisältää. Krim­in val­tauk­sen jäl­keen ja viimeistään Putinin aloitet­tua jär­jen­vas­taisen sotansa Ukrainaa vas­taan, kir­jan väit­teet on otet­ta­va vakavammin.

On kir­ja nytkin kuun­nel­tuna räikeästi yliampu­va ja käyt­tää hal­pa­maisia retorisia kikko­ja soimatak­seen Venäjää.

Lisäk­si kir­jas­sa on aivan liikaa yksi­tyisko­htaista tietoa. Kun on kerän­nyt val­ta­van määrän tietoa, ei raas­ki jät­tää yhtään yksi­tyisko­htaa pois. ”Kill your dar­lings” on laatu­jour­nal­istien käyt­tämä tiivistämiso­hje, jon­ka jouduin itse opiskele­maan Suomen Kuvalah­den kolum­nisti­na. Kolum­ni kun piti ahtaa jous­ta­mat­tomaan merkkimäärään.

Lyhyem­pi ja asial­lisem­pi tek­sti olisi ollut paljon vaikuttavampi.

En lähde tässä selosta­maan, mitä kaikkea kir­jas­sa ker­rot­ti­in, vaan keski­tyn siihen, mitä kir­ja sai min­ut ajat­tele­maan Venäjästä — eikä tuo kir­ja tietysti ole ain­oa lähteeni.

Olen hirvittävän pettynyt

Min­un on myön­net­tävä, että ere­hdyin 1990-luvul­la raskaasti Venäjästä. Kuvit­telin, että se tulee vapau­tu­maan ja ajau­tu­maan län­teen ja liit­tyy osak­si sivistys­val­tioi­ta. Val­tion omaisu­u­den lahjoit­ta­mi­nen oli­garkeille vähän ihme­tyt­ti, mut­ta sit­ten Putinin otteet ava­si­vat silmäni vajaa parikym­men­tä vuot­ta sit­ten. Silmien avau­tu­mis­es­ta min­un on kiit­tämi­nen Hei­di Hau­ta­laa, joka melkein ain­oana suo­ma­laise­na poli­itikkona näki, mihin kehi­tys Venäjäl­lä on menossa.

Giles kuvaa Venäjää katkeroituneena val­tiona, jota loukkaa se, ettei sitä kohdel­la suur­val­tana, jol­lainen se halu­aisi olla, vaik­ka rah­keet eivät siihen riitäkään.

Venäjän oikeus etupiiriin

Venäläisen teo­ri­an mukaan vain har­valukuinen määrä suur­val­to­ja on oikeutet­tu täy­teen itsenäisyy­teen. Muut kuu­lu­vat suur­val­to­jen etupi­iri­in ja ovat vain rajoite­tusti itsenäisiä. Kun Nato tar­joaa uusille jäse­nilleen suo­jaa Venäjää vas­taan, on se taval­laan varas­tamista Venäjältä. Mehän esimerkik­si ajat­telemme, ettei Suomen Nato-jäsenyys ole mitenkään pois Venäjältä, ellei Venäjäl­lä ole katalia aikei­ta Suomea kohtaan.

Ukraina kuu­luu tässä ajat­telus­sa Venäjälle ja sik­si maan nykyaikaistu­mi­nen ja län­si­mais­tu­mi­nen on hyökkäys Venäjän ydin­in­tresse­jä vastaan.

Suo­ras­taan koomiselta tun­tu­vat houreet Venäjästä kol­man­te­na Roomana, mut­ta tähän has­su­tuk­seen tör­mää yhä useammin.

Val­ta maail­man­poli­ti­ikas­sa kas­vaa tämän vision mukaan kiväärin pii­pus­ta, kun se oikeasti kas­vaa talouden, teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden mukana, ja niis­sähän Venäjä on paar­i­alu­okkaa. Taka­pa­juis­es­ta maas­ta ei ole suur­val­lak­si. Alas ammu­tus­sa hävit­täjässä ikku­naan teipat­tu län­si­maista ostet­tu kotikäyt­töön tarkoitet­tu GPS-laite.

Kaikki mikä heikentää länttä, vahvistaa Venäjää

Venäjän harhaku­van mukaan paha län­si on sen oikeutet­tu­jen laa­jen­tu­mispyrkimys­ten tiel­lä. Sik­si kaik­ki, mikä heiken­tää länt­tä, vahvis­taa Venäjää. Venäjä näkee asetel­man nol­la­summapelinä. Tämä ajat­te­lu­ta­pa on vähän han­kala minkään­laisen molem­pia osa­puo­lia hyödyt­tävän yhteistyön kannal­ta. Se oikeut­taa kaiken­laisen kiu­san­teon ja tätä näke­mys­tä Venäjä myös toteuttaa.

Suomes­ta käsin kat­sot­tuna pelot­tavil­ta tun­tu­vat ajatuk­set, että Venäjä on oikeutet­tu palaut­ta­maan etupi­iri­in­sä kaik­ki ne maat ja alueet, joi­ta se on joskus hallinnut.

Valtio, oligarkit ja järjestäytynyt rikollisuus

Laulus­sa Oolan­nin sodas­ta ker­ro­taan, kuin­ka kolmel­la sadal­la laival­la seilas Engels­man­nit Suomemme ran­noil­la. Kyseessä eivät olleet Englan­nin laivas­ton aluk­set vaan Englan­nin suo­jeluk­ses­sa toimi­vat merirosvot. Myös Civ­i­liza­tion-pelis­sä voi varus­taa merirosvo­ja tekemään anonyymisti kiusaa muille. Venäjä on ottanut tämän van­han tavan käyt­töön. Kun pitää sikail­la, lähetetään Wag­ner­in yksi­ty­is­armei­ja tai jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta edus­ta­va Yön sudet asialle. Län­si­mais­sa val­tio yrit­tää jah­da­ta jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta, Venäjäl­lä val­tio on liit­toutunut sen kanssa.

Venäjä kat­soo oikeudek­seen tehdä län­si­mais­sa asioi­ta, joi­ta län­si­maat eivät saisi mis­sään tapauk­ses­sa tehdä Venäjäl­lä. Tämä tekee pelistä epäsym­metrisen. Kuvitelkaa, miten Venäjä suh­tau­tu­isi, jos Ukraina pom­mit­taisi Mosko­vaa ohjuksin.

Kos­ka Venäjäl­lä on sen oman harhaku­van mukaan oikeus tavoitel­la laa­jenevaa imperi­u­mia ja kos­ka kaik­ki, mikä heiken­tää länt­tä vahvis­taa Venäjää, Venäjäl­lä on oikeus kaiken­laiseen kiu­san­tekoon, ja niin se myös toimii.

Tästä on kir­jas­sa uuvut­ta­van pitkä lista esimerkke­jä, jota muo­dosta­vat kauhis­tut­ta­van kokonaisuuden.

Disinformaation levittäminen

Dis­in­for­maa­tion levit­tämi­nen on yksi ja merkit­tävä osa tätä kiu­san­tekoa. Keinona käytetään tiedon julkaisemista ensin jos­sakin ja sit­ten tämän läh­teen siteer­aami­nen toises­sa paikas­sa ja tämän siteer­aami­nen edelleen, jol­loin alun perin val­heelli­nen tari­na muut­tuu jos­sain vai­heessa sel­l­aisek­si, että jotkut usko­vat siihen ihan vil­pit­tömästi ja levit­tävät itsekin. Osa levit­täjistä saa tästä rahaa, mut­ta jotkut hyödyl­liset idiootit tekevät sitä ilmaiseksi.

Yht­enä kohteena on rokotekri­it­tisyys. Kir­jas­sa maini­taan yksi­tyisko­htais­es­ti täysin väärä tieto Pfiz­erin koronarokot­teen tuot­tamista lukui­sista kuole­man­ta­pauk­sista. Tämä valeuu­ti­nen lev­iää Suomes­sakin. Pal­jas­tavaa oli, kun rokotekri­it­tisyyt­tä tuup­paa­vat sivus­tot alkoi­vat helmiku­un 24 päivän jäl­keen tuu­pa­ta Ukrainan vas­taista pro­pa­gan­daa, kunnes huo­ma­si­vat mokansa.

Hakkerointi

Vaik­ka tieteen taso on Venäjäl­lä heikko, hyviä tietotekni­ik­ka-alan osaa­jia maa suoltaa. Moni näistä on pää­tynyt hakkeroi­jik­si. He tekevät rikok­sia val­tion suo­jis­sa, mut­ta val­tio voi levit­tää käten­sä. Jot­ta omat koirat eivät purisi, ainakin jotkin ohjelmis­tot säästävät kohteet, jos käyt­täjät ovat aktivoineet kyri­iliset aakkoset näppäimistössään.

Suosit­tu tapa on mur­tau­tua jonkin Venäjän kannal­ta han­kalan henkilön tietokoneelle, varas­taa sieltä tek­stiä ja saat­taa se julk­isu­u­teen sopi­val­la taval­la muutettuna.

Vastatoimien puute rohkaisee

Kir­ja tois­taa tois­ta­mat­ta päästyään, että kun Venäjä tekee ulko­mail­la sab­o­taase­ja ja murhia, joista pitäisi tietysti tul­la isot sank­tiot, län­si­maat eivät ryhdy vas­ta­toimi­in. Ei Suomikaan, joka ei ole pari­in kymme­neen vuo­teen syyt­tänyt yhtäkään venäläistä vakoilus­ta,  ei edes kun venäläisiä on saatu kiin­ni tunkeu­tu­mis­es­ta kri­it­tisen infra­struk­tu­uri­in. Tätä rankaise­mat­to­muu­den peri­aatet­ta kir­ja syyt­tää siitä, että se rohkaisee Venäjää yhä törkeämpi­in temp­pui­hin.  Murheelli­nen esimerk­ki tästä oli se, että Krim­in val­tauk­seen vas­tat­ti­in jol­lain pahek­su­val­la julkilausumalla.

Mitä Putinin sodan jälkeen?

Mah­dol­liseen Ukrainan rauhan­sopimuk­seen Venäjä var­maankin halu­aa län­si­maat sopi­jaos­a­puo­lik­si. Yht­enä rauhane­htona se tulee vaa­ti­maan pakot­tei­den purkua,

Ensim­mäi­nen ongel­ma tässä on, että ensin Venäjä tuhoaa Ukrainaa silmit­tömästi, tap­paa ja raiskaa ja sit­ten se muina miehinä vaatii, että jatke­taan kuten ennenkin. Itse hah­mot­taisin jotain sel­l­aista, että tuon­tia Venäjältä ei kiel­letä, mut­ta sille asete­taan korkea tul­li, jol­loin Venäjä joutuu myymään tullin ver­ran halvem­mal­la saadak­seen myy­tyä. Tullin tuot­to mak­se­taan sotako­r­vauksi­na Ukrainalle ja tätä jatke­taan, kunnes sodan tuhot on kor­vat­tu, siis hyvin pitkään.

Tämä voi olla vähän utopisti­nen aja­tus. Kaik­ki ei kuitenkaan palaa ennalleen. Ener­gia­ri­ip­pu­vu­u­den vaaroista on saatu järisyt­tävä näyt­tö. Ener­giaa voi käyt­tää aseena vain ker­ran ja se on nyt nähty. Maakaa­sun ja öljyn ohel­la tämä kos­kee muun maus­sa lan­noit­tei­ta. Kun maal­la ei ole muu­ta myytävää kun fos­si­iliener­giaa ja vod­kaa, aika surkeaan jamaan Venään ulko­maankaup­pa tulee jäämään.

Kiina var­maankin tulee haaskalle ja alis­taa Venäjän vasal­li­val­tiok­seen ja ottaa sen luon­non­va­rat käyt­töön­sä. Se voi olla hyväkin asia, kos­ka näin jokin taho tulee kon­trol­loimaan Venäjää. Uut­ta sota­seikkailua Kiina tulee vasallil­taan tuskin hyväksymään. Mut­ta aikooko Kiina seikkail­la itse? Sen­hän ei tarvitse edes pitää itseään kol­man­te­na Roomana, kun se voi pitää itseään van­hana Kiinana.

Sanktiot Venäjälle vai venäläisille?

Pitääkö mah­dol­liset jatkosank­tiot jatkos­sa kohdis­taa Venäjän val­tioon vai kaikki­in venäläisi­in? Viime vuon­na sank­tiot halut­ti­in kohdis­taa kaikki­in venäläisi­in kieltämäl­lä venäläisiltä matkailu EU-mais­sa. En ollut tästä sil­loin ihan var­ma, kos­ka se tuki Putinin viestiä, että län­si vihaa kaikkia venäläisiä, joten vihatkaamme mekin länt­tä. Lisäk­si venäis­tur­istien kaupois­sa tuh­laa­mat rahat oli­si­vat olleet pois Venäjän sotakassasta.

Mut­ta ei voi köy­hdyt­tää Venäjää köy­hdyt­tämät­tä venäläisiä. Samal­la taval­la ei voi kieltää Ukrainan armei­jaa ampumas­ta venäläisiä soti­lai­ta, vaik­ka joukos­sa on var­maankin niitäkin, jot­ka ovat sodas­sa vas­toin tahtoaan.

Tietysti voi toivoa, että val­ta ja ajat­te­lu­ta­pa Venäjäl­lä kumoutuu täy­del­lis­es­ti ja maa ottaa lusikan kau­ni­iseen käteen,  ja pyrkii kaikkia osa­puo­lia hyödyt­tävään kanssakäymiseen ja luop­uu nol­la­summapeli dok­tri­in­istaan, että kaik­ki mikä heiken­tää länt­tä, vahvis­taa Venäjää. Mut­ta en ole 66 vuo­teen uskonut Joulupukki­inkaan. Putin vai­h­ta­mal­la Venäjä ei  muu­tu muuksi.

Yksit­täisiä venäläisiä tulee päästää maa­han — ei pako­laisi­na vaan siir­to­laisi­na, joiden on elätet­tävä itse itsen­sä. Eri­tyis­es­ti pitäisi saa­da niitä hyviä it-alan osaa­jia kahdes­ta syystä:

1) He tule­vat Suomeen ja vahvis­ta­vat alan osaamista maas­samme ja

2) He pois­tu­vat Venäjältä ja heiken­tävät siten Venäjää.

