Neljäs aalto on pysäytettävä

Epi­demi­an piti olla ohi, kun roko­tuskat­tavu­us ylit­tää roko­tuk­sen ottanei­den osalta 80 %. Se on nyt ylit­tänyt, mut­ta epi­demi­an neljäs aal­to jyl­lää voimis­saan. Tätä aal­toa kut­su­taan neljän­nek­si euroop­palais­ten tilas­to­jen mukaan, vaik­ka se suo­ma­lais­ten tilas­to­jen mukaan se on oikeas­t­aan jo viides.

Epi­demia jyl­lää muual­lakin Euroopas­sa. Erit­täin pahana Sak­sas­sa, jos­sa oli eilen 65 000 tar­tun­taa, mikä vas­taisi meil­lä non 5 000 tar­tun­taa. Meil­lä oli ”vain” 1 259, joka on koko pan­demi­an suurin nor­maali päivit­täi­nen tar­tun­tamäärä. Nor­maalil­la tarkoi­tan sitä, ettei suuri luku johdu edel­lis­ten päivien kirjaamisvirheistä.

Deltavari­antin olois­sa rokote ei suo­jaa tar­tunnal­ta eikä estä sik­si levit­tämästä tau­tia. Suurim­malle osalle rokote­tu­ista tar­tun­ta on hyvin lievä – mon­elle jopa huo­maam­a­ton – mut­ta voi se rokote­tullekin olla vaar­alli­nen. Mitat­tuna sairaala­hoidon tarpeel­la, rokot­ta­mat­tomien ris­ki on 19-ker­tainen ver­rat­tuna samanikäisi­in rokotet­tui­hin ja vielä paljon isom­pi, jos vakioidaan iän lisäk­si myös altista­vat sairaudet.

HUS:ssa joudu­taan lykkäämään elek­ti­ivisiä (suun­nitel­tu­ja, ei aku­ut­te­ja) leikkauk­sia, kos­ka teho­hoitoka­p­a­siteet­ti ei riitä. Minus­ta tämä on ker­takaikkises­ti väärin. Poti­las voi kuol­la leikkauk­sen viivästymisen takia ja tämä kaik­ki vain, kos­ka joitain ei huvi­ta ottaa rokotet­ta, vaan halu­a­vat kokea  aidon taudin mah­dol­li­sine tehohoitoineen.

Ennen reagoitíin paljon vähemmästä

Rek­isteröi­ty­jen tar­tun­to­jen määrä on paljon suurem­pi kuin kevääl­lä 2020, jol­loin sul­jet­ti­in koulut ja koko Uusi­maa. Se on nyt vähän pienem­pi kuin maalisku­us­sa 2021, jol­loin lykät­ti­in kun­nal­lis­vaale­ja ja kun rav­in­to­lat oli­vat kiin­ni. Tosi­asialli­nen tar­tun­tamäärä on ilmeis­es­ti selvästi suurem­pi kuin maalisku­us­sa, sil­lä sil­loin tes­tat­tin paljon enem­män. Nyt rokotet­tu­ja ei tes­ta­ta, ellei näil­lä ole selviä oire­i­ta. Sik­si emme saa kiin­ni läh­eskään kaikkia tartuntoja.

Tar­tun­to­jen määrä on kas­vanut log­a­r­it­mi­asteikol­la suo­ravi­ivais­es­ti puo­len­toista kuukau­den ajan Uudel­la­maal­la ja muual­la maas­sa kol­men viikon ajan. Tästä saa viiv­ot­in­ta käyt­täen aika ikävän ennus­teen, noin kaksinker­tais­tu­misen kuukaudessa. Viiv­oti ennus­teet eivät ole kovin päte­viä, mut­ta aika pahal­ta näyt­tää myös, kun kat­soo mui­ta mai­ta, Balt­ian mai­ta sekä esimerkik­si Nor­jaa, Tan­skaa ja Sak­saa – Itä­val­las­ta puhu­mat­takaan. Niiden tie näyt­tää ole­van mei­dänkin tiemme.

Sairaan­hoitoa vaa­tivia on nyt enem­män kuin koskaan. Kos­ka sairaan­hoitoa tarvit­se­vista 70 % on rokot­ta­mat­to­mia, vaik­ka hei­dän osuuten­sa väestöstä on vain 14 %, voimme laskea, että rokot­ta­mat­toman toden­näköisyys joutua koro­nan takia sairaalaan on nyt viisi ker­taa suurem­pi kuin se on ollut koskaan pan­demi­an aikana.

Olisi siis hyvä tehdä jotain ja mielu­um­min heti. Mei­dän pitäisi palaut­taa ainakin ne rajoituk­set, jot­ka oli­vat sil­loin, kun epi­demia oli koko väestöä ajatellen yhtä suuri kuin nyt. Se tarkoit­taa todel­la ankaria rajoituksia.

Jos kat­somme ilmaan­tu­vuuk­sia rokot­ta­mat­tomas­sa väestössä, se lie­nee moninker­tainen koko väestöön näh­den eli moninker­tais­es­ti sen, mitä se ollut pahimp­ina aikoina.

Sik­si minus­ta on palat­ta­va koko yhteiskun­nan läh­es täy­del­liseen sulku­un, mut­ta sen tulee koskea vain niitä, joil­la ei ole koron­a­pas­sia. Rokote­tut eivät ker­takaikkises­ti suos­tu ylimääräisi­in rajoituk­si­in pelkästä sol­i­daarisu­ud­es­ta rokot­ta­mat­to­mia kohtaan. Sol­i­daarisu­u­den tun­tu on suo­raan sanoak­seni aika vähäinen.

Itä­val­las­sa rokot­ta­mat­tomat on pan­tu läh­es ulkon­ali­ikku­miskiel­toon. Ran­skas­sa ulos saa men­nä, mut­ta sisään pääsee ilman koron­a­pas­sia vain ruokakaup­paan. Ran­skan tie olkoon mei­dänkin tiemme.

Analyysini tilanteesta

Varoi­tan, että en ole lääkäri vaan tilastotieteilijä

Min­un ana­lyysi­ni on, ettei roko­tus anna kun­non suo­jaa tar­tun­taa vas­taan. Vaik­ka suo­ja on 80-pros­ent­ti­nen, kon­tak­tien määrä on var­maankin viisinker­tais­tunut, joten virus lev­iää yhtä hyvin kuin ennen roko­tuk­sia. Rokote­tu­ille tämä ei ole kovin vaar­al­lista. Vaka­van taudin toden­näköisyys on siis 1/19 rokot­ta­mat­tomien toden­näköisyy­destä. Olen­naista on, ettei roko­tus tuo­ta lau­ma­suo­jaa eli rokot­ta­mat­tomat eivät pääse tur­vaan sil­lä, että muut on rokotettu.

Juuri nyt rokot­ta­mat­toma­lle tar­tun­nan toden­näköisyys on suurem­pi kuin koskaan. Rokot­ta­mat­tomien pitäisi pysyä kotona.

Ennus­teeni on, ettei virus katoa koskaan, vaan jää pyörimään kuten puolen tusi­naa muu­ta koron­avirus­ta, jot­ka ovat nyt jo aika har­mit­to­mia. Tämän ennus­teen kanssa en ole mitenkään yksin.

Yksi näistä nyky­isin har­mit­tomista koron­aviruk­sista koki ensi esi­in­tymisen­sä vuon­na 1889, jol­loin se tap­poi miljoona euroop­palaista. Sen jäl­keen se jäi pyörimään. Kun sen on ker­ran sairas­tunut, tar­tun­ta on läh­es har­mi­ton. Jokaiselle kuitenkin ensim­mäi­nen ker­ta on ensim­mäi­nen. Jos sen saa lapse­na, suur­ta hait­taa ei ole.. Sen jäl­keen imuu­nipuo­lus­tusjär­jestelmä osaa tämän viruksen.

Myös COVID-19-taudin ensim­mäi­nen tar­tun­ta on vaar­alli­nen, jos sen saa aikuise­na ja seu­raa­vat pääsään­töis­es­ti har­mit­to­mia, joskaan eivät kaikille.

Rokot­ta­mat­tomat otta­vat todel­la suuren riskin.

Rokote­tutkin tule­vat saa­maan tar­tun­nan. Pitäisikö siitä olla huolis­saan? Jos on pakko olla huolis­saan jostain, olisin huolis­sani influ­enssas­ta, joka on juuri voimis­tu­mas­sa. Minä haen roko­tuk­sen sitäkin vastaan.

 

 

64 vastausta artikkeliin “Neljäs aalto on pysäytettävä”

 1. “Sik­si minus­ta on palat­ta­va koko yhteiskun­nan läh­es täy­del­liseen sulku­un, mut­ta sen tulee koskea vain niitä, joil­la ei ole koronapassia.”

  Jot­ta tuos­sa olisi mitään logi­ikkaa, niin esit­tämäsi sulun tulisi koskea vain niitä joil­la on todel­li­nen vaara joutua sairaala­hoitoon. Eli perus­sairai­ta, iäkkäitä sekä selvästi yli­pain­ois­ia. (Tuos­ta yli­pain­os­ta riskitek­i­jänä ei jostain syys­tä puhuta.) Rokot­ta­mat­tomista muil­la tau­ti on lievä nor­maali flun­ssa jos sitäkään.

  Ja jot­ta ehdo­tuk­sesi olisi enem­män kat­ta­va pitäisi sulun lisäk­si koskea myös niitä rokotet­tu­ja joil­la on yleen­sä ikän­sä ja muiden sairauk­sien­sa vuok­si selvästi alen­tunut immu­ni­teet­ti ja yleen­säkään minkään influ­enssan sietokyky.

  No tuleeko tapah­tu­maan? Ei kos­ka perus­tus­lain taakse piiloutu­vat “asiantun­ti­jat” estävät järkevän päätöksenteon. 

  Ja mikä on logi­ik­ka las­ten rokot­tamises­sa? Levit­tävät tau­tia vai? No niin levit­tävät rokote­tutkin. Las­ten kohdal­la ris­ki rokot­tei­den mah­dol­li­sista pitkäaikaishaitoista (joista kenel­läkään ei voi olla vielä tietoa) on korostunut.

 2. Vain roko­tus­pakko aut­taa, vap­pae­htoisu­us ei toi­mi kun yhteiskun­ta on pirstaloitunut ja kukin seu­raa mitä uutiskanavaa seu­raa. Kaik­ki ei ole enää val­tion uutiskanavien varas­sa kuten kahdekssnkym­men­lu­vul­la. Nykyään ”fak­tat” kun voi itse kek­siä mieleisiksi. 

  Tai ei rokotet­ta ei palkkaa eikä tukia?

  1. Samaa mieltä. Tarpeek­si kauan on annet­tu aikaa ottaa rokote vapaae­htois­es­ti, nyt on aika näyt­tää pakkoa.

 3. Suurin osa rokot­ta­mat­tomista on pikku­lap­sia jot­ka ei joudu sairaalaan. Joten kai se rokot­ta­mat­tomista sairaalaan joutu­va pros­ent­tio­su­us on vieläkin suurem­pi ver­rat­tuna rokot­ta­mat­tomi­in. Ja onko ne rokote­tut jot­ka on sairaalas­sa jonkun perus­taudin heikentämiä ?

 4. Gibral­tar osoit­taa ettei 100 pros­ent­ti­nen rokotekat­tavu­udel­la (itse asi­as­sa 140% kos­ka rokot­ta­vat myös vierastyöläiset) sairaalat täyt­tyvät silti, tau­ti­ti­lan­nen siel­lä on pahempi kuin ker­taakaan aiem­min. Rokot­teel­la lau­ma­suo­ja ei ole saavutet­tavis­sa, aivan kuten Islanti­lainen pääepi­demi­olo­gi tote­si kuukau­sia sitten.

  On käynyt selväk­si miten huono idea rokotepas­si oli, ihmiset luuli­vat että kun­han on rokotepas­si kädessä ei ole enää mitään väliä miten käyt­täy­tyy, ja saipas samal­la oikein luvan kanssa vain­o­ta huonom­piaan. Kukaan ei uskonut että kun­han piik­istä on kulunut hiukan aikaa nekin levit­tävät tar­tun­nan yhtä lail­la siinä mis­sä rokot­ta­mat­tomatkin. Enkä usko että kovin kauan mei­dän tarvitse odot­taa kunnes rokotet­tu­jen osu­us sairaalois­sakin ohit­taa rokot­ta­mat­tomat. Kuten Gibral­taris­sa niin viikko takaperin kuun­telin haas­tat­telun Gen­tiläis­es­tä lääkäristä joka selit­ti että niiden tehoosas­tol­la ole­vista poti­laista 100% on rokotettuja. 

  Täl­lä en halua kan­nus­taa olla otta­mat­ta rokotet­ta, vaan yritän saa­da ihmiset ymmärtämään että rokotet­tu­jen ja rokot­ta­mat­tomien vas­takkainaset­telul­la ei voite­ta mitään!

  Luon­nol­lisel­la immu­ni­teetil­la sitä lau­ma­suo­jaa saadaan. Ja kyl­lä, kuolemat eivät häviä mihinkään, ei edes vaik­ka korona ei olisi ole­mas­sakaan, se on osa elämää eikä muu­ta voi kun sitä hyväksyä. Ja toiv­ot­tavasti tämä hyväksyn­tää tapah­tuu ennen kuin yhteiskun­nat on pis­tet­ty täysin palasik­si eikä kel­lään ole mitään oikeuk­sia enää jäljellä.

  1. Mainit­tu Gen­tin tilanne (100% teho­hoitopoti­laista rokotet­tu­ja) ker­too siitä, että roko­tuk­set ovat eden­neet pitkälle. 

   10.11. MTV:n julkaise­mas­sa THL:n Mika Salmisen haas­tat­telus­sa tuoti­in esille, että HUS-alueel­lakin osa koron­a­posi­ti­ivi­sista sairaalapoti­laista on sairaalas­sa jonkin muun syyn kuin koro­nan joh­dos­ta. Koro­nan oireet ovat jutun mukaan monel­la hyvin lieviä. Peri­aat­teessa yksi ter­veyskeskus- tai sairaalaepi­demia siis riit­täisi räjäyt­tämään “sairaalas­sa ole­vien tuplarokotet­tu­jen koron­apoti­laiden” määrän sairaaloiden kuor­mi­tus­ta lisäämättä.

   Taustal­la on sama tilas­to­harha, jos­ta puhut­ti­in vuo­den 2020 koron­akuolemien yhtey­dessä. Jos koron­a­posi­ti­ivisek­si todet­tu muut­tomies menee oireet­tomana työ­maalle ja mene­htyy jäädessään por­raskäytävässä putoa­van pianon alle, merkit­ti­in kuolin­syyk­si koronavirus. 

   On kiin­nos­ta­va moraa­li­nen kysymys, voiko kansalais­ten elämää rajoit­taa sel­l­ais­ten henkilöi­den suo­jelemisek­si, jot­ka eivät halua tai voi ottaa koronarokotet­ta. Sama logi­ik­ka johtaisi esimerkik­si alko­holin pois­tamiseen vähit­täis­myyn­nistä, sil­lä osa väestöstä on alko­holis­te­ja tai alt­ti­ita alko­holis­mille. Myös kisso­jen ja koirien tyyp­piset lem­mikkieläimet olisi syytä kieltää, sil­lä ne voivat aiheut­taa aller­gioista kär­siville ihmisille ter­veysoire­i­ta. Ken­ties pähk­inät ja kalakin olisi syytä vetää pois myynnistä. 

   Oikeas­t­aan logi­ik­ka voisi johtaa yhteiskun­nan pysyvään sulku­un. Onhan influ­enssakin vaar­alli­nen riskiryh­mille ja lev­iää tehokkaasti ihmis­ten­väli­sis­sä kohtaamisissa.

   Mielestäni ei.

   1. Tilas­to­harha, eli kun suurem­pi osu­us väestöstä on rokotet­tu niin läpäisy­in­fek­toiden takia, rokotet­tu­jen osu­us sairaalois­sa ole­vista myös nousee. Tämä on selvä enkä käyt­tänyt Gibral­tarin tilanne tarkoituk­se­na väit­tää etteivär rokot­teil­la olisi mitään hyötyä.

    Mut­ta Gibral­tarin tilanne kuitenkin osoit­taa että rokot­teet eivät olleet toiv­ot­tua ja hehkutet­tua hopealu­o­tia, rokot­teista huoli­mat­ta sairaalat ylikuor­mit­tuvat eikä lau­ma­suo­jaa ole saavutet­tavis­sa. Joten se mitä Gibral­tar ja muut samankaltaiset alueet osoit­ta­vat minus­ta on, kuten toises­sa kom­men­tis­sa argu­men­toin, että valit­tu strate­gia on ainakin osit­tain ollut virheelli­nen, olisi pitänyt sat­sa­ta kap­a­siteetin kas­vat­tamiseen alus­ta läh­tien ja paljon hanakammin.

    Sitä on enää vaikea kiistää että näin olisi pitänyt toimia, kun ei edes rokote­tul­la kansal­la ter­vey­den­hoidon kap­a­siteet­ti riitä. Zero Covid ‑hörhöt ovat aiheut­ta­neet val­tavasti tuhoa kun sai­vat panikoitua ihmiset tuke­maan väärää strate­giaa! Niiden “kaik­ki kiin­ni niin päästään tästä eroon” ‑malli ei ikinä ollut edes mah­dolli­nen vai­h­toe­hto ja näin ollen paukut laitet­ti­in vääri­in asioihin.

 5. yritän olla lyhyt.
  kos­ka coro­n­avirus on tart­tu­va tau­ti niin ei ole yksilöoikeut­ta kieltäy­tyä rokot­teesta. jos tuo­hon “my body my choice” argu­ment­ti­in men­nään niin muiden yksilöi­den oikeus olla saa­mat­ta coro­n­avirus­ta on suurem­pi kuin kieltä­tyä rokotteesta.

  kansal­lista rokotepakkoa pitäisi harki­ta, jos ei niin onko sit­ten itä­val­ta malli.

  ran­skan malli kuu­lostaa hyvältä, rokot­ta­mat­tomat puo­likaran­teeni­in, myös muil­ta rokottamattomilta.

  kuulin juuri että rokot­tei­ta tes­tail­laan 6kk ikäisille muku­loil­la. suomes­sa rokote ikära­ja on 12v mut­ta las­ten rokot­ta­mi­nen olisi tärkeä tavoite.

  1. Rokote ei käytän­nössä tun­nu juurikaan vähen­tävän taudin lev­iämistä, joten on todel­la vaikea perustel­la rokotepakkoa sil­lä, että se jotenkin vähen­täisi muiden riskiä sairastua.

   Sairaalakuor­mi­tuk­sen perus­teel­la ehkä voitaisi­in sen­tään perustel­la, mut­ta toisaal­ta siitäkin ongel­mas­ta päästään jos sovi­taan, että rokot­ta­mat­tomat pri­or­isoidaan aina rokotet­tu­jen + muiden poti­laiden taakse hoitojonossa.

   Min­ul­la ei ole ongelmia rokot­teen oto­ssa — kak­si mod­er­naa on olka­päähän annet­tu ja odot­te­len kol­man­nen kanssa tarvet­ta, mut­ta olen silti vähän skepti­nen sen suh­teen, että saavute­taanko pakoil­la ja pain­os­tuk­sel­la hyö­tyä. Sairaalaan joutunei­den määrää ehkä saadaan vähen­net­tyä mut­ta mil­lä hin­nal­la? Itse en ainakaan kaipaa jakau­tuneem­paa yhteiskun­taa, yksilön­va­pauk­sien rajoituk­sia ja/tai sato­ja tuhan­sia katkeroitunei­ta jot­ka koke­vat, että heitä on sorrettu.

   En ole lainkaan var­ma, että se hin­ta on kan­nat­tavaa maksaa.

  2. Aika har­va argu­men­toi esimerkik­si nopeusra­joituk­sia vas­taan “my car my choice”-pohjaisesti. Yhteiskun­ta rajoit­taa myös kone­tu­lia­sei­den ja kovien huumei­den saatavu­ut­ta, hyvästä syys­tä. Veroil­moituk­ses­sakaan ei ole näkynyt kohtaa, jon­ka ruk­saa­mal­la voisi vakau­muk­sen­sa perus­teel­la pitää vero­mas­sit itsellään. 

   Yhteisön tai yhteiskun­nan jäs­en­inä luovumme aina jois­tain vapauk­sis­tamme yhteisen edun vuok­si. Ei liene näköpi­iris­sä, että oikeus sairas­tut­taa mui­ta tai evätä oman toim­intansa kaut­ta ter­vey­den­hoito sitä tarvit­sevil­ta olisi tule­vaisu­u­denkaan moraal­i­filosofi­as­sa perusteltavissa.

   1. Eli siis halu­at pysyvän lock­down­in, joka kos­kee jokaista kansalaista? Rokot­teil­la ei ole taudin lev­iämiseen vaiku­tus­ta, ihmiset sitä levit­tää kesku­udessaan. Tämä tuli todet­tua jo yllä esitet­ty­jen todis­tei­den valossa.

    Mainit­se­masi liiken­n­ev­er­taus­ta Soin­in­vaara käsit­teli 2020 kevääl­lä. Jos halut­taisi­in liiken­nekuol­mat nol­laan ja “oikeus olla kuolemat­ta liiken­teessä”, voitaisi­in ajoneu­vo­jen nopeus rajoit­taa tekni­ikan avul­la alle 30km/h ja lisätä valvon­taa. Tätä ei kuitenkaan tehdä, kos­ka ajatel­laan tiet­ty määrä onnet­to­muuk­sia, jot­ka siedetään. 

    Jos et halua vierai­ta taute­ja, älä tapaa mui­ta ihmisiä.
    Jos et halua kuol­la liiken­teessä, älä liiku autokaisto­jen lähellä.
    (Vielä) On vapaus valita.

 6. Sosi­aali- ja ter­veysalan eet­tisen neu­vot­telukun­nan pääsi­h­teeri Mai­ja Miet­ti­nen: ”Esimerkik­si vuosikym­meniä tupakoi­neet keuhkosyöpäpoti­laat saa­vat hoitoa, ja rokot­ta­mat­tomat pää­sevät teho­hoitoon. Tämä on var­maan sel­l­ainen laa­jem­pi eet­ti­nen keskustelu, että kuin­ka suuri ihmisen oman vas­tu­un pitäisi olla” (HS 19.11.2021).

  Suo­ma­laises­sa yhteiskun­tapoli­ti­ikas­sa olisi petrat­tavaa vas­tu­un ja val­lan yhteen kytkemisessä. Jos vas­tuu hoi­dos­ta ulkois­te­taan, myös val­ta elin­tapoi­hin olisi syytä ulkoistaa. 

  Kan­natan sitä, että jokainen saa hoitoa yhteis­vas­tu­ullis­es­ti, vaik­ka sairaus olisi itse aiheutet­tu. Niin­pä kan­natan myös sitä, että ihmisen itse­val­taisu­ut­ta koskien mm. elin­tapo­ja ja rokot­tau­tu­mista rajoitetaan.

 7. Tilas­ton­u­meroiden val­os­sa tapah­tui use­ampi asia:
  Viruk­sen delta-muun­nos on merkit­tävästi helpom­min tart­tu­va kuin aiem­mat viruk­set. Samaan aikaan tuli viesti “saa elää” ja ihmiset alkoi­vat tapaa­maan toisi­aan. Rokotekat­tavu­us puolestaan ei nous­sut ja roko­tusten merkit­tävä hyö­ty ulos­mi­tat­ti­in kon­tak­tien lisään­tymisel­lä, mask­ien käytön vähen­e­misel­lä, etäisyyy­den pitämisen ja etätöi­den loppumisella.

  Kova päätös kos­kee alue­vaale­ja: voidaanko ne jär­jestää ja miten. Tau­ti­huip­pu näyt­tää osu­van vaalien aikaan. Kauneim­mat joul­u­laulut yhteis­laulu­na ovat tässä sivullisia uhreja.

  Toisinkin olisi voin­ut men­nä. Jos MaRa ja tapah­tu­ma-ala ei olisi täy­din vatu­ut­tomasti johtanut lob­barei­den huu­tokuoroa tässä olisi saatu hie­man aikaa, jol­loin lev­iämis­tahti olisi saatu pidet­tyä hitaana ja epi­demia olisi hiipunut. Sil­loin oltaisi­in oltu kaik­ki parem­mas­sa tur­vas­sa. Rokotev­as­tus­ta­jien huuhaavis­es­tiä taas on saatu levitet­tyä estoit­ta ja heitä on “ymmär­ret­ty”.

  THL:n epi­demi­olog­it nämä asi­at tietävät oikein hyvin. Heiltä sitä ei ole vain kysyt­ty ja sit­ten tutk­i­joina ovat ker­toneet sen sern ver­ran epä­selvästi, että viesti ei men­nyt ymmärrykseen.

  Delta-muun­nos on oikeas­t­aan ihan uusi tau­ti. Peli muut­tui. Sil­loin on enää turha haikail­la aiem­mien tieto­jen perään.

  Roko­tusten lisäk­si tarvi­taan edelleen maske­ja, etä­työtä, iso­jen kokoon­tu­mis­ten karsimista.

  Kol­man­net rokot­teet tule­vat tarpeeseen. Jos nykyi­nen virus ei olisi niin tart­tu­va kahdel­la piikil­lä olisi pär­jät­ty. Joka tapauk­ses­sa edelleen 6 kk:n jäl­keen mRNA rokot­te­di­en teho ylit­tää sen mitä osat­ti­in toivoa rokot­teil­ta ylipäätään vuosi sit­ten. Käytössä on todel­li­nen ihmelääke, jol­la toki on rajoituk­sen­sa. Silti kun­nat: hoitakaa ne piik­it nyt vaikeasti tavoitet­tavillekin ihmisille!

  1. Asia olisi näin, jos ulko­mail­ta tule­vat tar­tun­tavir­rat olisi estet­ty. Esimerkik­si sulke­mal­la rajat tai aset­ta­mal­la ihan kaikkia Suomeen saa­pu­via koske­va kah­den viikon pakkokaran­teeni hotellieristyksessä.

   Näin ei kuitenkaan ole. Ankarim­matkaan rajoituk­set eivät tee muu­ta, kuin siir­rä epi­demi­aa eteen­päin. Kun ulko­mail­ta saa­puu covid-posi­ti­ivisia matkus­ta­jia, syötetään tar­tun­to­ja pop­u­laa­tioon jatku­vasti. Joku käy ulko­mail­la ja palat­tuaan tar­tut­taa per­heen­sä, per­heen lapset tar­tut­ta­vat luokka­toverin­sa, luokka­tover­it van­hempansa jne. 

   Kokoon­tu­mis­ra­joituk­set ja kauneimpi­en joul­u­laulu­jen laulukiel­to eivät yksinker­tais­es­ti auta, jos tar­tun­to­ja syötetään jatku­vasti systeemiin. 

   Jos rajo­jen sulku puut­tuu, pitäisin kokoon­tu­mis­ra­joituk­sia lähin­nä absur­di­na kansalais­ten kon­trol­loin­nin tai yhteiskun­nal­lisen masok­ismin osoituksina.

   1. Rajo­jen sulkem­i­nen kan­nat­taa var­masti. Ensim­mäisenä kan­nat­taa sulkea helsin­gin kaupungi­nosien väliset rajat, seu­raavak­si uuden­maan kun­tara­jat ja lop­ul­ta uuden­maan raja. Yksi poikkeus olisi hyvä saa­da eli kulku Helsinki-Vantaalle

 8. Kumpi muuten on oikeasti hyödyl­lisem­pää *nyt*, saa­da annet­tua ensim­mäi­nen rokote 20–30 vuo­ti­aalle, joka sitä ei halua, vai 60–70 vuo­ti­aalle, joka kol­man­nen piikin ottaisi, jos saisi? Jos vas­taus ei ole ensim­mäi­nen, niin eikö sil­loin ainakin tipu poh­ja pois pakko­toimen­piteiltä, ja pitäisi ennem­minkin kysyä, mik­si meil­lä hidastel­laan kol­man­nen kier­roksen kanssa, kun maas­sa on noin miljoona annos­ta varas­tossa. “Rokot­ta­mat­tomien ris­ki on 19-ker­tainen ver­rat­tuna samanikäisi­in rokotet­tui­hin” voinee hyvin pitää paikkansa, mut­ta toisaal­ta 20–40 ikävuot­ta lisää kas­vat­taa riskiä myös rajusti, ja eikä kah­den rokot­teen suo­ja jatku täytenä edes siihen kuu­teen kuukau­teen saakka.

 9. Ehdotankin läskipas­sia, jon­ka avul­la voi todis­taa nor­maalin ras­vapros­entin. Tämä läskipas­si sit­ten vaa­di­taan, että voi käy­dä ruokar­avin­to­las­sa tai ostaa herkku­ja kaupasta.

  Analo­gia koron­a­pas­si­in on vah­va, vaik­ka kukaan ei tuol­laista vakavasti ehdottaisikaan.

  1. Ehdotankin läskipas­sia, jon­ka avul­la voi todis­taa nor­maalin ras­vapros­entin. Tämä läskipas­si sit­ten vaa­di­taan, että voi käy­dä ruokar­avin­to­las­sa tai ostaa herkku­ja kaupasta.

   Tämä analo­gia ei päde. Koron­a­pas­si ei ole ran­gais­tus vaan suo­jeli­u­tomen­pide, jos­sa suo­jel­laan niitä, joil­la on tarve vaika­pa elek­ti­iviseen sydän­leikkauk­seen. Jos yli­pain­oinen ei pääse rav­in­to­laan, se ei tarkoi­ta, että hänen yli­pain­oon­sa liit­tyvät ruiskit mitenkään väheni­sivät, kos­ka ei hän tuon takia laihtuisi.

   1. Ehdotan kon­tak­ti­pas­sia, jol­la rokote­tut saa­vat rokot­ta­mat­tomi­in ver­rat­tuna päivän aikana 19-ker­taisen määrän lähikon­tak­timin­u­ut­te­ja muiden kanssa. Näin myös rokotet­tu­jen aiheut­ta­ma sairaalakuor­mi­tuk­sen kasvu huomioidaan, eikä rokot­tei­ta syys­tä tai tois­es­ta otta­mat­ta jät­tänyt­tä syr­jitä niin pahasti kuin nyt.

   2. Pätee ilman muu­ta, mut­ta pitkäl­lä aikavälil­lä. Koko koron­akeskustelu on ajau­tunut aivan väärille urille. Puhutaan rokot­teesta vapah­ta­jana, mitä se ei ole. Sen sijaan kaik­ki hai­tat lakaistaan maton alle. Min­ul­lakin on lähipi­iris­sä usei­ta, joil­la on vakavahko­ja hait­to­ja koronarokot­teista ja pari van­hempaa ihmistä,joiden kun­to rom­ahti heti rokot­teen jäl­keen ja johti kuolemaan. 

    Koronarokot­teen tehos­ta ei myöskään voi­da puhua samas­sa lauseessa jo aim­min käytet­ty­jen toimivien rokot­tei­den kanssa (mm. tuhkarokko).

    Sen sijaan keskustelun ulkop­uolelle on täysin jäänyt riski­in vaikut­ta­vat tek­i­jät kuten: yli­paino, mah­dol­lis­es­ti tupakoin­ti, epäter­veelli­nen rav­in­to, perus­sairaudet,.. joista suurin osa jopa kaik­ki on itseai­heutet­tu­ja län­si­maisen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan lop­putu­lok­sia. Mis­sään ei tilas­toi­da todel­lisia riske­jä. Halu­aisin nähdä fak­tana ker­rot­ta­van kak­si- kolme- ja nelikymp­pisen, nor­maali­pain­oisen, ter­veen, tupakoimat­toman ja hyväl­lä d- sekä c‑vitamiinitasolla varuste­tun nuoren ihmisen todel­lisen riskin sairas­tua, joutua teholle tai kuolla.

    Nyt pitäisi herätä ja ihmis­ten alkaa panos­ta­maan ter­vey­teen. Ennal­taehkäisys­tä pitäisi puhua enem­män. Lääketi­eteel­lä on vain hoitavia ratkaisu­ja tar­jo­ta ja toki rokot­teet ennal­taehkäi­sevänä sil­loin kun ne oikeasti toimivat.

   3. Kuten edel­lä kom­men­toinkin, niin kiel­tolistal­la olisi rav­in­toloiden lisäk­si myös kau­pas­ta ostet­ta­vat herkut. Ja herkku­jen välit­tämi­nen­hän läskipas­sit­toma­lle olisi luon­nol­lis­es­ti laiton­ta. (Vrt. olut&alaikäiset.)

    Jos tar­jol­la olisi ain­oas­taan ter­veel­listä pros­es­soima­ton­ta ruokaa, niin varsin moni lai­h­tu­isi ja vaiku­tuk­set yhteiskun­nan tasol­la oli­si­vat merkittävät! 

    Yllät­tävänkin saman­ta­soista peru­soikeuk­si­in puut­tumista siis, kuin jyrkim­mät koronapassi-skenaariot.

    Rav­in­to­lakiel­to olisi luon­nol­lis­es­ti enem­mänkin vain lisäämässä moti­vaa­tio­ta painonpudotukseen.
    Analo­giana päämin­is­terin puheille siitä miten roko­tuskat­tavu­u­den kas­vat­ta­mi­nen olisi yksi peruste koronapassille.

    Sivuhuomiona muuten että alkaa olla olla jo näyt­töä, miten koronarokot­teet tuot­ta­vat obee­seille huonom­man vasteen.

 10. “kun kat­soo mui­ta mai­ta, Balt­ian mai­ta sekä esimerkik­si Nor­jaa, Tan­skaa ja Sak­saa – Itä­val­las­ta puhu­mat­takaan. Niiden tie näyt­tää ole­van mei­dänkin tiemme”
  Balt­ian mais­sa on tul­tu jo pari viikkoa alaspäin tar­tun­nois­sa ja nyt myös sairaala­hoitolu­vuiss­sa äkäisen piikin jäl­keen. Ja sit­ten on Ruot­si, jos­sa edelleen vaan odotel­laan sitä delta-aal­toa! Eli ei ole ollenkaan var­maa, mikä on mei­dän tiemme. Eiköhän jokainen löy­dä jonkin maan tilanteen tuke­maan omaa var­maa mielipidettään.

   1. Latvi­as­sa on ollut kovia rajoituk­sia, Liet­tuas­sa ja Virossa ei kauhean kovia koron­a­pas­sia luku­unot­ta­mat­ta. Bal­tia on nyt mitä ilmeisim­min vaan sairas­tanut riit­tävästi, jot­ta epi­demia nyt hiipuu aika alas. Ihan niinkuin Flori­da pari kuukaut­ta sit­ten aika olemat­tomil­la rajoituk­sil­la ja Intia puolisen vuot­ta sit­ten sairasti koro­nan aika pitkäk­si aikaa pois päiväjärjestyk­ses­tä toki lockdowneissa.

    Nykyisessä delta-koron­avirusepi­demi­as­sa riit­tävä sairas­t­a­mi­nen kään­tää epi­demi­an lasku­un. Sinän­sä on kyl­lä on varsin toivei­ta herät­tävää, että Viron sairaan­hoidon huip­pukuor­ma oli tämän syksyn epi­demi­as­sa Suomen väk­iluku­un suh­teutet­tuna vain 240 koronate­ho­hoitopoti­las­ta ja 2400 koron­apoti­las­ta sairaalas­sa eikä lock­downe­jakaan tarvit­tu. Kun Suomes­sa on aika paljon korkeampi rokotekat­tavu­us on hyvin mah­dol­lista, että Suomes­sa selvitään tuo­ta pienem­mäl­lä korona­sairaan­hoidon huip­pukuor­mal­la, vaik­ka toki Virossa on aikaisem­min sairastet­tu koron­aa enemmän.

    Toisaal­ta vähän Suomea korkeam­man rokotekat­tavu­u­den Irlan­nis­sa on nyt 118 koron­apoti­las­ta tehol­la ja ylöspäin ollaan menos­sa, joten kaiken jär­jen mukaan Suomes­sa men­nään nyt yli 100 koronate­ho­hoitopoti­laan huip­pukuor­man heit­tämäl­lä, jos ei sul­je­ta koko maa­ta täysin kesään asti. 

    Delta-koron­aepi­demi­as­sa ollaan “flat­ten the curve”- tilanteessa, jos­sa voi olla että korkeimpia sairaalakuor­mi­tuk­sia vähän leikataan, mut­ta kun Suomen koronati­lanne nyt näyt­tää siltä, että Suomes­sa on seu­raa­van vuo­den aikana keskimäärin 80–120 henkeä ker­ral­la sairaalas­sa eli että seu­raa­van vuo­den aika tulee Suomes­sa ehkä 30k-45k koronate­ho­hoitopäivää, ei nykyisel­lä Suomen aika alhaisel­la epi­demi­ata­sol­la ole syytä alkaa kovi­in toimiin.

 11. Itä­val­ta on juuri julis­tanut 10 päivän täys­su­lun, joka kos­kee kaikkia, myös rokotettuja.

 12. Ruotsin käyrä jun­naa aina vaan paikallaan. Onko­han siel­lä tosi­aan käynyt niin, että lau­ma­suo­ja on sairas­tamisen kaut­ta saavutet­tu (rokot­ta­mal­la­han sitä ei tämän rokot­teen luon­teen vuok­si voi saavut­taakaan)? Jos näin on, sen hin­ta oli 15 000 ihmishenkeä. Sit­ten pitäisi vain kyetä muo­dosta­maan mielipi­de siitä, oliko hin­ta sopiva.

  1. Ruotsin strate­gia on ollut maail­man parhai­ta. ~ 15 000 kuollei­ta, jos­ta osa eivät eläisi tänä päivänä muutenkaan, on pieni hin­ta siitä että maa pysyy vapaana, lapset kouluis­sa ja henk­i­nen pahoin­vioin­ti, hoito­jono­jen pitu­udet sekä tule­vaisu­u­den takaisin­mak­sut pieninä! 

   * Anders Teg­nell: Swe­den won the argu­ment on Covid — https://youtu.be/nZRR5zZ0I0s

   ** Com­par­isons of all-cause mor­tal­i­ty between Euro­pean coun­tries and regions: data up to week end­ing 3 Sep­tem­ber 2021 — https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/datauptoweekending3september2021

 13. Min­ua jotenkin huvit­taa hallintomme koron­a­passin nimeen van­nomi­nen, kun samal­la kuitenkin tun­nuste­taan, että rokote­tutkin sitä tau­tia kan­ta­vat ja levit­tävät, vaikkeivät oire­i­ta saakaan. Ehkä koron­a­passin tarkoi­tus onkin lähin­nä pain­os­taa otta­maan rokot­teet, jot­ta voi elää helpom­paa elämää, eikä niinkään ehkäistä taudin lev­iämistä. Olisi kuitenkin reilua sanoa se ääneen.

  Jos tavoit­teena olisi, että korona ei lev­iäisi esim. baareis­sa, niin oikeasti baari­pas­si tulisi saa­da voimaan vain tuoreel­la negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la, eikä sekään sat­apros­ent­ti­nen olisi.

  1. Koron­a­passin tarkoituk­se­na ei ole pysäyt­tää taudin lev­iämistä vaan sitä, että ne, jot­ka ovat päät­täneet saa­da aidon koronatar­tun­nan kaikil­la herkuil­la, saisi­vat sen vähän hitaam­mas­sa aikataulus­sa. Joskus he kyl­lä sen saavat.

   1. Fair enough. Mut­ta eikö olisi reilua, että tämäkin san­ot­taisi­in ääneen THL:n ja min­is­te­rien suulla?

   2. Onko muuten mis­sään päin maail­maa tutkit­tu kuin­ka moni altistunut keskimäärin sairas­tuu tau­ti­in. Ja tot­takai pitäisi olla rokote­tut ja rokot­ta­mat­tomat eril­lään tilas­toitu­na. Luulisi luon­nol­lista immu­ni­teet­tiäkin löytyvän?

 14. Epi­demia naker­taa kansalais­ten ter­veyt­tä, toimeen­tu­loa ja ylipään­sä elämän­laat­ua, ja stres­si­ta­so nousee. Stres­siä helpot­taa jonkin­lainen hallinnan tunne. Kos­ka suurin osa kansalai­sista ei pysty varsi­naisia koronalääkkeitä kehit­tämään, psyykkiselle hyv­in­voin­nille on tärkeää pystyä tekemään mui­ta konkreet­tisia asioi­ta: käytetään maske­ja, pestään käsiä, ote­taan tehokkaik­si osoite­tut roko­tuk­set heti kun mah­dol­lista. Mut­ta vaik­ka enem­mistö tekee kaiken “oikein”, arki on edelleen han­kalaa ja uutiset sairaan­hoidon kuor­mit­tumis­es­ta lisäävät stres­siä. Tältä poh­jal­ta ei ole todel­lakaan ihme, että sol­i­daarisu­u­den tunne rokot­ta­mat­to­mia kohtaan on vähäi­nen. Mitä kauem­min stres­saa­va tilanne jatkuu, sitä vähäisem­mäk­si sol­i­daarisu­us käy, äänen­pain­ot kovenevat ja suut­tumus kas­vaa. Tämä johtaa polar­isoi­tu­misen kier­teeseen, joka nopeasti rupeaa ruokki­maan itseään.

  Viisas yhteiskun­ta osaa katkaista tämän kehi­tysku­lun napakalla inter­ven­ti­ol­la, jos­sa nähdään kokon­aisu­u­den etu yksi­tyisko­h­tien ja epäolen­naisuuk­sien sijas­ta. Help­po­ja ratkaisu­ja ei ole näköpi­iris­sä, mut­ta rokotepassin vaa­timi­nen edel­ly­tyk­senä osal­lis­tua eri tyyp­piseen sosi­aaliseen toim­intaan on paras — tai toisel­la taval­la kuvat­tuna, vähiten huono ratkaisu sil­lä ihmelääkkeitä ei ole eikä tule. 

  Rokot­ta­mat­tomis­sa lie­nee pääosin kolme ryh­mää — saa­mat­tomat, tavoit­ta­mat­tomat ja hörhöt. Saa­mat­tomat saa­vat rokot­tau­tu­misen­sa aikaisek­si, kun tehdään roko­tuk­sen ottamis­es­ta vähem­män vaival­loinen jut­tu kuin löysäi­lyn jatkamis­es­ta. Tavoit­ta­mat­tomista moni tavoite­taan, kun jalka­udu­taan, huomioidaan kult­tuuri- ja kieliasi­at jne. Hörhöi­hin sen sijaan ei auta mikään jär­jelli­nen panos­tus, mut­ta ehkä osa heistäkin salali­it­to­har­ras­tuk­sen­sa tältä osin lopet­taa kun sen kus­tan­nuk­set käyvät liika koviksi.
  Vakau­muk­sel­lisille koro­nankieltäjille ei lähtöko­htais­es­ti pitäisi olla mikään ongel­ma sairas­taa kotona tai mak­saa oma hoiton­sa, mut­ta ehkäpä tässä puhutaan sen ver­ran pien­estä porukas­ta että menkööt sit­ten veron­mak­sajien piikki­in kuitenkin. 

  Rokotepas­si siis pakol­lisek­si mah­dol­lisim­man monel­la yhteiskun­nan alueel­la ja heti. Tämä on pien­im­män kokon­aiskär­simyk­sen tie, mitä kauem­min odotel­laan sitä huonom­pi on lopputulos.

  1. Lisäk­si on ole­mas­sa se poruk­ka, joka pun­taroi viiruk­sen ja rokot­teen hyödyt sekä hai­tat henkilöko­htaisel­la tasol­la. Ne, jot­ka ovat lähipi­iris­sä näh­neet rokote­hai­tat todel­lise­na sekä ovat nuorehko­ja, ter­veitä, nor­maali­pain­ois­ia, tupakoimat­to­mia, syövät ter­veel­lis­es­ti ja huole­hti­vat vita­mi­ineista. Yms..

   Itse kuu­lun tähän porukkaan enkä lue itseäni hörhöksi.

 15. Virossa roko­tus­pas­sil­la ja vain sil­lä pääsee koukko­ta­pah­tu­mi­in ja rav­in­to­laan sisälle ja hotel­li­in jne. Ja kaup­pakeskuk­si­in. Ruokaa saa ja töis­sä voi vielä käy­dä ilman rokotetta.

 16. Euroopas­sa, mukaan­lukien Suo­mi, on nähty että pelkki­in roko­tuk­si­in perus­tu­va koronas­trate­gia ei toi­mi ainakaan vielä kahdel­la rokotean­nok­sel­la. Jotkut maat ovat sen myön­täneet, Suo­mi ei (vielä?). Israelin koke­musten perus­teel­la kol­man­net rokot­teet voivat muut­taa tilannetta.

  Suomes­sa pitäisi nyt laa­jen­taa koron­a­passin käyt­töä, pois­taa mah­dol­lisu­us sen saamiseen negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la sekä ottaa nopeasti takaisin käyt­töön sel­l­aiset korona­toimen­piteet, joiden kus­tan­nus yhteiskun­nalle on pieni mut­ta vaikut­tavu­us iso: mask­it takaisin naa­malle (niiden käyt­tö ainakin Helsingis­sä on rom­ah­tanut edel­lisen kah­den kuukau­den aikana) ja etä­työ­su­osi­tus takaisin. Näp­pitun­tu­mal­ta heit­täisin, että tuol­la toimen­pidesetil­lä saataisi­in painet­tua R alle yhden.

  Tule­vaisu­u­den suh­teen on vielä paljon kysymys­merkke­jä ilmas­sa. Kuin­ka pitkään vähäoireise­na tai oireet­tomana sairaste­tun koro­nan anta­ma suo­ja kestää ja kuin­ka paljon pienem­pi toden­näköisyys uus­in­tatar­tun­nas­sa on vakav­ille oireille? Saadaanko kol­man­sil­la, neljän­sil­lä, jne. piikeil­lä vas­ta-aine­ta­sot niin korkeik­si, etteivät riskiryh­mäläiset (joi­ta on kuitenkin pop­u­laa­tios­ta iso osa) ylikuor­mi­ta sairaaloi­ta? Vas­tauk­set näi­hin kysymyk­si­in määrit­televät pitkälti sitä, kuin­ka kauan koro­nan takia joudu­taan tekemään kaikkien elämää rajoit­tavia toimenpiteitä.

 17. Tämän koron­akri­isin ongel­ma on min­un silmis­säni ollut alus­ta asti sen epäuskot­tavu­us. Pidän sitä medi­an poli­itikko­jen avul­la liet­so­mana harhana, johon suuri osa ihmi­sistä on men­nyt mukaan.

  Pohjois-Italia ei koskaan tapah­tunut tääl­lä, eikä oikein mis­sään muual­lakaan. Silti tun­tuu, että se on edelleen se ske­naario, jota roikote­taan jos­sain taustalla.

  Omas­sa koke­mus­pi­iris­säni on vain kouralli­nen koro­nan tiede­tysti sairas­tanei­ta, eikä yhtään vakavaa tapaus­ta. Itse olen ottanut rajoituk­set vält­tämät­tömänä pahana ja yrit­tänyt elää ihan normaalisti.

  Koulu­jen etäope­tus oli minus­ta täysin rikolli­nen ratkaisu, mikä kai on jo laa­jem­minkin todet­tu, eikä sitä tun­nu enää keino­va­likoimas­sa olevankaan.

  Tau­ti on aina pitänyt yhteiskun­taa veit­sen­teräl­lä: ensin piti tul­la rop­pakau­pal­la kuollei­ta, sit­ten ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tua aivan val­taisas­ti, sit­ten pitkän koro­nan pila­ta sato­jen­tuhan­sien terveyden.

  Rajoi­tusten piti hoitaa hom­ma, kunnes päästään lau­maim­mu­ni­teet­ti­in, roko­tuskat­tavu­u­den tehdä sama temp­pu, mut­ta tau­ti ei koskaan nou­dat­tanutkaan näitä suunnitelmia.

  Täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mat­tomat tekevät muiden elämästä han­kalaa, mut­ta eikö Husin toimen­piteis­sä ole kenenkään mielestä mitään moit­timista, jos täl­laiset poti­las­määrät merk­it­sevät oikeasti jotain?

  Mik­si juuri tähän tau­ti­in ei suh­taudu­ta niin kuin hen­gi­tystiein­fek­tioi­hin on tähän asti suh­taudut­tu? Mik­si usko­taan, että hät’hätää kehite­tyt toimen­piteet ratkai­se­vat kunkin esille nou­se­van ongel­man? Uuden­maan sulku ei ratkaissut, koron­a­pas­si ei ratkaissut, var­maan pakko­roko­tuk­set sit­ten ratkaisevat.

  Min­un mielestäni korona lop­puu sil­lä het­kel­lä kun siihen ale­taan suh­tau­tua sen ansait­se­mal­la vakavuudella.

  1. Ongel­ma on nykyisel­lään aivan yksikäsit­teinen: Korona kuor­mit­taa rajoi­tus­toimista huoli­mat­ta ter­vey­den­hoitoa liian paljon. Teho­hoi­dos­sa on paik­ka paikoin ongelmia, vaik­ka kiireet­tömiä leikkauk­sia on siir­ret­ty. Niiden siir­to ei taa­tusti paran­na kunkin ongel­man ennustet­ta. … Ei flun­ssakausi täl­laista kri­isiä yleen­sä aiheuta.

   Ehkä vielä suurem­pi pom­mi aihetuu siitä, että kroon­is­ten sairauk­sien, hoidet­tu­jen syöpi­en yms. ruti­inikon­trolle­ja ei pystytä nykyisel­lään tekemään. Itsel­länikin on kak­si kon­trol­lia jo noin vuo­den myöhässä. Aikaa ei asi­aa hoitavas­ta sairaalas­ta ker­ta kaikki­aan saa.

   1. Valit­tu strate­gia on ollut virheelli­nen. On yritet­ty estää jotain sel­l­aista tapah­tu­mas­ta mitä ei ollut koskaan estet­tävis­sä sen sijaan että tun­nuste­taan esto­toimeen­piteet ole­van pelkästään hidastei­ta ja panos­tet­taisi­in kap­a­siteetin nos­toon. Hukat­tu koh­ta 2 vuot­ta jona aikana olisi voitu saa­da vaik­ka mitä aikaiseksi! 

    Esim. kut­sun­to­ja koske­maan koko ikälu­okkaa sukupuoles­ta riip­pumat­ta ja jokainen kut­sut­tu voi vali­ta maan­puo­lus­tus, ter­vey­den­huol­lon reservi tai ekolo­gia­palvelu­iden välil­lä. Tätä kaut­ta olisi mah­dol­lista saa­da iso määrä apukäse­jä ter­vey­den­huoltoon (lakia olisi voitu säätää että nämä apukäsi­par­it oli­si­vat voineet olla hyödyksikin) 

    Mut­ta ei, kun luul­ti­in väärin että tau­ti oli pysäytet­tävis­sä. Ja tässä Anders Teg­nell oli tässä oike­as­sa. Ruotsin epäon­nis­tu­mi­nen van­hus­ten suo­jelus­sa ei ollut strate­giavirhe vaan toimeenpanovirhe. 

    Suomen tähä­naikainen tulos ylikuolleisu­udessa kat­sot­tuna on hyvä. Mut­ta se ei johdu hyvästä strate­gias­ta vaan siitä että suo­mi on har­vaan asut­tu maa ilman metropole­ja jon­ka asukkaat nor­maali­olois­sakin pitävät etäisyyt­tä, ja tämän päälle maantiee­teelli­neen sijain­ti on aut­tanut paljon. Strate­gis­es­ti esim. Uuden­maan sulku oli puh­taasti resurssien tuh­laus­ta, koulu­jen sulku minus­takin rikol­lista toim­intaa ja lait­tomat maskikau­pat silkkaa sekoilua. Epäon­nis­tu­mi­sista ei joudu vas­tu­useen kos­ka suomen muut omi­naisu­udet ovat pitäneet kiil­toku­van yllä.

 18. Hei,

  Saatko Osmo tilas­toti­eteil­i­jänä samat johtopäätökset?

  https://alexberenson.substack.com/p/vaccinated-english-adults-under-60

  https://alexberenson.substack.com/p/another-major-red-flag-about-covid

  Onko muiden maid­en datas­sa sama tilanne?

  = = = =
  OS:
  Poikkeuk­sel­lis­es­ti kir­joi­tan vas­tauk­sen suo­raan tähän viesti­in, kos­ka ilman sitä en voisi julka­ista koko viestiä.

  Nois­sa linkeistä ensim­mäisessä san­o­taan, että alle 60-vuo­ti­aiden rokotet­tu­jen kuolleisu­us (siis kuolleisu­us minkä takia tahansa) on suurem­pi kuin rokot­ta­mat­tomien ja tämän ylikuolleisu­u­den täy­tyy johtua rokotteesta.

  Ymmär­rät kai, että jos tässä olisi tiedon hitus­takaan, kir­joi­tus olisi jo julka­istu ver­tais­arvioitu­na Lancetis­sa. Se, että näin ei ole tapah­tunut, saat­taa johtua siitä, että
  a) kir­joit­ta­jaa ei ole ole­mas­sakaan, vaan hän on Pietaris­sa tyhjästä luo­tu hahmo
  b) Kir­joit­ta­ja on ole­mas­sa, mut­ta hän on keskinyt koko datan. Täl­laisen dis­in­for­maa­tion levit­tämis­es­tä voi saa­da palkkiona miljoo­nia ruplia.
  c) kir­joit­ta­ja on ns. hyödylli­nen idioot­ti, jol­la ei ole mitään tutkimusosaamista:
  Hän olisi voin­ut saa­da myös tulok­sen, että vuo­den aikana säde­hoitoa saanei­den kuolleisu­us on suurem­pi kuin muiden samanikäis­ten, mikä osoit­taa, että säde­hoito tapaa, tai että silmäl­a­sit heiken­tävät näköä, kos­ka silmälasipäisil­lä näkö on huonom­pi. Tai hän olisi vain­ut saa­da tulok­sek­si, että hoivakodit tap­pa­vat ihmisiä, kos­ka ikäryh­mässä 70–80 vuot­ta kuolleisu­us hoivakoti­in pää­tynei­den kesku­udessa on suurem­pi kuin niiden, jot­ka eivät ole pää­tyneet hoivakotiin.
  Ikäryh­mässä alle 60-vuo­ti­aat kuolleisu­us on ylipään­sä hyvin vähäistä. Jos ei ole kuol­lut tap­atur­mais­es­ti, on ollut ennen kuole­maansa heikos­sa kun­nos­sa eli kuiu­lunut riskiryh­mi­in. Riskiryh­mät on kaik­ki rokotet­tu, mis­tä seu­raa, että rokotet­tu­jen ris­ki kuol­la esimerkik­si leukemi­aan on suurem­pi kuin rokottamattomien.
  Täl­laista silkkaa roksaa on liik­keel­lä run­sain mitoin. Kan­nat­taa seu­ra­vat vain ver­tais­arvioitu­ja tutkimuksia. 

  1. Nois­sa linkeistä ensim­mäisessä san­o­taan, että alle 60-vuo­ti­aiden rokotet­tu­jen kuolleisu­us (siis kuolleisu­us minkä takia tahansa) on suurem­pi kuin rokottamattomien 

   Eihän tuo­hon mitään eri­ty­istä seli­tys­tä tai suo­raa val­het­ta tarvi­ta, tai edes ole­tus­ta korkeam­mas­ta roko­tusas­teesta muiden perus­sairauk­sien takia (vaik­ka se var­maan sinän­sä paikkansa pitävä olisikin).
   Siinä siis on las­ket­tu kuolleisuuk­sia yht­enä blokki­na 10–59 rokot­ta­mat­tomista ja 10–59 rokote­tu­ista. Arvatenkin 55–59 vuo­ti­aat vas­taa­vat lei­jo­nanosas­ta tuon ryh­män koko kuolleisu­ud­es­ta ja hei­dän roko­tusas­teen­sa on ollut hyvin korkea, ja huo­mat­tavasti korkeampi kuin 10–30 vuo­ti­aiden, jot­ka (onnek­si) huo­mat­ta­van har­voin kuol­e­vat Englannissa.
   => Rokotet­tu­jen kuolleisu­us on huo­mat­tavasti korkeampi. Luon­nol­lis­es­ti tilanne näyt­täisi eri­laiselta ikälu­okkaryh­mite­tyssä tarkastelus­sa, tai jos ihmiset olisi edes jaet­tu kah­teen osaan, yli ja alle 50-vuotiaat.

  2. Osmo, et vas­tanut asi­aan, jos­ta olti­in huolis­saan. Täl­lainen can­cel-asenne aiheut­taa epäuskottavuutta. 

   Kysyjä ja ainakin minä halu­aisin, että sama tilas­to tehtäisi­in Suomes­ta ja muis­takin maista. Jos tilas­toa ei tehdä, nousee epäi­ly, mik­si ei?

   1. Tuol­laisel­la datal­la ei ole mitään arvoa, kos­ka rokot­tei­den ottamista ei ole sat­un­nais­tet­tu. Sik­si ei myöskään haaska­ta varo­ja arvot­tomien tilas­to­jen tekemiseen. Roko­tuskokeis­sa niin tehdään ja niiden tulok­set ovat julk­isia. Mitään ylikuolleisu­ut­ta väestö­ta­sol­la ei Suomes­sa ola alle 60-vuo­ti­aiden kesku­udessa. Olisi, jos suuri määrä ihmisiä kuolisi rok­t­teisi­in, joi­ta on sen­tään annet­tu läh­es neljälle miloon­alle ihmiselle.

   2. Osmo, on tuo las­ket­tu Suomes­sakin. Tääl­lä rokot­ta­mat­tomien kuolleisu­us oli korkeampi kuin rokotettujen.

    Ja kuten sanoit, täl­lä tiedol­la ei vaan tee mitään, kos­ka rokote­tut ja rokot­ta­mat­tomat ovat eri joukkoja.

 19. Olen taipu­vainen ajat­tele­maan tuos­ta koronarokot­teesta niin, ettei se ole varsi­nais­es­ti rokote sil­lä taval­la kuin olemme tot­tuneet rokot­teista ajat­tele­maan. Per­in­teis­es­ti­hän rokote antaa immu­ni­teetin; et voi sada tuhkarokkoa, jos olet saanut tuhkarokko­rokot­teen. (Tai voit, mut­ta ääret­tömän har­vas­sa tapauk­ses­sa.) Sen sijaan korona tart­tuu ilois­es­ti, joidenkin tutkimusten mukaan jopa läh­es yhtä toden­näköis­es­ti, myös rokotet­tuun. Rokotet­tu kan­taa virus­ta ja tar­tut­taa sitä eteen­päin, mut­ta ei saa oire­i­ta tai saa vain hyvin lieviä oire­i­ta. Koron­api­ik­it eivät tuo lau­ma­suo­jaa, eivät koskaan.

  Nyt luk­i­ja tietysti ajat­telee, että olen rokotev­as­tainen öyhöt­täjä, mut­ta enpäs olekaan. Olen itse molem­mat annok­seni saanut, ja pidän noi­ta koron­api­ikke­jä hyvin arvokkaana asiana. Niiden rajal­lisu­us pitäisi silti tun­nistaa ja tunnustaa.

  Ne ovat arvokkai­ta juuri sik­si, että vievät hyvin tehokkaasti oireet pois. Siten ne säästävät sekä sairaalapäiviä että ihmishenkiä. Jokaisen, jol­la on real­isti­nen ris­ki sairas­tua vakavaan covidi­in, tulisi rokot­teet ottaa ihan itsen­sä takia. (Sen sijaan se argu­ment­ti, että pitäisi rokot­tau­tua suo­jatak­seen mui­ta, lähen­telee tämän rokot­teen luon­teen takia höpöhöpöä.)

  Vaikea kysymys on sit­ten se, mil­lä perus­teel­la nuoren, peruster­veen, nor­maali­pain­oisen, D‑vitamiinia riit­tävästi syövän tulisi ottaa koronarokote. Siis sel­l­aisen, joka tulee sairas­ta­maan vain lievän taudin (ellei satu ole­maan äärim­mäi­nen poikkeusyk­silö; Suomes­sa ei ole vieläkään tain­nut kuol­la lainkaan alle 25-vuo­ti­ai­ta peruster­veitä koron­aan). Minus­ta las­ten ja nuorten rokot­tamises­sa ei tämän het­ken tiedon val­os­sa ole oikein mitään järkeä – sivu­vaiku­tusten riskit ovat suurem­mat, vaik­ka ovatkin pienet.

  1. Rokote­tut tar­tut­ta­vat koron­aa huo­mat­tavasti rokot­ta­mat­to­mia vähem­män — tutkimusten mukaan rokote­tun tar­tut­tavu­u­sai­ka on vain n. kol­ma­sosa rokot­ta­mat­tomien tar­tut­tavu­usa­jas­ta. Roko­tuk­set ovat siis erit­täin tehokas keino pienen­tää R‑lukua.

   EMA pun­taroi roko­tusten sivu­vaiku­tusten riske­jä suh­teessa hyö­ty­i­hin, kun he arvioi­vat roko­tusten myyn­tilu­pia 5 — 11 ‑vuo­ti­aille. Minä ainakin luotan hei­dän arvioon­sa. Laa­jem­mas­ta näkökul­mas­ta las­ten rokot­tamises­sa voi jo otsal­la sanoa ole­van järkeä: sil­lä väl­tetään sekä las­ten että hei­dän van­hempi­en­sa karan­teene­ja sekä tietysti hidaste­taan ylipäätään taudin leviämistä.

   1. Näin­hän sen loogis­es­ti pitää olla, ihan jo sik­sikin, että rokote­tu­il­ta viedään ne oireet pois, eli ei yskitä ja pärskitä ympäri­in­sä. Tok­i­han sil­loin tar­tut­taa vähem­män. Silti muis­te­len luke­neeni vähän yllät­tyneenä jostain tutkimuk­ses­ta, jos­sa ero tar­tut­tavu­u­den osalta oli mar­gin­aa­li­nen. Mut­ta näitä tutkimuk­sia on niin val­tavasti, eikä niiden taus­to­ja tunne, että paha on men­nä mitään väit­tämään suun­taan tai toiseen.

   2. Olen­naista on, että riskiryh­mään kuu­lu­vat suo­jau­tu­vat rokot­teel­la mah­dol­lisim­man kat­tavasti ja nopeasti. Ja otta­vat tehos­terokot­teet joi­ta tarvi­taan var­maan myös 3. piikin jäl­keenkin. Omas­ta puoles­ta rokotepakko kaikille esim. yli 50-vuo­ti­aille sopii ja itse olen piik­it ottanut.

    Eikö se nimeno­maan olisi hyvä, että mah­dol­lisim­man moni saisi mah­dol­lisim­man nopeasti immu­ni­teetin tar­tun­nan ja oireet­toman tai hyvin lieväoireisen sairas­tamisen kaut­ta. Täl­lä tavoin saatu immu­ni­teet­ti on teholtaan monikym­menker­tainen hiipu­vaan rokote­suo­jaan ver­rat­tuna. Mitä nopeam­min laa­ja tar­tun­nan kaut­ta saatu immuniteetti
    on väestössä sitä nopeam­min voimme ava­ta yhteiskun­nan. Ruot­si epäon­nis­tui siinä, että pitivät yhteiskun­nan avoime­na mut­ta eivät olleet suo­jan­neet riskiryhmäläisiä.

    HS 20.11.2021: “THL:n tieto­jen mukaan Suomes­sa koron­aviruk­sen pcr-testeis­sä posi­ti­ivisen tulok­sen saaneista lap­sista vain 0,3 pros­ent­tia on joutunut sairaalaan ja heistäkin alle puo­let on ollut alle vuo­den ikäisiä. Kol­man­nek­sel­la sairaalaan joutuneista lap­sista sairaalaan jou­tu­misen syy on ollut jokin muu kuin koronatauti.”

    Alle 12-vuo­ti­ai­ta ei vielä meil­lä rokote­ta. Eikä tämän het­k­isten tieto­jen perus­teel­la ole tarpeenkaan. 

    THL:n pitää antaa tarkem­pia tieto­ja ikäryh­mit­täin siitä minkälaiset poti­laat joutu­vat sairaala­hoitoon. THL:n sivuil­la kyl­lä puhutaan esim. sairaal­lois­es­ta yli­pain­os­ta riskitek­i­jänä, mut­ta vas­ta konkreet­tiset esimerk­it kuvien ja poti­las­tari­noiden (ilman henkilön tun­nis­teti­eto­ja) ker­toisi­vat konkreet­tis­es­ti riskistä ja vauhdit­taisi riskiryh­mään kuu­lu­via rokot­teen ottamiseen. Esimerkkien voima on ihmeellinen.

    Eli rokote­suo­ja riskiryh­mäläisille vaik­ka rokotepakon kaut­ta, lapset ja nuoret pär­jäävät ilman rokotet­takin ja vaarat­tomien tar­tun­to­jen kaut­ta saamme suurelle yleisölle immu­ni­teetin ja siten epi­demi­an hallintaan. Rokote­haulikol­la kaikkia ampumi­nen ei tule toimimaan.

   3. VK
    ” Täl­lä tavoin saatu immu­ni­teet­ti on teholtaan monikym­menker­tainen hiipu­vaan rokote­suo­jaan verrattuna. ”

    Höpö höpö, jos olisi niin lau­ma­suo­ja olisi pysäyt­tänyt epi­demi­an useis­sa paikois­sa. Näin ei ole käynyt, virus voi sairas­tut­taa muu­ta­man kuukau­den kulut­tua uudelleen.

    Olen myös näh­nyt tutkimuk­sia kumpaankin suun­taan eli että rokote antaisi parem­man suo­jan ja että taudin sairas­t­a­mi­nen antaisi parem­man suo­jan. Sairas­tamisen anta­ma suo­ja hiipuu sekin harmil­lisen nopeasti.

 20. Tapio: Siel­lä on koron­apoti­lai­ta sairaala- ja teho­hoi­dos­sa ollut viime keväänä mil­tei kolminker­tainen määrä. Ongel­ma ei ole koron­apoti­laat vaan mas­si­ivi­nen vuo­den aikana muo­dos­tunut hoita­japu­la. Teho­hoitopaikko­ja on yli äyräi­den, mut­ta hoita­jat ovat lähteneet.

 21. > Eikö se nimeno­maan olisi hyvä, että mah­dol­lisim­man moni saisi mah­dol­lisim­man nopeasti immu­ni­teetin tar­tun­nan ja oireet­toman tai hyvin lieväoireisen sairas­tamisen kaut­ta. Täl­lä tavoin saatu immu­ni­teet­ti on teholtaan monikym­menker­tainen hiipu­vaan rokote­suo­jaan verrattuna.

  Olisko­han tähän väit­teeseen jokin lähde­vi­ite? Meinaan miten tämä on voitu todis­taa tässä vai­heessa pan­demi­aa — kun meinaan roko­tuk­setkin tuot­ta­vat reilusti puo­livuo­tisen suo­jan, joka on lievään tarku­taan jotain 60–80% ja vakavaan yli 95%. Niin miten luo­mu­na sairastet­tu voisi antaa tähän ver­rat­tuna *monikym­menker­taisen*?

  1. Epä­var­muu­den varas­sa eletään ja lisää tutkimusti­etoa tarvi­taan. Lisäk­si ilmeis­es­ti yksilöl­lisiä ero­ja on paljon rokot­tei­den tehos­sa, immu­ni­teetin tasos­sa ja pitu­ud­es­ta, sairas­tu­misalt­tiudessa jne. 

   Alla link­ki raport­ti­in jos­sa tode­taan infek­tion ilmeis­es­ti anta­van paljon pidem­piaikaisen suo­jan kun taas rokot­teen teho­han hiipuu ja sik­si tarvi­taan boost­ere­i­ta. Mekanis­mien ero raportin mukaan löy­tyy B tyypin valkosoluista (B cells). Infek­tion kaut­ta syn­tyvät B valkoso­lut ja niiden vaiku­tus immu­ni­teet­ti­in on tehokkaampi ja pitkäkestoisem­pi, jopa vuosia tai vuosikym­meniä. Nyky­isil­lä koronarokot­teil­la heikom­pi, ainakin nykytiedon mukaan.

   Vas­ta-ainereak­tio rokot­teil­la on hyvä mut­ta valitet­ta­van lyhytaikainen.

   Lisäk­si on tutkimusti­etoa siitä, että tuplarokote­tu­il­la virusten määrä (kyl­lä, rokote­tut kan­ta­vat ja levit­tävät virus­ta) läh­tee kasvu­un jo 4 viikkoa kakkospi­ik­istä ja 5–6 kk:n kohdal­la tuplarokote­tut infek­toituneet levit­tävät virus­ta yhtä paljon kuin rokot­ta­mat­tomat. Tämä mm. kyseenalais­taa rokotepassin hyödyt. Boos­t­erin eli kol­mo­spi­ikin osalta en ole näh­nyt tutkimustuloksia.

   Ruot­sis­sa­han tau­ti lev­isi paljon nopeam­min kun rajoituk­sia ei juuri ollut ja siel­lä tar­tun­to­ja, sairaalakeis­se­jä sekä valitet­tavasti kuollei­ta oli 2020 paljon. Nyt tilanne on siel­lä mm. Suomea parem­pi vaik­ka rokotet­tu­jen osu­us on alhaisem­pi. Syynä saat­taisi olla infek­tioiden kaut­ta han­kit­tu laa­jem­pi ja parem­pi immu­ni­teet­ti väestössä (eli nuo B valkoso­lut). Ehkä tuokin selviää joskus.

   Jos ja kun nämä pitää paikkansa niin mielestäni voidaan kyseenalais­taa eri­tyis­es­ti las­ten ja nuorten rokot­ta­mi­nen. Riskiryh­mälle (ml. perus­sairaat, yli­pain­oiset ja tupakoi­jat) rokotepakko boost­ere­i­neen ja muu­ta aikuisväestöä (joi­ta vähän sairaalois­sa) rokotete­taan hal­li­tusti mut­ta ilman pakkoa. THL muuten vieläkin pohtii onko alle 12‑v las­ten rokot­ta­mi­nen tarpeen, ja hyvä niin.

   https://www.rockefeller.edu/news/30919-natural-infection-versus-vaccination-differences-in-covid-antibody-responses-emerge/

   (PS. Osmo, mik­si saatu­un kom­ment­ti­in ei voi vas­ta­ta? Nyt keskustelu hajoaa erillisviesteihin.)

  2. Nature, Lokakuu 2021: “Esti­mates based on viral evo­lu­tion fore­cast a 50% risk 17 months after a first infec­tion with­out mea­sures such as mask­ing and vaccination. ”

   Suo­ja olisi hie­man parem­pi kuin rokot­teel­la mut­ta liian vähän siihen näh­den mitä hait­tavaiku­tuk­sia sairaste­tul­la Covid-taudil­la on.

   1. Mm. alla ole­vista linkeistä löy­tyy tietoa siitä että tar­tun­nan kaut­ta han­kit­tu immu­ni­teet­ti on ilmeis­es­ti paljon pitkäaikaisem­pi (jopa kym­meniä vuosia) kuin rokot­tei­den (kuukau­sia) kaut­ta han­kit­tu. Toki lisää tutkimus­ta tarvi­taan mm. kol­man­nen piikin suo­jan pitu­u­den osalta jos­ta ei vielä voikaan olla tietoa.

    Keskustelus­sa uno­htuu se että lääke­hoito on tulos­sa. Ainakin kolmes­sa kehi­tyshankkeessa on saatu posi­ti­ivisia tulok­sia. Toiv­ot­tavasti saamme jo alku­vuodes­ta 2022 lääk­keet käyt­töön mut­ta tämä tietysti vaatii mm. nopeutetun hyväksyn­nän eli riskiä joudu­taan otta­maan (kuten rokot­tei­den kanssa on tehty). Suomen val­tion pitäisi jo nyt tehdä tilauk­sia suo­raan kehit­teil­lä ole­vista lääkkeistä, ei kan­na­ta jäädä odot­ta­maan EU:n toim­intaa tässä asiassa. 

    https://yle.fi/uutiset/3–12199445

    https://www.rockefeller.edu/news/30919-natural-infection-versus-vaccination-differences-in-covid-antibody-responses-emerge/

    https://www.science.org/content/article/having-sars-cov-2-once-confers-much-greater-immunity-vaccine-vaccination-remains-vital

 22. Helsin­gin sanomien mukaan pääkaupunkiseudulle on asetet­tu mask­isu­osi­tus. Mask­ia on syytä käyt­tää julk­i­sis­sa tilois­sa ja liiken­nevä­lineis­sä. Se on var­masti tarpeen tar­tun­to­jen vähentämiseksi. 

  Onnek­si maske­ja — eikä koron­a­pas­sia — ei vaa­di­ta kahvi­las­sa, baaris­sa, rav­in­to­las­sa eikä yök­er­hos­sa. Niis­sä saan jatkos­sakin istua ja keskustel­la vaik­ka tuplas­ti kauem­min kuin verovi­ras­tossa, teat­teris­sa tai junas­sa, jois­sa lisäk­si yleen­sä on tapana puhua hil­jaa jos ollenkaan. 

  Koro­nan tor­ju­mi­nen on vaka­va jut­tu ja sik­si soisin täm­möisen näen­näis­toimin­nan loppuvan.

   1. Luot­taisin nyt enem­män asi­as­ta tehty­i­hin laa­joi­hin monikansal­lisia meta-ana­lyy­sei­hin. Mask­it eivät amatöörikäytössä mitään täyt­tä suo­jaa anna, mut­ta niiden suo­javaiku­tus on selkeästi nol­las­ta poikkea­va, luokkaa 0.5.

 23. Bloomberg uutis­toimis­to on seu­ran­nut eri maid­en korona­toimien vaiku­tus­ta talouteen, kuolleisu­u­teen sekä rajoi­tusten laajuutta.
  Suo­mi on niitä har­vo­ja mai­ta, jois­sa pan­demi­an eri vai­heis­sa on tääl­lä onnis­tut­tu hyvin. 

  ”Amid the flux, a hand­ful of places proved the most con­sis­tent. Most of them nev­er reached No. 1 of the 53 economies ranked, but they nev­er fell below 26th place, either. These sev­en coun­tries — Nor­way, Den­mark, Fin­land, the Unit­ed Arab Emi­rates, Cana­da, South Korea and Switzer­land — are the clos­est the pan­dem­ic has to sea­son MVPs: whether rolling out vac­ci­na­tion, fight­ing delta or reopen­ing the econ­o­my, they always scored above average.”https://www.bloomberg.com/news/features/2021–11-23/the-winners-and-losers-from-a-year-of-ranking-covid-resilience?sref=PFCuwcPr

  Samaa kuul­ti­in IMF:n lausunnossa
  ”Fin­land has been high­ly suc­cess­ful in con­tain­ing the pan­dem­ic. The government’s re-open­ing strat­e­gy has been flex­i­ble and adap­tive to devel­op­ments in the evo­lu­tion of the pandemic. …
  The 2020 reces­sion was one of the mildest in Europe, fol­lowed by a swift recovery.”
  https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/11/18/finland-summary-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission

  Kan­nat­taisi arvostaa tulosta. Neljän­nen aal­lon osalta se tarkoit­taa, että hyvää johtamista on uskaltaa päät­tää ikäviä asioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *