Kokoomus ja persut aikovat ajaa Ylen alas

Seu­raavis­sa eduskun­tavaaleis­sa kansa päät­tää Ylen kohtalosta. Sekä kokoomus että perus­suo­ma­laiset halu­a­vat leika­ta voimakkaasti Yleis­ra­dion budjettia.

Sähköi­nen tiedonväl­i­tys on han­kala hyödyke markki­na­t­aloudessa, kos­ka sen jakamisen rajakus­tan­nus on nol­la. Sil­lä, kuun­te­lenko minä radio­ta, ei ole mitään vaiku­tus­ta Ylen menoihin.

Teo­ri­as­sa tiedon pitäisi näis­sä olois­sa olla ilmaista. Sik­si pyrkimys tehdä kaikesta tiedos­ta mak­sullista sotii markki­na­t­alouden perus­pe­ri­aat­tei­ta vas­taan, mut­ta tähän ongel­maan ei ole opti­maal­ista ratkaisua.

Perus­suo­ma­laisil­la ja kokoomuk­sel­la on ilmeis­es­ti eri perus­teet Ylen alasajolle.

Kokoomus halu­aa Ylen alasajol­la vain tukea kavere­itaan kau­pal­li­sis­sa medioissa.

Perus­suo­ma­lais­ten peruste on kun­ni­at­tomampi. Tavoit­teena näyt­tää ole­van aika suo­raan, että vain valeuutisia tulee olla tar­jol­la ilmaisek­si. Syy kitey­tyy yhdys­val­ta­laiseen slo­gani­in: facts, they have a lib­er­al bias. Miten enem­män salali­it­to­teo­ri­at ja valeuutiset täyt­tävät ihmis­ten tietoisu­u­den, sitä toden­näköisem­min he äänestävät kon­ser­vati­ivista oikeis­toa. Tästä on run­saasti tutkimus­tu­lok­sia. Perus­suo­ma­laiset ovat suo­raan sanoneet, että he eivät pidä siitä, mitä Yle kansalle kertoo.

Tun­net­tua sanon­taa mukaillen: kaikissa mais­sa val­ti­olli­nen tiedonväl­i­tys hal­lit­see — oman tai vier­aan val­tion. Ylen puo­lus­t­a­mi­nen on myös puo­lus­tau­tu­mista Venäjän vaikut­tamista vastaan.

On syynä Ylen alasajoon mikä hyvän­sä, lop­putu­los on sama.  Sil­lä ei ole väliä, että kokoomuk­sen perus­teet näyt­tävät kun­ni­al­lisem­mil­ta kuin perus­suo­ma­lais­ten perusteet.

Juuri sik­si Ylen tuotan­toa on puolustettava.

 

83 vastausta artikkeliin “Kokoomus ja persut aikovat ajaa Ylen alas”

 1. Val­tio­talouden tas­apain­o­tus on tärkeää ja tuskallista. Nyky­hal­li­tus ei ole tehnyt seu­raa­jien työtä helpoksi.

  En ymmär­rä mik­sei Ylestäkin voisi jotain säästää, kun mon­es­ta muus­takin tuik­i­tarpeel­lis­es­ta täy­tyy jatkos­sa hie­man tinkiä. 

  Kom­ment­tisi tun­tuu muuten keskit­tyvän vain val­ti­ol­liseen tiedonväl­i­tyk­seen, vaik­ka YLE tekee viihdepuolel­lakin paljon. Arvokas­ta sekin on, mut­ta onko arvokkaam­paa kuin vaikka­pa sote-palvelut?

 2. Ruot­sis­sa SVT:n bud­jet­ti on jonkun 5.5 mijar­dia kru­unua, eli noin 600 miljoon­aa euroa. Ylen bud­jet­ti on mitä, 540 miljoon­aa euroa. Kas kum­maa miten ne tuplas­ti suurem­mas­sa Ruot­sis­sa pär­jäävät käsit­tääk­seni aivan kohtu­ullis­es­ti tuol­laisel­la rahamääräl­lä. Ettei Yle sit­ten kuitenkin ylläpidä viher­vasem­mis­ton suojatyöpaikkoja.

  1. Saman­ta­soiseen sisältöön tarvi­taan sama määrä euro­ja eikä sama määrä euroja/asukas. Pienel­lä kielialueel­la on vaikeuten­sa ja vielä suurem­mak­si ne tule­vat, kun pienel­lä kielialueel­la on kak­si viral­lista kieltä. Ruot­sis­sa on vain yksi.

   1. Ylen ruotsinkieli­sis­sä palveluis­sa on myös vähän kat­seli­joi­ta kos­ka nykyään vai­h­toe­hto on myös kat­soa SVT:tä satel­li­it­tien ja kaapelien kaut­ta jota kat­so­taan enem­män Poh­jan­maan ruotsinkielisel­lä alueil­la ja Ahve­nan­maal­la Joss taas Ylen ruotsinkielisiä ohjelmis­toa kat­so­taan vähem­män. Ruotsinkielis­es­tä ohjelmis­tos­ta on Ylessä yli­tar­jon­taa vaik­ka kulut­ta­jia on vähemmän.

   2. Tämä on hyvä huomio kun analysoi dig­i­taalisen viih­teen maail­maa yleensäkin.

    Jos halu­taan, että maail­mas­sa on laadukas­ta suo­ma­laista viihdet­tä, sitä on käytän­nössä pakko rahoit­taa verovaroin (joko Ylen kaut­ta tai muuten), kos­ka markki­nae­htoises­sa viih­teen­tuotan­nos­sa englan­ninkieli­nen mate­ri­aali, jol­la on se ainakin pari mil­jar­dia mah­dol­lista mak­sa­jaa ja kat­so­jaa, voit­taa aina.

    Jos halu­taan vaikka­pa suo­ma­lainen eloku­va, jol­la on tuotan­toar­vot suun­nilleenkaan samoissa sfääreis­sä Hol­ly­wood-eloku­van kanssa, joko kat­so­jien pitää mak­saa siitä huvista satak­er­tainen hin­ta Hol­ly­wood-eloku­vaan näh­den (kos­ka kat­so­jia on sen ver­ran vähem­män) tai sit­ten se pitää tuot­taa verovaroin.

   3. Rahul Somani:
    Ruotsinkieliset ohjel­mat melkein kaik­ki tek­stitetään suomek­si elleivät ole suo­ria lähetyk­siä. ja kat­so­jia kanssa riit­tää esim Strömsö.
    Uudel­la­maal­la jos­sa asuu n puo­let Suomen ruotsinkieli­sistä ei Ruotsin TV edes näy , ja siitä mak­sami­nen erik­seen ei kiin­nos­ta kos­ka Ruotsin ohjel­mat on kum­minkin enim­mäk­seen suun­nat­tu Ruot­sis­sa asuville. Onhan Ruot­sis­sa kanssa suomenkielisiä TV- ja radio-ohjelmia vaik­ka maa ei ole kak­sikieleinen virallisesti.

 3. Pitäisi kysyä, että riit­tääkö tämän kokoises­sa maas­sa 1 miljoona euroa / päivä yhdelle medialle?

  Jos edes sanoo ”rajat­toman bud­jetin” ole­van väärin ja kulu­jen pitää olla jos­sain järkeväm­mässä mit­ta­suh­teessa ole­van ”alasajoa”, syyl­listyy tahal­liseen vääristämiseen eli kierouteen!

 4. Se, että aset­taa kyseenalaisek­si YLE bud­jet­ti­au­tomaatin, ei tarkoi­ta että puljua ajet­taisi­in alas. Kaikesta nyt tin­gitään ja säästetään ja leikataan, niin mik­si Yle olisi koske­ma­ton. Tutk­i­taan , onko tehostamisen varaa ja voidaanko jostain kus­tan­nuk­sista säästää. On pöl­höpop­ulis­mia heti kailot­taa, että pikkukakko­nen lopete­taan. On se ennenkin pystyt­ty tekemään, vaik­ka bud­jet­ti on ollut melkein puo­let pienempi.

 5. Jospa Ylen toim­inta saate­taan mak­suko­rtin taakse ja halukkaat voivat lunas­taa kort­ti­in käyt­töaikaa ker­ran vuodessa. Yle-veron mak­sami­nen on pakol­lista niillekin, jot­ka eivät Ylen palvelu­ja halua käyt­tää ja lisäk­si täysin kau­pal­liset tuot­teet kuten urheilu, kuu­lu­vatkin muualle kuin veron­mak­sajien kon­tolle. Suomes­sa tul­ti­in vuosikym­meniä toimeen kahdel­la kanaval­la, joista toinen meni kiin­ni kesäk­si. Kun tar­jon­ta on monikym­menker­tais­tunut, niin onko se samal­la monipuolis­tunut vai läheteäänkö uus­in­to­ja ja for­maat­titele­vi­sio­ta jokaisel­la kanavalla?

 6. Minkä maalainen val­ti­olli­nen tiedonväl­i­tys hal­lit­see Yhdysvalloissa?

  1. Minkä maalainen val­ti­olli­nen tiedonväl­i­tys hal­lit­see Yhdysvalloissa?

   Venäläi­nen trol­liarmei­ja on solut­tau­tunut myös Yhdys­val­toi­hin ja on vaikut­tanut erit­täin tehokkaasti vaalöeis­sa. Näin ainakin utinin kokin mukaan.

   1. Jos tarkoi­tat Fox Newsiä niin yksit­täi­nen putin­isti joka siel­lä mesoaa on Tuck­er Carl­son . Muis­sa val­takun­nan kanavis­sa ei vas­taavaa trolle­ja ole .

   2. En tarkoi­ta Fox Newsiä vaan sosi­aalises­sa medi­as­sa toimivia trol­lite­htai­ta, esimerkkinä rokotekri­it­tiset botit. Ne muuten oli­vat juuri niin hölmöjä, että pal­jas­ti­vat itsen­sä ryhtymäl­lä toitot­ta­maan Ukraina-vas­taista potaskaan Putinin hyökät­tyä Ukrainaan. .

  2. vaik­ka tämä ei suo­ranais­es­ti vas­taa kysymykseen.

   vaik­ka me suomes­sa ollaan ns. kär­sit­ty suomet­tumis­es­ta his­to­ri­as­sa. kuitenkin usa:ssa viime vuosi­na media on ollut enem­män suomet­tunut kuin … suomes­sa. tämä siis ennen ja jäl­keen venäjän hyökkäyk­ses­tä ukrainaan.

   tosin syyt ovat enem­mänkin rahaval­las­sa, eikä niinkään venäjän vaikuttamisesta.

   1. Yhdys­val­lois­sa media on pääasi­as­sa yksi­ty­isiä kanavia toisin kuin Suomes­sa jos­sa on Yleis­ra­di­ol­la on ollut aina iso rooli tiedonväl­i­tyk­sessä. MTV:llä oli yhdessä vai­heessa isom­mat resurssit kuin sil­lä on täl­lä hetkellä

 7. Kos­ka yle ei kykene puolueet­tomaan uuti­soin­ti­in , on parem­pi leika­ta raho­ja. Ylel­lä on paljon agen­da­jour­nal­is­mia ( esim kasvis ja ilmas­toa­siois­sa). Jauha­vat samaa.

  Jos jos­sakin päin maail­maa on yksi kuuma päivä niin heti tle käyt­tää rahaa ja uuti­soi. Kuin tois­sa­talvi oli Etelä­man­tereel­la mit­taushis­to­ri­an kylmin, ei siitä voineet uutisoida.
  Eikä ole uuti­soitu ark­tis­ten aluei­den jään lisään­tymis­es­tä eikä siitä että jääkarhupop­u­laa­tioi­ta tulee lisää. 

  Talviset ennä­tyk­set ei yleä kiin­nos­ta. Lumipeite on nyt pohjoisel­la pal­lon­puoliskol­la laa­jin vuo­de­naikaan näh­den 60 vuo­teen. Mut­ta yle ei inahda. 

  Kaiken­maail­man moni­avioosu­ud­es­ta tulee jatku­vasti jut­tua, anta­vat ymmärtää, että se olisi val­tavir­taa vaik­ka on marginaalia.

  Yle toimit­ta­ja meni vuosia sit­ten Ruot­si­in “ todis­ta­maan “, että Trump puhui pal­turia kun ker­toi auto­jen pala­van Ruot­sis­sa öisin ja rikol­lisu­u­den lehot­ta­van. Mut­ta yle toimit­ta­ja meni aamul­la varhain lähiöön ja sanoi ettei ole havain­nut mitään ongelmaa.

  Kun maa­han­muut­tokri­isi tuli, yle toimit­ta­ja teki pääuutis­lähetyk­seen jutun Ruotsin ja Tan­skan rajal­ta ja haas­tat­teli paria tyyp­piä, jot­ka vas­tus­ti­vat rajatarkas­tuk­sia. No siitä toimit­ta­ja veti johtopäätök­sen, että Ruot­sis­sa vas­tuste­taan rajatarkastuksia.
  Mut­ta kun gallup tuli 2vk kulut­tua, tulos oli selvä: 70% ruot­salai­sista kan­nat­ti rajatarkastuksia.

  Yle ei suos­tunut vuosikausi­in kir­joit­ta­maan mitään Ruotsin maa­han­muut­toon liit­tyvistä ongelmista vaik­ka hyvin mon­en muun maan avoimesti maail­maa katso­vat kur­joit­ti­vat. Suo­ma­laiset haki­var tietoa googles­ta ja ajau­tu­i­v­at epämääräisille sulu­vus­toille. Päälin­jat siel­läkin oli totta.
  Näin yle ole­mal­la vaitu nos­tat­ti per­su­jen kannatusta.

  Eli Yle ei ole neutraali!
  Rahat pois vaan. Toimit­ta­jat vaihtoon.

 8. >“facts, they have e lib­er­al bias”
  voisi huo­maut­taa että usa ja kana­da kielessä “lib­er­al” tarkoit­taa vasem­mis­to­laista. (aus­tralias­sa tarkoit­taa oikeistoa).

  medi­aa on tul­lut seu­rat­tua vuosia, vaiko kym­meniä, lähin­nä usa medi­aa. ja joi­hinkin johtopäätök­si­in olen päätynyt.

  pahin näyt­täisi ole­van main­os­ra­hoit­teinen media, tähän kuu­luu myös face­book, twit­ter, youtube ja muut. kuka mak­saa laskut haisee pahasti ja main­os­ten kohden­t­a­mi­nen käyt­täjäti­eto­jen perus­teel­la pahen­taa entis­es­tään. main­os rahoi­tus voi toimia viih­teessä. mak­sulli­nen medi­akaan ei toi­mi kaikissa asiois­sa hyvin mut­ta on yleen­sä parem­pi kuin main­os­ra­hoit­teinen media. 

  yksi vai­h­toe­hto olisi mah­dolli­nen media-vero yleveron sijas­ta. ja jotenkin tämän veron rahat menisi medioille käyt­täjien osit­tain valise­m­ana. näil­lä rahoil­la voitaisi­in tukea asial­lista jour­nal­is­mia sekä paikallis­es­ti mut­ta myös laa­jem­min. meil­lä nyt on ylevero, jota voi pitää esi­as­teena media-verolle, vaik­ka ylevero suosi­ikin ylen toimintaa.

  itse pidän yleveroa täl­lä het­kel­lä hyvänä ratkaisuna vaik­ka käytän yleä lähin­nä sää tieto­jen katseluun.

  muuten, kes­ki-suo­ma­lainen kon­sernista on tul­lut mam­mut­ti, tämä keskit­tymä huolestut­taa. eikä sanoma kon­sernil­lakaan ole ollut puh­tai­ta jauhoa koko ajan pussissa.

  tuli muuten ostet­tua tuo verdele­hti tilaus kun tietää mihin suun­taa media on menossa.

  yleiso­hje: nykyään pitää kyseenalais­taa asioi­ta oli ne sit­ten mis­tä medi­as­ta tahansa.

  1. Main­os­ra­hoit­teisu­us aset­taa sen­tään jotain rajo­ja, joi­hin Elon Musk on nyt tör­määmässä. Main­os­ta­ja ei tykkää siitä, että hänen tuot­teen­sa yhdis­tetään kaiken maail­man vas­ten­mielisi­in sekopäi­hin, ja sik­si näi­den näkyvyyt­tä on syytä rajoit­taa, jos halu­aa myy­dä mainoksia.
   Toki jos rahaa on tarpeek­si, voi pitää medioi­ta pystyssä ostaak­seen poli­it­tista vaiku­tus­val­taa. Briteis­sä lehdis­tö ei ole varsi­nais­es­ti kan­nat­tavaa bisnestä, mut­ta sen omis­t­a­mi­nen antaa kolmelle ulko­maalaiselle mil­jardöörille (Mur­doch, Bar­clay ja Desmond) keskeisen roolin maan politiikassa.

 9. Jos viralli­nen val­tion tuke­ma tiedonväl­i­tys itse määrit­telee mikä on valeuu­ti­nen ja mikä ei, ollaan vaar­al­lisil­la vesil­lä. Sil­loin val­tio ei luo­ta kansalaiseen. Sil­loin valekin voi olla viral­lis­es­ti tosi. Kansan medi­aluku­taitoon tulee luottaa.

 10. Tämä (Ylestä säästämi­nen) kuu­luu niihin asioi­hin, jois­sa olen eri mieltä puolueeni kanssa.

  Ylen merk­i­tys on mielestäni erit­täin suuri maakun­nis­sa ja niis­säkin syr­jem­mäl­lä. Maakun­tale­hdet ovat kyl­lä lähempänä, mut­ta näkevät tehtäväk­seen maakun­nan äänenkan­nat­ta­jana toim­imisen. Jos syr­jem­mäl­lä yri­tyk­sessä on vaik­ka ympäristö- tai työvoiman kohtelu­on­gelmia, ei maakun­tale­hti mielel­lään asi­as­ta kir­joi­ta. Siinä kun voi men­nä mon­elta han­kalasti kor­vat­tavis­sa ole­va työ­paik­ka, jos huonos­ti käyt­täy­tyvä yri­tys menee nurin.

  Maakun­tien kevytko­r­rup­tio onkin määriteltävis­sä sanon­to­jen kaut­ta: “Ei saa keikut­taa venet­tä.”, “Ei pidä lyödä lyö­tyä.”, “Ei lia­ta omaa pesää” vaan “Pitää puhal­taa yhteen hiileen.” ja “Vetää yhtä köyttä.”

  Seurasin aikanaan läheltä täl­laista yri­tys­tä, jos­sa kum­mankin sortin ongelmia (sekä liu­ta mui­ta). Maakun­tale­hti tiesi, sik­si he eivät enää suos­tuneet kir­joit­ta­maan posi­ti­ivisi­akaan uutisia, mut­ta tuomiotkin uuti­soiti­in nimeä mainitsematta.

  Ylen maakun­ta­toim­i­tuk­set, puhu­mat­takaan Yle Sap­mista, ovat siis eri­no­maisen tärkeitä.

  1. “Ylen maakun­ta­toim­i­tuk­set, puhu­mat­takaan Yle Sap­mista, ovat siis eri­no­maisen tärkeitä.”

   Onko esimerkkiä suomes­sa olev­as­ta ylen maakun­ta­toim­i­tuk­ses­ta, jon­ka toimit­ta­ma sisältö tavoit­taisi maakun­nan asukkai­ta jol­lakin tasolla?

   Etelä-Kar­jalas­sa on YLE:n maakun­ta­toim­i­tus. Eivät tee töitä viikon­lop­puisin, joka tarkoit­taa, että mis­tään alueel­lis­es­ta tapah­tu­mas­ta ei uuti­soi­da. Uutis­sivuille saa­vat lähin­nä kaupun­gin tiedot­teet koost­et­tua. Täysin näkymätön toim­i­ja alueellisesti

  2. YLE on päässyt levit­täy­tynään maakun­ti­in pääasi­as­sa sen takia kos­ka maakun­ta lehdet ovat fuu­sioituneet keskenään ja osa on lakkautet­tu kan­nat­tavu­u­den takia. Helsin­gin Sanomien jakelu maakun­nis­sa on myös hyvin haas­teel­lista. Näin ollen YLE on ottanut maakun­ta lehtien ase­man tiedonvälityksessä.

 11. Perustei­den kun­ni­al­lisu­us osa­taan ja halu­taan pukea usein kau­ni­impi­in kuori­in kuin mitä todel­lisu­us antaisi myöten. Olen aivan sat­apros­ent­tisen var­ma että kokoomuk­sen syyt ovat mon­imuo­toisem­mat, mut­ta asioi­hin liit­tyvien julk­isu­usku­variskien vuok­si kri­ti­ik­ki tuo­daan nyt jul­ki näin. Osasyynä, ison­akin, on var­maankin myös kau­pal­lisen medi­an nos­t­a­mi­nen. Täl­laista voi kut­sua myös todel­lis­ten syi­den valkope­suk­si. Täl­lais­takin on tapah­tunut jo pidem­pää poli­it­tis­es­ti suun­nis­sa jos toi­sis­sa, ja osasyy siihen on se ettei halu­ta kuu­lostaa liian “per­sul­ta”. Askel askeleelta muut toim­i­jat alka­vat herätä, ja pikkuhil­jaa myön­tää niiden yhteiskun­nal­lis­ten ongelmien ole­mas­saolon joista perus­suo­ma­laiset ovat jär­jestelmäl­lis­es­ti puhuneet jo vuosikausia. 

