2020-luvun yhteiskuntapolitikka (4) Osaamisvinouma

On suosit­tua sanoa, että rak­en­teelli­nen työt­tömyys johtuu kohtaan­to-ongel­mas­ta. Se on kovin epämääräi­nen ter­mi. Merkit­tävä tek­i­jä kohtaan­to-ongel­mas­sa on osaamisvi­nouma. Työelämässä tarvi­taan korkeaa osaamista enem­män kuin sitä on tar­jol­la ja mata­laa vähemmän.

Mik­si koulute­tut työl­listyvät paremmin?

Se ei johdu pelkästään siitä, että nämä ovat oppi­neet koulu­tuk­ses­sa jotain, jota työssä tarvi­taan. Asi­aan vaikut­taa myös sig­naloin­timerk­i­tys – ovat osoit­ta­neet pystyvän­sä suorit­ta­maan tutkin­non —  koulu­tus­in­flaa­tio ja terveys.

Mitä tehdä osaamisvinoumalle 

Suomes­sa koulu­tus­ta­son nousu pysähtyi 2000-luvun alus­sa. Se on tietysti virhe, mut­ta aina tulee ole­maan myös niitä, jot­ka eivät ole oppi­neet perusk­oulun jäl­keen oikein mitään, eivätkä perusk­oulus­sakaan kovin paljon. Olisi hyvä olla tar­jol­la sel­l­aista perustyötä, joka ei vaa­di mitään eri­ty­isosaamista vaan jota kuka hyvän­sä voi tehdä.

Osaami­nen ei myöskään riipu vain koulu­tuk­ses­ta vaan myös lah­jakku­ud­es­ta. Paljonko lah­jakku­us on opit­tua ja mis­sä määrin se on syn­type­r­äistä, on kiivaan väit­te­lyn alainen asia. Niin san­ot­tu Fly­nn-efek­ti osoit­taa, että jopa älykkyys­testien mit­taa­ma älykkyys on osit­tain ympäristön tulosta. (Oma suosikkiseli­tyk­seni tosin liit­tyy siihen, että syn­tymässä tulee paljon vähem­män aivo­vam­mo­ja kuin aiemmin.)

Tilas­tot liioit­tel­e­vat koulu­tuk­sen merkitystä

Korkeam­paan koulu­tuk­seen valikoituu lah­jakkaimpia, nämä työl­listy­i­sivät hyvin myös alem­man koulu­tuk­sen turvin – tosin pieni­palkkaisem­pi­in töihin.

Koulu­tus­in­flaa­tio tarkoit­taa sitä, että korkeasti koulute­tut val­taa­vat myös työ­paikat, jois­sa työ ei edel­lyt­täisi korkeaa koulu­tus­ta tai että peräti vaa­timuk­si­in lisätään jokin tutk­in­to, jota työssä ei oikeasti tarvit­taisi. Tämä tietysti pahen­taa osaamisvi­noumaa ja heiken­tää vähän koulutet­tu­jen tilan­net­ta työmarkkinoilla

Merkit­tävänä syynä koulu­tus­in­flaa­tion on pienet palkkaerot. Jos toisen asteen koulu­tuk­sen saa­neen palkkaami­nen mak­saa yhtä paljon kuin pelkän perusk­oulun käyneen pakkaamin, pelkän perusk­oulun käynyt jää ilman työtä

Palkkaero­jen kak­si merkitystä

 • Kan­nus­taa kehit­tämään omaa osaamista korkeam­man ansion toivossa
 • Ohja­ta osaavaa työvoimaa töi­hin, jois­sa osaamista kipeim­min tarvitaan
Toisen asteen koulu­tus ei näytä nos­ta­van palkko­ja lainkaan ver­rat­tuna pelkkään perusk­oulu­un, mut­ta niin­pä pelkkä perusk­oulu johtaa todel­la heikkoon työllisyyteen.

Näistä jälkim­mäi­nen on paljon tärkeämpi kuin edelli­nen. Kun Suomes­sa koulu­tus on ilmaista, on oikeu­den­mukaista, että koulu­tuk­sen tuot­ta­mat palkkaerot ovat pieniä, mut­ta tämän jälkim­mäisen tehtävän kannal­ta se on huono asia.

Voidaan siis sanoa, että ilmainen korkeak­oulu­tus edis­tää koulutusinflaatiota.

17 vastausta artikkeliin “2020-luvun yhteiskuntapolitikka (4) Osaamisvinouma”

 1. ONNITTELUT

  Osmo Soin­in­vaar­alle tietokir­jal­lisu­u­den Fin­lan­dia ehdokkuudesta !
  “Val­in­taraa­tia ilah­dut­ti eri­tyis­es­ti, ettei kir­joit­ta­ja tyy­dy vaikeroimaan vai­h­toe­hto­jen puutet­ta vaan tart­tuu ratkaisukeskeis­es­ti poli­ti­ikan kuumi­in perunoihin.”

  Yhteiskun­tapoli­it­ti­nen kulttuuriteko.

 2. “Voidaan siis sanoa, että ilmainen korkeak­oulu­tus edis­tää koulutusinflaatiota.”

  Kuu­lostaa äkkiseltä aika rajul­ta väit­teeltä, ottaen huomioon, että kehi­tys on saman suun­taista myös mais­sa, jois­sa on mak­sulli­nen korkeakoulutus.

  1. Niis­sä mais­sa jos­sa on mak­sulline koulu­tus on tilanne se että eli­it­ti koulu­tau­tuu perusk­oulunkin jäl­keen ja muu kansanosa saa jää perusk­oulun tasolle. 

   Tämä vai­h­toe­hto oli Suomes­sa käytössä kun oli vielä kansak­oulu ja oppik­oulu jär­jestelmä. Pelkän kansak­oulun käyneet oli pitem­mäl­lä aikavälil­lä huono­mas­sa ase­mas­sa kun oppik­oulun käyneet. 

   Kun irti­sanomi­nen ja ATK raken­nemuu­tos iski niin ensim­mäiset jot­ka kär­sivät oli vain kansak­oulun käyneet mut­ta oppik­oul­u­laiset sai­vat jäädä kun he pystyivät jatkok­oulut­tau­tu­maan uuteen AKT aikaan nopeam­min kuin kansak­oul­u­laiset. Syy mik­si moni kehit­tyvä­val­tio Aasi­as­sa on eden­nyt esim ATK:n kanssa opetuk­ses­sa pidem­mälle johtuu siitä ne loikka­si­vat väli­vai­heen yli suo­raan AKT aikakau­teen ilman siirtymäkautta.

   1. Se oli talous­la­ma 1990-luvul­la joka ajoi pelkän kansak­oulun käyneet työt­tömik­si ja ennenaikaises­ti eläk­keelle. ATK:n kanssa sil­lä oli vähän tekemistä. Töitä vaan ei yksinker­tais­es­ti ollut , mut­ta se oli sil­loin se. 

    Nyt ollaan tul­tu siihen tilanteeseen että Suomes­sa työt­tömät ovat vääri­i­in ammat­tei­hin koulut­tau­tuneet tai asu­vat vääris­sä paikois­sa tai ovat liian van­ho­ja ja huonokun­toisia. Tar­jol­la ole­vat työ­paikat ovat vain joko sel­l­aisia joi­hin vaa­di­tan kovaa teknistä osaamista tai kovaa kun­toa tyyli­in polkupyörälähetit tai hoi­va-alan osaamista. Kaik­ista ei ole niihin töi­hin. Mata­la­palkkatyöt on niin huonos­ti palkat­tu että Suomes­sa ympärivuo­tis­es­ti asu­va per­heelli­nen ei pärjää. 

    Suomen työvoimavi­ra­nomais­ten pitäisi ennem­min ryhtyä selvit­tää minne työt­tömien pääjoukko jol­la on ehkä vähän van­hah­ta­va koulu­tus, mut­ta omaa hyviä käytän­nön taito­ja, voisi muutt­taa siir­to­laisik­si. Ymmär­rän että se on absur­di aja­tus kun jotkut halu­a­vat taas Suomeen lisää siir­to­laisia. Maa tai yhteiskun­ta voisi olla jokin vähän van­hanaikaisem­paan teknolo­giaan tukeu­tu­va, jos­sa käsi­työläisille riit­täisi töitä, ilmas­to lämpimämpi ja elinkus­tanuk­set edullisem­mat. Moni suo­ma­lainen pien­i­t­u­loinen onkin vapaae­htois­es­ti muut­tanut ainakin osak­si vuot­ta välimeren mai­hin tai kaakkois-aasi­aan. Per­heel­lisille se ei oikein käy kos­ka ainakin Aasi­as­ta puut­tuvat sosi­aaliset palve­lut ja ter­vey­den­huolto ja koulut lap­sille. Espan­jas­sa on jotain palvelu­ja mut­ta ovat lähin­nä eläkeläisille tarkoitet­tu. Kuvit­telisin että mis­sä tahansa kes­ki- tai etelä-Euroopas­sa jos kalli­it maat kuten Sak­sa ja Benelux-maat las­ke­taan pois, voisi olla poten­ti­aalia tar­jo­ta töitä ja kohtu­uhin­taista asum­ista suo­ma­laisille joil­la ei ole oikein tule­vaisu­ut­ta täällä.

 3. Hyvä kir­joi­tus Osmo! Olen itsekin ollut aivan samoil­la lin­joil­la. Rupesin ajat­tele­maan tätä kun perusk­ouluikää päätet­ti­in nos­taa, mikä on mielestäni huono idea.

  Suomes­sa koulu­tus­ta­son nousu pysähtyi 2000-luvun alus­sa. Se on tietysti virhe, mut­ta aina tulee ole­maan myös niitä, jot­ka eivät ole oppi­neet perusk­oulun jäl­keen oikein mitään, eivätkä perusk­oulus­sakaan kovin paljon. Olisi hyvä olla tar­jol­la sel­l­aista perustyötä, joka ei vaa­di mitään eri­ty­isosaamista vaan jota kuka hyvän­sä voi tehdä.

  Aivan. Mut­ta sitä mukaa kuin kaikkea automa­ti­soidaan ja erikois­tu­misen tarve lisään­tyy (automa­ti­saa­tion hallintaan) niin nämä perustyö­paikat tule­vat väistämät­tä vähen­tymään. Vissin 16% jät­tää nykyään koulu­tuk­sen perusk­oulu­un. En näe miten olisi kohtu­ullista olet­taa että tilanne paranisi (ainakaan ver­rat­en kus­tan­nuk­si­in) pakot­ta­mal­la hei­dät kah­teen lisäkoulutusvuoteen.

  Osaami­nen ei myöskään riipu vain koulu­tuk­ses­ta vaan myös lah­jakku­ud­es­ta. Paljonko lah­jakku­us on opit­tua ja mis­sä määrin se on syn­type­r­äistä, on kiivaan väit­te­lyn alainen asia.

  Tämä on tärkeää tun­nus­taa — muuten koko ongel­maa sivute­taan. Eikös tutkimusti­eto­jen mukaan älykkyys/lahjakkuus ole jos­sain 50% mais­sa geneet­tistä (muis­tan luke­neeni 40% jos­sain)? Eli “pakkok­oulut­ta­mi­nen” ei tule ratkaise­maan ongel­maa. Idioot­te­ja tulee aina ole­maan ole­mas­sa. Jokunen vuosikymme­nen sit­ten heil­lä oli help­poa löytää help­po­ja perus­palkkaisia töitä. Ei enää. Kaup­po­jen kas­so­jen automa­ti­soin­ti on vaan yksi mon­es­ta esimerk­istä mis­sä iso liu­ta työ­paikko­ja tulee katoa­maan. Ratkaisu ei ole koulut­taa heistä merkonomeja…

  Mitä enem­män tätä pohtii niin ratkaisuna tulee väistämät­tä eteen jonkin­lainen UBI.

  1. Tässä on aika iso väärinymmär­rys. Uusi piden­net­ty oppivelvol­lisu­us ei tarkoit­tanut “perusk­ouluiän nos­toa”. Koulu­jär­jestelmämme pysyi entisel­lään. Sen sijaan tuli lail­lisek­si velvol­lisu­udek­si käy­dä jotain oppi­laitos­ta 18-vuo­ti­aak­si saak­ka. Vai­h­toe­htois­es­ti oppivelvol­lisu­ud­es­ta vapau­tuu, kun on suorit­tanut toisen asteen tutkinnon. 

   Lukion ja ammat­tik­oulun sisältö ei muut­tunut mihinkään. Olen­naista on lähin­nä se, että jos näistä eroaa ennen 18 vuo­den ikää, on otet­ta­va vas­taan jokin muu opiskelu­paik­ka, jon­ka kun­ta viime kädessä osoit­taa, mikäli opiske­li­ja ei muuten itse löy­dä paikkaa.

 4. Koulu­tus­in­flaa­tios­sa on kysymys myös työ­nan­ta­jien laisku­ud­es­ta tai väärässä kohdas­sa säästämisetä. Jos työhöno­ton ruti­init ja työhönot­ta­jien ammat­ti­taito ovat kun­nos­sa, työ­nan­ta­ja voi poimia hel­met tehtävään riit­tävästi koulutet­tu­jen joukos­ta. Saa hyvän ja uskol­lisen työntekijän.

  Toinen min­ulle käsit­tämätön asia on, ettei oppisopimusk­oulu­tus­ta saa­da Suomes­sa kun­nol­la käyt­töön. Olin 80…90-luvulla töis­sä fir­mas­sa, joka käyt­ti oppisopimusk­oulu­tus­ta laa­jamit­tais­es­ti tarvit­semien­sa ammat­ti­lais­ten koulu­tuk­seen. Tulok­set oli­vat oli­vat todel­la hyvät, sil­lä pros­es­sis­sa syn­tyi tarvit­tavia ammat­ti­laisia ja myös helmiä, jot­ka han­kki­vat akti­ivis­es­ti lisä­taito­ja. Nyt vain säh­lätään AMKn yri­tys­jak­so­jen ja oppisopimusk­oulu­tuk­sen välil­lä. Ne ovat kak­si eri asiaa. 

  Oppisopimusk­oulu­tus olisi myös mainio keino inte­groi­da koti­mais­saan koulute­tut pako­laiset hei­dän koulu­tus­taan vas­taavaan suo­ma­laiseen työelämään. Hei­dän ja suo­ma­lais­ten koulu­tuk­sis­sa on var­masti ero­ja, mut­ta ne voitaisi­in hioa yhteen oppisopimusk­oulu­tuk­sen kaut­ta. Suo­ma­laisetkin saat­taisi­vat oppia.

 5. Ne vähänk­oulute­tut mut­ta älykkäät oppi kyl­lä tietokoneet ja lait­teet peruskoulupohjalta 

  Että ei se kyvykkyys ole pelkkää koulu­tus­ta. Usko itseen ja siihen että oppii…uteliaisuus pistää otta­maan selvää. Kun taas jotkut on sitä mieltä että en minä tietokon­neista perusta

 6. Koulu­tus­in­flaa­tio saat­taa olla todel­la vaka­va asia. 

  Jos työ­nan­ta ja palkkaa var­muu­den vuok­si tason “3” työn­hak­i­jan tehtävään, johon taso“2″ riit­täisi, taso “2”:n työte­htävät ei anna tason tälle “3” työn­tek­i­jälle haastei­ta tai virikkeitä kehitää ammat­ti­taitoaan tasolle “4”, mihin tason “3” työ­paikalla työsken­te­ly olisi saat­tanut johtaa. Mah­dol­lista kehi­tyska­p­a­siteet­tia ei sil­loin hyö­dyn­netä. (Lain­aus­merk­it tarkoit­ta­vat, etten viit­taa mihinkään koulutusasteeseen.)

  Kansan­taloudessa meil­lä oli eräässä mielessä tämän kaltainen ilmiö ennen EURoon liit­tymistä. Ei tarvin­nut kehit­tyä seu­raavalle tasolle, kun voiti­in infla­toi­da ja devalvoi­da. Ja kun devalvoiti­in, ei tarvin­nut kehit­tyä. Duu­nar­it ja taval­liset kansalaiset mak­soi­vat, omis­ta­jat rikastuivat.

 7. R.Silfverbergin kom­ment­ti­in (15.12.2021) vas­taus jon­ka hän nos­ti että kyseessä olisi ollut omas­sa kom­ment­tis­sani muka ver­tailun kohde 1990-luvun talous­la­ma. En tarkoit­tanut 1990-luvun laman aikaan vaan pikem­minkin sen jälkeistä aikaa kun AKT vetoinen työte­htävät yleistyivät myös julkises­sa sek­toris­sa jon­ka seu­rauk­se­na moni pelkän kansak­oulu poh­jana ole­va henkilö jou­tui tilanteeseen jos­sa vai­h­toe­hto oli joko uudelleen koulut­ta­mi­nen tai ennenaikainen eläke . Moni val­it­si ennen aikaisen eläk­keen ihan sen takia kos­ka moti­vaa­tio uudelleen koulut­tamiselle oli liian korkea varsinkin kun kyn­nys AKT poh­jaiseen uudelleen koulu­tuk­seen oli liian korkea. Näin tapah­tui myös julkisel­la sek­to­ril­la vas­taa­van­lainen raken­nemuu­tos. Kuitenkin irti­sanomi­nen ja eläk­keelle siir­tymi­nen tapah­tui helpom­min kun siihen oli annet­tu työ­nan­ta­jan puolelta parem­mat mah­dol­lisu­udet. Tämäkin muu­tospros­es­si oli mon­elle pelkän kansak­oulun käyneelle ihmisille, jot­ka oli­vat tehneet pitkän työu­ran ‚oli mon­es­sa yhtey­dessä henkises­ti vaikeaa kos­ka työkult­tuurin muu­tos on aina vaikeaa hyväksyä mikäli se tulee vas­taan nopeam­min kuin uskoi. AKT pohjoinen raken­nemuu­tos näkyi myös Suomes­sa 2000-luvun alus­sa kouluis­sa opet­ta­jien työtehtävissä.

  1. Julkisen sek­torin työn­tek­i­jöil­lä on ollut nor­maal­isti enem­män koulu­tus­ta kuin pelkkä kansak­oulu, mut­ta yliop­pi­lai­ta ei kuitenkaan läh­eskään jolkainen ole ollut. Mut­ta keskik­oulu, ammat­tik­oulu, kaup­paopis­to, tai tekni­nen koulu tms joka tapauksessa.
   Enem­män jou­tui kuitenkin yksi­tyisen sek­torin ihmisiä työt­tömik­si laman aikana ja sen jälkeis­inä vuosina.
   ATK-jär­jestelmien vah­va tulem­i­nen on vaikut­tanut, sama voidaan puhua dig­i­tal­isaa­tios­ta joka nyt ajaa ihmisiä kilo­metrite­htaalle vaik­ka olisi hyvä koulu­tus, mut­ta jos se on van­hen­tunut niin se ei auta, mut­ta se on johtanut myös työvoimapulaan. 

   Esim jos kouluis­sa on opet­ta­japu­la niin enää ei voi­da palkata eläkeläisiä sijaisik­si kos­ka he eivät han­skaa dig­i­taal­isia ope­tusvä­lineitä eikä kir­jo­ja. Mun mielestäni dig­i­tal­isi­in oppivä­lineisi­in siir­tymi­nen kouluis­sa voidaan perustel­la vain koro­nan aiheut­tamien etäk­oulu­jär­jeste­ly­jen takia, muuten ei.

   Tuo mis­tä Soin­in­vaara kir­joit­ti alus­sa, että korkealle koulute­tut ovat joutuneet hake­maan töitä joi­hin he ovat ylik­oulutet­tu­ja on kanssa tot­ta, ja se toimii muu­ri­na vähem­män koulutet­tu­jen työnsaannille.
   Se johtaa kaikenkaikki­aan tyy­tymät­tömyy­teen työikäi­sis­sä ihmi­sis­sä, koulute­tu­ista osa joutuu valkokaulusköy­hälistöön, vähem­män koulute­tut kokon­aan syrjään. 

   Palkkaeroista sen ver­ran että Suomes­sa mak­se­taan jois­sakin duu­nar­i­am­mateis­sa toimiville paljon korkeam­paa palkkaa kuin esim insinööreille tai opet­ta­jille. Ne eivät tietenkään edus­ta duunarei­den enem­mistöä mut­ta hei­dän palkkapyyn­nöt ovat aina olleet kinastelun kohteena jon­ka takia kolmikan­ta on ollut repeämässä. Työ­nan­ta­jat halu­a­vat ottaa tästä hyö­dyn irti ja mak­sat­taa se se muil­la ammat­tiryh­mil­lä joiden työlle on vähem­m­män kysyn­tää vien­titve­toises­sa taloudessa tai vai­h­toe­htois­es­ti silpu­ta työ­suh­teet että työn­tek­i­jöil­lä ei ole työttömyyskassan/ammattiliittoon kuu­lu­misen kaut­ta saat­ua työttömyysturvaa.

   Rak­en­teelli­nen työt­tömyys on siis fak­ta eikä se helpota haal­i­mal­la tänne siir­to­laisia tekemään ali­hin­taan töitä.

   1. Koulu­jen ATK:laistuminen joka alkoi 2000-luvun puo­livälistä oli joillekin van­hem­mille opet­ta­jille työkult­tuurilli­nen shok­ki joka johti ennenaikaisi­in eläköi­tymisi­in mon­es­sa perusk­ouluis­sa ja lukiois­sa johtuen siitä että muun muas­sa piir­to­heit­timet pois­tu­i­v­at ja tilalle tuli pow­er­point. Kyl­lä dig­i­tal­isi­in oppivä­lineisi­in siir­tymi­nen kouluis­sa on ihan vält­tämätön­tä oli covid pan­demia tai ei. Se olisi tul­lut joka tapauk­ses­sa. Tästäkin hyvä esimerk­ki mon­es­sa kehit­tyvis­sä mais­sa jos­sa on siiret­ty suo­raan liiduista läp­pärei­hin ja näin ollen mon­es­sa kehit­tyvis­sä mais­sa etenkin Aasi­as­sa ja Afrikas­sa on täl­lä het­kel­lä tar­jol­la työvoima­pu­laan län­si­mais­sa, johon lasken myös Pohjois-Amerikan, paljon enem­män työn­tek­i­jöitä kuin oli 20 vuot­ta sit­ten. Tästä työvoimas­ta kyl­lä kil­pailaan erit­täin kovasti täl­lähetkel­lä. Moni kansak­oulun ajoil­ta ole­va opet­ta­ja joka eläköi­tyi 2000-luvun puo­livälis­sä jou­tui myös saman­laiseen dig­iloukku­un kuin nyt on monel­la eläkeikään tulleel­la opet­ta­jal­la on vas­tas­sa. Tosin tuol­loin 000-luvun puo­livälis­sä ilmiötä kut­sut­ti­in ATK loukuk­si. Opet­ta­jat eivät olleet ain­oa ammat­tikun­ta joka jou­tui ATK raken­nemuu­tok­sen läpi käymään moni toimit­ta­ja print­ti ja sähköisessä medi­at­alois­sa jou­tu­i­v­at opet­tele­maan uuden teknolo­gian kun kir­joi­tuskone kor­vasi pöytäkoneen. Myöhem­min pöytäkone kor­vau­tui läp­päril­lä ja kän­nykkä äly­puhe­limel­la jne. Tätä kehi­tys­tä ei voi mikään työ­paik­ka vält­tää ei edes oppi­laat kouluis­sa jot­ka opiskel­e­vat dig­i­tal­isil­la oppivä­lineil­lä. Aasi­as­sa mon­es­sa koulus­sa dig­i­taliset oppivä­li­neet ovat jo arkea ja koh­ta on myös Afrikassa.

 8. Kum­masti kel­paisi hant­ti­hom­mien tek­i­jät töi­hin, jos siitä hanslankarin työ­tun­nista ei tarvit­sisi mak­saa neu­rokirur­gin net­to­tun­tian­sion vertaa.

  On ihan itses­tään­selvää, että 40–50e/h on aivan mah­do­ton sum­ma mak­set­tavak­si palka­nsaa­jien net­to­tu­loista ja syynä on 100%:sesti verokiila.

  15e tun­tian­sion tien­aa­jan työ ei saa mak­saa osta­jalle enem­pää kuin 20e/h. Jos sil­lä vitosel­la ei saa­da pyöritet­tyä “hyv­in­voin­ti­val­tio­ta”, niin ehkä sit­ten pitäisi vähän kar­sia jostain.

  1. Har­va keskilu­okkainen palkkatyöläi­nen motivoituu noin vain mak­samaan edes 20 €/h, kos­ka omaan net­to­tun­tipalkkaansa näh­den sekin tun­tuu suurelta sum­mal­ta. Näin ollen joka­henkilö tekee vähänä vapaa-aikanaan siivouk­set, pyyk­in­pe­sut, vaate­huol­lon, las­ten har­ras­tuk­si­in vien­nit sekä kotire­mon­tit, vaik­ka ei ansiotöi­den päät­teek­si jak­saisi, ja uupumus lisääntyy.

 9. Jos koulu­tuk­sel­la on (pääosin) sig­naloin­ti­moti­ivi, se on omi­aan rapaut­ta­maan myös koulu­tuk­sen sisältöä. Jos tarkoi­tuskaan ei ole oppia aihep­i­irin sub­stanssia ja käytän­nön taito­ja, vaan saa­da merk­in­tä tutkin­nos­ta, tämä ei voi olla vail­la jotakin kan­nustin­vaiku­tus­ta koulutusjärjestelmälle.

  En usko että opet­ta­jat oli­si­vat niin kyynisiä etteivätkö ajat­telisi oppi­laiden­sa paras­ta tai toivoisi oppi­aineen­sa kukois­ta­van. Mut­ta rajat­a­pauk­sis­sa tietoisu­us tutkin­non todel­lis­es­ta merk­i­tyk­ses­tä saat­taa saa­da opet­ta­jan päästämään nelosen oppi­laan vitosel­la läpi, tai anta­maan kasin oppi­laalle kympin tietoise­na siitä ettei kasin papereil­la ole pääsyä eteen­päin. Tutkit­tua tilas­toa min­ul­la ei ole mut­ta vaikutel­ma että diplomitöistä teknisel­lä alal­la on poikkeuk­sel­lista saa­da muu kuin korkein arvosana (ehkei niitä pitäisi pisteyt­tää lainkaan).

  Samoin jos tavoiteki­in­tiö tuo luen­nolle niin suuren joukon kuuli­joi­ta ettei yksilöl­lisen ope­tuskon­tak­tin saamis­es­ta ole toivoakaan, opet­ta­ja saat­taa tode­ta että ‘töis­sähän tääl­lä vain ollaan’ ja tyy­tyä viemään läpi luen­to­jen­sa ulkoisen muodon.

  Myös opiske­li­joiden puolel­la on kan­nuste oikoa mis­sä pystyy, jos tutk­in­to on vain sig­naloin­tia varten. Kotite­htävien vas­tauk­set voi googlata. Ryh­mä­työt voi vaival­taan min­i­moi­da, vaik­ka niin että ryh­män ain­oa joka osaa jotakin tekee koko ryh­mä­työn, päästäk­seen edes itse läpi kun muut heit­täy­tyvät avuttomiksi.

  Pelkään että täm­möi­nen kan­nustin­vaiku­tus vähitellen kumu­loituu. Jos viime vuosikymmenel­lä tämä-ja-tämä oli yleis­es­ti oletet­tu taso, jos­ta sit­ten vähän lip­su­taan, täl­lä vuosikymmenel­lä tuo lip­sut­tu taso on stan­dar­di, jos­ta voi lip­sua lisää.

  Jos­sain vai­heessa ne työ­nan­ta­jat jot­ka oikeasti tarvit­si­si­vat sub­stanssiosaamista, eivät voi käyt­tää tutk­in­toa tai saatu­ja arvosano­ja merkkinä osaamis­es­ta, vaan joutu­vat kek­simään mui­ta tapo­ja löytää tarvitsemansa.

  Koke­muk­seni mukaan nykyn­uoret ovat yrit­teliästä, ahk­er­aa, hyvä­ta­paista ja lan­nis­tu­ma­ton­ta porukkaa; tai ainakin joukos­sa on paljon sel­l­aisia. Nämä turhau­tu­vat ja pet­tyvät joutues­saan kahlaa­maan läpi rapis­tu­van koulu­tusjär­jestelmän, siis sig­naloin­tikan­nus­teen vuok­si rapis­tu­van — siinä mis­sä jotkut muut taas tarvit­se­vat tutkin­non vain signaaliksi.

  Pitäisi var­maan olla kak­si eri koulu­tusjär­jestelmää, joista toinen tuot­taa sub­stanssi­mais­tere­i­ta ja toinen sig­naloin­ti­mais­tere­i­ta — mut­ta näen kyl­lä ettei se ole mah­dol­lista kos­ka sig­naloin­ti­vaiku­tus katoaisi.

  Erit­täin iso kysymys kyl­lä, kos­ka se hel­posti kaivaa jär­jestelmän ontok­si taval­la jota ei huo­maa ennen kuin jär­jestelmä romahtaa.

  1. Et nyt tai­da ymmärtää tätä sig­naloin­ti asi­aa. Kuusi ällää todis­tuk­ses­sa sig­naloi sitä että työn­hak­i­ja on valmis rääkkäämään itseään työl­lä, mikä on tietenkin oikein hyvä asia työnantajalle. 

   Min­ul­la­pa on todis­tuk­ses­sa Lau­datur sak­sas­ta. Enkä todel­lakaan osaa sak­saa. Lukio on siis kai lähin­nä vit­si, tai mikälie sig­naali — ehkä vaik­ka siitä että ei ehkä ole tyh­mä juntti.

   1. Ich habe pur Eximia in Deutsch in meinem Abiturzeug­nis und habe nur den kurzen Kurs gele­sen. Doch kann ich dir diesen Antwort schreiben, ohne ein Wörter­buch zu benutzen. Und mit meinen deutschen Kol­le­gen kann ich Deutsch sprechen, obwohl es schwieriger ist als die Sprache zu schreiben oder lesen.

    Vielle­icht haben Sie nur Angst, Deutsch zu ver­wen­den. Man lernt Deutsch wenn man es benuzt.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *