Mitä ajattelen Covid-19 ‑pandemiasta helmikuussa 2022

Huo­mau­tan, että en ole lääkäri – tilas­toti­eteil­i­jä tosin olen – mut­ta min­ul­la on ollut etuoikeutet­tu mah­dol­lisu­us keskustel­la eri­lais­ten asiantun­ti­joiden kanssa. Yritän esit­tää väit­teitä, joi­ta ainakin merkit­tävä osa asiantun­ti­joista pitää oikeina.

Rokotteet eivät tuo laumasuojaa

Rokot­teet oli­vat toisaal­ta pet­tymys, toisaal­ta erit­täin tehokkai­ta. Ne ovat pet­tymys siinä mielessä, että ne eivät estä saa­mas­ta lievää tar­tun­taa eivätkä sen estä levit­tämästä tau­tia, joskin levit­tämi­nen vähe­nee arvi­ol­ta 80 %. (Tämä arvio on van­ha.) Sik­si ne eivät suo­jaa rokottamattomia.

Jos rokot­teet oli­si­vat estäneet myös levit­tämästä tau­tia, ei olisi niin väliä, vaik­ka kaik­ki eivät roko­tus­ta ottaisi. Epi­demia olisi hiipunut pois, kos­ka sairas­tuneen olisi ollut vaikea löytää ketään, jol­la siirtää tau­tia eteen­päin. Arvelti­in, että 80 pros­entin roko­tuskat­tavu­us riit­täisi sam­mut­ta­maan epi­demi­an, mut­ta ei riit­tänyt. Edes 100 % ei riittäisi.

Rokot­teet ovat toisaal­ta ylit­täneet arviot siitä, kuin­ka hyvin ne suo­jaa­vat rokot­teen ottanut­ta itseään vakaval­ta taudil­ta ja kuole­mal­ta. Rokot­ta­mat­toman ris­ki joutua sairaalaan tai peräti kuol­la on yli kak­sikym­men­täk­er­tainen rokotet­tuun näh­den. Tämä ei päde kuole­maa läh­estyvi­in ikäih­misi­in, joiden immuu­nipuo­lus­tusjär­jestelmä on jo rom­ah­tanut ja jot­ka eivät kestä pien­in­täkään flunssaa.

Korkean rokotekat­tavu­u­den vuok­si tapauskuolleisu­us on laskenut huo­mat­tavasti siitä mitä se oli ennen. (Kat­so tapauskuolleisu­us Tan­skas­sa) Tämä tietysti kos­kee vain rokotet­tu­ja. Muille tau­ti on yhtä vaar­alli­nen kuin alus­sa, joskin juuri nyt meneil­lään ole­va omikro­n­va­ri­ant­ti on seu­rauk­sil­taan selvästi lievem­pi. Seu­raavas­ta ver­sios­ta ei tiedetä.

Ei tun­nu toden­näköiseltä, että lau­ma­suo­jaa koskaan tulisi, kos­ka virus kehit­tää jatku­vasti uusia vari­ant­te­ja, jot­ka osaa­vat kiertää sekä rokot­teen että sairaste­tun taudin anta­man suo­jan kuitenkin niin, että vakavaa tau­tia vas­taan sekä sairastet­tu tau­ti että rokote suo­jaa­vat hyvin.

Seu­raa­va on oma tulk­in­tani kuulemis­tani asiantun­ti­japuheen­vuoroista. Olen voin­ut ymmärtää myös väärin.

Julk­isu­udessa on puhut­tu paljon siitä, kuin­ka nopeasti rokot­teen tai sairaste­tun taudin anta­ma immu­ni­teet­ti katoaa. Sil­lä tarkoite­taan ymmärtääk­seni niin san­ot­tu­jen neu­traloivien vas­ta-ainei­den määrää ver­essä. Kun niitä on tarpeek­si virus ei pääse sisään lainkaan. Immuu­ni­jär­jestelmään kuu­lu­vat kuitenkin myös muis­ti­so­lut. Niil­lä on taval­laan vas­ta-ainei­den resep­ti tal­lessa. Niiden avul­la immuu­nipuo­lus­tusjär­jestelmä alkaa tuot­taa vas­ta-ainei­ta heti, kun tut­tu vas­tus­ta­ja ilmaan­tuu näkyville. Tau­ti ehtii tart­tua, mut­ta jär­jestelmä tuhoaa sen ennen kuin se ehtii tehdä pahempaa jälkeä. Tämä muis­tikin voi menet­tää tehon­sa sik­si, että itse virus muun­tuu liikaa, mut­ta se on aivan toinen juttu.

Uusia variantteja tulee kiihtyvällä vauhdilla

Kos­ka afrikkalaiset on päätet­ty jät­tää rokot­ta­mat­ta, Afrikas­ta kehit­tyy viruk­selle mutant­ti­hau­to­mo. Tosin roko­tuk­sen heikko suo­ja lievää tar­tun­taa vas­taan saa aikaan, että vari­ant­te­ja kehit­tyy muual­lakin, mut­ta Afrikan rooli hau­tomona on merkit­tävä ja tulee sel­l­aise­na pysymään.

Valintapaine vie virusta tartuttavampaan suuntaan, mutta ei välttämättä vähemmän vaaralliseen suuntaan

On ymmär­ret­tävää, että virus­vari­anteista lev­iävät parhait­en ne, jot­ka ovat herkem­piä tart­tumaan. Moni on viitan­nut van­hoi­hin havain­toi­hin, että viruk­sil­la on taipumus muun­tua myös vähem­män vaar­al­lisik­si, kos­ka aika huonos­ti lev­iää virus, joka kät­telyssä tap­paa kantajansa.

SARS1 olisi ollut väestö­ta­sol­la paljon vaar­al­lisem­pi, jos se olisi ollut yksilö­ta­sol­la vähem­män tap­pa­va. Kun se tap­poi isän­tän­sä nopeasti, ei se oikein päässyt leviämään.

SAR2 on tältä osin ove­lampi. Sen oireet ovat aluk­si lieviä. Vaka­vat oireet ja mah­dolli­nen kuole­ma tule­vat vas­ta myöhem­min. Taudin lievässä vai­heessa ehtii hyvin tar­tut­taa. Sik­si ei ole mitään var­muut­ta, että virus kehit­ty­isi vähem­män vaar­al­liseen muotoon.

Havain­to aiem­pi­en virusten kesyyn­tymis­es­tä voi johtua myös siitä, että vaik­ka viruk­sen uudet muodot ovat yhtä vaar­al­lisia kuin van­hat, väestössä vas­tus­tuskyky on kohon­nut. Vaik­ka uuteen vari­ant­ti­in voi sairas­tua, siihen ei yleen­sä sairas­tu vakavasti, kos­ka immuu­nipuo­lus­tusjär­jestelmä osaa tämän jo.

Koronapassista rokotepassiin

Kun havait­ti­in, että myös rokote­tut voivat levit­tää virus­ta, koron­a­passin rooli muut­tui. Sil­lä ei enää suo­jat­tu mui­ta rokot­ta­mat­tomien levit­tämältä taudil­ta vaan rokot­ta­mat­to­mia itseään yleisö­ta­pah­tu­mis­sa saatavil­ta tar­tun­noil­ta. Mon­et maat ovat sik­si muut­ta­neet koron­a­passin rokotepas­sik­si. Jos tarkoituk­se­na on estää rokot­ta­mat­to­mia han­kki­mas­ta tar­tun­taa itselleen, ei negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la ole mitään virkaa. Eihän se suo­jaa saa­mas­ta tar­tun­taa itse.

Onko oikein suo­ja­ta roko­tus­pas­sil­la tur­vavyö­pakon tapaan rokot­ta­mat­to­mia itseään vai onko ihmisel­lä oikeus sairas­tut­taa itsen­sä vakavaan tautiin?

Tur­vavyö­pakko meil­lä on. Sitä ei ole kukaan perustel­lut sil­lä, että kolaris­sa tuulilasin läpi lentävät vaaran­taisi­vat mui­ta, vaan ihmisen oma­l­la edulla.

Perus­teena roko­tus­pas­sille on ollut, että pitää estää rokot­ta­mat­to­mia han­kki­mas­ta tar­tun­taa, kos­ka sairaan­hoidon kap­a­siteet­ti ei kestä. Tähän taas on san­ot­tu, että sairaan­hoidon kap­a­siteet­tia pitää lisätä.

Asial­la on myös taloudelli­nen puoli. Aika kalli­ik­si tulee pitää yllä ylimääräistä sairaalaka­p­a­siteet­tia sitä varten, että ker­ran kymme­nessä vuodessa tulee ehkä jokin pahempi epi­demia. Käsi ylös, joka on valmis mak­samaan. Siihen menee jokaiselta ainakin pros­ent­ti bruttotuloista.

HUS:ssa teh­dyn laskel­man mukaan rokot­ta­mat­to­muus mak­saa ter­vey­den­huol­lol­la noin mil­jar­di euroa. Jos tämä jae­taan kaikkien 600 000 rokot­ta­mat­toman kesken, siitä tulee 1500 euroa yhtä rokot­tam­a­ton­ta kohden. Kos­ka rokot­ta­mat­tomis­sa on nuo­ria, jot­ka saa­vat har­voin vakavia oire­i­ta, iäkkäämpi­en rokot­ta­mat­tomien hin­ta veron­mak­sajille on huo­mat­tavasti suurem­pi kuin tuo 1500 €.

Jos meil­lä olisi sairaus­vaku­u­tuk­seen perus­tu­va jär­jestelmä, lähel­lä olisi aja­tus per­iä rokot­ta­mat­tomil­ta itse tahal­laan kohot­ta­mansa riskin ver­ran suurem­paa vaku­u­tus­mak­sua. Onhan palo­vaku­u­tuskin korkeampi raken­nuk­ses­sa, jon­ka palo­tur­val­lisu­ut­ta on laimin­lyö­ty. Kanadas­sa näin tehdäänkin tai on ainakin sel­l­aista suunniteltu.

Olisiko syr­jin­tää kieltää eloku­vi­in meno henkilöltä A sen takia, ettei tämä ole halun­nut ottaa roko­tus­ta? Oikea kysymys on, että onko se vähem­män syr­jivää kuin kieltää henkilöltä B eloku­vi­in meno sen takia, että henkilö A ja mon­et hänen kaltaisen­sa eivät ole otta­neet rokotusta.

Jos yleisö­ta­pah­tu­mia pitää kieltää sik­si, että liian har­val­la on rokote, minus­ta on oikeu­den­mukaista, että ne kiel­letään vain niiltä, jot­ka eivät ole rokotet­ta halun­neet ottaa. Ei muil­ta voi vaa­tia sol­i­daarista eristäy­tymistä hei­dän takiaan.

Tämä on kuitenkin jo men­nyt­tä. Roko­tus­pas­si kuu­luisi saa­da, jos on joko ottanut rokot­teen tai on todis­tet­tavasti sairas­tanut taudin. Rokot­tei­ta ei pidä tuh­la­ta niihin, joil­la on vas­ta sairastet­tu tau­ti takanaan. Omikron-aal­lon aikana vähäoireis­ten tes­taus lopetet­ti­in, joten kun­nol­lista roko­tus­pas­sia ei voi enää ottaa käyttöön.

Muual­la Euroopas­sa roko­tus­pas­si kuitenkin on voimas­sa ja ehto maa­han pää­sylle. Yritin esit­tää, että tämän takia julkisen sek­torin piiris­sä pitäisi voi­da ottaa halpo­ja pikat­este­jä rek­ister­imerkin­nän saamisek­si, mut­ta se juna meni jo.

Roko­tuskri­it­tiset ovat oike­as­sa siinä, että nuorelle ja ter­veelle tau­ti on har­voin vaar­alli­nen. Jos olisin dik­taat­tori, jon­ka ei tarvit­sisi välit­tää juris­teista eikä yleis­es­tä mielip­i­teestä, vaatisin roko­tus­pas­sia kaik­il­ta yli 40-vuo­ti­ail­ta ja myös sitä nuorem­mil­ta, jos pain­oin­dek­si on yli 40. Eri­laisia altistavia sairauk­sia sairas­ta­vat suo­jelkoot itse itseään ilman pykäliä.

Koronakuolleisuus on huipussaan

Viime viikkoina koron­aan on kuol­lut Suomes­sa enem­män ihmisiä kuin koskaan pan­demi­an aikana. Kuollei­den medi­aani-ikä on 82 vuot­ta eli korkeampi kuin kaikkien kuollei­den medi­aani-ikä. Tämä ei tietenkään tarkoi­ta, että korona suo­ras­taan piden­täisi ikää vaan että jos mikään muu ei ole ehtinyt tap­paa, koron­aan kuolee hel­posti. Hert­toniemen tilapäis­sairaalaa koskevas­sa jutus­sa ker­rot­ti­in, että huo­mat­taval­la osal­la poti­laista on elvy­tyskiel­to. Sel­l­ainen yleen­sä allekir­joite­taan, kun ei halu­ta virua hoivakodis­sa pitkään. Vaik­ka kuollei­ta on paljon, menetet­tyjä elin­vu­osia on vähän ja menetet­tyjä ter­veitä elin­vu­osia vielä paljon vähemmän.

Min­ul­la ei ole tästä tietoa, mut­ta vaikut­taa siltä, että hoivakodeis­sa on päätet­ty, ettei van­huk­sia pide­tä enää eristyk­sis­sä omai­sis­taan. Se on ihan oikein. On kohtu­u­ton­ta määrätä joku eroon omai­sis­taan lop­puiäk­seen vain, jot­ta ei kuolisi koron­aan vaan ikävään.

Tässä on myös tilas­toin­tion­gel­ma. Koron­akuole­mak­si määritel­lään kuole­ma, joka on tapah­tunut 30 päivän sisäl­lä testi­t­u­lok­ses­ta.  Se tilas­toidaan koron­akuole­mak­si, vaik­ka syynä olisi lento-onnet­to­muus.  Suomes­sa kuolee viikos­sa yli tuhat ihmistä ihan vain van­hu­u­teen. Kun helsinkiläi­sistä on viimeisen 30 päivän aikana sairas­tunut koron­aan ehkä 20 %, täy­tyy nois­sa muuten vain kuole­vis­sa joil­lakin olla myös virus mukanaan, vaik­ka se ei mitenkään kuole­maa joudu­takaan. Kun ver­rataan lääkärin määrit­telemää kuolin­syytä koronati­las­to­jen mukaiseen, koronati­las­tois­sa näyt­tää ole­van 10 % sel­l­aisia, jot­ka ovat todel­lisu­udessa kuolleet johonkin muuhun. Viime viikkoina näitä on var­maankin ollut vieläkin enem­män. Oireet­tomaan tau­ti­in ei kuole, mut­ta oiree­ton korona ei toisaal­ta suo­jele kuolemalta.

Monis­sa Euroopan mais­sa hoivakodeis­sa van­hu­u­teen kuollei­den kuolin­sy­itä ei tilas­toi­da lainkaan.

Kuitenkin myös nuo­ria kuolee, tai siis työikäisiä. Alle 60-vuo­ti­aista koron­aan kuolleista 88 pros­ent­tia on kokon­aan rokot­ta­mat­to­mia. Kun näitä on rel­e­van­teis­sä ikälu­okissa alle 10 %, on rokot­ta­mat­toman alle 60 vuo­ti­aan toden­näköisyyys kuol­la koron­aan yli 50-ker­tainen rokotet­tuun ver­rat­tuna.   (88/10/(12/90)=60)

Rokotuskattavuus ei enää nouse

On turha jäädä odot­ta­maan, että rokot­teista kieltäy­tyvät rien­täi­sivät otta­maan rokot­teen. Heille ei kan­na­ta puhua järkeä, kos­ka he eivät ajat­tele asi­aa jär­jel­lä. Min­ulle tämä on opet­tanut jotain aivan uut­ta ihmi­sistä. Alan ymmärtää jopa sitä, että niin moni kan­nat­taa Trumpia. Ryh­mäi­den­ti­teetin tarve on joillekin niin suuri, että van­no­taan minkä jär­jet­tömyy­den nimi­in hyvän­sä. Niin usko­mat­toman hölmöjä ovat roko­tus­vas­tais­ten argu­men­tit. Joku hybridi­vaikut­tamista selvit­tävä voisi sinän­sä tutkia, mis­tä nämä usko­mat­tomat salali­it­to­teo­ri­at ovat peräisin.  Olen todel­la onnelli­nen, että olen jäänyt pois politiikasta!

Pien­tä vahin­go­niloa tun­nen siitä, että rokotekat­tavu­us on jäänyt eri­tyisen mata­lak­si Venäjäl­lä. Bumerangilla met­sästävän kan­nat­taa varoa, ettei osu vahin­gos­sa itsensä.

Tämä ei tästä muuksi muutu

Olemme olleet liki kak­si vuot­ta eristyk­sis­sä odot­ta­mas­sa, että paina­jainen menisi ohi. Ensin odotet­ti­in rokotet­ta ja nyt on odotet­tu sitä, että kaik­ki ottaisi­vat rokotteen.

Tämä ei tästä enää parane. Jos ollaan sitä mieltä, että maa pitää pitää yhä sul­jet­tuna, se argu­ment­ti pysyy saman­laise­na vähin­tään seu­raa­vat 50 vuot­ta. Sitä ainakaan minä en halua.

Uusia vari­ant­te­ja ilmaan­tuu. Ne ovat toiset ärhäkämpiä ja toiset miedom­pia, mut­ta suun­taus on kohti tar­tut­tavam­paa. Roko­tuk­sia pitää uusia aika ajoin samaan tapaan kuin influenssarokotuksiakin.

Maa toisen­sa jäl­keen on tul­lut siihen tulok­seen, että yhteiskun­ta on vain avat­ta­va ja hyväksyt­tävä se, että Covid-19 jää kiertämään kesku­u­teemme. Ruot­si ja Tan­s­ka luopui­v­at kaik­ista rajoituk­sista keskel­lä todel­la korkeaa epidemiaa.

Jokainen joutuu viruk­sen kanssa tekemisi­in. val­taosa rokote­tu­ista saa leivän taudin, jos oire­i­ta lainkaan. Rokot­teista kieltäy­tyville tau­ti on vaar­alli­nen, mut­ta se on oma val­in­ta. Ennen san­ot­ti­in, että tyh­myy­destä sakote­taan, mut­ta nyt siitä voi saa­da jopa kuolemanrangaistuksen.

Vuosien saatossa jokainen tulee sairas­tu­maan covid-19-tau­ti­in use­am­man ker­ran ja aina vähän eri vari­ant­ti­in. Ne tuot­ta­vat kuitenkin vah­van risti-immu­ni­teetin niin, että jokainen ker­ta on aiem­paa lievem­pi, Kesku­udessamme on neljä muu­takin koron­avirus­ta, joiden takia päiväkoti-ikäiset ovat sairaina yht­enään, mut­ta niihin on totut­tu. Ensim­mäi­nen ker­ta on pahin ja todel­la vaar­alli­nen, jos ei ole suo­jan­nut itseään rokotteella.

Jos Covid-19 olisi alun perin ollut vain yhtä vaar­alli­nen kuin se on nyt rokote­tu­ille, emme olisi kiin­nit­täneet siihen mitään huomiota.

Minä olisi avan­nut yhteiskun­nan vain rokotepas­sia vas­taan, kuten esimerkik­si Ran­skas­sa on tehty, mut­ta se juna meni jo.

Siis­pä Suo­mi auki mah­dol­lisim­man pian. Mui­ta ei voi pitää vankeina sik­si, että jotkut eivät ole halun­neet ottaa rokotetta. 

 

 

55 vastausta artikkeliin “Mitä ajattelen Covid-19 ‑pandemiasta helmikuussa 2022”

 1. ‘Eri­laisia altistavia sairauk­sia sairas­ta­vat suo­jelkoot itse itseään ilman pykäliä.’
  Suo­ma­laista yli miljoona kuu­luu koro­nan riskiryh­mi­in. Suo­jelkoot itse itseään? Kun­nol­lis­ten mask­ien käytön edel­lyt­tämi­nen, eli pakko, yleisöti­laisuuk­sis­sa, kaup­pakeskuk­sis­sa, kult­tuu­ri­tilois­sa, opin­nois­sa, työ­paikoil­la, jne. antaisi riskiryh­mäläisillekin mah­dol­lisu­u­den pois­tua kotoa turvallisemmin.

  1. Nämä mask­it ovat saa­neet Suomes­sa jotenkin käsit­tämät­tömän suuren roolin. Epäilen syyk­si aikoinaan ollut­ta jupakkaa, jos­sa oppo­si­tio hyökkäsi mask­isu­osi­tuk­sen puut­tumis­es­ta hal­li­tus­ta vas­taan. Kesäl­lä oli ihanan vapaut­tavaa käy­dä Nor­jas­sa, kun viimeisen maskin näki Kilpisjärvel­lä, Nor­jas­sa ei ollut enää lainkaan saman­laista fiilistä vaar­al­lis­es­ta epi­demi­as­ta. Eikä se kesäl­lä kyl­lä Suomes­sakaan jyllännyt.

   Maskeista on kuitenkin myös merkit­tävää hait­taa fiilik­sen lisäk­si: Vau­vo­jen kog­ni­ti­ivis­ten taito­jen kehit­tymis­es­tä on julka­istu huolestut­tavia tutkimuk­sia, eikä tähän käsit­tääk­seni oikein voi olla muu­ta seli­tys­tä kuin että vau­vat oppi­vat erit­täin paljon kat­so­ma­l­la lukuis­ten ihmis­ten kasvo­ja, tutki­mal­la hei­dän ilmeitään ym. Nyt vau­vat pait­si näkevät ylipään­sä vähem­män ihmisiä, ennen kaikkea huo­mat­tavasti vähem­män kasvoja.

   Mitä tulee sairaalakuor­mi­tuk­seen: Mun näp­pitun­tu­ma sanoo, että vuo­den­vai­h­teen jäl­keen kuor­mi­tus on nous­sut samaa tah­tia kuin katu­jen liukkaus. Käsit­tääk­seni jos kaat­ues­saan loukkaa itsen­sä s.e. pää­tyy sairaalaan, pää­tyy “koron­apoti­laak­si”, mikäli sat­tuu tes­taa­maan koron­a­posi­ti­ivisek­si tämän jälkeen.

   1. Maskeista samoil­la lin­joil­la. Sama vapaut­ta­va koke­mus kun mar­rasku­us­sa kävin Tukhol­mas­sa. Ihmi­nen kom­mu­nikoi tois­t­en­sa kanssa äänen lisäk­si mitä suurim­mas­sa määrin kasvo­jen lihas­ten kaut­ta( oliko niitä nyt muu­ta­ma sata) ja niiden pitkäaikainen peit­tämi­nen ei voi olla vaikut­ta­mat­ta. Sik­si tulisikin maskinkäyt­tö ajoit­taa vain aivan epi­demi­ahuip­pu­un ja luop­ua siitä heti ensim­mäis­ten purku­toimen­pitei­den kanssa asteit­tain: pakko- edel­ly­tys-vah­va suosi­tus- suosi­tus-kokon­aan pois, huomioiden etäisyyk­sien pit­o­m­ah­dol­lisu­udet. Tukhol­mas­sa taisi olla vahvim­mil­laan mask­isu­osi­tus julkises­sa liiken­teessä ruuh­ka-aikaan. Lap­sia varsinkaan ei tulisi altistaa yhtään “var­muu­den vuok­si” maskiympäristölle((päiväkodit, koulut).

 2. En ymmär­rä, mik­si roko­tus­pakkoa ei ote­ta käyt­töön. Aina jos jätetään asioi­ta oman valin­nan varaan, jotkut rebe­lit kokeil­e­vat kap­inal­lista vai­h­toe­htoa: auto­jen tur­vavyöt, eläk­keet­tömyys, ylinopeut­ta ajami­nen, heikot jäät, kil­paa saunomi­nen, rekalla ajami­nen 24 h vuoro­ja, hero­i­i­ni, koronaroko­tuk­set. Ihmisiä pitää suo­jel­la itseltään. 

  Mik­si juuri tästä on tul­lut asia, jos­sa pakkoa ei saisi käyt­tää, kun tässä tapauk­ses­sa henkilön oma val­in­ta aiheut­taa eniten vahinkoa myös muille?

  1. “En ymmär­rä, mik­si roko­tus­pakkoa ei ote­ta käyttöön.”
   Jo ennen koron­aa olin hie­man huolestunut yheiskun­nan polar­isoi­tu­mis­es­ta, joka riit­tävän pitkälle jatkues­saan uhkaa yhteiskun­ta­rauhaa. Rokotepakko antaisi aivan turhaa lisäpolt­toainet­ta tälle kehi­tyk­selle. Sama kos­kee tarpee­ton­ta rokotepas­sia. Tarpeet­toma­l­la tarkoi­tan pas­sia, joka on voimas­sa motivoimaan rokot­tau­tu­miseen tms. muus­ta syys­tä kuin tur­vaa­maan ter­vey­den­huol­lon väl­itön­tä toimintakykyä.

 3. Onko covid nyt tap­pavampi kuin influenssa? 

  Entä mak­sakir­roisit tai sydäntaudit? 

  Kiel­to­la­ki niin viinaan ei kuolla?

 4. Jälleen vii­sai­ta ja pun­nit­tu­ja sanoja.

  Rajoi­tusten ja ”tukah­dut­tamisen” osalta on huomioita­va, että korona on tosi­as­sa tukah­dutet­tu Suomes­sa 2–3 ker­taa rajoi­tusten avul­la. Toki kyse oli omikro­nia vähem­män tart­tuvista varianteista. 

  Mik­si tukah­dut­tamiseen poh­jau­tu­va strate­gia ei enää kan­na­ta, kun se on ker­ran toimin­ut aikaisemminkin?

  Sik­si, että virus saa­puu ennem­min tai myöhem­min rajo­jen yli uud­estaan Suomeen. Ei ole järkevää pitää Turkua lock­down­is­sa, jos Skop­jen-koneel­la saa­puu muu­ta­ma covid-posi­ti­ivi­nen ker­ran päivässä syöt­tämään lisä­tar­tun­to­ja sys­teemi­in. Ellei sit­ten halu­ta elää ikuises­sa lockdownissa.

  Rajoi­tusten puoles­ta on argu­men­toitu long covid ‑riskil­lä. STM:n työryh­män rapor­tis­sa siteer­at­ti­in mon­een ker­taan teilat­tua brit­tiläistä kyse­ly­tutkimus­ta (ks. esim. Sebas­t­ian Rush­wor­thin blo­gi). Suomes­sa long covidista kär­siviä pitäisi olla val­ta­va määrä. Mis­sä he kaik­ki ovat?

  1. Long covidista kär­siviä on kyl­lä. He ovat sairaina kotona. Moni on sairas­tanut jo kak­si vuot­ta. Sairas­tunei­den määrää en voi sin­ulle ker­toa, kos­ka mikään vira­nomainen ei ole sitä selvit­tänyt. Long covid on monielin­sairaus jos­ta Suomes­sa halu­taan eroon vaiken­e­mal­la. HUSin LC-klinikkaa johtaa huuhaa­henkilö, joka pitää sitä toimin­nal­lise­na häir­iönä, jos­ta selviää rentou­tu­mal­la saunomisen ja kalas­tuk­sen paris­sa. Tieteel­liset kri­teer­it täyt­tävää tutkimus­ta aiheesta löy­tyy maail­mal­ta kyl­lä, ja sen tulosten perus­teel­la long covid ei parane uskomushoidoilla.

   1. Tässä ei kyl­lä kir­joit­ta­ja tiedä, mitä ovat toimin­nal­liset häiriöt

   2. Husis­sa nipute­taan oirey­htymät, joi­ta siel­lä ei osa­ta hoitaa, tämän otsikon alle. Esim. fibromyal­gia, tok­sisen sisäil­man aiheut­ta­ma sairas­t­a­mi­nen ja ME/CFS, Long Covidin lisäk­si. Kaik­ki nämä ovat vakavia fyy­sisiä sairauk­sia, mut­ta noil­la HUS klinikoil­la tar­jo­taan tätä käsitet­tä toimin­nalli­nen häir­iö: “Toimin­nal­liset oireet syn­tyvät keskush­er­mostossa reak­tioina haasteisi­in tai uhkaan ja tah­dos­ta riip­pumat­toman her­moston akti­vaa­tio saa aikaan lukuisia eri elin­jär­jestelmien oire­i­ta, vaik­ka elin­jär­jestelmässä itsessään ei ole vikaa.” Sairau­den todel­li­nen mekanis­mi ei siis kiin­nos­ta, vaan keski­tytään sairau­den vähät­te­lyyn ja oireet pyritään selit­tämään psyykkisil­lä syil­lä: “Usein parane­m­i­nen vaatii, että tutkimuskierre lopete­taan ja syyn etsimisen sijaan keski­tytään oireista kuntou­tu­miseen ja oireisi­in liit­tämäsi mah­dol­lisen uhkamerk­i­tyk­sen vähen­e­miseen. Tämän seu­rauk­se­na reak­ti­ivi­su­us, pelko ja oirei­den tarkkailu jäävät taka-alalle ja minä-pystyvyyte­si vahvistuu.”

 5. Melkein kaikesta samaa mieltä ja varsinkin johtopäätök­ses­tä ollut melkein alus­ta asti sitä mieltä.
  Ei elämää kuu­luu tukah­dut­taa. Koeta kestä mut­ta esitän silti pari mielipi­det­tä kos­ka nautin pohdiskelus­ta ja arvostan että tääl­lä mielip­itei­den esit­tämi­nen on onnis­tunut koko aika.

  “Tur­vavyö­pakko meil­lä on.”

  Tur­vavyö­pakkover­tailu ei minus­ta toi­mi kos­ka tur­vavyön käytöstä ei voi kär­siä sivu­vaiku­tuk­sista. En väitä sivu­vaiku­tusten ole­van yleisiä, eikä sivu­vaiku­tusten ris­ki min­ua häir­itse rokot­tei­den kohdal­la. Mut­ta ymmär­rän niitä jota se voi häir­itä varsinkin kun asia esitetään asen­teel­la että ihmi­nen on idioot­ti jos niistä edes ajat­tele tai huomioi.

  “Olisiko syr­jin­tää kieltää eloku­vi­in­meno henkilöltä A sen takia, ettei tämä ole halun­nut ottaa roko­tus­ta? Oikea kysymys on, että onko se vähem­män syr­jivää kuin kieltää henkilöltä B eloku­vi­in meno sen takia, että henkilö A ja mon­et hänen kaltaisen­sa eivät ole otta­neet rokotusta.”

  Ei tarvitse kieltää ketään eloku­vi­in­meno, jokainen rokotet­tu tai rokot­tam­a­ton menköön oma­l­la vas­tu­ul­la. Voi eloku­vis­sa sat­tua pahempaa kuin Covid-19 tar­tun­taa eikä niistä mah­dol­lisuuk­sista edes harki­ta minkään­laisia kiel­to­ja vaan yksilöi­den oma­l­la harkin­nal­la ihmiset siel­lä vierailevat.

  “Ei muil­ta voi vaa­tia sol­i­daarista eristäy­tymistä hei­dän takiaan.” 

  No tätähän on nimeno­maan vaa­dit­tu nuorista ja lap­sista parisen vuot­ta. Suomes­sa ja maail­mal­la ovat joutunut eristäy­tymään ja etäk­oului­hin ihan muiden takia. Kum­malli­nen sokea piste jät­tää tätä per­spek­ti­iviä huomioimat­ta. Nuoret on pis­tet­ty kär­simään van­hus­ten ja riskiryh­mien takia.

  Mut­ta kuten alus­sa sanoin olen kuitenkin suurpi­irtein samaa mieltä kaikesta. Kuitenkin turhaut­taa aivan perkeleesti kun oli oike­as­sa alus­ta asti. Ja olisin ollut dik­taat­tori olisi säästet­ty mil­jarde­ja joil­la olisi voitu pelas­taa miljoonien ihmis­ten henget ja val­ta­van määrä — kym­meniä miljoo­nia ihmisiä — ympäri maail­maa olisi säästynyt köy­htymis­es­tä ääri­ra­joille. Olisi ollut varaa vaik­ka ratkaista ilmas­tokri­isiä. Mut­ta kun ei, piti men­nä paniikkiin …

  1. Tur­vavyöver­taus toimii aika hyvin. Tur­vavyö­pakkoa vas­tustet­ti­in aikanaan todel­la kiivaasti, ja argu­men­tit oli­vat hyvin saman­henkisiä kuin nyt rokot­tei­den kanssa.

   Perustelti­in mm. että jos auto joutuu veteen, on sieltä vöi­den kanssa vaikeampi päästä pois, tai juuri sopi­van­laises­sa tör­mäyk­sessä vöi­hin voi kuris­tua. Kyl­lä sel­l­aisia kolare­i­ta on var­maan oikeastikin sat­tunut, jois­sa tur­vavyö on pahen­tanut asi­aa. Hait­ta on siis sinän­sä todel­li­nen, mut­ta äärim­mäisen harv­inainen, ja saavutet­tuun hyö­tyyn näh­den vähäi­nen. Näin se on rokot­tei­den sivu­vaiku­tustenkin kanssa, ainakin kun puhutaan korkean riskin väestöstä.

   Sit­ten oli vielä se, että kos­ka tur­vavyö ei estä vam­mo­ja 100% var­muudel­la, niin turha sel­l­aista on käyt­tää. Ihan samaa sanovat rokotev­as­tus­ta­jat nykyään.

   1. Tur­vavyöver­tailu ei toi­mi ollenkaan ei edes siltä näkökul­mal­ta kat­sot­tuna että löy­tyy tilantei­ta jos­sa sen käyt­töä voidaan kyseenalais­taa. Kos­ka henkilölle jää valin­nan­va­paus mis­sä ajaa vai ajaako enää ollenkaan. Kyseessä on siis “jos käytät autoa sin­un pitää käyt­tää sitä täl­lä taval­la” mut­ta voi jät­tää käyt­tämät­tä. Annet­tu rokote on toimen­pide mitä ei voi tehdä tekemättömäksi.

    Jos siis halu­taan ver­ra­ta tur­vavyö­pakkoa roko­tus­pakkoon, tur­vavyö­pakko pitäisi sisältää ele­men­tit että henkilö on pakko ajaa autoa vaik­ka heikoil­la jääl­lä ja tur­vavyö on lukol­la kiin­nitet­ty ja jol­lain muul­la on se avain eikä henkilö itse voi oman arvion mukaan irrot­taa sitä.

    En siis vas­tus­ta rokot­tei­ta, type­r­iä ei toimivia ver­tailu­ja kylläkin!

 6. Hyvässä tapauk­ses­sa tulos­sa on ekspo­nen­ti­aa­li­nen vähen­e­m­i­nen. Se alkaa hitaasti.
  Valitet­tavasti THL julisti jo use­am­man ker­ran lop­un läh­estyvän ja sen mukaan tehti­in päätöksiä.
  Jos syksyl­lä 2021 ‘saa elää’ olisi ollut edes pari viikkoa myöhem­min, niin olisi deltan-muun­nok­sen kanssa päästy paljon vähem­mäl­lä. Kiitos MaRa, tapah­tu­ma-ala ja muut, ajoitte omi­ae­tu­janne tehokkaasti.

  Vielä men­nään aika reip­paal­la lev­iämisel­lä. Tulkin­nat ovat opti­mistisia ja toivoa täyn­nä. Ainakin tähän saak­ka on yllä­tyt­ty uea­m­man kerran.

  Myön­teistä on, että rokot­teet ovat toim­i­neet virus­munnok­sille näinkin hyvin, yli odotusten. Samoin hoito­ta­vat ovat kehit­tyneet, mikä myös vähen­tää teho­hoidon tarvet­ta. Lääk­keeitäkin viruk­selle on saatu kehitettyä.

  Tilas­tol­lises­sa tarkastelus­sa pitää jo pilkkoa pan­demia eri vai­heisi­in. Kah­ta vuot­ta ei voi keskiar­vot­taa samaan paket­ti­in. Kevät 2020 oli selviy­tymistä. Kevääl­lä 2021 tuli­vat muun­nok­set. Kesäl­lä 2021 oli saatu roko­tuk­set käyn­ti­in. Delta-muun­nok­sen mukana olti­in taas uudessa vai­heessa. Joulun 2021 jäl­keen taas omikron ja tehos­teroko­tuk­set ovat uusi vaihe.

  Avaami­nen tun­tuu ole­van kiin­ni tai auki, kun perustel­tua olisi sanoa, kuten on köm­pelösi yritet­ty, että hie­man voi elää ja tehdä. Silti mask­it bus­seis­sam kaupois­sa ja sisä­ta­pah­tu­mis­sa ovat tarpeen eikä sinne karao­keen tai baari­in huu­ta­maan vielä kan­na­ta men­nä. Tämä on se vaikein asia: vielä on olta­va kohtu­ullisen varovainen.

  Kyynis­es­ti pan­demia on ohi kun siitä ei enää välitetä: kuoli kuka kuoli. “Ikäkkäät kuoli­si­vat muutenkin” on inhimilli­nen aja­tus ja myös aika välin­pitämätön. Koron­akuolemat hyväksytään siinä kuin itse­murhat, liiken­nekuolemat ja tupakan aheut­ta­mat syövät. Mit­ta­pu­u­na voi olla vaik­ka se, että koron­aan on Suomes­sa kuol­lut jo enem­män ihmisiä kuin talvi- ja jatkoso­das­sa kuoli siviilejä.

 7. ” Ryh­mäi­den­ti­teetin tarve on joillekin niin suuri, että van­no­taan minkä jär­jet­tömyy­den nimi­in hyvänsä”

  Itse uskon rokotev­as­taisu­u­den taustal­la vaikut­ta­van jonkin henkilöko­htaisen syyn: piikkipelon, yleisen ennakkolu­u­lon uusia asioi­ta kohtaan tms. Tämä ympärille sit­ten raken­netaan usko­muk­set, salali­it­to­teo­ri­at ja saman­mielis­ten yhteisö.

 8. Tuos­ta matkustamista:

  - Meil­lä on EU:n ulko­ra­ja itään edelleen kiin­ni. Tah­toa avaamiselle ei ole ja tätä pide­tään edelleen sisämin­is­ter­iön toimi­val­lan alla ole­vana asiana. Krista joutuu kumileimasi­me­na lait­ta­maan itsen­sä likoon tässä suos­sa kuukau­den! välein. Maail­man poli­it­ti­nen tilanne sekä pan­demi­aku­va on ajanut tämän ohi jo ajat sit­ten. Jäl­jelle on jäänyt sor­to ja alis­tus, joka on edelleen johta­mas­sa laa­jamit­taiseen sotaan, jos Helsingis­sä ei muute­ta kurssia.

  (Tuo kuukausi on viimeisin muu­tos, joka asi­as­sa on tul­lut edel­lisen kah­den vuo­den aikana. Ja ain­ut, mitä Krista on tehnyt. Tähän men­nessä päätök­set on tehty kah­den viikon välein eikä niistä ole edes tiedotet­tu rajaa. Rajoi­tus­päätös kun on ollut päät­tymässä su-ma välisenä yönä, niin päätös on läh­es aina tehty per­jan­taina klo. 14 kahvi­tauon jäl­keen, jol­loin tieto ei ole ollut vielä maanan­taina toimi­val­taisil­la vira­nomaisil­la. Jos­sain vai­heessa päätök­sen­teko siir­ret­ti­in torstaille ja lop­pui tarve siihen, että suomen viral­liset päätök­set oli­vat ajan­ta­sais­es­ti saatavil­la ain­oas­taan venäjän mediasta.)

  - Suomel­la vaikut­taa edelleen ole­van vah­va tah­toti­la saa­da aikaan kon­flik­tia ja Helsingistä tule­va viestin­tä on usein val­heel­lista ja asioi­ta kär­jistävää. Tämä on ollut valit­tuna lin­jana jo pidem­män aikaa. Eilen tuli Ukrainaa koske­va “pois­tu välit­tömästi maas­ta”- käsky, joka oli odotet­ta­va Suomen val­it­se­mas­sa linjassa. 

  - Myös poli­i­sis­sa ole­va hätäti­la ja pani­ik­ki viestii kansalle sitä, että oma aseis­tau­tu­mi­nen ja varautu­mi­nen on tarpeel­lista aloit­taa. Samaan aikaan reserviläis­li­itot ovat aloit­ta­neet mah­ta­vat main­oskam­pan­jat. Jopa reservi­upseer­ili­it­to on aloit­tanut main­os­ta­maan toim­intaansa ja rekry­toi akti­ivis­es­ti. Ainakin paikallis­es­ti tästä on tulos­sa voimaa, joka ei ole suomen soti­las­valalle uskollista. 

  - Todel­lisia rajoit­tei­ta ei ole ole­mas­sa kuin itära­jal­la. Venäjän duumas­sa on lakialoite, että jokaiselle suomes­sa syn­tyneelle annet­taisi­in kansalaisu­us hake­muk­ses­ta ilman kieli­v­aa­timus­ta tai maas­sa asumisen vaa­timus­ta. Kos­ka tilanne on jatkunut jo kak­si vuot­ta, niin mon­et Suo­ma­laiset tule­vat otta­maan vas­taan kansalaisu­u­den, jot­ta pää­sevät liikku­maan. Helsin­gin per­seilyl­lä on vah­va rooli tässä asiassa.

  Yllä jos on nykyti­lanteen kuvaa, niin kan­nat­taisi het­ken miet­tiä sitä, mitä asialle pitäisi tehdä. Emme halua maa­han mitään viidet­tä kolon­naa Puut­tinin porukkaa, vaan pikem­minkin ava­ta maa­ta ja saa­da aikaan kon­flik­tia purkavia asioi­ta. Helsinkive­toinen, asioi­ta kär­jistävä poli­ti­ik­ka pitää saa­da loppumaan.

  1. Ja nyt puo­lus­tusvoimat vai­h­toi B‑turvallisuustasolle. Panssare­i­ta on enem­män Itä-Suomen katukuvassa

  2. Poli­isin per­seily meni sit­ten kokon­aan uudelle tasolle. Hie­man kun valit­ti siitä, että touhu meni pikkaisen asi­at­tomak­si, niin sai poli­isil­ta uhkauksen. 

   Poli­isi kir­joit­ti: ” mon­et asi­aan liit­tyvistä tiedoista ovat lain­säädän­nön nojal­la yksiselit­teis­es­ti luot­ta­muk­sel­lisia tai salas­sa pidet­täviä ja niiden käsit­te­ly julk­isu­udessa voi johtaa pal­jas­ta­jansa rikosoikeudel­liseen vas­tu­useen.” Ja tämä siis kansalle ja medi­alle suun­nat­tuna tiedoitteena. 

   Saatanan tunar­it! Onko poli­isi täysin kyvytön, osaam­a­ton, tyh­mä ja nyt vielä kaiken lisäk­si pas­ka, kun se vaatii sivi­ile­jä ja medi­aa nou­dat­ta­maan julk­isu­us­lain velvot­tei­ta? Tun­net­tu tosi­a­sia on, että poli­isin pitää osa­ta joko lukea tai kir­joit­taa, mut­ta silti olisi suo­tavaa osa­ta perusk­oulun oppimäärä yhteiskun­taopista ennen poli­isin johtote­htävi­in siirtymistä. 

   Hei poli­isi! Tuo laki määrää teitä eikä kansaa tai medi­aa. Se, että meil­lä on niin pas­ka poli­isi, että se uhkailee kansaa ja medi­aa rikosoikeudel­lisil­la seu­rau­muk­sia tietoa levit­täessään on vain yksiselit­teis­es­ti väärin. Poli­isi saisi uhkail­la ran­gas­tuk­sil­la ain­oas­taan sil­loin, kun se perus­tuu johonkin laki­in. Se ei riitä, että Valko-Venäjäl­lä tai Kiinas­sa poli­isi voi tehdä näin. Sekään ei riitä, että Suomen poli­isi halu­aa tehdä näin. 

   Mielestäni tämä on poli­isil­ta paljon suurem­pi rikos kuin pitkään jatkunut huumekauppa.

 9. Omikron muut­ti päätök­sen­teon perus­teet mut­ta omikro­nin omi­naisu­udet ovat pal­jas­tuneet vas­ta tämän vuo­den puolel­la. Toisaal­ta koron­akuolemat ovat olleet tämän vuo­den puolelle asti vielä deltan aiheut­tamia. Suomen koron­akuolleisu­us saavut­ti laa­jan korkean huipun jo ennen joulua. 

  Jos tah­do­taan arvioi­da koron­apoli­ti­ikan tulok­sel­lisu­ut­ta julk­i­lausut­tu­jen päämäärien mukaan, niin mil­loin tehti­in tietoinen päätös olla säästämät­tä niitä heikoimpia, joiden vuok­si aiem­pi tiukku­us oli tarpeen? Lausut­ti­inko tämä auki sil­loin, kun yhteiskun­ta avat­ti­in alkusyksys­tä aina bile­tyk­seen asti? Ottaako hal­li­tus tästä vas­tu­u­ta? Ilmeis­es­ti ei ota, sil­lä viime tiedo­tusti­laisu­udessa oli min­is­te­rien sijaan kak­si lääkäriä, joista toinen tote­si hau­raiden van­hus­ten nyt kuol­e­van joka tapauk­ses­sa johonkin.

 10. Olen läh­es satavar­ma, että viruk­sen on muu­tut­ta­va vähem­män vaar­al­liseen suun­taan, kos­ka se lev­iää ilmateitse. Opti­maal­isin virus siis halu­aa, että kan­ta­ja liikkuu mah­dol­lisim­man pitkään muiden ihmis­ten joukos­sa. Se taas tarkoit­taa, että virus suosii mah­dol­lisim­man ter­veitä ihmisiä. Kuole­ma taas on lev­iämisen kannal­ta huonoin mah­dolli­nen tilanne ja sairas­tu­mi­nen petipoti­laak­si toisek­si huonoin. Eikä nykyään edes tarvitse sairas­tua kuin hiukan, kos­ka ihmiset osaa­vat jo vähäis­ten oirei­den perus­teel­la lopet­taa tartuttamisen. 

  Kun val­in­ta­paine on täl­lainen, en ymmär­rä, miten virus pitkäl­lä tähtäimel­lä voisi muut­tua kuin vähem­män vaar­al­lisek­si. Lyhyel­lä tähtäimel­lä suun­ta voi olla toinenkin.

  Sitä pait­si, jos näin ei olisi, kai viruk­set oli­si­vat jo aiko­ja sit­ten tap­pa­neet kaiken elämän. Mut­ta niin ei ole käynyt vaan jotkut viruk­set ovat jopa muut­tuneet hyödyl­lisik­si osik­si eliöi­den perimää.

  1. Olen läh­es satavar­ma, että viruk­sen on muu­tut­ta­va vähem­män vaar­al­liseen suuntaan

   Miten sit­ten selität sen, että ensin alku­peräisen ver­sion tilalle tile alfa-vari­ant­ti, joka oli sekä vaar­al­lisem­pi että tehokkaam­min lev­iävä. Ja sit­ten alfa-vari­antin tilalle tuli delta-vari­ant­ti, joka oli alfaankin ver­rat­tuna sekä vaar­al­lisem­pi että tehokkaam­min lev­iävä? Onko tämä taas niitä teo­ri­oi­ta, jok­ta sopi­vat dataan vain osit­tain, ja joi­hin voidaan vedo­ta vain jos tarkoitukel­la jätetään osa datas­ta pois tarkastelusta?

   1. Varoi­tan, että en ole aiheesta lukenut paljoakaan. Enem­pi on tul­lut vain mietiskel­tyä viruk­sen strate­giaa sen pyrkiessä yhä opti­maalisem­mak­si tarttujaksi.

    Ole­tan ensin­näkin, että virus hakee vain ja ain­oas­taan lev­iämisen kannal­ta opti­maal­is­in­ta muo­toaan. Ole­tan lisäk­si, että kul­loinkin opti­maal­isin vari­ant­ti syr­jäyt­tää muut. Täl­löin ei siis muta­toi­tu­isi uut­ta virus­ta, joka pysty­isi toim­i­maan elim­istössä jonkun covid-vari­antin rin­nal­la. Siis sel­l­aista, johon eivät Covidin vas­ta-aineet tepsi.

    Tähän asti näkemämme vari­antit ovat olleet het­ken kaikkein opti­maal­isimpia, mut­ta vain het­ken. Sit­ten tilalle on tul­lut lev­iämisen kannal­ta opti­maalisem­pi. Tämä kehi­tys jatkuu. 

    Ole­tan, että pitkän ajan tren­di muotoutuu mainit­se­mani val­in­ta­paineessa väistämät­tä taval­la, jon­ka ker­roin: opti­maal­isin on se, joka sairas­tut­taa vähiten menet­tämät­tä kuitenkaan kykyään lev­itä. Tässä mielessä, muuten, Covid ja Omikron eri­tyis­es­ti ovat aika lois­tavia luo­muk­sia, mikä selit­tää niiden lois­ta­van men­estyk­sen. Virus­maail­man supertähtiä. 

    Tämän yleisen trendin sisäl­lä voi kuitenkin olla lyhyem­piä tren­de­jä etenkin ensi alku­un. Tarkoi­tan vari­ant­te­ja, jot­ka het­kel­lis­es­ti kulke­vat yleis­es­tä trendis­tä poiketen, kos­ka ne eivät kohtaa riit­tävästi kil­pailua vielä opti­maalisem­man, kehit­tyneem­män viruk­sen tahol­ta. Tässä tuli varsi­nainen vas­taus kysymykseen.

    Ole­tan tämän perus­teel­la, että vähitellen Covid 19 löytää sel­l­aisen muodon, joka on yhtä vaar­alli­nen kuin influ­enssa. Tau­ti voi jon­ain vuosi­na olla vähän vaar­al­lisem­pi, mut­ta har­voin kovin vaarallinen.

    Covid-19 oikeas­t­aan on jo sel­l­ainen — mut­ta vain osas­sa väestöä (alle 60-vuo­ti­aat jne). Voi tietysti olla tarkem­min ajatel­tuna, että yli 60-vuo­ti­aat jne. eivät pysty muo­dosta­maan tarpeek­si suur­ta val­in­ta­painet­ta, jot­ta viruk­sen kan­nat­taisi muut­tua hei­dän kannal­taan vaarat­tomam­mak­si. Siinä tapauk­ses­sa teo­ria ei toi­mi yleisel­lä tasol­la vaan vain enem­mistön kannalta. 

    Mut­ta nyt alkaa jut­tu jo siir­tyä sel­l­aisi­in asiantun­ti­jas­fäärei­hin, että on parem­pi lopettaa. 

    Ja onhan meil­lä sit­ten vielä rokot­teet ja lääk­keet joka tapauk­ses­sa. Opti­misti­nen loppukevennys.

  2. Erit­täin van­ho­jen virusten “har­mit­to­muud­es­ta” esimerkkeinä voisi­vat toimia her­pesviruk­set. Näistä EBV viimeisim­pänä todis­tet­tu MS-taudin aiheut­ta­jak­si ja muutkin ovat epäi­lyk­sen alaise­na useis­sa taudeis­sa. Kel­paisiko har­mi­ton vyöru­usu tai genitaaliherpes?

   Tuberku­loosi lie­nee vähem­män muinainen bak­teeri, mut­ta kuin­ka harmiton?

   1. Nyt on kyse ilmateitse välit­tyvästä viruk­ses­ta. Pitääkö tämä selit­tää uudestaan?

   2. No, selitän lyhyesti; kos­ka ei tuskin­pa kukaan lukee alku­peräistä argumenttiani. 

    Vain osa viruk­sista lev­iää ilmateitse. Ne jot­ka lev­iävät, ovat riip­pu­vaisia mah­dol­lisim­man suures­ta määrästä ihmiskon­tak­te­ja. Covid-19 lev­iää ilmateitse. Siten Covid-19:n lev­iämi­nen on riip­pu­vainen siitä, että ihmiset kohtaa­vat mah­dol­lisim­man paljon toisiaan. 

    Sit­ten meil­lä on viruk­sia, jot­ka lev­iävät esimerkik­si hyt­tys­ten kaut­ta. Ne hyö­tyvät, jos sairas makaa voimat­tomana hyt­tys­ten ruokana.

   3. Ja vielä: viruk­sen evoluu­tion kannal­ta on läh­es yhden­tekevää, jos se aiheut­taa pitkäaikaisia ter­veysongelmia joillekuille. Vai?

 11. Sanon­pa vielä jotain Afrikas­ta virushau­tomona. Afrikas­sa asuu paljon ihmisiä, mut­ta vielä enem­män asuu muual­la. Äkkiseltään en osaa sanoa, kum­mal­la ryh­mäl­lä on pros­en­tu­aalis­es­ti enem­män vas­ta-ainei­ta ver­essä, mut­ta absolu­ut­tis­es­ti aivan var­masti muil­la kuin afrikkalaisil­la. Vas­ta-aneita­han syn­tyy tietysti sekä sairas­tu­mis­es­ta että rokotuksesta. 

  Sik­si tulee mieleen olet­taa, että tehokkai­ta mutant­te­ja syn­ty­isi huo­mat­tavasti toden­näköisem­min muual­la kuin Afrikas­sa. Varsinkin jos tehokku­ut­ta mitataan eri­tyis­es­ti kyvyl­lä kiertää rokot­teen luo­ma suoja. 

  Tai sit­ten en vain ole nyt ymm­rätänyt jotain.

 12. Taas ker­ran hyvä kir­joi­tus Odelta.

  Kir­joituk­ses­sa on vähän sekaisin van­ho­jen muis­telua (esim. lau­ma­suo­ja-ajatuk­set ajal­ta ennen deltaa) ja nykyaikaa, mikä voi vähän vaikeut­taa ajatuk­sista kiin­ni saamista. Uudet virus­vari­antit ovat muut­ta­neet pelikent­tää mon­een ker­taan ja van­ho­ja muun­nok­sia koske­vat lainalaisu­udet on sik­si muut­tuneet nopeasti his­to­ri­al­lisek­si tiedoksi.

  Joitakin omia näkemyksiäni:

  Markki­noil­la ole­vat rokot­teet on kehitet­ty alku­peräistä Wuhanin viruskan­taa vas­taan. On erit­täin suuri onni, että ne toimi­vat näinkin hyvin vielä nyky­isi­inkin muun­nok­si­in. Alku­peräistä virus­ta vas­taan ja vielä alfaakin vas­taan ne estivät tar­tun­to­jakin tehokkaasti, mut­ta deltaa vas­taan ne estivät vain osan tar­tun­noista ja omikro­nia vas­taan ne eivät käytän­nössä estä tar­tun­to­ja enää ollenkaan. Ei tai­da olla vielä selvil­lä, kuin­ka paljon syynä on
  virus­muun­nos­ten eri­laisu­us ja kuin­ka paljon se, että deltas­sa ja omikro­nis­sa erit­tyvät virus­määrät ovat merkit­tävästi suurem­pia. Veikkaan jälkim­mäisen ole­van pääasialli­nen syy, jol­loin rokot­teil­la ei koskaan edes pystyt­täisi estämään tartuntoja.

  Tapauskuolleisu­us­lu­vut Tan­skas­sa ovat laske­neet jo lähelle kausi-influes­san tapauskuolleisu­ut­ta, mut­ta toisaal­ta tapauk­sia on aivan eri mit­takaavas­sa kuin influes­sas­sa. Ei influes­saan koskaan sairas­tu kol­mannes väestöstä kahdessa kuukaudessa. Sik­si absolu­ut­tista kuolleisu­ut­ta on edelleen aika paljon. Tapauskuolleisu­u­den pienu­us juuri
  Tan­skas­sa johtunee siitä, että siel­lä on kat­ta­va tes­tausjär­jestelmä ja vähäoireiset sekä oireet­tomat tapauk­set on saatu tes­tat­tua. Ei se tapauskuolleisu­us muis­sa korkean roko­tuskat­tavu­u­den mais­sa var­maan merkit­tävästi Tan­skas­ta eroa, sitä ei vaan saa­da selville.

  Koro­nan hur­jan lev­iämisen on mah­dol­lis­tanut pitkälti sen tar­tut­tavu­us jo ennen oire­i­ta. Sik­si per­in­teinen aja­tus siitä, että tap­pa­va virus lev­iää huonos­ti, ei toi­mi koro­nan tapauk­ses­sa suo­raan. Se toimii kuitenkin epä­suo­rasti, kos­ka ihmiset val­it­se­vat suo­jau­tu­mis­toimen­piteen­sä sen mukaan, miten tap­pa­va virus on. Jos yllät­täen tulisikin vari­ant­ti, jon­ka tapauskuolleisu­us on 50%, niin ihmiset meni­sivät vapaae­htois­es­ti lock­down­i­in (ja ne jot­ka eivät menisi, kuoli­si­vat aika isol­la toden­näköisyy­del­lä). Omikron taas on suh­teel­lisen lievä, joten enem­mistö ihmi­sistä antaa sen lev­itä vapaasti.

  Pitää myös muis­taa, että evoluu­tio perus­tuu sat­un­naisi­in muu­tok­si­in (ellei satu usko­maan kreation­is­mi­in). Ei ole mitään suur­ta ohjaavaa voimaa, joka ohjaisi virus­ta muun­tu­maan lievem­mäk­si. Kun val­taosas­sa maail­maa roko­tuskat­tavu­us on korkeal­la, ohjaa val­in­ta­paine sel­l­aisia vari­ant­te­ja men­estymään, jot­ka kiertävät rokot­tei­den ja van­ho­jan viruskan­to­jen anta­maa suo­jaa mah­dol­lisim­man hyvin.

  Omikro­nin myötä rokot­teet ovat menet­täneet merk­i­tyk­sen­sä muil­la kuin riskiryh­mäläisil­lä. Omikron on sen ver­ran lievä, ettei siitä ole muille merkit­tävää riskiä. Ne riskiryh­mäläiset, jot­ka eivät suos­tu otta­maan rokotet­ta, sairas­tu­vat kuitenkin ennem­min tai myöhem­min ja vaik­ka he kaik­ki sairas­tu­isi­vat nopeasti, niin omikro­nin lievyy­den ansios­ta he eivät täyt­täisi teho-osas­to­ja. Olen sik­si samaa mieltä THL:n kanssa siitä, että koko koron­a­passin joutaa lopet­taa ja maan voi ava­ta kaikille rokotes­tatuk­ses­ta riippumatta.

  Monis­sa mais­sa roko­tuk­sien nimi­in van­no­taan kuitenkin kovasti (esim. Sak­sa ja Itä­val­ta) ja kolme roko­tus­ta on edel­ly­tys nor­maali­in elämään, vaik­ka olisikin sairas­tanut koro­nan. Sik­si ei kan­na­ta pih­tail­la siinä, kenelle roko­tuk­sia annetaan (esim. taudin aikaisem­min sairas­ta­neet). Vaik­ka siinä voi men­nä rokote hukkaan, niin elämän­laat­ua sekin on, ettei rajoite­ta ihmis­ten matkus­tamis­mah­dol­lisuuk­sia — osal­la esim. työ on riip­pu­vaista siitä. Rokot­tei­ta on saatavil­la ihan yllinkyllin ja Suomes­sakin taitaa menä iso erä Mod­er­naa roski­in helmiku­un lopus­sa. Afrikan köy­hissäkin mais­sa annetaan jo tehos­teroko­tuk­sia niille, joil­la on itsel­lä tai työ­nan­ta­jal­la ollut varaa mak­saa se $10 rokot­teesta. Jos jatkos­sakin on mai­ta, jois­sa on tiukat koron­a­pas­si­vaa­timuk­set, niin annet­takoon koronaroko­tuk­sia sit­ten yksi­tyisessä ter­vey­den­huol­los­sa mak­sullisi­na matkail­i­jaroko­tuksi­na samaan tapaan kuin mitä vaik­ka keltaku­umeroko­tuk­sia (kunnes taas joku uusi vari­ant­ti käyn­nistää uuden roko­tuskier­roksen koko väestölle).

 13. Tässä on myös tilas­toin­tion­gel­ma. Koron­akuole­mak­si määritel­lään kuole­ma, joka on tapah­tunut 30 päivän sisäl­lä testi­t­u­lok­ses­ta. Se tilas­toidaan koron­akuole­mak­si, vaik­ka syynä olisi lento-onnettomuus. 

  Tämä on väärää tietoa, ja ei pidä paikkaansa. Lainaan THL:n websivulta:

  “Jos lääkärin tekemässä tar­tun­tatau­ti-ilmoituk­ses­sa hoidon lop­putu­lok­sen osalta tode­taan, että poti­las mene­htyi muus­ta kuin Covid-19-tau­ti­in liit­tyvästä syys­tä, hänet pois­te­taan koron­aviruk­seen liit­tyvien kuolemien tilastoinnista. ”

  https://thl.fi/fi/-/koronaan-liittyvien-kuolemien-tilastointitapaa-tarkennetaan-tartuntatautirekisterin-tilastosta-poistuu-50-kuolemantapausta

  1. Tämä on väärää tietoa, ja ei pidä paikkaansa. Lainaan THL:n websivulta:

   ”Jos lääkärin tekemässä tar­tun­tatau­ti-ilmoituk­ses­sa hoidon lop­putu­lok­sen osalta tode­taan, että poti­las mene­htyi muus­ta kuin Covid-19-tau­ti­in liit­tyvästä syys­tä, hänet pois­te­taan koron­aviruk­seen liit­tyvien kuolemien tilastoinnista. ”

   Nyt puhut eri tilas­tos­ta. Näitä koron­akuollei­w­su­usti­las­to­ja on itse asi­as­sa kolme erilaista.Se, mitä reaali­aikaises­ti seu­rataan ja levitetään kan­sain­välis­es­ti, sisäl­lyt­tää koron­akuolemik­si myös koro­nan kanssa kuolemat. Joskus pitkn ajan kulut­tua tulee toinen tilas­to, jos­sa ovat vain koron­aan kuolleet, mut­ta se tulee vas­ta pitkän ajan kuluttua.

   1. Eikös ne koro­nan aiheut­ta­mat kuolemat aika hyvin selviä kat­so­ma­l­la ylikuolleisuutta?

    30 pvän jäl­keenkin niitä muuten tulee.
    Myös Long Covidin mur­tamien ihmis­ten itsemurhina.

   2. Sys­teri: “Eikös ne koro­nan aiheut­ta­mat kuolemat aika hyvin selviä kat­so­ma­l­la ylikuolleisuutta?”

    Sil­loin kun rajoi­tus­toimia on vielä voimas­sa, voi ylikuolleisu­us aliarvioi­da koron­akuolemia, kos­ka rajoituk­set voivat vähen­tää myös mui­ta kuolemia kuten influ­enssakuolemia ja ehkä mah­dol­lis­es­ti jopa liiken­nekuolemia, jos rajoituk­set ovat tarpeek­si rajut.

 14. Ehkäpä yksi vai­h­toe­hto olisi tehdä niin, että roko­tuk­sen ottaes­sa saisi myös pienehkön koronat­uen, joka olisi vero­ton­ta tuloa. Tuen saisi myös, jos olisi pätevä ja tarpeek­si vaka­va lääketi­eteelli­nen syy, ettei rokotet­ta kan­na­ta ottaa. Perus­teet­ta kieltäy­tyjä ei kuitenkaan tukea saisi. Tämä olisi funk­tion­aalis­es­ti sama kuin ker­talu­on­toinen perus­tu­lo sekä saman­su­u­ru­inen sakko rokot­teesta kieltäy­tymis­es­tä. Se olisi kuitenkin juridis­es­ti helpom­pi, kos­ka juris­tille rahan anta­mat­ta jät­tämi­nen on aivan eri asia kuin (annetunkin) rahan pois ottaminen.

 15. Mt ongelmia voi tul­la mut­ta enem­män sulku­jen vuok­si. Nuo­ril­la useil­la elämä sekaisin ja aikuisetkin on sekoamassa 

  Lomau­tuk­set on vienyt tulot ja kaik­ki hin­nat pil­vis­sä . Kodit pää­tyy vasaran alle nyt

 16. Kehopositiivisuus terveydenhoitojärjestelmässämme sanoo:

  Elin­ta­pa­sairaude­tkin ovat kalli­ita veron­mak­sa­jalle. Sik­si toiv­otan ter­ve­tulleek­si Que­becin tapaisen sairaalaveron koronarokot­ta­mat­toman lisäk­si yli­pain­oiselle ja esimerkik­si veren­painet­taan hoita­mat­toma­lle ihmiselle. Sydän- ja verisuoni­tau­dit, II-tyypin dia­betes, syövät kun ovat ylivoimais­es­ti kiihkein sairas­tut­ta­ja maail­man­laa­juis­es­tikin, ja niis­sä liikali­havu­us on merkit­tävä komponentti.

  Ns. kehoposi­ti­ivi­su­us on elämä­nasenne, joka itse asi­as­sa lähe­nee anti­vaxxer-ide­olo­giaa. Oikeus omaan elämän­ta­paan, muista välit­tämät­tä. Se kuitenkin aiheut­taa muille han­kaluuk­sia, ennem­min tai myöhem­min, kuor­mit­taes­saan ter­vey­den­hoito­jär­jestelmää ja lisätessään verovaro­jen käyt­töä. Amerikkalais­tutkimuk­sen (Ward et al, 2021) mukaan yksilön liikali­havu­us aiheut­taa 1600€ kus­tan­nuk­set vuosit­tain. Jokainen yhden BMI-yksikön nousu BMI30:n jäl­keen lisää ter­vey­den­huol­lon vuosikus­tan­nuk­sia 223 € !

  Tätä ehdo­tus­tani voitaisi­in perustel­la aivan samal­la taval­la kuin roko­tuk­sen ottamis­takin: pait­si että väestön yksilö­pain­on vähen­tämi­nen ei tuo lääkey­htiölle tulo­ja vaan mene­tyk­siä. Sik­si ehkä rokot­tamisen pakot­tamiseen keskit­tymi­nen olisi kokon­aisu­udessaan paras diili; dia­betes­lääkkei­den ja veren­painelääkkei­den menek­ki sen kun kas­vaa, ja asi­akkaat pysyvät roko­tusten voimin hengis­sä ja voivat onnel­lisen pak­susti. Tämä viimeinen näköko­h­ta onkin dra­maat­tisin, myön­nän rokot­tei­den ole­van sekä bis­nek­selle että yksit­täiselle nautiske­li­jalle paras diili.

  1. Ei voi kuin vain maini­ta, että yksinäisyys aiheut­taa yli­pain­oa kolme ker­taa suurem­man riskin ja vas­taa tupakoin­tia sairas­tua sydän- ja verisuonitauteihin.

 17. Itseä har­mit­taa se, että tam­miku­us­sa Suomes­sa nos­tet­ti­in kädet pystyyn koro­nan osalta ja todet­ti­in, että mitään ei voi­da enää tehdä. Se mikä tässä har­mit­taa on, että melkein kak­si vuot­ta on elet­ty pan­demi­aa ja yritet­ty pitää tar­tun­nat vähissä, joten tämä päätös tun­tuu luovut­tamiselta. Aika moni onkin itse edelleen jatkanut varovaisem­paa elämää.

  Jän­nästi tämä koro­nan kanssa luovut­ta­mi­nen ajoit­tui Krista Kiu­run van­hempainva­paan alka­miseen. Selkeästi San­na Marin luovut­ti jo syksyl­lä, mut­ta ilmeis­es­ti Krista ajoi pitkään tiukem­paa lin­jaa. Itse kan­natan edelleen tiukem­paa linjaa.

  Syy mik­si kan­natan tiukem­paa lin­jaa on se, että koro­nan osalta tulee jatku­vasti uut­ta tutkimusti­etoa pitkäaikai­sista vaiku­tuk­sista. Esimerkik­si Helsingis­sä las­ten ykköstyypin dia­betek­seen sairas­tunei­den määrä on selvästi kohon­nut. Dia­betes tulee ole­maan osa näi­den las­ten elämää lop­un ikään­sä. Ulko­mail­ta ker­ro­taan myös, että korona sairas­tut­taa kehon kaik­ki elimet ja vakavasti sairail­la toden­näköis­es­ti jää pysyviä vaiku­tuk­sia. Tältä kannal­ta en mis­sään nimessä halu­aisi itse sairas­tua, enkä että per­heeni sairas­tuu. Halu­aisin uskoa, että korona on vain flun­ssa, mut­ta onko tämä vain opti­mis­mia täl­lä het­kel­lä. Kan­nat­taisiko kuitenkin odotel­la vähän pidem­pään ja kat­soa miten tilanne kehittyy.

  THL:n ja STM:n koronatiedo­tus on täl­lä het­kel­lä melko huonoa. Päätösten taus­to­ja ei perustel­la eri­tyisen hyvin. Puut­tuu tietoa vai­h­toe­hdoista ja peruste­lut mik­si tiet­tyyn lin­jaan on päädyt­ty. Mon­esti san­o­taan, että rajoituk­set ovat liian raskai­ta, mut­ta mihin tämä kom­ment­ti oikeas­t­aan perus­tuu. Onko kukaan oikeasti laskenut ja esit­tänyt jotain konkreet­tista perustet­ta tälle “rajoituk­set ovat liian raskai­ta” vai onko tämä pelkkä mielipide?

  Täl­lä het­kel­lä tilanne ainakin Pirkan­maal­la on se, että omi­cron aal­to on edelleen hyvin pitkälti pääl­lä. Sairaalakuor­mi­tus on korkeal­la ja ei ole laskenut. Jätevesiseu­ran­ta näyt­tää korkeaa tasoa. Las­ten pois­saolo­ja kouluista on paljon. Aamule­hden mukaan jois­takin koulus­ta 1/3 lap­sista on ollut sairaana viime viikol­la ja jois­takin päiväkodeista 40% henkilökun­nas­ta. Nämä ovat korkei­ta luku­ja ja aivan vält­tämät­tä vaikut­ta­vat negati­ivis­es­ti koulun ja päiväko­tien toimintaan.

  Tässä Pirkan­maan tilanteessa tun­tuukin oudol­ta, että voidaan pois­taa kaik­ki rajoituk­set. Luvut eivät vaan vas­taa puhei­ta. Ja kun mitään maal­likon jär­jel­lä ymmär­ret­tävää perustet­ta luku­jen ja päätösten välille ei pysty muo­dosta­maan, eikä asi­aa selitetä tarkem­min, niin oudol­ta alkaa tun­tua. Ja kyl­lä tästä alkaa hel­posti ajat­tele­maan, että nyt pure­taan rajoituk­sia ja lopete­taan korona­toimen­piteitä ihan vaan opti­mistisen toivon perus­teel­la. Ja kun etelän hiih­tolo­mat alka­vat ensi viikol­la, niin koko maa pitää saa­da avoimeksi.

  Koro­nan hallinnas­sa nykyti­lanne on ollut pet­tymys. Tässä tilanteessa mieti­tyt­tää myös, että jos ja kun tulee seu­raa­va vakavampi vari­ant­ti, niin onko hallinnol­la enää mitään keinoa päät­tää uusista rajoituk­sista. Onko mielipi­de ajet­tu nyt siihen, että seu­raa­van vaka­van vari­antin kanssa pitää ajaa päin seinää ennenkuin poli­it­tisille päät­täjille on mah­dol­lista edes alkaa puhua uusista rajoituksista.

  1. O myös vah­vaa näy­ht­töä siitä, että koro­nan pitkäaikaisoire­i­ta tulee aivan olen­nais­es­ti vähem­män rokote­tu­ille ja kun tokot­ta­mat­tomille. Se taas on yksilön oma valinta.

   1. Vah­vak­si näyt­tö olisi kut­sut­tavis­sa sil­loin, jos tutkimuk­set olisi tehty vahvem­min kon­trol­loitu­na eikä nimeno­maan itser­a­por­toitu­na. Tieto omas­ta roko­tuk­ses­ta ei ole vaikut­tam­a­ton muut­tu­ja sairaudessa, jon­ka oireet ovat neu­rol­o­gisia ja masen­nuk­sen oireisi­in ver­rat­tavis­sa, osin sub­jek­ti­ivisia, lab­o­ra­to­rioko­keet ovat tois­taisek­si varsin heikko­ja löytämään kyseistä sairaut­ta, ja löytämisen luotet­tavu­us lähe­nee olema­ton­ta, jos posi­ti­ivista tulosta Covid-19 — posi­ti­ivi­su­ud­es­ta tai vas­ta-aineista ei ole. Täl­laiset poti­laat joutu­vat väli­in­putoa­jik­si, tai sit­ten Long Covidin diag­noosi annetaan helpom­min kuin muut vas­taa­vat diag­noosit, vain sil­lä perustel­la, että epäilee joutuneen­sa altistuneek­si, tai että sairaut­ta esi­in­tyi siihen aikaan monella. 

    Long Covid on hyvin lähel­lä saman­laisia monioirey­htymiä, joi­ta tulee myös sisäil­maon­gelmista ja eri­lai­sista yli­herkkyyk­sistä. Voidaan jopa tode­ta, että Long Covid saat­taa muu­ta­man vuo­den ajak­si jopa syr­jäyt­tää sisäil­ma- ja home­on­gel­maoireiset diagnoosit.

    Sitä olisi tutkit­ta­va erik­seen, miten suuri osa on nimeno­maan koron­aviruk­sen suo­raan aikaansaa­maa, ja miten suuri osa on aikaisem­paa neu­rol­o­gista tai autoim­muu­ni­sairau­den tapaista herkkyyttä.

  2. Olin kanssasi aikalail­la samoil­la lin­joil­la vielä deltan aikoi­hin, mut­ta omi­cron lev­iää niin järkyt­tävän herkästi ja nopeasti yhdis­tet­tynä siihen että ihmiset eivät enää halua elää rajoi­tusten mukaan, että ei meil­lä ole enää rajoituk­sil­la saavutet­tavis­sa “lisäaikaa” kuin joitain viikko­ja mak­simis­saan kuukau­sia. Suurin osa ihmi­sistä tulee sairas­ta­maan koro­nan, ne jot­ka halu­a­vat vält­tyä siltä voivat edelleen eristäy­tyä, mut­ta isos­sa kuvas­sa peli menet­ti­in siinä vai­heessa kun kehit­tyvien maid­en sal­lit­ti­in muut­tua hal­lit­se­mat­tomik­si varianttitehtaiksi.

   No, ainakin rokot­teet on hyvin paten­tein suo­jat­tu ja län­si­maiset ihmiset ovat käsi­var­ret kipeänä kun on niin mon­esti ja nopeasti piik­il­tel­ty, että älkää huo­liko, pääo­man kasautu­mi­nen on suo­jat­tu. Mei­dän täy­tyy nyt vain toivoa että meille ei ole luvas­sa ikäviä yllä­tyk­siä covidin pitkäaikaisvaikutuksista.

 18. Suomes­sa on nyt 605 046 tuhat­ta viral­lis­es­ti taudin sairas­tanut­ta. https://www.koronatilastot.fi/fi/
  Tuo­hon luku­un on las­ket­tu mukaan kaik­ki vari­antit. Tehol­la on täl­lä het­kel­lä vain 30 ihmistä, joka on vähän ver­rat­tuna viime syksyyn, jol­loin heitä oli viitisenkym­men­tä keskimäärin. Suurin osa sairas­taa tämän taudin onnek­si lievänä, minkä pystyy tilas­toista näkemään. Suurin osa rokot­ta­mat­tomis­takin sairasti koro­nan lievänä, myös niistä aiem­mista vari­anteista, eikä mon­et tehneet tietoista päätöstä rokot­ta­mat­to­muud­es­ta, kos­ka sairas­tu­i­v­at ennen kuin rokot­tei­ta oli edes saatavil­la. Yksi tärkeä syy rokot­ta­mat­to­muu­teen on se, että sairasti jo taudin, eikä halua ottaa rokotet­ta enää jälkikä­teen. Kyl­lä rokot­tamisen lähtöko­h­ta on aina ollut se, että rokote ote­taan ennen tartuntaa.

  Rokot­ta­mat­tomat eivät ole eläneet mis­sään tyn­nyris­sä, vaan uskon että sairas­tu­mis­lu­vuis­sa on suuri osa nimeno­maan heitä. Eniten tar­tun­to­ja on ollut 18–40 vuo­ti­ail­la nuo­ril­la aikuisil­la, jot­ka eivät yleen­sä sairas­tu vakavaan covidi­in. Hei­dän elämään­sä on tarpeet­tomasti rajoitet­tu. Mut­ta kes­ki-ikäi­sistäkin kyl­lä vain pieni mur­to-osa on niitä, jot­ka pää­tyvät teholle ja heil­lä on läh­es aina riskitek­i­jöitä iän lisäk­si teho­hoitora­port­tien perus­teel­la BMI 30 on muuten jo merkit­tävä ris­ki, mut­ta ris­ki alkaa koh­ta BMI 25:stä läh­tien. Lisäk­si oleel­lista Suomes­sa on se, mis­sä sat­tuu asumaan. Ris­ki on aivan toinen jos­sain Helsin­gin keskus­tas­sa kuin peräkylillä.

  Roko­tus­pas­si ei takaa yhtään mitään. Ei siitä voi päätel­lä, kuka saa tar­tun­nan, kuka voi tar­tut­taa, eikä aina edes sitä, kuka sairas­tuu. Roko­tus­pas­sista tulisi myös ainainen riesa, kun pitäisi odotel­la ties kuin­ka monen­net­ta tehostet­ta, että pääsee taas käymään jos­sain. Osa väestöstä olisi siis aina vähän väliä palvelu­jen ulkop­uolel­la. Ei ole järkevää, eikä liike-elämä täl­laista kestä.

  Kun rokot­ta­mat­tomat ovat hyväksyneet oman riskinsä(tai mon­et eivät lähtöko­htais­es­ti kuu­lu riskiryh­mi­in) niin minus­ta yhteiskun­nankin pitäisi vain hyväksyä se ja rajoit­teet pois­taa. Ei täl­laiset lock­down­it pan­demioi­ta ratkaise kuitenkaan.

  1. Olen­naista on, että rokot­ta­mat­tomil­la on 20 — 30 ‑ker­tainen toden­näköisyys pää­tyä teho-osas­tolle. Se mak­saa noin 100 000 €/kerta. Jos vbaku­ut­taisi­vat itse itsen­sä tätä riskiä vas­taan, kaik­ki olisi ok.

   1. 20–30 ker­tainen ris­ki ker­rot­tuna kutakuinkin ei mil­lään* on edelleen kutakuinkin ei mitään.

    * Ris­ki ei riskiryh­mäläiselle on kutakuinkin ei mitään

   2. Tämä olisi oikea ajat­telu tässä yksilöl­lisyyt­tä pur­suavas­sa yhteiskun­nas­samme. On järkyt­tävää että yhteiskun­tamme tar­joaa rokot­teen kaikille mut­ta osalle se joutuu mak­samaan hoidon sik­si ettei heille ole kel­van­nut yhteiskun­nan tar­joa­ma rokote. Ja tämä kokon­ais­sum­ma tästä sekä eri­lai­sista sulku­toimista on mit­ta­va. Sulku­toimi­a­han on samoin tarvit­tu sik­si että osa yht­eskun­nan jäsenistä on kat­sonut voivansa mak­sat­taa oman rokot­tau­tu­mat­ta jät­tämisen muilla.

 19. Ottaen huomioon, että on mah­dol­lista kasa­ta kokon­aisia armei­joi­ta alueil­la, joiden pitäisi olla pahoin koro­nan run­telemia, eikä mis­sään esi­in­ny ain­oatakaan arvio­ta, jois­sa pan­demia vaikut­taisi mitenkään mah­dol­lisi­in sota­toimi­in, päädytään epämielyt­tävään tilanteeseen, jos­sa on kysyt­tävä kumpi on suurem­pi: tau­ti vai turvallisuushakuisuutemme?

  Tai sit­ten, kiitos omi­cronin, ollaan päästy riit­tävän ulos pan­demi­as­ta, että suuria ihmis­mas­so­ja on mah­dol­lista koo­ta alhaisen hygien­ian tiloi­hin ilman, että kyseis­ten mas­so­jen työkyky heikentyy.

  Toki Nor­jalaisil­la kalan­perkaamoil­la ja muil­la vas­taav­il­la on heiken­tynyt. Niis­sä on var­maan eri stan­dard­it taudeille kuin Venäjän armeijassa.

 20. Covid-19 on kyl­lä todel­la pahana, kun suomen rajavi­ra­nomainen pitää edelleen rajaa kiin­ni koron­a­pan­demi­aan vedoten. Paljon muu­ta ei sit­ten tehdäkään.

   1. Pekka Haav­is­to lausui tänään eduskun­nas­sa, että matkus­tus­ra­joituk­set taval­lisille venäläisille eivät ole suunnitelmissa.

   2. Ulko­min­is­ter­iö voi olla tätä mieltä, mut­ta rajoituk­set tule­vat sisäministeriöstä.

    Venäjän duumas­sa on päätöse­hdo­tus sille, että kaikille rajaa ylit­täville suo­ma­laisille annetaan venäjän kansalaisu­us ilman vaa­timus­ta kieli­tai­dos­ta tai aiem­mas­ta maas­saolosta. Meil­lä on puolue, joka masi­noi tätä. Ja sen puolueen poruk­ka on täl­lä kehi­tyk­sel­lä koh­ta venäläisiä ja sit­ten ei tarvi­ta kuin naa­puri­a­pua juvalle ja suo­mi kaatuu.

    Miten olisi niiden koronara­joi­tusten päät­tämi­nen ja taval­lisen kansan liikku­misen mah­dol­lis­t­a­mi­nen? Hul­lut liikkuu kyl­lä ja Helsin­ki nos­tat­taa sodan uhkaa päätöksillään.

 21. Mites Osmo, tämä pani­iki­no­mainen muiden elämään sekaan­tu­mi­nen täl­lain jälkikä­teen? Talvi meni, rokot­ta­mat­tomat vaan porskut­taa eteenpäon?

  Hirvee some­haloo oli kuukaus sit­ten “min­un krop­pa, min­un päätös”, mut se ei vis­si­in sin­unkaan mielestä koske rokottamattomia?

  1. Olen edelleen sitä mieltä, että jos pidet­ti­in tarkoituk­sen­mukaise­na rajoit­taa kokoon­tu­misia, kos­ka rokot­ta­mat­to­mia pitää suo­jel­la tar­tun­noil­ta, rajoi­tusten olisi pitänyt koskea vain rokot­ta­mat­to­mia. Ver­tailu abortei­hin ei päde, kos­ka abortin tek­i­jät eivät edel­lytä yhteiskun­nan käyt­tävän satatuhat­ta euroa hei­dän tehohoitoonsa.

   1. Joidenkin arvioiden mukaan abortin keskikus­tan­nus yhteiskun­nalle on itse asi­as­sa reilusti yli 100 000 euroa per henkilö, mikä muo­dos­tuu pait­si 1500–2000 euron suo­ras­ta abort­tikus­tan­nuk­ses­ta, ennen kaikkea siitä syn­tymät­tä jäävästä vero­tu­losta ja eläke­mak­suk­er­tymästä, jon­ka syn­tymät­tä jäänyt kansalainen olisi syn­tyessään odotusar­vois­es­ti yhteiskun­nalle tuot­tanut yli yhteiskun­nalle ker­tyvien kus­tan­nusten­sa työu­ransa aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.