Tosin ennus­tan, ettei mei­dän tarvitse tästä päät­tää. Venäjä kieltää koulutet­tu­ja venäläisiä muut­ta­mas­ta ulkomaille.

Venäjäl­lä asuu paljon hieno­ja ihmisiä. Hei­dät pitäisi sieltä pelas­taa pois.

= = = =

Suo­mi on tämän kri­isin häviäjä. Kun rajan toisel­la puolel­la on köy­htyvä hylk­iö­val­tio, sijait­semme äärim­mäisessä per­ife­ri­as­sa kaukana maail­mankau­pan keskuksista.

31 vastausta artikkeliin “Keir Giles: Venäjän sota jokaista vastaan”

 1. NATOn porstu­as­sa odot­tel­e­vaa Suomea ei mahde­ta enää kelpu­ut­taa entiseen tapaan rauhan­välit­täjäk­si ainakaan Venäjän ja Ukrainan välille, mut­ta olisiko pres Ahti­saaren Cri­sis Man­age­ment Ini­tia­tive vielä iskus­sa? Sitä ei nyt voine ainakaan hel­posti pitää vain toisen osa­puolen agent­ti­na. Ja kai sil­lä Ahti­saaren rauhan nobel­palkin­nol­la nyt jotain maine­merk­i­tys­tä on. Parhaas­sa tapauk­ses­sa CMI:n aloite voisi tar­jo­ta Putinille kasvot säi­lyt­tävän tien neu­vot­telupöytään. Tämä tietysti sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä, että Putin toimii ratio­naalis­es­ti sodas­sa, jos­ta Venäjälle ker­tyvä lasku eri­tyis­es­ti soti­laiden henk­inä kas­vaa läh­es ekspo­nen­ti­aalis­es­ti. Ukraina­han on saa­mas­sa län­neltä entistä tehokkaampia asei­ta ja ampumatarvikkeita.

  1. On hyvin vaikeaa kuvitel­la että Ukrainan sodan lop­putu­lok­ses­ta neu­vot­tel­laan Venäjän ja Ukrainan välil­lä. Turkin pres­i­dent­ti yrit­ti ja yrit­tää edelleen ottaa jonkin­laisen välit­täjän roolin jo tämän sodan alet­tua. Itse ennustin tämän jo kun sota alkoi. Tulok­sia niistäkin neu­vot­teluista Istan­bu­lis­sa joi­ta Turk­ki isän­nöi viime vuo­den maalisku­us­sa ei tuot­tanut tulosta. Ain­oas­taan mikä tuot­ti tulosta oli Mus­tan­meren vil­ja­sopimus joka allekir­joitet­ti­in Istanbulissa.

 2. Sil­loin kun Halo­nen suoris­teli putinin krakaa, niin se oli jo kansan­murhaa­ja Tset­se­ni­as­sa. Tuhan­sia tapet­tu­ja naisia ja lap­sia, mut­ta Halo­nen ei sano mitään ja soimaa mui­ta nais­ten polkemis­es­ta ja rasis­mista yhä vielä. Mikä röyhkeys! Myöhem­min Geor­giaa, Syyr­i­aa, sala­murhaa ja ties mitä. Help­po nyt sanoa, mut­ta tämä maa on ollut aivan hävet­tävän räh­mäl­lään vuosikymmenet. Venäjä on näyt­tänyt ettei sitä tarvi­ta. Kor­vataan vaan lan­noit­teet oma­l­la tuotan­nol­la, niin sieltä ei tarvitse ostaa mitään tärkeää kun ener­gia on kor­vat­tu. Ydin­tä, tuul­ta, vetyä ja aurinkoa ohi­tuskaistalle luvi­tuk­sis­sa. Taloudel­lis­es­ti venäjänkaup­pa ollut kiva lisä, mut­ta ei tässä olla pulas­sa oltu vaik­ka kaup­paa on rajoitet­tu jo vuosia. Nyt jos joku edes ehdot­taa suhtei­den jatkamista venäjän hallintoon sodan jäl­keen, niin jouta­vat sotket­tavak­si suo­hon. Vaikea nähdä putinin lop­pua oman käden kaut­ta ja venäläis­ten ollessa kanssakansan­murhaa­jia puten kanssa, niin ei siel­lä johto vai­h­du. Eristys, boiko­toin­ti ja euroop­palainen asete­htailu ihan toiseen potenssi­in kuin nyt olisi oikea resep­ti. Ehkä se sit­ten hajoaa osi­in ja vaarat­tomak­si. Jos ei hajoa tai muuten rauhoitu, niin ollaan­pa­han valmi­ina ja paljon voimakkaampia kuin se.

  1. Ehkä on hyvä muis­taa, että Suo­mi ei ole ain­oa joka jatkoi kau­pankäyn­tiä Venäjän kanssa kaikesta huoli­mat­ta. Sitä teki myös Sak­sa, jota Suomes­sa on tavat­tu kat­soa ylöspäin. Mis­sä määrin Sak­san toim­intaan vaikut­ti­vat KGB-tyyp­piset vaiku­tuskeinot (Putin jär­jesti “hyvää hyvyyt­tään” steri­ilille Schröder­ille adop­ti­o­lapset Pietarista) on sit­ten laa­jem­pi keskustelu­nai­he, mut­ta joka tapauk­ses­sa Suo­mi olisi saanut boiko­toi­da Venäjää ilman Sak­san tukea jos olisi sille lin­jalle halun­nut lähteä. Venäjä on toimin­ut aika taitavasti tiedustelu­o­r­gan­isaa­tion logi­ikalla, käyt­tänyt hyväk­seen län­nen heikkouk­sia eli mukavu­u­den­halua ja per­sout­ta rahalle. Ripit­täy­tymisen tulisi koskea kuitenkin myös mui­ta kuin vain Suomea. Sanois­in silti että suo­ma­lais­ten pitäisi eri­tyis­es­ti pohtia näin jälkikä­teen sitä itsesen­su­uria, joka muis­tut­ti suomet­tumista. Venäjän han­kkei­den ja toimien kri­ti­soin­ti jyrät­ti­in julk­isu­udessa yleen­sä rajusti johtavien poli­itikko­jen toimes­ta leimaa­mal­la se vas­tu­ut­tomak­si ja vihamielisek­si. Hyviä suhtei­ta itä­naa­puri­in ei saanut vaaran­taa edes ikävil­lä puheilla.

   1. Suomes­sa on muo­tia keskustel­la suomettumisesta.

    Noi­ta suomet­tunei­ta oli kah­ta sorttia:

    1) ‑sortin suomet­tu­jia oli­vat isän­maamme edun puoles­ta toim­i­neet Paasikivi-Kekkosen lin­jaa aja­neet poli­itikot ja teol­lisu­usjo­hta­jat, jot­ka koko ajan veivät Suomea län­teen päin, vapaan demokra­t­ian ja markki­na­t­alouden suuntaan.

    Aivan upeal­la taval­la he nos­ti­vat Suomen elin­ta­son sodan­jälkeis­es­tä konkurssista muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä aivan maail­man huip­ulle ja veivät Suomen ensin EFTAan, sit­ten EUhun ja nyt NATOon.

