Mitä on odotettavissa vuonna 2023?

Min­ul­la on ollut tapana kir­joit­taa vuo­den vai­h­teessa päiväkir­jaani tulev­as­ta vuodes­ta. Niitä on myöhem­min toi­sis­sa olois­sa mie­lenki­in­toista lukea. Mikä kul­loinkin on ollut keskeistä. Julkaisen tämän­vuo­tisen kir­joituk­seni kuitenkin niin, että olen pois­tanut per­het­täni ja ystäviäni koske­vat osiot. 

Sota

Kaik­ki riip­puu siitä, mitä tapah­tuu sodas­sa. Sen ympäril­lä pyörii nyt kaik­ki. Sota ei mene Venäjäl­lä eri­tyisen hyvin. Putinin olisi järkevää myön­tää epäon­nis­tuneen­sa, mut­ta sitä ei tule tapahtumaan.

Tule­van rauhan ehtona joskus Venäjä tulee vaa­ti­maan, että maa­han kohdis­te­tut sank­tiot lopete­taan. Euroopan nyt kuitenkin luulisi varovan uut­ta riip­pu­vu­ut­ta venäläis­es­tä ener­gias­ta. Kun maal­la ei ole muu­ta myytävää kuin ener­gia ja vod­ka, maan tule­vaisu­us vaikut­taa todel­la synkältä.

Min­un olisi kyl­lä vaikeaa suh­tau­tua tämän kaiken jäl­keen venäjään kuin sivistys­val­tioon. Maa pitäisi eristää, kos­ka ei osaa käyt­täy­tyä. Kuun­te­len paraikaa Keir Gilesin kir­jaa Venäjän sota jokaista vas­taan.

Voiko taval­lisia venäläisiä syyt­tää siitä, mitä maa on tehnyt? Kansankun­ta on enem­män kuin kansalais­ten­sa sum­ma. Venäläiset tun­tu­vat ajat­tel­e­van yleis­es­ti, että Venäjä on kansana jotain eri­ty­istä ja sik­si sil­lä on oikeus olla suur­val­ta, eli alis­taa ja ryöstää mui­ta kan­so­ja. Kovin hyvää ei voi odot­taa maal­ta, jon­ka perusa­ja­tus on, että kaik­ki mikä heiken­tää länt­tää, vahvis­taa Venäjää.

Maan tulevaisuus ratkeaa hallitusneuvotteluissa

Johtuuko omas­ta kyl­lästymis­es­täni poli­ti­ikkaan, mut­ta eduskun­tavaalei­hin ei liity sel­l­aista mie­lenki­in­toa kuin yleensä.

Maan tule­vaisu­ut­ta ei kuitenkaan ratkaista vaaleis­sa vaan niiden jälkei­sis­sä hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa. Jos kaik­ki menee ennuste­tusti, kokoomus muo­dostaa hal­li­tuk­sen, mut­ta kenen kanssa?

On taval­laan kak­si perus­vai­h­toe­htoa, jos­sa kokoomushal­li­tuk­ses­sa ovat joko perus­suo­ma­laiset tai vihreät. Ilman kumpaakaan on vaikea muo­dostaa enem­mistöhal­li­tus­ta ja samaan hal­li­tuk­seen nämä puolueet eivät mahdu.

Molem­mis­sa tapauk­sis­sa tarvi­taan muitakin puoluei­ta, mut­ta se, onko hal­li­tuk­ses­sa perus­suo­ma­laiset vai vihreät ratkaisee sen, onko se ohjel­mal­taan län­si­maiseen lib­er­al­is­mi­in perus­tu­va vai kään­netäänkö suun­ta kohti henkistä taan­tu­mus­ta.  Kokoomus­laisia on molem­pi­in juniin.

Jos vihreiltä menevät vaalit huonos­ti, puoluet­ta ei hal­i­tuk­seen tarvi­ta. Ei ote­ta, jos kansa val­it­see kovin jyrkkäkan­taisen eduskun­taryh­män. Tämä riskii on har­mit­ta­van iso. Sääli, kos­ka hyviä ehdokkai­ta olisi valit­ta­vana yllin kyllin.

Mah­dolli­nen kokoomusy­hteistyö vaatisi mon­elta vihreältä uuden­laista asen­noi­tu­mista, mut­ta sitä mon­et ovat toisaal­ta har­joitelleet kunnissa.

Vaal­i­tak­tis­es­ti vihrei­den kan­nat­taisi jäädä oppo­si­tioon ja antaa kokoomuk­sen ja perus­suo­ma­lais­ten näyt­tää huonoim­mat puolen­sa, mut­ta vihrei­den tavoit­tei­ta ajatellen tämä olisi katastrofi.

Vaal­i­jär­jestelmämme huo­noud­es­ta johtuu, että oikeas­t­aan kokoomus­laisen pitäisi äänestää joko vihre­itä tai perus­suo­ma­laisia riip­puen siitä, kan­nat­taako län­si­maisia arvo­ja ja arvokon­ser­vatismia. Sil­loin ääni vaikut­taisi enemmän.

Helen ja HUS

Oma elämäni helpot­tuu kevääl­lä, kun kaut­eni Helenin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jana sovi­tusti päät­tyy.  Se on suuri helpo­tus, mut­ta on vähän haikea olo. Vähän kuin jät­täisi mie­lenki­in­toisen romaanin kesken.

Sikä­likin on hyvä lopet­taa nyt, että sooloilu­ni sähkön hin­nan kanssa taisi alen­taa arvos­tus­tani yhtiön sisäl­lä, vaik­ka kulut­ta­jat, ainakin osa, olikin tyy­tyväisiä. Vihreät eivät toisaal­ta pidä toimis­tani pel­let­tikat­ti­lan kanssa.

Lisään­tyvän aikani voisin käyt­tää siihen, että kir­joi­tan enem­män — tai en oikeas­t­aan enem­män, mut­ta parem­min. Tekeil­lä ole­vien muis­telmien kohdal­la nos­tan rimaa kun­nol­la, vaik­ka se merk­it­sisi kir­jan viivästymistä.

Viime vuon­na jäi pyöräret­ki tekemät­tä. Tänä vuon­na sen teen. Sit­ten olen tosi van­ha, kun en sitä enää jak­sa. En kesäl­lä, kos­ka Anna-Mar­i­al­la on kesälo­ma ja Kes­ki-Euroopas­sa kuuma, mut­ta syksyl­lä ei ole esteitä.

On tietysti HUS:in hal­li­tus. Mut­ta pitäisikö min­un jäädä pois siitäkin?  Olemme siel­lä likaisen työn tek­i­jöitä, kan­ta­mas­sa vas­tu­u­ta siitä, että sote-rahat siir­retään Uudelta­maal­ta Kepu­lan­di­aan. En voi määrära­ho­jen noin rajua alen­tamista hyväksyä mitenkään. Mik­si siis olen kan­ta­mas­sa vas­tu­u­ta asi­as­ta, jota en hyväksy.

Olisiko toisaal­ta suo­ranainen vaalipetos olla kak­si vuot­ta val­tu­us­tossa ilman mitään lau­takun­taa tai vastaavaa?

43 vastausta artikkeliin “Mitä on odotettavissa vuonna 2023?”

 1. Ukrainan sodan ratkaisee Kiina. Jos Kiina halu­aisi sodan päät­tyvän, Kiinan ei tarvitse muu­ta kuin lait­taa mak­si­maa­li­nen boikot­ti Venäjälle ja Venäjän kyky rahoit­taa sotaa tai ylipäätän­sä yhteiskun­taa kaa­tu­isi kolmes­sa kuukaudessa.

  Valitet­tavasti Kiinan edun mukaista on pitää Venäjää löysässä hirressä, kos­ka sil­lä Kiina saa hal­paa ener­giaa ja raa­ka-ainei­ta Venäjältä ja samal­la voi käyt­tää venäjää peli­nap­pu­lana län­nen kanssa käymässään val­tatais­telus­sa maail­mankau­pas­sa ja ‑poli­ti­ikas­sa.

  Sota pää­tyy toden­näköis­es­ti kun USA ja Kiina pää­sevät (ver­ho­jen takana) sopimuk­seen. Siihen asti Venäjä pystyy jatka­maan sotaa Ukrainassa.

  Seu­raa­va hal­li­tus on sinipuna. Ain­oa vai­h­toe­hto on kok-per­sut, mut­ta sen ympärille on vaikea rak­en­taa tarpeek­si laa­jaa hal­li­tus­ta. Ja per­su­jen kyky tehdä epä­su­osit­tu­ja päätök­siä tuskin on niitä vahvimpia.

  Jos poli­itikot on tarpeek­si fik­su­ja, katso­vat he mikä on men­nyt pieleen hal­li­tusy­hteistyössä viimeisen 15 vuo­den aikana. Riite­lyn sijaan pitäisi löytää kons­es­sus ja akti­ivis­es­ti purkaa kipupis­teitä ennen kuin ne räjähtävät käsi­in. Tämä olisi ns kansan etu, surkea talouden kasvu on Suomes­sa jo aivan liian pitkää.

  Helen lop­pu­jen lopuks on vain yksi ener­giay­htiö kym­me­nien joukos­sa ja sil­lä on merk­i­tys­tä vain Helsin­gin kaukoläm­mön osalta. Kun tuulivoima Pohjo­is­mais­sa moninker­tais­tuu seu­raa­van kymme­nen vuo­den aikana, Helen on markki­noil­la pyöristysvirhe.

  1. Itse olen veikan­nut sinipunaa ihan sen takia kos­ka kuten tote­sit perus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus­vas­tuu on hyvin kivi­nen tie jo hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa kokoomuk­sen kanssa. Ensim­mäi­nen vaikea este on Perus­suo­ma­laisille EU-poli­ti­ik­ka. Toinen han­kala este on Perus­suo­ma­laisille työperäi­nen maa­han­muut­to. Näistä kahdes­ta neu­vot­telu on erit­täin haas­teel­lista kos­ka siinä Perus­suo­ma­lais­ten pitää tehdä kom­pro­mis­si. Sen tiedän ettei kokoomus tee kom­pro­mis­siä EU poli­ti­ikas­ta näin kri­it­tisessä ajanko­hdas­sa jon­ka aiheut­ti täl­lä het­kel­lä Vladimir Putin. Työperäi­nen maa­han­muut­to on Suomelle eline­hto. Ukrainan pako­laiset ovat saa­neet perus­suo­ma­laisil­ta eri­tyisko­htelun joka voi olla pidem­pi kuin puolueen johto noin vuosi sit­ten arveli. Geopoli­ti­ik­ka ei kohtele perus­suo­ma­laisia niin kauan kuin he ovat avoimesti sitä mieltä että Suomen on erot­ta­va Euroopan unionista

   1. Voipi olla, että sinipunaa pukkaa — käytän­nön ongel­mak­si tulee vain se, että kepulit jäänevät “veren­seisaut­ta­van” vaal­i­tap­pi­on jäl­keen oppo­si­tioon ja per­su­jen ollessa automaat­tis­es­ti ulkona sinipunas­ta, jäänee ain­oak­si mah­dol­lisek­si hal­li­tus­po­h­jak­si sateenkaari tyyli­in Käteisen six­päk­ki. Näin ollen tulok­se­na on hal­li­tus, joka ei taaskaan kykene minkään­laisi­in uud­is­tuk­si­in ja joka ratkoo riidat rahal­la. Siinähän sitä sit­ten aje­taan kun­nol­la seinään ja vajo­taan hitaasti Itä-Euroopan maid­en B‑sarjaan. Täl­lä menol­la “menetet­ty vuosikym­men” saadaan hel­posti jatket­tua menete­tyk­si puoleksivuosisadaksi…

  2. VIHER-SOSIALISMIN KONKURSSIN PESÄNJAKO

   Vähänkin asioi­ta seu­raav­ille on käynyt selväk­si, että Suomen viher-sosial­is­mi on tul­lut tien­sä päähän. Se on tehnyt ide­ol­o­gisen konkurssin, joka on aja­mas­sa isän­maamme selvitystilaan.

   Nyt on syytä muis­taa Pres­i­dent­ti J. K. Paasikiv­en tokaisu 1944: ”Kaiken viisauden alku on tosi­a­sioiden tunnustaminen.”

   Nuo tosi­asi­at ovat nyt nämä:

   1) Suo­ma­lainen sosial­isti­nen talouskokeilu on epäon­nis­tunut, niin kuin kaikkial­la muuallakin.
   Tässä kohdin meil­lä val­lit­see nyt lamaan­tuneisu­us ja neu­vot­to­muus. Näyt­tää aivan siltä, kuin olisimme tekemässä taloutemme itsemurhaa!
   Muis­tuu mieleen Kekkosen sanat: ”Saatanan tunarit!”

   2) On väärin uskoa, että ihmisen aiheut­ta­mat CO2-päästöt ovat ilmas­ton läm­pen­e­misen pääsyy.
   Tuo usko perus­tuu YK:n alaisen IPCC:n raport­tei­hin, joista viimeisin on AR6 / 2021. 

   On tun­net­tu tosi­a­sia, että IPCC:n mallit eivät osaa mallintaa ollenkaan ilmas­tolle keskeisen tärkeitä pil­viä, mikä on ilmas­toti­eteen mega-ongel­ma, mikä tekee noista malleista epälu­otet­tavia (=vääriä).

   Kuten tun­net­tua, kor­rup­toituneen IPCC:n viime­vuoti­nen Glasgow’n ja äskeinen Kairon kok­ous oli­vat täysiä fiaskoja. 

   Kaik­ki pait­si Suo­mi ovat lipeämässä ”päästövelvoit­teis­taan” ja lisäävät mas­si­ivis­es­ti fos­si­ilis­ten polt­toa. EU on ilmoit­tanut jopa maakaa­sun ole­van uusiutuvaa…

   Kan­nat­taa muis­taa sekin, että lipeämis­es­tä ei ole mitään sank­tioi­ta, joten mitään hir­mukalli­ita lisäpäästöoikeuk­sia ei tarvitse ostaa!

   Uusi­u­tu­vien rak­en­t­a­mi­nen kat­taa hädin tuskin ener­giatarpeen kasvun, mut­ta sitä päivää ei ole näkyvis­sä, että nykyi­nen 80% fos­si­ile­ja polt­ta­va ener­giatuotan­to siir­ty­isi merkit­tävästi uusiutuviin. 

   Tarvi­taan uusi ilmas­tom­a­lli, sil­lä nykyiset perus­tu­vat pitkälti siihen, että luul­laan kor­re­laa­tion ole­van sama kuin kausaal­isu­us. (Keuhkosyövän saa kun on sytkäri taskussa…)

   Uut­ta ilmas­tom­a­llia tekee nyt Cli­MA, jos­sa ovat mukana maail­man huip­puil­mas­toti­eteil­i­jät ja mm. NASA, Cal­tech, jne. (https://clima.caltech.edu).

   Tieteessä on nyt meneil­lään ”kausaali­val­lanku­mous”, jon­ka aloit­ti UCLA:n pro­fes­sori Judea Pearl, ja jota CliMA:kin käyt­tää kun se analysoi satel­li­iteista ja muual­ta saatavaa mas­si­ivista dataa ja käyt­tää tekoä­lyä. Niil­lä tul­laan ratkaise­maan pil­vien mallinnuk­sen mega-ongelma.

   MITEN VIHERSOSIALISMIN KONKURSSIN PESÄNJÄKO PITÄISI TEHDÄ?

   Maail­mas­sa on nyt menos­sa raju ja armo­ton markki­nao­suuk­sien uus­jako ja turvallisuuskriisi.
   Venäjä ei tule häviämään min­nekään ja Ukrainan kon­flik­ti tulee eri muodois­sa jatku­maan vielä pitkään.

   Suomen pitää tässä rytäkässä löytää uusi / kan­nat­ta­va oma paikkansa (ekologi­nen tasku) ja näin selvitä voit­ta­jien joukkoon!

   Lähtöko­hdak­si pitää ottaa edel­lä mainit­tu­jen tosi­a­sioiden tunnustaminen. 

   Suomen uuden nousun pitää perus­tua maamme omaan etu­un ja sen perus­ta pitää valaa syvälle real­is­mi­in, suo­ma­laiseen prag­maat­tisu­u­teen, sekä markki­na­t­alouden periaatteille.

   Vihreä siir­tymä pitää pan­na koi­pus­si­in, niin kuin mon­et muutkin maat ovat jo tehneet. 

   On siis tehtävä talouden (työ­sopimus­lait ja vero­tus) täys­re­for­mi, jol­loin saadaan 300 000 työtön­tämme ja menetet­ty nuorten sukupolvi töihin.

   Saamme Suomen taas kovaan kasvu­un kun heitämme kehi­in hyviksi koe­tut ylivoimatekijämme:

   1) Poikkeuk­selli­nen, luon­tainen kykymme tulok­sia tuot­tavaan ja vas­tu­u­ta ottavaan tiimityöhön
   2) Kyky nopean-ket­terästi kehit­tää ja ottaa käyt­töön uut­ta tekniikkaa
   3) Eri­no­mainen koulu­tussys­tee­mi, joka pitää kiireesti päivit­tää takaisin huipputasolle
   4) Ei-kor­rup­toitunut ja tehokas julki­nen sek­tori, joka pitää skaala­ta kan­tokykymme mukaiseksi

   Sep­po Korp­poo, isän­maas­taan huolestunut asekätk­i­jä­su­vun edus­ta­ja, 30+ vuot­ta 24/7 pk-vien­tiyrit­täjä, uuden tekni­ikan kehit­täjä ja varsinkin nuorten työllistäjä.
   PS: Olen jo pitkään seu­ran­nut ilmas­toa­sioi­ta ja ‑mallinnus­ta, tehnyt itsekin matemaat­tisia malle­ja ja ikälu­okkani 12. fysi­ikkak­il­pailus­sa. Olen myös mukana Innocode Oy:ssä, joka kehit­tää tekoälytuotteita.

   1. Sep­po Korp­poo jak­saa vään­tää jostain sosial­is­mista joka olisi muka kaikkien ongelmien syy ja seu­raus. Syytök­set Mauno Koivis­ton olemat­tomas­ta kon­klaav­ista alkaen.

   2. Sep­po Korp­poo kirjoittaa:

    “2) On väärin uskoa, että ihmisen aiheut­ta­mat CO2-päästöt ovat ilmas­ton läm­pen­e­misen pääsyy.
    Tuo usko perus­tuu YK:n alaisen IPCC:n raport­tei­hin, joista viimeisin on AR6 / 2021. 

    On tun­net­tu tosi­a­sia, että IPCC:n mallit eivät osaa mallintaa ollenkaan ilmas­tolle keskeisen tärkeitä pil­viä, mikä on ilmas­toti­eteen mega-ongel­ma, mikä tekee noista malleista epälu­otet­tavia (=vääriä).”

    Kir­ja, jos­ta viisaut­eni ammen­nan sanoo näistä asioista seuravaa:

    “On siis vaikea sanoa tarkasti, kuin­ka suuri osu­us hiilidioksidilla
    on kasvi­huoneilmiössä, mut­ta var­masti tiedämme sen,
    että hiilid­iok­sidin määrän kasvu ilmake­hässä nos­taa lämpötilaa
    maa­pal­lol­la. Hiilid­iok­sidin määrä ei toki ole ain­oa lämpötilaan
    vaikut­ta­va muut­tu­ja, mut­ta se on merkit­tävin niistä, joi­ta ihminen
    akti­ivis­es­ti kas­vat­taa, ja sik­si ilmas­toskep­tikot ovat väärässä.
    Meil­lä ei ole oikeut­ta jatkaa fos­si­ilis­ten polt­toa ja hiilitasapainon
    järkyt­tämistä bios­fääris­sä. Kaik­ki elämä maa­pal­lol­la perustuu
    hiileen, jon­ka määrän lisäämi­nen bios­fääri­in ihmisen toimesta
    panee liik­keelle vaar­al­lisia ketjureaktioita”.

    Ja edelleen :

    “Maa­pal­lon hiilid­iok­sid­i­tas­apaino on nimit­täin liian mon­en toi­sis­taan riip­pumat­toman osatek­i­jän muo­dosta­ma dynaami­nen kokon­aisu­us, jon­ka matemaat­ti­nen mallint­a­mi­nen johtaa niin mon­imutkaisi­in osit­tais­d­if­fer­en­ti­aaliy­htälöi­hin, että niiden ratkaisemises­sa parhaatkin tietokoneet tuke­htu­vat. Ja kun sit­ten joskus saadaan avuk­si kvant­ti­ti­etokone, joka ei tuke­hdu, ei löy­dy sitä neroa, joka osaisi tulki­ta sen antamia tulok­sia. Niin­pä tiede­maail­ma ei pysty anta­maan varmaa
    tietoa poli­itikoille. Tässä kohtaa tarvi­taan IPCC:n kaltaista välittäjäorganisaatiota.”

    Vaik­ka nuo tek­stit ovat peräisin epäti­eteel­lis­es­tä kon­tek­stista, luotan niihin , kos­ka niiden takana tun­tuu ole­van vankkaa tieteel­listä ymmär­rystä. Nuo osit­tais­d­if­fer­en­ti­aaliy­htälöt tosin ylit­tävät min­unkin ymmär­ryk­seni, mut­ta ymmärtääk­seni lause ker­too, että epä­var­muut­ta on kovastikin, mut­ta perusa­sia, että lisähi­ilen työn­tämi­nen bios­fääri­in on rikos. Luon­to kyl­lä sopeu­tuu ja löytää uuden tas­apain­on vaik­ka kaik­ki fos­si­iliset hiili­vatas­tot tyh­jen­netään, mut­ta kysymys kuu­luu, onko ihmiselle tilaa tuos­sa uudessa luon­non tasapainotilassa.

    Suosit­te­len kir­jaa Sepolle iltalukemis­tok­si. Vaik­ka tek­sti on kansan­ta­juisek­si pyrit­ty tekemään, meni min­ul­la pari vuot­ta ymmärtää.

  3. Ukrainan sodas­ta:

   1) Ukrainan sodalle saadaan joskus jonkin­lainen tuli­tauko / rauhan­sopimus, ja siitä seu­raa­va pros­es­si tulee ole­maan pitkäaikainen.

   Siihen sisäl­tyvät sotarikol­lis­ten Nürn­berg-tyyp­piset kan­sain­väliset oikeu­denkäyn­nit, Venäjän val­tion ja oli­garkien varo­jen kon­fiskoin­ti Ukrainan jälleen­rak­en­tamisek­si, Mar­shall-avun tyyp­pinen län­si­maid­en talous­tu­ki-ohjel­ma, sekä Venäjän ja Ukrainan väli­nen rauhan­sopimus, jos­sa taataan Venäjän ja Ukraina väli­nen raja. Tässä takaa­ji­na ovat toden­näköis­es­ti USA ja EU.

   2) Jär­jestetään uusi ETYK-tyyp­pinen tur­val­lisu­us- ja yhteistyökonferenssi.

   3) Sodan seu­rauk­se­na syn­tyy tynkä-Venäjä, kun varsinkin maan eteläiset osat eroa­vat Venäjästä / julis­tau­tu­vat itsenäisiksi.
   Venäjää tule­vat johta­maan ”sopivil­la jär­jeste­ly­il­lä” pääosin samat, kor­rup­toituneet KGB-tyyp­it kuin nyky­isinkin, eikä minkään­laista todel­lista demokra­ti­aa sinne ole tiedossa.

   4) Tynkä-Venäjästä tulee Pohjois-Korea-tyyp­pinen, Kiinan ”vasal­li-val­tio”, jon­ka seu­rauk­se­na Kiina ottaa hal­tu­un­sa Venäjän val­ta­vat luonnonrikkaudet.

   5) Kestää pitkään, ennen kuin Suomen suh­teet Venäjään palau­tu­vat jotenkin nor­maali­in tilaan. Soti­laal­liseen kon­flik­ti­in Venäjän kanssa en usko, mut­ta kaiken­laiseen kyber-kiusaamiseen, yms. pitää varautua.
   Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa Venäjältä voi tul­la pako­laisvir­to­ja, annetaan ruo­ka-apua, yms.

   1. Juha Vir­taselle koskien ilmas­ton “CO2-uskon­toa”.

    IPCC:n suosi­tuk­set ovat nykyisen ilmastopoli­ti­ikan lähtöko­hta­ma. Ongel­ma on kuitenkin se, että nuo suosi­tuk­set perus­tu­vat epälu­otet­tavi­in (fysi­ik­ka-vajeesta kär­sivi­in) yleisi­in ilmas­tom­a­llei­hin, joten niiden perus­teel­la ei saa tehdä PAILALLISIA HIRMUKALLIITA ILMASTOPÄÄTÖKSIÄ. 

    Esimerkik­si tiede­tään, että Suomen kohdal­la ilmas­ton läm­pen­e­m­i­nen on pääasi­as­sa edullista, sil­lä läm­mi­tysku­lut laske­vat, kaik­ki vihreä kas­vaa nopeam­min, tulee uusia vil­jelyskasve­ja, teit­ten auraus ja routavau­ri­ot pienenevät, jne.

    Suurin ongel­ma nois­sa CO2-usko­vais­ten malleis­sa on tun­netusti se, etteivät ne pysty luotet­tavasti mallinta­maan keskeisen tärkeitä pilviä.

    Ilmas­ton kannal­ta kaikkein tärkeim­mät pil­vet syn­tyvät päivän­tasaa­jaan alueel­la merel­lä, noin 100 km halka­isi­jal­taan ole­vista pyörteistä. Niistä nousee suuri määrä kosteaa ilmaa ylös, jos­ta muo­dos­tuu käsit­tämät­tömän mon­imutkaisen pros­essin kaut­ta eri­laisia pil­viä. Tuos­sa pros­es­sis­sa vesi esi­in­tyy kaikissa kolmes­sa olo­muo­dos­saan; kaa­suna, eri­laisi­na nestepis­aroina ja suure­na joukkona eri­laisia lumi/jäähiukkasia.

    Ja sit­ten alkaa “usko­ma­ton pil­vi-tanssi” kun vesi-ilma sekoi­tus matkaa pyörteis­es­ti ilmake­hän eri osis­sa: Tuos­sa tanssis­sa vesi vai­h­taa koko ajan dynaamis­es­ti olo­muo­toaan eri paineis­sa, läm­pötilois­sa ja kon­sen­traa­tiois­sa. Samal­la veteen sekoit­tuvat eri­laiset muut aineet, mon­en­laiset maas­ta ja avaru­ud­es­ta tule­vat hiukkaset, sekä iskee auringon vai­htel­e­va säteily.

    Ongel­man ytimessä on IPC­Cn mallien para­metrisoin­ti, jos­sa käytetään ”Ran­dom forest”-metodia mallien para­me­trien luokit­telus­sa (attribu­uteis­sa). Tässä ”pakote­taan malli” tiet­ty­jen ”arvat­tu­jen” para­metrilu­okkien mukaisek­si, ilman reaal­i­maail­man data-ver­i­fioin­tia. Malleista siis ”puut­tuu fysiikkaa”!

    Tässä on nyt tapah­tu­mas­sa paran­nus­ta NASAN ja Cal­teckin Cli­MA-mallinnuk­sen ansios­ta (https://clima.caltech.edu)

    Cli­MA on nyt kehit­tämässä mie­lenki­in­toista ratkaisua pil­vien­mallinnu­songel­man ratkaisemisek­si: “Cap­tur­ing miss­ing physics in cli­mate mod­el para­me­ter­i­za­tions using neur­al dif­fer­en­tial equations”
    https://www.essoar.org/pdfjs/10.1002/essoar.10512533.1

    Työssäni Innocode Oy:ssa (https://www.innocode.eu) olemme tör­män­neet tähän samaan attribuutti-ongelmaan. 

    Ratkaisimme sen oma­l­la tekoäy­ohjel­mal­la. Se ei käytä saadun mas­si­ivisen, moni­di­men­sion­aalisen ja epä­lin­eaarisen ilmiön analysoin­nis­sa ollenkaan data-attribu­ut­te­ja, vaan antaa saadun datan kehit­tää ne itse. Tämä on antanut aivan fan­tastisia tuloksia!

    Nyt Cli­MA käyt­tää ilmas­tom­a­llis­saan samaa ratkaisua, jol­loin voidaan löytää nyky­i­sistä ilmas­tom­a­lleista ”puut­tu­va fysiikka”! 

    Itse olen OIKEAN luon­non­suo­jelun van­noutunut kan­nat­ta­ja, jos­sa ase­tan fysi­ikan fak­tat usko­musten edelle. 

    Olen ollut kehit­tämässä viimeis­ten 30+ vuo­den aikana uut­ta suo­ma­laista ympäristötekni­ikkaa ja vienyt sitä mon­een maahan. 

    Esimerkkinä mainit­takoon vesialueit­ten öljy­vahinko­jen tor­jun­nas­sa käyte­tyn har­jatekni­ikan (nyky­isin LAMOR Oy). Se on nyt alan johta­va tekni­ik­ka (Suomes­sa markki­nao­su­us n. 100% ja 2020 Mek­sikon Lah­den BPn Deep­wa­ter Hori­zon-vahin­gos­sa tor­jun­takalus­tos­ta 60%.)
    Lisäk­si olen ollut kehit­tämässä ja myymässä Mari­Mat­ic Oyn yhdyskun­ta­jät­teen keräyk­seen vaku­umi­jär­jestelmiä, ympäristöys­täväl­lisiä vaku­umi­toi­let­ti­jär­jestelmiä rautateille, laivoihin ja syöpä-sairaaloi­hin, sekä lehmien tuor­ere­hun myrkyt­tömiä biol­o­gisia säilön­täainei­ta. (esim. Suomes­sa markki­nao­su­utemme on 30%)

 2. Sota päät­tyy nopeam­min ja parem­min jos län­si antaa parem­pia asei­ta. Muuten sitä hinkataan vuodes­ta toiseen, kun ei syn­ny tarpeek­si tap­pi­oi­ta ryssälle. Suomes­sakin voisi tehdä paljon enem­män ja pistää nyt ainakin neu­vos­to­tykkiä ja ‑ammus­ta ihan toiseen malli­in men­emään ja tila­ta itselle lisää kore­alaisia. venäjä näyt­ti mikä on ja mikä on ollut siitä asti kun tuhosi Tset­sen­ian samal­la taval­la. Ehkä Suomes­sakin vih­doin eli­it­ti myön­tää, että tämä sota ei alka­nut viime helmiku­us­sa vaan 2014. Ja ehkä myön­tää myös venäjän soti­neen ja tap­pa­neen ympäri maail­maa koko putinin kau­den. Ja että sen kanssa ei tarvitse olla tekemi­sis­sä ja onkin parem­pi aida­ta koko pas­ka. Vihreille ei voi nähdä hyvää men­estys­tä vaaleis­sa kun johta­va klik­ki ei ole näkyvä tai osaa­va. Har­janne sit­ten vaalien jäl­keen komen­ta­maan sitä 14 hen­gen ryh­mää. Ain­oa toive on että tapah­tuu sukupol­ven­vai­h­dos ja ryssämieliset katoa­vat maan joh­dos­ta jokaises­ta puolueesta. Poli­ti­ik­ka ja sitä seu­raa­va media on niin pöljää, että muu­ta ei voi edes toivoa. Twit­ter pal­jas­taa nyt uusien kokkarei­denkin “osaamisen”, joten on mah­do­ton­ta seu­ra­ta medi­an nos­tata­van näitä nero­ja maan johtoon. Ener­giaon­gel­mat luulisi menevän ohi vuodessa, mut­ta hoitoala menee sit­ten ihan sol­muun. Muu­ta­ma sata miljoon­aa palkkoi­hin olisi var­maan ollut moninker­tais­es­ti tehokkaam­paa, kuin pitää palkat huonoina mut­ta syn­nyt­tää uusi seka­va poli­itikko­jen sirkus miljardeilla.

  1. Todel­liset Euroopan union­in ja Pohjois-Atlannin puo­lus­tus­li­iton jäsenyyt­tä puo­lus­ta­vat puolueet ovat kokoomus ja RKP. Ikävä kyl­lä sosi­aalidemokraatit ja vihreät oli­vat pitkään NATO:n kohdal­la paljon kri­it­tisem­piä kuin vas­taa­vat puolueet Länsi-Euroopassa.

 3. Jos Venäjän eristämistä haikailee, kan­nat­taa lukea lyhyt artikke­li Nova­ja Gaze­ta EUssa: Mar­shall vs. Mor­gen­thau. His­to­ria olisi voin­ut men­nä toisin. 

  Venäjän tuhoam­is­fan­ta­sioi­hin ei ole viisas­ta lähteä mukaan. ”Kun lähdet kos­ton tielle, kai­va ensin kak­si hautaa.”

  Artikke­li­in oli lip­sah­tanut perus­tus­lail­liset. Eri­no­mainen idea.

  1. Venäjän talouden ja yhteiskun­nan tuhoaa vain Venäjän eli­it­ti ja pres­i­dent­ti Putinin hallinto. Ei siinä NATO tai EU ota roo­lia. Venäjän talous on jo vuodes­ta 2014 laskenut huo­mat­tavasti ja täl­lä het­kel­lä Venäjä saa öljy ja kaa­su tulot Kiinan ja Int­ian val­u­u­tois­sa kun ain­oa isot vien­ti markki­nat ovat Kiina ja Intia. Intia ohit­taa Japanin ja Sak­san taloudet toden­näköis­es­ti täl­lä vuosikymmenellä.

  2. Nova­ja Gaze­tas­sa vielä yksi eri­no­mainen ana­lyysi Euroopan ja Venäjän ruo­hon­ju­u­ri­ta­son suhtei­den kehit­tymis­es­tä juuri nyt ja lähi­t­ule­vaisu­udessa: Точка Эренбурга eli Ehren­burg-piste. Google ‑kään­nös vähän tökkii mut­ta asia tulee selväksi. 

   Kir­joit­ta­ja Vladimir Pas­tukhov on yksi Venäjän näkyvimpiä toisi­na­jat­telijoi­ta, nyky­isin maan­paos­sa kuten tämän kali­iperin ihmiset tup­paa­vat olemaan. 

   Vihavainen kiin­nit­telee blo­gien­tryssään Sokea viha ilmiötä suo­ma­laiseen kontekstiin.

   1. On eri asia viha­ta jokaista venäläistä ja olla pes­simisti­nen suh­teen, para­neeko val­tion käyt­täy­tymi­nen mis­sään jär­jel­lisessä ajas­sa. Sik­si minus­ta pitäisi edis­tää vas­taavasti koulutet­tu­jen venäläis­ten pois muut­toa maas­ta. Se myös edis­täisi val­tion köyhdyttämistä.

   2. Val­tion käyt­täy­tymisen muu­tos­ta voi arvioi­da esimerkik­si ver­taa­mal­la kulunei­den viidenkymme­nen vuo­den aikana vankileireil­lä kuollei­den määrää sitä edeltävään viidenkymme­nen vuo­den ajan­jak­soon. On tietysti makua­sia onko viisikym­men­tä vuot­ta jär­jelli­nen aika odotella.

    Minus­ta tun­tu­isi tur­val­lisem­mal­ta jos Venäjäl­lä olisi sub­jek­te­ja pelkkien objek­tien sijaan. Henk­i­nen eristämi­nen ei tätä tavoitet­ta edis­tä, taloudelli­nen eristämi­nen kyl­läkin. Län­si­pakot­tei­den on todet­tu kehit­tävän Venäjän omaa ruo­hon­ju­u­ri­ta­son pien­tuotan­toa ja ‑yrit­täjyyt­tä siinä mis­sä suur­te­ol­lisu­us ja infra­struk­tu­uri kär­sivät. Myöskään koulute­tun ihmisen maa­han­muut­to sel­l­aiseen henkiseen ympäristöön jos­sa on automaat­tis­es­ti per­sona no gra­ta ei ole luultavaa.

   3. Katop­pas. Soin­in­vaaran pal­stalle on tul­lut kyrilis­ten tuki. Aiem­min kaik­ki viestit, mis­sä oli mui­ta kuin lati­nalaisia kir­jaimia jäi julkaisematta

   4. Itse asi­as­sa Venäjältä lähti jo heti sodan jäl­keen sato­ja tuhan­sia korkeasti koulutet­tu­jen ulko­maille. Sama tois­tui kun Putin ilmoit­ti mobil­isaa­tios­ta. Moni Venäjän kansalainen meni lähi alueille ja sel­l­aisi­in mai­hin jonne he eivät tarvitse viisum­ia kuten esimerkik­si Turkki­in, Arme­ni­aan ja Israeli­in. Myös Yhdys­val­lat ja Kana­da oli­vat suosit­tu­ja kohtei­ta. Ymmär­rän hyvin mik­si Balt­ian mais­sa ja Puo­las­sa on venäläis­vas­taisu­ut­ta. Ne oli­vat Neu­vos­toli­iton johta­man blo­gis­sa vas­toin tah­toaan. Suo­mi taas itsenäistyi 1917 Venäjästä lokaku­un val­lanku­mouk­sen jäl­keen ja Suomes­sa oli sisäl­lis­so­ta jon­ka toista osa­puol­ta bolše­vi­ik­it Venäjäl­lä tuki­vat. 1939–1940 Suo­mi kävi Neu­vos­toli­it­toa vas­taan talvi­so­dan. Onko esimerkik­si Ran­s­ka tai Yhdys­val­lat tai Kana­da käynyt aseel­lista sotaa Neu­vos­toli­it­toa vastaan?

   5. Vihavaisen blo­gis­sa menee venäjänkieliset (joi­hin hän las­kee myös Inkerin­suo­ma­laiset mukaan) ja Venäjän kansalaiset sekaisin. Venäjän kansalainen on eri asia kuin kaik­ki venäjänkieliset. Kuin­ka paljon on Venäjän kansalaisia Suomes­sa niin se lukumäärä on pienem­pi kuin Venäjänkieliset. Tilas­tokeskus ei anna vuo­den 2022 luku­ja vielä joten vaikea tietää kuin­ka paljon Venäjän kansalaisia Suomes­sa on täl­lä hetkellä

   6. Spot­tu
    ” Län­si­pakot­tei­den on todet­tu kehit­tävän Venäjän omaa ruo­hon­ju­u­ri­ta­son pien­tuotan­toa ja ‑yrit­täjyyt­tä siinä mis­sä suur­te­ol­lisu­us ja infra­struk­tu­uri kärsivät.”

    Mitä sit­ten? Siihen­hän se tietenkin menee, kun joutuu kor­vaa­maan tuon­ti­tavaroi­ta kuka mitenkin.

    Mut­ta Pien­tuotan­to ja ‑yrit­täjyys on yleis­es­ti ottaen teho­ton­ta, kun määritelmän mukaan niis­sä ei päästä hyö­tymään tuotan­non skaalaeduista.

   7. spot­tu
    “Myöskään koulute­tun ihmisen maa­han­muut­to sel­l­aiseen henkiseen ympäristöön jos­sa on automaat­tis­es­ti per­sona no gra­ta ei ole luultavaa.”

    Aika län­sike­sk­i­nen näkökul­ma. Venäjän lähistöl­lä on mai­ta, jois­sa he eivät (ainakaan vielä) ole vihat­tu­ja ja jois­sa jopa puhutaann venäjää ja niihin­hän suurin osa pois­lähti­jöistä on mennyt. 

    Lisäk­si Venäjäl­lä on nyt paljon työn­töä, sil­lä jos ei halua Ukrainaan tapet­tavak­si, kan­nat­taa ottaa hatkat. Luul­tavasti tänä vuon­na tulee uusia syitä muut­taa pois, kun liikekan­nallepano ete­nee sitä mukaa, kun Ukrainaan tarvi­taan lisää tykinruokaa.

   8. sylt­ty:
    “Aika län­sike­sk­i­nen näkökul­ma. Venäjän lähistöl­lä on mai­ta, jois­sa he eivät (ainakaan vielä) ole vihat­tu­ja ja jois­sa jopa puhutaann venäjää ja niihin­hän suurin osa pois­lähti­jöistä on mennyt. ”

    Kyl­lä, tarkoituk­sel­lisen län­sikeskeinen ja itsekäs näkökul­ma. Minä halu­aisin puh­taasti itsekkäistä syistä mah­dol­lisim­man paljon omil­la aivoil­laan ajat­tele­via koulutet­tu­ja asiantun­ti­joi­ta mah­dot­tomik­si muut­tuvista maista nimeno­maan Suomeen ja Eurooppaan.

    Opti­m­i­ti­lanne tietysti olisi että nämä samat ihmiset muut­tuisi­vat lähtö­mais­saan tolkun por­var­il­lisek­si keskilu­okak­si joka vie dik­tatu­uril­ta hapen, mut­ta län­si­mais­es­ta sohvan­nurkas­ta käsin tämä on vähän liikaa vaadittu.

  3. Keir Giles on muis­tut­tanut siitä, että Putinin hallinto on Venäjän his­to­ri­an mittareil­la varsin lib­er­aali. Vas­tus­ta­jien tap­pami­nen on ollut poikkeus eikä sään­tö. Jos muu­tos­ta tulee, se ei vält­tämät­tä tapah­du parem­paan suuntaan.
   Yksi ver­tailuko­h­ta voisi olla Ser­bia. Hävi­ty­istä sodista ollaan katk­e­ria, mitään ei ole omas­ta mielestä tehty väärin, maan joh­dos­sa on enti­nen Milo­se­vicin pro­pa­gan­dapääl­likkö, ja naa­purien kanssa haaste­taan riitaa niin paljon kuin uskalletaan. Ser­bial­la on kuitenkin EU-jäsenyy­den toive aut­ta­mas­sa paikallisia lib­er­aale­ja eteen­päin, Venäjälle tuskin löy­tyy tälle vastinetta.

   1. Kroa­t­ia ja Slove­nia ovat ain­oat entiset Jugosla­vian osaval­tiot jot­ka ovat liit­tyneet niin Euroopan unioni­in kuin NATO:oon. Make­do­nia on myös NATO:n jäsen mut­ta ei ole EU:n. Ser­bia on taloudel­lis­es­ti huonom­mas­sa ase­mas­sa kuin esimerkik­si Kroa­t­ia joten sen liit­tämi­nen ei ole ajanko­htainen pitkään aikaan

 4. ” kokoomus­laisen pitäisi äänestää joko vihre­itä tai perussuomalaisia”

  Tämän ajatuk­sen ongel­ma on, että isolle osalle lib­er­aale­ja kokoomus­laisia (Eli­na Val­tosen tavoin ajat­televille) on täysin mah­do­ton aja­tus äänestää nykyvihre­itä. Eikä suurin osa näistä äänestäjistä kaipaa heitä hallitukseen.

  1. Juuri tämän takia Eli­na Val­to­nen keräsi Helsingis­sä eniten ääniä vuo­den kun­tavaaleis­sa 2021. Vihreät kun eivät puhuneet taloud­es­ta ja ulko-tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­ta toisin kuin Eli­na Val­to­nen niin jäi vihrei­den teemat vähi­in. Jos puolue ei osal­lis­tu esimerkik­si ulko-ja tur­val­lisu­us­poli­ti­ik­ka keskustelu­un tai talous keskustelu­un on men­estys esimerkik­si isois­sa kaupungeis­sa pien­tä. Perus­suo­ma­laisil­la on myös ehdokkaiden saami­nen läpi ollut vaikeam­paa isois­sa kaupungeis­sa . Teemat ovat olleet toisia riip­puen kuka on johtanut perussuomalaisia .

 5. yleis­es­ti:
  nyt vetoaisin luk­i­joi­hin että seu­raaveis­sa vaaleis­sa, eri­tyis­es­ti hei­hin jot­ka yleen­sä jät­tää äänestämät­tä, ainakin eduskun­ta ja eurovaalit niin äänestäkää. nyt alkaa olla menos­sa iso­ja asioi­ta ja ilmas­ton­muu­tos on vain yksi monista. tämä ei ole suo­ranainen kan­nan­ot­to että äänestäkää ns. vihre­itä. erim­ieltä saa olla mut­ta pitäisi saa­da järkeä vähän jokaiseen puolueseen.

  vieläkin muis­tan koron­avirus­rokote vas­taiset hörhöt. vieläkin ajat­te­len että pitäisikö koronarokote olla pakol­lista kaikille, ehkä var­maan vari­ant­ti rokot­teelle. on muitakin asioi­ta, esim sota ukrainas­sa, ener­giakri­isi, ilmas­ton­muu­tos, pako­laiset. nämäkin ovat jo isoja.

  olen jonkun ver­ran enem­män vasem­mal­la kuin mon­et, min­ullekin on tul­lut paha kam­mo demareista, ja lähin­nä siitä että eivät tee suuria uud­is­tuk­sia. no viime aikoina olen alka­nut olla huol­lis­saan kokoomuk­ses­takin. kokoomuskaan ei vält­tämät­tä tee järisyt­täviä muu­tok­sia myöskään. yksi täl­lainen on eläke­jär­jestelmä. kokoomus­ta tun­tuu johta­van busi­ness-änkyrät, jot­ka tekee epä­suo­raa kaveri-kap­i­tal­is­mia. tääl­läkin veikataan sinipunaa, veikkaan että oleel­liset jää tekemättä.

  itse en luot­taisi gallup­pei­hin vaik­ka sanoisi mitä. mut­ta johtuen kokoomuk­sen suurehkos­ta kan­natuk­ses­ta niin olisin eniten huolis­saan kokoomuk­ses­ta tässä tilanteessa.

  itse kan­nat­taisin äänestysiän alen­tamista 11 ikävuo­teen. tämä lähde antaa hyvän vih­jeen kuka äänestää.
  https://www.populationpyramid.net/finland/2019/

  venäjä:
  tämä on speku­lati­ivista. mietin että voisiko venäjä pilkkoutua osi­in. itä-venäjä voisi olla itsenäi­nen val­tio ja voisi saa­da talouten­sa toim­i­maan riit­tävästi aasialais­ten mah­tien kanssa. heikosti voisi olla etelä-venäjä (kauka­sus), kos­ka on vielä sopi­vasti irral­laan kes­ki-venäjästä, mut­ta kauka­sus on sen ver­ran strate­gi­nen putin:lle joten tuskin itsenäistyy. http://citypopulation.de/en/russia/cities/ .

  »“On tietysti HUS:in hal­li­tus. Mut­ta pitäisikö min­un jäädä pois siitäkin? Olemme siel­lä likaisen työn tek­i­jöitä, kan­ta­mas­sa vas­tu­u­ta siitä, että sote-rahat siir­retään Uudelta­maal­ta Kepu­lan­di­aan. En voi määrära­ho­jen noin rajua alen­tamista hyväksyä mitenkään. Mik­si siis olen kan­ta­mas­sa vas­tu­u­ta asi­as­ta, jota en hyväksy.”
  kuka ottaa vas­tu­un ja mis­tä. suomes­sa on paha tapa että val­tio määrää ja joku muu mak­saa, aika usein kun­nat. lyhyesti, jos val­tio määrää niin se ei ole kun­tien val­tu­us­to­jen vas­tuu. aika usein kun­nat ovat kumileimasimia val­tio­val­lalle. vas­tu­u­ta ote­taan jos on oikea­ta liikku­mavaraa päätöksissä.

  1. Tuo aja­tus että 11 vuo­ti­aat voisi­vat äänestää on sama jos 15 vuo­ti­aille annet­taisi­in oikeus ajaa autoa. Sinipuna on ain­oa vai­h­toe­hto joka pysy­isi kooos­sa. Por­var­i­hal­li­tus jos siihen tulisi perus­suo­ma­laiset ja kokoomus olisi han­kala pitää etenkin perus­suo­ma­lais­ten kohdal­la koos­sa kos­ka nykyi­nen johto olisin ensim­mäistä ker­taa hal­li­tus­vas­tu­us­sa . Sel­l­ainen hal­li­tus jos­sa olisi SDP+Koko+PS ei ole real­isti­nen. Sip­ilä yrit­ti neu­votel­la neljän suuren koali­tio­ta 2015 mut­ta SDP taas tor­jui Sip­ilän talous­poli­ti­ikan lin­jauk­set kokon­aan. Se että ulos mit­taa itsen­sä pois täl­lä taval­la hal­li­tuk­ses­ta on omaa syytä.

   1. Minäkin toivon sinipunaa mut­ta täl­lä ker­ral­la pas­sit­taisin valitet­tavasti vihreätkin oppo­si­tioon keskus­tan kera. Jos vihrei­den pj vai­h­tu­isi niin suh­tau­tu­miseni voisi olla toisin. Eli Kok + SDP + RKP + Liike Nyt + mah­dol­lis­es­ti KD riit­täisi niukkaan enemmistöön.

 6. Vas­taan Soin­in­vaaran kom­ment­ti­in koskien pois muut­tavien venäläis­ten tukemista. En olisi sin­isilmäi­nen minkään väestönosan osalta, joka muut­taa pois Venäjältä. Ehdo­tus on mielestäni vähän samal­la hölmö kuin oli sodan alus­sa lait­taa Vaal­i­maan raja-ase­man lähelle maantielle tietoisku­ja Ukrainan sodas­ta. Aivovi­en­ti voi olla tosi­a­sia mut­ta Venäjä ei silti lakkaa ole­mas­ta vaar­alli­nen naa­puri. Lait­taisin paukut siihen, että seu­raisin koti­maas­sa sekä suo­ma­laisia että mui­ta venäläis­mielisiä ryhmiä.

  1. Suomes­sa on vähem­män Putin­mielisiä ryh­miä kuin esim Sak­sas­sa. Suomen venäjänkieliset ovat myös eri ryh­mä kuin Venäjän kansalaiset. Tilas­tokeskuk­sen mukaan Suomes­sa asuu 30 000 Venäjän kansalaista ja yhteen­sä venäjänkielisiä on Suomes­sa yli 80 000.Suomen venäjänkielis­ten joukos­sa on myös huo­mat­ta­van iso määrä inker­iläisiä joiden äidinkieli on venäjä tai 1 kieli on venäjä. Sakas­sa on arvioitu asu­van noin 3 500 000 venäläistä.

 7. “Onko esimerkik­si Ran­s­ka tai Yhdys­val­lat tai Kana­da käynyt aseel­lista sotaa Neu­vos­toli­it­toa vas­taan?” Rahul Somani
  Tässä kohtaa kom­mar­it ja venäläiset nation­al­is­tit otta­vat esi­in Venäjän sisäl­lis­so­dan aikaisen inter­ven­tion ja vas­taa­vat “Kyl­lä”.
  Ran­s­ka johti monikansal­lista mai­hin­nousua Mus­tan meren ran­nikolle, Yhdys­val­loil­la oli divi­sioona Siper­ian radan itäpäässä ja ryk­ment­ti Arkan­gelin suun­nal­la, kanadalaisia oli jokin pienem­pi yksikkö sekä Siperi­as­sa että Pohjois-Venäjäl­lä. Neukuil­la oli tapana katkeroi­da näistä, inter­ven­tion tehneis­sä mais­sa ko. tragiko­me­di­aa ei ymmär­ret­tävästi muisteltu.

  1. Venäjäl­lä käyti­in tuol­loin ver­i­nen sisäl­lis­so­ta jon­ka yhtey­dessä Venäjän valkoisen armei­jan ami­raali Alek­san­dr Koltšak, ken­raalit Niko­lai Juden­itš, Jev­geni Miller ja Pjotr Wrangel pyy­sivät ulko­val­to­jen inter­ven­tio­ta bol­se­vi­ikke­jä vas­taan. Myös Japani osal­lis­tui inver­ven­tioon idästä. Pääasi­as­sa inter­ven­tio tapah­tui Pohjois-Venäjäl­lä, Bal­ti­as­sa, Etelä-Venäjäl­lä, Kauka­suk­sel­la, Mus­tan­meren alueel­la siis Ukrainas­sa, Bessara­bia ja sekä Siperi­as­sa. Jos tätä vai­het­ta ei las­ke­ta Venäjän his­to­ri­as­sa kyl­man sodan aikaiseen tapah­tu­mi­in niin tuokin inver­ven­tio ei ollut kovinkaan onnis­tunut ja hyvin paikalli­nen. Siihen osal­lis­tui myös suo­ma­laisia vapaaehtoisia

 8. Minus­ta venäläiset yhteisönä — kansakun­tana — pitää aset­taa yhteisöl­liseen vas­tu­useen sodas­ta samoin kuin sak­salaiset aikoinaan. 

  Yksilö­vas­tu­un peri­aate on ollut pitkään län­si­maisen indi­vid­u­al­is­tisen ajat­telun ytimessä. Sen vas­tako­h­ta – yhteisöl­lisen vas­tu­un peri­aate – oli kuitenkin käytössä mm. myöhäiskeski­a­jan kan­sain­välisessä kau­pas­sa ja se toi­mi erit­täin tehokkaasti niin kauan kuin olo­suh­teet oli­vat sille otolliset. 

  Ehdotan, että yhteisöl­lisen vas­tu­un peri­aatet­ta alet­taisi­in käyt­tää Venäjän osalta. 

  His­to­ria

  Yhteisöl­lisen vas­tu­un peri­aate on ollut eri­tyisen tehokas tilanteis­sa, mis­sä val­tio on ollut heikko ja kyken­emätön takaa­maan kansalais­ten tur­val­lisu­ut­ta tai sopimusten pätevyyt­tä lain edessä. 

  Taloushis­to­ri­oit­si­ja Avn­er Greifin kir­ja “Insti­tu­tions and the Path to the Mod­ern Econ­o­my: Lessons from Medieval Trade” kuvaa mm. sitä, miten myöhäiskeski­a­jan kan­sain­välisen kau­pan ekspan­sio ratkaisti­in pitkälti ilman val­tion tukea laa­jen­ta­mal­la paikallisy­hteisö­jen ase­maa tai ainakin ilman kanain­välistä sopimusjärjestelmää. 

  Yksilö­vas­tu­un peri­aat­teen kor­vaami­nen yhteisöl­lisen vas­tu­un peri­aat­teel­la tai pikem­min insti­tuu­ti­ol­la (Com­mu­ni­ty respon­si­bil­i­ty sys­tem) merk­it­see, että kansa tai yhteisö tai tietyn yhteisön jäsenet ovat kollek­ti­ivis­es­ti vas­tu­us­sa jäsen­ten­sä teoista yhteisön ulkop­uolisia kohtaan.

  https://jukkaaakula.wordpress.com/2022/09/19/yhteisollinen-vastuun-periaate-ja-venaja/

  1. Johan pomp­pasi. Kollek­ti­ivi­nen vas­tuu ja ran­gais­tuk­set on juu­ta­lais-kris­til­lisessä per­in­teessä jätet­ty jon­nekin pimeään varhaishis­to­ri­aan jol­loin Jumala oli sadis­ti­nen nilk­ki joka pot­ki Jobi­akin kuin vieras­ta sikaa. Empi­irisen evi­denssin perus­teel­la on syytä uskoa että uskon­toon kohdis­tunut evo­lu­ti­ivi­nen paine on vienyt sitä oikeaan suuntaan.

   Jos ihmisiä ale­taan ran­gaista siitä mitä he ovat eivätkä siitä mitä he ovat tehneet, alkaa kalte­va pin­ta olla kovin jyrkkä. Kan­nat­taa tutus­tua Tšekan his­to­ri­aan, siinä on hyvä esimerk­ki mitä tapah­tuu kun joitain asioi­ta ale­taan nähdä “eri­ty­is­inä” eli lain ulkop­uolel­la olevina. 

   Se että sak­salaiset kansakun­tana käve­lytet­ti­in tuhoamis­leirien läpi ei ole kollek­ti­ivi­nen ran­gais­tus, vaan tapa häätää itsepetos mielestä. Sil­loin men­ti­in intu­itiopo­h­jal­ta, mut­ta jostain luotet­taval­ta tun­tuneesta läh­teestä muis­tan luke­neeni että nyt alka­isi olla tutkimus­näyt­töäkin ihmis­mie­len rajal­lis­es­ta kyvys­tä tor­jua kog­ni­ti­ivista dis­so­nanssia kieltämäl­lä. Vas­taavaa tilin­tekoa ei muuten tapah­tunut Venäjäl­lä, ja se näkyy. Mor­gen­thau ‑suun­nitel­ma ja Neu­vos­toli­iton vielä hur­jem­mat fan­tasi­at de-indus­tri­al­isoidus­ta maat­alous­maas­ta Euroopan ytimessä olisi ollut kollek­ti­ivi­nen rangaistus.

   1. Kyl­lä sak­salaiset jou­tu­i­v­at kär­simään rankan kollek­ti­ivisen ran­gais­tuk­sen. Sen ele­ment­te­jä sodan jäl­keen oli­vat muiden muas­sa val­ta­vat aluelu­ovu­tuk­set, joil­ta sak­salais­peräiset ajet­ti­in pois, vaik­ka eivät ikinä olleet esim. puhuneet sak­saa, nälki­in­ny­tyk­set, raiskauk­set, miehi­tys ja Itä-Sak­san hirvit­tävä dik­tatu­uri. Puhu­mat­takaan sivi­iliväestön kär­simyk­sistä sodan aikana. Kaunokir­jal­lisu­u­den puolel­la suosit­te­len Mül­ler­iä ja Grassia.

   2. Krtek: “Kyl­lä sak­salaiset jou­tu­i­v­at kär­simään rankan kollek­ti­ivisen rangaistuksen.”

    Joo, vähän täy­tyy vetää retori­ikkaa takaisin. Point­ti­ni on ensisi­jais­es­ti se ettei kollek­ti­ivisi­in ran­gais­tuk­si­in pidä pyrkiä.

    Oikeu­den poeet­tises­sa merk­i­tyk­sessä olen kollek­ti­ivis­es­ta ran­gais­tuk­ses­ta samaa mieltä, mut­ta sana “ran­gais­tus” on niin syväl­lä län­si­maises­sa tavas­sa ajatel­la, että väärien päätösten huonot seu­rauk­set, sodas­sa häviämiseen per­in­teis­es­ti liit­tyvät epäoikeu­den­mukaisu­udet ja juridis­et ran­gais­tuk­set sekoit­tuvat toisi­in­sa. Dos­to­jevskin Raskol­nikov on bril­jant­ti arkki­tyyp­pi siitä kuin­ka ihmis­mieli rak­en­taa itse oman ran­gais­tuk­sen­sa, ja juridi­nen ran­gais­tus onkin yhtäkkiä poeet­ti­nen armo. Ei ihan help­po­ja käsit­teitä, välil­lä intu­ition vas­taisia, ja täysin mah­dot­to­mia operationalisoida.

    Neu­vos­toli­it­to ajoi (ja toteut­ti) selkeästi kollek­ti­ivisia ran­gais­tuk­sia sodan jäl­keen, ja län­nen heikkout­ta oli antaa sen tapah­tua. Län­nessä vas­taavaa viral­lista ten­denssiä ei ollut, ihmis­ten tosi­asialli­nen käyt­täy­tymi­nen on sit­ten toinen asia. On makua­sia voiko tätä kut­sua kollek­ti­ivisek­si rangaistukseksi.

    Joka tapauk­ses­sa Sak­san osalta lop­putu­los on aika hyvä, on suo­ras­taan iro­nista että nyt vuosikym­menten jäl­keen Euroopas­sa laa­jalti syytetään nimeno­maan Sak­saa halut­to­muud­es­ta ottaa soti­laal­lista johta­ju­ut­ta. Nykyi­nen EU:n poli­it­ti­nen asetel­ma oli par­i­o­di­a­ho­rison­tin tuol­la puolen niihin aikoi­hin kun Suomes­sakin YYA-sopimus­ta solmittiin.

    Heti sodan jäl­keen ei ollut lainkaan selvää miten sak­salainen mie­len­maise­ma alkaa muo­dos­tua. Grass on syyl­lisyy­den koke­musasiantun­ti­ja, ja hänellä(kin) oli vuosikym­meniä aikaa kat­ua nuoru­u­den type­r­yyk­siään. Jos kollek­ti­ivi­nen syyl­lisyys muo­dos­tuu ajan mit­taan, onko se kollek­ti­ivisen ran­gais­tuk­sen seu­raus­ta, vai seu­raus­ta hyvin perus­teel­lis­es­ta henkilöko­htais­es­ta tilin­teosta laa­jen­net­tuna koko kansakun­nan yli?

 9. Pyöräret­ki kan­nat­taa aina. Viimeisin kevät­polka­isuni oli hieno. Nor­we­gian­il­la Niz­za­an. Ensim­mäisenä päivänä ylös sisem­mäs ran­nikkovuo­rille ja sit­ten pikkuhil­jaa Provences­sa hieno­jen kylien atmos­fääristä naut­tien, Camar­guen vil­li­hevosten rin­nalle rat­sas­ta­maan sat­u­las­ta käsin ja mitä ihmeel­lisimpi­en seu­tu­jen lävitse Car­cas­son­neen paah­tavas­sa monipäiväisessä hel­teessä. Ruokailu­ja per­hekup­pi­lois­sa, ilto­ja tav­er­nois­sa. Sieltä pyrenei­den laitei­ta myötäillen län­teen auringonlasku­ja kohden. Suosittelen

 10. Letkau­tus Kepu­lan­di­as­ta on kovin huonos­ti harkit­tu. Jos se oli tarkoitet­tu hauskak­si, ainakaan min­ua tääl­lä Etelä-Kar­jalas­sa ei nau­ra­ta. Ei kai blo­gistin mielestä Suo­mi koos­tu kahdes­ta osas­ta, Uud­esta­maas­ta ja Kepulandiasta?

 11. OS: “Min­un olisi kyl­lä vaikeaa suh­tau­tua tämän kaiken jäl­keen venäjään kuin sivistys­val­tioon. Maa pitäisi eristää, kos­ka ei osaa käyt­täy­tyä. Kuun­te­len paraikaa Keir Gilesin kir­jaa Venäjän sota jokaista vastaan.”

  Suosit­te­len, että jokainen tur­val­lisu­us­poli­ti­ikas­ta kiin­nos­tunut tämän blo­gin kom­men­toi­ja lukee/kuuntelee tuon kir­jan. Siinä on usei­ta tärkeitä, doku­ment­tei­hin perus­tu­via johtopäätök­siä ja teemoja. 

  Yksi tuore teema on, että nykyi­nen maail­man­ti­lanne johtuu pei­liku­va­harhas­ta. Ihmisil­lähän on taipumus olet­taa, että vastapuoli toimii ja käyt­täy­tyy kuten minäkin. Ystäväl­lisyy­teen vas­tataan ystävyy­del­lä, aggres­sioon agressiivisuudella. 

  Näi­nollen Putin todel­lakin ajat­telee, että län­ti­nen demokra­tia ja diplo­ma­tia ovat vain hämäys­tä, ja että län­tiset johta­jat ovat lop­pu­jen lopuk­si yhtä aggres­si­ivisia kuin hänkin ja halu­a­vat vain Venäjän tuhoa. Län­tiset johta­jat ovat puolestaan ajatelleet, ja mon­et heistä vieläkin ajat­tel­e­vat, että kyl­lä asi­at järjestyvät, kun­han Venäjän kanssa jak­se­taan neu­votel­la ja kehit­tää kauppasuhteita.

  Toinen huikea kuvaus on Venäjän pitkäaikaises­ta ja häikäilemät­tömästä infor­maa­tio­vaikut­taamis­es­ta ja allekir­joit­tamien­sa sopimusten vetämis­es­tä WC-pytys­tä alas.

  Lop­pu­jo­htopäätös on sama kuin Niin­istöl­lä: “Pahaa ei voite­ta hyvällä”.

 12. Omas­ta mielestä per­su­jen kanssa län­si­mainen lib­er­aali perinne on parem­mas­sa tur­vas­sa kuin fem­i­nis­tis­ten vihrei­den. Fem­i­nis­mi­hän on — muun wokeilun ohel­la — monel­la tapaa län­si­maisen per­in­teen vas­tus­ta­ja ihan siinä kuin rasis­tit tai sosial­is­tit. Per­su­is­sa sen sijaan on paljon väkeä, jot­ka halu­a­vat lisää per­in­teisiä län­si­maisia arvo­ja tähän maa­han, jos­sa ne ovat olleet monel­la tapaa huonos­sa hapes­sa. Tosin on todel­la vaikea sanoa, mitä per­sut “oikeasti” edus­ta­vat, kuten pop­ulis­tipuolueista yleensäkin.

  Itse ajat­telin pitkästä aikaa huvikseni äänestää, kun lib­er­aalipuolueel­la on hyvä ehdokas. Puoluekin on virk­istäväl­lä taval­la juuri niiden län­si­maid­en arvo­jen puolel­la enem­män kuin mikään muu lähi­mainkaan. Ja kun se rom­ah­dus sit­ten tulee, olisi hyvä, että maas­sa on edes jonkin kokoinen vai­h­toe­htop­uolue, joka osaa ker­toa, miten tehokas talous ja yhteiskun­ta voidaan rak­en­taa pienem­mil­lä resursseilla.

 13. Sep­po Korp­poo kirjoitti:

  ”Suurin ongel­ma nois­sa CO2-usko­vais­ten malleis­sa on tun­netusti se, etteivät ne pysty luotet­tavasti mallinta­maan keskeisen tärkeitä pilviä.”

  Valitet­tavasti en kansak­oulupo­h­jal­ta pysty käymään kanssasi tasaver­taista keskustelua, joka näyt­täisi vaa­ti­van pere­htyneisyyt­tä matem­ati­ikkaan ja teo­reet­tiseen tieto­jenkäsit­te­lyyn. Joudun siis edelleen tukeu­tu­maan kir­jaan, jota lainasin jo tuo­hon ensim­mäiseen kommenttiini.
  Mut­ta silti halu­aisin kom­men­toi­da asiaa.

  En usko, että mainit­se­mani kir­jan tek­i­jät ovat varsi­nais­es­ti CO2-usko­vaisia, mut­ta tiedeusko­vaisia var­mas­tikin ovat. Hehän mainit­se­vat tek­stis­sä, että juuri pil­vien osu­ud­es­ta tieteessä kiistellään. 

  IPCC:n arvonkin he tun­nus­ta­vat sen epätäy­del­lisyy­destä huolimatta.
  ”Tieteen kannal­ta tot­ta on vain todis­tet­tu asia, mut­ta arvopo­h­jais­es­ti toimivien poli­itikko­jen on otet­ta­va myös toden­näköisyy­det ja riskit huomioon päätök­siä tehdessään, eikä IPCC:n raporteis­sa esitet­tyä kokon­ais­näke­mys­tä parem­paakaan poh­jaa päätök­sille ole olemassa.”

  Kir­jas­sa asi­at on esitet­ty hyvin kansan­ta­juis­es­ti, mikä tietenkin saa aka­teemisen eli­itin nyr­pistämään nenään­sä, mut­ta min­ulle oikeas­t­aan meni yli hilseen siel­lä vain seu­raa­va lause:
  ”Maa­pal­lon hiilid­iok­sid­i­tas­apaino on nimit­täin liian mon­en toi­sis­taan riip­pumat­toman osatek­i­jän muo­dosta­ma dynaami­nen kokon­aisu­us, jon­ka matemaat­ti­nen mallint­a­mi­nen johtaa niin mon­imutkaisi­in osit­tais­d­if­fer­en­ti­aaliy­htälöi­hin, että niiden ratkaisemises­sa parhaatkin tietokoneet tuke­htu­vat. Ja kun sit­ten joskus saadaan avuk­si kvant­ti­ti­etokone, joka ei tuke­hdu, ei löy­dy sitä neroa, joka osaisi tulki­ta sen antamia tulok­sia. Niin­pä tiede­maail­ma ei pysty anta­maan var­maa tietoa poli­itikoille. Tässä kohtaa tarvi­taan IPCC:n kaltaista välittäjäorganisaatiota.

  Ymmär­ränkö oikein , että tuo kap­pale tarkoit­taa likip­itäen samaa kuin mainitsemasi:
  ”Ongel­man ytimessä on IPC­Cn mallien para­metrisoin­ti, jos­sa käytetään ”Ran­dom forest”-metodia mallien para­me­trien luokit­telus­sa (attribu­uteis­sa). Tässä ”pakote­taan malli” tiet­ty­jen ”arvat­tu­jen” para­metrilu­okkien mukaisek­si, ilman reaal­i­maail­man data-ver­i­fioin­tia. Malleista siis ”puut­tuu fysiikkaa”!”

 14. Vaal­i­jär­jestelmämme huo­noud­es­ta johtuu, että oikeas­t­aan kokoomus­laisen pitäisi äänestää joko vihre­itä tai perus­suo­ma­laisia riip­puen siitä, kan­nat­taako län­si­maisia arvo­ja ja arvokon­ser­vatismia. Sil­loin ääni vaikut­taisi enemmän.

  Ymmär­rän point­tisi, mut­ta tässä on toinenkin näkökul­ma, joka tuli taas esille translak­iäänestyk­sessä. Kokoomuk­sen kansane­dus­ta­jista yli 70 % äänesti translain puoles­ta, vrt. Keskus­tan kansane­dus­ta­jista vain 40 % ja Perus­suo­ma­lais­ten sekä KD:n kansane­dus­ta­jista kaik­ki vas­taan. Samankaltainen oli tulos aikanaan avi­o­li­it­to­lain uud­is­tuk­sen kohdal­la, jol­loin 63 % Kokoomuk­sen kansane­dus­ta­jista äänesti puolesta.

  Eli jos kaltaiseni lib­er­aali kokoomus­lainen päät­tää tak­tikoi­da ja äänestää Vihre­itä, riskinä on Kokoomuk­sen eduskun­taryh­män muut­tumi­nen kon­ser­vati­ivisem­mak­si ja myötämielisem­mäk­si yhteistyölle Perus­suo­ma­lais­ten kanssa.

  Viime viikkoina Kokoomuk­sen kon­ser­vati­ivisi­ivestä onkin läht­enyt pari tun­net­tua henkilöä ulos puolueesta.

  1940-luvun lop­ul­la kom­mu­nis­tit onnis­tu­i­v­at otta­maan val­lan niis­sä mais­sa, jois­sa paikalli­nen sosi­aalidemokraat­tipuolue saati­in liit­tymään kom­mu­nistien kanssa jonkin­laiseen yht­enäisyyspuolueeseen (kuten DDR:n SED). Siel­lä mis­sä sosi­aalidemokraatit eivät men­neet lankaan (kuten Suomes­sa), ei kom­mu­nistien oma voima riit­tänyt val­lan­ot­toon. Toki asi­aan vaikut­ti­vat myös miehit­tävät neu­vos­to­joukot, joiden avul­la sosi­aalidemokraatit voiti­in yhteistyöhöön pakot­taakin. Kun val­taan oli ker­ran päästy ja sisämin­is­ter­iö otet­tu hal­tu­un, kom­mu­nis­tit saat­toi­vat “puhdis­taa” demokra­t­ian kaik­ista vas­tus­ta­jis­taan eikä palu­u­ta ollut ennen vuo­den 1989 vallankumouksia.

  Näen tilanteen samankaltaise­na nykyisen laitaoikeis­ton kanssa. Perus­suo­ma­laiset eivät yksin val­taan pääse, joten todel­li­nen tais­telu Suomen (ja mon­en muun maan) demokra­ti­as­ta käy­dään maltil­lis­ten keskus­taoikeis­to­lais­ten puoluei­den sisäl­lä. Laitaoikeis­ton vaar­al­lisu­us val­lankah­vas­sa näkyy selvim­min Unkaris­sa, jos­sa ker­ran val­taan päästyään on val­ta­puolue muokan­nut jär­jestelmää hal­li­tus­val­tansa sementoimiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.