600 päivää koronakirjoittelua (5) Kesä 2020

Koronatar­tun­nat painui­v­at kesän ajak­si lähel­lä nol­laa ja koron­akuolleisu­us lop­pui melkein kokon­aan. Kysyin, peruim­meko kesä­ta­pah­tu­mat turhaan. Nyt voidaan jälkivi­isaasti sanoa, että peruimme. Vielä kesäl­lä 2020 Covid-19 nou­dat­ti muiden koron­avirusten vuo­de­naikaryt­miä ja tukah­tui kesän ajaksi.

Tar­tun­to­jen painut­tua lähelle nol­laan ihmis­ten varovaisu­us hel­lit­ti. Tämä vaikut­ti käyt­täy­tymiseen paljon enem­män kuin muodol­liset määräyk­set. Kesä meni vähän pilalle, kun kaik­ki kiva oli kiel­let­tyä. Vaik­ka se oli jäl­keen päin arvioitu­na turhaa, en voi syyt­tää. Varovaisu­us­pe­ri­aate on hyväksi.

Kos­ka kuu­luin tämän vuo­de­naika­teo­ri­an kan­nat­ta­ji­in, osasin odot­taa uut­ta aal­toa syksyl­lä. Tosin tar­tun­to­jen määrä kään­tyi kasvu­un jo heinäku­us­sa, jos­ta varoitin blogillani jo 23.7.2020. Ole­tan sen johtuneen varovaisu­u­den vähenemisestä.

Kir­joit­telu­ni pain­ot­tui tilas­tol­lis­ten kum­ma­jais­ten ihmette­lyyn. Speku­loin sil­lä, että sairaste­tun taudin yleisyyt­tä mitataan väärin, kun sitä etsitään vas­ta-aineista. Sen mukaan nuoret oli­si­vat saa­neet tar­tun­to­ja selvästi vähem­män kuin van­hat, vaik­ka viet­tävät oletet­tavasti vilkkaam­paa sosi­aal­ista elämää. Oletin tämän johtu­van siitä, että nuoret hyväkun­toiset tor­ju­vat taudin puoli­huoli­mat­tomasti T‑soluillaan, eikä siitä jää vas­ta-ainei­ta vereen sel­l­aista määrää, että lab­o­ra­to­rio ne löytäisi. Muis­ti­jäl­ki jää kuitenkin immuu­nipuo­lus­tusjär­jestelmään, joten seu­raaval­la ker­ral­la se sujuisi entistä helpommin.

Olin näkev­inäni lau­maim­mu­ni­teetin piirteitä siinä, että epi­demia oli hidas­tunut Tukhol­man läänis­sä, Lom­bar­dias­sa ja New Yorkissa paljon enem­män kuin muual­la Ruot­sis­sa, Ital­ias­sa ja Yhdys­val­lois­sa, mut­ta totesin, että se saat­taa johtua myös ter­veestä pelosta.

Tuos­ta muis­tista johtuen en oikein sulat­tanut myöskään brit­ti­tutkimus­ta, jon­ka mukaan vas­ta-ainei­den määrä ver­essä vähe­nee niin nopeasti, että sairaste­tun taudin anta­ma suo­ja katoaa puo­lessa vuodessa. En ole lakan­nut ihmettelemästä, että näin keskeis­es­tä asi­as­ta niin merkit­tävät asiantun­ti­jat ovat keskenään eri mieltä. Tämä tieto kuitenkin on jäänyt elämään niin, että koron­a­pas­si­in kel­paa vain alle kuu­den kuukau­den aikana sairastet­tu korona.

Ennustin myös, että sulku­tilo­ja ei voi pitkään enää jatkaa. Jos niiltä menee hyväksyt­tävyys, niitä ei nou­date­ta. Ennustin, että nuoret, joille tau­ti ei ole tap­pa­va, kyllästyvät.

Kiin­nitin huomio­ta siihen, että taudin tap­pavu­us eli tapauskuolleisu­us on vähen­tynyt radikaal­isti. Se joh­tui toden­näköis­es­ti siitä, että nyt havaitaan myös vähäoireisia tar­tun­to­ja, joi­ta ei ennen tes­tat­tu, mut­ta myös siitä että tau­tia on opit­tu hoita­maan ja hoivakodit eristämään. Aluk­si ihmisiä kuoli verisuoni­t­u­lok­si­in sisäe­limis­sä, mut­ta kun tämä havait­ti­in, sitä vas­taan ymmär­ret­ti­in lääk­itä. Juridista kyvyt­tömyyt­tä oli, että tämän havain­non tekem­i­nen viivästyi, kos­ka ei ollut juridista perustet­ta ruumi­inavauk­si­in, kun kuolin­syy (korona) tiedettiin.

1.6.2020 Mitä ajat­te­len tänään koronasta

10.6. 2020 Koron­aepi­demia — entä jos?

23.7.2020 Toinen aal­to?

24.7.2020 Onko havain­to­ja laumaimmuniteetista?

9.8.2020 Pes­simis­mi­ni korona-pan­demi­as­ta ei hellitä

11.8.2020 Jyrkästi laske­va tapauskuolleisuus

 

 

8 vastausta artikkeliin “600 päivää koronakirjoittelua (5) Kesä 2020”

 1. ”Ennustin myös, että sulku­tilo­ja ei voi pitkään enää jatkaa. Jos niiltä menee hyväksyt­tävyys, niitä ei noudateta.”

  Ain­ut rajoi­tus taitaa olla se, että Venäjän raja on kiin­ni? Tämä taisi jäädä pysyväk­si asiaksi. 

  https://finlandabroad.fi/web/rus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/tiedote-ven-c3-a4j-c3-a4ll-c3-a4-oleskeleville-suomalaisille/384951

  Suomen viralli­nen tiedot­ta­mi­nen on tätä tasoa. Tätä on päivitet­ty aina sil­loin täl­löin, mut­ta vielä ker­ro­taan, että ensi kesänä pääsee fan-id:llä yli. Suomen vira­nomaisille ensi kesä on vuon­na 2021. Tuo on siis se tiedo­tuskana­va, jos­ta vira­nomaiset ohjaa­vat tilan­net­ta seuraamaan.

  Ajanko­htaista tietoa saa myös val­tioneu­vos­ton korona-infos­ta. Ain­ut ongel­ma tässä palvelus­sa on se, että siel­lä tieto ei ole oikeaa eikä ajanko­htaista. Helsingis­sä ei esim. tiede­tä, että vaik­ka vainikkalan raja on avat­tu, niin siitä pääsee yli vain junal­la. Ja kun vr ei liiken­nöi, niin sil­lä ei ole mitään merk­i­tys­tä, että siel­lä on rajamiehet ja tul­li töissä. 

  Helsingis­sä tiedote­taan myös suju­vasti aina, että rajoituk­set päät­tyvät x‑päivänä. Nyt jos soi­tat, niin se rajali­ikenne vapau­tuu 28.11. Aiem­min päätök­sen voimas­saoloa on jatket­tu 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020, 20.8.2020, 27.8.2020, 11.9.2020, 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020, 7.1.2021, 22.1.2021, 11.2.2021, 18.2.2021, 11.3.2021, 31.3.2021, 22.4.2021, 20.5.2021, 3.6.2021, 17.6.2021, 29.6.2021, 8.7.2021, 15.7.2021, 5.8.2021, 12.8.2021, 19.8.2021, 2.9.2021, 16.9.2021, 7.10.2021 ja 14.10.2021 tehdy­il­lä päätök­sil­lä. Päätök­sen voi lukea aina vaik­ka fontankan sivuil­ta tai muual­ta venäjän medi­as­ta, kun suomen vira­nomaista ei kiin­nos­ta asi­as­ta tiedot­taa edes rajaa. Nui­ja­maal­la on ollut tilantei­ta, että sun­nun­taina yövuoroon tule­valle ei ole iltavuoro­laiset osan­neet ker­toa, että avataanko raja klo 0:00 vai ei. Voit kokeil­la soit­taa rajalle lauan­taina 27.11 ja kysyä, että avau­tuuko raja sun­nun­tain ja maanan­tain välisenä yönä. Jos menee, kuten aina ennenkin, niin sieltä vas­tataan, että heille ei ole annet­tu asi­as­ta tietoa ja he odot­ta­vat val­tioneu­vos­tol­ta tiedotetta. 

  Ensi viikol­la on tuplasyy olla opti­misti­nen. Rajoituk­set ovat taas lop­pumas­sa ja lisäk­si on päätös, että 80% rokotekat­tavu­u­den saavut­tamisen jäl­keen rajoi­tus­ta ei jatke­ta. Jos kysyt ensi viikol­la, että onko raja auki 28.11 jäl­keen, niin saat nuo vas­tauk­set. Nuo on ne vas­tauk­set aina ensi viikon per­jan­tai­hin saak­ka, kunnes uusi päätös kerrotaan. 

  Mik­si edes tiedot­tamista ei saa­da rehellisek­si? Mik­si pitää vale­hdel­la siitä, että päätök­set lakkaa­vat, kun niitä kuitenkin aina vaan jatketaan. 

  Lopet­takaa ainakin se korona tiedot­ta­mi­nen ja lait­takaa stop­pi tuolle paskan­puhu­miselle. Tiedot­tamiselta on vaa­dit­tu laat­ua niin pitkään, että tiede­tään mitä se on. Ei se tule muuttumaan.

 2. Kevääl­lä 2020 kukaan Suomes­sa ei käyt­tänyt maske­ja ja tau­ti hävisi.
  Syksyl­lä 2020 mask­it tuli­vat ja samoin tauti.

  1. Tämä maskinkäyt­tö ja sen vaiku­tus epi­demi­an lev­iämiseen askar­rut­taa min­u­akin. Vrt. Suo­mi-Ruot­si, esim. Sak­sas­sa ja Itä­val­las­sa on ollut viikko­ja tiuk­ka FFP2 mask­ipakko mut­ta epi­demia sen kun vaan yltyy. Se kait on selvää, että ter­vey­den­hoitoalan ammat­ti­lais­ten käyt­tämänä mask­it toimi­vat mut­ta mei­dän amatöörien kohdal­la en ole ollenkaan var­ma niiden hyödyl­lisyy­destä. Ajat­te­len jopa, että maskin mah­dolli­nen hyö­ty kumoutuu kun suurin osa käyt­täjistä käyt­tää niitä väärin, esim jatku­va hiplaami­nen, päälle-pois, leualle, kaulalle, toiselle kor­valle , tasku‑, ja hihamask­it, puolit­tainen nimelli­nen käyt­tö eli vain suun pääl­lä ja sit­ten sen anta­ma väärä tur­val­lisu­u­den tunne eli mm. etäisyyk­sien pidon uno­h­tu­mi­nen kun ollaan muka maskin suojaamia.

   1. Sinän­sä huono maskinkäyt­tö on ongel­ma ja valitet­ta­van yleistä. Olisi hyvä tutkia, kuin­ka suuri hait­ta huonoista maskikäytän­nöistä on.

    Pienel­lä ennakoin­nil­la ja ole­mal­la otta­mat­ta mask­ia turhaan pois lyhyi­den ulkoil­masi­ir­tymien aikana voi säästää maske­ja ilman että tarvit­see tur­vau­tua leu­ka- tai tasku­maski­in. Onnis­tuu jopa kaltaiseltani hajamieliseltä astmaatikolta.

    Nenän pitämis­es­tä maskin ulkop­uolel­la mainit­sen vain erään suo­ma­laisen blog­gaa­jan ver­ran­neen näkyä housunkauluk­sen pääl­lä roikku­vaan siittimeen.

   2. Sinän­sä kansalais­ten maskin käytön vaiku­tus­ta on jo ehdit­ty tutkia, joten enää ei tarvitse arvail­la onko siitä hyö­tyä vai ei. Kat­ta­va maskinkäyt­tö pienen­tää R‑lukua n. 20%.

    Olen viet­tänyt syksyn aikana aikaa sekä Sak­sas­sa että Itä­val­las­sa. Sak­sas­sa mask­ipoli­ti­ik­ka vai­htelee osaval­tioit­tain. Niis­sä osaval­tiois­sa mis­sä olen käynyt ja joukkoli­iken­teessä on vaa­dit­tu FFP2:ta, vaa­timus on ollut käytän­nössä enem­mänkin suosi­tus: enem­mistö käyt­tää FFP2:ta, mut­ta todel­la moni taval­lisia ker­takäyt­tö­maske­ja eikä henkilökun­ta huo­mau­ta asi­as­ta. Ja siel­lä huo­maa, että myös kahvisuodatin-FFP2:ta voi pitää nenän alla, jos maskinkäyt­tö ei huvi­ta. Itä­val­las­sa taas FFP2:ia käytetään joukkoli­iken­teessä varsin tunnollisesti.

    Sak­sas­sa ja Itä­val­las­sa epi­demi­an lev­iämisen kannal­ta isom­pi vaiku­tus voi olla 3G-sään­nön muut­tumi­nen 2G-sään­nök­si eli negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la ei pääse enää sisään rav­in­toloi­hin ym. Joukkoli­iken­teen mask­ipakot ei paljoa auta, jos rav­in­toloi­hin pääsee sisään negati­ivisel­la testi­t­u­lok­sel­la ja niis­sä bailataan kuin vuon­na 2019 musi­ikin pauhates­sa niin kovaa, että on pakko huu­taa kovaa jos halu­aa puhua toiselle.

  2. Kevääl­lä 2020 kukaan Suo­mes­sa ei käyt­tä­nyt mas­ke­ja ja tau­ti hävisi.
   Syk­syl­lä 2020 mas­kit tuli­vat ja samoin tauti. 

   Ja jäätelön syön­ti lisää hukkumiskuolemia?

 3. “Tämä tie­to kui­ten­kin on jää­nyt elä­mään niin, että koro­na­pas­siin kel­paa vain alle kuu­den kuu­kau­den aika­na sai­ras­tet­tu korona.”

  Pas­sista säädet­ti­in delta-vari­antin ollessa val­lit­se­va ja alfa-aal­lon tulemisen ja men­e­misen jäl­keen. Kesäl­lä 2020 oli koke­mus­ta ja tutkimusti­etoa vas­ta alku­peräis­es­tä Wuhanin vari­antista. Myöhem­min tulleet vari­antit ilmeis­es­ti aiheut­ta­vat enem­män uusintainfektioita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.