Luotan Hanna Nohynekiin kuin vuoreen

Olen siinä etuoikeutetus­sa ase­mas­sa, että olen saanut olla koko pan­demi­an ajan lähei­sis­sä tekemi­sis­sä THL:n asiantun­ti­joiden kanssa. Joskus olen ollut ana­lyy­seistä eri mieltä, mut­ta koskaan ei ole tul­lut sel­l­aista tun­net­ta, että he eivät tietäisi, mitä tekevät. Ker­ran tai pari olen joutunut har­mit­tele­maan, että ovat taipuneet poli­it­tisen pain­os­tuk­sen alla.

THL:ssä on paljon hyviä asiantun­ti­joi­ta, mut­ta eri­tyis­es­ti ole oppin­ut arvosta­maan ylilääkäri Han­na Nohynek­iä. Hän on loogises­sa ajat­telus­saan aivan pistämätön ja uskaltaa tuo­da esille fak­tat, vaik­ka ne eivät aina miel­lyt­täisikään. Kun jotain pitää kysyä, kysyn häneltä.

Nyt fak­tat eivät ole miel­lyt­täneet, ja sik­si Nohynekille vaa­di­taan jopa potku­ja. En oikein tiedä, mitä kaikkea hänen syn­nikseen las­ke­taan, mut­ta ainakin se, ettei hän halua joudut­taa kol­man­sia roko­tusker­to­ja niin paljon kuin arvosteli­jat haluaisivat.

Olen näh­nyt Nohynekin laskel­mat. Ne tähtäävät siihen, miten saatavil­la ole­vista rokotean­nok­sista saataisi­in eniten ter­veyt­tä. Muut ovat päässeet eri tulok­seen, mut­ta hei­dän laskel­mansa läh­tee siitä väärästä ole­tuk­ses­ta, että rokot­tei­ta olisi saatavil­la rajat­tomasti. Mut­ta kun ei ole.

[Pois­to]

Kan­nat­taa myös ymmärtää, että kun on kyse tehostean­nok­sista, ne toimi­vat parem­min, kun edel­lis­es­tä piik­istä on kulunut tarpeek­si aikaa. Muuten­han kan­nat­taisi antaa kaik­ki kolme annos­ta samal­la kertaa.

Itse en pysty muu­ta kuin toiv­ot­ta­maan Han­na Nohynekille jak­samista. Totu­us voit­taa lopulta.

POISTO 2.12.2021 : Poistin tiedon ylimääräi­sistä roko­tu­san­nok­sista, kos­ka olin kir­joit­tanut sen epä­selvästi. Kyse oli net­tolu­vus­ta, jos­ta oli vähen­net­ty ne annok­set, joille oli jo varat­tu käyt­tö. Onhan meil­lä 700 000 kokon­aan rokot­tam­a­ton­ta ja jo tehdyt päätök­set kaikkien yli 60-vuo­ti­aiden kol­man­sista roko­tuk­sista. Heitä on 1,6 miljoon­aa. Kos­ka tilanne vai­h­tuu koko ajan, tietoni oli­vat myös vanhentuneet.

 

40 vastausta artikkeliin “Luotan Hanna Nohynekiin kuin vuoreen”

 1. Tuo arvio jouluku­us­sa käytet­tävis­sä ole­vista 250 000 annok­ses­ta on aika paljon pienem­pi kuin jukkisu­udessa olleet tiedot, joiden mukaan jo nyt varas­tossa olisi pitkälle yli miljoona annos­ta odot­ta­mas­sa käsivarsia.

  Onko osa varas­tos­ta kor­vamerkit­ty keväälle, vääriä rokot­tei­ta vai mis­tä on kyse?

   1. Itse asi­as­sa enem­mänkin. Ilmeis­es­tikin rokot­ta­jat ovat ollet aika hyviä siinä, että niistä viiden annok­sen pul­losta (vai miten se nyt tarkalleen ottaen olikaan) on saatu keskimäärin imet­tyä enem­män kuin ne viisi annos­ta. THL:n oman ilmoituk­sen mukaan (link­ki tässä ketjus­sa) annok­sia oli 1,7 miljoon­aa pari viikkoa sit­ten, jol­loin tuo botin laske­ma ero­tus oli yli satatuhat­ta annos­ta pienem­pi kuin se on nyt.

   2. Lap­sille toden­näköis­es­ti annetaan hyvin toisen­laiset rokot­teet kuin ne varas­tossa ole­vat rokot­teet. Las­ten roko­tuk­set ovat asia erik­seen. Niin annos­telu on myös toisen­lainen prosessi.

  1. Täl­läkin het­kel­lä ei ole kaik­ki saa­neet 2. annok­sen rokot­tei­ta joten nuo mainit­se­masi rokot­teet eivät ole tarkoitet­tu 3 annok­seen vaan edelleen 2 annok­seen. 3 annos on myös ikäryh­mä kohtainen. Jos uusi Omrikon vari­ant­ti (itse asi­as­sa pitäisi toden­näköis­es­ti puhua uud­es­ta coro­na suvun viruk­ses­ta) läpäisee nykyiset rokot­teet on 3 rokot­teen anta­mi­nen koko muulle väestölle toden­näköis­es­ti ajanko­htainen sen jäl­keen kun rokote­valmis­ta­jat ovat onnis­tuneet luo­maan Omrikonille päivite­tyn ver­sion. Siinä voi men­nä kolme kuukaut­ta. Reservis­sä kan­nat­taa olla aina lisää rokot­tei­ta joten ham­straami­nen ei ole pahit­teek­si ellei ole ylit­tänyt asukasluku kohtaisen lukumäärän. Näin on tapah­tunut esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa. Kes­ki-Euroopan rokotekat­tavu­us laa­haa kos­ka kansalaiset eivät käy otta­mas­sa rokot­tei­ta kuin oli alun­perin arvioitu kesäl­lä. Joten niitä on lahjoitet­tu köy­hille maille joil­la ei ole varaa ostaa rokot­tei­ta itsenäis­es­ti markkinoilta.

 2. Nohynek sanoo, että käytet­tävis­sä on 2,6 milj roko­tu­san­nos­ta. Mut­ta on melko hämärää, mitä Nohynek tarkoit­taa: 1/2 kier­roksen rokot­tei­ta vai boost­ere­i­ta? Jos käytet­tävis­sä on 2,6 miljoon­aa perus­vai­heen rokot­tei­ta, eikö boost­ere­i­ta ole lainkaan han­kit­tu? Olen­naisin kysymys: Mik­si ei ole han­kit­tu? Riip­pu­vaisu­us EU:n han­k­in­nois­sa on riip­pumista löysässä hirressä. Eikö mitään ole opit­tu edes rokot­tei­den hankinnasta?

  1. Rokot­tei­den han­k­in­nat eivät ole mikään yksinker­tainen ostos­mat­ka lähikaup­paan. Niiden tilaami­nen, kul­je­tus ja varas­toin­ti on iso logisti­nen pros­es­si. Kun muutkin maat han­kki­vat paljolti samo­ja rokot­tei­ta täl­laises­sa maail­man­laa­juises­sa pan­demi­as­sa vie sekin aikaa. Euroopan union­in yhteis­hank­in­ta on kyl­lä toimin­ut parem­min jos olisimme Suomes­sa läht­e­neet tilaa­maan rokot­tei­ta itsenäis­es­ti. Yhdys­val­tain aset­ta­mat rokote vien­tikiel­to vuo­den alus­sa oli yksi este mik­si rokot­tei­ta tuli myös hitaam­min Euroop­paan. Yhdys­val­lat kumosi tämän vien­tikiel­lon vas­ta kesäl­lä. Myös rokote­valmis­ta­jat eivät olleet vuo­den alus­sa valmi­ita toimit­ta­maan rokot­tei­ta kuin tilauk­sia tuli koko ajan. Nyt tilanne on toinen. Tosin rokote­valmis­ta­jat joutuvat
   nyt myös muokkaa­maan rokot­tei­ta tämänkin 3 annok­sen takia. Kyseessä on ylimääräi­nen toimen­pide. Se ei ole yksinker­tainen toimen­pide. Bion­tech ilmoit­ti siinä menee 100 päivää kunnes heil­lä on käytössä uusi muokat­tu rokote joka myös tehoaa Omrikoniin.

 3. Nohynek on joutunut kohtu­ut­tomaan pyöri­tyk­seen IL:n “hal­li­tus­läh­teen” vuodon vuok­si. Suh­taudun kri­it­tis­es­ti Nohynekin esit­tämään ajatuk­si­in. Vieras­tan kuitenkin sitä asioiden käsit­te­lyä henkilö edel­lä, jota esim Twit­teris­sä on nyt näkynyt. 

  Min­ua on koko epi­demi­an ajan vaivan­nut julkisen val­lan Covid-päätök­sen­teon läpinäkymät­tömyys. Rajoituk­set ja yhtä lail­la niiden purut sekä myös muut toimen­piteet ovat olleet ilmoi­tusasioi­ta. Ei ole avat­tu niiden takana ole­vaa ajat­telua: mik­si ne ovat tarpeen, miten niiden odote­taan vaikut­ta­van, mitä ylipäätän­sä tavoitel­laan. Asioista keskustelem­i­nen olisi helpom­paa, jos THL ja myös STM ja koko hal­li­tus avaisi­vat ajat­telu­aan. Esim Eroon Koronas­ta ‑asiantun­ti­javerkos­ton julkaise­mis­sa muis­tiois­sa on esitet­ty hyvin huolel­lis­es­ti lähde­vi­itoitet­tu­ja ja perustel­tu­ja huo­lia ja ehdo­tuk­sia. Jos niihin olisi vas­tat­tu yhtä asial­lis­es­ti, olisi hirveän paljon helpom­paa käy­dä asial­lista keskustelua asioista.

  Nohynek on yksi asiantu­ti­ja muiden joukos­sa. Esim. HUSin johta­jaylilääkäri Jari Petäjä arvioi, että kol­man­sien piikkien joudut­ta­mi­nen alen­taisi ter­vey­den­hoidon kuor­maa merkit­tävästi. Monil­la THL:n edes­ot­ta­muk­sien kri­itikoil­la on tieteel­lisiä meri­it­te­jä sen ver­ran huo­mat­tavasti, että hei­dän väit­teen­sä ansait­se­vat tul­la kuul­luk­si ja vas­tatuk­si avoimes­sa kansalaiskeskustelus­sa. Esim. blo­geis­saan epi­demi­aa perus­teel­lis­es­ti käsitel­lyt Mat­ti Jan­tunen on THL:n ympäristölääketi­eteen emeritusprofessori. 

  Var­teenote­ta­van mer­i­toituneet asiantun­ti­jat ovat siis keskenään erim­ielisiä. Tätä ei voi mielestäni mil­lään jär­jel­lä kiistää. Lisäk­si epi­demi­aan liit­tyvän päätök­sen­teon kaik­ki ulot­tuvu­udet eivät mah­du kenenkään yhden asiantun­ti­jan osaamisalueen piiri­in. Kaltaiseni asi­as­ta kiin­nos­tuneen kansalaisen täy­tyy vain yrit­tää kerätä tietoa ja näke­myk­siä, ja muo­dostaa oma näke­mys. Sama pätee paljon raskaam­min poli­it­tisi­in päät­täji­in. Hyvä päät­täjä tiedostaa, että asiantun­ti­joil­la on eri­laisia näke­myk­siä. Hän pyrkii kuun­tele­maan eri taho­ja, ja hänen ON otet­ta­va vas­tu­ulleen muo­dostaa oma näke­mys. Minus­ta on alka­nut näyt­tää siltä, että Krista Kiu­ru on alka­nut tiedostaa tämän. Toiv­otan hänelle jaksamista.

  1. Tämä kokon­aisu­us jon­ka Antti Wiio otti esille on mon­es­sa yhtey­dessä paljolti ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­joiden aka­teem­i­nen keskustelu jos­sa on myös eri­laiset koulukun­nat käyvät omaa keskustelua joka sinän­sä kuu­luu kyl­lä tähänkin teemaan kokon­aisu­udessa mut­ta ulkop­uolis­ten on turha yrit­tää ängetä väli­in mikä ei ole alan koulu­tus­ta taustal­la on. Toki jos sel­l­ainen on niin se on eri asia. Näis­sä tieteen aloil­la kuten lääketiede sekä luon­non­tiede käy­dään keskustelua mikä suun­ta on oikea ja mikä ei. Se kuu­luu ikäänkuin näi­den alo­jen tek­i­jöi­den ammattiin. 

   Kun pros­es­sit ja menetelmät ovat hyvin mon­imutkaisia ja yksi­tyisko­htaisia hyvin mon­es­sa yhtey­dessä on tämäkin väit­te­ly hyvä jät­tää alan ammat­ti­lais­ten omaan sisäiseen keskustelu­un. En kuitenkaan sano että kiin­nos­tus­ta ei saisi olla ulkop­uolisil­la. Itsel­läni on myös paljon kiin­nos­tus­ta mut­ta lop­ullisen päätök­sen teon annan alan ammattilaisille.

 4. “Alka­neen kuukau­den aikana on käytet­tävis­sä noin 250 000 rokotusannosta. ”

  Tuo on ehkä määrä, *uusia annok­sia*, mitä tämän kuun aikana odotetaan.

  THL:n oman lausun­non mukaan Suomes­sa oli n 1,7 miljoon­aa rokotean­nos­ta varas­tossa kak­si viikkoa sit­ten. Sen jäl­keen tullei­den ja käytet­ty­jen annos­ten perus­teel­la tuo on vielä kas­vanut kuus­inu­meroisel­la luvul­la sen jäl­keen. Ihan kah­ta miljoon­aa niitä ei ole, mut­ta melko lähelle ja määrä kas­vaa yhä.

  https://thl.fi/documents/10531/5814325/THL_lausunto_5986+%28002%29.pdf/ff9f3c97-2c01-f983-345f-a6fe779c4636
  “Täl­lä het­kel­lä Suomes­sa ei ole pulaa koronarokot­teista; maas­sa on noin 1,7 miljoonaa
  koronarokotean­nos­ta, val­taosin mRNA-rokot­tei­ta, ja viikoit­tain saadaan noin 200 000
  annos­ta lisää.”

  1. Tuo määrä on toden­näköis­es­ti tilat­tu 2 annok­sen rokot­teille. Niitä on näin ollen vielä paljon käyt­tämät­tä jos tuo luku edelleen pitää paikkansa. Nyt on kyse 3 annok­sen rokot­teista joiden annos­telu on toden­näköis­es­ti hyvin toisen­lainen kuin 2 annok­sen rokot­teet. Näin ollen ylimääräistä rokot­tei­ta on vielä varas­tossa odot­ta­mas­sa että 2 annok­sen kiin­tiö täy­tyy joka on täl­lä het­kel­lä 90%:n kat­tavu­u­den tavoite eikä enää 80% kat­tavu­u­den tavoite kuten oli vielä syksyllä.

   1. Rahul,

    Kyl­lä boos­t­er­it ovat ihan samaa rokotet­ta, kuin aiem­matkin rokot­teet. Ainakaan mis­tään ei löy­dy päin­vas­taista tietoa. Vain Mod­er­nan boos­t­e­ria annetaan ½ annos nor­maal­ista. Rokot­teis­sa ei siis ole ero­ja, niitä voidaan antaa ensim­mäisenä, toise­na tai boosterina.

    USA:n CDC:n sivuilta:

    “COVID-19 boost­er shots are the same for­mu­la­tion as the cur­rent COVID-19 vac­cines. How­ev­er, in the case of the Mod­er­na COVID-19 vac­cine boost­er shot, it is half the dose of the vac­cine peo­ple get for their pri­ma­ry series. ”

    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

    Tun­tuu ihan hölmöltä pitää rokot­tei­ta varas­tossa, kun niitä voitaisi­in ihan hyvin jakaa niin nopeasti kuin pystytään ja silti rokot­teet ei lop­puisi kesken. 

    Roko­tuk­sia jae­taan noin 150 00 viikos­sa (20 000–30 000 kpl/arkipv) ja rokot­tei­ta on varas­tossa 1,4 miljoon­aa. Varas­to riit­täisi yksinään yli kak­si kuukaut­ta. Sik­si tämä nykyi­nen lin­ja tun­tuukin omi­tuiselta, mik­si ei jae­ta rokot­tei­ta täysil­lä ihan kaikille, kun niitä ker­ran on varas­tossa ja niitä saa­puu vielä miljoona, ennen kuin vuosi loppuu? 

    HS:
    “Nohynekin mukaan vuo­den lop­pu­un men­nessä rokotet­ta olisi Suomes­sa käytet­tävis­sä noin 2,6 miljoon­aa annosta. ”
    https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008440029.html

    Nohynek on kyl­lä oike­as­sa, että on paljon tehokkaam­paa antaa rokot­tei­den ensim­mäisiä kuin toisia annok­sia, kuin kol­man­sia tai lap­sille, mut­ta tämähän kos­kee vain tilan­net­ta, jos­sa koko roko­tuska­p­a­siteet­ti on täy­dessä käytössä. Ei rokotepas­si nos­ta ensim­mäisen ja toisen roko­tuk­sen suo­sio­ta niin paljoa, että rokot­teet lop­puisi­vat kesken ja jos nos­ta­vat, siihen­hän on hyvin nopea reagoida. 

    Miten ihmeessä nykyisel­lä anto­tahdil­la (150 000 rokotet­ta viikos­sa) 2,6 miljoon­aa rokotet­ta lop­puu kesken ennen uut­tavuot­ta ja niitä joudu­taan sik­si sään­nöstelemään? Meil­lä on neljä viikkoa uuteen vuo­teen, ei tuos­sa ajas­sa mitenkään kerkeä anta­maan 2,6 miljoon­aa piikkiä! Nyt pitäisi nos­taa roko­tus­tah­tia, kesäl­lä se oli 50 000 — 80 000 / arkipäivä.

   2. Sylt­ty. Tun­nut sivu­ut­ta­van sen, että kol­man­nen roko­tuk­sen teho jää heikok­si, jos se annetaan liian aikaisin. Muuten­han kaik­ki kolme kan­nat­taisi antaa samal­la kertaa.

   3. “jos se annetaan liian aikaisin.”

    Mitä sit­ten?

    Nythän oli kyse siitä, kenelle niitä on ylipäätän­sä voin­ut antaa, ei siitä, kuin­ka monel­la on tarpeek­si pitkä aika tois­es­ta annok­ses­ta. Euroopan komis­siokin on patis­tel­lut kol­mannes­ta, mik­si jos kaik­ki on hanskassa? 

    Muutenkin, jos tämä omikron on niin vaar­alli­nen kuin näyt­tää, kan­nat­taa aiihen varautua anta­mal­la kol­mat­ta annos­ta vähän lyhyemäl­lä välil­lä (nythän kai 6k → 5 kk). Ei se teho vähän lyhen­tämäl­lä romahda.

 5. THL:n kan­nat­taisi julk­istaa johtopäätösten­sä lisäk­si tiedot siitä, mihin nämä johtopäätök­set perus­tu­vat, kos­ka muuten he eivät vain saa­ta vaan nimeno­maan vaikut­ta­vat ammat­ti­taidot­tomil­ta (oikeas­t­aan ovat, kos­ka eivät ymmär­rä ker­toa perusteitaan). Tämä kom­ment­ti ei koske vain tätä tapausta.

  1. THL kyl­lä on tiedot­tanut koko pan­demi­an aikana mihin suun­taan epi­demia on Suomes­sa menos­sa. En lähtisi julis­ta­maan lääketi­eteen ammat­ti­laisia ammat­ti­taidot­tomik­si varsinkin jos itsel­lään ei ole mitään alan koulutusta. 

   Kyl­lä kaik­ki THL:n päätök­set löy­tyvät jos vaivau­tuu etsimään.

   Sopii vain kuun­nel­la näitä tiedo­tusti­laisuuk­sia. Kaik­ki tiedot löy­tyvät myös THL:n koti­sivuil­ta. Sopii vain käy­dä katsomassa.

   1. “THL kyl­lä on tiedot­tanut koko pan­demi­an aikana mihin suun­taan epi­demia on Suomes­sa menos­sa. En lähtisi julis­ta­maan lääketi­eteen ammat­ti­laisia ammat­ti­taidot­tomik­si varsinkin jos itsel­lään ei ole mitään alan koulutusta. ”

    THL on epäon­nis­tunut. Oliko se nyt eloku­us­sa kun hei­dän *oman mallinnus­ryh­män* tulok­set ker­toi­vat, että rajoituk­sia on puret­ta­va hitaasti, tai käy kuin nyt on käynyt. THL:n johto ei ilmeis­es­ti uskonut omien mallinta­jien tulok­sia, kun puhui samaan aikaan reteästi avaamisesta.

   2. THL on epäon­nis­tunut. Oliko se nyt eloku­us­sa kun hei­dän *oman mallinnus­ryh­män* tulok­set ker­toi­vat, että rajoituk­sia on puret­ta­va hitaasti, tai käy kuin nyt on käynyt. THL:n johto ei ilmeis­es­ti uskonut omien mallinta­jien tulok­sia, kun puhui samaan aikaan reteästi avaamisesta.

    Sotket keskenään THL:n ja maan hallituksen.

  2. Asi­as­ta on HS 2.12.21 mielipi­deosas­tossa THL:n entisen pääjo­hta­jan Pekka Puskan eri­no­mainen kir­joi­tus otsikol­la “Asiantun­ti­jalausun­to ja tieteelli­nen arvio ovat eri asioi­ta”. Yti­menä mielestäni oli:

   “Uusis­sa tilanteis­sa, joi­ta tämän uuden koron­a­pan­demi­an kään­teis­sä on paljon, pätevää tutkimus­tu­losten kokon­aisu­ut­ta ei juuri ole. Juuri tässä on val­tion pysyvän asiantun­ti­jalaitok­sen kansalli­nen arvo niin päätök­sen­tek­i­jöille kuin väestöllekin: voidaan antaa nopeasti kollek­ti­ivisen asiantun­ti­jay­hteisön paras neu­vo – ei aikaa vievää ja ver­tais­arvioitua tieteel­listä kan­nan­ot­toa, joka saat­taisi vaa­tia jopa uut­ta tutkimus­ta asiasta.”

   Muodoil­la ja lähdeluet­teloil­la ei uudessa ja nopeasti muut­tuvus­sa ja jopa ris­tiri­itaises­sa tilanteis­sa ole merk­i­tys­tä. Asin­tun­ti­jaan tai asiantun­ti­jaor­gan­isaa­tioon joko luote­taan tai sit­ten ei.

   1. Tästä olisi hyvä jonkun muis­tut­taa niitä perus­tus­laki­asiantun­ti­joitakin. Heiltäkin voisi vaa­tia jotain tieteel­listä perusteluset­tiä, tai sit­ten laka­ta usko­mas­ta hei­dän asiantun­ti­jalausun­toi­hin­sa kuin ne olisi tuo­tu sav­i­tauluil­la vuorilta.

 6. Olen näh­nyt Nohy­ne­kin laskelmat.

  Mik­si nuo laskel­mat eivät ole julk­isia? Saisiko ne nähtäväk­seen tekemäl­lä julk­isu­us­lain mukaisen tietopyynnön?

 7. Aika soin­i­mainen plokaus. Pin­nal­lista ja harhaan­jo­htavaa asi­aa parin twi­itin ver­ran. Tosi­asi­as­sa THL on epäon­nis­tunut surkeasti pan­demi­aan liit­tyvien tek­i­jöi­den ennus­tamises­sa ja Kiu­run lin­ja pelas­tanut mei­dät Ruotsin tieltä. Käyt­tämät­tömiä rokot­tei­ta on men­nyt jo roski­in, yhteen­sä niitä lojuu yli miljoona varas­tois­sa. Sairaan­hoi­dos­sa ole­vien määrä on jo kevään piikin tasol­la ja kas­va­mas­sa. THL:n ei tässä tilanteessa enää tule estää kol­mat­ta rokotet­ta niiltä jot­ka sen haluavat.

  1. THL ei vas­taa Suomes­sa roko­tusten eten­e­mis­es­tä vaan siitä vas­taa kun­nat .Val­tioneu­vos­to vas­taa lop­ul­ta rokot­tei­den jakelus­ta kun­ti­in. THL vas­taa ain­oas­taan rokot­tei­den antami­saikataulus­ta joka sekin perus­tuu kansal­lisen Rokote­tutkimuskeskuk­sen arvioon. Rokote­tutkimuskeskus on itsenäi­nen elin. THL on tässä kohtaa pelkästään asiantun­ti­ja elin joka tekee suosi­tuk­sia ja tutkimustyötä.

  2. THL ei voi mis­sään olo­suhteis­sa ennus­ta pan­demioi­ta. Niiden ennus­t­a­mi­nen on WHO:n jäsen­val­tioiden omien vira­nomais­ten vas­tu­ul­la. Sana pan­demia on lati­nankieli­nen ter­mi joka tarkoit­taa kaik­ki ihmiset (Pan +Demos) .Kyl­lä esimerkik­si Etelä-Afrikan vira­nomaiset tekivät juuri oikein että he heti ilman mitään poli­it­tista pain­os­tus­ta ilmoit­ti­vat Omrikon­ista WHO:lle. Jon­ka jäl­keen tieto meni hyvin nopeasti Yhdys­val­tain tau­tikeskuk­sen tietoon ja sitä kaut­ta Euroopan tau­tienehkäisy- ja ‑valvon­takesku­keen jon­ka seu­rauk­se­na hyvin nopeasti keskeytet­ti­in kaik­ki lennot tois­taisek­si Eteläis­es­tä Afrikas­ta. Asia on lop­ul­ta min­is­ter­iöi­den päätet­tävä mihin ryhdytään. Toden­näköis­es­ti mon­es­sa yhtey­dessä perus­palve­lu­min­is­teri on ollut oikeal­la lin­joil­la. Osmo Soin­in­vaara entisenä perus­palve­lu­min­is­ter­inä voi vahvis­taa tämänkin näke­myk­sen virheet ja puut­teet ja tarken­taa fak­to­ja mut­ta kyl­lä lop­ulli­nen päätök­sen teko on aina min­is­ter­iöl­lä ja koko Valtioneuvostolla

 8. THL tekee rokoteti­lauk­set. Jos rokot­tei­ta on niin vähän, mik­si Nohynek on per­seil­lyt rokoteti­lauk­set? Mihin THL on hukan­nut yli miljoona rokotet­ta, jot­ka on saa­puneet Suomeen, mut­ta joi­ta ei vielä ole pis­tet­ty? Kysypä vuoreltasi sitä.

  Tämän kokolu­okan virheisi­in ei ole varaa, jos rokot­tei­ta on hukat­tu miljoona eikä lisää ole ajois­sa tilat­tu, on syytä pistää porukkaa vai­h­toon jo ihan näin iso­jen virkavirhei­den vuoksi.

  1. THL ei suo­raan tilaa rokot­tei­ta vaan sen tekee lop­ul­ta­Sosi­aali- Ja Ter­veysmin­is­ter­iö ja lop­ullisen päätök­sen tekee Val­tioneu­vos­to myös rokot­tei­den jakelus­ta päät­tää lop­ul­ta val­tioneu­vos­to eli maan istu­va hal­li­tus kuin­ka rokot­tei­ta jae­taan eri puo­lil­la Suomea. Osmo voi vielä vahvis­taa tämänkin entisenä perus­palve­lu­min­is­ter­inä. Näin ainakin olen itse ymmärtänyt että pros­es­si menee. Myös saman­lainen pros­es­si oli aikoinaan jos muis­tan oikein lin­tu­in­flu­enssan ja sikain­flu­enssan kohdalla.

 9. Meil­lä on ter­veysvi­ra­nomai­sis­sa ihmisiä jot­ka ovat sitä mieltä, että säästetään las­ten roko­tuk­sista ja aikuis­ten kol­man­sista annok­sista, jot­ta voidaan lähet­tää näi­den rokotean­nok­set esim. Afrikkaan, mis­sä taas har­va on halun­nut rokotet­ta ottaa, ja rokot­tei­ta on joko laitet­tu myyn­ti­in tai ne ovat men­neet hukkaan — eivätkä useimpi­in kehi­tys­mai­hin äärim­mäisen tarkkaa kylmäketjua vaa­ti­vat mRNA-rokot­teet edes sovel­lu. Muun tyyp­piset EU:n tilaa­mat rokot­teet taas on jo lähetet­ty, ja lähetet­tänee jatkossakin.

  Nyt KRAR antoi perik­si julkisen paineen takia, sekä myös sik­si, että jokainen muukin län­si­maa rokot­taa kiireenvilkkaa kol­man­sil­la annok­sil­la, ja nuorem­pi­en las­tenkin roko­tuk­set pan­naan kyl­lä toimeen ainakin Bri­tann­ian ulkop­uolel­la, jos­sa neu­voa anta­va riip­puma­ton roko­tuskomitea JCVI lyö kapu­laa rat­taisi­in vielä jonkin aikaa, kunnes joko anta­vat perik­si (jälleen), tai sen kan­nas­ta ei välitetä.

  Samoin KRAR:n ja THL:n vas­taan­hang­oit­telijoiden siipi joutuu anta­maan perik­si kaikkien nuorem­pi­en las­ten rokot­tamisille. Nuorem­mis­sakin lap­sis­sa sivu­vaiku­tuk­set ovat mar­gin­aal­isia ver­rat­tuna isom­pi­en maid­en koke­muk­si­in SARS-CoV-2-infek­tion jo varmis­te­tu­ista haitoista, puhu­mat­takaan niistä sisäelin­vau­ri­oista, aivo­vau­ri­oista, immuu­nisolu­jen ali­tyyp­pi­en jakau­mien muut­tumi­sista, nai­ivien immuu­nisolu­jen deple­toi­tu­mis­es­ta, auto­vas­ta-aineista ja autoim­mu­ni­teet­ti­sairauk­sista, joiden näkymät koko laa­ju­udessaan eivät selviä vielä moni­in vuosi­in. Anta­mal­la viruk­sen palaa läpi roko­tuk­sil­la suo­jaa­mat­tomista lap­sis­tamme ote­taan näi­den kus­tan­nuk­sel­la ris­ki toivea­jat­telun varas­sa ja varovaisu­us­pe­ri­aat­teet unohtaen.

  Pan­dem­rix-roko­tuk­senkin tuomi­nen eilen käsikas­sarak­si las­ten roko­tuk­sia jar­rut­ta­maan oli mielestäni epäasialli­nen temp­pu, sil­lä pait­si että sivu­vaiku­tusten seu­raami­nen ei tuona aikana ollut lähi­mainkaan sil­lä tasol­la kuin se nyt on jo parin mil­jardin mRNA-rokotean­nok­sen jakamisen myötä, kym­me­nien tuhan­sien tutk­i­joiden väi­jyessä silmä kovana vähäis­in­täkin taus­tas­ta erot­tuvaa sivu­vaiku­tussig­naalia — niin itse sikain­flu­enssa aiheut­ti narkolep­si­aa joil­ta jae­tut rokotean­nok­set suo­ja­si­vat, kos­ka aiheut­ta­jana oli sikain­flu­enssaviruk­sen nuk­leokap­sidin pep­ti­di, joka jäljit­teli hypokreti­inire­sep­to­ria. Ei ole mitenkään var­maa, että narkolep­si­aa olisi Suomes­sa ollut tuona vuon­na vähem­män, jos mitään rokot­tei­ta ei olisi jaet­tu (tosin luul­tavasti vähem­män toisel­la rokote­valmis­teel­la, jos­sa toinen adju­vant­ti). Pan­dem­rix­in hait­tavaiku­tuk­set siis ovat ainakin osit­tain hypo­teesista usko­muk­sek­si vai­h­tunut myytti.

  Oli omikro­n­va­ri­ant­ti mitä hyvän­sä, var­maa on, ettei se jää viimek­sek­si eikä pahim­mak­si, vaan lisää on luvas­sa. Immunopa­tol­o­gisia mah­dol­lisuuk­sia huo­mat­tavasti pahempi­inkin seu­rauk­si­in tun­netaan eri koron­aviruk­sista lukuisia. Jokainen tulee saa­maan tar­tun­to­ja vielä use­am­mas­takin vari­antista, ja nyt kan­nat­taa pitää huoli, että min­i­moidaan jokaises­ta viruskon­tak­tista tule­vat vau­ri­ot kaikissa ikäryh­mis­sä — pitämäl­lä vas­ta-aine­ta­sot korkeina.

  Voi olla että kestää todel­la kauan, ennen kuin monivuo­tisen suo­jan tuo­vat rokot­teet tule­vat, joten toisin kuin eilenkin THL:n suun­nas­ta viestit­ti­in — eli että vain riskiryh­mät rokotet­taisi­in edes vuosit­tain — niin vaik­ka esim. kol­man­nen annok­sen korkeam­mat vas­ta-aine­ta­sot riit­tävät pidem­pään, niin näkymät ovat vähin­tään vuo­den välein ja ainakin osalle väestöä tiheäm­minkin annet­ta­vat lihak­seen pis­tet­tävät rokot­teet — ja toden­näköis­es­ti limakalvoin­fek­tio­ta tehokkaam­min estävät nasaali- tai oraalirokot­teet ohelle näitä tiheäm­min. Ihmisen tar­tun­nas­ta saa­ma immu­ni­teet­tikaan nyt ei vain muitakaan koron­aviruk­sia vas­taan kestä kovin kauaa, vaan tar­tun­nan voi saa­da samas­takin vari­antista parikin ker­taa vuodessa, ja lapset vähin­tään tuplas­ti use­am­min. Jotkut argu­men­toi­vat, että SARS-CoV‑1:tä vas­taan kesti, mut­ta tästä ei ole näyt­töä, sil­lä kukaan ei sitä saanut kah­ta ker­taa. Immuu­nisolu­jen reak­ti­ivi­su­us vuosienkin jäl­keen ei tarkoi­ta suo­jaavu­ut­ta. Luuy­ti­men muisti-B-solu­jen erit­tämät pienet määrät vas­ta-ainei­ta eivät vält­tämät­tä riitä, immuu­nisolu­jen aktivoin­ti voi olla liian hidas­ta, ja aktivoin­tia ei vält­tämät­tä tapah­du, kos­ka SARS-CoV­‑2 estää infek­toitunei­den solu­jen inter­fer­onin eritystä.

  Ver­rataan vielä lop­pu­un mRNA-rokot­teen tur­val­lisu­ut­ta SARS-CoV-2-infek­tion tur­val­lisu­u­teen. Jos vaikka­pa las­ten rokot­tamisen tur­val­lisu­us todel­lakin THL:ssä yhä aprikoit­taa, niin nämä rokot­teet tuo­vat ain­oas­taan S‑proteiinia elim­istöön, tuo­vat sitä tur­val­lisem­pi­in paikkoi­hin eli lihak­seen ja immuu­niku­dok­si­in, ja tuo­vat sitä keskimäärin n. sadas­tuhan­nesosan SARS-CoV-2-infek­tion tuot­ta­mas­ta määrästä. Näil­lä rokot­teil­la ei tule ollenkaan mm. ARDS-patolo­giaa aiheut­tavaa E‑proteiinia eikä auto­vas­ta-aineisi­in ja autoim­muu­ni­sairauk­si­in yhdis­tet­tyä N‑proteiinia, ja ainakin N- ja M‑proteiinin vas­ta-aineet on yhdis­tet­ty vaikeam­paan aku­ut­ti­in taudinku­vaan, ja S‑proteiinin vas­ta-aineet lievempään.

  Hyvin pian on jo monia miljoo­nia nuorem­pia lap­sia rokotet­tu muis­sa mais­sa, ja kah­den kuukau­den sisään ovat his­to­ri­al­lis­es­ti kaik­ki merkit­tävät hait­tavaiku­tuk­set ilme­neet, mut­ta jo nyt tiede­tään, että nuorem­mil­la teineil­lä on sydän­li­has­tule­hdus, joka muutenkin on mRNA-roko­tuk­sista aiheutuneena lievä ver­rat­tuna tar­tun­nan aiheut­ta­maan, harv­inaisem­pi kuin van­hem­mil­la teineil­lä. Las­ten odot­taes­sa rokot­tei­ta pitää vain yrit­tää päästä eroon sairas­ta­mal­la saadus­ta lau­ma­suo­ja-ajat­telus­ta, joka vieläkin Suomes­sa pyörii. Min­i­moidaan tar­tun­nat kouluis­sa ja päiväkodeis­sa, eikä aiheuteta roko­tuk­sia odotel­lessa tarpeet­to­mia elim­istö­vau­ri­oi­ta — kun ei sairas­ta­mal­la saatu immuu­nisuo­ja kestä sen kauem­paa kuin roko­tuk­ses­ta saatu — niitä vain on vaikeampi toden­taa, kos­ka vain osa tar­tun­nan saaneista rek­isteröidään (kat­sokaa läpi kaik­ki tutkimuk­set aiheesta, eikä vain sitä yhtä valikoitua, joka muutenkin oli ole­tuk­sille perus­tu­va mallinnus, ja kri­ti­soitu sel­l­ainen). Alle mur­rosikäisil­lä adap­ti­ivi­nen immu­ni­teet­ti jää myös heikom­mak­si, ja tar­tun­nat vau­ri­oi­neen tois­tu­vat ja kumuloituvat.

 10. Olen näh­nyt Nohy­ne­kin laskelmat.

  Nyt kun on käynyt ilmi ettei kyse ollut Nohynekin tekemistä laskelmista, vaan kyseessä on kal­vo joka on kopi­oitu Amerikas­sa jo syysku­us­sa julka­istus­ta esitelmästä, niin jotain tei­dän välisessä kom­mu­nikoin­nis­sa on epäon­nis­tunut. Toiv­ot­tavasti syynä on että kir­joitit blogi­isi asian epä­tarkasti, tai että ymmär­sit asian väärin. Olisi ikävää jos sin­un olisi annet­tu ymmärtää että THL olisi tehnyt laskelmia, vaik­ka tosi­asi­as­sa kyseessä on Amerikas­ta suo­raan kopi­oidut tulok­set. (Laskel­mat on tehty Amerikassa.)

   1. Nähdäk­seni se Amerikan CDC:n esitelmästä kopi­oitu pylväs­di­a­gram­mi jo sisältää kaik­ki laskel­mat, se on jo “lop­putuote”. Ain­oa mitä THL on voin­ut Suomes­sa ehkä “lisäar­voa” tehdä, on ker­toa pylväs­di­a­gram­min vih­jaa­mat osu­u­den Suomen väk­ilu­vul­la tms.?

 11. Nohynek ehdot­ti toukoku­us­sa 2020 hihamerkkiä tms. taudin saras­taneille. Perustelu­na oli, että näin immu­ni­teetin omaa­vat ihmiset voisi­vat ava­ta yhteiskun­taa, kos­ka “aja­tus oli se, että kyl­lähän mei­dän pitää tästä jotenkin päästä ulos”. Muis­taak­seni Nohynek jos­sain pidem­mässä artikke­lis­sa vielä sanoi, että voisi itse ottaa tatuoin­nin merkik­si siitä, että oli jo taudin sairas­tanut. Ja että nyt voi vierail­la surut­ta van­ho­jen suku­lais­ten luona.

  En nyt rupea selvit­tämään, mis­sä kaikessa muus­sa Nohynek ja THL on ollut väärässä. Mut­ta roko­tuk­sen ja immu­ni­teetin syn­tymisen osalta kyl­lä muis­sakin asiois­sa. Hän muun muas­sa empi, kan­nat­taako hänen jo sairas­ta­neena edes ottaa rokotet­ta noin vuosi sitten. 

  Toki hän on ollut usein oike­as­sakin — tai väl­tel­lyt out­o­jen puhu­mista julk­isu­udessa. Nohynek ei olekaan asian ydin vaan se, että — kuten kaik­ki kai jo nyt oivat oival­ta­ne­et — asiantun­ti­joiden puheisi­in ei kan­na­ta luot­taa kuin kallioon. Asiantun­ti­ja voi ola väärässä tai hän arvioi, että vale­htelu, puoli­to­tu­us, vaiken­e­m­i­nen tms. on totu­ut­ta parem­pi vai­h­toe­hto esim. työ­paikan säi­lymisen tai moraal­is­ten syi­den takia. 

  Sik­si ain­oa tapa muo­dostaa käsi­tys näistä pan­demia-asioista näyt­täisi ole­van googlet­ta­mi­nen monel­la kielel­lä. Googlet­ta­mal­la esimerkik­si tiesin jo heti taudin ensi viikkoina, että mask­ia kan­nat­taa suurel­la toden­näköisyy­del­lä käyt­tää, sanoi­vat vira­nomaiset tai sat­un­naiset asiantun­ti­jat mitä tahansa. Mielestäni luin myös jo kevääl­lä ana­lyy­se­jä siitä, että tau­ti­in ei syn­ny kovin pysyvää immu­ni­teet­tia muun muas­sa roko­tusten epä­tahtisu­u­den takia. Googlet­tamisen perus­teel­la myös arvelin jo kevääl­lä 2020, että usei­ta rokot­tei­ta tulee alle vuodessa, kun moni asiantun­ti­ja arveli kehi­tystyön kestävän vuosia. 

  Tuon roko­tuske­hi­tyk­sen nopeu­den Nohynek arvasi, muuten, melkein täs­mälleen oikein Duodec­imis­sä jo huhtiku­us­sa — vain vähän myöhem­min kuin minä. Loppukevennys.

  Ai niin, myös luke­mal­la tätä blo­gia ja sen kom­ment­te­ja oppi paljon, ehkä enem­män kuin googlet­ta­mal­la. Googlet­ta­mi­nen aut­taa yksi­tyisko­hdis­sa, monipuo­li­nen keskustelu kokonaisuuksissa.

  1. Tot­ta tosi­aan, jos miet­tii syitä mik­si niin moni on otta­mat­ta rokotet­ta, heit­tämäl­lä tulee tosi­aan mieleen kak­si asiaa:

   * Paskan­puhumi­nen vira­nomais­ten toimes­ta, kuten tässä mask­i­asi­as­sa 2020 kevääl­lä. Tiedet­ti­in kyl­lä että mask­it aut­ta­vat mut­ta puhut­ti­in toista mask­ip­u­lan vuok­si. Onko ihme jos vira­nomais­ten sanomisi­in ei luote­ta kun täl­läistä ilmi­selvää potaskaa yritetään pokkana kertoa.

   * Sikain­flu­enssarokote ja sen jälkikäsit­te­ly. Rokote laukaisi monel­la narkolep­sian, ja val­tio ja THL keskit­tyi lähin­nä kiistämään asian, ja jät­tivät sairas­tuneet ilman tukea. Todel­la moraali­ton­ta, ja on var­masti monel­la takaraivos­sa edelleen että jos jotain seu­raa­muk­sia rokot­teesta joku saa, val­tio pesee käten­sä ja jät­tää nämä ihmiset täysin oman onnen­sa nojaan, lop­puelämäk­seen tais­tele­maan avus­ta ja taloudel­lista tuesta.

   Sikain­flu­enssa-cas­es­ta löy­tyy vaik­ka kuin­ka paljon tieto­ja, tässä esimerkik­si yksi tuore:
   https://yle.fi/uutiset/3–11727318

   Nämä ovat aito­ja ongelmia, ja val­tion pitäisi kyl­lä paran­taa juok­suaan paljon, alku­un pyytämäl­lä anteek­si sikain­flu­enssarokot­teen jälkikäsit­telystä ja vih­doin tehdä asi­as­sa oikein. Muuten on turha ihme­tel­lä että rokotekat­tavu­us jää suh­teel­lisen alhaiseksi.

   1. Tuo nim­imerk­ki Kil­go­renkin esit­tämä näkökul­mat ovat mon­es­sakin mielessä yleistyk­siä. Ensik­si jos nim­imerk­ki Kil­go­re muis­taa sen fak­ta maskeista että niitä oli kyl­lä Huolto­var­muuskeskuk­sen varas­tois­sa mut­ta ne oli­vat pääasi­as­sa tarkoitet­tu sairaala henkilökun­nan käyt­töön ja osa oli van­hen­tuneet joten koti­mainen tuon­toa oli vas­ta käyn­nistymässä. Tuon­toa ei saa­da pyörimään täys­te­hol­la vuorokaudessa.

    Narkolep­sia joh­tui Pan­dem­rix ja Arepan­rix sikain­flu­enssaroko­teesta jon­ka valmis­ta­ja oli brit­tiläi­nen Glaxo Smith Kline . Kor­vaus vaa­timuk­set on mon­es­sa yhtey­dessä haet­ta­va lääkey­htiöltä lähin­nä kalli­iden oikeuspros­essin kaut­ta joil­la on käytössä huip­pu­lakimiehet joiden tak­sat ovat erit­täin kalli­ita. Onko se val­tion vika jos lääkey­htiöt var­jel­e­vat patent­te­ja kuin kru­u­nun jalokiviä? Patentin avaami­nen olisi jos­sain kohtaa tarpeel­lista mut­ta sekin avaa tien lääke hui­jauk­sille pidem­mäl­lä aikavälil­lä. Ain­oa vai­h­toe­hto on se että kun WHO julis­taa maail­man­laa­juisen tai alueel­lisen pan­demi­an niin varakkaam­mat WHO maat lupaa­vat han­kkia kan­sain­välisiltä markki­noil­ta rokot­teet ali­hin­taan kehi­tys­mai­hin eivät alka­isi heti ham­straa­maan. Näin kävi heti pan­demi­an alus­sa etenkin kun Yhdys­val­lat aset­ti vien­tikiel­lon jon­ka seu­rauk­se­na Venäjä ja Kiina alkoi­vat viedä omia rokot­tei­ta ulko­maille pääasi­as­sa kehi­tys­mai­hin. Kuitenkin esimerkik­si Venäjäl­lä roko­tus tahti on erit­täin alhainen vaik­ka heil­lä on ollut rokote jo viime vuo­den keväästä alka­en. Sopii kysyä miksi!

   2. Rahul, et ymmärtänyt kumpaakaan point­tiani. Avaan tarkemmin.

    * Maskeista esitet­ti­in eduskun­taa myöten teat­te­ria kevääl­lä 2020 että maske­ja ei suositel­la, kos­ka ei ole tarpeek­si tieteel­listä näyt­töä että ne aut­taisi­vat taudin lev­iämisen suh­teen. Heit­et­ti­in ilmaan jopa että ehkä mask­it jopa lisäävät tar­tun­to­ja, kos­ka ihmiset eivät osaa käyt­tää niitä oikein. Oikea syy oli tietenkin se että maskeista oli pulaa, joten niitä ei halut­tu suositel­la siitä syys­tä. Tämän­hän Marinkin myön­si jälkikä­teen, ensin oli vain teat­te­ria mask­ien hyödy­istä: https://www.is.fi/politiikka/art-2000006663372.html

    * Val­tio lupasi kor­va­ta ja tukea rokot­teen hai­tat kansalaisille, sekä sikain­flu­enssa että nyt koronarokot­teessa. Lue aiem­min linkit­tämäni jut­tu yltä, lain­aus siitä:

    “Sil­loin Suomikin sai varoituk­sen: pan­demia, sikain­flu­enssa, lev­isi maail­mal­la. Otsikot huu­si­vat: Kuoleeko sato­ja vai tuhan­sia? Ter­vey­den- ja hyv­in­voin­nin laitok­sel­la tuli kiire saa­da rokote suo­ma­laisille – kaik­ki muutkin maat halu­si­vat sellaisen.

    Lääkey­htiön kanssa tehtyyn sopimuk­seen kir­jat­ti­in, ettei valmis­ta­ja vas­taa Pan­dem­rix-rokot­teen mah­dol­li­sista haitoista. Niistä vas­tu­un lupasi kan­taa valtio.

    Ihan niin kuin nytkin, yksi­toista vuot­ta myöhemmin.”

    Sit­ten ker­ro­taan tarkem­min miten val­tio jät­ti sairas­tuneet yksin, antoi tyhjiä lupauk­sia. Sairas­tuneet pis­tet­ti­in selvi­tys­rum­baan joka ei ole vieläkään ohitse, kaikkia kor­vauk­sia esim. van­hempi­en ansio­tu­lo­jen mene­tyk­sistä ei vieläkään ole maksettu.

   3. Tuo­hon Nim­imerk­ki Kil­go­ren nos­ta­maan asi­aan jos­sa hän korosti että lääkey­htiön kanssa tehti­in kir­jalli­nen sopimuk­seen kir­jat­ti­in koh­ta , ettei valmis­ta­ja vas­taa Pan­dem­rix-rokot­teen mah­dol­li­sista haitoista. 

    Täl­läiset sopimuk­set ovat yleisiä kun val­tio ostaa yri­tyk­ses­tä puolelta kalli­ita huip­puta­son uusimpia lääkkeitä kos­ka muuten niiden saatavu­us olisi hyvin han­kalaa. Kaikil­la suuril­la yhtiöil­lä on lakimies armei­ja jot­ka laa­ti­vat sopimuk­sia hyvin yksi­tyisko­htais­es­ti jot­ta niistä ei tulisi myöhem­min oikeustoimia . Onko vai­h­toe­hto että rokot­tei­ta ei tule ollenkaan vai se että niitä kuitenkin han­ki­taan vaik­ka lääkey­htiöi­den toimin­nois­sa voi olla paljonkin kyseenalaista toim­intaa? Juuri tämän takia on ylipäätään kir­jal­liset yksi­tyisko­htaiset sopimuk­set. Jos val­tioil­la olisi pelkästään oma val­tion enem­mistöomis­ta­ma lääkey­htiö joka valmis­taisi ja myisi.monopolin ase­mas­sa lääkkeitä ilman kan­sain­välistä yhteistyötä kun eri­laiset patent­ti sopimuk­set rajoit­taisi­vat huo­mat­tavasti kehi­tys­tä olisi rokot­tei­den nor­maali odotus aikataulu ainakin 10 vuotta.

   4. Nim­imerk­ki Kil­go­relle kom­ment­ti tuo­hon mas­ki suosi­tuk­sen hylkäämis­es­tä viime vuon­na joh­tui myös siitä että siitä kyl­lä tehti­in riip­puma­ton tutkimus mut­ta sen lop­putu­los oli se ettei tutkimus tuonut esille tuol­loin mitään hyö­tyä maskeista. Myöhem­min tehti­in toinen riip­puma­ton laa­jem­pi tutkimus joka antoi toisen­laisen lop­putu­lok­sen. Juuri tämän takia kak­si hyvin eri­laista tutkimus­ta oli mon­es­sa yhtey­dessä suurelle yleisölle ris­tiri­itaista tietoa kun suuri yleisö ei seu­raa yksi­tyisko­htais­es­ti kaikkea tieteel­listä tutkimus­ta. Ei tämä ole tieteel­lis­es­ti mitenkään eri­tyisen poikkeavaa että tehdään usei­ta tutkimuk­sia. Päät­täjät jot­ka ovat valit­tu suo­ril­la vaaleil­la ei kaik­ki ole ajan­tasal­la uusim­mas­ta tutkimuk­ses­ta vaik­ka itse asi­as­sa kansane­dus­ta­jil­la ja min­is­ter­iöl­lä on kyl­lä saatavil­la ajanko­htaista tietoa muun muas­sa eduskun­nan kir­jas­ton tietopankista. Kuin­ka moni kansane­dus­ta­ja tuo­ta tietopankkia käyt­tää on hyvä kysymys.

  2. Parhaatkin asiantun­ti­jat ovat ajoit­tain väärässä. Sik­si kenenkään sanomisi­in ei kan­na­ta luot­taa kri­ti­ikit­tömästi, varsinkaan täl­laises­sa aiheessa jos­sa uut­ta tietoa kart­tuu koko ajan val­tavaa vauh­tia. Jois­sakin asiois­sa asiantun­ti­ju­us jopa sai lukit­tau­tu­maan vääri­in ajatuk­si­in, esim. koro­nan lev­iämisessä ilmateitse (jos­ta saati­in vahvo­ja viit­teitä jo kesäl­lä 2020), jos­sa korona toimi­ikin eri taval­la kuin mitä van­hat opit ker­toi­vat. Jok­seenkin kuvaavaa oli myös, että vuo­den 2020 globaal­isti merkit­tävim­mäk­si koronas­trate­gik­si nousi diplo­mi-insinööri ja Stan­fordin MBA Tomas Pueyo, jon­ka koulu­tus ei siis liip­paa mitenkään tätä aihetta.

   Olen Atom­istin kanssa samaa mieltä siitä, että vain suo­ma­laista medi­aa seu­raa­mal­la saa aika yksipuolisen kuvan korona-asioista. Varsinkin kevääl­lä ja kesäl­lä 2020 aukko oli val­taisa. Lisäämäl­lä lukemis­toon joitakin kovan luokan ulko­maisia medioi­ta sai jo paljon kat­tavam­paa käsi­tys­tä. Tämän blo­gin kom­men­tit ja jotkut muut blog­it, min­ulle tärkeim­pänä Mat­ti Jan­tusen blo­gi, toi­vat val­tavasti lisää tietoa. Haas­teena siinä tietysti on, että mitä enem­män tieto on somen varas­sa, sitä enem­män on ris­ki että ihmiset hak­sah­taakin jonkun trol­lite­htaan tai hyödyl­lisen idiootin ajatuksiin.

   Sit­tem­min suo­ma­lainen media on minus­ta paran­tanut juok­suaan. Vaik­ka se edelleenkin haas­tat­telee lähin­nä pien­tä joukkoa suo­ma­laisia asiantun­ti­joi­ta, seu­raa siitä asiantun­ti­ja­joukos­ta läh­es kaik­ki tiivi­isti ulko­maista tutkimus­ta ja osaa kom­men­toi­da fik­susti sen poh­jal­ta. Nyt suo­ma­laisen medi­an puute on, ettei se osaa oikein järkevästi toimia koron­apoli­ti­ikan val­lan vahtikoirana. Nyt on esim. help­po heit­el­lä, mik­sei meil­lä otet­tu koron­a­pas­sia käyt­töön jo kevääl­lä, mut­ta eipä siitä puhut­tu sil­loin kevääl­lä juuri ollenkaan, vaik­ka mon­es­sa muus­sa maas­sa koron­a­pas­si­lain­säädän­töä tehti­in sil­loin täyt­tä höyryä.

   1. Kyl­lä koron­a­pas­sista olisi voin­ut tehdä lain­säädän­tö poh­ja ainakin kevääl­lä. Sitä muuten ehdot­ti tuol­loin kokoomuk­sen eduskun­taryh­mä joka kan­nat­ti oppo­si­tios­ta ain­oana puolueena koronapassia.

 12. lev­iämisen ennus­t­a­mi­nen ei ole lääketi­eteelli­nen vaan matemaat­ti­nen, siis toden­näköisyys matem­ati­ikkaan, kaaos­teo­ri­aan ja sys­teemin käyt­täy­tymis­te­o­ri­o­hin liit­tyvä ongel­ma asia

 13. Keskustelu on vaikeaa.
  Sit­ten on tämä lääkärien tapa esit­tää asioi­ta ja 300 kun­taa puuhaa­mas­sa omiaan.
  Täysin oikein, että ekat ja tilat piik­it pitäisi saa­da liikkeelle.
  Hom­ma meni taas turhan vaikeak­si kun ikäih­mis­ten influ­enssaroko­tuk­sia ei saatu annet­tua samal­la ker­taa kun kol­mat­ta koron­api­ikkiä! Siihen olisi jo pari viikkoa lyhen­nys­tä aut­tanut. Rokot­tei­den suo­jan hiipumi­nen oli ihan todel­li­nen ilmiö. Samoin pula rokot­ta­jista sekä kun­tien purka­mat­ta rokotussysteemit.
  Kiire tulee tammikuussa.
  THL tietää asian, ei vain pysty sitä sanomaan selkeästi. 

  Jotain onnet­to­mia sanaval­in­to­ja on läht­enyt, luon­nolli­nen tar­tun­ta kun tuo iso­ja riske­jä. Tässä oli taas samaa selit­te­lyä kuin kasvo­mask­ien aikaan, hyö­ty tiedet­ti­in mut­ta ei uskallet­ta­va sanoa, että ne nyt menevät sään­nöstel­tyä eniten tarvit­seville eikä kansalaisille. 

  Koulu­jen rooli tar­tun­to­jen väl­i­tyk­sessä on tiedos­sa, se nyt vain mutis­ten jätetään väliin. 

  Tes­tauk­sen lopet­ta­mi­nen toikatadtrofin ainek­set. Tun­te­mani Etelä-Afrikas­sa käynyt ei päässyt testi­in kos­ka ”ei oireet­to­mia tes­ta­ta”. Siinä on enää 24 tun­tia aikaa saa­da ketjut poik­ki, jos lev­iämistä halu­taan hidas­taa näil­lä tar­tun­talu­vuil­la. Vaasas­sa on muuten tässä tehty jotain oikein. 

  Poli­it­tises­sa päätök­sen­teossa Taas­men­nään kam­pan­ja oli hirveä moka. 

  Delta muut­ti tilan­net­ta, Omin­ron voi myöskin muut­taa tilan­net­ta. Se vain pitäisi myön­tää poliitikoidenkin. 

  Itsenäisyyspäivän kun­ni­ak­si. Talvi­so­das­sa kuoli noin 1 000 sivi­il­iä. Koro­nan sivi­il­i­uhre­ja on jo yli 1 300. 

  Ja mis­sä on se kan­nus­tus siihen ekaan piikki­in! Esi­in­tyvät taiteli­jat hoi, halusit­teko uudet sulut? No, nytse tulee.
  Vielä ei ole myöhäistä tempaista!

  Sit­ten ne SOTE-vaalit?! Miten niiden kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.