Helen oy ja venäläinen kivihiili

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainan, Helen oy:n hal­li­tus, jon­ka puheen­jo­hta­ja olen,  päät­ti että lopetamme kivi­hi­ilen oston Venäjältä välit­tömästi, vaik­ka kivi­hi­ili ei ollutkaan EU:n pakotelistalla.

Tänään kuitenkin venäläistä kivi­hi­iltä on tuo­tu Salmisaaren voimalaitok­selle. Mik­si ihmeessä?

Kävi ilmi, että tuo aloit­teestani tehty päätös oli huonos­ti valmis­tel­tu. Tiesin, että rikomme sopimus­ta, mut­ta olimme sitä mieltä, että vähän on Venäjäkin rikkonut sopimuk­sia. Olisi kuitenkin pitänyt kuun­nel­la ensin sopimusjuristeja.

Kos­ka kivi­hi­ili ei ollut pakotelistal­la, olimme juridis­es­ti todel­la heikoil­la. Sopimuskump­pan­imme ei ollut venäläi­nen vaan ”sveit­siläi­nen” ja sopimuk­seen oli kir­jat­tu, että sopimus­rikko­muk­set käsitel­lään ruot­salaises­sa tuomioistuimessa.

Varsin yksimieli­nen juridi­nen arvio oli, että jos rikomme sopimuk­set yksipuolis­es­ti, ruot­salainen tuomiois­tu­in määrää mei­dät mak­samaan kivi­hi­ililastit, mut­ta kivi­hi­ili jää venäläisille myytäväk­si uud­estaan. Ei olisi siis eri­tyisen onnis­tunut sank­tio, jos sank­ti­ol­la tarkoite­taan jotain sel­l­aista, joka vahin­goit­taa sank­tion kohteena ole­vaa, eikä hyödytä.

Yritin sitäkin, että val­tio kieltäisi kivi­hi­ilen tuon­nin Venäjältä, jol­loin meil­lä olisi ollut peruste rikkoa sopimus, mut­ta vas­taus oli, että Suo­mi nou­dat­taa EU:n sank­ti­olin­jaa eikä ase­ta bilat­er­aal­isia sanktioita.

Niin­pä Helenin hal­li­tus jou­tui taipumaan. Totes­imme, että ne lastit, joista on sito­va sopimus ote­taan vas­taan, mut­ta uusia sopimuk­sia ei tehdä. Tämän yhden laivalastin lisäk­si olisi tulos­sa noin viisi muu­ta ja sit­ten se lop­puisi, ellei EU tai Suo­mi ase­ta uusia pakotteita.

Lop­ut kivi­hi­ilet ostamme muual­ta, vaik­ka se onkin huo­mat­tavasti kalli­im­paa. Kos­ka maakaa­suakaan emme voi enää käyt­tää, kivi­hi­ilen tarve on kas­vanut ikävästi.

Tämän päivän uutis­ten mukaan näyt­tää hyvältä. Sak­san ulko­min­is­teri ker­toi tänään, että EU:ssa on sovit­tu kivi­hi­ilen tuon­tikiel­losta Venäjältä. Toiv­ot­tavasti päätös tulee nopeasti eikä sen voimaan tuloon sisäl­ly viivettä.

Venäläinen maakaasu

Maakaa­sua emme osta Venäjältä, vaan suo­ma­laiselta Gasum­il­ta. Tiedämme tot­takai, että kaa­su tulee pääosin Venäjältä. Sopimuk­semme Gasum­in kanssa on umpeu­tunut 31.3. eikä uut­ta ole tehty. Emme siis osta mninkään­laista kaa­sua täl­lä hetkellä.

Elämme toivos­sa, että Gasum ostaisi ei-venäläistä kaa­sua Lat­vian LNG-ter­mi­naal­ista. Se tulee joka tapauk­ses­sa ole­maan niin kallista, ettei Helen sitä paljon käyt­täisi, mut­ta olisi hyvä, että Vuosaaren maakaa­su­voimala voisi syksyl­lä olla taas leikkaa­mas­sa sähkön huippuhintoja.

Venäläinen sähkö

Muuten olen sitä mieltä, että on outoa, että Suomeen oste­taan yhä venäläistä sähköä keskimäärin parin miljoo­nan euron arvos­ta päivit­täin. Emme ole siitä riip­pu­vaisia. Jos tuon­ti lakkaisi, vähän ehkä sähkön hin­ta nousisi, mut­ta näinä aikoina se on tuskana vähäi­nen ver­rat­tuna ukrainalais­ten tuskaan.

57 vastausta artikkeliin “Helen oy ja venäläinen kivihiili”

 1. Seli­tys­tä riit­tää. Miten poli­it­ti­nen urasi kestää tämän? On mei­dän sukupolvemme asia lopet­taa Putinin touhut; emme voi jät­tää sitä lap­sillemme. Mitä ajat­telit tehdä asian eteen? Olen juristi, jätä nuo höpöhöpö lita­ni­at. Tämä on nyt poli­ti­ikkaa ei juridi­ikkaa. Entä jos, tämän ker­ran, kan­taisit vastuuta?

  1. Ilk­ka Mutrun pitäisi tietää että ei Suomen päätös olla osta­mat­ta venäläistä maakaa­sua tai öljyä ole mitään vaiku­tus­ta koko Ukrainan sodan rahoituk­seen kokon­aisu­udessa. Jos Sak­sa ja Ran­s­ka tekevät päätök­sen lopet­taa venäläisen maakaa­sun tai öljyn oston niin sil­lä paljon suurem­pi vaiku­tus. Ilk­ka Mutru
   on oike­as­sa että tämä on poli­ti­it­ti­nen päätös mut­ta kuten var­masti tiedät juristi­na että kau­pan­teko on myös juridilli­nen sopimus. Osmo Soin­in­vaara syyt­tämi­nen on aivan tarpee­ton­ta kos­ka Helen jon­ka hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja hän on ei ole osta­ja vaan tilaa­ja kos­ka osta­ja on Gasum.

  2. Luitko Osmon kir­joi­tus­ta ollenkaan? Ei hän päätä Suomen pakotelin­jas­ta. Haukut väärää puuta.

 2. Har Helen/Helsingfors redan tag­it beslutet att för­län­ga driften av kolkraftverken tills till­gån­gen på ener­gi har tryg­gats på annat sätt? Var­ifrån skall Helen hit­ta flis för det nya värmev­er­ket i Nordsjö?

 3. Tämä oli hyvä tarken­nus. Pieni epä­selvyys jää kun yllä lukee ettei minkään­laista kaa­sua oste­ta täl­lähetkel­lä. Hesari on kor­jail­lut Mai­ju West­e­grenin vieste­jä pitkin päivää mut­ta siinä edelleen lukee että “käytämme edelleen maakaa­sua”. Jos on niin, ettei kaa­sua oste­ta, mut­ta sitä kuitenkin käytetään niin voisitte vielä ker­toa, että kuin­ka kauan Helen jatkaa Venäläisen maakaa­sua käyt­tämistä. Sit­ten ainakin minus­ta nämä tiedot ovat tyy­dyt­täviä. Alku­peräiset Helenin viestin­nän tar­i­nat oli tosi epä­selvää “vas­tu­ullisu­ushöt­töä” ilman sisältöä.

