Omikronia ei saada pysäytetyksi, kannattaako edes hidastaa?

Jos halu­aisi varmis­taa, ettei tule leimatuk­si väärässä olleek­si, ei kan­nat­taisi kir­joit­taa koronas­ta juuri nyt mitään, vaan odot­taa mitä tapah­tuu ja ryhtyä sit­ten jälkivi­isaak­si. Minus­ta taas päätök­sen­teko ja vai­h­toe­hto­jen pohtimi­nen on kiehtov­in­ta sil­loin, kun epä­var­muus on suur­in­ta. Sik­si halu­an kir­joit­taa ajatuk­sis­tani juuri nyt, vaik­ka tule­vaisu­us tulee var­maankin osoit­ta­maan mon­et ole­tuk­sis­tani vääriksi.

Halu­an aluk­si korostaa, että vaik­ka tässä kir­joi­tan, että olisin toimin­ut toisin, nyt kan­nat­taa jatkaa kolme viikkoa val­i­t­ul­la lin­jal­la eikä vai­h­taa sitä enää uudestaan.

Käsi­tyk­seni perus­tuu siihen, että omikron-vari­ant­ti selvästi enem­män kuin kaksinker­tais­tuu viikos­sa nyt Uudel­la­maal­la, eikä kauan mene, kun se ottaa otteeseen­sa muunkin Suomen. Näin se on tehnyt muuallakin.

Uudel­la­maal­la rek­isteröi­ty­jen tar­tun­to­jen seit­semän päivän ilmaan­tu­vu­us on tasan kaksinker­tais­tunut viikos­sa. Omikro­nin lev­iämi­nen on kuitenkin selvästi nopeam­paa, koska

  1. Poh­jalu­vuis­sa on muitakin vari­ant­te­ja. Jos tietäisimme omikro­ntar­tun­to­jen määrät, huo­maisimme, että niiden määrä on kas­vanut nopeam­min kuin kaikkien tar­tun­to­jen määrät.
  2. Tar­tun­tatau­tirek­isteri ei pysy tar­tun­tamäärien perässä. Sik­si se ilmoit­taa meille yhä liian pieniä lukuja.
  3. Kaik­ki eivät pääse testei­hin ja HUS on jopa kehot­tanut ihmisiä tyy­tymään kotitestien tulok­si­in, jot­ka eivät kuitenkaan tule mukaan näi­hin tar­tun­talukui­hin. Jos testi­in pääs­seistä joka kol­man­nel­la on korona, tämän perus­teel­la uskoisi todel­lis­ten tar­tun­taluku­jen ole­van aika paljon nyt ilmoitet­tu­ja suurempia.

Käytän päät­telyssäni karkeaa arvio­ta, että omikro­ntar­tun­to­jen määrä kolminker­tais­tuu viikossa.

Täl­lä perus­teel­la uskon, että seu­raa­vat viikot tul­laan näkemään todel­lista epi­demi­an riehuntaa. Onnek­si kaik­ki halukkaat ovat saa­neet roko­tuk­sen. Rokote ei suo­jaa omikro­nin osalta kovinkaan hyvin tar­tunnal­ta eikä siten myöskään estä levit­tämästä tau­tia, mut­ta se suo­jaa ilmeis­es­ti todel­la hyvin taudin vakaval­ta muodol­ta. Maail­mal­ta tullei­den tieto­jen mukaan omikron tuot­taa rokote­tu­ille vain lievän flun­ssa. Tämä tieto on kuitenkin epä­var­ma eikä tau­ti ole vaara­ton rokote­tu­illekaan, jos heil­lä on jokin immuu­nipuo­lus­tus­ta heiken­tävä perussairaus.

Todennäköisesti lievä myös rokottamattomille

Miten käy rokot­ta­mat­tomien? Nyt huo­mat­ta­va osa heistä tulee saa­maan tar­tun­nan. Olen opti­misti sen suh­teen, että heillekin omikron on helpom­pi tau­ti kuin muut vari­antit. Jos siis on päät­tänyt sairas­taa koro­nan ilman rokot­teen anta­maa helpo­tus­ta, omikron on toden­näköis­es­ti tar­jol­la ole­vista vai­h­toe­hdoista vähiten huono. Luulen kuitenkin, että monia rokot­teesta kieltäy­tymi­nen tulee kaduttamaan.

Jok­seenkin kaik­ki myön­tävät, että omikron tulee lev­iämään läpi koko väestön. Sen pysäyt­tämi­nen ei ole enää mah­dol­lista mil­lään jär­jel­lisil­lä kus­tan­nuk­sil­la. Se ei tarkoi­ta, että kaik­ki sairas­tu­vat vaan että kaik­ki tule­vat sen kohtaa­maan. Moni tor­juu taudin vas­tus­tuskykyn­sä ansios­ta huomaamattaan.

Nyt on valit­tu strate­giak­si hidas­taa omikro­nin lev­iämistä, jot­ta estet­täisi­in kaikkia rokot­ta­mat­to­mia saa­mas­ta tar­tun­taa yhtä aikaa. Sitä sairaaloiden kap­a­siteet­ti ei kestäisi.

Epi­demi­aa yritetään hidas­taa sulke­mal­la vähän epäjo­hdon­mukaisen tun­tu­inen valikoima eri­laisia toim­into­ja. Toimet kohdis­tet­ti­in saman­laisi­na kaikki­in kansalaisi­in, minkä seu­rauk­se­na rokot­ta­mat­tomien rajoituk­set jopa vähän lievenivät. Nyt he saa­vat vetää päiväkän­nejä baareis­sa siinä mis­sä rokote­tutkin.  Jumalan­palveluk­sis­sa virus ei ilmeis­es­ti tar­tu, kos­ka mitään rajoituk­sia niihin ei ole kohdistettu.

Rajoitusten ansiosta voitetaan korkeintaan viikko

Olen erit­täin pes­simisti­nen sen suh­teen, onko näistä rajoituk­sista mitään hyö­tyä. Toisin kun aiem­mat vari­antit, omikron näyt­tää lev­iävän kaikkial­la, mis­sä ihmiset hen­git­tävät samaa ilmaa. Siis kaikkial­la sisätilois­sa ja ulkon­akin siel­lä, mis­sä väkeä on paljon samal­la alueel­la. Suo­ma­lainen on talvel­la sisätilois­sa melkein vuorokau­den ympäri. Virus ei kat­so sitä, onko tilaisu­udessa kyse jonkin elinekinoista, joka voitaisi­in kieltää.

Kuin­ka paljon kodin ulkop­uolel­la sisätilois­sa vietet­tävää aikaa rajoituk­set vähen­tävät? Jos tar­tun­to­jen määrä kolminker­tais­tuu viikos­sa, näi­den rajoi­tusten jäl­keen se ehkä vain kaksinker­tais­tuu.  Tasku­laski­men mukaan kym­menker­tais­tu­miseen menee 23 päivää, kun siihen ilman rajoituk­sia menisi 15 päivää.

En väitä, että päivit­täis­ten tar­tun­to­jen määrä tästä vielä kym­menker­tais­tuu, sil­lä siinä alka­isi jo kansa lop­pua kesken. Halusin vain osoit­taa, miten vähäi­nen hyö­ty lievistä rajoituk­sista on. Voitate­taan aikaa, mut­ta sitäkin vain päiviä, korkein­taan viikko.

Noin ärhäkän viruk­sen lev­iämi­nen edel­lyt­täisi paljon järeämpiä keino­ja; käytän­nössä sitä, että ulkoil­la saa jaloitel­la, mut­ta sisään ei saa men­nä muualle kuin takaisin koti­in. Ruokaos­tok­setkin pitäisi siirtää net­tikaup­paan. Minus­ta pääte­tyt toimet ovat jok­seenkin hyödyt­tömiä. Ehkä hal­li­tuk­sen vain piti vaikut­taa ärhäkältä.

Niin raju­ja rajoi­tus­toimia ei tietenkään voi­da tehdä, että se epi­demi­an lev­iämisen pysäyt­täisi eri­tyis­es­ti, kos­ka niitä pitäisi soveltaa tois­taisek­si. En ymmär­rä näitä kuvitelmia, että kun olemme olleet eristyk­sis­sä kolme viikkoa, virus on maail­mas­ta kadon­nut eikä tule takaisin. Se kolminker­tais­tu­mi­nen viikos­sa alkaa heti uudestaan.

Rokottamattominen pitäisi eristäytyä, ei kaikkien

Niin­pä, jos min­ul­la olisi kaik­ki val­ta, kohdis­taisin näin tiukat rajoituk­set vain niihin, joi­ta tässä on tarkoi­tus suo­jel­la, siis rokot­ta­mat­tomi­in sen sijaan, että sol­i­daarisu­ud­es­ta rokot­teista kieltäy­tyviä kohtaan rokotet­tu­jenkin pitäisi pysytel­lä kotona. Kansakun­nan on mah­dol­lista elää niin, että joka kahdek­sas on eristyk­sis­sä, mut­ta ei niin, että kaik­ki ovat eristyk­sis­sä. Tavoit­teena­han oli viivyt­tää rokot­ta­mat­tomien saamia tar­tuno­ja. Siihen tep­sivät parhait­en hei­hin itseen­sä kohdis­tu­vat rajoitustoimet.

Toisin roko­tus­passin jok­seenkin kaik­keen. Nimeno­maan roko­tus­passin, johon ei negati­ivi­nen testi­t­u­los kel­paa. Jos on tarkoi­tus estää rokot­ta­mat­to­mia hake­mas­ta itselleen tar­tun­taa, negati­ivi­nen testi­t­u­los on hyödytön. Sairastet­tu korona tietysti kel­paa sinä mis­sä rokotuskin.

Täl­lainen ei tietenkään ole mah­dol­lista. Juridis­een viisas­telu­un menisi mon­ta kuukaut­ta, jona aikana asia olisi jo men­nyt ohi. Sitä pait­si onhan eduskun­takin juuri nyt lomalla.

Niin­pä uskon, että seu­raa­vat viikot ilma on virus­ta sakeana. Tar­tun­nan saamisen toden­näköisyys on huo­mat­ta­va kaikkial­la. Rokot­ta­mat­tomien kan­nat­taisi pysytel­lä kotona ihan oma­l­la päätök­sel­lään. Viimeisen kah­den viikon aikana vähin­tään joka 35. helsinkiläi­nen on saanut tar­tun­nan ja tahti kiihtyy.

Pandemian loppusoitto?

Hyvää tässä on se, että mitä nopeam­min virus lev­iää, sitä nopeam­min kaik­ki on ohi. Opti­mistisen käsi­tyk­sen mukaan tähän koko Covid-19 pan­demia päät­tyy. Uusia vari­ant­te­ja tulee, mut­ta ne lev­iävät huonos­ti ja aiheut­ta­vat vain vähäisen flun­ssan, kos­ka väestön vas­tus­tuskyky on hyvä. Virus pää­tyy viiden­nek­si kiertäväk­si koron­aviruk­sek­si. Ne muut ovat suh­teel­lisen harmittomia.

Etelä-Afrikas­ta ker­ro­taan, että omikro­nepi­demia on siel­lä jo ohit­tanut huip­pun­sa. Mikä paras­ta, epi­demia ei ole aiheut­tanut san­ot­tavaa kuolleisuutta.

Ehkäpä tämä Covid-19 pan­demi­an lop­puhuipen­nus ei edes täytä sairaaloiden teho-osas­to­ja. Se on ehkä yliop­ti­mistien ske­naario, mut­ta ei täysin mah­do­ton. Jos näin on, epi­demi­aa ei oikeas­t­aan kan­na­ta yrit­tää edes hiedas­taa rokote­tun väestön paris­sa, mut­ta tästä emme tiedä vielä tarpeeksi.

Perustei­ta on myös hyvin pes­simistiseen ske­naar­i­oon, mut­ta en nyt jak­sa kir­joit­taa siitä.

 

 

130 vastausta artikkeliin “Omikronia ei saada pysäytetyksi, kannattaako edes hidastaa?”

 1. Soin­in­vaara kirjoitti:

  “Nyt he saa­vat vetää päiväkän­nejä baareis­sa siinä mis­sä rokote­tutkin. Jumalan­palveluk­sis­sa virus ei ilmeis­es­ti tar­tu, kos­ka mitään rajoituk­sia niihin ei ole kohdistettu.”

  Val­tion lakiteitse aset­tamia rajoituk­sia ei ole kohdis­tet­tu jumalan­palveluk­si­in, kos­ka Suomes­sa on uskon­non­va­paus, jota koskevas­sa lain­säädän­nössä on koitet­tu estää val­ti­ol­ta neu­vos­toli­it­to­lainen meno protes­tant­tien jumalan­palvelus­ten kiel­toi­neen, mut­ta kaik­ki isot kirkkokun­nat ovat kyl­lä pitäneet yllä ison määrän rajoituk­sia jumalan­palvelus­ten jär­jestämistä koskien jo koh­ta kah­den vuo­den ajan. Hiip­pakun­nil­la on sato­jen vuosien his­to­ria eri­lais­ten ohjei­den anta­ji­na ja niiden toteu­tu­misen valvojina.

  Jumalan­palveluk­sis­sa viros voi tart­tua siinä, mis­sä kau­pan kas­sal­lakin, mut­ta varsin monin tavoin jumalan­palvelus­ten tar­tun­to­ja on koitet­tu ehkäistä. Jumalan­palveluk­sis­sa on esimerkik­si joka toinen penkkirivi läh­es kaikissa kirkois­sa pois­tet­tu käytöstä, ja ihmiset istute­taan hajalleen. Mask­it on ohjeis­tet­tu naa­maan, vir­siä laule­taan korona-aikaa edeltävään näh­den lyhyem­min, kole­hdin keru­un toteu­tustapa on monin paikoin muutet­tu, ehtool­liskäytän­nöt on muutet­tu ter­veystur­val­lisem­mik­si, kät­te­ly, jota aiem­min har­joitet­ti­in osas­sa kirkoista ovil­la on lopetet­tu, mes­sut stri­imataan yleis­es­ti, ja osa osal­lis­tuu niihin vain etänä, ja niin edelleen.

  Varsinkin isoim­mis­sa kirkois­sa on varsin pitk­iä tur­vaväle­jä vaikka­pa rav­in­toloi­hin ver­rat­tuna. 2000 neliön alalle kun kokoon­tuu esim. 100 henkeä, niin siinä on 20 neliötä henkeä kohti. Ja jos joukos­ta puo­let on pariskun­tia tai per­heitä, niin neliöitä on esimerkik­si 40 porukkaa kohti.

  1. Var­masti Ode tarkoit­ti “jumalan­palvelus­ta” hiukan laa­jem­min. Eihän se suuren kirkkos­alin tyhjähkössä sun­nun­tai­ju­mik­ses­sa lev­iä, vaan pienis­sä, ahtais­sa tilois­sa, jois­sa ei noi­ta mainit­semi­asi käytän­töjä nou­date­ta ja jois­sa käy paljon rokot­ta­mat­to­mia. Postinu­merois­ta­han sen näkee, mut­ta asi­as­ta suo­raan puhumi­nen olisi epäkorrektia.

  2. Siis het­ki­nen, yritätkö siis sanoa että ihmiset voivat olla vas­tu­un­tun­toisia ihan omil­laan, ilman val­tion pakkotoimia? 🤯

   Luulen että his­to­ria tulee osoit­ta­maan miten huonos­ti kaik­ki nämä pakkokeinot ovat toim­i­neet ja kuin­ka avoimuus ja rehellisyys ovat (tai oli­si­vat olleet) paras­ta, kuten esim. Osmon kir­joituk­set tässä blo­gis­sa. Hänen suositel­lut toimet ovat viime aikoina (omas­ta mielestäni) olleet liikaa autori­taarisu­un­taan (kuten maail­mal­la yleis­es­ti), mut­ta ana­lyysit ovat olleet hyviä, rehellisiä ja uteliai­ta koko tämän pan­demi­an alus­ta loppuun.

   1. Puoltaisin Osmon nos­tamia keino­ja paris­takin syys­tä: monikansal­lise­na ongel­mana pan­demia koet­telee nimeno­maan yhteiskun­tien kestokykyä. Yhteiskun­nan kohdal­la kysymys ei sit­ten olekaan enää yksilön selviämis­es­tä tai yksilön­va­paud­es­ta varsinkaan, jos tuo yksilö esimerkik­si ilmi­selvästi tyh­myy­destään johtuen ikään kuin tahal­laan väärinkäyt­tää hänelle annet­tu­ja yksilön­va­pauk­sia (jot­ka on säädet­ty hyviä aiko­ja varten) ja aiheut­taa siten tyh­myyt­tään tai tieten vaaraa yhteiskunnalle.
    Toinen näkökul­ma on, että pan­demi­an selät­tämi­nen on pitkälti matem­ati­ikkaa ja matem­ati­ikkaa voi ”nou­dat­taa” vain, jos hei­vataan yhtälöstä ulos kaiken­laiset mie­len­sä­pa­hoit­ta­jat. Jälkim­mäisel­lä viit­taan kylmästi siihen, että tap­pa­van pan­demi­an riehues­sa, ei pitäisi olla aikaa tai resursse­ja liikaa pohtia Jon­nea ja Lil­liä, joista luu­lopo­h­jal­ta tun­tuu kival­ta olla ilman roko­tuk­sia, kos­ka vas­tus­taa pitää. Yhteiskun­ta pelaste­taan kuri­nalaisel­la toimin­nal­la, ei poli­it­tis­ten pis­tei­den keru­ul­la, kun kuun­nel­laan kaikkia 5G sirupelkoisia.

 2. Hyvä kir­joi­tus!
  Sel­l­ainen huomio, että nyt pääte­tyt rajoituk­set luul­tavasti paina­vat Deltan hyvin alas, mikä vapaut­taa sairaala- ja teho-osas­toka­p­a­siteet­tia omikron-potilaille.

  Jos omikron-aal­to hukut­taa sairaalat aivan totaalis­es­ti, täl­lä ei niinkään ole väliä. Muus­sa tapauk­ses­sa Deltal­ta vapau­tu­vat ~300 sairaalasänkyä ja ~50 teho-osastopaikkaa voivat olla hyvinkin ratkai­sevas­sa roolissa.

 3. “Niin­pä, jos min­ul­la olisi kaik­ki val­ta, kohdis­taisin näin tiukat rajoituk­set vain niihin, joi­ta tässä on tarkoi­tus suo­jel­la, siis rokot­ta­mat­tomi­in sen sijaan, että sol­i­daarisu­ud­es­ta rokot­teista kieltäy­tyviä kohtaan rokotet­tu­jenkin pitäisi pysytel­lä kotona.”

  Keitä koite­taan suo­jel­la? Etenkin ei-peruster­veitä. Eli van­huk­sia ja eri­laisia sairauk­sia omaavia. Suurin osa rokot­ta­mat­ta ole­vista on ilmeis­es­ti täl­lä het­kel­lä peruster­veitä nuo­ria ja lap­sia, joi­hin korona ei keskimäärin vaiku­ta flun­ssaa kummemmin.

  Siitä olen samaa mieltä, että negati­iviset testi­t­u­lok­set ovat hyödyt­tömiä passin perus­teena. Jos pas­sia käytetään, sen pitäisi perus­tua vasta-aineisiin.

  Mitä vas­tus­tuskykyyn tulee, niin ongel­ma on kai se, että rokot­tei­den ja myös koro­nan sairas­tu­misen tuot­ta­ma vas­tus­tuskyky näyt­tää puolit­tuvan alle puo­lessa vuodessa. Elim­istö ei “opi” koron­aa vas­taan puo­lus­tau­tu­mista ilmeis­es­ti yhtä pitkäikäis­es­ti kuin mon­en muun sairau­den kohdal­la, mikä on syynä myös siihen, että nyt Suomes­sakin on alka­nut jo neljäs roko­tuskier­ros ei-peruster­veille. Koronal­la on täl­lä het­kel­lä melkoiset muta­toi­tu­mis­apa­jat, kun tar­tun­nan saanei­ta on maail­mas­sa yli miljoona per päivä.

  WHO on toden­nut, että kol­man­sia rokot­tei­ta ei peruster­veille tulisi jakaa ennen kuin kehit­tyvi­in mai­hin on saatu edes ensim­mäiset roko­tuk­set annet­tua, mut­ta EU ei ole niistä keho­tuk­sista välit­tänyt. Nyt koro­nan mon­et ver­siot lev­iävät rokot­ta­mat­tomis­sa kehi­tys­mais­sa, jois­sa ne myös muun­tu­vat — ja saat­ta­vat pala­ta vaar­al­lisemp­ina län­si­mai­hin. Län­si­mais­sa puolestaan lev­iää nyt etenkin koro­nan niitä ver­sioi­ta, jot­ka sietävät parem­min roko­tus­takin, kun taas muual­la maail­mas­sa liikkuu paljon muu­takin kuin omikronia.

  1. Jos sin­un mielestäsi rokot­ta­mat­tomat ovat niin hyväkunt­go­isia, ettei tau­ti ole heille vaar­alli­nen, mik­si pääosa teho­hoitopoti­laista kuitenkin on rokottamattomia?

   1. Täl­lä het­kel­lä ilmeis­es­ti vähän alle puo­let ovat rokot­ta­mat­to­mia. Jos kaik­ki van­huk­set oli­si­vat rokotet­tu­ja (eikä nykyi­nen 90–95%) hoitopaikko­ja kuitenkin suurin osa. 

    Koron­a­passien perustelu matemaat­tis­es­ti on hyvin han­kalaa, kos­ka deltan aikanakin tuplarokotet­tu­jen välil­läkin lev­iämi­nen hidas­tui vain 40% eli rajoi­tusten pois­to rokote­tu­il­ta aiheut­ti ehkä jopa lev­iämisnopeu­den kaksin tai jopa kolminker­tais­tu­misen. Samal­la koron­a­pas­si ei eristä näitä rokot­ta­mat­to­mia kovinkaan täy­del­lis­es­ti — ulko­ra­joil­la tilanne on toinen ja siinä tuo passin vaa­timi­nen voikin olla matemaat­tis­es­tikin perustel­tua. Omi­cronin aikana tämä rokot­ta­mat­tomien suo­jaami­nen perustelu­na koron­a­pas­sille on vieläkin heikom­pi — kos­ka roko­tuk­set näyt­tävät hidas­ta­van lev­iämistä vielä vähemmän.

    Pitäisikö pas­sis­sa olla mui­ta riskitek­i­jöitä huomioitu­na? Esimerkik­si ikä — rokotet­tu osmosoin­in­vaara on paljon suurem­pi ris­ki ter­vey­den­huol­lolle kuin rokot­tam­a­ton ostarin lat­tialle räkivä jonne (roko­tuk­sil­la näyt­tää saa­van n. 90% suo­jan vakavam­mal­ta taudil­ta ikäryh­mästä riip­pumat­ta). Tähän viral­liseen riski­ta­soon (passin vaa­timuk­seen) voisi lisäk­si liit­tää perustel­lusti esimerkik­si rasvaprosentin.

    Koron­a­pas­si onkin enem­män arvo­val­in­ta. Roko­tuk­set kan­nat­taa, mut­ta kan­nat­taako ihmis­ten tietoinen eriarvoistaminen?

   2. Eri­ar­vois­taako roko­tus­passin vaa­timi­nen rav­in­tolois­sa jotenkin eri taval­la kun ajoko­rtin vaa­timi­nen autoa ajettaessa?

   3. Toisaal­ta, jos rokot­ta­mat­to­mia on puoli miljoon­aa ja tehol­la 52 poti­las­ta (joista osa rokotet­tu­ja), niin joku voisi ajatel­la niinkin, että tässä kah­den vuo­den aikana olisi voin­ut vahvis­taa sairaan­hoidon kap­a­siteet­tia siten, että 0,01% rokot­ta­mat­tomista mah­tuu teholle ilman, että otsikot ker­to­vat sairaaloiden ole­van romahtamispisteessä.

   4. Daniel, minus­ta on aika itsekästä vaa­tia, että siivi hoita­jaa varataan hoita­maan sin­au teho­hoi­dos­sa vain sitä varten, että joidenkin mielestä heil­lä on oikeus päästä taho­hoitoon, vaik­ka se olisi hel­posti väl­tet­tävis­sä k’äyt­tämäl­lä 15 min­u­ut­tioa rokot­teen ottamiseen. Rokotet­tu­ja on teho­hoi­dos­sa todel­la vähän, sairaala­hoi­dos­sa kylläkin.

   5. En väit­tänyt, että kaik­ki rokot­ta­mat­tomat oli­si­vat hyväkun­toisia. Olin sitä mieltä, että yhteiskun­nan suo­jelun tarpeessa rokot­ta­mat­tomista ovat lähin­nä ne, jot­ka eivät ole peruster­veitä tai joil­la on ikää enem­män. Suurin osa jäl­jel­lä ole­vista rokot­ta­mat­tomista sen sijaan ei vaiku­ta ole­van yhteiskun­nan eri­tyis­suo­jelun tarpeessa koron­aa vas­taan samaan tapaan kuin peruster­veet nor­maalin suo­ma­laisen ter­vey­den­huol­lon käyt­töoikeu­den piiri­in kuu­lu­vat eivät ole eri­tyis­suo­jelun tarpeessa influ­enssaakaan vas­taan. Varsinkaan nyt, jos ja kun omikron on käynyt läpi toden­näköis­es­ti monia rokot­ta­mat­to­mia peruster­veitä, mikäli se on tart­tunut helpom­min rokot­ta­mat­tomi­in, jol­loin monel­la rokot­ta­mat­toma­l­la alkaa olla jo immu­ni­teet­tia läpi käy­dyn koro­nan myötä — vaik­ka moni koro­nan saaneista ei edes tiedä asi­as­ta, jos ei ole ollut eri­tyisem­piä oireita.

    Teho­hoitopoti­laista selkeä pääosa on ilmeis­es­ti ollut riskiryh­mi­in etukä­teen tiede­tys­tikin kuu­lunei­ta. Eli perus­sairauk­sia omaavia tai ikään­tyneitä, osa molempia.

   6. > Täl­lä het­kel­lä ilmeis­es­ti vähän alle puo­let ovat rokottamattomia.

    HUS:n viimeisim­mässä tilas­tossa sairaala­hoi­dos­sa 21/37 eli n. 60 % rokot­ta­mat­to­mia. Teho­hoi­dos­sa rokot­ta­mat­tomien osu­us on suurem­pi. Suo­ras­sa ver­tailus­sa kan­nat­taisi muis­taa demografioiden erot; ikä huomioon ottaen rokot­ta­mat­toman teho­hoitoon jou­tu­misen toden­näköisyys on noin 30-kertainen.

    https://www.hus.fi/ajankohtaista/koronavirus-covid-19/koronavirus-lukuina

  2. Tuo­hon alem­paan Soin­in­vaaran kom­ment­ti­in olisi kyl­lä Nim­imerkin: Tuo­ta hyvä antaa
   vas­taus joka perus­tuu fak­tu­aalis­es­ti tutkit­tuun tietoon. Kun pelkkä oma näkökul­ma on ain­oa näkökul­ma jol­la nim­imerk­ki Tuo­ta perustelee omat näke­myk­sen­sä COVID viruk­ses­ta. Tämä olisi ainakin kohtu­u­ton­ta että perustel­laan mielip­i­teet eikä anneta mus­ta tun­tuu mielipiteitä

  3. Ode, minus­ta – näin kahdesti rokotet­tuna – olisi huo­mat­tavasti mukavam­paa, jos teho­hoitopaikko­ja lisät­täisi­in ja minä saisin naut­tia elämästä ilman, että sitä vaikeutetaan näil­lä jatkuvil­la, koko lail­la hyödyt­tömil­lä ja koko kansaan kohdis­tuvil­la rajoituk­sil­la. Taa­tusti tulisi myös yhteiskun­nalle halvemmaksi.

   Itsekästä ehkä, mut­ta vähän eri näkökulmasta.

   1. Teho­hoitopaikko­jen määräl­lä ei ole juuri mitään vaiku­tus­ta siihen, miten vapaasti ihmiset voivat elää, kos­ka sil­lä, onko paikko­ja 300 vai 500, ei ole merk­i­tys­tä sil­loin jos niiden tarve kas­vaa rajat­tomasti tar­tun­to­jen ja sairas­tu­mis­ten ekspo­nen­ti­aalisen kasvun oloissa.

 4. Meil­lä on sama näkökul­maero kuin oli edel­lisessäkin blogissasi.
  Nimit­täin; sinä läh­estyt asi­aa enem­män tar­tun­nan saamisen ja sen vält­tämisen näkökulmasta.
  Minä taas läh­esty­isin asi­aa tar­tun­nan levit­tämisen ja sen estämisen näkökul­mas­ta. Täl­löin vain tes­taami­nen ja negati­ivi­nen testi­t­u­los on vali­di oikeu­tus tiet­ty­i­hin aktivi­teet­tei­hin. Roko­tus­todis­tus on omi­cron-aikana suurin piirtein hyödytön.
  (Jako ei ole puh­taan diko­tomi­nen sil­lä roko­tuk­sista on toki hyötyä.)

 5. Näkiessäni tämän päivän tar­tun­nat 11000, häm­mästyk­sek­seni oloni olikin helpot­tunut. Tämä pan­demia päät­tyy paris­sa kuukaudessa. Kevätjuh­latun­nelmis­sa eteen­päin. Yritetään nyt vain pysyä hengissä.

 6. Kyl­lä tämä on ihan loogi­nen kom­ment­ti. Sen heikoin koh­ta on se, että emme vielä täs­mäl­lis­es­ti tiedä, kuin­ka paljon lievem­pi omikro­nin aiheut­ta­ma tau­ti on kuin deltan. Siis rokot­ta­mat­tomil­la. Kos­ka suo­ja rokote­tu­il­la on kuitenkin kohtu­ullisen hyvä, tuo ver­tailu voi olla pet­tävä. Yksi teo­ria on, että omikron olisi ottanut yhdeltä neljästä “flun­ssako­ron­aviruk­ses­ta” osan piikkipro­tei­inin sekvenssiä ja siten se voisi olla vähän kuin deltan ja flun­ssako­ro­nan välimuo­to, sekä infek­ti­ivisyy­deltä että vas­ta-aine­herkkyy­deltä. Jos näin olisi, saat­taisit olla melko oikeassa.

 7. Juuri niin, että ekspo­nen­ti­aalises­sa kasvus­sa tar­tut­tavu­u­den pienel­lä laskemisel­la ei kovin mon­taa päivää voite­ta. Lisäpäivil­lä on kyl­lä arvon­sa. Kol­mosroko­tuk­sia ehditään antaa enem­män (monis­sa kun­nis­sa ne ovat eden­neet jo nyt todel­la hyvin, mut­ta esim. Helsingis­sä häpeäl­lisen hitaasti. Kos­ka Helsin­ki ei anna kol­mo­spi­ikkiä koro­nan sairas­taneille, voidaan tääl­lä koh­ta lopet­taa koko kol­mosroko­tuk­set, kun siihen oikeutetut lop­pu­vat ennen kuin roko­tuk­sia on ehdit­ty antaa isois­sa määrin). Lisäpäivil­lä saadaan myös leven­net­tyä ja madal­let­tua pois­saolopi­ikkiä työ­paikoil­ta. Jo nyt palve­lut ovat alka­neet yskiä henkilöstön pois­saolo­jen vuok­si ja tam­miku­us­sa ilmiöstä tulee paljon vakavampi. Toiv­ot­tavasti läm­mön- ja sähkön­tuotan­to pelaa kaikesta huoli­mat­ta. Toinen vai­h­toe­hto palveluis­sa olisi vali­ta lin­ja, jos­sa käytän­nössä todet­taisi­in että sairas­tuneetkin voivat käy­dä töis­sä jos vaan oireil­taan pystyvät, kos­ka kaik­ki saa­vat tar­tun­nan kuitenkin, mut­ta se tietysti veisi poh­jan pois kaik­il­ta epi­demi­an hidastamistoimilta.

  Tätä vauh­tia ei tosi­aan kauaa kestä, että Uudel­la­maal­la ja varsinkin Helsingis­sä omikron on käynyt kaik­ki läpi, kei­hin se ylipäätään on tart­tuak­seen. Tar­tun­tavauhti vielä kiihtyy joul­u­lomien päätyttyä.

  Itse en jak­sa uskoa, etteikö teho-osas­tot täyt­ty­isi omikro­nista. Rokot­ta­mat­to­mia riskiryh­mäläisiäkin löy­tyy Suomes­ta vielä niin paljon, että kun he kaik­ki sairas­tu­vat yhtä aikaa, tulee tehoil­la täyt­tä. Edelleenkin minus­ta näyt­töä on vain siitä, että omikron on lievä vain rokote­tu­ille tai taudin sairas­taneille. Näitä tietysti on jo sekä Suomen että maail­man väestöstä aivan val­taosa, mut­ta vakavalle taudille alt­ti­iden lukumäärä on kuitenkin edelleen absolu­ut­tis­es­ti suuri, vaik­ka se onkin pros­en­tu­aalis­es­ti pieni.

  Hyvää alka­nut­ta vuotta!

  1. Etelä-Afrikan koke­musten val­os­sa omikron ei ole vaar­alli­nen juuri kenellekään. Maas­sa oli tosi rank­ka epi­demia, joka on jo nmyt kään­tynyt lasku­un, mut­ta kuolleisu­ud­cedssa ei näy mitään piikkiä.

   1. Etelä-Afrikas­sa käytän­nössä kaik­ki oli­vat sairas­ta­neet jonkun aikaisem­mista vari­anteista, joten hei­dän koke­muk­si­aan ei voi suo­raan ver­ra­ta länsimaihin.

   2. Juuri näin! Tan­skas­ta kuu­luu hyvin saman­su­un­taista viestiä, minkä luulisi tyy­dyt­tävän niitä epäile­viä, joille E‑Afrikka ei kelpaa.

    En oikein ymmär­rä, mik­si ainakin HUS-väen mielestä Suomes­sa asi­at oli­si­vat jotenkin toisin.

   3. Tämä antaa toivoa, mut­ta Etelä-Afrikas­sa on myös edel­liset aal­lot pyyhki­neet heikoim­mat hau­taan ja vahvis­ta­neet (siten kuin ris­tisuo­jaa saa edel­lisil­ten aal­to­jen muun­nok­sil­ta) mui­ta. Etelä-Afrikas­sa on myös hyvin nuori väestö. Ei siis pidä tuu­dit­tau­tua pelkkään Etelä-Afrikan kokemukseen.

   4. Osmo:
    ” Etelä-Afrikan koke­musten val­os­sa omikron ei ole vaar­alli­nen juuri kenellekään.”

    Mut­ta mil­lä hin­nal­la tuo suo­ja on siel­lä hankittu?

    Siel­lä kaik­ki, jot­ka oli­vat kuol­lak­seen, kuo­li­vat jo edel­li­sis­sä aal­lois­sa ja lopuil­la on nyt sit­ten koron­avirus sairastet­tuna ja/tai roko­tus ja väestökin on nuorem­paa. Haavoit­tuvaisia on var­masti olen­nais­es­ti vähem­män kuin tääl­lä, kun virus on jo men­nyt koko väestön läpi pari­inkin otteeseen.

    Ruot­si uhrasi 15 000 ihmistä samas­ta syys­tä. Minus­ta ei ole järkeä tap­at­taa ihmisiä tau­ti­in, jot­ta ihmisiä ei kuolisi tautiin.

   5. Sylt­ty, kuin­ka inhot­ta­vana ihmisenä pidät min­ua, jos kysyn, kuin­ka moni noista 15 000 ruot­salais­es­ta olisi nyt, tam­miku­us­sa 2022, hengis­sä, jos eivät olisi kuolleet koron­aan vuon­na 2020?

    Ymmär­rän kyl­lä, että kysymys on aika inhot­taval­la taval­la asetet­tu. Ruot­sis­sa tehti­in myös erikoisia virheitä, joi­ta muual­la ei ole tehty, joten siel­lä tosi­aan kuoli sel­l­aista väkeä, jon­ka ei olisi “pitänyt” kuol­la (hoitoa­pu­laisille ei mak­se­ta palkkaa sairaus­lo­ma­l­ta, joten tuli­vat töi­hin kipeinä; koron­a­van­huk­sia lääkit­ti­in mor­fi­inil­la, joka lamaa jo muutenkin huonos­ti kulke­vaa hen­gi­tys­tä jne.).

   6. “Daniel Fed­er­ley

    “Sylt­ty, kuin­ka inhot­ta­vana ihmisenä pidät min­ua, jos kysyn, kuin­ka moni noista 15 000 ruot­salais­es­ta olisi nyt, tam­miku­us­sa 2022, hengis­sä, jos eivät olisi kuolleet koron­aan vuon­na 2020?”

    Mitä sit­ten? Paljonko Ruot­si hyö­tyi noiden ihmis­ten uhraamis­es­ta “talouden ja vapau­den alttarille”? 

    Epi­demia ja sen mukana tule­va ter­vey­den­huol­lon rom­ah­t­a­mi­nen on se mikä mak­saa, eivät itse rajoituk­set. Kun ter­vye­den­hoito rom­ah­taa, hal­li­tuk­sen on demokra­ti­as­sa yleen­sä ihan pakko reagoi­da, vaik­ka ei halu­aisikaan. Ihmiset eivät yleen­sä pidä siitä, että ter­vey­den­hoidon saatavu­us palaa ajas­sa 100v taaksepäin.

    Niin kauan kun me yritämme hoitaa kaik­ki koron­aan sairas­tuneet, niin tämä ei ole mikään “rahat tai henki”-valinta, vaan “rahat ja henki”-tilanne.

    Nopein tapa hoitaa ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tus takaisin nor­maa­lik­si, on jät­tää osa poti­laista hoita­mat­ta. Ehdotankin, että aloite­taan pri­or­isoin­ti rokot­ta­mat­tomista, ilman hei­dän aiheut­ta­maa kuor­mi­tus­ta ter­vey­den­huolto olisi päässyt paljon helpommalla.

   7. Itse asi­as­sa Etelä-Afrikas­sa alkaa nyt näkyä hienoinen piik­ki kuolleisu­udessa; kuole­man­ta­pausten kasvu kestää aikansa sairaalaan jou­tu­misen jälkeen.

    Mar­rasku­un lop­pupuolel­la kuole­man­ta­pauk­sia oli n. 10 kpl päivässä, tois­s­apäivänä kir­jat­ti­in 110, eilen 550.

    https://www.google.com/search?q=south+africa+covid+deaths&oq=south+africa+covid+deaths&aqs=chrome..69i57j0i512l6j69i61.4126j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF‑8

  2. “Kol­mosroko­tuk­sia ehditään antaa enem­män (monis­sa kun­nis­sa ne ovat eden­neet jo nyt todel­la hyvin, mut­ta esim. Helsingis­sä häpeäl­lisen hitaasti”

   Ei siinä ole kyse häpeästä, vaan hyödys­tä. Helsin­ki on viimeisenä listal­la ihan omas­ta tah­dos­ta. Helsin­ki ja uusi­maa, reilu 16% rokotet­tu­ja. Yhtään järkeväm­min toimi­vat paikat pyörivät siel­lä 30% molem­min puolin. 

   Val­taa käyt­tävät saa­vat sitä enem­män hyö­tyä, mitä pahem­mal­ta tämä saadaan näyttämään.

  3. “Kos­ka Helsin­ki ei anna kol­mo­spi­ikkiä koro­nan sairas­taneille, voidaan tääl­lä koh­ta lopet­taa koko kol­mosroko­tuk­set, kun siihen oikeutetut lop­pu­vat ennen kuin roko­tuk­sia on ehdit­ty antaa isois­sa määrin).”

   Kuu­lostaa taas omi­tuiselta THL:ltä. Täl­laiselle toimin­nalle ei ole mitään puoltavaa näyt­töä (kts toinen viestini).

   1. Kol­mopi­ikin anta­mi­nen sairaste­tun koro­nan jäl­keen on kyl­lä rokot­teen haaskaamista. Riip­puu tietysti siitä, kauanko sairaud­es­ta on, mut­ta sairas­t­a­mi­nen antaa kyl­lä tehokkaam­man suo­jan kuin rokote, eli se voidaan vähin­täänkin laskea yhdek­si rokotuskerraksi.

   2. Minä ymmär­rän sen, ettei rokotet­ta anneta heti sairas­tamisen jäl­keen, kos­ka siinä rokote menisi hukkaan. En taas ole yhtään samaa mieltä siitä, että kol­mosrokotet­ta ei anneta sel­l­aisille, jot­ka ovat sairas­ta­neet koro­nan joskus tois­sa vuon­na ja kakkospi­ik­istä on jo yli puoli vuot­ta aikaa. En luot­taisi, että heil­lä vas­ta-aine­ta­sot on enää korkeal­la. Tietysti heitä on väestöstä aika pieni osa, mut­ta viesti on kaikille selvä: jos saat oire­i­ta, älä vaan mene testi­in, kos­ka sit­ten et saa enää rokot­tei­ta etkä saa pidet­tyä koron­a­pas­si­asi voimas­sa. EU:n koron­a­pas­si van­he­nee 9 kk kulut­tua kakkos­rokot­teesta, jos ei ole ottanut kol­mosrokotet­ta. Jois­sakin EU-mais­sa tai niiden osis­sa raja on las­ket­tu 6 kuukau­teen tai jopa alem­mak­si: esim. Baden-Würt­tem­ber­gis­sä vain kak­si roko­tus­ta saa­neet joutu­vat roko­tus­todis­tuk­sen lisäk­si esit­tämään 24 h sisäl­lä ote­tun negati­ivisen testi­t­u­lok­sen, jos kakkos­rokot­teesta on yli 3 kk. Sama kos­kee siel­lä taudin sairas­tanei­ta. Kolme roko­tus­ta saaneil­la vas­taavaa vaa­timus­ta ei ole.

   3. Kri­ti­ikki­ni perus­tuu edel­lä kir­joit­ta­maani Brit­ti­ana­lyysi­in mis­sä on paljon covidin aikaisem­min sairas­tanei­ta, mikä aika yksiselit­teis­es­ti puoltaa kol­mosroko­tus­ta. Myös kol­mosroko­tuk­sen teho las­kee jo muu­tamis­sa viikois­sa. Tietysti jos vas­ta hil­jat­tain päässyt sairasvuo­teelta asia on eri, mut­ta siitähän THL ohjeis­tuk­ses­sa ei ole ollenkaan kyse.

   4. “esim. Baden-Würt­tem­ber­gis­sä vain kak­si roko­tus­ta saa­neet joutu­vat roko­tus­todis­tuk­sen lisäk­si esit­tämään 24 h sisäl­lä ote­tun negati­ivisen testi­t­u­lok­sen, jos kakkos­rokot­teesta on yli 3 kk. Sama kos­kee siel­lä taudin sairas­tanei­ta. Kolme roko­tus­ta saaneil­la vas­taavaa vaa­timus­ta ei ole.”

    Tässäkin on lähin­nä vain se hyö­ty että se kan­nus­taa ihmisiä otta­maan kol­man­nen rokot­teen. Kak­si rokotet­ta suo­jaa omikron tar­tun­taa vas­taan huonos­ti alle 3kk viimeisen rokot­teen jäl­keenkin (noin 30% 10–14 viikkoa toisen Pfiz­er rokot­teen jäl­keen, UK Health Secu­ri­ty Agency).

    En tiedä mis­tä nämä usko­muk­set sairas­tamisen kaut­ta saadun covid immu­ni­teetin kaikkivoimaisu­ud­es­ta oikein syn­tyvät. Jonkin­laista toivea­jat­telua “luon­taisen” immu­ni­teetin voimas­ta, ehkä vähän samaa kuin tarve noja­ta vai­h­toe­htolääketi­eteeseen ja niiden eri­laisi­in luon­tais­vai­h­toe­htoi­hin? Jo tutkimuk­set edel­li­sistä vari­anteista yleen­sä osoit­ti­vat roko­tusim­mu­ni­teetin ylivoimaisu­u­den ver­rat­tuna sairas­tamisen kaut­ta han­kit­tuun, esim CDC
    https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm?s_cid=mm7044e1_w

    Pait­si että sairas­tamisen kaut­ta saatu immu­ni­teet­ti myös vai­htelee liian paljon tapausko­htais­es­ti ollak­seen luotet­ta­va ennuste, omikron ei kauheasti aikaisem­pia toisille vari­anteille han­kit­tu­ja immu­ni­teet­te­ja kun­nioi­ta. UKHSA tilas­to kah­den rokot­teen suo­jas­ta sairaalaan jou­tu­mista vas­taan 25+ viikkoa toisen rokot­teen jäl­keen on tosi­aan ain­oas­taan 52% (95% CI 21–71%) ver­rat­tuna täysin rokot­ta­mat­tomi­in. Tässä luvus­sa ovat mukana myös covidin jo sairas­ta­neet, ja niitä tapauk­sia Briteis­sä kyl­lä löy­tyy. Eli itse ottaisin ainakin nyt kol­man­nen rokot­teen vaik­ka olisin saanut delta infek­tion vain 2–3kk sitten.

 8. Niin, kat­soin juuri Suomen viimeisimpiä, THL:n antamia koronalukemia. Näyt­tää siltä että tapaus­määrät ovat varsi­naises­sa raket­ti­nousus­sa mut­ta kuole­man­ta­pauk­sia ei vielä tiedä. Muu­ta­man viikon päästä olemme viisaampia.

  Min­un ajatuk­seni tästä on se, että turha hätäil­lä, ei se maail­ma tähän lopu. Kaik­ki nämä rajoituk­set ovat jok­seenkin turhia. Roko­tuk­set ovat luul­tavasti hyviä, vaik­ka ne tes­tat­ti­inkin arvel­lut­taval­la taval­la. Mut­ta tämän laa­jem­paa kent­täkoet­ta millekään rokot­teelle ei ole koskaan tehty! Kos­ka hait­to­ja ei ole paljoakaan ilmen­nyt, kaipa ne ovat käyttökelpoisia.

  Min­ut on rokotet­tu jo 4 ker­taa (kyl­lä, neljä ker­taa väärinkäsi­tyk­sen vuok­si), ja en kan­na huol­ta yhdestäkään rokot­ta­mat­tomas­ta. Itse he ovat tien­sä valinneet.

 9. Minäkin olen ihme­tel­lyt, mik­si hal­li­tus (tai Kiu­ru) niin kiivaasti tah­too taas sulkea kaiken, kun tuo­ta omikro­nia ei käytän­nössä voi hidas­taa, eikä pidäkään. Se ei tun­nu nos­ta­van sairaalakuor­mi­tuk­sia ulko­mail­la lainkaan, ja mitä nopeam­min se käy Suomenkin läpi, sitä nopeam­min syr­jäy­tyy delta ja pääsemme vih­doin palaa­maan nor­maali­in. Kak­si vuot­ta, aivan kuten espan­jan­taudin aikaankin.

  Pelkään vaan sitä, että omikro­nin jäl­keenkin tes­taus­rum­ba vain jatkuu ja jatkuu. Espan­jan­tau­ti “katosi”, kun eivät senaikaisil­la lait­teil­laan virus­ta edes näh­neet, huo­ma­si­vat vain, että sairaalapäivät ja kuolemat lop­pui­v­at. Nyt virus­ta kyl­lä löy­de­tään tehokkaal­la etsimisel­lä, vaik­ka sairaalapäivät ja kuolemat lop­pu­vatkin maalisku­uhun (oma ennus­tuk­seni, kat­so­taan nyt…).

  Jos hal­li­tuk­semme on vielä maalisku­us­sa pystyssä, onko sil­lä rohkeut­ta pala­ta normaaliin?

  1. “Jos hal­li­tuk­semme on vielä maalisku­us­sa pystyssä, onko sil­lä rohkeut­ta pala­ta normaaliin?”

   Hal­li­tuk­sel­la ei ole halua pala­ta nor­maali­in. Tämän poikkeusti­lan jatku­miselle on vah­va tah­to. Tämän voimal­la on saatu merkit­täviä asioi­ta aikaisek­si. Iso­ja asioi­ta on mm. sote-uud­is­tuk­sen läpivi­en­ti ja tätä seu­raa­vat näen­näis­vaalit, joil­la val­taa jae­taan. Tämän pan­demi­an odot­tamisen var­jol­la saati­in tuhot­tua demokra­tia. Ei mitään vaal­i­työtä, kos­ka pane­mia. Kukaan ei tiedä, että vaalit on tulos­sa. Jos 35% äänestää, niin siinä ei oikein mui­ta ole äänessä kuin ne, joil­la on oma lehmä ojas­sa. Siinä vai­heessa voi tode­ta, että demokra­tia suomes­sa päät­tyi koronarajoituksiin.

   Toinen suuri asia on Suomen ja Venäjän välisen maara­jan lait­ta­mi­nen kiin­ni lop­ut­tomak­si ajak­si. Tämä kos­kee toki vain taval­lista kansaa, kun rajat ylit­tävä arki on tuhot­tu itä­suomes­ta. Län­nessä ja Hes­ois­sa rajat avat­ti­in pikaises­ti, vaik­ka Helsingis­sä oli niitä tar­tun­to­ja ja Eesti oli maail­man pahin­ta korona-aluetta. 

   Ja vaik­ka 2022 alus­sa tode­taan, että tästä tulee nyt kol­mas post. korona vuosi, niin ei nämä vuodet kuitenkaan ole tois­t­en­sa kaltaisia. Vielä pari vuot­ta sit­ten pahek­sut­tu toim­inta on tul­lut ymmär­re­tyk­si ja hyväksytyksi.

 10. Hiton­moi­sel­la riskil­lä men­nään. Maail­ma on nyt viruk­sen kannal­ta uudessa tilanteessa. Val­taosa maa­pal­lon väestöstä on ihmis­ten vilkkaan matkustelun ansios­ta viruk­sen tavoitet­tavis­sa viikoissa. 

  En tosin ymmär­rä mik­si mah­dol­lisu­us vai­h­taa maa­ta ja maanosaa vuorokaudessa on tul­lut niin tärkeäk­si. Väit­täisin että kyseessä on vas­taa­van­lainen kuin mitä riip­pu­vu­us hal­vas­ta fos­si­ilis­es­ta ener­gias­ta on ollut — nopea matku­atelu äärim­mäisen koukut­tavaa mut­ta ei lop­ul­ta niin vält­tämätön­tä kuin väitetään.

 11. “Jumalan­palveluk­sis­sa virus ei ilmeis­es­ti tar­tu, kos­ka mitään rajoituk­sia niihin ei ole kohdistettu.”
  Muuten hyvä tilan­neku­va ja ana­lyysi mut­ta tuos­sa taisi men­nä pieleen: Max 30 h on rajana nyt seu­raa­vat kolme viikkoa kirkkoti­lan koos­ta riip­pumat­ta ainakin pk seudun luter­i­lai­sis­sa kirkoissa.

  1. Max 30 h on rajana nyt seu­raa­vat kolme viikkoa kirkkoti­lan koos­ta riip­pumat­ta ainakin pk seudun luter­i­lai­sis­sa kirkoissa.

   Kirkko on toimin­ut tässä vas­tu­ullisem­min kuin hal­li­tus tai ainakin sen kult­tuuri­m­in­is­teri Kurvi­nen, joka kehot­ti men­emään huoli­mat­ta joukol­la joulukirkkoon.

   1. Joulu­na korona lev­isi ympäri Suomen ennä­tys­laa­jasti. Ainakin tähä­nas­tis­ten tieto­jen mukaan lev­iämisiä tapah­tui eri­tyis­es­ti kodeis­sa. Niis­sä olti­in pienessä tilas­sa yhtä aikaa pitkän aikaa, ja sukua tuli eri puo­lil­ta yhteen. Korona lie­nee levin­nyt myös kulku­vä­lineis­sä, työ­paikoil­la, kouluis­sa, kaupois­sa jne. Koro­nan mil­tei vääjäämät­tömi­in lev­iämisi­in joulu­na kult­tuuri­m­in­is­terin joulun edel­lä antamil­la lausun­noil­la ei tai­da olla ollut minkään­laista havait­tavaa vaiku­tus­ta. Korona olisi levin­nyt käytän­nössä joulu­na ihan samoin lausun­nos­ta huolimattakin.

 12. Miten näet tiedey­hteisön suo­ri­u­tu­misen koro­nan suh­teen? Olen pet­tynyt, että kahdessa vuodessa olemme edelleen tilanteessa, jos­sa on tilaa kaiken­maail­man folio­ha­tu­ille paljolti siitäkin syys­tä, ettei yksiselit­teistä tutkimusti­etoa tun­nu julk­isu­u­teen tule­van. Blo­gisi on val­on­pilka­h­dus tässä häh­mäisyy­dessä, mut­ta soisi vas­taavaa tuotet­ta­van ”viral­lis­ten tutkimus­ta­ho­jen” toimesta. 

  Vaik­ka olemme kovasti kehit­tynyt yhteiskun­ta, on pan­demia näyt­tänyt haavoit­tuvu­u­den tässä suh­teessa. Maail­ma on mah­dol­lista lamau­tua vaka­van viruk­sen vuok­si vuosikausik­si, emmekä pysty tuot­ta­maan siihen kuk­istu­miseen johtavaa rokotet­ta tai lääkettä.

 13. Huomio on aivan väärässä asi­as­sa, kun mietitään, mitä pitäisi tehdä.
  Huomion pitäisi olla siinä, mitä täl­lä het­kel­lä tehdään.

  Ain­ut todel­la merkit­tävä rajoi­tus­toi­mi, mitä suo­mi ylläpitää on Suomen ja Venäjän välisen itära­jan pitämi­nen kiin­ni. Helsingis­sä ei joko ymmär­retä asi­aa ja sen vaiku­tuk­sia tai sit­ten tässä halu­taan tietois­es­ti kär­jistää Suomen ja Venäjän välisiä asioi­ta. Rajan molem­min puolin asu­vat ihmiset ovat jääneet jalkoi­hin, kun pääkaupun­gin pikkuby­rokraatit käyt­tävät valtaa. 

  Täl­lä het­kel­lä on päätös, että raja on kiin­ni 16.1. saak­ka. Täl­lä het­kel­lä tiedote­taan, että tämän jäl­keen vapau­tuu. Tämä sulku alkoi 28.12. Ja tämä rajan avau­tu­mis­es­ta tiedot­ta­mi­nen sisältää pelkkää valehtelua.

  Tätä vale­htelua on jatkunut todel­la pitkään. Koko pan­demi­an ajan on tiedotet­tu, että rajali­iken­teen rajoituk­set päät­tyvät ensi viikol­la tai sitä seu­raaval­la viikol­la. Viralli­nen tiedot­ta­mi­nen on täl­läkin het­kel­lä se, että ihan koh­ta avau­tuu. Viime tipas­sa ilmoite­taan, että rajoituk­sia on päätet­ty jatkaa. Jos muis­te­taan ilmoit­taa. Pahim­mil­laan ei edes ilmoite­ta, että rajoituk­sia on päätet­ty jatkaa ja rajoituk­set ovat päässeet huo­maa­mat­ta päät­tymään ennenkuin on huo­mat­tu, että hup­sista. Jäi ker­tomat­ta, että päätet­ti­in per­jan­taina kän­nis­sä ja läpäl­lä vähän alis­taa itä­suomea. Ei se mitään, kun meitä ei val­vo kukaan ja me voidaan tehdä mitä halu­taan. Mitä sit­ten, jos jää ker­tomat­ta, että päätet­ti­in muut­taa rajoituk­sia eikä ker­rot­tu siitä kuin ain­oas­taan Venäjän vira­nomaisille ja tieto oli saatavis­sa ain­oas­taan Venäjän medi­as­ta. Edes Suomen rajavi­ra­nomaisia ei ole aina tiedotet­tu siitä, että päätök­siä on jatkettu.

  Eli jos kysyt viral­lista tietoa nyt, niin rajoituk­set on voimas­sa 16.1. saak­ka. Ne on aina päät­tymässä ihan koh­ta ja sit­ten niitä vaan jatke­taan. Rajali­iken­net­tä rajoit­tavaan päätök­seen on tehty muu­tok­sia ja päätök­sen voimas­saoloa on jatket­tu 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020, 20.8.2020, 27.8.2020, 11.9.2020, 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020, 7.1.2021, 22.1.2021, 11.2.2021, 18.2.2021, 11.3.2021, 31.3.2021, 22.4.2021, 20.5.2021, 3.6.2021, 17.6.2021, 29.6.2021, 8.7.2021, 15.7.2021, 5.8.2021, 12.8.2021, 19.8.2021, 2.9.2021, 16.9.2021, 7.10.2021, 14.10.2021, 4.11.2021, 25.11.2021, 28.11.2021 jne. Ei tälle touhulle lop­pua tule. Kah­den viikon päästä tulee taas ulla­tus ulla­tus helsingistä ja uloste­taan uusi päätös. Sitä ennen on hyvä ker­toa, että rajoituk­set pois­tu­vat 16.1.2022.

 14. “Jos halu­aisi varmis­taa, ettei tule leimatuk­si väärässä olleek­si, ei kan­nat­taisi kir­joit­taa koronas­ta juuri nyt mitään, vaan odot­taa mitä tapah­tuu ja ryhtyä sit­ten jälkiviisaaksi.”

  Kan­nat­taa kuitenkin lukea mitä jo nyt tiede­tään. Brit­tien omikron tar­tun­noista tulee lisää tietoa ja UK Health Secu­ri­ty Agency ja Impe­r­i­al MRC julka­isut päivit­tyvät nopeasti. Data on aika mon­imutkaista ja tulee vielä tarken­tu­maan, mut­ta pelk­istäen: Omikron johtaa sairaalaan noin kolme ker­taa harvem­min kuin delta. Briteis­sä huo­mat­ti­in jo aikaisem­min että kol­man­net roko­tuk­set ovat omikro­nin kohdal­la avain, ja vaikut­ta­vat enem­män kuin ensim­mäiset tai toiset rokot­teet. Uusin tieto puoltaa tätä, kun kak­si rokotet­ta puoli vuot­ta aikaisem­min ei vähen­nä sairaalaan pää­tymis­to­den­näköisyyt­tä enem­pää kuin kak­si ker­taa täysin rokot­ta­mat­tomaan ver­rat­tuna. Kol­mannes­ta rokot­teesta saa noin nelink­er­taisen lisähyödyn. 

  Tämä tieto on siis sairaalaan johtavista tapauk­sista, ei teho­hoi­dos­ta tai kuolemista. Sairaalaan pää­tymi­nen on kuitenkin jo vaka­va tapaus ja näistä ne pitkäaikaiset ter­vey­del­liset ja taloudel­liset ongel­mat lähtevät. 

  Tar­tun­nat myös vähenevöt lähin­nä kol­man­nen rokot­teen myötä. Min­ul­ta ei löy­dy kauheasti sym­pa­ti­aa roko­tus­laisku­ut­ta ja muu­ta vas­ta­hankaisu­ut­ta kohtaan, mut­ta jonkun kak­sikymp­pisen rokot­ta­mat­to­muus ei tässä vai­heessa ole se aku­utein ongelma.

  Suomes­sa rajoituk­sis­sa viivytelti­in aivan liikaa. Huonona puole­na on myös vähäi­nen kol­mosrokotekat­tavu­us (mitä olisi pitänyt kor­ja­ta heti omikro­nin ilmaantues­sa) ja paljon mata­lampi aikaisem­pi sairas­tamisen kaut­ta saatu immu­ni­teet­ti. Oikea-aikaiset rajoituk­set oli­si­vat muutenkin anta­neet ainakin mah­dol­lisu­u­den kol­man­sille rokot­teille. Räjähtävä kasvu johtaa myös korkeaan ja terävään piikki­in sekä poti­laiden määrän että henkilökun­nan pois­saolo­jen suh­teen. Var­masti Mr Soin­in­vaara ei myöskään halu­aisi kuumeilu­aan hoidet­ta­van jos­sain parkkipaikan teltassa.

  1. Koron­akeskustelus­sa on vähän liikaa keski­tyt­ty vain rokot­ta­mat­tomien moukaroin­ti­in. Ongel­ma tulee nyt selvästi vas­taan, kun kah­den rokot­teen teho on niin heikko omikro­nia vas­taan, kol­man­net roko­tuk­set olisi pitänyt saa­da nopeasti annet­tua ja uuden parem­man omikro­nille räätälöi­dyn rokot­teen saamiseen menee vielä kuukau­sia (vaik­ka on mah­dol­lista että Suomes­sa päästään onnel­la kuin koira veräjästä tässäkin, mut­ta ain­oas­taan omikro­nin vir­u­lenssin alen­tu­misen ansios­ta). Rokot­ta­mat­tomat ovat tietysti täyt­täneet sairaaloi­ta deltan aikana, mut­ta viruk­sen on annet­tu kun­nol­la lev­itä (seu­rauk­se­na kuolemat mar­rasku­us­sa hui­pus­saan) kun kah­den rokot­teen saa­neet ovat eläneet siinä uskos­sa ettei mihinkään varovaisu­u­teen ole tarvet­ta. 50–60% tar­tut­tavu­u­den vähen­e­m­i­nen (oireet­tomat tapauk­set mukaan lukien) kah­den rokot­teen tapauk­ses­sa deltan kohdalle on epi­demi­ol­o­gis­es­ti merkit­tävä, mut­ta ei olisi oikeut­tanut täy­teen varo­mat­to­muu­teen, näistä Marinin kuu­lui­sista “nyt saa elää” lausun­noista huoli­mat­ta. Rokot­ta­mat­tomat ovat aina help­po syyt­te­lyn kohde, kun oikeasti on tehty huonoa koron­apoli­ti­ikkaa, mut­ta voisi myös kysyä mik­si rokot­teet eivät tavoita suurem­paa osaa väestöstä. Jos esimerkik­si roko­tu­so­hjel­ma ei löy­dä vierask­ielisiä tai nämä eivät luo­ta vira­nomaisi­in edes täl­laises­sa asi­as­sa, ongelmia on yhteiskun­nas­sa laa­jem­min. Jollekin sosi­aalip­sykologille olisi myös mie­lenki­in­toinen ver­tailuko­h­ta siinä miten yleis­es­ti hyväksyt­tävää covidille altistuneena tietois­es­ti yleisil­lä paikoil­la ja yök­er­hois­sa liikku­mi­nen on (vrt min­is­ter­it) ver­rat­tuna siihen miten enem­män stig­ma­ti­soivaan HIVi­in suh­taudut­ti­in vuosia sit­ten. Lääk­i­tyk­senkin tul­tua HIV altistuneena varo­ma­ton käytös saat­toi maail­mal­la johtaa syyt­teisi­in tapon yri­tyk­ses­tä jne.

 15. Mikael Jungn­er ehti jo moit­tia toveri Kiu­rua omikro­nin suh­teen. Kiu­ru oli oike­as­sa varoituk­sis­saan kesän lop­ul­la: deltavirus on niit­tänyt satoaan joulu­un asti kohoavin käyrin eikä omkro­nista ole näi­hin päivi­in asti tiedet­ty juuri muu­ta kuin voimakas tar­tut­tavu­us mikä oikeutetusti on edel­lyt­tänyt suur­ta varovaisu­ut­ta. Saiko­han Mikael sit­tenkin lievää pahem­man tärskyn sku­ut­tion­net­to­muudessaan? No, poli­ti­ikan teko on viestin­täkon­sult­ti­na eri asia kuin poli­itikkona, jälkim­mäi­nen voi joutua kan­ta­maan poli­it­tisen vas­tu­un muun kuor­man lisäk­si. Mut­ta kan­taako kaupun­ki vas­tu­un skuutinsuosinnastaan?

 16. Hyviä ja aiheel­lisia kysymyk­siä, joi­hin oikeat vas­tauk­set tiede­tään jälkikäteen.

  Nyt olisi hyvä paik­ka hidas­taa kun sekä koulut että las­tenkin har­ras­tuk­set ovat tauol­la sekä moni loma­l­la, toiv­ot­tavasti vas­tu­ullis­es­ti. Voidaan siis omikro­nin korkeas­ta tart­tuvu­ud­es­ta huoli­mat­ta saa­da het­kelli­nen tasanne tai lak­su, Nor­jan tapaan. Eli viikon sijaan on 2–3 viikon lisäai­ka mahdollinen.

  Tämä lisäai­ka voidaan käyt­tää 3. rokot­teen kat­tavu­u­den kas­vat­tamiseen mikä las­kee epi­demi­api­ikin korkeut­ta, mut­ta samal­la lev­en­tää sitä. 3. rokote­han antaa tar­tun­ta­suo­jaa hyvin nopeasti, mut­ta suo­ja ei kestä hyvänä kauaa. 

  Piikin lev­en­tämi­nen on tärkeää myös yhteiskun­nan toimivu­u­den takia, kos­ka puo­let työvoimas­ta ei voi olla saikul­la (erityksessä/karanteenissa) samaan aikaan ilman ongelmia. Karan­teeni- ja eristy­saiko­ja tulisi myös sopeut­taa val­i­tun strate­gian mukaisek­si ja keskustelu tästä on alkanut.

  Jokainen päivä antaa lisää dataa omikro­nin vaar­al­lisu­ud­es­ta maail­mal­ta ja dataa alkaa ker­tyä myös koti­maas­ta. Tilanteen (hoitoka­p­a­siteetin riit­tävyys) mukaan on pakko muoka­ta nöyrästi strate­giaa. Myös siihen suun­taan että rajoituk­sia pure­taan vaik­ka tar­tun­nat kasvaisivat.

  1. Tiedok­si, että min­ut on kahdesti rokotet­tu ja viimeisin roko­tus on eloku­ul­ta 2021. Silti sain koro­nan ja sairastin sen nor­maali­na parin päivän flun­ssana vuo­den­vai­h­teessa. Nou­datin mask­isu­osi­tuk­sia ja kävin vain tilaisuuk­sis­sa, jois­sa vaa­dit­ti­in koron­a­pas­si. Silti sairas­tu­in. Saatan olla väärässä, mut­ta rokote ei itsessään tor­ju koron­aa pääsemästä elim­istöömme tai tuhoa tätä ilmake­hästä, vaan on opet­taa elim­istömme puo­lus­ta­maan itseään koron­aa vastaan. 

   HS kir­joit­ti, että jokainen meistä tulee kohtaa­maan koro­nan joko rokotet­tuna tai ilman. Ehkäpä olisi paras­ta, että lapset sairas­ta­vat koro­nan mah­dol­lisim­man pikaises­ti, kun on rokot­teen saanut? Siten luo­vat, kuten HS kir­joit­taa roko­tuk­sien & sairas­tamisen jäl­keen itselleen ja per­heen­jäse­nilleen super­im­mu­ni­teetin. Olemme kak­si vuot­ta tukah­dut­ta­neet rajoituk­sil­la tätä maail­man­laa­juis­es­ti ja edelleenkin olemme lähtöpis­teessä. Ehkäpä olemme vain siirtäneet vält­tämätön­tä, sil­lä tar­tun­tamäärät ovat suurem­pia lock-down Euroopas­sa täl­lä het­kel­lä, kuin ikinä?

   En halua neljät­tä, viidet­tä tai kuin­ka monen­net­ta rokotet­ta ja sik­si olen koke­musasiantun­ti­ju­u­den roolis­sani tyy­tyväi­nen, kun sairastin koro­nan nyt. Ja oliko kauheaa? Ver­taisin flunssaan.

   1. Minä olen saanut influ­enssaa vas­taa jo 38 piikkiä. Myös koronaroko­tuk­ses­ta tulee jatku­va, var­maankin ker­ran vuodessa.

   2. Toveri, emme me ole lähtöpis­teessä. Virus on muta­toitunut tässä kah­den vuo­den aikana, kuten sen kuu­luukin. On aivan luon­nol­lista, että se riehuu nyt pahem­min kuin koskaan – jos “pahem­min” merk­it­see tar­tun­to­jen määrää. Mut­ta kat­so mielu­um­min sairaalapäivien ja kuollei­den lukumääriä. Niitä on suh­teessa paljon vähem­män kuin aiem­min, mutaa­tio lieven­tää tau­tia. Kos­ka en ole ammat­ti­lainen eikä min­un tarvitse kan­taa sanois­tani vas­tu­u­ta, väitän, että pan­demia lop­puu tänä keväänä. Kat­so­taan sit­ten, olinko oike­as­sa. Ja toiv­otaan, että olin!

    Rokot­teen kum­mallisu­udet selit­tyvät, kun ajat­telet sitä pikem­minkin oire­i­ta pois­ta­vana estolääk­i­tyk­senä. Sil­loin ymmär­rät, mik­si piikeistä huoli­mat­ta sait tar­tun­nan, mik­si lau­ma­suo­jaa ei muo­dos­tu ja mik­si rokotet­tu­jen lukumääräl­lä ei käytän­nössä ole oikein mitään kor­re­laa­tio­ta tar­tun­to­jen lukumäärään. Et silti turhaan käynyt piikil­lä, sil­lä nuo piik­it lievit­tävät oire­i­ta erit­täin hyvin, usein jopa pois­ta­vat ne kokon­aan. Ilman niitä tuo nor­maali flun­ssa olisi voin­ut olla jotain paljon pahempaa – tosin nyt omikro­nin aikaan toden­näköisyys sille on aiem­paa pienempi.

    Olisin taipu­vainen usko­maan, että covid19-rokote sisäl­lytetään jatkos­sa influ­enss­api­ikki­in ja ne, jot­ka koke­vat sen tarpeel­lisek­si, hake­vat sen loppusyksystä.

   3. Saman­laisia koke­muk­sia olen kuul­lut use­am­mal­ta tutul­ta, jot­ka koro­nan (toden­näköis­es­ti omikro­nin) ovat sairas­ta­neet tai juuri sitä sairas­ta­vat rokotet­tuna. Läheinen (62-vuo­tias, peruster­ve) taasen mene­htyi tar­tun­taan (toden­näköis­es­ti delta), jon­ka sai ennen kuin ensim­mäi­nen rokote antoi suojausta.

    Omikron luo väestö­ta­son immu­ni­teet­tia nopeasti ja saat­taa hyvin vähen­tää roko­tus­tarvet­ta jatkos­sa muiden kuin riskiryh­mien kesku­udessa. Tämä vapaut­taisi rokote­tuotan­non kap­a­siteet­tia mai­hin, jois­sa ei edes ensim­mäistä rokotet­ta ole laa­jem­min annettu.

    Itsel­lä ei ole mitään lisäte­hostei­ta vas­taan ja kol­man­nen otan var­masti, kun aikakin on jo varat­tu. Sitä seu­raa­van tehos­teen tarpeel­lisu­ud­es­ta itselle tulee dataa aikanaan ja päätök­sen teen sen mukaan.

   4. Fara­day kirjoitti:

    “Toveri, emme me ole lähtöpis­teessä. Virus on muta­toitunut tässä kah­den vuo­den aikana, kuten sen kuu­luukin. On aivan luon­nol­lista, että se riehuu nyt pahem­min kuin koskaan – jos “pahem­min” merk­it­see tar­tun­to­jen määrää. Mut­ta kat­so mielu­um­min sairaalapäivien ja kuollei­den lukumääriä. Niitä on suh­teessa paljon vähem­män kuin aiem­min, mutaa­tio lieven­tää tautia. ”

    Viimeisen 1,5 kuukau­den aikana tilas­toidut koron­akuolemat ovat olleet korkeam­mat kuin ker­taakaan epi­demi­an aikana aiem­min, samoin yksit­täis­ten päivien kuolemat (luku­unot­ta­mat­ta huhtiku­un 2020 tilas­tovirhet­tä, jol­loin iso joukko eri päiviltä oikeasti ker­tyneitä koron­akuolemia men­ti­in tilas­toimaan ryp­päänä.) Nyt koron­akuolleisu­us on siis isom­paa kuin ker­taakaan aiem­min. Mut­ta suh­teessa tar­tun­to­jen määri­in on tapah­tunut kuole­mis­sa rom­ah­dus. Kuolemia on suh­teessa paljon vähem­män tar­tun­toi­hin. Tam­miku­us­sa tullee nyt jonkin­lainen tilas­toi­hin koron­akuolemapi­ik­ki — jo senkin takia, että koron­akuole­mak­si tilas­toidaan kuole­ma, jos kuolleel­la on ollut korona, ja nyt koron­aa on niin monel­la, että sitä on väistämät­tä aiem­paa use­am­mal­la kuolleellakin.

    Sairaalapäivien määrä on vähen­tynyt, osin johtuen koro­nan lieven­e­mis­es­tä, osin kai siitäkin, että alun­perin kun koronat­a­pauk­sia oli vähem­män, hoi­dos­sa var­muu­den vuok­si pidet­ti­in pidem­pään ennen kuin poti­lai­ta uskallet­ti­in päästää pois hoi­dos­ta. Nyt hoito­jak­sot ovat lyhentyneet.

 17. Viime viikon torstaina heräsin aamul­la flun­s­saiseen oloon. Päätin tehdä kotitestin ja tulok­sen mukaan min­ul­la on Korona. Oireet oli­vat niin lieviä kuin perus­flun­ssas­sa, että ohjeis­tuk­sen mukaan en men­nyt julkiselle puolelle totea­maan ja kuor­mit­ta­maan ter­veyskeskus­ta tekemästä perustyötään. 

  Kak­si päivää nukuin flun­ssaoirein ja yskien tämän vuo­den puolelle. Jos min­ul­ta kysytään, että mis­tä sen sain en osaa vas­ta­ta?! Kaikissa tilaisuuk­sis­sa, mis­sä olen lähi­aikoina käynyt, on vaa­dit­tu koron­a­pas­si ja kaup­pakeskuk­ses­sa käytin mask­ia. Näil­lä oireil­la, kes­ki-ikäisenä ja rokotet­tuna käyt­täisin Koro­nan jälji­tystyöhön käyte­tyt resurssit parem­min. Tau­ti on jo kaikkial­la, onko edes pysäytet­tävis­sä ilman liikku­miskiel­toa, siis sitä et voi ulos men­nessäsi enää välttää. 

  Olen saanut kak­si roko­tus­ta, siis niiden voimin kohtasin koronan.
  Hyvää uuttavuotta!

  1. 27.12 sain kol­man­nen rokotteen.
   2.1 kotitestistä posi­ti­ivi­nen koronat­u­los, oireet myöskin tähän asti olleet perus­flun­ssaan verrattavia.

   1. Eikös tuo todista että roko­tuk­set toimi­vat kun ei oireetkin on perus­flun­ssan kanssa rin­nastet­tavis­sa? Ongel­ma on juuri täl­lä het­kel­lä se että Omrikoni­in ja ylipäätään Col­vidi­in sairas­tuu pääasi­as­sa rokot­ta­mat­toma­ton väestön joka sit­ten kuor­mit­taa terveydenhuoltoa

   2. Jotu:

    Toivuin Koronas­ta, enkä ollut het­keäkään hen­gen­vaaras­sa. Takana on kak­si päivää kuumet­ta, paljon läm­mintä mehua sitru­u­nal­la ja Net­flix­iä. Se oli siinä, vaik­ka odotin kah­den vuo­den medi­amyl­ly­tyk­sen jäl­keen jotain enemmän.

 18. Ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­tion­gel­mat täy­tyy ratkaista perus­ta­mal­la korona­sairaala, jon­ka kap­a­siteetista varataan rokot­ta­mat­tomille hei­dän väestöo­suuten­sa. Ne jot­ka eivät mah­du sisälle, jätetään hoitamatta. 

  Samaan aikaan rokot­ta­mat­to­mia on suo­jat­ta­va tilas­to­jen luku­taidot­to­muudelta vaa­ti­mal­la roko­tus­pas­si pakol­lisek­si kaikkialle. Tai vielä parem­pi olisi yksinker­tais­es­ti määrätä roko­tus pakol­lisek­si. Onhan meil­lä muitakin pakko­ja. En näe kyl­lä yhden piikin ottamista minkään­laise­na rikko­muk­se­na, kun sitä ver­rataan vaikka­pa asevelvol­lisu­u­teen tai oppivelvol­lisu­u­teen. Intistä ei ole edes mitään hyö­tyä yksilölle, toisin kuin rokot­teesta ja oppivelvollisuudesta.

  Näin ainakin ne, jot­ka eivät kehtaa hakea roko­tus­ta, kun tuli­si­vat nolan­neek­si itsen­sä, voisi­vat myön­tyä “kun on pakko”. Tarvi­taisi­in kyl­lä ehdot­tomasti myös piikkikam­moisia varten ei-pis­tet­tävä rokote (ja mui­ta toimen­piteitä, kun tar­jol­la pelkkiä piikke­jä), mitähän sille nenä­sumut­teelle oikein kuuluu?

 19. Täl­lä tulkin­nal­la pääsee muuten myös hyvään luokit­telu- ja lail­lisu­u­songel­maan. Tar­tun­tatau­ti­lain määritelmä yleis­vaar­al­liselle tar­tun­tataudille edel­lyt­tää [1], että “– ja 3) taudin lev­iämi­nen voidaan estää tau­ti­in sairas­tuneeseen, tau­d­i­nai­heut­ta­jalle altistuneeseen tai täl­laisik­si perustel­lusti epäiltyyn henkilöön kohdis­tet­tavil­la toimen­piteil­lä”. Val­taosa siinä määritel­ly­istä rajoi­tus­toimista (mm. karan­teen­it) taas edel­lyt­tävät nimeno­maan taudin yleisvaarallisuutta.

  [1] https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L1P4

 20. Olen muuten täysin samaa mieltä mut­ta edelleen on syytä muis­taa, että Etelä-Afrikas­sa väestön ikä­jakau­ma, yli­pain­oisu­usaste ja moni muu tek­i­jä on toisen­lainen kuin meil­lä. Toki siel­lä on enem­män HIV-poti­laitakin. Mah­taako meil­lä olla vielä laadukas­ta tutkimusti­etoa vakavien tau­ti­ta­pauk­sien osu­ud­es­ta Omikron-tar­tun­nan saanei­den joukossa?

  1. Mah­taako meil­lä olla vielä laadukas­ta tutkimusti­etoa vakavien tau­ti­ta­pauk­sien osu­ud­es­ta Omikron-tar­tun­nan saanei­den joukossa?

   Bri­tan­ni­as­ta on aika hyvää dataa ja se on hyvin rohkai­se­vaa, joskin pitkä­na­jan seu­ran­taa ei tietenkään ole.

   1. Mikä on laadukas­ta tutkimusti­etoa vakav­ista tau­ti­ta­pauk­sista? Käykö Tan­skan teho­hoitokuor­mi­tus? Hoitokäytän­nöt taita­vat olla aika lähel­lä Suomea.

    Tan­skas­sa omikro­nin osu­us ylit­ti 50 % 17.12.

    17 päivää omikro­nin tulosta val­taviruk­sek­si eli 3.1 ei ole Tan­skas­sa löy­det­ty vielä edes viit­tä omikron-poti­las­ta tehol­ta, vaan niitä on sitkeästi alle viisi, joka on Tan­skan rapor­toin­ti­ra­ja. Delta-poti­lai­ta tehol­la lop­ut 80 teho­hoitopoti­laas­ta, näistä siis omikro­nei­ta korkein­taan 4, eli 5 %.. Tan­skaan­han omikron tuli keskelle hur­jaa delta-aaltoa. 

    https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-03012022–9gj3

  2. > että Etelä-Afrikas­sa väestön ikä­jakau­ma, yli­pain­oisu­usaste ja moni muu tek­i­jä on toisen­lainen kuin meillä.

   Jep, CIA:n tieto­jen mukaan on laa­dit­tu Wikipedi­aan lista maista lihavu­usjärjestyk­sessä (obe­si­ty rate). Etelä-Afrik­ka on sijal­la 31 (28,3% väestöstä obese) ja Suo­mi Sijal­la 80 (vain 22.2%).

   Tarkoi­tatko, että Suomes­sa on toden­näköistä, että omikron vie vähem­män väkeä teholle, kos­ka Suomes­sa on vähem­män lihavia?

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_obesity_rate

 21. 60000 sairas­tunut­ta viikos­sa virallisesti 

  Jokaisel­la 10 kon­tak­tia. 600.000 altistunut­ta. Kaik­ki on jo kohdan­nut koronan 

  Ja ne joil­la oli pieni nuha joka sairastet­ti­in pois ilman testiä

 22. Se Nor­jan kauhuske­naario meni niin, että ilman toimen­piteitä kol­men viikon päästä maas­sa olisi 300000 tar­tun­taa päivässä. Se kolme viikkoa meni umpeen eilen ja maas­sa havait­ti­in 5233 tar­tun­taa. Seli­tyk­siä kai voivat olla ske­naar­i­on yliampu­vu­us, rajoi­tusten tehoami­nen tai tar­tun­to­jen jäämi­nen piiloon.

  1. Tuos­sa Nor­jan kauhuske­naar­ios­sa oli vähän nor­jalaista isot­telua. Uno­hti­vat ole­vansa pieni maa. Nor­jalaiset oli­si­vat lop­puneet alle kahdessa viikossa.

   1. Ske­naario oli kuitenkin paikallisen THL:n luo­mus ja sitä käytet­ti­in perus­teena voimakkaille rajoituk­sille. Nyt siel­lä keskustel­laan siitä, menikö ihan nappiin.

  2. Nor­jas­sa olti­in aja­mas­sa täysil­lä päin seinää ja lyöti­in jar­rut poh­jaan. Nyt ihme­tel­lään, kuin­ka alku­peräi­nen ennuste moot­torin siir­tymis­es­tä kul­jet­ta­jan syli­in ei toteu­tunut, ei sinne päinkään.

   Mis­tähän se saat­taisi johtua?

 23. Mon­tako sairas­tu­mista väl­tetään sil­lä, että itä­suomes­sa ei päästä kulke­maan rajan yli? 

  Luulisi, että tässä rajoituk­ses­sa roikku­mises­sa ei olisi mitään järkeä tilanteessa, jos­sa läh­es kaik­ki tar­tun­nat on kehä kol­mosen sisäpuolel­la. Ennen­m­min kan­nat­taisi kohden­taa kaik­ki pas­ka Hesalais­ten niskaan.

  1. Itse asi­as­sa täl­lä het­kel­lä pahin covid tilanne ei ole enää pelkästään Uudel­la­maal­la vaan myös Varsi­nais-Suomes­sa. Kyl­lä tei­dän itä­suo­ma­lais­tenkin ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­ti alkaa natista kun tuotte Venäjän puolelta covidin Itä-Suomeen. Venäjäl­lä jos­sa tilanne on paljon pahempi kuin Suomes­sa vaik­ka heil­lä on käytössä reservis­sä suurem­pi rokotekat­tavu­us (Sputknik V). Tätäkin rokotekat­tavu­ut­ta ei ole mitenkään Venäjäl­lä hyö­dyn­net­ty koti­maan tarpeisi­in. Eikös COVID tar­tun­to­jen lukumäärä nous­sut viime kesänä juuri sen takia kos­ka Pietaris­sa oli jalka­pal­lon EM-kisat johon sit­ten oli suo­ma­lais­ten han pakko änkeä väli­in vaik­ka tiesivät mil­lainen COVID tilanne Venäjäl­lä on.

   1. Pietarista tuli 120 tar­tun­taa. Hes­ois­sa on ollut viime­seen pari­in viikkoon yli 10 000 tar­tun­taa. Ja itära­ja pysyi kiin­ni sil­loinkin kun sekä lappeen­ran­nas­sa että viipuris­sa oli sairaalas­sa nol­la ihmistä. 

    Jos pääkaupunkiseu­tua ja itä­suomea kohdeltaisi­in tasaver­tais­es­ti, niin kehä kolmelle tehtäsi­i­in totaal­isulku. Sit­ten kehut­taisi­in, että raja on auki ja Helsingistä saa men­nä auto­lau­tal­la Tam­pereelle ja junal­la saa matkus­taa Tallinnaan. Ja tästä vielä kehut­taisi­in, että liikku­mi­nen on vapaa­ta, kos­ka nämä asi­at on sallittuja.

    Näi­hän se tääl­lä idässä on mennyt.

   2. “Onko se nyt niin vaikeaa, jos siel­lä Itä-Suomes­sakin joudu­taan osta­maan viinat Alkosta?”

    Toiv­ot­tavasti saat jotain vah­vaa ylem­myy­den­tun­net­ta siitä, että alen­nat jonkun elämän viinan­hakemisek­si. Etenkin, kun sitä alko­ho­lia ei nor­maal­is­tikaan saa tuo­tu­ta Itära­jan yli kuin pieniä määriä ja kaik­ki viinan­haku suomes­sa on käytän­nössä hesalais­ten laut­ta­matkus­tamista, jos­sa rajoituk­sia ei ole.

  2. Nim­imerk­ki: kom­men­tille luitko tarkkaan mitä sanoin Venäjän tilanteesta? En vierailut Viipurin tai Pietarin COVID tilan­net­ta Lappeen­ran­nan kanssa vaan koko Venäjän covid tilan­net­ta suh­teessa koko Suomeen . Tuokin lukumäärä kuin­ka paljon on Pietaris­sa ihmisiä hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä on toden­näköis­es­ti vain viralli­nen lukumäärä ja todel­li­nen lukumäärä on aivan toinen kuin­ka paljon covid tar­tun­to­ja Venäjäl­lä on täl­lä het­kel­lä joka. Venäjäl­lä on todel­lisu­udessa ter­vey­den­huolto rom­ah­tanut jo aika päiviä sit­ten ja Venäjän viral­lis­es­ti luvut sit­ten jotain muuta. 

   Koko Suo­mi on COVID:in lev­iämisaluet­ta täl­lä het­kel­lä ei vain Uusi­maa ‚joka oli kyl­lä kevääl­lä 2020 juuri pahin lev­iämisalue joka eris­tet­ti­in oma­l­la sul­ul­la jon­ka raja ei ollut Helsin­ki tai edes pääkaupunkiseu­tu vaan koko Uusi­maa. Suomes­sa on vapaali­ikku­vu­us joten tuokin Uuden­maan sulku oli poikkeu­solois­sa (valmius­la­ki) tehty toimen­pide . Täl­lä het­kel­lä ei ole valmius­lakia voimas­sa vaan alue­hallintovi­ras­tot ja val­tioneu­vos­to nou­dat­taa nor­maalia tar­tun­tatau­ti­lakia. Näin on toimit­tu jo kesästä 2020, tosin lyhyen aikavälil­lä oli valmius­la­ki voimas­sa 2021 kevättalvella. 

   Myös rokotekat­tavu­us on aivan eri Venäjäl­lä kuin Suomes­sa joten matkus­t­a­mi­nen Venäjälle ja vas­taa­van­laisen rokotekat­tavu­u­den omaavaan maa­han (esimerkik­si Brasil­i­aan) on kyl­lä paljon korkeampi kuin esimerkik­si mui­hin Pohjo­is­mai­hin täl­lä het­kel­lä jois­sa on saman­lainen tilanne kuin Suomessa.

  3. Viroon matkus­t­a­mi­nen on sal­lit­tua vain jos on mukana EU:n myön­tämä rokote­todis­tus. Venäjä on EU:n ulkop­uo­li­nen val­tio joten matkus­t­a­mi­nen ei ole ollut koskaan täysin vapaa­ta. Viro on EU ja Schen­gen val­tio ja Venäjä on EU:n ulkop­uo­li­nen val­tio joten tässä on ero. Ollut jo Suomen kohdal­la vuodes­ta 1994.

   1. Rahul, Viroon pääsee erit­täin hel­posti. Vaa­timuk­se­na on joko roko­tus­todis­tus tai, jos sitä ei ole, todis­tus sairaste­tus­ta taud­ista taik­ka tuore testi. Testin voi ottaa ja todis­tuk­sen saa­da laiva­matkan aikana. Voi myös ottaa pikkuriskin – jos per­il­lä sata­mas­sa ei joudukaan pis­toko­keeseen, pääsi maa­han ilman mitään proo­puskaa. Ja jos joutuu, mut­tei ole proo­puskaa, saa sinne testi­in men­nä vielä Tallinnan laivaterminaalissakin.

    Suomes­sa on kovasti yritet­ty luo­da mieliku­vaa han­kalas­ta matkus­tamis­es­ta. Tarkoi­tus on ehkä vil­pit­tömän hyvä. Mut­ta totu­u­ta se mieliku­va vas­taa vain harvoin.

    Ja toki ne hal­vat viinat saa laival­takin – jos ei mene Tallinnas­sa mai­hin ollenkaan, voi reis­sun tehdä ilman minkään val­takun­nan proo­puskaa. Henkilöko­rt­ti tietysti tarvitaan.

    Vuon­na 1994 Viroon muuten tarvit­si viisum­in. Min­ul­la on sel­l­ainen pas­sis­sa – sivun kokoinen viisum­ileima, joka ostet­ti­in Tallinnan lentoasemalla.

 24. Ode: “Onnek­si kaik­ki halukkaat ovat saa­neet rokotuksen.”

  Halu­aisitko varmis­taa tämän 11-vuo­ti­aal­ta tyttäreltäni?

  Hki on ollut nyt hitain isoista kun­nista alle 12-vuo­ti­aiden rokotuksissa.
  Käsit­tääk­seni altistu­mi­sista tule­vat karan­teen­it oli­vat voit­top­uolis­es­ti las­ten koulus­ta tuo­mia tar­tun­to­ja tai altistu­misia van­hem­milleen jo ennen joulua.

  Nyt sit­ten men­nään koulu­un hake­maan omi­cro­nia, kun ei ole rokotet­tu ennen koulu­un menoa ja vas­tus­tukyky nousee vas­ta viikon sisäl­lä rokot­teesta. Weikkaisin, että läh­es kaik­ki kouluis­sa ehtivät saa­da omi­cron-tar­tun­nan ekan kah­den viikon aikana. Joka tarkoit­taa sitä, että yhä suurem­pi osa työvoimas­ta on pois töistä, kotona karan­teenis­sa. Jos ensi viikol­la saadaan karan­tee­nia lyhen­net­tyä päiväl­lä tai par­il­la, niin ongel­ma helpot­taa sit­ten puolen kuun jälkeen.
  Tun­tuu jotenkin todel­la tyh­mältä, ettei alle 12-vuo­ti­aiden laa­jem­paa roko­tus­ta aloitet­tu joul­u­lo­man aikana.

  1. Tokr:

   Kumpi teistä “pelkää” enem­män, sinä vai tyt­täre­si? Itse kes­ki-ikäisenä sairastin Koro­nan lievänä kahdessa päivässä. Parikymp­pinen tut­ta­vani , yhden roko­tuk­sen saa­neena sairasti nuhana, eikä olisi edes tien­nyt olleen­sa sairas­tunut, ellei olisi altistuk­sen vuok­si käynyt testis­sä. Ehkäpä Koro­nan olisi syytä antaa men­nä yhteiskun­nan läpi ja peruster­veet saa­vat immu­ni­teetin, suo­jat­en muut? Ehkäpä tyt­täre­si on sairas­tanut tietämään sen?

   1. Tuos­sa ehdo­tuk­ses­sa että koro­nan olisi syytä antaa men­nä yhteiskun­nan läpi ja peruster­veet saa­vat immu­ni­teetin on vain yksi heikko lenk­ki ja se on pitkäaikainen covid eli long covid. Sen aiheut­ta­mat jälkioireet näkyvät vielä pitkään ja myös vuo­den aika on ratkai­se­va. Itse sairastin covidin maalisku­un alusa ja jälkioireet näkyivät vielä toukoku­us­sa varsinkin kun siitepö­lyä oli toukoku­us­sa enem­män ilmas­sa kuin nor­maalis­es­ti. Itsel­läni ei ole siitepö­ly allergiaa.

   2. “Ehkäpä Koro­nan olisi syytä antaa men­nä yhteiskun­nan läpi”

    Ja sen aikana jätetään sairaat hoitamaatta?

   3. Rahul, miten Long covid ‑argu­ment­ti sopii ajatuk­seen, että kaik­ki saa­vat taudin jos­sain vai­heessa joka tapauk­ses­sa? Odot­taisitko, että tulee sel­l­ainen muun­nos joka ei sitä aiheuta?

    Sinän­sä kiin­nos­taa mis­sä menee se raja kuin­ka mon­ta voi olla osas­to­hoi­dos­sa yhtäaikaa. Nyt YLEn sivut näyt­tää 422kpl poti­lai­ta. Ruumi­ita­han siinä tulee, jos osas­tolle ote­taan vaik­ka sit­ten kun ei pysty hen­git­tämään omin avuin ja osastopaikat lop­puu kesken. Lop­ut ei tule roko­tuk­sia otta­maan, joten vähän on vähissä vaihtoehdot.

   4. Sylt­ty:

    “Ja sen aikana jätetään sairaat hoitamaatta?”

    Kuten tilas­toista voit havai­ta, ter­vey­den­huol­lon teho­hoidon paikko­jen määrät eivät ole tar­tun­tamäärien noustes­sa nous­sut. Ensisi­jais­es­ti olisin huolis­sani siitä, että jo 1/3 korkeak­oulu­opiske­li­joista kär­sii mie­len­ter­vey­den ongelmista ja siitä, että liikku­mat­to­muus aiheut­taa lisää ter­veysongelmia pidem­män aika­jak­son aikana. Otamme velkaa 20 000 000 000 euroa vuodessa, joten olet­taisin halvem­mak­si lisätä teho­hoidon kap­a­siteet­tia, kuin sulkea Suo­mi ja toivoa paras­ta. Voit lukea teho­hoidon tarvit­si­joiden pro­fil­i­join­tia tarkem­min THL:n sivus­toil­ta saatavas­ta linkistä.

    Rahul:
    “peruster­veet saa­vat immu­ni­teetin on vain yksi heikko lenk­ki ja se on pitkäaikainen covid eli long covid.”

    Har­mi tapauk­sesi joh­dos­ta ja kehoi­tan kään­tymään ter­vey­den­huol­lon puoleen todel­lisen syyn selvit­tämisek­si. Mitä mei­dän muiden 5 399 999 pitäisi tehdä? Ja miten pitkään jatkamme kaiken­laisia ennal­ta arvaa­mat­to­mia sulku­ja, jos roko­tuk­setkaan eivät auta tar­tun­tamääris­sä? Lop­pumat­tomi­in emme voi syyl­listää niitä har­vo­ja rokot­ta­mat­to­mia kaikesta tar­tun­noista ja siitä,että 50 teho­hoitopaikkaa Hang­os­ta Inari­in ovat täyn­nä. Ennen koron­aa tiedet­ti­in, että sairaste­tut flun­ssan jäl­keen saa­toit sairas­taa pitkä-aikaisia jälk­i­taute­ja. Elim­istön kyky puo­lus­taa itseään on heiken­tynyt ja tästä kir­joit­taa mm. THL:n sivus­to influ­enssan jälk­i­tau­dit sivul­laan. Olem­meko jo uno­hta­neet flun­ssan aiheut­ta­mat jälkitaudit?

    Muu­ta: Jut­telin eilen tut­ta­vani kanssa, joka toimii liikun­nan yrit­täjänä. Työtä ei ole ja rahan­tu­losta ei ole. Hän ker­toi kah­den kollee­gansa sairas­ta­neen Koro­nan, mut­ta eivät tien­neet tästä ilman tes­taus­ta. Tun­nen jo viisi oireet­tomasti koro­nan sairas­tanut­ta ja pie­nil­lä oireil­la sairas­tanei­ta tun­nen kuusi ihmistä. Mitä heille sanois­it? Ker­rotko, että sin­un etusi nimis­sä (rahat­ta), on olta­va koti­olois­sasi vielä vuosi, kos­ka on se korona.

 25. Näis­sä keskusteluis­sa aina uno­hde­taan, että Suomes­sa on jo 295 601 viral­lis­es­ti koronatar­tun­nan saanut­ta, mut­ta heitä on vielä paljon enem­män, kos­ka kym­meniä­tuhan­sia ihmisiä on jäänyt tilas­toimat­ta THL:nkin arvioiden mukaan koko epi­demi­an ajalta.
  https://www.koronatilastot.fi/fi/
  Testei­hin ei ole kaikkial­la päässyt, kun tes­taami­nen ja jälji­tys ruuhkau­tu­i­v­at. Omikro­ni­akin on enem­män, kuin mitä luvut osoittavat:
  – On paljon ihmisiä, joi­ta ei nyt edes ohjeis­te­ta testi­in, vaan pysymään kotona oirei­den ollessa lieviä ja mah­dol­lis­es­ti tekemään kotitestin. Tämä siis tarkoit­taa, että tau­tia on enem­män kuin mitä lukumme osoittavat.
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/e142fdb0-a450-4c21-b4e5-5a07bdf261cc

  Rokot­ta­mat­tomis­sa on paljon juuri niitä, jot­ka sairas­ti­vat taudin tai sai­vat tar­tun­nan aiem­min, eivätkä tästä syys­tä ole otta­neet rokot­tei­ta. Jos heil­lä on ollut joku aiem­pi vakavampi virus­vari­ant­ti, mut­ta sairas­ti­vat senkin lievänä, ei ole mitään syytä olet­taa, että täl­lainen henkilö sairas­tu­isi omikro­nin takia vakavasti. Ne Etelä-Afrikan omikron tar­tun­nan saa­neet oli­vat rokot­ta­mat­to­mia, mut­ta saira­si­vat lievänä. Suurin osa rokot­ta­mat­tomista on jo taval­la tai toisel­la altistunut covidille näi­den puo­len­toista vuo­den aikana. On myös niitä ihmisiä, joiden immuu­ni­jär­jestelmä tor­juu tar­tun­nan ilman sairastumista.
  Suo­ma­laiset eivät ole tässä vai­heessa enää neit­seel­listä maaperää covidille, eivät myöskään rokot­ta­mat­tomat. Suurin osa heistä on täl­lä het­kel­lä sitä pait­si nuorimpia ikälu­okkia, joiden kohdal­la vaka­van sairau­den ris­ki on lähtöko­htais­es­ti pieni.
  Koron­a­pas­si on tässä vai­heessa niin ikään turha, kun nämä rokot­teet eivät edes estä tartuntoja.
  Mut­ta jos tar­tun­noil­la saadaa lau­ma­suo­ja, niin sit­ten­hän tilanne on OK. Vaik­ka covid tar­tun­nan saisi uud­estaankin, har­va taudin sairas­tanut tai rokotet­tu enää sairas­tuu vakavasti, kun kehon solu­muisti tun­nistaa viruksen.
  Sel­l­ainenkin lau­ma­suo­ja olisi aivan hyvä, että vaik­ka ihmisil­lä olisi tar­tun­to­ja vähän väliä, he eivät sairas­tu­isi. Onhan flun­ssaakin ihmisil­lä jatku­vasti, mut­ta ei sen takia tehdä ylet­tömiä rajoitustoimia.

  1. Koron­a­pas­si ei ole turha, sil­lä teho­hoi­dos­sa ei ole juuri mui­ta kluin rokot­ta­mat­to­mia. Yhteiskun­taa voitaisi­in ava­ta paljon enem­män, jos sitä ei tarvit­sisi ava­ta myös roko­tuk­sista kieltäy­tyneille. Niitä, joil­la on ter­vey­delli­nen este ottaa rokotet­ta on niin vähän, ettei mitään epi­demio­ogista ongel­maa olisi vapåaut­taa hei­dänkin liikku­misen­sa. Ongel­ma on niis­sä noin 600 000 rokot­teista kieltäytyneissä.

   1. Eikö niil­lä henkilöil­lä joil­la on ter­vey­delli­nen este ottaa rokotet­ta on jo nyt mah­dol­lisu­u­ta saa­da erilli­nen todis­tus lääkäriltä siihen että on vapautet­tu roko­tuk­sista kokonaan?

   2. Tuos­sa mainit­se­mas­sasi luvus­sa on niitä taudin sairas­tanei­ta, sekä nuorimpia ikälu­okkia, joi­ta ei ole vielä ehdit­ty rokot­taa. Mut­ta heil­lä vaka­van taudin ris­ki ei ole suuri.

   3. Kuulin juuri eräältä lääkäriltä, että Meilah­den sairaalas­sa kaik­ki koro­nan vuok­si teho­hoi­dos­sa ole­vat ovat rokot­ta­mat­to­mia. Kyl­lä nuo roko­tuskri­it­tiset ovat suuri ongel­ma terveydenhuollolle.

   4. https://www.koronatilastot.fi/fi/
    Viral­lisia tar­tun­to­ja on 305 522, osaako joku matem­ati­ikas­ta pitävä laskea, kuin­ka moni olisi altistunut tai saanut piilevän tar­tun­nan, jos yhdel­lä tar­tun­nan saa­neel­la olisi vaikka­pa 5 lähikon­tak­tia (mikä on alakant­ti­in laskettu)?
    Min­ua kiin­nos­taisi tietää, kuin­ka moni tar­tun­nan saanut oli rokot­tam­a­ton? Kun rokot­ta­mat­tomi­in väitetään myös tart­tuvan helpom­min, voisi olet­taa, että hei­dän osuuten­sa on nyt suuri tar­tun­nan saaneissa.

  2. Näke­myk­sesi että suo­ma­laiset eivät ole tässä vai­heessa enää neit­seel­lisiä covidille on jok­seekin virheel­listä. Erona eteläafrikkalaisi­in on siinä että Etelä-Afrikas­sa on kyl­lä sen ver­ran mata­lampi yleinen hyge­ni­ata­so mitä on Suomes­sa joten immuu­ni­teet­ti on eteläafrikkalais­ten kohdal­la paljon vahvem­pi kuin suo­ma­lais­ten. Suomes­sa pitäisi olla aivan toisen­lainen yleinen hyge­ni­ata­so jot­ta voimme saavut­taa eteläafrikkalais­ten yleisen hygien­i­ata­son ja sitä kaut­ta eteläafrikkalais­ten immuu­ni­teet­ti tason. Ver­tailu ei sinänä ole eteläafrikkalais­ten ja suo­ma­lais­ten ver­tailus­sa yksi yhteen. Intialais­ten ja eteläafrikkalais­ten immuu­ni­teet­ti tasot ovat paljon lähempänä. Näin kah­den maid­en välistä ver­tailua voi mon­es­sa yhdessä har­ras­taa mut­ta korkean hyge­ni­ata­son Suomea ei voi mis­sään vai­heessa ver­ra­ta Etelä-Afrikkaan.

   1. Suomes­sa on tänään 305 522 varmis­tet­tua tapaus­ta, uusia tapauk­sia 9 921. Kun las­kee kuin­ka mon­ta kon­tak­tia heil­lä on ollut, niin aika suuri osa suo­ma­lai­sista on kyl­lä jo covidille altistunut. Näi­hin lukui­hin pitäisi laskea vielä diag­nosoimat­tomat tau­ti­ta­pauk­set, joi­ta on kym­meniä­tuhan­sia THL:n arvioiden mukaan. Testei­hin ei aluk­si edes ppäässyt.
    https://www.koronatilastot.fi/fi/
    Nämä altistuneet ja tar­tu­nan saa­neet ovat keskit­tyneet suurem­pi­en kaupunkien alueille, jois­sa väestön enem­mistö elää. Joten kyl­lä koh­ta ollaan aika lähel­lä laumasuojaa.

 26. Koron­a­pas­sis­sa pitäisi kyl­lä säi­lyä negati­ivisen testi­t­u­lok­sen vai­h­toe­hto. On ihmisiä, jot­ka eivät voi ter­veyssy­istä ottaa lainkaan koronarokot­tei­ta, sekä niitä, jot­ka sai­vat ensim­mäis­es­tä rokot­teesta vaka­van roko­tushai­tan, eivätkä voi ottaa enem­pää. Näitäkin ihmisiä on, se tulisi muis­taa, vaik­ka vaka­vat hai­tat ovat harvinaisia.
  Lisäk­si negati­ivisen testin antanut on ain­ut, joka voi todis­taa, ettei ole sil­lä het­kel­lä tartuttava.

  Jos sairaalois­sa suurin osa on ollut rokot­ta­mat­to­mia, eikö tämä myös todista siitä, että yksi rokote näyt­tää myös suo­jaa­van hyvin vakaval­ta taudil­ta, ainakin peruster­veitä ihmisiä?

  1. Sairaalois­sa on koro­nan takia myös rokotet­tu­ja, mut­ta teho­hoi­dos­sa ei juuri lainkaan. Teho­hoito on se, jon­ka kapå­a­siteet­ti hirt­tää pahiten.

   1. Mut­ta ymmärtääk­seni teho­hoi­dos­sa on ollut kokon­aan rokot­ta­mat­to­mia, eipä juurikaan yhden rokot­teen saanei­ta. Eikä niitä joil­la on jo taudin antamia vas­ta-ainei­ta aiem­mas­ta lievästä sairastamisesta.
    Suurin osa poti­laista on ollut 40–70 vuo­ti­ai­ta miehiä.
    Kuo­pi­on teho­hoitora­port­ti: https://www.psshp.fi/documents/7796350/7841067/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_12_01.pdf/6ad9e2bf-7cb8-4f13-8f44-1e2fe934ffb4
    “Sukupuoli- ja ikäjakauma:
    COVID-19-posi­ti­ivi­sista teho­hoitopoti­laista 67 % on ollut miehiä. Sukupuoli­jakau­ma ei ole
    olen­nais­es­ti muut­tunut epi­demi­an aikana”
    Koko epi­demi­aa tarkasteltaes­sa teho­hoi­dos­sa ollei­den COVID-19-poti­laiden kes­ki-ikä on ollut
    57 v. Iän medi­aani on 59 v ja kvar­ti­iliväli 48–68 v. Puo­let poti­laista on siis ollut nuorem­pia kuin
    59 v, puo­let tätä van­hempia. Neljännes on ollut nuorem­pia kuin 48 v ja neljännes vanhempia
    kuin 68 v. Kuva 3 esit­tää poti­laiden ikä­jakau­man koko epi­demi­an ajalta.”

    “Yli­paino altistaa koron­ain­fek­tion vaikealle muodolle. Teho-osas­toil­la hoide­tu­ista COVID-19- poti-laista 85 %:lla on ollut pain­oin­dek­si (BMI) vähin­tään 25 kg/m2 ja 50 %:lla BMI yli 30 kg/m2”

   2. ” Teho­hoito on se, jon­ka kap­a­siteet­ti hirt­tää pahiten.”

    Nythän kai on kyykkäämässä hoito yleen­sä, ei juuri tehohoito.

   3. Kuo­pi­on teho­hoitora­port­ti kuitenkin osoit­ti, että teholle joutu­vat ovat riskiryhmäläisiä.
    Ikä yli 40, mies­sukupuoli ja lihavu­us ovat covidin merkit­täviä riskitekijöitä.

    Miehet ovat olleet tehopoti­lais­sa ja kuolleis­sa yliedustet­tuna kaikkial­la maail­mas­sa. Suomes­sa heitä on ollut tehopoti­lais­sa liki 70 pros­ent­tia, mut­ta jois­sain mais­sa on ollut vieläkin huikeam­mat erot nais­ten ja miesten sairas­tu­vu­udessa ja kuolleisu­udessa. Miehillä on geneet­tis­es­ti suurem­pi ris­ki sairas­tua vakavasti. Näin ollut epi­demi­an alus­ta asti, myös ennen kuin rokot­tei­ta oli saatavilla.
    Näis­sä linkeis­sä syitä:
    https://yle.fi/uutiset/3–11315457
    https://www.duodecimlehti.fi/duo15772
    Suomes­sa kaik­ki alle 55 vuo­ti­aana kuolleet oli­vat miehiä:
    https://www.mediuutiset.fi/uutiset/joka-sadas-kuolema-johtui-viime-vuonna-koronavirustaudista-kaikki-alle-55-vuotiaana-covid-19-virusinfektioon-kuolleet-olivat-miehia/721e1bab-822f-492b-a0e6-0863ea1d5bdb

    Lihavu­u­den ja yli­pain­on niin ikään tiede­tään ole­van merkit­tävä sekä yksilö- että väestö­ta­son ris­ki vakavalle covidille. Pert­ti Mus­ta­jo­ki kir­jot­ti covidin ole­van uusi lihavuussairaus:
    https://tervepaino.fi/covid-19-on-uusi-lihavuussairaus/
    “Lihavu­us näkyy selvästi COVID-19 tilas­tois­sa. Yli­pain­oiset tar­tun­nan saa­neet joutu­vat sairaala­hoitoon use­am­min kuin ter­veessä pain­os­sa ole­vat. Poti­laan paino vaikut­taa ratkai­sev­asti siihen, mil­loin tarvi­taan teho­hoitoa. Covid-poti­lail­la 15 kilon liika­paino vie teholle kak­si ker­taa ja 30 kilon liika­paino kolme ker­taa use­am­min kuin nor­maali­pain­ois­il­la. Suomes­sa koro­nan vuok­si teho­hoide­tu­ista vain 14 % on ollut nor­maali­pain­ois­ia ja puo­let selvästi lihavia eli pain­oin­dek­si yli 30.”
    Teholle joutunei­ta on ollut joitakin kym­meniä kaik­ista tuhan­sista tar­tun­nan saaneista tänä syksynä. Omas­sa maakun­nas­sani vain muu­ta­ma tapaus, vaik­ka tar­tun­to­ja oli tuhan­sia. Eikä lähellekkään kaikkia oltu edes ehdit­ty rokot­taa alkusyksys­tä, joten tar­tun­nan saaneis­sa myös paljon rokottamattomia.

    Sinän­sä minäkin ihmette­len, mik­si nuo riskiryh­mäläiset eivät ole otta­neet rokotteita.

   4. Tavalli­nenkin hoito näyt­tää kyykkäävän enem­män sen vuok­si, että henkilökun­takin on sairas­ta­mas­sa omikro­nia kuin sairaala­hoitoa vaa­tivien tapausten vuoksi.

    Yhdys­val­lois­sa omikron on mon­es­sa kaupungis­sa Helsinkiä edel­lä ja siel­lä on nähty eri­laisia luovia ratkaisu­ja henkilöstöpu­lan edessä. Jois­sakin sairaalois­sa henkilökun­taa on pyy­det­ty ole­maan men­emät­tä testei­hin, että he voivat jatkaa töis­säkäymistä. Jois­sakin posi­ti­ivisen testi­t­u­lok­senkin saa­neet saa­vat käy­dä töis­sä, kun­han käyt­tävät N95-hen­gi­tys­suo­jain­ta sil­loin kun ovat tekemi­sis­sä muiden kanssa (syömistä varten omikro­nia parhail­laan sairas­taville on omat taukotilat).

    Kos­ka USA:ssa noin yleis­es­ti omikro­nia ei yritetä suit­sia uusil­la rajoituk­sil­la, näyt­täisi nyt että sieltä nähdään ensim­mäisenä kauanko omikron-aal­to kestää ja mil­laisia vahinko­ja se aiheut­taa. Ter­vey­del­liset vahin­got voi jäädä pieniksi, mut­ta koko yhteiskun­taa tietysti hait­taa että palve­lut eivät toi­mi kun­nol­la henkilöstö­va­jeen vuoksi.

 27. Man­age sub­crip­tions link­ki ei toi­mi. Menin klikkaa­maan noti­fy me of fol­lowup täpiä ja olen nyt saanut 80 sähkö­pos­tia tästä viestiketjus­ta. Voit­teko pois­taa min­ut tuos­ta notifysta?

 28. Ulko­mai­sista lehdis­tä löy­tyy joskus ana­lyyt­tisiäkin jut­tu­ja. Tämän päivän Aften­posten ker­too, että sairaaloi­hin tuli 2021 jouluku­us­sa 20 pros­ent­tia vähem­män hen­gi­tystiein­fek­tiopoti­lai­ta kuin vas­taavaan aikaan 2017, 2018 tai 2019. Jut­tu mak­sumuurin takana, mut­ta alun näkee: https://www.aftenposten.no/norge/i/L5eJXR/hvordan-gaar-det-egentlig-med-sykehusene-naa-ligger-faerre-pasienter-inn

  Tan­skas­ta taas laskel­ma, että jouluku­us­sa joka neljäs koron­apoti­laak­si luokitel­tu oli otet­tu hoitoon muun syyn kuin koro­nan takia. Tämä osu­us kas­va­nee omikro­nin levitessä ja mik­sei se tun­tu­isi teho-osas­to­jenkin puolel­la. Ei näitä Suomes­sa ole tain­nut mis­sään näkyä.

 29. Jäi se Tan­skan link­ki pois. Berlingsken jut­tu, jos­sa tari­naa sairaan­hoitoon otet­tu­jen käyrän loivu­ud­es­ta todet­tui­hin tar­tun­toi­hin näh­den, ja siinä link­ki Statens Serum Insti­tutin raport­ti­in. Molem­mat siis tässä: https://www.berlingske.dk/samfund/se-grafen-indlaeggelsestallet-foelger-ikke-med-smitten-som-tidligere ; https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/farre-indlagges-pa-grund-af-covid19-og-flere-pa-grund-af-en-anden-diagnose

  Toimit­ta­ja toteaa kuitenkin, että tämä on ensi ker­ta, kun hoitoon ote­tu­ista julka­istaan täl­lainen luokittelu.

 30. Nythän tästä on sit­ten jo näyt­töä, että tau­ti on rokot­ta­mat­tomillekin aika lievä. Tästä on näyt­töä niistä Afrikan maista, jois­sa roko­tuskat­tavu­us on mata­la (eli oikeas­t­aan kaikista). 

  Nyt san­otte, mut­ta mut­ta, siel­lä on moni sairas­tanut taudin aiem­mis­sa aal­lois­sa ja sik­si heil­lä on suo­ja. Tot­ta, ovat sairas­ta­neet. Ongel­mak­si kuitenkin muo­dos­tuu se, että on tul­lut esi­in tutkimusti­etoa, jon­ka perus­teel­la näyt­tää siltä, että delta ei suo­jaa omikro­nil­ta, ei tart­tumiselta tai taudil­ta. Eli toisin sanoen, rokot­ta­mat­tomat afrikan maat ovat pär­jän­neet ihan hyvin ilman rokot­tei­ta ja deltan anta­maa “immu­ni­teet­tia”.
  Onnek­si on tul­lut ilmi myös se, että omikro­nin sairas­t­a­mi­nen suo­jaa kuitenkin deltalta. 

  Tietenkin ymmär­rän sen, että nyt yritetään rokot­tei­ta puo­lus­taa vielä jol­lain taval­la, ihan mil­lä tahansa taval­la, sil­lä muuten kaik­ki olisi ollut turhaa. Sitä ei kukaan halua myön­tää, ei vaik­ka näyt­töä olisi. Se olisi liian kova isku pan­demi­an aikana rak­en­tuneelle iden­ti­teet­tille. Näin ollen asia kiel­letään, sul­je­taan silmät ja työn­netään sormet korvi­in. Lisäk­si moni viral­lisen tason rokot­tei­den puo­lus­ta­ja halu­aa kiristää ruu­via, aset­taa lisää rajoituk­sia uskoen, että täl­lä jääräpäisyy­del­lä he todis­ta­vat olleen­sa oike­as­sa. Maail­ma ei kuitenkaa toimin näin. 

  Rokot­teista näyt­täisi ole­van pieni, mut­ta aika merk­i­tyk­setön hyö­ty (kuitenkin riskiryh­mille eri­tyisen tärkeä). Lisäk­si teho las­kee jo alle parin kuukau­den jäl­keen lähelle nol­laa. Minä en ainakaan enää boost­aile yhtään mitään. 

  Luon­to on vetänyt rokote­fir­mo­ja, hal­li­tuk­sia ja poli­itikko­ja höplästä joka ikisessä kään­teessä. Nyt luon­to näyt­tää anta­vat meille ulospääsyn (toiv­ot­tavasti), sil­lä me itse emme todel­lakaan ole niin kyvykkäitä, että pää­sisimme ulos. Nokkelu­us on vienyt mei­dät nurkkaan, jos­sa kyhjötämme itse kek­simässämme solmussa.
  Tämän, luon­non meille mah­dol­lis­es­ti anta­man, lah­jan äärikap­i­tal­is­tiset rokote­fir­mat ja niiden takana ole­vat mas­si­iviset sijoi­tus­fir­mat halu­a­vat nyt uudelleen­brändätä hei­dän luo­mak­si pelas­tuk­sek­si. Siihen pyritään sen­su­uril­la, manip­u­loin­nil­la ja hiljentämisellä. 

  Ja hei, Osmo, tiedät var­masti, että rokote­tut ovat levit­täneet Omikro­nin tehokkaasti ympäri maail­maa, sil­lä he matkus­ti­vat, he oli­vat baareis­sa ja rav­in­tolois­sa. Meitä rokotet­tu­ja on syyt­tämi­nen levittämisestä.
  Tosin näyt­tää siltä, että siihen levit­tämiseen sisäl­tyy mah­dol­lis­es­ti myös toi­vo parem­mas­ta lau­maim­mu­ni­teetin muodossa.

  1. Kun rokot­teista on vain mar­gin­aa­li­nen hyö­ty, mil­lä selität sen, että jok­seenkin kaik­ki teho­hoi­dos­sa ole­vat koron­apoti­laat kuu­lu­vat siihen yhdek­sä­sosaan kansas­ta, joka ei ole ensim­mäistäkään piikkiä ottanut.

   1. Koronarokot­teista on hyö­tyä riskiryh­mäläisille. Teho­hoitora­portin mukaan val­taosa oli heitä:
    85 pros­ent­tia oli vähin­tään yli­pain­ois­ia, puo­let poti­laista vaikeasti lihavia. Enem­mistö kes­ki-ikäisiä miehiä. Toki jos tuo poruk­ka olisi ottanut rokot­teet, olisi tehol­la vain mur­to-osa hoidettavia.

   2. Heti alku­un pahoit­te­lut pitkästä vas­tauk­ses­ta. Jos olisi ollut enem­män aikaa, olisin kir­joit­tanut lyhyemmin. 

    Tässä täy­tyy huomio­da myös se, että yleen­sä kun puh­taan teho­hoi­dos­ta, puhutaan siitä, paljonko koko pan­demi­an aikana on joutunut rokot­ta­mat­to­mia teho­hoitoon. Täysin rokotet­tu­ja ei ole ylipäätään ollut kuin vas­ta kuin vas­ta muu­tamia kuukau­sia. Käytän­nössä vielä lop­pusyksys­täkin meil­lä oli kah­den annok­sen saanei­ta jos­sain 45 – 55% tietämil­lä. Pan­demia on puolestaan kestänyt jo 2 vuotta. 

    Rokotet­tu­jen kuolemat ovat valitet­tavasti nousseet sitä mukaa kun kat­tavu­us on nous­sut. Tämä on tietenkin nor­maalia, sil­lä mitä enem­män rokotet­tu­ja on, sitä enem­män tulee siinä ryh­mässä kuolemia. Ei siis roko­tuk­sen vuok­si, vaan puh­taasti rokotet­tu­jen lukumäärän kasvun vuoksi. 

    Mar­rasku­us­sa, eli ennen Omikro­nia, teho­hoi­dos­sa oli hie­man yli puo­let enem­män rokot­ta­mat­to­mia kuin jol­lain taval­la rokotet­tu­ja. Tilanne oli kuitenkin kokon­aisuute­na maltill­i­nen. Kyseessä ei ollut tilanne, jos­sa ihmis­ten peru­soikeuk­sia pitäisi rajoit­taa. Tämä onkin se peruskysymys. 

    Teho­hoidon määrä on onnek­si edelleen maltill­i­nen. Uhka ei täl­läkään het­kel­lä ole niin suuri, että se oikeut­taisi peru­soikeuk­sien rajoit­tamisen. Varsinkin kun ote­taan huomioon, että erit­täin suurin osa kuolemista tapah­tuu 70+ ikäryh­mässä eli riskiryhmissä.
    Tästä päädytäänkin edelleen siihen, että rokote on tärkeä riskiryh­mille, jol­loin rokot­ta­mat­toman ”baariväestöikäryh­män” rajoit­tamiselle ei ole perustet­ta, sil­lä sekä rokote­tut että rokot­ta­mat­tomat levit­tävät virusta.
    Omikro­n­aal­lon takana on pääosin rokote­tut, sil­lä he pää­sivät matkustele­maan, baarei­hin, rav­in­toloi­hin yms. Täl­lä nyt ei tosin ole suur­ta merk­i­tys­tä, sil­lä Omikron olisi toden­näköis­es­ti levin­nyt ihan mis­sä tilanteessa tahansa. 

    On myös havait­tu, että yli­paino valitet­tavasti nos­taa huo­mat­tavasti teho­hoitoon jou­tu­misen riskiä. Yhdys­val­lois­sa mil­tei 80% kuolleista on yli­pain­ois­ia. No, tiedät mitä vih­jaan. Esim. yli­pain­ois­t­en men­e­misiä ja tulemisia ei rajoite­ta. Eikä mis­sään nimessä pidäkään.
    Toki tämänkin asian tiimoil­ta voisi var­maan tehdä humoris­tisen laskel­man esim. siitä, kumpi suo­jaa enem­män rokote vai liikun­ta ja ruokavalio. 

    Ihan alus­sa koron­a­pas­sia perustelti­in sil­lä, että rokote­tut eivät tar­tu­ta. Mikäli näin olisi, olisi järkevää, että rokot­teel­la saisi etuoikeuk­sia kulkea vapaam­min. Nyt näin ei ole. Mikäli tätä alku­peäräistä logi­ikkaa seu­rataan, niin nyt — jos ihmis­ten liikku­mista ylipäätään halu­taan jostain syys­tä rajoit­taa – ain­oas­taan ter­veille pitäisi antaa mah­dol­lisu­us kulkea baareis­sa, kun­tos­aleis­sa jne. Tämä on kuitenkin han­kala toteut­taa, joten sitä ei ole edes yritet­ty, vaan on otet­tu help­po ”oikotie” eli heikosti toimi­va rokote, jon­ka ottamisel­la saa lunas­taa perusoikeuksia.

    Tämä kaik­ki yllä mainit­tu kos­kee aikaa ennen Omikro­nia. Tan­skas­ta tuli uut­ta tietoa 03.01.2022 liit­tyen siihen, miten paljon rokot­ta­mat­to­mia ja rokotet­tu­ja joutuu heil­lä sairaala­hoitoon Omikro­nin vuoksi.
    Sairaala­hoitoon joutuneista oli rokot­ta­mat­to­mia 24% ja lop­ut 76% oli rokotet­tu­ja. Menee koko ajan valitet­tavasti mar­gin­aalisem­mak­si tuo rokotet­tu­jen ja rokot­ta­mat­tomien ero.
    https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-03012022–9gj3

    Näistä syistä ottaisin itse boos­t­erik­si jonkin muun kuin Pfiz­erin tai Mod­er­nan. Tai tur­vau­tu­isin uusi­in, EMA:n hyväksymi­in antivi­raalilääkkeisi­in tarvittaessa. 

    Ps. en tiedä, onko sin­ul­la pääsyä tilas­toi­hin, joista näk­isi suomen ylikuolleisu­u­den rokotes­tatuk­sen perus­teel­la, muta sel­l­ainen tilas­to olisi erit­täin mie­lenki­in­toista nähdä.

   3. Jooilu
    Viimeaikoina jok­seenkin kaik­ki teho­hoitoon joutuneet ovat olleet täysin rokot­ta­mat­to­mia, vaik­ka heistä on vain joka yhd­ed­ksäs väestöstä. Sinän­sä olisi perustel­tua pan­na jok­seenkin kaik­ki roko­tus­passin taakse kuitenkin niin, että se ei koske alle 40-vuotiaita.
    En ymmär­rä, miten roko­tus­pas­si loukkaa peru­soikeuk­sia sen enem­pää kuin ajoko­rtin vaa­timi­nen autoa ajettaessa.

 31. Suurin ongel­ma tässä kri­i­sis­sä nyt on infor­moin­nin harhaut­tavu­us (taha­ton­ta vai tahal­lista, sitä en tiedä), niin kuin sairaalois­sa ei olisi yhtään muu­ta toim­intaa kuin koron­apoti­lai­ta. Sairaalois­sa on todel­lisu­udessa tuhan­sia poti­laspäiviä koko ajan, lisäk­si on nor­maale­ja sairaalapäivystyskäyn­te­jä miljoona vuodessa. Ajan­va­rauskäyn­te­jä seit­semisen miljoon­aa vuodessa, päiväkirur­gisia toimen­piteitä neljän­nesmiljoona. Ja niin edespäin.

  Eli koko pan­demi­an ajat­telus­sa olisi kor­jat­tavaa, sairaalat eivät enää voisi sulkea osas­to­ja muovi­pus­si­in, jos siel­lä on yksikin koron­a­posi­ti­ivi­nen, koron­a­jäljit­täjät ja tes­taa­jat on laitet­ta­va oikeisi­in töi­hin, koron­a­posi­ti­iviset hoita­maan koron­a­pos­ti­ti­ivisia ja niin edelleen. Kauhus­ta ja pelosta on tul­lut lamaut­ta­va asia.

  1. Minkälaisen johtopäätök­sen halu­aisit, että vedämme tästä?

   Suomes­sa koron­aan kuollei­den kes­ki-ikä on 83–84, mikä on korkeampi kuin kaikkien Suomes­sa kuollei­den keski-ikä.

  2. Suomes­sakin yli puo­let väestöstä on yli­pain­ois­ia, mut­ta noista teholle covidin takia pää­tyneistä jopa puo­let oli­vat niitä, joiden pain­oin­dek­si oli yli 30. Kyse on sil­loin vaikeas­ta lihavu­ud­es­ta, eikä vaan siitä, että on vähän yli­pain­oinen BMI:n mukaan. Joskin lieväkin yli­paino on ris­ki, jos visker­aal­ista ras­vaa eli sisäelin­ras­vaa on runsaasti.
   https://inbody.fi/kategoria-ammattilaisille/viskeraalinen-rasva/

 32. Koron­a­pas­sia ei voi mitenkään ver­ra­ta ajoko­rt­ti­in. Ajoko­r­tis­sa on kyse ajo­tai­dos­ta, johon ihmisel­lä on mah­dol­lisu­us itse vaikut­taa. Ajoko­rt­ti on vapaae­htoinen. Yksi­ty­isautoilu on vapaae­htoista ja sille on vaihtoehtoja.

  Yksi­ty­isautoilu ei ole peru­soikeus. Sen sijaan jotkut halu­aisi­vat koron­a­passin laa­jen­net­ta­van koske­maan läh­es kaikkia elämä­naluei­ta ja tämä on perus­tus­lain vastaista.
  Liikku­mis­va­paus omas­sa maas­sa on peru­soikeus, jota ei voi noin vain ottaa pois ja antaa sit­ten taas takaisin, jos ottaa rokot­tei­ta. Mikä määrä rokot­tei­ta edes riit­tää näil­lä nyky­isil­lä rokot­teil­la, joiden suo­ja-aika on lyhyt, eivätkä ne estä tartuntoja?
  Ihmisil­lä on myös eri­laiset kehot. Jotkut eivät immu­nisoidu rokot­teista, joten sitä ei voi edes tietää, kuin­ka kauan rokote suo­jaa jonkun yksilön kohdalla.
  Ter­vey­den­ti­laa koske­vat päätök­set tulisi tehdä aina yksilöl­lis­es­ti ja yhteistyössä sen asiano­saisen kanssa. Siihen ei pidä sekoit­taa mitään poli­it­tisia agendoja.

  1. Rokotepas­si ei kyl­lä rajoi­ta Liikku­mis­va­paut­ta Suomes­sa vaan tiet­ty­i­hin sisätiloi­hin pääsyä jot­ka ovat julk­isia tilo­ja. Voit ver­ra­ta rokotepas­si­in anniskelu­oikeu­teen. Siinäkin on ikära­ja ja kukaan ei kyseenalaista vapaa­ta alko­holin käytön myyn­tiä kaikille ikäryhmille.

 33. Liian vähän on myös puhut­tu siitä, että teholle näyt­tävät pää­tyvän nimeno­maan miehet, kun taas naisil­la on parem­pi luon­tainen suo­ja covidia vastaan.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yli-3-miljoonaa-potilastapausta-todistavat-miehet-joutuvat-useammin-tehohoitoon-koronan-vuoksi-sukupuoli-vaikuttaa-myos-kuolleisuuteen/8009064

  “Tammi–kesäkuussa kerät­ty aineis­to osoit­ti, että vaik­ka naiset ja miehet näyt­tivät sairas­tu­van koron­avirus­tau­ti­in yhtä toden­näköis­es­ti, miehet tarvit­si­vat läh­es kolme ker­taa toden­näköisem­min teho­hoitoa koro­nan vuok­si. Miehet myös kuo­li­vat viruk­sen aiheut­ta­maan covid-19-tau­ti­in läh­es 1,4 ker­taa todennäköisemmin.”
  — - -
  “Naisil­la on esimerkik­si enem­män solu­jen sisäl­lä ole­via tau­d­i­nai­heut­ta­jia tap­pavia T‑soluja kuin miehillä. Lisäk­si nais­ten elim­istö tuot­taa enem­män B‑soluja, jot­ka huole­hti­vat osaltaan vas­ta-ainevälit­teis­es­tä immuniteetista.
  Yksi syy havait­ulle erolle voi olla sekin, että naisil­la on kak­si X‑kromosomia ja miehillä vain yksi. Ylimääräi­nen X‑kromosomi vaikut­taa immuu­ni­vas­teeseen. Sama vaiku­tus on mah­dol­lis­es­ti myös sukupuoli­hor­moni estrogeenilla. ”

  Naiset ovat saa­neet hor­mon­aal­isia hait­tavaiku­tuk­sia mm. kuukautishäir­iöitä koronarokot­teista. Minus­ta ainakaan heitä joille näin on käynyt, ei voi pakot­taa lop­ut­tomaan roko­tuskier­teeseen. Covid liit­tyy kytkey­tyy sairaut­e­na sukupuoleen, joten voi odot­taa, että rokot­teetkin toimi­vat sil­loin eri tavoin eri sukupuolilla.
  Osmo Soin­in­vaaran ehdo­tuk­ses­sa, että koron­a­pas­si koskisi kaikkia yli 40 vuo­ti­ai­ta, uno­hde­taan vielä ne taudin sairas­ta­neet, joi­ta tulee koko ajan vauhdil­la lisää. Tänään heitä on 328 847 tuhat­ta, lisää on tul­lut 23 325 !
  https://www.koronatilastot.fi/fi/
  Onnek­si suurin osa kes­ki-ikäi­sistäkään ei päädy teholle, pait­si ne riskiryh­mäläiset. Mut­ta ovatko nämä tapauk­set nyt omikro­nia vai deltaa?

   1. Täs­men­nys: Koron­a­pas­si­in kel­paa sairastet­tu tau­ti, jos se on myös PCR-testil­lä vahvistettu.

    Toisaal­ta nyt kun tes­taus­ta on vähen­net­ty samal­la kun tar­tun­nat kas­vaa, niin suurin osa tulee sairas­ta­maan taudin juuri niiden kuukausien aikana kun julkisen puolen testei­hin ei pääse. Jos halu­aa testi­t­u­lok­sen, joutuu mak­samaan sen itse. Jos kaik­ki halu­aisi­vat omakus­tan­teisen testi­t­u­lok­sen, ehkä yksi­tyisenkään puolen tes­tauska­p­a­siteet­ti ei riittäisi.

   2. Viitat­en Sam­po Smolan­derin kommenttiin:

    Jos pan­demia todel­lakin lyö seu­raavien 3–4 kk aikana läpi yhteiskun­nan niin rankasti kuin ennuste­taan, niin kuin­ka paljon posi­ti­ivisel­la PCR-testin tulok­sel­la (voimas­sa koron­a­passi­na 6 kk) tekee tämän jälkeis­inä kuukausi­na Suomes­sa? Jos suurin osa kansas­ta saa vap­pu­un men­nessä tar­tun­nan (oireel­lisen tai oireet­toman), samal­la kun yleinen roko­tusaste jatkaa nousuaan, niin kesän tau­ti­ti­lanne voi hyvässä tapauk­ses­sa olla aika hil­jainen. Täl­löin olisi myös vaikea perustel­la koron­a­pas­si-vaa­timus­ta. Ja jos syksyl­lä mah­dol­lisen uuden aal­lon iskiessä ale­taan kaivel­la koron­a­passe­ja naf­tali­in­ista, niin taitaa aika monel­la pian tul­la 6 kk täy­teen viimeis­es­tä tartunnasta.

    Kesäl­lä ulko­maille matkustet­taes­sa voi tietysti kohde­maas­sa olla eri­lainen tilanne ja vaa­timuk­set kuin Suomessa.

   3. Mut­ta kaik­ki eivät ole saa­neet todis­tus­ta aiem­mas­ta sairas­tamis­es­ta, kos­ka teste­jä ei ollut. Lisäk­si piile­viä tar­tun­to­ja on valtavasti.
    Jos osoit­tau­tuu, että korona on lievä muil­la kuin riskiryh­mäläisil­lä, minus­ta siihen tulisi sil­loin suh­tau­tua kuten influ­enssaan. Riskiryh­mäläiset ottakoot rokot­teet, mut­ta yhteiskun­nan sulkemiselle ei ole enää perustei­ta. Eikä syr­jin­nälle koron­a­pas­sil­la, kun se ei edes tar­tun­to­ja estä, että on rokotet­tu. Rokotes­ta­tus ei myöskään ker­ro sitä, kuin­ka hyvin se suo­jaa kyseistä yksilöä. Sehän riip­puu myös taus­tatek­i­jöistä, kuten iästä, sukupuoles­ta, pain­os­ta ja muus­ta ter­vey­destä. Rokot­tei­den teho alkaa hiipua muu­ta­mas­sa kuukaudessa, mut­ta immuu­ni­vas­teen kesto on yksilöllinen.

    Mika Salmi­nenkin sanoi jo, ettei koron­aan voi­da suh­tau­tua ikuis­es­ti eri tavoin kuin mui­hin tauteihin:
    “Suurin osa ihmi­sistä on rokotet­tu­ja ja kestävät taudin hyvin, vaik­ka saisi­vatkin tar­tun­nan. Jos väestöön jää osu­us ihmisiä, jot­ka sairas­tu­vat koron­aan vakavasti, meil­lä täy­tyy olla riit­tävästi yksiköitä, jot­ka näitä poti­lai­ta hoita­vat. Näin tehdään myös RS-viruk­sen kohdal­la, jon­ka iskiessä lap­si­in ja ikäih­misi­in läh­es joka vuosi ei yhteiskun­taa kuitenkaan sul­je­ta, Salmi­nen sanoo Län­nen medialle.

    – Voi kysyä, onko yhteiskun­ta ter­vey­den­huoltoa varten vai toisin päin.
    almi­nen muis­tut­taa, että koronara­joi­tusten hin­ta­lap­pu on ollut valtava.

    – En tiedä, olisiko se niin paljon kalli­im­paa lisätä rahaa sairaanhoitoon.”

    Se olisi ollut halvem­paa kuin nämä pitkit­tyneet rajoi­tuskset, vaik­ka korona­sairaalan perus­t­a­mi­nen. Maakun­nas­sani toi­mi vielä 2000-luvul­la keuhko­sairaala, johon olisi voin­ut sijoit­taa alueen koron­apoti­laat, ainakin osan heistä. Näin he eivät olisi tukki­neet muu­ta terveydenhuoltoa.

    Saa nähdä nyt, miten korona tulee näkymään vaalilupauksissa.

 34. HUSin ruuhkakurimus jatkuu, vara­sairaala käyt­töön: “Enää ei olla kuilun par­taal­la, vaan kyl­lä nyt ollaan siel­lä kuilus­sa: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/husin-ruuhkakurimus-jatkuu-varasairaala-kayttoon-enaa-ei-olla-kuilun-partaalla-vaan-kylla-nyt-ollaan-siella-kuilussa/8329750#gs.lypzn0

  “Kyse on iäkkäistä poti­laista. On arvioitu, että he eivät hyödy teho­hoi­dos­ta perus­sairauk­sien­sa, ikän­sä ja kun­ton­sa perus­teel­la. He saa­vat hyvää vuodeosas­to­hoitoa, mut­ta ei hengityskonehoitoa.”
  Cas­trén toivoo Hert­toniemen sairaalas­ta pien­tä apua tilanteeseen. Espoos­sa ja Por­voos­sa on myös vähen­net­ty kiireetön­tä vastaanottoa.
  —-
  “Tilanne on myös muut­tunut siinä mielessä, että nyt läh­eskään kaik­ki koron­apoti­laat eivät hakeudu alun perin sairaala­hoitoon koro­nan takia. Koron­aa on todet­tu poti­lail­la esimerkik­si keuhkolääkärien teke­mis­sä tutkimuk­sis­sa. Myös henkilökun­nan sairas­tu­miset heiken­tävät jono­jen purkamista.”

  Mut­ta jos suurim­mal­la osal­la on näitä lieviä ja jopa oireet­to­mia tar­tun­to­ja, tarvi­taanko enää mit­tavia eristystoimia?

 35. Nyt ollaan tilanteessa, joka on ollut ennakoitavis­sa, mut­ta onko ennakoitu? Oma­l­la työ­paikallani paukahtelee posi­ti­ivisia korona­di­ag­noose­ja, jot­ka johta­vat aina kymme­nen päivän pois­saoloon. Kel­lon ympäri käyvä tuotan­to­laitos hal­vaan­tuu pahasti, ja vain pois­saolon pitu­u­den vuok­si. Flun­ssakau­den kol­men päivän saikut on aina kestet­ty pienel­lä ryp­istyk­sel­lä. Jäljit­täjien soit­to­ja ei sen­tään ole kuulunut.

 36. Tan­s­ka ja Nor­ja alka­vat ensi viikos­ta helpot­taa rajoituksia.

 37. Lois­tavia kir­joituk­sia Osmo koronas­ta. Olemme käyt­täneet yri­tyk­sessä sin­un kir­joituk­sia yht­enä lähi viikko­jen arvioin­tiläh­teenä koro­nan suh­teen yli vuoden. 

  Rokot­ta­mat­tomat — joutues­sanne teho­hoitoon siir­rätte mui­ta kri­it­tisiä leikkauk­sia eteen­päin. Tei­dän itsekkyytenne vuok­si meil­lä mene­htyy ihmisiä ketkä saa­vat hoitoa liian myöhään. Rokot­ta­mat­tomana osal­lis­tut välil­lis­es­ti joukkomurhaan.

  1. Kaik­ki rokot­ta­mat­tomat eivät joudu teho­hoitoon. Itse asi­as­sa suurin osa heistä ei joudu. Rokot­tam­a­ton ei ole syn­onyy­mi riskiryh­mäläiselle. Nyt rokot­ta­mat­tomien joukos­sa on lukuisas­ti taudin jo sairas­tanei­ta. Sitä pait­si teholle on joutunut myös rokotet­tu­ja enen­emässä määrin, lähin­nä riskiryhmäläisiä.

   Ter­vey­den­huol­lon resurssien riit­tämät­tömyys ei johdu todel­lakaan yksi­no­maan koronas­ta, vaan niukoil­la resurs­seil­la on men­ty jo vuosia.

 38. Oikein hyviä uutisia:
  Hol­lan­nista oikein hyviä tieto­ja sairaal­i­tarve väheni vaik­ka tar­tun­nat lisääntyivät
  sairaala aika lyheni
  teho­hoito­tarve väheni
  kuolleisu­us väheni
  tar­tun­nas­ta hyvä immuniteetti
  kanant­taa lukea:
  https://www.youtube.com/watch?v=TrVGymR-jFU

  Voi toki tul­la uusi mutantti

 39. Ja taas ollaan tilanteessa, jos­sa venäjän medi­as­sa on suomen rajoituk­set 31.1 saak­ka ja suomen vira­nomaiset tiedot­ta­vat rajoi­tus­päätösten ole­van voimas­sa 16.1 saakka.

  Kuin­ka mon­ta ker­taa pitää vielä hävetä sitä, että suomen asi­at ovat ennem­min Mosko­vas­sa kuin Suomes­sa? Eikö ne koskaan opi?

  Ja tälle kom­ment­ti­pal­stalle voisi lait­taa kyril­lis­ten kir­jain­ten tuen. Se kun tun­tuu ole­van mei­dän val­tioneu­vos­ton viralli­nen tiedoituskieli

 40. Olen saa­maa mieltä, että tämä Osmon pal­s­ta on ollut tämän poikkeuk­sel­lisen ajan val­op­ilkku­ja. Keskustelu tääl­lä on myös enim­mäk­seen tolkullista, poiketen mon­es­ta muus­ta foorumista. 

  Muu­ta­ma haja-ajatus: 

  Tuumail­e­valle prof­falle: Olet ehkä liian roko­teusko­vainen- viit­taa­masi artikke­li https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm?s_cid=mm7044e1_w kyl­lä näyt­tää voimakkaasti tuke­van aja­tus­ta siitä , että rokoteim­mu­ni­teet­ti on luon­taista parem­pi. Pidän kuitenkin äärim­mäisen toden­näköisenä, että rokote­tut ja rokot­ta­mat­tomat eivät ole pop­u­laa­tiona saman­laisia eli kaltaisi­aan. On toden­näköistä, että rokot­ta­mat­tomat keskimäärin ovat ter­veyten­sä, koulu­tuk­sen­sa ja sosioekono­mi­ansa takia taka­matkalla ja siten riskissä saa­da vaka­va tau­ti. Lisäk­si ainakin osa rokote­tu­ista on myös kohdan­nut Covidin ihan nati­iv­ina , tes­taa­mat­tomana ( toden­näköis­es­ti melko suuri osa) , niin­pä hei­dän immu­ni­teet­tin­sa ei ole pelkästään roko­teen aiheut­ta­maa- kyse hei­dän kohdal­laan on siis yhdistelmäimmuniteetista .
  Covid näyt­tää muun­tau­tu­miskykyisenä viruk­se­na tuot­ta­van nopeasti resistenssin piikkipro­tei­inirokot­teille. Täl­lainen muun­tau­tu­mis­taipumus ei ole mikro­bi­ol­o­gis­es­ti poikkeavaa. Onhan esimerkik­si HIV osoit­tau­tunut tois­taisek­si mah­dot­toma­l­ta kohteelta rokot­teille ja sitä hoide­taan mon­en lääk­keen kom­bi­naa­ti­olle tuon muun­tau­tu­miskyvyn takia . Sama pätee tuberku­loosi­in — sitä vas­taan on kyl­lä rokote, joka on heikkote­hoinen ja toisaal­ta melko paljon kom­p­likaa­tioi­ta aiheut­ta­va, niin­pä sen ruti­inikäytöstä on luovut­tu- sitä annetaan nyky­isin vain riskiryh­mille. Itse olen kyl­lä aikon­aan Cal­me­toitu- kuu­lun siihen ikäryh­mään ja vastikään saavut­tanut riskiryhmäiän. 

  En suinkaan usko mihinkään rokote-5g sirui­hin tai sen sel­l­aiseen. Olen silti hiukan huolis­sani tästä putk­inäköis­es­tä rokoteki­imas­ta, jota ovat aja­neet nähdäk­seni nämä ”Eroon koronas­ta” — henkiset tulisielut, jot­ka omas­ta mielestäni ovat niitä vaar­al­lisimpia harhauskoisia pan­demi­ade­nial­is­mis­saan — vai mitä ajat­telette sen ilmen­tymänä esi­in tulleesta spli­tistä STM :n ja THL:n välil­lä ja vodoo — henkises­tä Long- Covid — pelot­telus­ta. Olisi ehkä oikein, että kansalaiset tietäi­sivät, ketkä kaik­ki ovat perus­palve­lu­min­is­terin Raspu­tine­ja, jot­ka hänen mieltään pitävät paulois­saan ja samal­la min­is­ter­iötä. Tämä yksi eniten äänessä ollut ainakin kaup­paa palveluk­si­aan mm. Long ‑Covidin hoitoon yksi­ty­isil­lä lääkäri­asemil­la hin­ta-arvioil­la 171 euroa / 30min, jos­sa tuskin päästään pitkällekään tämän hah­mot­toman ja väljästi määritel­lyn medikalisaa­tion tuor­eim­man kukkasen hoidossa. 

  On tässä se hyvä puoli, että niin pak­suk­si tämä Sadis­min Toteut­ta­mi­nen Min­is­ter­iön toimes­ta on men­nyt ‚että täyspäiset asiantun­ti­jat ja alueet ovat otta­neet tuo­hon etäisyyt­tä, jota on lain rikkomisek­sikin sit­ten yritet­ty nimetä. 

  THL on ollut lääketi­eteen tur­val­lisu­us­pe­ri­aat­tei­ta kun­nioit­ta­va ollessaan edes hiukan hark­it­se­va tässä. Tämä rokote­meinin­ki on men­nyt aikalail­la impro­vi­soin­niksi ja vaik­ka nuo lienevät melko/ riit­tävän hyvin doku­men­toitu­ja tur­val­lisu­udessaan alun perin suun­nitel­lun rokote­sar­jan suh­teen, niin kyl­lä tuo sit­ten aika kokeel­lisek­si menee , kun tihen­tyväl­lä välil­lä “tykitetään” rokot­teel­la kohti virus­ta joka enää melko huonos­ti vas­taa sitä, mitä vas­taan tuo on luo­tu tuon nimeno­maisen piikkipro­tei­inin osalta. 

  Kyl­lä tuo lisäpi­ik­t­te­ly ilmeis­es­ti jotain suo­jaa antaa tar­tun­noil­ta, mut­ta lyhyek­si tun­tuu jäävän, jos esimerkik­si kat­soo Israelin tar­tun­takäyrää. Onnek­si suo­jaa­vat kuitenkin vakaval­ta taudilta.

  Halu­an pain­ot­taa, että en ole rokotev­as­tainen vaan ja näi­den nopeasti kehitet­ty­jen rokot­tei­den myötä olemme selvin­neet tilanteesta näin hyvin. Näen, että meil­lä ei ole varaa menet­tää rokot­tei­den hyvää mainet­ta, joka tapah­tu­isi, jos tässä ilmaan­tuu joku sel­l­ainen sub­pop­u­laa­tio, joka ei rokot­teesta kovin hyödy, mut­ta saa itselleen jonkin yllät­tävän hai­tan. Itse aion vielä ottaa huomen­na sen kol­man­nen piikin, n .5 kk tois­es­ta, ajal­la , jon­ka varasin 18.12. Olen kuitenkin ajatel­lut, että mah­dol­lisen 4. piikin ottaisin sit­ten, kun se on jotenkin tarkem­min tehty sen het­kiseen virusti­lanteeseen näh­den tai per­in­teisem­pi rokote ( sel­l­ainen , joka ei vain kohdis­tu tiet­tyyn viruk­sen proteiiniin). 

  Lääketi­eteessä ja eri­tyis­es­ti mikro­bi­olo­gias­sa inter­ven­tioiden ja hoidon kohde on mon­imutkainen sys­teemiverkos­to ja sen virhei­den ja voit­to­jen his­to­ri­as­ta meil­lä olisi paljon opit­tavaa. Antibioot­tien kek­simisen myötä ajatelti­in, että ne ovat pelkästään hyviä — nyt osit­tain tiedämme, että mitä ongelmia niiden hark­it­se­mat­tomas­ta tyk­i­tyk­ses­tä seu­raa, vaik­ka ne ovat henkeä pelas­tavia toisaal­ta. Hait­to­jen havait­sem­i­nenkin kestää usein pitkään ja saat­ta­vat olla ennus­ta­mat­to­mia: flu­o­roki­noloni- antibioot­te­ja käytet­ti­in n .30 vuo­den ajan, kunnes niiden hait­tavaiku­tusten kir­joon todel­la havah­dut­ti­in. Tuona aikana mon­elta poti­laal­ta katke­si akillesjän­teet ja aort­takin saat­toi lev­ähtää, ilman ‚että yhteyt­tä ymmärrettiin. 

  Ter­vey­den­huol­lon kan­tokyvys­tä on syytä olla huolis­saan. Yhtä perustel­tua on kysyä, mik­si sitä ei ole vahvis­tet­tu kri­it­tisiltä osin näi­den parin koro­nan­vuo­den aikana. Hus:n päivystyk­sessä on aina ollut tun­ti kausien jono , niin kauan kuin minä olen alal­la toimin­ut. Nyt jonoa on tietysti sitäkin enem­män, osin siitä syys­tä, että väestöl­lä on vaikea hah­mot­taa sitä, että Covid on suurelle osalle sairas­tuneista lieväoireinen flun­ssa, jolle kaiken tes­tauk­sen ja hys­ter­ian myötä on annet­tu eri­tyi­nen nimi ja toteamis­mah­dol­lisu­us ja stig­ma. Että ei sinne päivystyk­seen ole syytä lähteä covidinkaan takia , jos oireet eivät ole kum­moi­set. Asi­aa pahen­taa se, että peruster­vey­den­huol­lon jo aiem­min niukkaa kan­tokykyä on uhrat­tu osin tehot­tomi­in epi­demi­a­toimi­in, vaik­ka niiden toteut­ta­mi­nen on pitkään vaikut­tanut hul­lu­udelta, vaik­ka tämä STM näkee asian sin­nikkäästi toisin.

 41. Aika hyvin sanoit­ti Antti L tuos­sa omi­akin tun­te­muk­siani varsinkin viimeaiko­jen rajoi­tushärdel­listä, jos­ta on nyt johdon­mukaisu­us lop­ullis­es­ti kadon­nut ja sik­si myös uskot­tavu­us ja sen myötä niiden nou­dat­ta­mi­nen rakoilee vähän joka puolel­la. Kolme piikkiä saa­ne­na ja luul­tavasti omikro­ninkin lievänä sairas­teena myöskin ajat­te­len, että nyt riit­ti tätä lajia, ker­ran vuodessa otet­ta­va kausiroko­tus on ok. Näin säästyneet rahat ja henkilöstö mielu­um­min ter­vey­den­huol­lon vahvis­tamiseen kuin rokote­fir­mo­jen hyväksi.
  Rajoi­tusten purkami­nen on myös alka­nut muu­tamis­sa pidem­mälle ehtineis­sä mais­sa mukavasti eli eiköhän tämä tästä , myös meil­läkin tilanne alka­nee piakkoin tasoittua(tehohoito on jo) ja vielä kun johta­va peloit­te­lu­min­is­terikin on jäämässä vapaalle niin kansan mielialatkin kohenevat (ja sitä kaut­ta myös vas­tus­tuskyky!), var­mana bonuk­se­na vielä päivän­val­on lisään­tymi­nen kun men­nään kevät­tä kohti…

 42. Osmo, toivoisin että kir­joit­taisit seu­raavak­si siitä, mitä pitäisi ja mitä arvelet seu­raavak­si tehtävän ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteetin suh­teen. Suomes­sa on vuosikymmenet ajet­tu erikois­sairaan­hoidon toimen­pideka­p­a­siteetin mak­si­moimista ja hoitoka­p­a­siteetin min­i­moimista, eli lääketi­eteen edis­tysaskeleet on otet­tu käyt­töön jot­ta sinän­sä melko hyödytön, kallis ja osit­tain poti­laalle vaar­alli­nenkin sairaalas­sa makaami­nen saadaan minimoitua. 

  Nyt kuitenkin omikro­nin kanssa alkaa tul­la eri puo­lil­ta esi­in ääniä siitä, että ter­vey­den­huol­lon, käytän­nössä erikois­sairaan­hoidon, kap­a­siteet­tia pitäisi reip­paasti nos­taa kaiken var­al­ta kos­ka “tämä ei ole viimeinen pan­demia” eikä omikron toki vält­tämät­tä ole viimeinen variantti. 

  Olisi kiin­nos­tavaa kuul­la sin­un näke­myk­sesi siitä, mitä ske­naar­i­oi­ta tästä avau­tuu. Omat arvauk­seni vai­h­toe­htoi­sista ske­naaroista ovat:
  1. Puhutaan vähän aikaa tyyli­in “joo, pitäisi­hän sitä”, han­ki­taan parin telt­ta­sairaalan tarpeet johonkin varas­toon ja uno­hde­taan koko jut­tu. Rahaa ei edelleenkään ole, ja hoita­jia vielä vähemmän.
  2. Raken­netaan oikeasti lisää erikois­sairaan­hoidon infraka­p­a­siteet­tia, mut­ta joudu­taan 3–5 vuo­den päästä totea­maan että henkilökun­taa ei riitä nor­maali­oloi­hinkaan. Myy­dään uudet kiin­teistöt yksi­ty­isille ter­vey­den­huoltoyri­tyk­sille irtaimis­toi­neen, pait­si Helsingis­sä niistä tehdään hotelle­ja kos­ka tääl­lä jokainen vapau­tu­va kiin­teistö muute­taan hotel­lik­si odot­ta­maan koro­nan­jälkeisen ajan mas­si­ivisia matkailijavirtoja.
  3. Raken­netaan infra ja lisätään henkilökun­taa vaik­ka kiv­en silmästä mak­samal­la hoita­jille diplo­mi-insinöörin palkko­ja (jol­loin lääkäreille pitää mak­saa investoin­tipankki­irin palkkaa). Kos­ka raken­net­tu ja hoita­jil­la ympäröi­ty sairaalasänky ei pysy pitkään tyhjänä, esh:n hoitovuorokausien määrä nousee, päiväkirur­giaa kor­vataan osas­tolle ottamisel­la, ja kap­a­siteet­tia ote­taan myös van­hus­ten­hoidon käyt­töön eli muu­ta­ma huonokun­toisem­pi van­hus pääsee pois koti­hoi­dos­ta puh­taiden lakanoiden väli­in. Ter­vey­den­hoidon osu­us BKT:stä nousee 12–13% vai­heille (25–30% lisäys nykyti­lanteeseen) ja verot nousevat.

  1. Ennal­taehkäisy ja oikeat karan­teen­it oike­as­sa skaalas­sa (esim. kukaan ei pääse man­tereelta toiselle ilman kah­den viikon istu­mista) tule­vat halvem­mik­si kuin vuosikausien jojot­telu-lock­down­it ja sairaalahoito.

   Kaik­ki lisä­paukut hygien­i­aan, tutkimuk­seen ja ennal­taehkäisyyn, ml. PGD. Van­huk­sia kitu­ute­taan jo aivan riit­tävästi. Yksi kehi­tysko­hde voisi olla rokote EB-viruk­seen, joka on nyt todis­tet­tu MS-taudin aiheuttajaksi.

  2. Eiköhän se ykkö­nen toteudu, niin kuin aina ennenkin. Ihan sama onko kyse koronas­ta tai vaik­ka ratikoiden ongelmista lumen keskel­lä. Kaiken­laista luvataan ja puhutaan, mut­ta pan­demia väistyy, lumet sulaa eikä mitään tapah­du. Sit­ten taas yllätytään.

   Minus­ta on häpeäl­listä, ettei Kiu­ru kaiken vale­htelun­sa ja pain­os­tamisen­sa lomas­sa ole oikeasti tehnyt yhtään mitään nos­taak­seen sairaalaka­p­a­siteet­tia. Kolme syytä erota.

 43. Nyt ollaan hoi­dos­sa ole­vien poti­laiden määrän kanssa siinä epäti­etoisu­udessa, joka on muis­sa pohjo­is­mais­sa selkeäm­min ääneen san­ot­tu. Tau­ti on niin yleinen, että muista syistä hoi­dos­sa olevil­ta sitä löy­tyy. Nor­jas­ta olen näh­nyt uutisen, että neljä kymmen­estä on täl­laisia. Sama ilmiö ei voi olla näkymät­tä tehollakaan.

  Se, että sairaaloiden kas­vavas­ta kuor­mi­tuk­ses­ta syytetään koron­aa, johtuu niiden omista karan­teen­imääräyk­sistä, jot­ka edel­lyt­tävät koron­apoti­laiden eristämistä. Mis­säköhän määrin samoin toim­i­taan influenssakaudella?

 44. Onko jotain tyhjää kap­a­siteet­tia terveydenhuollossa?
  Jot­ta markki­na­t­alous toimisi, noin viidennes kap­a­siteetista pitäisi olla ylimääräistä tuh­laus­ta. Muuten ei ole kil­pailua eikä valin­nan mah­dol­lisu­ut­ta. Kun puhutaan “yksi­ty­i­sistä” palveluista, niin tämä uno­hde­taan. Esimerkik­si yksi­tyiset keikkalääkärit oli­vat reipas ryöstö hädässä olleil­ta kunnilta.

  1990-luvul­la sairaaloi­ta mitat­ti­in vuode­paikko­jen määrän ja niiden käyt­töas­teen mukaan, kos­ka se oli sil­loin yksinker­taista. Sit­ten tuli­vat tähystysleikkauk­set, jois­sa sairaalapäivien määrä rom­ahti. Sitä saa mitä mit­taa, sik­si ohjauk­ses­sa pitää olla aina varuillaan.

  Sit­ten tuli­vat rajuts säästö­tarpeet. Se metk­it­si, että järkevät säästöt toki tehti­in ja niiden ohes­sa säästöjä ei käytet­ty avo­hoitoon tai van­hus­ten­hoitoon vaan säästet­ti­in, tiuk­ka bud­jet­tikuri siis.

  Toivon jul­mana ihmisenä, että ne ter­veysgu­rut, jot­ka main­sti­vat “van­huk­set halu­a­vat olla kotona”-iskulauseella van­hus­ten­hoidon alasajoa pää­sevät koke­maan itse riemun kun hoita­ja ajaa viisi ker­taa vuorokaudessa kat­so­maan ja käyt­tää uolet työa­jas­taan autokuskin hommiin.
  Joo, 1990-luvul­la van­hankoiti oli myös ratkaisu puuläm­mit­teis­ten ja sisäves­sat­tomien asumusten ongelmi­in, mut­ta… miten on kun muisti onmen­nyt ja jalat eivät toimi?

  Suurten ikälu­okkien tulo hoivaikään (yli 80 v noin karkeasti) on karmea tsuna­mi. Siitä selviämi­nen on iso murhe omaisille ja yhteiskunnalle.

  Muta se kil­pailu ja liikaka­p­a­siteet­ti? Kysyn­tä on läh­es raja­ton. Yhteiskun­nan pitäisi koulut­taa. Lisä­palk­ka vai­h­tuu lisä­va­paisi­in ja pahen­taa tilan­net­ta. Kolme oli­gop­o­lista jät­tiyri­tys­tä kil­pailee 23 pienen julkisen­toim­i­jan kanssa. Rikkaut­ta jae­taan uusik­si ja fik­suim­mat rahoit­ta­vat ale­vaa­likam­pan­joi­ta etu­jen­sa tru­vaamisek­si riit­tävästi. Edes apteekki­mo­nop­o­lia ei saa­da puret­tua, joten huonos­ti tässä käy.

  Koulu­tus­määrät on pidet­ty pien­inä, se on poli­it­ti­nen val­in­ta ja etu­jär­jestö­jen lob­baa­ma tavoite.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.