    2)-sortin SYVÄ-suomet­tuneet, joi­hin kuu­lui­v­at merkit­tävä osa Suomen vasem­mis­toa, varsinkin Mosko­van ohjauk­ses­sa, rahoit­ta­mana ja koulut­ta­mat SKPn tais­to­laiset, sekä suuri osa ay-liikettämme.

    Suur­val­ta Neu­vos­toli­it­to koet­ti kaikin tavoin estää Suomen liuku­misen län­teen, mut­ta 1)-sortin ”juonikkaan” toimin­nan ansios­ta siinä kutienkaan onnis­tu­mat­ta. Sodan jäl­keen mm. Suomen suuryri­tys­ten johta­jat ja SDP tekivät salaisen sopimuk­sen komarien toimin­nan pysäyt­tämisek­si ja mak­soi­vat siitä SDPn kan­nat­ta­jille rahaakin, kun taas Mosko­va mak­soi 2)-sortin komareille…

    Lop­ul­ta Neu­vos­toli­iton keskuskomitea lähet­ti 1970 Helsinki­in suurlähet­tilääk­si Alek­sei Stepanovitš Bel­jakovin, jon­ka tehtävänä oli Suomen län­teen luisumisen pysäyt­tämi­nen ja isän­maamme siirtämi­nen Neu­vos­toli­iton johta­maan sosial­is­tiseen blokki­in jär­jestämäl­lä meil­lä vallankumous. 

    Erit­täin vah­vasti 1)-sortin suomet­tunut pres­i­dent­timme Urho Kekko­nen sai NKPn keskuskomitean suun­nitel­mat selville, ja heit­ti Bel­jakovin vauhdikkaal­la niska-perse-otteel­la takasin Moskovaan.

    Tästä enem­mänkin kiin­nos­tuneit­ten kan­nat­taa lukea Mari Luukkosen väitöskir­jaan perus­tu­va eri­no­mainen uusi kir­ja ”RAUTAESIRIPUN VARJOSSA”.

    Tuo kir­ja luo näkymän ” ..yya-Suomen kulissien taakse pargmaat­tiseen ulko- ja tur­val­lisu­us­poli­it­tiseen todel­lisu­u­teen, jos­sa ratkaisut tehti­in val­takun­nan kokon­aise­t­ua pain­ot­ta­van harkin­nan perusteella”.

    Bel­jakovin ja 2)-sortin SYVÄ-suomet­tu­jien tavoit­teena oli 1970 val­lan kaap­paami­nen, jol­loin Suomen pro­le­tari­aat­ti olisi ”spon­taanisti pon­nah­tanut ylös taput­ta­maan rai­vokkaasti ja taukoa­mat­ta” ja siir­tynyt sosialismiin.

    Jopa Neu­vos­toli­iton 1991 rom­ah­duk­sen jäl­keenkin noi­ta 2‑sortin suomet­tu­jia vieläkin hiip­pailee Suomen val­lan käytävil­lä. Tuol­laiset Mosko­van myötäil­i­jät joutaisi­vat jo eläkkeelle!

    PS: Itsekin olin aikanaan mukana Neu­vos­tokau­pas­sa Wärt­silän Helsin­gin telakalla.
    Aina kun tuli Neu­vos­to-del­e­gaario Helsinki­in, mukana oli KGBn kon­trol­li-politruk­ki. Noina aikoina vein del­e­gaa­tion aina Man­ner­heim museoon ja Aka­teemisen kir­jakau­pan Venäjä-osas­tolle, jos­ta sai­vat ostaa Neu­vos­toli­itossa kiel­let­tyjä kir­jo­ja. Tästä var­sikin politruk­ki tykkäsi!
    Lisäk­si illal­lisel­la kävimme useinkin votkan siivit­tämänä “kiel­let­tyjä” his­to­ria-keskustelu­ja. Oli mie­lenki­in­toista infor­moi­da venäläisiä siitä, että / sotien ajan paras tark­ka-ampu­ja oli Simo Häy­hä, eikä Vasi­ly Zaitzev/ Hit­lerin kanssa sopimuk­sen teki Stal­in ei Suomi/ slaaveil­la ei ole oikeas­t­aan his­to­ri­aa ollenkaan kun ker­ran heitä eivät rooma­laiset main­in­neet olleenkaan, mut­ta suo­ma­laiset fen­nit mainit­see Tac­i­tus jo vuon­na 98 / Slaave­ja tuli hun­ne­ja karku­un pohjoiseen vas­ta 600-luvul­la / Neu­vos­to­his­to­ria väit­tää, että kaik­ki Stal­in­in strate­giset määräyk­set Puna-armei­ja toteut­ti, vaik­ka antoi 3 ker­taa määräyk­sen ottaa Suo­mi, mut­ta epäon­nis­tui / “venäläistä saunaa” ei ole ole­mas­sakaan sil­lä kaik­ki saunatyyp­it ovat suo­ma­laisia, jne.

  2. Jos muis­tan oikein, Halo­nen suori­ti Bushin krakaa, Putinin kanssa oli hellem­pi kontakti.

   Muuten suurin piirtein samaa mieltä. Kuten Niin­istö sanoi, hyväl­lä ei pahaa voiteta.

  3. Nyt näyt­tää siltä, että tuon Ukrainan sota jää jun­naa­maan pitkäk­si ajak­si, samaan “mata­lan inten­si­teetin” tapaan kun se jun­nasi 2014 Krim­in, Don­basin ja Luhan­skin miehi­tyk­sen jälkeen.

   Lisäk­si Venäjä tulee käymään sotaa pääasi­as­sa pri­vaat­ti­fir­mo­jen avul­la. Näitä pri­vaat­ti-sota­joukko­ja on Venäjäl­lä use­ampiakin, suurin on n. 40 000 soti­laan Wag­n­er ja puo­lus­tus­min­is­teri Shoigul­lakin on omansa. 

   Wag­ner­in soti­laista merkit­tävä osa on vanki­las­ta otet­tu­ja rikol­lisia ja niitähän Venäjäl­lä riit­tää lop­ut­tomi­in. Jos ei riitä, niin Prigosin hakee lisää Syyr­i­as­ta ja Afrikasta.

   Putin mak­saa Venäjän bud­jetista noille fir­moille, ja tietenkin ottaa itse 10% kor­rup­tio­ta välistä. 

   Koko tämä pri­vaat­ti­soti­las-sys­tee­mi on Venäjän lain vas­taista, mut­ta eihän se mitään vaikuta…

   1. Sitä minä vain ihmette­len, että vielä jak­se­taan muis­tut­taa siitä, että se tai tuo asia on lain­vas­taista venäjäl­lä. Sil­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä mitä laki­in on kir­jat­tu, kun venäjän hallinnos­ta on kyse. Ei mitään. Nuo rois­tot tekevät mitä huvit­taa, ain­oa osa­puoli jota lakipykälät kos­ket­ta­vat, ovat kansalaiset. Ja tämäkin toimii lähin­nä hallinnon hyväk­si. Tuo maa edus­taa täyt­tä oikeuslaitok­sen, sanan­va­pau­den ja yksilön oikeuk­sien rap­pi­o­ta. Mut­ta sen­hän me kaik­ki jo tiedämmekin.

 3. Odelta ker­ras­saan eri­no­mainen kir­joi­tus Venäjästä!

  Asekätk­i­jä­su­vun edus­ta­jana olen Oden ajatuk­sia saanut jo äid­in­mai­d­os­sa, onhan “venäjän­pelko” suo­ma­laiselle “ikui­sista ajoista saak­ka” jo geeneissä.

  Venäjän his­to­ri­as­ta kan­nat­taa muis­taa varsinkin tämä: Tsingis Kaanin pojan­poi­ka Batu Khan val­loit­ti Venäjän 1237, jon­ka jäl­keen mon­golit pitivät sitä bar­baarisen bru­taalin ja kor­rup­toituneen hallinton­sa alla 240 vuotta. 

  Venäjälle ei koskaan rantau­tunut Ital­ista 1300-luvul­la alka­nut­ta Renes­sanssia, jos­ta ovat peräisin län­si­mainen demokra­tia, human­is­mi, uudet tieteet, markki­na­t­alous, jne. 

  Venäjä jäi keski­a­jalle! Tuo mon­golien hallinto­ta­pa on vieläkin Vänäjän hallinnon perus­tana, mikä nyt man­i­festoituu Ukrainassa!

  Ukrainan sota on nähtävä osana armo­ton­ta globaalia markki­noit­ten, teknolo­gian ja ener­giasek­torin markkinajako-taistelua.

  Näyt­tää siltä, että jatkos­sa tapah­tuu näin:

  1) Venäjän strate­giana on nyt jatkaa sotaa mah­dol­lisim­man pitkään ja sitkeästi odot­taa, että län­nen valmius / halu tukea Ukrainaa heikke­nee oleel­lis­es­ti ja odot­taa, että varsinkin Kiina ”pelas­taa” Venäjän.

  2) Ukrainan sodan lop­pu­ratkaisu tapah­tuu Venäjäl­lä, mut­ta sen seu­rauk­se­na Ukrainan, Euroopan ja varsinkin Suomen pitää olla voittajia!

  3) Jos­sakin vai­heessa saadaan jonkin­lainen hatara ”tuli­tauko”, samaan tyyli­in kuin 2014, kun Venäjä oli miehit­tänyt Krim­in, osan Don­bassia ja Luhan­skia, minkä jäl­keen Venäjän ylläpitämän ”mata­lan inten­si­teetin” tais­teluis­sa kuoli yli 10 000 ihmistä.

  4) Venäjä rom­ah­taa lop­ullis­es­ti paaria-rosvo­val­tiok­si, sil­lä se ei lop­pu­peleis­sä pysty vas­taa­maan län­nen 20-ker­taiseen taloudel­liseen ja tek­nol­o­giseen voimaan.

  5) Sodan seu­rauk­se­na syn­tyy tynkä-Venäjä, kun toden­näköis­es­ti ainakin maan eteläiset osat eroa­vat Venäjästä / julis­tau­tu­vat itsenäisiksi.

  6) Venäjää tule­vat jatkos­sakin johta­maan ”sopivil­la jär­jeste­ly­il­lä” pääosin samat, kor­rup­toituneet KGB-tyyp­it kuin nykyisinkin.

  7) Minkään­laista todel­lista demokra­ti­aa Venäjälle ei ole tiedos­sa. Kansan syvälle juur­tunut, perivenäläi­nen perus­lu­onne ja näke­mys vah­van johta­jan vält­tämät­tömyy­destä, sekä maa­ta piirit­tävistä pahoista voimista, eivät muutu.
  Venäläiset ovat fatal­is­te­ja, jot­ka ovat tot­tuneet kär­simään ja sietämään kur­ju­ut­ta pitkäänkin…

  8) Tynkä-Venäjästä tulee Pohjois-Korea-tyyp­pinen sul­jet­tu, Kiinan ”vasal­li-val­tio”, jon­ka seu­rauk­se­na Kiina ottaa hal­tu­un­sa Venäjän val­ta­vat luonnonrikkaudet.

  9) Kestää pitkään, ennen kuin Suomen suh­teet Venäjään palau­tu­vat jotenkin nor­maali­in tilaan.
  Soti­laalli­nen kon­flik­ti Venäjän kanssa on epä­to­den­näköi­nen, mut­ta kaiken­laiseen kyber-kiusaamiseen, yms. pitää varautua.
  Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa Venäjäl­lä tulee verisiä mel­lakoi­ta, jos­ta voi seu­ra­ta pako­laisvir­to­ja, ruo­ka-avun tarvet­ta, yms.

 4. Venäjän ajau­tu­mi­nen Kiinan fos­si­ili­varan­nok­si voi muut­taa merkit­täväl­lä Kiinan toim­intaa. Täl­lä het­kel­lähän Kiina on omavarainen vain kivi­hi­ilestä — minkä vuok­si uusia kivi­hi­ilivoimaloi­ta laite­taan jatku­vasti pystyyn. Kiinan öljy tulee läh­es kaik­ki Lähi-Idästä, ja matkalla on kak­si maanti­eteel­listä sup­pi­loko­htaa (Hor­muzin sal­mi ja Malakkan sal­mi), joiden alueel­la Yhdys­val­loil­la on merkit­tävä soti­laalli­nen läs­näo­lo. Jos Kiina saa nyt Venäjän fos­si­ili­varat takatasku­un­sa — vieläpä alen­nuk­sel­la — voi se lisätä Kiinan soti­laal­lista aggres­si­ivi­su­ut­ta jne merkittävästi.

  Ehkä Ukrainan sodan suurim­mat jälki­vaiku­tuk­set koetaankin kauko-idässä?

 5. Venäjäl­lä on maail­man parhaat it-taita­jat, ja muutenkin matemaat­tiset tieteet huip­puta­soa, jo N‑liiton peru­ina. Mik­sei se tuo­ta kau­pal­lista huip­putekni­ikkaa enem­pää kuin some-järjestelmiä? 

  Muuten ihme leg­en­da tuo Tar­ja Halo­nen ja Putinin kra­vat­ti, kjn se kra­vat­ti oli George W. Bushin kaulassa.

  1. Syy mik­si Venäjäl­lä ei ole kehit­tynyt IT alan palveluyri­tyk­siä kuten on tapah­tunut esm Inti­as­sa johtuu siitä että kaik­ki Neu­vos­toli­itossa työsken­teli armei­jal­la joka oli sul­jet­tu sek­tori jota siis valvoi politruk­it. Yhdys­val­lois­sa sota­te­olli­nen kom­plek­si on yksi­tyi­nen. Kaik­ki paten­tit ja muut inno­vaa­tiot oli näi­den yksi­ty­is­ten yri­tys­ten käsis­sä senkin jäl­keen kun liit­to­val­tion tilauk­set väheni. Niiden patent­tien avul­la IT sek­tori pystyi kas­va­maan ilman val­tion väli­in­tu­loa ja kon­trol­lia. Sama kehi­tys tapah­tui Inti­as­sa. Val­tio ei puut­tunut It sek­torin toim­intaa. Kuten se ei toimin­ut Inti­as­sa lääke­te­ol­lisu­u­den toim­intaa joten Intia on kehit­tyvistä maista ain­oa joka onnis­tui rokot­ta­maan 80% väestöstä covid-19 vas­taan samal­la taloudelli­nen kasvu Inti­as­sa on ollut nopeam­paa vuo­den 2021 aikana myös 2022. Toki siinä on taustal­la sekin tosi asia ettei Intia ole Venäjän pakot­teis­sa mukana ja Intia ostaa hal­val­la rupla/rupia kau­pal­la venäläistä öljyä pilkkahintaa

  2. Tässä blo­gi-kir­joituk­ses­sa koetet­ti­in ensin esit­tää, että Gilesin kir­ja on jol­lakin tapaa epäi­lyt­tävä ”retorisia kikko­ja”. Ja sit­ten kuitenkin rimp­suna tois­tet­ti­in samat asi­at, kuin Giles kir­jas­saan esit­ti. Mikä tässä oli Soin­in­vaaran omaa ajattelua?

   1. Kir­joitin, että jos olisin lukenut kir­jan kymme­nen vuot­ta sit­ten, olisin pitänyt sitä hal­pahin­taise­na pro­pa­gan­dana, mut­ta nyt se on otet­ta­va vakavasti.
    Kir­joi­tustyylistä voi olla mon­ta mieltä, mut­ta se ei poista sisäl­lön arvoa.

 6. Eri­no­mainen kir­ja-arvostelu. Kun kir­jaa luki, en sitä agres­sivisek­si kokenut, turhan detaljoiduk­si kyllä.

  Jos sal­lit, tois­tan tärkeän osan aikaisem­mas­ta kommentistani:

  “Yksi tuore teema on, että nykyi­nen maail­man­ti­lanne johtuu pei­liku­va­harhas­ta. Ihmisil­lähän on taipumus olet­taa, että vastapuoli toimii ja käyt­täy­tyy kuten minäkin. Ystäväl­lisyy­teen vas­tataan ystävyy­del­lä, aggres­sioon agressiivisuudella. 

  Näi­nollen Putin todel­lakin ajat­telee, että län­ti­nen demokra­tia ja diplo­ma­tia ovat vain hämäys­tä, ja että län­tiset johta­jat ovat lop­pu­jen lopuk­si yhtä aggres­si­ivisia kuin hänkin ja halu­a­vat vain Venäjän tuhoa. Län­tiset johta­jat ovat puolestaan ajatelleet, ja mon­et heistä vieläkin ajat­tel­e­vat, että kyl­lä asi­at järjestyvät, kun­han Venäjän kanssa jak­se­taan neu­votel­la ja kehit­tää kauppasuhteita.”

  Tämä Gilesin oival­lus, jokan jäi ana­ly­y­sis­sasi taka-alalle, on mielestäni hyvin tärkeä. Se todel­lakin selit­tää, mik­si olemme ( myös minä) tässä han­kalas­sa tilanteessa, ja mik­si Putin saa edelleen län­nen “hyödyl­lisiä hölmöjä” jatku­vasti tuekseen.

 7. Se oikeas­t­aan mikä Venäjässä häm­mästyt­tää, niin on väk­iluku, luon­non­va­rat ja maan koko, eikä silti kansa ole oikein kun­nol­la men­estynyt. Onko jotain kansan luon­teessa, kos­ka kansal­la on huikeat mah­dol­lisu­udet. Venäjä olisi logis­tis­es­tikin ollut parem­pi paik­ka tuot­taa hyödykkeitä Euroop­paan kuin esimerkik­si Kiina, mut­ta joku sen maan kansan asen­teessa on, että se has­saa mahdollisuutensa.

  Suo­mi on ollut paljon epäedullisem­mas­sa ase­mas­sa ja silti on men­estynyt paljon paremmin.

  1. Kiinas­sa on paljon isom­pi asukasluku kuin Venäjäl­lä. Kiinan poten­ti­aali on aina ollut paljon suurem­pi kuin Venäjän. Ei tarvitse ver­ra­ta Venäjän väk­ilukua ja talouden luku­ja Kiinaan niin näkee eron joka val­ta­va. Toinen val­tio joka muis­tut­taa Venäjää on Brasil­ia. Val­ta­vat luon­non­va­rat ja rikkaudet mut­ta talouden suori­tuskyky on Brasil­ian kohdal­la jopa pienem­pi kuin Venäjän vaik­ka Brasil­ia on nyt sen­tään 200 miljoo­nan asukkaan maa ja Venäjä on vain 100 miljoo­nan asukkaan maa..

  2. Sel­l­ainen filosofisu­u­ru­us kuin Daniel Den­nett on luul­tavasti oikeil­la jäljil­lä rin­nas­taes­saan usko­musjär­jestelmät ja geen­it sikäli että molem­mat ovat dar­win­is­tisen valin­nan sään­tö­jen mukaan kehit­tyviä enti­teet­te­jä. Kun nykyvenäjää kat­soo, tämä tulk­in­ta vaikut­taa surullisen uskot­taval­ta. Evoluu­tion val­in­tamekanis­mit ovat inhimil­lis­es­ti ottaen karu­ja, ja sikäläiset usko­musjär­jestelmät ovat matkalla sukupu­ut­toon vieden ison osan kansas­ta ennenaikaiseen hautaan.

   Jotenkin hätkähdyt­tävää oli kun jos­sain pod­castis­sa ker­rot­ti­in kuin­ka Dio­cle­tianuk­sen aikaan (tulevas­sa) Itä-Roomas­sa kansalaiset otti­vat kris­tit­ty­jen vain­ot tosis­saan, kun taas (tulevas­sa) Län­si-Roomas­sa asia lähin­nä pyrit­ti­in pas­si­ivis­es­ti ohit­ta­maan. Tuli mieleen että voivatko kult­tuurin hah­mot todel­lakin periy­tyä noista ajoista asti.

   Venäjän myrkyl­lis­ten arkki­tyyp­pi­en, meemien, ja infor­maa­tio­hah­mo­jen kuvauk­sista Dos­to­jevskin Riivaa­jat on mielestäni ylit­tämätön. Sel­l­ainen itse­tuhoinen sekopäisen trollin logi­ik­ka ei voi tuot­taa kuin lop­u­ton­ta kauhua, joka sit­ten huipen­tui 1920-luvun lop­ul­ta alka­en ensin vankileir­i­jär­jestelmässä jos­ta ei kan­ni­bal­is­mi­akaan puut­tunut ja sit­tem­min suuren ter­ror­in vuosi­na. Sukupolvelta toiselle periy­tyvis­sä käyt­täy­tymis­mall­eis­sa on jotain jon­ka kuvaamiseen ei vieläkään ole yhtään sen ennus­tusvoimaisem­paa tieteel­listä teo­ri­aa kuin riivaa­ja-metafo­ra. Riivaa­jat voivat pak­susti ja man­i­festoitu­vat täl­lä ker­taa näyt­tävim­min Ukrainas­sa. Meillekin asti on eksynyt muu­ta­ma, jot­ka saa­vat ihmiset kir­joitut­ta­maan muka­hausko­ja terkku­ja ja jax­uhale­ja tyk­i­nam­musten kylkeen.

   Ennen koron­aa Itä-Suomes­sa venäläis­mar­keteis­sa vierail­lessa tuli ensim­mäistä ker­taa sel­l­ainen tunne että jotain posi­ti­ivista on tapah­tu­mas­sa. Ihmiset vaikut­ti­vat nor­maalin keskilu­okkaisil­ta eikä (kaikkia) venäläisiä enää pystynyt tun­nista­maan kehonkielestä. Prof. emer. Timo Vihavainen kir­joit­ti joskus saman­lai­sista tarkem­min jäsen­tymät­tömistä heikoista sig­naaleista Venäjän puolel­la. Luul­tavasti tämä posi­ti­ivi­nen kehi­tys on taas menetet­ty vuosikym­meniksi eteenpäin.

 8. “Ala­maail­man” liit­to poli­it­tisen jär­jestelmän osien kanssa ei ole pelkkää venäläistä kult­tuuria, vaan sitä on tapah­tunut muuallakin.

  Venäjäl­lä (myös neukku­las­sa) tämä vain vieti­in pidem­mälle kuin mon­es­sa muus­sa maas­sa. Tulee mieleen esimerkik­si ter­mi ‘sosi­aalis­es­ti läheiset’ mitä käytet­ti­in jois­takin rikollisista.

  Monis­sa muis­sa mais­sa vira­nomaiset ovat ainakin jois­sain asiois­sa tutki­neet tai pain­os­ta­neet jär­jestäy­tynyt­tä rikol­lisu­ut­ta. Ainakin joillekin on jaet­tu pitk­iä tuomioita.

  Valitet­tavasti jotkut poli­itikot ovat valmi­ita ummis­ta­maan ais­te­jaan joil­takin asoil­ta jos on mah­dol­lista saavut­taa esimerkik­si vaalivoit­to tai jos voi tun­tea koke­vansa ole­vansa tärkeä.

  Jär­jestelmä joutuu valite­tavasti toim­i­maan jonkin tai joidenkin jär­jestäy­tyneen rikol­lisu­u­den osien kanssa. Välien katkaisu ei ole mahdollista.

 9. “Tule­vaisu­udessa puhutaan vain venäjää, englan­tia ja kiinaa”, val­isti min­ua venäläi­nen Tšetšen­ian sodan vet­er­aani ja nykyi­nen бизнесмен, kun latvialaisel­la teras­sil­la aikoinaan ker­roin ole­vani paikallisel­la suomen kie­len laitok­sel­la työhar­joit­teli­jana. Itse en puhu venäjää, eikä hän puhunut englan­tia, mut­ta onnek­si joku sai tulkat­tua. Kiinaa ei puhunut meistä kukaan.

 10. Olisko suurem­pi kuvio seu­raa­va: Kremilis­sä tiede­tään, että fos­si­ilis­ten aikakausi on lop­pumaan päin. Se tarkoit­taa Venäjän talouden merkit­tävää heikken­e­mistä. Putin laskeskelee, että vielä on varaa sotia muu­ta­ma vuosi. Sinä aikana on varmis­tet­ta­va sel­l­aiset rajat, että köy­hä Venäjä ei jää muiden kynnysmatoksi. 

  Mut­ta pitääkö hän oikeasti länt­tä suurim­pana uhkanaan? Vai onko se vain näytelmää, jon­ka tarkoi­tus on yhdis­tää hajoa­maan pyrkivä kansakun­ta? Suurin uhka onkin omat ala­maiset. Koivis­to joskus arveli, että Venäjän suuri lin­ja on syn­tynyt val­tavas­ta koos­ta vail­la luon­te­vaa yht­enäisyyt­tä, kokoavaa aja­tus­ta tai maantiedet­tä. Vain vah­vaa ja häikäilemätön­tä Krem­liä totel­laan. Jos johto on heikko, koko val­tio­ta ei koh­ta ole. Tässä mielessä sotaa käy­dään taval­laan omia kansalaisia vastaan.

 11. >“Min­un on myön­net­tävä, että ere­hdyin 1990-luvul­la raskaasti Venäjästä. Kuvit­telin, että se tulee vapau­tu­maan ja ajau­tu­maan län­teen ja liit­tyy osak­si sivistys­val­tioi­ta. Val­tion omaisu­u­den lahjoit­ta­mi­nen oli­garkeille vähän ihme­tyt­ti, mut­ta sit­ten Putinin otteet ava­si­vat silmäni vajaa parikym­men­tä vuot­ta sit­ten. Silmien avau­tu­mis­es­ta min­un on kiit­tämi­nen Hei­di Hau­ta­laa, joka melkein ain­oana suo­ma­laise­na poli­itikkona näki, mihin kehi­tys Venäjäl­lä on menossa.”

  itsekin oletin 1990-luvul­la että venäjä olisi menos­sa parem­paan suun­taan, tosin ei niin suuresti. en sano että olisin ere­htynyt, ja olin muutenkin tei­ni-ikäi­nen sil­loin. mut­ta jo noin 20 vuot­ta sit­ten aloin näkee huonoa kehi­tys­tä esim ntv kana­van hal­tu­unot­to ja aloin ole­maan kri­it­ti­nen. tuli muitakin asioi­ta ja noin 10 vuot­ta sit­ten aloin ole­maan suuresti kri­it­ti­nen. en tarvin­nut hei­di hau­ta­laa näi­hin johtopätök­si­in, vaik­ka tuli äänestet­tyä vuon­na 2006. itse olen ihme­tel­lyt pitkään mis­tä nämä venäjä-mieliset myötäil­i­jät on tulleet, itse en ole näh­nyt kun­nol­la mitään hyvää venäjässä pitkään aikaan. krim­in val­taus oli viimeinen niitti.

  >“Sank­tiot Venäjälle vai venäläisille?”
  ide­al­is­tis­es­ti sanoen, pakkot­teet venäjän val­takoneis­tolle ja tuk­i­joille. käytän­nössä taval­liset kansalaiset tulee myös kärsimään.

  jäi tässä mieleen että jos venäjältä ote­taan älykkäät ja jätetään ns. tyh­mät venäjälle, niin voiko maa demokrati­soitua ikinä. eli jos älykkäät jää venäjälle niin voi olla pieni mah­dol­lisu­us vähän asial­lisem­paan valtioon.

  mikhail gor­bachev kun vielä oli pres­i­dent­ti neu­vos­toli­itossa kan­nat­ti pohjo­is­maista hyv­in­voin­ti talous­mall­ia viimeis­inä vuosi­na. ei kuitenkaan saanut sitä läpi. venäjä sit­ten pää­tyi yksi­ty­istämään vähän kaikkea, osit­tain län­nen vaa­timuk­sista jot­ta saisi taloustukea.

 12. uno­hdin tämän speku­laa­tion, tosin san­ot­tu toises­sa ketjussa.

  voisiko itä-venäjä itsenäistyä. voisi saa­da talouten­sa toim­i­maan aasialais­ten mah­tien kanssa. mosko­val­la ei riit­täisi rah­keet pitää itä-venäjää hallussaan.

  toinen voi olla etelä-venäjä, mut­ta siinä var­maan mosko­van intres­sit on sen ver­ran suuret että tuskin itsenäistymistä tapahtuu.

  muuten venäjä on aika yht­enevä kansakunnal­taan. joten taloudel­liset seikat ovat var­maan ain­oa argu­ment­ti ali-aluei­den itsenäistymiseen.

 13. Pistäm­pä ehdolle parin kuukau­den takaisen asi­aan liit­tyvän pohdintani:

  Mon­et poli­it­ti­sista kom­men­taat­tor­eista arvu­ut­tel­e­vat edelleen minkälainen Venäjä on Putinin jäl­keen. Use­at heistä ovat opti­mistisia: Venäjä lähen­tyy länt­tä kuten se 90-luvul­la teki. En ole yhtä optimistinen.

  Perus­tan mielip­i­teeni ekn­o­mistien D. Ace­moglun ja J.A. Robin­sonin kir­jas­saan ”Kapea käytävä” esit­tämään tarkastelu­un, miten val­tion val­lan ja yhteiskun­nan val­lan suhde vaikut­taa maid­en hallinto­ta­paan ja ihmis­ten oikeuk­si­in, sekä eri­tyis­es­ti, mil­lä edel­ly­tyksin demokra­tia syn­tyy ja säi­lyy. Jos val­tion val­ta on liian suuri, Suuri Johta­ja lakei­joi­neen keskit­tää ennen pitkää val­lan itselleen, jos taas se on liian heikko, val­ta hajaan­tuu ja sen otta­vat paikalliset klaani- ja rosvopääl­liköt. Kiina on esimerk­ki vah­vas­ta val­tios­ta, Kolum­bia heikos­ta. Val­tion val­ta ja yhteiskun­nan val­ta voivat kuitenkin olla myös riitt­tävässä tas­apain­os­sa, jol­loin avau­tuu ”kapea käytävä”, jos­sa demokra­tia toimii ja kansalais­ten vapaudet ovat turvattuja.

  Kapean käytävän avau­tu­misen edel­ly­tyk­senä ja sen avoime­na säi­lymisen tur­vaana­ja on, että kansalaisy­hteiskun­ta pystyy haas­ta­maan val­tion val­lan ja sen eli­itit. Kansalaiseten pitää halu­ta muu­tos­ta ja hei­dän pitää olla akti­ivisia. Kansalais­ten on saata­va jär­jestäy­tyä yhdis­tyk­sik­si, etu­jär­jestöik­si ja puolueik­si, ja niiden on puolestaan pystyt­tävä liitou­tu­maan ajaak­seen etu­jaan. Tämä taas edel­lyt­tää, että ne pystyvät kom­pro­mis­sei­hin. Kansalais­ten on myös pystyt­tävä luot­ta­maan val­tion tärkeimpi­in insti­tuu­tioi­hin, varsinkin oikeuslaitok­seen ja poli­isi­in, t.s. niiden on olta­va luot­ta­muk­sen arvoisia. 

  Täl­lainen kehi­tys alkoi Suomes­sa sisäl­lis­so­dan jäl­keen. Venäjäl­lä näin ei ole käynyt, vaan 90-luvul­la oras­tanut kansalaisy­hteiskun­ta on tukahdet­tu, puolueet ovat mar­i­onet­te­ja ja kansalaiset on pas­sivoitu. Tavalli­nen venäläi­nen vähät välit­tää, mitä her­rat puuhaa­vat, kun­han vain saa per­hei­neen olla rauhassa.

  Pahin­ta on, että näin on ollut vuo­sisato­ja, sil­lä Venäjää kahlit­see T.Snyderin kir­jas­saan ”Tie epä­va­pau­teen” kuvaa­ma ”Ikuisu­u­den poli­ti­ik­ka”: Kansalais­ten ei kan­na­ta tehdä eikä yrit­tää mitään, kos­ka kaik­ki kuitenkin palaa ennen pitkää ennalleen. Eikä syypäänä suinkaan ole Venäjän johto, vaan ulkop­uoliset vihamieliset voimat! 

  Täl­lais­es­ta syvälle juur­tuneesta asen­teesta irti päsyyn tarvi­taan toden­näköis­es­ti usei­ta sukupolvia.

 14. Venäjästä uuti­soimi­nen on todel­la puusilmäistä ja erikoista. Se ei muu­tu taka­pa­juisek­si kehi­tys­maak­si sil­lä, että siitä puhutaan täl­lä taval­la. Itselleen val­htelem­i­nen asian ympäril­lä vain jatkuu

  1. Mosko­van ja Pietarin ulkop­uo­li­nen Venäjä on BKT ja HDI mittareil­la on samaa luokkaa kuin mon­en Afrikan maid­en kehi­tys­tä. Ei tämä kehi­tys ole asenne kysymys vaan fak­tu­alli­nen tilanne siinä kat­e­go­ri­as­sa jos­sa Venäjä on todellisuudessa.

 15. Asian vier­estä: Olen aina ollut siinä uskos­sa, että Oolan­nin sota-laulu viit­taa Bomar­sundin lin­noituk­sen hävi­tyk­seen ja mui­hin sota­toimi­in Itämerel­lä jot­ka liit­tyivät Krim­in sotaan, esimerkik­si Suomen­lin­nan pom­mit­tamiseen. Espoon saaris­tossa on luo­tokin, jon­ka nimi on “Engels­man­nens batterigrund”. 

  Näis­sä asial­la oli kuitenkin Kuninkaalli­nen Laivas­to itse, eikä mikään sopimustuottaja.

  1. Bomar­sundin lin­noi­tus­ta vas­taan soti Bri­tann­ian viralli­nen laivas­to, mut­ta ne 300 laivaa, jot­ka ryös­tivät Poh­jan­lah­den ran­nikkokaupunke­ja oli­vat ymmärtääk­seni Englan­nin suo­jeluk­ses­sa toimivia merirosvoja.

   1. Suomen­lah­den ran­nikol­la riehui kyl­lä Kuninkaalli­nen Laivas­to. Esim koko sil­loinen Lovi­isan kaupun­ki tuhot­ti­in, eli kyl­lä se Oolan­nin sota oli kauhia ihan man­ner-Suomes­sakin. Suomel­la oli epäon­ni kuu­lua väärälle puolelle (sil­loinkin).

 16. Suosit­te­len kaikille Vladimir Sorokinin kir­jaa Pyhän Venäjän Palveluk­ses­sa. Se on häm­mästyt­tävän tarkkanäköi­nen, vaikkakin vul­gaari kaunokir­jalli­nen teos lähi­t­ule­vaisu­u­den Venäjästä joka on sulkeu­tunut näen­näis­usko­vainen mieli­v­al­taval­tio, joka on ajau­tunut Kiinan syliin. 

  Toinen hyvä romaani on Sami Tis­sarin Krysa, vai­h­toe­htoinen tule­vaisu­usvi­sio Venäjästä joka kaap­pasi rivei­hin­sä tekoälytutkijan. 

  Lisäk­si kan­nat­taa lukaista Totaa­li­nen Poli­isi­val­tio, joka käsit­telee Kiinan teknodystopiaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *