2020-luvun yhteiskuntapolitikka (6) Miksi menestys keskittyy kaupunkeihin?

Vuosi­tuhan­nen vai­h­teessa uskot­ti­in – minäkin uskoin – että Inter­net tulisi tekemään tarpeet­tomak­si toim­into­jen keskit­tymisen suuri­in kaupunkei­hin, kos­ka tietoa on saatavil­la asuin­paikkakun­nas­ta riip­pumat­ta ja asiantun­ti­jatyötä pystyy tekemän etänä.

Niin ei ole käynyt tai ei ole ainakaan käynyt vielä. Päin­vas­toin suurimpi­en kaupunkien kasvu on vain kiihtynyt. Yhdys­val­lois­sa etä­työ­sopimuk­sia on alet­tu purkaa (lähde the Econ­o­mist) kos­ka etä­työhön eristäy­tyneet ovat jääneet muista jäl­keen tuot­tavu­udessa ja osaamises­sa. Tieto lev­iää myös kahvi­tauoil­la ja lounastunneilla.

Ennus­tan, että jos nyt osa jää etätöi­hin ja osa ei, etätöi­hin jäävien ammatill­i­nen ura osoit­tau­tuu paljon vaatimattomammaksi.

Kaik­ki suuret kaupun­git eivät kas­va, vaan osaamiseen keskit­tyneet kaupun­git kas­va­vat. Suuret teol­lisu­uskaupun­git ovat päin­vas­toin surkas­tuneet, niin Suomes­sa kuin eri­tyis­es­ti van­hem­mis­sa teollisuusmaissa.

Osaa­jat ovat keskit­tyneet rajusti 

Aka­teemisi­esti koulute­tu­ista – siis valmis­tuneista – 25–34 vuo­ti­aista aikui­sista yli puo­let asuu Helsin­gin seudul­la ja lopuista yli puo­let neljän muun yliopis­tokaupun­gin seutukunnissa.

Helsin­gin seudun osu­us nuorista aka­teemis­es­ti on selävsti suurem­pi kun seudun korkeak­oulu­jen osu­us valmis­tuneista (1/3), eli maakun­tayliopis­tois­sa valmis­tuneis­takin huo­mat­ta­va osa muut­taa Helsinki­in. Vain Tam­pereel­la on merkit­tävää pitovoimaa kaupungista valmistuneisiin.

Vetävätkö työ­paikat osaa­jia men­estyvi­in kaupunkei­hin vai vetävätkö osaa­jat työ­paikko­ja. Ilmeis­es­ti sekä että. Nuoret aka­teemis­es­ti koulute­tut ovat asen­teil­taan huo­mat­ta­van urbaane­ja. Sil­lä on suur­ta merk­i­tys­tä. Lääkäri saisi vuoren var­man työ­paikan maal­ta, mut­ta lääkäri eikä hänen puolison­sa halua muut­taa untaan, jos­sa ei ole juuri mui­ta akateemisia.

Edward Glasi­er kir­joit­taa kir­jas­saan Tri­umpf of the City, että asun­to­jen hin­ta tas­apain­ot­taa muut­toli­ik­keen niin, että halu­tu­il­la alueil­la samas­ta työstä saa huonom­paa net­topalkkaa asum­is­meno­jen jäl­keen kuin vähemän suosi­tu­il­la alueil­la. Jos insinööri halu­aa asua kaupun­gin ruu­tukaa­va-alueel­la 180 neliön omako­tialueel­la, hänen palkkansa riit­tää tähän paljon parem­min Poris­sa kuin Helsingis­sä – siis jos hänel­lä on työpaikka.

Pula osaa­jista ehkäisee talouden toipumista syrjäalueilla

Osaa­jien keskit­tymi­nen tarkoit­taa, että niitä on syr­jäseuduil­la vähän. Kun Suomen talous alkoi elpyä 10 vuo­den pysähdyk­sen jäl­keen 2018 kasvu tyre­htyi syr­jäalueil­la osaa­japu­laan. Osaa­jat oli­vat muut­ta­neet muiden perässä kaupunkei­hin tai eläköityneet.

Mik­si luo­va alan työ­paikat hyö­tyvät tois­t­en­sa läheisyydestä

Tieto kul­kee yri­tyk­ses­tä toiseen, kun nämä sijait­se­vat fyy­sis­es­ti lähel­lä toisi­aan. Työn­tek­i­jät tun­te­vat toisi­aan ris­ti­in ja ne vai­h­ta­vat toiseen saman alan yri­tyk­seen, mut­ta eivät tietenkään kovin kauas.

Inno­vati­iviset yri­tyk­set viihtyvät sik­si suuris­sa kaupungeis­sa. Suomes­sa ei vain ole yhtään suur­ta kaupunkia, on vain yksi keskisu­uri ja suuri määrä pieniä.

Mik­si kaupunkien kesku­s­tat ovat taas suosiossa?

Yksinker­tais­es­ti, ne eivät ole enää epäter­veel­lisiä asua ja kun vapaa-ajan kulu­tus on siir­tynyt palvelu­jen kulu­tuk­sek­si, kan­nat­taa asua lähel­lä palvelu­ja. Inter­net on lisän­nyt kaupunkien toimivuutta.

Muut­toli­ik­keen hinta

Suomes­sa on riit­tävästi asun­to­ja väestöllemme, mut­ta suuri osa niistä sijit­see vbääris­sä paikois­sa. Yhden henkilön muut­to kasvukeskuk­seen mak­saa noin 200 000 euroa investoin­teina asun­toi­hin, infraan ja palvelui­hin – tai ei yksi vält­tämät­tä mak­sa mitään.  mut­ta 10 000 hen­gen muut­ta­mi­nen mak­saa pari mil­jar­dia. Arvio on erit­täin epävarma.

Toisaal­ta maaseu­tu tulee kalli­ik­si kaupunki­laisille, kos­ka kaikkial­la teol­lisu­us­mais­sa kaupun­git sub­ven­toi­vat elämistä maal­la. Kos­ka Suo­mi on ylivoimais­es­ti Euroopan maaseu­tu­val­taisin val­tio, maaseudun tai yleis­es­ti alue­poli­ti­ikan hin­ta kaupunki­laisille on tääl­lä korkea. Jos kysytte, mik­si meil­lä on niin korkeat verot, kun julkiset palve­lut eivät kuitenkaan ole niin hyviä, niin tämän vuok­si. Hylkysyr­jien ymmär­ret­tävä katkeru­us lisää alue­poli­it­tisia jännitteitä.

90 vastausta artikkeliin “2020-luvun yhteiskuntapolitikka (6) Miksi menestys keskittyy kaupunkeihin?”

 1. Kun san­ot että maaseu­tu tulee kalli­ik­si kaupunki­laisille, otatko huomioon vai­h­toe­htokus­tan­nuk­set? Jos n. 1,5 miljoon­aa maal­la asu­vaa ei viikon päästä enää asu­isikaan maal­la, rikas­tu­isiko vai köy­hty­isikö Suomi?

  Jos yhden muut­ta­jan hin­ta on 200 000, tämä tarkoit­taisi 300 mil­jardin investoin­tia. Tosin en ihan ymmär­rä miten 200 000 saa sekä palve­lut, infrat että asun­not han­kit­tua kasvukeskuk­sista, kun pelkkä asun­to nykyään kus­tan­taa tuo­ta luokkaa. Tai tarkoitit var­maan itseasi­as­sa var­mas­tikin että se mak­saa 200 000 muu­ton kohteena ole­valle kaupungille? 

  Voi toki myös miet­tiä mitä muu­tos tarkoit­taisi esimerkik­si metsäteollisuudelle.

  Ehkä on kuitenkin kan­nat­taa asut­taa ne mum­mot ja pap­at (joka on yleisin ikäryh­mä hukkasyr­jis­sä) omis­sa nyky­i­sis­sä talois­saan maal­la kunnes heistä aika jät­tää, sen sijaan että hei­dät muutet­taisi­in kaupunkei­hin. Nuoret ja kyvykkääthän ovat jo suures­sa mit­takaavas­sa kaupunkei­hin muuttaneetkin.

  Lisäk­si isoin syy maaseudun ja kaupunkien väliselle sub­ven­ti­olle on se, että hyv­in­voin­ti­val­tio sub­ven­toi ikäryh­miä. Kun kar­rikoidusti sanoen maaseudul­la asu­vat van­huk­set ja kaupungeis­sa työikäiset, tarkoit­taa se siis että kaupun­git sub­ven­toi­vat maaseu­tua. Joka näkee tässä ongel­man joka tulisi kor­ja­ta, ei ehkä kan­na­ta hyv­in­voin­ti­val­tio­ta kovinkaan fun­da­men­taal­isti, sil­lä täl­löin käytän­nössä ikäryh­mien väliset tulon­si­ir­rot pitäisi käytän­nössä pois­taa (ainakin van­huk­sien osalta). Täl­löin van­hu­u­den hoivas­ta mak­saisi­vat ne joil­la on siihen varaa.

  Ja näin sivuhuomiona tois­es­ta näkökul­mas­ta, ilman epäilystäkään kaupun­git ovat tulleet kalli­ik­si maaseudulle. Työn ja tulo­jen mur­ros ja sen myötä tapah­tunut nuorten muut­ta­mi­nen kaupunkei­hin on käytän­nössä vienyt useil­ta alueil­ta koko tulevaisuuden.

  1. Sen sanomi­nen, että meil­lä verot ovat korkei­ta, kos­ka maal­la asuu sub­ven­tion tarpeessa ole­via sui­h­teessa enem­män kuin vaikka­pa Ruot­sis­sa, ei ole kan­nan­ot­to oikeas­t­aan mitenkään, pelkkä totea­mus. Vähän saman­lainen kuin se, että kylmässä Suy­omes­sa asun­to­jen läm­mit­tämiseen kuluu enem­män ener­giaa kuin Italiassa.
   Tuos­sa 200 000 eurossa on mukana asun­to. Keskimäärin asun­nois­sa asuu kak­si. Helsingille muut­ta­jista koituu noin 30 000 euron kus­tan­nuk­set, Espoos­ta ja Van­taas­ta en tiedä. Siel­lä muual­la myös vapau­tu asun­to, eiväk­tä ne kaik­ki täysin arvot­to­mia ole.

 2. O.S:” maaseudun tai yleis­es­ti alue­poli­ti­ikan hin­ta kaupunki­laisille on tääl­lä korkea.”

  Tästä on miekkail­tu aikaisem­minkin. O. S. ei mah­du sisäl­lyt­tämään ana­lyysin­sä sitä, että reuna-aluei­den kun­nat perusk­oulut­ta­vat osaa­jat kaupunke­ja varten. Olenko oikean tiedon lähteil­lä, että kun­nan perus­palvelu­jen val­tiono­su­us­pros­ent­ti vuon­na 2017 on 25,23 % ?

  Reuna-alueil­la tuote­taan pääosa teol­lis­es­ta , sekä alku­tuotan­nos­ta. Tämän arvon­nousun varaan rak­en­tu­vat kaupunkien/valtion hallinnol­liset työ­paikat , palvelu­iden tuot­ta­mi­nen, rahoi­tus­busi­ness , vien­ti- ja tuontikauppa.…

  Tiedän O.S:n käämien punot­ta­van edel­lis­es­tä aivan “kybäl­lä”, mut­ta näin asia vain karu­udessan on. 

  Vuon­na 2017 Suomen brut­tokansan­tuote jakaan­tui toimi­aloit­tain seu­raavasti: alku­tuotan­to 2,8 % jalostus 28,2 % palve­lut 69,1 %. Alku­tuotan­non tuot­tavu­us on vain 2,8 % koko BKT:sta, mikä osoit­taa tuotan­non­alan riis­ton alaisen aseman.

  Tässä todel­lisu­udessa on aivan oikein tehdä aluei­den välistä epä­tasa-arvoa kor­jaavaa poli­ti­ikkaa. Kysymys toista mieltä oleville. Väität­tekö , että syr­jälueil­la elävät eivät tee töitä tosis­saan vaan laiskottelevat ?

  Tasa-arvoa hake­va yhteiskun­tapoli­ti­ik­ka on toimin­ut heikosti. Reuna-aluei­den muut­to­tap­pio ja elin­ta­so putoa­vat edelleen. Sen vuok­si tarvi­taan lisää tasaavia toimia. 

  Esim. Kurvisen ja keskus­ta aikaansaa­ma korkeak­oulu­tuk­sen aloi­tu­s­paikko­jen lisäys on eri­no­mainen elvyt­tävä liike kansantaloudelle.

  1. Eemilin näke­mys siitä että reuna-aluei­den kun­nat perusk­oulut­ta­vat osaa­jat kaupunke­ja varten ei ole enään edes Suomes­sa todel­lisu­ut­ta. Se oli var­maan todel­lisu­ut­ta vielä 1970-luvul­la ja viimeistään 1980-luvul­la. Suurin osa pääkaupunkiseudun ja Tam­pereen seudun sekä myös Turun seudun uusista asukkaista on ulko­maalaisia. Oulun seu­tu on tässä kohtaa poikkeus. Ulko­maalaisil­la tarkoite­taan myös EU/ETA maid­en kansalaisia. Esimerkik­si Helsingis­sä suurin ulko­maalainen väestö on Viron kansalaiset, Venäjän kansalaiset sekä muut entisen Neu­vos­toli­iton alueen kansalaiset. Neljän­tenä Helsingis­sä ulko­maalai­sista on Kiinan ja Int­ian kansalaisia. Tähän ei ole las­ket­tu mukaan tur­va­paikan­hak­i­jat ja pako­laiset joten en ottanut soma­lialaisia tai irak­i­laisia ver­tailu­un joiden sija on entisen Neu­vos­toli­iton aluei­den ja Kiinan kansalais­ten välissä.

   1. Joo, ei tääl­lä syr­jässä enää iso­ja mas­so­ja perusk­oulute­ta, kun liian mon­ta sukupolvea on jo menetet­ty kaupungeille. Jotain kuitenkin. Helsin­ki on siis saanut rusi­nat pul­las­ta jo pitkään, muu Suo­mi kas­vat­taa ja koulut­taa osaa­jat omaan piikki­in, ja suuret kaupun­git nap­paa­vat niistä valmi­it työn­tek­i­jät net­tomak­sajik­si. Merkit­tävä osa vielä palaa syn­nyin­seuduilleen eläkepäivilleen niin niistäkään tarvi mak­saa kuin pieni osa val­tiono­suuk­sien kautta.

    Sit­ten valite­taan että syr­jäseu­tu­jen syytä korkeat verot ja huononevat julkiset palvelut.

    No, onnen päivät ovat koit­ta­neet tosi­aan kun merkit­tävä osa Suomes­ta on henki­tor­eis­saan. Nyt voidaan naut­tia tehokkaas­ta Suomes­ta ja siitä että osaa­jat on haet­ta­va ulko­mail­ta tai kas­vatet­ta­va itse kaupungeissa.

  2. Kuin­ka alku­tuotan­to voisi olla mitenkään riis­ton kohteena kun sille mak­se­taan erit­täin suuria maat­alous­tukia niin EU tukia ja kansal­lisia tuk­i­ja? Kyl­lä suurin tek­i­jä maat­alous­tuotan­non vähen­tämisessä on ollut maat­alouden koneel­lis­tu­mi­nen joka alkoi Suomes­sa yleistyä 1960-ja 1970-luvun taiteessa. Kun trak­tori kor­vasi hevosen oli muu­tos väistämätön­tä. Ei siinä paljonkaan voi tehdä kun maat­aloud­es­ta vapau­tunut henkilö­työvoima päät­tikin muut­taa kaupunkei­hin ja lop­ut Ruot­si­in. Tämä kehi­tys ei ollut vain Suomes­sa tapah­tunut ilmiö saman­lainen kehi­tys tapah­tui itse asi­as­sa samaan aikaan ‚1970-luvul­la, hyvin saman­laises­sa maas­sa kuin Suo­mi eli Irlannissa.

  3. Epäilen kovasti ettei Kurvisen ja keskus­ta aikaansaa­ma korkeak­oulu­tuk­sen aloi­tu­s­paikko­jen lisäys ole mitenkään iso elvyt­tävä tek­i­jä kansan­taloudelle. Kun täl­läkin het­kel­lä työvoima­pu­la on koko maas­sa ajanko­htainen asia ja samal­la työvoimaa on saatavil­la esimerkik­si Aasian kehit­tyivistä maista on mon­elle yri­tyk­selle poten­ti­aal­ista rekry­toi­da työvoimaa Aasian kehit­tyivistä maista kuin odot­taa 10 vuot­ta että osaavaa työvoimaa olisi tarpeek­si saatavil­la myös koti­maas­ta. Tämä kehi­tys on ollut Yhdys­val­lois­sa jo val­tavir­taa 2000-luvun alus­ta alka­en. Jopa amerikkalaiset isot teknolo­gia yri­tyk­set rekry­toi­vat osaavaa työvoimaa Aasi­as­ta kun vas­taavaa ei ole saatavil­la Yhdys­val­lois­sa tarpeek­si. Tässä kil­pailus­sa ei ole mukana vain Yhdys­val­lat. Kana­da ja Uusi-See­lan­ti on kil­pailus­sa mukana siinä mis­sä Aus­tralia. Suo­mi on mukana Ruotsin, Nor­jan ja Tan­skan kanssa ulko­maalai­sista osaa­jista. Myös Viro on mukana tässä kisassa.

  4. “O. S. ei mah­du sisäl­lyt­tämään ana­lyysin­sä sitä, että reuna-aluei­den kun­nat perusk­oulut­ta­vat osaa­jat kaupunke­ja varten. ”

   Reuna-alueil­la on ilmeisen tärkeä merk­i­tys kaupungeille.

   Toisaal­ta diko­tomista kaupunki/­maaseu­tu- jakoa ei enää ole ole­mas­sa kuin joidenkin ihmis­ten mieliku­vis­sa. Maaseu­tu­aluei­den toi­sis­taan eriy­tyvä kehi­tys 1990-luvul­la huomioiti­in myös aluei­den luokit­telus­sa: taa­jamien tai kaupunkien läheinen maaseu­tu, ydin­maaseu­tu ja har­vaan asut­tu maaseu­tu. Maaseu­tupoli­ti­ikan yhteistyöryh­mä tote­si vuon­na 2000, ettei maaseu­tua voi­da enää pitää rak­en­teel­lis­es­ti tai toimin­nal­lis­es­ti yht­enäisenä aluekokon­aisuute­na. Vuon­na 2014 työryh­mä kir­joit­ti, että Suomen maaseu­tu­alueet ovat mon­imuo­toisia, eikä maaseudulle ole yhtä yksiselit­teistä määritelmää. Maise­malliset ja elinkeinol­liset piir­teet vai­htel­e­vat suuresti maanti­eteel­lis­es­ti pie­nil­läkin alueil­la. Kaupun­ki-maaseu­tu ‑luok­i­tus perus­tuu paikkati­etoaineis­toi­hin ja siinä erotel­laan sisem­pi ja ulom­pi kaupunkialue, kaupunkia ympäröivää vaiku­tus- ja rak­en­tami­s­painealuet­ta kuvaa­va kaupun­gin kehysalue, maaseudun paikalliskeskus, kaupun­gin läheinen maaseu­tu, ydin­maaseu­tu sekä har­vaan asut­tu maaseu­tu. Maaseu­tu­un lukeu­tu­vat alue­tyyp­it kat­ta­vat 95 pros­ent­tia Suomes­ta ja niil­lä asuu 1,66 miljoon­aa asukas­ta eli 31 pros­ent­tia väestöstä. 

   “Vuon­na 2017 Suomen brut­tokansan­tuote jakaan­tui toimi­aloit­tain seu­raavasti: alku­tuotan­to 2,8 % jalostus 28,2 % palve­lut 69,1 %. Alku­tuotan­non tuot­tavu­us on vain 2,8 % koko BKT:sta, mikä osoit­taa tuotan­non­alan riis­ton alaisen aseman.”

   Olisiko mah­dol­lista ava­ta tätä logi­ikkaa, eli mil­lä taval­la alku­tuotan­non tuot­tavu­ud­es­ta voidaan johtaa päätelmä, joka osoit­taa sen riis­ton­alaisen aseman?

   1. Uuden­maan maakun­nan reuna-alueet ovat olleet tärkeä merk­i­tys pääkaupunkiseudulle sil­loin kun kyseessä on asun­non ja työ­paikan sijain­nista. Jos työ­paik­ka on Helsingis­sä on asun­non sijain­ti erit­täin tärkeässä roolis­sa. Juuri tämän takia pääkaupunkiseudun kehi­tyskun­nat kuten Kirkkon­um­mi, Jär­ven­pää ja Sipoo vetävät enem­män ihmisiä kuin esimerkik­si Tuusu­la ja Mäntsälä . Hyvinkää ja Por­voo vetävät myös väkeä mut­ta esimerkik­si viime vuon­na enem­män ihmisiä muut­ti Pääkaupunkiseudul­ta Kirkkon­um­melle, Jär­ven­päähän ja Sipooseen.

   2. “Olisiko mah­dol­lista ava­ta tätä logi­ikkaa, eli mil­lä taval­la alku­tuotan­non tuot­tavu­ud­es­ta voidaan johtaa päätelmä, joka osoit­taa sen riis­ton­alaisen aseman?”

    Alku­tuotan­non tuo­tok­sista mak­se­taan liian vähän suh­teessa tehtyyn työmäärään ja investoin­tei­hin. Sama tilanne kaivos­te­ol­lisu­udessa, raa­ka-aineet arvote­taan mas­sat­uot­teek­si eikä siihen panos­te­tut työ­tun­nit, työn vaar­al­lisu­us , laitein­vestoin­nit , ympäristöhai­tat ym. real­isoidu hinnassa. 

    Maat­alouden tuot­teet arvote­taan pelkäk­si bulkik­si, huoli­mat­ta korkeas­ta jalostusas­teesta. Tuot­teen “jalostus” koos­t­uu ympäristönormien mukaises­ta vil­jelystä, tuotan­to­hy­gien­i­sistä seikoista (kasvin­suo­jelu, eläin­ten kohtelu), tuot­tamises­sa kestävän kehi­tyk­sen noudattamisesta. 

    Näi­den toteut­ta­mi­nen ei näy tuot­tei­den hin­nas­sa ja tätä vajet­ta yritetään paika­ta ylityötunneilla(ilman palkan­lisää) ja investoimal­la lisäpin­ta-alaan. Tätä gap­pia yritetään leika­ta maat­alous­tukien (ympäristö­tu­ki, Luon­non­hait­tako­r­vaus, EU:n suo­ra tulo­tu­ki), mut­ta kuten alku­tuotan­non jäl­keen­jäämis­es­tä huo­mataan tämä ei riitä.

    Tääl­läkin on usein esitet­ty mallia, jos­sa maat­alout­ta ei tue­ta lainkaan. Maas­ta revit­täisi­in kaik­ki irti ryöstövil­je­lyl­lä. Investoitaisi­in isoi­hin koneisi­in ja pin­ta-aloi­hin. Ilman lan­noite- ja kasvin­suo­jelu­ra­joituk­sia saataisi­in sadot nouse­maan . Kate ei nousisi kovinkaan merkit­tävästi kalli­iden investoin­tien vuoksi. 

    Sadon mak­si­moin­ti heiken­täisi ajan mit­taan pel­lon kasvukun­toa , ympäristö ja eliöstö köy­hty­i­sivät rajoit­ta­mat­tomas­ta kasvin­suo­jelus­ta. Nykyi­nen vil­je­ly­malli on edel­lä kuvat­tua maa­pal­lolle parempi.

  5. Eemille huo­mau­tus siihen että muis­sa EU mais­sa olisi suurem­mat maat­aloustuet kuin Suomes­sa. Näin ei ole kos­ka läh­es kaikissa EU mais­sa on pelkästään EU tuet. Jopa Itä-ja Etelä-Euroopan mais­sa on pienem­mät kansal­liset tuet Suomes­sa. Kansal­lista ja EU tukea yhteen­sä mak­saa kyl­lä enem­män Suo­mi oma­lle maat­aloudelle. Esimerkik­si Tan­skas­sa ja Ruot­sis­sa ei ole ollenkaan kansal­lista maat­alous­tukia. Ne saa­vat vain EU tukea. Ain­os­taan Nor­ja on poikkeus Pohjo­is­maista jos­sa on suuret maat­aloustuet. Jos ote­taan muut OECD maat huomioon kyl­lä sil­loin maat­alouden tuki on muis­sa mais­sa suurim­mat mut­ta ne maat ovat Euroopan maanosan ulkop­uolel­la. Kuten Japani, Etelä-Korea, Aus­tralia, Kana­da, Yhdys­val­lat jne.

   1. Eu:n suo­tu­isim­mil­la maat­alousalueil­la on vähän tarvet­ta kansal­liselle tuelle, kos­ka Eu logi­ikalla niille mak­se­taan suurim­mat hehtaariko­htaiset tuet.

    Kos­ka Ran­skan hehtaariko­htainen viite­sato on kolminker­tainen Suomeen ver­rat­tuna, Eu:n hehtaar­itu­ki ran­skalaisvil­jeli­jälle on kolme ker­taa suurempi.

   2. Suh­teessa maat­alous­tuotan­non määrään maat­alous­tu­ki on Suoes­sa ylivoimais­es­ti suur­in­ta koko EU:ssa. Se on yli 100 % maat­alous­tu­losta, eli maat­alouden tuot­to on ilman tukia negati­ivi­nen. Tämä anom­alia tosin taitaa johtua siitä, että vero­jn vält­tämisek­si maat­alous­tu­lo on määritel­ty kovin pieneksi.

   3. “Näin ei ole kos­ka läh­es kaikissa EU mais­sa on pelkästään EU tuet. Jopa Itä-ja Etelä-Euroopan mais­sa on pienem­mät kansal­liset tuet Suomessa.”
    Kuten jos todis­tin Suomen kansal­liset tuet ovat mar­gin­aalisen pieniä, asum­ituetkin ovat aivan eri sfääreissä. 

    Itäeu­roopan maat tuli­vat Unioni­in jälk­i­ju­nas­sa, jon­ka vuok­si tuk­isum­matkin ovat pienem­piä. Lisäk­si tuen määrät ver­tau­tu­vat hehtaar­ituo­tok­si­in, jon­ka vuok­si myös Suomes­sa mak­se­taan pienem­piä EU tukia. Suurim­mat tuen­saa­jat ovat Espan­ja ja Ranska.

   4. Kuten jos todis­tin Suomen kansal­liset tuet ovat mar­gin­aalisen pieniä, asum­ituetkin ovat aivan eri sfääreissä. 

    Sin­unn mukaasi 43200 maati­laa saa kansal­lista uka 320 miljoon­aa eli run­saat 7000 €/tila. Asum­is­tukea tuskin kukaan saa noin paljon.

   5. Maat­aloustuet osuute­na maat­alouden tuot­ta­mas­ta arvon­lisästä, pros­ent­tia (pyöristys 5‑lukuun)

    Suo­mi 195% (siis 195%)
    Latvia 90%
    Slo­va­kia 90%
    Tsek­ki 75%
    Lux­em­bourg 70%
    Viro 60%
    Ruot­si, Irlan­ti Bul­gar­ia, Puo­la 55%
    Unkari, Sak­sa 50%
    Muut EU 5% — 45%

    EU keskiar­vo 30%

    Nor­ja 70%
    Sveit­si 65%

    Että näin

  6. Tämä on valitet­tavasti tilanne nyt kun Helsingis­sä ei ole teol­lisu­ut­ta niin paljon kuin siel­lä on joskus ennen ollut ja voisi olla. Toisaal­ta Van­taal­la ja Ker­aval­la ja Sipoos­sa on ihan elin­tarvike- ja kulu­tus­tavara­te­ol­lisu­ut­ta koko maan tarpeeseen ja vien­ti­inkin ja Espoos­sa ja Kirkkon­um­mel­la on elek­tro­n­isia lait­tei­ta ym valmis­tavaa teol­lisu­ut­ta ja kaikissa pk-seudun kaupungeis­sa on val­tavasti insinööri- ja suun­nit­telu­alan työ­paikko­ja. Jos jotain val­tion viras­to­ja siir­ret­täisi­in muuanne niin ei se muut­taisi sitä tilan­net­ta mihinkään.

   Reuna-alueet todel­la “perusk­oulut­taa” väkeä kasvukeskuk­si­in, ja todel­lakin vain perusk­oulut­taa ei mitään muu­ta. Asian voi nähdä niinkin että reuna-alueet työn­tävät yli­jäämäväestön­sä jota ei pysty työl­listämään, opiskele­maan ja töi­hin kaupunkei­hin, osa valitet­tavasti ei löy­dä niistäkään töitä.

   1. Helsingis­sä toi­mi esimerkik­si sel­l­a­sia yri­tyk­siä kuin Wolt ja Super­cell, jot­ka ovat viime aikoina tuoneet val­u­ut­tat­u­lo­ja Suomeen ihan mukavasti.Luulen, että Helsin­gin osu­us val­u­ut­tatuoista on suurem­pi kuin osu­us asukkaista, sil­lä onhan tämä myös aika suuri matkailukeskittymä. 

  7. Eemille kom­ment­ti­na tuo­hon maat­alous­tu­keen että itse laskin yhteen kansal­lisen tuen ja EU tuen yhteen jon­ka seu­rauk­se­na Suomes­sa on korkeampi maat­alous­tu­ki kuin muis­sa EU mais­sa. Kos­ka siihen päälle las­ke­taan kansalli­nen tuki. Muis­sa EU mais­sa ei ole kansal­lista tukea erik­seen pait­si ehkä on en ole var­ma että olisi Roma­ni­as­sa ja Bul­gar­i­as­sa. Muis­sa Pohjo­is­mais­sa (pait­si Nor­jas­sa) ei ole ollut kansal­lista tukea 1970-luvul­ta alka­en. Ruot­sis­sa kansalli­nen tuki lakkautet­ti­in jo 1970-luvun puo­livälis­sä ja samoin Tan­skas­sa. Nor­ja on tässä kohtaa poikkeus. Juuri tämän takia Suomes­sa on vielä kansalli­nen tuki sekä EU tuki.

   1. Soin­in­vaara: “Helsingis­sä toi­mi esimerkik­si sel­l­a­sia yri­tyk­siä kuin Wolt ja Supercell,..”
    Woltin val­u­ut­tat­u­lot joh­tu­i­v­at yri­tyk­sen myyn­nistä eli oli ker­ta­suori­tus. Super­cellin lasken kuu­lu­van insinööri- ja suun­nit­telu­alan yri­tyk­si­in jos sen nyt pitää johonkin kat­e­go­ri­aan sijoit­taa, olkoot että toimii kuluttajamarkkinoilla.

  8. Eemil: “Reuna-alueil­la tuote­taan pääosa teol­lis­es­ta , sekä alku­tuotan­nos­ta. Tämän arvon­nousun varaan rak­en­tu­vat kaupunkien/valtion hallinnol­liset työ­paikat , palvelu­iden tuot­ta­mi­nen, rahoi­tus­busi­ness , vien­ti- ja tuontikauppa.…”

   Kyl­lä. Suuris­sa kaupungeis­sa ei enää ole teol­lisu­us­tuotan­toa tai ainakin se on painunut mar­gin­aali­in. Helsingis­sä esim Plan­meca ja ABB:n Pitäjän­mäen tuotan­to ovat hyt­ty­sen kus­ta Itämer­essä kaiken paper­in­pyörit­te­lyn rin­nal­la, siinä kun jo jos­sain Vaasan kokoises­sa pitäjässä Wärt­silän ja muiden teol­lisu­usyri­tyk­sen tuotan­to on erit­täin merkit­tävää alueen talouden kannalta.

   Toinen asia on, että ne reuna-alueet, jos­sa tuote­taan Helsin­gin hallinnoimia ja suun­nit­telemia hyödykkeitä, alka­vat enenevis­sä määrin olla jos­sain muual­la kuin Suomes­sa. Suo­mi on kaukana markki­noista, Suomes­sa duu­nari on ver­rat­tain kallis ja laiska. Itä-Euroop­pa ja Aasia vievät Suomen per­ife­ri­oi­ta teol­lisu­us­tuotan­nos­sa jo nyt 6–0 ja melko vaikea nähdä, että asetel­ma muut­tuisi, kun­han vahvis­tuu. Oma­l­la työu­ral­la on tul­lut vier­estä todis­tet­tua jo aika mon­ta suo­ma­laisen yri­tyk­sen saitin sulkemista Suomes­sa ja investoin­tia ulko­maille. Voi sieltä maakun­nista tarkastel­tuna tun­tua epäisän­maal­liselta, mut­ta bisnestä se vain on. Jos paper­in­pyörit­telijä halu­aa pär­jätä ja täy­det bonar­it, ei ole varaa tun­teil­la, vaan pitää luot­taa numeroi­hin taulukossa.

   Niin että ei muu­ta kuin onnea ja men­estys­tä vaan sinne maakun­ti­in jatkos­sa, mut­ta kyl­lähän se vähän vaikut­taa siltä, että sel­l­unkeiton ja tuki­ais­ten lisäk­si teille ei pitkäl­lä aikavälil­lä paljoa muu­ta jää. Ja jos­sain vai­heessa käy niin, että kri­it­tiset mas­sat heilah­ta­vat ja tuki­aisetkin lakkaa­vat, saat­te pär­jätä omillallanne.

   1. Tilas­tokeskus, aluetil­in­pito, tulot ja tuotan­to alueit­tain, vuosit­tain 2000–2020
    Tuor­ein vuosi 2019

    Tuo­tos perushintaan
    Toimi­ala: jalostus (sisältää kaiv­o­toimin­nan, louhin­nan ja teol­lisu­u­den mut­ta ei rakentamista)
    Yksi­tyi­nen sektori

    Koko maa: 179,2 Mrd
    Seu­tukun­ta Helsin­ki: 44,8 Mrd (25%)

    Helsin­gin seu­tukun­nan (1,5 milj) Suomen teol­lisu­ud­es­ta on aika lähel­lä asukas­määrää vas­taavaa osuutta.

    Kun mukaan ote­taan sit­ten palvelui­ta (joi­ta Supe­cel­lit, Pöyryt, Out­otecit ja muut myyvät), onkin tilanne se että Helsin­gin seu­tukun­ta vas­taa noin kol­ma­sosas­ta Suomen yksi­tyisen sek­torin tuotannosta.

  9. O. S. ei mah­du sisäl­lyt­tämään ana­lyysin­sä sitä, että reuna-aluei­den kun­nat perusk­oulut­ta­vat osaa­jat kaupunke­ja varten.

   Kun­nat saa­vat käsit­tääk­seni val­tiono­suuk­sia mm. koul­u­lais­ten määrän mukaan.

   1. Näyt­tää ole­van val­tiono­su­us yhdestä 13–15 vuo­ti­aas­ta 12 981 € vuodessa lisät­tynä syr­jäseu­tu yms lisil­lä, nuorem­mil­la 7 ‑12 vuo­ti­ail­la 7573€ / lap­si + syr­jäseu­tulisät, sekä vielä nuorem­mil­la 8500…9500€ vuodessa las­ta kohden. Sum­mien peruste on nimeno­mana päivähoito ja koulutustarve.

    Yhden oppi­laan keskimääräi­nen kus­tan­nus on noin 9000€ vuodessa eli val­tion­sou­udet kat­ta­vat melko hyvän osu­u­den perusk­oulun kuluista. 

    Lukion kus­tan­nuk­ista val­tio mak­saa erik­seen 42% kuluista, lisäkis tietenkin val­tiono­su­udet ikälu­okkien mukaan. 

    Lisäk­si huomioita­va kelan eli val­tion mak­samat lap­sil­isät ja van­hempainpäivära­hat jne

    Val­tio mak­saa siis käytän­nössä läh­es kokon­aan varhaiskas­vatuk­sen, perusk­oulu­tuk­sen ja lukiostakin suuren osan.

 3. Suurkaupungis­tu­miselle oli jo ennen koron­aa Lon­toos­sa tulos­sa rajat vas­taan. Lueske­lin Lon­toos­sa käy­dessäni kesäl­lä 2017 paikallisle­hteä, jos­sa kir­joitet­ti­in asun­to­jen hin­to­jen karan­neen Lon­toon suurkaupunkialueel­la niin korkeak­si, että edes korkeasti koulute­tu­il­la hyvin palka­tu­il­la ihmisil­lä ei ole varaa perus­taa per­heitä siel­lä. Tästä syys­tä he muut­ta­vat mui­hin Etelä-Englan­nin kaupunkei­hin, kuten Oxfordi­in, Cam­bridgeen, Mil­ton Key­ne­si­in, pikkukaupunkei­hin ympäröivi­in kreivikun­ti­in tai jopa Bris­toli­in asti. Mikäli korkeasti koulute­tu­il­la osaa­jil­lakin on vaikeuk­sia ostaa Lon­toos­ta per­hea­sun­to­ja, niin miten mah­taa olla pieni­palkkaisten palvelu­am­mateis­sa toimivien lai­ta? Onko heil­lä varaa vuokri­in? Lon­toon väestönkasvu onkin kuulem­ma ollut (ennen koron­aa) maa­han­muu­ton varas­sa, kos­ka mon­et maa­han­muut­ta­jat ovat valmi­ita asumaan kur­jasti, kos­ka asum­i­nen Lon­toos­sa on heille väli­aikainen ratkaisu. Kan­taväestö muut­taa pois val­ta­van kalli­in asumisen takia. 

  Kont­to­ril­la työsken­telyssä, kahvi­tauoil­la ja lounail­la käymisessä työkaverei­den kanssa on etun­sa. Mut­ta toisaal­ta nykyään tiim­it ovat usein kansan­välisiä ja muut­tuvia. Kok­ouk­set ja yhtey­den­pito on joka tapauk­ses­sa ollut tähänkin asti paljolti vir­tu­aal­ista. Sitä pait­si työka­lut vir­tu­aaliseen yhteistyöhön ovat tähän asti olleet varsin alkeel­lisia. Pros­es­sorite­hon ja kaistan­levey­den kas­vaes­sa on edel­ly­tyk­siä luo­da parem­pia työkalu­ja yhteistyöhön. Kont­tori­ti­lat ja työ­matkat ovat työ­nan­ta­jille toisaal­ta myös kustannuskysymys.

  1. Asun­not ovat niin halut­tu­ja jas sik­si niin kalli­ita ettei kukaan voi siel­lä asua on vähän sukua ajatuk­selle, että siel­lä on sel­l­ainen väen­tun­gos, ettei kukaan voi siel­lä olla.
   Mut­ta kyl­lä, Lon­toon ase­ma luovu­u­den keskuk­se­na on kärsinyt siitä, että asum­i­nen on niin kallista, että vain per­i­tyn omaisu­u­den turvin voi siel­lä asua.

   1. Tuo Lon­toon asun­to­jen hin­to­jen nousu näkyy myös jopa Cron­wal­lis­sa asti joka on aivan Englan­nin etelä kär­ki Englan­nin kanaalin eteläisem­mässä päässä. Esimerkik­si St. Ivesis­sä joka on aivan Englan­nin etelä kär­jessä on asun­to­jen hin­nat jo Lon­toon tasol­la. Tämä on johtanut siihen että paikalliset asukail­la Cron­wal­lis­sa ei ole varaa asua enää ran­nikko seudul­la. Tämänkin ker­too että Lon­toon imu on ikäväl­lä taval­la nos­tanut hin­to­ja myös alueel­la joka on taloudel­lis­es­ti taan­tu­vaa aluetta.

   2. Lon­toon kalleus johtuu osit­tain siitä, että se on speku­lati­ivis­ten asun­tosi­joit­ta­jien suosiossa.

    Kalleud­es­ta johtuu, että muut osaamiskeskit­tymät saa­vat osaavaa työvoimaa ja kas­va­vat nopeam­min kuin Lon­too. Lon­toon ruuhkaisu­us ja kalleus hyödyt­tävät Oxfor­dia ja Cambridgea.

   3. “Asun­not ovat niin halut­tu­ja jas sik­si niin kalli­ita ettei kukaan voi siel­lä asua on vähän sukua ajatuk­selle, että siel­lä on sel­l­ainen väen­tun­gos, ettei kukaan voi siel­lä olla.”

    Siis väit­teeni­hän ei ollut, että Lon­toon on tästä syys­tä kur­ja vaan, että sen kasvulle alkaa tul­la rajat vas­taan. Henkilöi­den, jot­ka eivät jo omista siel­lä asun­toa, on vaikeaa ostaa sieltä asun­toa. Siel­lä on vähän tilaa rak­en­taa uusia asuntoja.

  2. Nuo pikkukaupun­git kuten mainit­se­masi Cam­bridge, Mil­ton Keynes sekä Bris­tol ovat Lon­toon seudun kehi­tyskun­tia kuten on esimerkik­si Jär­ven­pää, Tuusu­la, Kirkkon­um­mi ja Sipoo pääkaupunkiseudun kehi­tyskun­tia. Bris­tol ei ole mitenkään yllät­tävä val­in­ta kos­ka se hyvin lähel­lä myös Heathrowin lentoase­maa. Kun tark­istelee lon­toolais­ten vapaa-ajan asun­to­jen sijain­tia niin ne kaik­ki ovat Etelä-Englan­nin ran­nikol­la Cron­wal­lista Ken­ti­in asti.

 4. Toi­saal­ta maa­seu­tu tulee kal­liik­si kau­pun­ki­lai­sil­le, kos­ka kaik­kial­la teol­li­suus­mais­sa kau­pun­git sub­ven­toi­vat elä­mis­tä maalla.

  Helsinkiläiset valit­ta­vat kun kaupun­git joutu­vat sub­ven­toimaan köy­hempää maaseu­tua, mut­ta sit­ten helsinkiläiset valit­ta­vat myös ja vas­tus­ta­vat Helsin­gin lisärak­en­tamista ja tiivistämistä, jos maaseudul­ta ihmiset yrit­tävät muut­taa Helsinki­in ja tarvit­sisi rak­en­taa lisää asuntoja.

  1. Sanois­in että ne jot­ka valit­ta­vat lisärak­en­tamista ovat pääasi­as­sa eläkeläisiä jot­ka pyörivät vain tutuis­sa maise­mis­sa eikä joudu liikku­maan ruuhka-aikaan.

   Maaseu­tu ei ole enää niin köy­hää kuin ennen­van­haan. Ne jot­ka ovat onnis­tuneet han­kki­maan sieltä töitä ja pär­jäävät siinä ovat ylen­sä varakkaampia kuin saman ammat­tiryh­män tai koulu­tuk­sen saa­neet helsinkiläiset. Myös maaseudun eläkeläiset ovat suht varakkai­ta. Ainakin niis­sä talouk­sis­sa jois­sa kumpikin puoliso elää suht ter­veinä omis­tamis­saan talois­sa ole mitään köy­hyy­teen viit­taavaa nähtävil­lä. Köy­hät elläkeläiset asu­vat kaupungeis­sa, usein yksin ja vuokralla.

   Mun mielestäni alue­poli­ti­ik­ka eli haja-asu­tuk­sen tukem­i­nen on jo ohit­tanut sen tason mitä voi pitää opti­maalise­na. Mitään sub­ven­tioi­ta esim autoilukus­tan­nuk­si­in ei tarvi­ta enää. Toisaal­ta ei tarvi­ta mitään hir­muko­ro­tuk­sia polt­toainei­den hin­toi­hinkaan, maail­man­markki­nat ovat korot­ta­neet pelkästään tänä vuon­na niitä jo n 50 sent­tiä joten se sinän­sä pistää ihmisiä miet­timään autoilu­aan ja mis­sä kan­nat­taa asua.

  2. Tot­takai — kos­ka asun­to­tuotan­non rajoit­ta­mi­nen rajoit­taa tar­jon­taa ja nos­taa asun­non jo omis­tavien omaisu­u­den arvoa.

   Tätä voisi kor­ja­ta sil­lä, että korotet­taisi­in kiin­teistövero­pros­ent­tia, jol­loin asun­top­u­lan aiheut­ta­ma ansioton arvon­nousu menisi edes vähän isom­mal­la pros­en­til­la yhteiseen hyvään, eikä vaan niihin sat­tumal­ta ekana apa­jille tullei­den lompakkoon.

   Nim­im. 00180 postinu­meroalueel­la sijoi­tusasun­to ja arvon­nousu on tosi­aan ollut ihan tun­tu­vaa. Huvit­tavasti edes vuokrata­so­jen laskem­i­nen ei tun­nu laske­van halu­tu­impi­en aluei­den asun­to­jen arvoja.

  3. Helsin­gin lisärak­en­t­a­mi­nen ja tiivistämi­nen ei johdu maaseudun muut­topaineesta vaan siitä että Helsingis­sä on vähem­män käytössä vapai­ta tont­te­ja kuin on esimerkik­si Van­taal­la ja Espoos­sa jois­sa on täl­lä het­kel­lä enem­män vapai­ta tont­te­ja enem­män kuin Helsingis­sä . Pääkaupunkiseudun sisäl­lä kil­pail­laan erit­täin paljon asukkaista ja tuk­i­joi­ta on myös ulko­mail­ta pääkaupunkiseudulle enem­män kuin mui­hinkin kasvu keskuk­si­in. Juuri tämän takia Helsin­gin on vas­tat­ta­va kysyn­tään kos­ka muuten Helsin­ki jää muista pääkaupunkiseudun kaupungeista jäl­keen. Pääkaupunkiseudun kehi­tyskun­nat ovat myös mukana uusien asukkaiden haalimisessa

 5. Mut­ta tuleeko mielestäsi siis se korkea hin­ta­lap­pu (kaupunki­laisille) nimeno­maan siitä että nämä tulon­si­ir­to­ja saa­vat asu­vat suurin joukoin maal­la? Vai että ylipäätään meil­lä on paljon tulon­si­ir­to­ja saavia? En saa ihan pointista kiinni.

  1. Eläkeläi­nen on eläkeläi­nen mis­sä tahansa, mut­ta koul­u­lainen tulee kalli­ik­si siel­lä, mis­sä oppi­lai­ta on vähän ja he tarvit­se­vat koulukyyte­jä sen sijaan, että käveli­sivät koulu­un, postin jakelu on kallista ja niin edelleen. Muis­sa EU-mais­sa ei tarvitse mak­saa kansal­lista tukea maat­aloudelle, tiev­erkon ylläpoito tulee Suomes­sa paljon kalli­im­mak­si kuin muual­la ja niin edelleen. Näitä lasku­ja ei tarvitse mak­saa esimerkik­si Tanskassa.

   1. Muis­sa EU-mais­sa union­in tuet ovat suurem­pia kuin Suomes­sa. Vuon­na 2021 maa- ja puu­tarhat­alouden kansal­lisi­in tuki­in on käytet­tävis­sä val­tion talousarvios­sa yhteen­sä 332,0 miljoon­aa euroa. Määrära­has­ta 4,0 miljoon­aa euroa on varat­tu tukien täytän­töön­panoon liit­tyvien, ennakoidun tukimenekin ylit­tävien, tukien ja tuk­i­ta­so­jen muu­tostarpeisi­in, jol­loin se osu­us jää yleen­sä käyt­tämät­tä. Kansal­lisil­la tuil­la täy­den­netään EU:n tuk­i­jär­jestelmiä (EU:n suo­rat tuet, luon­non­hait­tako­r­vauk­set, ympäristöko­r­vauk­set ja eläin­ten hyv­in­voin­tiko­r­vauk­set) ja tur­vataan maa- ja puu­tarhat­alouden toim­intaedel­ly­tyk­siä ja kan­nat­tavu­ut­ta sekä maaseudun elin­voimaisu­u­den säilymistä.

    Siis val­tion­talouden kannal­ta todel­la mar­gin­aa­li­nen raha­sum­ma. Toisin on val­tion mak­samien asum­is­tukien suu­ru­us­lu­ok­ka. Asum­istuet kus­tan­ta­vat 2 mrd euroa ja kohdis­tu­vat suurim­mal­ta osin Uudellemaalle. 

    O.S:n ja urbaa­niusko­vais­ten olisi syytä uud­is­taa ajat­telu­aan siten , että puu­tut­taisi­in aluei­den eri­ar­vois­tu­misen juurisy­i­hin eikä kor­jat­taisi niitä subventioilla. 

    Tun­tuu siltä , että keskus­tan edus­ta­ma ajat­telu on liian syväl­listä. Se ei avaudu vain pin­nan raaputtajille.

    mil­tei ajat­telin tänään (hauskin nim­imerk­ki koskaan)

    ” yleiselle agraarikansan­li­ik­keelle (kepu) silti vaikea pala”
    Keskus­tan äänestäjis­sä on enää pieni osa maanvil­jeli­jöitä. Eniten heitä on perus­suo­ma­lai­sis­sa ja kokoomuk­ses­sa. Ökyvil­jeli­jät ovat kokoomus­laisia. Keskus­ta vai­h­toi nimen­sä jo vuon­na 1988 eli yli 30 vuot­ta sit­ten. Joten olisiko mil­tei aika ajatel­la oikean nimen sisäistämistä ?

   2. Uuden­maan osu­us asum­is­tu­ista on pienem­pi kuin Uuden­maan osu­us val­tion vero­tu­loista. Jos siis asum­is­tu­ki muutet­taisi­in kun­tien mak­samak­si, Uusi­maa voit­taisi tässä. 332 miljoon­aa jaet­tuna 44700 maati­lalle on 7400 tilaa kohden ja val­taosa siitä menee. Se on tiwe­tysti pikku­ra­ha tässä kaikessa tukipolitiikassa.

 6. Niidenkin, jot­ka edelleen hai­hat­tel­e­vat että Inter­net ja paikkari­ip­puma­ton työ aikaansaa­vat jonkin­laisen maaseudun uus­nousun, kan­nat­taisi tun­nus­taa tosi­asi­at. Ensin­näkään, kuten Osmo kir­joit­taa, mis­tään täl­läis­es­tä ei ole juurikaan merkke­jä. Ei vaik­ka pan­demi­akin on koetellut. 

  Ja toisek­seen, mikäli tämä maakansan märkä uni jostain syys­tä kuitenkin tapah­tu­isi, niin lop­putu­los olisi luul­tavasti yleiselle agraarikansan­li­ik­keelle (kepu) silti vaikea pala: vain kiin­nos­tavim­mat ja jotenkin muodikkaim­mat paikat saisi­vat osansa, kos­ka paikkari­ip­pumat­to­muu­den armo­ton logi­ik­ka antaisi jopa muut­toli­ik­keessä maaseudun suun­taan mah­dol­lisu­u­den vali­ta parhaat päältä. Punka­har­ju, Mus­tio ja niin edelleen — ja lop­putu­lok­se­na Karstu­lat ja Kaav­it kok­i­si­vat entistäkin suurem­paa toiv­ot­to­muut­ta kun viiteryh­mäkin erkanee.

  Real­is­mia lie­nee että vain osa-aika-asum­i­nen juuri näis­sä yksit­täi­sis­sä mie­lenki­in­toisem­mis­sa maalaiskolkissa lisään­tyy ja yleisen eläväisyy­den pilka­h­duk­set vetävät puoleen­sa väkeä ja vahvis­ta­vat valikoi­tu­mista — hie­man per­in­teisen kausilu­on­toisu­u­den ylikin. Eli Han­ko, saaris­ton ren­gastie ja Punka­har­ju myös talvel­la sekä Levin, Rukan ja Ylläk­sen seudut myös kesäl­lä. Muu­tamia muitakin ken­ties, mut­ta ei kovin montaa.

  1. Eli Han­ko, saaris­ton ren­gastie ja Punka­har­ju myös talvel­la sekä Levin, Rukan ja Ylläk­sen seudut myös kesällä.

   Puhu­mat­takaan Lom­bar­dias­ta, Niz­za­s­ta, Espan­jan aurinko­ran­nikos­ta ja niin edelleen. Jos työ oikeasti m,uuttuisi paikkari­ip­pumat­tomak­si, moni tek­isi sitä ainakin osa vuodes­ta ulko­mail­ta käsin.

   1. Työ on monil­la jo täysin paikkari­ip­puma­ton­ta, mut­ta julkisen sek­torin pakot­ta­ma reg­u­laa­tio haraa vas­taan. Eikä tämä ole vain Suomen reg­u­laa­tio­ta, vaan käytän­nössä jokaises­sa maas­sa on oma vas­taa­va regulaationsa.

    Työeläke­vaku­u­tuk­set, vahinko­vaku­u­tuk­set, pakol­liset työter­veyspalve­lut, jne. ovat asioi­ta joi­ta on läh­es mah­do­ton­ta jär­jestää “oikein” rajo­jen yli edes EU:n sisäl­lä — puhu­mat­takaan EU maid­en ulkop­uolel­la toim­imis­es­ta. Päälle kun lisää vielä verosopimuk­set jot­ka ovat vaikei­ta tulki­ta ja tuke­vat huonos­ti reip­pureis­sus­ta duunin tekemistä, niin palkkaav­il­la yri­tyk­sil­lä ei käytän­nössä ole mah­dol­lisuuk­sia tehdä 100%:sen lail­lis­es­ti etä­työ­sopimuk­sia hajanais­es­ti eri mais­sa asu­vien ihmis­ten kanssa.

    Itse unel­moin siitä, että EU saa jos­sain vai­heessa aikaan jonkun “EU-sosi­aali- / ter­veys / vaku­u­tus­tur­van” johon usei­den maid­en välil­lä asu­va voi liit­tyä samal­la asuin­maan sys­teemeistä eroten.

    Olisi todel­la tärkeää vapaut­taa ihmi­nen val­tion kahleista — nyt lakikir­jat ja pykälät kuris­ta­vat ihmisiltä paljon mah­dol­lisuuk­sia pois.

 7. Mut­ta jotain aivan perus­ta­van­laa­tu­ista on tapah­tunut muu­ta­mas­sa vuosikymme­nessä myös kaupungeis­sa. Esimerkkikaupunk­i­ni on Savos­sa, ja 20 000 asukkaan kaupungis­sa oli vielä 70-luvun alus­sa 4 oppik­oulua, keskus­sairaala, val­tion­hallinnos­ta virkamiehet, tuomiois­tu­in jne. Aka­teem­i­nen lääkäriper­he sai hyvin seu­raa muista aka­teemi­sista. (Toisaal­ta selvää oli myös, että lapset koulutet­ti­in Helsin­gin yliopis­tossa, jos­sa itsekin oli opiskel­tu). Syynä pikkukaupunkien näivet­tymiseen on myös se, että val­tio hyvä­palkkai­sine, korkeaa osaamista vaa­tivine töi­neen on vetäy­tynyt näiltä alueilta.

 8. Iso­ja kysymyk­siä. Nyt on ollut paljon puhet­ta, että koodaus kok­isi kovan automaa­tioaal­lon ja työvoiman tarve rom­ah­taisi. Googlatkaa “copi­lot ” ja kat­sokaa tuo video : https://www.youtube.com/watch?v=fZSFNUT6iY8&t=204s

  Korkeak­oulute­tut saat­ta­vat kyl­lä saa­da ison jäävesisan­gon niskaansa seu­raa­van 10 vuo­den aikana. Soin­in­vaar­allek­i­han se joku kon­sult­ti oli sanonut, että työt muut­tuvat tule­vaisu­udessa vaikeam­mik­si, mitä Soin­in­vaara epäili. Niin epäilee kyl­lä moni muukin. Moni korkeak­oulutet­tu tekee vain tois­to­työtä, minkä koneet tekevät koh­ta parem­min, kuten tuo video osoit­taa. Moni ennen vaikea työ muut­tuu todel­la helpoksi. 

  Onko sit­ten korkeak­oulutet­tu­jen automaa­ti­ol­la mil­laisia vaiku­tuk­sia kaupunkei­hin? Vähe­neekö kaupungis­tu­misen tarve vai onko niille korkeak­oulute­tu­ille, joille on vielä kysynytää, entistä tärkeäm­pää olla kaupungeis­sa, on hyvä kysymys.

 9. Edel­lisessä tek­stis­sä puhuit markki­navirheistä. No, onko tämä kehi­tys opti­maal­ista? Miten niin?

 10. Mielestäni Suomen kehi­tys­tä hait­taa pääkaupunkiseudun domi­noin­ti. Sille ei ole maan sisäl­lä kil­pailua eikä edes vaaraa sel­l­ais­es­ta, kos­ka koko­ero toisek­si suurim­paan kaupunkiseu­tu­un on liian iso. Eli pääkaupunkiseudun kun­nal­lispoli­ti­ikas­sa voi sekoil­la lop­ut­tomi­in, kos­ka ei ole pelkoa, että kil­pail­e­va kaupunkiseu­tu pääsee edelle. Tilan­net­ta vääristää lisää pääkaupunkiseudul­la ole­vat 28 000 val­tion työ­paikkaa (Kun­tale­hti heinäkuu 2018), joista pelkät kun­nal­lisvero­tu­lot ovat varovais­es­tikin arvioiden yli 200 miljoon­aa euroa vuodessa (olet­taen, että suurin osa myös asuu pääkaupunkiseudulla).

  Ruot­sis­sa asia on toisin: siel­lä on kolme isoa kaupunkiseu­tua, joten Tukhol­ma ei voi hillua kukkona tunki­ol­la. Suomes­sakin tilanne olisi parem­pi, jos olisi edes kak­si samas­sa sar­jas­sa paini­vaa kaupunkiseutua.

  1. No miten on Nor­jas­sa ja Tan­skas­sa? Täs­mälleen sama tilanne kuin Suomel­la. Entä Viro, Latvia, Itä­val­ta ja Unkari? Tai Irlan­ti? Yleen­sä pie­nil­lä mail­la pääkaupunkiseu­tu on suh­teel­lisen iso eli 1–2 miljon­aa, ja muut keskuk­set keskikokoa, 200–300.000 asukaan luokkaa. Meneekö niil­lä huonos­ti? Mikä olisi Tan­s­ka ilman Kööpen­ham­i­naa tai Irlan­ti ilman Dublinia tai Unkari ilman Budapes­tia? Suomen ongel­ma on että kaupungis­tu­mi­nen laa­haa jäljessä.

   1. Suomen sija YK:n Y talous- ja sosi­aalivi­ras­ton ver­tailus­sa kaupungis­tu­mises­sa on korkeampi kuin Itä­val­las­sa. Vaik­ka Wienin väk­iluku on sama kuin koko pääkaupunkiseudun yhteen­sä (Helsin­ki, Van­taa, Espoo ja Kau­ni­ainen yhteen­sä) on Itä­val­lan 2.suurinmman kaupunkikeskuk­sen Grazin väk­iluku pienem­pi kuin Espoon. Van­taan väk­iluku on hiukan pienem­pi kuin Grazin. Suo­mi on jäänyt Pohjo­is­maista jäl­keen mut­ta Kes­ki-Euroopan pien­ten maid­en ver­tailus­sa olemme hyvää kärkitasoa .

  2. Kyl­lä Tukhol­ma domi­noi Ruot­sis­sa kaupunkien välistä kil­pailua. Etelä-Ruotsin kaupunkien tilanne on aivan toinen kos­ka etenkin Kööpen­ham­i­nan ase­ma on myös vetovoima tek­i­jä Malmölle ja Göte­borgille. Moni malmöläi­nen käy töis­sä Kööpen­ham­i­nas­sa ja moni kööpen­ham­i­nalainen asuu Malmössä. Tukhol­ma ei kil­paile Göte­bor­gin tai Malmön kanssa vaan Kööpen­ham­i­nan, Oslon Helsin­gin kanssa. Samoin pääkaupunkiseu­tu kil­pailee Tukhol­man, Kööpen­ham­i­nan ja Oslon kanssa. Miten val­tion työ­paikat voivat vääristää pääkaupunkiseudun taloudel­lista tilan­net­ta kun Helsin­ki on pääkaupun­ki ? Yleen­sä pääkaupunkiseudul­la on myös keskit­tyy hallinto. Esimerkik­si Wash­ing­ton DC:n suu­ralue on täl­lä het­kel­lä Yhdys­val­tain itäran­nikon toi­sista suurin talousalue kun liit­to­val­tion työ­paikat ovat muo­dos­tuneet sen ympäristöön.

  3. Set­te­bel­lo
   “Mielestäni Suomen kehi­tys­tä hait­taa pääkaupunkiseudun domi­noin­ti. Sille ei ole maan sisäl­lä kil­pailua eikä edes vaaraa sel­l­ais­es­ta, kos­ka koko­ero toisek­si suurim­paan kaupunkiseu­tu­un on liian iso. ”

   Paradok­saalis­es­ti keskusta­lais­ten alue­poli­ti­ik­ka varmis­taa, että tämä tulee säi­lymään jatkos­sakin näin. 

   Kun alue­poli­it­tiset rahat ripotel­laan pitkin maakun­tia, ne eivät saa mis­sään aikaan kri­it­tistä mas­saa, jon­ka ansios­ta kyseinen seu­tukun­ta kohoaisi pks tasolle. Keskusta­lais­ten tavoit­teena on yleen­sä vieläpä pilkkoa rahat mah­dol­lisim­man pieni­in palasi­in ja jakaa mah­dol­lisuuk­sien mukaan kaikkein surkeimpi­in (=kuole­vi­in) kun­ti­in, eli kun­ti­in, jos­sa ne tuot­ta­vat mah­dol­lisim­man vähän. Turve­tuotan­non tuki on erit­täin hyvä esimerk­ki tästä. Voisiko enää taloudel­lis­es­ti turhempaan tukeen raho­jansa upot­taa? Minkälaista tule­vaisu­u­den kasvua 70 miljoon­aa tuot­taa sijoitet­tuna turveteollisuuteen? 

   Alue­poli­ti­ikas­sa pitäisi tehdä selvä val­in­ta, nos­taa Tam­pere pääkaupunkiseudun kil­pail­i­jak­si ja suun­na­ta sinne fyrkkaa. Lop­ut rahat pitäisi jakaa elin­voimaisille seu­tukun­nille ja mah­dol­lisuuk­sien kuol­e­vat peräkylien teko­hen­gi­tys pitäisi lopet­taa ASAP. Liiken­nein­vestoin­neis­sakin pitäisi panos­taa parhaim­mille paikoille, mut­ta paraaties­imerkke­jä täysin päin­vas­tais­es­ti ovat Ham­i­nan ohi­tustie ja Kemin moot­tori­tie sekä rautatiein­vestoin­nit reit­eille, joil­la ei matkus­ta kukaan. Tämä ei kyl­lä pelkästää kepu­lais­ten hel­masyn­ti, yleis­es­ti ottaen puolueet paukut­tel­e­vat sitä enem­män henkse­leitä, mitä turhempaan paikkaan he saa­vat raidein­vestoin­nit tehtyä.

 11. “Kos­ka Suo­mi on ylivoimais­es­ti Euroopan maaval­taisin val­tio, maaseudun tai yleis­es­ti alue­poli­ti­ikan hin­ta kaupunki­laisille on tääl­lä korkea. Jos kysytte, mik­si meil­lä on niin korkeat verot, kun julkiset palve­lut eivät kuitenkaan ole niin hyviä, niin tämän vuoksi.”

  Ehkä min­ulle vieras käsite “maaval­taisu­us” on määritel­ty kirjassa.
  Jos väite alue­poli­ti­ikan ole­van syy korkeaan vero­tuk­seen ja kehnoi­hin palvelui­hin ei ole pro­vo, niin olisi mie­lenki­in­toista nähdä väit­teen vahvis­ta­va koe­jär­jeste­ly jos­sa muut häir­iötek­i­jät olisi poistettu.

  Vai onko tämä meil­lä vuosit­taista sitkeää epäuskoa aiheut­ta­va tulos maail­man onnel­lisim­mas­ta kansas­ta ylivoimaisen maaval­taisu­u­den syytä? Ei se onnel­lisu­us kai ainakaan ole korkei­den vero­jen ja huono­jen palvelu­iden ansiota.

  “Hylkysyr­jien ymmär­ret­tävä katkeruus”
  Olet johdon­mukaises­ti osoit­tanut Hylkysyr­jien katkeru­u­den ole­van täysin aihee­ton­ta ja perus­tee­ton­ta mm ylim­i­toite­tun alue­poli­ti­ikan ja kaupungeista per­ife­ri­aan rahan lapi­oimisen vuok­si. Niin mik­si se katkeru­us kuitenkin on ymmär­ret­tävää? Kos­ka tari­na jos­sa pääkaupunkiseu­tu elät­tää muun Suomen on men­nyt niin hyvin läpi?

   1. En tiedä onko se kaikil­la mittareil­la maaseu­tu­val­taisin, kuvit­telisin että jotkut Balka­nin maat oli­si­vat maaseu­tu­val­taisem­pia ja Nor­jakin on hajautet­tu ehkä enem­män kuin Suo­mi, mut­ta isos­sa kon­tek­stis­sä Osmon kri­ti­ik­ki kohdis­tuu var­maan siihen että kos­ka ilmas­to on kylmä ja kasvu heikom­paa kuin eteläm­pänä, niin onko nimeno­maan maat­alous­tuotan­non olta­va niin tuet­tua vai tul­taisi­inko toimeen vähem­mäl­lä maataloustuotannolla?
    Jo 1960-luvul­la huo­mat­ti­in että on voivuor­ta ja muu­ta yli­tuotan­toa niin paljon että oli pakko päästä eroon joten määrät­ti­in että pien­tiloille joil­la ei ollut var­maa jatka­jaa ja joilal ei ollut varaa investoi­da kali­isi­in koneisi­in tar­jot­ti­in mah­dol­lisu­us lait­taa pel­lot ns paket­ti­in. Ja niin tapah­tuikin. 2000-luvun alus­sa Suomen elin­tarvike­tuotan­nos­ta aika iso osa myyti­in Venäjälle, mut­ta nyt ei Venäjä pakot­tei­den takia osta enää, niin mihin yli­tuotan­to työn­netään? Osaako joku vas­ta­ta, ja onko se syy mik­si maat­alous­tuki­aiset ovat nousseet?

 12. O.S:“Uudenmaan osu­us asum­is­tu­ista on pienem­pi kuin Uuden­maan osu­us val­tion vero­tu­loista. Jos siis asum­is­tu­ki muutet­taisi­in kun­tien mak­samak­si, Uusi­maa voit­taisi tässä. 332 miljoon­aa jaet­tuna 44700 maati­lalle on 7400 tilaa kohden ja val­taosa siitä menee”

  Hyvä huo­mau­tus mit­takaavas­ta. Pelkäsin jo alun­perin asun­totuen ja ruuan­tuotan­non tukien ver­tailua. Ajatuk­se­na on suh­teut­taa rahamääriä ja tuo­da esille sitä, että yhteiskun­tamme tukee eri sek­tor­e­i­ta huo­mat­tavasti. Aina kuitenkin maat­alouden tuet nos­te­taan tikun nokkaan . Ne koetaan maanvil­jeli­jöi­den tuke­na, vaik­ka ne ovat ruuan kulut­ta­jan tukia. Samoin kuten olen yrit­tänyt val­ot­taa koko vil­je­lyjär­jestelmään liit­tyviä tukia.

  Asum­ista tuke­vat eurot eivät tuo­ta ruokaa vaan ne mah­dol­lis­ta­vat työn tekemisen (koti =tukiko­h­ta) yhteiskun­nan hyväk­si. Ja aivan samoin kuten maat­aloudenkin tuet (välikäsille ja kone­fir­moille), osa asun­to­tu­ista sataa raken­nusyri­tys­ten katelaariin.

  1. Melko härskiä yrit­tää selit­tää maat­alous­tukia ruuan kulut­ta­jan tuik­si, kun niil­lä mak­saisi puolen Suomen vuo­tuiset elintarvikeostokset.

   Maat­aloustuet ovat pel­toa per­inei­den miesten puuhaste­lu­tukia, jot­ka val­u­vat pel­tovuokrien kaut­ta suurelta osin pel­loil­la puuhastele­vien miesten kaupungis­sa asu­vien sis­ar­rusten taskui­hin. Sen parin pros­entin, joka Helsingis­säkin vaaleista toiseen äänestää kepua, kos­ka hei­dän vapaaherran/rouvan elämän­sä on riip­pu­vainen tuos­ta hyv­in­voin­tia haaskaavas­ta tukihimmelistä.

   Suomen maat­alouden voisi tuki­neen lopet­taa eilen, eikä se näky­isi ruuan hin­nas­sa 450M asukkaan sisä­markki­noil­la mitenkään.

 13. O.S:“Sinunn mukaasi 43200 maati­laa saa kansal­lista uka 320 miljoon­aa eli run­saat 7000 €/tila. Asum­is­tukea tuskin kukaan saa noin paljon.”

  Ruuan tuotan­non kansalli­nen tuki: Pohjoisen tuen tavoit­teena on ylläpitää alueen tuotan­toa, kehit­tää tuotan­toraken­net­ta, varmis­taa tuot­tei­den markki­noille pääsy ja lisäk­si edis­tää ympäristön suo­jelua ja maaseudun elin­voimaisu­u­den säi­lyt­tämistä. Tukea voidaan mak­saa Suomen EU-liit­tymis­sopimuk­sen artik­lan 142 ja siihen poh­jau­tu­vien komis­sion päätösten mukaises­ti. Pohjoista tukea mak­se­taan C‑tukialueella Kes­ki- ja Pohjois-Suomes­sa (Lappeen­ran­ta — Tam­pere — Pori lin­jan pohjois­puolel­la). Vuon­na 2021 pohjoiseen tukeen käytetään noin 303 miljoon­aa euroa eli hie­man noin 93 % kansal­lisen tuen koko määrärahasta.

  On nyt sisäis­tet­tävä, että ruuan­tuotan­non tuet eivät kohdis­tu asumiseen. Ne ovat ruuan tuot­tamiseen liit­tyviä elinkeinotukia. 

  Asum­istuet ovat 2 mrd euroa ja maat­alouden tuet ovat 2 mrd euroa. Osa maat­alouden tuista tulee EU:lta . Ne ovat samo­ja euro­ja, jot­ka olemme mak­sa­neet jäsen­mak­suna Union­ille. Olisiko järkevää kieltäy­tyä otta­mas­ta takaisin mak­sami­amme raho­ja ja antaa ne vaikka­pa eteläisille jäsenvaltioille. 

  Kansal­liset asum­istuet (2 mrd euroa) ovat Suomen val­tion (ei EU:n) mak­samia tukia.

  1. Siinä mielessä Eemil on oike­as­sa että asum­is­tu­ki on liian run­sas­ta sen hyö­ty­i­hin näh­den. Ennen sai­vat asum­is­tukea vain kaikkein köy­him­mät ja esim opiske­li­jat 1980-luvul­la vain pari sataa markkaa kuus­sa joka kat­toi vain n puo­let solu­a­sun­non huoneen vuokras­ta. Run­sas asum­is­tu­ki on kiihdyt­tänyt asun­tosi­joit­tamista mikä on nos­tanut asun­to­jen hin­to­ja ja ohjan­nut ihmisiä pysymään vuokra-asun­nois­sa, vaik­ka omaan säästämi­nen olisi järkeväm­pää. Tästä on seu­ran­nut sit­ten muista sosi­aal­isia ongelmia kuten ns miniyksiöloukut.
   Suomelle tar­jot­ti­in EU:lta rahaa mm rautatei­den rak­en­tamiseen mut­ta ei ole älyn­nyt ottaa vas­taan. Esim Pis­ara-tun­neli­ra­ta joka olisi paran­tanut Helsin­gin kan­takaupun­gin raidey­hteyk­siä olisi EU mak­sanut suuren osan, jotain 10–20% luokaa mut­ta han­ke hyl­lytet­ti­in. Jos EU tar­joaa vas­taisu­udessa mitä tahansa tuki­aisia liiken­teen, ener­giahuol­lon tai ympäristön­suo­jelun paran­tamisek­si ne kan­nat­taa ottaa vastaan.

   1. Tarken­taisin vain R.Silfverbergille siitä ettei Ruot­sille annet­tu poikkeusta EU jäsenyy­teen kos­ka Ruot­si ei hak­enut poikkeusta ‚pait­si nuuskaan myyn­nin jatku­vu­u­teen, mut­ta euro jäsenyys ei ollut vuo­den 1994 neu­vot­teluis­sa mitenkään ajanko­htainen kos­ka eurosta ei ollut vielä päätet­ty. Myöhem­min Ruot­si jäi euron ulkop­uolelle tosin Ruot­si on mukana euroalueen pankki­u­nionis­sa. Ain­oat val­tiot joka jäivät kokon­aan euro vai­h­toe­hdon ulkop­uolelle oma­l­la jär­jestetyl­lä oli tuol­loin Tan­s­ka ja Bri­tan­nia. Tosin Tan­s­ka on mukana euroalueen pankkiunionissa.

   2. Ruot­si luik­erteli ulos eurosta sil­lä, että sen talous ei ollut eurokun­nos­sa vaan val­u­u­tan arvo oli pan­tu heit­telemään liikaa.

  2. Yhden ker­ran Suomen EU jäsenyy­den aikana on vain liit­tymis­sopimuk­sen ker­ran kyseenalais­tet­tu Artik­la 142 ja siihen poh­jau­tu­va mak­su ja sen muuten teki Ruot­si eikä Etelä-Euroopan maat. Mik­si Ruot­si? Juuri sen takia kos­ka Ruot­si ja Suo­mi liit­tyivät yhtä aikaa Euroopan unioni­in vuon­na 1995. Ruot­si ei neu­votel­lut mitää lisä­tukea oma­lle maat­aloudelle. Tuo artik­la 142 on pysyvä tuki muo­to pait­si että Ruot­si 15 vuot­ta sit­ten tulk­it­si sen väli­aikaisek­si. EU komis­sio teki Suomelle myön­teisen päätök­sen että 142 tuki on pysyvä. Yksikään Suomen hal­li­tuk­sista vuodes­ta 1995 ei ole koskaan kyseenalais­tanut tuo­ta 142 artik­laa. Tuo C‑tukialue on myöhem­min neu­votel­tu sopimus . Sen neu­vot­teli itse asi­as­sa Lip­posen hal­li­tuk­sen maat­alous­min­is­teri Kale­vi Hemilä. Osmo Soin­in­vaara voi muis­taa mon­esko Lip­posen hal­li­tus se oli joka ajoi C‑tukialue tuen. Sen tiedän ettei Ahon hal­li­tus sitä koskaan saanut liittymissopimukseen

   1. Suomelle ja Ruot­sille annet­ti­in kum­mallekin yksi merkit­tävä poikkeus mui­hin EU-jäseni­in ver­at­tuna kun liit­tyivät jäseniksi.
    Tar­jol­la oli omat maat­aloustuet EU tukien lisäk­si, ja oman rahayk­sikön säi­lyt­tämi­nen. Ruot­si val­it­si oman rahayk­sikön, Suo­mi maat­alous­tuki­aiset. Molem­pia ei voin­ut saada.

   2. Ruotsin pel­tovil­jelyala on käytän­nössä kokon­aan eteläm­pänä kuin eteläisinkään Suo­mi. Sik­si Eu neu­vot­te­lu­tavoit­teis­sa oli eroa.

    Artik­lan 142 pohjoinen alue tarkoit­taa noin Tam­pere ‑Lappeen­ran­ta lin­jan yläpuolista Suomea.

    Koko eteläisin Suo­mi on EUn tulkin­nan mukaan aluet­ta jos­sa talvi on ollut vain tilapäi­nen hait­tatek­i­jä, johon maamme on nyt jo ennät­tänyt sopeu­tua Eu jäsenyytemme aikana. Eikä ole ain­oa asia jos­sa Eu-poli­ti­ik­ka kävelee yli luon­non­ti­eteen ja fysi­ikan lait.

   3. Tosin eteläisim­mässäkin Suomes­sa tue­taan sok­er­i­ju­urikkaan vil­je­lyä. Se todel­la siep­paa min­ua, kos­ka sok­erin vil­je­ly sopii Suomeen yhtä huonos­ti kuin vbanaan­invil­je­ly. Se tarvit­see eri­ty­istä tukea vain kos­ka vil­jelyssä ei ole mitään järkeä. Muis­te­len, että Suomen suurin sok­er­i­ju­urikkaan vil­jeli­jä on itsekin arvostel­lut sen tukemista, vaik­ka ottasak­inm tuet vas­taan, kos­ka niin on säädetty.

 14. O.S:” Tämä anom­alia tosin taitaa johtua siitä, että vero­jn vält­tämisek­si maat­alous­tu­lo on määritel­ty kovin pieneksi.”

  Tuos­sa on vin­ha perä ja onko alku­tuotan­non tuot­tavu­u­songel­ma peräisin tuos­ta rak­en­teesta ? Maat­alous­tu­loa ei noin vain määritel­lä pienek­si. Verovähen­nyk­set poh­jau­tu­vat investointeihin.

  Ongel­ma juon­taa juuren­sa tuot­ta­jahin­noista. Kaup­pa ja teol­lisu­us mak­sa­vat Suomes­sa maat­alouden tuot­teista vähem­män kuin Euroopan teol­lis­tuneis­sa mais­sa mak­se­taan. Nyt kyl­läkin katovuon­na hin­nat ovat lähen­tyneet toisiaan.

  Rakenne on kulut­ta­jille oiva. Edes katovuon­na ei puhuta ruokako­rin hin­nan­nousus­ta eikä ruuan saatavu­u­den ongelmista. Ja sehän kään­netään julkises­sa keskustelus­sa yli­tuotan­nok­si, hyv­inä vuosi­na tuote­taan näin paljon yli­jäämää. Ts. kään­teisenä, pitäisikö nyt kaup­po­jen hyl­ly­jen olla vajai­ta ? Ruokaa tuo­taisi­in aikaisem­paa enem­män ulkomailta.

  Takaisin alku­un. Pitäisikö vähen­nysoikeuk­sia leika­ta ? Kas­vaisiko verotet­ta­van tulon mukana alku­tuotan­non tuot­tavu­us ? Var­maankin , mut­ta kas­vaisiko maat­alousyrit­täjän viivan alle ker­tyvä tulo ? Täl­lainen muu­tos vaatisi jalostuk­sen ja kau­pan tilit­tämi­in tuot­ta­jahin­toi­hin oleel­lisen korotuksen. 

  Mis­tä rahat tähän korot­tamiseen ? Ei nyt ainakaan kulut­ta­jal­ta , sil­lä 2 mrd:n maat­aloustuet hoita­vat tuot­ta­jan palkan.

  1. Verotet­tavas­ta maat­alous­tu­losta vähen­netään yri­tyk­sen pääo­mat­u­loina 8% ja kun EU:n suurin maat­alous­tu­ki suh­teessa tuotan­non määrään n pumpan­nut pell­to­jen hinat pil­vi­in, vähen­net­tävää riittää.

  2. Ennen EU jäsenyyt­tä elin­tarvikkei­den tuon­tia säädelti­i­in Suomes­sa korkeil­la tulleil­la joten jopa katovuon­na ulko­maan tuon­ti ei ollut taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavaa. Koko asetel­ma muut­tui yhden vuo­den aikana 1995 ker­ta heitol­la. Siir­tymäkaut­ta ei tul­lut. Syy mik­si Kes­ki-Euroopan vähit­täiskaup­pa on parem­mas­sa ase­mas­sa kil­pailu ase­mas­sa kuin Suomes­sa johtuu paljolti siitä että se ostaa myös suo­raan tuot­ta­jil­ta suo­raan tiloil­ta elin­tarvikkei­ta ilman että tukku ottaa välistä. Tässä on Kes­ki-Euroopan vähit­täiskau­pan salaisu­us. Se että kuin­ka paljon eri kau­pan alo­ja on lukumääräis­es­ti ole­mas­sa ei ole oleelli­nen tek­i­jä. Oleelli­nen tek­i­jä on se että vähit­täiskaup­pa ostaa mon­es­sa yhtey­dessä Kes­ki-Euroopas­sa suo­raan tuot­ta­jil­ta. Tuot­ta­jat ovat myös paljon jär­jestäy­tyneitä Kes­ki-Euroopas­sa kuin Suomes­sa. Tan­s­ka ja Etelä-Ruot­si tekevät tässä kohtaa poikkeuk­se­na Pohjo­is­mais­sa. Nor­jas­ta en tiedä mikä siel­lä on tilanne.

 15. Tämä keskustelu on men­nyt aivan sivupoluila enkä ole tähän itse mitenkään syyllinen.
  Perusjuoni oli, että kaikkial­la kaupungeis­sa (isois­sa kaupungeis­sa) asu­vat joutu­vat sub­ven­toimaan maaseudul­la asu­via eikä Suo­mi poikkea tässä eikä maaseudul­la asu­vien saa­man sub­ven­tion määräs­llä mitenkään. Suo­mi poikkraa muista Euroopan maista sil­lä, että meil­lä maaseudul­la (ja syr­jäi­sis­sä pikkukaupungeis­sa) asu­via on suh­teessa paljon enem­män kuin muual­la ja sik­si tästä kaupunki­laisille koitu­va lasku on suurem­pi kun muual­la, esimerkik­si Ruotsissa.
  Tämän argu­mentin kannal­ta on aivan tois­ar­voista keskustelu siitä, pitääkö kaupunki­lais­ten sub­ven­toi­da maal­la asuvia.

  1. Hyvä että täs­men­sit. Sub­ven­toin­ti ei ole mitenkään oleelli­nen kysymys vaan oleelli­nen tek­i­jä on mitä sub­ven­toidaan, kuin­ka paljon ja mis­sä päin maa­ta ihmiset asu­vat. Ruot­sis­sa on tilanne siinä mielessä edulli­nen kos­ka Ruotsin väestö on keskit­tynyt Tukhol­mas­ta etelään. Nor­rbot­ten ja Ruotsin Lap­pi on läh­es tulkoon tyhjä.

 16. O.S:“asuvat joutu­vat sub­ven­toimaan maaseudul­la asuvia ”

  Mut­ta kun asia ei ole noin, vaan kaupun­git mak­sa­vat takaisin maaseudul­ta tullei­ta rahoja.
  Tätä on Soin­in­vaaran mah­do­ton­ta tunnustaa.
  Josko seu­raa­van­lainen ker­to­mus avaisi O:S:lle , mis­tä on kysymys.

  Pyöräil­y­seu­ra Korveen Akilles val­men­taa 30 junior­ipyöräil­i­jää. Har­joitel­laan 5 krt/vko, tehdään leire­jä ulko­mail­la, osal­lis­tu­taan kil­pailui­hin ja leiv­otaan tuhan­sia mokkaru­u­tu­ja talkoilla.

  30 joukos­ta tulee puolenkym­men­tä todel­listä huip­pua aikuis­ten seu­ra­joukkueisi­in. Ammat­ti­laistal­li pyörit­tää toim­intaansa saaden huimia spon­sorit­u­lo­ja vetovoimaisen joukkueen avul­la. Se palkkaa val­men­ta­jat, fys­iot, ter­apeu­tit jne. Markki­na toimii ja jauhaa tulo­ja men­estyk­sen myötä.

  Junioriseu­ra hakee kas­vat­ta­jaseu­rao­su­ut­ta. Ei sille kuu­lu mitään, kos­ka huip­puseu­ra vetää puoleen­sa kyvykkyyk­siä, jot­ka yhdessä vetävät suuret spon­ssi­t­u­lot. Jos nyt jotakin pitää pakon edessä (liiton sään­nöt) antaa, niin se on junioriseu­ran avus­tus­ta, jolle ei ole mitään perustetta.

  1. Eemil: Pyöräi­lyes­imerkkisi ei toi­mi, kos­ka pyöräi­ly on Suomes­sa aivan mar­gin­aal­ista toim­intaa. Talous on sitä, mitä ihmiset tekevät. Pyöräi­ly on osa siitä, mut­ta kovin pieni. Kos­ka ihmiset muo­dosta­vat talouden, merkit­tävin osa taloud­es­ta tapah­tuu siel­lä, mis­sä ihmiset ovat — siis kaupungeis­sa. Näin urheilus­sakin, muiden lajien paris­sa on paljon enem­män har­ras­ta­jia ja toim­intaa kuin pyöräilyssä. 

   Toki alku­tuotan­to, jota maaseudul­la tehdään, on vält­tämätön­tä, eikä kaupunkielämää voisi olla ilman sitä, mut­ta talous on rak­en­tunut siten, että nk. arvon­lisäys tapah­tuu muual­la kuin maaseudun alku­tuotan­nos­sa, mihin pyöräi­lyes­imerkkisi itse asi­as­sa viit­taakin. Tämä voi tietenkin mais­tua katk­er­al­ta ja onhan se toki näin, että maaseu­tua ei pitäisi ajaa kohtu­ut­tomaan ahdinkoonkaan. Nähdäk­seni blo­gisti kyl­lä tämän ymmärtää, mitä et jostain syys­tä huomaa.

   1. Jaakko k:“Pyöräilyesimerkkisi ei toi­mi, kos­ka pyöräi­ly on Suomes­sa aivan mar­gin­aal­ista toimintaa”

    Voi teitä insinöörejä 🙂

  1. Eemille totea­muk­se­na että sok­er­i­ju­urikas­ta ja sok­eri ruokoa olisi parem­pi vil­jel­lä kehi­tys­mais­sa jos­sa ilmas­to on siihen paljon otol­lisem­pi. Mikäli todel­la halu­amme edis­tää kehi­tys­maid­en taloudel­lista ase­maa on markki­noiden avat­ta­va maat­aloud­es­ta ensim­mäisenä. Kehi­tys­maid­en maat­alous ei pysty yksinker­tais­es­ti kil­paile­maan Euroopan tuotan­non kanssa täl­lä het­kel­lä ja syynä on korkeat suo­jat­ul­lit. WTO on myös antanut langet­ta­van tuomion Euroopan maille siitä että korkea sok­er­i­ju­urikkaan suo­jat­ul­li vääristää kil­pailua. Tämä kos­kee myös Suomea kos­ka Suo­mi on WTO:n jäsen­val­tio ja teol­lisu­us­maid­en ryh­mässä muiden Euroopan maid­en kanssa.

 17. O.S:“EU:n suurin maat­alous­tu­ki suh­teessa tuotan­non määrään”

  Tuo ei nyt min­ulle avaudu. Miten mit­taat tuon suhteen ?

  Pel­lon hin­nan nousu­un on myös mui­ta syitä. Niis­sä on sor­men­sa pelis­sä myös vihreäl­lä puolueel­la. Ympäristöak­tivis­tit ovat saa­neet aikaan kiristyk­set lan­nan­levi­tysa­loi­hin. Sik­si kar­jatilo­jen on han­kit­ta­va lisää pel­toalaa. Humus­pi­tois­t­en pel­to­jen raivauskiel­to ja turve­pel­to­jen vil­je­lykiel­to vie samaan suun­taan ja pel­lon hin­ta nousee kil­pailun seurauksena.

  Tämähän tietenkin sopii kokoomuk­selle ja suurim­malle osas­ta suo­ma­laisia. Vapaa kil­pailu on ter­veen kehi­tyk­sen merk­ki ja maat­alouden tulo kasvaa.

  1. O.S:”EU:n suurin maat­alous­tu­ki suh­teessa tuotan­non määrään”

   Tuo ei nyt min­ulle avaudu. Miten mit­taat tuon suhteen ?

   Paras indikaa­tori sille on maat­aloustuen suhde maat­alous­tu­loon. Suomes­sa nyt jo 195 % kun yksikään muu EU-maa ei poääse yli 100 %_n ja EU keskiar­vo on 30 %.

   1. Soin­in­vaara kirjoitti:

    “Paras indikaa­tori sille on maat­aloustuen suhde maat­alous­tu­loon. Suomes­sa nyt jo 195 % kun yksikään muu EU-maa ei poääse yli 100 %_n ja EU keskiar­vo on 30 %.”

    Tuo kuu­lostaa tosi oudol­ta indikaat­to­ril­ta. Mitä se mit­taa? Maat­alous­tu­lo jo itsessään on yhteis­mi­ta­ton indikaat­tori eri maid­en välil­lä, kos­ka maat­alous­tu­lo tarkoit­taa eri mais­sa niin eri asi­aa. Jos on vaik­ka maat­alousyrit­täjä, jol­la on 100 kausi­työn­tek­i­jää vuodessa, maat­alous­tu­ki kos­kee koko tilaa, mut­ta maat­alous­tu­ki kuvaa yrit­täjän maat­alous­toimin­nas­ta saa­man palkan ja pääo­mat­u­lon sum­maa. Arvon­nousua ei huomioi­da tulok­si. Suomes­sa maat­alous­tukia kas­vat­taa ja maat­alous­tu­loa kutis­taa suo­ma­lainen ener­giavero­tukesn toteu­tustapa (korkea ener­giavero­tus, jon­ka takia sit­ten yri­tys­toim­intaan mak­se­taan myös ener­giatukia, jot­ta vero­tus olisi yri­tyk­sille mielekkääm­mäl­lä tasol­la). Maat­alous­tu­loa toki kutis­taa myös mm. Suomen kau­palli­nen keskit­tyneisyys. Suomen elin­tarvike­myyn­ti on yli 90 pros­ent­tis­es­ti kol­men ketjun käsis­sä, joil­la on ollut kyky painaa tuot­ta­jahin­nat alas, ja jot­ka ovat otta­neet myös elin­tarvikkei­den elin­tarvikkei­den varas­toin­tia paljon omi­in käsi­in­sä, mikä las­kee myöskin maat­alous­tu­loa ver­rat­tuna mai­hin, jois­sa maatilo­jen osa arvoketjus­sa on laa­jem­pi. Suomes­sa kaup­pasek­torin kate elin­tarvike­sek­to­ril­la on keskimäärin isom­pi kuin muual­la euroopas­sa, johtuen mm. oli­gop­o­li­sista markki­noista sekä siitä, että naa­puri­maana on Viro, johon liit­tyvä vai­h­toe­hto painaa osaltaan myös maat­alous­tuot­tei­den hin­to­ja etenkin eteläisessä Suomessa.

    Maat­alous­tu­lo toden­näköis­es­ti kas­vaisi Suomes­sa, jos Itämeren laivali­iken­teen tukia alen­net­taisi­in niin, että kul­je­tushin­nat kohoaisi­vat lähem­mäs tue­ton­ta markki­nahin­taa. Nyky­isin Suomen val­tio mak­saa puo­let mm. väylien auki pitämis­es­tä tuke­na laivoille, polt­toaine on laivoil­la vero­ton­ta siinä, mis­sä Suomen sisäiset maakul­je­tuk­set ovat korkeasti polt­toain­everor­a­sitet­tu­ja, ja val­tiot mak­sa­vat mm. laivo­jen työn­tek­i­jöi­den eläke­mak­sut ja muun sosi­aal­i­tur­van. Lop­putu­los on se, että on halvem­paa tuo­da Viros­ta Helsinki­in elin­tarvikkei­ta kuin kuska­ta niitä vaikka­pa rekalla Kain­u­us­ta, jol­loin voidak­seen kil­pail­la Viron tuon­nin kanssa, Kain­u­un maati­latjoutu­vat tyy­tymään hyvin alhaiseen maataloustuloon.

    Laivali­iken­teen isot tuet vääristävät kil­pailua pait­si hotel­li- ja rav­in­to­la-alal­la, myös mm. maat­alouden osalta.

  2. Jos maat­alous olisi vapaan kil­pailun ulkop­uolel­la olisimme Suomes­sa jo ajat sit­ten kollek­tivi­soi­neet maat­alouden osu­us­toim­inta mallin mukaises­ti. Niin kauan kuin maat­alous on yksi­ty­is­ten tilo­jen har­joit­ta­maa liike­toim­intaa on sen hyväksyt­tävä vapaa kilpailu.

 18. Jaakko K:“nk. arvon­lisäys tapah­tuu muual­la kuin maaseudun alku­tuotan­nos­sa, mihin pyöräi­lyes­imerkkisi itse asi­as­sa viittaakin. ”

  No, hie­man tavoitit ydi­nasi­aa. Vil­lakoiran ydin on kuitenkin siinä, että alku­tuotan­nolle ja sille junioriseu­ralle mak­se­taan liian vähän tehdys­tä pioneerityöstä. 

  Arvoketjun ylin taso kerää man­sikat. Ja katkeru­ut­ta herät­tää alku­tuotan­nolle esite­tyt lisä­vaa­teet entis­ten lisäk­si, kor­vauk­ses­ta ei puhuta mitään. Kau­pan­tek­i­jäisik­si saa vielä syyl­listämisen ja halveksunnan.

  1. Eemil jos alku­tuotan­to olisi edelleen saman­lainen kuin tääl­lä Poh­jan­täh­den alla on kuvat­tu johon näköjäät mon­es­sa yhtey­dessä kaipaat olisimme Suom­e­na siinä ase­mas­sa mitä täl­lä het­kel­lä ovat moni Itä-Euroopan val­tio. Isän­tä ren­ki asetel­ma ei enään ole alku­tuotan­non ydin eikä ole torp­pari ja tilan omis­ta­ja. On vain hyväksyt­tävä että maat­alous on bisnestä. Sitä se on ollut itse asi­as­sa siitä alka­en kun maat­alous koneel­lis­tui. Muis­sa Euroopan mais­sa tämä kehi­tys on juuri tämän kehi­tyk­sen takia edis­tänyt maat­alouden jatkuvuutta.

  2. Tässä on mukavsti rak­en­ta­van keskustelun ainek­sia, jota on ilo seu­ra­ta. Olen alka­nut viime aikoina seu­ra­ta MT lehteä kir­jas­ton net­ti­palvelus­ta (ilmaisek­si!) ja lukenut mon­ta myön­teistä ja posi­ti­ivista jut­tua maaseudun ihmi­sistä ja elämästä siel­lä. Vaik­ka olenkin ns. cityvihreä fillarikommunisti(alunperin kyl­lä maal­ta kotoisin) niin mailman(ja tilanne-)kuvani on laa­jen­tunut huo­mat­tavasti tämän lehden ansios­ta. Kun­han vielä vähän moderoisi­vat sitä tek­stivi­esti­pal­staa, siel­lä julka­istaan aika törky­istä kie­lenkäyt­töä yleen­sä vihreyt­tä ja vihre­itä kohtaan ihan henkilöko­htaisuuksin men­nen. Tai ehkä se on tarpeelli­nen varoventtiili.…
   Eli min­ul­ta ei ainakaan syyl­listämistä ja halvek­sun­taa heru maaseudun eläjille, pikem­minkin päinvastoin…

  3. Vähit­täiskaup­paketjuil­la on liian vähän kil­pailua. Ketjut eivät mak­sa tuot­ta­jille tarpeek­si, ei edes SOK joka on MTK-vetoinen.
   Vielä 15 vuot­ta sit­ten toi­mi esim pk-seudul­la SOK, Kesko, Trade­ka, Spar, Ses­to, Lidl ja joitakin irral­lisia tyyli­in Min­i­mani. Ne kil­paili­vat tosissan.
   Enää on SOK, Kesko ja Lidl. Kil­pailu on duopolisoitunut.

   Lisäk­si elin­tarvike­te­ol­lisu­uskin on pitkälti MTK-omis­teista, eli Valio, Atria ja HK. Tuot­ta­jien­han pisäisi saa­da osinkoa ja mui­ta etu­ja itse tuot­ta­jahin­to­jen lisäk­si vai eivätkö saa? Osaako joku ava­ta problematiikkaa?

   Lisäk­si ihmettee­len sitä että pk-seudunkin kau­pat kehtaa­vat main­os­taa “lähi­tuotet­tu­ja” elin­tarvikkei­ta . Mitä niil­lä tarkoite­taan, kehäkol­mosen var­rel­la tuotet­tu­jako? Mun puoles­ta voisi koko maat­alous­tuotan­to Hki-Espoo-Van­taa lopet­taa, antaa niiden jot­ka tosis­saan vil­jelevät kauem­pana suurkaupungista edus­taa “lähi­tuotet­tua” oli­si­vat ainakin puh­taampia, mut­ta kaupunkivil­jeli­jöille joille koko vil­je­ly on lähin­nä har­ras­tus ovat maat­alous­tuki­aiset tietenkin ter­ve­tullei­ta kun pitää ostaa uusi auto tai loma­mat­ka Thaimaahan.

   1. Trade­ka on kyl­lä edelleen toimn­nas­sa tosin ei vähit­täiskaup­pana. Ses­to sulau­ti osak­si Tradekaa vuon­na 2005. S‑ryhmä osti Sparin vuon­na 2005.Kyllä nämä fuu­siot on tehty Kil­pailu­vi­ras­ton hyväksyn­näl­lä. Tosin uusi kil­pailu laki on paljon tiukem­pi kuin joten fuu­sioi­ta on vaikeampi toteut­taa mikäli ne uhkaa­vat muos­to­vaa duop­o­lin. Suomes­sa ei ole ihan duop­o­lia vähit­täiskau­pas­sa kos­ka kol­man­te­na on LIDL joka kas­vat­taa markki­nao­su­ut­ta koko ajan. Toden­näköis­es­ti tule­vaisu­udessa 4 vähit­täiskaup­pa on tulos­sa ja se on Tok­man­ni joka laa­jen­taa toimintaa.

  4. Vil­lakoiran ydin on siinä, että elin­ta­son nousu perus­tuu juuri sille, että alku­tuotan­to on tehos­tunut, jol­loin resursse­ja on vapau­tunut muuhun. Jos suurin osa tulois­tamme menisi alku­tuotan­non tuot­teisi­in, kuten esimerkik­si ruokaan, elämämme olisi aika vaa­ti­ma­ton­ta ja kehit­tymätön­tä. Joidenkin mielestä se voisi olla hyväkin asia, mut­ta ehkä kaik­ista saavu­tuk­sista ei kuitenkaan kan­na­ta luop­ua. Mikä on reilua tulon/varallisuudenjakoa ja mikä ei, on lop­pu­jen lopuk­si aika vaikea kysymys vas­ta­ta, ainakaan lyhyesti. Kir­joitin kyl­lä, että maaseu­tua ei pidä ajaa kohtu­ut­tomaan ahdinkoon. En tarkoit­tanut sil­lä sitä, että maaseudun voi ajaa ahdinkoon, kun­han se ei ole kohtu­u­ton­ta. Olisiko mah­dol­lista kuitenkin se, että kaik­ki täl­lä keskustelu­pal­stal­lakaan eivät syyl­listä ja halvek­su maaseutua/alkutuotantoa? Onko maaseudul­la pelkkiä vihol­lisia kaikkialla?

 19. O.S:“Paras indikaa­tori sille on maat­aloustuen suhde maat­alous­tu­loon. Suomes­sa nyt jo 195 % kun yksikään muu EU-maa ei poääse yli 100 %_n ja EU keskiar­vo on 30 %.”

  Miten paljon tuo­ta suhdet­ta selit­tää Suomes­sa mak­se­tut mui­ta EU-län­si­mai­ta huonom­mat tuottajahinnat ?

  Tilas­to vuodelta ‑19 ker­too kuitenkin aivan muu­ta. Olisiko muu­ta­mas­sa vuodessa tilanne muut­tunut noin paljon ?

  http://capreform.eu/measuring-farmers-dependence-on-public-payments/

  Suo­mi näyt­täisi ole­van EU-28 maid­en keskiar­von huit­teil­la (28/30 %) . Total sub­si­dies tilas­tossa Suo­mi on EU-28 maid­en ala­puolel­la. Olemme Ruotsin ja Tan­skan ala­puolel­la, vaik­ka tääl­lä joku todisti toisin.

  Total sub­si­dies on ilmeis­es­ti maaseudun ja tuotan­non kehit­tämis­tukia, joiden maa­han takaisin saami­nen olisi äärim­mäisen tärkeä. Olemme mak­sa­neet ne jäsen­mak­sus­sa. Muut maat ovat takaisin­hauis­sakin meitä nohevampia. 

  Luenko minä väärää tilas­toa, kun tääl­lä viestit ovat tasan päinvastaisia ?

  Voisiko O.S: linka­ta oikean tilaston ?

  1. Eemililtä jäi kokon­aan ohi maat­alous­tu­ki ver­tailus­sa että Ruot­sis­sa ja Tan­skas­sa ei ole kansal­lista tukea ja ne saa­vat vain EU tukea. Suo­mi saa molem­pia EU ja kansal­lisia tukia. Neu­vot­telu kysymys ei muuta.

   1. No eihän tuo pidä paikkaansa . kts seur linkki 

    /jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/utbetalningsplan-for-jordbrukarstoden#h‑Nationelltstod

    Ruot­si mak­saa kansal­lista tukea mm. perunan‑, mar­ja- ja vihan­nesvil­je­lylle, por­sas­tuotan­nolle ja vuo­henvil­je­lylle, tuki liho­tus­siko­jen, maid­on ja munien tuotantoon.

 20. Eemil mikäli luit kyseisen linkin tarkkaan niin siinä luki selvästi että kyseinen maat­alous­tu­ki on EU:ssa yhteis­es­ti päätet­ty maat­alous­tu­ki. Se on ilmoitet­tu eurois­sa joka tilitetään Ruotsin kru­unuis­sa val­u­ut­takurssin muu­tok­sen mukaises­ti ja tämäkin tuki mak­se­taan valikoidusti aloille jot­ka ovat määritel­ty tues­sa erik­seen. Kyseessä ei ole siis suo­ra maat­alous­tu­ki vaan Ruotsin EU osu­us jon­ka Ruot­si saa osana EU:n CAP tukea. Ruot­sis­sa on siis vain yksi maat­alous­tu­ki toisin kuin Suomes­sa jos­sa on sekä EU tuki erik­seen että kansalli­nen tuki erik­seen. Tuon Ruotsin maat­aloustuen nimi on vain kansalli­nen tuki vaik­ka se on CAP tuki

 21. Kun las­ke­taan maaseudun tai kaupunkien hin­taa, niin kum­man piikki­in euron aiheut­ta­mat tap­pi­ot laite­taan? Maaseudulla
  EU-jäsenyyt­tä enim­mäk­seen vas­tustet­ti­in. Jos ennen kansanäänestys­tä 1994 olisi selvästi san­ot­tu, että kyl­lä tarkoit­taa markas­ta luop­umus­ta, niin Ei EU:lle olisi toden­näköis­es­ti voittanut.

  Kun nyt eurolle laa­di­taan yhä uusia tukipaket­te­ja ja eurosta aiheutuu koko ajan hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta, niin laite­taanko nämä kaupunkien piikkiin?

  1. Maaseudul­la
   EU-jäsenyyt­tä vas­tustet­ti­in ihan muista syistä kuin euro. Tuol­loin vas­tus­tuk­sen pääko­hde oli Euroopan union­in yhteinen maat­alous­poli­ti­ik­ka CAP. Mut­ta sekin olisi men­nyt läpi vaik­ka Suo­mi olisi sanonut Ei kos­ka Euroopan talousalueen jäse­nenä johon Suo­mi oli liit­tynyt vuo­den 1994 alus­sa oli myös Euroopan union­in yhteinen maat­alous­poli­ti­ik­ka CAP uitet­tu sisään. Esimerkik­si Nor­ja ja Islanti nou­dat­ta­vat Euroopan union­in yhteistä maat­alous­poli­ti­ikkaa juuri Euroopan talousalueen jäsenyy­den puitteissa. 

   Eurosta ei oltu edes päätetty
   vuon­na 1994 muiden Euroopan union­in jäsen­maid­en kesku­udessa ote­taanko euro käyt­töön vai ei. Sitä olisi mah­do­ton­ta edes vas­tus­taa vuon­na 1994 kun mitään viral­lista päätöstä ei oltu tehty. Tule­vaisu­ut­ta on vaikea ennus­taa. Suo­mi olisi kyl­lä voin­ut jär­jestää eril­lisen kansanäänestyk­sen eurosta myöhem­min kuten tehti­in Tan­skas­sa ja Ruot­sis­sa vuon­na 1998 jol­loin euro luoti­in tili­val­u­ut­tana. Ongel­mat alkoi­vat vas­ta sen jäl­keen kun Kreik­ka liityi euroon myöhem­min vuon­na 2000 tiedoil­la Kreikan talouden todel­lis­es­ta jot­ka oli­vat manipuloitu.

   1. Yhteis­val­u­u­tan ja Euroopan rahali­iton EMUn voimaan­tu­losta päätet­ti­in jo kun EY jäsen­maat solmi­vat Maas­trichtin sopimuk­sen v 1992. Kaik­ki van­hat jäse­na­maat sitou­tu­i­v­at otta­maan käyt­töön yhteis­val­u­u­tan. Tan­s­ka jostain syys­tä kieltäy­tyi mut­ta sitoi kru­u­nun­sa kiin­teäl­lä kurssil­la siihen.

    Euron arvok­si määärät­ti­in sama kuin mikä oli lasken­nal­lisel­la ECU ‑nimisel­lä val­u­u­tal­la (aikaisem­mal­ta nimeltään kultafran­gi) johon mon­et EY:n jäsen­maat + joukko EFTA-mai­ta sitoi­vat omat val­u­ut­tansa ja Suomikin yrit­ti 1990-luvun alus­sa, mut­ta epäonnistui.

 22. Esimerkik­si Nor­ja ja Islanti nou­dat­ta­vat Euroopan union­in yhteistä maat­alous­poli­ti­ikkaa juuri Euroopan talousalueen jäsenyy­den puitteissa.

  Käsit­tääk­seni Com­mon Agri­cul­tur­al Pol­i­cy ja Com­mon Fish­eries Pol­i­cy ovat esimerkikke­jä EU:n sään­nöistä, jot­ka eivät koske mai­ta, jot­ka ovat vain ETA:n mut­teivät EU:n jäseniä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *