Covid 19-epidemia leviää nyt aivan liian nopeasti

Koro­na­tar­tun­to­jen, sai­raan­hoi­toon ja teho­hoi­toon jou­tu­nei­den mää­rät kas­va­vat huo­les­tut­ta­vas­ti. On help­po ennus­taa, että teho­hoi­don kapa­si­teet­ti jou­tuu lujil­le lähi­viik­koi­na. Yhteis­kun­nan avaa­mi­ses­sa on teh­ty sel­vä virhe.

Osit­tain ter­vey­den­huol­lon kapa­si­teet­ti on jo nyt ylit­ty­nyt, mikä näkyy sii­nä että kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia on jou­dut­tu pakoin peru­maan, kun teho­hoi­don pai­kat on varat­tu koro­na­po­ti­lail­le. Kuu­kau­den kulut­tua tilan­ne on pal­jon tätä pahem­pi, ellei jotain tehdä.

Kaik­ki rajoi­tuk­set kan­nat­ti kyl­lä pois­taa roko­te­tuil­ta, mut­ta vain heil­tä. Hekin voi­vat jou­tua tar­tun­nan takia sai­raan­hoi­toon, mut­ta tämä toden­nä­köi­syys on olen­nai­ses­ti pie­nem­pi, noin 10 % rokot­ta­mat­to­mien ris­kis­tä, kun ver­tai­lu teh­dään ilman ikä­va­kioin­tia. Tämä aliar­vioi roko­tuk­sen vai­ku­tus­ta, kos­ka roko­te­tut ovat kes­ki­mää­rin iäk­kääm­piä kuin rokot­ta­mat­to­mat ja siten ikän­sä puo­les­ta ris­ki­ryh­mää. Sil­mii­ni osu­nut tie­to, jota en ole pys­ty­nyt tar­kis­ta­maan, sanoi, että kak­si ker­taa roko­tet­tu­jen ikä­va­kioi­tu ris­ki jou­tua sai­raa­laan tar­tun­nan vuok­si on vain 4 % rokot­ta­mat­to­mien riskistä.

Ter­vey­den­huol­to kes­tää sen, että kaik­ki rajoi­tuk­set pois­te­taan roko­te­tuil­ta, mut­ta rokot­ta­mat­to­mien osal­ta rajoi­tuk­set oli­si pitä­nyt pitää voimassa.

Suo­mek­si tämä tar­koit­taa, että rajoi­tuk­sia ei puret­tu lii­an aikai­sin vaan laki koro­na­pas­sis­ta tulee lii­an myö­hään. Kun se on hyväk­syt­ty, pitäi­si pala­ta askel taak­se­päin ja vaa­tia yöker­hois­sa, karao­ke­baa­reis­sa, kon­ser­teis­sa, teat­te­reis­sa ja vas­taa­vis­sa pai­kois­sa koro­na­pas­sia kuten mones­sa län­sieu­roop­pa­lai­ses­sa maas­sa tehdäänkin.

Ellei näin ei teh­dä, jou­du­taan saat­ta­maan rajoi­tuk­set uudel­leen voi­maan kaik­kia kos­ke­vi­na. Se oli­si aivan vää­rin nii­tä koh­taan, jot­ka ovat vel­vol­li­suu­den­tun­toi­ses­ti hank­ki­neet rokotuksen.

= = = =

Trollitehdas kannattaisi paikallistaa

Netis­sä liik­kuu aivan kum­mal­li­sia sala­liit­to­teo­rioi­ta koro­na­ro­kot­tei­ta koh­taan. Minus­ta oli­si hyvä sel­vit­tää, mis­sä tämä trol­li­teh­das sijait­see. On jon­kin­lais­ta näyt­töä sii­tä, että vies­tit tule­vat Venä­jäl­tä kuten muu­kin sel­lai­nen trol­lai­lu, jol­la täh­dä­tään län­si­mai­den hei­ken­tä­mi­seen. Aina­kin kan­san­edus­ta­jil­le on tul­lut roko­te­vas­tai­sia vies­te­jä samoil­ta boteil­ta kuin tuli EU:n elvy­tys­pa­ket­tia vastaan.

Vaik­ka tie­to­läh­de oli­si Venä­jäl­lä, moni levit­tää näi­tä tie­to­ja nii­hin vil­pit­tö­mäs­ti uskoen. Lenin kut­sui täl­lai­sia ihmi­siä hyö­dyl­li­sik­si idiooteiksi.

 

83 vastausta artikkeliin “Covid 19-epidemia leviää nyt aivan liian nopeasti”

 1. Epi­de­mias­sa sivuu­te­taan ris­kit pit­kä­ai­kai­sis­ta jäl­ki­tau­deis­ta. On vain osa asi­aa sel­vi­ää­kö hen­gis­sä tai pää­ty­mät­tä aluk­si sai­raa­laan. Longco­vid voi iskeä roko­te­tul­le­kin eikä tois­tai­sek­si voi var­muu­del­la sanoa onko osa pit­kä­kes­toi­sia vai perä­ti pysy­viä. Sii­nä voi muhia iso kan­san­ta­lou­del­li­nen­kin mur­he tule­vil­le vuosille.
  Sama pätee myös lap­siin, jois­ta nuo­rim­mat täy­sin suo­jat­ta. Kun sel­viät hen­gis­sä hyvin toden­nä­köi­ses­ti, se ei tar­koi­ta että nor­maa­li elä­mä tai opis­ke­lu onnis­tui­si. Jo pelk­kä karan­taa­nin ja kou­lun pom­po­tus tois­tu­vas­ti ja enna­koi­mat­ta­mas­ti hait­taa opiskelua/koulunkäyntiä.
  Voi olla myös pit­kä­ai­kai­sia pul­mia joi­ta ei vie­lä ole tun­nis­tet­tu, joten varo­vai­suus­pe­ri­aa­te oli­si paikallaan.

 2. Taas todel­la osu­vas­ti kir­joi­tet­tu Soininvaaralta.

  Heti kun koro­na­pas­sin lain­sää­dän­tö astuu voi­maan, sitä pitäi­si alkaa sovel­taa ja lait­taa koro­na­pas­si ehdok­si myös sel­lai­siin pal­ve­lui­hin, jot­ka on jo ehdit­ty vapaut­taa rajoi­tuk­sis­ta. Vaik­ka koro­na­pas­sin voi­kin saa­da nega­tii­vi­sel­la tes­ti­tu­lok­sel­la, joka ei täs­sä tapauk­ses­sa auta ollen­kaan kun ei se nega­tii­vi­nen tes­ti­tu­los estä tar­tun­nan saa­mis­ta, niin jo tes­tin kivu­liai­suus ajaa monia hank­ki­maan roko­tuk­sen. Jos vie­lä onnis­tu­taan sii­nä, että koro­na­pas­sia var­ten teh­tä­vän tes­tin jou­tuu mak­sa­maan itse, niin teho on vie­lä parempi.

  Aiem­pi mas­ki­suo­si­tus pitäi­si myös saman tien palaut­taa. Aina­kaan Hel­sin­gis­sä mas­kin käyt­tö ei onnek­si ole vie­lä las­ke­nut pal­joa, mut­ta esim. pää­mi­nis­te­ri antaa jat­ku­vas­ti esi­merk­kiä että mas­kit pois, joten mas­kin käyt­tö vähe­nee hil­jal­leen jos ei suun­taa muu­te­ta. Sel­lai­set sisä­ti­lat voi­tai­siin vapaut­taa mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta, joi­hin pää­se­mi­sek­si edel­ly­te­tään koronapassia.

  1. Aiem­pi mas­ki­suo­si­tus pitäi­si myös saman tien palaut­taa. Aina­kaan Hel­sin­gis­sä mas­kin käyt­tö ei onnek­si ole vie­lä las­ke­nut pal­joa, mut­ta esim. pää­mi­nis­te­ri antaa jat­ku­vas­ti esi­merk­kiä että mas­kit pois, joten mas­kin käyt­tö vähe­nee hil­jal­leen jos ei suun­taa muu­te­ta. Sel­lai­set sisä­ti­lat voi­tai­siin vapaut­taa mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta, joi­hin pää­se­mi­sek­si edel­ly­te­tään koronapassia.”

   En suos­tu käyt­tä­mään mas­kia, kos­ka 2 roko­tet­ta antaa hyvän suo­jan vaka­val­ta tau­dil­ta. Jos joku rokot­ta­ma­ton sai­ras­tuu roko­tet­tu­jen mas­kit­to­muu­den vuok­si, niin ihan oma vika roko­tok­sen välttely. 

   Jos ei ota roko­tet­ta, ei pidä liik­kua jul­ki­sil­la pai­koil­la mas­kit­ta ja raflois­sa etc lainkaan.

  2. Mis­sään nimes­sä mas­ki­suo­si­tus­ta ei pidä palauttaa.

   Koko mas­ki­suo­si­tus tuli, kun piti äkkiä kek­siä jotain, että voi­tiin näky­väs­ti osoit­taa jotain teh­dyk­si. Väit­täi­sin, että var­sin­kin kan­gas­mas­kien käyt­tä­jis­tä suu­ri jos ei jopa suu­rin osa, käyt­ti näi­tä mas­ke­ja vää­rin ja pahim­mil­laan samaa mas­kia usei­den päi­vien ajan ilman, että sitä desi­fioi­tiin välissä.

   Pisa­ra­tar­tun­toi­hin tuos­ta on pien­tä etua mut­ta parem­pi oli­si jos nämä yski­jät eivät meni­si jul­ki­siin tiloi­hin alun­pe­rin­kään, mas­kil­la tai ilman. Lisäk­si ne mas­kit aiheut­ti­vat osal­le sitä yskimistä.

   1. ”pahim­mil­laan samaa mas­kia usei­den päi­vien ajan ilman, että sitä desi­fioi­tiin välissä.”

    Ker­toi­sit­ko min­kä­lais­ta ter­veys­hait­taa täs­tä on ja kenelle?
    Sam­muu­ko mas­kin suo­da­tus­ky­ky päi­vän käy­tön jäl­keen vai mikä on se ongelma?

    Mas­ke­ja voi oikeaop­pi­ses­ti kier­rät­tää ihan hyvin pese­mät­tä ihan vain lepuut­ta­maan nii­tä muu­ta­man päi­vän käy­tön välis­sä. En kek­si saman mas­kin käyt­tä­mi­sel­le suo­raan perät­täi­si­nä päi­vi­nä mitään muu­ta hait­taa, kuin että se on omas­ta mie­les­tä­ni iljettävää.

   2. voi jee­sus, mul on ollu sama mas­ki koko tämän epi­so­din ajan ja on viel­lä­kin, autoos..joku siis 1,5 vuot..voi jeeh ..ei tol­la­sel­la asen­teel­la ole voit­ta­ja. mik­si mas­ki pitäi­si desinfioida?

 3. Nii­tä tar­tun­to­ja on siis edel­li­sen 14 päi­vän tar­kas­te­lu­jak­sol­la noin 5% enem­män, mitä sitä edel­tä­väl­lä 2 vii­kon jak­sol­la. Toki HUS on aina panii­kis­sa. Onnek­si voit­te lait­taa poti­lai­ta muu­al­le Suomeen. 

  Mei­tä enem­män on tar­tun­to­ja mm. Ser­bias­sa, Liet­tuas­sa, Mon­te­negros­sa, Lat­vias­sa, Roma­nias­sa, Viros­sa, Bri­teis­sä, Slo­ve­nias­sa, Mol­do­vas­sa, Kroa­tias­sa, Bul­ga­rias­sa, Ukrai­nas­sa, Liech­tens­tei­nis­sa, Slo­va­kias­sa, Krei­kas­sa, Val­ko-Venä­jäl­lä, Bos­nia Hert­se­go­vi­nas­sa, Itä­val­las­sa, Alba­nias­sa, Poh­jois-Make­do­nias­sa, Bel­gias­sa, Venä­jäl­lä, Luxem­bur­gis­sa, Sveit­sis­sä, Andor­ras­sa, Hol­lan­nis­sa, Islan­nis­sa, Sak­sas­sa, Nor­jas­sa, Tans­kas­sa, Kyprok­sel­la, ja San Mari­nos­sa. Onko näis­sä mais­sa jo paniik­ki päällä?

  Kyl­lä ihmi­sil­lä pitää joku vas­tuu olla itses­tään. Jos sen viruk­sen halu­aa vält­tää, niin valit­ta­va­na on riit­tä­vä roko­te­suo­ja ja jär­ke­vä käy­tös. Jos sitä halu­aa olla roko­te­kriit­ti­nen, niin sitä voi sit­ten sai­ras­taa sen sai­rau­den ja olla roko­te­kriit­ti­nen. Meil­lä hoi­de­taan kyl­lä ne roko­te­kriit­ti­set­kin. Meil­lä hoi­de­taan kaikki.

  Ja ei nii­tä roko­te­kriit­ti­siä tar­vit­se pakol­la eris­tää. Heil­lä on oikeus teh­dä valin­to­ja oman elä­män­sä suh­teen. Meil­lä ei kukaan kiel­lä muu­ta­kaan ris­ki­käyt­täy­ty­mis­tä. Ja täl­lä poru­kal­la se ris­ki­käyt­täy­ty­mi­nen on niin suur­ta, että ne menee vaik­ka nuo­le­maan koro­na­sai­raa­lan oven­kah­vo­ja todis­taak­seen oman kan­tan­sa. Ei nii­tä rokot­ta­mat­to­mia, jot­ka eivät ole sai­ras­ta­neet tau­tia loput­to­miin rii­tä. Osa rokot­ta­mat­to­mis­ta toki eris­täy­tyy ja vält­tää tau­din, mut­ta nämä roko­te­kriit­ti­set kyl­lä kai­vaa sen tau­din vaik­ka mistä.

  Ja Venä­jän kans­sa on monet asiat men­neet koro­na-aika­na päin hel­vet­tiä. Asiat kär­jis­tyy, jos ei ole nor­maa­lia koh­taa­mis­ta. Rajat pitäi­si saa­da auki. Ne oli avau­tu­mas­sa 10.10, mut­ta val­tio­neu­vos­tos­sa meni tors­tai­na pas­kat housuun. Koti­maan kie­lel­lä ei saa­tu edes tie­do­tet­ta asias­ta ulos ja ensim­mäi­se­nä täs­tä sai lukea venä­jän medias­ta. Rajal­la huhu ker­too, että sitä tie­do­tet­ta ei saa­tu suo­mes­sa ulos, kos­ka pel­käl­lä suo­mel­la ei saa tie­dot­taa, vaan pitää olla ruot­sin kie­li muka­na ja kukaan ei saa­nut sitä teks­tiä kään­net­tyä. Viral­li­nen tie­do­tus on siis meil­lä ensi­si­jai­ses­ti Venäk­si nykyi­sin ja koti­mai­set kie­let tulee sit­ten kun sat­tuu ole­maan kään­tä­jä töis­sä. Voi olla, että tämä on vain itä­suo­ma­lais­ta vit­tui­lua, mut­ta näin sitä tari­naa kerrotaan.

  1. Nii­tä tar­tun­to­ja on siis edel­li­sen 14 päi­vän tar­kas­te­lu­jak­sol­la noin 5% enem­män, mitä sitä edel­tä­väl­lä 2 vii­kon jaksolla. ”

   Tes­taus­mää­rät ovat tip­pu­neet kuin leh­män hän­tä, joten ne eivät enää ker­ro epi­de­mian ete­ne­mi­ses­tä. Lisäk­si lop­pu­keäs­tä tun­tui val­lit­se­van suu­ri yksi­mie­li­suus sii­tä, että roko­tus­ten takia löy­det­ty­jen tapaus­mää­rien sijas­ta pitäi­si kat­soa sai­raa­la­hoi­toa. Ode tekee juu­ri sitä.

   [pit­kä lis­ta maita]

   Onko näis­sä mais­sa jo paniik­ki päällä?”

   Onko argu­ment­ti­si että mei­dän pitäi­si siis seu­ra­ta Sak­san ja Viron esi­merk­kiä ja ottaa koro­na­pas­si mitä pikim­mi­ten käyt­töön? Sak­sas­sa on mas­ki­pak­ko­kin. Vai ehkä kan­na­tit lat­via­lai­sen kol­men kuu­kau­den hätä­ti­lan julis­ta­mis­ta, kou­lu­jen siir­tä­mis­tä etä­ope­tuk­seen, jul­kis­ten tapah­tu­mien peru­mis­ta ja monen­lais­ta muu­ta rajoitusta? 

   Luet­te­le­mis­sa­si mais­sa on useim­mis­sa kovem­mat rajoi­tuk­set kuin tääl­lä, osas­sa todel­la kovat, joten mikä oli­kaan point­ti­si? Mei­dän tulee teh­dä perässä?

   1. Luet­te­le­mis­sa­si mais­sa on useim­mis­sa kovem­mat rajoi­tuk­set kuin tääl­lä, osas­sa todel­la kovat, joten mikä oli­kaan point­ti­si? Mei­dän tulee teh­dä perässä?”

    Sii­nä on siis Euro­pan pahim­mat koro­na­maat täl­lä het­kel­lä. Kopioi­mal­la hei­dän toi­min­ta­mal­li pää­dy­tään tääl­lä siis eri tulok­seen? Mis­tä läh­tien huo­noin­ta on kan­nat­ta­nut seurata? 

    Vaka­vis­saan. Voin olla vää­räs­sä sii­nä, kun ajat­te­len, että koro­na­kriit­tis­ten ris­ki­käyt­täy­ty­mis­tä ei saa­da kuriin koro­na­pas­seil­la. Voi­han se olla, että se Ama­ril­lon pää­sy­lip­pu onmer­kit­tä­vä teki­jä sil­le, että roko­te ote­taan. Vas­tus­tus­ky­vyn täl­le tau­dil­le saa kui­ten­kin vie­lä moni. Joko sai­ras­ta­mal­la tai rokot­ta­mal­la. Suo­ma­lai­sil­la on ollut mah­dol­li­suus vali­ta se, mitä tämän koh­dal­la tekee.

    En siis pidä koro­na­pas­sia kovin­kaan mer­kit­tä­vä­nä asia­na, vaik­ka itse­kin olen sitä jou­tu­nut mones­sa maas­sa hei­lut­te­le­maan. Sii­tä en tyk­kää yhtään, että meil­lä ter­vey­den­huol­to valit­taa omaa krii­si­ään koko kan­sal­le. Esim. espan­jas­sa kun oli oikeas­ti hel­vet­ti irti, niin siel­lä ylei­nen vies­ti oli, että kaik­ki hoi­de­taan ja hoi­de­taan hyvin.

   2. ”Kopioi­mal­la hei­dän toi­min­ta­mal­li pää­dy­tään tääl­lä siis eri tulok­seen? Mis­tä läh­tien huo­noin­ta on kan­nat­ta­nut seurata? ”

    Mut­ta ensin luet­te­lot mai­ta ja kehuit, ettei näis­sä mais­sa ole paniik­kia kun taas meil­lä tääl­lä on. Miten nyt sit­ten nämä ei-paniik­ki­val­tiot ovat­kin tiu­kem­pien rajoi­tus­ten säätäjiä.

    Minus­ta tun­tuu, että et vain tie­dä mis­tä puhut ja vete­let argu­ment­te­ja tilan­teen mukaan hatus­ta­si. Aina­kaan teks­teis­tä­si ei saa mitään joh­don­mu­kais­ta ajat­te­lua tai perus­te­lu­ja irti.

  2. Kiel­le­tään­hän meil­lä muun­kin­lai­nen ris­ki­käyt­täy­ty­mi­nen, tai aina­kin sii­tä sako­te­taan — esim. liikenteessä.

 4. Mitä tekee suo­men ter­vey­den­hoi­dos­ta niin sur­kean että kun joi­ta­kin kym­me­niä hen­ki­löä tar­vit­see teho­hoi­toa niin sato­jen­tu­han­sien / mil­joo­nien ihmis­ten elä­mää ollaan rajoit­ta­mas­sa. Vas­taa­vaa ei ole poh­jois­mai­sis­sa naa­pu­ri­mais­sam­me jos­sa rajoi­tuk­set on pois­tet­tu eikä siel­lä näy­tä löy­ty­vän pel­koa hoi­to­paik­ko­jen loppumisesta.

  Rat­kai­su ei edel­leen­kään ole yhteis­kun­nan sul­ke­mi­nen vaan hoi­to­ka­pa­si­tee­tin kas­vat­ta­mi­nen, kuten se oli ihan alus­sa­kin täs­mäl­li­set rajoi­tuk­set ja nos­tet­tu hoi­to­ka­pa­si­teet­ti. Lii­an tiu­kat rajoi­tuk­set kun vaan nos­taa uhrien mää­rä eikä vähen­nä nii­tä. Täs­tä on Suo­mes­sa­kin todis­teet mis­sä ollaan mis­sat­tu syö­pä­diag­noo­se­ja enem­män kuin koro­naan on kuol­lut. Tämän perus­te­lun lisäk­si niin on huo­mioi­ta­va rokot­teen las­ke­va teho ja seu­raa­vaa pandemia.

  Pidin kir­joi­tuk­ses­ta­si yksi­tyi­ses­tä ja jul­ki­ses­ta ter­vey­den­hoi­dos­ta. Olet täy­sin oikeas­sa sii­nä että jul­ki­nen ter­vey­den­hoi­to on kil­tis­ti sanot­tu­na teho­ton. Jos yksi­tyi­nen puo­li hoi­tai­si koro­na­po­ti­laat niin veik­kaan että jat­ku­va vali­tus hoi­to­ka­pa­si­tee­tis­ta vähe­ni­si huo­mat­ta­vas­ti , ottai­si­vat ilo­mie­lin vas­taan suu­rem­pi mää­rä asiak­kai­ta ja tämä tuli­si hal­vem­mak­si kuin yhteis­kun­nan sulkeminen.

  1. Eihän ne rajoi­tuk­set estä nii­tä syö­pä­diag­noo­se­ja vaan se että ter­vey­den­hoi­to kuor­mit­tuu. Rajoi­tus­ten vai­ku­tus on päinvastainen.

   En voi käsit­tää mis­tä täl­lai­nen har­ha­ku­va on voi­nut edes syn­tyä, sii­nä­hän ei ole mitään jär­keä tai logiikkaa.

   Täl­lai­sen edes­sä tosi­aan voi­si miet­tiä Soi­nin­vaa­ran tapaan onko jokin trol­li­teh­das jos­sa­kin. Luu­len kyl­lä että Ode aliar­vioi ihmis­ten kykyä jota sano­taan par­viä­lyk­si mut­ta voi­si sanoa myös parvityhmyydeksi.

   1. Väit­tee­si ei pidä paikkansa. 

    Syö­pä- ja ham­mas­hoi­toa vähennettiin/rajoitettiin Covid-19 leviä­mi­sen pelos­ta. Aiko­ja peruut­tiin oikein ura­kal­la ja alal­la työs­ken­te­le­viä lai­tet­tiin pak­ko­lo­mal­le kuten m.m. ham­mas­lää­kä­ri­leh­des­tä voi lukea. Näi­den alo­jen ihmi­set eivät tehoo­sas­toil­la työskentele!

   2. Ensin­nä­kin tun­nus­tat siis että ter­vey­den­hoi­to kuor­mit­tuu, toi­sin sanoin resurs­si- ja tai pro­ses­sion­gel­ma. Täs­sä on huo­mioi­ta­vaa että yhteis­kun­nan pyö­rien pyö­ri­mi­sel­lä syn­ny­te­tään rahat mil­lä kus­tan­ne­taan ter­vey­den­hoi­to. Riip­pu­vuus­suh­de on siis ter­vey­den­hoi­to on riip­pu­vai­nen lii­ke­toi­min­nas­ta ei toisinpäin!

    Lää­ke ei siis ole tik­kua yhteis­kun­nan pyö­rien rat­tai­siin, kos­ka vähen­tä­mäl­lä pyö­rien kier­rok­set vähen­ne­tään ter­vey­den­hoi­don resurs­sit, kan­san­kie­lel­lä “saha­taan omaa oksaa”, vaan lää­ke on nos­taa ter­vey­den­hoi­don kyky hoi­taa potilaita!

    Toi­sek­seen voit ihan itse lukea uuti­sis­ta että pan­de­min alus­sa kes­key­tet­tiin pal­jon eri­lai­sia hoi­to­ja m.m. ham­mas­hoi­toai­ko­ja peruut­tiin kau­pun­kien (ei kaik­kien) toi­mes­ta oikein ura­kal­la. Täs­tä­hän syn­tyi hoitojonoja!

    Pidän ikä­vä­nä että sor­rut hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin puut­teel­li­sil­la tiedoilla!

 5. Noi­ta sala­liit­to­teo­rioi­ta levit­tää maa­il­man­laa­jui­ses­ti globalresearch.ca, joten sylt­ty­teh­das on kyl­lä Venäjällä.

 6. Yllät­tä­vän toi­mi­vak­si kei­nok­si roko­te­kat­ta­vuu­den nos­ta­mi­ses­sa on havait­tu se, että rokot­teen otta­mi­sen yhtey­des­sä anne­taan ilmai­nen ämpä­ri tai 20 euroa rahaa. Mah­dol­li­ses­ti saat­taa olla lopul­ta hal­vem­paa ja hel­pom­paa kuin koro­na­pas­si­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­nen lain­sää­dän­tö­kier­rok­si­neen. Ongel­mia tulee sit­ten sii­tä, että jo roko­te­tut saat­ta­vat alkaa kysel­lä, että voi­sin­ko minä saa­da kak­si­kymp­pi­se­ni myös — “jos oli­sin tien­nyt, että täs­tä saa rahaa, oli­sin lykän­nyt rokot­teen otta­mis­ta”. Se, että Suo­mes­sa on nyt pak­ko­miel­teen­omai­ses­ti hirt­täy­dyt­ty sii­hen, että roko­te­kat­ta­vuus pitää saa­da 80 %:iin, vai­kut­taa minus­ta juu­ri sil­tä, että tavoi­te on tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti lähes epä­rea­lis­ti­sen kor­keal­la, jot­ta rajoi­tuk­sia pys­tyy sil­lä legi­ti­moi­maan. Onhan nyt tul­lut jo sel­väk­si sekin, että ei tämä virus tule katoa­maan, vaik­ka roko­te­kat­ta­vuus saa­tai­siin kor­keam­mak­si­kin. Koko tou­hu muis­tut­taa tuu­li­myl­ly­jä vas­taan tais­te­le­mi­sel­ta, toki rita­ril­li­suu­del­la on oma peri­aat­teel­li­nen ja esteet­ti­nen arvon­sa. Minun on sil­ti vai­kea käsit­tää, miten täs­sä enää voi­daan ajau­tua johon­kin kata­stro­fiin, kun sen­tään näin­kin iso osa väes­tös­tä on roko­tet­tu — ja ris­ki­ryh­miä pii­ki­te­tään kai jo kol­mat­ta ker­taa. Kata­stro­fin maa­lai­lu on minun mie­les­tä­ni pelol­la joh­ta­mis­ta, jos­ta olen saa­nut vii­mei­sen vähän yli puo­len­tois­ta vuo­den aika­na pahan ylian­nos­tuk­sen. Lopu­ton ruu­vin kiris­tä­mi­nen on sitä­pait­si koko yhteis­kun­nan­kin kan­nal­ta ris­kial­tis­ta. Toi­sen­kin tien valit­se­mi­nen on mah­dol­lis­ta, voi myös pyr­kiä raken­ta­maan luottamusta.

  1. miten täs­sä enää voi­daan ajau­tua johon­kin katastrofiin”

   Ei täs­sä mihin­kään ylei­seen kata­stro­fiin ajau­du­ta. Mitä nyt Turus­sa las­ten ja nuor­ten hoi­toa jou­du­taan rajoit­ta­maan, että saa­daan kaik­ki poti­laat hoi­det­tua. Tuo­hon pääl­le jos saa­daan vie­lä koro­na­po­ti­lai­ta, niin jäte­tään vain osa hoi­ta­mat­ta ja syö­vät seu­lo­mat­ta, niin sil­lä­hän täs­tä selviää.

   TYK­Sin kuor­mit­tu­neel­la las­ten ja nuor­ten kli­ni­kal­la jou­du­taan siir­tä­mään leik­kauk­sia kii­reel­li­sen hoi­don turvaamiseksi

   https://yle.fi/uutiset/3–12135450

   1. Jutus­sa anne­taan hoi­don kuor­mit­tu­mi­sel­le mui­ta syi­tä kuin koro­na. Taval­li­set hen­gi­tys­tiein­fek­tiot. Luu­li­si tapah­tu­van kova­na fluns­sa­kau­te­na vie­lä toden­nä­köi­sem­min kuin nyt.

    Sitä­kään ei eri­tel­lä, onko kyse poti­lai­den mää­räs­tä vai hoi­ta­jien sairaslomista.

   2. Sylt­ty, lin­kis­sä­si puhu­taan tule­vas­ta RS ‑virus­kau­des­ta, eikä Covidista.
    Kysees­sä on eri sai­raus, mai­nit­tiin myös syk­syn hen­gi­tys­tiein­fek­tiot lap­sil­la ja nuo­ril­la, mut­ta lin­kin uuti­ses­sa ei sanot­tu, että ne oli­si­vat olleet juu­ri Covid tartuntoja.

   3. Juu­ri sik­si kir­joi­tin­kin ” Tuo­hon pääl­le jos saa­daan vie­lä koronapotilaita”.

  2. Osmo­han tuos­sa lait­toi perus­te­lui­ta: “Osit­tain ter­vey­den­huol­lon kapa­si­teet­ti on jo nyt ylit­ty­nyt, mikä näkyy sii­nä että kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia on jou­dut­tu pakoin peru­maan, kun teho­hoi­don pai­kat on varat­tu koro­na­po­ti­lail­le. Kuu­kau­den kulut­tua tilan­ne on pal­jon tätä pahem­pi, ellei jotain tehdä.”

 7. Käsit­tääk­se­ni koro­na­pas­si­han ote­taan käyt­töön nyky­stra­te­gian mukai­ses­ti juu­ri sil­loin, kun koro­na­ti­lan­ne on pahen­tu­nut ja jou­dut­tai­siin palaa­maan sul­ku­toi­men­pi­tei­siin. Muu­ten­han koro­na­pas­sia ei kai ote­ta käyt­töön ollen­kaan vaik­ka se ihmi­sil­lä oli­si­kin taka­tas­kus­sa val­mii­na. Koro­na­pas­siin var­maan­kin liit­tyy ongel­mia nyky­lain­sää­dän­nön takia, jos ongel­mil­la tar­koi­te­taan sitä, että voi­daan­ko sitä vaa­tia yli­pää­tään tai eri­tyi­ses­ti sel­lais­ten pal­ve­lui­den osal­ta, jot­ka on jul­ki­sen val­lan tuot­ta­mia jne. Nuo­ret on sit­ten vie­lä asia erik­seen, joh­tuen jo yksi­no­maan roko­tus­jär­jes­tyk­ses­tä ja rokot­teen tut­ki­muk­sel­li­ses­ta sovel­tu­vuu­des­ta, joka sekin kai alkaa olla jo rat­kais­tu. Mitä Ode tar­koi­tat sil­lä, että koro­na­pas­si oli­si Suo­mes­sa myöhässä?

 8. Venä­jän trol­li­teh­das todel­la­kin ker­too jotain Puti­nin hal­lin­non nihi­lis­mis­tä, pro­pa­gan­da kun puree täs­sä asias­sa omaan kan­saan tehok­kaam­min kuin län­si­mai­hin. Venä­läi­set on vii­mei­set sata vuot­ta totu­tet­tu luke­maan val­tio­val­lan vies­te­jä rivien välis­tä. Jos (köm­pe­lös­ti laa­dit­tu) vies­ti on, että venä­läi­nen roko­te on täh­ti­tie­teel­li­sen hyvä ja län­si­mai­nen tap­pa­va, niin ilmi­sel­väs­ti kum­paan­kin pitää suh­tau­tua suu­rel­la epäi­lyk­sel­lä. Niin­pä rokot­tei­siin ei luo­te­ta ja kat­ta­vuus on ensim­mäi­sen annok­sen osal­ta täl­lä het­kel­lä Our World in Datan luvuis­sa 33 % koko kan­sas­ta (Suo­mes­sa 75 %) ja nousee enää mate­le­mal­la ja/tai pak­ko­kei­noil­la. Suh­tees­sa väki­lu­kuun Venä­jäl­lä kuo­lee ihmi­siä koro­naan täl­lä het­kel­lä 15-ker­tais­ta vauh­tia Suo­meen ver­rat­tu­na. Uutis­ten mukaan nes­te­mäi­sen hapen käyt­töä rajoi­tet­tiin juu­ri ava­ruus­teol­li­suu­des­sa, kos­ka hap­pi ohja­taan sai­raa­loi­den käyttöön.

  Puti­nin hal­lin­toa usein kuva­taan mono­liit­ti­se­na yksik­kö­nä, joka kehit­te­lee näi­tä sala­juo­nia muun maa­il­man tuhok­si. Todel­li­suus on tie­tys­ti pal­jon­kin haja­nai­sem­pi ja lyhy­jän­tei­sem­pi. Suo­men hal­li­tuk­sel­la tun­tuu ole­van näky­mää eteen­päin vii­kon ver­ran. Venä­jän val­tion­hal­lin­nos­sa työs­ken­nel­leet enti­set vir­ka­mie­het ovat puhu­neet kol­mes­ta päi­väs­tä. Hal­lin­non yksi haraa ei myös­kään sel­väs­ti­kään tie­dä, mitä toi­nen tekee. Trol­li­teh­das ei vält­tä­mät­tä ole mis­sään sen kum­mem­mas­sa pit­kän täh­täi­men ohjauk­ses­sa, eikä kukaan näy­tä ole­van huo­lis­saan sen vai­ku­tuk­ses­ta epi­de­mia­ti­lan­tee­seen Venä­jäl­lä. Kun­han nyt pyö­ri­te­tään disin­for­maa­tio­apa­raat­tia kun sem­moi­nen on pys­ty­tet­ty ja tep­si­väk­si havait­tu, ja KGB-taus­tai­set joh­ta­jat sii­tä sat­tu­vat tyk­kää­mään. Jos omia kan­sa­lai­sia jon­kun ver­ran kuo­lee, niin sehän on vaan arkea.

  1. Kii­tos, tämä oli hyvä kirjoitus. 

   Kaut­ta his­to­rian on koros­tet­tu poten­ti­aa­lis­ten ja todel­lis­ten vas­tus­ta­jien yli­ver­tais­ta tehok­kuut­ta, ove­luut­ta, häi­käi­le­mät­tö­myyt­tä ja viek­kaut­ta samal­la kun sitä on ver­rat­tu omal­la puo­lel­la sel­väs­ti näky­vään sekoi­luun, kyke­ne­mät­tö­myy­teen, kyvyt­tö­myy­teen ja inhi­mil­li­seen heik­kou­teen. Lääk­keek­si tar­jo­taan yleen­sä päät­tä­jien ja/tai val­lan­käyt­tä­jien vaih­ta­mis­ta (“nyrk­ki esiin!”).

   His­to­rian­kir­joi­tuk­ses­sa on sit­ten jäl­keen­päin yleen­sä todet­tu, että ihan saman­lais­ta tai pahem­paa sekoi­lua se oli molem­min puo­lin ja sodat voit­ti useim­mi­ten lopul­ta se osa­puo­li, jol­la oli suu­rem­mat talou­del­li­set resurs­sit. Luke­kaa vaik­ka Adam Toozen “Wages of Destruc­tion” jon­ka doku­men­toi­mien tapah­tu­mien mukaan Kol­man­nen Val­ta­kun­nan totaa­li­nen sota oli lähin­nä totaa­lis­ta sekoi­lua ja epä­toi­vois­ta impro­vi­soin­tia jol­la vii­vy­tet­tiin vää­jää­mä­tön­tä lop­pu­tu­los­ta muu­ta­mal­la vuodella. 

   Sama tulee tapah­tu­maan koro­na­krii­sin jäl­ki­sel­vit­te­lyis­sä jot­ka Ruot­si jo aloit­ti. Kaik­kien mai­den lop­pu­ra­por­tit tule­vat totea­maan oman epä­on­nis­tu­mi­sen jon­ka ajoi­tus vain vaih­te­lee. Toi­sil­la se tuli glo­baa­lis­sa leviä­mis­vai­hees­sa (Ruot­si), toi­sil­la kiih­ty­mis­vai­hees­sa (USA), ja toi­sil­la se tulee avau­tu­mis­vai­hees­sa (Uusi-See­lan­ti, Austra­lia ja muut nollamaat).

 9. Mas­ki­se­koi­lun merk­ke­jä on taas ilmas­sa kuten epi­de­mian alus­sa­kin. Myös edus­kun­ta luo­pui mas­keis­ta ja tämä on todel­la voi­ma­kas sig­naa­li kan­sa­lai­sil­le. Nyt voi olla mah­do­ton­ta enää palaut­taa aina­kaan ylei­siä mas­ki­pak­ko­ja, ihmis­ten luot­ta­mus päät­tä­jien arvos­te­lu­ky­kyyn on koke­nut taas kovan kolauk­sen. Toi­saal­ta itse mas­kien käy­tös­tä saam­me nyt myös oma­koh­tais­ta koke­mus­ta naa­pu­ri­maas­tam­me Ruot­sis­ta kun sin­ne taas mat­kus­tus on virin­nyt. Paras jut­tu oli eräs isoh­kon päi­vä­leh­den toi­mit­ta­jan mat­ka­ker­to­mus Tuk­hol­man vii­kon­lop­pu­reis­sus­ta. Sii­nä toi­mit­ta­ja mm. oikein varoit­ti sin­ne mat­kus­ta­via suo­ma­lai­sia, että älkää sit­ten ihme­tel­kö, siel­lä ette mas­ke­ja juu­ri­kaan näe. Ruot­sin epi­de­mia­ti­lan­ne on kait nyky­ään koh­ta­lai­sen rau­hal­li­nen, samaa luok­kaa Nor­jan ja Tans­kan kans­sa eli mas­ki­pa­koil­la sitä ei aina­kaan Ruot­sis­sa ole saa­tu aikaiseksi.
  Sai­raan­hoi­don yli­kuor­mit­tu­mi­sen pel­ko ja paniik­ki näil­lä luvuil­la ker­too kyl­lä enem­män tosi­aan­kin koko jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­to­sys­tee­mim­me ylei­ses­tä krii­sis­tä , tämä virus sai nyt lasin taas vuo­ta­maan yli mut­ta ei ole yli­vuo­don var­si­nai­nen aiheut­ta­ja sinän­sä. Lasi tai­taa olla piri­pin­nas­sa ns. nor­maa­liai­ka­na­kin. Syyt ovat syvem­mäl­lä ja nii­tä­hän on tääl­lä­kin blo­gis­ti jo ansiok­kaas­ti käsitellyt.
  Roko­tus­pas­si laa­jas­ti käyt­töön ja äkkiä, sil­lä täs­tä nyt ensia­pu­na selvitään..

 10. Toi­vot­ta­vas­ti rokotuspassi/koronapassi tai mikä lie­nee nimel­tään saa­daan käyt­töön ja äkkiä.

  Jos ei saa­da, en miten­kään usko että roko­te­tut suo­ma­lai­set tule­vat suos­tu­maan uusiin rajoi­tuk­siin. Aukio­loai­ko­ja voi­daan kutis­taa, mut­ta ihmis­ten väli­set tapaa­mi­set kodeis­sa, shop­pai­lu ja lomai­lu jne. kas­va­vat joka tapauk­ses­sa valtavasti. 

  Polii­ti­koil­la ei ole enää rajoi­tus­ten suh­teen niin pal­jon val­taa, että kan­sa­lai­set hei­tä enää uskoisivat.

 11. Hei Osmo!

  Olen luke­nut blo­gia­si vuo­den päi­vät ja nyt uskal­tau­dun ensim­mäis­tä ker­taa kom­men­toi­maan tän­ne. Kulu­neen vuo­den aika­na olen aika tii­viis­ti seu­ran­nut koro­na- ja roko­te­kes­kus­te­lua monel­ta eri suun­nal­ta ja voi­sin sanoa, että minul­la on aika hyvä käsi­tys sii­tä mitä rokot­tei­siin kiel­tei­ses­ti tai kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat ajat­te­le­vat ja mis­tä he ammen­ta­vat tietonsa.

  Koro­na-aika on ilman muu­ta ollut hedel­mäl­lis­tä maa­pe­rää sala­liit­to­teo­rioil­le, mut­ta nii­den rin­nal­la myös useat tut­ki­jat, lää­kä­rit ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ovat ilmais­seet syvää huol­ta koro­na­ro­kot­tei­ta ja eri­tyi­ses­ti nii­den sisäl­tä­mää tek­no­lo­gi­aa (mrna ja ade­no­vi­rus) koh­taan. Huol­ta ovat aiheut­ta­neet rokot­teis­ta koi­tu­neet vaka­vat hai­tat (eten­kin nuo­ril­la) ja kysy­myk­set sii­tä miten roko­te vai­kut­taa ihmi­sen luon­tai­seen immuu­ni­puo­lus­tuk­seen (se sel­vin­nee täs­sä tule­van tal­ven aika­na). Tut­ki­ja­pii­reis­sä puhee­nai­hee­na on ollut myös rokot­tei­den “vuo­ta­vuus” eli kyky pääs­tää tar­tun­to­ja läpi. Usean tut­ki­jan mukaan tämä aiheut­taa viruk­sel­le evo­luu­tio­pai­neen, jol­loin virus voi rokot­tees­ta joh­tuen muun­tua pato­gee­ni­sem­paan suun­taan. Huo­lis­saan ole­via tut­ki­joi­ta ja lää­kä­rei­tä tulee koko ajan lisää sil­lä­kin uhal­la, että he menet­tä­vät työ­paik­kan­sa ja saa­vat osak­seen mus­ta­maa­laus­ta ja sensuuria.

  Suu­rin osa koro­na­ro­ko­te­kriit­ti­sis­tä tut­ki­jois­ta tai lää­kä­reis­tä tulee Yhdys­val­lois­ta, mut­ta kyl­lä Euroo­pas­ta­kin hei­tä löy­tyy mm. Bel­gias­ta, Sak­sas­ta, Bri­teis­tä, Rans­kas­ta ja Espan­jas­ta. Yhteen­kään Venä­läi­seen en ole vie­lä tähän men­nes­sä tör­män­nyt. Toki esim. uutis­toi­mis­to Rupt­ly välit­tää jon­kin ver­ran mate­ri­aa­lia koro­na­pas­sin vas­tai­sis­ta mie­le­no­soi­tuk­sis­ta ympä­ri maa­il­maa. Samaan hen­gen­ve­toon voi­sin tode­ta, että Yhdys­val­lois­ta näyt­täi­si ran­tau­tu­van tän­ne myös viral­li­nen koro­na-info. Saman­kal­tais­ta reto­riik­kaa, ker­to­mus­ta ja uutis­ta näkyy tääl­lä meil­lä aina parin vii­kon viiveellä.

  Aina­kin Twit­te­rin perus­teel­la täl­lä het­kel­lä myös monia koro­na­ro­ko­te­myön­tei­siä tut­ki­joi­ta ja epi­de­mio­lo­ge­ja huo­les­tut­taa lisään­ty­nyt sen­suu­ri aihe­pii­riä koh­taan. Näyt­tää sil­tä, että kai­ken­lai­nen tie­teel­li­nen debat­ti aiheen ympä­ril­lä halu­taan vai­en­taa. Sen­suu­ri on iske­nyt eten­kin ennal­taeh­käi­se­viä hoi­to­muo­to­ja vas­taan. Aika har­vas­sa näyt­tä­vät ole­van ne tut­ki­jat, jot­ka kan­nat­ta­vat koro­na­pas­sia. Päin­vas­toin, aika moni on jo ilmoit­ta­nut, ettei se ole oikea tapa hoi­taa asi­aa. Koro­na­pas­si näyt­täy­tyy aina­kin minul­le pel­käs­tään poliit­ti­se­na pää­tök­se­nä, jol­la ei tie­teen kans­sa ole juu­ri teke­mis­tä. Kyl­lä se on pis­tä­nyt mie­ti­tyt­tä­mään mik­si lähes kai­kis­sa Euroo­pan mais­sa niin suu­rel­la vim­mal­la koro­na­pas­sia ajetaan.

  Vaik­ka mrna-tek­no­lo­gia ei sinän­sä ole uusi kek­sin­tö niin rokot­tees­sa sitä ei ole aiem­min käy­tet­ty (tämä lukee myös thl:n sivuil­la). Mie­les­tä­ni oli­si hyvin eri­kois­ta mikä­li tämän rokot­teen tur­val­li­suut­ta ei kukaan epäi­li­si tai kysee­na­lais­tai­si. On ihan ymmär­ret­tä­vää, että esim. alle 30–40 vuo­ti­aat miet­ti­vät onko koro­na­ro­kot­tees­ta heil­le enem­män hait­taa kuin hyö­tyä, var­sin­kaan kun roko­te ei estä saa­mas­ta tai levit­tä­mäs­tä tau­tia eikä rokot­teen tuo­ma lau­ma­suo­ja­kaan enää ole rea­lis­ti­nen vaihtoehto.

  Hen­ki­lö­koh­tai­nen mie­li­pi­tee­ni koro­na­pas­sia koh­taan on se, ettei yhteis­kun­nis­sa kan­sa­kun­tien kah­tia jaka­mi­nen mei­hin ja hei­hin ole kos­kaan tuot­ta­nut hyvää tulos­ta. Mikä­li ajat­te­lit, että täl­lä ker­taa se voi­si toi­mia niin kan­nat­taa täl­löin kai­vaa his­to­rian kir­jat esiin ja kat­soa mil­lai­siin lop­pu­tu­le­miin kan­san kah­tia­ja­ka­mi­sel­la päädytään.

  Ystä­väl­li­sin terveisin,

  Rosi­ta Haa­pa­saa­ri, Turku

  1. Kah­tia­ja­kau­tu­mi­sen voi vält­tää otta­mal­la rokot­teen. Toi­saal­ta rokot­ta­mat­to­mien osuu­dek­si tulee jää­mään 20% tai alle, joten kah­tia­ja­kau­tu­mi­ses­ta ei ole todel­la­kaan tule ole­maan pelkoa. 

   Kysees­sä on maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia, jos­ta pääs­tään eroon vain ja ainoas­taan rokot­teil­la. Roko­te­vas­tai­sil­la ei pitäi­si olla min­kään­lais­ta vas­taan­vän­kää­mis­tä tämän asian suhteen.

  2. Rokot­tei­den aiheut­ta­ma valin­ta­pai­ne ei näy­tä ole­van käy­tän­nös­sä ongel­ma. Del­ta-variant­ti on ilmei­ses­ti tämän koro­na­vi­ruk­sen reper­tu­aa­ris­sa aina­kin jon­kun­lai­nen mak­si­mi tart­tu­vuu­den suh­teen. Uusia variant­te­ja syn­tyy kai­ken aikaa, ja nii­tä on tun­nis­tet­tu, mut­ta ne eivät ole pär­jän­neet kil­pai­lus­sa del­tal­le. Maa­il­mas­sa on nyt ollut roko­tet­tu­na sen ver­ran pal­jon ihmi­siä sen ver­ran aikaa, että jos tämä pai­ne tuot­tai­si jon­kun vie­lä tuhoi­sam­man varian­tin, niin se oli­si toden­nä­köi­ses­ti jo nähty.

   Tie­tys­ti virus­ten evo­luu­tio ei ole pysäh­ty­nyt, ja joku koko­naan uusi, laa­jem­min muun­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen tyyp­pi voi muo­dos­tua samal­la taval­la kuin SARS-CoV‑2 syn­tyi nyky­tie­don valos­sa, eli lajis­ta toi­seen siirtyessään.

  3. »
   Rosi­ta Haa­pa­saa­ri sanoo:
   11.10.2021 21:37

   Hei Osmo!

   … …

   Ystä­väl­li­sin terveisin,

   Rosi­ta Haa­pa­saa­ri, Turku
   “«

   nyt tuli asial­li­ses­ti ker­rot­tua asi­aa aika läjä, jos­sa tosin epäi­len että sii­nä on vir­hei­tä. mut­ta komm­net­ti ei ole suo­raan roko­te­vas­tai­sil­ta hörhöiltä.

   olen seu­ran­nut medi­aa vuo­sia ja olen toden­nut että pro­pa­gan­da voi hyvin. ongel­ma em. kom­men­tis­sa ei vält­tä­mät­tä ole onko se ns. vää­rää vaan miten sitä käy­te­tään. roko­te­vas­tai­set hör­höt voi käyt­tää tuol­lais­ta asial­li­sel­ta kuu­los­ta­vaa argu­ment­tia teko­syy­nä että en hae roko­tet­ta, vaik­ka tuo kom­ment­ti ei suo­ra­nai­ses­ti sano että roko­te oli­si väärin.

   nykyi­sen tie­don valos­sa, itse mie­lum­min kuo­len koro­na­ro­kot­tee­seen joka on jo haet­tu kah­del­la annok­sel­la kuin koro­na­vi­ruk­seen. tosin en ole kuul­lut että kukaan oli­si kuol­lut koro­na­ro­kot­tee­seen. suo­sit­te­len kaik­kia yli 5 vuo­tiai­ta hake­maan koro­na­ro­kot­teen jos kysei­nen koro­na­ro­ko­te on hyväk­syt­ty sil­lä hetkellä.

   pika­kom­ment­ti: face­book jäi ns. housout kin­tuis­sa kär­jis­tä­vien kom­ment­tia levit­tä­mi­ses­tä. aina­kin face­book on pahen­ta­nut vää­rän tie­don leviämisestä.

   1. »“suo­sit­te­len kaik­kia yli 5 vuo­tiai­ta hake­maan koro­na­ro­kot­teen jos kysei­nen koro­na­ro­ko­te on hyväk­syt­ty sil­lä hetkellä.”«

    täy­tyy nyt sanoa että täl­lä het­kel­lä ei roko­tet­ta suo­si­tel­la alle 12-vuo­tiail­le niin suo­mes­sa kuin usa:ssa (2021–10-17).

    on kui­ten­kin ajan kysy­mys mil­loin tulee. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-announce-positive-topline-results

   2. […] en ole kuul­lut että kukaan oli­si kuol­lut koronarokotteeseen.”

    Folio­hat­tu pääs­sä vah­va mutu-käsi­tyk­se­ni on, että pian roko­tuk­sen jäl­keen kuol­lei­ta (joi­ta jat­ku­vas­ti on — käy­tän­nös­sä van­ho­ja ja vaka­vas­ti perus­sai­rai­ta ihmi­siä) ei ole tilas­toi­tu rokot­teen vuok­si kuol­leik­si. COVID-19 sen sijaan kir­ja­taan kuo­lin­syi­hin her­kem­min. Muis­tan näh­nee­ni tilas­ton, jon­ka mukaan influens­saa on myös alet­tu kir­ja­ta kuo­lin­syi­hin entis­tä her­kem­min, joh­tui­si­ko koro­na­vi­ruk­sen kir­jaus­käy­tän­nön vai­ku­tuk­ses­ta — trol­li­tyy­liin läh­det­tä en jak­sa tähän etsiä 😉

  4. Hyvä että mai­nit­sit nuo ennal­taeh­käi­se­vät hoi­dot. Oli­si todel­la­kin tär­ke­ää puhua niis­tä, edes rokot­tei­den rin­nal­la osa­na koro­na­stra­te­gi­aa, eten­kin kuin joil­la­kin näis­tä kei­nois­ta voi todel­la vähen­tää ris­ki­ään sai­ras­tua vaka­vaan koro­naan. Yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä sei­kois­ta vaka­vien tapaus­ten ehkäi­sys­sä on pai­non­hal­lin­ta. Pert­ti Mus­ta­jo­ki kuvai­li seik­ka­pe­räi­ses­ti artik­ke­lis­saan, https://tervepaino.fi/covid-19-on-uusi-lihavuussairaus/ mik­si yli­pai­no ja pelk­kä vyö­tä­rö­li­ha­vuus­kin hei­ken­tää covid sai­rau­den ennustetta:
   “Keuh­ko­lää­kä­rit ker­to­vat, miten liha­vat COVID-poti­laat pär­jää­vät ensim­mäi­sen vii­kon aika­na mel­ko hyvin, mut­ta toi­sel­la vii­kol­la tulee ongel­mia. Virus on keuh­kois­sa eden­nyt pie­niin keuh­ko­put­kiin, joi­den rak­ku­lois­sa kaa­su­jen vaih­to tapah­tuu. Jos vat­saon­te­los­sa on 10 – 15 kiloa yli­mää­räis­tä ras­vaa, se työn­tää pal­le­aa ylös­päin ja estää sen lii­ket­tä. Keuh­ko­jen puo­lel­la pie­net ilma­tie­hyet ja hius­suo­net eivät pysy auki. Hape­tus ja hii­li­diok­si­din pois­to toi­mi­vat vajaal­la tehol­la. Edes hen­gi­tys­ko­ne ei aina pys­ty tuu­let­ta­maan keuh­ko­ja riittävästi.”

   Ja myös rokot­teil­la on hei­kom­pi teho:

   Vyö­tä­rö­li­ha­vuu­den hait­toi­hin kuu­lu­vat vie­lä häi­riöt eli­mis­tön puo­lus­tus­ky­vys­sä. Immuu­ni­puo­lus­tus ei toi­mi par­haal­la taval­la, mikä hei­ken­tää toi­pu­mis­ta. Sii­tä seu­raa hait­to­ja myös teho-osas­ton ulko­puo­lel­la. Liha­vil­la hen­ki­löil­lä roko­tuk­sen aikaan­saa­mat vas­ta-aine­ta­sot jää­vät mata­lam­mik­si, mikä vähen­tää nii­den tehoa.”

   Ei siis todel­la­kaan pidä jät­tää koro­na­stra­te­gi­aa pelk­kien rokot­tei­den varaan. Nyt syk­syl­lä ja tal­vi­sai­kaan myös riit­tä­vis­tä d‑vitamiinitasoista on tär­ke­ää huo­leh­tia. Sai­ras­tu­neil­la on usein ollut nor­maa­lia alhai­sem­mat d‑vitamiinitasot.
   https://rosie.fi/ravitsemus-vitamiinit/vahentaako-d-vitamiini-riskia-sairastua-koronaan-ylilaakari-vastaa/

   Minus­ta myös kes­kus­te­lu gee­nien mer­ki­tyk­ses­tä sai­ras­tu­mi­sel­le pitäi­si alkaa, kos­ka sii­tä on usei­ta kan­sain­vä­li­siä tut­ki­muk­sia, että tie­tyt gee­nit altis­ta­vat covi­din vaka­val­le tau­din­ku­val­le, toi­set gee­nit taas suo­jaa­vat siltä:
   https://www.mediuutiset.fi/uutiset/suomalaisyliopiston-tutkijoiden-koordinoima-maailmanlaajuinen-tutkimus-useat-geenit-altistavat-koronainfektion-vakavalle-tautimuodolle/03f02033-ff83-4e42-bff5-827505129645
   Täs­sä lin­kis­sä on aika jän­nä tie­to, että nenan­dert­hal ‑gee­nit voi­si­vat olla covi­dil­ta suo­jaa­va teki­jä: https://www.nature.com/articles/s41591-021–01281‑1

   Olen koko tämän pan­de­mian aika­na eni­ten häm­mäs­tel­lyt juu­ri sitä, että mik­si ihmees­sä jot­kut sai­ras­tu­vat niin vaka­vas­ti että mel­kein kuo­le­vat, kun toi­set taas saa­vat vain oireet­to­man tar­tun­nan. Nän­hän oli jo vuon­na 2020, kun ketään ei oltu vie­lä roko­tet­tu. Gee­nit voi­si­vat olla se puut­tu­va selit­tä­vä teki­jä. Vali­tet­ta­vas­ti vai­kut­taa vain sil­tä, että suo­ma­lai­seen­kin medi­aan mah­tuu vain yksi nar­ra­tii­vi ker­ral­laan. Eriä­viä ja uusia näkö­kul­mia ei ikään kuin sai­si esit­tää ja “koro­na­kriit­ti­sik­si” väi­te­tään ihmi­siä, jot­ka eivät var­si­nai­ses­ti edes ole sitä, vaan haluai­si­vat vain avoin­ta kes­kus­te­lua aihees­ta. Uusiin rokot­tei­siin liit­ty­vä huo­li on minus­ta myös sinän­sä oikeu­tet­tu. Moder­nal­la­kin on täl­lä het­kel­lä vas­ta ehdol­li­nen myyn­ti­lu­pa, kos­ka kaik­kea ei vie­lä tiedetä:
   https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=29913&i=MODERNA+BIOTECH_COVID-19+VACCINE+MODERNA

   1. Sii­nä, kuin­ka nopeas­ti puo­lus­tus­jär­jes­tel­mä kek­sii kei­not virus­ta vas­taan, on kyse pait­si ihmi­sen omi­nai­suuk­sis­ta, myös puh­taas­ta sattumasta.

   2. Kyse ei kyl­lä tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen valos­sa ole sat­tu­mas­ta, kun liki pari­sa­taa­tu­hat­ta suo­ma­lais­ta( mukaan lukien tilas­toi­mat­to­mat) on jo sai­ras­ta­nut covi­din, mut­ta vain pie­ni osa heis­tä jou­tui edes sairaalaan.
    Ja tuos­sa lin­kis­sä Pert­ti Mus­ta­jo­ki kuvai­li mik­si vyö­tä­röl­lä ole­va ras­va hei­ken­tää niin pal­jon covi­diin sai­ras­tu­neen ennus­tet­ta ja joh­taa vaka­vaan tau­din­ku­vaan. Keu­ko­jen hius­suo­net eivät pysy auki, kun ras­va estää pal­lean liikettä.
    Gee­nit voi­si­vat selit­tää sai­ras­tu­vuu­den ero­ja eri mais­sa ja väestöryhmissä.

   3. Ei tar­vi­ta siis koro­na­pas­sia, tar­vi­taan ras­va­pro­sent­ti­pas­si. Tai teh­dään kaik­kien jul­kis­ten ja yksi­tyi­sen pal­ve­lu­lai­tos­ten ja ‑yri­tys­ten ovis­ta lain­sää­dän­nöl­lä 40 cm levei­tä. Jos et mah­du sii­tä sisään niin se on voi voi.

   4. Avoin­ta näkö­kul­mien ja kysy­mys­ten esit­tä­mis­tä on rajoi­tet­tu koko pan­de­mian ajan. Samal­la roko­te­bis­nes on tako­nut ennä­tys­tu­los­ta. Nyt näyt­tää kas­va­vas­sa mää­rin sil­tä, että tie tasa­pai­noon viruk­sen kans­sa käy lopul­ta­kin sai­ras­ta­mi­sen kaut­ta, jos­sa eli­mis­tö koh­taa koko viruk­sen, eikä vain piik­ki­pro­teii­nia. Täs­sä ei ole mitään yllättävää. 

    Mie­len­kiin­tois­ta luettavaa:

    Inc­rea­ses in COVID-19 are unre­la­ted to levels of vacci­na­tion across 68 count­ries and 2947 coun­ties in the Uni­ted States
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

    HS uuti­soi myös nyt, että koro­na­vi­ruk­sen del­ta­va­riant­ti levi­ää myös roko­te­tus­sa väestössä.
    https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008368966.html

    Rokot­teis­ta nenä­su­mu­te oli­si voi­nut olla tehok­kain ja myös roko­tus­kat­ta­vuu­den osal­ta hel­pom­pi ras­ti, mut­ta jos­tain kum­man syys­tä hal­li­tus päät­ti evä­tä koro­na­kus­tan­nuk­siin näh­den mität­tö­män mut­ta hank­keel­le rat­kai­se­van sum­man tämän suo­ma­lai­sen kek­sin­nön kehittämiseen. 

    Hais­kah­taa ja pahas­ti jon­kin­lai­sel­ta korruptiolta.

 12. Koro­na tai aina­kin uuti­soin­ti sii­tä yllät­tää aina. Taas ker­ran kata­stro­fi on kah­den vii­kon pääs­sä. Mis­sä on ana­lyy­si tähän men­nes­sä tapahtuneesta?

  Aina­kin se kysy­mys pitäi­si esit­tää, mitä asian eteen on teh­ty kulu­neen puo­len­tois­ta vuo­den aika­na. Aluk­si teho­hoi­to­paik­ko­ja oli maas­sa vii­si­sa­taa, eri­kois­jär­jes­te­lyil­lä tuhat. Olkoon­kin, että muun hoi­don kus­tan­nuk­sel­la. Nyt enää vii­si­kym­men­tä koro­na­po­ti­las­ta mei­naa pila­ta koko homman.

  Miten niin juu­ri vii­si­kym­men­tä? Kai sil­lä on vai­ku­tus­ta, miten tuo mää­rä jakau­tuu maan sisäl­lä ja onko 51 tosi­aan niin pal­jon enem­män kuin 50?

  Tau­tia­han osa­taan tie­tääk­se­ni jo hoi­taa parem­min eikä tehol­le ole enää usein­kaan tarvetta.

  Roko­tus­kat­ta­vuu­den osal­ta maa­han­muut­toon liit­ty­vät tabut estä­vät ana­lyyt­ti­sen keskustelun.

  1. Ne vii­si­sa­taa teho­hoi­to­paik­kaa koro­na­po­ti­lail­le tar­koit­ti­vat jo eri­kois­jär­jes­te­ly­jä, eli esi­mer­kik­si leik­kaus­toi­min­nan ala­sa­ja­mis­ta. Vii­me vuo­den kevääl­lä näin teh­tiin. Tämä juu­ri on ero tähän päi­vään — eri­kois­jär­jes­te­lyt eivät ole käy­tös­sä, eikä val­mius­la­ki. Hoi­to­ta­kuut ja muut ovat voi­mas­sa. Leik­kauk­set ja muut hoi­dot pitää hoi­taa, ja jonoa­kin oli­si puret­ta­va­na. Toki val­mius­la­ki voi­daan edel­leen ottaa käyt­töön ja luo­pua tila­päi­ses­ti hoi­to­ta­kuus­ta, työ­ai­ko­jen rajoi­tuk­sis­ta ym.

   Tau­tia­han osa­taan tie­tääk­se­ni jo hoi­taa parem­min eikä tehol­le ole enää usein­kaan tarvetta.”

   Virus­va­rian­tit ovat muut­ta­neet tilan­net­ta sit­ten vii­me vuo­den. Bri­tan­nias­sa tut­ki­jat ovat arvioi­neet del­tan aiheut­ta­van sai­raa­la­hoi­don tar­peen noin kak­si ker­taa useam­min kuin alfa-varian­tin, joka sekin aiheut­taa enem­män vaka­vaa tau­ti­muo­toa kuin alku­pe­räi­nen Wuha­nin virus­kan­ta. Kyl­lä, hoi­to on paran­tu­nut sit­ten kevään 2020, mut­ta virus on nyt sel­väs­ti pahem­pi sekä tart­tu­vuu­den että tau­din vaka­vuu­den suhteen.

  2. Teho­hoi­dos­sa näyt­tää täl­lä het­kel­lä ole­van 30 koro­na­po­ti­laan. Mik­si se muka­mas on pal­jon? Kun nor­mi­po­ti­las vii­pyy tehol­la kes­ki­mää­rin 2,6 vrk, vii­pyy koro­na­po­ti­las kes­ki­mää­rin 11 vrk. Nuo 30 koro­na­po­ti­las­ta vie­vät tilan siis yli 120 taval­li­sel­ta teho­hoi­do­po­ti­laal­ta. Täl­lä het­kel­lä aina­kin Poris­ta on jou­dut­tu siir­tä­mään poti­lai­ta Tur­kuun paik­ko­jen loput­tua. Kan­nat­taa miet­tiä myös kus­tan­nuk­sia, 30 päi­vit­täis­tä koro­na­po­ti­las­ta tehol­la mak­saa kuu­kau­des­sa noin 3 milj.€. Vuo­des­sa tuplas­ti sen mää­rän, mitä kult­tuu­ris­ta ja tai­tees­ta aiot­tiin vähen­tää. Siis pel­kät TEHO­hoi­don kustannukset.

   1. Sata­kun­nas­sa tilan­tee­seen voi vai­kut­taa Rau­man telak­ka, jos­sa ollut taas val­ta­via tar­tun­ta­ryp­päi­tä, kuten vii­me­kin vuon­na. Vie­ras­työ­läi­sil­lä Ukrai­nas­ta ja köy­hem­mis­tä Bal­tian mais­ta ei ole vält­tä­mät­tä mitään mah­dol­li­suut­ta saa­da koti­mais­saan rokot­tei­ta. Minus­ta vas­tuu on työ­nan­ta­jil­la, jot­ka hei­tä tän­ne haa­li­vat. Työ­nan­ta­jien pitäi­si tar­jo­ta heil­le ilmai­set rokot­teet, ellei­vät he ole ulko­maa­lai­si­na oikeu­tet­tu­ja nii­tä Suo­mes­sa muu­ten saamaan(?):
    https://yle.fi/uutiset/3–12121196
    Eipä tuos­sa­kaan Ylen uuti­ses­sa mai­nit­tu, että suu­rin osa telak­ka­työ­läi­sis­tä ei ole Suo­men kansalaisia.

  3. Hel­sin­gis­sä roko­tus­kat­ta­vuus on täl­lä het­kel­lä kai­kis­sa alle 45- vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­tä alas­päin maan kes­kiar­voa kor­keam­pi. Jos maa­han­muut­ta­jil­la mil­lään lail­la mer­kit­tä­väs­ti kan­ta­väes­töä mata­lam­pi roko­tusin­to, on Hel­sin­gis­sä alle neli­kymp­pi­sen kan­ta­väes­tön roko­tusin­to jo mel­koi­sen sel­väs­ti muu­ta maa­ta kovem­pi. Onko tuo sit­ten tilanne?

 13. Pidät­täi­sin hie­man hen­gi­tys­tä­ni ennen kuin syyt­täi­sin roko­te­vas­tai­suu­den leviä­mi­ses­tä Venä­jää, niin hyvä vihol­li­nen kuin se onkin.

  Suu­res­sa mit­ta­kaa­vas­sa kyse on kaik­kein vähä-älyi­sim­män USA:laisen kon­ser­va­ti­vis­min ran­tau­tu­mi­ses­ta toden teol­la Suo­meen­kin. Vie­lä 15 vuot­ta sit­ten oli Suo­mes­sa yleis­tä huvia nau­res­kel­la lähin­nä USA:n kou­lut­ta­mat­to­man väes­tön kes­kuu­des­sa val­lit­se­vil­le kum­mal­li­sil­le usko­muk­sil­le. Ei nau­ra­ta enää, kun sama on nyt täälläkin.

  Jos aja­tel­laan roko­te­vas­tai­suut­ta, tai pel­len elkein käyt­täy­ty­vien oikeis­to­po­pu­lis­tien näen­näi­ses­ti jär­je­tön­tä ihai­lua tai eri­kois­ten sala­liit­to­teo­rioi­den kehit­te­lyä — nämä ilmiöt oli­vat ole­mas­sa jo ennen nykyis­tä nar­ra­tii­via Venä­jän “län­si­mai­ta hei­ken­tä­väs­tä trol­lai­lus­ta”. Sel­väs­ti kai­kel­le täl­le on ollut Suo­mes­sa­kin otol­lis­ta maa­pe­rää, mut­ta vii­me vuo­siin asti olem­me onnis­tu­neet ilmei­ses­ti pysy­mään riit­tä­vän eris­tyk­sis­sä tuol­ta aja­tus­maa­il­mal­ta, jot­ta kysei­set ilmiöt oli­si­vat pääs­seet kun­nol­la juur­tu­maan. Some on muut­ta­nut sen.

  Kes­kit­ty­mi­nen muo­dik­kaas­sen ulkoi­seen vihol­li­seen vähin­tään estää ymmär­tä­mäs­tä ilmiön todel­lis­ta luonnetta.

  Oma lukun­sa tie­tys­ti on, mitä Venä­jä edes hyö­tyi­si roko­te­vas­tai­sen pro­pa­gan­dan lei­vit­tä­mi­ses­tä naa­pu­ri­mai­hin­sa. Mee­mit eivät pysäh­dy rajal­le ja Venä­jäl­lä on omaa­kin roko­te­teol­li­suut­ta. Eikö päin­vas­tai­nen oli­si yksin­ker­tai­sem­pi seli­tys, var­sin­kin näy­tön puut­tues­sa täysin.

  1. Oma lukun­sa tie­tys­ti on, mitä Venä­jä edes hyö­tyi­si roko­te­vas­tai­sen pro­pa­gan­dan lei­vit­tä­mi­ses­tä naa­pu­ri­mai­hin­sa. Mee­mit eivät pysäh­dy rajal­le ja Venä­jäl­lä on omaa­kin roko­te­teol­li­suut­ta. Eikö päin­vas­tai­nen oli­si yksin­ker­tai­sem­pi seli­tys, var­sin­kin näy­tön puut­tues­sa täysin.”

   Venä­jän etu on haja­nai­nen EU. Mikä tahan­sa, joka aiheut­taa hajaan­nus­ta ja hei­ken­tää EU-mai­ta sisäi­ses­ti, peri­aat­tees­sa kel­paa. Venä­jä, tai ehkä tar­kem­min Venä­jän tie­dus­te­lu­pal­ve­lu, rahoit­taa tiet­tä­väs­ti esim. äärioi­keis­to­lai­sia jär­jes­tö­jä, joi­den vai­ku­tus­val­ta oikeis­to­po­pu­lis­tis­ten puo­luei­den hel­mas­sa on kas­va­nut. Oikeis­to­po­pu­lis­tit vas­tus­ta­vat kaik­kea mah­dol­lis­ta EU-yhteis­työn syven­tä­mis­tä, mikä pelaa Venä­jän pus­siin. Olen kuul­lut väi­tet­tä­vän, että Venä­jä rahoit­tai­si myös Elo­ka­pi­naa. Syy­nä tus­kin on Venä­jän huo­li ilmas­ton­muu­tok­sen ete­ne­mi­ses­tä. Toden­nä­köi­sem­pi seli­tys oli­si se, että Elo­ka­pi­nan las­ke­taan aikaan­saa­van sisäis­tä ris­ti­rii­taa. Kun EU-maat käyt­tä­vät aikaan­sa ja ener­gi­aan­sa sisäi­seen kiis­te­lyyn, saa Venä­jä aikaa ja tilaa toteut­taa omia toi­men­pi­tei­tään. Suo­men­kin tie­do­tus­vä­li­neis­sä Elo­ka­pi­nan mie­le­no­soi­tuk­set ovat saa­neet pal­jon enem­män tilaa kuin Venä­jän ener­gia­po­li­tii­kan analysointi.

 14. Trol­li­teh­das­to­del­li­suu­des­sa tar­vi­taan kriit­ti­sen ajat­te­lun tai­toa ja läh­de­kri­tiik­kiä. Valein­for­maa­tion sen­su­roin­ti joh­taa vain demo­kra­tian rapau­tu­mi­seen sanan­va­pau­den rajoi­tus­ten kaut­ta. Demo­kra­tian vaa­li­mi­nen vaa­tii valis­tu­neen kan­san, jot­ta val­ta ei valu dik­taat­to­rien käsiin. Mei­na­si jo valua Yhdys­val­lois­sa­kin. Seu­raan kau­hul­la popu­lis­min nousua ja sivis­tyk­sen katoa­mis­ta niin Suo­mes­sa kuin muu­al­la­kin. En kyl­lä kek­si, mitä asial­le voi teh­dä, mut­ta kou­luis­sa kyl­lä kan­nat­taa panos­taa kriit­ti­sen ajat­te­lun kehit­tä­mi­seen opetuksessa.

 15. Itsel­le­ni on ollut pet­ty­mys rokot­tei­den heik­ko teho. Monet roko­te­tut ovat sai­ras­tu­neet vaik­ka­kin lie­vem­min. Moniin mui­hin sai­rauk­siin roko­te tuo käy­tän­nös­sä sata­pro­sent­ti­sen suojan. 

  Suo­mes­sa­kin vali­tet­ta­van moni uskoo rokot­tei­hin liit­ty­viin sala­liit­to­teo­rioi­hin mut­ta onnek­si meil­lä tilan­ne ei ole niin paha kuin esim. Roma­nias­sa ja Bul­ga­rias­sa jois­sa roko­tet­tu­ja on alle kol­mas­osa väes­tös­tä, pal­jol­ti disin­for­maa­tion takia.

  1. Monis­sa muis­sa­kin rokot­teis­sa rokot­teen teho sai­ras­tu­mis­ta vas­taan on samaa luok­kaa kuin koro­na­ro­kot­teil­la. Tau­dit vain eivät leviä, kos­ka roko­te­kat­ta­vuus on pal­jon kor­keam­pi kuin koro­na­ro­kot­teil­le (myös lap­set on rokotettu).

   Esi­mer­kik­si, CDC:n mukaan MMR-roko­te on buus­te­rin jäl­keen 97 % teho­kas tuh­ka­rok­koa vas­taan, 88 % siko­tau­tia vastaan.
   https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/mmr/public/index.html

 16. Minä haluai­sin tie­tää sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­nei­den muis­ta ris­keis­tä. Mää­räl­li­ses­ti he ovat kui­ten­kin vähem­mis­tö covid ‑tar­tun­nan saa­neis­ta. Rokot­ta­mat­to­mis­ta­kin val­tao­sa sai kui­ten­kin vain lie­vän tar­tun­nan, puhun nyt koko puo­len­tois­ta vuo­den ajas­ta ennen kuin rokot­tei­ta oli saa­ta­vil­la. En voi ymmär­tää, mik­sei tätä voi­da myön­tää? Ikään kuin lie­väs­ti sai­ras­tu­nei­ta tai oireet­to­man tar­tun­nan saa­nei­ta ei oli­si ole­mas­sa­kaan, vaik­ka hei­tä on hyvin pal­jon Suomessakin.

  Yksi mer­kit­tä­vä ris­ki­te­ki­jä vaka­val­le tau­dil­le muu­ten ter­veil­lä on yli­pai­no. Täs­sä Pert­ti Mus­ta­joen loka 8, 2021 kir­joi­tus aihees­ta, ” COVID-19 on uusi lihavuussairaus”:
  https://tervepaino.fi/covid-19-on-uusi-lihavuussairaus/
  “Liha­vuus näkyy sel­väs­ti COVID-19 tilas­tois­sa. Yli­pai­noi­set tar­tun­nan saa­neet jou­tu­vat sai­raa­la­hoi­toon useam­min kuin ter­vees­sä pai­nos­sa ole­vat. Poti­laan pai­no vai­kut­taa rat­kai­se­vas­ti sii­hen, mil­loin tar­vi­taan teho­hoi­toa. Covid-poti­lail­la 15 kilon lii­ka­pai­no vie tehol­le kak­si ker­taa ja 30 kilon lii­ka­pai­no kol­me ker­taa useam­min kuin nor­maa­li­pai­noi­sil­la. Suo­mes­sa koro­nan vuok­si teho­hoi­de­tuis­ta vain 14 % on ollut nor­maa­li­pai­noi­sia ja puo­let sel­väs­ti liha­via eli pai­noin­dek­si yli 30.”

  Haluai­sin myös tie­tää, mis­tä tar­tun­nat täl­lä het­kel­lä tule­vat, kun tar­tun­nan­jäl­ji­tys lopetettiin.

  Soi­nin­vaa­ra unoh­ti täs­sä kir­joi­tuk­ses­saan tau­din sai­ras­ta­neet, joil­la voi tut­ki­mus­ten mukaan olla parem­pi ja pit­kä­kes­toi­sem­pi suo­ja kuin roko­te­tuil­la. (Israe­lis­sa tut­kit­tu) Tie­de­tään myös että hyvin kat­ta­vas­ti roko­te­tuis­sa mais­sa koro­na edel­leen levi­ää ja edel­leen sai­ras­tut­taa vaka­vas­ti nii­tä ris­ki­ryh­mä­läi­siä. Hei­dän ris­ke­jään pitäi­si vähen­tää muil­la­kin kei­noil­la kuin vain rokotteilla.

  1. Koro­nan mer­kit­tä­vin taus­ta­ris­ki­te­ki­jä on ikä.

   Toi­sek­si suu­rin mää­räl­li­ses­ti on yli­pai­no. On kui­ten­kin aika han­ka­la sanoa “tämä on yli­pai­nois­ten epi­de­mia”, kos­ka suo­ma­lai­sis­ta yli 30-vuo­tiais­ta noin 68 % on yli­pai­noi­sia, eli yli­pai­no ei koro­ta ris­kiä ollen­kaan yhtä pal­jon kuin ikä.
   Tau­din sai­ras­ta­nei­den “unoh­ta­mi­sel­la” ei ole pal­jon väliä, kos­ka hei­tä on vie­lä tois­tai­sek­si niin vähän että sai­ras­te­tus­ta tau­dis­ta ei ole väes­tö­ta­sol­la suojaksi.

   Ruot­sis­sa Teg­nell arvioi kevät­ke­säl­lä 2020, että nyt on var­maan jo lau­ma­suo­ja kun niin moni on sairastanut.
   Vas­ta-ainei­ta tut­kit­tiin tou­ko­kuus­sa 2021. Nii­tä oli 20 %:lla rokot­ta­mat­to­mis­ta. Tämä on epi­de­mia­suo­ja­na aika vähäi­nen ver­rat­tu­na sii­hen, mitä saa­vu­te­taan rokottamalla.

 17. Täs­sä on Aamu­leh­den uuti­ses­sa 20.9. 7:11 syk­syn tilas­to­ja tehohoidetuista:
  https://www.aamulehti.fi/koronavirus/art-2000008274848.html

  Rapor­tin mukaan sii­hen suh­teu­tet­tu­na koko­naan roko­te­tun teho­hoi­toon jou­tu­mi­nen on harvinaista.”
  Rokot­teet ovat vähen­tä­neet teho­hoi­toon jou­tu­mis­ta, mut­ta joi­ta­kin yli 60-vuo­tiai­ta oli jou­tu­nut tehol­le roko­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Ris­ki­ryh­mä­läi­siä kaiketi.

  Rei­lus­ti yli puo­let miehiä
  Mie­het jou­tu­vat koro­nan takia teho­hoi­toon nai­sia useam­min. Teho­hoi­to­po­ti­lais­ta 64 pro­sent­tia on ollut miehiä.”

  Täs­sä näh­dään taas sama ilmiö kuin muis­sa mais­sa, mie­het yli­ko­ros­tu­vat sai­ras­tu­neis­sa. Mies­su­ku­puo­li on covi­din itse­näi­nen ris­ki­te­ki­jä. Liit­tyi­si­kö alhai­siin testosteronitasoihin?
  https://www.webmd.com/lung/news/20210527/lower-testosterone-in-men-tied-to-severe-covid-cases

  Yli 60-vuo­tiai­den osuus teho­hoi­det­ta­vis­ta on vähen­ty­nyt. Teho­hoi­to­po­ti­lai­den kes­ki-ikä koko epi­de­mian ajal­ta on 57 vuot­ta ja medi­aa­ni-ikä 59 vuotta.”

  Sai­ras­tu­neet ovat kes­ki-ikäi­siä ja sitä van­hem­pia. Eivät nuo­ria alle neli­kymp­pi­siä, joi­ta jat­ku­vas­ti syyl­lis­te­tään covi­dis­ta ja sen ris­keis­tä. Mis­tä­hän nämä vii­si­kymp­pi­set tehol­le pää­ty­vät mie­het ovat tar­tun­tan­sa saaneet?

  1. Sil­ti­kin koro­nan leviä­mi­ses­tä raken­ne­taan joten­kin rokot­ta­mat­to­mien vikaa, vaik­ka se todel­li­suu­des­sa levi­ää ihan roko­tet­tu­jen­kin keskuudessa.

   Ulko­maan reis­saa­jien ja mui­ta remp­seäs­ti elä­jiä ei saa edel­leen­kään syyttää.

   1. Koro­na lévi­ää myös roko­tet­tu­jen pii­ris­sä, mut­ta olen­nai­ses­ti pie­nem­mäl­lä toden­nä­köi­syy­del­lä. Kyl­lä tar­tun­to­jen märän kas­vu on koko­naan roko­tet­tu­jen syy­tä. Jos kaik­ki oli­vat roko­tet­tu­ja r oli­si sel­väs­ti alle yhden ja epi­de­mia hiipuisi.

 18. Rajoi­tuk­sia oli­si pitä­nyt pur­kaa suun­ni­tel­lus­ti, siis suun­nil­leen loka­kuun puoi­li­vä­lis­sä kjun roko­tuk­set ovat olleet kaik­kien haluk­kai­den saa­ta­vil­la ja kat­ta­vuus­ta­voi­te on saa­vu­tet­tu. Samaan aikaan roko­te­pas­sil­la­kin oli­si ollut jotain mielekkyyttä.
  Nyt otet­tiin poliit­tis­ta ennak­koa, kii­tos ravin­to­la-ja tapah­tu­ma-alo­jen osaa­vien lob­baa­jien. Sitä saa­tiin mitä haluttiin.

  Suo­men tilan­ne sekoi­tet­tiin pide­mäl­lä roko­tuk­sil­la mole­vien mai­den tilan­tee­seen. Vas­taa­vas­ti VNK:n kes­ki­tet­ty vies­tin­tä oli aika onne­ton­ta, leh­dis­sä rajoi­tuk­set näh­tiin poli­tii­kan­toi­mit­ta­jien kuvaa­mi­na poliit­ti­si­na vään­töi­nä eikä kan­sal­li­se­na hätätilana.
  Pit­kään Suo­mi onnis­tui tsa­pai­noi­le­maan koh­tuul­li­sil­la rajoi­tus­kil­la ja onnis­tu­neel­la epi­de­mian hal­lin­nal­la. Lop­pu tai­taa men­nä kiville.

  Esi­merk­ke­jä maa­il­mal­ta löy­tyi­si, jos nii­tä halu­taan tie­tää. Aiem­min SARS ja MERS epi­de­mioi­den kans­sa pai­ni­neet maat ovat otta­neet asiat var­sin vakavasti.
  Sin­ga­po­ren joh­to ker­toi, että koro­na­pan­de­mian kans­sa elä­mä jat­kuu vie­lä 3 — 6 kk ja palaut­ti rajoi­tuk­set. Sin­ga­po­re on ves­töl­tään Suo­men koko­luok­kaa ja roko­tus­kat­ta­vuus on maa­il­man kär­keä (83 % koko­naan roko­tet­tu­ja). Siel­lä ei ole annet­tu löy­siä “koh­ta hel­pot­taa lupauk­sia”, jot­ka tääl­lä ovat syö­neet luottamusta.

  Toi­nen asia on disin­for­maa­tion motii­vit. Krem­lin ener­gia­po­li­tiik­ka on myös oma ongel­ma­kent­tän­sä. Pan­de­mia­dis­nin­for­maa­tion levit­tä­mi­sen motii­vi oli öljyn ja kaa­sun kysyn­nän las­kus­ta aiheu­tu­neet ongel­mat, tavoi­te oli myös estää mat­kus­tu­ra­joi­tus­kia ja saa­da kysyn­tä pysy­mään ennal­laan. Nyt taas on neu­vot­te­lu­voi­maa rajoi­tus­ten suhteen.

 19. Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on nyt otet­tu käyt­töön sel­lai­nen poli­tiik­ka, että kun lap­si sai­ras­tuu ja on tar­tut­ta­va­na kou­lus­sa, niin karan­tee­niin ei lai­te­ta kuin ihan ne vie­rei­sis­sä pul­pe­teis­sa istu­vat. Itsel­lä on tie­dos­sa kol­me eri kou­lua ja luok­kaa, jos­sa tämä ei todel­la­kaan ole estä­nyt jat­ko­tar­tun­tu­ja ja jat­koal­tis­tu­mi­sia. Näis­sä tapauk­sis­sa on käy­nyt kai­kis­sa niin, että parin päi­vän pääs­tä luo­kas­ta on sai­ras­tu­nut taas uusi oppi­las ja taas on karan­tee­niin lai­tet­tu vain ne lähim­mät oppi­laat. Lopul­ta on jou­dut­tu totea­maan, että ehkä sit­ten kui­ten­kin lai­te­taan loput­kin karan­tee­niin. Kysees­sä on olleet ala­kou­lu­lai­set, joten rokot­tei­ta ei ole voi­nut olla kenelläkään.

  Vähän täs­tä menet­te­lys­tä tulee mie­leen se, että yhteis­kun­nan avau­tu­mi­sen nimis­sä sai­ras­tu­te­taan lap­sia ura­kal­la. Valit­ta­vas­ti lap­sen sai­ras­tues­sa useim­mi­ten myös muu per­he sai­ras­tuu, vaik­ka rokot­tei­ta oli­si otet­tu­kin. Ehkä nämä lap­set ja hei­dän toden­nä­köi­ses­ti roko­te­tut van­hem­mat eivät kovin usein pää­dy sai­raa­laan asti, mut­ta pois­sao­lo­ja kou­lus­ta ja töis­tä tulee.

 20. Jos meil­lä ei ole roko­te pak­ko a niin sit­ten se koro­na­piik­ki on otet­ta­va jos­kus vas­taan. Nyt on yhtä hyvä kuin myöhemmin

 21. Tänään päi­väl­lä oli Venä­jäl­lä uuti­sis­sa, että Lap­peen­ran­nan Vai­nik­ka­lan raja-ase­ma avau­tuu 18.10

  Illal­la täs­tä tie­do­tet­tiin jo Suomessakin.

 22. Kir­jas­ta Juha Leh­to­nen: Ter­veys ja hum­puu­ki, Tam­mi 2021, s. 400:

  Kyl­män sodan aika­na Neu­vos­to­lii­ton tie­dus­te­lu­pal­ve­lu KGB käyt­ti ter­veys­hum­puu­kia pro­pa­pan­da-asee­na. Se jul­kai­si vuon­na 1983 artik­ke­lin hal­lit­se­mas­saan intia­lai­ses­sa Pat­riot-sano­ma­leh­des­sä. Kir­joi­tuk­se­sa väi­tet­tiin, että
  AIDS oli yhdys­val­ta­lais­ten tut­ki­joi­den luo­mus. Pari vuot­ta myö­hem­min KGB alkoi levit­tää vale­uu­tis­taan yhä aktii­vi­sem­min ympä­ri maa­il­maa eten­kin vasem­mis­to­lai­sis­sa sano­ma­leh­dis­sä, jois­ta osaa KGB hal­lit­si. Huhut kävi­vät vuo­si vuo­del­ta vil­lim­mik­si. AIDS väi­tet­tiin ole­van osa Yhdys­val­to­jen juon­ta väes­tön kar­si­mi­sek­si tai joh­tu­van epä­on­nis­tu­neis­ta roko­te­ko­kei­luis­ta. Sala­liit­to­teo­rian kar­kaa­mis­ta käsis­tä edis­ti se, että homo­sek­su­aa­lit ja mus­tat oli­vat kär­si­neet HIV-epi­de­mias­ta pahiten.

  Tie­dus­te­lu­pal­ve­lun jäse­net tun­nus­ti­vat vuon­na 1992 sala­liit­to­teo­rian ole­van kek­sit­ty, mut­ta sen vyö­ryä ei voi­nut enää estää. AIDS-usko­muk­set juur­tui­vat osak­si nyky­ai­kais­ta sala­liit­to­teo­rioi­den ver­kos­toa. Vie­lä vuon­na 2018 niis­tä Los Ange­le­sin mus­tis­ta mie­his­tä, jot­ka har­ras­ti­vat sek­siä mies­ten kans­sa, mel­kein puo­let uskoi­vat HI-viruk­sen ole­van ihmis­ten kehittämä.^1509”

  Nykyi­nen Venä­jä on jo monil­ta tavoil­taan van­ha “kun­non” NL.

 23. s.387 Leh­to­nen meni (tai solut­tau­tui?) sul­je­tum­paan roko­te­vas­tai­seen ryh­mään jos­sa pää­sy­vaa­ti­muk­se­na oli täy­tet­tä­vä 3 tekstikenttää:
  — “Mik­si haluat liit­tyä ryhmään?”
  — “Olet­ko roko­te­vas­tai­nen/-krii­ti­nen?”
  — “Ker­ro muu­ta­mal­la sanal­la, mik­si lau­maim­mu­ni­teet­tia ei voi saada
  rokotuksilla.”

  Leh­to­nen näki 164 jäse­nen vas­tauk­sen noi­hin ja teki sisältöanalyysin:
  — yllä­ri: Alle 10% viit­ta­si suo­raan roko­te­vas­tai­siin salkkariteorioihin
  — moni halusi vain vertaistukea
  — vaik­ka “kul­ku­tau­ti­myön­tei­syys” on pro­vo­ka­tii­vi­nen vit­si niin se kuvaa täs­sä hei­tä, sil­lä lau­maim­mu­ni­tee­tin käsi­tet­tä kri­ti­soi­tiin täl­lä: Heil­le rokot­teet on luonn­ot­to­mia ja tiet­ty­jen sai­rauk­sien sai­ras­ta­mi­nen luon­nol­lis­ta. (Leh­to­nen mai­nit­see ver­tai­luk­si myös vaih­toeh­to lääkinnässä/antroposofiassa ylei­sen oirei­ta koros­ta­van opin: Tau­tia ei saa
  tukah­dut­taa rokot­teil­la, kos­ka oireet ovat osa para­ne­mis­krii­siä tai vält­tä­mät­tö­miä lap­sen kehitykselle.)
  — aineis­tos­sa ei nous­sut esiin itse­mää­rää­mi­soi­keus tai valinnanvapaus
  .…
  “Kos­ka roko­te-epä­röin­nil­le on monia syi­tä, mikään yksit­täi­nen temp­pu ei rii­tä tor­ju­maan sitä. Vii­me kädes­sä tär­keim­piä lie­ne­vät kui­ten­kin eri­lai­set luot­ta­mus­ta lujit­ta­vat ruo­hon­juu­ri­ta­son kei­not. Myön­tei­nen koh­taa­mi­nen ter­vey­den­hoi­ta­jan tai käti­lön kans­sa voi olla pal­jon tär­keäm­pi roko­tus­kat­ta­vuu­den edis­tä­jä kuin mikään jul­ki­nen valis­tus­kam­pan­ja. Ei ole sel­vää, pys­tyy­kö per­soo­nat­to­mal­la tie­dot­ta­mi­sel­la vähen­tä­mään lain­kaan rokot­teis­ta kiel­täy­ty­mis­tä. Pel­kän asial­li­sen roko­te­tie­don levit­tä­mi­nen saat­taa jopa ennem­min kär­jis­tää kuin
  lie­ven­tää roko­te­vas­tai­sia asenteita.”

  Toi­saal­ta per­su­jen jou­kos­sa Venä­jä-> MV-leh­ti-> Tii­hos­lai­set voi olla mer­kit­tä­vä disinfo-reitti?

 24. Eilen alkoi Ete­lä-Kar­ja­lan itki­jä­mies­ten kuo­ro­lau­lan­ta Lap­peen­ran­nan rajal­ta. Maa­lis­kuus­ta 2021 alka­nut tau­ko juna­lii­ken­tees­sä on lop­pu­mas­sa. Mel­kein kak­si vuot­ta sai Suo­men urheat sotu­rit pitää lei­ma­si­met tas­kus­saan ja käy­dä töis­sä totea­mas­sa, että juna ei tul­lut tänäänkään. 

  Itki­jä­mie­hiä on vai­kea saa­da töi­hin, kun kah­den vuo­den jäl­keen se juna saat­taa jopa tul­la­kin. Toi­vot­ta­vas­ti Ete­lä-Kar­ja­lan itki­jä­mies­ten rat­kai­su ei ole sama kuin vii­meek­si, jol­loin Sote-alal­ta otet­tiin työn­te­ki­jät rajal­le teke­mään töi­tä. Sii­nä sit­ten 30 raja­mies­tä kat­soi kun kol­me nais­ta tekee työtä.

  1. Avaa­mi­nen ei tosin vai­ku­ta taval­li­siin suo­ma­lai­siin eikä taval­li­siin venä­läi­siin, sil­lä Suo­mes­ta saa vain len­tää Venä­jäl­le, ei men­nä mait­se, ja Venä­jäl­tä Suo­meen ei pää­se Sput­ni­kil­la, mikä on ilmei­ses­ti jon­kin­lai­nen poliit­ti­nen viesti.

 25. Viik­ko sit­ten tuli blo­gin pitä­jäl­tä kom­ment­ti, että tau­ti levi­ää aivan lii­an nopeas­ti. Vaik­ka otsik­ko on tot­ta, niin sen alla ole­va päät­te­ly ontuu vahvasti.

  Kulu­neen vii­kon ajan rokot­tei­ta on ollut nor­maa­lis­ti tar­jol­la ja yhteis­kun­taa on avat­tu. Onko täl­lä vai­ku­tet­tu leviä­mi­seen mil­lään taval­la, vai vede­tään­kö vir­heel­li­nen joh­to­pää­tös, että San­na Marin tap­poi pää­tök­sel­lään Suo­ma­lai­sia? Voi­si­ko olla jo niin, että leviä­mi­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vat jär­ke­vät kei­not on jo käytetty?

  Tau­din leviä­mis­no­peu­teen on voi­tu ennen rokot­tei­den aikaa vai­kut­taa jon­kin ver­ran yhteis­kun­taa sul­ke­mal­la tai avaa­mal­la. Vai­ku­tus on kui­ten­kin ollut huo­mat­ta­vas­ti vähäi­sem­pää, mitä ollaan toi­vot­tu ja todel­lis­ta hyö­tyä on saa­tu ainoas­taan mas­keis­ta ja ihmis­ten omas­ta vas­tuul­li­suu­des­ta. Esim. Uuden­maan sulun vai­ku­tus­ta pide­tään niin vähäi­se­nä, että edel­leen aiheut­taa kes­kus­te­lua se, että vai­kut­ti­ko se miten­kään. Miten vai­ku­tat rajoi­tuk­sil­la leviä­mis­no­peu­teen tilan­tees­sa, jos­sa rajoi­tuk­sia nou­dat­ta­vat on roko­tet­tu ja vas­tus­ta­vat on rokottamatta?

  Ihmi­set ovat seu­ran­neet tämän tau­din kul­kua jo koh­ta kak­si vuot­ta. Leviä­mi­nen tie­de­tään var­sin hyvin ja sii­tä huo­li­mat­ta esto­toi­mis­sa pai­no­te­taan edel­leen osit­tain asioi­ta, joil­la ei ole mer­ki­tys­tä tau­din leviä­mi­sen kans­sa. Täs­tä tilas­ta on tul­lut uusi nor­maa­li. Rajoit­ta­mal­la ihmi­siä rajoi­tam­me ainoas­taan nii­tä vas­tuul­li­sia, jot­ka on jo roko­tet­tu ja/tai nou­dat­ta­vat muu­ten­kin annet­tu­ja ohjei­ta. Rajoi­tuk­set eivät kos­ke nii­tä, jot­ka ovat rokot­ta­mat­to­mia ja vas­tuut­to­mia. Ja vaik­ka rajoi­tuk­sis­sa oli­si vah­vem­pia ran­gais­tuk­sia, niin mah­dol­li­suus vai­kut­taa lop­pu­po­ruk­kaan on aika vähäinen.

  Lii­ken­tees­tä en tie­dä, mut­ta koro­nas­ta tie­dän. Ole­tan kui­ten­kin, että lii­ken­tees­sä kuo­lee pik­ku­kun­tien Juha Kank­kusia ajaes­saan viik­kon­lop­pu­na iltai­sin pie­nes­sä huma­las­sa? Meil­le ei ole mis­sään vai­hees­sa tul­lut mie­leen­kään kiel­tää kaik­kea liik­ku­mis­ta klo 18–06 välil­lä koko suo­mes­ta. Maa­seu­dul­la aja­mi­seen tämä ei vai­kut­tai­si, kos­ka siel­lä ajel­tai­siin kuten ennen­kin. Val­von­taa kun ei ole. Saa­tai­siin kaik­ki rajoit­ta­mi­sen hai­tat ilman hyö­ty­jä. Voi­mas­sa ole­vis­ta rajoi­tuk­sis­ta val­lit­see voi­ma­kas yksi­mie­li­syys esim. itä­ra­jan lii­ken­teen rajoit­ta­mi­ses­sa. Sil­ti voi kysyä, että mitä lisä­hyö­tyä tulee sii­nä, että 20 minuu­tin mat­ka Vai­nik­ka­las­ta Vii­pu­riin pitää teh­dä Hel­sin­ki-Van­taan, Mos­ko­van ja Pie­ta­rin kaut­ta? Itsel­lä­ni tämä aina­kin vain lisää käy­tet­tyä aikaa, pääs­tö­jä sekä lisäk­si lisää jon­kin ver­ran mah­dol­li­suut­ta saa­da koro­na, kos­ka jou­tuu käyt­tä­mään suur­kau­pun­kien punais­ten aluei­den jul­kis­ta liikennettä. 

  Vas­taa­va asia oli aiem­min uuden­maan sulul­la. Lap­peen­ran­nas­ta Turun yli­opis­tol­le piti ajaa Uusi­maa kier­täen, vaik­ka nor­maa­lis­ti ei oli­si tul­lut Uudel­la­maal­la edes pysäh­dyt­tyä. Minut kään­ny­tet­tiin täl­lä mat­kal­la ja lupaa läpia­joon ei tul­lut. Seu­rauk­se­na tuli yli­mää­räi­set kon­tak­tit polii­sin koh­taa­mi­ses­ta ja paris­ta yli­mää­räi­ses­tä tank­kaa­mi­ses­ta. Tosia­sial­li­ses­ti lisät­tiin ris­kiä, jon­ka vas­tuul­li­ses­ti toi­mi­va yksi­lö oli­si vält­tä­nyt, mut­ta johon yhteis­kun­ta toi­min­nal­laan pakotti.

  Roko­tuk­sil­la tau­din leviä­mi­seen on jo vai­ku­tet­tu. Suu­rin osa kan­sas­ta on tur­vas­sa. Jäl­jel­lä ole­van poru­kan haluk­kuut­ta ottaa roko­te lisää käy­tän­nös­sä ainoas­taan hei­dän omas­sa lähi­pii­ris­sä tule­vat sai­ras­tu­mi­set. Eihän se roko­te ole sata­pro­sent­ti­nen, mut­ta tätä pien­tä osaa suo­jel­les­sa aiheu­te­taan jo aivan lii­kaa mui­ta kuo­le­mia. Aja­tel­kaa vaik­ka nii­tä tapet­tu­ja lap­sia ja nuo­ria. Päät­tä­jil­lä on jokin kum­mal­li­nen aja­tus sii­tä, että rajoit­ta­mat­to­muus oli­si vas­tuut­to­muut­ta, vaik­ka rajoi­tuk­set aiheut­ta­vat myös kuolemia.

  Itse olen ollut koro­na-ajas­ta noin puo­let Suo­mes­sa ja puo­let muu­al­la. Jon­kin ver­ran Euroop­paa, mut­ta pää­osin Euroo­pan ulko­puo­lel­la 11 vii­su­min ja 2 oles­ke­lu­lu­van ver­ran. Edel­li­sen ker­ran kun tulin Suo­meen, niin Hel­sin­ki-Van­taal­la sain kuul­la, että mas­ki­pak­ko on pois­tu­nut suo­mes­ta. Sil­ti tääl­lä on suu­rim­mal­la osal­la mas­kit naa­mal­la. Vaik­ka ei pako­te­ta. Tätä edel­tä­neel­lä ker­ral­la koro­na Tik­ku­ri­lan juna-ase­mal­la oli nar­ko­maa­ne­ja, jot­ka haus­kuut­ti­vat itse­ään yski­mäl­lä ihmis­ten pääl­le. Näis­sä esi­mer­keis­sä näkyy se, miten eri taval­la eri ihmi­set toi­mi­vat näis­sä poik­keus­o­lois­sa. Kaik­ki ne huo­not pää­tök­set, joi­ta haluat koh­dis­taa tuo­hon jäl­kim­mäi­seen kave­riin tuo­vat ongel­mia näil­le vas­tuul­li­sil­le eikä vai­ku­ta miten­kään näi­den ongel­ma­ta­paus­ten elämään.

  Miten haluat loput roko­tet­ta­van? Maa­il­mal­la on ollut esim. pak­ko­ro­ko­tuk­sia ja “vapaa­eh­toi­sia pak­ko­ro­ko­tuk­sia”. Pak­ko kun ei Suo­mes­sa sovi, niin miten oli­si tämä vapaa­eh­toi­nen pak­ko? Et saa pois­tua asun­nos­ta ilman roko­tus­ta? Vaih­toeh­dot on ottaa roko­te, kuol­la näl­kään tai uhma­tes­sa­si lakia jou­dut van­ki­laan? Ei tai­da oikein toi­mia täs­sä maas­sa täl­lai­nen Kii­nan malli.

  Miten sit­ten jenk­ki­mei­nin­ki? Onko näl­kä? Ota roko­te, niin saat ruo­kaa. Onko kra­pu­la? Ota roko­te, niin saat vii­naa. Onko vie­roi­tusoi­rei­ta? Hoi­det­ta­val­la on olta­va roko­te­suo­ja. Mel­kein heti, kun rokot­tei­ta alkoi saa­maan tule Yhdys­val­lois­ta uuti­nen, jos­sa tar­jot­tiin roko­tuk­sen otta­jil­le vii­naa. Jenk­ki­ken­til­lä käy­des­sä­ni siel­lä on ollut kylt­te­jä, jois­sa ohja­taan poruk­kaa ilmai­sil­le roko­tus­pis­teil­le. Rokot­ta­mi­nen on hal­vem­paa ja hel­pom­paa kuin tes­taa­mi­nen. Piik­ki kun on hihas­sa, niin ihmi­sel­le voi sanoa bye bye. Tes­taa­mi­ses­sa pitää tie­tää kuka on kysees­sä, toi­mit­taa tie­to labraan, saa­da vas­taus ja pys­tyä vie­lä kon­tak­toi­maan ihmi­nen tämän jäl­keen tai muu­ten koko hom­ma oli tur­haa. Yksi tes­ti on mon­ta ker­taa kal­liim­pi kuin roko­te ja tämä yhdes­sä yksi­lön­va­pau­den kans­sa näkyy jenkkimeiningissä.

  Poh­dit­ta­va asia täs­sä kysy­myk­ses­sä on siis se, että halu­taan­ko me mil­lään taval­la hidas­taa Covid-19 pan­de­mian ete­ne­mis­tä ja lop­pu­mis­ta Suo­mes­sa tilan­tees­sa, jos­sa jokai­nen halu­kas on voi­nut saa­da roko­te­suo­jan ja rokot­ta­mat­to­mien osal­ta ei ole mitään tah­toa lisä­tä rokotekattavuutta.

  Omas­ta mie­les­tä­ni kaik­ki rajoit­teet pitäi­si pois­taa Suo­mes­ta heti ja toi­mia sen eteen, että jen­gi ottai­si rokot­tei­ta muus­ta­kin syys­tä kuin sii­tä, että kave­rei­ta sai­ras­tuu ja alkaa huo­li herää­mään. Eli rokot­teet pitäi­si vie­dä sin­ne, mis­sä on rokot­ta­mat­to­mat. Yli­opis­toil­le rokot­teet on jo vie­ty ja roko­tet­tu vaih­to-oppi­laat. Nyt seu­raa­vak­si sel­lai­set hal­pa­työ­tä teet­tä­vät työyh­tei­söt, jois­sa ei ole työ­ter­veyt­tä jär­jes­tet­ty. Ja ruo­ka­jo­not. Ja kor­vaus­hoi­to­pai­kat. Ja lähi­baa­rit. Ja kaik­ki asu­kas­tu­vat ja muut han­ka­las­ti tavoi­tet­ta­vis­sa ole­van poru­kan koh­taa­mis­pai­kat. Roko­te­kriit­tis­ten mie­le­no­soi­tuk­set. jne.

  1. Olet kovas­ti oikeas­sa. Asioi­ta voi teh­dä monel­la tavoin. Suo­ma­lai­nen byro­kra­tia tuot­taa suo­ma­lai­sen byro­kraat­ti­sen perin­teen mukai­sia rat­kai­su­ja. Tie­tys­ti ensi sijas­sa sik­si, että koneis­to nii­den rat­kai­su­jen toteut­ta­mi­seen on olemassa.

   Asiat on hel­poin­ta kiel­tää kai­kil­ta, ja sit­ten ummis­taa sil­mät sil­tä, että kiel­to teho­aa vain nii­hin, jot­ka oli­si­vat muu­ten­kin toi­mi­neet fiksusti.

   Perään­kuu­lu­tan yhä sitä kun­nol­lis­ta ana­lyy­siä, mitä muu­tok­sia vaik­ka­pa ter­vey­den­huol­los­sa on tänä aika­na teh­ty. Tehol­le sopi­via hoi­ta­jia oli aluk­si x kpl. Mon­ta­ko nii­tä on nyt? Onko mikään muuttunut?

   1. Tehol­le sopi­via hoi­ta­jia oli aluk­si x kpl. ”

    Ne ote­taan muus­ta terveydenhuollosta.

    Täl­lä het­kel­lä leik­kauk­sia lykä­tään aina­kin Oulun, Turun ja Tam­pe­reen alueil­la ja HUS liit­ty­nee jou­kon jat­kok­si täl­lä viikolla.

    On rei­lua ker­toa arvo­va­lin­nois­ta. Esi­mer­kik­si sii­tä, että minun mie­les­tä­ni muu tevey­den­hoi­to voi­daan ajaa alas, jot­ta voi­daan käy­dä vapaas­ti baa­reis­sa ja elä muu­ten­kin ilman rajoituksia.

 26. On ole­mas­sa ihmi­siä, joil­la on oikeu­tet­tu syy kiel­täy­tyä rokot­tees­ta, kuten tau­din aikai­sem­pi sai­ras­ta­mi­nen, (kel­paa koro­na­pas­siin­kin) tai ter­vey­del­li­nen vas­ta-aihe, joi­ta on mai­nit­tu val­mis­ta­jien tuo­te­se­los­teis­sa­kin. Tie­to näis­tä rokot­teis­ta lisään­tyy koko ajan, kos­ka sitä ollaan vas­ta saa­mas­sa klii­ni­sis­tä koke­muk­sis­ta roko­te­tuil­ta. Nyt Suo­mes­sa kes­key­tet­tiin Moder­nan anta­mi­nen nuo­ril­le mie­hil­le sydän­li­has­tu­leh­dus­ten takia:
  https://yle.fi/uutiset/3–12132652
  Nii­tä­kin on, joil­la on ter­vey­del­li­nen vaka­va ris­ki tie­dos­sa, joka voi­si olla ongel­ma rokot­teen otta­mi­sen kan­nal­ta, mut­ta se ei ole vie­lä täy­sin var­mis­tet­tua tie­toa. Minus­ta täl­lai­nen perus­te­lu on oikeu­tet­tu syy aina­kin odot­ta­mi­seen. Kai­kil­la ei muu­ten­kaan ole yhtä suur­ta ris­kiä saa­da tar­tun­taa Suo­mes­sa. Riip­puu niin pal­jon elä­män­tyy­lis­tä ja paik­ka­kun­nas­ta mis­sä asuu. Vaka­van tau­din ris­ki riip­puu iäs­tä, suku­puo­les­ta, pai­nos­ta ja ylei­ses­tä terveydentilasta.

 27. Rajoi­tus­toi­men­pi­teis­tä raja­kont­rol­li oli­si pitä­nyt vie­lä säi­lyt­tää, aina­kin kos­kien kor­kean ilmaan­tu­vuu­den mai­ta. Osas­sa maa­kun­nis­ta oli­si erin­omai­sen hyvä tilan­ne covi­din suh­teen, mut­ta sit­ten ulko­mail­le mat­kus­ta­vat turis­tit, vie­ras­työ­läi­set ja maa­han­muut­ta­jat, jot­ka liik­ku­vat edes­ta­kai­sin Suo­men ja koti­maan­sa välil­lä, saa­vat aikaan suu­ria tar­tun­ta­ryp­päi­tä. Monet heis­tä saa­vat tar­tun­tan­sa ulko­mail­la. Minus­ta karan­tee­nia pitäi­si vaa­tia edel­leen ris­ki­mais­ta tuli­joil­le, kos­ka roko­te­tut­kin voi­vat tar­tut­taa tehok­kaas­ti deltavarianttia. 

  Tie­de­tään että osaan ris­ki­ryh­mä­läi­sis­tä tart­tuu rokot­tei­den­kin läpi ja rokot­tei­den teho hii­puu vähi­tel­len. Kor­keat tar­tun­ta­lu­vut eivät läh­tö­koh­tai­ses­ti ole hyvä eikä tavoi­tel­ta­va asia, vaik­ka roko­tus­pro­sent­ti oli­si kor­kea. Mitä enem­män mää­räl­li­ses­ti tar­tun­to­ja, sitä suu­rem­pi toden­nä­köi­syys sil­le, että näi­tä rokot­teen­lä­pi­tar­tun­to­ja­kin alkaa tulla.

 28. Pak­ko on aivan vää­rä kei­no. Rokot­teen on otta­neet nyt sel­lai­set hen­ki­löt, joil­la on pal­jon resurs­se­ja ja kor­kea luot­ta­mus yhteis­kun­taan, mut­ta vie­lä osa lopuis­ta pitäi­si saa­da otta­maan se. 

  Sil­loin kun met­ro kor­vat­tiin jon­kin aikaa bus­seil­la hei­nä­kuus­sa, näkyi jäl­leen tut­tu ilmiö. Vaik­ka kat­kok­ses­ta oli jul­kais­tu useam­pi artik­ke­li eri mediois­sa ja sii­tä pyö­ri tie­do­te junien näy­töil­lä pari viik­koa, ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä met­roa­se­mien ulos­käyn­tien luo­na oli pal­jon maa­han­muut­ta­jia, joi­ta artik­ke­lit ja tie­dot­teet eivät olleet tavoit­ta­neet. Maa­han­muut­ta­jil­la oli vai­keuk­sia löy­tää ja ymmär­tää eri net­ti­si­vu­jen sisäl­töä, ja myös sisään­käyn­tien luo­na ole­via ohjei­ta oli vai­kea ymmär­tää. Samaan aikaan kiin­ni­tin molem­mil­la roko­tus­ker­roil­la huo­mio­ta sii­hen, että roko­tus­pai­koil­la oli hyvin val­kois­ta. Niis­sä istus­ke­le­vis­ta hen­ki­löis­tä tuli enem­män mie­leen Kan­sal­lis­teat­te­rin ylei­sö kuin koko väestö. 

  Voin hel­pos­ti kuvi­tel­la, että samal­le poru­kal­le on lii­an vai­ke­aa etsiä tie­toa roko­tuk­sis­ta ja vara­ta aika, vaik­ka se meil­le niin kovin hel­pol­ta tun­tuu­kin. Pitäi­si­kin olla niin, että pys­ty­te­tään stra­te­gi­ses­ti sijoi­tet­tu­ja roko­tus­paik­ko­ja nykyis­tä enem­män ja moni­puo­li­sem­min. Esi­mer­kik­si eri raken­nus­työ­maat, kodit­to­mien yöma­jat, Puo­tin­har­jun ostos­kes­kus, mos­kei­jat, Maxi­ne-yöker­hon jono…

  Epä­luot­ta­muk­seen onkin sit­ten vai­keam­pi puut­tua, mut­ta ensin aina­kin pitäi­si kokeil­la tavoit­taa mah­dol­li­sim­man hyvät ryh­mät, joil­la on alhai­sem­pi kattavuus.

  1. Niis­sä istus­ke­le­vis­ta hen­ki­löis­tä tuli enem­män mie­leen Kan­sal­lis­teat­te­rin ylei­sö kuin koko väestö.”

   Roko­tusai­ko­ja avat­tiin ikä­luok­ka ker­ral­laan. Väis­tä­mät­tä­kin siel­lä oli kes­ke­nään sama­ni­käi­set ylie­dus­tet­tui­na, ja samas­ta syys­tä nuo­ret maa­han­muut­ta­jat eri aikaan kuin esim. kes­ki-ikäi­set suomalaissyntyiset.

   Toki roko­tus­kat­ta­vuus on maa­han­muut­ta­jien jou­kos­sa hei­kom­pi ja lii­an heik­ko, se lie­nee selvää.

 29. En mal­ta olla ajat­te­le­mat­ta, että jos roko­tuk­sia sai­si teh­dä yksi­tyi­set yri­tyk­set, jot­ka sai­si­vat jokai­ses­ta roko­tuk­ses­ta rokot­teen hin­nan lisäk­si vaik­ka 200 €, tuli­si hie­man vipi­nää rokotuksiin.

  1. Täs­sä per­suoi­keis­ton hoke­mas­sa unoh­tuu, että ter­vey­den­huol­los­sa ei ole yli­mää­räis­tä kapa­si­teet­tia. Työ­ter­veys hoi­taa jo nyt ihan omia hom­mi­aan ja he vuo­kraa­vat työ­voi­maan­sa, jso liikenee.
   Lisäk­si 0,2 ml mRNA roko­teet ovat vaa­ti­via käsi­tel­lä, jol­loin rokot­ta­mi­sen osal­ta rokot­tei­den val­mis­te­lu sult­ta­mi­si­neen ja lai­men­ta­mi­si­neen on ihan jär­ke­vää hoi­taa aika osaa­val­la porukalla.

   Koro­na­pan­de­mian aikan yksi­mie­li­syys tai­taa olla, että vää­riun teh­ty. Suo­mes­sa kui­ten­kin on pidet­ty tasa­pai­noa sai­ras­tu­nei­den ja yhteis­kun­nan sul­ke­mi­sen kans­sa varin onnistuneesti.

   Roko­te­vas­tai­suu­den syyt löy­ty­vät eräis­tä muis­ta poru­kois­ta ja hei­dän tuki­jois­taan. Roko­te­vas­tais­ten vies­ti meni vain hyvin jakoon ja levitykseen.
   Kat­seet kään­ty­vät myös Krem­lin pro­pa­gan­da­ko­neis­ton suuntaan.

  2. Ihmet­te­len edel­leen, että täs­sä men­nään jäy­käs­ti viras­to­mei­nin­gil­lä. Monet kui­ten­kin ker­to­vat, että roko­tus­pai­kat ja ‑ajat eivät yksin­ker­tai­ses­ti tavoi­ta edes nii­tä, jot­ka mel­ko mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä voi­si­vat rokot­teen ottaa. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä väes­tä, joka vain ei ole kau­hean kiin­nos­tu­nut, mut­ta jos joku soit­tai­si ja ilmoit­tai­si että täs­sä oli­si aika, niin voi­si tulla.

   Jos epi­de­mian tor­jun­ta oli­si tär­ke­ää, näi­tä soit­ta­jia luu­li­si kyl­lä löytyvän.

  3. Jos annet­tai­siin se 200 egeä suo­raan niil­le roko­te­tuil­le, tuli­si vie­lä enem­män vipinää.

   1. Lah­jo­mi­nen oli­si kyl­lä hyvä tapa. 

    Vii­me vuon­na meni val­tiol­ta rahaa 20 mil­jar­dia, joten vaik­ka 200 euroa joka iki­sel­le, joka on hake­nut kak­si roko­tus­ta johon­kin tiet­tyyn päi­vä­mää­rään men­nes­sä, oli­si hal­pa pauk­ku kaik­kiin mui­hin kului­hin nähden. 

    Temp­pu mak­sai­si kor­kein­taan mil­jar­din ja mikä paras­ta, kenen­kään perus­oi­keuk­siin ei kajottaisi.

 30. Roko­te pak­ko vaan ei muu auta 

  Eten­kin sairasnhoitohenkilökunnalle

 31. Nyt kun 20 päi­vää on kulu­nut tämän pos­tauk­sen jul­kai­sus­ta, kan­nat­taa lukais­ta aina­kin sen pari ensim­mäis­tä kap­pa­let­ta uudelleen.

  Mitä sel­lais­ta on teh­ty, että ennus­teet eivät ole toteutuneet?

  1. Nyt kun 20 päi­vää on kulu­nut tämän pos­tauk­sen jul­kai­sus­ta, kan­nat­taa lukais­ta aina­kin sen pari ensim­mäis­tä kap­pa­let­ta uudelleen.

   Mitä sel­lais­ta on teh­ty, että ennus­teet eivät ole toteutuneet?”

   Eli ajan­jak­so 10.10 — 30.10.2021

   10.10 on vah­vas­ti muis­to­jen kir­jas­sa. Tämä on se päi­vä, jol­loin Itä­ra­jan rajoi­tuk­set oli­vat päät­ty­mäs­sä. Kai­ken piti olla sel­vää, mut­ta sit­ten tule Venä­jäl­tä uuti­sia, että Suo­mi on päät­tä­nyt jat­kaa rajoi­tuk­sia. Tämä on his­to­rian kir­jois­sa päi­vä­nä, jol­loin Suo­men viral­li­nen tie­do­tus teh­tiin Venä­jän kaut­ta, tie­dot­ta­ja­na oli Venä­jän media ja mei­dän viral­li­set tie­dot­teet oli saa­ta­vil­la ainoas­taan venä­jän kie­lel­lä. Edes viran­omai­set rajal­la eivät tien­neet pää­tök­sis­tä, vaik­ka hei­dän pitää viran­omai­si­na vie­dä ne käytäntöön.

   Tämä on var­maan se syy, mik­si ennus­teet eivät toteu­tu­neet. Tosin Hel­sin­gis­sä päät­tä­jät eivät tie­dä, että raja on edel­leen kiin­ni, joten ei siel­lä voi­da käsit­tää mik­si koro­na ei taas­kaan tul­lut. Hesois­sa nimit­täin ihme­tel­lään, että eikö se raja muka ole jo auki? Ja ihmet­te­li­jöi­nä on juu­ri ne, joi­den pitäi­si asias­ta tie­tää. Iro­ni­sin­ta asias­sa on se, että tätä tie­dus­tel­les­sa ker­ro­taan, että Lap­peen­ran­nan vai­nik­ka­lan raja on auki. Raja­kin lait­toi asias­ta sivuil­leen tiedotteen: 

   Poik­keuk­set rajan­yli­tys­paik­ko­jen aukio­loa­jois­sa koro­na­pan­de­mian johdosta.
   Vai­nik­ka­lan rajan­yli­tys­paik­ka ava­taan hen­ki­lö­lii­ken­teel­le 18.10. alkaen.” 

   Kan­nat­tai­si jos­sain vai­hees­sa mai­ni­ta, että sitä rajaa ei ole oikeas­ti avat­tu. Se, että viran­omai­nen sanoo, että se on auki ei tar­koi­ta kan­san kes­kuu­des­sa sitä, että se oli­si auki, jos siel­tä ei yksi­kään ihmi­nen pää­se yli. Vas­ta kuu­lin, että poh­joi­ses­ta oli aja­nut paris­kun­ta tämän tie­don vuok­si. Mah­toi olla pet­ty­mys. Kan­nat­tai­si jos­sain vai­hees­sa tie­dot­taa, että kysei­nen raja on pel­käs­tään junil­le ja junia ei kul­je. Se, että siel­lä on pas­sin­lei­maa­jat kopeis­sa ei tar­koi­ta, että raja on auki, jos se ei ole auki. Ehkä se venä­jän kie­lel­lä teh­ty tie­dot­ta­mi­nen Venä­jän median kaut­ta ei ole­kaan niin huo­no, jos vaih­toeh­to on tämä.

   Ja nyt ne rajoi­tuk­set ovat oikeas­ti päät­ty­mäs­sä täl­lä viikolla!

   1. En tie­dä, mitä tar­koi­tat, ettei­vät ennus­teet ole toteu­tu­neet? Sai­raa­lois­sa ja teho-osas­toil­la ole­vien koro­na­po­ti­lai­den mää­rä on kas­va­nut jyr­käs­ti. Jos tar­koi­tat tar­tun­to­ja, nii­den mää­räs­tä emme tie­dä mitään, kos­ka tes­taus­ta on vähen­net­ty merkittävästi.

 32. En pys­ty vas­taa­maan suo­raan Soi­nin­vaa­ran kom­ment­tiin tuos­sa yllä, joten lai­tan tähän.

  Kak­si ensim­mäis­tä kap­pa­let­ta pos­tauk­ses­ta 10.10. mene­vät näin:

  Koro­na­tar­tun­to­jen, sai­raan­hoi­toon ja teho­hoi­toon jou­tu­nei­den mää­rät kas­va­vat huo­les­tut­ta­vas­ti. On help­po ennus­taa, että teho­hoi­don kapa­si­teet­ti jou­tuu lujil­le lähi­viik­koi­na. Yhteis­kun­nan avaa­mi­ses­sa on teh­ty sel­vä virhe.

  Osit­tain ter­vey­den­huol­lon kapa­si­teet­ti on jo nyt ylit­ty­nyt, mikä näkyy sii­nä että kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia on jou­dut­tu pakoin peru­maan, kun teho­hoi­don pai­kat on varat­tu koro­na­po­ti­lail­le. Kuu­kau­den kulut­tua tilan­ne on pal­jon tätä pahem­pi, ellei jotain tehdä.”

  Olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että teho­hoi­don kapa­si­teet­ti ei ole jou­tu­nut lujil­le, ja että tilan­ne nyt mel­kein kuu­kau­den kulut­tua ei ole pal­jon pahem­pi. Tosin olen itse suun­nil­leen koko koro­na-ajan pitä­nyt aihees­ta uuti­soin­tia epä-älyl­li­se­nä ja sai­raan­hoi­don ammat­ti­lais­ten valit­te­lua epä­am­mat­ti­mai­se­na. Tul­kit­sen siis omien lasie­ni läpi, kuten toki jokai­nen tekee.

  Sai­raan­hoi­dos­sa ole­vien mää­rä on kehit­ty­nyt 10.10. — nyky­het­ki 177>231. Tasai­ses­ti koko maal­le jaet­tu­na tar­koit­tai­si, että Hel­sin­gis­sä on kuusi koro­na­po­ti­las­ta enem­män. Tämä siis suuruusluokka.

  Mis­sään vai­hees­sa en ole havain­nut uskot­ta­vaa kor­re­laa­tio­ta rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den ja tau­dis­ta käy­tet­ty­jen mit­ta­rei­den välil­lä. Aal­lot ovat kul­ke­neet jotain luon­nol­lis­ta kul­ku­aan ja vähät välit­tä­neet ihmi­sen toi­men­pi­teis­tä. Ilmaan­tu­vuus­lu­ku kai on kaik­kien mie­les­tä huo­no mit­ta­ri, kos­ka se ker­too eni­ten tes­taus­mää­ris­tä. Kui­ten­kin vii­mek­si täl­lä vii­kol­la Hesa­ri ker­toi Tans­kan tilan­teen huo­no­ne­mi­ses­ta mai­nit­se­mat­ta, että siel­lä tes­ta­taan monin­ker­tai­ses­ti enemmän.

 33. Timo A:“Aallot ovat kul­ke­neet jotain luon­nol­lis­ta kul­ku­aan ja vähät välit­tä­neet ihmi­sen toimenpiteistä.”
  Näin se on minun­kin mie­les­tä­ni ja olen sen tääl­lä­kin tuo­nut esil­le pari ker­taa vii­mei­sen puo­len­tois­ta vuo­den aika­na. Pöpöl­lä on omat meil­le sala­tut tien­sä. Tulee ja tart­tuu kehen lys­tää. Ja seu­raus­ten vaka­vuus riip­puu sit­ten yksi­lön vas­tus­tus­ky­vys­tä jota roko­tuk­sil­la on ilman muu­ta saa­tu aina­kin nyt het­kel­li­ses­ti vahvistettua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.