Pyöräilyviikko Ranskassa (2/x) Ranskan koronapassiin käytöstä pitäisi ottaa oppia Suomessa

Jo Helsingis­sä lentokoneeseen kir­jautues­sa piti näyt­tää koron­a­pas­sia. Sitä tarvit­ti­in Ran­skas­sa aina, kun halusi men­nä rav­in­to­laan sisään. Vain teras­sil­la sai syödä ilman pas­sia. En käynyt kon­serteis­sa enkä taidenäyt­te­lyis­sä, mut­ta olen melko var­ma, ettei niihinkään ollut asi­aa ilman koronapassia. 

Toi­mi lois­tavasti. Passin tarkas­tus kesti muu­ta­man sekun­nin. Min­ul­la se oli kuvakaap­pauk­se­na puhe­limes­sani ja lisäk­si paper­ille printattuna.

Tosin jär­jestelmä tun­tui suo­ma­laisen silmin vuo­ta­van pahasti, sil­lä kos­ka vaik­ka kysyt­ti­in koron­a­pas­sia, ei kysyt­ty henkilöl­lisyys­todis­tus­ta. Ehkä väärän asi­akir­jan esit­tämi­nen on sank­tioitu Ran­skas­sa niin ankarasti, ettei toisen pas­sil­la kan­nat­tanut yrit­tää sisään.

Koron­a­pas­si pitäisi ottaa Suomes­sa käyt­töön samas­sa laa­ju­udessa kuin Ranskassakin.

Jos olisin saanut itse päät­tää, olisin avan­nut Suomen jo kesän alus­sa, mut­ta vain rokote­tu­ille, joi­ta oli alus­sa tietysti vähem­mistö. Tästä olisi koitunut sato­jen miljoonien euro­jen taloudelli­nen hyö­ty rav­in­toloille ja tapah­tu­mien jär­jestäjille, minkä lisäk­si rajoi­tusten purkami­nen olisi ollut tietysti mukavaa asi­akkaille. Voidaan sanoa, että viivytel­lessään koron­a­passin kanssa hal­li­tus haaskasi vähin­tään sato­ja miljoo­nia euro­ja. Siihen ver­rat­tuna nämä Veikkaus oy:n puut­tuvat rahat ovat vähäisiä.

Toisaal­ta Suo­mi on nyt avat­tu aivan liian nopeasti rokot­ta­mat­tomille. Hei­dän kesku­udessaan koro­nan ilmaan­tu­vu­us on järkyt­tävä 700. Kun kevääl­lä tilanne oli niin paha, että melkein kaik­ki oli sul­jet­tu ja kun­nal­lis­vaale­jakin lykät­ti­in, ilmaan­tu­vu­us oli koko väestön kesku­udessa enim­mil­lään 170.  Kos­ka epi­demia lev­iää ekspo­nen­ti­aalis­es­ti, tar­tun­to­jen määrät rokot­ta­mat­tomien kesku­udessa tule­vat täl­lä poli­ti­ikalla kas­va­maan lähivi­ikkoina jyrkästi. Se tarkoit­taa enem­män sairaala­hoito­ja ja enem­män tehohoitoa.

On siis perustel­tua saat­taa voimaan yhtä tiukat tai jopa tiukem­mat rajoituk­set kuin kevääl­lä, mut­ta tietysti niin, etteivät ne koske rokotet­tu­ja, kos­ka rokotet­tu­jen kesku­udessa ilmaan­tu­vu­us­lu­vut taas ovat hyvin matalia, eikä tau­ti ole heille tilas­tol­lises­sa mielessä vaarallinen.

Tähän joudu­taan joka tapauk­ses­sa nopeasti, jos epi­demia lev­iää rokot­ta­mat­tomien kesku­udessa yhtä nopeasti kuin nyt, THL:n arvion mukaan nelink­er­taistuen viikossa.

28 vastausta artikkeliin “Pyöräilyviikko Ranskassa (2/x) Ranskan koronapassiin käytöstä pitäisi ottaa oppia Suomessa”

 1. Mitä mieltä olisin koron­a­passin laa­jamit­tais­es­ta tuomis­es­ta Suomeen? Saat­taa olla, että tämä on taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavaa. En ole pet­tynyt, vaik­ka ei tulisi. Suomes­ta puut­tuu halu, tah­to, ymmär­rys ja osaami­nen siihen, että koron­a­pas­si saataisi­in toimimaan. 

  Mitä voidaan oppia maail­mal­ta? Ainakin aikoinaan, kun Bogo­tas­ta halusi lähteä ran­nikolle bus­sil­la, niin piti olla keltaku­umeroko­tus todis­tus. Jos ei ollut todis­tus­ta sai piikin. Jotenkin tällein se olisi hyvä jär­jestää. Suomes­ta on huono matkus­taa min­nekään, jos ei ole rokot­tei­ta. Tääl­lä on var­masti tilanne, jos­sa korkeim­mis­sa palkkalu­okissa ole­vat on 100% rokotekat­tavu­udel­la ja rokot­ta­mat­tomat ovat köyhiä.

  Sanois­in suo­ma­lais­es­ta koro­nan hoi­dos­ta, että keskilu­okkaises­ti hoidet­tu. Eikä lop­putu­los ole keskinker­tainen, vaan reilusti sen ala­puolel­la. Rokot­ta­mi­nen ei kestä tässä maas­sa eet­tistä tarkastelua. Se on samas­sa lin­jas­sa sen kanssa, että tääl­lä on keskilu­okalle ilmainen peruster­vey­den­huolto ja köy­hälle kallis ter­vey­den­huolto. Rokot­ta­mat­tomis­sa on paljon niitä, joi­ta ei vaan palvel­la. Jos Suomes­sa ale­taan rokot­ta­maan lap­sia, niin köy­hien lapset jäävät rokot­ta­mat­ta. Jos ale­taan vaa­ti­maan pas­sia, niin ne on ne köy­hät, jot­ka ovat ongelmissa.

  Nyt ensim­mäiset rokotet­ta­vat ikälu­okat ovat opiske­li­joi­ta. Tässäkin ryh­mässä ne ovat 2 asteen opiske­li­joi­ta, jot­ka jäävät rokot­ta­mat­ta. Niitä kun ei rokote­ta opiskelu­paikkakun­nal­la, vaan ain­oas­taan koti­paikkakun­nal­la. Ja sinne ei pääse kuin joinakin viikon­lop­puna. Ja viikon­lop­puna koti­paikkakunnal­ta ei saa rokot­tei­ta, kun roko­tu­s­paikat on kiin­ni. AMK ja yliopis­to opiske­li­jat saa­vat rokot­teet yths / sote yhteistyöl­lä, mut­ta esim. lähi­hoita­jaopiske­li­jat jäävät ilman. Sit­ten he joutu­vat vielä vale­htele­maan omista roko­tuk­sis­taan, sil­lä har­joit­telu­un ei pääse ilman roko­tus­ta. Ja jos et pääse har­joit­telu­un, niin yhteiskun­ta kyl­lä perseraiskaa toisen asteen opiske­li­jan. Tuskin kukaan muu on yhteiskun­nas­sa niin lain­suo­ja­ton kuin 2 asteen opin­not keskeyt­tävä nuori. Kesäran­nas­sa tar­joil­laan niiden sydämiä aamiaisella. 

  Sit­ten meil­lä on Suomes­sa vielä tämä oma kansalli­nen rokote­pelleily. Ulko­maalainen ei saa rokot­tei­ta tääl­lä ja jos on saanut rokot­teet muual­la, niin emme hyväksy joko rokotet­ta tai sen antanut­ta tahoa. Tääl­lä on tah­toa keski­tysleirit­tää kaik­ki. Kun menee pois ran­nikol­ta, niin laitet­taisi­in leir­ille suomenruotsalaisetkin. 

  Tuol­la ran­skas­sa muuten jos olet sairas­tanut koro­nan ja saat yhden piikin, niin todis­tuk­ses­sa lukee 2/2. Paikallisen lääkärin mukaan vain, kos­ka sitähän sil­lä todis­tuk­sel­la tarkoite­taan. Todis­tuk­sen kuu­luisi ker­toa rokote­suo­jas­ta, joten todis­tus tulee. Suomes­sa ajatel­laan eri taval­la ja hesaria myöten ihme­tel­lään, miten mei­dän maa voikaan olla niin pas­ka, että ale­taan anta­maan tälle kansanos­alle lisärokot­tei­ta pelkästään byrokraat­ti­sista syistä ilman lääketi­eteel­listä perustet­ta. Mut­ta täl­läi­nen tämä suo­mi on. Maa, jos­sa sairas­tanut rokote­taan tois­tamiseen, jot­ta saa todistuksen. 

  Koronat­estiäkään ei suomes­sa saa ilman omaa autoa. Julk­ista ei saa käyt­tää ja testi­paikat on keskitet­ty. Jonoon pääsee ain­oas­taan autol­la. Vaa­timus yksi­ty­isau­ton omis­tamis­es­ta siihen, että voi saa­da testin on käsit­tämätön. Koh­ta on taas talvi ja infek­tio­sairaat köy­hät jonot­ta­vat taas pakkases­sa kuten jo kaht­e­na edel­lisenä vuote­na. Päivystyk­seen ei men­nä, kun jonos­ta ei jää henki­in ilman yksi­ty­isautoa. Mis­sä meil­lä on piilos­sa ne paskat byrokraatit, jot­ka lait­toi­vat infek­tio­sairaat kuumeiset ihmiset jonot­ta­maan ulos pakkaseen? Jos­sain kiv­en takana ne ovat odot­ta­mas­sa sitä, että pää­sevät bilet­tämään kesäran­taan? Sit­ten voi lait­taa instas­to­ryyn kuvia terävätis­si­sistä tytöistä, joiden kanssa ovat samaa mieltä niin sairaista kuin boomereista. 

  Korona-aika on lisän­nyt merkit­tävästi eri­ar­voisu­ut­ta. Vielä pari vuot­ta sit­ten luulin, että tääl­lä ollaan tur­vas­sa maail­man myrsky­iltä. Luulen, että vielä min­un nuoru­udessa me oltaisi­in pis­tet­ty vas­taan. Nyt veikkaan, että Suomen köy­hiä voi kohdel­la kuin kol­man­nen val­takun­nan sateenkaariväestöä ja suo­ma­laiset suvait­see sitäkin.

 2. Koron­a­pas­si on hyvä asia. Siihen ei kuitenkaan pitäisi sotkea ulkopoli­ti­ikkaa eli kaik­ki toimi­vat rokot­teet pitäisi hyväksyä. Ulko­mail­la oleskel­e­vat suo­ma­laiset eivät voi vali­ta rokotet­ta, vaan on otet­ta­va se mikä on tar­jol­la. Rokote­tu­jen ulko­maalais­ten pitäisi myös päästä herkku­jen ja muidenkin palvelu­jen ääreen.

  1. WHO:n hyväksymät rokot­teet voisi tietysti hyväksyä koron­a­pas­sis­sa, mut­ta varsi­nainen ongelma­han on se, että mitään ulko­mail­la otet­tu­ja rokot­tei­ta ei saa­da Suomes­sa passille.

 3. olisi kiva nähdä jotain tupak­ka-askin takakan­teen tyyp­pisiä arvioi­ta koron­a­passin hyödy­istä. välil­lä ollaan sitä mieltä että kaik­ki rokot­ta­mat­tomat sairas­taa ja välil­lä että koron­a­pas­si aut­taa. voisi ajatel­la, että jos kaik­ki rokot­ta­mat­tomat sairas­taa niin koron­a­passin hyödyt tulisi pääasi­as­sa rokotekat­tavu­u­den nousun kaut­ta, paljonko se on nyt nouse­mas­sa? pros­ent­tiyk­sikön? kak­si? kolme? onko kaik­ki pros­ent­tiyk­siköt yhtähyviä vai pitäisikö tarkastel­la ikäryh­mit­täin? alle 30 vuo­ti­ai­ta var­maan kuolee enem­män auto-onnet­to­muuk­sis­sa kuin koron­aan, paljonko esim. 60+ vuo­ti­aiden rokotekat­tavu­us on passin perus­teel­la nous­sut ja paljonko ihmishenkiä säästynyt? ainakin virossa rokotekat­tavu­u­teen tuli hyp­py, kun pas­si tuli käyt­töön kesäl­lä, toisaal­ta lähtöti­lanne oli eri. mon­es­sa euroopan maas­sa ei tarkaste­ta henkkare­i­ta vas­taan pas­sia (oma koke­mus), Latvi­as­sa on tul­lut ain­oana paikkana tilanne, jos­sa näin tehtiin.

  1. Kaik­ki rokot­ta­mat­tomat tule­vat sairas­tu­maan ja osa heistä joutuu sairaan­hoitoon ja teho­hoitoon ja osa kuolee. Tätä ei voi estää, mut­ta sitä kan­nat­taa jar­rut­taa, jot­ta sairaalat, teho­hoitopaikat ja kre­ma­to­ri­ot eivät ylikuormitu.

   1. Koko pan­demi­an aikana 150 000 ihmistä on sairas­tanut koro­nan. Suomes­sa on luokkaa 1.8 miljoon­aa rokot­tam­a­ton­ta ihmistä.

    Tätä menoa menee vielä het­ki, että ollaan edes lähel­lä tilan­net­ta mis­sä “kaik­ki” tai edes “melkein kaik­ki” oli­si­vat koro­nan sairastaneet.

    Kuin­ka moni sairasti lop­ul­ta espan­jan­taudin? En menisi mitenkään äkkiseltään väit­tämään, että koko maa­pal­lon sil­loinen väestö sen koki.

   2. Var­masti hienoa reis­su! Pää­sisipä itsekin joskus. 

    Koron­akom­ment­ti kuitenkin himan särähti pro­pa­gan­dal­ta. Tai sit­ten tuo yllä ole­va kom­ment­tisi vain trollausta.
    Olet ehkä lyönyt oman näke­myk­sesi lukkoon siinä vai­heessa kun otit rokot­teen. Itse ainakin tein niin, mut­ta vain het­kek­si. Sit­ten päätin, että ehkä asi­aa kan­nat­taa kuitenkin kat­soa hie­man objektiivisemmin. 

    Kaik­ki rokot­ta­mat­tomat eivät tietenkään tule sairas­tu­maan. On selvää näyt­töä, että korona ei lev­iä kaikille pop­u­laa­tios­sa. Tähän saat­taa vaikut­taa aiem­pi­en virusten muo­dosta­ma immu­ni­teet­ti, muta myös luke­mat­tomat muut seikat.
    Lisäk­si edelleen selvästi suurin osa rokot­ta­mat­tomien koronat­a­pauk­sista on lieviä, eivätkä vaa­di sairaala­hoitoa. Tämä on nyt jotenkin tun­tunu uno­htu­van ihmisiltä. 

    Olisi tietenkin hyvä saa­da roko­tuskat­tavu­us mah­dol­lisim­man korkeak­si. Varsinkin riskiryh­mis­sä. Täl­lä het­kel­lä ei näytä kuitenkaan siltä, että esim. 80% rokotekat­tavu­us vaikut­taisi yleis­ti­lanteeseen juurikaan. Tuskin edes 90% kat­tavu­us. Tästä on valitet­tavia esimerkke­jä esim. Sin­ga­pores­ta, jos­sa on korkea rokotekat­tavu­us (melkein 85%), mut­ta tilanne on pahen­tunut siitä huolimatta.
    Halu­aisin uskoa, että rokote olisi lop­ulli­nen ratkaisu, mut­ta nykyiset rokot­teet eivät valitet­tavasti näytä ole­van sitä. 

    On myös selvää, että iso osa rokote­tu­ista tulee sairas­ta­maan taudin. Moni heistä onnek­si säästyy vakaval­ta sairaudelta. Englan­nis­sa on jo selvästi suurin osa sairaala­hoitoon joutuneista ja kuolleista rokotet­tu­ja. Johtunee siitä, että siel­lä on myös rokotet­tu­ja todel­la paljon, jol­loin on luon­nol­lista, että rokotet­tu­ja on enem­män sairaalas­sa. Se ker­too kuitenkin myös siitä, etteivät nykyiset rokot­teet ole riittäviä. 

    Koron­a­pas­si olisi täy­delli­nen keino, jos meil­lä olisi rokote, joka estäisi levit­tämisen ja sairas­tu­misen, mut­ta näin ei ole. Lisäk­si nyky­is­ten rokot­tei­den teho alkaa jo noin kol­men kuukau­den päästä laske­maan merkit­tävästi, jon­ka jäl­keen se ei estä edes vakavia oireita. 

    Kaikkein tehokkain keino viruk­sen lev­iämisen estämisek­si olisi itse tehtävä pikat­esti, jos­ta saisi merkin­nän koron­a­pas­si­in tai vas­taavaan. Merkin­nän pitäisi tapah­tua tietenkin todis­tet­tavasti. Käsit­tääk­seni täl­laisia menetelmiä olisi mah­dol­lista tehdä. Niitä saat­taa jo ollakin.
    Tämän, mieluiten uudelleen käytet­tävän, pikat­estin voisi tehdä kotona vaik­ka joka päivä.
    Näin voitaisi­in estää myös rokotet­tu­ja levit­tämästä virusta.
    Täl­lä het­kel­lä toivomme kädet ris­tis­sä (minä ainakin), että rokote on ratkaisu, vaik­ka tiedämme, ettei nykyiset rokot­teet lope­ta tilannetta.

   3. Kaik­ki tule­vat saa­maan Covis-19 ‑tar­tun­nan, niin rokote­tut kuin rokot­ta­mat­tomat, sil­lä tämä tau­ti jää kietämään pysyvästi. Kaik­ki eivät “sairas­tu”, jos sairas­tu­misel­la tarkoite­taan tau­tia, joka aiheut­taa oire­i­ta. Rokot­ta­mat­toman toden­näköisyys saa­da vaka­va tau­ti on selvästi yli kym­menker­tainen samanikäiseen rokot­ta­mat­tomaan ver­rat­tuna. Virossa on 500 henkeä sairaala­hoi­dos­sa, joten kyl­lä tau­ti on yhä vaarallinen.

 4. ja sit­ten syr­jäytetään kaik­ki, jot­ka syys­tä tai tois­es­ta eivät halua/voi rokot­tei­ta ottaa. tai jos otta­vat, niin tulee yksi­ty­isyysongelmia näi­den kaiken­maail­man passin­luk­i­ja­sof­t­ien vuok­si, eikä koskaan voi tietää kerääkö joku luk­i­ja tiedot vai ei. tai rav­in­tolan henkilökun­ta juoruilee kun on 100% vahvis­te­tusti nimet tiedos­sa esim. tapah­tu­mis­sa mis­sä halut­taisi­in mielum­min olla anonyymejä tai nim­imerkkien suo­jas­sa. ei hyvä.

  1. “yksi­ty­isyysongelmia näi­den kaiken­maail­man passin­luk­i­ja­sof­t­ien vuoksi”

   Tämä yksi­ty­isyy­den­suo­jahump­pa alkaa jo kyllästyttämään.

   Oletko koskaan miet­tinyt, mitä bonusko­rt­tisi ker­too sinus­ta kau­palle? Google osaa arva­ta ennen lääkäriäsi, mikä sin­ua vaivaa. Face­book tun­tee kaik­ki kaverisi. Hotellei­hin pitää mak­saa kor­tilla ja antaa henkilötiedot sekä matkan tarkoi­tus ja rav­in­toloiden ovel­la heilutel­la henkilöko­rt­tia, jos­sa on tiedot het­us­ta valokuvaan. 

   Tässä bonusko­rt­tien luva­tus­sa maas­sa ei kyl­lä enää yksi koron­a­pas­si tun­nu enää missään.

   1. Sylt­ty:
    En käytä bonusko­rt­te­ja, enkä pankkiko­rt­te­jakaan ellei ole vält­tämätön­tä. Saatan halu­ta käyt­tää luot­toko­rtin tuo­maa suo­jaa itsel­leni esim. nettiostoksissa.
    En tee haku­ja Googlel­la suo­raan omil­ta lait­tei­ta tai muuten tun­nis­tet­tavasti — ja tiesitkö, että on myös mm. metahakukoneita?
    En käytä face­bookia, instaa, what­sap­pia tai mitään muitakaan sen tahon palveluja/alustoja. En ole koskaan tarvin­nut niitä, joten eiköhän tässä men­nä seu­raa­vatkin 15v ilman. Älä ole lammas.
    Hotel­lien henkilörek­isteri ei ole sen sortin uhka mikä vaivaisi.
    Valitet­tavaa että sinä et väl­itä yksi­ty­isyy­destä, mut­ta me muut teemme voitavamme jot­ta kaik­ki saisi­vat sen säilyttää. 

    Sylt­ty ja Olli:
    Hyvin ikävää jos jou­tu­isi jäämään esimerkik­si alakult­tuurien piireistä tai erit­täin herkkien aihei­den keskusteluryh­mistä pois sen vuok­si, että täy­ty­isi antaa nimi muiden tietoon, kun edelli­nen vuosikym­men ja ylikin on toimit­tu nim­imerkeil­lä tai jopa anonyymisti. Osa onkin jo siir­tynyt käyt­tämään mui­ta kuin rav­in­to­latilo­ja kokoon­tu­misi­in, mut­ta se osaltaan las­kee osal­lis­tu­jien tur­val­lisu­ut­ta. En nyt puhu itses­täni vaan kaik­ista, vähin­tään kym­menistä tuhan­sista ketä se suomes­sa kos­kee. Matkus­t­a­mi­nen onnis­tuu kyl­lä, kun ei mene lentokoneella.

  2. Pitää vaan vält­tää ne tapah­tu­mat, jois­sa halu­aa olla anonyy­mi. Siis nythän pas­sia kysytään vain rav­in­to­las­sa ja matkus­taes­sa. Matkus­t­a­mi­nen ei onnis­tu anonyymisti min­nekään, joten se on sit­ten rav­in­to­la. Niistä on help­po pysyä pois­sa. Me muut voimme men­nä minne tah­domme, mut­ta en ole yök­er­hoon silti ollut menossa.

 5. Perustelitte koron­a­passin tiuken­nuk­sia yksi­no­maan rokot­ta­mat­tomille, sil­lä rokot­ta­mat­tomien paris­sa tar­tun­talu­vut ovat moninker­taisia rokotet­tui­hin näh­den. Tämä on tilas­tovääristymä, joka johtuu siitä, että kahdesti rokotet­tu­ja ei ylipäätään tes­ta­ta pelkkien oirei­den perus­teel­la. Rokotet­tu­jen tes­taami­nen lopetet­ti­in suures­sa osas­sa maa­ta kuukausi sitten.
  https://yle.fi/uutiset/3–12092529

  Mainit­sitte passin toimi­van hyvin viitates­sanne yksi­no­maan sen help­pokäyt­töisyy­teen. Pas­si itsessään ei toi­mi, eikä siinä edes ole mitään logi­ikkaa mil­lä se toimisi. Rokot­teen suo­ja tar­tun­taa ja sen levit­tämistä vas­taan heikke­nee muu­ta­mas­sa kuukaudessa rokot­ta­mat­toman tasolle ja epi­demia jatkuu. Rokote lieven­tää oire­i­ta, jol­loin rokot­tam­a­ton menee helpom­min tapah­tu­mi­in levit­tämään virus­ta tietämät­tään, puhu­mat­takaan siitä että passin voimal­la moni heit­tää kaik­ki muut ehkäisy­toimet käsidesiä ja taud­in­jälji­tys­tä myöten romukoppaan. 

  Korostan, että tämä kri­ti­ik­ki kohdis­tuu pas­si­in, eikä rokot­teeseen jon­ka otta­mi­nen on mon­elle elintärkeää.

  1. “rokot­tam­a­ton menee helpom­min tapah­tu­mi­in levit­tämään virus­ta tietämät­tään, puhu­mat­takaan siitä että passin voimal­la moni heit­tää kaik­ki muut ehkäisy­toimet käsidesiä ja taud­in­jälji­tys­tä myöten romukoppaan. ”

   Olen tör­män­nyt tähän samaan perustelun ainakin mask­ien, tur­vavöi­den ja lasku­var­jo­jen* kohdalla.

   Käytän­nössä sen jäl­keen kun roko­tuk­set tuli­vat saataville, niin nimeno­mais­es­ti rokot­ta­mat­tomat ovat niitä, jot­ka viis veisaa­vat ehkäisy­toimista. Oma­l­la työ­paikalla se ain­oa rokot­tam­a­ton ei ole käyt­tänyt koskaan mask­ia ja muutenkin pitänyt kaikkia toimia ylim­i­toitet­tuina ja turhina.

   *) Kyl­lä, 1 maail­man­so­das­sa lentäjien lasku­var­jo­ja vas­tustet­ti­in sik­si, että se lait­taa luovut­ta­maan liian aikaisin

 6. Minus­ta koron­a­pas­si on teat­te­ria. Jos rokote antaisi var­man ja pysyvän suo­jan, pas­si olisi ehdot­tomasti kan­natet­ta­va han­ke, mut­ta kos­ka rokote­tutkin voivat sairas­tua ja rokote van­he­nee varsin nopeasti, pitäisi keskit­tyä enem­män siihen, että hoitoka­p­a­siteet­ti riittää. 

  Jonkin ver­ran huolestut­taa, että alla linka­tu­il­la määril­lä Suomen ter­vey­den­huolto natisee liitok­sis­taan. Aivan kuin se olisi raken­net­tu täy­del­listä maail­maa varten, jos­sa ei ole koskaan häiriötekijöitä.

  Kuin­ka moni pitkäaikaises­ti koronalle altistuneista eri ikäryhmissä

  1) saa taudin
  2) sairas­taa sen oireettomana
  3) sairas­taa sen lieväoireisena
  4) sairas­taa sen influ­enssan kaltaise­na inhot­ta­vana ja ankarana tauti­na, jos­ta kuitenkin selviää kotihoidolla
  5) joutuu sairaalaan?

  En tiedä, mut­ta otak­sun, että huonoin arpa sat­tuu ani har­van kohdalle. Sik­si uskon, että paras tapa reagoi­da tilanteeseen on lisätä hoitoka­p­a­siteet­tia ja hyväksyä se, että korona kiertää ja rak­en­taa lau­maim­mu­ni­teet­tia, jon­ka läpi jotkut kuitenkin putoavat.

  https://www.koronatilastot.fi/fi/sairaala/?fbclid=IwAR0lmVSbTK-tatBhTrCrH4_FKz7m0CVMJnEv-StBojMOmJFWsd-NI7C0v‑U

  1. Tässä on kyse toden­näköisyyk­sistä. Rokot­ta­mat­toman toden­näköisyys joutua sairaala­hoitoon ja teho-osas­tolle on 15 ker­taa suurem­pi kuin rokote­tun. Rokot­teen teho las­kee ja sik­si aloite­taan kol­mas rokotuskierros.
   Aja­tus, että hoitoka­p­a­siteet­tia vain pitäisi lisätä on vähän kallis. kaksinker­tainen kap­a­siteet­ti mak­saa kak­si ker­taa enem­män. Lisäk­si ei ole koulutet­tu­ja hoitajia.

   1. Virus on edelleen vaar­alli­nen, se on selvää. Se, että kaik­ki tuli­si­vat saa­maan viruk­sen, ei toden­näköis­es­ti tule pitämään paikkansa, sil­lä juuri mikään virus ei lev­iä kaikki­in pop­u­laa­tios­sa. Suuri osa kuitenkin tulee sen saa­maan. Ehkä se on tässä tärkein asia. 

    Miten paljon sit­ten esim. 80% roko­tuskat­tavu­us tulee tilan­net­ta muut­ta­maan? Oma veikkauk­seni on, ettei juuri ollenkaan. Halu­an olla tässä väärässä.

    Toivon toki, että ihmiset ottaisi­vat roko­tuk­sia ja että rokot­teet osoit­tau­tu­vat myös pitkäl­lä aikavälil­lä tehokkaik­si ja tur­val­lisik­si. Vielä enem­män toivon sitä, että tulisi tehokkaampia, tar­tun­nan estäviä rokot­tei­ta. Sel­l­aisen kehit­tämi­nen on tosin hyvin vaikeaa koron­avirusten ja esim. RSV-viruk­sen kohdalla.

    Viit­taat siihen, että rokot­ta­mat­tomil­la on 15 ker­taa korkeampi toden­näköisyys joutua teho­hoitoon. Tämä voi pitää paikkansa, mut­ta se kuu­lostaa numero­jen kau­nis­telul­ta. Olisi hienoa, jos olisi saatavil­la tietoa siitä, miten THL ja muut tahot luokit­tel­e­vat koro­nan vuok­si hoi­dos­sa ole­vat nyt kun rokotet­tu­ja ei enää tes­ta­ta kovin ahkerasti.
    En toisaal­ta usko, että he voisi­vat olla tes­taa­mat­ta hoi­dos­sa ole­via ihmisiä ja hoitaa heitä vain hen­gi­tystiein­fek­tion vuok­si, mut­ta en ole tästä varma. 

    Syy siihen, mik­si täl­lainen on tul­lut ylipäätään mieleen, on siinä, että suomen luvut hoitoon joutuneista koron­apoti­laista poikkea­vat merkit­tävästi esim. Englan­nin, Israelin ja Sin­ga­poren luvuista. Voiko mei­dän tilanne todel­la olla niin erilainen?
    Varsinkin Englan­nis­sa on avoimesti julka­istu tieto­ja tapauk­sista. Siel­lä suurin osa teho­hoi­dos­sa ole­vista on rokotet­tu­ja (joskin hei­dän hoitoon jou­tu­misen toden­näköisyys on selvästi pienem­pi kuin rokottamattomien). 

    Edelleen ihmette­len sitä, mik­si ei ole jo käytössä uudelleen käytet­tävää pikat­estiä, jon­ka rokotet­tu ja rokot­tam­a­ton voisi­vat tehdä hel­posti kotona vaik­ka joka päivä. Siitä sit­ten jotenkin luotet­tavasti tieto koron­pas­si­in tai vas­taavaan. Alka­isi viruk­sen lev­iämi­nen vähentyä.

   2. Tämä voi pitää paikkansa, mut­ta se kuu­lostaa numero­jen kau­nis­telul­ta. Olisi hienoa, jos olisi saatavil­la tietoa siitä, miten THL ja muut tahot luokit­tel­e­vat koro­nan vuok­si hoi­dos­sa ole­vat nyt kun rokotet­tu­ja ei enää tes­ta­ta kovin ahkerasti.

    Kyl­lä kaik­ki koro­nan vuok­si sairaan­hoitoon joutuneet tes­tataan. Mut­ta olet oike­as­sa, ettei vähäoire­it­en tar­tun­to­jen märistä tiede­tä nyt juuri mitään, mut­ta ne eivät toisaal­ta ole vaarallisia.

   3. Hoitoka­p­a­siteetin ja rokot­tei­den hinnasta:

    Jos yksi rokotean­nos mak­saa 12 — 25 € ja sairaan­hoita­jan minim­i­tun­tipalk­ka on n. 15 euroa niin rokot­teen kokon­aiskus­tan­nus ja sairaan­hoita­jan tun­nin työn kokon­aiskus­tan­nus lienevät samaa luokkaa. 5 miljoon­aa rokotean­nos­ta mak­saa siis suun­nilleen saman kuin noin 3000:n (+- 2000) sairaan­hoita­jan vuo­den työ. Se mitä tarvit­ta­va infra ja hardis mak­saa, en lähde arvailemaan.

    Suomes­sa on noin 140 000 sairaan­hoita­jaa. Kap­a­siteetin kas­vat­ta­mi­nen voi tul­la tarpeeseen joka tapauk­ses­sa, mut­ta roko­tuk­si­in menevät rahat eivät riit­täisi mihinkään kovin merkitt­tävään kap­a­siteetin nos­toon. Roko­tuk­set säästävät ter­vey­den­huol­lon resursse­ja todel­la paljon, vaik­ka nykyiset koronarokot­teet ovatkin ver­sio­ta 1.0.

   4. Jos koronarokoit­teesta tehdään vuosit­tainen perinne, niin tuleeko koron­a­pas­sis­takin pysyvä ja rokot­teesta kieltäy­tyvät eris­tetään lop­ullis­es­ti? Täysin absur­dia, varsinkin kun 70% tar­tun­noista tulee lähipi­iristä ja vain 10–20% tulee paikoista joi­ta voidaan rajoit­taa passeilla.

    Kun toden­näköisyyk­sistä puh­taan, niin sairaa­hoitoon jou­vat poikkeuk­set­ta ne, joil­la on vakavaan tau­ti­in tun­nis­tet­ta­va ris­ki. 86% sairaala­hoitoon joutuneista poti­laista on ollut yli­pain­ois­ia ja on täysin kohtu­u­ton­ta tehdä rokot­teesta pakolli­nen ter­veille, nuo­rille ihmisille joil­la ei ole tilas­to­jen tai THL:n mukaan olen­naista riskiä saa­da vakavaa koronaa.

 7. “Miten paljon sit­ten esim. 80% roko­tuskat­tavu­us tulee tilan­net­ta muut­ta­maan? Oma veikkauk­seni on, ettei juuri ollenkaan. Halu­an olla tässä väärässä.”

  Kym­soten johta­jaylilääkäri arvioi samal­la tavalla.

  “80 pros­entin roko­tuskat­tavu­us ei tule riit­tämään siihen, että Kymen­laak­sos­sa palataan nor­maali­in elämään. Näin toteaa Kym­soten johta­jaylilääkäri Mar­ja-Liisa Män­ty­maa tiedotteessa.

  – Vaik­ka läh­estymme 80 pros­entin roko­tuskat­tavu­ut­ta, niin se ei tule riit­tämään siihen, että voisimme pala­ta nor­maali­in elämään, jos­sa mask­it voi huo­let­ta jät­tää pois eikä muitakaan varo­toimia tarvi­ta. Kat­tavu­u­den tulisi olla siinä 90 pros­ent­tia, jot­ta virus ei pää­sisi enää kiertämään sil­lä taval­la, että se aiheut­taisi vähin­tään nykyisen­laisia varo­toimen­piteitä, Män­ty­maa toteaa.”

  https://yle.fi/uutiset/3–12161866

 8. Arvoisa nim­imerk­ki Viesti, kir­joitit: “Täysin absur­dia, varsinkin kun 70% tar­tun­noista tulee lähipi­iristä ja vain 10–20% tulee paikoista joi­ta voidaan rajoit­taa passeilla.”

  Eivät kai ne tar­tun­nat lähipi­iris­sä neit­seel­lis­es­ti syn­ny. Jostain muual­ta ne siihen lähipi­iri­in tule­vat. Niitä vain ei voi jäljit­tää yhtä hyvin kuin lähipi­iristä saatu­ja tartuntoja.

  1. Hei Tapio! Lähipiri­in tar­tun­nat eivät ole neit­seel­lisiä. Kun henkilö saa tar­tun­nan, oli­pa se sit­ten peräisin ulko­mail­ta, yök­er­hos­ta tai läheiseltä hän tar­tut­taa sil­lä esimerkik­si kump­panin­sa, per­heen­jäse­nen­sä tai ystävän­sä joka vuorostaan tar­tut­taa lisää omas­ta lähipi­iristään. Tämä on yleisin lev­iämistapa (70%) ja rokote­tun saa­ma tar­tun­ta pää­tyy sitä kaut­ta jos­sain kohtaa rokot­ta­mat­toma­lle vaik­ka rokot­ta­mat­tomat oltaisi­in kokon­aan eris­tet­ty arkipäiväis­es­tä elämästä. Sik­si koron­a­passin vaiku­tus on täysin olema­ton, kuten jo Tan­skan tapauk­ses­sa näimme.
   Tan­skas­sa koron­a­pas­si oli kevään ja kesän ajan käytössä ja siitä huoli­mat­ta tar­tun­to­jen aal­toli­ike oli ident­tistä Suomen kanssa jos­sa yhteiskun­ta oli läh­es auki. Ain­oana erona, että Tan­skas­sa oli koko ajan hie­man enem­män tar­tun­to­ja kuin Suomessa.

   1. Hm… Ymmärtääk­seni koron­a­pas­sia ei ole tarkoitet­tu eri­tyis­es­ti rokot­ta­mat­tomien suo­jelu­un, vaan infek­tion lev­iämisen yleiseen vähen­tämiseen, ja palveluyrit­täjien businesten pelastamiseen. 

    Kooron­a­passin suurin vaiku­tus taitaa olla se, että se lisää rokotekat­tavu­ut­ta. Jos halu­aa bailaa­maan, välin­pitämät­tömänkin pitää ottaa piikki.

 9. Kuin­ka pitkään olisit ajatel­lut pitää tätä koron­a­passin käyt­töä voimas­sa? Ikuis­es­tiko? Ja miten alhaal­la olet ajatel­lut sairaalakuor­mi­tuk­sen pysyvän passittelulla?

  Minus­ta täl­lä het­kel­lä Suomes­sa on niin alhainen epi­demi­ata­so, että ollaan talvikau­teen men­nessä ja ihmis­ten koron­apelon hiipues­sa ollaan menos­sa korkein­taan ylöspäin. Tämä ihan riip­pumat­ta koron­a­pas­sista, joka nyt ei epi­demi­an lev­iämiseen niin paljon vaikuta.

  Roko­tuk­sis­sa taas ollaan Suomes­sa matkalla kohti 88%-90% ykkös­rokote­ta­soa vuo­den lopus­sa. Se on oikein hyvä tulos huomioiden, että Suomes­sa ei oikein saa­da ulko­mail­la otet­tu­ja rokot­tei­ta Suomen rek­isterei­hin eli joku pros­ent­ti jää vielä tilas­toista piiloon. Varsin har­vas­sa ovat ne luotet­tavien roko­tusti­las­to­jen maat, jois­sa on selvästi vähem­män rokot­ta­mat­to­mia. (Esimerkik­si Tan­skas­sa ja Ruot­sis­sa on luotet­ta­vat tilas­tot, esimerkik­si Por­tu­galis­sa ei ole luotet­tavia tilas­to­ja ja on selvää että Por­tu­galin viral­liset rokotelu­vut liiot­tel­e­vat rokotekat­tavu­ut­ta , vaik­ka kaikissa näis­sä mais­sa on kyl­lä mitä ilmeisim­min oikein hyvä rokotekattavuus.) 

  Mitä hoitoka­p­a­siteet­ti­in tulee, suurim­mas­sa osas­sa Euroopan mai­ta on jo epi­demi­an aikana korona-aikana raken­net­tu ja koe­pon­nis­tet­tu koron­a­hoitoka­p­a­siteet­ti joka vas­taa Suomeen suh­teutet­tuna 300–400 teho­hoitopaikkaa ja sen päälle 2000–2500 osastopaikkaa. Se noin 10-ker­tainen mak­simika­p­a­siteet­ti Suomen tämän­hetkiseen koron­a­hoidon kuor­mi­tuk­seen ver­rat­tuna. Suomen todel­lis­es­ta koron­a­hoidon mak­simika­p­a­siteetista taas ei ole nyt tietoa. 

  Toisaal­ta jos kat­so­taan jotain Flori­daa, Alber­taa tai Israelia, jot­ka ovat delta-aal­lon rokotet­tuna jo koke­neet, kyl­lä koron­a­hoidon tarve voi epi­demi­ahui­pus­sa nous­ta korkealle aika korkeal­la hyväl­läkin Israelin rokotekat­tavu­udel­la, mut­ta toisaal­ta hoidon mak­simika­p­a­siteet­tia ei tarvi­ta lop­ut­toman pitkään, kak­si kuukaut­ta on voimakas­ta kuor­maa, sit­ten koron­aepi­demia piene­nee kuukausiksi.

  Minus­ta näyt­tää, että Suomes­sakin koro­nan aiheut­ta­ma sairaalakuor­mi­tus moninker­tais­tuu koh­ta, mut­ta että Suomen korkea rokotekat­tavu­us pitänee sairaalakuor­man kuitenkin sel­l­aise­na, että nor­maalil­la Euroop­palaisel­la koron­a­hoidon kap­a­siteetil­la ei tulisi ongelmia. Ongelmia sen sijaan tulee jos tavoit­teena on vaik­ka pitää koro­nan sairaalakuor­mi­tus väk­isin alle 100 teho­hoitopaikan ja 500 osas­to­hoitopaikan. Tuo­han on noin 1/3–1/4 osa tyyp­il­lis­es­tä Euroop­palais­es­ta maksimikapasiteettitasosta. 

  Sum­ma sum­marum. Kun laita­mme nyt Suomen koron­a­hoidon mak­simika­p­a­siteetin nor­maalille Euroop­palaiselle tasolle, emme mitä ilmeisim­min tarvitse enää mitään rajoituk­sia tai koron­a­passe­ja. Toki rokot­taa on syytä jatkos­sakin, mut­ta muuten koronaon­gel­ma näkyy vain jonkin aikaa kuor­mit­tuvana sairaan­hoitona. Parem­pi kuitenkin muu­ta­man kuukau­den koronary­t­inä kuin ehkä ikuiset rajoituk­set ja ehkä ikuinen poli­isi­val­tio koronapasseilla.

 10. viesti:

  Jos koronarokoit­teesta tehdään vuosit­tainen perinne, niin tuleeko koron­a­pas­sis­takin pysyvä ja rokot­teesta kieltäy­tyvät eris­tetään lopullisesti? 

  Koron­a­passin sijaan voitaisi­in siir­tyä suo­raan roko­tus­pas­si­in. Koronarokot­teista kieltäy­tyjät saisi­vat sit­ten reser­vaat­tei­hin­sa seu­rak­seen mm. tuhkarokon levit­täjät ja muut enem­min paran­tavi­in kivi­in ja hopeaveteen luot­ta­vat 5G-verkko­ja ja mie­len­hallintasäteitä pelkäävät foliohattuhörhöt.

 11. “Kyl­lä kaik­ki koro­nan vuok­si sairaan­hoitoon joutuneet tes­tataan. Mut­ta olet oike­as­sa, ettei vähäoire­it­en tar­tun­to­jen märistä tiede­tä nyt juuri mitään, mut­ta ne eivät toisaal­ta ole vaar­al­lisia.” ‑Soin­in­vaara
  (en saanut vas­tat­tua viesti­in suo­raan, joten kopi­oin sen)

  Tämä ei vaiku­ta toden­näköiseltä. Ei varsinkaan nyt, kun HUS:n ilmoituk­sen mukaan yhtäkkiä sairaala­hoitoa tarvit­se­vista 50% onkin tuplarokotettuja.
  (09.11.2021 https://www.hus.fi/ajankohtaista/kahdesti-rokotettujen-koronaviruspotilaiden-maara-husin-sairaaloissa-kasvanut).

  Aika huima muu­tos viikos­sa — paris­sa. Onko virus nyt yhtäkkiä muut­tunut viikossa?
  Vaikut­taa toden­näköisem­mältä, että määrit­te­lyä on muutet­tu. Tai tilas­toin­ti­ta­pa on muuttunut.

  Sairaala­hoit­o­määri­in liit­tyen on ollut epäi­lyjä, että sairaala­hoi­dos­sa on ns. “hen­gi­tystiehye­poti­lai­ta” ja sit­ten toisaal­ta koron­apoti­lai­ta. Erona olisi se, että toisille on tehty koronat­esti ja toisille ei. Tes­tatut oli­si­vat luon­nol­lis­es­ti rokot­ta­mat­to­mia ja tes­taa­mat­tomat rokotet­tu­ja. Tämä tietenkin sotk­isi luku­ja pahasti. Tiedä häntä. 

  Tänään julka­istu tieto siitä, että “50% sairaala­hoitoon joutuneista on tuplarokotet­tu­ja”, on hie­man lähempänä sitä, mitä näkyy muis­sa mais­sa, jois­sa luku on 70% tai yli.
  Yrit­tääkö HUS ja kump­pan­it tuo­da nyt hie­man real­is­tisem­pia luku­ja esille, jot­ta hei­dän lukun­sa eivät olisi niin räikeitä?

  Jos kyynisyy­den suo­hon halu­aa upota, niin voi tietenkin ajatel­la, että tämä tänään julka­istu tieto on vain kol­man­nen roko­tuk­sen main­os­tamista. Siihen en halua uskoa, sil­lä sil­loin näil­lä luvuil­la ei ole enää mitään todel­lisu­us­po­h­jaa, vaan niitä käytetään aina tilanteen mukaan niin kuin halutaan. 

  Ehkä tässä tulee vielä eteen tilanne, jos­sa Suomes­sakin ale­taan vaa­tia sairaaloiden tilas­toil­ta ja luku­jen uuti­soin­nil­ta suurem­paa läpinäkyvyyttä.
  Onpa jos­sain väitet­ty, että Suomes­sa ei olisi edes saatavil­la reaali­aikaista tietoa hoit­o­määristä ja hoidon syistä, ja näin ollen uuti­sis­sa vili­sevät luvut perus­tu­isi­vat lähin­nä lääkärei­den arvioi­hin. Tämä on myös yksi niitä asioi­ta, joi­ta en usko, joi­ta en halua uskoa. Ei meil­lä sen­tään niin huonos­ti voi­da hoitaa asioita.

  1. Tämä ei vaiku­ta toden­näköiseltä. Ei varsinkaan nyt, kun HUS:n ilmoituk­sen mukaan yhtäkkiä sairaala­hoitoa tarvit­se­vista 50% onkin tuplarokotettuja.

   Se ei ole näin yksinker­taista. Huo­mata­va osa näistä sairaalas­sa OLEVISTA korona­di­ag­noosin saaneista on tul­lut sairaalaan muus­ta syys­tä ja joko saanut infek­tion sairaalas­sa tai sairaalas­sa on havait­tu heil­lä ole­van vähäoireinen korona. Kaik­ki saaraalois­sa olevban “hen­gi­tystiein­fek­tion saa­neet” kyl­lä testataan.
   Rokot­ta­mat­tomil­la on 19 ker­tainen toden­näköisyys joutua sairaan­hoitoon KORONAN TAKIA ver­rat­tuna samanikäisi­in rokottamattomiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.