  1. Helen ei käytä maakaa­sua täl­lä het­kel­lä, kos­ka ei ole voimasa ole­vaa ostosopimus­ta. Kaa­su on niin kallista, ettei sitä kan­na­ta käuyt­tää, vaik­ka saataisi­in “län­sikaa­sua” Latviasta.

   1. Kaa­su onkin mie­lenki­in­toinen viestin­nän kannal­ta: lait­taako Helen etukä­teen tietoa tule­vista kaa­su­sopimuk­sis­ta/-ostoista, jol­loin tulee pien­tä someur­pu­tus­ta heti. Vai tekeekö Helen seu­raa­vat kaa­su­os­tot “hil­jaisu­udessa”, jol­loin julk­isu­us ja someur­pu­tus voi olla joko val­tavaa tai sitä ei tule ollenkaan. Jos viestin­tä on proak­ti­ivista niin samaan tiedot­teeseen kan­nat­ta­nee lait­taa viimeisin ymmär­rys näistä viidestä jäl­jel­läol­ev­as­ta hiililastista.

 4. Venäläisen maakaa­sun tuotan­to vuo­taa metaa­nia niin paljon, että paljon parem­pi polt­taa jonkin jär­jis­sään ole­van maan kivi­hi­iltä, ja samal­la sähköistää yhä nopeam­min ihmiselämä ja pistää aurinkoa, tuul­ta ja ydin­voimaa yhä enem­män liik­keelle. Nyt pitäisi myös EU:n pistää käyn­ti­in kam­pan­ja ener­gian säästämisek­si. Ei voi olla kansat niin vel­liper­seitä että ei voi laskea käm­pän läm­pöti­laa ja vähen­tää lyhy­itä automatko­ja noin aluk­si. Eikä kaupunke­ja voi enää suun­nitel­la autokaupun­gin tuh­laavin sään­nöin. Itse pitäisin Helenin hiilivoimalat käytössä pidem­pään jos vai­h­toe­hto on maakaa­su Venäjältä, mut­ta samal­la nopeut­taisin niitä kaikkia suun­nitel­tu­ja kor­vaa­ja­hankkei­ta vaik­ka velal­la. Helenin pitäisi myös ker­toa enem­män siitä, että onko kan­nat­tavaa pora­ta nyt jotain läm­pökaivo­ja ker­rostalo­jen pihaan, jos Helenin läm­mön­tuotan­to koh­ta kuitenkin irtoaa päästökau­pas­ta polt­toainei­den yms muuttues­sa ja tulee taas kil­pailukykyisek­si. Tämä kysymys on aika epäselvä.

  1. “Ei voi olla kansat niin vel­liper­seitä että ei voi laskea käm­pän läm­pöti­laa ja vähen­tää lyhy­itä automatko­ja noin aluksi.”

   Olen siis samaa mieltä pääasi­as­sa, mut­ta olen sitä mieltä että län­si­maalaiset yleen­sä ovat laiskistunei­ta eivätkä siedä minkään­laisia epä­mukavuuk­sia. Osan on pakko saa­da kuuma suihku heti aamus­ta, joka aamu, vaik­ka saataisi­in aika merkit­täviä ener­giasäästöjä jos jokainen helsinkiläi­nen kävisi suihkus­sa vain joka toinen päivä. Tosin tässä on vielä sel­l­ainen ongel­ma että taloy­htiöt ja suuret vuokranan­ta­jat saat­ta­vat kään­tää nämä säästöt omi­in taskui­hin­sa ja silti nos­taa esim. vuokria inflaa­tion tahdis­sa ja nopeam­minkin vaik­ka ener­giaa kyl­lä saat­taisi säästyä.

 5. Hieno jut­tu, että ker­rot taus­to­ja. Se tekee päätök­sistä ymmärrettävämpiä.

  Helenin tiedo­tus­ta en kuitenkaan täysin ymmär­rä. Minkä takia Helen tiedot­ti maalisku­us­sa, että kivi­hi­ilen han­k­in­nat Venäjältä on lopetet­tu TOISTAISEKSI — eikä tiedot­tanut, että tuo oli vain hyves­ig­naloin­tia, jota ei oikeasti toteuteta ennen kuin epä­suo­rasti vas­ta sil­loin kun seu­raa­va hiililasti Venäjältä oli jo saa­pumas­sa sata­maan? Julkisen sek­torin yhtiöltä voisi odot­taa eri­ty­istä rehellisyyt­tä ja avoimuut­ta tiedottamistoiminnassa.

  Täl­lä viikol­la Helenin tiedo­tuk­ses­sa annet­ti­in kuvaa, että ihan viimei­sistä lasteista on kyse. Blo­gin mukaan kivi­hi­iltä Venäjältä olisi tulos­sa hil­jat­taisen laivan lisäk­si vielä jopa noin viisi uut­ta laival­lista. Kos­ka läm­mi­tyskau­den lopus­sa ei juuri kivi­hi­iltä tava­ta siir­rel­lä, tuo kuu­lostaa siltä, että kivi­hi­ilen laivaus jatkuisi sopimus­pe­rusteis­es­ti mah­dol­lis­es­ti vielä kesän jäl­keenkin — ellei val­tio tai EU tule väli­in ja estä sopimuk­sen nou­dat­tamista. Jälkim­mäi­nen ehkä kään­tää tilanteen. Tosin sopimu­soikeudel­lisia kiemuroi­ta sel­l­aisi­inkin tilanteisi­in voi liit­tyä — varsinkin jos sopimuskump­pani on “sveit­siläi­nen” yhtiö, ja lai­va vaikka­pa Panamalta.

  Sähkön osalta tilanne on mon­imutkainen. Kesäl­lä viimeistään heinäku­un jäl­keen tilanne kään­tynee, kun Olk­ilu­o­to 3:n koekäyt­tö­vai­he päät­tyy ja se alkaa tuot­taa sähköä täy­del­lä tehol­la. Noin kesäku­us­ta eteen­päin sähkön tuon­ti Venäjältä kutis­tunee merkit­tävästi. Vielä Olkolu­o­to 3:n tehoista kolme neljä­sosaa on pois käytöstä ja nyt pakkassääl­lä sähköä tuo­daan 1361 MW:n tehol­la Venäjältä Suomeen ja viedään 1030 MW:n tehol­la Viroon ja 201 MW:n tehol­la etelä-Ruot­si­in, jos­ta puolestaan sähköä tuo­daan Ahve­nan­maalle 16 MW:n tehol­la. Käytän­nössä Suomeen tuo­daan Venäjältä suun­nilleen sil­lä tehol­la kuin sähköä nyt viedään Viroon ja etelä-Ruot­si­in. Jos nuo kaik­ki sähkön siir­rot lakkautet­taisi­in yhtä aikaa, Suomen sähkön hin­ta ei paljoakaan nousisi, mut­ta etelä-Ruot­sis­sa ja etenkin Virossa sähkön hin­ta nousisi reilusti. Viron oma sähkön­tuotan­toka­p­a­siteet­ti perus­tuu läh­es kokon­aan fos­si­il­isi­in ener­gialähteisi­in, ja Viro on riip­pu­vainen myös sähkön tuon­nista. Vaik­ka Suo­mi kansal­lis­es­ti pysty­isi jo nyt tuot­ta­maan tarvit­se­mansa sähkön, se ei vielä riitä, kos­ka Virokin tarvit­see sähköä. Ilmo­jen läm­metessä ja Olk­ilu­o­to 3:n käyt­tööno­ton edetessä tuon­ti­tarpeet Suomeen koh­ta kuitenkin kutis­tunevat, ja lähi­aikoina tehtäneen monia toimia, joil­la vähen­netään pysyväm­minkin sähkön tuon­ti­tarvet­ta itära­jan takaa. 

  Tosin jos Suomeen tulee 60 000 uut­ta asukas­ta tänä vuon­na pako­lais­ten myötä, niin sähkön tarvekin kas­vaa jonkin ver­ran jo senkin takia. Vas­taa­va tilanne pätee mon­een muuhunkin maa­han, jonne on tul­lut pakolaisia.

  1. Kyl­lä sähkön tuon­nis­sa Venäjältä on kyse siitä ja vain siitä, ettei halu­ta sähkön hin­nan nou­se­van. Ei lopu sähkö, vaik­ka sen tuon­ti Veän­jältä loptet­taisi­in heti. ämän on myös Fin­grid vahvistanut.

   1. Tuo Venäjän sähkökaup­pa on erikoista, esimerkik­si täl­lä het­kel­lä Suo­mi tuo sähköä Venäjältä ja vie sitä läh­es yhtä suurel­la tehol­la Viroon. Viro myy osan siitä takaisin Venäjälle.

   2. Maalaisvihreä:
    “Tuo Venäjän sähkökaup­pa on erikoista, esimerkik­si täl­lä het­kel­lä Suo­mi tuo sähköä Venäjältä ja vie sitä läh­es yhtä suurel­la tehol­la Viroon. Viro myy osan siitä takaisin Venäjälle.”

    Ei siinä sähkökau­pas­sa ole mitään erikoista. Juuri nyt Ruot­si tuo sähköä Pohjois-Nor­jas­ta ja vie Etelä-Nor­jaan. Suo­mi tekee usein samaa Pohjois-ja Etelä- Ruotsin kanssa.

    Käytän­nössähän se tarkoit­taa, että ei ole tarpeek­si siir­tolin­jo­ja siirtämään sähköä maan sisäl­lä pohjois-etelä-suun­nass joten koukataan naa­purin kautta.

 6. Kiitos tästä. On kum­mallista, että yhtiö itse ei tiedo­ta näistä asioista avoimesti esim. net­ti­sivuil­laan. Myöskään sähkö­pos­titse esitet­ty­i­hin selvi­in kysymyk­si­in ei yhtiöltä saa selviä vas­tauk­sia. Avoimel­la tiedot­tamisel­la voisi tor­jua täl­laiset medi­ahässäkät. Ja osoit­taa, että yhtiö toimii itse päät­tämien­sä arvo­jen ja peri­aat­tei­den mukaan. Olla askel edel­lä eikä kak­si jäl­jessä. Yhtiöhän toimii kuluttajatuote/ palvelumarkki­noil­la, jos­sa yhtiön tulee seu­ra­ta aikaansa ja kulut­ta­jien toivei­ta ja näke­myk­siä. Asi­akaslähtöisyyt­tä, sitä, ketä varten yhtiö on ole­mas­sa ei vielä ole kun­nol­la sisäistetty.

 7. Helsin­ki olisi jo vuosia sit­ten voin­ut siir­tyä hakelämmitykseen.
  Suomen ympäristökeskus on jo yli kymme­nen vuot­ta vas­tus­tanut puun ener­giakäyt­töä täysin kestämät­tömil­lä perusteil­la. Perus­teena on ollut hiili­va­je met­sis­sä. Kyseisen mm ruot­salaiset tutk­i­jat ovat kyseenalais­ta­neet. Ja itse asi­as­sa kuka tahansa voi laskea, että puu ylivuo­tise­na poltet­taes­sa on ilma­s­toneu­traalia. Minä lähtisin siitä, että ilma­s­toneu­traal­ista puun käytöstä ei tule hiilivajetta.
  Helsin­ki on ajanut ener­gia­ratkaisun­sa umpiku­jaan jo vuosia sit­ten. Ei voi ain­oas­taan vihre­itä syyt­tää. Eikö se Vapaavuorikin vas­tus­tanut puuenergiaa.

  1. Saimme lukea lehdis­tä, ettei turpeen polt­toa voi lopet­ta, kos­ka haket­ta ei riit­täisi kor­vaa­maan turvet­ta. Miten sitä nyt yhtäkkiä riit­täisi läm­mit­tämään Helsinkiä?

   1. Julk­isten tilo­jen läm­pötilo­ja laske­mal­la saavutet­taisi­in jo mit­tavia säästöjä.

   2. Suomes­sa on miljoonien kuu­tioiden ensiharvennusrästit.
    Toisaal­ta sel­l­u­te­ol­lisu­us mak­saa puus­ta suo­ras­taan jär­jet­tömän vähän. Kan­to­hin­ta sell­upu­ulle on n 20 eur/m3. Yhden puukuu­tion käyt­tö läm­mi­ty­sen­er­giana vas­taa n 160 litraa läm­mi­tysöljyä, 12,5 cent/litra. Öljyn hin­ta tai­ta olla jotain 60 cent/ litra pörsseissä.
    Voi sitä sell­upu­u­takin käyt­tää polt­toon. Täl­lä het­kel­lä suurem­pi ongel­ma taitaa olla hake­tus­lait­teet. Niitä ei ole tarpeeksi.

   3. Suomen met­sien nielu on n 20 milj tn co2. Vas­tan­nee, että joka vuosi jää net­tovu­osikasvus­ta hakkaa­mat­ta 20 milj m3. On siinä mis­tä ottaa.
    Toisaal­ta, jos nielun pienen­e­m­i­nen pelot­taa niin kan­nat­taa ottaa puut polt­toon Päi­jätHäme Kan­taHäme alueelta. Siel­lä nielu on Luken laskelmien mukaan nol­la seu­raa­vat 20 vuot­ta. Tuon alueen nielua se ei pienen­nä yhtään, vaik­ka kaik­ki puu poltettaisiin.
    Täy­tyy myön­tää, että Suomen tasol­la nielu pienenisi tuos­sakin Päi­jät Häme Kan­ta Häme tapauk­sesa. Puo­let kivi­hi­ilestä muis­taak­seni voisi kor­va­ta tuon alueen puulla.
    Vaik­ka tukkipu­un lait­taisi sahateollisuuteen.

   4. Itse asi­as­sa maakaa­sua on tul­lut jo 40 vuot­ta Kes­ki-Euroopp­paan Neu­vos­toli­itos­ta kun ensim­mäi­nen kaa­suput­ki alet­ti­in rak­en­ta­maan Neu­vos­toli­itos­ta Län­si-Sak­saan 1982 jon­ka raken­nut­ti län­sisak­slainen moni­alayri­tys Man­nes­mann. Tuo maakaa­su put­ki kul­ki Ukrainas­ta Puolan ja DDR:n kaut­ta Län­si-Sak­sa. Yhdys­val­lat vas­tusti tätä han­ket­ta tuol­loin mut­ta Län­si-Sak­sa vei han­keen läpi kos­ka Neu­vos­toli­itos­ta tul­lut maakaa­su oli edullisem­pi vai­h­toe­hto kuin LNG joka oli tuol­loin kalli­im­paa. Japani on ain­oa teol­lisu­us­maat joka on sijoit­tanut eniten LNG:hen viimeiset 40 vuotta.

 8. Rahas­ta sähkön osaltakin toki on kyse, kuten kivi­hi­ilen kohdal­lakin viime kädessä.

  Sähkön osalta markki­na on ison muu­tok­sen alla, ja Suomen sähkön­tuotan­non omavaraisu­us nousee lähikuukausi­na merkit­tävästi. Kalli­impi sähkö myös kan­nus­taa ener­giate­hokkaampi­in ratkaisui­hin — kun­han val­tio ei estä niitä investoin­te­ja sub­ven­toimal­la toimin­nan jatkamista ener­giate­hot­tomasti, vaan sub­ven­toi korkein­taan lisä­panos­tuk­sia energiatehokkuuteen.

 9. “Suo­mi nou­dat­taa EU:n sank­ti­olin­jaa eikä ase­ta bilat­er­aal­isia sank­tioi­ta”. Nyt olisi toimit­ta­jien vas­tu­ul­la kysyä tiukko­ja kysymyk­siä val­tion­jo­hdol­ta, mik­si näin on, perustelu­ja pöytään ja kestävätkö ne päivän­val­oa? Mik­si muka Suo­mi ei voisi itsekin lait­taa voimaan venäläisen fos­si­iliener­gian kiel­lon vaik­ka heti? Lin­tiläkin van­noo, että öljynos­ton katkaisu on täysin mah­dol­lista vaik­ka heti, mut­ta odotel­laan tässä EU:ta… Odotel­laan, odotel­laan, kansalaisil­la pin­na palaa ja paljon pahempaa tapah­tuu Ukrainas­sa. Fin­grid sanoo, että on valmius katkaista sähkön­tuon­ti Venäjältä ja tässä odotel­laan vain hal­li­tuk­sen päätöstä asi­as­ta. No, mis­sä päätös jumittaa?

  Eri taho­jen seli­tyk­siä fos­si­il­ios­to­jen katkaisun vaikeud­es­ta ei pidä nielaista kri­ti­ikit­tä. Voi olla, että seu­raa iso lasku, mut­ta kuin­ka iso ja kyl­lä kai voimme valmis­tau­tua otta­maan rahal­lis­es­ti hie­man enem­mänkin turpi­in, kun kat­sel­laan jatku­vana vir­tana tule­via kuvia Venäjän kam­mot­tavista sotarikoksista?

  Entäpä jos Helen Oy lanseeraisi ener­gian­säästökam­pan­jan? Mus­taa ja veristä fos­si­iliener­giaa riit­täisi edes pidem­mälle, jos sen han­kkimista ker­ran on pakko jatkaa kiväärin­pi­ip­pu ohi­mol­la. Tietysti tarvi­taan myös val­takun­nalli­nen ener­gian­säästökam­pan­ja, jota var­maan jo valmis­tel­laan tohi­nal­la ympäristömin­is­ter­iössä ja TEM:ssa, vai?

  Talous ja talouskasvu laite­taan edelleen ihmishenkien edelle, räikeim­pänä esimerkkinä EU:ssa Sak­sa. Tämä on tut­tua, kos­ka talous ja talouskasvu laite­taan myös elinkelpoisen maa­pal­lon säi­lyt­tämisen edelle. Mihin fos­si­iliener­gia menee teol­lisu­udessa: suurelta osin myös turhan tavaran valmis­tamiseen, yliku­lu­tushyödykkeisi­in. Voisi leika­ta turhaa tuotan­toa niin, että jäl­jelle jäävä tarpeelli­nen pystyt­täisi­in tuot­ta­maan puh­taal­la ener­gial­la. Talouskasvu on pyhä sik­si, että sen avul­la kap­i­tal­is­tit voivat vielä het­ken aikaa perustel­la rankkaa taloudel­lista epä­tasa-arvoa. Ker­ro­taan sat­ua, jos­sa alati kasautu­vista rahavuorista tip­puu kyl­lä köy­hillekin ja ei hait­taa jos suurim­man osan kah­mii rikkain 1 %. Tämä kupla on puhkea­mas­sa. Nyt on aika jakaa var­al­lisu­us reilum­min, talous pienem­mäk­si, vain uusi­u­tuvil­la pyöriväk­si, vähem­mästä on riitet­tävä use­am­malle. Tai seu­rauk­se­na yhteiskun­ta­rauhan mene­tys ja vielä pahempaa. Tarkoit­taa vuo­den 2022 kevääl­lä Suomes­sa sitä, että kaik­ki rikkaiden verovenku­loin­tikeinot on estet­tävä. Iso­jen per­in­tö­jen vero­tus, lis­taa­mat­tomien yhtiöi­den osin­got, vaku­u­tuskuoret, hold­ing-yhtiöt ym., näitä riit­tää. Ei anel­la, ei pyy­del­lä rikkai­ta talkoisi­in jos niitä sat­tuisi huvit­ta­maan, vaan pakote­taan laeil­la ja rikossyyt­tei­den uhal­la. Toki tämä on vaikeaa pääo­man puolueille, jot­ka puo­lus­ta­vat kynsin ham­pain kap­i­tal­istien etua, vaik­ka sisäl­lis­so­ta uhkaisi.

  1. Bilat­er­aaliset sank­tiot ovat mon­es­sa yhtey­dessä ongel­malliset kos­ka jos val­to A aset­taa sank­tiot val­tio­ta B:tä vas­taan niin muut val­tiot voivat kiertää sank­tiot kokon­aan ja sank­tioiden teho on näin ollen mitätön. Hyvä esimerk­ki on Kuu­ba johon kohdis­tet­tu Yhdys­val­tain tahol­ta bilat­er­aal­isia sank­tioi­ta 60 vuo­den aikana mut­ta Kuuban riip­pu­vaisu­us Yhdys­val­loista väheni mut­ta riip­pu­vaisu­us Neu­vos­toli­itos­ta lisään­tyi aina 1990-luvulle asti. Nyt täl­lä het­kel­lä Kiina on Kuuban suurin kaup­pakump­pani ja Kuu­ba on pahasti velka­an­tunut Kiinalle. Etelä-Afrik­ka boikot­ti oli myös hyvä esimerk­ki jos­sa boikot­ti tehosi kos­ka siihen liit­tyi suurin osa län­si­mai­ta . Suomen bilat­er­aaliset sank­tiot Venäjän suun­taan ei ratkaise mitään kos­ka niin kauan kuin Sak­sa ja Ran­s­ka jatka­vat maakaa­sun ja raa­ka-öljyyn ostoa sank­tioista ei ole mitään hyötyä.

  2. Kom­ment­ti­na Soin­in­vaaran pääkir­joituk­seen Verde-lehdessä (Euroopal­la on edessään val­ta­va ener­gia­mur­ros): Juurikin näin, puut­tui vain ener­gian­säästö. Yleis­es­ti olete­taan että ener­giankäyt­tö saa ja pitääkin lisään­tyä ekspo­nen­ti­aal­ista käyrää, kos­ka Pyhä Talouskasvu. Mut­ta vaik­ka fos­si­il­i­sista päästäisi­inkin eroon, emme voi rysäyt­tää päin mui­ta kestävyys­ra­jo­ja! Kun nyt jopa IEA ja kokoomus­laisetkin liput­ta­vat ener­gian­säästön puoles­ta, voitaisi­inko se ottaa vih­doin tosis­saan? Luulisi, että min­is­ter­iöis­sä olisi jo valmis­telus­sa Suuri Kansalli­nen Ener­gian­säästökam­pan­ja? Jos ei ole, pitäisi pros­es­si polka­ista heti käyntiin.

   Posi­ti­ivista pääkir­joituk­ses­sa myös huomio, että ehkä markki­nat yksinään eivät hoidakaan jät­timäistä ener­gia­mur­rosta (no shit sher­lock!). Markki­nat eivät hoi­da useimpia asioi­ta: kaiken­laista tasa-arvoa, yhteiskun­ta­rauhaa, luon­nol­lis­ten monop­o­lien oikeu­den­mukaista hallintaa, kulu­tuk­sen vähen­tämistä, ylipään­sä maa­pal­lon elinkelpoise­na säi­lyt­tämistä tai vaik­ka Venäjän rankaisu­pakot­tei­ta. Odot­telisimme vieläkin Venäjä-sank­tioi­ta, jos ne olisi jätet­ty vapaiden markki­noiden hoidettaviksi.

   Toiv­ot­tavasti ei enää näin: “Vihrei­den on helpom­pi kuvitel­la maail­man­lop­pu kuin se, että markki­namekanis­mit eivät ratkaisekaan kaikkia maail­man ongelmia”. Vasem­mis­toa syytetään ide­olo­giaan ripus­tau­tu­mis­es­ta, mut­ta sama syn­ti löy­tyy markki­na­fun­da­men­tal­is­teil­takin. On vain type­r­ää jät­tää iso osa työkalu­pak­ista käyt­tämät­tä ja nyt jät­timäiseen ener­gia­mur­rokseen tarvi­taan val­tavaa val­tioiden, julkisen rahan panos­tus­ta sekä myös sään­töjä ja kiel­to­ja, ei pelkkiä porkkanoita.

 10. Kävin kat­so­mas­sa Helenin sivu­ja, jois­sa tode­taan ”pitkäaikaisten sopimusten venäläis­ten toimit­ta­jien kanssa ole­van tulos­sa päätök­seen.” Onko mah­dol­lista, että ne tule­vat päätök­seen vas­ta sil­loin, kun kivi­hi­ilivoimalakin on läh­es lakan­nut. . Helenin sivu on oudon vält­televästi muotoiltu.
  — Olen huo­man­nut sin­un karsas­ta­van juris­te­ja. Ehkä meitä kan­nat­taa silti kuun­nel­la, ainakin joskus.

  1. JH, Helenin sivuil­la ei ole tuol­laisia tieto­ja. Tiedot oli tuos­sa yllä tässä blo­gis­sa: EU kiel­to­ja hiilen­tuon­nille ei tulle lähi­aikoina eli noin viisi las­tia tulee vielä eilisen lastin lisäk­si. Arvioisin, että se on yhteen­sä noin 100.000 ton­nia ja vas­taa noin yhden talvikuukau­den kulu­tus­ta. Pojat seu­raa­vat laivo­jen liiken­net­tä ja käräyt­tävät jos venäjältä tulee enem­män hiililaste­ja Helsinki­in. Hiiltä tulee Venäjältä myös maa­ta pitkin ja myös sitä pitää koit­taa valvoa, ettei ener­gialaitok­set “pese” sitä ei-venäläisek­si hiileksi.

   1. Nyt olet kyl­lä vain­o­harhainen. Eiköhän EU saa tänään aikaisek­si kivi­hi­ilen tuon­tikiel­lon, jon­ka jäl­keen Helen voi katkaista hiilen tuon­nin ilman yhtiöön kohdis­tu­via sank­tioi­ta. Koko vuo­den kulu­tus­ta eivät nämä jo tehdyt Venäjä-kau­pat peitä, vaan hiiltä yritetään ostaa ympäri maail­maa. Valitet­tavasti muutkin yrittävät.

   2. Soin­in­vaara kir­joit­ti: “Eiköhän EU saa tänään aikaisek­si kivi­hi­ilen tuon­tikiel­lon, jon­ka jäl­keen Helen voi katkaista hiilen tuon­nin ilman yhtiöön kohdis­tu­via sanktioita.”

    Ei saanut EU tuol­laista tänään aikaan. Tänään EU:sta tiedotet­ti­in, että nykyiset sopimuk­set kat­ta­va kivi­hi­ilen tuon­tikiel­to olisi tulos­sa vas­ta eloku­un puo­livälis­sä. Mie­lenki­in­toista nähdä, mitä Helen asi­as­sa nyt sit­ten tekee.

 11. Voisiko tuon ikävän sopimuk­sen julka­ista avoimesti?

  Sil­loin sitä voisi muutkin juris­tit tarkastella. 

  Täl­lä het­kel­lä seli­tys kuu­lostaa hätävalheelta.

 12. Huo­maan että Her­ra Soin­in­vaaraa ei voi arvostel­la tässä blogissa.
  Hän kyl­läkin voi arvostel­la maalaisia veronkierroata.
  Että näin -

  1. En ole itse huo­man­nut mis­sä kohtaa Osmo Soin­in­vaaran kohdis­tu­va arvostelu tör­mää perä­seinään? Vuon­na 2020 kun Osmo Soin­in­vaara otti kan­taa Pekka Haav­is­ton kuulemiseen perus­tus­laki­valiokun­nas­sa Al-Hol tapauk­ses­sa niin arvostelin vihrei­den toim­intaa tässä blo­gis­sa perus­tus­laki­valiokun­nas­sa . Eikä min­ua sen­suroitu . Osmo Soin­in­vaara ei ole Helenin enem­mistöomis­ta­ja joten Helenin päätök­set tekee Helenin hal­li­tus jon­ka puheen­jo­hta­ja Osmo Soin­in­vaara sat­tuu ole­maan. Siis Osmo Soin­in­vaaran ääni on yhden hal­li­tuk­sen jäse­nen henkilöko­htainen ääni

  2. Itse olen kokenut Soin­in­vaaran kyl­läkin julkai­se­van oman näkökan­tansa vas­taisi­akin kir­joituk­sia, toisin kuin esim. Hesarin toim­i­tus. (Hesari on kuin Prav­da). Soin­in­vaar­al­la on vah­va tilas­toti­eteil­i­jän ote, mut­ta siinä on omat vaaransa. Tilas­to­jen tulk­in­ta on kuitenkin hänel­lä melko yksipää­tyi­nen. Numero­jen takana ja ulkop­uolel­la on ole­mas­sa har­vo­ja seli­tyk­siä kullekin ilmiölle.

   Siitä seu­raa tietyn­lainen ehdot­to­muus, mus­tavalkoisu­us ja oike­as­sa olemisen sietämätön keveys. Tulee mieleen eräs poli­itikko, joka tun­nusti oman rajal­lisuuten­sa. Ker­ran luulin ole­vani väärässä, mut­ta onnek­si ere­hdyin. Vihreä aate näyt­täy­tyy Soin­in­vaaras­sa fun­da­men­tal­is­tisuute­na. Hän on kovan markki­na­t­alouden edus­ta­ja ja uskoisin Var­ti­aisen ja Soin­in­vaaran ole­van siinä hen­gen­heimo­laisia. Kova markki­na­t­alous ja vapaa kil­pailu ovat kuitenkin kestävän kehi­tyk­sen vastapooleja.

   Soin­in­vaaran vahvuuk­sia on lin­jan pitävyys, tak­ki har­voin kään­tyy. Nykya­jas­sa koroste­taan resilienssiä, luulisin S:n ole­van melkop­eräisen vas­ta­hakoinen kom­pro­mis­sei­hin. Onko oman tien kulk­i­ju­udessa yksi seli­tys poli­it­tis­es­ta edus­tuk­ses­ta luopumiseen?

   Soin­in­vaara tekee kuitenkin merk­i­tyk­sel­listä työtä positioissaan.

   1. Eemilille vas­tine kri­ti­ikki­in Osmo Soin­in­vaaraa kohtaa. Osmo Soin­in­vaara on nimeno­maan tuonut esille paljon tutkimuk­seen perus­tu­vaa tietoa jon­ka analysoin­nis­sa matem­ati­ikan taidot ovat keskeisessä roolis­sa. Mon­es­sa kohtaa Osmo Soin­in­vaara on tuonut oikeaa tietoa esille eikä se liity taas Vihreisi­in mil­lään taval­la. Osmo Soin­in­vaara kuten minäkin pidämme enem­män fak­toista kuin minus­ta tun­tuu poh­jal­ta olev­as­ta tyylistä. Osmo Soin­in­vaaran teok­set ovat muun muas­sa erit­täin hyviä tietokir­jo­ja jois­sa ei ole omia mielip­iteitä jois­sa Osmo Soin­in­vaara ei yritä vahvis­taa omia näke­myk­siään toisin kuin Ker­ran omas­ta mielestä yrit­tää jatku­vasti todis­taa ole­vansa aina oikeassa.
    Kun Eemil otti erään toisen entisen kansane­dus­ta­ja joka oli Ker­ran omas­ta mielestä väärässä, mut­ta onnek­si huo­masi ere­htyneen on kyl­lä ihan päin­vas­tainen kuin Osmo Soininvaara. 

    Tämä Ker­ran omas­ta mielestä väärässä ole­va enti­nen kansanedustaja
    joka on siis Keskustapuolueen kun­nia­puheen­jo­hta­ja ja pyrkii jälleen ker­ran Keskustapuolueen puheen­jo­hta­jak­si senkin jäl­keen kun hän ker­ran erosi Keskustapuolueesta ja perusti kak­si epäon­nis­tunut­ta puolue han­ket­ta ja palasi takaisin Keskustapuolueeseen jon­ka johto ei kyl­lä kyseenalais­tanut hänen palu­u­taan takaisin puolueeseen vaik­ka hän oli rikkonut Keskustapuolueen sään­töjä. Eilen saimme nähdä kuin­ka hän jälleen ker­ran oli Keskustapuolueen puolue­val­tu­us­ton kok­ouk­ses­sa siten että muut keskusta­laiset ovat vääräl­lä lin­jal­la ja Ker­ran omas­ta mielestä oike­as­sa on edelleen oikeal­la lin­jal­la. Odotan innol­la kesäku­un Keskustapuolueen puoluekokousta. 

    Kysynkin Eemililtä mitä mieltä hän on keskusta­laise­na Paa­vo Väyry­sen yri­tyk­ses­tä tul­la uudelleen Keskustapuolueen puheenjohtajaksi?
    Paa­vo on aina yrit­tänyt todis­taa ole­vansa oike­as­sa ja
    kun taas Osmo yrit­tää tuo­da esille taas mikä on
    oikeaa todel­lista tutkit­tua tietoa. En vetäisi johtopäätöstä Paa­vo Väyry­sen ja Osmo Soin­in­vaaran kohdalla.

 13. Syr­jäseudul­la asu­vat syyl­lis­tetään, kun läm­mit­tävät saunaa puil­la ja mum­mon­mökin v
  saos­tuskaiv­ot eivät puhdista “riit­tävän” hyvin? — pitäis var­maan vetää viemäriput­ki mah­dol­lisim­man kauas omas­ta ran­nas­ta niin sit­ten olis hyvä?

 14. En ole kyl­lä kuul­lut kenenkään kaupunki­laisen syyl­listävän julkises­ti puusaun­o­mista syr­jäseuduil­la. Päin­vas­toin puusauna on paljon parem­pi vai­h­toe­hto kuin sähkösaunat. Itse asun pääkaupunkiseudul­la asuinalueel­la jos­sa on omakoti­talo­ja ja muu­ta­mas­sa on puusauna. Eikö se ollut nimeno­maan keskusta­lainen ympäristömin­is­teri joka aikoinaan ajoi jätevesi­ase­tus­ta Syr­jäseuduille vas­toin oman eduskun­taryh­män­sä tukea sekä riip­pumat­toman tieteel­lisen tutkimuk­sen arvio­ta? Kyl­lä ympäristöpoli­ti­ikkaa tekee muutkin kuin kaupunkilaiset

  1. RKP:läinen min­is­teri Jan-Erik Enes­tam ajoi läpi jätevesi­lain, hän taisi olla Turun vaalipi­iristä mut­ta ei kaupungista vaan ihan aidol­ta maaseudul­ta kotoisin ja aiko­mus oli paran­taa vesistö­jen tilaa mut­ta mon­en kohdal­la meni liian han­kalak­si. Yli jonkun tietyn ikära­jan (75v?) vak­i­nais­ten asukkaiden ei ole tarvin­nut uusia jätevesi­jär­jestemiään, mut­ta kaikkien muiden oli pakko, jos taloon tulee vesijohto.

   1. Kor­jasin R.Silfverbergin näkökul­maa että Jan-Erik Enes­tam olisi ajanut läpi jätevesi­ase­tuk­sen. Enes­tam sai läpi jätevesi­lain vuodelta 2004 mut­ta Lehtimä­ki yrit­ti saa­da uuden haja-asu­tuk­sen jätevesiä koske­vat säädök­set vuon­na 2008 joka olisi kumot­tnut tuon 2004 hajajätevesiasetuksen

   2. “Yli jonkun tietyn ikära­jan (75v?) vak­i­nais­ten asukkaiden ei ole tarvin­nut uusia jätevesi­jär­jestemiään, mut­ta kaikkien muiden oli pakko, jos taloon tulee vesijohto.”

    Viral­lis­es­ti noin. Käytän­nössä iso osa kun­nista ei ole valvonut jätevesi­jär­jestelmäasian toteu­tu­mista, ja saat­taa olla vielä jopa sato­ja tuhan­sia kiin­teistöjä, jot­ka eivät lain vaa­timuk­sia täytä. Osas­sa tapauk­sista itse vaa­timus on lisäk­si voin­ut olla ympäristön kannal­ta haitallisem­pi. Osa paikalli­sista jäteve­den käsit­te­lyjär­jestelmistä esimerkik­si tuot­taa mikro­muovia vesistöön. Jätevesi­asi­aa on käytet­ty toisi­naan esimerkkinä tapauk­ses­ta, jos­sa laki on säädet­ty voimaan tiedos­sa ollei­den asiantun­ti­ja­selvi­tys­ten sisältöä tahal­laan huomioimat­ta. Lop­putu­lok­se­na on ollut lain­säädän­töä, jol­la ei tun­nu ole­van kovin vah­vaa legit­imeet­tiä van­ho­jen ei-vak­i­tuisen käytön kiin­teistö­jen osalta monin paikoin edelleenkään sen enem­pää kansan kuin vira­nomais­tenkaan silmis­sä. Uusien kiin­teistö­jen vaa­timuk­sek­si asia kyl­lä on siirtynyt.

  2. Van­hat puuk­iukaat ovat kyl­lä melkoisia päästöpe­siä. Puuk­iukaille saati­in voimaan stan­dar­di vas­ta 2013, jon­ka jäl­keen niiden päästöisyys on laskenut reilusti. Van­him­mat saunan kiukaat olisi hyvä saa­da muutet­tua uusien vaa­timusten mukaisik­si tai uusit­tua. Eron huo­maa konkreet­tis­es­ti mon­es­sa tapauk­ses­sa, kun uudel­la kiukaal­la sauna lämpiää kuumem­mak­si pienem­mäl­lä puumääräl­lä ja nopeam­min kuin vuosikym­meniä van­hal­la — ja epätäy­del­lisen palamisen vähen­tyessä myös tuhkaa ker­tyy vähem­män. Eri­tyis­es­ti puuk­iukai­ta kan­nat­taisi uusia tiheästi asu­tu­il­la alueil­la sijait­se­vis­sa puusaunoissa.

  3. Päin­vas­toin puusauna on paljon parem­pi vai­h­toe­hto kuin sähkösaunat.

   Puusauna huonon­taa ikävästi ilman­laat­ua. Toki haja-asu­tusalueil­la sil­lä ei ole niin paljoa väliä.

   1. Näin on. Jos joku läm­mit­tää savusaunaa tai gril­laa avo­tulel­la maaseudul­la niin oma­pa on asia. Met­sä­palo­vaaran aikana pitää vähän varoa.
    Mut­ta taa­ja­mas­sa savut­ta­vat puuk­iukaat ja takat aiheut­ta­vat todel­lakin hen­gi­tystievaikeuk­sia naapureille.

 15. Mik­si tuo­ta kivi­hi­iltä ei voi myy­dä eteen­päin? Tap­pi­o­ta­han siitä var­masti tulisi, mut­ta toisaal­ta se kas­vat­taisi entis­es­tään venäläisen ja muun kivi­hi­ilen hin­taeroa — eli vähen­täisi venäjän tulo­ja. (Kuin­ka suuri tuo hin­taero mah­taa olla? )

  1. se kas­vat­taisi entis­es­tään venäläisen ja muun kivi­hi­ilen hintaeroa

   Eihän se mitenkään sitä kas­vat­taisi. Se vaatisi, että joko venäläisen kivi­hi­ilen tar­jon­nan lisäys­tä tai sen kysyn­nän vähen­nys­tä. Ei tuon nimeno­maisen lastin myymi­nen eteen­päin tee kumpaakaan.

 16. Tuo vuo­den 2013 stan­dar­di oli Euroopan union­in direk­ti­ivi jos­sa pyrit­ti­in vähen­tämään hiilid­iok­sidipäästöjä. Sinän­sä hyvä että puun polton hiilid­iok­sidipäästöjä vähen­netään teknolo­gian avulla

 17. R.S:“tutkimukseen perus­tu­vaa tietoa jon­ka analysoin­nis­sa matem­ati­ikan taidot ovat keskeisessä roolissa”

  Olen samaa mieltä, mut­ta johtopäätök­set ovat mekaanisia. Syvem­pi ana­lyysi ja monipuoliset ske­naar­i­ot puut­tuvat. Soin­in­vaara tekee älyt­tömän paljon töitä, jon­ka seu­rauk­se­na lop­putu­lok­ses­ta jää hie­man puuttumaan.

  Kyl­lä Soin­in­vaar­al­la ja Väyry­sel­lä on yhteistä siinä, että molem­mat ovat jääräpäitä ja aina oike­as­sa. Tiet­tyyn pis­teeseen asti se on vahvu­us ja sat­u­raa­tiopis­teen jäl­keen heikkous.

  R.S:“oikeaa todel­lista tutkit­tua tietoa” Esimerk­it turpeesta , tomaateista ja sok­er­i­ju­urikkaas­ta ovat malle­ja Soin­in­vaaran mutus­ta. Se ‚minkä hän on ker­ran päät­tänyt on kiveen hakat­tu sanokoot tutkimuk­set mitä tahansa.

  Sok­erin tuotan­to­tukea mätetään Ran­skan ja Por­tu­galin (ja Bel­gian ?)departe­ment­tei­hin moninker­tainen määrä ver­rat­tuna Suomen sok­er­i­ju­urikkaan tukeen. Silti sama vir­si jatkuu hänel­lä vuodes­ta toiseen. Hänessä on pop­ulistin otet­ta, sil­lä täl­lainen viesti pitää kaupunki­laiset tiukasti yhteis­rin­ta­mas­sa maat­alouden tukia vastaan. 

  R.S:“eikä se liity taas Vihreisi­in mil­lään tavalla”

  Ihmette­len , mik­si Soin­in­vaara on vihrei­den riveis­sä. Kaik­ki viit­taa kokoomuk­sen markki­na­t­alouden ide­olo­giaan. Tosin ero­jakin on mm. se , että luon­non­va­rat kuu­lu­vat yhteiskun­nalle. Niistä ei yksi­tyi­nen kansalainen saa hyötyä.

  1. Eemilille vas­tine hänen kommenttiin. 

   Osmo Soin­in­vaara ei ole tietääk­seni mitenkään ottanut kan­taa omis­sa teok­sis­sa maat­alous­poli­ti­ikkaan syvem­min. Kyl­lä Eemil var­maan hyväksyy sen että maat­aloud­es­ta saa olla jotain mieltä vaik­ka asuu kaupungis­sa? Kukaan ei ole väit­tänyt että maat­alous on Osmo Soin­in­vaaran vahvuuk­sien! Tuskin­pa Osmo Soin­in­vaara itsekään!

   Itse olen merkono­mi ja itse asi­as­sa isäni on myös talousti­eteil­i­jä ja tiedän että mon­es­sa yhtey­dessä talousti­eteen ja tilas­toti­eteen tutkimus on mekaanista . 

   Tuo Eemilin viit­ta­ma syvem­pi ana­lyysi ja monipuoliset ske­naar­i­ot löy­tyvät Osmo Soin­in­vaaran teok­sista joista osa on palkittu . 

   Osmo Soin­in­vaara oli perus­ta­mas­sa Vihre­itä 1980-luvul­la ja sil­loin Vihreät oli uusi tulokas jon­ka kan­na­tus nousi eniten. Kauan ennen kuin esimerkik­si perus­suo­ma­laiset oli­vat perustettu. 

   Osmo on myös ottanut kan­taa jo mon­ta vuot­ta että Virhei­den on syytä uud­is­tua . Muun muas­sa suh­teesa ydin­voimaan ja autoilu­un maaseudulla. 

   Paa­vo Väyry­sen kan­nan­otot ovat kyl­lä edelleen sitä että muut ovat väärässä ja Paa­vo on oike­as­sa. Muut tässä kohtaa on myös nykyi­nen ja edel­liset Keskustapuolueen puheen­jo­hta­jat pait­si Paa­vo Väyry­nen itse.Ja hänen puheen­jo­hta­ja kaudel­la 1980-luvul­la kaik­ki oli parem­min ja sen jäl­keen kaik­ki on ollut alamäkeä Keskustapuolueelle..

   Paa­vo on mon­es­sa yhtey­dessä korostanut että vas­taus löy­tyy hänen monista kir­joista jot­ka käsit­televät ulko-ja tur­val­lisu­us­poli­ti­ikkaa . Ne ovat iso­ja tiiliskiviä jois­sa Paa­vo yrit­tää todis­taa että hän on ollut aina oikeassa

   Mitä mieltä Eemil on itse siis keskusta­laise­na että puolueen pitkäaikainen kansanedustaja,monikertainen min­is­teri ja pres­i­dent­tiehdokas, pitkäaikainen puheen­jo­hta­ja ja kun­nia­puheen­jo­hta­ja pyrkii edelleen Keskustapuolueen puheen­jo­hta­jak­si? Siis jo neljät­tä kertaa. 

   Onko Paa­vo Väyry­nen Eemilistä Keskustapuolueen pelata­ja kuten Paa­vo itse niin kovasti itse uskoo vai Keskustapuolueen viimeinen vaihtoehto?

 18. Joko Rahul uskoo, että Helenin polt­ta­ma kivi­hi­ili ja maakaa­su ovat olleet pääosin Venäjältä. Asi­aa ei muu­ta jos niitä on han­kit­tu veroparati­isiy­htiö Glen­coren tai suo­ma­laisen Gasum­in kaut­ta. Väi­tit joskus min­un välit­tämän väärää tietoa.

  1. Jos nim­imerk­ki Coun­try­boy on lukenut julk­isu­ud­es­ta että Helenin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Osmo Soin­in­vaara on toden­nut että nimeno­maan Helen ostaa maakaa­sua Gasum­il­ta niin ei se ei ole Rahulin mielipi­de vaan Gasum­in ja Helenin väli­nen sopimus jon­ka on vahvis­tanut muun muas­sa Helenin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­ja Osmo Soin­in­vaara julk­isu­udessa. En ole väit­tänyt että Coun­try­boy välit­tää väärää tietoa olen toden­nut että tämä on Helenin ja Gasum­in väli­nen sopimus jos­sa Helen on tilaa­ja ja Gasum on jälleen­myyjä. Helen voi vain lopet­taa Gasum­ista tilauk­set mut­ta Gasum voi silti jatkaa maakaa­sun ostamista Venäjältä mikäli muut koti­maiset ener­giay­htiöt jatka­vat tilauksia.
   Vaik­ka Helen luop­uu venäläis­es­tä ener­gias­ta kokon­aan mut­ta jos Turku Ener­gia jatkaa venäläisen ener­gian osto­ja Gasum­il­ta tai Nes­teeltä niin ei siihen voi Helen vaikut­taa mitenkään. Se on Gasum­in ja Turku Ener­gian väli­nen sopimus.
   Osmo Soin­in­vaara Helenin hal­li­tuk­sen puheen­jo­hta­jan roolis­sa voi vahvis­taa tämän tiedon että sopimus on Gasum­in ja Helenin väli­nen sopimus jos Coun­try­boy ei usko muu­ta tietoja.

   1. Me emme voi viral­lis­es­ti vaikut­taa siihen, mis­tä Gasum kaa­sun ostaa, mut­ta jatkos­sa näuyt­tää aikovban ostaa LNG-kaa­sua muual­ta kun Venäjältä. Käytän­nössä voimme tietysti esit­tää toivei­ta, jot­ka Gasum ottaa huomioon tai ei minkä jäl­keen me päätämme, ostam­meko vai emme.

   2. Uskon uskon, mut­ta kaa­su on tul­lut pääosin Venäjältä viimeiset 20 vuot­ta. Tämän tun­nus­t­a­mi­nen näyt­tää ole­van vaikeaa.

 19. Alka­kaa nyt viimein suun­nit­tele­maan, han­kki­maan ja rak­en­ta­maan pian niitä pieny­d­in­voimaloi­ta suurten kaupunkiemme ener­giatarvet­ta varten ja suurem­pia koko maa­ta varten. 

  Suo­mi: poli­it­tis­es­ti maail­man vakaimpia mai­ta, jos­sa maail­man ehkä vakain peruskallio.
  Suo­mi: korkean tek­nol­o­gisen osaamisen, logis­ti­ikan ja tutkimuk­sen maa. Suo­mi: vira­nomais­ten valvon­ta- ja tarkas­tuskoneis­to viritet­ty huippuunsa. 

  Syitä olla rak­en­ta­mat­ta ydin­voimaa tässä nyt-tilanteessa, ja ilmas­ton vuok­si seu­raa­van 100 vuo­den vuok­si, liiankin hyvin tun­temis­tamme syistä,
  ei ihan tot­ta enää ole. 

  Me voisimme olla todel­la vah­van tur­val­lisu­uskult­tuurimme vuok­si sähkön net­toviejä, jos ottaisimme todel­lisu­ud­es­ta kun­nol­la kiin­ni, ja oikeas­t­aan tajuaisimme velvol­lisu­utemme tuot­taa ydin­voimaa, lisää.

  1. Helsin­ki alka­isi mielel­lään rak­en­taa SMR-rweako­tor­e­i­ta tuot­ta­maan kaukoläm­pöä, jos val­tio sen sal­lisi. Nyky­lain mukaan ne pitää rak­en­taa viiden kilo­metrin päähän lähim­mästä merkit­tävästä asu­tuk­ses­ta. Helsingistä on aika vaikea sel­l­aista paikkaa löytää, eikä val­tio saa määräyk­siä muutetuksi.

   1. Sipoon korvis­sa on tilaa. Yhteistyö pk-seudun kanssa…
    Tuo 5 km on sit­ten myös vain muutet­ta­va. Syitä on. 

    Mut­ta kiitos, Helsin­ki, edes siitä, että ajat­telette tässä asi­as­sa oikean‑, eli todel­lisu­u­den­su­un­tais­es­ti. Nyt on lain­säädän­tö muokat­ta­va jot­ta jär­jen käyt­tö tulee mahdolliseksi. 

    On tärkeä tosi­aan nähdä sekin, että Suo­mi on suur­in­pi­irtein paras paik­ka maail­mas­sa tuot­taa ydin­voimaa, kos­ka sitä kuitenkin ydin­voimal­la tuot­taa pitää. Ja selvästi enemmän.

   2. Onkos kukaan tehnyt lakialot­tei­ta tämän muuttamiseksi?

   3. Onko toimit­ta­jia luk­i­jois­sa? Olisi erit­täin kiin­nos­tavaa lukea Hesarista, Suomen kuvale­hdestä, Verdestä tai oikeas­t­aan mis­tä tahansa medi­as­ta laadukas artikke­li Helsin­gin — tai mik­sei laa­jem­min koko Suomen — ener­giain­fran perusvoiman muut­tamis­es­ta SMR-poh­jaisek­si. Aikataulu, hiil­i­tase, kus­tan­nuk­set, esteet, plus­sat ja miinuk­set ylipäänsä.

  2. Sipoo kuu­luu jo käytän­nössä pääkaupunkiseutuun.Syy mik­si Sipoo ei ole niin paljon kaavoit­tanut teol­lisu­usaluei­ta johtuu siitä että Sipoos­sa on iso­ja maatilo­ja jot­ka vas­tus­ta­vat teol­lisu­u­den sijoit­tamista Sipooseen. Tämä asia on Sipoon kaupung­in­val­tu­us­ton päätös ei Helsin­gin, Van­taan tai Espoon. Kun­ta voi hylätä ydin­voimalan tai teol­lisu­ushankeen demokraa­tises­sa päätök­sessä ja koko idea tässä on se että kun­nil­la on itse itsehallinto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *