Venäjän karmiva tulevaisuus

Kir­joitin Verde-lehteen pääkir­joituk­sen siitä, miten Ukrainan sodan var­ma häviäjä pitkässä juok­sus­sa on Venäjä — on vaik­ka se saisi varaste­tuk­si osan Ukrainan maaperästä.

Putin on ajanut Venäjän hylk­iö­val­tion ase­maan. Kir­joituk­ses­tani käy­dyssä Twit­ter-keskustelus­sa joku sanoi, että Venäjästä voi tul­la Kiinan vasal­li­val­tio, sil­lä mui­ta ystäviä sil­lä ei enää ole. Kiinakin on aika laskel­moi­va “ystävä”, joka on jo aloit­tanut neu­vot­te­lut Venäjän luon­non­va­roen saamis­es­ta kontrolliinsa.

Lue koko kir­joi­tus tästä

25 vastausta artikkeliin “Venäjän karmiva tulevaisuus”

 1. Venäjäl­lä on ollut kolme suur­ta ystävää YKn äänestyk­sis­sä, Kiina, Intia ja Brasil­ia. Eikö Kiina ja Intia pysty aika pitkälle kor­vaa­maan boikot­ti­maail­man tekni­ikas­sa ja kau­pas­sa? Int­ian ystävyy­del­lä on pitkä his­to­ria ja Kiinal­la ener­gian ja raa­ka-ainei­den tarve, vaik­ka his­to­ria on ongel­malli­nen. Venäjä taas tarvit­see kumpaakin paikkaa­maan boikot­tien vahinkoja.

  1. USA on ker­tonut kiinalaisille teknolo­giayri­tyk­sille, että jos ne vievät vien­tikiel­lon alaista teknolo­giaa Venäjälle, niin niitä odot­taa sama kohta­lo kuin Huawei­ta. No, var­maankin jotkut yrit­tävät riskeistä huoli­mat­ta rahas­taa venäläis­ten onnet­toma­l­la tilanteel­la, mut­ta aika moni kiinalainen fir­ma var­maankin val­it­see län­si­mais­ten kulut­ta­jien rahat mielummin.

   Kiina tietysti pyrkii teknolo­giao­mavaraisu­u­teen, mut­ta sil­lä on siinä suh­teessa vielä vuosien mat­ka edessä eikä Venäjälle heru apua tätä kaut­ta tähän hätään. Kiinalais­ten mahtipon­tiset suun­nitel­mat koti­maisen mikrosiru­te­ol­lisu­u­den pystyyn­polkaisemisek­si ovat ainakin yksi esimerk­ki vaikeuk­si­ta — use­ampikin tehdaspro­jek­ti on ajau­tunut vaikeuk­si­in ja jopa täysin valmi­ita laitok­sia on hylät­ty, kun pros­es­sia ei ole saatu toim­i­maan. Tähän on palanut mm. paikkall­ishallinto­jen rahaa ilmeis­es­ti mil­jardi­ta­sol­la. Suuri harp­paus ei näem­mä onnis­tu tässäkään…

  2. Tarken­nus tuo­hon YK äänestyk­seen. Intia ja Kiina pidät­täy­tyivät äänestämästä joten se ei ole suo­ra tuen osoi­tus Venäjälle mut­ta ei ole myöskään tuki Ukrainalle. Brasil­ia äänesti YK:n tur­val­lisu­us­neu­vos­tossa Kyl­lä eli tuomit­si Venäjän hyökkäyk­sen Ukrainaan ja samoin yleiskok­ouk­ses­sa äänesti kyl­lä eli tuomit­si Venäjän hyökkäyk­sen Ukrainaan.

 2. Nyt luul­tavasti pyrkivät Ukrainan sivi­iliväestö pant­ti­vank­i­na kiristämään mieluisan rauhan­sopimuk­sen: Ukrainas­ta “puoluee­ton maa” (so. ei NATO:on tai EU:hun) ja muodol­lis­es­ti vahvis­te­tut aluelu­ovu­tuk­set (var­maan ainakin Krim ja maay­hteys sinne, muut miehite­tyt alueet enem­män kau­pankäyn­nin kohteena). Jos tämä on pelin hen­ki, niin sotamen­estyk­sel­lä tavanomaises­sa mielessä ei valitet­tavasti ole niin väliä: riit­tää että sivi­iliväestöä saadaan rääkät­tyä. Toises­sa vaakakupis­sa on sit­ten se, että lop­ut­tomi­in tai edes kovin pitkään jatku­va “erikoisop­er­aa­tio” ei liene toiv­ot­ta­va; Putinin paras liikku tässä tilanteessa olisi kyl­lä julis­taa voit­to pro­pa­gan­dakoneis­ton­sa tuel­la ja vetäy­tyä saman tien, mut­ta Krem­listä kat­soen asia voi näyt­tää toiselta. :\

 3. Pohdin vain sitä, että kun kaik­ki on jo taval­laan men­nyt ja pakot­teet luul­tavasti jatkuisi­vat ainakin melko pitkäl­lä aikavälil­lä, vaik­ka Putin syr­jäytet­täisi­in, mis­tä tässä tilanteessa tulisi siihen kimmoke. Toisaal­ta eri­laiset soti­las-ja poli­ti­ikan asiantun­ti­jat eivät ehkä ole osan­neet ennakoi­da sitä, miten nopeasti talous on rom­ah­ta­mas­sa Venäjäl­lä ja muut­ta­mas­sa keskilu­okan näkymät totaalis­es­ti. Tästä on hyvä kir­joi­tus tämän päivän Talouselämä-lehdessä.

  1. Ilmeinen moti­ivi Putinin syr­jäyt­tämisek­si olisi juuri se, että koko ros­ka voidaan ihan perustel­lusti pan­na hänen syyk­seen ja sit­ten kor­ja­ta kurssia. Uuden regi­imin ensim­mäi­nen toi­mi olisi sit­ten antaa vetäy­tymiskäsky, jos­ta voisi sit­ten olet­taa ole­van seu­rauk­se­na pakot­tei­den ripeä purku — tässä olisi suuri apu siitä että pakot­tei­den aset­ta­jat ker­to­vat selvästi mil­lä ehdol­la pakot­teet lop­pu­vat; ei var­maan kan­na­ta sanoa suo­raan että Putinin syr­jäyt­tämi­nen olisi ratkai­se­va, varsinkin kun olen­naista on vetäy­tymi­nen Ukrainas­ta ehdoit­ta — käytän­nössä saat­taa kyl­lä olla niin, että edelli­nen on jälkim­mäisen edellytys.

 4. Kuin­ka nopeasti län­si uno­htaa ja antaa taas kaiken anteek­si lie­nee se ykköskysymys, jos Ukraina ei pysty tuhoa­maan Venäjän maa­joukko­ja joil­la Venäjä voi oikeasti alis­taa maan. Stub­bikin näyt­ti vielä vuon­na 2018 ole­van hyvää pataa Lavrovin kanssa kun otti­vat vel­jel­lisiä kuvia, vaik­ka Venäjä oli siinä vai­heessa jo tehnyt vaik­ka mitä. Nyt sit­ten pitäisi luot­taa Stub­bin arvostelukykyyn ulkopoli­ti­ikan aivoina? Yhtä lail­la län­nen kor­rup­toituneisu­u­den määrä suh­teessa Venäjään näyt­tää ole­van aivan lop­u­ton ja yhtäkään näistä päät­täjistä ei ole län­nessä vai­hdet­tu sodan alka­misen jäl­keen. He kuitenkin jo myivät itsen­sä ja samal­la palk­it­si­vat Venäjän lop­ut­tomista rikok­sista. Nyt he yrit­tävät pelas­taa oman nahkansa. Suomes­sakin joku Esko Aho saa selit­tää tari­nansa omak­si parhaak­seen. Paras­ta olisi jos nyt Ukraina saisi niin val­tavaa apua, että pysty­isi lyömään Venäjän maa­joukot hajalle, tulisi Ukrainalle hyvä rauha, Venäjä jäisi taloudel­liseen eristyk­seen ja län­nessä puhdis­tet­taisi­in poli­ti­ik­ka kor­rup­tuneista jot­ka tähän asti ovat olleet ihmisoikeuk­sien puolel­la vain sil­loin kun se on ollut help­poa. Ja Suo­mi tietysti Natoon. Venäjä jääköön ongel­mak­si venäläisille ja eristyksiin.

 5. Ukraina jää his­to­ri­aan toiv­ot­tavasti sotana, joka päät­ti suur­val­to­jen val­loi­tus­so­dat eri­tyis­es­ti puskuri­val­tioiden luomiseksi.

  Lisäk­si se voi jäädä his­to­ri­aan sotana, joka todisti, että some-sukupol­ven nuo­ria on vaikea motivoi­da tap­pa­maan ja vaaran­ta­maan omen henken­sä täl­lai­sis­sa vas­tu­ut­tomis­sa, pro­pa­gan­dal­la perustel­luis­sa seikkailuis­sa. Tele­vi­sio ja Viet­nam potenssi­in kaksi. 

  Tosin, oli somea tai ei, tais­te­lu­tah­to syn­tyy tais­te­lu­toverei­den kesken lop­ul­ta kuitenkin. Aina­han soti­laat ovat tais­telleet ennen kaikkea kaverin takia, ei isän­maan, jumalien tai aatteiden.

  Sitä en uskoa, että monikaan Venäjältä “pak­ene­va” jää Suomeen. Ei jäänyt val­lanku­mouk­sen jäl­keenkään. Venäjä oli liian lähel­lä eli etu on nyt kään­tynyt haitaksi.

 6. Putinin lähel­lä on ns. impe­ri­al­isti­nen “Izborskin klu­bi”, jot­ka ovat kehitelleet vai­h­toe­htoista maail­manku­vaa län­si­maalaiselle. Muis­tan yhden ajatuk­sen, jos­sa mainit­ti­in, että nyky­muo­toinen kehi­tyskulku vie kansa tuhoon(siis laske­van väestöke­hi­tyk­sen myötä) ja että nyt olisi täy­del­lis­es­ti irrot­taudut­ta­va mate­ri­aalis­es­ta elämäntavasta.

  Entä jos Venäjä pyrk­isi Iranin kaltaisek­si total­i­taarisek­si teokra­ti­ak­si, jos­sa pääuskon­tona olisi ortodok­sisu­us, jos­ta. Ideana olisi etni­nen venäläisyys ydis­tet­tynä ortodok­sisu­u­teen ja total­i­taris­mi­in. Ja jos bkt lask­isi, niin se olisi ihan ok.

  Eli “taloudelli­nen lep­pois­t­a­mi­nen” saat­taisi olla tavoitel­tu asia Venäjäl­läkin. Ei tosin perus­tu­lon kaut­ta, kuten Soin­in­vaara on ehdottanut.

 7. Se paskin ske­naario tässä on se, että ydin­voimaloiden päästöil­lä peit­el­lään, perustel­laan ja oikeutetaan Kievi­in suun­nat­tua ydin-iskua. Siinä menee sit­ten joku 1,5 miljoon­aa ihmistä ja sen jäl­keen Venäjä saa sanel­la halu­a­mansa rauhan.

  Itse toivon, että näen usei­ta sienip­il­viä idässä juuri ennen kuole­maani. Vai­h­dan joditabletit sham­pan­jaan odotellessani

  1. Eikös ole melko help­poa erot­taa ydin­pom­min ja ydin­voimalan päästöt toi­sis­taan? Ydin­pom­mi myös pitää sem­moista meteliä, ettei sitä voi salaa maan pääl­lä räjäyt­tää. Tuskin edes maan allakaan, kos­ka räjähdys näkyy seismografeissa.

 8. Veikkaan, että 19. päivä on venäjä luonut itselleen moraalisen, juridis­en ja muutenkin paskan perustelun sille, että se voi toteut­taa ydin-iskun Kieviin. 

  Ja jos joku lukee tuo­ta min­un viesti­his­to­ri­aa, niin 5000 euroa kuus­sa ja asun­to Helsingistä niin muu­tan sinne ker­tomaan havainnoistani.

 9. Osmo Soin­in­vaara nos­ti esi­in tuos­sa Ver­den artikke­lis­sa ettei vihan pitäisi kohdis­tua viat­tomi­in venäläisi­in vaan Vladimir Putiniin. 

  Tänään oli Län­siväylä lehdessä yleisöosas­tol­la lyhyt luk­i­jan mielipi­de kir­joi­tus jon­ka oli laat­in­ut Peter Maksi­now, joka on van­ha idänkau­pan vet­er­aani ja hänen van­hempansa oli­vat venäläisiä emi­grant­te­ja jot­ka pak­eni­vat Venäjän val­lanku­mous­ta Suomeen 1917 ja sodan jäl­keen Peterin setä Vasili Mak­si­mov jou­tui ns.Leinon vankien listalle jot­ka van­git­ti­in 1945 ja vieti­in Neu­vos­toli­itoon ilman varsi­naista pidä­tys tai karko­tus määräys­tä, aiheesta on kir­joitet­tu usei­ta tietokir­jo­ja. Peter Msksi­now otti kan­taa siihen että vas­tuu on myös niis­sä venäläi­sis­sä jot­ka ovat äänestäneet Yht­enäistä Venäjä puoluet­ta ja sen tukipuoluei­ta Venäjän duuman vaaleis­sa. Oppo­si­tio­ta äänestäneet venäläiset siis Boris Nemtso­vin ja Alek­sis Naval­tyin äänestäjät ovat todel­li­nen oppo­si­tio Vladimir Putinn ulko-ja sisäpolitiikalle

 10. Län­si­mail­la on huonot mah­dol­lisu­udet voit­taa tämä sota ilman että tulee tap­pi­oi­ta. Län­si­maitakin naker­taa kaup­pa­so­ta, kos­ka öljyn, kaa­sun ja bulkki­tavaran kuten lan­noit­tei­den ja muiden kemikalien tuon­ti Venäjältä lop­puu ja kor­vaavia lähteitä ei saa­da käyt­töön. Ruo­ka- ja polt­toainepu­la uhkaa. 

  Putin ei tule antau­tu­maan kos­ka hän on yksinker­tais­es­ti mie­len­vikainen. Oppo­si­tio Venäjäl­lä on van­git­tu tai maan­paos­sa eikä pysty tekemään mitään. Hän ei enää palaa neu­vot­telupöyti­in län­si­maid­en kanssa kos­ka hän on jo sotarikolli­nen ja tietää että reis­su Haagi­in ja elinikäi­nen vankeustuomio odot­taa. Mah­dol­lisu­us että joku omas­ta porukas­ta syr­jäyt­tää tai sala­murhaa hänet on hypo­teet­ti­nen. Hän ei myöskään ole sel­l­ainen pelkuri että tek­isi itse­murhan tai lähtisi maanpakoon.
  Ja kuten on monas­ti todet­tu, oma kansa tukee hän­tä. Hän voi piiloutua jon­nekin maaseudulle ja hänet ote­taan sanka­ri­na vastaan.

  Länsimailla/Natolla ei ole oikeas­t­aan muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta saa­da sota lop­pumaan kuin viemäl­lä joukko­ja ja lentokonei­ta Ukrainaan ajaak­seen venäläiset pois. Se ris­ki että Venäjä julis­taa sodan Natoa vas­taan ja aloit­taa euroop­palais­ten kohtei­den pom­mit­tamista on otet­ta­va. Sil­loin isketään takaisin, ja kovaa. Län­si­maid­en ohjus­puo­lus­tuk­sen pitäisi olla tehokkaam­paa, vai mihin ne amerikkkalais­ten mil­jardit ovat uponneet? 

  Jos Venäjän annetaan voit­taa Ukrainan “oper­aa­tio” niin seu­raavak­si voiton­riemuis­saan hän iskee Suomeen joka on Naton tur­vatakuiden ulkop­uolel­la. Putin ei enää ajat­tele seu­rauk­sia, hänen on saata­va lyödä naa­puri­mai­ta ja muo­dostaa puskurivyöhyk­keen. Sit­ten kun Suo­mi, tai ainakin eteläiset osat ja Ahve­nan­maa on miehitet­ty, ja län­si­maat kär­sivät ruo­ka- ja polt­toainepu­las­ta, niin hän palaa neu­vot­telupöyti­in ja kut­suu län­si­jo­hta­jat Jal­taan ja sopii Euroopan uud­es­ta jaos­ta. Ja se jako on sit­ten ainakin seu­raa­vat 100 vuot­ta voimassa. 

  Kiitän jo etukä­teen kaikkia keskus­tan ja demarei­den ja vasem­mis­toli­iton kan­nat­ta­jia siitä että ette ole viimeisen 30 vuo­den aikana ole antanut edes keskustel­la asial­lis­es­ti Suomen Nato-jäsenyy­destä, ja aina esit­täneet pitkän lis­tan argu­ment­te­ja mik­si se ei käy. Te olette syyl­lisiä tähän tilanteeseen.

  1. Sil­loin isketään takaisin, ja kovaa. Län­si­maid­en ohjus­puo­lus­tuk­sen pitäisi olla tehokkaam­paa, vai mihin ne amerikkkalais­ten mil­jardit ovat uponneet? 

   Venäläisil­lä on kuulem­ma hyper­soon­isia ohjuk­sia, joiden tor­ju­mi­nen on han­kalaa. Jos venäläiset ampu­vat Rot­ter­damin ja Ham­purin sata­mat ja teol­lisu­usalueet päreik­si (tämä vaatisi ehkä tak­tisen ydi­naseen käyt­tämistä), nykyi­nen elämän­ta­pa käy aika mah­dot­tomak­si. Tämä olisi ihanteelli­nen tulos, jos se ei johtaisi globaali­in ydin­so­taan vaan nälän­hätään ja tavanomaisi­in soti­in, jois­sa Euroopan nuoriso aseistettaisiin.

   Jos Ukrainan tilanne ei ala itses­tään ratke­ta, kan­nat­taa var­maan käyt­tää salami­tak­ti­ikkaa venäläiseen tapaan: annetaan ensin niitä Mige­jä ja kent­tiä Ukrainalais­ten käyt­töön. Antaa­han Valko-Venäjäkin käyt­tää omaa aluet­taan, joten sota pysy­isi vielä siinä mielessä symmetrisenä.

   1. Venäjän hyper­sooniset ohjuk­set vaikut­ta­vat samankaltaisil­ta kuin Sak­san nat­sien 1944 ja 1945 kehit­tämät ihmeaseet. Ne kun oli­si­vat kuulem­ma muut­ta­neet sodan kulun. Eivät muuttaneet. 

    Veikkaan, että Venäjän hyper­sooniset ohjuk­set voi laskea sormilla.

  2. Tuo näke­mys että Naton ja Venäjän välil­lä tulisi sota ei ole mitenkään kenellekään hyvä ratkaisu kos­ka sil­loin puhuaan ydinaseista.Siinä häviää kaikki.Voittajia ei ole.

   Suomen pitkä itära­ja Venäjän kanssa ei ole uhka Suomelle vaan Suomen­lah­den kaut­ta kulku Pietarista eteen­päin on haaste Venäjälle kos­ka Kalin­ingradin huolto on riip­pu­vainen mer­ili­iken­teestä. Ahve­nan­maa on kieltämät­tä ris­ki aluet­ta mut­ta sen puo­lus­tamiseen on Suo­mi itse asi­as­sa sitoutunut vaik­ka Ahve­nan­maa on demil­i­tarisoitu kos­ka sotati­las­sa tilanne on toinen. Venäjän asevoimat on nyt niin sidot­tu Ukrainas­sa ja tap­pi­ot ovat val­ta­vat että tämä oper­aa­tio kestää vielä Venäjältä kauan ja eikä se lopu siihen kun Kio­va val­lataa jos val­lataan. Mies tap­pi­ot Venäjäl­lä on 2 viikos­sa enem­män kuin mitä sil­lä oli 10 vuo­den aikana Toises­sa Tšetšen­ian sodas­sa. Myös n Venäjän asevoimien tila ja kun­to ovat yllät­täneet Putinin vaik­ka hän on antanut sat­san­nut paljon Venäjän asevoimi­in 22 vuo­den aikana.

   Ukraina on ollut Venäjälle aina puskurivyöhyke siitä asti kun Neu­vos­toli­it­to rom­ahti. Suo­mi ei ole tässä ase­mas­sa kuin Ukraina jon­ka his­to­ria, väestölli­nen ja uskonolli­nen ja kielelli­nen rakenne on aivan toise­nalainen kuin Suomes­sa. Venäjä ei ole koskaan hyväksynyt itsenäistä Ukrainan valtiota. 

   Venäjä on hyväksynyt itsenäisen Suomen val­tion. Ukrainan val­tion syn­ty on Venäjälle niin paha ongel­ma että sen ymmärtämi­nen pere­htymi­nen Urainan yhteiskun­nall­si­in rak­en­teisi­in ongelmi­in on suo­tavaa . Ukrainan par­la­men­tis­sä on ollut koko maan itsenäisyy­den ajan vuodes­ta 1992 asti venäjämieliset edus­ta­jat (Itä-Ukrainas­ta) ja ukrainalaiset nation­al­is­tit (Län­si-Ukrainas­ta) 50/50 paik­ka jakona niin että mitään uud­is­tuk­sia ei ole Ukrainas­sa tehty vuodes­ta 1992. .Oranssi­val­lanku­mous 2004 ja Ukrainan val­lanku­mous 2014 oli Venäjältä kat­sot­tuna Venäjälle sisäpoli­it­ti­nen eikä ulkopoli­it­ti­nen ongelma.

 11. Kävi samoin kuin kuningas Kroisok­selle joskus kauan sitten.

  Oraakke­li sen siinä sit­ten viime het­kel­lä kek­si, että Kroisos tuhoaa hyökkäyk­sel­lä suuren valtakunnan.

  Ja niin­hän siinä kävi. Val­takun­ta meni Kroisokselta.

  Eräs hah­mo olisi ollut valmis vai­h­ta­maan val­takun­tansa hevoseen.

  Val­ta turmelee ehdot­tomasti kos­ka se on pahin myrkky.

  Mikä tahansa muu päi­hde on lievem­pi kuin val­ta. Pieni nokare tuhoaa kaiken.

  Ukrainan sota johtaa yhä pahenevaan kier­teeseen jos­ta ei voi päästä ulos.

  1. Ukraina on liian iso val­tio jot­ta Venäjä voisi sen val­la­ta. Kun kat­soo tämän het­k­istä Venäjän soti­aal­lista men­estys­tä on se jäänyt jäl­keen tavoit­teesta. Venäjän talous ei kestä pidem­pää sota­toimia. Se on jo huo­mat­tu. Tänään tuli tietoa että Venäjä ja Ukraina neu­vot­telet itse yksi­tyisko­htaisem­mista asioista. Venäjää on pain­os­tet­tu neu­vot­tele­maan toden­näköis­es­ti Krem­lin sisäl­lä on asi­as­ta eri­laisia näke­myk­siä. Venäjän tap­pi­ot ovat selitet­tävä kansalle ennem­min tai myöhem­min. Kiina ja Yhdys­val­lat neu­vot­tel­e­vat huomeen Ital­ias­sa ensim­mäistä ker­taa Ukrainan sodas­ta. Jonkin­lainen lop­putu­los on parem­pi. Venäjän asevoimat ovat alakynneesä

 12. Mikähän muuten Suomen kohta­lo tässä onkaan? Suomea vas­taan on jo työstet­ty pro­pa­gan­daa: lap­sikaap­pauk­set; Bäck­manin kolon­nan touhut eri mediois­sa ja pahim­pana yri­tys herät­tää vihaa suo­ma­laisia kohtaan väit­tämäl­lä Stal­in­in joukko­murhia suo­ma­lais­ten tekemik­si. Lisäk­si selvä valmis­tau­tu­mi­nen pien­ten joukko­jen asut­tamiseen tärkei­den kohtei­den vier­essä. Mitä jos Venäjäl­lä on jo tehty hyökkäys­su­un­nitel­mat lähivu­osille? Mik­si muuten nähtäisi­in täl­lainen vai­va, ja ei tätä kaikkea ole ainakaan ystävyy­destä tehty. Nyt sit­ten ollaan palk­it­se­mas­sa täl­lainen murhaa­javal­tio mil­jardikaupoil­la ydin­voimalas­ta, jon­ka rak­en­ta­ja mukana täysil­lä Putinin sota­toimis­sa? Sel­l­ainen kansalli­nen häpeä ja Ukrainan uhrien pet­tämi­nen, että vie Suomelta kaiken kun­nioituk­sen jos tapah­tuu. Här­mälä ui jo ukrainalais­ten ver­essä, joka on vuotanut jo yli kahdek­san vuot­ta, mut­ta mik­si kaikkien pitää olla tässä maas­sa munat­to­mia inisiöitä jot­ka eivät lyö nyrkkiä pöytään? Nyt pitää sit­ten muka vain toivoa että kulis­seis­sa tapah­tuu, niin Naton kuin Fen­novoiman kanssa? Ennen sotaa Lin­tiläkin yrit­ti väistää jopa PV:n huo­let. Vahinko että puo­let kansane­dus­ta­jista taisi vas­ta nyt herätä poli­ti­ikan isoi­hin jut­tui­hin ja koko Nato-optiokin oli tähän asti vain keino väistää kaik­ki puhe puo­lus­tus­poli­ti­ikas­ta, ja nyt sit­ten alkoi­vat lukea jotain poli­ti­ikan aapista a:sta aloit­taen. Pistää vihaksi.

  1. Suo­jelupoli­isi voisi tehdä dosent­ti Bäck­man­nin ja hänen suo­ma­lais­ten hen­gen­heimo­lais­ten toimin­nas­ta erään­laisen sisäisen kansal­lisen tur­val­lisu­u­den selvi­tyk­sen . Täl­läisiä kansal­lisen tur­val­lisu­u­den selvi­tyk­siä tehdään täl­lä het­kel­lä myös Venäjän oli­garkeille ja Yhdys­val­lois­sa on karkotet­tu muun muas­sa venäläi­nen agent­ti Maria Buti­na kos­ka hän toi­mi tiivi­is­sä yhteistyössä Don­ald Trumpin pres­i­dentin­vaa­likam­pan­ja tiimin kanssa anta­mal­la Venäjän hallinnon keräämiä tieto­ja vastapuolen ehdokkaas­ta siis Hillary Clin­ton­ista. Sodan aikana ja itse asi­as­sa ennen sotaa tehti­in Valpon toimes­ta lis­tat vaar­al­li­sista henkilöistä Suomes­sa jot­ka tekivät yhteistyötä Neu­vos­toli­iton tiedustelu­palvelun kanssa.

  2. Tuo lap­sikaap­paus tapaus tai yleen­sä huolta­ju­us kii­s­tat Venäjän vira­nomais­ten kanssa olisi pitänyt selvit­tää ajat sit­ten. Onhan se absur­dia että Venäjän lap­si­asi­ain­val­tu­utet­tu Pavel Asta­hov rähjäsi Suomen vira­nomais­ten toim­intaan Pres­i­dentin­lin­nas­sa 2010. Kun Venäjän lap­si­asi­ain­val­tu­utet­tu jär­jestää tiedo­tusti­laisu­u­den Pres­i­dentin­lin­nas­sa ilman että tasaval­lan pres­i­dent­ti ei ole siitä tietoinen on tilanne absur­di. Tar­ja Halo­nen ei edes tien­nyt koko miehen vierailus­ta Pres­i­dentin­lin­nas­sa. Tar­ja Halosen ulkopoli­ti­ikan mokia Suo­mi nyt mak­saa jälkikä­teen. Onnek­si Sauli Niin­istö on onnis­tunut paikkaa­maan näitä edeltäjän­sä virheitä .

  3. Fen­novoiman rak­en­ta­ma ydin­voimala ei ole Mika Lin­tilän vas­tu­ul­la vaan se on Fen­novoiman omis­ta­jien. Elinkeino­min­is­ter­iö tulee vas­taan sil­loin kun STUK antaa tur­val­lisu­us selvi­tyk­sen . Mitään edel­ly­tyk­siä ei ole jatkaa han­ket­ta Rosatomin kanssa. Fen­novoiman luvas­ta päät­ti aikoinaan min­is­ter­it Jan Vapaavuori ja Olli Rehn

 13. Sodan yksi suurim­mista häviäjistä saat­taa olla Suo­mi. Venäjän ja Suomen väli­nen rautatieli­ikenne lop­puu nyt VR:n ilmoituk­sen mukaan tavar­ali­iken­teenkin osalta. Tarkoit­ta­nee käytän­nössä yt-neu­vot­telu­ja moni­in Suomen satami­in, joiden kaut­ta on men­nyt tran­si­toli­iken­net­tä. Ruot­si­in olisi rautatiey­hteys, mut­ta päätös sinne johta­van radan sähköistämistä jäi vuosik­si poli­it­tisen vat­u­loin­nin kohteek­si, ja vaik­ka sähköistyspäätös saati­in viime vuon­na aikaan, toteu­tus on valmis vas­ta 2024. Eli ei auta tähän tilanteeseen. Lapin rataa ei ole toteutet­tu. Suo­mi on huolto­var­muu­den kannal­ta täl­lä het­kel­lä pahasti pussinkaulas­sa, kos­ka Lapin kaut­ta kulke­vat tavar­ali­iken­teen kelvol­liset ratay­htey­det Atlantille on poli­it­tisin päätöksin jätet­ty toteuttamatta.

  Suomes­sa saat­taa olla lop­pu­vuodes­ta edessä yksi EU:n pahim­mista inflaa­tioista. Teol­lisu­utemme on ollut yksi EU:n Venäjä-riip­pu­vaisim­mista raa­ka-aine­hank­in­nois­saan. Varas­tot riit­tävät vielä 2–3 kuukaut­ta. Mitä tapah­tuu sen jäl­keen, on iso kysymys­merk­ki. Maa­pal­lon laivali­ikenne on pitkälti varat­tu tule­viksi kuukausik­si. Tosin kont­ti­laivali­iken­net­tä sot­kee se, että maa­pal­lon kon­teista use­ampi pros­ent­ti on Venäjälle lähete­tyis­sä tai sieltä lähetet­ty­jen laivo­jen matkas­sa — joi­ta ei pakot­tei­den joh­dos­ta saa purkaa siel­lä minne ne oli tarkoitet­tu, mikä merk­it­see lähikuukausien ajan mm. maail­man­laa­juista kont­tien niukku­ut­ta, ja huo­mat­taasti nous­sei­ta kont­tikul­je­tusten hin­to­ja. Se ei asi­aan vaiku­ta oikein mitenkään, minkä maan lipun alla lai­vat ovat, sil­lä Suomenkin lipun alla ole­vat lai­vat tekevät nyt sel­l­aisia matko­ja, mis­tä tien­aa­vat parhaiten.

  Suomes­sa on nyt täystyöl­lisyys, jopa noin 74 %:n työl­lisyysas­teel­la, mut­ta ei hyvän yksi­tyisen talouden suh­dan­teen takia, vaan sik­si että val­tio ottaa niin huo­mat­ta­van paljon velkaa että lisäve­lan­otol­la työl­lis­tetään nyt niin monia. Joitain vuosia niin voi tehdäkin. Lop­putu­lok­se­na näyt­täisi ole­van rajusti ylivelka­an­tunut euroalue. Suomen val­tion­lain­o­jen korot ovat nyt kovaa vauh­tia nousus­sa, mikä näkyy tulev­ina vuosi­na val­tion tilin­päätök­sis­sä kas­vav­ina velka­menoina, joi­hin val­tion tuloista menee jatkos­sa taas isom­pi osa. Edessä voi Ukrainan sodan seu­rauk­se­na lähivu­osi­na olla elin­ta­son laskua isol­la osal­la suo­ma­lai­sista. Esimerkik­si elin­tarvikkei­den kulut­ta­jahin­to­jen isom­pi nousu on vas­ta koh­ta edessä. Maail­man­markki­nahin­nat ovat jo nousseet. Ben­san ja dieselin hin­natkin ennustei­den mukaan tule­vat tänä vuon­na nouse­maan vielä selvästi nykyis­es­tä. Kun päälle on tulos­sa 12 kk:n euri­borin nousu plus­salle, joka ennustei­den mukaan tapah­tuu huhti- tai toukoku­us­sa, niin asun­tove­lal­liset ja fir­matkin pää­sevät näkemään Suomes­sa koh­ta taas korkeam­paa korkomeno­ta­soa — johon moni ei ole varautunut mitenkään.

 14. Täy­den­nyk­senä vielä: sota-alueet ihmisi­neen ovat toki sodan suurimpia häviäjiä. Mut­ta välil­lis­ten häviäjien joukos­sa Suo­mi saat­taa Venäjän rajanaa­pu­ri­na kär­siä eri­tyisen isoa taloudel­lista vahinkoa. Niistä vahin­go­ista pääosa lie­nee kuitenkin vas­ta edessä. Sodan ja siihen liit­tyvien pakot­tei­den myötä Suo­mi on taloudel­lis­es­ti ja vien­nin sekä tuon­nin kannal­ta puss­in­perässä, kun kun­nol­liset vai­h­toe­htoiset sähköiset liiken­ney­htey­det Suomen vien­nille ja tuon­nille on jätet­ty kehittämättä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.