  Yle on mielestäni petran­nut tas­a­puolisu­usvi­noumaansa viime­vuok­si­ja ja ei tietenkään voi­da sanoa, että Yle ei tuot­taisi myös paljon hyvää ja laadukas­ta, kos­ka sitä se myös tekee. Mut­ta edelleen esimerkik­si suosik­ki “asiantun­ti­joina” paneeleis­sa ja keskustelu­o­hjelmis­sa laukkaa ihmisiä jot­ka eivät edes viit­si piilotel­la epäter­vet­tä asen­net­taan ja inhoaan perus­suo­ma­laisia ja hei­dän esille nos­tami­aan yhteiskun­nal­lisia ongelmia kohtaan. Esimerkik­si Oula Sil­ven­noinen. Arvostet­tu ja pätevä tutk­i­ja var­masti monel­la taval­la, mut­ta samaan aikaan omaa niin mie­lenki­in­toisille jen­goille menevän “radikaali/ääriliike”-spinnauksen per­su­ja kohtaan että herää kysymys mis­tä moinen krampino­maisu­us oikein kumpuaa? 

  Per­sut eivät kaikesta siitä mitä Yle suoltaa kos­ka se suoltaa paljon puoli­to­tuuk­sia, suo­ranaisia val­hei­ta, peit­telee tärkeitä fak­to­ja uuti­soin­nis­saan ja mielel­lään varsinkin takavu­osi­na, suo­raansan­ot­tuna rakasti ns. 3 vs. 1 asetelmia per­su­ja “haas­tatel­lessaan” ja paneelei­hin mukaan ottaes­saan. Ei tietenkään aina, mut­ta liian usein. Eli paneelissa/keskustelemassa oli selkeästi per­sui­hin ja hei­dän ajatuk­si­in­sa kri­it­tis­es­ti suhtautuva/ei tas­a­puo­li­nen toimit­ta­ja, kak­si per­sui­hin kri­it­tis­es­ti tai jopa avoimen vihamielis­es­ti suh­tau­tu­vaa pan­elis­tia ja yksi per­su. Tässä eräs jo van­ha, mut­ta surullisen kuu­luisa esimerk­ki kuva­tus­ta asetel­mas­ta: (pahoit­te­lut, videon kuvan­laatu on kökkö­trak­to­ria, mut­ta asi­a­sisältö tule­nee esille, sehän on tärkeintä)

  https://www.youtube.com/watch?v=bEdwv8fYOtQ&ab_channel=limppuvarasto

  Muitakin esimerkke­jä on toki ihan run­sain mitoin, ihan kir­jas­tok­si saak­ka, eikä niitä tässä yhtey­dessä liene tarpeen linkittää. 

  Ylen puo­lus­t­a­mi­nen on puo­lus­tamista Venäjän vaikut­tamista vas­taan? Tot­ta osit­tain, mut­ta asia ei todel­lakaan ole noin yksinker­tainen. Tarkoi­tan sitä, että Yleä ei ole men­neinä vuosi­na käytet­ty vaikka­pa Venäjän intressien valkopesemiseen? 

  https://www.youtube.com/watch?v=quhNej6IPpY&ab_channel=Mitenmeninoinniinkuomastamielest%C3%A4%3F

  Ollaanko­han Ylel­lä tyy­tyväisiä siihen kon­tribuu­tioon mitä se on tuonut esimerkik­si julkiseen keskustelu­un istu­vien ja entis­ten huip­pupoli­itikko­jen yhteyk­sistä venäläiseen rahaan? Mik­si esimerkik­si SDP:n istu­van puolue­si­h­teerin Ant­ton Grönnholmin kytkök­sistä venäläiseen ener­gialob­bauk­seen ei ole tehty käytän­nössä minkään­laista laa­jaa tutki­vaa jour­nal­is­mia? Ener­giakri­isin ja meneil­lään ole­van oikeudet­toman hyökkäys­so­dan syyt ovat syväl­lä niis­sä peri­aat­teis­sa joil­la euroop­palainen strate­gi­nen ener­gia­ri­ip­pu­vu­us Venäjää kohtaan luoti­in. Euroop­pa, Sak­sa etunenässä, rahoit­ta­vat täl­läkin het­kel­lä Putinin tuhoamis­so­taa Ukrainaa vas­taan. Pitäisikö osasyyl­liset saat­taa edes jonkin­laiseen vas­tu­useen, vai puris­te­taanko vain pakaroi­ta yhteen lujaa samal­la toivoen että jospa nuo per­sut tai per­sum­ieliset ei huomaisi.…ei saa­mari ne huo­masi. Noloa. 

  Ylen julis­t­a­mi­nen jonkin­laisek­si Venäjän vas­taisen infor­maa­tioso­dan airueek­si kuu­lostaa lähin­nä nolol­ta. Sen airueen tulisi mielestäni olla koko medi­ak­ent­tä jour­nal­is­ti­sine peri­aat­tei­neen. Kyl­lä Ylel­lä on ollut täl­lai­sis­sa asiois­sa merkit­tävä rooli, ja tulee ole­maan jatkos­sakin. Mut­ta niin kauan kun “asiantun­ti­joik­si” roi­jataan Oula Sil­ven­nois­ia, uuti­soin­neis­sa euro on ollut men­estys­ta­ri­na ja human­i­taari­nen maa­han­muut­to lähin­nä rikkaut­ta kivoine peli­hetki­neen niin ei kan­na­ta ihme­tel­lä jos osa ihmi­sistä pysähtyy ja kysyy, että onko sil­lä keis­ar­il­la sit­tenkään niitä vaatteita? 

  Ja tämä kri­ti­ik­ki kaikel­la kun­nioituk­sel­la arvosta­maani blo­gin kir­joit­ta­jaa kohtaan.

  1. Tiedok­si että sekä Paa­vo Lip­posen ja Esko Ahon yhteyk­sistä Venäjälle on tehnyt paljonkin tutki­vaa jour­nal­is­mia Helsin­gin Sanomien ja Ilta-Sanomien ja Iltale­hden toimes­ta. Venäjäl­lä toim­inta täl­läis­ten asioiden kohdal­la on yksinker­tais­es­ti hyvin vaikeaa kos­ka Venäjän vira­nomaiset valvo­vat koko ajan ketä haas­tat­telee ja mis­sä ja mil­loin. Siel­lä ei voi tehdä avoin­ta jour­nal­is­mia jos vaik­ka halu­aa tutkia Esko Ahon tai Paa­vo Lip­posen kon­tak­te­jen taus­to­ja. Kaik­ki tiet johta­vat Krem­li­in lop­pu­jen lopuk­si ja siel­lä istuu vihainen isän­tä joka ei ole tyy­tyväi­nen täl­lä het­kel­lä mihinkään.

  2. Tuo Jus­si Hal­la-ahon van­ha esi­in­tymi­nen Pres­sik­lu­bis­sa liit­tyi hänen rasis­tisi­in kir­joituk­si­in Scrip­ta blo­gis­sa. Tuo Heinälu­o­ma vs Hal­la-aho väit­te­ly oli oli Elinkei­noelämän Keskus­li­iton jär­jestämä U‑vaalipaneeli.

   Tuo pätkit­ty video joka lev­iää YouTubessa ei ker­ro koko totu­ut­ta. Kan­nat­taa kat­soa todel­la tuo koko paneeli alus­ta lop­pu­un asti jot­ta kokon­aisu­us tulee esille. https://m.youtube.com/watch?reload=9&v=DCRIYhuJvt4.

   Kyseinen mate­ri­aali ei ollut Ylen tekemää vaan siinä oli Sanomat yksi yhteistyö kump­pan­i­na eli aivan toinen media.

 12. Tässä on olta­va prag­maat­ti­nen: ei voi yksi­no­mais­es­ti luot­taa tiedonväl­i­tyk­seen joka perus­tuu klikkiot­sikoi­hin tai omis­ta­jata­hon rajoitet­tui­hin intres­sei­hin. Aikoinaan toivoin, että Erkot oli­si­vat perus­ta­neet säätiön laat­ule­hteä kus­tan­ta­maan. Täl­lainen tai sitä vas­taa­va jär­jeste­ly takaa­vat Bri­tan­ni­as­sa Guardian­in ja The Econ­o­mistin riip­pumat­to­muu­den. Jostain syitä näitä lehtiä meil­läkin lainataan koko mediassa.

  Yle toimii mielestäni hyvin, eikä sen laatu­jour­nal­is­mista pidä säästää, pikem­minkin päin­vas­toin. Säästöjä voidaan tarvit­taes­sa hakea kau­pal­lis­ten toim­i­joiden toimin­nan yti­men kanssa kil­paile­vista urheilus­ta, soit­tolis­tara­dios­ta sekä hömp­pävi­ih­teestä ja ‑sar­joista. Ylen organ­isaa­tiokin on kuulem­ma hallinnol­lis­es­ti yhtä tehokas kuin Helsin­gin kaupungin.

  Yle on jos­sain määrin val­lit­se­van hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan tukipylväs, mis­sä näkökul­ma on hel­posti keskimääräisen palka­nsaa­jan näkökul­ma. Tämä voi tuo­da hitaut­ta yhteiskun­tamme uudistamiseen.

 13. Tämä sota on jo ohi ja kokoomus voit­ti. Ihan tutk­i­tusti toim­i­tuk­sis­sa ylin päätän­tä­val­ta kokoomus­laisil­la. Ihan esimerkkinä miten Al-Holin tapauk­ses­sa suo­ma­lais­lapset kuole­maan jät­tävästä virkamiehestä media rak­en­si mart­tyyrisankarin ja Haav­is­tos­ta kon­nan. Nyt kun MMM:n virkamies kehit­ti nau­ret­ta­vat val­heen­sa, niin sama media puo­lus­taa sitä ja kokoomus­laisia jot­ka muka vuosien jäl­keen uno­hti­vat miten eduskun­nas­sa äänestetään. Per­sut sit­ten hyö­tyvät tästä Amerikas­ta tuo­dus­ta medi­an lokaamis­es­ta, jos­sa muut äänen­pain­ot hiljen­netään jatkuvil­la hyökkäyk­sil­lä. Kokoomus on hyvil­lään kun per­sut tekee likaisen työn ja kaverikap­i­tal­is­mi vain syve­nee, kun sitä kri­ti­soi­vat äänet hiljen­netään, mikä kokoomuk­selle paljon tärkeäm­pää kuin per­su­jen tuo­ma woke-jahti. Medi­an omis­tuskin on jo keskit­tynyt par­ille taholle, joten tap­pelu on siltäkin osin ohi. Ja kun lööpit vaikut­ta­vat vaalien lop­putu­lok­si­in huu­tavin otsikoi­neen, eikä pitkät keskustelu­o­hjel­mat, niin seu­raavis­sa vaaleis­sa lööp­pi­me­dia hoitaa omat ehdokkaansa läpi ja lokaa muut.

 14. Tun­nus­tan, että tun­nen hie­man vahin­go­niloa. Kyl­lä minäkin tosi­aan uskoin, että AY-liik­keen ja vasem­mistop­uoluei­den sisäsi­is­tik­si koval­la kädel­lä opet­ta­ma oikeis­to olisi oikeasti muut­tunut kiltik­si ja mukavak­si. Aivan kuten muka Venäjä muut­tui vähem­män impe­ri­al­is­tisek­si. Kumpikin kos­ka ajat oli­vat muka muuttuneet.

  Ajat eivät muu­tu, ellei niitä muute­ta. Ihmisetkään eivät kovin paljon muu­tu ja sikäli kuin muut­tuvat, niin aika hitaasti. Itse ymmärsin sen, ettei oikeis­to ole muut­tunut mihinkään vas­ta edel­lisel­lä vuosikymmenel­lä, mut­ta ahk­erasti oikeis­ton kanssa flirt­taav­ille Vihreille se näyt­tää valkenevan vas­ta nyt.

  Muis­tan Lip­pos­val­lan päivät kun per­in­teis­es­ti maltil­lis­es­ti kansal­lis­mielisen poli­it­tisen keskus­tan kimp­pu­un käyti­in oikeal­ta ja vasem­mal­ta. Tuol­loin oli unel­mana painaa agraarien kan­na­tus vas­taa­maan maanvil­jeli­jöi­den määrää. Nyt sitä kohti ollaan sit­ten menos­sa. Jo kauan ennen sitä maltill­i­nen kansal­lis­mielisyys on nyhdet­ty irti myös poli­it­tis­es­ta keskus­tas­ta. Oma val­u­ut­tamme oli vain halvek­sit­ta­va mum­mon mark­ka, Kari Narsin mukaan roskaval­u­ut­ta, jota ei kai koskaan olisi pitänyt kek­siäkään. Mitä sit­ten on oma tiedonväl­i­tys? Onhan Yleä pilkot­tu jo aiem­min. Mum­mono­hjelmien lähetysverkko on myy­ty kan­sain­välisille sijoit­ta­jille, kil­pailu­tus­lain­säädän­tö toimii, mut­ta menot sen kuin kas­va­vat. Kuka päät­tää, onko Dig­i­tan lähet­timis­sä miten paljon Kiinas­ta kauko-ohjat­tu­ja siruja?

  Kauhis­tut­tavas­ta nation­al­is­mista päästi­in oikeis­tossakin eroon, kun se vih­doin nykyaikais­tui myös Suomes­sa juuri sel­l­aisek­si kuin Marx oikeis­ton kuvaa kir­jois­saan, mikä hyvin tulee näkyvi­in Björn Wahlroosis­sa, joka vai­h­taa maa­ta sen mukaan, mis­sä vero­tus mil­loinkin on alin. Keskus­tan maltil­lisen ja eteen­päin katso­van nation­al­is­min sijaankin saati­in vuosikym­menten tais­telun jäl­keen nykyaikaisem­pi fasis­min suun­taan avoimesti flirt­taa­va pop­ulis­tioikeis­to, eli Suomes­sa Perussuomalaiset.

  Mitä on nykyaikaisu­us? Sekin on sitä, mitä se on ollut ennenkin, niin kauan kuin nykyaikaisu­ut­ta on ollut ole­mas­sa: hansa-kaup­pi­aat istu­i­v­at monikansal­li­sis­sa kasvukesk… tuo­ta kaupunkien hallintoe­limis­sä keski­a­jal­la ja fasisti­nen pop­ulis­tioikeis­to kek­sit­ti­in 1930-luvul­la, tosin sekin oli sil­loinkin läh­es yhtä nykyaikaista juuril­taan kuin on nytkin.

  Kun me nyt vih­doinkin olemme saa­puneet tänne nykyaikaan, kaikkien tuhan­sien ja tuhan­sien vuosien nykyaikaistu­misen jäl­keen, niin mik­sei mum­mo-Yleä voisi vain lakkaut­taa? Ylessäkö kul­kee viher­vasem­mis­ton oman nation­al­is­tisu­u­den raja-aita, jota var­tioidaan henkisin konekiväärein? Olemme juuri oppi­neet Yhdys­val­to­jen edel­lisen pres­i­dentin aikana, että CNN on maail­man luotet­tavin ja fak­tapo­h­jaisin tietolähde, ainakin Helsin­gin Sanomien ja Sas­ka Saarikosken mukaan, kun taas Ria Novosti on maail­man epälu­otet­tavin tietolähde, oikea salali­it­to­te­o­ri­oiden käärmeen­pesä. Kumpiko niistä nyt olikaan yksi­tyi­nen ja kumpiko mum­mo-val­tion omistama?

  Min­u­un on aina tehnyt vaiku­tuk­sen se läh­es johdon­mukaisu­us, jol­la nykyaikaiset ihmiset ovat kaikki­na maail­mamme nykyaikoina kaut­ta his­to­ri­an ajatelleet. Nykyisenä nykyaikana tietenkin kiinalaisen insinöörin ohjel­moima tekoä­ly olisi kir­joit­tanut tämänkin paremmin.

 15. Kuin­ka paljon Ylen bud­jetista menee uutis­tuotan­toon? 10%? Lop­ut menee pääosin viihteeseen.

  Ylen bud­jetis­sa on todel­la paljon leikkaamisen varaa vaik­ka uutis­tuotan­toa säilytettäisiinkin.

 16. Ken­ties neljän­nek­sen leikkaus YLE:n bud­jet­ti­in on liikaa, vaik­ka tuskin se sitä ydin­toim­intaa eli uutisia haittaisi. 

  Mut­ta kun sitä val­tion bud­jet­tia olisi nyt aikuis­ten oikeesti tasat­ta­va, niin mis­tä sit­ten leikat­taisi­in, jos YLE:styä(kään) ei voi leika­ta senttiäkään? 

  Vai ovatko Vihreätkin siir­tyneet real­is­mista irral­lis­ten talousa­jat­telu­un. Rap­pi­ol­la on muka­va olla.

 17. Höh, Ylelle sor­vat­ti­in oma rahoi­tus­mall­insa juuri sik­si, etteivät päivän­poli­ti­ikan pieruilut vaikut­taisi­vat siihen niin suo­raan. Vaikea kuvitel­la että yksikään Yleltä seu­raa­mani kult­tuuri- tai poli­ti­ikkao­hjel­ma sel­l­aise­naan muut­taisi maikkareille. Kalli­it jalka­pal­lot ja jouta­vat viihde­höm­pät voi toisaal­ta hyvin luovut­taa sham­poo- ja automain­os­ten väli­in maksukanaville…

 18. Ovat leikkaa­mas­sa YLE:n bud­jet­tia, pitäisi järk­isy­il­lä perustel­la mik­si ei pitäisi automaat­tis­es­ti tulon­sa ilman minkään­laista toimi­vaa kan­nustet­ta saa­van val­tionyri­tyk­sen bud­jet­tia leikata?

  Jos vain pysty­isi tekemään ver­tailun kus­tan­nuk­sista ja tuo­tok­sista yksi­tyisen ja julkisen mediatuotan­non osalta, niin olisi mie­lenki­in­toista nähdä, onko Yhtään YLE:n toim­inta parantunut.

  Minä en koe saa­vani YLE-verolle vastinet­ta, mak­san sitä täysin turhaan. Minä olen ollut 4 vuot­ta töis­sä YLE:ssä. Toisin kun Soin­in­vaara, olen siis näh­nyt sisältä päin miten se yri­tys toi­mi, se ei kyl­lä hyvältä näyt­tänyt valitet­tavasti. Löysä raha oli luonut tehot­toman organ­isaa­tion ja sitä se on vieläkin.

  Yksi­tyis­sek­to­ril­la kan­nus­teet tule­vat asi­akkail­ta ja omis­ta­jil­ta pörssikurssin heilahteluina. Siihen näh­den YLE:llä ei ole toimi­vaa kan­nustet­ta tuot­taa ohjelmia tehokkaasti. Näin kan­nus­teek­si jää bud­jetin leikkami­nen, on vain tul­ta­va pienem­mäl­lä toimeen ja tehtävä tehokkaammin.

  Aika hyvin myös Suomes­sa näyt­tää muutkin medi­at kuin val­tion media puo­lus­tau­tu­van Venäjän vaikut­tamisyri­tyk­siä vastaan.

 19. Perus­suo­ma­lais­ten kohdal­la kävi huonoa tuuria kun Alfa-Tv teki konkurssi­in juuri samoi­hin aikoi­hin kun puolueen vai­h­toe­hto bud­jet­ti julka­isti­in. Moni näkyvä Perus­suo­ma­lainen menet­ti oman keskustelu ohjel­man jot­ka vas­ta­si­vat Ylen A‑Studiota . Kokoomuk­sen argu­menteis­sa on kyl­lä se perä että kau­palli­nen media voisi olla vahvem­pi kuin se nykyään. Yleis­ra­di­ol­la on yksinker­tais­es­ti nii isot resurssit että jopa moni asialli­nen yksi­tyi­nen medi­at­a­lo on valit­tanut Ylen ylivallasta

 20. Has­su kir­joi­tus. Kyl­lähän YLEen voi uutis­toim­i­tus jäädä sil­lä rahoituk­sel­la, joka sinne jätetään. Turha hömp­pä vaan pois, samoin pois sel­l­ainen tavara, jota (vas­taavaa) kau­pal­lisetkin kana­vat tarjoavat.

  On tietysti YLEn oma asia pohtia, mihin ne vähenevät rahat käytetään. Jos halu­a­vat käyt­tää ne hömp­pään ja lopet­taa uutis­toim­i­tuk­sen, niin sit­ten olet oike­as­sa. Toiv­otaan, etteivät halua.

  Olen jo kym­meniä vuosia ollut sitä mieltä, että yksi suomenkieli­nen radiokana­va, yksi ruotsinkieli­nen radiokana­va sekä yksi yhteinen TV-kana­va lähin­nä uutis- ja ajanko­htaiso­hjelmille sekä kult­tuurille on tämän kokoises­sa maas­sa aivan riit­tävä pub­lic ser­vice. Sik­si ter­ve­hdin kokoomuk­sen ja per­su­jen keskustelu­navaus­ta ilolla.

 21. Mik­si Ylen bud­jet­ti kasvoi lama-aikana 130 miljoon­aa? 2008 oli 410 milj, nyt 540 milj.

 22. Mut­ta eikö YLE:n bud­jet­tia käsitel­lä par­lametaaris­es­ti eli sen ase­ma on tur­vat­tu pois kunkin hal­li­tuk­sen pääätän­tä­val­las­ta. Tosin Sip­ilän hal­li­tus pystyi pois­ta­maan indek­siko­ro­tuk­set neljäk­si vuodeksi.

 23. Otak­sun osa­puilleen kaikkien täyspäis­ten ymmärtävän, että pienel­lä kielialueel­la yleis­ra­di­o­laitok­sel­la on tärkeä sivistyk­selli­nen tehtävä. Asia ei ole sadas­sa vuodessa san­ot­tavasti muut­tunut. Kaik­ki eivät osaa kieliä, kaikil­la ei riitä arvostelukyky etsimään tietoa maail­mas­ta omin päin.

  Silti Ylen rahoituk­ses­ta ja tehtävistä on voita­va keskustella. 

  Miten esimerkik­si kalli­it urheilu­ta­pah­tu­mat tai ostovi­ihde liit­tyy Ylen tehtävi­in? Hyväo­saisil­la on suo­ra­toistopalvelve­lut ja mah­dol­lisu­us mak­saa NHL:stä tai jalka­pal­lon MM-kisoista, mut­ta maail­mas­sa on muutenkin paljon asioi­ta, jot­ka eivät ole kaikkien ulottuvilla.

  Ylen tehtävä ei ole kil­pail­la medi­at­alona yksi­ty­is­ten kanssa. Ylen tehtävät vaati­si­vat selkeyt­tämistä, jon­ka myötä myös vähempi raha voisi riit­tää parem­min siihen mikä on oleel­lista, minkä vuok­si yleis­ra­di­o­laitok­set on alku­jaan perustet­tu ja minkä voi kat­soa yhä ole­van tarpeellista.

  Vasem­mis­tol­la on käsit­tämätön tarve puo­lus­taa julkisen sek­torin pöhöjä. Ilmeis­es­ti sik­si, että julkisen sek­torin työ vaan on yleen­sä ottaen parem­paa kuin yksi­tyisen ja kos­ka moni tuos­ta pöhöstä työ­paikan muo­dos­sa hyö­tyvä äänestää nimeno­maan vasemmistoa.

  1. Olen­hyvin samaa mieltä NHL:stä, jalka­pal­lon maail­man­mes­taru­uskisoista hiih­dos­ta ja jääkiekos­ta yleen­sä. Suuri osa suo­ma­lai­sista ei kuitenkaan ole.

   1. Mun käsit­tääk­seni suuren maail­man raha­la­je­ja ei edes YLE:llä näytetä eli ei NHL-ottelui­ta, for­mu­loi­ta, ten­nistä, golfia eikä suurten jalka­pal­lo­maid­en pääsar­japele­jä. YLE keskit­tyy näyt­tämään suo­ma­laisia perin­neurheilu­la­je­ja kuten hiih­toa (pohjo­is­maiset lajit), yleisurheilua, sekä vähem­män maail­mal­la tun­net­tu­ja laje­ja tyyli­in sal­ibandy tai ampumahi­ih­to joiden lähetysoikeudet eivät mak­sa paljon.

 24. Yleen­sä Osmon kir­joituk­set ovat syviä ja pohdiskele­via. Tämä oli täl­lainen pop­ulisti­nen olk­iukko jota somes­sa heit­el­lään. Yhtä hyvin voisi sanoa vaikka­pa että SDP kan­nat­taa Yleä kos­ka se his­to­ri­al­lis­es­ti ajaa hei­dän asiaansa.

  Enem­män Sanoma ja Alma tun­tu­vat otta­van kan­taa Venäjön vaikut­tamiseen kuin Yle. Miten Yle olisi muu­toinkaan vapaa suomet­tumiselta tai mikään val­ti­olli­nen media? His­to­ria ei näytä ainakaan hyvältä.

  Entä moti­vaa­tiot Kokoomuk­sel­la ja Per­suil­la? Mis­tä nämä tuli­vat? Onko jotain kät­tä pidem­pää? Mitäpä jos selvitet­täisi­in mitä he itse siitä sanovat.

 25. Olen saanut sen kuvan, että sotavet­er­aanien pääosa, ainakin se kir­jal­lis­es­ti akti­ivi­nen, koki sotapro­pa­gan­dan läpinäkyvän val­heel­lisu­u­den ja vihol­lisen demon­isoin­nin loukkaa­vana. Vaik­ka tiedo­tuskomp­pan­ian metku­ja pidet­ti­inkin ehkä tarpeel­lise­na, kyseenalaisti se soti­laiden älykkyy­den ja uskol­lisu­u­den. Mon­en maku­un pro­pa­gan­das­sa oli myös turhan valkoinen ja fasisti­nen, poli­it­ti­nen vivahde. Voin omas­ta puolestani sanoa samaa oman aikuisiän medi­an käytön perus­teel­la, vaik­ka suurin osa siitä on ollut syvän rauhan aikaa.

  Ymmär­rän kyl­lä tarpeen jonkin sortin julkiselle johtotähdelle, joka ehkäi­sisi mur­dokkien, sultsperg­erei­den ja tsukker­pärien tarkoi­tushakuista vaiku­tus­ta yleiseen totu­uskäsi­tyk­seen ja mielip­i­teeseen. Mut­ta täy­tyy pitää mielessä, että tämä on myös Orban­in moti­vaa­tio oman kor­rup­toituneen puolueen­sa kuris­tu­sot­teelle Unkarin mediasta.

  Olet raskaasti ere­htynyt, kun lähdet per­su­jen kelkkaan tekemään asi­as­ta kult­tuuriso­takysymys­tä. Jos tarkoi­tus on ker­ran yrit­tää luo­da yhteistä, kat­tavaa, tarkkaa ja olen­naiseen keskit­tyvää käsi­tys­tä nyky­todel­lisu­ud­es­ta, ehkä ei kan­nat­taisi alkaa vier­aan­nut­ta­maan suur­ta osaa yleisöstä pyrkimäl­lä loukkaa­maan heitä. Aika iso osa meistä on yksinker­taista porukkaa, joka on valmis suvait­se­maan paljon, mut­ta ei kuitenkaan patolo­gioiden pyhit­tämistä ja pakkosyöt­töä. Samaa yksisilmäistä ja jous­tam­a­ton­ta suvait­se­mat­to­muut­ta on help­po havai­ta län­si­maid­en ulko­suhteis­sa, jos­sa kaik­ki ollaan valmi­ita alis­ta­maan ja koplaa­maan kir­jain­ly­hen­nesukupuolisu­udelle, jota 90% maail­man väestöstä pitää iljettävänä.

  Ylessä on paljon kar­sit­tavaa jo ihan laa­tu­mielessä. Yle Puheessa ei tarvit­sisi lähet­tää keskipäiväl­lä pod­cast-tyylisiä räkät­täviä ver­tais­ter­api­ases­sioi­ta. Jos joku niitä oikeasti halu­aa kuun­nel­la, he tekevät sen itselle sopi­vaan aikaan inter­net-yhtey­den avul­la. Ei ole mitään syytä piina­ta kyseisil­lä ohjelmil­la esim. vuo­teeseen kahlit­tua van­hus­ta, joka ei pääse kanavaa vaihtamaan.

  Vil­li heit­to: Ehkä main­os­toimin­nan voisi ottaa val­tion monop­o­lik­si, samoin perustein kuin väkevän alko­holin. Krim­i­nal­isoidaan vaikut­ta­javi­estin­tä ja ener­giate­ho­ton visuaa­li­nen inter­net­media, sikäli kun se ei mukaudu vaa­timuk­si­in. Kaikkea suuret palo­muu­rit eivät voi pysäyt­tää, mut­ta tuhan­sien megabit­tien videot kyllä.

 26. Puolueel­lisu­us ei ole Ylen vika tai yksi­no­maan sitä koske­va ongel­ma. Koko medi­ak­ent­tä on saman­lainen johtuen val­in­tae­fek­teistä: minkälaiset ihmiset halu­a­vat olla journalisteja?

  Yle voisi tuot­taa merkit­tävää lisäar­voa alka­mal­la välit­tömästi vähen­tämään van­haa väkeä ja kor­vaa­maan n. yhden kolmestäkymmen­estäkahdes­ta pois­potk­i­tus­ta koneop­pimistyökalu­jen käyt­töön pere­htyneel­lä insinööril­lä tai vas­taaval­la. Määrä, laatu ja jut­tu­jen monipuolisu­us ei ainakaan kär­sisi, ja samal­la ns. “megawat­tia tun­nis­sa” ‑ongel­ma tulisi ratkaistuk­si. Insinööreil­lä on myös virkamiesee­tos­ta, he osaa­vat pitää mielip­i­teen­sä omana tiet­on­aan jos viranku­va sitä vaatii.

 27. Minus­ta on aika tekopy­hää näiltä “vasem­mis­to­laisil­ta” kauhis­tel­la YLE:n leikkaamista ja perustel­la sitä suomenkielisen uuti­soin­nin tur­vaamisel­la. Tuo kuitenkin kuu­lostaa isol­ta tekosyyltä, ovathan vasem­mis­to­laiset ja vasem­mis­tolib­er­aalit otta­neet tavoit­teek­seen suomen kie­len akti­ivisen alasa­jamisen ja sen kor­vaamisen englan­nil­la. EK:n pam­put yhdessä kokoomuk­sen ja vasem­mis­ton kanssa rum­mut­ta­vat, kuin suomen kieli tulee kor­va­ta englannilla.

  Siis­pä. Kos­ka EK:n tavoite yhdessä kokoomuk­sen ja vasem­mis­ton kanssa on ajaa suomen kieli alas, niin suomenkieliselle YLE:lle ei ole tarvet­ta. YLE onkin lähin­nä vasem­mis­to­lais­ten suuri työl­listäjä ja sik­si sen leikkauk­sia tosi­asi­as­sa vastustetaan.

  YLE:ltä tulee leika­ta aivan kun­nol­la, use­al­la sadal­la miljoonalla.

 28. “Tavoit­teena näyt­tää ole­van aika suo­raan, että vain valeuutisia tulee olla tar­jol­la ilmaiseksi”

  Mitä O.S. tarkoit­taa tuolla ? 

