Käsitykseni koronatilanteesta eri aikoina ja juuri nyt 23.12.2021

Olen vai­h­tanut käsi­tys­täni pan­demi­as­ta mon­ta ker­taa ja tulen vai­h­ta­maan jatkos­sakin, kun uut­ta tietoa tulee.

Maalisku­us­sa 2020

Yleinen käsi­tys pan­demi­an ensim­mäis­inä viikkoina oli, että ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia pysäyt­tää sitä, joten on vain hyväksyt­tävä, että melkein kaik­ki tule­vat siihen sairas­tu­maan niin kuin melkein kaik­ki sairas­tu­vat syys­flun­ssaan (minä esimerkik­si juuri nyt). Rokotet­ta odotet­ti­in vas­ta vuosien kulut­tua (yleen­sä rokot­teen kehit­tämi­nen vie 10 vuot­ta). Niin pitkään ei ollut mah­dol­lista pitää yhteiskun­taa täyssulussa.

Angela Merkel ennusti, että 70 % sak­salai­sista tulee saa­maan tartunnan.

Huhtiku­us­sa 2020

Tilan­neku­va muut­tui nopeasti. Rokote olikin tulos­sa olen­nais­es­ti nopeam­min, tau­ti oli huo­mat­tavasti vähem­män tart­tu­va kuin oli luul­tu ja se oli sairas­tuneille paljon pahempi kuin oli kuvitel­tu. Kak­ki nämä kolme syytä peruste­liv­at sitä, että jäädään odot­ta­maan rokotet­ta ja yritetään sin­nitel­lä siihen saak­ka enem­män tai vähem­män eristyksissä.

Kesäl­lä 2020

Epi­demia melkein sam­mui Euroopas­sa. Näyt­ti siltä, ettei alku­peräi­nen Wuhanin vari­ant­ti oikein men­estynyt kesäl­lä, niin kuin eivät muutkaan koron­aviruk­set men­esty. Jotkut uskoi­vat, että se oli siinä, toiset taas varoit­ti­vat, että syksyl­lä tavataan uudestaan.

Syksyl­lä 2020

Odotet­tu toinen aal­to tuli, yhteiskun­ta sul­jet­ti­in uud­estaan, mut­ta enää ei pitänyt olla kauankaan siihen, kun rokote tulee ja armahtaa.

Kevääl­lä 2021

Kaiken piti olla jo hyvin, mut­ta sit­ten Inti­as­sa ryöp­sähti deltavari­antin tuot­ta tartunta-.aalto. Kun meil­lä pelätään teho­hoidon tukkeu­tu­mista, Inti­as­sa tukkeu­tui polt­to­hau­taus. Oli syn­tynyt nopeam­min lev­iävä vari­ant­ti, joka lev­isi myös ulkotilois­sa ja Suomen kesässä. Roko­tuk­set etenivät kuitenkin hyvää tah­tia, joten voiton puolel­la oltiin.

Jak­se­taan vielä vähän.

Syksyl­lä 2021 ennen omikronia

Kävi ilmi, että vaik­ka rokot­teet suo­jaa­vat hyvin vakaval­ta taudil­ta myös delta-vari­antin kohdal­la, ne eivät suo­jaa tar­tun­noil­ta eivätkä estä tar­tut­ta­mas­ta. Niin­pä rokot­teet eivät annakaan suo­jaa rokot­ta­mat­tomille. Tar­tun­to­jen määrä kasvoi tasaista ekspo­nen­ti­aal­ista vauh­tia ja myös koron­akuolleisu­us kasvoi.

Kuolleet oli­vat lähin­nä rokot­ta­mat­to­mia tai sit­ten he kuo­li­vat oikeas­t­aan van­hu­u­teen tai johonkin muuhun tau­ti­in ja korona korkein­taan vähän joudut­ti sitä.

THL:n arvion mukaan rokot­ta­mat­tomien toden­näköisyys joutua teho­hoitoon oli noin 30-ker­tainen rokotet­tui­hin näh­den. Jos pois­tamme aineis­tos­ta ne, joil­la on joki vaka­va immuu­nipu­utet­ta aiheut­ta­va sairaus, ker­roin on vielä paljon suurempi.

Oma ana­lyysi­ni kak­si viikkoa sitten

Olimme pää­tyneet tilanteeseen, jota olimme odot­tanut liki kak­si vuot­ta. Meil­lä oli rokote eikä mitään mullis­tavaa uut­ta rokotet­ta ole tulos­sa näköpi­iris­sä. Nyt on aika tun­nus­taa tosi­asi­at. Jos edelleen pidämme yhteiskun­taa sulku­ti­las­sa ja vältämme kokoon­tu­misia, saamme tehdä sitä seu­raa­vat 50 vuot­ta, kos­ka virus ei mihinkään katoa.

Koro­nan hoitoon on tulos­sa tehokkai­ta mut­ta hyvin kalli­ita lääkkeitä.

Virus kyl­lä kesyyn­tyy – ei sik­si, että se vält­tämät­tä muun­tu­isi kesym­mäk­si vaan kos­ka siitä tulee elim­istölle tois­tu­vien tar­tun­to­jen kaut­ta tut­tu. Näin on käynyt mon­elle muullekin taudille. Ihan tavalli­nen influ­enssa tap­poi val­ta­van määrän Amerikan alku­peräiskan­so­ja – paljon enem­män kuin mihin veren­hi­moi­set espan­jalaiset koskaan pystyivät, mut­ta enää influ­enssa ei ole heillekään sen vaar­al­lisem­pi kuin meille. Yhden, tosin kiis­tanalaisen väit­teen mukaan miljoona ihmistä vuon­na 1889 Euroopas­sa tap­pa­neen pan­demi­an aiheut­ti erään nyt tui­ki taval­lisen koron­aviruk­sen ensiesiintyminen.

Niin­pä tämä on vain kestet­tävä ja palat­ta­va nor­maali­in elämään, mikä itse asi­as­sa ehdit­ti­in jo aloit­taa. Se ei ole täysin riskitön­tä, mut­ta ver­tau­tuu hyvin influ­enssan tai autoli­iken­teen aiheut­ta­maan riski­in. Jos edelleen pitäisi pysytel­lä pan­demi­an pelos­sa kotona, olisi se vähän samaa kuin että ryhty­isimme tor­ju­maan liiken­nekuolemia 30 km/h kat­tonopeudel­la ­– pait­si, että liiken­neon­net­to­muudet jäi­sivät todel­la tapah­tu­mat­ta, mut­ta tämä eristäy­tymien vain lykkäisi väistämät­tä edessä ole­via sairastumisia.

Mut­ta eihän tämä tau­ti ole rokot­teista huoli­mat­ta vaara­ton. Ovathan koron­akuolemat lisään­tyneet jyrkästi.

Tau­ti on rokot­ta­mat­tomille on yhtä vaar­alli­nen kuin ennekin. Heitä on yli 600 000 ja he vievät nyt teho­hoitopaikat sydän­leikkauk­sia odottavilta.

Mei­dän rokotet­tu­jen pitäisi siis piilotel­la maakuopis­samme suo­jel­lak­semme rokot­teista kieltäytyneitä?

En usko, että tätä tul­laan hyväksymään. Jos joidenkin pitää eristäy­tyä, se on rokot­teista kieltäytyneiden.

Kevääl­lä 2020 yli 70-vuo­ti­ai­ta kehotet­ti­in pysymään kotona ja käymään esimerkik­si kau­pas­sa vain klo 7–8 kun ilma kau­pas­sa ei ollut vielä viruk­sen saas­tut­ta­maa. He eivät olleet ikään­sä valin­neet toisin kuin rokot­ta­mat­tomat, jot­ka  ovat itse valin­neet oman suo­jat­to­muuten­sa. Nyt rokot­ta­mat­tomille on tar­jol­la viruk­sia moninker­tais­es­ti enem­män kuin kevääl­lä 2020, joten hei­hin olisi perustel­tua kohdis­taa vähin­tään yhtä raju­ja toimia kuin kohdis­tet­ti­in koko väestöön silloin

Sik­si tarvit­semme roko­tus­passin läh­es kaikkialle oman kodin ulkop­uolelle. Nimeno­maan roko­tus­passin, sil­lä ei negati­ivis­es­ta korona­todis­tuk­ses­ta ole mitään hyö­tyä. Tarkoi­tus ei ole estää rokot­ta­mat­to­mia tar­tut­ta­mas­ta rokotet­tu­ja vaan han­kki­mas­ta itse tar­tun­taa ja jou­tu­mas­ta teho-osastoille.

Jos saisin päät­tää, olisi helpot­ta­mas­sa rokot­ta­mat­tomien tilan­net­ta sil­lä, että antaisin roko­tus­todis­tuk­sen jo kak­si viikkoa ensim­mäisen piikin jäl­keen kuitenkin niin, että se on voimas­sa vain kuusi viikkoa eli 8 viikkoa ensim­mäis­es­tä piik­istä. Joku rokoteasiantun­ti­ja voi kom­men­toi­da, olenko väärässä, kun väitän, että ensim­mäi­nen piik­ki antaa kohta­laisen hyvän, mut­ta lyhy­taikaisen tuo­jan vakavaa tau­ti vastaan.

Mut­ta eikö se ole oma asia, jos riskeer­aa oman ter­veyten­sä? On, mut­ta meil­lä on käytän­tö, että kaik­ki hoide­taan veron­mak­sajien kus­tan­nuk­sel­la ja se tekee siitä yhteisen asian. Sik­si meil­lä on myös tur­vavyö­pakko ja raken­nuk­sil­la kypärä­pakko. HUS:ssa teh­dyn laskel­man mukaan rokot­ta­mat­to­muus tuot­taa ter­vey­den­huol­lolle noin mil­jardin euron kus­tan­nuk­set, siis 1500 euroa/nenä. Jos meil­lä olisi yksi­tyi­nen vaku­u­tus­muo­toinen ter­vey­den­huolto, noin paljon korkeam­mat oli­si­vat rokot­ta­mat­tomien vakuutusmaksut.

Kuitenkin tärkeäm­pää kuin raha ovat tässä teho­hoitopaikat, sil­lä niitä ei ole mah­dol­lista lisätä edes rahal­la — ellei sit­ten tin­gitä laadus­ta olennaisesti.

Kauanko roko­tus­todis­tus­ta sit­ten tarvi­taan? Jos jär­jestelmä kestää sen, että viikos­sa 5000 rokot­tam­a­ton­ta han­kkii itselleen tar­tun­nan, kaikkien 600 000 läpikäyn­ti kestäisi pari vuot­ta. Kuu­lostaa paljol­ta, mut­ta pari vuot­ta­han tässä on jo kärvis­tel­ty. Eikä se ihan niin kauan kestä. Kaik­ki eivät saa oireista tar­tun­taa, vaik­ka joutu­vat viruk­sen kanssa tekemisi­in ja tau­ti läpäisee rokote­tun väestön kyl­lä kah­ta vuot­ta nopeam­min. Alku­vuodes­ta ilman on virus­ta sakeana, mut­ta sit­ten helpottaa.

Omikron muut­ti kaiken vai muuttiko?

Ylläpidän tätä tilas­toa osoit­teessa verdelehti.fi/korona. Omikro­nin aiheut­ta­ma tar­tun­ta-aal­to ei ole vielä levin­nyt san­ot­tavam­min Uuden­maan ulkop­uolelle, mut­ta lev­iää kyllä.

Sit­ten tuli omikron ja muut­ti koko asetel­man. Tiedämme omikro­nista, että se tart­tuu 3–4 ker­taa helpom­min ja että siltä on vaikea suo­jau­tua, kos­ka lyhy­taikainen altistus riit­tää ja lev­iää aerosoleina, joten kirur­giset mask­it eivät siltä kun­nol­la suo­jaa. Olemme taas tilanteessa, jos­sa olimme maalisku­us­sa 2020. Virus­ta ei voi pysäyt­tää mil­lään järkevil­lä kustannuksilla.

Me emme tiedä, miten rokot­teet vaikut­ta­vat taudin vakavaan muo­toon. Sen tiedämme, että ne eivät suo­jaa tar­tunnal­ta tai tar­tut­tamiselta senkään ver­taa kuin deltavari­ant­tia vas­taan, mut­ta toisaal­ta virus tuot­taa olen­nais­es­ti harvem­min vaka­van taudin. Tästä arviot vähän vai­htel­e­vat. The Guardian arvioi tänään, että vakavia taud­in­muo­to­ja tulisi 40 % vähem­män. Vakavia tar­tun­to­ja tulee silti 6 ker­tais­es­ti, jos tar­tun­to­ja toisaal­ta on 10 ker­taa enem­män. Sairaalat ovat helisemässä.

Tiedot ovat epä­var­mo­ja, kos­ka ne ovat kotoisin Etelä-Afrikas­ta.  Rokot­teen tehoa las­ke­taan ver­taa­mal­la vakavia tar­tun­to­ja rokote­tu­il­la ja rokot­ta­mat­tomil­la niin, että taudin jo sairas­ta­neet las­ke­taan rokotet­tui­hin tai jätetään kokon­aan pois laskel­mas­ta. Valitet­tavasti ei vain tiede­tä, ketkä ovat jo sairas­ta­neet. Ilmeis­es­tikin rokot­ta­mat­tomien joukos­sa on paljon jo sairas­tanei­ta, mikä antaa liian mata­lan ker­toimen kuvan­rokot­teen teholle. Lehti­ti­eto­jen perus­teel­la ei voi päätel­lä, onko tätä otet­tu huomioon.

Nyt men­nään läh­es pani­iki­no­maiseen sulku­ti­laan. Tässä epäti­etoisu­u­den tilanteessa pidän tätä perustel­tuna, kos­ka oikei­den päätösten tekemiseen tarvi­taan aikaa.

Vähän teat­te­ria nämä sulku­toimet kuitenkin ovat. Jos tar­tut­tavu­us­luku R on ennen niitä 4, se on sulku­toimien jäl­keen kuitenkin vähin­tään 2 ellei jopa 3, joten ekspo­nen­ti­aa­li­nen kasvu on edessä joka tapauk­ses­sa. Voite­taan vain aikaa eikä sitäkään kovin paljon.

Tähänkö pan­demia päättyy?

THL:n johta­va asiantun­ti­ja Jus­si Sane sanoin twit­teris­sä, että omikron voi olla evoluu­tion joul­u­lah­ja: nopeasti tart­tu­va mut­ta suh­teel­lisen vaara­ton vari­ant­ti. Se menee läpi koko väestön nopeasti ja siihen koko pan­demia päättyy.

Näinkin voi olla, mut­ta sitä ei voi tietää vielä.

Oma veikkauk­seni on, että tämä vari­ant­ti menee läpi koko väestön, teemme mitä hyvän­sä, mut­ta vaara­ton se ei ole. Toiv­ot­tavasti rokot­teet anta­vat suo­jaa vakavaa tau­tia vas­taan. Viikon tai kah­den kulut­tua olemme viisaampia.

Hyvin rajuil­la sulku­toimil­la voimme voit­taa viikon tai pari, jona aikana kol­man­sia roko­tuk­sia ehditään antaa joitakin sato­ja tuhan­sia annok­sia lisää. Roko­tuk­sis­sa pitäisi kuitenkin antaa etusi­ja ensimäistä tai toista annos­ta ottaville.

Näin kan­nat­taa tehdä, jos tiedot maail­mal­ta osoit­ta­vat sen toimi­vak­si, mut­ta ei kan­na­ta vain sik­si, että hal­li­tus näyt­täisi pontevammalta.

Luul­tavim­min paras strate­gia voi olla hyväksyä se, että virus läpäisee rokote­tun väestön nopeasti. Rokot­ta­mat­tomat pitää sulkea vähäk­si aikaa ”pul­loon”, kos­ka muuten teho­hoi­dos­sa ei ole 60 vaan 1000 koronapotilasta.

Sit­ten on tietysti se perus­tus­la­ki, jon­ka tulk­it­si­joiden mielestä peru­soikeuk­sista vähäpätöisin on oikeus elämään, jon­ka pitää väistää kaikkia mui­ta peru­soikeuk­sia. Arggh!

104 vastausta artikkeliin “Käsitykseni koronatilanteesta eri aikoina ja juuri nyt 23.12.2021”

 1. THL (vai oliko­han joku muu taho) arvioi myös, että rokoit­tam­a­ton levit­tää deltaa 19-ker­taisel­la tehol­la vrt. rokotettu.
  Eli kaik­ki eivät nyt ole tasa-arvoisem­pia kuin muut.

  Rauhal­lista joulua!

 2. Nor­jas­sa, jol­la on omikro­nin suh­teen jonkin­lainen etu­mat­ka mei­hin, on sairaala­hoidon tarve ollut laskusu­un­nas­sa noin viikon ajan (383->311). Myös tar­tun­tamäärät ovat menos­sa alaspäin. Niitähän ei tosin enää kenenkään mielestä kan­nat­tanut tui­jot­taa, mut­ta niin ne vain pala­si­vat klikkiot­sikoi­hin luku­jen alka­es­sa näyt­tää pahoilta.

  1. Tima A.
   “Nor­jas­sa, jol­la on omikro­nin suh­teen jonkin­lainen etu­mat­ka mei­hin, on sairaala­hoidon tarve ollut laskusu­un­nas­sa noin viikon ajan (383->311). Myös tar­tun­tamäärät ovat menos­sa alaspäin. ”

   Nor­ja alkoikin palaut­ta­maan rajoituk­sia jo mar­rasku­un alkupuolel­la ja sul­ki mm. koulun­sa viikko sit­ten. Jouluku­un puo­lessavälis­sä siel­lä kiel­let­ti­in alko­holin anniskelu kokon­aan ja sul­jet­ti­in mm. kun­tos­alit ja urheilu­ti­lat sekä otet­ti­in käyt­töön mask­ipakko, karan­teeni­in joutuu vaik­ka olisi tuplarokotet­tu jne.

   Ihme olisi, jos noil­la keinoil­la ei tapaus­määriä saa­da laskuun.

   Tässä nor­jalais­ten rajoi­tusten aikajana:

   https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/

   1. Olen kuul­lut omikro­nia väitet­tävän niin hel­posti tart­tuvak­si, että tar­tun­to­jen kasvua kyetään vain hidas­ta­maan. Tuskin koulu­jen sulkukaan samana päivänä on alka­nut vaikuttaa.

    Saman­laista sairaalois­sa hoidet­tavien laskua on Suomes­sakin havait­tavis­sa. Osa tästä menee var­maan joulun­py­hien piikkiin.

   2. Saman­laista sairaalois­sa hoidet­tavien laskua on Suomes­sakin havait­tavis­sa. Osa tästä menee var­maan joulun­py­hien piikkiin.

    Eivät ne joulun pyhät ole tähän vielä voineet oikein vaikut­taa. Rajoituk­sia on kiris­tet­ty huo­mat­tavasti niin, että koron­a­pas­sia vaa­di­taan melkein kaik­keen. Vaik­ka tar­tun­nat ovat lisään­tyneet koko ajan, vakavien taud­in­mu­to­jen osu­us niistä on vähen­tynyt, mikä oli tarkoituskin.

   3. Tarkoitin joulun­py­hillä sitä, että sairaaloista pis­tetään kaik­ki kyn­nelle kykenevät koti­in, kun henkilökun­taa on taval­lista vähemmän.

  2. ” Sylt­ty, Nor­jas­sa on edelleen tar­tun­to­ja enem­män kuin Suomes­sa rajoi­tus­toimista huolimatta.”

   Me puhuim­mekin epi­demi­an suun­nas­ta, ei sen suuruudesta.

   Yleis­es­ti ottaen tääl­lä Suomes­sa on jotain, joka hidas­taa merkit­tävästi koron­avirus­ta. Viruk­sen r‑luku on samoil­la toimen­piteil­lä (tai toimet­to­muudel­la) aina pienem­pi, mitä muual­la vas­taavas­sa tilanteessa. Nor­jalais­ten toimil­la tääl­lä oltaisi­in var­maan nopeasti nollissa

 3. Kyl­lähän se perus­tus­la­ki aika nopeasti ohitet­ti­in viime vuon­na kun Uudelle­maalle rajaa rakennettiin.

  1. Jalo­nen:
   “Kyl­lähän se perus­tus­la­ki aika nopeasti ohitet­ti­in viime vuon­na kun Uudelle­maalle rajaa rakennettiin.”

   Ei, vaan ker­rankin halut­ti­in tehdä jotain. Perus­tus­la­ki on hyvä meriseli­tys aina, kun ei oikein hot­si­ta ja perus­tus­laki­valiokun­nal­la on oma tah­to ja oma poli­ti­ik­ka, joka eroaa hallituksesta.

   Mm. Mar­tin Scheinin, joka voi var­maan luon­nehtiä “perus­tus­la­ki ja peru­soikeusjääräk­si”, on mon­ta ker­taa toden­nut, että oikeus elämään on sekin peru­soikeus, eikä perus­tus­la­ki kiel­lä, jos asi­at tehdään oikein. 

   Kat­so esimerkik­si Scheinin ehdo­tus tam­miku­ul­ta 2021:
   “Helsin­gin Sanomat julka­isi tänään lyhyen mielipi­dekir­joituk­seni, jos­sa puolsin väli­aikaisen eril­lis­lain pikaista säätämistä perus­tus­lain 23 §:n nojal­la. Suo­mi sitou­tu­isi koron­aepi­demi­an tukah­dut­tamiseen ja viruk­sen elim­i­noin­ti­in. Tämän strate­gian toteut­tamisek­si seu­raavien 4–5 kuukau­den aikana todet­taisi­in poikkeu­solot ja säädet­täisi­in niitä varten eril­lis­la­ki, jol­la toteutet­taisi­in mui­ta keino­ja täy­den­tävät tiukat liikku­mis­va­pau­den rajoituk­set sekä maan sisäl­lä että Suomen rajoilla. ”

   https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2021/01/07/martin-scheinin-suomi-tarvitsee-nyt-rytminvaihdoksen-kilpailussa-koronavirusta-vastaan/

   1. Helsin­gin Sanomat julka­isi tänään lyhyen mielipi­dekir­joituk­seni, jos­sa puolsin väli­aikaisen eril­lis­lain pikaista säätämistä perus­tus­lain 23 §:n nojal­la. Suo­mi sitou­tu­isi koron­aepi­demi­an tukah­dut­tamiseen ja viruk­sen eliminointiin. 

    Tässä taas oli ongel­mana tuo “epi­demi­an tukah­dut­ta­mi­nen ja viruk­sen elim­i­noin­ti, joka on kyl­lä Scheininin yksityisajattelua.

 4. Jos kat­so­taan maail­man­laa­juis­tia käp­pyröitä, tar­tun­to­jen määrä on ollut syksyn nousus­sa, mut­ta kuollei­den määrä on pysynyt suh­teel­lisen tasaise­na. Tar­tun­to­jen määrä näyt­ti ole­van juuri kään­tymässä lasku­un, kon omikron kään­si sen äkisti jyrkkään nousu­un. Sen sijaan kuollei­den määrä näyt­täisi ole­van kään­tymässä pikem­minkin laskuun.

  1. Jep. Eli ei mitenkään mullis­tavasti vähen­nä tar­tun­to­ja. Koron­a­pas­si on vieläkin erit­täin kyseenalainen toimi.

 5. Hieno kuvaus ajatuk­sen vai­h­tu­mis­es­ta. Yksi asia mikä jää hel­posti pois tästä viruk­sen väestön läpäisys­tä on long covid-oireet. Niitähän on jo heil­lä jot­ka sairas­tu­i­v­at kevääl­lä 2020, osal­la ne jatku­vat vieläkin.

  1. Näitä pitää sit­ten muis­taa ver­ra­ta siihen, että monel­lako oli long-covid oire­i­ta jo vuon­na 2019 eikä nollatasoon.

 6. Ansiokas kir­joi­tus. Soin­in­vaaran blo­gi on ollut eräs netin älyl­lisimpiä nurkkauk­sia Suomen koron­avirusti­lanteen seuraamiseen. 

  Ensim­mäis­es­tä koronat­a­pauk­ses­ta Suomes­sa on kulunut koh­ta kak­si vuot­ta. Todel­la vähän on tun­nut­tu oppi­van. Kevääl­lä 2021 vaa­dit­ti­in tiukko­ja sulku­tilo­ja; his­to­ri­aan jäi lakiesi­tys, jol­la pääkaupunkiseu­tu ja Turku oltaisi­in voitu määrätä ulkon­ali­ikku­miskiel­toon (ei siis mui­ta aluei­ta Suomes­sa). Nyt tiede­tään, että kevään 2021 sulku­ti­la olisi ollut kallis ja hyödytön. Tosin jos sulku­ti­las­sa elet­täisi­in vieläkin, olisi se ain­oas­taan kallis. Korona on tukah­dutet­tu Suomes­sa ainakin kol­mesti, ja aina virus on saa­punut uud­estaan rajo­jen yli.

  Epi­demi­ati­lan­net­ta hal­li­taan häm­mästyt­tävän nor­mati­ivisil­la päätök­sil­lä. Esimerkik­si juuri julka­istut AVI:en omikron-rajoituk­set Uudel­la­maal­la tule­vat epäon­nis­tu­maan, kos­ka ne eivät kohdis­tu lap­si­in tai nuori­in. Tau­ti lev­iää las­ten ja nuorten kesku­udessa, van­hem­mille ja van­hempi­en lähipiiriin. 

  Täl­lä het­kel­lä odotan suurim­mal­la mie­lenki­in­nol­la vas­taus­ta kysymyk­seen, kuin­ka vaar­alli­nen omikron-muun­nos on työikäiselle, peruster­veelle ja kak­si rokotet­ta ajal­laan otta­neelle ihmiselle (vrt. Guardian­in 40% vähen­nys vakavis­sa tapauk­sis­sa ja Etelä-Afrikan tiedot).

  1. On kieltämät­tä ollut, mut­ta viime aikoina on hom­ma läht­enyt vähän käsistä kohti autoritäärisyyt­tä, kollek­tivis­mia ja rankaisu­men­tal­i­teet­tia. Esimerkkinä tästä kirjoituksesta:

   “perustel­tua kohdis­taa vähin­tään yhtä raju­ja toimia kuin kohdis­tet­ti­in koko väestöön silloin”

   Ei mitään yhteiskun­nan rankaisu- tai rajoi­tus­toin­ta voi perustel­la noin. Ehkä tapauk­ses­sa, jos­sa aiem­pi toi­mi on ollu täy­del­lisen oikea, joka tietenkin on pelkkä utopia.

 7. “Olen vai­h­tanut käsi­tys­täni pan­demi­as­ta mon­ta ker­taa ja tulen vai­h­ta­maan jatkos­sakin, kun uut­ta tietoa tulee.”

  Onko tämä uusi tapa sanoa, että on ollut väärässä koko ajan 😁

  Ei olisi hait­taa myön­tää ääneen, että puo­let rokot­ta­mat­tomista on “vierask­ielisiä”. Koro­nan takia sairaala­hoi­dos­sa ole­vista on “vierask­ielisiä” paikoitellen ollut 70–80%.

  1. Vierask­ieliset ovat laa­ja käsite joten tuokin on yleistämistä. On tot­ta että vierask­ielis­ten määrä on rokot­ta­mat­tomien joukos­sa Suomes­sa korkeampi kuin suomenkielis­ten mut­ta jos ver­taa rokot­ta­mat­to­mia maakun­nit­tain on tilanne hyvin eri­lainen kos­ka enem­män rokot­ta­mat­to­mia on Poh­jan­maan suomenkielisessä kun­nis­sa kun taas rokotet­tu­ja on eniten Lapis­sa johtuen vähäis­es­tä asukaslu­vus­ta . Joten vierask­ieliset ovat pääasi­as­sa tässä kohtaa Uuden­maan sairaan­hoitopi­iris­sä suurin rokot­ta­mat­toma­ton yksit­täi­nen väestö ryh­mä. Tämä johtuu myös siitä että hei­dän enti­sis­sä koti­maa on heikko ter­vey­den­huolto joten epälu­ot­ta­mus vira­nomaisi­in on iso. Venäjänkielis­ten kesku­udessa tämä näkyy erit­täin selvästi kos­ka Venäjäl­lä ei ole annet­tu myyn­tilu­paa mui­hin rokot­teisi­in kuin Sputknik V johon ei tehty samo­ja teste­jä kuin Pfiz­erin tai Mod­er­nan rokotteisiin.

  2. Pan­demiois­sa on har­voin oikea­ta ja väärää vas­tus­ta. Lääketi­eteen idea on se kuten muut luon­non­ti­eteet on niiden jatku­va muut­tumi­nen . Olisiko Osmo Soin­in­vaara pystynyt 6 kuukaut­ta sit­ten ennus­ta­maan Omriko­nia? Epäilen. Enkä usko että Osmo Soin­in­vaara lähtisi tähän vaik­ka joku olisi ehdot­tanut vedonlyön­tiä. Samoin lääketi­eteen asiantun­ti­joista moni ei lähde lyömään vetoa kos­ka se ei auta asi­aa kos­ka muut­tuvat olo­suh­teet ovat niin suuret täl­läi­sis­sä pandemioissa.

  3. Ei olisi hait­taa myön­tää ääneen, että puo­let rokot­ta­mat­tomista on “vierask­ielisiä”.

   Johtuu var­maan (ainakin osit­tain) huonos­ta tiedonku­lus­ta. Mor­si­a­meni on espan­jalainen ja roko­tuk­set eivät olleet alka­neet Espan­jas­sa mei­dän ikäryh­mille kevääl­lä kun saavuimme Suomeen. Otin itse Suomes­sa rokot­teet mut­ten onnis­tunut löytämään minkään­laista tietoa miten/mistä hän olisi voin­ut saa­da ne joten odotet­ti­in tänne palaamista talvek­si mis­sä hän viimein sai piikit.

   Sat­tuuko joku tietämään miten roko­tus toimii ulko­maalais­ten kannal­ta, jos vaik­ka ensi vuon­na tarvi­taan boostereita?

 8. Kir­joitit: “Sik­si tarvit­semme roko­tus­passin läh­es kaikkialle oman kodin ulkop­uolelle. Nimeno­maan roko­tus­passin, sil­lä ei negati­ivis­es­ta korona­todis­tuk­ses­ta ole mitään hyö­tyä. Tarkoi­tus ei ole estää rokot­ta­mat­to­mia tar­tut­ta­mas­ta rokotet­tu­ja vaan han­kki­mas­ta itse tar­tun­taa ja jou­tu­mas­ta teho-osastoille.”
  Tästä ole eri mieltä. Vain tuore testi­t­u­los takaa, että henkilöl­lä ei ole koron­aa joten he voivat kokoon­tua tms. Omi­cron aikana ei pas­sista ole juurikaan hyö­tyä kun sen omis­ta­ja voi sairas­taa ja tar­tut­taa koron­aa läh­es yhtä paljon kuin rokot­tam­a­ton! Paras vai­h­toe­hto olisi tietenkin sekä/että eli passi+testitulos.
  Muu­toin kir­joituk­sesi oli Ok. Itse sain kol­man­nen Mod­er­nan 21.12.2021.

 9. Hyvä Osmo, kir­joituk­sesi on täyn­nä virheel­lisiä käsi­tyk­siä joi­ta yritän ystäväl­lis­es­ti oikoa.
  Keski­tyn etenkin viimeiseen syksyä käsit­televään kappaleeseen. 

  Ainakin täl­lä het­kel­lä THL:n tiedot ker­to­vat tehol­la olleen 96 rokot­tam­a­ton­ta ja 38 täy­den suo­jan saanut­ta. Ei siis lähellekään 30 ker­tainen suhde. Rokote suo­jaa siis kuole­mal­ta ja vakaval­ta taudil­ta enää jonkin ver­ran paremmin.
  https://bit.ly/3pmz6oX

  Omikron vari­ant­ti on onnek­si laimen­nut lähin­nä pääkipua ja yskää aiheut­tavak­si. Se vie hap­pi­hoitoon saak­ka enää hyvin har­van ja hyvinkin oletet­tavasti tuo immu­ni­teetin sairastaneille.
  On järkevää hidas­taa tar­tut­tamisen tah­tia ja se onnis­tuu hyvin joulun pyhinä vaik­ka las­ten lomia pidentämällä.

  “Tiedot ovat epä­var­mo­ja, kos­ka ne ovat kotoisin Etelä-Afrikas­ta.” Etkö itse pidä täl­laista käsi­tys­tä jopa hive­nen rasis­tise­na? Kuu­lostaa hyvin oudol­ta vihreää aatet­ta kan­nat­ta­van suusta.

  Tosi­seik­ka pan­demi­an hoi­dos­sa on myös se, että monis­sa kol­man­nen maail­man mais­sa toim­i­taan paljon parem­min tar­tun­nan saanei­den hoi­dos­sa. Koro­nan hoitoon olisi monia jo ole­mas­saole­via lääk­i­tyk­siä joi­ta län­ti­sis­sä mais­sa ei käytetä — syyk­si epäilen itse yksi­tu­umaista rokot­tamiseen keskit­tymistä. Jos tar­tun­nan saanut­ta hoidet­taisi­in heti taudin alus­sa lääkkein, joista var­masti olet kuul­lut, sairaala­hoito­jen tarve vähenisi olen­nais­es­ti. Inti­as­sa toimit­ti­in näin sen kevään suuren aal­lon jäl­keen. Nyt siel­lä on tar­tun­nat hyvin vähäisiä. Käyrät ovat muutenkin maail­mal­la nousus­sa vain siel­lä mis­sä on eniten rokotet­tu. Vaikea ymmärtää, mik­si se olisi rokot­ta­mat­tomien syy.

  Kir­joituk­ses­tasi pais­taa muutenkin kum­malli­nen inho rokot­ta­mat­to­mia kohtaan. Puhut väestöryh­män “pul­loon” lait­tamis­es­ta? Todel­lako? Vuon­na 2021.

  Sit­ten se rokotepas­si tai todis­tus. Sen voisi perustel­la, jos meil­lä olisi rokote joka estäisi tar­tut­tamisen ja olisi kohtu­ullisen tur­valli­nen. Nyt kumpikin ehto puut­tuu. Miten ihmeessä tämä ihmisiä jaka­va ja vakavia yhteiskun­nal­lisia ongelmia aiheut­ta­va idea on perusteltavissa?

  Tämän rokot­teen tapauk­ses­sa sen otta­mat­ta jät­tämi­nen on ollut perustel­tua. Etenkin rokote­hait­to­jen täh­den, joi­ta on EU:n ja VAERSIN tilas­to­jen mukaan sato­jatuhan­sia, mukaan lukien kym­meniä tuhan­sia rokotekuolemia.
  https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages
  https://openvaers.com/covid-data

  Val­lit­se­van ilmapi­irin täh­den suuri osa haitoista ei tule tal­len­net­tua ja sik­si nämäkin tilas­tot ovat alakanttiin.
  Mar­rasku­us­sa lakimi­esten toimes­ta FDA:lta nyhdet­ty­jen Pfiz­erin tieto­jen mukaan hait­to­ja oli ilmoitet­tu yhtiölle itselleen jo ensim­mäisen kol­men kuukau­den aikana yli 40 000. Rokot­teeseen liit­tyneitä kuole­man­ta­pauk­sia oli 1223. Nämä tiedot Pfiz­er oli siis salannut.

  Ihmisel­lä on perus­tus­lailli­nen oikeus elämään ja siihen kuu­luu päätös, ottaako riskin rokot­teesta vai taud­ista. Nuorelle ja ter­veelle mRNA-rokote on selvästi tau­tia suurem­pi riski.

  On tot­ta, että nämä rokot­teet pelas­ta­vat henkiä, mut­ta näin suuret hai­tat olisi ker­rot­ta­va rehellis­es­ti ja annet­ta­va ihmisen tehdä päätös omas­ta riskistään. Sik­si rokotepakko ja pas­si tämän rokot­teen kanssa on mieletön ja epäin­himilli­nen. Ja juuri sik­si Euroopan kadut pullis­tel­e­vat nyt mielenosoittajista. 

  Me kaik­ki tarvit­semme keveäm­pää mieltä tämän pan­demi­an suh­teen. On tot­ta, että sen kanssa var­masti eletään kuten influ­enssan. Ei mikään virus pysy vaar­al­lise­na aina. Mut­ta kir­joituk­ses­tanne tulee jo tunne, että halu­at­te tilanteen jatku­van aini­aan. Pan­demia piilee myös mielis­sämme. Sen voi lopet­taa, kun päätämme sen lopettaa.

  Lopuk­si luettavaa:
  https://bit.ly/3Fqhka2

  1. Ainakin täl­lä het­kel­lä THL:n tiedot ker­to­vat tehol­la olleen 96 rokot­tam­a­ton­ta ja 38 täy­den suo­jan saanut­ta. Ei siis lähellekään 30 ker­tainen suhde.

   Las­ke­taan­pa tuo nyt läpi. Rokot­ta­mat­to­mia on 12,3 % ja he vas­taa­vat 96 teho­hoitopaikas­ta. Rokotet­tu­ja taas on 87,5 % ja vas­taa­vat 38 teho­hoitopaikas­ta. Laskemme suhteen:
   96/12,3x87,7/387 = 17,44. Tähän päälle tarvi­taan ikä­vakioin­ti, kos­ka rokote­tut ovat keskimäärin mnuorem­pia. Sil­loin pääsemme riskisuh­teeseen 30. Jos pois­tamme joukos­ta immuu­nipu­u­tok­ses­ta kär­sivät, pääse4mme vielä suurem­pan lukuun. 

   ”Tiedot ovat epä­var­mo­ja, kos­ka ne ovat kotoisin Etelä-Afrikas­ta.” Etkö itse pidä täl­laista käsi­tys­tä jopa hive­nen rasistisena? 

   Ei siinä ole mitään rasisty­ista. EWtelä-Afrikkaa kohtasi niin paha epi­demia, ette4ivät he pystyneet tes­taa­maan läh­eskään kaikkia, kuten emme mekään kefvääl­lä 2020 eikä Intia kevääl­lä 2021. Sik­si tiedot ovat epävarmoja.

   Sit­ten se rokotepas­si tai todis­tus. Sen voisi perustel­la, jos meil­lä olisi rokote joka estäisi tar­tut­tamisen ja olisi kohtu­ullisen tur­valli­nen. Nyt kumpikin ehto puuttuu. 

   Olet ymmärtänyt väärin. Rokot­ta­mat­to­mia pitää pitää poid­ds yelisöti­laisuuk­sista, jot­ta he eivät täyt­täisi teho-osas­to­ja. Kyse ei ole siitä, että rokote estäisi tar­tut­ta­mas­ta vaan kyse on siitä, että rokote estää sairast6umasta vakavasti. Miten tämän ymmärtämi­nen on niin vaikeaa?

   Rokot­teeseen liit­tyviä kuole­man­ta­pauk­sia oli 1223.

   Annat ymmärtää väärin ikään kuin rokote olis­di aiheut­tanut noin mon­ta kuole­man­ta­paus­ta. Rokot­tei­ta on annet­tu usei­ta mil­jarde­ja, joten var­maan joku on kuol­lut aller­giseen reak­tioonkin, mut­ta säästyneitä ihmishenkiä on miljoonia.

   1. Hyvin las­ket­tu. Häm­men­tävän usein tois­tuu tuo argu­ment­ti, että rokot­teet eivät tor­juisi vakavia sairas­tu­misia, kun ker­ran teho-osas­tol­la on niin ja niin paljon kahdesti rokotet­tu­ja, jät­täen huomiotta se miten paljon heitä koko väestössä on.

    Tuo­han on yhtä has­su perustelu, kuin jos väit­täisi että korona ei ole järin vaar­alli­nen ikäih­misille, kos­ka suurim­mak­si osak­si teho-osas­toil­la ole­vat ovat alle 100-vuotiaita.

   2. Kyl­lä, olet oike­as­sa tuos­sa laskus­sa. Olen kuul­lut tuo­ta lukua tarkoitet­ta­van 30 ker­taa enem­män rokot­ta­mat­to­mia tehol­la. My bad. Näin se menee kun tämä raskas ilmapi­iri sumen­taa ajattelua. 

    On hyvä, että rokot­teet pitävät val­taosan ihmi­sistä pois tehol­ta. Kuitenkin nuorel­la ja ter­veel­lä on yhtä suuri, ellei suurem­pi ris­ki joutua sinne teholle itse rokot­teesta. Tämä on todet­tu hil­jat­tain mm. Japanis­sa jos­sa havait­ti­in että nuo­ril­la rokote on 7 ker­tainen ris­ki ver­rat­en tautiin. 

    Kukaan ei tiedä paljonko hait­to­ja ja kuolemia rokot­teet ovat aiheut­ta­neet, mut­ta niitä on tarpeek­si että valin­nan rokot­teet ottamis­es­ta on olta­va oma. Jo Vaersin tiedot viit­taa­vat kym­meni­in tuhan­si­in maail­man­laa­juis­es­ti. Ei ole rokotev­as­taista nos­taa esi­in jos­sakin rokot­teessa havait­tu­ja ongelmia. Pahin­ta on, että niitä on pyrit­ty salaa­maan ihmisiltä. Sik­si tuo Pfiz­erin tapaus on vakava. 

    Koroaan kuollei­den kes­ki-ikä Suomes­sa on 84. Tämä tau­ti ei ole rut­to ja mei­dän teho-osastopaikat riit­täi­sivät hyvin, jos puut­tuisimme taudin kulku­un jo aiem­min lääk­i­tyksin ja panos­taisimme parem­min ter­vey­den­hoitoon ihmis­ten syyl­listämisen sijaan.

    Jos ollaan valmi­ita muut­ta­maan niitä käsi­tyk­siä, niin nyt olisi siihen paik­ka. Asko Järvi­nenkin puhui 2020, että nyt olisi saata­va niitä nuo­ria sairas­ta­maan tau­ti, jot­ta lau­maim­mu­ni­teet­ti saavutet­taisi­in. Sil­loin kauhis­telin sitä itse ja nyt min­ulle on selvää, että hän oli oike­as­sa. Sairas­t­a­mi­nen tuo myös parem­man ja pidem­män immu­ni­teetin kuin rokote antaa. 

    Ihmis­ten pakot­ta­mi­nen otta­maan poten­ti­aalis­es­ti vaar­alli­nen rokote tau­ti­in, joka ei hänelle itselleen ole suurek­si vaarak­si, mut­ta joka ei silti auta estämään tois­t­en tar­tut­tamista, on mieletön­tä ja epäin­himil­listä. Mik­si tämän ymmärtämi­nen on niin vaikeaa? 

    Tämä pakot­tamisen kehi­tys aiheut­taa jo nyt suurem­pia henkisiä sydän­vau­ri­oi­ta yhteiskun­taan kuin korona. Inhimil­lisyys, luot­ta­mus ja empa­tia on rapau­tu­mas­sa. Sen huomioin­ti olisi myös oikeaa ter­vey­den­huol­lon politiikkaa. 

    Hyvää joulua ja kiitos vastauksesta.

   3. Kuitenkin nuorel­la ja ter­veel­lä on yhtä suuri, ellei suurem­pi ris­ki joutua sinne teholle itse rokot­teesta. Tämä on todet­tu hil­jat­tain mm. Japanis­sa jos­sa havait­ti­in että nuo­ril­la rokote on 7 ker­tainen ris­ki ver­rat­en tautiin. 

    En ole lukenut Japanin tutkimus­ta mut­ta tässä on Iso-Bri­tan­ni­as­ta: https://www.nature.com/articles/s41591-021–01630‑0.pdf (ja sit­tem­min kor­jat­tu https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full.pdf)

    Pfiz­er parem­pi kuin Mod­er­na tässä suhteessa.

    Ja Kanadas­ta: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1

    Tämä on huolestut­tavaa eri­tyis­es­ti kun puhutaan lap­sista ja nuorista miehistä.

  2. Kat­selin mainit­se­maasi VAERSin tilas­to­sivua. Kuolemia kuukau­den sisäl­lä roko­tuk­ses­ta on rapor­toitu 9 500 (VAERS, US Reports). Sivul­la maini­taan myös, että kuolemien syy-yhteyt­tä roko­tuk­seen ei ole todettu/varmistettu. Ihan nor­maal­isti Yhdys­val­lois­sa kuolee 200 000 — 300 000 ihmistä joka kuukausi. Ver­tailun vuok­si koron­aan on Yhdys­val­lois­sa kuol­lut viimeisen kah­den viikon aikana 20 000 ja kaiken kaikki­aan yli 800 000.

   1. Jos ver­tailee Col­vidi­in kuollei­den lukumäärää Yhdys­val­lois­sa ja Suomes­sa on Yhdys­val­lois­sa lukumäärä moninker­tainen johtuen myös siitä monel­la amerikkalaisel­la on enem­män mui­ta ns. elin­ta­so ja ns. sairauk­sia kuin suo­ma­laisil­la suh­teessa väk­iluku­un. Yhdys­val­lois­sa asuu eniten yli­pain­ois­ia OECD maid­en asukkaista. Kakkose­na on Bri­tan­nia. Joten en ver­tail­isi Yhdys­val­tain luku­ja Suomen kanssa vaan Suomea on edelleen hyvä ver­ra­ta mui­hin Pohjoismaihin.

 10. Olen (taas ker­ran) aika lail­la samaa mieltä Oden kanssa.

  Omikron lev­iää niin rajusti, että sen R:ää tuskin saa painet­tua alle yhden mil­lään järkevil­lä rajoi­tus­toimil­la. Olen odot­taval­la kan­nal­la, mur­taako Omikron Kiinan tiukan koronapuolustuksen.

  Gaut­en­gin tiedoista voi olla vaikea tehdä Suomeen sovel­tuvia johtopäätök­siä, kos­ka siel­lä jo aikaisem­mat vari­antit ovat riehuneet niin pahasti. Ihan alus­ta­vat tiedot UK:sta ker­to­vat, ettei Omikron ole sen vaarat­tomampi kuin deltakaan. Tilas­toista voi tehdä eri­laisen johtopäätök­sen, jos ei huomioi että Omikron tar­tut­taa rokotet­tu­ja ja taudin sairas­tanei­ta helpom­min, mut­ta he saa­vat pääsään­töis­es­ti vain lieviä oire­i­ta. Jos/kun Omikron on ihan yhtä vaar­alli­nen kuin deltakin (tai edes lähelle), niin edessä on tilanne jos­sa Suomes­sa teho­hoito ylikuor­mit­tuu pahasti ja kuolonuhre­jakin tulee paljon. Rajoi­tus­toimil­la voidaan vähän loiven­taa käyrää, mut­ta piik­istä tulee kuitenkin niin korkea, että sen vaiku­tus jäänee pienek­si. Kuten Joe Biden sanoi, edessä on kuole­man talvi rokot­ta­mat­tomille. Tosin myös riskiryh­mien pitää suo­jau­tua sik­si aikaa, että Omikro­nin hyökyaal­to on pyyhkäis­syt Suomen yli. Pahim­mil­la riskiryh­mäläisil­lä on onnek­si jo kol­mosrokot­teet annettuina.

  Tar­tun­tapi­ik­istä tulee niin korkea, että vain kri­it­tisim­mät tapauk­set varmis­te­taan testil­lä ja koko karan­teeniku­viokin pois­tuu. Se toiv­ot­tavasti mah­dol­lis­taa, ettei yhteiskun­nan kri­it­tiset toimin­not pysähdy tar­tun­to­jen vuok­si, vaan oireet­tomat ja vähäoireiset voivat käy­dä töis­sä, vaik­ka oli­si­vatkin saa­neet tartunnan.

  Ykkös- ja kakkos­roko­tuk­si­a­han Suomes­sa saa pop­up-pis­teestä jonot­ta­mat­ta, sen kuin vain marssii sisään. Rokot­ta­mat­to­muu­den valin­neet taita­vat kuitenkin olla jo niin syväl­lä poterois­saan, ettei tämäkään tilanne saa heitä muut­ta­maan mieltään. Päin­vas­toin, nau­reskel­e­vat vaan kun koron­a­pas­sikin pois­tuu käytöstä.

 11. Perustelusi “pul­lot­taa” rokot­ta­mat­tomat laske­mak­sesi parik­si vuodek­si ei oikein kestä kri­it­tistä tarkastelua, ellet sit­ten ole itsekin menos­sa pul­loon tai valmis rajaa­maan pul­lotet­tavia tarkemmin. 

  Sairaalaresurssien kannal­ta on merk­i­tyk­setön­tä kuin­ka paljon olet suh­teel­lis­es­ti vähen­tänyt omaa odotusar­voista kulu­tus­tasi — vain jäl­jelle jäävä absolu­ut­ti­nen määrä merk­it­see. Vaik­ka siis rokot­tau­tu­tuneena 70-vuo­ti­aana olet laskenut omaa (korona-)tehohoitoriskisi suun­nilleen kym­menyk­seen alku­peräis­es­tä, olet silti suun­nilleen yhtä suuri resurssien kulut­ta­ja kuin 40-vuo­tias rokot­tam­a­ton. Jos siis olet valmis sulke­maan nämä nelikymp­piset, sin­ul­la on syytä olla perus­teet mik­si sin­un aiheut­ta­man kuor­man pitäisi olla hyväksyt­täväm­pää kuin heidän.

  Voit toki väit­tää “tehneesi oman osu­ute­si”, kun rokot­tauduit, mut­ta täl­löin peruste ei selvästikään enää ole vain sairaalaresurssien kulu­tuk­sen vähen­tämi­nen. Sairaalaresurssien kannal­ta kun on yhden­tekevää, kuin­ka paljon koet oman osu­ute­si tulleen tehdyksi.

  1. Virossa tehti­in syksyl­lä päätös, että kun teho­hoitoon voitiin/voidaan ottaa vain osa vakavasti sairas­tuneista korke­as­sa tar­tun­tati­lanteessa, niin 1 indikaat­tor­eista teho­hoitoon pääsyyn siel­lä on roko­tuk­set. Perustelu­na ker­rot­ti­in se, että rokote­tu­il­la mah­dol­lisu­us hyö­tyä pitkästä,usein viikko­jen, teho­hoito­jak­sos­ta on tutkimustiedon val­os­sa parem­pi kuin rokot­ta­mat­tomil­la. Ja se san­ot­ti­in julkises­ti, Viron lääkärili­iton toimes­ta. Ihan rel­e­vant­ti asia ker­toa ajois­sa, jos­sa on mukana kan­nus­tus- tai kiristy­se­le­ment­ti kat­san­tokan­nas­ta riip­puen. Ainakin se voi muut­taa ihmis­ten toim­intaa joka on lop­pu­jen lopuk­si olennaisinta.

 12. Tuorem­paa ja täs­mäl­lisem­pää tietoa Omi­cronin vaarattomuudesta.

  - South Africa has said 80 per cent, Scot­land has said 66 per cent and Den­mark has said 60 per cent. *
  — Today BBC: “Omi­cron up to 70% less like­ly to need hos­pi­tal care” **
  — Vas­tus­tuskyvys­tä, tan­skalaisen tutkimuk­sen mukaan luon­nolli­nen vas­tus­tuskyky on selvästi parem­pi kuin rokot­teen avul­la saatu lyhykestoinen vastustuskyky. ***

  Hyviä uutisia siis, toiv­ot­tavasti kaik­ki onnis­tu­vat saa­maan Omikron sinä aikana kun rokot­teen suo­ja on hyvin voimis­saan. Näi­den tieto­jen perus­teel­la on minus­ta hyvät peruste­lut vähen­tää pelon­li­et­son­taa, oikeaan suun­taan men­nään ja ennen pitkää kaikil­la on hyvä luon­nol­lista vas­tus­tuskykyä. Onnekkaim­mat ehkä sai­vat sen kun rokot­teen tehos­ta oli jotain jäl­jel­lä ja uhkarohkeat sit­ten ilman rokotetta…

  En näe näi­den tieto­jen perus­teel­la syytä vas­takkainaset­telu­un. En tiedä mis­tä se pakko vas­takkainaset­telu­un tulee, joh­tu­isiko­han se pelosta, medi­an lietsontaa? 

  “teho­hoitopaikat, sil­lä niitä ei ole mah­dol­lista lisätä edes rahal­la” väit­teestä olen ihmeis­sään että mihin tämä oikein perustuu. 

  Suomes­sa onnis­tut­ti­in pystyt­tämään mes­sukeskuk­seen pystyt­tämään vara­sairaalan jota tosin ei tarvit­tu käyt­tää. On myös san­ot­tu pul­lonkaulan ole­van käsi­paripu­ut­teessa, ja sik­si ei kap­a­siteet­tia onnis­tu­ta nos­ta­maan. Sekään ei näytä pitävän paikkansa kun viime päiv­inä ollaan uuti­sista voin­ut lukea että vapaae­htoisia on ilmoit­tau­tuneet rokot­ta­jik­si ja jälji­tys­töi­hin j.n.e. mut­ta näitä resursse­ja ei hyö­dyn­netä jostain kum­man syystä. 

  Ok, ehkä laadus­ta hiukan jou­tu­isi tin­kimään mut­ta on se silti käsit­tämätön­tä että aidos­sa kri­i­sis­sä ei höy­dyn­netä kaikkia tar­jol­la ole­vat käsi­par­it. Tai tämä ei sit­ten oikeasti ole aito kri­isi? Putk­inäkö tässä asi­as­sa on var­masti kaik­ista asioista hölmöin.

  * https://www.spectator.co.uk/article/will-omicron-overwhelm-the-nhs-the-crucial-missing-data
  ** https://www.bbc.com/news/health-59769969
  *** https://files.ssi.dk/covid19/gennembrudsinfektion/rapport/gennembrudsinfektion-covid19-uge49-2021-ji88

  1. Eteläafrikkalais­ten luon­nolli­nen vas­tus­tuskyky on paljon parem­pi kuin suo­ma­lais­ten luon­nolli­nen vas­tus­tuskyky johtuen yksinker­tais­es­ti maid­en yleis­es­tä hygien­ia tasos­ta. En tiedä mihin dataan tan­skalaisen tutkimukus johon viitaat perus­tuu. Rokote­tu­i­hin? Luul­tavasti. Tan­skas­sa on suurem­pi rokotekat­tavu­us kuin Suomessa.

 13. Huhtiku­us­sa 2020. Tilan­neku­va muut­tui nopeasti. Rokote olikin tulos­sa olen­nais­es­ti nopeam­min, tau­ti oli huo­mat­tavasti vähem­män tart­tu­va kuin oli luul­tu ja se oli sairas­tuneille paljon pahempi kuin oli kuviteltu.

  Osmon katse ja muisti ei taaskaan oikein ulo­tu Suomen rajo­jen ulkop­uolelle. Helmiku­us­sa 2020 Kiinas­sa julka­isti­in arvioi­ta että kuolleisu­us (IFR) olisi tyyli­in 0.9% [1], 0.5%-0.8% [2]. Sit­ten maalisku­us­sa tuli Englan­nista Impe­r­i­al Col­le­gen paljon huomio­ta saanut raport­ti, jos­sa arvioiti­in että 0.9% [3]. Suomes­sa THL, aikalail­la vas­toin kan­sain­välistä lin­jaa, aluk­si arvioi kuolleisu­udek­si 0.05%-0.1% [4]. Sit­ten huhtiku­us­sa THL oli jo vähän kor­jan­nut arvio­taan: 0.1%-0.2% [5].

  Tuo Osmon “tilan­neku­va muut­tui nopeasti” tarkoit­taa lähin­nä että kun Suomes­sa oli aluk­si muo­dostet­tu tilan­neku­va ikäänkuin “eril­lisviruk­ses­ta” (että viruk­sel­la olisi Suomes­sa ihan eri­laiset omi­naisu­udet kuin muual­la) niin tästä kansal­lis­es­ta tilan­neku­vas­ta alet­ti­in hil­jalleen luop­umaan, kos­ka (a) ris­tiri­ita koti­maisen ja ulko­maisen tiedon välil­lä kasvoi liiankin ilmi­selväk­si, ja (b) eihän ajatuk­ses­sa ole jär­jen hiventä.

  Että jos seurasi tilan­net­ta rajoittuen vain Suomen lehdis­töön, ja vain muu­tami­in Suomes­sa julk­isu­udessa esil­lä olleeseen THL:n henkilöi­hin – kuten Osmokin valitet­tavasti rajoit­tui – niin joo, tilan­neku­va muut­tui nopeasti, ja tau­ti oli pahempi kuin Suomes­sa oli kuviteltu.

  [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102527/

  [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7074479/

  [3] https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-9-impact-of-npis-on-covid-19/

  [4] https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8068ec10

  [5] https://thl.fi/documents/10531/5814325/THL+korona+mallinnuswebinaarin+kalvot+20.4.2020.pdf/cc23f5f0-87a0-8080–7b5c-121b5532bf5c

  1. Minä arvioin aika pien kuolleisu­udek­si neljä promil­lea. Se on nyt Suomes­sa viral­lis­es­ti kuusi promil­lea, mut­ta sil­loin mukana ovat vain rek­isteröidyt sairas­tuneet. Jos ole­tamme sairas­tunei­ta olleen kaksinker­tainen määrä, tap­pavu­us olisi kolme promil­lea. Tässä on erit­täisn suuria vai­htelui­ta maid­en välil­lä riip­puen siitåä, kuin­ka avoimesti tau­ti päästet­ti­in van­hus­ten hoito­laitok­si­in, jois­sa on ullut yli puo­let Suomes­sakin kuolleista.

   1. Jos kir­joituk­sesi kuvasi muiden kuin oman tilan­neku­vasi muut­tumista niin sit­ten ymmärsin sen väärin, ja pahoit­te­len että kir­joitin noinkin rumasti.

   2. Yritin kuvba­ta yleistä käsi­tys­tä epidemiasta.
    Sil­loin maalisku­us­sa 2020 kunb yleinen kon­sen­sus epi­demi­olo­gien kesu­udessa oli, että epi­demi­aa ei voi pysäyt­tää, ei min­ulle ollut eväitä olla eri mieltä.

   3. Ode
    ”kun yleinen kon­sen­sus epi­demi­olo­gien kesu­udessa oli, että epi­demi­aa ei voi pysäyt­tää, ei min­ulle ollut eväitä olla eri mieltä.”

    Jotenkin epi­demi­olog­it oli­vat kum­minkin saa­neet päähän­sä, että sitä ei juuri kan­na­ta edes hidas­taa vaan päin­vas­toin, ajaa teho-osas­tot täy­teen ja painaa hana poh­jas­sa koko väestö läpi. Ihan kuin olisi tiedet­ty tarkalleen, kuin­ka sairaus käyt­täy­tyy ja mitä kaikkia se aiheuttaa.

    Minus­ta uuden taudin kohdal­la sem­moinen muu­ta­man viikon jar­ru­tus pelkästään sik­si, että nähdään kuin­ka hom­ma ete­nee muual­la Euroopas­sa ja mitä tar­tun­noista seu­raa ja kuin­ka sairai­ta kan­nat­taisi hoitaa, on ihan järkevää riskienhallintaa.

   4. Alku­peräi­nen debat­ti kuolleisu­ud­es­ta kos­ki viruk­sen laa­jaa lev­iämistä väestössä ennen roko­tusten alka­mista, mitä Suomes­sa ei koskaan ennen roko­tuk­sia tapah­tunut. Covid ei Suomes­sa myöskään tasais­es­ti tar­tut­tanut eri ikälu­okkia ja riskiryh­miä. Sikäli kun kuolleisu­us­lu­vuista kan­nat­taa edes keskustel­la, niihin vaikut­ta­vat paljon maid­en välil­lä vai­htel­e­va ikä­jakau­ma kuten viruk­sen lev­iämisnopeus. Kuolleisu­us myös väheni 2021 jo ennen roko­tuk­sia hoidon kehittyessä.
    Esimerkik­si Etelä-Afrikas­sa hyvin nuores­sa väestössä covidi­in las­ket­tu ylikuolleisu­us oli noin 0.4–0.45% koko väestöstä, kun jois­sakin provins­seis­sa vas­ta-ainei­ta tar­tun­noista löy­tyi noin 70% väestöstä.

    En ole Suomes­sa näh­nyt mitään kun­nol­lista arvio­ta tar­tun­nan saanei­den lukumäärästä. Mis­tä lukusi ovat peräisin? Posi­ti­ivis­ten testi­t­u­lok­sien lukumäärässä luulisin väistämät­tä ole­van myös use­ampia testi­t­u­lok­sia samoil­ta ihmisiltä.

  2. Hyvä että THL:n omi­tu­isia esi­tyk­siä muis­te­taan kyseenalais­taa. Maalisku­us­sa 2020 ei muutenkaan ollut kon­sen­sus­ta epi­demi­olo­gian pysäyt­tämistä vas­taan, vaan jo päin­vas­toin. Muu­ta­ma val­tioiden hallintoa lähel­lä ollut epi­demi­olo­gi epäili rajoi­tusten poli­it­tista mah­dol­lisu­ut­ta vielä helmiku­us­sa, mut­ta myöhem­min näitä löy­tyi enem­män vain olemat­toman tutkimus­taus­tan omaavien virkami­esten tahol­ta esim Ruot­sista ja THL:stä.

 14. Verneri:
  “vain jäl­jelle jäävä absolu­ut­ti­nen määrä merkitsee.”

  Ja kun kaikkien tial­sto­jen mukaan rokot­ta­mat­tomat täyt­tävät teho-osas­tot, siitä päät­telet että rajoituk­set pitää laittaa…rokotetuille?

  1. Halu­an että rajoi­tusten peruste­lut ja toimen­piteet ovat keskenään lin­jas­sa. Lisäk­si toivoisin että ne kohdis­tu­vat suurim­man kuor­man aiheuttaville.

   THL:n Koronaroko­tusten vaikut­tavu­us Suomes­sa [1] tilas­to­ja vilkaise­mal­la men­neen syksyn (01.09–30.11) teho­hoidon toden­näköisyys per tapaus jär­jestää ihmis­ryh­mät seuraavasti:

   50–69-vuotiaat rokot­ta­mat­tomat (4.7%)
   70+-vuotiaat rokot­ta­mat­tomat (4.7%)
   70+-vuotiaat rokote­tut (1.6%)
   30–49-vuotiaat rokot­ta­mat­tomat (0.8%)
   50–69-vuotiaat rokote­tut (0.7%)
   12–29-vuotiaat rokot­ta­mat­tomat (0.1%)
   30–49-vuotiaat rokote­tut (0.04%)
   12–29-vuotiaat rokote­tut (0%)

   Tässä rokote­tu­il­la tarkoi­tan “täyt­tä roko­tus­sar­jaa” ja sivuutin osit­taiset roko­tus­sar­jat ryh­mien pienu­u­den takia.

   Jos siis teho­hoitoka­p­a­siteetil­la perustellen rajoituk­set asete­taan lev­eäl­lä pens­selil­lä rokot­ta­mat­tomille (ml. tuo 12–29-vuotiaiden rokot­ta­mat­tomien ryh­mä), annetaan ymmärtää 50+-vuotiaiden (rokotet­tu­jen) aiheut­ta­man kuor­man ole­van vähem­män merkit­tävä, vaik­ka näin ei selvästikään ole.

   Kos­ka rajoi­tus­toimet kohdis­tu­vat ovat luon­teeltaan yksilön­va­pauk­sia rajoit­tavia, on niiden perustelu­jen syytä ottaa huomioon yksilöi­den huo­mat­ta­van eri­laiset riskitasot.

   [1] https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19inci/fact_epirapo_covid19inci

   1. Mie­lenki­in­toinen laskel­ma, mut­ta et ole tehnyt sitä oikein. Sin­un pitäisi suh­teut­taa se koko pop­u­laa­tioon eikä tar­tun­nan saaneisi­in, kosa nyt sin­ul­ta jää huomioimat­ta kokon­aan, että rokote suo­jaa myös tar­tunnal­ta vaikkakin vain noin 80 pros­entin ver­ran. Jos jaat 70 + vuo­ti­aiden roko­tyet­tu­jen osu­u­den viidel­lä, he solah­ta­vatkin 30–49 vuo­ti­aiden rokot­ta­mat­tomien alle. Joskus kun aikaa jää, yritän tehdä tuon laskel­man osa­puilleen, joskin se ei ole ihan help­poa jo senkin vuok­si, että rokotekat­tavu­us on muut­tunut syksyn mittaan.

   2. Vrneri Koso­nen

    Tuo­han oli hyvä tuo lähet­tämäsi link­ki. Minä tulk­it­sen sitä näin:
    Rokote­tut 70+ vuo­ti­at 838000 henkeä 287 sairaalaan joutunutta.
    Rokot­ta­mat­tomat 30–49 vuo­ti­aat, 220 000 henkeöä, 315 sairaalaan joutunutta.
    Miljoon­aa henkeä kohden: 

    Rokot­ta­mat­tomat 30–49 ‑vuo­ti­aat 1432
    Rokote­tut + 70 ‑vuo­ti­aat 343

    I rest my case!

   3. Lyhyel­lä aikavälil­lä tuo on täysin järkevä tulk­in­tat­a­pa. Tämä ei silti riitä siirtämään 70+-rokotettujen aiheut­ta­maa kuor­maa 12–29-vuotiaiden rokot­ta­mat­tomien alle, joten vaatisin yhä perustelu­ja “luvas­ta” aiheut­taa kuor­maa heitä enemmän.

    Tulk­in­tata­van ongel­ma on kuitenkin ajan myötä tapah­tu­va (oireel­lisia) tar­tun­to­ja estävän immu­ni­teetin heikken­e­m­i­nen. Käytän­nössä jo Delta-muunok­sen kohdal­la 80% suo­ja tar­tun­taa vas­taan on toivea­jat­telua viimeistään neljän kuukau­den jäl­keen, eri­tyis­es­ti tätä suo­jaa eniten tarvit­se­vis­sa ryh­mis­sä (immuu­nipu­u­tok­sel­liset, eläkeikäiset), joil­la lähtö­ta­sokin on vain tuo­ta luokkaa. Neljän kuukau­den kohdal­la puhutaan ennem­min 50% tar­tun­ta­suo­jas­ta koko väestön osalta ja heikom­man immu­ni­teetin omaav­il­la taas huonom­mas­ta. Vakavaa tau­tia vas­taan tule­va n. 90% pudo­tus näyt­tää toki säi­lyvän hyvin ja on tasaisem­pi kaikissa ryhmissä.

    Omi­cronin kohdal­la vas­ta-ainei­den heiken­tyneen tehon vuok­si suo­ja-aika lie­nee lyhyem­pi, joskin kol­mas roko­tus aut­taa toista korkeam­man vasta-aine(lähtö)tason kaut­ta. Nämäkin vas­ta-aineet kuitenkin mitä toden­näköisim­min vähenevät suun­nilleen samaa tah­tia. Sairaalakuor­mi­tuk­sen vähen­e­m­i­nen kaikkien tar­tu­to­jen kohdal­la vaikut­taa myös uskot­taval­ta, joskin luvut ovat vielä epä­selvät (mit­tarista ja opti­mis­min asteesta riip­puen 40–80% vähemmän).

   4. Lyhy­taikainen suo­ja on siis ongel­ma, kos­ka yhdyn näke­myk­seesi siitä, että val­taosa meistä tulee saa­maan tar­tun­nan viimeistään keskip­itkäl­lä aikavälil­lä (~ kak­si vuot­ta), joskin olin tätä mieltä jo Deltan ollessa valtavirus.

    Vas­ta-aine­ta­son ollessa hyvässä kun­nos­sa, tar­tun­ta päät­tyy pääsään­töis­es­ti lievil­lä tai olemat­tomil­la oireil­la ylähen­gi­tys­teis­sä, jon­ka myötä myös limakalvoim­mu­ni­teet­ti kehit­tyy. Muu­ta­man kuukau­den päästä tuor­eim­mas­ta roko­tuk­ses­ta (vas­ta-aine­ta­so­jen tiput­tua) oireet sen sijaan siir­tyvät vakavam­paan suuntaan.

 15. Hyvää ana­lyysiä taas. Kiitos siitä.

  Roko­tus­passin muut­ta­mi­nen tar­tun­to­ja estävästä rokot­ta­mat­to­mia suo­je­vak­si olisi ilmi­selvä ratkaisu. Rajoi­tusten per­im­mäi­nen tatkoi­tus on suo­ja­ta ter­vey­den­hoitoa ja vält­tää vakavia tapauk­sia. Ei varsi­nais­es­ti estää tar­tun­to­ja. Jo yksi piik­ki pitäisi riit­tää koron­a­pas­si­in. Jos jatkos­sa pitää ottaa kolme piikkiä pas­si­in, voi olla vähem­män moti­vaa­tio­ta ottaa ensim­mäi­nen, kos­ka sil­lä ei saa pas­sia. Pitää odot­taa viikkokau­sia ennen kuin saa kol­man­nen piikin.

 16. Koron­a­pas­sia perustel­laan sil­lä, että suo­jel­laan rokot­ta­mat­to­mia. Jos ker­ran taudin sairas­t­a­mi­nen suo­jaa, mik­si ei pas­sia saa pelkäl­lä taudin sairas­tamisel­la? Tätä ei tutkimuk­sil­la pysty perustele­maan vaan ain­oas­taan asen­teil­la, luu­loil­la, oletuksilla…

 17. THL:n Mika Salmi­nen lausu­uu myös kysymyk­sen miten pitkässä juok­sus­sa hal­li­taan tau­tia jota ei ole katoa­mas­sa. [1]. Yhdis­tet­tynä tietoon että kansa van­he­nee reip­paasti ja että rajoituk­set oikeasti aiheut­ta­vat moninker­tainen hait­taa [2] viruk­seen näh­den ei jäänee epä­selväk­si mikä on se oikea tapa tak­la­ta ongelmat. 

  Se mitä WHO:n epi­demiao­hjeis­sa vuodes­ta 2019 ja mitä Great Bar­ring­ton Dec­la­ra­tionkin ker­ro­taan. Great Bar­ring­ton Dec­la­ra­tion on viime aikoina saanut uuden nos­teen, eli yhä enenevis­sä määrin ihmiset alka­vat tul­la järki­in­sä ja hyväksyä mikä lop­pu­jen lopuk­si oli oikea ja yksinker­tainen asia alus­ta lähtien. 

  Har­mit­ta­maan jää vaan että ne hätä­housut ja pelon­li­et­so­jat jot­ka sitä strate­giaa mus­ta­maala­si­vat tuskin koskaan tule­vat otta­maan vas­tu­un siitä tuhos­ta mitä ovat turhaan aiheuttaneet.

  [1] https://www.kauppalehti.fi/uutiset/thln-mika-salminen-lausuu-synkan-arvion-koronan-kestosta-tahan-pitaa-kylla-varautua/c68679af-731e-4b3d-8a84-9a49882590c7
  [2] http://www.sfu.ca/~allen/LockdownReport.pdf
  [3] https://gbdeclaration.org/

 18. Suomes­sa on mah­dol­lista tehdä hoito­tah­to. Voisiko rokot­ta­mat­tomille tar­jo­ta vapau­tus­ta rajoituk­sista sil­lä, että he allekir­joit­ta­vat hoito­tah­do joka kieltää koron­a­hoito­jen antamisen?

  1. Täl­läi­nen toimen­pide on jo ole­mas­sa esimerkik­si covid kohdal­la Sin­ga­pores­sa jos­sa on julki­nen ter­vey­den­huolto Sin­ga­poren kansalaisille.

 19. Sit­ten on tie­tys­ti se perus­tus­la­ki, jon­ka tul­kit­si­joi­den mie­les­tä perus­oi­keuk­sis­ta vähä­pä­töi­sin on oikeus elä­mään, jon­ka pitää väis­tää kaik­kia mui­ta perus­oi­keuk­sia. Arggh!

  Tuo perus­tus­la­ki on kyl­lä mie­lenki­in­toinen eläin. “Jokaisen yksi­tyiselämä, kun­nia ja koti­rauha on tur­vat­tu. ” tarkoit­taa, että tilas­toti­etoa teho­hoitoon joutuneista ei saanut pitkään aikaan julka­ista. Toisaal­ta “Jokaisel­la on oikeus lupaa han­kki­mat­ta jär­jestää kok­ouk­sia ja mie­lenosoituk­sia sekä osal­lis­tua niihin.” ei tarkoi­ta, etteikö kokoon­tu­misia voitaisi silmää räpäyt­tämät­tä kieltää. “Suomen kansalaisel­la ja maas­sa lail­lis­es­ti oleskel­e­val­la ulko­maalaisel­la on vapaus liikkua maas­sa” taisi sen­tään aiheut­taa pien­tä jar­ru­tus­ta kun uusi­maa sul­jet­ti­in. Ja “Jokaisel­la on oikeus lain mukaan han­kkia toimeen­tu­lon­sa val­it­se­mal­laan työl­lä, ammatil­la tai elinkeinol­la.” ei kukaan viit­si edes maini­ta kun eri toimi­alo­ja pakote­taan sulke­maan oven­sa vuorokau­den varoitusajalla. 

  Minä ehdot­taisin pakol­lista koron­a­hoito­vaku­u­tus­ta jos ei halua rokotet­ta ottaa. Meil­lä on hyvänä mal­li­na pakolli­nen liiken­nevaku­u­tus, jos­ta kate­taan liiken­neon­net­to­muuk­sien aiheut­ta­mat kokon­aiskus­tan­nuk­set, ei vain kelan osu­ut­ta. Juuri kukaan ei tietääkeni vali­ta liiken­nevaku­u­tuk­sen perus­tus­lain­vas­taisu­ut­ta, joten koron­a­hoito­vaku­u­tuk­senkaan ei pitäisi ongelmia aiheut­taa. Ketään ei pakote­ta otta­maan roko­tuk­sia (mikä suo­raan san­ot­tuna henkilöko­htais­es­ti olisi aika vas­ten­mieli­nen aja­tus), mut­ta toisaal­ta odotan kyl­lä että ne, jot­ka rokotet­ta eivät ilman lääketi­eteel­lisiä perustei­ta ota, kan­ta­vat vähin­tään val­in­tansa suo­rat kustannukset. 

  Ja ennen kuin kukaan ehtii kiihtymään ja ihmettelemään että sokrin ja ras­van syön­nistäkin pitäisi sit­ten ottaa vkau­u­tus, niin kyl­lä. Jos tun­nis­te­taan jokin asia jos­sa ihmisen omat valin­nat aiheut­ta­vat painet­ta sairaan­hoitokus­tan­nuk­si­in, ne pitäisi kerätä valin­nan tehneiltä vaku­u­tuksi­na tai veroina laajemminkin.

  1. Jos tun­nis­te­taan jokin asia jos­sa ihmisen omat valin­nat aiheut­ta­vat painet­ta sairaan­hoitokus­tan­nuk­si­in, ne pitäisi kerätä valin­nan tehneiltä vaku­u­tuksi­na tai veroina laajemminkin.

   Tuo on peri­aat­teessa hyvä ja kan­natet­ta­va aja­tus, mut­ta siinä on se vika, että nuo vaku­u­tus­mak­sut nou­se­vat äkkiä niin korkeik­si, että niil­lä, joiden pitäisi ne mak­saa, ei ole varaa niitä mak­saa. Ja sit­ten ollaan taas veron­mak­sajien kukkarol­la, eli har­joituk­sen hyö­ty oli hyvin vähäi­nen ja saati­in vain aikaan yksi uusi byrokraat­ti­nen väli­por­ras rahas­ta­maan oma siivun­sa jär­jestelmästä… 😉 Se on sit­ten ihan toinen jut­tu, jos muute­taan Suo­mi yövar­ti­javal­tiok­si. Sil­loin ehkä syn­ty­isi yksi­ty­isiä hyvän­tekeväisyysor­gan­isaa­tioi­ta, jot­ka hoitaisi­vat niitä, joil­la ei vaku­u­tus­ta ole, eli siir­ryt­täisi­in veroil­la rahoite­tus­ta jär­jestelmästä vapaae­htois­es­ti rahoitettuun.

 20. HUS laskel­mat rokot­ta­mat­tomien kus­tan­nuk­sista pitäisi var­masti laskea uud­estaan tuor­eim­mil­la tiedoilla.

  Jos rokot­tam­a­ton mak­saa 1500 € vaku­u­tuk­se­na. Jos hän sairas­tuu ja kuolee niin hän ei kuor­mi­ta ter­vey­den­hoitoa enää eikä aiheuta van­hus­ten­hoidon kus­tan­nuk­sia j.n.e. Jos hän taas selviää niin hän saa parem­pi ja pitkäkestoisem­pi suo­ja eikä tarvitse rokottautua.

  Ver­rataan hänet rokotet­tuun, 40 vuot­ta vielä elävään ja kak­si ker­taa lop­puelämästään piikitet­täväk­si joutu­vak­si. Piikit­tämiseen kuluu piikitet­tävän (tun­ti ~ 15 €) että piikit­tävän aikaa (puoli tun­tia ~7,5 €) ja siihen rokote päälle ~10 €, niin tämä on muuten kalli­impi malli yhteiskun­nalle. (15 + 7,5 + 10) x 2 x 40 = 2600 €.

  Tekemäl­lä ihmis­es­tä piik­istä riip­pu­vainen näyt­tää tule­van yhteiskun­nalle kuitenkin kalli­impi vai­h­toe­hto kuin luon­nolli­nen, parem­pi ja pitkäkestoisem­pi immuniteetti. 

  Tun­tuu, vaik­ka karkeal­la lasken­nal­la) että taas palataan siihen että opti­maal­isin vai­h­toe­hto, sekä ter­vey­dessä että rahas­sa mitat­tuna, on riskiryh­mien suo­jelu ja rokot­ta­mi­nen (focused pro­tec­tion) kun muut pitävät pyörät pyörimässä.

 21. Minä ehdot­taisin pakol­lista koron­a­hoito­vaku­u­tus­ta jos ei halua rokotet­ta ottaa.

  Olen ajatel­lut samaa ja laskeske­lin jokunen päivä sit­ten että tuol­lainen vaku­u­tus mak­saisi min­ulle ~300 euroa vuodessa (laskel­ma perus­tuu tosin Deltan riskei­hin). Mak­saisin heti.

 22. Miten v. 1984 saati­in onnis­tu­maan pakolli­nen polioroko­tus ilman mitään poikkeuslake­ja — lyhyessä ajas­sa 95% suo­ma­lai­sista otti sok­eri­palas­sa rokot­teen? Nykyi­nen meno on aika kuh­nailua siihen verrattuna 🙂

  1. “Miten v. 1984 saati­in onnis­tu­maan pakolli­nen polioroko­tus ilman mitään poikkeuslake­ja — lyhyessä ajas­sa 95% suo­ma­lai­sista otti sok­eri­palas­sa rokot­teen? Nykyi­nen meno on aika kuh­nailua siihen ver­rat­tuna 2

   Se oli sitä aikaa, kun maail­mas­sa oli muitakin asioi­ta kuin perusoikeuksia.

  2. Tuo sok­eri­palas­sa jaet­tu polio lääke ei ollut roko­tus vaan lääke. Polio on hyvin eri­lainen tau­ti kuin covid joten lää­keen jako on helpom­paa. Lisäk­si polion hävit­tämi­nen oli tuol­loin WHO:n pääasialli­nen kam­pan­ja kuten oli isorokon hävit­tämi­nen. Covidia ei voi hävit­tää vaan sen lev­iäm­mistä voi rokot­tei­den avul­la jarruttaa.

 23. Ossi Tiiho­sen koti­sivu­jen läh­teet ovat pääasi­as­sa vai­h­toe­htois­t­en medioiden julka­isu­ja joiden tieteelli­nen tutkimus lois­taa pois­sa kokon­aan pois­sa olol­laan .Yhtä hyvin voisi joku
  vai­h­toe­htoinen his­to­ri­oit­si­ja argu­men­toi­da että Juha Kärkkäisen julkaise­ma Mag­neet­ti­me­dia on paljon luotet­tavampi holokaustin tutkimuk­sen lähde kuin Vad Yashemin tai lukuis­ten yliopis­to­jen vuosikym­menten tekemä holokausti tutkimus vaik­ka Mag­neet­ti­me­dia ei edes tun­nus­ta että keski­tysleire­jä on ole­mas­sa ja kiistää kokon­aan ettei niitä olisi raken­net­tu Sak­san toimes­ta ollenkaan toisen maail­man­so­dan aikana.

 24. Blo­gis­sa on paljon asi­aa — jälleen ker­ran. Mut­ta läh­es kaikessa keskustelus­sa tup­paa uno­h­tu­maan se, että tähä­nas­tisen pan­demi­an puo­livälis­sä teho­hoitoon pää­tyneistä 88 % oli yli­pain­ois­ia (BMI > 25) ja 50 % lihavia (BMI > 30). Muis­takin altistavista tek­i­jöistä moni liit­tyy elin­tapoi­hin. Osa toki sel­l­aisia, joi­ta on vaikea kor­ja­ta, kun epäter­veel­lis­ten elämän­tapo­jen polkua on riit­tävän pitkään kulkenut. Rokotekeskustelus­sa kuitenkin uno­htuu, että nivas­ka rokot­ta­mat­to­muu­den ohel­la vakavalle tau­timuodolle altistavia syitä liit­tyy elämän­val­in­toi­hin eivätkä ne ole mikään väistämätön luon­non­la­ki. Mak­su­ton rokote on toki helpom­pi ja nopeampi lääke kuin vaikka­pa kun­toilu tai ter­veelli­nen ruokavalio. Mut­ta jos lähde­tään vakavasti keskustelu­un yksilön omas­ta vas­tu­us­ta ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tamises­sa, niin se on sil­loin reilua tehdä kokon­ais­val­tais­es­ti eikä yksisilmäis­es­ti pelkästään koronaroko­tuk­sien näkökulmasta

  1. Markus Johans­son:
   “jos lähde­tään vakavasti keskustelu­un yksilön omas­ta vas­tu­us­ta ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tamises­sa, niin se on sil­loin reilua tehdä kokon­ais­val­tais­es­ti eikä yksisilmäis­es­ti pelkästään koronaroko­tuk­sien näkökulmasta”

   Tämähän on ihan puh­das sumu­tusyri­tys, kos­ka ei tässä ehditä käy­dä kokon­ais­val­taista keskustelua.

   Nyt vaan pakko­roko­tuk­sia / tiukkaa koron­a­pas­sia eteen­päin. Kun hom­ma on enem­män tai vähem­män taputel­tu, voidaan ihan hyvin keskustel­la siitä, mikä on ihmisen oma vas­tuu. Se onkin päässyt nykyi­aikana kokon­aan uno­h­tu­maan ja var­maankin olisi syytä päivit­tää näke­myk­siä ja käytän­töjä monil­ta osin.

   Vas­tu­u­ta ei nykyaikana oikeas­t­aan ole mis­tään. Ihmisil­lä on pelkkiä peru­soikeuk­sia. Ei ole paljoa myöskään kansalaisvelvol­lisuuk­sista jäl­jel­lä, kun edes tuhan­sia ihmisiä tap­pa­van epi­demi­an tal­tut­ta­mi­nen ei niihin kuulu. 

   Tähän on todel­lakin saata­va muu­tos­ta ja koronaroko­tus on sil­lä tiel­lä se aivan ensim­mäi­nen etappi.

  2. Yli­paino ja lihavu­us var­masti han­kaloit­ta­vat koronas­ta selviämistä, mut­ta eivät nuo 88% vähin­tään yli­pain­ois­ia ja 50% lihavia teholle joutuneista koron­apoti­laista kuitenkaan oikein ker­ro että nor­maali­pain­ois­il­la ei olisi syytä huoleen. Muis­te­taan nimit­täin, että THL:n mukaan yli 30-vuo­ti­aista suo­ma­lai­sista aikui­sista vähin­tään yli­pain­ois­ia on 63 pros­ent­tia nai­sista ja 72 pros­ent­tia miehistä. Lihavia on nai­sista 28 ja miehistä 26 prosenttia.

   Eli koron­aa tehol­la pote­vista on paljon yli­pain­ois­ia ja merkit­tävis­sä määrin myös lihavia jo ihan sik­sikin, että heitä nyt ylipäätäänkin on väestössä niin paljon. Ja vaik­ka nor­maali­pain­ois­ia tai hoikkia on kään­täen aika vähän, niin silti heitäkin teholle riittää.

   Näi­den luku­jen val­os­sa näyt­tää että nor­maali­pain­oisu­us tiput­taa riskiä saa­da teho­hoitoa vaa­ti­va tau­timuo­to ehkä noin puoleen yli­pain­oisen riskistä, mikä toki aut­taa, mut­ta on pien­tä ver­rat­tuna siihen, kuin­ka rokot­tau­tu­mi­nen tiput­taa riskin suo­raan kym­meniä ker­to­ja alemmaksi.

   Jos täl­laista tarkastelua tarkem­min tek­isi, niin pitäisi ottaa huomioon myös kor­re­laa­tio rokot­tau­tu­mat­to­muu­den ja muuten epäter­veel­lis­ten elin­tapo­jen välil­lä, jota sitäkin lie­nee olemassa.

   Kuin­ka suuri osa teholle joutuneista yli­pain­oi­s­ista tai lihav­ista ovat myös rokottautumattomia?

 25. Olen ihme­tel­lyt mik­si uuden vari­antin kohdal­la san­o­taan, että nyt se menee koko väestön läpi, vaik­ka tiedämme ettei mikään virus mene ker­ral­la väestön läpi. Ei edes koro­nan aikaisem­mat vari­antit, oli rajoi­tusten taso mikä tahansa. Nämä ole­tuk­set täy­tyy perus­tua mallinuk­si­in, mis­sä väestö on täysin homogeeni­nen? Todel­lisu­udessa­han ihmiset ovat hyvin klus­teroitunei­ta ja kun näis­sä saavute­taan tarvit­ta­va immu­ni­teet­ti sam­muu lev­iämi­nen siihen. Toden­näköis­es­ti näitä aal­to­ja tulee ja menee oli vari­ant­ti mikä tahansa, oli rajoituk­set mitkä tahansa ja jos­sain vai­heessa epi­demia rauhoit­tuu, kun tarpeek­si moni on sen sairastunut.

  Toinen on tar­tun­taluku­jen käyt­tö epi­demi­an mit­ta­ri­na ilman että niitä suh­teutetaan mihinkään.
  Kyl­lähän se tun­tuu suurelta, jos san­o­taan että on vaik­ka 3000 tar­tun­taa päivässä?
  Mut­ta kun tiedämme että kausi-influ­enssa: “Kausi-influ­enssaan sairas­tuu 5–15 pros­ent­tia aikui­sista ja 15–30 pros­ent­tia lap­sista. Merkit­tävien oirei­den kesto on yleen­sä 3–8 vuorokaut­ta” ja “Influ­enssaepi­demioi­ta esi­in­tyy joka talvi taval­lis­es­ti vuo­den vai­h­teessa ja epi­demia kestää 2–3 kuukaut­ta.” voimme laskea, jos 15% kansas­ta sairas­tuu, niin tar­tun­to­ja on tasaisel­lakin vauhdil­la n.9166–13750 / vkr. Tästä pääseekin ajatuk­seen, kuin­ka hyvin tart­tu­va korona sit­ten onkaan ver­rat­tuna mui­hin hengitystieinfektioihin?

  Sairaalakuor­mi­tuk­sen ongel­ma epi­demi­an mit­ta­ri­na on, että kun kaik­ki tes­tataan saadaan huimia luku­ja, kun oireet­tomat muista syistä tuleet merk­itään lukui­hin. Omikron pahen­taa tätä tilan­net­ta huomattavasti.
  IS otsikko 9.11. “Karu korona­käyrä: Kuva näyt­tää sairaala­potilaiden määrän hur­jan nousun Suomes­sa”, sit­ten Asko Järvisen lain­aus tek­stistä: “Järvi­nen ker­too myös, että koron­avirus ei vält­tämät­tä ole ensisi­jainen syy, mik­si henkilö on sairaala­hoi­dos­sa. Näil­lä henkilöil­lä koron­avirus­in­fek­tio on todet­tu sairaala­hoitoon jou­tu­misen jälkeen.
  – Pari viikkoa sit­ten val­taosa oli sairaalas­sa muun syyn takia eli koron­avirus ei ollut ensim­mäi­nen sairaan­hoidon syy.”. Teho­hoito on mit­tari, mil­lä epi­demi­aa kan­nat­taa mitata.

  1. Kir­joit­ta­jan pH viestis­sä on erit­täin hyviä huomioi­ta. En usko, että epi­demi­an lev­iämis­mall­innuk­sis­sa ote­taan riit­täväl­lä tasol­la huomioon väestön klus­teroi­tu­mi­nen — kos­ka sen huomioin­ti onnis­tuu oikeas­t­aan vain aikaisem­pia koron­aviruk­sen lev­iämis­jak­so­ja tarkastelemalla.

   Ver­tailu vuo­tuiseen influ­enssaepi­demi­aan on mielestäni aiheelli­nen, etenkin jos omikron-vari­antista kumu­loitu­va tietämys osoit­tau­tuu saman­su­un­taisek­si kuin ensim­mäiset tutkimus­tu­lok­set. Vas­ta-argu­ment­ti­na käytetään toisi­naan long covid ‑riskiä — vaik­ka aiheut­taa­pa influ­enssakin riskin jälk­i­taudeille. Teho­hoidon jälkeis­es­tä nor­maali­in toim­intakykyyn palau­tu­mis­es­ta puhu­mat­takaan. Suomes­sa pitäisikin olla nyt kas­apäin mon­i­sairai­ta long covid ‑poti­lai­ta: mis­sä he ovat?

   Posi­ti­iviset sairaan­hoitopi­irien tutki­mat testi­t­u­lok­set ‑mit­tari on mielestäni vääristynyt suh­teessa aiem­paan. Q4/2021 aikana edulliset kotitestit ovat yleistyneet. Aiem­min sairaan­hoitopi­irin testis­sä selvitet­ti­in, onko koron­aa vai ei. Nyt mon­et tekevät kotitestin itsenäis­es­ti. Jos testi on negati­ivi­nen, ei men­nä viral­liseen testi­in. Jos kotitestin tulos on posi­ti­ivi­nen, men­nään viral­liseen testi­in Kelan sairaus­päivära­han takia.

  2. Tan­skas­sa on tänään jonkin­lainen uuti­nen tuo sama tieto, että sairaalois­sa on run­saasti tar­tun­nan saanei­ta, mut­ta muus­ta syys­tä hoidet­tavia. Liekö juuri siitä syys­tä paikalli­nen THL jät­tänyt tämän päivän luke­man päivit­tämät­tä. Onko meil­lä syytä uskoa kaikkien tehol­la ole­vienkaan ole­van siel­lä ison Koon vuoksi?

   1. Löy­tyiväthän ne sen­tään Jyl­lands-Postenista. Vajaa kymme­nen pros­ent­tia nousua hoitoon ote­tuis­sa ja yksi enem­män tehol­la. Tan­skas­sa muuten yli 300000 PCR-testiä tänään.

    Ei tämä minus­ta siltä luvat­ul­ta omikron-räjähdyk­seltä vaiku­ta. Itse kun en ole rajoi­tusten kan­nal­la, sanon, että hukkaan menivät hyvät aiko­muk­set. Joku toinen taas, että rajoituk­set oli­vat juuri oikea-aikaisia ja oikea­suh­taisia. Vaik­ka eroa­vatkin maid­en sisäl­lä ja välillä.

    Oma johtopäätök­seni on, että omikron on juuri niin kesy kuin oli tiedos­sa jo ennen Suomen uusista rajoituk­sista päättämistä.

 26. Oliko­han se Net­flixis­sä vai mis­sä, kun oli dokkari rokot­teista tam­miku­us­sa tai helmiku­us­sa. Siinä ennustet­ti­in aika täs­mäl­lis­es­ti rokot­teen aikataulua. Toki moni muukin taho tiesi rokot­tei­den val­lanku­mouk­ses­ta. Sik­si kor­jaisin postauk­sen alkua niin, että sel­l­aiset, jot­ka eivät tien­neet val­lanku­mouk­ses­ta olet­ti­vat rokot­teen viipyvän.

 27. Osmo, mik­si min­un, ter­veen ja nor­maali­pain­oisen rokot­ta­mat­toman 28-vuo­ti­aan, pitäisi tul­la “sul­je­tuk­si pul­loon” kun tuplarokote­tul­la yli 60-vuo­ti­aal­la on suurem­pi ris­ki joutua sairaala­hoitoon tai kuol­la kuin min­ul­la — etenkin kun hän voi saa­da tar­tun­nan huomionar­voisel­la toden­näköisyy­del­lä myös toiselta rokotetulta?

  Kaik­ista suurin vääryys koron­a­passin ja muiden näi­den rajoituk­sien kanssa on se, että yksilöä tai edes hie­man tarkem­paa (riski)ryhmää (ikä, mah­dol­liset pitkäaikais­sairaudet, yli­paino) mihin hän kuu­luu, ei arvioi­da rajoituk­sia asetet­taes­sa tai koron­a­passin myön­tämistä harkit­taes­sa. Perus­teet ovat tas­apäistävät ja mieli­v­al­taiset vail­la lääketi­eteel­lisiä perusteita.

  1. Myös Rokot­ta­mat­toma­ton peruster­ve voi saa­da Col­vidin ja sairas­taa sen myös vakavasti ja joutua myös teholle vaik­ka ei kuu­lu riskiryh­mään. Itse olen sairas­tanut Col­vidin ja tiedän että Col­vidin pitkäaikaiset oireet ovat vielä havait­tavis­sa senkin jäl­keen kun Col­vidista paran­tuu. Myös vari­antit kuten Delta ja Omrikon on vaar­al­lisimpia kuin alku­peräi­nen covid. Kyl­lä nämä ovat ihan lääketi­eteel­lisiä fak­to­ja kuin mutu tun­tu­mia. Pääasi­as­sa on että ter­vey­den­huoltoa ylikuor­mite­ta täl­lä het­kel­lä. Ottaen huomioon että jonos­sa on mui­ta ihmisiä joil­la on mui­ta hoito­ja jot­ka pitää myös hoitaa kuitenkin alta pois. Roko­tuk­set suo­jaa­vat nimeno­maan sitä että välit­tää kokon­aan sairaala hoidon joka on kyl­lä mon­es­sa yhtey­dessä ter­vey­den­huol­lon turhaa ylikuor­mi­tus­ta täl­lä hetkellä

   1. Moro Rahul, tilas­tot näyt­tävät siltä, että PERUSTEVEITÄ NORMAALIPAINOISIA alle 30-vuo­ti­a­ta ei ole juurikaan joutunut teholle. Jos osa tästä ikäryh­mästä sat­tuu siis ole­maan rokot­ta­mat­to­mia niin oikeut­taako tämä siis kym­me­nien tuhan­sien ks. ikäryh­mään kuu­lu­vien sulkemisen yhteiskun­nan ulkop­uolelle tai jopa hei­dän pakko­rokot­tamisen? Ei tietenkään oikeuta.

    Vielä siis ker­ran. Meil­lä on siis ~800 000 18–30 vuo­ti­as­ta, jot­ka muo­dosta­vat ikäryh­män, joil­la on kaiken lisäk­si eniten tar­tun­to­ja. Tästä ikäryh­mästä ter­veitä ja nor­maali­pain­ois­ia ei ole joutunut teholle kuin korkein­taan muu­ta­ma yksit­täi­nen eli aivan muut ikäryh­mät kuor­mit­ta­vat tehoa tai ylipäätän­sä sairaaloi­ta. Ei ole lääketi­eteel­lis­es­ti mitenkään perustel­tua, että ikäryh­mä, jol­la on eniten koron­aa ja siitä huoli­mat­ta kuor­mit­taa ter­vey­den­huoltoa ylivoimais­es­ti vähiten, “sul­jet­taisi­in pulloon”.

    Pyy­dän siis har­taasti, ettei enää levitet­täisi sel­l­aista mis­in­for­maa­tio­ta, että nuoret, ter­veet nor­maali­pain­oiset alle 30-vuo­ti­aat kuor­mit­taisi­vat sairaan­hoitoa, kos­ka näin ei ole. Toimet suh­teutet­tuna siihen miten paljon he rokot­ta­mat­tomanakin “kuor­mit­ta­vat” sairaan­hoitoa ovat aivan kohtuuttomat.

    Koron­a­pas­si voisi olla etäis­es­ti perustel­tua jos sen käyt­töönot­toa ei tas­apäis­tet­täisi sil­loin kun sen käytön peruste on“sairaalakapsiteetin ylikuor­mit­tumisen estämi­nen”. Mikäli tämä on se syy täl­lä het­kel­lä mik­si koron­a­pas­sia käytetään, tulisi passin saamiskri­teere­jä arvioi­da yksilöl­lisem­min. Kuten jo totesin. Keskiver­to rokotet­tu 70+ vuo­ti­as­ta joutuu toden­näköisem­min teholle kuin keskiver­to alle 30-vuo­tias rokot­tam­a­ton, mut­ta ohi­tit tämän argu­mentin jostain syys­tä. Mik­si näet siis sen reilu­na, että tämä 70+ vuo­tias saa vapaasti liikkua miten halu­aa, vaik­ka ris­ki ter­vey­den­hoidon kuor­mi­tuk­selle on suurem­pi kuin tämän alle 30-vuo­ti­aan? Vai onko näin, että jos on “tehnyt tehtävän­sä” ja ottanut rokot­teet niin täl­löin on lupa kuor­mit­taa ylikuor­mi­tuk­ses­sa ole­vaa ter­vey­den­huoltoa enemmän?

   2. Nator. Ajat­telitko esit­tää siis koron­a­pas­sia, joka perus­tu­isi pain­oin­dek­si­in. Ehdo­ta­ta tätä perustuslakivaliokunnalle?

   3. Soin­in­vaara kir­joit­ti toiselle:

    “Nator. Ajat­telitko esit­tää siis koron­a­pas­sia, joka perus­tu­isi pain­oin­dek­si­in. Ehdo­ta­ta tätä perustuslakivaliokunnalle?”

    Veikkaan, että sel­l­ainen voisi men­nä perus­tus­laki­valiokun­nas­ta jopa läpi, jos olisi lääketi­eteel­liset perus­teet. Eli koron­a­pas­si, jon­ka saisi, jos olisi joko riit­tävän tuoreesti rokotet­tu TAI riit­tävän alhaisen riskin tapaus (peruster­ve nuori tai lap­si). Passin luk­i­ja ei saisi tietää, kum­mal­la perus­teel­la kukakin on passin­sa saanut, vaan se olisi tieto­suo­jan alainen asia. Tuskin olisi mitään juridista estet­tä sille, ettei koron­a­pas­sia voisi toteut­taa tuol­la taval­la Suomes­sa. Käytän­nöl­lisiä esteitä sen sijaan voi olla — kuten mis­tä löy­ty­isi työvoima luokit­tele­maan tapausko­htaiset riskit oikein.

  2. Olet toden­näköis­es­ti ihan oike­as­sa, että sin­ul­la on pienem­pi ris­ki sairas­tua ja/tai kuol­la kuin yli 60-vuo­ti­ail­la rokote­tu­il­la, mut­ta vielä pienem­pi ris­ki on ikäisel­läsi ja kaltaisel­lasi, joka on rokotet­tu. Tämä ver­tais­esi on kuitenkin otta­mal­la rokot­teen myös merkit­tävästi vähen­tänyt sitä riskiä, että tar­tun­nan saadessaan levitt­tää sitä mui­hin. Kuu­lutte ikäryh­mi­in, jos­sa on eniten sosi­aal­isia kon­tak­te­ja, jol­loin myös tar­tut­tavu­u­den vähen­tymisen merk­i­tys entistään korostuu.

   Kenenkään elämää ei vain huvikseen halu­ta rajoit­taa, mut­ta ter­vey­den­hoit­o­mme kan­tokyvyn vuok­si siihen on nyt selkeä tarve. Korona ei pan­nut mui­ta sairauk­sia ja ter­veysongelmia jäähylle. Riskiryh­mät eivät voi tilaansa juuri vaikut­taa. Jotkut ehkä kyl­lä, kuten mainit­se­masi yli­pain­oiset, mut­ta eivät ainakaan lyhyel­lä aikavälil­lä. Sinä kuitenkin pystyt, otta­mal­la rokotuksen.

   Roko­tus­passin vaa­timi­nen kaik­il­ta on paras kom­pro­mis­si rajoi­tusten ja vapauk­sien välil­lä. Täl­löin val­in­taa ei tehdä mainit­semisiesi omi­naisuuk­sien perus­teel­la, kuka on saanut jaos­sa hyvät kor­tit, vaan sen mukaan ettei hait­ta olisi kenellekään kohtu­u­ton. Riskiryh­mät ilman viral­lisia rajoituk­si­akin ovat joutuneet itse rajoit­ta­maan elämään­sä todel­la paljon jo koh­ta 2 vuo­den ajan. Heille kysymys ei olisi mis­sään vai­h­toe­hdos­sa valin­nas­ta vaan pakos­ta. Sin­ulle puolestaan kysymys on aina valin­nas­ta. Halu­atko hel­posti vält­tää rajoituk­set rokotepas­sil­la ja mah­dol­lis­taa myös vapaam­man elämän heille vai halu­atko naut­tia vain omi­naisuuk­siesi suomista etuoikeuk­sista samal­la rajoit­taen joidenkin elämää?

   Kaikissa vai­h­toe­hdois­sa olet vah­vasti saa­ma puolelle etkä juuri menetä mitään, joten eikö sil­loin päätös pitäisi tehdä sen mukaan, miten voit ja pystyt aut­ta­maan muita?

  3. Nator
   “mik­si minun”

   Tässä syyt:
   1. Rokot­tau­tu­mal­la saisit riskisi pudotet­tua kymmenesosaan
   2. Pul­los­sa pitämi­nen ohjaa osan han­kki­mana rokotteet
   ja sit­ten tietenkin se, mikä tekee tästä poli­it­tis­es­ti mahdollista:
   3. Rokot­ta­mat­tomat ovat selvä vähem­mistö, joten hei­dät voi käskeä pulloon

   1. Meil­lä on maail­mal­la esimerkke­jä miten käy kun joitain ihmis­ryh­miä ruve­taan pul­lot­ta­maan. Kaa­va on hyvin tuttu:
    — Etsitään yhteinen vihollinen
    — Dehu­man­isoidaan ks. ihmisryhmä/vihollinen (kaik­ki ovat var­maan huo­man­neet kuin­ka on sosi­aalis­es­ti hyväksyt­tävää puhua rokot­ta­mat­tomista todel­la rumasti)
    — Ruve­taan pul­lot­ta­maan. Pieni toi­mi toimen jäl­keen kunnes huo­mataankin, että men­ti­inkö hie­man liian pitkälle.

   2. Tässä syyt:
    1. Rokot­tau­tu­mal­la saisit riskisi pudotet­tua kymmenesosaan

    Blan­ket state­ment. Riip­puu esim. siitä oletko yli­pain­oinen mum­mo vai 19-vuo­tias uros.

    Sydän­li­has­tule­hdus on olen­nainen ris­ki esim. lap­sille. Kes­ki-ikäisille tai riskiryh­mis­sä oleville ei. Ja välistä löy­tyy merkit­tävä osa ihmisiä.

    2. Pul­los­sa pitämi­nen ohjaa osan han­kki­mana rokotteet
    ja sit­ten tietenkin se, mikä tekee tästä poli­it­tis­es­ti mahdollista:

    Ja täl­lä ei ole yhtään sivu­vaiku­tus­ta mitä pystyt hahmottamaan?

    3. Rokot­ta­mat­tomat ovat selvä vähem­mistö, joten hei­dät voi käskeä pulloon

    Ai. Vähem­mistöt kyykkyyn?

    Eikö olisi parem­pi yrit­tää löytää jonkin­lainen väli­maas­to? Ykkösessä tosin jo epäon­nis­tu­it tässä.

   3. Oscar,
    Kyl­lä rokot­tau­tu­mal­la pudo­tat riskin kymme­ne­sosaan (oikeasti kahdeskymme­ne­sosaan) myös vaik­ka olisit nuori ja ter­ve. Se menee siis nollaan.
    Roko­tus vas­taa lievää flun­ssaa siinä, että kum­mankaan jäl­keen ei saa lähteä lenkille. On tietysti virhe, ettei tätä alle­vi­ivat­tu rokot­teen ottaneille. Sairastet­tu tau­ti tuot­taa kyl­lä enem­män sivuoire­i­ta kun rokotus.
    Mut­ta nyt kaik­ki tule­vat koke­maan sen, onko parem­pi ottaa tau­ti vas­taan rokotet­tuna vai rokottamattomana.

   4. Mut­ta nyt kaik­ki tule­vat koke­maan sen, onko parem­pi ottaa tau­ti vas­taan rokotet­tuna vai rokottamattomana.

    Osmo, olen nyt (viimeinkin!) sairas­tanut Covidin. Kolmisen päivää kurkkukipua, nivelkipua — ihan tavalli­nen flun­ssa. Nyt herää kysymys (no, oli se siel­lä ihan alus­ta asti): Onko boos­t­eris­sa min­un puoles­ta mitään järkeä? Onko edes maskikäytössä mitään järkeä (pait­si sol­i­darisu­ud­es­ta ja/tai teat­te­ri­na)? Min­ul­la on luon­taista immu­ni­teet­tia nyt ainakin mon­ta kuukaut­ta (arvelisin 6–12 kk) ja tar­tut­tamisen vaara peri­aat­teessa nol­las­sa (ainakin rokotet­tuun ver­rat­tuna) samana aikavälil­lä. Enkä ole huolis­sani seu­raavas­ta sairas­tu­mis­es­ta kos­ka immuu­ni­jär­jestelmäni pär­jäsi Omi­cro­nia vas­taan odote­tusti, ja “risti-immu­ni­teet­tia” pitäisi olla vaikkakin uusi vari­ant­ti ilmestyisi.

    Onko pelko tässä että moni anti­vaxxeri voisi väk­isin yrit­tää saa­da tar­tun­nan, rokot­teen vält­tämisek­si? Vai onko tässä enem­män kyse poli­ti­ikas­ta tai psykolo­gias­ta (tieteen/järjen sijaan)? Kos­ka jär­jen mukaan olen nyt paljon parem­mas­sa tilanteessa kuin rokotettu/boosteroitu enem­mistö — tiedän että pär­jään tau­tia vas­taan ja mitä tärkeäm­pää; etten tar­tu­ta van­hempiani — juuri ne syyt mik­si alun­perin otin kak­si rokotet­ta. Nyt vaan en näe yhtäkään järkevää syytä ottaa kolmannetta.

   5. Oscar,
    En ole lääkäri, mut­ta ymmärtääk­seni sairas­ta­masi tau­ti vas­taa enem­män kuin boste­ria. Voit ottaa halutes­sasi boos­t­erin joskus myöhem­min, mut­ta älä ota heti. Rokotereak­tio saat­taa olla aika voimakas.

   6. Oscar,

    immu­ni­teetin kestoa on mah­do­ton arvioi­da, se vai­htele yksilöit­täin val­tavasti. Lähipi­iris­sä oli keis­si, jos­sa korona iski uudelleen 4 kk kulut­tua omikro­n­i­na. Toki erit­täin lievänä, mut­ta kuitenkin. Välis­sä tuli negati­ivisia teste­jä, eli ei ollut kyse samas­ta van­has­ta infek­tios­ta. Olisin siis aika varovainen tuon 6–12 kk ole­tuk­sen kanssa.

    Arvelusi siitä, että jotkut yrit­tävät tahal­laan saa­da tar­tun­nan, on oikea. Asiantun­ti­jat eivät suosit­tele sel­l­aista, mut­ta ilmiö on kyl­lä ole­mas­sa Suomes­sakin, saa­han tar­tun­nas­ta palk­in­tona 6 kk bilepassin.

 28. Osmo on oike­as­sa, pop­u­laa­tio­ta­sol­la on paljon parem­pi olla rokotet­tu, kuin rokottamaton.
  Toki ei se aina ole näin mus­tavalkoista, kun alkaa tule­maan tutkimuk­sia, mis­sä sydän­li­has­tule­hdus on yleisem­pää rokote­tu­il­la kuin rokottamattomilla.
  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full.pdf
  https://www.tctmd.com/news/new-insights-myocarditis-and-mrna-covid-19-vaccines

  Itse olen hiukan huolis­sani boos­t­eriv­il­li­tyk­ses­tä, varsinkin kun se on nyt EU tasol­la käytän­nössä määrät­ty pakol­lisek­si matkustet­taes­sa maas­ta toiseen. Kol­man­nen annok­sen etu varsinkin mais­sa, mis­sä on nou­datet­tu ensim­mäisen ja toisen annok­sen välil­lä suomes­sakin käytet­tyä 3kk väliä ei ole vielä kovin selvää. Kuitenkin tiedämme kah­denkin annok­sen suo­jaa­van vakaval­ta taudil­ta hyvin ja kol­man­nenkin annok­sen vas­ta-ainei­den hiipu­van ajan kanssa, ollaan pian kier­teessä mis­sä ote­taan puolen vuo­den välein lisäan­nos limakavoin­fek­tio­ta varten, vaik­ka suo­ja tau­tia vas­taan on hyvä.

  Toivonkin että boost­ereista saadaan lisää dataa, ennen kuin se tulee itsel­leni ajankohtaiseksi.
  Kokon­aisu­udessaan rokot­teet on osoit­tau­tuneet men­estyk­sek­si, mut­ta toivoisin hie­man lisää tutkimus­ta ja kri­it­tisyyt­tä, ettei taas olla tilanteessa, että estet­tävis­sä ole­vat hai­tat lisää rokotevastaisuutta.

  1. Israelis­sa annetaan jo 4 boos­t­e­ria joten samoil­la rokot­teil­la mitä Suomes­sa käytetään niin kyl­lä dataa on ole­mas­sa joka tukee 3 ja jopa 4 boos­t­erin hyötyjä.

   1. Väit­täisin, että data boost­ereista ei ole kovinkaan vaku­ut­tavaa, varsinkin jos ensim­mäisen ja toisen annok­sen välil­lä on suomes­sakin käytet­ty 3kk väli.
    Kol­man­net ja neljän­net annos­ten on kuvitel­tu vähen­tävän infek­tioi­ta, mut­ta sekään ei näytä omikro­nin tapauk­ses­sa pitävän paikkaansa, kuten tan­skas­sa tehty tutkimus osoittaa.
    https://twitter.com/TracyBethHoeg/status/1478853178699354112

    Turhan lääk­keen ottamiselle en näe perustei­ta ja kos­ka kaikissa voi olla sivu­vaiku­tuk­sia, jot­ka kas­va­vat annos­ten lisään­tyessä pitäiskin lisäan­nok­sille olla hyvät perusteet.

    Lähtöko­htais­es­ti israel on huono esimerk­ki, kun ovat lähin­nä pfiz­erin testilaboratorio.

  2. Kan­sain­välisessä ver­tailus­sa Israel on kyl­lä mon­es­sa yhtey­dessä julkisen ter­vey­den­huol­lon kär­jessä. Kyl­lä täl­lä het­kel­lä 3 ja jopa 4 boos­t­eri on ollut erit­täin tehokas suo­ja covidille. Bri­tan­ni­as­sa on esimerkik­si saatu hyvää dataa siitä että 3 roko­tus suo­jaa jo yli 90 pros­ent­tia myös omriko­nia vas­taan. Lopuk­si voi kysyä onko mikään lääke mis­sään muo­dos­sa täysin vapaa sivu­vaiku­tuk­sista? Sel­l­aista ei ole mihinkään sairauk­si­in kehitet­ty tähän asti. Kuitenkin Suomes­sa esimerkik­si hoide­taan läh­es kaik­ki syöpä tapauk­set johoin käytetään voimakkai­ta lääkkeitä joil­la on myös paljon sivu­vaiku­tuk­sia. Mon­es­sa tapauk­ses­sa nämäkään ei auta syövän hoi­dos­sa mut­ta silti niitä tehdään lääkkei­den avul­la joiden sivu­vaiku­tuk­set ovat erit­täin voimakkaat. Jos lopet­tamisimme teho lääkkei­den käytön kokon­aan niin se olisi kyl­lä mon­es­sa yhtey­dessä hyvästit julkiselle ter­vey­den­huol­lolle tässä muo­dos­sa. Läh­es kaik­ki sairaan­hoitopi­irien johta­vat ylilääkärit täl­lä het­kel­lä suosit­tel­e­vat 3 roko­tus­ta kuin turhaa sairaala reis­sua . Jopa 4 roko­tus on paljon parem­pi vai­h­toe­hto kuin tilanne mikä on täl­lä het­kel­lä Venäjäl­lä tai Brasiliassa.

   1. sekoi­tat kak­si aivan eri asi­aa. Rokote ei ole lääke, kos­ka lääke annetaan sairas­tuneelle. Esimerk­isi syöpähoidoista ei liity mitenkään rokot­tamiseen, kos­ka ihmi­nen jol­la on syöpä toden­näköis­es­ti kuolee ilman hoito­ja ja siten rankatkin sivu­vaiku­tuk­set on hyväksyttyjä.
    Rokote on ennal­taehkäi­sevä hoito ja täl­löin täy­tyy pun­ni­ta sivu­vaiku­tuk­set hyö­ty­i­hin näh­den tarkasti, ja sik­si rokot­tei­ta ei suositel­la samo­ja määriä ja edes kaikille.
    https://www.bloomberg.com/news/articles/2022–01-11/repeat-booster-shots-risk-overloading-immune-system-ema-says?srnd=premium-europe

   2. ” Rokote on ennal­taehkäi­sevä hoito ja täl­löin täy­tyy pun­ni­ta sivu­vaiku­tuk­set hyö­ty­i­hin näh­den tarkasti”

    Meinaatko, että lääkkei­den kanssa ei tarvitse miet­tiä kovinkaan tarkkaan sivu­vaiku­tusten ja vaiku­tusten suhdet­ta? Ei muua kuin hydroksik­loroksi­inia ja iver­mek­ti­iniä koneeseen, oli teho­ja tai ei. 😎

 29. Muutkin alat kuin ter­vey­den­hoito ovat riip­pu­via siitä, että ihmiset eivät ole yhtä aikaa sairaslo­ma­l­la viikkoa. Esimerkik­si lumen auraami­nen on täl­läainen kri­it­ti­nen asia, mon­en muun ohessa.

  THL ilmeis­es­ti tosisaa pohti Ruotsin lin­jaa ja on pitänyt puhet­ta “eril­lisviruk­ses­ta” (että viruk­sel­la olisi Suomes­sa ihan eri­laiset omi­naisu­udet kuin muual­la) yllä. Kansal­lista pois­ti­ivi­su­ut­ta on pidet­ty yllä kuin jatkoso­dan aikaan todel­lisu­u­den raja­mail­la ja aika perusteetta.
  Laaukas kv-media (NYTime­si jne.) ker­too niiner­i­laista tarinaa.

  Ehkä selvisi mik­si nil­lä 3. rokot­teil­la oli jouluku­us­sa kiire. Taas ker­ran THL hukkasi kuukau­den ihan turhaan, näin kävi muuten kevääl­lä 2020 kun helmiku­us­sa ei pajoa tapah­tunut. Rauhoitelua, mut­ta miksi?

  Deltaa lievem­pi omikron on noin paluu alfa-muun­nok­sen vaar­al­lisu­u­den tasolle. Ilmeis­es­ti sekin tun­tuu tor­jun­tavoitol­ta? Hyvää nopeas­sa tar­tut­tavu­udessa on, että huip­pu menee ohitse nopeasti. Huonoa, että tes­taami­nen ja jälji­tys ei enää onnis­tu, kun aikaa siihen ei ole paria päivää vaan vain muu­ta­ma tunti.

  Todel­li­nen väsymys ja innot­to­muus näkyy kaut­ta lin­jan: antau­tu­mis­mieliala ontain­nut voit­taa val­tioneu­vos­ton kanslian keskite­tyn viestin­nän. Ain­oa taho joka jak­saa painaa on lan­ni­tu­ma­ton MaRa, jolle asikaaiden ja henkilökun­nan ter­vey­del­lä ei juuri tun­nu ole­van väliä. Medi­as­sa on tyy­dyt­ty siihen mitä ker­ro­taan ja tulos on mitä on, poli­ti­ikan toimit­ta­jille kyse on hal­li­tus vs oppos­i­to vään­nöstä edelleenkin.

  Mitä tästä opi­taan? Luul­tavasti ei juuri mitään.

  1. Mis­sä HL hukkasi kuukau­den ihan turhaan? Kaik­ki päätök­set on tutkit­tua lääketi­eteel­listä tietoa ja niistä THL tekee omat arvoin­sa jon­ka se esit­tää Val­tioneu­vos­tolle joka tekee päätök­set joko tämän THL:n tiedon ja tutkimuk­sen kaut­ta tai sit­ten Val­tioneu­vos­to tekee mui­ta ratkaisu­ja. THL ei ole oper­ati­ivi­nen vira­nomainen. Oper­ati­ivi­nen vira­nomainen on STM, alue­hallintovi­ras­tot ja kun­nat. Olisi ollut esim helmiku­us­sa parem­pi vai­h­toe­hg­to jakaa rokot­tei­ta tau­ti­ti­lanteen mukaises­ti pääkaupunkiseudulle jos­sa oli suurim­mat luvut ja ava­ta muu­ta Suomea siinä sivus­sa jos­sa tau­ti­ti­lanne oli lievem­pi. Jos muis­tan oikein että tätä toimen­pidet­tä tuki Val­tioneu­vos­tossa SDP ja Vihreät mut­ta eräs Suomen Keskus­ta nimi­nen puolue ehdot­tomasti vas­tusti täl­läistä jakelua.

   1. Jos muis­tan oikein että tätä toimen­pidet­tä tuki Val­tioneu­vos­tossa SDP ja Vihreät mut­ta eräs Suomen Keskus­ta nimi­nen puolue ehdot­tomasti vas­tusti täl­läistä jakelua.

    Mui­s­tat väärin. Sitä vas­tusti myös SDP.

   2. THL (tai kuka lie) hukkasi boost­ereis­sa aikaa. Jopa Euroopan komis­sio patis­teli Suomea boost­erei­den osalta, eikä kyse ollut mis­tään muus­ta kuin halus­ta jakaa niitä. rokot­tei­ta oli varas­tot vääräl­lään, roko­tus­tahti oli kyykän­nyt lisää rokot­tei­ta oli tulos­sa vaik­ka kuin­ka paljon. Eli oli kykyä antaa rokot­tei­ta sekä rokot­tei­ta, mitä antaa.

    Sen sijaan 80-vuo­ti­aidenkin kohdal­la viivytelti­in, jol­loin hei­dän kuolemat kasvoivat tasais­es­ti *kunnes* boos­t­erikier­ros kään­si sen lasku­un. Huomionar­voista on, että kasikymp­pis­ten koron­akuolemat kään­tyivät lasku­un samaan aikaan, kun epi­demia alkoi karkaa­maan käsistä.

    https://twitter.com/jukka235/status/1475585679195357187?s=20

    Eli ei todel­lakaan voi väit­tää, että olti­in tieteel­lisen tiedon varas­sa. Sen sijaan Veikat­ti­in jälleen ker­ran vaar­al­liselle puolelle ja jälleen ker­ran väärin. Tai sit­ten THL:llä on jotain poli­it­tisia tarkoi­tus­per­iä, joi­ta se ei ole ker­tonut ja joi­hin suosi­tuk­set perus­tu­vat. Ehkä siel­lä nyt vaan tor­ju­taan *vieläkin* 60-luvun influenssapandemiaa?

    Mik­si joka iki­nen ker­ta, kun on kak­si toim­intat­a­paa: vaar­alli­nen ja var­man päälle pelaami­nen, mik­si joka hel­vetin ker­ta arvataan ensin vaar­al­liselle puolelle? Mitä kamalu­ut­ta niiden boost­erei­den ”ennenaikaises­ta” jakamis­es­ta olisi seurannut,jos THL:n alku­peräiset arviot oli­si­vatkin men­neet oikein? Boos­t­er­it olisi jaet­tu 3–4kk aikaisem­min kuin olisi ollut opti­maal­ista, voi karmeutta.

   3. Sylt­ty,
    Se, että Suomes­sa on pidet­ty rokoter­an­nos­ten välis­sä pidem­pää väliä kuin muual­la, on kyl­lä tutkimusten val­os­sa ollut oikein. Muual­la kiire­hdet­ti­in anta­maan toinen annos jo kol­men viikon jäl­keen, jol­loin sen teho jäi olen­nais­es­ti alem­mas. Sik­si näis­sä mais­sa piti antaa myhös kol­mas onnos nopeam­min, kos­ka se vas­tasi oikeas­t­aan Suomen toista annosta.
    Sama riit­tävän pitkä väli ennen kol­mat­ta annos­ta lisää sen tehoa selvästi. Opti­mi kuitenkin siir­tyi toiseen kohtaan omikro­nin myötä.Kannatti antaa kol­mas annos vähän nopeam­min, vaik­ka sen teho siitä heikkenisikin ja tulisimme tarvit­se­maan vielä neljän­nenkin annoksen.
    Kun kuu­un­telee julk­ista keskustelua, saa sen käsi­tyk­sen, että kaik­ki kolme piikkiä olisi pitänyt antaa samal­la käynnillä.

   4. Osmo,
    Piden­net­ty väli 2‑rokotteen kanssa oli perustel­tu, kos­ka rokot­teista oli pulaa. Se oli juuri oikean­laista riskinot­toa, vaik­ka rokot­tei­den tehoa ei oltu tes­tat­tu niin pitkäl­lä välillä.

    Olin itse pöyristynyt siitä, kuin­ka jotkut sairaan­hoitopi­ir­it jem­ma­si­vat maa­han tullei­ta vähiä rokot­tei­ta pidet­täväk­si viikko­tolkul­la varas­tossa odot­ta­mas­sa sirä 2‑annosta.

    Sen sijaan roko­tusväli lyhen­tämi­nen, kun rokot­tei­ta on yllin kyllin ja ihmisiä kuolee tau­ti­in, eihän siinä ole järkeä. Delta oli tul­lut jo maa­han tuos­sa vai­heessa, mut­ta ajatelti­in suo­jel­la ihmisiä anta­mal­la hei­dän kuol­la toisen roko­tuk­sen hiipues­sa, jot­ta sit­ten kol­man­nel­la saataisi­in enem­män tehoa. 

    Kun rokot­tei­ta on riit­tävästi ja epi­demia pahen­e­mas­sa, niin ei rokot­teis­sa kan­na­ta säästel­lä vaan tykit­tää men­emään. Tämä toim­inta muis­tut­ti kip­ulääkkei­den pih­tailul­ta ter­mi­naalipoti­lail­la, kun niihin voi muo­dos­tua riip­pu­vaisu­us. Vaiku­tus tulisi myöhem­min, mut­ta kun pidem­mäl­lä tähtäimel­lä poti­las on jo kuollut.

 30. Koron­apoti­laiden hoitopaikko­ja pitää lisätä, jot­tei pienikin tar­tun­ta-aal­to pako­ta maa­ta aina uusi­in sulkui­hin Hesarin pääkir­joituk­ses­sa ker­ro­taan seu­raavasti “Nyt resurssit on noin viiteen lisä­paikkaan, ja vuo­teen 2023 men­nessä tavoit­teena on viiden­nek­sen lisäys nykyiseen 70 paikkaan.”

  Jos olisi ryhdyt­ty hom­mi­in heti olisi kap­a­siteet­tia saatu nos­tet­tua jo.
  Sitkeässä on myyt­ti ettei ter­vey­den­hoidon kap­a­siteet­tia pystyt­täisi­in kasvattamaan!

  Kun ver­rataan tila mui­hin Euroopan mai­hin ja huomioidaan suomen ikään­tyvä väestö on selvä että kap­a­siteetin kas­vat­ta­mi­nen olisi aloit­taa aiko­ja sit­ten ja koronas­ta riippumatta.

  Onko käynyt niin että strate­gialle jos­sa estetään kokon­aan ter­vey­den­huol­lon tarvet­ta on saanut liika pain­oar­voa jot­ta estetään jopa niin tehokkaasti että itse elämi­nen yhteiskun­nas­sa alkaa kär­simään. Kaik­ki pehmen­net­ty­i­hin huoneisi­in ja letku­ruok­in­taan niin emme tarvitse hoitaa tei­dät tyyli­in, oli miten oli väärin meni ja ihmiset kär­sivät kos­ka ei aloitet­tu oikeat toimen­piteet ajoissa!

  1. Tuos­sakin on vain yksi haaste nimit­täin työvoima­pu­la. Toki voi aina lisätä hoitopaikko­ja lukumääräl­lä mut­ta entä lisähoitohenkilökunta?Mistä ne saadaan nopeal­la aikavälil­lä? Tehy ja muut etu­jär­jestöt kun pitävät kynsin ja ham­pain kiin­ni työvoiman rekry­toin­nista. Super on esim kan­nat­tanut lähi­hoita­jien koulut­tamista rokot­ta­jik­si ja hyvä niin mut­ta Tehylle tämä ei taas käy. Vaik­ka lisät­tisi­in kuin­ka hoitopaikko­ja numer­aal­lis­es­ti puut­tuvat hoitajat.

 31. Rokot­teen tur­val­lisu­ud­es­ta uusi Oxford tutkimus­tu­los [1] (vielä preprint) val­ot­taa että ris­ki sydän­li­has­tule­hduk­seen on suurem­pi alle 40 kymp­pi­sis­sä miehissä rokot­teista kuin sairas­tamis­es­ta. Ain­oas­taan Pfiz­er ensim­mäisen annok­sen kohdal­la ris­ki on pienem­pi kuin tau­tia sairastamalla.

  Tästäkin on val­taos­al­la väärinkäsi­tys ja kan­nat­taa oikeasti ottaa ihmis­ten huo­let rokot­teista vakavasti. 

  [1] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full

  1. Niin nuo tutkimuk­set ovat kokon­aisku­va rokot­tei­den vaituk­sista alle 40 ikäryh­mään ole­vi­in miespuolisi­in kun ote­taan huomioon kaik­ki alle 40 vuo­ti­aat. Mitään rokot­tei­ta ei ole tähän asti kehitet­ty jois­sa ei olisi sivu­vaiku­tuk­sia tai mui­ta sivu riskeja.Rokotteista voi jo nyt kieltäy­tyä lääki­eti­eteel­li­sistä syistä kuten aller­gia jne. Eivät edes ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laiset kan­nus­ta allergikko­ja otta­maan rokotei­ta vaan aller­gia ja muut sivuoireet ovat aina otet­tu huomioon rokot­teis­sa. Sivu­vaiku­tuk­sia tulee aina ole­maan ja niistä voi nyt ilmoit­taa THL:lle

 32. Kak­si sanaa: long covid. ”Flun­ssa”, joka jät­tää jälken­sä aivoihin, her­mostoon ja verisuoni­in. Nyt taud­ista tiede­tään vielä yhtä vähän kuin HIV:istä 80-luvul­la. Kiinan nol­la-lin­jalle on syynsä. 

  ”Leaky ves­sels allow blood and oth­er chem­i­cals in the body to spill into places they’re not sup­posed to go—including the air sacs of the lungs and the tis­sues of oth­er organs. That can have a cas­cade of down­stream effects, from the flood­ed lungs seen in many severe COVID-19 cas­es to com­pli­ca­tions of the liv­er, kid­neys, and, of course, the heart.” https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-covid-19-harms-the-heart?

 33. ”Teho­hoitoka­p­a­siteet­ti tulee ole­maan seu­raa­vat kuukaudet kovil­la, mut­ta on vaikea vaa­tia mui­ta eristäy­tymään vain, kos­ka jotkut eivät halua ottaa rokotetta.”
  Tämä lauseesi kum­mit­teli mielessämme Pohjois-Ital­ian matkallamme, jol­ta palasimme juuri. Koron­a­pas­si, tai Ital­ias­sa ehkä kohdal­lamme voidaan enem­mänkin puhua rokotepas­sista, avasi ovet kaikkialle. Julk­i­sis­sa liiken­nevä­lineis­sä käy­timme pakol­lisia FFP2- maske­ja, jot­ka tosin näyt­tivät ole­van val­tavir­taa siel­läkin, jos­sa kirurginen mas­ki olisi ollut riit­tävä. Paikalliset käyt­tivät maske­ja tun­nol­lis­es­ti, ulkon­akin, vaik­ka minkään­laisia ruuhkia ei ollut. Niin mekin.
  Koti­in tul­tuamme tutkimme Hesarin koron­akäyriä, Suomen ja Ital­ian. Emme löytäneet selkeää vas­taus­ta siihen, mik­si Italia on avoin ja Suomes­sa pohdi­taan rajoi­tusten jatkamista. Ital­ias­sa vain yök­er­hot on tois­taisek­si sul­jet­tu. Pienem­piä koulu­ja puolestaan on Ital­ias­sa sul­jet­tu tilapäis­es­ti sik­si, että opet­ta­jia on sairas­tunut eikä ope­tus­ta ole saatu järjestymään sijais- tai etätyövoimin.
  Askar­rut­taa kysymys, onko Ital­ian ter­vey­den­huol­lon kan­tokyky niin paljon parem­pi kuin Suomen, että siel­lä yhteiskun­ta voidaan pitää auki tuplas­ti korkeam­mas­ta ilmaan­tu­vu­us­lu­vus­ta huoli­mat­ta. Mielessä on toki kevät 2020, jol­loin koro­nan ensi­aal­to run­teli Pohjois-Ital­i­aa pahasti, ja maas­sa oli ulkon­ali­ikku­miskiel­lot yms., mut­ta nyt Italia on pääosin auki.
  Palat­tuamme Suomeen, tun­tuu vaikeal­ta, kun uimaan ja kun­tos­alille ei pääse, edes korona(rokote)passilla. Vaikkakin Mika Salmisen (THL) luon­nehd­in­ta koron­a­pas­sista (on pudon­nut poh­ja pois) perusteluineen on selkeä.
  Mut­ta tämä sairaan­hoidon kan­tokyky — miten se suh­teu­tuu Suomes­sa esim. Ital­i­aan tai mui­hin euroop­palaisi­in val­tioi­hin, kun avoimem­paa on tuol­la muual­la? Onko muual­la Euroopas­sa niin paljon enem­män sairaala­paikko­ja, teho­hoitopaikko­ja, henkilökun­taa (myös sijaisia) kuin Suomes­sa? Hesari uuti­soi asi­as­ta, mut­ta pin­ta­puolis­es­ti. Suomes­sa muista maista poikkea­vat ter­vey­den­huol­lon tehostamis­toimet? Suomes­sa ja toim­intatavois­sa tääl­lä on paljon hyvää, mut­ta joku ahdis­tus tääl­lä meil­lä sielun­maise­mas­ta kumpuaa. Joko pelätään kovasti ja nähdään uhkaku­via joka puolel­la tai sit­ten vas­tuste­taan kaikkea (molem­mat ääripäät johta­vat myös rokotevastaisuuteen).
  Ital­ias­sa tilanne tun­tui ole­van ren­to ja lep­poisa, vaik­ka mask­ien käyt­töä valvot­ti­in, apteekkei­hin ja osaan kaupoista jonotet­ti­in ulkona ja sisäl­lä oli­joiden määrää valvot­ti­in, rokotepas­si kysyt­ti­in muual­la pait­si ruokakaupois­sa. Tärkein tunne oli se, että Ital­ias­sa ei tarvin­nut olla varpail­laan rokot­ta­mat­tomien ehdoil­la. Suomes­sa tunne on valitet­tavasti päinvastainen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *