Koronapassi käyttöön vähän kaikessa

Tarvit­semme todel­la jyrkkiä rajoi­tus­toimia, jot­ta sairaalamme ja eri­tyis­es­ti teho-osas­tomme eivät täyt­ty­isi koron­apoti­laista, vaan maas­sa voitaisi­in edelleen toteut­taa esimerkik­si sydän­leikkauk­sia. Rajoi­tus­toimien pitäisi kuitenkin kohdis­tua vain rokot­ta­mat­tomi­in aikuisiin. 

Lau­ma­suo­jaa ei tule.

Paljon pan­ti­in toivoa roko­tusten tuot­ta­maan lau­ma­suo­jaan. Se toi­vo on men­nyt. Roko­tuk­set ovat hyvin tehokkai­ta tor­ju­maan koron­akuolemia ja sairaan­hoito­jak­so­ja, mut­ta ne eivät estä viruk­sen lev­iämistä niin tehokkaasti kuin luul­ti­in. Virus ei katoaisi, vaik­ka kaik­ki rokotet­taisi­in, vaan jäisi kiertämään niin, että kaik­ki saa­vat aikanaan tar­tun­nan ja use­am­mankin. Tar­tun­ta ei tarkoi­ta ”sairas­tu­mista”, kos­ka kaik­ki eivät tule saa­maan oire­i­ta, mut­ta tar­tun­ta tarkoit­taa, että huonol­la tuuril­la ehtii levit­tää virus­ta eteen­päin ennen kuin immuu­nipuo­lus­tus tekee viruk­ses­ta selvää.

Ensim­mäi­nen ker­ta on pahin.

Jokainen tulee saa­maan tar­tun­nan. Ensim­mäi­nen ker­ta on pahin, toinen jo paljon helpom­pi ja kymmenes menee jo ruti­inil­la, kos­ka tau­ti on immuu­nipuo­lus­tusjär­jestelmälle jo tut­tu. Rokot­ta­mat­tomille ensim­mäi­nen ker­ta on noin 20 ker­taa vaar­al­lisem­pi (mitat­tuna toden­näköisyy­del­lä joutua sairaalaan) kuin samanikäiselle rokotetulle.

Tämä on koet­tu ennenkin. 

Vuon­na 1889 Euroop­paan iski pan­demia, joka tap­poi noin miljoona ihmistä. Se on uusim­mis­sa tutkimuk­sis­sa osoit­tau­tunut olleen erään nyt tui­ki tavanomaisen koron­aviruk­sen ensiesi­in­tymi­nen. Lue lisää vaik­ka tästä Sekin jäi kiertämään, mut­ta ei ole enää mitenkään vaar­alli­nen. Jokainen saa sen lapsena.

Tämä on vain kestettävä. 

Onnek­si meil­lä on rokote, jon­ka seu­rauk­se­na tau­ti on – ei nyt suo­ras­taan vaara­ton mut­ta vaarat­tomampi kuin on tavalli­nen kausi-influ­enssa niille, jot­ka eivät ota influ­enssaroko­tus­ta. Voimme tietysti yrit­tää hidas­taa taudin lev­iämistä, mut­ta kyl­lä se silti tulee lev­iämään kaikkialle. Rokotet­tu­jen osalta hidas­tamises­sa voi olla se jär­ki, että use­ampi ehtii ottaa kol­man­nen tai neljän­nen piikin ja että itse taudin hoitoon on tulos­sa parem­pia lääkkeitä, mikä alen­taa kuole­man riskiä entis­es­tään. Ei voi­da kuitenkaan ajatel­la, että maail­ma pidet­täisi­in sulku­ti­las­sa seu­raa­vat 50 vuot­ta. Se nyt ei vain kannata.

Ongel­ma on rokottamattomissa 

Meil­lä on noin 600 000 rokot­tam­a­ton­ta aikuista. Heille ensim­mäi­nen tar­tun­ta voi olla vaar­alli­nen. Tilas­tol­lis­es­ti lask­ien pari pros­ent­tia heistä – siis noin 12 000 – tulee jou­tu­maan sairaala­hoitoon ja kolmisen promil­lea – noin 1 800 tulee jou­tu­maan teho­hoitoon. Kuollei­ta tulee noin tuhan­nen ver­ran. Mikään jär­jestelmä ei kestä sitä, jos nämä tunke­vat kaik­ki hoitoon parin seu­raa­van kuukau­den aikana. Sik­si ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteetin kannal­ta keskeistä on jar­rut­taa tar­tun­to­jen lev­iämistä rokot­ta­mat­tomien keskuudessa.

Rokot­ta­mat­toman baari-ilta on sata ker­taa vaarallisempi.

Olete­taan, että baaris­sa on yksi koron­aan sairas­tunut. Kuin­ka suuri ris­ki tämä on muille? Kaik­ki baaris­sa eivät saa tar­tun­taa, mut­ta osa saa. Rokot­ta­mat­toman ris­ki saa­da tar­tun­ta on viisinker­tainen rokotet­tuun näh­den. Asian ydin ei ole tässä. Jos saa tar­tun­nan, rokot­ta­mat­toman ris­ki joutua sairaala­hoitoon on noin 20-ker­tainen rokotet­tuun näh­den. Kun nämä luvut ker­ro­taan keskenään, rokot­ta­mat­toman ris­ki joutua baari-illan vuok­si sairaalaan on satak­er­tainen samal­la taval­la käyt­täy­tyneeseen rokotet­tuun näh­den. Sik­si on noin sata ker­taa tärkeäm­pää rajoit­taa rokot­ta­mat­tomien kon­tak­te­ja kuin rokotettujen.

Koron­a­pas­si muun muas­sa kaikkeen. 

Olen­naista on siis estää taudin lev­iämi­nen rokot­ta­mat­tomien aikuis­ten kesku­udessa. Niin­pä tarvit­semme hei­dän osaltaan jok­seenkin täys­sulkua, kun taas rokotet­tu­jen kon­tak­tien vähen­tämi­nen on jok­seenkin hyödytön­tä – ei täysin hyödytön­tä, mut­ta hait­toi­hin­sa näh­den hyödytöntä.

Toisin kuin Itä­val­las­sa, emme tarvitse ulkon­ali­ikku­miskiel­toa rokot­ta­mat­tomille vaan heille sisään­menok­iel­lon jok­seenkin kaikkialle muualle kuin omaan kotiin.

Roko­tus tai sairastet­tu tau­ti, ei negati­ivi­nen testitulos

Huo­mat­takoon, että tämän mukaan koron­a­pas­sia vaa­ti­mal­la ei pyritä estämään rokot­ta­mat­to­mia tar­tut­ta­mas­ta mui­ta vaan heitä itseään han­kki­mas­ta tar­tun­taa. Negati­ivi­nen testi­t­u­los ei estä saa­mas­ta tar­tun­taa. Niin­pä koron­a­passin tulee ker­toa vain sairaste­tus­ta taud­ista tai roko­tus­suo­jas­ta. Näin on tehty muun muas­sa Sak­sas­sa ja Virossa. Näin pitää tehdä meilläkin.

Entä lapset?

Nyt tau­ti lev­iää las­ten kesku­udessa. Se ei ole kovin huolestut­tavaa, kos­ka lap­sille tau­ti on vaara­ton luku­un otta­mat­ta joitain selvi­in riskiryh­mi­in kuu­lu­via. Ei tietysti täysin vaara­ton, mut­ta vaarat­tomampi kuin rokote­tun aikuisen tau­ti. On vaa­dit­tu koulu­jen sulkemista tai las­ten rokot­tamista, jot­ta nämä eivät tar­tut­taisi aikuisia. Rokote­tun aikuisen osalta tämä ei ole kovin merkit­tävää, sil­lä sehän vain aikaistaa sitä tar­tun­taa, jon­ka tämä tulee joskus lähivu­osia kuitenkin saa­maan. Rokot­ta­mat­tomat aikuiset taas eivät voi oikein vaa­tia, että las­ten pitää jäädä pois koulus­ta, kos­ka heitä ei huvi­ta ottaa rokotusta.

Lakia muutet­ta­va pikaisesti 

Lakia koron­a­pas­sista on muutet­ta­va pikaises­ti niin, että pas­sia ei saa negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la ja että pas­sia voidaan vaa­tia mis­sä hyvän­sä. Minus­ta oli väärin, että Lin­nan juh­lat perut­ti­in vain kos­ka ei ollut mah­dol­lisu­ut­ta vaa­tia koronapassia

(Tässä kir­joituk­ses­sa on paljon tois­toa edel­lisi­in kir­joituk­seeni näh­den. Kir­joitin tämän vas­tatak­seni Twitter-keskusteluun)

 

 

129 vastausta artikkeliin “Koronapassi käyttöön vähän kaikessa”

 1. Tämä pitäisi jakaa vähän laa­jem­mallekin populaatiolle.

 2. Minus­ta HUS hal­li­tuksi­neen voisi keskit­tyä pakkopi­ikkien lob­baamiseen eikä taval­lis­ten ihmis­ten arjen pilaamisen lob­baamiseen. Ei muuta.

  1. Taval­liset ihmiset ovat todis­te­tusti ihan samo­ja tau­tipesäkkeitä kuin rokot­ta­mat­tomat. Olen itse kahdesti rokotet­tu juuri kos­ka luulin että roko­tus olisi aut­tanut kans­saih­misiäni — olin väärässä. Pakko­roko­tus on väärää niin mon­es­ta syys­tä. Onko sin­ul­la lap­sia? Oletko valmis pistää hei­dät roko­tusku­urille kaksi/kolme ker­taa vuodessa lop­puelämään­sä saak­ka, kun he näyt­tävästi pär­jäävät täysin ongelmit­ta tar­tun­nan kanssa? Mik­si? Etkö näe yhtäkään huonoa puol­ta siinä?

   1. Rokot­ta­mi­nen on järkevää lähin­nä sik­si, että sairaalat eivät ylikuor­mit­tuisi. Sen lisäk­si se on tietysti järkevää yksilön kannal­ta, kos­ka jokainen­tulee saa­maan taudin, ensim­n­mäi­nen ker­ta on pahin ja eri­tyisen­pa­ha se on, jos ei ole roko­tus­suo­jaa. Lap­sille tau­ti ei näytä ole­van tila­so­tol­lis­es­ti ajatellen eri­tyisen vaar­alli­nen, joten las­ten rokot­ta­mi­nen ei ole yhtä tarpeel­lista rik­siryh­miä luku­un ottamatta.

   2. Jätät lapset rauhaan mut­ta kaik­ki aikuiset täy­tyy silti niput­taa samaan ryhmään?

   3. Las­ten jou­tu­mi­nen koro­nan takia teho­hoitoon on paljon vähäisem­pää kuin rokotet­tu­jen aikuisten.
    On tot­ta, että aikuiten osalta tois­t­en ris­ki joutua taho­hoitoon on suurem­pi kuin tois­t­en, mut­ta mitähän siitä tulisi, jos rokot­ta­mat­tomil­ta vaa­dit­taisi­in vai­h­toe­htois­es­ti todis­tus painoindeksistä?

   4. mut­ta mitähän siitä tulisi, jos rokot­ta­mat­tomil­ta vaa­dit­taisi­in vai­h­toe­htois­es­ti todis­tus painoindeksistä?

    Niin, siinähän se. Se ajaisi samaa asi­aa ja toimisi, mut­ta se olisi moraalis­es­ti väärin sekä perus­tus­lain vas­taista kysyä ter­veystodis­tus­ta (ns. “läskipas­sia”). Mut­ta jostain syys­tä koron­a­pas­sia ei nähdä epä­moraalise­na (tai perus­tus­lain vas­taise­na)? Onko se kos­ka se kohdis­tuu kaikki­in eikä vaan niihin ketkä ovat riskiryh­mis­sä? Eli peri­aat­teessa oikeaa tarkoi­tus­perää maskeerataan.

    Jos sivute­taan koko moraa­li­nen kysymys niin ter­veyspas­si­han olisi paljon järkevämpi/tehokkaampi. Riskiryh­mille voisimme esim. antaa omat kun­tos­ali­a­jat. Tämän kaut­ta ihmisiä “motivoitaisi­in” joko paran­ta­maan omaa ter­veyt­tään, tai otta­maan rokot­teen (mikä merkat­taisi­in ter­veyspas­si­in). Ter­veil­lä roko­tus voisi men­nä oman valin­nan mukaan (kuten nytkin). Se olisi melko dystopinen ske­naario. Mut­ta niin on koronapassikin.

  1. Oikein las­ket­tu, se on kolme promil­lea ja hyvin pieni määrä kaik­ista suo­ma­lai­sista. Hei­dän teho­hoiton­sa tulee mak­samaan 65 miljoon­aa euroa. Taval­liseen sairaala­hoitoon joutunei­den vielä enemmän.

 3. Kir­joitit: “…600 000 rokot­tam­a­ton­ta aikuista…” “…Tilas­tol­lis­es­ti lask­ien pari pros­ent­tia heistä – siis noin 12 000 – tulee jou­tu­maan sairaala­hoitoon ja kolmisen pros­ent­tia – noin 1800 tulee jou­tu­maan teho­hoitoon. Kuollei­ta tulee noin tuhan­nen verran.”
  Onko tässä oletet­tu, että tämä 600 000 on “sat­un­naiso­tos” aikuisväestöstä, vai onko siinä otet­tu huomioon, että tuos­sa joukos­sa on suh­teessa vähem­män riskiryh­mäläisiä kuin koko aikuisväestössä? Jos on otet­tu huomioon, mihin tilas­toi­hin tai tietoon perustuen?

  1. Sak­sas­sa esti­moidan, että sairas­tuneista kahdek­san promil­lea kuolee. Minä oletin että kuolle­di­en­määrä olisi alle kak­si promil­lea juuri sen vuok­si, että he eivät edus­ta keskimääräistä väestöä.

 4. Nyt se on Venäjän medi­as­sa. Suo­mi teki sen taas ja jatkoi viikon­lop­puna päät­tymässä ollei­ta liikku­mis­ra­joituk­sia. Koh­ta saadaan lukea tästä myös Suomes­sa. Ehkä jo ensi viikol­la siitä tiede­tään myös rajalla.

 5. Toiveesi toteu­tunee joskus alku­vuodes­ta. Eihän tässä nyt kiire ole, odotel­laan että lakia saa käy­tyä kier­roksil­la keräämässä kom­ment­te­ja. Sit­ten odotel­laan eduskun­nan palaamista lomil­taan joskus helmiku­un alussa. 

  Saat­taapi vaan iskeä tarve julis­taa poikkeu­solot tässä odotellessa. 

  Mis­sä on vika, kun kaik­ki koron­aan liit­tyvä lain­säädän­tö on aina myöhässä?

 6. Me tarvit­taisi­in tähän maa­han jokin oikea ongel­ma, jot­ta täl­lainen pelleily päät­ty­isi. Helsin­ki laitet­ti­in nip­pu­un 18, 39 ja 45. Olisiko taas aika?

 7. Min­ua on askar­rut­tanut, mik­si esim. Ruot­sis­sa ja Lom­bar­dias­sa koron­akuolemia on nyt vain mur­to-osa siitä mitä vuosi sit­ten tähän samaan aikaan (ja paljon parem­pi tilanne kuin monis­sa muis­sa Euroopan mais­sa). Rokot­teet toki vaikut­ta­vat, mut­ta mik­si tilanne silti esim. Sak­sas­sa on niin paha? Voisiko olla jotain perää siinä hypo­teesis­sa, että viruk­sen jo kevääl­lä 2020 pahoin run­telemil­la alueil­la olisi syn­tynyt jonk­i­nasteista luon­nol­lista immu­ni­teet­tia, kun virus ja sen eri vari­antit ovat ehti­neet lev­itä jo use­am­paan ker­taan läpi väestön. Rajoituk­sis­sa ei ainakaan ole tain­nut olla suur­ta eroa vaikka­pa Ruotsin ja Sak­san välillä.

  1. Kyl­lä se minus­takin kuu­lostaa uskot­taval­ta. Mehän tiedämme, että merkit­tävä osa taudin kan­ta­jista on koko ajan ollut täysin oireet­to­mia. Eikä heitä ole sit­ten tes­tat­tukaan. Siten emme tiedä, kuin­ka moni ruot­salainen todel­lisu­udessa on taudin jo sairas­tanut tai “sairas­tanut”.

   Sitä vähän ihmette­len, että Virossa tilanne on niinkin huono nyt taas – siel­lä ei aiem­mista rajuista aal­loista huoli­mat­ta näyt­täisi syn­tyneen lau­maim­mu­ni­teet­tia. Miksi?

   1. Daniel, niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa korona on levin­nyt jos­sain hyvin sul­je­tuis­sa olo­suhteis­sa, kuten muu­ta­mal­la laival­la epi­demi­an alus­sa, oireet­tom­mia tar­tun­nan saanei­ta oli luokkaa 20%. Pahim­mil­laankin testeis­sä vuo­den 2020 talvel­la epi­demi­an ryöp­sähtäessä Suomes­sa, suurin osa tes­ta­tu­ista kär­si muista samankaltai­sista oireista, testien mukaan. Niin suuri PCR-testin negati­ivis­ten tulosten virhe ei ole, että se olisi sen aiheut­tanut. Sen sijaan melkoinen osa oireilleista vain kuvit­teli sairas­ta­neen­sa koro­nan ja sik­si väit­tivät koron­aa lieväk­si taudik­si, jota sekin kyl­lä toisil­la siihen oikeastikin sairas­tuneil­la onkin. Toinen vai­h­toe­hto on, että melkoinen osa negati­ivisik­si tes­ta­tu­ista tosi­aan sairasti koro­nan siten, että virus­määrä oli hyvin pieni. Se ei myöskään sil­loin ole vält­tämät­tä jät­tänyt kovin hyvää immu­ni­teet­tia, kuten on myös tutkimuk­sis­sa havaittu.

   2. Ihmette­len tätä. Kaveri on töis­sä suurel­la raken­nustyö­maal­la pk-seudul­la, ja siel­lä tes­tat­ti­in alkusyksys­tä 1000 henkeä mas­sat­es­tauk­se­na. Heistä 20 sai posi­ti­ivisen PCR:n, kaik­ki täysin oireet­to­mia. Eli jos luo­tamme testi­in, niin 2 % sat­un­naisotan­nas­ta (ei ihan sat­un­nais­es­ta, mut­ta san­o­taan 20–50-vuotiaista miehistä pk-seudul­la) kan­taa oireet­tomana koron­avirus­ta any giv­en day. Puo­lessatoista vuodessa tuos­ta ker­tyy jo aikamoinen määrä porukkaa.

    (Ne lai­vatar­tun­nat tuli­vat heti kevääl­lä 2020, ennen tehokkaam­min tart­tuvia variantteja.)

   3. “kaik­ki täysin oireettomia”

    Mut­ta oli­vatko he oireet­to­mia vain, kos­ka eivät olleet vielä kehit­täneet oire­i­ta? Suurin osa sairas­tuneista kehit­tää oireet ja typ­pil­lis­es­ti oireet­tomana löy­tyneet tar­tun­nat eivät vain ole vielä johta­neet oikreisiin.

   4. Olisiko ero Viron ja esimerkik­si Ital­ian välil­lä tuossa

    “Ital­ias­sa kaikkial­la näkyy, kuin­ka vakavasti koron­aan suh­taudu­taan, kir­joit­taa Aamule­hden liv­en ja kuvan pääl­likkö Tuuk­ka Välimäki.”

    https://www.aamulehti.fi/kolumnit/art-2000008431624.html

    Syn­ty­isikö lau­ma­suo­ja siitä, että lau­ma oppii suojautumaan?

  2. Anssi, ei tau­ti ole Lom­bar­dias­sa tai Ruot­sis­sa levin­nyt lähellekään läpi koko väestön, mut­ta tar­tun­noille altein ja samal­la myös tau­tia levit­tävin seg­ment­ti väestöstä on sen noil­la alueil­la sairas­tanut laa­jem­min kuin esim Suomessa.

   Joka tapauk­ses­sa muual­la ihmiset, jot­ka eivät voi saa­da riit­tävää immu­ni­teet­tia koron­aa vas­taan, ovat eläneet 1–2 vuot­ta pidem­pään ja he tuskin ovat siitä kovin pahoil­laan. Oletko sinä?

   1. Ei min­ul­la tästä ole sen kum­mem­paa näke­mys­tä, olen vain poht­in­ut että mikä on selit­tävä tek­i­jä vaikka­pa Ruotsin alhaisi­in lukemi­in deltas­ta huoli­mat­ta. Sit­ten on tietysti mai­ta jois­sa ei ole kovin tuhoisaa aal­toa ollut mis­sään vai­heessa ja silti tar­tun­nat nyt taas poh­jaluke­mis­sa, kuten Japani.

  3. Suomen sero­prevalenssi­ti­eto­ja (melkoisel­la viiveel­lä) täällä:
   https://www.thl.fi/roko/cov-vaestoserologia/sero_report_weekly.html
   Ei olla oltu lähel­läkään 10%, pääosa immu­ni­teetista näyt­täisi tule­van rokotuksista.

   Ruot­sista en löytänyt vas­taavaa, mut­ta täällä
   https://covid19dataportal.se/data_types/serology/data/
   on yksi juttu
   https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.24.20248821v2
   jos­sa vih­jataan että ennen roko­tuk­sia oltaisi­in olut max 20%ssa

   1. Sero­prevalenssi­tiedot ker­to­vat vain niistä tar­tun­noista, jot­ka ovat johta­neet vähän pidem­mälle edellee­neesen tar­tun­taan. Vas­ta-ainei­ta ei löy­dy kaikkien niiden ver­estä, joil­la on PCR-testil­lä havait­tu tar­tun­ta. Kun vas­tus­tuskyky on hyvässä kun­nos­sa, T‑solut hoita­vaty asian nopeasti ja huo­maa­mat­tomasti. Sil­läkin jär­jestelmäl­lä on ymmärtääk­seni muisti, joten toista ker­taa ei kan­na­ta yrittää.

  4. Käytän­tö näyt­tää osoit­ta­van, että tie kestäväm­pään suo­jaan kovaa tau­tia vas­taan käy vain luon­nol­lisen altistu­misen kaut­ta. Todel­li­nen altistunei­den ja sairas­tanei­den ei kuitenkaan selviä vas­ta-ainekokeil­la, sil­lä kaik­ki eivät muo­dos­ta vas­ta-ainei­ta riit­tävästi, tai ollenkaan. 

   Kun virus saa kiertää väestössä vapaam­min, eikä altistu­misia “tahdis­te­ta” tiukoil­la rajoituk­sil­la, on altistusten ajoit­tumi­nen het­ero­geenisem­paa. Sairas­tu­misia tulee ker­ral­laan vähem­män, ja sairaalakuor­mi­tus pysyy parem­min aisoissa. 

   Meil­lä Suomes­sa tilanne on nyt itse asi­as­sa aika hyvä, kuten HUS:n Asko Järvi­nen juuri tote­si A‑studiossa — ja luon­nehti sairaalas­sa ole­vien ja teho­hoidet­tavien määriä myös suh­teel­lis­es­ti niin pieniksi, että muu­tok­set niis­sä ovat myös satunnaisheiluntaa. 

   Äärim­mäis­ten keino­jen, kuten rokotepakon ja alati tiukkenevien rajoi­tusten liput­ta­mi­nen täl­laises­sa tilanteessa on ennenku­u­luma­ton­ta ja huolestut­tavaa. Meil­lä ei ole käsil­lä pernarut­toa tai ebo­laa, vaan useim­mille ver­rat­tain vaara­ton tau­ti, jon­ka riskiryh­mät tiede­tään varsin hyvin. Roko­tusten edesaut­ta­mi­nen tulee kohdis­taa näi­hin ryh­mi­in ja vart­tuneem­pi­in ikälu­okki­in. Rokote­bus­si esim. moskei­joiden eteen tai rokot­ta­mat­tomien vahus­ten saataville tuot­taa rutkasti enem­män ter­veyt­tä kuin yleinen rokot­ta­mat­tomien stig­ma­ti­soin­ti. Nuoret, hoikat, peruster­veet ja D‑vitamiininsa pop­si­vat eivät ylikuor­mi­ta sairaaloi­ta, lap­sista puhumattakaan!

   Meil­lä on myös joukoit­tain rokot­ta­mat­to­mia, jot­ka ovat tämän taudin jo kohdan­neet, vaikkei asia näy viral­li­sis­sa rek­istereis­sä. Vas­ta-ainetestien puut­teet huomioiden, heitä voi olla joukos­samme monikym­menker­tainen määrä. Emme ole ihan niin neit­seel­lisiä tämän viruk­sen kanssa, kuin yleis­es­ti annetaan ymmärtää. 

   Aika näyt­tää myös, hoitaako Omi­cron lop­un väestön immu­nisoin­nin kun­toon vähem­mil­lä haitoil­la. Asi­as­ta taan­noin lausunei­den nor­jalais­lääkärien ohel­la pidän itse sormet ris­tis­sä, että tässä luon­to hoitaa homman.

   1. Hieno tiivis­telmä! Ihan kuin olisin kir­joit­tanut itse. 🙂

    “kuten HUS:n Asko Järvi­nen juuri tote­si A‑studiossa — ja luon­nehti sairaalas­sa ole­vien ja teho­hoidet­tavien määriä myös suh­teel­lis­es­ti niin pieniksi”

    Niin­pä. Ja kaik­ki panikoin­ti vaan kos­ka mah­dol­lis­es­ti joudut­taisi­in siirtämään joitain ei-kri­it­tisiä leikkauk­sia. Onhan se on ikvävää heille, mut­ta se ei ole vaar­al­lista (ain­oas­taan hankalaa/epämukavaa), ja kos­ka siinä on kyse vain jois­tain sadoista ihmi­sistä se ei riitä perusteluk­si näille kohtu­ut­tomille toimille.

   2. Sin­un mielestäsi siis on ihan ok vaaran­taa sydän­poti­laiden hen­ki sil­lä, että he joutu­vat odot­ta­maan tärkeää, hen­gen pelas­tavaa leikkaus­ta joidenkin tietoisen riskino­ton takia.

   3. Eikö tuo­ta las­ket­taisi kri­it­tisek­si leikkaukseksi?

   4. Perus­tus­lak­inäkökul­maa:

    “Lik­inäköistä koron­apoli­ti­ikkaa” 9.12.2021
    https://areena.yle.fi/1–50997898

    Erit­täin tarpeelli­nen puheen­vuoro siitä mitä lain­säädän­tö­ta­pa pal­jas­taa korona­toimien hyväksyttävyydestä. 

    Olemme pelot­taval­la tiellä.

   5. Tuo nim­imerk­ki Quo vadik­sen jo kesäl­lä ehdot­ta­ma vai­h­toe­hto siitä että kestävämpi suo­ja kovaa tau­tia vas­taan kävisi vain luon­nol­lisen altistu­misen kaut­ta ei ole mis­sään maas­sa otet­tu käyt­töön joka todel­la olisi ollut tehokaampi pysäyt­tämään viruk­sen. Ain­os­taan roko­tusten kaut­ta saadaan kestävä suo­ja (tosin ei lau­ma­suo­ja) mut­ta sekin on parem­pi kuin ettei covidin jälkioireet tule sit­ten esille myöhem­min long covid versiona.Covid ei ole vaara­ton tau­ti ja siihen on kuol­lut jo miljoo­nia ihmisiä. 

    Onko tämä sit­ten oikea vai­h­toe­hto Quo Vadik­selta että lisää kuollei­ta? Venäjän ja Brasil­ian esimerk­it ker­to­vat karua kieltä kuin­ka moni on mene­hty covidi­in kun hal­li­tuk­set eivät sat­saa rokotuksiin. 

    Tässäkin kom­men­tis­sa Quo Vadik­sen vaa­timuk­set ovat ris­tiri­itaisia. Toises­sa lauseessa vaadikaan luon­nol­lista roko­tam­a­ton­ta lin­jaa ja toises­sa vaa­di­taan roko­tuslin­jaa. Jopa sel­l­aista van­hanaikaista toim­i­ma­ton­ta D‑vitamiini vai­h­toe­hto ei ole mis­sään lääketieel­li­sis­sä tutkimis­sa todet­tu toimi­vak­si vai­h­toe­htok­si. Quo Vadis on ottanut sit­ten nobelisti Linus Pauli­gin esiku­vak­seen vita­mi­i­ni vai­h­toe­hdon kohdol­la kun Paulig uskoi että juuri C‑vitamiini olisi paras lääke nuhaku­umet­ta ja syöpää vas­taan jol­la kyl­lä ei ollut eikä ole edelleen lääketi­eteel­listä näyt­töä. Paulig selvin­nyt hengis­sä etu­rauhas­syövästä vaik­ka söi koko aikuisikän­sä C‑vitamiiniannoksia.

   6. “Erit­täin tarpeelli­nen puheen­vuoro siitä mitä lain­säädän­tö­ta­pa pal­jas­taa korona­toimien hyväksyttävyydestä.Olemme pelot­taval­la tiellä.”

    Jos antaisimme epi­demia hoidon juris­teille kuten val­tiosään­töasiantun­ti­ja Pauli Rauti­aisille hänkään ei voi mitenkään pysäyt­tää tai hidas­taa covidin lev­iämistä pelkäl­lä hallinnol­lisel­la juridillsel­la saivertelul­la vaan covidia on hoidet­ta­va lääketi­eteen kau­ta ja oikea tie on roko­tuk­set ja roko­tus­pas­si kunnes tilanne rauhoit­tuu. Yksikään kansalli­nen kansan­ter­veyslaitos ei ole ottanut luon­nol­lista immu­ni­teetin tai hallinnol­lista lin­jaa covid hoi­dos­sa toden­näköis­es­ti vain Brasil­ia tai Venäjä on yrit­tänyt jotain täl­läistä mut­ta niiden sairaan­hoito tilanne on rom­ah­dus pis­teessä ellei sit­ten jo romahtanut.

 8. Ehdotan häkkipas­sia, jon­ka saa­vat ne, jot­ka eivät kan­na­ta muiden ihmis­ten luk­it­semista kotei­hin­sa. Häkkipas­sil­la pääsee itse ulos kodis­taan. Luon­nol­lis­es­ti itse en täl­laista pas­sia enää saa, mut­ta ehkä saan herätet­tyä muu­ta­man Soin­in­vaaran luk­i­jan miet­timään, mitä tässä val­takun­nas­sa suunnitellaan.

 9. Höpö höpö. Ter­veitä ei suo­jel­la määräämäl­lä sok­eri­pas­sista ja anta­mal­la dia­beetikoiden ahtaa kaksin käsin herkku­ja, abso­lutis­tia viina­pas­sil­la ja anta­mal­la alko­holis­tille vapaat anniske­lut eikä ter­veitä ras­va­pas­sil­la ja anta­mal­la sepel­val­ti­mo­tautiselle roskaruokaa. Koron­a­pas­sil­la ei suo­jel­la rokot­ta­mat­to­mia vaan annetaan rokote­tu­ille lupa baareis­sa levit­tää virusta.

 10. Eikö se niin men­nyt että “viisauden alku on tosi­a­sioiden tun­nus­t­a­mi­nen” ja ilok­seni näen että ale­taan tun­nus­taa tietyt tosi­asi­at täl­lä viit­taan artikke­lin väite lau­ma­suo­jaan saavut­ta­mat­to­muuten nyky­isil­lä koronarokot­teil­la. Ensim­mäisiä kir­joituk­sia suomes­sa jos­sa tätä avoimesti tun­nuste­ta, medi­as­sa ei vielä ellen ole mis­san­nyt, ja siitä voi kiit­tää että olet sallinut ihmis­ten keskustel­la avoimesti pan­demi­as­ta mon­es­ta näkökul­mas­ta, hieno asia näinä päivinä.

  Esit­tämil­läsi rehellisil­la perusteluil­la, rokot­ta­mat­tomien suo­jelu eikä val­heel­lisel­la väit­teel­lä viruk­sen lev­iämisen estämis­es­tä, voisin kan­nat­taa rokotepas­sia … ellen peri­aatesy­istä vas­tus­taisi ter­veysaparthei­dia. Rokot­tomat­tomat otta­vat tietoisen henkilöko­htaisen riskin ja ihmis­ten vapauk­si­in kuu­luu saa­da ottaa riske­jä. Vapaus ei ole ilman riskejä. 

  Mitä tulee ter­vey­den­hoitoka­p­a­siteet­ti­in niin kap­a­siteetin pitää nos­taa reip­paasti, opti­moikaa työt palkatkaa sih­teer­it j.n.e., kehit­täkää piikit­täjäro­bot­it, olisi pitänyt olla jo! En voi kuvitel­lakaan että mil­lään toisel­la alal­la oltaisi­in yhtä kädet­tömiä asi­akas­ryn­täyk­sen edessä, miten voi olla niin tehotonta!

  1. “ihmis­ten vapauk­si­in kuu­luu saa­da ottaa riske­jä. Vapaus ei ole ilman riskejä. ”

   Tämä käy vain, jos ter­vey­den­huolto pyörii tokote­tu­ille täysin nor­maal­isti, eli rokot­ta­mat­tomat jätetään merkit­täviltä osin hoitamatta.

   “Mitä tulee ter­vey­den­hoitoka­p­a­siteet­ti­in niin kap­a­siteetin pitää nos­taa reippaasti”

   Mik­si min­un pitäis mak­saa enem­män vero­ja, että jotkut rokot­ta­mat­tomat saa­vat elää vapaasti?

   1. Mik­si min­un pitäisi mak­saa enem­män veroa tois­t­en epäter­veel­lis­es­ti elänei­den van­hus­ten sairaan­hoitoku­lu­ja kat­ta­maan? Mik­si min­un pitäisi mak­saa enem­män vero­ja jot­ta epäter­veel­lis­es­ti eläneet rokot­tei­ta tarvit­se­vat yli­pain­oset voivat saa­da rokot­tei­ta? Tai mik­si min­un pitäisi mak­saa enem­män veroa jot­ta saadaan mie­len­ter­veyspalvelui­ta nuo­rille ja lap­sille jot­ka ovat kärsi­neet suh­teet­tomasti rajoituksista?

    Uno­h­dat että pan­demi­an kallein asia ei suinkaan ole ter­vey­den­hoito vaan rajoi­tusten aiheut­ta­mat hai­tat ja rajoituk­set eivät suinkaan tai­da olla rokot­ta­mat­tomien ajamia.

    Tämän lisäk­si rokot­teil­la ei saavute­ta lau­ma­suo­jaa, sairaaloiden kap­a­siteet­ti tulee ole­maan koe­tuk­sel­la rokot­teista huoli­mat­ta mis­tä todiste alueet jos­sa on täysi roko­tuskat­tavu­us. Luon­nolli­nen immu­ni­teet­ti on avainasemassa.

   2. ” Uno­h­dat että pan­demi­an kallein asia ei suinkaan ole ter­vey­den­hoito vaan rajoi­tusten aiheut­ta­mat haitat”

    Ihan täyt­tä soopaa.

   3. Meil­lä saat­taa olla tule­vaisu­udessa paljon pahempi pan­demia. Kan­nat­taisi varautua siihen että ennem­min tai myöhem­min tarvi­taan paljon lisävuoteita.

    Plus, teho­hoitopaikoista ei ole ollut suo­ranaista pulaa tähän asti, lähin­nä ei-kri­it­tisiä leikkauk­sia ollaan joudut­tu siirtämään.

   4. “Ihan täyt­tä soopaa.”

    Voit laskea ihan itse kuin­ka osu­us siitä tähän ote­tus­ta noin 40 mil­jardista eurosta on laitet­tu terveydenhoitoon!

   5. “Voit laskea ihan itse kuin­ka osu­us siitä tähän ote­tus­ta noin 40 mil­jardista eurosta on laitet­tu terveydenhoitoon!”

    Mut­ta kun nuo kus­tan­nuk­set eivät johdu rajoituk­sista kuin ihan pie­niltä osin. 

    Jos kat­so­taan Suomen ja Ruotsin BKT:ta, voidaan huo­ma­ta että rajoituk­set eivät mak­sa­neet mitään, vaan sääs­tivät rahaa ja ihmise­henkiä. Ruotsin kevyem­pi lin­ja nimit­täin johti suurem­paan BKT rom­ah­duk­seen ja kuolemiin.

    Suurin osa talousti­eteil­i­jöistä on sitä mieltä, että kyseessä ei ole mikään rahat tai hen­ki-tilanne, vaan rahat ja hen­ki. Nimit­täin talous kär­sii enem­män epi­demi­as­ta kuin rajoituksista.

   6. MF
    “Jos rat­taat ras­vataan lainara­hal­la saadaan bkt:n muu­tok­set näyt­tämään hyvältä.”

    Oletko sitä mieltä, että täl­laisen ulkop­uolisen shokin iskiessä kan­nat­taa syven­tää lamaa säästämäl­lä? Nimeno­maan viime vuon­na kan­nat­ti käyt­tää rahaa (ei niinkään enää).

    “Kun tark­iste­taan val­tion­vel­ka suh­teessa bkt:hen niin pal­jas­tuu parem­min strate­gioiden erot, ruotsin val­tion­vel­ka suh­teessa bkt:hen on ~23%* suomen on pom­pan­nut ~70% **, siinä se totu­us näkyy.”

    Oletko sinä oikeasti näin pihal­la talous­poli­ti­ikas­ta ja Suomen sekä Ruotsin eroista, että kuvit­telet eron ker­tyneen edel­lisen vuo­den aikana? 

    Ruotsin mata­lampi val­tion­vel­ka johtuu hei­dän edullisem­mas­ta ikärak­en­teestaan ja fik­sum­mas­ta talous­poli­ti­ikas­taan ja ero on syn­tynyt vuo­den 2009 jäl­keen. Eli Suomen ja Ruotsin velka­määrät ovat erkaan­tuneet toi­sis­taan jo paljon ennen koron­aa, syynä se että tääl­lä mielum­min ote­taan velkaa kuin tehdään jotain muu­ta. Lisäk­si Suomen työikäi­nen väestö lähti lasku­un muis­taak­seni jo vuon­na 2009, kun taas Ruotsin työikäi­nen väestö kas­vaa edelleen. Se yksinään selit­tää suure osan eroista, me ollaan valit­tu tämä lin­ja ihan itse ja paaaaaaljon ennen vuot­ta 2020.

    Olisi hyvä, että han­kkisit asiosi­ta perustiedot, ennen kuin lauot omatekoisia korona-analyysejä.

    “Nämä kak­si kuvaa pal­jas­ta­vat, miten eri suun­ti­in Suo­mi ja Ruot­si kehit­tyvät – Ruot­si kas­vaa väestöltään 2,5‑kertaiseksi Suomeen verrattuna”

    https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000007550741.html

   7. Tai­dat tahal­laan ymmärtää tulki­ta väärin, en väit­tänyt että val­tiovelka­ero olisi syn­tynyt pelkästään viime vuon­na enkä myöskään väit­tänyt ettei laina saisi ottaa.

    Minä vaan nos­tin esille että tui­jot­ta­mal­la pelkästään bkt kehi­tyk­seen ei selviä kumpi on suo­ri­u­tui taloudel­lis­es­ti parem­min. Vaan on huomioita­va myös otet­tu vel­ka ja sel­l­aista suo­mi otti suh­teessa paljon enem­män, jos väität että lainake­hi­tys ei pitäisi huomioi­da talousasiois­sa niin ehkä parem­pi keskustelun eten­e­m­i­nen olisi jos aloit­taisit puut­tuvan perustiedon hankkimisen.

   8. Luku on tuskin mitenkään poikkeuk­selli­nen hen­gi­tystiein­fek­tion aikana. Pait­si että lukua ei nor­maal­isti mis­tään saa­da, kun ani har­va tes­tataan. Mut­ta mil­lä taval­la se on seinään ajamista muuten kuin klikkiot­sikon tek­i­jän mielestä?

 11. Ei koron­a­pas­si näytä muual­lakaan paljonkaan vaikut­ta­van koro­nan lev­iämiseen tai sairaalakuor­mi­tuk­seen, mik­si siis vaikut­taisi Suomessakaan?

  Mut­ta tähän korona-aal­toon on kyl­lä hyvin toimi­va ja nopeahko lääke nyt roko­tusten jäl­keen, sairas­t­a­mi­nen. Esimerkik­si Virossa epi­demia käväisi epi­demi­ahui­pus­sa Suomeen suh­teutet­tuna 240 teho­hoitopoti­laas­sa ja 2400 sairaalapoti­laas­sa. Käytän­nössä täl­läi­nen sairaan­hoit­o­määrä on Suomes­sakin jär­jestet­tävis­sä kun vaan halu­taan, onhan vas­taavia määriä hoidet­tu korona-aikana läh­es joka Län­si-Euroopan maas­sa. Ei se hauskan näköistä ole, mut­ta mah­dol­lista kyllä. 

  Virossa­han jo epi­demia-aal­to­huipun jäl­keen koronat­a­pauk­set ovat aika rom­ah­dus­maises­sa laskus­sa ja delta-aal­to alkaa olla koh­ta tämän tal­ven osalta taputel­tu. Aikaa näyt­tää Virossa kulu­van korke­as­sa sairaalakuor­mas­sa kokon­aisu­udessaan 2–3 kuukaut­ta, sit­ten sairaalat pää­sevät taas arkeen.

  Toki yleen­sä ottaen muual­lakin Euroopas­sa kuin Suomes­sa esitetään poli­it­tista teat­te­ria, jos­sa vakuutel­laan koron­a­passin vaikut­ta­van epi­demi­aan ja nousun ole­van jotenkin hal­lit­tua, mut­ta ei se hal­lit­tua ole. Deltaepi­demia nyt näyt­tää sairas­tut­ta­van koko Euroopas­sa suurim­man osan lopuista rokot­ta­mat­tomista paris­sa kuukaudessa. 

  Onko Suomel­la mui­ta vai­h­toe­hto­ja kuin sairas­taa epi­demia varsin nopeasti pois päiväjärjestyk­ses­tä? Toki on. Se ei ole koron­a­pas­si, vaan sulku­ti­la koko tal­ven, jos­sa maa on suun­nilleen yhtä kiin­ni kuin viime keväänä. Se ei toki vält­tämät­tä tehoa kovin hyvin. vaan ilman riit­tävän sairas­tamisen anta­maa suo­jaa epi­demia voi vil­li­in­tyä vielä vapunkin jälkeen.

  Kun kat­soo käsil­lä ole­via vai­h­toe­hto­ja, niitä on siis käytän­nössä kaksi:

  1) Vähen­netään muu­ta hoitoa sairaalois­sa ja lisätään koron­a­hoitoka­p­a­siteet­tia, kun sitä tarvi­taan epi­demi­ahui­pus­sa ehkä 2,5–5‑kertaisesti tämän­hetkiseen tilanteeseen ver­rat­tuna, pide­tään yhteiskun­ta toimin­nas­sa ja odotel­laan epi­demi­an hiipumista sen jäl­keen kun korote­tut ja rokot­ta­mat­tomatkin ovat riit­tävästi koron­aa sairastaneet.

  TAI

  2) Sul­je­taan maa kuukausik­si, suo­jel­laan sairaalaka­p­a­siteet­tia ja ollaan viime kevään tyyp­pisessä sulku­ti­las­sa ehkä suun­nilleen vap­pu­un asti. Vapun jäl­keen avail­laan ja toiv­otaan ettei epi­demia kesäl­lä enää kiihty­isi tai joku uusi vari­ant­ti yllät­täisi, kun niin mon­et rokot­ta­mat­tomat eivät vielä ole koron­aa sairas­ta­neet. Ensi syksynä sit­ten ehkä vielä uudet sulut.

  Nyt voidaan vaan vali­ta, kumpi näistä vai­h­toe­hdoista miel­lyt­tää enem­män? Suurin osa koko muus­ta Euroopas­ta muuten näyt­tää aja­van nyt pitkälti ykkös­vai­h­toe­htoe­hdol­la, teesken­nellen että koron­a­pas­si vaikut­taisi ja jos epi­demi­ahuip­pu näyt­tää räjähtävän ihan käsistä vähän “flat­ten the curve”-rajoituksia käyttäen.

  Jos taas val­i­taan sulkulin­ja poli­it­tis­es­ti pieniä haastei­ta voi kyl­lä olla Suomes­sa koko tal­ven sulku­ti­lan ylläpi­dol­la. Virossa “Free­dom day” eli täysi kaikkien rajoi­tusten pois­t­a­mi­nen kun epi­demia on kuk­istet­tu sairas­ta­mal­la voi hyvin toteu­tua joulu-tam­miku­us­sa, ainakin rajoituk­set var­maan kevenevät Virossa jo 2–3 viikon sisäl­lä. Ruot­si kestänee taas tätä deltaepi­demi­aa ilman iso­ja sulku­tilo­ja, aika keveil­lä rajoituk­sil­la jos van­hat merk­it paikkansa pitävät. Toisaal­ta suures­sa osas­sa muu­ta Euroop­paa taas epi­demia on jo tam­mi-helmiku­us­sa aika hiipunut kun on sairastet­tu urakalla.

  1. Mik­si maa pitää sulkea rokote­tu­il­ta, joiden tar­tun­nat ovat aivanolen­nais­es­ti vaarat­tiomampia kuin rokot­ta­mat­tomien. Eikö riitä, että maa sul­je­taan niiltä, jot­ka eivät halua ottaa rokotetta?

   1. Rokote­tut sairas­tuu, tar­tut­taa ja levit­tää tau­tia, heitä ei tes­ta­ta (= saa levit­tää), heitä ei määrätä karan­teeni­in (= saa levit­tää), heitä saa ottaa baari­in vieri viereen (= saa levit­tää). Niin kauan, kun rokote­tut lap­paa ulko­mail­la, baareis­sa, van­hainkodeis­sa ja ter­veyskeskuk­sis­sa maskit­ta, niin kauan virus tart­tuu ja leviää.

   2. Kuules nyt, maa ei pidä eikä tarvitse sulkea yhtään enem­pää, se kun ei todis­te­tusti pidem­män päälle auta.

    Nyt vaan ter­vey­den­hoito toim­i­maan tehokkaasti. Potkut vinkuville lääkäreille ja ne jot­ka vielä tietää mitä hiho­jen käärim­i­nen tarkoit­taa töihin.

   3. Hesaris­sa kuvataan se ter­vey­den­hoidon kap­a­siteet­tion­gel­ma hyvin.
    Luk­i­jan mielipi­de | Onko päät­täjiltä jäänyt huo­maa­mat­ta, että Suomen peruster­vey­den­huolto on käytän­nössä rom­ah­tanut?: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008426088.html?share=22d9b3ae91948208eedef24999515e6c

    Ja ongel­ma ei niinkään ole ahk­er­at työn­tek­i­jät vaan turha byrokra­tia, aliresurssoin­ti, huono joht­a­mi­nen ja seka­vat pros­es­sit sekä koulute­taan alalle liian vähän lääkärili­iton vas­tus­tuk­ses­ta johtuen.

  2. “Käytän­nössä täl­läi­nen sairaanhoitomäärä”

   Mik­si min­un pitäisi mak­saa rokot­ta­mat­tomien hoito? Eivät rokot­ta­mat­tomat omia kulu­jansa mak­sa, ne kaatu­vat rokote­tun enem­mistön niskaan.

   1. Sairaste­tut tuot­ta­vat lau­ma­suo­jan. Pitkässä juok­sus­sa voivat olla ne jot­ka tule­vat yhteiskun­nalle halvem­mak­si. Että ei se suo­raan väit­tämäsi taval­la ole.

    Muista myös että hin­ta muo­dos­tuu pääosin rajoituk­sista, poli­ti­ikko­jen päät­tämistä rajoituk­sista, ei se että jotkut sadat joutu­vat sairaalahoitoon.

   2. Tämä on se hin­ta, jon­ka mak­sat siitä, että asut Suomes­sa, vapaas­sa pohjo­is­maises­sa demokra­ti­as­sa. Samas­ta syys­tä mak­sat BMI40-henkilön pal­lo­laa­jen­nusleikkauk­sen, tupakoit­si­jan keuhkosyöpähoidot, Pal­ta­mon maantien kun­nos­s­api­don, elämän­ta­p­atyöt­tömän toimeen­tu­lotuen ja Afrikan kehitysavut.

    Min­un on jotenkin vaikea ymmärtää, mik­si juuri covidin hoitoku­lut oli­si­vat sel­l­ainen asia, jon­ka veroil­moituk­sen noutopöy­dästä voisi jät­tää rastit­ta­mat­ta – emme me voi jät­tää rastit­ta­mat­ta mitään muu­takaan, vaan sinne ne verora­hat vaan menevät, val­tion kirstu­un, ja hal­li­tus sit­ten käyt­tää niitä aivan mie­len­sä mukaan.

    Sinän­sä olisi tietysti houkut­tel­e­va aja­tus, että veroil­moituk­ses­sa olisi tuol­laisia ruu­tu­ja, joi­ta rastit­taa. Paljonko­han rahaa vir­taisi Pal­ta­mon maantiehen tai Afrikan kehi­tys­a­pu­un, jos me veron­mak­sa­jat saisimme päät­tää käyt­töko­hteet itse?

   3. Niin­pä. Kaik­ki mak­saa yhteisesti.

    Mut­ta jos yhtieskun­ta mak­saa, sil­loin yhteiskun­ta myös sään­telee. Vapaus tulee vain, jos on myös vas­tuu seu­raa­muk­sista. Muus­sa tapauk­ses­sa mak­sa­jal­la on oikeus rajoit­taa vapauksia.

    Nyt laite­taan paikat kiin­ni rokot­ta­mat­tomil­ta. Rokotet­tu­ja on enem­mistö ja rokot­ta­mat­tomien on turha vedo­ta vapauk­si­in, kun eivät ole valmi­ita kan­ta­maan vas­tu­u­ta oman käytök­sen seuraamuksista.

    Tyyp­il­listä.

  3. “Jos kat­so­taan Suomen ja Ruotsin BKT:ta, voidaan huo­ma­ta että rajoituk­set eivät mak­sa­neet mitään, vaan sääs­tivät rahaa ja ihmise­henkiä. Ruotsin kevyem­pi lin­ja nimit­täin johti suurem­paan BKT rom­ah­duk­seen ja kuolemiin.” 

   Tämähän ei pidä paikkaansa. Ruotsin ja Suomen Bkt tip­pui aika lail­la saman ver­ran, mut­ta Ruotsin toipumi­nen on Suomeen ver­rat­tuna paljon nopeam­paa. Syitä toki on monia, mut­ta tiukem­mat rajoituk­set eivät automaat­tis­es­ti ole taloudelle parempi.
   https://yle.fi/uutiset/3–11776306

   1. pH
    “Ruotsin ja Suomen Bkt tip­pui aika lail­la saman verran”

    Eli Ruot­si uhrasi 15 000 ihmistä, eikä hyö­tynyt siitä yhtään mitään.

    Luitko edes omaa artikke­liasi? Eihän siinä puhut­tu mitään koronas­ta, vaan:

    “VM selit­tää eroa kasvu­vauhdis­sa Ruot­si­in ja Nor­jaan monel­la tek­i­jäl­lä, mut­ta eri­tyis­es­ti näi­den maid­en net­tomaa­han­muu­ton tuo­ma­l­la työikäisen väestön selväl­lä kasvulla.”

    Ruotsin talouden kehi­tys tulee ole­maan joka vuosi parem­paa kuin Suomen ja ihan vain sik­si, kos­ka hei­dän talous- ja maa­han­muut­topoli­ti­ikkansa on ollut järkeväm­pää. Sen­si­jaan koro­nan kanssa he tekivät ihan slvän virheen ja ovat myön­täneet sen itsekin.

    MTV3:

    “Tuore selvi­tys lyt­tää Ruotsin koronas­trate­gian täysin: “Ruot­si oli Euroopan huonoin keskei­sis­sä asioissa”

    https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tuore-selvitys-lyttaa-ruotsin-koronastrategian-taysin-ruotsi-oli-euroopan-huonoin-keskeisissa-asioissa-kritiikki-kohdistuu-nyt-anders-tegnelliin/7991810#gs.i16mbu

    HS:
    “Ruotsin varautu­mi­nen pan­demi­aan on ollut ala-arvoista ja maa on ollut korona­toimis­saan myöhässä, arvioi Ruotsin hal­li­tuk­sen aset­ta­ma koron­akomis­sio toises­sa osaraportissaan. ”

    https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008369423.html

    Jopa OECD moit­tii Ruotsia:

    “– Ne maat, jot­ka oli­vat parhait­en valmis­tau­tunei­ta ja toimi­vat heti alus­sa viruk­sen vähen­tämisek­si, onnis­tu­i­v­at kri­i­sis­sä parhait­en, OECD toteaa.”

    “– Euroopan keskiar­vos­sa mail­ta kesti 34 päivää laskea R0-luku sen hui­pus­taan alle yhden. Kaik­ista tehokkain oli Mal­ta, joka onnis­tui siinä 11 päivässä. Ruotsin aika (58 päivää) oli kaikkein pisin.”

    https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/9ccc0e71-b55a-487c-911b-b236726428cf

  4. “Sylt­ty
   6.1.2022 7:09
   Tosin Ruot­salaiset ovat itsekin myön­täneet munan­neen­sa ja taas siel­lä men­nään seinään”

   Tarkoi­tat var­maan­ki, että Timo Paunosen mielestä Ruot­si on munannut?
   Paunosen mielestä tar­tun­nat on hyvä epi­demi­an mit­tari, kun rokot­teet ja omi­cron joka aiheut­taa lievem­pää tau­tia ei kas­va­ta huo­mat­tavasti sairaalakuor­mi­tus­ta . Var­maan sit­ten kaik­ki maat on munannut?
   Paunosen mielestä Ruot­sis­sa sairaalaka­p­a­sit­teet­tikin on tiukil­la kun tehol­la on 112ihmistä ja pahim­mil­laan n. 550hlö. Kuolematkin on alka­neet kas­va­maan, no enpä sanoisi kovin dra­maat­tis­es­ti, varsinkin kun eletään talvea, eli infek­tioiden kultakautta.

   1. Ruot­sis­sa on ollut vuodes­ta 2020 syksys­tä alka­en erit­täin kova julki­nen kri­ti­ik­ki val­tionepi­demi­olo­gi Anders Teg­nel­liä kohtaan jopa kuninkaankin kohdal­ta. Jopa ruot­sidemokraatit ovat otta­neet toisen lin­jan, mitä esim per­sut eivät ole tehneet Suomes­sa, ja vaati­neet Teg­nellin eroa. 15 000 ruot­salaisen kuole­ma 2020 epi­demia aikana ei ole pieni luku varsinkin varakkaalle teol­lisu­us­maalle kuten Ruot­sille jon­ka julki­nen sek­tori on paljon parem­mas­sa kun­nos­sa kuin Suomen. Kuitenkin kuollei­ta Ruo­tiss­sa oli kehi­tys­maa luokkaa eli 15 000 yhden vuo­den aikana. Jonkun on otet­ta­va vas­tuu tästä ja oper­ati­ivi­nen johto on ollut Ruot­sis­sa koko ajan val­tionepi­demi­olo­gi Tegnellillä.

 12. “Tilas­tol­lis­es­ti lask­ien pari pros­ent­tia heistä – siis noin 12 000 – tulee jou­tu­maan sairaala­hoitoon ja kolmisen pros­ent­tia – noin 1800 tulee jou­tu­maan tehohoitoon.”

  Tarkoit­tanet jälkim­mäisessä promillea.

 13. Kiitos havain­nol­lis­es­ta tiivis­telmästä. Tarkoit­tanet, että kolmisen promil­lea eikä pros­ent­tia rokot­ta­mat­tomista joutuu teho­hoitoon. — Näil­lä samoil­la perusteil­la voi mielestäni sanoa, että suosi­tus käyt­tää mask­ia on rokotet­tu­jen osalta tarpee­ton, kun siis tarkoi­tus on estää rokot­ta­mat­to­mia saa­mas­ta tartuntaa.

 14. Olisiko mah­dol­lista pohtia roko­tus­pakkoa? En jotenkin ymmär­rä että yhteiskun­ta voi puut­tua läh­es mihin vain muuhun, mut­ta ei tähän.

 15. Rokote­tut tar­tut­ta­vat melkein yhtä tehokkaasti kuin rokot­ta­mat­tomat, eli sieltä baarista koti­in tul­lessa he levit­tävät sitä per­heen­jäse­nille ja työkavereille ihan samal­la lail­la kuin rokottamattomat.

  > Niin­pä koron­a­passin tulee ker­toa vain sairaste­tus­ta taud­ista tai rokotussuojasta.

  Olen kahdesti rokotet­tu (oma val­in­tani, suo­jataak­seni mui­ta, mikä osoit­tau­tui vääräk­si) mut­ta jos tuo pakotepas­si tulee käyt­töön niin taidan­pa buus­terei­den sijaan men­nä johonkin tar­tunt­abileisi­in, ihan vaan peri­aat­teesta, minkä jäl­keen voin perua rokoteti­lauk­seni. Paha paik­ka vaan jos moni muu samaan aikaan tekee saman, mut­ta se on selvä ris­ki tämän type­r­än passin myötä.

  Rajoituk­set pitäisi olla kaikille samat.

  1. “taidan­pa buus­terei­den sijaan men­nä johonkin tartuntabileisiin,”

   Eipä se hait­taa, kun roko­tuk­sen ansios­ta et joudu sairaalaan. Kär­sit itse taudin, ehkä lievän, ehkä vähän kovem­man, mut­ta niin kauan kun et päädy osas­tolle, kan­nat pääosin itse kaik­ki taudin aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set & epä­mukavu­udet (ok, työ­nan­ta­jakin joutuu maksumieheksi).

   Min­ua ei ainakaan hait­taa, vaik­ka makaisit kak­si viikkoa kuumeessa. Tai olisit vain hie­man nuha­nenäi­nen. Kun­han vain et joudu sairaalaan.

 16. ja nyt meil­lä (maa­pal­lol­la) on ns. omi­cron vari­ant­ti. voi kirosana. mikä on rokot­teen teho tuo­hon vari­ant­ti­in. toiv­ot­tavasti rokotev­as­taiset ja muut hörhöt ei kek­si mitään type­r­iä tästä.

  itse kir­joituk­seen viitat­en, toteu­tus­ta päät­täjiltä kiitos.

  1. Se on nyt viidestoista vari­ant­ti. Suomes­sa on ollut eniten tuo­ta neljättä. 

   Nelosen lisäk­si mikään toinen vari­ant­ti ei ole ollut merkittävä

 17. ” Virus ei katoaisi, vaik­ka kaik­ki rokotet­taisi­in” — onko tälle tiedolle lähdet­tä? Luulisi että tar­tun­talukua rokotet­tu­jen välisille tar­tun­noille ei ole help­po määrit­tää niin kauan kuin on myös rokottamattomia.

  1. “Virus ei katoaisi, vaik­ka kaik­ki rokotet­taisi­in” – onko tälle tiedolle lähdettä?

   Sen voi päätel­lä israelin epi­demi­as­ta, joka roko­tuk­sista huoli­mat­ta ryöp­sähti hur­ji­in lukuisin, kun delta-vari­ant­ti ilmestyi.

   1. Ja Gibral­tar, Islanti ja oli­han niitä muitakin paikko­ja vielä mut­ten muista nyt nimet. Mut­ta joo niin mon­es­sa paikas­sa käynyt ilmi että ei siitä voi mui­ta johtopäätök­siä tehdä.

   2. Mik­si ne rokot­teet toimi­vat delta-vari­ant­ti­in Suomes­sa, vaik­ka samat rokott­teet eivät pysäyt­täneet pan­demi­aa israelissa?

   3. Israelin ja Suomea ei voi oikein ver­ra­ta. Israel antoi toisin piikin jo kol­men viikon kulut­tua ensim­mäis­es­tä, jol­loin sen teho jäi huonok­si. Taval­laan israelilaiset oli rokotet­tu vain kertaalleen.

 18. Mitäs jos lopetet­tais tämä pelot­telu ja koron­api­ikkien myyn­ti. Mak­saa miljoo­nia yhteiskun­nalle tämä testi- ja piikkirum­ba. Etä­työ­su­osi­tus (yri­tyk­set ja julki­nen ei ilman sitä toimis­toih­misiä etätöi­hin päästä). Työ­nan­ta­jil­ta evätään Kela-kor­vaus, jos altistunut työssä ja pystyy tekemään työn­sä etänä ja sairas­tunut. Tes­taus, jos hakeu­tuu sairaala­hoitoon. Etäisyys­ra­joituk­set ja tuoli­paikkavaa­timuk­set tapah­tu­mi­in. Uuti­sis­sa koron­apoti­laak­si ei merk­itä sitä, joka on muus­ta kuin koronas­ta johtuen sairaalas­sa. Teho­hoitopoti­laak­si ei merk­itä sitä, joka on muus­ta syys­tä teho­hoi­dos­sa. Koron­akuolleek­si ei merk­itä sitä, joka on muus­ta syys­tä kuol­lut. Toisin sanoen puhutaan asioista niin kuin ne on ja lopete­taan tämä vääris­te­ly ja yksilöi­den syyllistäminen.

 19. Minus­ta Osmo menet väärästä päästä kun vaa­dit, että pas­sia ei saisi myön­tää testien perus­teel­la! Olen täysin päin­vas­taista mieltä. Pas­si pitää aina myön­tää myös testeistä. 

  Koko passin idea on se, että se voidaan myön­tää aivan mis­tä tahansa syys­tä — vaik­ka kokon­aan ilman teste­jä ja rokot­tei­ta. Pas­si on vain ja ain­oas­taan todis­tus siitä, että THL on allekir­joit­tanut tietyn mallisen tietueen. Sen voi halutes­saan allekir­joit­taa vaik­ka ker­tomaan siitä, että lääkäri on kieltänyt kyseistä henkilöä otta­mas­ta rokotetta.

  Täysin eri ja täysin myön­tämis­es­tä riip­puma­ton asia on se, että mihin sil­lä pas­sil­la pääsee ja miten sen tarkas­ta­ja niitä passe­ja tulk­it­see. Koko EU:n pas­si on raken­net­tu niin, että passin LUKIJA päät­tää, että mikä pas­si on kelvolli­nen mihinkin. Esim. Suomen roko­tuk­ses­ta myön­netyt pas­sit ovat aivan kelvol­lista kamaa Itä­val­lan 2G sään­tö­jen nojal­la. Samal­la taval­la esim. Itä­val­las­sa myön­netään passe­ja testeistä, vaik­ka niil­lä pas­seil­la ei baari­in pääsekään. Niil­lä pääsee kuitenkin esim. lennolle pois maasta.

  Oleel­lista on siis aloit­taa keskustelu siitä, että mihin mil­läkin pas­sil­la pääsee.

  Minus­ta esim voisi ihan hyvin vaa­tia, että jos halu­aa käy­dä van­hainkodis­sa kat­so­mas­sa hauras­ta mum­moa, niin 48h tes­taus­pas­si pitäisi voi­da vaa­tia van­hainkodis­sa vierail­i­joil­ta. Ihan riip­pumat­ta siitä, että ovatko vierail­i­jat rokotet­tu­ja vaiko eivät.

  1. Sepi on oike­as­sa siinä, että toki todis­tus negati­ivis­es­ta testi­t­u­lok­ses­ta oikeut­taa ääsemään jon­nekin, jos­sa halu­taan suo­ja­ta jotain hauras­ta henkilöä tar­tunnal­ta. Sen sijaan sil­lä todis­tuk­sel­la ei pidä päästä han­kki­maan tar­tun­taa itselleen vaikka­pa baareis­sa tai konserteissa.

   1. Osmo,

    Eli toimivin pas­si olisikin kaksineu­voinen. Puh­taal­la testil­lä pääset tapaa­maan mum­moasi, sopi­van aikaa sit­ten saamil­lasi roko­tuk­sil­la bailaa­maan tai konsertteihin.

    Pait­si, että rokotet­tu­ja ei enää tes­ta­ta ja ainakin osa testeistä tuot­taa hel­posti vääriä tulok­sia rokote­tul­la. Kuin­ka lie­nee PCR-testi, vaikut­taako roko­tus sen tulokseen?

 20. Näyt­tää siltä, että omikron saat­taa lopet­taa nämä poikkeu­solot nyt sit­ten. Sitä on löy­tynyt, kun on etsit­ty, mut­ta kan­ta­jat ovat oireet­to­mia matkalaisia, joi­ta on tes­tat­tu vain matkailun vuok­si. Omikron näyt­täisi toimi­van kuten virusten “kuu­luukin” – muta­toituu helpom­min tart­tuvak­si, mut­ta lievem­män taudin aiheut­tavak­si. E‑Afrikan Coet­zee kuvaili oire­i­ta sanoil­la “extreme­ly mild”.

  Jos HUS:n Järvi­nen on oike­as­sa siinä, että omikro­nista tulisi val­lit­se­va vain neljässä viikos­sa, ja se siten syr­jäyt­täisi deltan, niin sairaalakuor­mi­tuk­sen pitäisi sukeltaa tam­miku­us­sa voimakkaasti. Toiv­otaan parasta.

  1. Delta-vari­antin aiheut­ta­man sairaalakuor­mi­tuk­sen kannal­ta oleelli­nen tek­i­jä on sen absolu­ut­ti­nen esi­in­tyvyys, eikä suh­teelli­nen osu­us kaik­ista tartunnoista.

   Jos ihmis­ten käyt­täy­tymi­nen ja kon­tak­tien määrä pysyy samana omikron-vari­antin saavut­tua maa­han, niin delta-vari­antin ilmaan­tu­vu­us alkaa tämän takia laskea vas­ta sit­ten kun riit­tävän moni on saanut omikron-tar­tun­nan (oireisen tai oireet­toman) ja paran­tunut siitä. Tämä sil­lä varauk­sel­la, että delta ja omikron ovat riit­tävän samankaltaisia, että yhden sairas­t­a­mi­nen muo­dostaa tehokkaasti vas­tus­tuskykyä toiselle (kokeel­lista tutkimusti­etoa aiheesta ei liene vielä saatavilla).

   Jos ihmis­ten käyt­täy­tymi­nen muut­tuu ja kon­tak­tien määrä vähe­nee omikron-vari­antin saa­pues­sa maa­han, niin täl­löin oletet­tavasti myös delta-vari­antin ilmaan­tu­vu­us alkaa laskea välittömästi.

   Euroop­paan äsket­täin saa­punei­den, posi­ti­ivisek­si tes­tat­tu­jen matkus­ta­jien oireet­tomas­ta tilas­ta ei ehkä kan­na­ta vielä tehdä paljoa johtopäätök­siä, kos­ka lentoy­htiöt eivät täl­lä het­kel­lä tai­da kovin mielel­lään ottaa kyyti­in hen­gi­tystieoireisia matkus­ta­jia. Näi­den matkus­ta­jien mah­dol­li­sista ilmenevistä oireista ja niiden vakavu­ud­es­ta ker­tyy tietoa vas­ta parin viikon viiveel­lä. Sil­lä aikaa Etelä-Afrikas­ta saata­neen lisäti­etoa sikäläis­ten poti­laiden oireista ja parantumisista.

 21. Halu­an suo­jel­la itseäni ja läheisiäni sairaudelta. Mitä rokotev­as­taiset sanovat tästä:
  Rav­in­toloit­si­ja saa halutes­saan vaa­tia kaik­il­ta sisään­tuli­joi­ta koron­a­passin. Täl­laiseen paikkaan voin men­na, en muualle. Onko tässä jotain pahaa, onko laiton­ta, onko epäeet­tistä, kun halu­an suo­jel­la läheisiäni. Tämä tietysti kos­kee muu­takin kuin ravintoloita.

  1. Aluk­si, en ole rokotev­as­tainen. Eikä halus­sa suo­jel­la omia läheisiä ole tun­netusti mitään laiton­ta, noin yleis­es­tikään lain­säädän­tö ei puu­tu halui­hin tai mui­hinkaan ajatuk­si­in. Kyse onkin min­un mielestäni enem­mänkin siitä, kuin­ka pitkälle yhteiskun­nas­sa eri­lais­ten vas­ta­toimien kanssa on järkevää men­nä, kun kyseessä on hen­gi­tystiein­fek­tio, jol­la on mm. sel­l­ainen erit­täin ikävä omi­naisu­us, että sitä tar­tut­ta­vat oireet­tomat kan­ta­jat. Virus on jo levin­nyt kaikkialle maail­maan, muta­toituen jatku­vasti kiertääk­seen sekä nk. luon­nol­lista immu­ni­teet­tia että rokot­tei­den anta­maa suo­jaa. Ikävä tosi­a­sia on se, että tätä peliä ei oikeas­t­aan voi voit­taa, jos­sain päin maail­maa virus kuitenkin löytää uusia kasvualus­to­ja ja totaa­li­nen rajakon­trol­li on käytän­nössä epäre­al­isti­nen aja­tus. Tuskin virus­ta pystyt­täisi­in hävit­tämään edes Suomes­ta. Eli mitä tavoitel­la, kun viruk­sen hävit­tämi­nen ja lau­maim­mu­ni­teet­ti eivät ole mah­dol­lisia? Tavoitease­tan­nan yksi perus­pe­ri­aate on se, että mah­dolli­nen tavoite on parem­pi kuin mahdoton.

  2. Tässä kysymyk­se­naset­telus­sa on väärä lähtöo­le­tus. Kuten Odekin kir­joit­taa, rokotepas­si ei tee rav­in­to­las­ta tur­val­lista eikä koronavapaata.

   Vaik­ka kaikil­la olisi rokot­teet, lev­iää tau­ti silti. Pas­sil­la on kak­si moti­ivia: saa­da rokot­ta­mat­tomat pois rav­in­toloista, jot­ta korona ei tart­tuisi hei­hin, ja pain­os­taa rokot­ta­mat­to­mia piikille, jos mieliv­ät rav­in­toloi­hin. Sen vuok­si monis­sa mais­sa ei myöskään negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la enää pääse rav­in­to­laan, vaik­ka se olisi tar­tun­to­jen estämis­mielessä parem­pi keino kuin rokotepassi. 

   Sanois­in niin, että jos olet itse rokotet­tu ja ne läheis­esi, joi­ta halu­at suo­jel­la, ovat myös rokotet­tu­ja, voit val­lan hyvin men­nä rav­in­to­laan. Saatat sieltä kyl­lä koro­nan saa­da, oli pas­sia tai ei, ja levit­tää sitä eteen­päinkin, mut­ta piik­it vievät oireet pois.

  3. Voitte rav­in­to­las­sa saa­da tar­tun­nan yhtä lail­la sisään­päästetyltä rokotel­tul­ta kuin rokot­ta­mat­toma­l­ta. Ja kuten on käynyt ilmi tar­tun­nan saat­te joka tapauk­ses­sa ennen pitkää, kuten joka iki­nen meistä, mut­ta jos olette otta­neet rokot­teet niin toden­näköis­es­ti lievem­pänä, hyvä niin.

   Mut­ta juuri tuo virhea­jat­telu että jotenkin voi säästyä kokon­aan saa­mas­ta tar­tun­nan kun­han vaan tiet­tyjä syr­jitään olisi syytä päästää eroon kun se ei yksinker­tais­es­ti pidä paikkansa!

   1. Ei tar­tun­noil­ta voi lop­ul­ta vält­tyä kukaan, mut­ta teho­hoitoon joutu­via rokot­ta­mat­to­mia on “sään­nösteltävä”, jot­ta muitak­in­mah­tu­isi sairaaloi­hin. Sik­si yhteiskn­ta on sul­jet­ta­va lähers kokon­aan niiltä, jot­ka eivät halua ottaa rokotetta.

   2. “Ei tar­tun­noil­ta voi lop­ul­ta vält­tyä kukaan, mut­ta teho­hoitoon joutu­via rokot­ta­mat­to­mia on “sään­nösteltävä”, jot­ta muitak­in­mah­tu­isi sairaaloi­hin. Sik­si yhteiskn­ta on sul­jet­ta­va lähers kokon­aan niiltä, jot­ka eivät halua ottaa rokotetta.”

    Tai nos­taa kap­a­siteet­tia jot­ta emme tarvitse syrjintää. 

    Ymmär­rän että se ei onnis­tu päivässä, mut­ta on koh­ta men­nyt kak­si vuot­ta saa­mat­ta täl­lä sar­alle mitään aikaisek­si. Mik­si joo kos­ka alus­sa luul­ti­in että onnis­tuu tukah­dut­ta­mi­nen, väärin! Sit­ten luul­ti­in että asia oli ohi (kesä­vai­htelu), väärin! Sit­ten luul­ti­in että rokot­teet hoita­vat hom­man kun­han 80 on rokotet­tu, väärin! Nyt luul­laan että kun­han 90% tai 100% on rokotet­tu­ja niin se hoitaa hom­man, ja taas ollaan väärässä!

    Kap­a­siteet­tia pitää muutenkin nos­taa, ei siis pelkästään koro­nan takia, joten kap­a­siteetin nos­toa saa aloit­taa, ei menee hukkaan vaik­ka Korona katoaisi (mitä ei siis tule tapah­tu­maan)… Mut­ta ymmär­rät­tekö sinä ja muut että niin kauan kun vauhkoat­te koron­a­pas­sista ja syr­jimis­es­tä tähän vält­tämät­tömään asi­aan ei panos­te­ta kun­nol­la. Olisi aika ottaa lusik­ka kau­ni­iseen käteen, tun­nus­taa strate­gian olleen väärä, ja alkaa tehdä oikeat asiat!

   3. MF, oletko sitä mieltä, että tupakkakin pitäisi vapaut­taa kaikesta säätelystä ja sen sijaan nos­taa keuhkosyövän hoitokapasiteettia?

    Ehdot­tomasi ratkaisu lisää täysin hukkaan men­neen rahan määrää myös ja varsinkin koro­nan tapauk­ses­sa, sil­lä mitä enem­män teho­hoitoon pää­tyy ihmisiä, sen enem­män on myös pitkään ja kalli­isti hoidet­tu­ja, jot­ka kuitenkin menehtyvät.

    Kaikkein tehokkain­ta lääketiedet­tä ovat aina keinot, jot­ka estävät ihmisiä sairas­tu­mas­ta, vaik­ka sit­ten vas­toin hei­dän omaa tahtoaan.

    Sitäkin ihmette­len, mis­tä löy­tyvät rahat kas­vat­taa hyvin kalli­iden teho­hoidon ja eri­tyshoidon kap­a­siteet­te­ja, kun sitä ei löy­dy van­hus­ten hoivankaan paran­tamiseen eikä hoitoon­pääsyn tur­vaamiseen syr­jäseuduil­la. Vai ajat­telitko tosis­sasi luop­ua vaa­ti­mas­ta tulovero­jen alen­tamista, et kai nyt sen­tään niin radikaali­in ratkaisu­un aio mennä?

   4. > MF, oletko sitä mieltä, että tupakkakin pitäisi vapaut­taa kaikesta säätelystä ja sen sijaan nos­taa keuhkosyövän hoitokapasiteettia?

    Ei sen tarvitse olla noin mus­tavalkoista. Kap­a­siteetin nos­tossa olisi muitakin hyö­tyjä, kuten esim. pahempi pan­demia jonkun vuo­den päästä. Olisi erit­täin hyödyl­listä pystyä lisäämään kap­a­siteet­tia dynaamisesti.

   5. Vas­taus kaverin puoles­ta vaan kyse­len henkilölle.

    En kan­na­ta tupakan vapaut­tamista kaikesta säätelystä, sen sijaan nuuskan sal­lim­i­nen suomes­sa olisi minus­ta paikallaan, tuot­teena ter­veel­lisem­pi käyt­täjälle ja vier­essä ole­vi­in silti erikois­es­ti kyl­lä kiel­let­ty tupakan ollessa sal­lit­tu. Mut­ta tämä ei ole ollenkaan sama asia kun yhdessa tapauk­ses­sa rajoite­taan mitä myy­dään ja toises­sa pakote­taan päälle.

    Jot­ta rahaa­sioista saisi tolkkua pitää ensin ymmärtää mikä on mis­täkin riip­pu­vainen. Tässä on ihmisil­lä ensim­mäi­nen harhakäsi­tys. Yhteiskun­ta voi pyöriä ilman ter­vey­den­hoitoa, näin on ihmiset eläneet pitkälti yli 100 000 vuot­ta, ter­vey­den­hoito ei sen sijaan voi pyöriä ilman yhteiskun­taa ja sen yritykset.

    Eli tilanne jos­sa rajoite­taan yri­tys­toim­intaa jot­ta vähen­net­täisi­in ter­vey­den­hoidon laskut johtaa kutakuinkin aina siihen että yhteiskun­nan kokon­ais­lasku kas­vaa. Poikkeuk­sia toki löy­tyy, jos rajoite­taan sel­l­aista toim­intaa joka pyörii verovaroin mut­ta ei tuo­ta muu­ta kuin hoidet­tavia, mut­ta ei hirt­täy­dytä niihin.

    Mut­ta se mitä tämän todis­taa on suomen otta­mat noin. 40 mil­jar­dia euroa lainaa niin eihän suinkaan noista rahoista ole laitet­tu ter­vey­de­hoitoon, näil­lä rahoil­la on m.m. kor­vat­tu menetet­tyjä tulo­ja niille joiden toimeen­tu­lo on rajoituk­sien joh­dos­ta sakan­nut, näil­lä on paikat­tu menet­täneitä vero­tu­lo­ja, näil­lä on kus­tan­net­tu täysin turha uuden­maan sulku, näil­lä rahoil­la on kehitet­ty koron­av­ilkku ja pöyritet­ty tes­taus­rum­baa j.n.e. j.n.e. ei tästä rahas­ta suinkaan ole sairaiden hoita­miseen men­nyt kuin pieni summa.

    Jos halu­aa ver­ra­ta mis­sä on tehty oikein ja mis­sä väärin voi hyvin suun­na­ta kat­seen­sa Yhdys­val­tain osaval­tioi­hin. Ver­taile vaik­ka Flori­da mui­hin osaval­tioi­hin, great bar­ring­ton dec­la­ra­tion vas­taan luk­i­taan ter­veet sisälle. Flori­da on voit­taa sen ver­tailun men­nen tullen, kuolleis­sa ei hirveästi ero­ja mut­ta mitä tärkein­tä siel­lä tule­vaisu­us (eli lapset) sai­vat jatkaa koulunkäyn­tiä ja yri­tys­toim­inta pyörii, ei ole sat­tumaa että muut­toli­ike on vah­vaa Flori­dan suuntaan.

    Yksi pul­ma taitaa olla että täl­laiseen yhteiskun­tas­trate­giaon­gel­maan etsitään ratkaisu­ja pelkästään lääketi­eteel­lis­es­tä näkökul­mas­ta. Epi­demi­olog­it, tun­netut sel­l­aiset, ei saa ään­tään kuule­vi­in kun paikalli­nen teho­hoitoosas­ton lääkäri huu­taa naa­ma punaise­na että mei­dän bud­jet­ti ei kestä lisä hoidettavia… 

    Ei ehkä kestä ei, mut­ta yhteiskun­nan kannal­ta tulee silti kalli­im­mak­si “luki­ta kaik­ki ikuisek­si ajoik­si taloi­hin­sa” niin sanotusti.

  4. Melko erikoinen ajat­te­lu­ta­pa, että halu­at suo­jau­tua taudil­ta, mut­ta tunget silti ihmis­ten ilmoille rav­in­to­laan. Kaik­ista parhait­en suo­jelisit itseäsi ja läheisiäsi eristäy­tymäl­lä koti­in. Voi tosin olla, että elämä jää elämättä. 

   Mitä tulee pas­si­in, niin ymmärtäisin sen riskiryh­mäläis­ten kohdal­la. Alle 40‑v peruster­veil­lä ei ole mitään mah­dol­lisu­ut­ta tukkia teho­hoitoa tai edes perus vuodeosas­toa. Päin­vas­toin, sairastet­tu tau­ti on tehokkaampi suo­ja kuin rokote. Onko tämä jonkin­lainen yhden­ver­taisu­usa­sia (mikä olisi iro­nista syr­jin­tään perus­tu­vas­sa passissa)?

   1. Riku, onko kulku­tau­tien sairas­t­a­mi­nen ja levit­tämi­nen jotenkin eri­tyisen tärkeä elämisen kokemus?

    Itse en tyyp­il­lisiä las­ten kulku­taute­ja lapse­na juuri sairas­tanut (niitä vas­taan ei tuol­loin rokotet­tu, joten mon­et ympäril­lä sairas­ti­vat niitä) ja aikuise­nakin aika vähän taval­lisia kier­rossa ole­via vat­sa- ja hen­gi­ty­selin­taute­ja. En tunne menet­täneeni mitään vält­täessäni ne. Sietokykyäni koro­nan suh­teen en tiedä, enkä vapaae­htois­es­ti aio kokeillakaan.

    Kapakois­sa ja diskois­sa kävin edel­lisen ker­ran noin 15 vuot­ta sit­ten ja tun­nen, että olen käyt­tänyt aikani paljon merk­i­tyk­sel­lisem­min ja miel­lyt­täväm­min tekemäl­lä nimeno­maan jotain muuta.

    En kuitenkaan aio yleistää tapaani kokea elämisenkoke­mus­ta sin­u­un, vaik­ka sinä tykkäätkin yleis­tel­lä omaasi muihin.

 22. Kyl­lä tämä alkaa taas olla nähty. Palasin Suomeen syysku­un lopus­sa ja Helsin­ki van­taal­la ker­rot­ti­in, että korona- pan­demi­as­sa on luovut­tu rajoituk­sista ja maskin käytöstä. Heti lokaku­us­sa alkoi tule­maan mon­en­laista muu­ta viestin­tää asi­as­sa ja nyt taas ollaan palaa­mas­sa täy­teen katastrofiin.

  Läh­denkin siis jouluku­un alus­sa maas­ta. Kak­si kuukaut­ta riit­ti tätä katas­trofia täl­lä ker­taa. Joskus sitä miet­tii, että mik­si ihmeessä sitä pyrkii pitämään kiin­ni juuristaan.

  1. ft maail­mal­ta, aiotko men­nä Itä­val­taan naut­ti­maan euroop­palais­es­ta parem­mas­ta vapaudesta?

   1. Ital­i­aan. Lennän tosin jo 7. päivä takaisin Suomeen, kun tänään selvisi, että Lappeen­ran­ta-Venäjä raja alkaa avautumaan.

 23. Voisiko rokot­ta­mat­tomille aset­taa hait­taveroksi vaik­ka 150€ viikos­sa? Sehän olisi oikeas­t­aan ihan sama jut­tu kuin tupakkavero. 

  Rokotet­tu­jen tiedot ovat saatavis­sa rekistereistä.

 24. Helsin­gin Sanomat rapor­toi tänään (28.11.) koskien Ran­skan halut­to­muut­ta tehdä palau­tus­sopimus­ta Bri­tann­ian kanssa: 

  “Brit­ti­hal­li­tus on haaveil­lut kah­den­väli­sistä palau­tus­sopimuk­sista eri EU-maid­en kanssa, mut­ta ainakaan tois­taisek­si jäsen­mail­la ei ole ollut halu­ja aut­taa brit­te­jä asiassa.” 

  Jos Bri­tan­ni­al­la ja Ran­skalla olisi palau­tus­sopimus, jokainen kanaalin lait­tomasti ylit­tänyt tai alit­tanut voitaisi­in tavoitet­taes­sa palaut­taa. Näin kan­nuste lähteä hen­gen­vaar­al­liselle matkalle pienenisi merkit­tävästi ja ihmishenkiä säästy­isi. Tämä on yksi esimerk­ki tilanteesta, jos­sa voisi val­tio (Ran­s­ka) vali­ta oikein mut­ta silti val­it­see väärin.

 25. Hs 28.11. HALLITUS päät­ti sun­nun­taina kieltää niiden matkus­ta­jien maa­han­tu­lon, jot­ka ovat oleskelleet 14 viime vuorokau­den aikana Botswanas­sa, Swaz­i­maas­sa (Eswa­ti­ni), Etelä-Afrikas­sa, Lesothos­sa, Mosam­bikissa, Namib­i­as­sa tai Zimbabwessa.
  Päätös tarkoit­taa, että näistä val­tiois­sa oleskelleen ei ole mah­dol­lista päästä Suomeen esit­tämäl­lä todis­tus koronavirusrokotussarjasta. 

  Tämä ker­too lähin­nä siitä, että hal­li­tus ei ainakaan ymmär­rä mitään mit­ta­suhteista. Huitasti­in sit­ten eteläistä Afrikkaa rajoi­tusten alle aika urakalla.

  Esim. min­un kodis­tani on Irakin pääkaupunki­in, Bag­dadi­in sama mat­ka mitä Kap­kaupungista on Mosam­bikin Pal­maan. Islamin pyhä kaupun­ki med­i­na on myös suun­nilleen samal­la etäisyydellä.

  Sitä vaan sanon, että aikamoi­sel­la roiskaisul­la vedet­ti­in kart­taan kiel­let­tyä aluet­ta. Perustelu­ja tälle voidaan odottaa…

  1. Perustelu on toimen­piteen näyt­tävyys, jol­la on yhteys ihmis­ten käsi­tyk­seen muun­nok­sen alku­perä­maas­ta. Vari­ant­ti­han on jo levin­nyt eteen­päin, joten kyse on ihan näen­näis­tekemis­es­tä. Ko. maista matkuste­taan Suomeen käsit­tääk­seni melko vähän, joten ratkais­us­ta on Suomelle suh­teel­lisen vähän hait­taa. Julk­isu­udessa asia näyt­täy­tyy päät­täväisenä sulku­toime­na ja tukee tari­naa, jos­sa Suomen vira­nomaiset ovat hoi­ta­neet pan­demi­aa parhait­en maail­mas­sa. Muis­tut­taa paljonkin Uuden­maan rajo­jen sulkemista. Mut­ta kaikki­han perus­tuu luot­ta­muk­selle, joten tur­val­lisu­u­den­tun­teen ylläpitämi­nen on vira­nomaiselle tärkeä tehtävä. Tässä yhdis­tynevät vira­nomais­ten kannal­ta help­pous ja ole­tus kansalais­ten odotuksista.

   1. Ei mitään logi­ikkaa todel­lakaan näis­sä sulku­maavalin­nois­sa. Ikävän viestin tuo­jaa ran­gais­taan. Omikro­ni­a­han oli jo havait­tu mon­es­sa euroopan maas­sakin eli nekin maat olisi pitänyt myös lait­taa pika-pikaa lento­sulku­un. Ja kun se on var­mas­tikin jo levin­nyt joka puolelle muuallekin, mut­ta ei vielä sun­nun­taina “löy­det­ty” niin totaali raja­sulku olisi ollut ain­oa johdon­mukainen toimen­pide. Joka sekin on kyl­lä turhaa, kos­ka pöpö on jo meilläkin…Mutta kuten san­ot­tu, kun­han touhutaan ja annetaan mahtipon­tisia ilmoituksia..

 26. “Lau­ma­suo­jaa ei tule.” 

  Miten on tarkoi­tus suo­ja­ta ne, jot­ka eivät voi ottaa rokot­tei­ta, kos­ka esim jo ensim­mäi­nen rokote on aiheut­tanut heille sietämät­tömiä oire­i­ta, ja ne, jot­ka eivät voi saa­da riit­tävää immu­ni­teet­tia ollenkaan? Per­in­teisem­mis­sä taudeis­sa he jäävät lau­ma­suo­jaan ja voivat yleen­sä elää pitkän ja hyvän elämän, kuten esim äiti­ni hän­tä vaivan­neesta tuberku­loosista huolimatta.

  Koro­nan kanssa toim­imi­nen vaikut­taa lähin­nä katas­trofista toiseen juok­semiselta, niin mon­et halu­a­vat vain “pala­ta entiseen”, että eivät ollenkaan mieti, mitä val­i­tu­ista ratkaisu­ista todel­la seu­raa. Sit­ten kun seu­rauk­set tule­vat, niistä syn­tyy seu­raa­va paniikki.

  Ja mik­si mei­dän pitäisi “pala­ta entiseen”? Korona sul­ki nimeno­maan sel­l­aisia toim­into­ja, joiden sulkem­i­nen myös ilmas­to­muu­tok­sen tor­ju­misen kannal­ta oli mitä eri­no­maisin asia. Korona­toimet vähen­sivät saas­tut­tavaa liiken­net­tä ja turhaa pelkki­in huvi­tuk­si­in kohdis­tu­van kulu­tus- ja investoin­ti­tavaran tuotan­toa merkit­tävästi. Muuten korona­toimet eivät juuri vaikut­ta­neet talouteen ja ken­san­ter­vey­den kannal­ta turhien kon­tak­tien vähen­e­m­i­nen ja eri toten baari-ilto­jen kor­vau­tu­mi­nen ulkoilul­la ja yhteisil­lä ate­ri­oil­la per­heen kanssa vain paran­si­vat kansanterveyttä.

  Nyt kun yhteiskun­ta jälleen “avataan”, samoi­hin asioi­hin pitää pyrk­iä paljon tehot­tomim­min keinoin säätelemäl­lä eri­laisia vero­ja ja rahoit­ta­mal­la val­is­tuskam­pan­joi­ta, joiden teho on yleen­sä luokkaa olematon.

  Har­mi, ettei kalas­ta­ja Linko­la enää ole elos­sa, hän sanoisi tämän vielä suoremmin.

  1. “Lau­ma­suo­jaa ei tule.” 

   “Miten on tarkoi­tus suo­ja­ta ne, jot­ka eivät voi ottaa rokot­tei­ta, kos­ka esim jo ensim­mäi­nen rokote on aiheut­tanut heille sietämät­tömiä oire­i­ta, ja ne, jot­ka eivät voi saa­da riit­tävää immu­ni­teet­tia ollenkaan? Per­in­teisem­mis­sä taudeis­sa he jäävät lau­ma­suo­jaan ja voivat yleen­sä elää pitkän ja hyvän elämän, kuten esim äiti­ni hän­tä vaivan­neesta tuberku­loosista huolimatta.´”

   Miten influ­enssas­sa kyseiset ihmiset suo­jataan? Ei ainakaan lau­ma­suo­jal­la, eikä mas­si­ivisil­la rokotekam­pan­joil­la. Sen­pä takia siihen kuoleekin 500‑2000 kansalaista joka vuosi, eikä varsi­nais­es­ti ketään kiin­nos­ta. Ennen koron­aa sitä pidet­ti­in luon­nol­lise­na, että jotkut kuol­e­vat muuhunkin kuin “maku­uhaavoihin”.

 27. Jot­ta totu­us ei uno­h­tu­isi: ylivoimais­es­ti suurin osa maail­man ongelmista täl­lä het­kel­lä aiheut­taa testos­teroni ja ekstro­vert­tiys. Jonkin ver­ran ongelmia aiheut­taa myös estro­geeni. Läh­es kaik­ki muu ovat johdan­naisongelmia edel­lä mainit­tu­jen hait­ta-ainei­den ja omi­naisuuk­sien estäessä tehokas­ta ajatustoimintaa.

  Ilman edel­lä mainit­tu­ja ajat­te­lu­toim­intaa tehokkaasti estäviä tek­i­jöitä, joiden kanssa mon­esti käytetään vielä niiden vaiku­tus­ta tehostavia tehosteainei­ta kuten alko­ho­lia tai mui­ta päi­hteitä, korona olisi jo hävitet­ty koko maa­pal­lol­ta tukah­dut­tamis­toimin ja rokot­ta­mal­la lep­akot. Nyt siitä ei näytä ole­van toivoakaan.

  Kan­natan erit­täin voimakkai­ta rajoituk­sia niin, että varsinkin ekstro­ver­tit, mut­ta myös liial­la sukupuoli­hor­monin­sa tuotan­nol­la maail­maa rasit­ta­vat kar­si­u­tu­isi­vat joko pop­u­laa­tios­ta tai hak­i­si­vat apua ongelmaansa.

  1. Tuon kom­ment­tisi voisi lukea myös niin, että jos tätä ongel­maa oli­si­vat hoi­ta­neet muut kuin ihmiset, olisi se jo ratkaistu. Tan­skan ratkaisua minkkien viru­songel­maan voisi käyt­tää teo­reet­tisen pohdin­nan poh­jana sille, miten jokin korkeampi taho olisi saat­tanut toimia.

   1. Jaakko,

    oliko­han min­ulle tarkoitet­tu tämä vastauksesi

    “Tan­skan ratkaisua minkkien viru­songel­maan voisi käyt­tää teo­reet­tisen pohdin­nan poh­jana sille, miten jokin korkeampi taho olisi saat­tanut toimia.”

    En nyt käsitä alku­unkaan, miten mis­tään, mitä kir­joitin, päädy­it näke­myk­seesi. Tan­skan minkkien joukko­sur­mat toteut­ti­vat nimeno­maan ihmiset, tai no, siis tan­skalaiset, minkeille itselleen tai millekään muulle elämän­muodolle sel­l­ainen ei olisi tul­lut mieleenkään.

    Päin vas­toin olen huolis­sani siitä, että valit­tu tapa toimia COVID-19 taudin kanssa saat­taa kuole­man­vaaraan osan ihmi­sistä, joiden suo­jak­si ei muo­dos­tu edes lau­ma­suo­jaa, kuten mui­ta rokot­tein tor­jut­tu­ja kulku­taute­ja vas­taan rokotet­taes­sa muodostuu.

    Intro­vert­tinä ihmisenä minä en vain voi suh­tau­tua oikein vakavasti ajatuk­seen, että kapakin kiin­niolem­i­nen tai jalka­pal­lon seu­raami­nen tele­vi­sios­ta sta­dion­il­la möykkäävän ja toisi­aan tönivän joukon keskel­lä olemisen sijaan tosi­aan johtaisi­vat kuole­maan tai edes itse­tuhoisi­in ajatuk­si­in. Saatan olla väärässä ja jos olen, toivon, että ekstro­vert­tiy­teen ja testoteronin aiheut­ta­maan öyhö­tyk­seen on saatavil­la paran­tavaa hoitoa.

    Jos ei ole saatavil­la ja rajoituk­set tosi­aan johta­vat ter­mi­naal­isi­in ratkaisui­hin, sil­loin ei tietysti tarvi­ta kuin pari sukupolvea koronara­joituk­sia ja ekstro­vert­tiys ja testo-öyhö­tys saa­vat lop­ullisen ratkaisun­sa, ja mainit­se­masi minkit ainakin minkkien mielestä var­masti oikeutetun kostonsa.

    Noin vakavam­min, toivoisin Osmon ja tietenkin myös muiden kom­ment­te­ja kysymyk­seeni koskien ihmisiä, jot­ka eivät voi saa­da immu­ni­teet­tia, heitä kun aina on, kaikkien kulku­tau­tien osalta. Uhrataanko hei­dät vain kylmästi vai aio­taanko hei­dät suo­ja­ta jotenkin ja ken­ties miten hei­dät suojataan.

    Tätä kysymys voisi nimit­täin pohtia myös vähem­mistökysymyk­senä. Ihon­värin määrit­tämien vähem­mistö­jen kohdal­la pyritään kai nimeno­maan tasaver­taisu­u­teen ja epi­demi­an alku­vai­heis­sa olti­in erit­täin huolis­saan rajoi­tusten vaiku­tuk­ses­ta ongel­man­uori­in, jol­loin olin havait­sev­inani sävyjä, että enem­mistön olisi pitänyt uhra­ta rakkaatkin iso­van­hempansa ongel­man­uorten sopeu­tu­misongelmien vält­tämisek­si. Nyt en kuitenkaan ole havain­nut mitään huol­ta riit­tämät­tömän immu­ni­teetin saavien ihmis­ten oikeud­es­ta elämään, saati että heil­lä nähtäisi­in oikeut­ta myös naut­tia elämästään, jos onnis­tu­vat jotenkin vält­tämään sen ensim­mäisen tar­tun­tansa, joka hei­dän kohdal­laan normiväestöä huo­mat­tavasti suurem­mal­la toden­näköisyy­del­lä on myös var­masti viimeinen tai ainakin elinikäiset vaka­vat oireet aiheuttava.

    Vai onko niin, että toiset vähem­mistöt ovat tasa-arvoisem­pia kuin toiset?

   2. Huonon immu­ni­teetin omaavien kan­nat­taa pelätä nyt eri­tyis­es­ti influ­enssaa. Tämä ongel­ma on vanha.

 28. Yle ker­too tänään (29.11), että osas­sa rav­in­toloi­ta koron­a­pas­sia kysytään vas­ta laskun mak­samisen yhtey­dessä. Tämä on var­maankin suo­raa seu­raus­ta rav­in­toloiden edus­ta­jan MaRa Ry:n ja sen pomon, her­ran Lapin, kulku­tau­timyön­teis­es­tä toiminnasta. 

  Jos rav­in­toloit­si­jat ja hei­dän edus­ta­jansa halu­a­vat jatkaa liike­toim­intaansa, niin ihan lop­ut­tomasti ei kan­nat­taisi perseillä. 

  Voisiko­han AVI käy­dä otta­mas­sa pas­sia vas­ta laskua mak­set­taes­sa kysyviltä rav­in­toloil­ta luvat pois puolek­si vuodeksi?

 29. Itse olen varovais­es­ti toivonut (ilman mitään kun­non perustei­ta), että se suo­ma­lainen rokote nenä­sumut­teena vähen­täisi tar­tun­to­ja voimakkaasti kos­ka nykyään kai virus elelee hyvin limakalvoil­la, mut­ta ei pääse sairas­tut­ta­maan rokotet­tu­ja. Onko sekin toi­vo heitettävä?

  Toinen asia on, että kyl­lähän tässä mon­es­ta muus­takin syys­tä elämän­tyylin täy­ty­isi muut­tua aika paljon. Nyky­ih­mi­nen elää sel­l­aista elämää jos­sa viruk­set kyl­lä hyvin lev­iää, mut­ta tilanteis­sa jois­sa yritetään kor­ja­ta elämän tyhjyyt­tä asioil­la jot­ka ei auta. Luulisin, että jos elinympäristö olisi enem­män yhteisölli­nen ja omis­sa piireis­sä löy­ty­isi paljon hyödyl­listä tekemistä (esim oman ja luon­non kannal­ta), ei tarvit­sisi rava­ta ostoskeskuk­sis­sa ja baareis­sa kulut­ta­mas­sa ja levit­tämässä taute­ja. Nopea matkailu ulko­maillekin on melko turhaa. Siihen päälle sit­ten vielä eläin­ten teho­tuotan­nos­ta johtu­vat tau­dit, kun kaikille olisi parem­pi jos teho­tuotan­toa ei har­rastet­taisi. Olisi hienoa, jos päät­täjiltä löy­ty­isi vähän kokon­ais­val­taisem­paa ajat­telua tähän suuntaan.

  1. toden­näköis­es­ti nenä­sumuterokote vähen­tää tart­tuvu­ut­ta. Mut­ta menee aikaa ennen kuin sil­lä on riit­tävä testaus. 

   ja kuin­ka pitkä vaikut­teinen rokote on? tosin nenä­suihkerokote vaik­ka vuosit­taise­na olisi help­po jaella.

   Eli menee aikaa ennen kuin täl­lä on mitään vaiku­tus­ta ja mah­dol­lista on että se joudu­taan hylkäämään testausvaiheessa

 30. Tämä eteläafrikkalainen omikron rokote on tois­taisek­si paras ase koron­aa vas­taan: se antaa suo­jan myös rokotev­as­taisille änkyröille.

 31. Sepi+O.S:“Sepi on oike­as­sa siinä, että toki todis­tus negati­ivis­es­ta testi­t­u­lok­ses­ta oikeut­taa ääsemään jon­nekin, jos­sa halu­taan suo­ja­ta jotain hauras­ta henkilöä tartunnalta. ”

  Eikäs ole oike­as­sa. Negati­ivi­nen testi­t­u­los ker­too vain sen, että hlö on ollut negati­ivi­nen testin otto­hetkel­lä. Sen jäl­keen hän on voin­ut saa­da triljoo­nan ver­ran virukaltistet­ta ja on posi­ti­ivi­nen men­nessään vaikka­pa hoito­laitok­seen vierailulle.

  O.S:lta hyvä:“Toisin kuin Itä­val­las­sa, emme tarvitse ulkon­ali­ikku­miskiel­toa rokot­ta­mat­tomille vaan heille sisään­menok­iel­lon jok­seenkin kaikkialle muualle kuin omaan kotiin.”

  Hehän ovat etuoikeutet­tu­ja, vaik­ka eivät ole rokot­tau­tunei­ta, saa­vat liikkua ulkona ihan vapaasti ja men­nä omaan koti­in­sa. Mitä yksilön­va­paut­ta ja itsen­sä toteut­tamisen onnea !

  Ihmette­len roko­tus­vas­taisia .Heil­lä ei ole minkään val­takun­nan todis­tei­ta teo­ri­oilleen. Lisäk­si vaaran­ta­vat muiden ihmis­ten hen­gen. Rokot­ta­mat­to­muus on vaar­al­lista riskiryh­mäläisiä kohtaan ja ver­rat­tavis­sa suo­ja­mat­tomaan sek­si­in HIV-positiivisena. 

  Koron­a­pas­si heti työ­paikoille. Työ­nan­ta­jat ovat velvoitet­tu­ja takaa­maan tur­val­liset työolot työn­tek­i­jöilleen. Sairaspois­saolot vaaran­ta­vat lisäk­si työ­paikoilleen jäävien työ­tur­van liial­lisen kuor­mit­tumisen vuoksi.

 32. Outoa, mik­si vas­tauk­seni Jaakon aika omi­tuiseen kom­ment­ti­in jätet­ti­in julkaise­mat­ta. Vihreää sananvapautta?

  Ketään ei myöskään näytä kiin­nos­ta­van se, kuin­ka jatkos­sa suo­jel­laan ihmiset, jot­ka eivät voi saa­da riit­tävää immu­ni­teet­tia. Jos heitä ei voi suo­ja­ta lau­ma­suo­jal­la, miten se tehdään?

  1. Sel­ven­nän kom­ment­tiani tämän ver­ran: syytit ongelmista hor­mone­ja ja ekstro­vert­tiyt­tä, jot­ka nyt ovat aika inhimil­lisiä omi­naisuuk­sia ja näin ollen vähän han­kalasti eliminoitavissa.

 33. Juu­son kanssa samaa mieltä. Korona lev­isi suurin ryp­päin las­ket­telijoiden myötä Itä­val­lan loma­matkoil­ta, jalka­pal­lor­eis­suil­ta Venäjältä ja nyt baareista. Ihmiset nytkin reis­saa­vat etelän läm­pöön Thaimaa­ta myöden.
  Mei­dän per­he lopet­ti ulko­maan­matkailun, kun las­ten koulu­sivistyk­sen myötä aloimme pohtia sen ympäristö­vaiku­tuk­sia. Mut­ta kun kyse­len tut­tavil­ta ja työkavere­i­ta, mik­si syksyl­lä 2021 pitää men­nä aurinko­matkalle, saan vas­tauk­sen, että pitää saa­da rus­ke­tus, pitää saa­da lomaa, pitää saa­da rentoutua. Pelkästä itsekkyy­destä siinä on kyse.
  Hyvä huo­ma­ta, että kaik­ki nämä matkusteli­jat ovat heitä, jot­ka ensim­mäis­inä otti­vat rokot­teet ja kun kysyin mik­si, syy oli, että pääsee matkus­ta­maan. Kyl­lä on ihan vääristynyt aja­tus medi­al­la, kun kehote­taan rokot­tau­tu­maan ja pas­sit ym. tehdään kan­nus­timik­si tähän itsekkääseen baari- ja matkus­tusvi­ihdyk­keeseen. Eilen yksi loma­matkalta tul­lut soit­ti ja vinkui, kun ei voi ymmärtää, mik­si joutuu karan­teeni­in ja vaati hyvi­tys­tä täl­lai­sista rajoit­teista. Ja tätä touhua tue­taan. Toinen matkus­taa vähän väliä etelä-Euroopas­sa, kun pitää päästä minilo­ma­lle ja vinkuu, kun ihmiset ei ota rokot­tei­ta, niin hän kär­sii matkus­tus­ra­hot­teista. Ja seu­raa­vana päivänä suo­raan reis­sus­ta tk:lle töi­hin. Ihan väärin syyl­lis­tetään rokot­ta­mat­to­mia, pitäisi syyl­listää loma­matkail­i­joi­ta ja itsekkäitä oman edun tavoit­telijoi­ta. Nämä siel­lä piikki­jonos­sa ekana ryn­nivät ja vaa­ti­vat uut­ta piikkiä itselleen. Nämä eivät väl­itä p.…n koro­nan lev­iämis­es­tä tai ympäristöasioista.

  1. Itse olen enem­män sitä mieltä, että itsekkyys tässä ei ole kovin hyvä tapa ajatel­la asi­aa. Ongel­ma on enem­mänkin kult­tuurin ja jär­jestelmän tasol­la. Tunne, että pitää päästä rentou­tu­maan on ihan todel­li­nen mut­ta seu­raus­ta sairaas­ta sys­teemistä. Sitä vas­taan voi olla vaikea tais­tel­la, mut­ta toisen­laisia mah­dol­lisuuk­sia pitäisi ihmisille pystyä tarjoamaan.

 34. Jos tärkein päämäärä on saa­da koronarokote mah­dol­lisim­man mon­elle sel­l­aiselle jol­la sitä ei ole, pitää kysyä, onko koron­a­pas­si siihen paras keino. Miten olisi tar­tun­tatau­ti­lain pykälän 47 mukainen pakolli­nen roko­tus kaikille väestönosille? Lakipykälä on ollut ole­mas­sa koko koron­avirusepi­demi­an ajan. Ja jos ker­ran Soin­in­vaara on valmis julis­ta­maan että rokot­ta­mat­to­mia ei saa päästää kotoaan ulos eikä min­nekään sisälle, niin eikö olisi inhimil­lisem­pää lail­la määrätä hei­dät otta­maan se rokote sen sijaan että hei­dät lokeroidaan ryh­mäk­si jol­ta kiel­letään kaik­ki? Perus­tuuko valit­tu strate­gia tutkit­tuun tietoon psykologiasta?

  Koron­a­passin huono­ja puo­lia on lukuisia: (1) Se ei ole kaikkial­la täysin pakolli­nen, joten ne jot­ka sitä halu­a­vat väl­tel­lä voivat sitä halutes­saan yrit­tää väl­tel­lä. Toisin sanoen, rokotekat­tavu­us ei vält­tämät­tä nouse niin kat­tavak­si kuin oikeil­la suo­ril­la pakkokeinoilla.

  (2) Edel­liseen liit­tyen, pas­si­jär­jestelmä kan­nus­taa roko­tuk­ses­ta kieltäy­tyviä eristäy­tymään muun yhteiskun­nan kaikesta toimin­nas­ta, mikä ei var­masti ole hyvä asia. Vielä huonom­pi asia se on pitkäl­lä aikavälil­lä jos korona ja siten myös pas­si jää mei­dän murheek­semme iki­a­joik­si 1889 viruk­sen tavoin. Saman kolikon kään­töpuole­na passin ole­mas­sao­lo kan­nus­taa taval­lisia ihmisiä kyt­täämään kans­saih­mis­ten­sä passe­ja. Yllä­tyk­sek­seni hyvin moni ihmi­nen odot­taa innois­saan mah­dol­lisu­ut­ta tarkas­taa lähim­mäis­ten­sä koron­a­passe­ja jokaises­sa kissan­ris­tiäis­ti­laisu­udessa riip­pumat­ta laki­in kir­joite­tu­ista ehdoista mil­loin sitä pitäisi käyt­tää. Ei ole kovin hohdokas­ta län­si­maisen demokra­t­ian kansalais­va­pauk­sille jos sel­l­ais­es­ta käytök­ses­tä tulee passin myötä ei ain­oas­taan hyväksyt­tävää, mut­ta myös kannustettavaa.

  (3) Edel­liseen liit­tyen, pas­si­jär­jestelmälle ei tai­da olla minkään­laista hyvin määritel­tyä ehtoa jos­sa sen käytöstä voitaisi­in luop­ua. Tot­ta kyl­lä, laki on kir­joitet­tu ole­maan voimas­sa määräaikaises­ti, mut­ta ei tai­da olla mitään erikoista peri­aatet­ta jon­ka mukaan sitä ei voitaisi uusia jos se sil­loin tun­tuu hyödyl­liseltä. Jos pas­si jää pysyväk­si ja tule­vaisu­udessa koronas­ta tulee lievem­pi ongel­ma, niin pitääkö pas­si­jär­jestelmään loogisen tas­a­puolisu­u­den nimis­sä lisätä tule­vaisu­udessa muitakin tartuntatauteja?

  (4) Pas­si­jär­jestelmässä merkit­tävää julkisen val­lan käyt­töä ulkois­te­taan yksi­ty­isille toim­i­joille. (Miet­tikää jos asevelvol­lisu­u­den suorit­tamista ja sitä pakoile­via vahdit­taisi­in niin että kaikissa liikku­misvä­lineis­sä junista bus­sei­hin lipun­tarkas­ta­jan pitäisi kysyä kaik­il­ta var­muu­den vuok­si soti­las­pas­sia tai vapau­tus­todis­tus­ta. Koron­a­pas­si­jär­jestelmä toki on perustel­tu niin että tar­tun­nat lev­iävät baareis­sa, mut­ta kansalaisen näkökul­mas­ta rajoite on vähän samantapainen.) 

  (5) Sisäisen liikku­misen proo­puskat tuo­vat esteet­tis­es­ti ja mah­dol­lis­es­ti eet­tis­es­ti mieleen hie­man toisen­laiset yhteiskun­nat. Kohdan (1) valvon­nan voisi saa­da var­masti täy­del­lisen veden­pitäväk­si, mut­ta se vaatii kat­tavam­paa totaal­lista valvon­taa kuin edes enti­sa­jan total­i­taris­ti­sis­sa val­tiois­sa onnistui.

  Demokraat­tises­sa sys­tee­mis­sä on annet­tu kansane­dus­ta­jille oikeus tehdä raju­jakin päätök­siä joil­la kävel­lä vähem­mistön yli. Joskus saat­taa olla parem­pi käyt­tää myön­net­tyjä val­tuuk­sia täysimääräis­es­ti ja tehdä ker­tarykäi­syl­lä päätös, kun­han päätös on huolel­lis­es­ti mietit­ty ja tarkkara­jainen (pakol­lis­es­ta roko­tuk­ses­ta kieltäy­tymistä toimi­val­tainen vira­nomainen määrää lais­sa määritel­lyt sank­tiot), sen sijaan että tehdään paljon pieniä ad hoc päätök­siä joil­la yritel­lään taivutel­la ihmisiä oikean­laiseen käytök­seen. Näin luo­daan sys­tee­mi, jolle kiinalaiset nau­reskel­e­vat par­taansa miet­tiessään kuin­ka syvää kun­nioi­tus­ta län­si­maalaiset tun­te­vatkaan oikeusval­tio­ta ja ihmisoikeuk­sia kohtaan.

  Lopuk­si: jos ker­ran korona on tulos­sa jäädäk­seen, ja jos ker­ran tosi­a­sioiden hyväksymi­nen on viisauden alku, niin sit­ten pitää tode­ta vaik­ka rokot­teil­la ja pas­si­jär­jestelmil­lä tehtäisi­in mitä, ter­vey­den­huolto ylikuor­mit­tuu tule­vaisu­udessa usein. Jos ottaa asen­teek­si että val­tio­val­lan on tarkoi­tus palvel­la kansalaisia eikä kansalais­ten palvel­la val­tio­val­lan suun­nitelmia, niin tärkein kysymys ei ole kuin­ka pas­si­jär­jestelmä saadaan niin kat­tavak­si että ihmiset sairas­tu­maan ter­vey­den­huolto­bud­jet­ti­in sopi­vas­sa aikataulus­sa. Tärkein kysymys on, onko ter­vey­den­huolto­jär­jestelmälle annet­tu riit­tävät resurssit huole­htia kansalai­sista keskel­lä pan­demi­aa, ja onko val­tio­val­ta toimin­ut muuten asian­mukaises­ti taudin lev­iämisen estämiseksi. 

  Pas­si­jär­jestelmässä on toki sel­l­ainen hal­li­tuk­sen kannal­ta kätevä puoli, että val­tio­val­lan epäon­nis­tu­misille löy­tyy joukko sopivia syn­tipukke­ja joi­ta kansalaisia kan­nuste­taan vihaa­maan ja joille voidaan kek­siä vaa­dit­tavak­si kaiken­laisia ran­gais­tuk­sia. Samaan aikaan pas­si­jär­jestelmän tosi­asialli­nen “kan­nustin­vaiku­tus” eli seu­raa­muk­set ovat niin lep­su­ja, että niistä huoli­mat­ta rokot­ta­mat­to­mia on jatku­vasti tarpeek­si jot­ta virus leviää.

  1. Ei pas­si olisi käytössä ikuis­es­ti, vaik­ka kukaanm ei enää ottaisi roko­tus­ta ja viak­ka virus jäisi kiertämään. Rokot­ta­mat­tomat sairas­tuy­i­si­vat hitaas­sa tahdis­sa niin, että parin vuo­denku­lut­tua pas­sia ei enää tarvit­taisi. Kos­ka moni var­maankin pää­tyy otta­maan roko­tuk­sen, läpi­menoai­ka lyhe­nee alle kah­teen vuoteen.

   1. Nyt taas vaikut­taa siltä ettei las­ke­ta sen mukaan että rokote­tut tar­tut­ta­vat läh­es yhtä hyvin kuin rokot­ta­mat­tomat. Siitä on tehty jo niin mon­ta tutkimus­ta eloku­us­ta läh­tien että sen pitäisi olla yleisti­etoa tässä vai­heessa. Jostain syys­tä sitä vaan kiis­tetään (tai ei ainakaan tunnisteta).

    Ja jos las­ke­taan sen varaan niin koron­a­passin rajoituk­set pitäisi itse asi­as­sa koskea rokotet­tu­ja, etteivät he pää­sisi tar­tut­ta­maan rokottamattomia. 😀

    Jos markki­noille jos­sain vai­heessa tulee ster­il­isoi­va rokote (joka siis estää tar­tun­to­ja) niin koron­a­pas­sil­la olisi (teo­ri­as­sa) tehokas keino estää tar­tun­to­ja (jos sivute­taan “seg­re­gaa­tioon” liit­tyvät ongelmat).

    Tässä vai­heessa ain­oa hyvä strate­gia on, kuten alus­ta, suo­jel­la riskiryh­miä (taval­la tai toisel­la). Koron­a­pas­sista on tähän ehkä *mar­gin­aalis­es­ta* hyö­tyä, mut­ta väit­täisin että yhteiskun­nal­liset ongel­mat ovat selvästi suurem­pi hait­ta. Plus kaik­ki (kuten minä, ter­ve kolmekymp­pinen) jot­ka eivät enää näe loogista syy­ta ottaa kol­mat­ta rokotet­ta, mihin koron­a­passin kaut­ta nyt yritetään pakottaa.

   2. Ja jos las­ke­taan sen varaan niin koron­a­passin rajoituk­set pitäisi itse asi­as­sa koskea rokotet­tu­ja, etteivät he pää­sisi tar­tut­ta­maan rokottamattomia. 

    Jotain logi­ikkaa nyt sen­tään. Jos on ole­mas­sa kak­si ryh­mää, jot­ka on eris­tet­tävä toi­sis­taan, 600 000 rokot­tam­a­ton­ta ja 4,2 miljoon­aa rokotet­tua, kum­man ryh­män pitää jäädä koti­in? Varsinkin kun rokot­ta­mat­tomat ovat aiheut­ta­neet haavoit­tuvban ase­mansa oma­l­la päätöksellään. 

    On tot­ta, että roko­tus ei suo­jaa tar­tunnal­ta ja rokotet­tu voi levit­tää tau­tia siihen itse san­ot­tavam­min sairas­tu­mat­ta. Tosin rokotet­tyu levit­tää sitä olen­nais­es­ti epä­to­den­näköisem­min kuin rokot­tam­a­ton. Olen­naista roko­tuk­sis­sa on kuitenkin suoa vakaval­ta taudil­ta. Jot­ta epi­demia ei tukkisi sairaaloi­ta, teho-osas­to­ja ja kre­ma­to­ri­oi­ta, on hidastet­taa sitä tah­tia, jol­la rokot­ta­mat­tomat sairas­tu­vat. He tule­vat kaik­ki saa­maan tar­tun­nan. Tosin osa heistäkin oireettomana.

   3. Ensik­si voisi sanoa että kun epi­demi­aa on kestänyt kak­si vuot­ta, toiset kak­si vuot­ta on myös aika pitkä aika.

    Mut­ta ei kai pas­sista luop­umis­es­ta antaa mitään täyt­tä vaku­u­tus­ta? Ennen koron­aa influ­enssaepi­demia oli joka vuosi (oikein paho­ja influ­enssi­aepi­demioi­ta ollut muu­ta­man vuosikymme­nen välein). En ole epi­demi­olo­gi, mut­ta var­teenotet­tavin mah­dol­lisu­us on että korona jää samoin sään­nöl­lisek­si tois­tu­vak­si epi­demi­ak­si, jon­ka vakavu­usaste on jos­sain influ­enssan ja delta-vari­antin väli­maas­tossa, toiv­ot­tavasti kai lähempänä influ­enssaa. Influ­en­sas­ta kier­si sään­nöl­lisen epäsään­nöl­lis­es­ti ikäviä tai hyvin ikäviä ver­sioi­ta (hyvin ikävät toki vuosikym­menten viiveel­lä). Ei kai koron­aviruk­ses­sa ole mitään sel­l­aista joka estäisi vas­taavaa muuntumiskykyä?

    Ja mikään ei takaa että tämä yksi koron­avirus olisi ain­oa lähi­t­ule­vaisu­u­den pan­demia. Kiinalaiset pani­vat paljon eläin­mar­ket­te­ja mata­lak­si, mut­ta kuka tietää kuin­ka pysyvästi, ja zoo­nol­o­gisia hyp­päyk­siä saat­taa tapah­tua muualla.

    Mielestäni pakolli­nen roko­tus olisi parem­pi keino saavut­taa kaik­ki tavoit­teet mitä koron­a­pas­sil­la halu­taan saavut­taa ja luul­tavasti parem­min: Kumpi vaikut­taa laa­jem­min nihkeästi roko­tuk­si­in saa­pu­vi­in, aja­tus että jos­sain baaris­sa saate­taan ehkä kysytään koron­a­pas­sia vai viralli­nen val­tion määräys saa­pua rokotet­tavak­si x. päivä n‑kuuta klo zz? 

    Ja kuten aikaisem­mas­sa viestis­säni esitin, mielestäni pakko­roko­tus olisi myös yhteen­sopi­vampi sen kanssa miten demokraat­tista pakko­val­taa oikeusval­tios­sa pitäisi käyt­tää: Tode­taan ja tehdä päätös että tässä asi­as­sa yleinen etu menee yksit­täis­ten kansalais­ten henkilöko­htaisen vapau­den yli. Tulisi siis tarkkara­jainen päätös miten yleistä etua tulee tehokkaasti ajet­tua niin että vapaus­loukkaus olisi mah­dol­lisim­man rajat­tu eikä mene erit­täin tärkeinä pidet­ty­jen oikeuk­sia yli. 

    On todet­tu, että rokot­teet ovat tur­val­lisia ja ne ovat tur­val­lisia. Kahdes­ta pakko­roko­tus­pi­ik­istä olisi siis vähän hait­taa. Jos yhteiskun­ta vaatii kaik­il­ta rokot­tau­tu­mista, on asial­lista että yhteiskun­ta esit­täisi suo­rasanaisen vaa­timuk­sen eli lail­lisen määräyk­sen roko­tuk­sen han­kkimis­es­ta ja määräisi mikä on lailli­nen ran­gais­tus määräyk­sen nou­dat­ta­mat­ta jät­tämis­es­tä. (Nykyaikaises­sa euroop­palaises­sa oikeuskäytän­nössä sen jäl­keen samas­ta asi­as­ta ei pitäisi voi­da esit­tää uusia ran­gais­tuk­sia, kuten koko kansa oppi taan­noin EU-oikeustapauk­ses­ta jos­sa verot­ta­ja oli määrän­nyt veronkiertäjille ran­gais­tus­lu­on­teisia veroseuraamuksia.) 

    Jos taas kyse on siitä, että joku tiet­ty henkilö tode­taan henkilöko­htais­es­ti vaar­al­lisek­si kos­ka hän levit­tää vaar­al­lista tar­tut­tavaa tau­tia, sitä varten on lais­sa karan­teenipykälät. Niitä mah­dol­lis­es­ti sit­ten ehkä pitää pan­demi­akoke­muk­sen jäl­keen päivit­tää. Mut­ta maal­likkona ymmär­rän että ennen pan­demi­aa pakkokeinopy­kälil­lä tavoitelti­in karan­teenin tehokas­ta toimeen­pano ilman mitään ylimääräistä ran­gais­tus­lu­on­net­ta. Esimerkik­si karan­teenista johtu­va tulon­mene­tys­tä varten on lais­sa säädet­ty tartuntatautipäivärahasta.

   4. Jotain logi­ikkaa nyt sentään.

    Joo älä tak­er­ru tuo­hon, laitoin emo­jin sinne syys­tä, ehkä oli tyh­mää kir­joit­taa ollenkaan. Point­ti­na oli tosin se etten näe suo­ranaista hyö­tyä tähän jakoon:

    Jos on ole­mas­sa kak­si ryh­mää, jot­ka on eris­tet­tävä toi­sis­taan, 600 000 rokot­tam­a­ton­ta ja 4,2 miljoon­aa rokotet­tua, kum­man ryh­män pitää jäädä kotiin?

    Mik­si täy­tyy vali­ta? Mik­sei kaik­ki 4,8 miljoon­aa voisi jäädä kotiin?

    On tot­ta, että roko­tus ei suo­jaa tar­tunnal­ta ja rokotet­tu voi levit­tää tau­tia siihen itse san­ot­tavam­min sairastumatta.

    Okei, hienoa ainakin että tun­nu­s­tat sen.

    Ei min­ul­lakaan ole opti­maal­ista strate­giaa tämän hoita­miseen (ja väit­täisin ettei kenel­läkään), tun­tuu vaan enem­män ja enem­män siltä että tämä koron­a­pas­si on type­rä idea, yht­enä syynä sik­si kos­ka sitä markki­noidaan väärin perustein. Jotkut esim. usko­vat että Marinin baari-illas­sa (hänet itse mukaan lukien) ei ollut mitään ongel­maa kos­ka “hänet oli rokotettu”.

    Tosin rokotet­tu levit­tää sitä olen­nais­es­ti epä­to­den­näköisem­min kuin rokottamaton.

    Hmm. Mik­si päät­telet näin? Tuo olisi osin tot­ta jos ajateltaan siltä kannal­ta että rokot­ta­mat­tomat ovat jotenkin vähem­män vas­tu­un­tun­toisia ja tekevät ihan mitä lystäävät. Mut­ta onko tämä tosin oikea olet­ta­mus? En usko. Ja jos kat­soo päämin­is­terin touhu­ja niin… Koron­a­passin myötä (ja “ohjeis­tuk­sien” mukaan) ihmiset lähtevät baari­in aamumyöhön saak­ka ja tämähän vaan tulee lisäämään tar­tun­to­ja, eikä vähen­tämään niitä.

    Olen­naista roko­tuk­sis­sa on kuitenkin suoa vakaval­ta taudil­ta. Jot­ta epi­demia ei tukkisi sairaaloi­ta, teho-osas­to­ja ja kre­ma­to­ri­oi­ta, on hidastet­taa sitä tah­tia, jol­la rokot­ta­mat­tomat sairas­tu­vat. He tule­vat kaik­ki saa­maan tar­tun­nan. Tosin osa heistäkin oireettomana.

    Täysin samaa mieltä. Jotenkin pitäisi saa­da rokote­tuk­si he jot­ka ovat riskiryh­mis­sä, tai saa­da hei­dän altistu­misia vähen­net­tyä. Olen­nainen kysymys tässä on se onko koron­a­pas­sista enem­män hyö­tyä kuin haittaa.

    Emme­hän myöskään pakote­ta läske­jä lai­h­du­tusku­ureille vaik­ka me joudumme mak­samaan hei­dän hoidois­taan (korona tai ei). Tämä on osa mei­dän yhteiskun­tamme — jos joku rakas­taa syömistä niin antakoot syödä. Kaikil­la meil­lä on var­maan paheemme. Jos joku halu­aa tais­tel­la koron­aa vas­taan oma­l­la immuu­ni­jär­jestelmäl­lä niin se on hei­dän oma asiansa.

    Ja jos tarpeek­si moni rokot­ta­mat­tomista joutu­vat sairaalaan niin kyl­lä ne juorut ja jutut lev­iävät. Nyt meil­lä on kym­menkun­ta ihmistä teho­hoi­dos­sa ja heistä ei kovin moni ole nuori ja ter­ve. Las­ten ja nuorten pakot­ta­mi­nen on jär­jetön­tä, kuten ter­vei­den aikuisten.

   5. Mik­si täy­tyy vali­ta? Mik­sei kaik­ki 4,8 miljoon­aa voisi jäädä kotiin?

    Siis niin kuin sol­i­daarisu­ud­es­ta rokot­ta­mat­to­mia kohtaan. Mityä hyö­työ siitä on rokot­ta­mat­tomille. Rokot­ta­mat­tomankoti­in jäämis­es­tä on noin 20 ker­taa enem­män hyö­tyä kuin rokote­tun kori­in jäämis­es­tä, mut­ta hait­ta ja har­mi molem­mil­la yhtä suuri. SDik­si on 20 ker­taa perustel­lumpaa, että rokote­tut ja vain he joutu­vat jäämään kotiin.

   6. SDik­si on 20 ker­taa perustel­lumpaa, että rokote­tut ja vain he joutu­vat jäämään kotiin.

    Mis­tä tuo 20x on peräisin? Jos jakaisit läh­teesi niin voitaisi­in ainakin olla samoil­la lähtölinjoilla.

   7. Mis­tä tuo 20x on peräisin? Jos jakaisit läh­teesi niin voitaisi­in ainakin olla samoil­la lähtölinjoilla

    Läh­teenä ovat THL:ssä tehdyt laskel­mat. Ikä­vakioima­ton riki on noin 14-ker­tainen ja ikä­vakioitu noin 20-ker­tainen. Ikä­vakioima­ton on help­po laskea. Sairaan­hoitoon joutuneista 70 kokon­aan % rokot­ta­mat­to­mia, vaik­ka heiä on vain 14 % väestöstä.
    70/14/(86/30) = 14,3. Kun ote­taan huomioon ikä­jakau­ma, rokote­tut ovat keskimäärin nuorem­pia, saamme ker­toimek­si 20. Jos ottaisimme lisäk­si huomioon ter­veystiedot, pää­sisimme ilmeis­es­ti vielä paljon korkeam­paan luku­un, sil­lä sairaalaan joutuneille rokote­tu­il­la on yeen­sä jokin voimakas altista­va terveysongelma.

  2. Salosen­saaren peruste­lut ker­taruti­nas­ta ainaisen kit­inän sijaan kuu­losta­vat vaku­ut­tavil­ta. Pakko­roko­tus, kun­non sakot rokot­ta­mat­to­muud­es­ta sekä palkkio­ra­haa täy­destä sar­jas­ta, olisiko se siinä? Vai johtaako tämä läh­estymistapa lop­ut­tomi­in oikeustaostelui­hin ja asian vatvom­isen joka ihmisel­lä oikeusasteella?

   Min­ua ei tässä vai­heessa epi­demi­aa enää kiin­nos­ta, mitä rokot­ta­mat­tomat miet­tivät. Halu­an vain, että ter­vey­den­huolto saadaan taas toim­i­maan, keino­ja kai­h­ta­mat­ta. Oli­pa se sit­ten pakko­roko­tus, pas­si kaikkialle tai yksinker­tais­es­ti rokot­ta­mat­tomien hoita­mat­ta jät­tämi­nen, kaik­ki käy, kun­han svain toimii.

   1. Esimerkeistä puut­tuu keinona ter­vey­den­hoidon refor­mi. Turhan työn ja turhien pätevyys­vaa­timusten kar­simi­nen, tarvit­taes­sa lisä resursse­ja. Myös eutanasian lail­lis­t­a­mi­nen voisi vapaut­taa resursse­ja. Väitän että se olisi tehokkain ja toimivin ratkaisu.

 35. Tek­isi mieli edi­toi­da edel­lis­es­tä kom­men­tista eräitä nopeasti kir­joit­taes­sa syn­tyneitä kielel­lisiä köm­pe­lyyk­siä, mut­ta eiköhän ajatuk­sen ydin kuitenkin tule selville.

 36. Nyt näyt­tää siltä, että koron­a­pas­si­vaa­timus tuk­ki pääkaupunkiseudun julkisen sek­torin koronat­es­tauk­sen niin, että se lop­ul­ta joudut­ti­in sulke­maan myös koronaoireisil­ta, jot­ta edes riskiryh­mät ja sote-henkilöstö pää­sevät testei­hin. Jot­ta rokot­tam­a­ton on päässyt rav­in­to­laan tai vaikka­pa kon­sert­ti­in, on tämän pitänyt käy­dä hake­mas­sa aina tuore koronat­esti­t­u­los. Koron­a­passin käyt­tööno­ton jäl­keen koronat­estika­p­a­siteet­ti lop­pui pääkaupunkiseudul­ta kesken. Tuo­ta vaiku­tus­ta koron­a­passien osalta ei etukä­teen tun­nis­tet­tu mis­sään vaiku­tusarvioista, minkä itse näin. Nyt ei sit­ten ennen joulua moni oireinenkaan tiedä, onko korona vai eikö ole, saati oireet­tomat, jon­ka myötä koron­aisia voi koh­da­ta sit­ten mis­sä tahansa ilman, että taudin kan­ta­ja itsekään saa asi­as­ta tietoa — ellei ole varaa yksi­ty­isi­in testei­hin. Koronat­es­taus jäi parem­pi­varais­ten ihmis­ten etuoikeudeksi.

  1. Kotiteste­jä saa (tai sai ainakin lokaku­us­sa) Lidlistä 5 kpl 25€.

   1. Kyl­lä. Jol­la on varaa, voi nyt tes­ta­ta koronati­lanteen­sa kotitestil­lä vaik­ka joka päivä. 5 euron päivähin­nal­la päivit­täi­nen tes­taus mak­saa 150 euroa. Eli 1800 euroa vuodessa. Esim. neljän hen­gen per­heessä se tarkoit­taisi 7200 euroa vuodessa. Tosin kotitestien hin­natkin tull­e­vat vielä alas. Viral­li­sista testeistä laskute­taan yhä ilmeis­es­ti noin 300 euroa per testi yhteiskun­taa. Yksilön kannal­ta ne testit ovat kuitenkin voineet olla veloituksettomia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.