Pyöräilyviikko Ranskassa (3/x): kylät

Voin kuu­lostaa epäisän­maal­liselta, mut­ta pyöräi­ly Ran­skas­sa oli kyl­lä paljon antoisam­paa kuin Suomessa.

Suomes­sa aidol­la maaseudul­la on lähin­nä vain talous­met­sää, jota jatkuu saman­laise­na kilo­metri toisen­sa jäl­keen. Tiheästi asu­tu­il­la alueil­la taas tiet ovat tyl­siä, kos­ka ne ovat uusia ja moderneja.

Tääl­lä pieniä kyliä oli kilo­metrin tai korkein­taan kol­men välein, tiet poh­jau­tu­i­v­at van­haan ja mie­lenki­in­toiseen tiev­erkkoon ja nähtävää oli sik­si paljon. Onnis­tu­misen koke­mus­ta lisäsi käyt­tämäni nav­i­gaat­tori, joka ohjasi mie­lenki­in­toisille pie­nille teille, joille en olisi itse osan­nut, mut­ta nav­i­gaat­torista myöhem­mässä postauksessa.

Ran­skas­sa oli erikoinen tapa merk­itä kylän läpi kulke­va päätie väistövelvol­lisek­si sivutei­hin näh­den – eikä vain väistövelvol­lisek­si. Joka kylässä oli usei­ta Stop-merkke­jä. Stop-merkke­jä ei yksikään pyöräil­i­jä nou­dat­tanut kir­jaimel­lis­es­ti enkä niin tehnyt minäkään, mut­ta vauhti piti silti tap­paa, sil­lä risteyk­seen oli tul­ta­va niin hitaasti, että ehtii tarvit­taes­sa pysähtyä.

Joka kylässä oli sato­ja vuosia van­ha goot­ti­lainen kirkko, ja kyliä oli siis parin kilo­metrin välein. Goot­ti­lainen kirkkoarkkite­htu­uri on kuulem­ma tääl­lä kehitetty.

Maaseu­tu oli paljon elin­voimaisem­paa kuin Suomes­sa. Tämä alue on entistä pien­te­ol­lisu­us- ja kaivos­aluet­ta. Väki van­he­nee ja vähe­nee kylistä tääl­läkin ja kau­pat sekä muut palve­lut kaikko­si­vat. En tiedä kouluista, mut­ta ainakin koul­u­lai­sista varoit­tavia liiken­nemerkke­jä oli kaikkialla.

Yleisin nopeusra­joi­tus oli pikkuteil­lä 30 km/h, joskaan ei sitä aina kovin tun­nol­lis­es­ti nou­datet­tu. Liikenne vaikut­ti kuitenkin kokon­aisuute­na ottaen varsin sivistyneeltä. Kun auto ei päässyt fil­lar­ista tur­val­lis­es­ti ohi, se jäi taakse odot­ta­maan sen enem­pää tööt­täilemät­tä. Pyöräil­i­jä tun­si olon­sa mukavaksi.

 

14 vastausta artikkeliin “Pyöräilyviikko Ranskassa (3/x): kylät”

 1. Asukasti­heys taitaa tähänkin vaikut­taa. Suomes­sa on ilmeis­es­ti kun­tia, joiden asukasti­heys jää mata­lam­mak­si kuin Saha­ran alueen, ja niin palve­lut kuin arkkite­htu­urikin on sit­ten sen mukaista.
  Suomes­sa maantiepyöräi­ly on mukavaa mata­lan liiken­neti­hey­den takia, esim Lah­teen voi polkea Helsingistä niin ettei näe kym­men­tä autoa enem­pää. Pyörä­matkailu taas on Euroopas­sa kivem­paa palvelu­iden ansiosta.
  On muuten erikoista, että Euroopan harviten asut­tuun maa­han on saatu raken­net­tua kat­ta­va matka­puhe­lin­verkko, joka on vieläpä hal­pa käyt­tää. Asuin­maas­sani Espan­jas­sa on paljon huonom­pi ja kalli­impi puhelinverkko.

 2. “Stop-merkke­jä ei yksikään pyöräil­i­jä nou­dat­tanut kir­jaimel­lis­es­ti enkä niin tehnyt minäkään”

  Saamme var­maan soveltaa tätä myös ympäristön­suo­jelumääräyk­si­in ja ‑ohjeisi­in?

  1. Niin, ollak­seen vihreä täy­tyy olla pyhimys. Ja kun­non suo­ma­laisen tun­nistaa siitä, että se seisoo jalka­käytäväl­lä punai­sis­sa val­ois­sa, vaik­ka auto­ja ei näy missään.

 3. O.S:“Yleisin nopeusra­joi­tus oli pikkuteil­lä 30 km/h, joskaan ei sitä aina kovin tun­nol­lis­es­ti noudatettu.”

  Olen suht. paljon ajel­lut Ran­skas­sa pikkukaupungeis­sa ja maaseudul­la. Havain­to on sama, vauhdit ovat reip­pai­ta ja kaupungeis­sa se hirvit­tää. Kaupunkili­ikenne on todel­la vilka­s­ta pienis­säkin taa­jamis­sa. Kaikil­la tun­tuu ole­van allaan jokin motorisoitu vem­pain. Kaupunkien kadut ovat kapei­ta ja mopot surf­faa­vat väleis­sä miljoon­aa niin , että sarvet liip­paa­vat läheltä auto­jen kylkiä.

  Pyöräil­i­jöitä väis­tetään yl. hienos­ti. Pyöräi­lykult­tuuri on run­sas­ta, usein näkyy seniori-ikäisiäkin pyöräi­lyryh­miä kun­toilu­mood­is­sa. Ja kaikil­la on asian­mukainen pyöräi­lykostyy­mi ja pyörät var­maan kevy­itä hiilikuituo­hjuk­sia. Saisi olla meil­läkin saman­laista. Pyöräti­et ovat yksiä parhai­ta kansan­ter­vey­den investointeja.
  Vuoris­to­baanoil­la näkee usein eri maid­en pyöräi­ly­maaa­joukkuei­ta har­joit­tele­mas­sa. Olisi­han meil­läkin ylämäk­iä har­joit­telu­un, mut­ta ohuem­man hapen ele­ment­ti puuttuu.

  O.S. kotiu­tuu var­maan ajokoirakun­nos­sa, ja hesalaiset työ­matkapolk­i­jat kat­se­l­e­vat kantapäitä .

 4. O.S:“Suomessa aidol­la maaseudul­la on lähin­nä vain talous­met­sää, jota jatkuu saman­laise­na kilo­metri toisen­sa jälkeen. ”

  Min­una­jat­telus­sani lause kuu­luu näin: ” Suomes­sa aidol­la maaseudul­la on oikein talous­met­sää, jota jatkuu kasvu­paikan var­i­oimana kilo­metri toisen­sa jälkeen”.

  Ran­skalaisia met­siä (lähin­nä Etelä-Ran­skas­sa) olen aina kat­sonut samal­la silmäl­lä, huono­tuot­toisia . Nyt on fokuk­ses­sa hiilen­si­d­on­ta, jol­la yritetään hidas­taa ilmas­ton­muu­tos­ta. Tehokkaasti hoidet­tu talous­met­sä on siihen paras ase. Puis­tom­ainen , rän­sistyvä van­ha met­sä on tässä mielessä tehoton. 

  Soisin hesankin puis­to­jen ja met­sien ole­van parem­min hoidet­tu­ja. Rän­sistyvä ja kaatunut puus­to sekä risukko pitää pois­taa. Ne vievät tilaa ja rav­in­tei­ta, joi­ta kasvus­sa ole­va , hiiltä sito­va puus­to tarvit­see. Laho­run­got maas­sa ovat kasvi­tau­tien ja tuho­hyön­teis­ten kasvualus­taa (vrt. Kanadan ja Sak­san met­sä­tuhot). Tämä siis sopi­vas­sa suh­teessa, mon­imuo­toisu­ut­takin pitää olla, mut­ta ei määrään­sä enempää.

  Mikä met­sä on kau­nis, se on kat­so­jan silmässä. Ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan tais­tel­e­va met­sä on tehokas ja upea.

  O.S:“Maaseutu oli paljon elin­voimaisem­paa kuin Suomessa.”

  Niin on, eikös yhteiskun­tapoli­ti­ikan pain­opis­tet­tä pitäisi Suomes­sakin muut­taa ? Keskit­tämis­poli­ti­ikan sijaan aluei­den välistä tasa-arvopolitiikkaa.

  1. En tiedä onko Ran­skan maaseu­tukaan niin elin­voimaista kuin jostain van­hoista eloku­vista saa käsi­tyk­sen, enää. On kaiken­maail­man keltali­ive­jä jot­ka protestoi­vat heikko­ja elin­mah­dol­lisuuk­sia ja kas­vavia kus­tan­nuk­sia ja kaupungis­tu­mista vastaan.
   Tietysti matkailu­un ovat onnis­tuneet panos­ta­maan ja saa­neet ulko­maalaisi­akin muut­ta­maan sinne mut­ta se ei tun­nu riittävän.

   1. Muu­tos on aina muu­tos ja sitä vas­tuste­taan lähtö­ta­sos­ta riip­pumat­ta. “La France pro­fonde” on kansalli­nen myyt­ti ja iden­ti­teet­titek­i­jä jol­la on kohtu­ullisen suuri vetovoima, samal­la lail­la kuin kor­ven­raivauk­sel­la on tun­nepo­h­jaista vetoa Suomes­sa. Mut­ta kaikkien löytämieni lähtei­den mukaan Pari­i­sista Bel­gian rajalle ulot­tu­va alue on lähin­nä Ran­skan Uusi­maa, eli his­to­ri­al­lis­es­ti ja edelleen melko tiheästi asut­tu alue. Tyh­jenevä Ran­s­ka löy­tyy sit­ten muual­ta. Ja Suomes­sa on 40 kun­taa jois­sa väestön­ti­heys on alem­pi kuin Ran­skan harvim­min asu­tus­sa ter­ri­to­rios­sa eli Guyanas­sa. https://www.statista.com/statistics/466512/population-density-france-2014-region/

 5. Olisi kiva, jos kir­joit­ta­ja voisi jotenkin talleet­taa tek­sti­in myös kohtei­den nav­igoin­tikood­e­naat­te­ja. Voisi matkaku­vaus­ta lukies­sa vaik­ka seu­ra­ta matkaa kar­tas­takin siis vaik­ka ruudus­ta tai lähteä matkalle seu­rat­en samo­ja reittejä.

 6. ‘Maaseu­tu oli paljon elin­voimaisem­paa kuin Suomes­sa’.. tästä on suo­ra yhteys keltali­ivei­hin. Mik­si Ran­skas­sa kapinoiti­in 10 sentin dieselin hin­nanko­ro­tus­ta? Pari­i­sis­sa mak­saa olemat­toman pienikin per­hea­sun­to, pieni kak­sio, miljoona euroa. Palvelu­am­mateis­sa palk­ka on 2000 euroa kuus­sa. Tämä on väki on muut­tanut 100 ‑200 km päähän Pari­i­sista ja kulke­vat tuon matkan joka päivä parin ton­nin pikkud­ieselil­lä, usein sak­salaisen van­hal­la. Tuo elämän­ta­pa ei kestä dieselin 10 sentin hin­nanko­ro­tus­ta. Mut­ta kuka halu­aa täl­laista maaseudun elin­voimaa.? Kuka ratkaisee tämän ongel­man ilmastokestävästi?

   1. Näin on. Rautatiev­erkko on Ran­skas­sa muual­la kuin vuoris­toalueil­la paljon tiheämpi kuin Suomes­sa, ja täy­den­täviä busse­jakin kul­kee joten Pari­i­sis­sa työssä käyvän pien­i­t­u­loisen ei ole pakko ajaa autol­la töi­hin ellei sitä autoa nimeno­maan tarvitse työn­tekoon eli on yrit­täjä tms.
    Ne keltali­iv­it asu­vat jos­sain kauem­pana, aidol­la maaseudul­la tai pienem­pi­en kaupunkien ympäristössä, aito­ja maa­jusse­ja suurin osa. 

    Se nyt on niin että Euroopas­sa on yli­tuotan­toa tiety­istä ruuista ja siitä miten sitä saisi vähen­net­tyä kinataan, myös tääl­lä Suomes­sa. Vrt miten MTK alkoi protestoi­da kun Helsin­gin kaupun­gin päät­ti lopet­taa lihan tar­joilun jär­jestämis­sään yksityistilaisuuksissa.

 7. Tietääk­seni Ran­skas­sa väestö vähe­nee eri­tyis­es­ti Alpeil­la ja Greno­blen seuduilla. 

  Ja tämä on hyvä uutinen:
  “EUROOPASSA asuu 50 vuo­den päästä läh­es 100 miljoon­aa ihmistä vähem­män kuin nyt — huoli­mat­ta siir­to­laisu­ud­es­ta. YK:n kan­sain­välistä siir­to­laisu­ut­ta käsit­televän raportin mukaan vaik­ka Euroop­paan muut­taisi 600 000 siir­to­laista vuosit­tain, maanosan väk­iluku putoaisi 96 miljoon­al­la vuo­teen 2050 mennessä.”

  1. Jos ilmas­ton­muu­tos tekee suures­ta osas­ta Afrikkaa elinkelvot­toman, 600 000 siir­to­laista vuodessa saat­taa olla räikeä aliarviointi.

 8. R.S:“Vrt miten MTK alkoi protestoi­da kun Helsin­gin kaupun­gin päät­ti lopet­taa lihan tar­joilun jär­jestämis­sään yksityistilaisuuksissa.”

  Miten tuo linkit­tyy kuvitel­tu­un yli­tuotan­toon? Ensi vuon­na joudumme tuo­maan vil­jaa ulko­mail­ta. Se romaut­taa lihantuotannon,ja lihaa tuo­daan Suomeen entistä enem­män. Nyt neljä­sosa käyt­tämästämme lihas­ta on ulko­maista. Suo­ma­laiset ovat EU:ssa vähäisimpi­en lihan­syöjien joukossa.
  https://www.lihatiedotus.fi/tilastotietoa/lihankulutus-euroopassa.html
  Tätäkin taus­taa vas­ten Hesan lihaboikot­ti on täyt­tä poli­ti­ikan tekoa, ei minkään val­takun­nan syy-seu­raus ‑suhdet­ta ilmastonmuutokseen.
  Kan­natan Valion pääkont­torin siir­toa maakuntaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.