Mitä Putinin sodan jälkeen?

Kir­joitin Verde-lehteen paljon lue­tun pääkir­joituk­sen siitä, mitä Putinin sodas­ta seu­raa. Kir­joituk­sen voi lukea tästä.

Kaikkea ei kir­joituk­seen mah­tunut enkä ehtinyt selvit­tää. Sik­si esitän tässä pari lisänäkökohtaa.

Kir­joitin, että Putin arvioi aivan väärin koko sodan ja oikeasti kuvit­teli, että huo­mat­ta­va osa ukrainalai­sista toiv­ot­taisi venäjän armei­jan ”vapaut­ta­jana”. Täy­del­lis­es­tä vääri­narvios­ta ker­too sekin, että val­tion omis­ta­ma Ria Novosti ‑lehti julka­isi lauan­ta­iaa­mu­na ilmeis­es­ti etukä­teen kir­joite­tun artikke­lin, jon­ka lähtöko­htana oli, että Ukraina on antau­tunut ja palautet­tu Äiti-Venäjän huo­maan, ja ylisti tästä Putinia. Kir­joi­tus pois­tet­ti­in nopeasti, mut­ta se oli jo ehtinyt tal­len­tua Inter­netin syvyyk­si­in. Tämä moka ker­toi paljon siitä, miten asioiden kuvitelti­in menevän.

Jos tämän sodan jäl­keen Ukraina säi­lyt­tää itsenäisyyten­sä, syn­tyy kysymys sodan tuho­jen kor­vaamis­es­ta. Venäjän pitäisi mak­saa sotako­r­vauk­sia, mut­ta se saat­taa olla siihen halu­ton. Niin­pä muun maail­man pitäisi per­iä kor­vauk­set Venäjältä ja tilit­tää Ukrainalle.

Seu­raa­va tek­sti voi olla joidenkin mielestä ehkä vähän ufol­o­gista, mut­ta se on tarkoitet­tu hah­motel­mak­si siitä, mis­tä suun­nas­ta ratkaisua voidaan etsiä. Tässä en kiin­nit­täisi liiak­si huomio­ta kan­sain­väliseen lakin, sil­lä Venäjä on toimin­nal­laan mitätöinyt sen oma­l­ta osaltaan.

Yksi rahoi­tus­lähde voisi olla venäläisen omis­tuk­sen kon­fiskoin­ti ja sen käyt­tämi­nen sotako­r­vauk­si­in. Tämä sisältäisi myös venäläis­ten pankkien varoja.

Toinen mah­dol­lisu­us olisi aset­taa kaikelle Venäjältä tule­valle tuon­nille ylimääräi­nen tul­li, jon­ka tuot­to mak­set­taisi­in Ukrainaan. Mikäli kyse on tuot­teista, joiden hin­ta määräy­tyy maail­man­markki­noil­la, tuo tul­li menee pääasi­as­sa venäläis­ten mak­set­tavak­si alemp­ina vientihintoina.

Jos menee ja hävit­tää toisen maa­ta, on aivan oikein, että joutuu sen itse maksamaan.

 

43 vastausta artikkeliin “Mitä Putinin sodan jälkeen?”

 1. Helen voisi näyt­tää mallia.
  Välit­tömästi Venäjän kaa­suhana kiin­ni. Jos kaa­sun tuot­ta­javal­tio menee ja hyökkää naa­puri­maa­han, niin eihän sieltä kaa­sua osteta.

  Jos sodan jäl­keen ei kor­vaa­vat ener­gia­muodot ole käytet­tävis­sä, niin venäjän fos­si­ili maakaa­sus­ta sotako­r­vaus­tul­li­mak­su Ukrainalle.

  1. Itse olen Venäjä-his­to­ria-fri­ik­ki, eli lukenut ”kaik­ki kir­jat”, keskustel­lut näistä asioista paljon mm. ystäväni Ohto Man­nisen kanssa, joka on Suomen johta­va sotahis­to­ri­oit­si­ja. Olen itsekin tehnyt his­to­riatutkimus­ta alku­peräisi­in venäläisi­in doku­ment­tei­hin perustuen mm. Kos­tian­vir­ran tais­telu 1713 ja Viipurin mene­tys 1944. Lisäk­si olen tehnyt idänkaup­paa 30+ vuotta.

   Tältä poh­ja­ta olen tätä mieltä ”Mitä Putinin sodan jälkeen?”

   Putinin sodan jäl­keen Putin ei ole enää val­las­sa. Kysymys kuu­luu siis niin, että mikä poruk­ka sil­loin on val­las­sa Kremlissä.

   Taval­lis­es­ti Krem­lis­sä tehdään val­lan­vai­h­dos sisäpi­irin toimes­ta, ”bysant­tisen” pros­essin kaut­ta ja yllättäen. 

   Kiin­nos­tuneit­ten kan­nat­taa lukea Cather­ine Bel­tonin kir­ja ”Putin’s People”(2020). Siinä ker­ro­taan yksi­tyisko­htais­es­ti Putinin val­taan­tu­losta eloku­us­sa 1999 van­ho­jen KGB-porukoiden toimes­ta ja rahoil­la. Sama poruk­ka on siel­lä edelleenkin puikoissa.

   Ukrainan sota lop­puu vain Venäjän kansan toimes­ta, kun tuo KGB-poruk­ka tulee siihen tulok­seen, että ”baabushkat”, eli viisaat van­hat naiset tule­vat kaduille osoit­ta­maan mieltä ja Venäjä uhkaa hajo­ta. Meinaa tul­la Punaisen torin värivallankumous.

   Lop­pu­peleis­sä baabushkat siis päät­tävät asioista Venäjäl­lä, sil­lä hei­dän pam­put­taisen­sa on kiel­let­ty (hei­dän rin­nal­laan oli­garki­atkin ovat ihan paperia).