  Meil­lä media on keskit­tynyt Etelä Suomeen. Se puo­lus­taa kyseisen alueen yri­tyk­siä ja poli­ti­ikkaa . Kon­ser­nit ovat usein monikansal­lisia: ulko­maiset medi­akon­ser­nit omis­ta­vat Suomes­sakin monia vies­tim­iä. Suomen suurin medi­akon­serni on SanomaW­SOY, johon kuu­lu­vat mm. Helsin­gin Sanomat, Ilta-Sanomat, tv-kana­va Nelo­nen ja Radio Rock. Mui­ta suuria medi­at­alo­ja ovat Alma Media, Yleis­ra­dio ja TS-yhtymä.

  Jouni Kemp­painen , MT:n pää­toimit­ta­ja: “Yleis­ra­dio­ta syytetään nyt viher­vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta. Myös metropolin aja­tus­maail­ma tun­tuu sille muu­ta maa­ta läheisem­mältä. Yhtiön johdon pitää pysyä poli­itikko­jen paineen edessä lujana, mut­ta peili­inkin kan­nat­taa kat­soa. Olisiko niin, että osa syytök­sistä on ihan totta.”

  Hän analysoi seu­raavasti :“Yhtiön hallintoneu­vos­ton kokoomus­lainen puheen­jo­hta­ja Arto Sato­nen on kuitenkin kotoisin Sas­ta­malas­ta ja hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Mat­ti Apunen on enti­nen Elinkei­noelämän val­tu­uskun­nan pomo. Myös toim­i­tusjo­hta­ja Mer­ja Ylä-Antti­la on muun muas­sa Elinkei­noelämän hal­li­tuk­sen jäsen.”

  Olen tuos­ta skepti­nen, sil­lä hallintoneu­vos­tossa yksit­täi­nen jäsen tai puh.jot. ei lin­jaa päivit­täistä toim­i­tustyötä. Toimit­ta­jat vaikut­ta­vat oma­l­la maail­mankat­so­muk­sel­laan uutis­ten val­in­taan , pain­o­tuk­si­in ja näkökul­mi­in. Sen vuok­si Suomes­sa ei ole arvo-/eu­rova­paa­ta tiedotusta.

   1. Onnek­si pk-seudun paikallisuutisi­inkin on tul­lut raikas tuu­lah­dus maalaisjärkeä KSML-kon­sernin tehtyä yri­tyskaup­po­ja. Tuskin on sat­tumaa, että juuri kyseinen ryh­mä aiheut­taa Osmolle har­mai­ta hiuk­sia, olisiko “suos­tu­muk­sen valmis­t­a­mi­nen” (man­u­fac­tur­ing con­sent) helpom­paa ilman maakun­tien markkinahäiriköitä?

    Arthur Hays Sulzberg­er varoit­ti, että jos ihmisille antaa totu­u­den, hän voi sen perus­teel­la tehdä oikein tai väärin, aina taipumuk­sien­sa mukaan. Mut­ta jos hän saa jotain muu­ta kuin totu­u­den, hänen ole­muk­sen­sa sabotoidaan ja hänestä tulee vähem­män itsen­sä, vähem­män ihmi­nen. Sanoma, Alma ja Yle ovat tain­neet ottaa tuon varoituk­sen enem­mänkin ohjeena.

   2. Miten KSML yhtiö aiheut­taisi min­ulle har­mai­ta hiuk­sia. Kaik­ki niiden tek­sti on mak­sumuuri takana, joten en tyedä siitä mitään. Olen neu­vonut niput­ta­maan lukuoikeudet, jol­loin niitö voisi ostaa, mut­ta en tilaa Keskisuo­ma­laista vain lukeak­seni yhden pääkirjoituksen.

   3. Poli­ti­ikan toimit­ta­jakonkari Unto Hämäläi­nen on ain­oa, joka huo­masi Keskus­tan tehneen luon­non­suo­jelu­lain riitau­tuk­ses­sa omaisu­u­den suo­jalle palveluk­sen. Muu media on tuonut keskus­tan teon esille ain­oas­taan selkäänpuukotuksena.

    Hämäläi­nen taisi tode­ta (vapaasti muis­taak­seni), että luon­non­suo­jelu­lain pykälät näyt­täy­tyvät eri­laisil­ta Pasi­lan ja maakun­tien välil­lä. Onko niin, että Hämäläisen ollessa jo eril­lään päivän poli­ti­ikan ja rahan sidok­sista hän voi esit­tää täl­laisia mielipiteitä ?

    Mielestäni kyseinen episo­di osoit­taa hyvin (taas ker­ran) Suomes­sa val­lit­se­van kor­po­raa­tio- ja val­taelit­is­tisen tiedotushegemonian.

   4. Perus­tus­lain tulkin­nas­ta vas­taa perus­tus­laki­valiokun­ta ei ympäristö­valiokun­ta. Perus­tus­laki­valiokun­ta ei näh­nyt lais­sa mitään ongel­maa omaisu­u­den suo­jan suhteen.

  1. Ylen hallintoneu­vos­ton roo­lia pitäisi tarkastel­la kri­it­tis­es­ti sen kaut­ta että voisiko sen jäs­en­inä olla muidenkin yhteiskun­nan insti­tu­ut­te­jen edus­ta­jia kuin kansanedustajat

  2. Mat­ti Apunen ja Mer­ja Ylä-Antti­la ovat kyl­lä pitkän lin­jan toimit­ta­jia ennen kuin siir­tyvät Elinkei­noelämän Keskus­li­it­toon. Mer­ja Ylä-Antti­la aloit­ti MTV:ssa ja oli sen uutis- ja ajanko­htaiso­hjelmien vas­taa­vana pää­toimit­ta­jana ennen kuin siir­tyi Yleis­ra­dioon. Mat­ti Apunen oli taas pitkään pää­toimit­ta­jana Aamulehdessä.Arto Sato­nen on edus­taa taas kansane­dus­ta­jia eli rahoittajia

 29. Eihän Yle a olla aja­mas­sa alas. Se on vain paisunut liian isok­si ja byrokraat­tisek­si, kuten koko julki­nen hallinto. Maas­samme on määrätön määrä työn­tek­i­jöitä eri­lai­sis­sa yhdis­tyk­sis­sä, jär­jestöis­sä, hallinnos­sa, yliopis­tois­sa jne, jot­ka voitaisi­in sijoit­taa tuot­tavam­min nykyisen suo­jatyö­paikan sijaan. Ei meil­lä ole siten työvoima­pu­laa, vaan hlöitä ylim­i­toite­tuis­sa verovaroin rahoite­tuis­sa organ­isaa­tiois­sa. Elämme kuin pel­los­sa tässä suh­teessa — mil­loin maa luisui täl­laisek­si ja miksi?

  Viron yle on 14 krt pienem­pi ja tääl­lä san­ot­ti­in, että maan koko ei ratkaise julk­isra­hoit­teisen tiedonväl­i­tyk­sen hoita­miseen, kun ver­rat­ti­in Suo­mi vs Ruot­si. Yles­ta voitaisi­in leika­ta yli puo­let ja sil­loinkin se hoitaisi lak­isääteiset tehtävät.

 30. “Tun­net­tua sanon­taa mukaillen: kaikissa mais­sa val­ti­olli­nen tiedonväl­i­tys hal­lit­see — oman tai vier­aan val­tion. Ylen puo­lus­t­a­mi­nen on myös puo­lus­tau­tu­mista Venäjän vaikut­tamista vastaan.”

  Ennen radion kek­simistä ei demokra­tiois­sa ollut mitään val­ti­ol­lista tiedonväl­i­tys­tä. Eikä tääl­lä sil­loinkaan kovin Venäjä-mielisiä oltu. Ylel­lä on paljon pahempi suomet­tumishis­to­ria kuin lehdis­töl­lä. On Suomen onni että esim. Hesari ei ollut yhtä suomet­tunut kuin Yle.

  Ylel­lä on kyl­lä paikkansa, mut­ta pitää voi­da keskustel­la siitä tarvi­taanko 500 vai 300 miljoo­nan Yle ilman että keskustelu­un vede­tään Venäjää tai Pikkukakkosta.

  1. Näin­hän se on. Kaik­ki keskuste­lut julk­isten meno­jen leikkaamis­es­ta pyritään viemään keskusteluk­si yhden sydän­täsärkevän esimerkki­ta­pauk­sen ase­man huonontumisesta.

   Puolueet kil­pail­e­var äänistä vapail­la markki­noil­la ja niil­lä kai pitää olla oikeus ajaa sel­l­aisia asioi­ta joiden katso­vat edus­ta­van äänestäjien­sä tahtoa.

   Leimakirves on hal­pa tapa argu­men­toi­da, mut­ta saat­taa tietysti olla hyvinkin toimi­va vaa­likar­jan tasos­ta riippuen.

   Suomes­sa on help­po saa­da kovan oikeis­to­lainen leima ehdo­tuk­sista, jot­ka mon­es­sa maas­sa ovat keskivi­ivan tun­tu­mas­sa. Ja kuitenkin on kaiketi niin, että oikeis­to ei tee poli­ti­ikkaansa heikoimpia edelleen heiken­tääk­seen, vaan uskoo tietävän­sä tien kaikkien kannal­ta parem­paan lopputulokseen.

 31. Osmolle ja muillekin tiedok­si: Hel­met-kir­jas­to­jen fyy­si­sis­sä tilois­sa voi lukea läh­es­tulkoon kaikkia Suomen sanomale­htiä näköisver­siona ilmaisek­si oma­l­la kan­net­taval­la tai tabletil­la. Siel­lä on myös maakun­tien lehtiä. En tiedä tilataanko paper­ile­htiä enää kirjastoihin.

  1. Lisätään vielä, että näköisle­hdestä voi tulostaa itselleen pd-tiedos­to­ja, jol­loin esimerkik­si pääkir­joi­tus­ta voi kom­men­toi­da kaikessa rauhas­sa sopi­vana ajankohtana.

   1. Päiväle­htiä (ei kaikkia) tulee täkäläiseen kir­jas­toon kyl­lä paperise­na. Toki voi lukea päät­teeltäkin, enem­pi ja useampia.

    Yksit­täisiä artikkelei­ta (kopi­oi­ta) lehdis­tä voi tila­ta kir­jas­ton kaut­ta myös jos paper­ile­hteä ei löy­dy hyl­ly­istä. Hidas­ta ja köm­pelöähän tämä jo on.

 32. O.S:“Perustuslain tulkin­nas­ta vas­taa perus­tus­laki­valiokun­ta ei ympäristö­valiokun­ta. Perus­tus­laki­valiokun­ta ei näh­nyt lais­sa mitään ongel­maa omaisu­u­den suo­jan suhteen.”

  Eipä tietenkään näe, kos­ka asiantun­te­mus ei riitä. Ongel­mat ovat piilotet­tuna lakiehdo­tuk­sen epä­selvään muo­toilu­un, ne eivät anna yksiselit­teistä tietoa suo­jelun asteesta, kohteesta ja ennakoitavuudesta.

  Käytän­nössä pois­te­tut pykälät oli­si­vat aiheut­ta­neet tiet­ty­jen met­säaluei­den puunos­to­boikotin. Met­säy­htiöt eivät osta puu­ta näiltä mah­dol­lis­es­ti suo­jelu­un tulevil­ta alueil­ta maine­hai­tan pelossa. 

  Niistä ei myöskään mak­set­taisi suojelukorvausta.

 33. Ylen jälkivi­i­sais­sa myös Janne Saarikivi kul­ki vas­tavir­taan rin­nas­taes­saan ympäristön­suo­jelu­lain häh­mäisyy­den korona­toimien epämääräisi­in rajoituksiin/suosituksiin/kehoituksiin/kieltoihin.

  Nämä maan­omis­ta­jan omaisu­u­den suo­jaa uhkaa­vat epämääräiset sään­nök­set eivät koske ain­oas­taan rajat­tua aluet­ta vaan myös epämääräi­nen alue tämän epämääräis­es­ti taloudel­lisen toimin­nan ulkop­uolelle jätet­tävän alueen ulkop­uolel­lakin jää maine­hait­tauhkien vuok­si taloudel­lisen toimin­nan ulkopuolelle.

  Pääkaupunki­laisen kielelle kään­net­tynä: saat omis­taa vuokra-asun­to­ja (met­sää), mut­ta kukaan ei uskalla vuokra­ta sitä. Jokamiehenoikeu­den nojal­la kaik­ki saa­vat toki yöpyä siel­lä ilmaisek­si kun­han eivät tee avotulta.

  1. Jälkivi­isaat on.sellainen ohjel­ma joka ei oikein kun­nol­la sovi Yleis­ra­dioon. Janne Saarikiv­en ja Timo Soinin näke­myk­set esimerkik­si Ylestä on kuin yö ja päivä mut­ta molem­mat ovat jälkivi­i­sais­sa ja heille mak­se­taan siitä että että ovat siel­lä 13 minuuttia.
   Tun­net­tu Yle kri­itikko Timo Soi­ni ei voi enään ollut Alfa TV:ssä joten YLE on ain­oa joka hänelle mak­saa siitä että hän esi­in­tyy 13 min­uutin pituises­sa ohjel­mas­sa ja tuo ulos omia näke­myk­siä jot­ka ovat jo olleet suurelle yleisölle tiedos­sa jo vuodes­ta 2011. Jälkivi­isaat voisi näin ollen kokon­aan lopet­taa tai sen kon­sep­ti pitäisi muut­taa keskustel­e­vaan suun­taan eikä tuo­da esi­in­tyjien henkilöko­htaisia mielip­iteitä esille vaan fak­to­ja niistä teemoista joi­ta siel­lä käsitellään

 34. Jokaisel­la poli­itikol­la ja puolueel­la on omat lem­pi­menot, joista val­tio ei voi kar­sia. Suo­ma­laises­sa jär­jestelmässä se tarkoit­taa, että yleen­sä mis­tään ei kar­si­ta, ei ainakaan sel­l­ais­es­ta, jota kul­loises­sakin monipuolue­hal­li­tuk­ses­sa joku kek­sii kiihkeästi puolustaa. 

  Oman lem­pi-insti­tuu­tion puo­lus­tuk­sek­si sit­ten kek­sitän mitä mielet­tömämpiä perustelu. Pakko­ruot­si, maat­aloustuet, ydin­voima… Ja tässä nyt sit­ten YLE.

  Seu­raan medi­aa sen ver­ran, että päähän on vuosien var­rel­la syn­tynyt eri­laisia algo­rit­me­ja, joiden perus­teel­la — pitkälti ali­ta­juis­es­ti — val­it­sen, mitä kat­son, kuun­te­len tai luen. YLE:n “luok­i­tus” oli päässäni suht neu­traali vielä joku vuosi sit­ten. Sit­tem­min seu­raami­nen on vähen­tynyt vuosi vuodelta ja lähen­telee nykyään nol­laa. Elämä on liian lyhyt YLE:n välil­lä heikko­ta­soisen ja usein häir­it­sevän asen­teel­lisen tuotan­non seu­raamiseen. Mielu­um­min sit­ten vaik­ka Hesari, joka on onnis­tunut säi­lyt­tämään jour­nal­is­tisen “kun­ni­ansa” YLE:ä parem­min vaik­ka ei sekään kovin hyvin.

  YLE pitäisi lait­taa vähin­tään kuluku­urille. Tar­i­nat tuh­lailus­ta ovat jopa tragikoomisia. 

  Ja muual­takin pitää säästää. Ei kai kukaan muu kuin vasem­mis­to ajat­tele, että nyky­menol­la jatke­taan seu­raatkin 15 vuot­ta, vaik­ka talous toden­näköis­es­ti kas­vaa vielä heikom­min kuin edel­lisenä 15 vuotena.

 35. Oli miten oli, on maallemme todel­la haas­ta­va tilanne, jos­sa meil­lä on yksi ain­oa val­tion varoista tuet­tu media. Ja tätä vielä todel­la isosti.
  Yhden suuren tv-talon ja yhden domi­noivan suuren lehti­talon maa on tässä mielessä osit­tain demokra­ti­ava­jeinen. Pienessä maas­sa tämä vielä korostuen. 

  On oikein että YLE saa rahoituk­sen­sa verovaroista, mut­ta YLEn koon mit­talu­ok­ka suh­teessa saatu­un kil­pailue­tu­un on kieltämät­tä raju.
  Meil­lä on lisäk­si moninker­tais­es­ti muiden yli kas­va­neen tietote­htaan ongelma.
  Kukaan ei kai voi sanoa että sel­l­ainen on demokra­t­ian kannal­ta ideaalitilanne.
  10 pros­entin leikkaus ryhdis­tää sitä pait­si yleen­sä mitä organ­isaa­tio­ta tahansa. Se ei olisi uhka yleis­ra­diotoimin­nalle. Samo­jen talous­poli­it­tis­ten luon­non­lakien pitäisi koskea sitä kuten kaikkea muu­takin, kun se ker­ta oike­as­sa maail­mas­sa toimii.
  Ei tehdä Ylestä kirkkoamme ja val­tiouskon­toamme sen­tään. Niin hyvä kuin se onkin. 

  Tiedätkö Osmo, tai tietääkö joku Ylen työn­tek­i­jöi­den määrää. Wikin mukaan määrä on 2000–3000 välil­lä. Talo on siis hem­metin iso.

  1. Ylessä tehti­in Mikael Jungner­in aikana iso­ja saneer­auk­sia kos­ka siir­tymi­nen Digi lähetyk­si­in vähen­si anal­o­gisia työte­htäviä. Tämän jäl­keen YLE:n rahoi­tus muutet­ti­in kos­ka TV lupa­mak­sut voiti­in jät­tää mak­samat­ta ja kuitenkin pääsy Ylen suo­ra­tois­to palvelui­hin oli läh­es ilmaista. YLE vero oli paras malli kos­ka se oli help­po kerätä. Tosin se on sidot­tu henkilön taloudel­liseen ase­maan. YLE veron koro­tus on nous­sut yli sen mikä on Ylen resurssit

   1. Digisi­ir­tymän aikana Yle aiheut­ti itse lupa­mak­sukadon kum­mallisil­la jakelulin­jauk­sil­laan. V. 2002 yle sai päähän­sä että digisig­naalia ei saisi muut­taa anal­o­gisek­si yhteisan­ten­ni- ja kaape­liv­erkois­sa. Tämä ei perus­tunut mihinkään jär­jel­liseen syy­hyn. Jopa Jungn­er myön­si kir­jas­saan Out­olin­tu (s.310) että Ylel­lä ei ollut juri­disia perustei­ta kieltoon.

    Kaapeli- ja yhteisan­ten­ni­talouk­sille myyti­in toista miljoon­aa tarpee­ton­ta digi­box­ia, vaik­ka dig­itekni­ik­ka olisi kyl­lä yleistynyt ihan laitekan­nan luon­nol­lisen uusi­u­tu­misen (tv:n sisään raken­net­tu­jen virit­timien) kautta.

 36. YLE voisi kom­pro­missi­na perus­taa Alfa-TV:n tilalle oman per­sukana­van, jon­ka pää­toimit­ta­ji­na voisi­vat toimia Junes Lok­ka, Juk­ka Han­kamä­ki ja Timo Hän­nikäi­nen. Pää­sisimme kuule­maan per­su­jen aitoa, sen­suroima­ton­ta ään­tä sel­l­aise­na, kuin olemme sen jo oppi­neet sosi­aalises­sa medi­as­sa tuntemaan.

  1. Nuo mainit­se­masi nimet eivät olleet edes Alfa TV:ssä vaan alfas­sa oli myös entisiä yleläisiä

 37. Kokoomuk­sen moti­ive­ja on vaikea ymmärtää. Kau­pal­lis­ten ilmaisek­si näkyvien kanavien ohjel­matuotan­to on täyt­tä roskaa. Kokoomus ilmeis­es­ti halu­aa pakot­taa jokaisen joka halu­aa laadukas­ta sisältöä, mak­samaan siitä. Miten paljon se “tyh­men­täisi” ihmisiä joil­la ei ole varaa mak­sullisi­in kanavi­in, onko tutkit­tu? Voisi jopa lop­ul­ta johtaa siihen että kokoomuk­selta katoaa vaa­likar­ja kun kansan tyh­myys tiivistyy, kuka kyky­puoluet­ta sit­ten enää tarvitsee?
  Jos Kokoomus on tyy­tymätön YLEn poli­it­tiseen lin­jaan niin aina­han voi haas­taa istu­van pääjo­hta­jan ja ajanko­htaiso­hjelmien pää­toimit­ta­jat ehdot­ta­mal­la omi­ansa tilalle. Enää YLE ei ole “repo­ra­dio” jos­sa vain demar­it huseeraavat.

  1. Ongel­ma ei ole Ylen sisältö vaan liian isot resurssit suh­teessa mui­hin medioi­hin. Tähän kokoomus halu­aa puut­tua ja siihen on myös Euroopan komis­sio puut­tunut. Perus­suo­ma­laiset ovat taas otta­neet tuon repo­ra­dio ter­min uudelleen käyt­töön vaik­ka eivät tiedä mil­lainen oli Eino S. Revon todel­liset visiot Ylestä eivät edes tiedä että Repo oli keskusta­lainen joka jou­tui SKDL:n taus­tais­ten toimit­ta­jien ohjailu­un. Media kent­tä 1960-luvun lop­ul­la oli hyvin eri­lainen kuin satel­li­it­ti ja kaapeli TV aikakaudel­la. Suurel­la yleisöl­lä jo nyt val­in­ta Ylen ja muiden ns.vaihtoehto medioiden väliltä. Perus­suo­ma­laisil­la kävi huono tuuri kun Alfa TV teki konkurssin väärien val­in­to­jen takia. Kokoomuk­sen agen­da ei ole Ylen alas ajo.Fakta on se että Ylel­lä on liian isot resurssit suh­teessa sen kulut­ta­jille suun­nat­tui­hin palvelui­hin joten YLE voi säästää kun­han ei säästää ohjelmis­tos­ta vaan hallinnos­ta ja muista kuluista jot­ka ovat pääasi­as­sa mui­ta menoja.

 38. En kaipaa Yleä. Aja­tus­pa­jat, tutkimus­laitok­set, yksit­täiset blo­gaa­jat ja vira­nomaiset vies­tivät laadukkaam­min ja ennenkaikkea laa­jem­paa sisältöä kuin Yle. Jos vasem­mis­to vaatii että Yle on säi­lytet­tävä niin laitet­takoot sen bud­jet­ti samalle tasolle per capi­ta kuin esim. BBC bri­tan­ni­as­sa. Ketä se hait­taa jos 0.00001% kansas­ta jotain rokotekri­it­tisiä tai koronasalali­it­to­teo­ri­abot­te­ja uskoo. Paljon haitallisem­paa yrit­tää keskushallinnos­sa luokitel­la vieste­jä hyvi­in ja pahoihin.

  1. Jos halu­amme tar­jo­ta oikea­ta tietoa esimerkik­si Ukrainan sodas­ta niin eikös sil­loin YLE on erit­täin tarpeelli­nen? Onko vai­h­toe­hto siis kat­soa RT:tä parem­pi? Jo Ital­ias­sa on esimerkik­si ongel­mana että kau­palli­nen ja julki­nen media on Venäjän rahoit­tamien poli­ti­ikko­jen omis­tuk­ses­sa joten tavalli­nen Ital­ialainen luulee että Ukrainan sota on Yhdys­val­tain aloit­ta­ma sota. Eli tämänkin takia YLE on hyödylli­nen uutis- ja ajanko­htais­ten ohjelmien tuotannossa

 39. Var­masti Ylen bud­jet­ti­in voitaisi­in tehdä pieniä leikkauk­sia tai esimerkik­si jäädyt­tää se jok­sikin aikaa nykyiselle tasolle, mut­ta usei­den kym­me­nien miljoonien leikkauk­set oli­si­vat kaamea teko suo­ma­laiselle tiedonväl­i­tyk­selle ja etenkin kult­tuu­ri­tar­jon­nalle. Mitä keskustelu­o­hjelmia on kau­pal­lisil­la kanav­il­la? Alfa-tv:n tari­na ker­too, ettei keskustelu­o­hjelmia jatkos­sa kau­pal­lisil­la juurikaan enää nähdä. Mil­lä muil­la kuin Ylen kanav­il­la voisi olla sel­l­aisia ohjelmia kuin vaikka­pa Viimeinen sana, Per­jan­tai, Ykkösaa­mu, Itse asi­as­sa kuul­tuna (Juho Ranta­la), Flinkkilä ja Kel­lomä­ki? Mil­lä kanav­il­la näytetään pohjo­is­maisia (muu­takin kuin dekkare­i­ta), sak­salaisia, ran­skalaisia, ital­ialaisia ja monien muiden euroop­palais­ten maid­en eloku­via? Entäpä Yle Puheen keskustelu­o­hjelmia kuten Pyöreä pöytä, Ruben Stiller, Roman Schatz, Vir­tasen talouso­pit…? On omi­tu­ista moit­tia Yleä höm­pän lähet­tämis­es­tä, kun ver­taa sisältöjä kau­pal­lisi­in kanavi­in. Ja omi­tu­ista on myös Ylen tuot­tamien ruotsinkielis­ten ohjelmien haukku­mi­nen. Läh­es kaikissa niis­sä on suomenkieli­nen tek­sti­tys ja siten yhtä help­po­ja seu­rat­ta­va kuin luke­mat­tomat englan­ninkieliset sar­jat, joi­ta tv-kana­vat ovat pullollaan.

  1. Tele­vi­sio on huono media poli­it­tiseen tai muuhunkaan keskustelu­un. Suurim­pana ongel­mana toimittajat.

   1. Pitäisikö sit­ten kaik­ki TV toim­inta lopet­taa ja some hoitaa senkin puolen. Suomes­sa ei ole enään sel­l­aisia vaali­pa­neelei­ta jois­sa puheen­vuorot aje­taan jonkun ulkop­uolisen puheen­jo­hta­jan toimes­ta kuten oli aiem­min. Lisäk­si Suomes­sa ei ole town hall väit­te­lyjä jois­sa yleisö on mukana haas­ta­mas­sa ehdoi­ta suo­ril­la kysymyksillä

  2. Ruotsinkielis­ten ohjelmien heikkous on siinä että niitä ei kat­so­ta edes ruotsinkielisil­lä alueil­la vaan siel­lä kat­so­taan SVT:tä satel­li­it­tien ja kaapelien kautta

 40. Olen 50 täytet­tyäni omak­sunut edes­men­nei­den van­hempi­eni tavan kuun­nel­la radios­ta ain­oas­taan YLE 1:tä. Jos se vietäisi­in, maail­ma olisi tyhjä ja karu. Totean var­muu­den vuok­si, että kana­van (vähäi­nen) uskon­nolli­nen sisältö ei ole min­ul­la syynä kana­van suosimiseen. Olisi hirveää elää maikkarin todel­lisu­udessa. Kokoomuk­sen type­r­yy­den takia olenkin siir­tynyt RKP:n äänestäjäksi.

  1. Kokoomus ei ole mil­lään taval­la aja­mas­sa alas Ylen toim­into­ja vaan Ylen resurssit ovat kas­va­neet enem­män kuin yhdenkään muun medi­ay­htiön ja tämä vääristää kil­pailua. Esimerkik­si Sanomat on kyseenalais­ta­neet Ylen suo­ra­tois­to palve­lut. Ylen rahoituk­sen vähen­tämisessä ei ole kyse yhden radio kana­van lopet­tamises­sa kos­ka sitä ei ole vaa­dit­tu vaan Ylen erit­täin suuri ver­rat­tuna mihin sen palve­lut ovat mitoitettu.

   1. Kir­joi­tat mis­in­for­maa­tio­ta. Käyt­täisit edes numeroi­ta: Ylen rahoi­tus on kas­vanut tasan palkkain­deksin mukaan.

 41. YLEssä on härs­ki viher­vasem­mis­to­lainen bias. Esimerkkinä käy mm. mil­laisen mus­ta­maalauk­sen kohteena Hal­la-aho oli aikoinaan ja on osin edelleenkin. Ei ihme ettei Perus­suo­ma­laiset halua kui­tata avoin­ta ja jatku­vasti kas­vavaa ”shekkiä”.

  Viit­tauk­set Venäjän suureen vaiku­tus­val­taan USAn medi­ak­en­tässä on salali­it­to­te­o­ri­o­ta kunnes pöytään saadaan vih­jauk­sia ja venäläis­ten (tak­tis­es­ti käyt­tämää) omake­hua kovem­paa faktaa.

  1. Hal­la-ahosta­han kir­joiteti­in myös BBC:ssä ja USA:n medi­as­sa, Suomen häpeäpilkku.
   Jos marssi­taan nat­sien kanssa ja antaa luvan osal­lis­tua nat­sien luo puhei­ta pitämään ja Rosen­bergiläi­nen rotuopilli­nen har­ras­tus­men­neisyys niin onko tuo ihmekään.

   ——————————————————————-

   ‘Yhdys­val­to­jen tiedustelu­vi­ras­tot CIA ja FBI arvioi­vat “suurel­la var­muudel­la” ja NSA “kohta­laisel­la var­muudel­la”, että Putin ja Venäjän hallinto pyrkivät aut­ta­maan pres­i­den­tik­si val­i­tun Don­ald Trumpin valin­nan mah­dol­lisuuk­sia sil­loin, kun se oli mah­dol­lista saat­ta­mal­la ulko­min­is­teri Clin­to­nia huonoon val­oon ja rin­nas­ta­mal­la hän­tä julkises­ti epä­suo­tu­isas­ti suh­teessa Trumpiin.[2] [3 ]’
   https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_sekaantuminen_Yhdysvaltain_vaaleihin_2016

   1. Kieltämät­tä Hal­la-ahon aikaisem­mat mielip­i­teet esimerik­si maa­han­muut­ta­jista jos­sa ote­taan jopa rotuopilli­nen näkökul­ma on mon­es­sa suh­teessa epämielyt­täviä ajatuk­sia mut­ta olisiko kyseessä jonkin­lainen nuorel­la iäl­lä selite­tyt mielip­i­teet? Kiusalli­nen men­neisyys mik­si hän­tä edelleen karsaste­taan jos­sain piireis­sä! Ongel­ma on vähän kuin entisil­lä telaketju tais­to­laisil­la jot­ka eivät halua sanoutua irti hei­dän aiem­mista mielip­iteistä Neu­vos­toli­itos­ta ja reaal­isosial­is­mista kuin­ka aikoinaan hekin tuki­vat telaketjudiplo­ma­ti­aa Tsekko­slo­va­ki­as­sa 1968. Ain­oa joka olisi voin­ut vaikut­taa tuol­loin Hal­la-ahoon oli Timo Soi­ni mut­ta todel­lisu­udessa Soi­ni oli menet­tänyt otteen hal­la-aho­lai­sista jo vuon­na 2015. Soinin ään­imäärä Espoos­sa rom­ahti 2017 kun­tavaaleis­sa kun PS oli hal­li­tus­vas­tu­us­sa mut­ta kun taas Hal­la-ahon ään­imäärä Helsingis­sä tuplaan­tui vuo­den 2017 kuntavaaleissa.

 42. Yle Puheen lopet­ta­mi­nen ei nyt varsi­nais­es­ti paran­na Ylen imagoa. On kai selvä että kana­van kuun­teli­jao­su­us on laskenut kun sinne on lisät­ty eri­laisia kälä­tyso­hjelmia, eikä uutisia ole tul­lut ainakaan vuo­teen. Kana­van tahalli­nen sabotoin­ti ei kuitenkaan ole syy sen lopettamiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.