   Mikä saa sit­ten baabushkat tule­maan kaduille?
   1) Eläk­er­a­hat eivät riitä elämiseen ja pankke­ja menee nurin
   2) Sodas­sa tapetaan viat­to­mia pieniä lap­sia, joi­ta venäläiset rakas­ta­vat yli kaiken
   3) Venäläiset hyvin tietävät, että uutiskanavis­sa heille koko ajan vale­hdel­laan, mut­ta jos­sain vai­heessa ukrainalaisen vel­jeskansan mas­samurhaami­nen menee liian pitkälle ja suuri määrä baabushko­jen lap­sia ja lapsen­lap­sia tulee arkuis­sa kotiin…

   1. Venäjäl­lä on tai laki, joka kieltää poli­isia ampumas­ta naisia kohti edes katumel­lakois­sa. Googlauk­sen perus­teel­la jotkut duuman jäsenet halu­si­vat muut­taa lakia 2015 mut­ta ilmeis­es­ti tulok­set­ta. Kyseinen laki tukee Sepon baabush­ka-teo­ri­aa — joka muutenkin on eri­laisu­udessaan virkistävä.

 2. Osmo, pääkir­joituk­ses­sasi sanoit että “Järke­vien ihmis­ten maail­mas­sa Suomen ei var­maankaan kan­nat­taisi kuu­lua Natoon”. Kum­malli­nen aja­tus. Järke­vien ihmis­ten maail­mas­sa Naton jäsenyy­destä ei olisi mitään haittaa.

  1. Venäjän val­in­to­jen ymmärtämisessä aut­taa suuresti jos ne aset­taa venäläisen ajat­telun viiteke­hyk­seen, kat­so ever­sti evp Mart­ti J. Karin esi­tys Jyväskylän yliopis­ton yleisölu­en­tosar­jas­sa. Län­tisen ajat­telun viiteke­hyk­sessä valin­nat saa­vat hel­posti ‘jär­jet­tömän’ leiman.

   Kari on pääe­sikun­nan enti­nen apu­laistiedustelupääl­likkö, nykyään Jyväskylän Yliopis­ton opettajakuntaa.

   1. Kiitok­sia Mikko, että toit linkin tähän esi­tyk­seen. Suosit­te­len esi­tyk­sen katsomista/kuuntelemista jokaiselle tämän blo­gin keskustelijalle. 

    Kari analysoi todel­la mie­lenki­in­toisel­la taval­la venäläisen ja län­si­maisen ajat­telun perus­tavaa laat­ua ole­via ero­ja ja ero­jen syn­nyn syitä. Eri­tyisen herkulli­nen on hänen ana­lyysin­sä venäläis­esen totu­us- ja val­hekäsi­tys­ten mon­i­naisu­ud­es­ta. Venäläi­nen “tak­ti­nen totu­us” selit­tää monia mei­dän mielestämme jär­jet­tömiä väitteitä.

    Olen tässä viime vuosi­na lueskel­lut Venäjää käsitelleitä kir­jo­ja mm Gesseniä, Bel­to­nia ja Lau­re­nia. Kir­jo­jen kuvauk­set Venäjästä ovat sopu­soin­nus­sa Karin ana­lyysin kanssa.

   2. Vaik­ka luen­to oli mie­lenki­in­toinen, en jak­sa ottaa sitä kovin tosis­sani. En nimit­täin ymmär­rä, miten toim­inta­mallit periy­ty­i­sivät vuo­sisato­jen takaa eri­tyis­es­ti mod­ernisoituneis­sa yhteiskun­nis­sa. Ei kai kukaan ottaisi kovin tosis­saan, jos väit­täisi esimerkik­si, että suo­ma­laisu­u­den piir­teet periy­tyvät muinaiskäräjiltä tai suurvaltakaudelta.

    Suo­mi ja vaikka­pa Korea ovat hyviä esimerkke­jä siitä, miten nopeasti per­in­teet kari­se­vat mod­ernisaa­tion edetessä. Venäjä voi olla hitaampi mut­ta var­masti se ei ole pysynyt paikallaan vuosisatoja.

  2. Järke­vien ihmis­ten maail­mas­sa ei ehkä tarvit­sisi bud­je­toi­da niin paljon rahaa soti­las­menoi­hin kuin Nato-maid­en tulee tehdä. Mut­ta tok­i­han jo muinaiset rooma­laiset sanoi­vat, että ihmi­nen on ihmiselle susi.

   1. Suo­mi käyt­tää soti­las­menoi­hin jo täl­lä het­kel­lä paljon enem­män kuin NATO-vaatii. Toki iso osa siitä on bud­jetin ulkop­uolel­la asevelvol­lis­ten palkat­tomana työnä, mut­ta ihan yhtälail­la asevelvol­lis­ten aika on kus­tan­nus kuin kan­ta­henkilökun­nalle mak­set­tu palkkakin.

 3. Opti­mis­mi on var­maan hyödyl­l­listä ja hen­gen nos­tat­ta­mi­nen tarpeen. Euroop­pa muut­tuu ja Suo­mi muut­tuu siinä samal­la. Putin toim­into­jen toteami­nen ennal­ta arvaa­mat­tomik­si menee kyl­lä pieleen. Selkeä suur­val­ta-asetel­man palaut­tamiseen tähtäävä ja suo­ravi­ivainen poli­ti­ik­ka on ollut nähtävis­sä. Suomeenkin kohdis­tuu uhkia, mut­ta näi­den havait­sem­i­nen on jäänyt lähin­nä “tätä maa­ta ei myyrä”- kom­ment­tien tasolle. Juuri ketään ei ole kiin­nos­tanut se, mitä suomea koske­via lake­ja siel­lä on esitet­ty ja aje­taan läpi. Yksi ylit­ti uutiskyn­nyk­sen ja sekin oli sekä tulkit­tu että suomen­net­tu väärin. 

  Tässä vai­heessa tule­vaisu­ut­ta on han­kala ennus­taa. Se sivu­utet­ti­in, että Putin sai valko-venäjän tässä sivus­sa ihan epä­suo­ral­la uhkaamisel­la. Sen ver­ran kovaa vas­tar­in­taa tuli Ukrainal­ta heti alku­un, että “rauhan­tur­va­op­er­aa­tios­ta” siir­ryt­ti­in ydi­na­seil­la uhkaamiseen muu­ta­mas­sa päivässä. Tämä menee var­masti muis­to­jen kir­jan lisäk­si myös Gui­nessin ennä­tys­ten kir­jaan. Se on uusi rys­simisen maailmanennätys!

  Sodan jatku­mi­nen tilanteessa, jos­sa aloi­tus on men­nyt käsikir­joituk­ses­ta poiketen pitää sisäl­lään mon­en­laisia mah­dol­lisia kehi­tyskulku­ja. Hyvää vai­h­toe­htoa en ole löytänyt ja Ukraina ei ole mis­sään tapauk­ses­sa voit­ta­mas­sa sotaa. Venäjä taas on melko var­ma häviäjä. Eri ske­naar­i­oi­ta pohdit­taes­sa voi kuitenkin olla tyy­tyväi­nen siihen, että alle­gro edelleen kul­kee. Rajali­iken­teen rajoituk­sia pitäisi muutenkin pohtia. Olisiko kuitenkin parem­pi ava­ta rajaa enemmän?

  Joitakin var­mo­ja asio­ta Suomes­ta kan­nat­taa var­maan todeta:
  Venäjänkieli­nen yle on hieno ja kan­natet­ta­va asia. https://yle.fi/novosti
  Venäläisi­in kohdis­tu­va kaltoinko­htelu on Putinille eduk­si. Huonoon kohtelu­un ja rasis­mi­in ei kan­na­ta ryhtyä.

  1. Venäläisi­in kohdis­tu­va kaltoinko­htelu on Putinille eduk­si. Huonoon kohtelu­un ja rasis­mi­in ei kan­na­ta ryhtyä.

   Tietenkin. Täl­lä vuosi­tuhan­nel­la Suomeen tulleet venäläiset (met­al­li- ja raken­nustyöläisiä) pitää kohteliaasti saat­taa rajalle. Supo vale­htelee, jos se väit­tää pystyvän­sä hal­lit­se­maan kym­me­nien tuhan­sien henkilöi­den muo­dosta­maa uhkaa.

   Työ­nan­ta­jat toki valit­ta­vat. Olkoon tämä tilanne opetuk­se­na meille kaikille.

  2. Venäläis­ten ei myöskään pitäisi pystyä omis­ta­maan maa­ta Suomes­ta, kuten eivät suo­ma­laisetkaan Venäjältä minkään mielekkään etäisyy­den päästä rajas­ta. Kaik­ki täl­lainen epäsym­metrisyys ja myön­ny­tys ovat vih­jeitä siitä, että täältä irtoaa.

 4. Vihreiltä odot­taisin heti täl­laista lis­taa: Suo­mi Natoon suo­ral­la hake­muk­sel­la, puo­lus­tus­ra­hoi­hin heti selvä koro­tus; ilma­tor­jun­ta­hanket­ta nopeutet­ta­va ja suuren­net­ta­va; raken­net­tavi­in Poh­jan­mai­hin heti kaik­ki aseis­tus mille jätet­ti­in varaus ja miinakiel­losta ulos. Ja tämä het­ki ei kaipaa mitään inter­sek­tion­aal­ista höpö­tys­tä joten tei­dän kan­nat­taisi lait­taa johto uusiksi.

  1. Juuri tuo ”inter­sek­tion­aa­li­nen höpö­tys” on län­nen voima: kansalaisy­hteiskun­ta eri­lai­sine näke­myk­silleen. Toki asi­at kri­isi­ti­lanteis­sa aset­tuvat mit­ta­suhteisi­in­sa, yhteinen näke­mys löy­tyy ja riv­it suoristuvat.

   1. Kolmio­draa­mat ja nais­ten nav­igoin­ti­taidot ovat tuhon­neet mil­jar­di­en edestä sota­laivo­ja USAs­sa ja Nor­jas­sa. Sev­astopolis­sa hil­jan palanut venäläi­nen lai­va lie­nee sen sijaan ihan oikeasti län­nen tekemä/sponsoroima sabotaasi.

    Venäjän aggres­si­ivi­nen poli­ti­ik­ka pal­jas­tui 2000-luvun alus­sa. Siitä huoli­mat­ta Sak­sas­sa val­taa pitäneet nais­poli­itikot laimin­löivät Sak­san soti­laal­lisen ja taloudel­lisen varautu­misen, viimeisim­pänä puo­lus­tus­min­is­ter­inä eräs EU-komis­sio­ta johta­va von der Leyen.

    Voin ava­ta em. seikko­jen evoluu­tiop­sykol­o­gista taus­taa jos haluat.

    Venäjän perään­tymistä helpot­taisi, jos Nato-maat tek­i­sivät täyskään­nök­sen ja rajoit­taisi­vat mieli­sairauk­sien juh­lis­tamista. Venäjän nykyi­nen mes­si­aa­ni­nen mis­sio “kris­til­lisyy­den puo­lus­ta­jana” ja vai­h­toe­htona per­in­teisiä arvo­ja syövyt­tävälle markkin­au­til­i­taris­mille olisi siten täytet­ty. Ei liene mikään salaisu­us, että eri­tyis­es­ti Macron on menet­tämässä malt­tin­sa kaiken wok­ismin suhteen.

    Wok­is­mi on myös asia joka kaik­ista pahiten jakaa län­nen nuorisoa: sen val­it­sem­i­nen Naton moraalisek­si stan­dard­ik­si on täysin käsit­tämätön ratkaisu. Ellei sit­ten tarkoi­tus ole murska­ta kaik­ki omae­htoinen ajat­telu ja itsenäisyys etsimäl­lä ne, jot­ka eivät suos­tu kut­sumaan peu­raa hevoseksi.

   2. Eri­tyis­es­ti Leyenin julis­tus ottaa kaik­ki Ukrainas­ta pak­enevat vas­taan on ilmeisen pahasti tais­te­lu­tah­toa vahin­goit­ta­va julis­tus, jota ei edes se edelli­nen virkaa hoi­tanut juop­po olisi voin­ut päästää suustaan.

    Vinkkinä suo­ma­laisillekin poli­itikoille, että rin­ta­makarku­rit voivat osoit­tau­tua melkoisek­si ongelmajätteeksi.

   3. Juuri näin, momi­ar­voisu­udessa ja avoimes­sa yhteiskun­nas­sa on voimaa. Ja nim­imerk­ki Olli S:n kan­nat­taa vähen­tää naisvi­haa, niin kom­men­tit ote­taan vakavammin.

  2. Soin­in­vaaraa kir­joit­ti: “Järke­vien ihmis­ten maail­mas­sa Suomen ei var­maankaan kan­nat­taisi kuu­lua Naton, mut­ta tilanne on toinen, jos ei voi­da luot­taa val­tion päämi­esten jär­keen. Putin ei ole ain­oa pres­i­dent­ti, jon­ka henkistä tas­apain­oa on epäilty. Oli­han sel­l­ainen vähän aikaa sit­ten myös Yhdysvalloissa.”

   Raja-Erk­ki toteaa, että Niin­istö on allekir­joit­ta­mas­sa tätä sopimus­ta ensi perjantaina.

   1. Tätäkään ei tietysti saa sanoa ääneen, mut­ta natoon ollaan nyt sit­ten menos­sa ja tästä on sovit­tu. Yhdys­val­lat tekee mmna päätök­sen, jon­ka jäl­keen tur­vataku­ut on ole­mas­sa. Tur­vatakuiden jäl­keen hake­mus menee muiden nato maid­en käsittelyyn.

 5. Suomen pitäisi olla joko selkeäm­min Putinin puolel­la ei-soti­laal­lise­na liit­toolaise­na, tai Naton ja EU: jäse­nenä yht­enäisessä rin­ta­mas­sa Putinin val­loi­tus­poli­ti­ikkaa vas­tus­ta­mas­sa. Nykyi­nen ikuis­es­ti jahkaa­va väl­i­ti­la on äärim­mäisen vaar­alli­nen ja johtaa pikaiseen sotaan Venäjää vastaan.

 6. Suomen nyky­poli­ti­ikkaan kuu­lu­va asei­den vien­ti Venäjän vihol­lis­mai­hin ja Nato-yhteistyö ilman tur­vatakui­ta on äärim­mäisen vaar­al­lista. Koh­ta kun Ukraina on val­loitet­tu on Venäjä tänne hyökkäämässä.

  1. Venäjän sotavoimien pelote­vaiku­tus on kyl­lä rapis­tunut päivä päivältä sodan edetessä.

   Aika moni­han oli vielä vähän aikaa sitä mieltä, ettei Suomen varus­tau­tu­mises­sa ollut mitään järkeä, kos­ka Pihko­van maa­han­lasku­di­vi­sioona val­loit­taa koko maan kri­it­tiset kohteet ilman mitään ennakko­varoi­tus­ta eikä pääe­sikun­nas­sa ker­itä edes etsiä liikekan­nallepanosu­un­nitel­man sisältävän kas­sakaapin avaimia. Ilmavoimatkin on pyy­hit­ty ensimin­u­ut­teina taivaan­tu­uli­in mas­si­ivisin täsmäohjusiskuin.

   Käytän­nössä Venäjäl­lä meni kuitenkin parisen kuukaut­ta voimien kokoamiseen rajalle, mikä ei jäänyt keneltäkään huo­maa­mat­ta. Joukko­jakin saati­in kasaan vain luokkaa 150–200 tuhat­ta — ja tämä ilmeis­es­ti edus­taa 75–80% maan oper­ati­ivis­es­ta voimas­ta. Hyökkäyk­sen eten­e­m­i­nen on ollut aivan onneton­ta, tap­pi­ot suuria ja huolto käytän­nössä rom­ah­tanut. Ilmeis­es­ti myös johtamisjär­jestelmässä on suuria ongelmia ja merkit­tävä osa viestin­nästä on ihan amatööri­ra­dioil­la kuun­neltavis­sa. Kaiken lisäk­si Ukrainan ilmavoimat pystyvät edelleen oper­oimaan kun taas venäläiset ovat kärsi­neet ilma­so­das­sakin varsin suuria tappioita.

   Vaik­ka pon­tenti­aal­ista vihol­lista ei tietenkään pidä koskaan aliarvioi­da, niin vaikut­taa vah­vasti siltä, että suo­ma­lais­ten pelot ovat olleet aikalail­la liioitel­tu­ja. Voisi­pa men­nä jopa väit­tämään, että mei­dän puo­lus­tu­voimat tosi­aankin oma­si­vat ihan riit­tävän pelot­teen ainakin Venäjän vak­i­tu­ista “ammat­tiarmer­jaa” vas­taan. Lisäk­si tämä “suuri ja mah­ta­va” armei­ja ottaa parhail­laan sen ver­ran raskaasti pataan, että vaikea uskoa sen oper­aa­tiokykyyn ennen vähin­tään parin-kol­men­vuo­den uudelleen raken­nus­ta ja organ­isoin­tia. Tietysti onhan optiona aina kut­sua reservit rivei­hin ja kaivaa esi­in varas­toista kaik­ki T‑62 vaunuista alka­en — ja pala­ta Puna-armei­jan ihmisaal­to­tak­ti­ikoi­hin eikä täl­laista riskiä tietysti pidä vähätellä.

   Miten tätä sit­ten voisi jär­jel­lä selit­tää? No, ilmeis­es­ti sotavoimien uud­is­tamiseen suun­natut varat ovat etupäässä val­uneet klep­tokraat­tien taskui­hin ja kurant­tia kalus­toa on paljon vähem­män kuin esim. har­joituk­set ovat anta­neet ymmärtää. Lisäk­si ilmeis­es­ti joukko­jen moraali on onneton, logis­ti­ikan suun­nit­telu ja hallinta surkeaa — ja ennen kaikkea muu­tos jäykän hier­arkkises­ta “ken­raali päät­tää kaikesta” armei­jas­ta on joko pahasti kesken tai täysin epäon­nis­tunut. Porukka­han tun­tuu seilail­e­van ihan mis­sä sat­tuu ja kaik­ki koor­di­naa­tio yksiköi­den ja ase­lai­jien välil­lä mät­tää. Eipä ne mah­ta­vat BTG:t näytä pystyvän juuri mihinkään.

   Tietysti suurin moka näyt­tää ole­van tiedustelupuolel­la — ja ilmeis­es­ti val­lankah­vaan tarvi­taan alan ammat­ti­lainen kolos­saalisen mokan tekemiseksi.

   …mut­ta joo — jokat­a­pauk­ses­sa NATOon vaan ja heti.

  2. ” Koh­ta kun Ukraina on val­loitet­tu on Venäjä tänne hyökkäämässä.”

   Höp­sistä. Mei­dän etumme on varus­taa ukrainalaisia. Jokainen tuhot­tu tank­ki on yksi vähem­män rajan takana. Mm. Mur­man­ski­in sijoite­tun 200. moot­toroidun jv-prikaatin on huhut­tu tuhoutuneen kokon­aan. Rajan takana on siis pitkän aikaa ihan tyhjää.

   Venäjän rauhan ajan maavoimista 75% on Ukrainas­sa ja niistä menetetään siel­lä ihan merkit­tävä osa. Sanomat­takin on selvä, että siel­lä on venäläis­ten terävin kär­ki ja reserveistä löy­tyy vieläkin heikom­min koulutet­tu­ja, motivoitunei­ta ja huonom­min kalus­tet­tu­ja joukkoja.

   Vaik­ka Venäjä saisi ylivoimal­la val­loitet­tua merkit­täviä aluei­ta Ukrainas­ta, sen valvon­ta tulee vaa­ti­maan jatku­vasti miehi­tysjoukko­ja ja muo­dos­tunee uudek­si Afgan­istaniksi. Mitenkään ei ole kirkos­sa kulutet­tua, että tämä edes onnistuisi.

   Lisäk­si Venäjän ilmavoimatkin on yllät­tävän heikos­sa kun­nos­sa. Ilmavoimien heikkoa esi­tys­tä ei oikein selitä mikään muu kuin se, etteivät he kykene mon­imutkaisi­in ja laa­joi­hin ilmaoperaatioihin.

   Heil­lä ei siis ole pitki­in aikoi­hin kykyä käyn­nistää kun­nol­lista hyökkäys­tä Suomen suun­nal­la. Juuri sik­si nyt on aika hakeu­tua Natoon, meille on avau­tunut his­to­ri­alli­nen het­ki kun Venäjäl­lä on kädet täyn­nä Ukrainassa.

  3. “Koh­ta kun Ukraina on val­loitet­tu on Venäjä tänne hyökkäämässä.”
   Mil­lä ja miten Putin perustelisi Suomeen hyökkäämisen? Jonkin­laisen seli­tyk­sen hyökkäyk­sen tarpeel­lisu­ud­es­ta hänkin sen­tään tarvit­see. Miten selit­tää, että Suo­mi uhkaa Venäjän tur­val­lisu­ut­ta, miten hän saisi kansan tuen? Ukrainaa on par­jat­tu ja panetel­tu sen­tään viimeiset kahdek­san vuotta.

 7. taitaa tul­la osit­tain samat tois­tot mut­ta jotain lisää.

  aika käy vähi­in, mut­ta itse näen että tässä tilanteessa e.u. maid­en pitäisi antaa suo­raan soti­laal­lista tukea ukrainalle, eli siis joukko­ja ja sotakalus­toa. jostain pis­teessä mitä euroop­pa tekee puo­lus­taak­seen omia alueitaan, ennem­min tai myöhem­min venäjä olisi jatkan­nut jos­sain muual­la, ehkä roma­nia tai slo­va­kia, baltia.

  kos­ka kyse on puo­lus­tus avus­tus­ta niin en näk­isi hirveitä lail­lisia esteitä. näyt­tää siltä että nato ei tule ukrainan avuk­si mut­ta e.u. voisi tul­la. tun­tuu vähän kum­malliselta että e.u. ei voi tehdä paljoa tässä tilanteessa. tämähän on aika lail­la mei­dän takapi­hal­la. asea­pua menee jo.

  pidem­pi aikaisem­pi point­ti, eu:n, mah­dol­lis­es­ti naton ja muiden lähel­lä pitäisi tehdä vaka­va suun­nitel­ma venäjän hallinnon tal­tut­tamisek­si, kyseessä on siis suun­nitel­ma mut­ta ei toteu­tus. voi käy­dä kalli­ik­si mut­ta tekemät­tä jät­tämi­nen voi olla kalliimpaa.

  taitaa olla selvä että tässä tilanteessa venäjältä pitää viedä yk:n tur­val­lisu­us­neu­vos­ton veto ja ydi­naseet pitää viedä pois venäjältä.

  jotain on tapah­tunut putin:ssa, pitkään arvioin tuos­sa ole­van kylmäpäi­nen kalle joka ajat­telee ensin ja sit­ten toimii. nyt on selkeästi toisin. muis­tan yhden tapauk­sen jos­sa putin oli noin viikon tai kak­si pois ja sitä ihme­telti­in. onko­han putin:lla jokin syöpä tai pitkäkestoinen sairaus.

  nyt taitaa venäjämyön­teiset men­nä maan­rakoon huonon maineen takia, mut­ta silti tek­isi mieli sanoa suurelle yleisöl­lä että media kri­ti­ikkiä on käyteyt­tävä jatkossakin.venäjä oli vain yksi toimija.

  pak­sua huumoria:
  https://barrelmem.s3.eu-north‑1.amazonaws.com/thecraziest.jpg

  1. näyt­tää siltä että nato ei tule ukrainan avuk­si mut­ta e.u. voisi tul­la. tun­tuu vähän kum­malliselta että e.u. ei voi tehdä paljoa tässä tilanteessa.

   Nato on puo­lus­tus­li­it­to, sen jäsenet eivät voi men­nä sooloile­maan soti­laal­lis­es­ti, ei edes EU-lipun alla. Tämä on nyt todis­tet­tu EU:n, Puolan ja Naton välisessä hävit­täjäepisodis­sa, eikä Suomenkaan enää pidä odot­taa apua ilman Nato-jäsenyyt­tä. San­ot­takoon lisäk­si, että oma Nato-kan­ta on viimeisen vuo­den aikana fli­pan­nut. Merkil­lisen han­kalaa sanoa, mil­loin se tarkalleen tapahtui.

   Ydi­na­seil­la uhkailu­un alis­tu­mi­nen on niin häpeäl­listä (eri­tyis­es­ti kun­ni­akul­tu­urin viiteke­hyk­sessä, joka Venäjän kaltaises­sa mafi­aval­tios­sa val­lit­see), että mielestäni se pitäisi täysin sivu­ut­taa ja aloit­taa lentok­iel­toalue tai pom­mi­tuskam­pan­ja. Tämä voi tietenkin men­nä todel­la pahasti vikaankin, mut­ta annam­meko uhkail­la itseämme? Mate­ri­aali­avun anta­mi­nenkin on toki ollut jo varsin pal­likas liike tässä suhteessa.

 8. Kir­joituk­sesi luo toivoa tässä tilanteessa. Itä-Suomes­sa mökin omis­ta­vana en ihan allekir­joi­ta sitä, että rajan läheisyys näivet­täisi Itä-Suomen. Raja oli täysin kiin­ni 20–30-luvuilla ja kun olin lap­si Savon­lin­nas­sa, ei Neu­vos­toli­it­to näytel­lyt siel­lä mitään roo­lia, korkein­taan herät­ti pelkoa. Alue on suurek­si osak­si kuu­lunut Ruot­si-Suomeen, ja autono­mi­an ja tietysti myös itsenäisyy­den aikana koko Suomen hallintoma­lli ja rak­en­teet periy­tyivät Ruotsin val­lan ajal­ta. Tästä his­to­ri­as­ta olisi ammen­net­ta­va uudet eväät.

 9. Kir­joitin, että Putin arvioi aivan väärin koko sodan ja oikeasti kuvit­teli, että huo­mat­ta­va osa ukrainalai­sista toiv­ot­taisi venäjän armei­jan ”vapaut­ta­jana”.

  Omaan pro­pa­gan­daan uskomista tapah­tuu parem­mis­sakin piireis­sä. Ukrainan mah­dol­lisu­udet oikeasti voit­taa vaikut­ta­vat heikoille, jos emme tee mitään isom­paa väliintuloa.

  Yski rahoi­tus­lähde voisi olla venäläisen omis­tuk­sen kon­fiskoin­ti ja sen käyt­tämi­nen sotako­r­vauk­si­in. Tämä sisältäisi myös venäläis­ten pankkien varoja.

  Nämä varat kan­nat­taisi säästää kan­nus­teek­si venäläiselle val­lanku­mouk­selle. Samat­en kaik­ki ne enem­män tai vähem­mät etniset nil­viäiset, jot­ka jahdeil­laan ovat paen­neet siitä maas­ta, jota ovat ryöstäneet.

  Annetaan venäläis­ten tietää, että he ja kaik­ki muut tietävät ettei siel­lä ole rehellisel­lä työl­lä rikas­tunut kukaan, että kaik­ki jot­ka heitä ovat hallinneet ovat tehneet niin sor­rol­la ja väkivallalla.

  Taval­lisen kansan lop­u­ton kur­jis­t­a­mi­nen ei ole niinkään tehokas­ta: on paljon kun­ni­akaam­paa kapinoi­da ylpey­den kuin nälän takia.

  1. Edelli­nen kom­ment­ti­ni ei luon­nol­lis­es­tikaan ollut tarkoitet­tu Olli S:lle vaan Odelle (toivon herät­tämi­nen). Ana­lyyt­tisenä juristi­naise­na en myöskään rasita pal­staa pitkil­lä vuodatuksilla.

 10. Van­hat ja vaivaiset jätetään yksin odot­ta­maan nälkäkuole­maa tai pom­mi-iskua ja miehet tais­tele­maan samal­la kun nuoret ja ter­veet jät­tävät Ukrainan. Juuri nämä nuoret ovat äänestäneet sen puoles­ta että Ukraina liit­tyy Natoon ja EUn. Ja nyt siis pois­tu­taan kiireen vilkkaan maas­ta tyyli­in pitäkää tunkkinne. Eikö näitä nuo­ria tarvit­taisi koti­joukois­sa tuke­mas­sa miehiään ja van­ho­ja omaisiaan ?
  Suo­ma­laiset poli­itikot ovat täysin “pihal­la” odot­taes­saan tänne kym­meniä tuhan­sia Ukrainan pako­laisia. Kyl­lä nämä tule­vat jäämään Keski-Eurooppaan.
  Myös Suo­mi tulee Ukrainan kon­flik­tista mak­samaan korkean hin­nan työt­tömyytenä, ener­gian ja ruoan kallis­tu­mise­na sekä investoin­tien vähenemisenä.
  Olen itse han­kkin­ut sekä loma- että asuinki­in­teistön 2000-luvun puo­livälis­sä Natoon kuu­lu­vas­ta maas­ta. V 2014 Ukrainan tapah­tu­mien jäl­keen kävi selväk­si että tulemme näitä “pakopaikko­ja” tarvit­se­maan. Eläkeläis­inä mei­dän on mah­dol­lisu­us siir­tyä nyt pois Suomes­ta tarkkaile­maan tilan­net­ta etäämmältä.

 11. Kyl­lä tässä ryt­inässä Euroopan län­ti­nen idea ja iden­ti­teet­ti on saanut vahvis­tus­ta. Pitäisi löytää sopi­vat keinot kasa­ta omia rive­jä hie­man lisää sekä sit­ten tar­jo­ta oven taakse kättä.

  Eli keskeistä olisi löytää hyvät sopimus­mall­it ja insen­ti­iv­it, joil­la Ukraina, Turk­ki ja Ser­bia pää­sevät taval­la tai toisel­la, niin halutes­saan, nyky­istä lähem­mäs Euroopan talousaluet­ta. Jonkin­lainen rajaseu­tu­jen iso­jen maid­en kevyt-ETA. EU-täysjäsenyys tai ei mitään ei ole viisas­ta, näi­den maid­en pitää ja kan­nat­taa antaa poimia sel­l­aisia rusi­noi­ta euro-pul­las­ta joista yhteiset hyödyt ovat ilmi­selvät. Eikä olisi pahit­teek­si, jos samas­sa pros­es­sis­sa tai ainakin samaan aikaan myös Bri­tann­ian kanssa päästäisi­in kaup­pa­suhteis­sa lähem­mäs Nor­jan ja Sveitsin kaltaista rinnakkaiseloa.

  Tosi­a­sioiden tun­nus­tamis­es­ta kan­nat­taisi aloit­taa. Vapaal­la (tai ainakin viisum­i­va­paal­la) liikku­misel­la, tul­li­va­pauk­sil­la on merkit­täviä etu­ja, mut­ta niiden hyväksyt­tävyys ja toimivu­us vaatii nyky­istä selvästi jämeräm­pää, taval­la tai toisel­la yhteistä ja vyöhyk­keel­listä ulko­ra­javalvon­taa — ja jälkim­mäi­nen myös tur­va­paikan­haku­jär­jestelmän ker­takaikkista irrot­tamista taloudel­lista siir­to­laisu­ut­ta tavoit­tele­vien ihmis­ten asioista.

  Puo­lus­tus­poli­ti­ikas­sa tarvi­taan saman­laisia aske­lia. Rive­jä suo­rak­si eli Ruot­si ja Suo­mi luon­nol­lis­es­ti Natoon myös kir­jaimel­lis­es­ti eikä vain 90%:sesti, Turk­ki porstu­as­ta takaisin perem­mälle, jonkin­laisen “mikrosiru­ja sisältäviä soti­las­tarvikkei­ta saa ostaa vain tois­es­ta Nato-maas­ta” tyylisel­lä sään­nön run­nomisel­la (epäilemät­tä run­saine poikkeuspykä­li­neen). Sit­ten jokin sopi­va malli (vaikka­pa uhkati­lanteessa ilmati­lan hallinnan luovu­tuk­seen poh­jau­tu­va) joka ojen­taa kät­tä Ukrainalle ja antaa ser­beille houkut­tele­via ajatuksia. 

  Venäjän suh­teen kat­so­taan hie­man pidem­män ajan myötä minkälaisek­si meinin­ki naa­puris­sa mari­noituu. Sitä mukaa kun ilmeis­es­ti tsaarin kuri­irien jalka­p­atikan tahti­in kulke­vat ikävät tosi­asi­at tavoit­ta­vat yksi toisen­sa jäl­keen vas­taan­ot­topään myös Krem­lin kam­miois­sa on jonkin­laisia muu­tok­sia luvassa.

 12. JOSS (ja luul­lak­seni KUN) putin­isi­mi sor­tuu Venäjäl­lä X vuo­den kulut­tua ja oikea ei-oli­garkki­nen demokra­tia kajas­taa, niin luulen että län­si­val­lat tekevät samoin kuin 2. maail­man­so­dan jäl­keen (eikä kuin 1.msodan jäl­keen): uno­hta­vat Län­si-Sak­san sotave­lat, veloit­ta­vat 10% Englan­nin LandLease-veloista, ja anta­vat rutkasti Mar­shall-apua. Ellei his­to­ria pain­os­ta, niin ilmastonmuutos.

 13. Tietysti venäläiset suomes­ta maa­ta osta­neet ovat tur­vas­sa. Suo­ma­laisil­la sel­l­aista oikeut­ta ei koskaan ollut venäjäl­lä. Nyt on joukko joka vaatii oikeuk­si­aan. Mikäs siinä.

 14. Entä kasvi­huoneen aiheut­ta­ma päästöt. Sota kalus­ton siir­to­ja, sota­har­joituk­set, itse sota ja jälleen rak­en­tamisen aiheutu­vat kasvi­huonepäästöt. Kuka niistä on vas­tu­us­sa ja kuka mak­saa? Venäjä?

 15. Ukrainan oper­aa­tio ei ole venäläisit­täin sota, vaan erikoisop­er­aa­tio. Käyte­tyt menetelmät ovat täysin toisen­laisia. Ilma-ase oleel­lis­es­ti puut­tuu, ter­ror­in ja kauhun luomis­es­ta (esimerkik­si car­pet bomb­ing) on pidät­täy­dyt­ty, ja logis­ti­ik­ka tapah­tuu täysin avoimesti. On help­po kuvitel­la mitä Suomes­sa tapah­tu­isi jos keskel­lä met­sää olisi 60 kilo­metrin hitaasti etenevä venäläi­nen sotilaskolonna.

  Venäjän armei­jan keskeinen voima ja pelote perus­tuu siihen ettei sil­lä ole saman­laisia moraal­isia pidäkkeitä kuin mihin län­nessä on totut­tu. Sel­l­ainen optio että tavoit­teet saavute­taan raa’al­la voimal­la ei näytä ole­van Ukrainas­sa (vielä) käytet­tävis­sä. Moraalin voi olet­taa ole­van eri­tyisen surkea, kos­ka kyseessä on vel­jeskansa. Venäjän Euroopan puolei­sis­sa osis­sa kaikil­la on tut­tu­ja tai suku­laisia Ukrainas­sa kos­ka his­to­ria. Sik­si tsetseenitaistelijoita.

  Suomen tilan­net­ta Ukrainan tapah­tu­mat paradok­saalis­es­ti helpot­ta­vat, kos­ka se on pääosin tehnyt tyhjäk­si sen infor­maa­tio­vaikut­tamisen johon Venäjä on pari vuosikym­men­tä panos­tanut. Suomen Nato-option real­isoin­ti ei tässä tilanteessa yllätä Venäjäl­lä yhtään ammat­ti­soti­las­ta tai pätevää poli­itikkoa. Henkises­ti kuor­mit­ta­va sisäi­nen vale­htelu käy nyt tarpeet­tomak­si, ja tosi­asi­at voidaan sekä nähdä että kuva­ta niiden todel­lises­sa muodossa.

  Luulen että jos Suo­mi nyt liit­ty­isi Natoon, moni soti­las rajan toisel­la puolel­la huokai­sisi helpo­tuk­ses­ta kun olisi hyvä syy olla tyh­jen­tämät­tä soti­las­tukiko­htia Ukrainaan jot­ta voimatas­apaino säilyisi.

  Sel­l­aista johtopäätöstä ei tule tehdä ettei Venäjä pär­jäisi Suomea vas­taan kun se ei näytä pär­jäävään Ukrainas­sakaan. Keinot oli­si­vat tyystin toisen­laisia. Lop­putu­los olisi vain yhteinen onnet­to­muus, jos­ta jälkikä­teen molem­mat osa­puo­let kyhäil­i­sivät kasaan jonkin­laisen kuvit­teel­lisen voiton. Tilanne on tässä suh­teessa pähkähul­lu: luo­ma­l­la riit­tävän soti­laal­lisen pelot­teen Suomen puo­lus­tusvoimat suo­jel­e­vat venäläisiä heiltä itseltään.

 16. Minus­ta tuo Venäjän infor­maa­tioso­dankäyn­ti on täysin jätet­ty huomiotta. Jos Venäjä on valmis käymään mil­jardeil­la sotaa, niin paljonko se on valmis investoimaan infor­maa­tioso­dankäyn­ti­in? Tuo­han on todel­la hal­paa huvia sotaan ver­rat­tuna. Ja molem­mil­la on sama päämäärä: län­nen lyömi­nen. Uskoisin tuon infor­maa­tioso­dankäyn­nin bud­jetin ole­van korkea ja uskon sitä ole­van kaikissa län­si­mais­sa erik­seen sekä kan­sain­välisil­lä kanavilla.

  Venäjä luo itse tilantei­ta, mitkä tuo­vat vas­takkainaset­telua yhteiskun­ti­in, mut­ta se ei luo niitä kaikkia itse. Se myös akti­ivis­es­ti hais­telee kiihtyneitä tilantei­ta, ja alkaa masi­noimaan löy­lyä kiukaalle.

  Selasin eri sivu­ja ja olen vaku­ut­tunut seu­raav­ista ketjuista, mitä Venäjä tekee
  ‑koron­ode­nial­is­mi ja rokotekielteisyys
  ‑armei­jan reservistä eroaminen
  ‑tur­va­paikkapoli­ti­ikas­ta nau­runalaisen tekemisen
  -“län­nen rappeu­tu­misen” korostamisen
  ‑nuorten miesten sivuil­la miesten haukku­mi­nen “hirveik­si”

  Olen vaku­ut­tunut, että Venäjän infor­maa­tioso­dankäyn­ti on todel­la laa­jaa ja systemattista.

 17. https://www.dailywire.com/news/putin-warns-wokeness-is-destroying-the-west-it-happened-in-russia-its-evil-it-destroys-values

  “Putin Warns Wok­e­ness Is Destroy­ing The West: It Hap­pened In Rus­sia, It’s Evil, It Destroys Values”

  Tuos­sa hyvä esimerk­ki. Ensin Venäjä rahoit­taa kult­tuuriso­das­sa molem­pia puo­lia ja sit­ten esit­tää itsen­sä vai­h­toe­hdok­si “mädän­tyneelle lännelle”.

  Venäjä on akti­ivises­sa infor­maa­tioso­das­sa länt­tä vastaan.

 18. https://www.verkkouutiset.fi/osmo-soininvaara-ilmastopolitiikka-voi-ajaa-venajan-kaaokseen/#a13c3f7a

  – Jos maail­ma ottaa ilmastopoli­ti­ikan tosis­saan ja jos liikenne sähköistyy, öljyn hin­ta putoaa hyvin alas, kir­jail­i­ja ja enti­nen min­is­teri Osmo Soin­in­vaara toteaa Twitterissä.

  Vihrei­den vet­er­aa­nipoli­itikko Soin­in­vaara muis­tut­taa, ettei Venäjäl­lä ole oikein mui­ta tulo­ja. Hän pohtii, miten tämä vaikut­taisi Suomessa.

  – Sen talous joutuu kaaok­seen. Mil­laista on elämä sairaan karhun naa­pu­ri­na, Soin­in­vaara kysyy.

 19. Eiköhän tämäkin sota hävitä. Tietenkin kaik­ki nyt kär­si­tyt tap­pi­ot lue­taan taval­lisik­si. Suo­ma­laiset fir­mat palaut­ta­vat nor­maalit suh­teet itä­naa­puri­in. Ei ukrainan tuhot ketään kiin­nos­ta n. 2 viikon jäl­keen. Mut­ta yritetään vielä kerran.

  1. Lähtöko­htais­es­ti sodat hävitään aina. Sel­l­aista sotaa, joka olisi jäänyt plus­salle ei tai­da olla. 

   Sanoin jo aikaisem­min, että Ukraina ei tule voit­ta­maan tätä sotaa ja Venäjä häviää varmasti

 20. Kysymys Atom­istille: Onko Venäjä mielestäsi mod­erni yhteiskunta? 

  Sehän on tor­junut Alek­san­teri I ja Jeltsinin kau­sia luku­unot­ta­mat­ta ulkop­uoliset vaikut­teet tiet­tyjä sci­ence- ja enginer­ing-alo­ja luku­unot­ta­mat­ta. Esim ortodok­sisu­us Venäjäl­lä on paljon van­hoil­lisem­paa kuin sen ulkopuolella.

 21. “Ykii rahoi­tus­lähde voisi olla venäläisen omis­tuk­sen kon­fiskoin­ti ja sen käyt­tämi­nen sotako­r­vauk­si­in. Tämä sisältäisi myös venäläis­ten pankkien varoja.”

  Tämä olisi tietysti moraalis­es­ti aivan oikein ja kuu­lostaa sinän­sä houkut­tel­e­val­ta. Sil­lä voisi kuitenkin olla vakavia seu­raa­muk­sia. Globaali rahoi­tusjär­jestelmä perus­tuu luot­ta­muk­seen: rahat pysyy tilil­lä tal­lessa vaik­ka mil­lainen ros­vo olisi val­las­sa tai tulisi minkälainen kri­isi. Jos tätä luot­ta­mus­ta lähde­tään rapaut­ta­maan, ei siitä vält­tämät­tä hyvä heilah­da. Kuka halu­aa investoi­da maa­han, jos sieltä voidaan noin vaan takavarikoi­da rahat? Aikoinaan sosial­is­tiset maat tuho­si­vat taloudel­lista kehi­tys­tään kansal­lis­tamisil­la: kan­sain­vä­li­nen raha ei liikkunut mai­hin jois­sa investoin­nit eivät olleet turvassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.