Tarvitsisimme rokotustodistuksen emmekä koronapassia.

Olen koron­a­passin suh­teen toisi­na­jat­teli­ja. Minus­ta me tarvit­sisimme roko­tus­passin emmekä koron­a­pas­sia. Peruste­len seu­raavas­sa miksi.

Tiedot Israelista ker­to­vat, että koronaroko­tus ei suo­jaa tar­tun­noil­ta, mut­ta suo­jaa kyl­lä varsin hyvin vakaval­ta taudilta.

Tämä tarkoit­taa, että virus jää kiertämään rokotet­tu­jen kesku­udessa lähin­nä har­mit­tomana flun­ssana, niin kuin muutkin koron­aviruk­set. Roko­tus vähen­tää tar­tun­nan riskiä 80 %. Se on liian vähän pysäyt­tämään epi­demia, mikä on nähty Israelis­sa. Jokainen tulee tar­tun­nan saa­maan, mut­ta val­taos­alle rokote­tu­ista siitä ei ole mainit­tavaa harmia- pikem­minkin tar­tun­ta toimii ilmaise­na tehos­teroko­tuk­se­na. Itse asi­as­sa rokote­tun olisi edullista saa­da ensim­mäi­nen tar­tun­tansa mah­dol­lisim­man pian, kun rokot­teen anta­ma suo­ja on vielä vahva.

Kaik­ki rokote­tut tule­vat saa­maan tar­tun­nan jos­sain vai­heessa, mut­ta niin tule­vat kaik­ki rokot­ta­mat­tomatkin ja eri­tyisen var­masti he. Rokot­tam­a­ton on tehnyt tietoisen valin­nan siitä, että han­kkii immu­ni­teetin sairas­ta­mal­la sen sijaan että han­kkisi sen rokot­ta­mal­la. Heitä tulee ole­maan noin miljoona. Se tarkoit­taa, että noin tuhat heistä kuolee tau­ti­in. Voi olla. että kuolee vain muu­ta­ma sata ja voi olla, että kuolee pari tuhat­ta. En pysty tätä laske­maan, kos­ka en tiedä rokot­ta­mat­tomien ikä­jakau­maa ja muu­ta terveydentilaa.

Rokot­ta­mat­to­mia ei voi suo­jel­la tar­tunnal­ta, mut­ta olisi toiv­ot­tavaa, että he eivät olisi kaik­ki tunke­mas­sa yhtä aikaa sairaaloi­hin, teho-osas­toille ja kre­ma­to­ri­oi­hin. Rokot­ta­mat­to­mia pitää suo­jel­la tar­tunnal­ta sairas­tu­misen viivästyt­tämisek­si – vain viivästyt­tämisek­si, kos­ka he tule­vat kaik­ki saa­maan taudin ja omas­ta tah­dostaan sen aidos­sa muo­dos­saan. Tältä osin hei­dän toiveen­sa tulee myös täyttymään.

Tarvit­semme roko­tus­todis­tus­ta, jos­sa yhteiskun­ta voidaan ava­ta rokote­tu­ille heti ja rokot­ta­mat­tomille vain siinä tahdis­sa kuin kap­a­siteet­ti sairaalois­sa ja kre­ma­to­ri­ois­sa riittää.

Jos rokot­tam­a­ton siis halu­aa laula­maan karaokea, ei ole mitään hyö­tyä todis­tuk­ses­ta, että hänel­lä ei vielä ole tartuntaa.

Avataan siis yhteiskun­ta sovel­tuvil­ta osin heti kaikille ja rokote­tu­ille kaik­il­ta osin.

= = = =

Poli­ti­ik­ka on kuitenkin mah­dol­lisen taita­mista. Kun hal­li­tus nyt toteut­taa lop­ul­ta koron­a­passin, jos­sa karaoke­baari­in siis saa rokot­tam­a­tonkin. jos ei ole vielä sairas, ote­taan edes se. Kyl­lä sekin vähän var­jelee teho-osas­to­ja ja kre­ma­to­ri­oi­ta ylikuormitukselta.

62 vastausta artikkeliin “Tarvitsisimme rokotustodistuksen emmekä koronapassia.”

 1. Eikö meil­lä siten ole jo tuo roko­tus­todis­tus — jota hup­susti kut­su­taan korona­todis­tuk­sek­si (fiin­isti ihan EU Dig­i­tal COVID Cer­tifi­cate). Jos sin­ut on rokotet­tu kak­si ker­taa hyväksytyl­lä rokot­teel­la, ja tieto on merkit­ty Kan­ta ‑tietokan­taan, saat kyseisen pro­puskan tulosta­mal­la sen ihan itse tietokan­nas­ta. Toki tietokan­taan täy­tyy kir­jau­tua esimerkik­si pankki­tun­nuk­sil­la, ennen kuin tulostus oikeil­la henkilötiedoil­la pelittää.

   1. Miten niin roko­tus­todis­tus­ta ei saisi vaa­tia ennen kuin siitä on laki? Palasin Toista viikkoa sit­ten Viros­ta ja sata­mas­sa koti­in tul­lessa kyl­lä vaadittiin/tarkastettiin onko EU- roko­tus­todis­tus. Jos oli, niin ter­ve­tu­loa vaan koti­in ilman karan­tee­nia. Viron puolel­la taas ei mitään sata­mas­sa kyselty.
    Kaikkea ei pidä juridis­oi­da vaan käyt­tää vai­h­teek­si ter­vet­tä järkeä .… mut­ta sehän johtaisi eduskun­nan ja virkakun­nan alityöllistymiseen .…

   2. Voisiko roko­tus­todis­tus­ta vaa­tia palvelun kau­pal­li­sis­sa sopimuse­hdois­sa samaan tapaan kuin täl­lä het­kel­lä mon­et joukkoli­iken­teen palvelun­tar­joa­jat vaa­ti­vat kasvo­maskin käyt­töä? Laki ei vaa­di maskin käyt­töä missään.

 2. Hyvää ajat­telua mielestäni , koronare­al­is­mia, mut­ta ei liene poli­it­tista real­is­mia? Ajat­telin eräänä päivänä , että voisiko tämän hoitoaa jotenkin pakol­lisel­la vaku­u­tuk­sel­la tai verosysteemillä.

  Vähän niin kuin liiken­nevaku­u­tuk­sen . Jokainen­han joutuu mak­samaan jonkun etukä­teen las­ke­tun riski­nosu­u­den, mitä ajami­nen mil­läkin autolla/ liiken­nevä­li­neel­lä tuot­taa itselleen tai toisille. Mak­sua vielä sääde­tään auton laadun mukaan.

  Onhan meil­lä myös tupak­ka — ja alko­ho­liv­erokin, muitakin hait­tavero­ja. Eli jos et ota rokotet­ta, mak­sat vaku­u­tus­ta tai enem­män veroa.

  Vero­tus / vaku­u­tus­mak­su ehkä konkreti­soisi rokote-empiväiselle riskiä, eli kan­nus­taisi oikeaan käytök­seen ‚eli otta­maan rokot­teen, muuten­han se ei ratkaise peru­songel­maa , eli resurssip­u­laa eli ter­vey­den­huol­lon kuor­mit­tumista. Toki voisi nuo rahat jotenkin allokoi­da ter­vey­den­huol­lon palkkoi­hin , niin ehkä väki nois­sa töis­sä pysy­isi paremmin. 

  Voisi­han tuon vaku­u­tus­mak­sun jotenkin rahas­toi­da, niin että jos ris­ki ei toteudu täysimääräisenä, palau­tus­takin voi saada. 

  Tuskin tämäkään on poli­it­tista real­is­mia, onpa­han vaan ajatus. 

  Yleen­sä en ole vaku­u­tus­pe­rus­taisen lääketi­eteen kan­nal­la, mut­ta tässä se voisi olla oikein.

  1. Suomes­sa ei ole vaku­u­tus­po­h­jaista ter­vey­den­huoltoon perus­tu­vaa mallia julkisel­la sek­to­ril­la. Joten tuo mallisi ei toi­mi nykyisessä julkisen sek­torin terveydenhuollossa. 

   Se mikä voisi toimia on se että roko­tuk­ses­ta viral­lis­es­ti kieltäy­tyvä henkilö olisi väli­aikaises­ti julkisen sek­torin ter­vey­den­huol­lon ulkop­uolel­la ikäänkuin kokon­aisel­la omavas­tu­ul­la niin kauan kuin sitoutuu niihin lääketi­eteel­lisi­in hoitoi­hin ja toimen­pitei­hin joi­ta sairaala hoito vaatii. Näin sairaala­hoito ei kuor­mit­tuisi kohtu­ut­toman paljon.

 3. Rokot­ta­mat­tomas­ta miljoonas­ta tulee ole­maan kait aika iso osa alle 12v(ihan karkeasti hatus­ta ole­tan ikälu­okan suu­ru­u­den ole­van n. 50.000 x 12, eli 600.000, en nyt jak­sa kaivaa väestöikäti­las­to­ja), heille roko­ta­mat­to­muus ei ole val­in­ta, ja olet­taisin myös , että he eivät hirveästi kuor­mit­taisi ter­vey­den­hoito­jär­jestelmäämme jos ja kun tar­tun­nan sit­ten vuorol­laan saa­vatkin. Sik­si vakavasti sairastuvien/kuolevien luvut luvut lienevät vähän yläkanttiin..

 4. Koron­a­pas­si joka pakot­taa tes­taut­ta­maan itsen­sä 2–3pv välein johtaa joka tapauk­ses­sa siihen, että rokot­ta­mat­tomat vähen­tävät baari‑, lef­fa ja rav­in­to­lakäyn­te­jään ihan vaan, kos­ka tes­taami­nen on niin hankalaa.

  Se suo­jelee heitä pop­u­laa­tio­ta­sol­la tar­tun­noil­ta ja täten vähen­tää sairaan­hoito­jär­jestelmän kuor­mi­tus­ta. Ja toden­näköis­es­ti kan­nus­taa osaa han­kki­maan rokot­teen -> eli siis toteut­taa juuri niitä tavoit­tei­ta mitä halutaan,

  Kun rokot­ta­mat­to­muus aiheut­taa suurim­man hai­tan rokot­ta­mat­tomille itselleen, niin minus­ta sitä vas­taan hyökkäämi­nen liian aggres­si­ivis­ten toimien avul­la ei ole eri­tyisen kan­natet­tavaa lib­er­aalis­sa yhteiskun­nas­sa, jos­sa yksilön­va­pauk­sia pitäisi arvostaa aika paljon.

  1. Eikö yksilön­va­paus ole rokot­ta­mat­tomien peruste­lut sille mik­si mon­et eivät ota rokotet­ta? Sinän­sä hyvin ris­tiri­itaista näke­mys­tä yksilön vapau­den kanssa. Yksilön­va­paus voidaan myös nähdä hyvin toisel­la taval­la eli halut­to­muud­es­ta ottaa rokote.

 5. Perustelusi ei kestä tarkem­paa tarkastelua. Miksi?

  1. Kaikkien rajoi­tusten on olta­va pait­si toimivia ja oikea­suh­taisia, myös aivan vält­tämät­tömiä sairaalakuor­mi­tuk­sen kannal­ta. — Ja tämän arvion on perus­tut­ta­va tieteel­lisi­in tosiasioihin. 

  2. Rokot­tam­a­ton EI ole automaat­tis­es­ti yhtä kuin suo­ja­ton tai toden­näköis­es­ti sairaalaa kuor­mit­ta­va yksilö. Korona ei ole peruster­veen, ihan­nepain­oisen ja riit­tävän D‑vitamiinivarannon omaa­van kannal­ta sen merkit­tävämpi uhka kuin vaikka­pa influ­enssa, täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­es­ti jopa vähäisem­pi, kun altistus­ta var­masti on tul­lut. Moni rokot­tam­a­ton onkin kohdan­nut viruk­sen vähin­tään altistu­mal­la tai kun­nol­la sairas­ta­mal­la, ja vaik­ka tämä ei viral­li­sis­sa tilas­tois­sa näky­isikään. PCR-testit anta­vat sekä vääriä negati­ivisia että vääriä posi­ti­ivisia tulok­sia. Vas­ta-ainetestit tiede­tään epälu­otet­taviksi eri­tyis­es­ti lievien infek­tioiden jäl­keen (lukee valmis­ta­jan tuoteselosteessakin). 

  3. Sairas­tamisen tiede­tään anta­van rokot­tamista parem­man suo­jan. Altistu­mi­nen ja lieväkin sairas­t­a­mi­nen suo­jaa vakaval­ta tautimuodolta. 

  4. Rokote­suo­ja heikke­nee ja van­he­nee ver­rat­tain nopeasti. Ei voi­da esimerkik­si sanoa, että vaikka­pa 6 kk sit­ten täy­den rokote­sar­jan saanut henkilö olisi suurem­mas­sa riskissä kuin rokot­tam­a­ton, joka on var­masti tai mah­dol­lis­es­ti altistunut viruk­selle tai sairas­tanut kunnolla. 

  5. Koko väestöä emme saa ikinä rokotet­tua edes yhtä tai kah­ta ker­taa, saati usei­ta ker­to­ja, mikä tarvit­taisi­in, jot­ta pelkkään rokot­teeseen nojaa­va, viral­lis­es­ti doku­men­toitu suo­ja pysy­isi pidem­pään. Rokot­tamiseen “hirt­täy­tymi­nen” on lop­u­ton kierre. 

  6. Asiantun­ti­joiden arvio, jon­ka mukaan “kaik­ki kohtaa­vat koro­nan” tarkoit­taa, että kaik­ki saa­vat ennem­min tai myöhem­min ainakin jonk­i­nasteisen suo­jan taudille (ja useim­miten erit­täin hyvän suo­jan vakavalle taudille), vaik­ka jokunen sit­ten hoitoon joutuukin. Koro­nan jäämi­nen kiertämään onkin oikeas­t­aan hyvä asia, kos­ka se pitää yllä myös ris­tikkäis­suo­jaa väestössä mah­dol­lis­ten uusien vari­ant­tien ilmaantues­sa. Aivan kuin van­hat tutut koron­aviruk­set ovat anta­neet osit­taista suo­jaa uut­ta koron­avirus­ta vastaan. 

  Ja, mitä pidem­mälle epi­demi­as­sa ede­tään, sitä use­ampi on viruk­selle altistunut, ja sen myötä sitä enem­män vaka­van taudin saa­neet riskipoti­laat ovat tulleet esille. Heitäkään ei riitä loputtomiin. 

  Rokotepas­sil­ta putoaa poh­ja pois. 

  Mikäli jos­sain mas­sakokoon­tu­mises­sa olisi eri­ty­istä syytä min­i­moi­da koron­aviruk­sen levit­täjät (täysi estämi­nen on joka tapauk­ses­sa käytän­nössä mah­do­ton­ta ja lop­putu­los tuurista kiin­ni), olisi toimi­va tapa pikat­es­ta­ta KAIKKI osal­lis­tu­jat juuri ennen tilaisu­ut­ta. Tämä seu­loisi etenkin ns. super­tar­tut­ta­jat, ja aset­taisi myös kaik­ki tilaisu­u­teen pyrkivät samalle viivalle. Muual­la pikat­estit ovat olleet laa­jasti käytössä, ja meil­lä niitä on puoltanut mm. lääkäri Markku Broas.

  1. Hyviä point­te­ja.

   Kaikkien pikat­es­taami­nen Suomen pie­nien mar­gin­aalien tilaisuuk­si­i­in lie­nee liian kallista.

   Koron­a­pas­si on halvem­pi ja tiet­ty huonom­pi vaihtoehto.
   Eihän sen tarvii olla mikään pysyvä ratkaisu.
   Eikä sil­lä tai­da enää olla hirveesti muu­ta merk­i­tys­tä, kun sen ole­mas­sao­lo on vaku­u­tus tapah­tu­man­jär­jestäjälle, ettei tilaisu­ut­ta yhtäkkiä peruuteta.

   Jos koron­a­pas­si olisi saatu keväällä/kesäksi, niin sil­lä olisi ollut erit­täin merkit­tävä merk­i­tys kult­tuurisek­torin talouteen. Min­is­tere­itä hom­ma ei paljoo puris­tele, lik­sa kolah­taa tilille joka kuukausi.
   Ja baareis­sa pitää saa­da dokaa, kos­ka muuten tulee mel­lakoi­ta. Kri­isi­aikoi­jen stressinpäästö.

   1. Lop­pu kevääl­lä ja alkukesäl­lä olisimme itse asi­as­sa Suomes­sa tilanteessa jos­sa uusien covid tapausten määrät oli­vat vapaas­sa pudo­tuk­ses­sa. Juuri tämän takia toden­näköis­es­ti ei nähty tarvet­ta rokotepas­sille. Kun Pietarista tullei­den jalka­pal­lon EM-kisa tur­istien tuo­ma ylimääräi­nen covid aal­to tuli yllät­täen niin tämä negati­ivi­nen kierre iski pahiten kult­tuuri­in. Suomen ilmas­to on myös hyvin iso tek­i­jä siihen mik­si kult­tuuri tapah­tu­mia ei jär­jestetä syksy­isin esimerkik­si ulkoil­mas­sa kuten jär­jestetään Kes­ki-Euroopan mais­sa. Ei tarvitse kat­soa ulos ikku­nas­ta ja läm­pö tilaa . Juuri sen takia kult­tuuri tapah­tu­mat ovat Suomes­sa hyvin lyhyen aikavälin seson­ki tapah­tu­mia etenkin ulkotilois­sa tapah­tu­vat tilaisuudet.

  2. “Korona ei ole peruster­veen, ihan­nepain­oisen ja riit­tävän D‑vitamiinivarannon omaa­van kannal­ta sen merkit­tävämpi uhka kuin vaikka­pa influ­enssa, täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­es­ti jopa vähäisempi,”

   Olet väärässä.
   Tästä kooste-graafista näkyy että korona on influ­enssaan ver­rat­tuna 5–9x kohtalokkaampi 10–40 vuo­ti­aille ja 9–25x kohtalokkaampi 40 v van­hem­mille. Melkoinen osa pahasti sairas­tuneis­ta­han on ihan perusterveitä.
   https://pbs.twimg.com/media/E4bXiTfXwAQKfCi?format=jpg&name=small

   Lisäk­si teho-osas­tot on moninker­tais­es­ti kuor­mit­tuneem­pia koron­apoti­lail­la (kesto 11 pv vs pari-kolme pv) kuin mitä influenssassa.

 6. Lie­neekö ehdo­tuk­sen tosi­asialli­nen tarkoi­tus siinä, että kun rokot­tau­tu­misen vai­h­toe­hdok­si laite­taan negati­ivi­nen testi­t­u­los, ja testistä pääsään­töis­esit pitäisi mak­saa, eikä edes ihan vähän, niin ne joiden­ka rokot­tau­tu­mat­to­muus perus­tuu ennem­min laisku­u­teen kuin mihinkään vakaa­muk­seen, meni­sivät hake­maan sen rokotteen?

  (näin jur­dikan amatöörinä toki jäänyt kuva, että jotenkin vas­taav­ille viritelmille (pyritään johonkin tavoiteeseen epä­suo­ral­la keinol­la, joka kos­kee huo­mat­tavasti suurem­paa joukko kuin se varsi­nainen kohderyh­mä) on nyky­hal­li­tuk­sen aikanana mudos­tunut jonk­i­nasteinen hau­taus­maa perus­tus­laki­valiokun­nan kokoushuoneeseen)

 7. Ehkä sinä et tarvitse koronapassia.
  Tapah­tu­ma­te­ol­lisu­us olisi tarvin­nut sen viimeistään toukokuussa.
  Jot­ta kesän tapah­tu­mat olisi voin­ut järjestää.

  Nyt mei­dät korona-aikaan luot­sasi kult­tuuri­m­in­is­teri, jota kiin­nos­ti lähin­nä val­tion talous ja oman puolueen sisäiset asi­at. Onnek­si hänet siir­ret­ti­in “parem­pi­in hom­mi­in”. Joskin liian myöhään.
  Kuten myös koron­a­pas­si, liian myöhään, puo­len­tois­tavuo­den lock-down­in aikana ehkä puo­let kult­tuu­ri­toimin­nas­ta on saatu tapet­tua. Pitkän ajan vaiku­tuk­set näkyvät vas­ta pitkän ajan päästä.

  Mik­si Suomen pitää aina olla maail­man hitain täl­lai­sis­sa asioissa?

  Btw,
  koron­a­pas­si on käytän­nössä roko­tus­todis­tus. Val­taos­alle käyt­täjiä. Koronat­estin tekem­i­nen omaan piikki­in karaokea varten ei vain yleisty. Arvaatko miksi?

 8. Kos­ka rokote­tutkin tar­tut­ta­vat tau­tia, niin aivan turha ruve­ta erot­tele­maan rokotet­tu­ja ja rokot­ta­mat­to­mia. Jos ei halua roko­tus­ta niin kan­taa henkilöko­htaisen riskin, mut­ta kos­ka lev­iämiselle asial­la ei ole merk­i­tys­tä, niin ei ole mitään syytä rajoit­taa mitään. Ihmisil­lä on ollut aikaa han­kkia roko­tus ilmaisek­si, joten vas­tuu siir­tyy yksilölle. Sekopäis­in­tä maail­mal­la on ollut ihmis­ten erot­ta­mi­nen työ­paikoil­taan tämän takia, vaik­ka yhtälail­la rokotet­tu työn­tek­i­jä voi jakaa asi­akkaille tautia.

  1. Rokotet­tu voi saa­da taudin mut­ta ei sairas­ta sitä mut­ta rokot­tam­a­ton sairas­taa kyl­lä col­vidin herkem­min kuin rokotet­tu. Ymmär­rän kyl­lä hyvin mik­si yksi­tyiset elinkeinon­har­joit­ta­jat aja­vat rokotepas­sia. Sitä kut­su­taan suomek­si työsuojeluksi!

   1. Väit­teesi ei pidä paikkansa. Israelin Covid-19 sairaiden ja kuollei­den joukos­sa löy­tyy myös kahdesti rokotet­tu­ja. Myös Suomes­sa on rokotet­tu­ja sairaaloissa.

   2. Kysymys on toden­näköisyyk­sistä. Roko­tus vähen­tää vakavaa tau­tia 90 pros­en­til­la vaan ei sadal­la prosentilla.

   3. Toki on toden­näköisyyk­sistä kyse. Kan­nat­taa myös muis­taa että rokot­teen teho las­kee ajan myötä, eli ei se pysy siinä 90%.

 9. Koko puo­len­toista vuo­den ajan val­taosa on saanut vain joko lievän tai oireet­toman tar­tun­nan, myös rokot­ta­mat­tomista. Hei­dät ja hei­dän koke­muk­sen­sa on myös jatku­vasti sivu­utet­tu medi­as­sa. Ne vakavasti sairas­tuneet eivät ole enem­mistö, vaan pieni vähem­mistö tar­tun­nan saaneista. Taudin sairas­taneil­la on jo suo­ja. Monien koke­mus koronas­ta oli se, että he sai­vat tietää tar­tun­nas­taan vas­ta koronat­estin myötä. Nyt ei tarvi­ta enää mitää koron­a­passe­ja eikä rokotepasseja. 

  Uuti­nen kesältä 24.8.2020
  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006611820.html
  Suurin osa oireet­to­mia vaik­ka ketään ei oltu vielä rokotettu

  Rokot­teen suo­ja heikke­nee ajan myötä, mut­ta taudin sairas­t­a­mi­nen antaa pidem­män suoja,
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008225253.html

  1. Maail­man laa­juis­es­ti on kyl­lä monien ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­joiden ja tutkimusten mukaan rokot­ta­mi­nen parem­pi suo­ja kuin sairas­t­a­mi­nen siihen suo­raan. Voi olla että sairas­tu­mi­nen antaa pidem­män suo­ja mut­ta mikä on sen pitkäaikainen sivu vaiku­tuk­set on vielä seu­ran­ta vai­heessa eli tutkimuk­sia toden­näköis­es­ti tulee sitä mukaan kun long col­vidia tutk­in­taan pitem­mäl­lä tähtäimel­lä. Onhan pas­si­ivi­nen tupakoin­ti itse asi­as­sa pahempaa kuin suo­ra tupakoin­ti mut­ta yksikään ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­ja ei suosit­tele tupakoin­tia nykyään ? 100 vuot­ta sit­ten tilanne oli toden­näköis­es­ti se että tupakoin­tia suositelti­in jot­ta elim­istö tot­tuu siihen pitkäl­lä aikavälil­lä. Nykyään sitä ei kukaan ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­ja suosit­tele ainakaan OECD maissa.

  2. Yhdis­tet­tynä tauti+rokote on juuri se mitä Osmo Soin­in­vaara korostaa. Ilman rokotet­ta ole­va oli hän riskiryh­mässä tai ei on silti paljon suurem­mas­sa vaaras­sa myös mene­htyä tau­ti­in. Näin on mon­es­sa yhtey­dessä käynyt Yhdys­val­lois­sa. Siel­lä kun rokotekat­tavu­us on yksi maail­man suurim­mista mut­ta samal­la rokotev­as­taisu­us on myös yksi maail­man suurimmista.

   1. Mut­ta covid taudin jo sairas­tanut tietää, mil­lä tavoin kyseinen sairaus vaikut­taa juuri häneen. Taudin sairas­taneil­la on Israelin perus­teel­liseten tutkimusten mukaan moninker­tais­es­ti parem­pi suo­ja, kuin rokote­tu­il­la, vaik­ka Israelis­sa on rokotet­tu Pfizerilla.

    Olen eri mieltä Soin­in­vaaran kanssa, tosi­asi­as­sa vain tuore negati­ivi­nen testi­t­u­los todel­la ker­too sen, että ihmi­nen ei ole tar­tut­ta­va. Sik­si se on parem­pi todis­tus kuin rokote tar­tut­tamis­riskistä. Mik­si ei voitaisi ottaa pikat­este­jä käyt­töön, kuten Tan­skas­sa? Jokainen voi itse tehdä pikatestin. 

    Tosin min­un mielestä näille rajoit­teille ei ole tarvet­ta enäää.

 10. Sak­sankieli­sis­sä mais­sa puhutaan 3G ser­ti­fikaatista — Geimpfte — Gene­sene — Getestete.

  Pelkästään tuol­laisen käyt­tämi­nen johtaa siihen, että rokot­ta­mat­tomat vähen­tävät men­e­misiä suh­teessa rokotet­tui­hin, kos­ka jatku­va tes­taami­nen on niin kallista (joko rahal­lis­es­ti tai vaivana mitat­tuna) ja se suo­jelee heitä tar­tun­noil­ta, joka las­kee R‑arvoa ja vähen­tää sairaalakuor­mi­tus­ta parin viikon aikajänteellä.

  Jos tar­tun­tamäärät jatka­vat lasku-ural­la täl­läkin ser­ti­fikaatil­la, niin onko rokot­ta­mat­tomien vapauk­sien tiukem­pi rajoit­ta­mi­nen aivan vält­tämät­tä niin kovin tähdel­listä? Meil­lä on ihan tarpeek­si vas­takkainaset­telua jo muutenkin, enkä usko että pakot­ta­mi­nen on kovin hedelmälli­nen tapa rak­en­taa hyvää yhteiskun­taa, vaik­ka roko­tuk­sia kan­natankin ja rokotev­as­taisia ihmettelen.

 11. Kun nyt sairaalat ovat tyhjiä, ja ter­vey­den­huoltoa kuor­mite­taan vain ja ain­oas­taan lait­ta­mal­la henkilöstö soit­tele­maan jälji­tyspuhelui­ta, joi­hin ihmisiä ei kiin­nos­ta vas­ta­ta, ei ehdo­tuk­sesi oli juurikaan sen hyödyl­lisem­pi kuin jo puoli vuot­ta sit­ten van­hen­tunut koronapassi.

  Oikeas­t­aan val­lit­sevas­sa tilanteessa, jossa:
  — Lap­sia ja nuo­ria on syr­jäy­tynyt ennätysmäärä
  — Kansakun­nan pain­oin­dek­si on kovas­sa kasvussa
  — Ihmisiä istuu yksin kotona mas­ki päässä hal­li­tuk­sen hei­dät sinne käskettyä
  — Päi­hdekuolemat ja mie­len­ter­veyspalvelu­iden tarve ovat valitet­ta­van korkeal­la tasolla
  — Kaik­ki halukkaat ovat saa­neet yhden piikin, suurin osa kaksi
  — Sairaalat ovat tyhjiä, mut­ta peruster­vey­den­huolto ruuhkau­tunut jo aikaa sit­ten turhak­si käyneen tar­tun­nan­jälji­tyk­seen laitet­tavien resurssien johdosta

  , ei olisi kuin yksi jär­keenkäypä johtopäätös: Ava­ta yhteiskun­ta kaik­il­ta osin, ja keskit­tää hal­li­tuk­sen ja THL:n resurssit rajoi­tusten aiheut­tamien hait­to­jen min­i­moimiseen kan­nus­ta­mal­la ihmisiä liikun­nan ja sosi­aal­is­ten kon­tak­tien pari­in. Medi­aa seu­raa­mal­la saa kuitenkin käsi­tyk­sen, että THL on uno­htanut ole­vans­ta ter­vey­teen ja hyv­in­voin­ti­in — ei koronatar­tun­to­jen min­i­moin­ti­in keskit­tyvä laitos.

  Kumpuaako poli­ti­ik­ka siitä, että hal­li­tus kokee ole­vansa vas­tu­us­sa jokaises­ta koronatar­tun­nas­ta (ja ajat­telee niiden edelleen ole­van vaar­al­lisi­akin), mut­tei kaik­ista rajoi­tusten syr­jäyt­tämistä ja tap­pamista ihmisistä?

  1. “Sairaalat ovat tyhjiä”
   Aja­tusleik­ki. Suomes­sa tapah­tuu muu­ta­man päivän sisäl­lä viisi bus­sion­net­to­muut­ta ja sairaaloi­hin kul­jete­taan 100 ihmistä, heistä teho­hoitoon 20. Sin­un mielestäsi sairaalois­sa ei kuitenkaan ole lainkaan onnettomuuspotilaita?

   “ter­vey­den­huoltoa kuor­mite­taan vain ja ain­oas­taan lait­ta­mal­la henkilöstö soit­tele­maan jäljityspuheluita”
   Yksi teho­hoi­dos­sa ole­va koron­apoti­las tarvit­see viisi hoita­jaa ja myös lääkärin työaikaa. Täl­lä het­kel­lä kuor­mi­tus on siis noin 100 hoita­jan työresurssi. En panikoi, mut­ta koro­nan aiheut­tamia hait­to­ja ei pidä myöskään unohtaa.

   1. Jos 100 saairaala­hoidon tarpeessa ole­vaa ihmistä on riit­tävä määrä vaaran­ta­maan Suomen ter­vey­den­huol­lon toimivu­u­den, olen vielä aiem­paa huolestuneem­pi hyv­in­voin­ti­val­tion tilasta.

    Tämä bus­sion­net­to­muusver­taus on siinä mielessä huono, että nämä loukkaan­tu­miset tapah­tu­vat yllät­tän bus­si­lastill­i­nen ker­ral­la yhden sairaalan alueel­la, vaa­tien nopei­ta hoito­toimen­piteitä. Koron­apoti­laiden tulo pystytään ennus­ta­maan varsin hyvin.

    Jos nyt kävisi niin, että hoitoa vaa­tivien koron­apoti­laiden määrä ryöp­sähtäisi tasolle, jos­sa ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteet­ti olisi uhat­tuna, pitäisi toki rajoituk­sia kiristää.

    Sylt­ty: “Ei niitä rajoituk­sia voi tuos­ta voin purkaa, voi tul­la nopeastikin taka­pakkia ja sairaalat täyt­tyä. Näin jopa THL:n omien mallinnusten mukaisesti.”
    Tässä taitaa kyseessä olla sama THL, joka kevääl­lä osoit­ti mallinnus­taiton­sa, laa­ti­mal­la ske­nar­i­ot joiden turvin saati­in vaale­ja siir­ret­tyä ja hal­li­tus pystyi perustele­maan aja­mansa ulkon­ali­ikku­miskiel­lot? En tiedä oliko kyseessä täy­delli­nen osaa­mat­to­muus mallintamises­sa, vai poli­it­tis­es­ti tilatut mallit, mut­ta molem­mis­sa tapauk­sis­sa pitäisi vas­tu­ulliset vapaut­taa työte­htävistään laitok­sen uskot­tavu­u­den palauttamiseksi.

   2. San­teri Oksa­nen, point­ti­ni oli kärjistämisesi
    — “Sairaalat ovat tyhjiä” ei ole sama kuin, että sairaala­hoidon tarve on vähen­tynyt selvästi
    tai
    — “Ihmisiä istuu yksin kotona mas­ki päässä hal­li­tuk­sen hei­dät sinne käskettyä”
    Mis­sä ja mil­loin tuol­lainen käsky on annettu?

   3. TJii, pahoit­te­lut kär­jistämis­es­täni, se ei edis­tä järkevää keskustelua.

    “Mis­sä ja mil­loin tuol­lainen käsky on annettu?”
    Jos uno­hde­taan kär­jis­teksyni, on hal­li­tus ja THL var­masti osin syys­tä use­aan otteeseen epi­demi­an aikana kehot­tanut ihmisiä vält­tämään sosi­aal­isia kon­tak­te­ja, paikko­ja mis­sä on paljon ihmisiä yms, eikä näitä keho­tuk­sia ole tietääk­seni mis­sään vai­heessa puret­tu edes rokotet­tu­jen osalta. Tiedän ihmisiä, jot­ka edelleen vält­televät sosi­aal­isia tapah­tu­mia, vaik­ka ovat rokot­teen­sa saaneet.

    Min­ua siis huolestut­taa mihin kun­toon tämä hal­li­tus on Suomea jät­tämässä. Val­tion velan kasvu nähdään välit­tömästi, mut­ta rajoi­tusten takia syr­jäy­tyneistä lap­sista ja nuorista ja heiken­tyneestä kansan­ter­vey­destä koitu­va inhimilli­nen ja taloudelli­nen lasku nähdään vas­ta pidem­män ajan kulut­tua. Suun­taa saati­in täl­lä viikol­la, kun uuti­soiti­in eli­na­jan­odot­teen laske­neen länsimaissa.

  2. Se on niin ihmeel­listä, että mik­si koron­aa pide­tään tärkeäm­pänä sairaut­e­na kuin vaik­ka influ­enssaa tai ihan taval­lista flun­ssaa, mihin siihenkin joka vuosi kuolee ihmisiä?
   Koron­a­jälji­tys olisi aika lopet­taa ainakin pelkästään altistunei­den kohdalla.

   Ennen koron­aa WHO:nkin yleinen lin­ja oli käsit­tääk­seni se, että epi­demioiden aikana vain sairaat ja hei­dän kanssaan välit­tömässä tekemi­sis­sä olleet määrätään karanteeniin.
   Rokot­ta­mat­tomien kohdal­la aivan olen­naista on, keitä he ovat. Täl­lä het­kel­lä suurin osa heistä on nuo­ria peruster­veitä ihmisiä, joiden kohdal­la vaka­van sairau­den ris­ki on joka tapauk­ses­sa lähtöko­htais­es­ti pieni. Ei oikein ole enää syytä näille rajoituk­sille eikä koronapasseille.

   Tan­skas­sa rajoituk­sista luovut­tii jo kun 80 pros­ent­tia oli rokotet­tu täy­desti, se riit­tää Suomes­sakin. Tan­skas­sa ei ole enää koron­a­passe­jakaan tietääk­seni käytössä.

   Suomes­sa on myös kym­meniä­tuhan­sia taudin sairas­tanei­ta, joi­ta ei ole las­ket­tu rek­isterei­hin. Tilanne on lau­ma­suo­jan kannal­ta vielä hie­man parem­pi, kuin miltä tilas­tois­sa näyttää.

   1. Influ­enssa ei täytä sairaaloi­ta pitkin maail­maa. Nyt on taas Bri­tan­ni­as­sa use­am­mas­sa paikas­sa sairaaloiden päivystyk­sis­sä jonot parkkipaikoille saak­ka. Ei tämä nyt vain ole “pelkkä influenssa”.

    Ei niitä rajoituk­sia voi tuos­ta voin purkaa, voi tul­la nopeastikin taka­pakkia ja sairaalat täyt­tyä. Näin jopa THL:n omien mallinnusten mukaisesti.

  1. Kuten tästä A‑Studiostakin näemme, korona on nimeno­maan RISKIRYHMIEN ongel­ma. Heitä ovat eri­tyis­es­ti maa­han­muut­ta­jat (joukos­sa myös iäkkäitä, keskimäärin heikom­pi peruster­veys / piilo­sairaudet, yleisem­pi D‑vitamiinin puute ja usein myös yli­paino) sekä kan­taväestön ikään­tyneet, perus­sairaat ja yli­pain­oiset. Viimemainit­tu­ja on nuoris­sakin nyky­isin hälyt­tävän paljon. 

   Koro­nan ja ylipäätään vakavien hen­gi­tystiein­fek­tioiden aiheut­tamien vaiku­tusten min­i­moimisek­si toimen­piteitä tulisi kohdis­taa tule­vaisu­ut­ta ajatellen näi­hin riskitek­i­jöi­hin, eli juurisy­i­hin. Yli­paino pitäisi minus­ta lukea suo­ranaisek­si perus­sairaudek­si, sil­lä se ylläpitää kehoin hil­jaista tule­hdus­ta ja on merkit­tävä riskitek­i­jä lukuisille vakav­ille sairauk­sille ja koko kansanterveydelle. 

   Influ­enssa on yleis­es­ti hyvin alidi­ag­nosoitu tau­ti, ja siitä huoli­mat­ta siihen arvioidaan kuol­e­van Suomes­sa vuosit­tain keskimäärin 400‑2000 ihmistä vuodessa kul­loinkin kiertävistä viruk­sista riip­puen. Influ­enssal­la ei kuitenkaan ole koro­nan kaltaista sosi­aal­ispoli­it­tista stig­maa, kuten koronal­la. Sik­si siihen “saa kuol­la” vau­vas­ta vaari­in ilman että yhteiskun­tia laite­taan sulkutilaan. 

   Koronara­joituk­set tulee nyt purkaa välit­tömästi. Mitään passe­ja ei tarvi­ta sen kum­mem­min kuin hihamerkke­jä rokottamattomille. 

   Rokot­ta­mat­tomis­sa on myös paljon koro­nan jo sairas­tanei­ta, moni­al­ler­gisia ja anafy­lak­tikko­ja, joille roko­tus on tosi­asial­lis­es­ti suh­tee­ton ris­ki. Näitä on myös nuoris­sa. On suo­ras­taan epäeet­tistä pain­os­taa edel­lä­mainit­tu­ja sekä muil­ta osin ter­veitä ja nor­maali­pain­ois­ia otta­maan rokote. 

   Ajan mit­taan luon­nolli­nen altistu­mi­nen on myös osa väestön pitkäaikaiselle vas­tu­tuskyvylle elin­tärkeää “virus­päiv­i­tys­tä”.

   1. Ei tämä covid ole pelkästään riskiryh­mien ongel­ma . Miten perustelet sen että esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa jos­sa on samo­ja rokot­tei­ta käytössä on esimerkik­si kuollei­den joukos­sa myös peruster­veitä? Tämän syksyn aikana on Yhdys­val­lois­sa kuol­lut esimerkik­si viisi rokotev­as­taista media per­soon­aa jot­ka ovat pääasi­as­sa kon­ser­vati­ivi­sis­sä radio kanav­il­la kam­pan­join­ut rokotev­as­taisu­udel­la mut­ta ovat itse saa­neet covidin ja mene­htyneet siihen. Tämä kaik­ki viisi henkilöä oli­vat siis peruster­veitä. Kuin­ka se on epäeet­tistä pain­os­taa peruster­veitä otta­mal­la rokote? Kun myös peruster­veet ovat kuolleet Col­vidi­in! Onko luku Quo Vadik­selle tarpeek­si pieni että se on hyväksyt­tävä lukumäärä peruster­veitä? Eikös nimeno­maan rokot­ta­mi­nen ole juuri oikea keino vält­tää sitä ske­naar­i­o­ta että yhteiskun­ta menisi uudelleen sulku­ti­laan? Onko Quo Vadik­sen lin­ja nyt mikä? En ole oikein saanut tähän vas­tus­ta? Onko se roko­tusten keskeyt­tämi­nen? Vai roko­tusten jatkami­nen? Quo Vadis voisi nyt ker­toa mikä on hänen vai­h­toe­hto nykyiselle toimin­nalle? Rajoituk­sia on esimerkik­si puret­tu Tan­skas­sa ja siel­lä on ollut rokotepas­si käytössä jo pitkään. Sinän­sä oikea suun­ta! Eikö?Quo Vadis voisi tutus­tua miten covid roko­tuk­set ovat hoidet­tu Brasil­ias­sa ja kuin­ka paljon siel­lä on kuol­lut ihmisiä Col­vidi­in vain sen takia kos­ka pres­i­dent­ti Jair Bol­sonaro vas­tus­taa mas­saroko­tuk­sia . Lopuk­si huo­maut­taisin ettei maa­han­muut­ta­jat ole riskiryh­mä vaan joidenkin ulko­maalais­ten kesku­udessa on korkeampi covid tar­tun­ta luvut. Syitä on monia. Toden­näköis­es­ti tiedon puute. Julis­ta­mal­la maa­han­muut­ta­jat riskiryh­mään on myös jos­sain määrin epä­suo­rasti syr­jin­tä. Yksi ryh­mä ote­taan tikun nokkaan. Muu­ta­ma päivä sit­ten oli eduskun­nan edessä suuri rokotev­as­tainen mie­lenosoi­tus ja kyl­lä pääasi­as­sa siihen osal­lis­tuneet oli­vat kan­taväestöä (ter­mi on itse asi­as­sa mon­es­sa yhtey­dessä oikea) siis ei ‑ulko­maalaisia.

   2. “Koro­nan ja ylipäätään vakavien hen­gi­tystiein­fek­tioiden aiheut­tamien vaiku­tusten min­i­moimisek­si toimen­piteitä tulisi kohdis­taa tule­vaisu­ut­ta ajatellen näi­hin riskitek­i­jöi­hin, eli juurisy­i­hin. Yli­paino pitäisi minus­ta lukea suo­ranaisek­si perus­sairaudek­si, sil­lä se ylläpitää kehoin hil­jaista tule­hdus­ta ja on merkit­tävä riskitek­i­jä lukuisille vakav­ille sairauk­sille ja koko kansanterveydelle.”

    Niin juuri. Luin taas hil­jat­tain iltapäiväle­hteä, jos­sa ker­rot­ti­in, miten rokot­tam­a­ton oli sairas­tunut koron­aan, eikä ollut uskonut, kuin­ka vaka­va sairaus voisi olla. Kuvas­sa oli selvästi yli­pain­oinen mies. Yli­paino nuorem­pi­en ikäryh­mis­sä on ollut merkit­tävä vaka­van korona­sairau­den riskitek­i­jä, jopa suurem­pi ris­ki, kuin jotkut perussairauksista.
    Mies­sukupuoli on itsenäi­nen riskitek­i­jä vakavalle sairas­tu­miselle, kos­ka tutkimusten mukaan mata­lat testos­teroni­ta­sot miehillä lisäävät vaka­van coro­nataudin riskiä. Tämä selit­täisi sen, mik­si juuri iäkkäät miehet ja nuorem­mista yli­pain­oiset ovat yliedustet­tuna sairaala­hoi­dos­sa ole­vista ympäri maailman.

 12. Eli siis kan­natat koh­tien 4 ja 5 kohdal­la rokot­tamisen lopet­tamista? Itse asi­as­sa yksikään ter­vey­den­huol­lon asiantun­ti­ja ei ole mis­sään päin maail­maa kan­nat­tanut avoimesti koh­tien 3 ja 6 (ja mik­sei 4:n johon ei ole saatu kat­tavaa lääketi­eteel­listä näyt­töä )malle­ja mitä nim­imerk­ki Quo Vadis esit­tää. Rokote­suo­ja heikke­nee itse asi­as­sa jokaises­sa rokot­teen kohdal­la. Moni rokote on uusit­ta­va muu­ta­man vuo­den välein. Quo Vadik­sen vai­h­toe­hto on ulkop­uolisen tulkin­nan mukaan seu­raa­va; riit­tävän rokotekat­tavu­u­den ja rokote­toimen­pitei­den jatku­vu­u­den ja niiden keskeyt­tämisen väliltä! Mikä se on konkreet­tis­es­ti on jäänyt min­ul­ta jo kesästä alka­en epä­selväk­si. Onko se poli­it­tis­es­ti Ano Tur­tiaisen lin­ja? Vai perus­suo­ma­lais­ten lin­ja? Vai sit­tenkin THL:m ja monien muiden sairaan­hoitopi­irien ylilääkärien lin­ja? Kuitenkin hyvin moni­t­ulkin­nanainen jos sitä lukee ulkop­uolisen näkökulmasta.

 13. Tässä ehdo­tuk­ses­sa alkaa olla enem­män järkeä. Jos todis­tus­ta “pas­si” halu­taan ottaa käyt­töön niin kan­nat­taa se ottaa käyt­töön sel­l­aiseen tarkoituk­seen johon se sovel­tuu. Covid-19 kohdal­la kun on jo mon­en tutkimuk­sen var­muudel­la todet­tu että rokote ei estä tar­tun­nan saamista eikä levit­tämistä kun­nol­la pitkään.

  Mut­ta vaik­ka tässä ehdo­tuk­ses­sa on enem­män järkeä en silti tuk­isi ihmis­ten lajit­telemista jonkun ter­veystiedon perus­teel­la. Ota rokote ja nau­ti sen tuo­mas­ta hyödys­tä jos näin halu­at tai jätä otta­mat­ta, ei muut ympärille­si tarvitse tietää sin­un roko­tussta­tus sen kum­mem­min kuin uskontoasikaan. 

  Eikä tässä kan­na­ta argu­men­toi­da että rokot­tam­a­ton on muille vaar­al­lisem­pi. Miten vaar­alli­nen toinen henkilö on suh­teessa toiseen on kiin­ni siitä miten henkilöt itse huole­hti­vat omas­ta ter­vey­destään rokotteineen.

  1. On kuitenkin muis­tet­ta­va se että ter­vey­den­huol­lon malli mikä Suomes­sa on mal­li­na eli julki­nen avoin ter­vey­den­huolto johon ei ole mitään ennakkoe­hto­ja kuka pääsee hoitoon vai ei kos­ka kaik­ki pää­sevät kos­ka lain­säädän­tö takaa sen . Juuri sen takia rokot­ta­mat­tomat kuor­mit­ta­vat ter­vey­den­huoltoa enem­män kuin vaku­u­tus­po­h­jai­sis­sa julkisen avoimen ter­vey­den­huol­lon malleis­sa kos­ka vaku­u­tusy­htiöt määritelevät mak­se­taanko sairauk­sista kor­vauk­sia vai ei mikäli rokote tai kyseinen lääke on otet­tu mikäli seon oleelli­nen tek­i­jä koko hoitoketjus­sa. Juuri tämän takia juli­nen avoin ter­vey­den­huolto on koko yhteiskun­nan yhteinen kun taas vaku­u­tus­po­h­jainen on yksilön ongel­ma. Julki­nen avoin ter­vey­den­huolto muo­dos­tuu koko väestön ongel­mak­si jos rokotev­as­taisu­us yleistyy laa­jem­min sen piiris­sä. Se tulee pitkäl­lä aikävälil­lä kalli­im­mak­si veron­mak­sajille kos­ka rahoi­tus tulee veroista suo­raan ei yksilön kukkaros­ta kute vaku­u­tus­po­h­jaises­sa mallis­sa. Juuri tämän eron takia roko­tus jon­ka julki­nen ter­vey­den­huolto jakaa ilmaisek­si on kallimpii vai­h­toe­hto jos on ris­ki että rokotekiel­teisyys kas­vaa kos­ka julki­nen ter­vey­den­huolto joutuu otta­maan vas­taan rokot­ta­mat­tomat jon­ka vaku­u­tus­po­h­jainen malli voi erotel­la pois hoidoista. Juuri näi­den eri ter­vey­den­huolto mallien jär­jeste­lyis­sa hoidot ei mene yksi yhteen.

  2. Rokot­ta­mat­tomat eivät ole uhka rokote­tu­ille, kos­ka jälkimmäisethän
   ovat jo suo­jan­neet itsen­sä rokotteilla.
   Tässä Aamule­hdessä lääkärei­den kir­joi­tus aiheesta:
   https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000008159948.html

   “Koronarokote on ensisi­jais­es­ti henkilöko­htainen tehokas suo­ja vakavaa taud­in­muo­toa vas­taan. Sen sijaan meil­lä ei ole vielä hyvää tieteel­listä näyt­töä siitä, että rokote estäisi tehokkaasti tar­tun­nan lev­iämistä ihmis­es­tä toiseen. Rokotet­tu ja rokot­tam­a­ton voivat saa­da tar­tun­nan ja levit­tää sitä eteen­päin mut­ta rokote­tu­ille rokot­ta­mat­tomat eivät juurikaan muo­dos­ta suurem­paa uhkaa kuin toinen rokotettu. ”

   Eivät kaik­ki ota infuenssarokotet­takaan, eivätkä silti sairas­tu influenssaan.
   Mik­si rokote­tut eivät hyväksy rokot­ta­mat­tomien oikeut­ta tehdä val­in­taa oma­l­la kohdallaan?

   Minus­ta tähän koko aiheeseen liit­tyy jotenkin sel­l­ainen tabu, ettei voi­da vaan reilusti sanoa medi­as­sa, ketkä ovat niitä riskiryh­mäläisiä perus­sairaiden lisäksi.
   Kuka tahansa ei saa Suomes­sa koronatar­tun­taa, eikä kuka tahansa sairas­tu siihen vakavasti, vaan riskit kasautu­vat ihan tietyl­lä taval­la käyt­täy­tyville ihmisille(mm.ulkomailla matkus­ta­vat), sekä niille, joil­la on huono ter­vey­den­ti­la. Tämä ei tarkoi­ta vält­tämät­tä sitä, että olisi todet­tu perus­sairaus, vaan heikko yleiskun­to, lihavu­us ja d‑vitamiinin puute todel­la ovat merkit­täviä riskitek­i­jöitä covidis­sa. Sekä miessukupuoli. 

   Covidis­sa ris­ki vakavalle taudille alkaa muuten kas­vaa jo BMI 23:n kohdal­la, joka ei ole vielä yli­pain­oa, mut­ta nor­maali­pain­oisel­lakin voi olla vyötäröli­havu­ut­ta, eli ras­vaa sisäelin­ten ympärillä.

   1. Suomes­sa ei ole roko­tus pakkoa mut­ta silti rokot­tam­a­ton henkilö on ris­ki itselleen ja muille rokot­ta­mat­tomille jon­ka sivu vaiku­tuk­se­na rokot­tam­a­ton kuor­mit­taa ter­vey­den­huoltoa paljon enem­män kuin rokotet­tu. Juuri tämän takia julki­nen avoin ter­vey­den­huolto on paljon enem­män haavoit­tuneem­pi kuin vaku­u­tus­po­h­jainen ter­vey­den­huolto. Tilanne olisi paljon toisen­lainen mikäli rokot­tam­a­ton henkilö ei hakeudu hoitoon mikäli on tehnyt tietoisen valin­nan siitä ettei ota roko­tus­ta. Teho­hoi­dos­sa on myös sel­l­aisia hoito toimen­piteitä joi­ta roko­tus kat­taa joista rokot­tam­a­ton henkilö on itse asi­as­sa vapaae­htois­es­ti kieltäy­tynyt mut­ta niitä käytetään teho­hoi­dos­sa epä­suo­rasti kysymät­tä henkilöltä erik­seen asi­as­ta. Juuri tämän takia rokot­tam­a­ton henkilö on ris­ki itselleen ja voi näin ollen kuor­mit­taa epä­suo­rasti terveydenhuoltoa.

 14. Rahul Somani, kaik­ki eivät sairas­tu vakavasti covidista. Itse asi­as­sa suurin osa ei sairas­tu. (rokot­ta­mat­tomis­takaan) Sivuu­tit sen mitä kir­joitin. Ja taudin sairas­ta­neet eivät yleen­sä sairas­tu uudelleen vakavasti, kos­ka heil­lä on vas­ta-ainei­ta. He myös tietävät koke­muk­ses­ta, minkä tasoinen sairaus heil­lä itsel­lään covid olisi.

 15. Itse olen juuri tulos­sa Suomeen. Jokin aika sit­ten oli uutisia, että jotain tapah­tuu. Mitään tiedot­tamista ei kuitenkaan ole siitä, mitä tapah­tuu ja milloin.

  Suomen ja Venäjän välisessä liikn­teessä Suo­mi ei ker­ro mitään. Venäjä tiedot­taa medi­as­sa, että Suo­mi ei ker­ro mitään.

  Suun­nit­tele tässä sit­ten elämääsi, kun et tiedä mitään siitä, mitä Suo­mi tulee tekemään. Tein oman palu­upäätök­sen liian hätäis­es­ti perustuen aiem­paan tiedot­tamiseen, kun mitään ei kuitenkaan näytä tapahtuvan.

  Suo­mi on maail­man paras maa löytämään ongel­man jokaiseen ratkaisuun.

  1. Kyl­lä olet oike­as­sa että koh­ta tapah­tuu jotain. Siitä on jo hyvis­sä ajoin tiedotet­tu medi­as­sa vira­nomais­ten toimesta.Kyllä tietoa löy­tyy Suomen vira­nomais­ten tiedot­teista mikäli osaa etsiä oikeista kanav­ista. STM, THL ja sairaan­hoitopi­ir­it ovat tiedot­ta­neet kyl­lä erit­täin hyvin mihin suun­taan covid tilanne menee. Se on kansalais­ten oma­l­la vas­tu­ul­la ihan kaikissa mais­sa ottaa selvää jär­jeste­ly­istä mitä tarvit­see tehdä ennen kuin läh­tee liikenteeseen. 

   Se uusin vira­nomais­ten päätös on se että kaik­ki rajoituk­set pure­taan 1.lokakuuta alka­en. Tästä on tiedotet­tu jo medi­as­sa viikko sitten. 

   Se ei ole vira­nomais­ten vas­tu­ul­la ker­toa henkilöko­htais­es­ti jokaiselle kansalaisille yksi­tyisko­htais­es­ti kaik­ista vira­nomais­ten päätök­sistä. Sitä varten on ole­mas­sa eri vira­nomais­ten omat koti­sivut ja medi­at jos­sa voi uutisia seurata.

   1. “Kyl­lä tietoa löy­tyy Suomen vira­nomais­ten tiedot­teista mikäli osaa etsiä oikeista kanavista.”

    Ja kun ottaa yhteyt­tä suomen vas­tu­us­sa ole­vaan vira­nomaiseen saa vas­tauk­sen “emme tiedä”. Mikä on se oikea kana­va? Elämme Suomes­sa aikaa, jol­loin totu­udel­la ja tiedol­la ei ole merk­i­tys­tä. Meil­lä on nyky­isin vira­nomaisel­la val­ta olla tekemät­tä päätök­siä ja val­ta olla ker­tomat­ta päätök­sistä ihmisille. Raja ei itse tiedä mil­lä päätök­sel­lä hei­dän toim­inta on jäis­sä eikä siten pysty ker­tomaan kansalaisille sitä, mihin tämä perus­tuu ja kauan tämä kestää. Oletin itse, että toimeen­pane­va vira­nomainen tietäisi edes sen, mihin päätök­seen hei­dän oma toim­inta perus­tuu, mut­ta toimeen­pane­va vira­nomainen ei tiedä edes sitä. Sik­si he eivät osaa sanoa asi­as­sa yhtään mitään eivätkä voi antaa kansalaisille tietoa, jota eivät itsekään tun­nu tietävän.

    Jos suomes­sa vas­tu­us­sa ole­vat vira­nomaiset eivät tiedä niin mikä on se oikea kana­va joka tietää? Yksinker­tainen kysymys. Mil­loin liikenne mah­dol­lis­tuu itära­jal­la? Mihin saak­ka nykyiset rajoituk­set ovat voimas­sa? Venäjä tiedot­taa, että Suo­mi ei anna tieto­ja, joten he eivät tiedä mitä Suo­mi tekee asi­as­sa. Tämä tois­tuu Venäjän tiedo­tuk­ses­sa. Suomen tekemi­sistä ei ole mitään tietoa ja odotel­laan, että Suo­mi sanelee tekemisiään.

    “Se ei ole vira­nomais­ten vas­tu­ul­la ker­toa henkilöko­htais­es­ti jokaiselle kansalaisille yksi­tyisko­htais­es­ti kaik­ista vira­nomais­ten päätöksistä.”

    Ja kyl­lä se vaan on vira­nomaisen vas­tu­ul­la. Ja kun alat kaiva­maan sitä tietoa, niin Raja ker­too, että asia on val­tioneu­vos­ton vas­tu­ul­la. Val­tioneu­vosos­ta kun kaivelet tietoa, niin lop­ul­ta tulee vas­taus, että asia on sisämin­is­ter­iön vas­tu­ul­la. Ja sisämin­is­ter­iöstä kun kaivaa tietoa, niin selvitää, että MITÄÄN TIETOA EI OLE OLEMASSA, kos­ka mitään päätök­siä ei ole tehty. Nykyi­nen päätös on voimas­sa ensi viikon lop­pu­un ja uusi päätös tulee tai ei tule, mut­ta kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä ensi viikol­la tapah­tuu. Sisämin­is­ter­iö on ensi viikon suh­teen kuin viihdeo­hjel­ma Putouk­ses­sa ollut sket­si­hah­mo Liit­to-Ora­va. Saat­taa olla tai saat­taa olla olemat­takin. Sisämin­is­ter­iö levit­telee käsiään ja toteaa, että mää nyt vaan oon täl­läi­nen jon­nen­jouta­va laitos, joka tem­poo päätök­set tuulivi­ir­imäis­es­ti tun­teel­la ilman, että ensi viikos­ta olisi ole­mas­sa mitään arviota. 

    Ihmiset tekevät näi­den päät­tämät­tämyyk­sien mukaan päätök­siä esim. siitä mis­sä maas­sa he asu­vat. Itse tulin tänä aamu­na Suomeen ja halu­aisin tietää, että muu­tanko ensi viikol­la Ran­skaan vai jäänkö tähän maa­han. Eilen olin vielä Pari­i­sis­sa. Itsel­läni on korona- ajan maan­pako­laisu­u­den ajal­ta 11 viisum­ia ja yksi eu:n ulkop­uo­li­nen oleskelulu­pa sekä kohtu­ullisen kova koti-ikävä. Ja min­un kotia ei ole, kun rajalle on laitet­tu tuol­lainen muuri. 

    Tuo 1.10 alka­en ei ole mikään päätös. Päiväys on jo tuon 1.10, joka on tuo mainit­se­masi päivämäärä ja jol­loin rajoi­tusten piti lähteä, mut­ta mitään ei silti tapah­tunut. Toki tämä tiedotet­ti­in laa­jalti, mut­ta suo­ma­lais­es­ta tiedot­tamis­es­ta on tul­lut todel­la paskaa. Mei­dän yle ei enää tee oikein mitään tiedot­tamista. Hesari keskit­tyy mielipi­de vaikut­tamiseen ja on kir­joit­tanut pääkir­joituk­ses­saan, että kun ihmiset lakkaa pelkäämästä, niin korona menee pois. Hesarin uutiset kuvaa­vat enem­män toim­i­tuk­sen tah­toti­laa kuin todellisuutta. 

    “Sitä varten on ole­mas­sa eri vira­nomais­ten omat koti­sivut ja medi­at jos­sa voi uutisia seu­ra­ta.” Nyt kysy­isin, että kuka on se taho keneltä kysyä, kun media kir­joit­taa mitä sat­tuu, toimeen­paneval­la vira­nomaisel­la ei ole tietoa ja päät­tävä vira­nomainen ker­too, että päätök­siä ei ole edes ole­mas­sa? Kuka on se henkilö, joka tietää jotain?

  2. Venäjän medi­as­sa ker­rot­ti­in 26. mar­rasku­u­ta 1939 että Suo­mi ampui Mani­lan lain­auk­set. Uskot todel­la että näin tapah­tui Suomen toimesta? 

   Suomes­sa on kyl­lä avoin tiedonväl­i­tys . Tietoa saa mikäli vaivau­tuu etsimään. Se että Venäjä ker­too omas­sa medi­as­sa ettei Suo­mi tiedo­ta mitään on Venäjän val­tion dis­in­for­ma­tio­ta ja harhaan­jo­htavaa tietoa.

   1. Käytin neljä tun­tia Suo­ma­laisen medi­an ja vira­nomaistiedot­tei­den kaivamiseen sen suh­teen, mitä Suo­mi-Venäjä rajal­la on tapah­tu­mas­sa ensi viikon lop­puna. Lop­putu­los: tietoa ei ole saatavil­la missään.

    Soitin rajalle, jos­sa san­ot­ti­in se, että ensi viikkoon on tiedos­sa mil­lä men­nään, mut­ta heille ei ole ker­rot­tu, mitä tämän jäl­keen tapah­tuu. Sain esi­henkilön numeron, jol­ta tiedustella.

    Esi­henkilö ker­toi, että val­tioneu­vos­to ker­too heille, mitä tehdään ja heille ei ole ker­rot­tu mitä ensi viikol­la tapah­tuu. Ensi viikon muu­tok­ses­ta ei ole siis rajal­lakaan mitään tietoa. Suosit­teli kysymään valtioneuvostosta.

    Val­tioneu­vos­tos­ta sain jonkun johta­jan puhe­limeen, joka ker­toi, että he vain välit­tävät sisämin­is­ter­iön viestiä rajalle ja heille asia ei muuten kuu­lu. Mitään tietoa siel­lä ei ole, mitä ensi viikol­la tapahtuu.

    Sisämin­is­ter­iössä on siis tieto. Sinne soit­telem­i­nen antoi hyvän kuvan itse min­is­ter­iöstä. Siel­lä on tois­takym­men­tä ihmistä tekemässä pelkkää tiedot­tamista ja medi­aa, mut­ta heistä kukaan ei tiedä, mitä tiedot­taa, kun päätök­siä ei ole. Ohjaa­vat eteen­päin päät­tävälle taholle. 

    Päät­tävälle taholle tun­tui tule­van yllä­tyk­senä, että tässä on enää 5 arkipäivää tehdä niitä päätök­siä, sil­lä ensi viikol­la edelli­nen päätös lakkaa ole­mas­ta voimas­sa. En tiedä kumpi on yllät­täväm­pää. Se, että tämä lop­ul­ta päät­tyy jonkun pienen porukan kahvipöytäkeskustelu­un, jos­sa ei vielä tiede­tä, mitä ensi viikol­la tehdään vai se, että suomes­sa saa nähtävästi oikeasti kiin­ni asi­as­ta vas­tu­us­sa ole­via henkilöitä puhe­limel­la, kun kysyy asioi­ta, joi­hin alaiset ovat tivan­neet vas­taus­ta johdol­ta sitä saa­mat­ta. Eihän ne toki voi tehdä muu­ta kuin ohja­ta lin­jas­sa eteen­päin, mut­ta silöti ihme­tyt­tää, miten asi­as­sa, jos­sa joudu­taa sopi­maan isoista jutu­ista ja vielä kah­den val­tion välil­lä voidaan olla tilanteessa, jos­sa 5 arkipäivää aikaisem­min ei ole vielä hajuakaan tulevasta.

    Tämä on Suomi.

    Sit­ten samaa asi­aa Venäjältä. Venäjä ker­too suju­vasti, että Suo­mi ei ole antanut viral­lista tietoa. Venäjä tiedot­taa asi­as­ta, että THL:n Taneli Puumalainen on antanut viestinyt, että “Täl­lä het­kel­lä on vielä vaikea ennus­taa, mil­loin revi­iri pystyy palaa­maan sille tasolle, joka oli ennen pan­demi­aa”. Venäläis­ten Suomeen suun­tau­tu­vista matkoista Venäjäl­lä tiedote­taan, että THL on tehnyt Suomes­sa aloit­teen Sput­nik V rokot­teen hyväksymisek­si matkustamisessa.

    En tiedä kenen vas­tu­ulle tämä hom­ma suomes­sa kaatuu, mut­ta hänen ala­puolel­la ole­vat saa­vat var­masti paljon kuraa niskaansa, kun ei ole mitään mis­tä tiedot­taa. Luulisi, että sisämin­is­ter­iössä jol­lakin olisi pokkaa istut­taa vas­tu­ulli­nen alas ja vaa­tia vas­tauk­sia. Vas­tu­un­tun­no­ton paskakin alkaa tekemään päätök­siä, kun tarpeek­si vaaditaan.

  3. Tietoa Venäjälle matkus­tamis­es­ta löy­tyy Suomen Ulko­min­is­ter­iön sivuil­ta linkistä https://um.fi/koronavirusuutiset/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/tiedote-ven-c3-a4j-c3-a4ll-c3-a4-oleskeleville-suomalaisille/384951.

   Sisämin­is­ter­iö ja Val­tioneu­vos­to oli­vat vääriä paikko­ja etsiä matkus­tusti­eto­ja ulko­maille joten en ihmettele mik­seivät he vas­tan­neet. Oikea osoite on Ulko­min­is­ter­iö. Kaik­ki jot­ka ovat matkus­ta­neet use­asti ulko­maille pitäisi tietää että Ulko­min­is­ter­iö antaa matkus­tu­so­hjei­ta ja tiedot­tei­ta. Kyl­lä tietoa saa kun etsii oikeas­ta osoit­teesta. Jos soit­taa eri min­is­ter­iöi­hin niin saa var­maan eri­laista tietoa kos­ka min­is­ter­iöt ovat hyvin itsenäisiä. Suomes­sa ei ole keskitet­tyä Val­tioneu­vos­ton tiedot­tamista eri min­is­ter­iöi­den kohdal­la. Suosit­te­len soit­ta­maan ulko­maille matkus­tamis­es­ta Ulko­min­is­ter­iöön. Rajoista vas­taa Sisämin­is­ter­iö mut­ta Ulko­min­is­ter­iös­ta saa aina tietoa viisumeista ja muista asi­akir­joista joi­ta tarvit­see ulko­maille matkustamisesta.

   1. Se rajoi­tus on sisämin­is­ter­iön asia. Vaal­i­maan raja ei tänään klo 17 men­nessä ole saanut ohjeis­tus­ta ensi viikolle.

    Siel­lä on nyt 4 arkipäivää aikaa tehdä lin­jaus. Tämän­hetki­nen päätös on voimas­sa 10.10 saak­ka. Omas­ta mielestäni on todel­la huonoa johtamista, kun muu­ta­maa päivää aikaisem­min ei ole lin­jauk­set mil­lään taval­la tiedossa.

   2. Sit­ten olisi 3 arkipäivää aikaa tehdä päätös. Min­is­ter­iössä san­ot­ti­in, että tiedon pitää tul­la hyvis­sä ajoin ja että tulev­as­ta tiedoste­taan ajois­sa. Päätöstä ei tehty tänään. Per­jan­taina kun val­tion työn­tek­i­jät läh­tee töistä jo puolelta päivin, niin voisi tode­ta, että 2,5 päivää olisi aikaa tehdä päätös, palaveer­a­ta asi­as­ta venäjän kanssa ja tiedot­taa rajaa sekä kansalaisia. 

    Taitaa olla niin, että menee vau­va-ajatuk­set ohi työn­teon tässä asi­as­sa. Tulee kyl­lä konkaripoli­tikko­ja ikävä

   3. Tänäänkään ei tul­lut päätök­siä. Alkaa vah­vasti näyt­tämään siltä, että sun­nun­tai iltana saa startata!

  4. Hallinnol­liset päätök­set eivät kuu­lu min­is­terin joka päiväiseen päätök­sen tekoon. Sitä varten on ole­mas­sa min­is­ter­iöis­sä pysyvää henkilökun­taa jot­ka hoita­vat oper­ati­ivisia toim­into­ja kuten täl­lä het­kel­lä rajali­iken­teen koor­di­naa­tion sisäministeriössä. 

   Oli min­is­teri kuka hyvän­sä ja min­is­ter­iö mikä tahansa ei min­is­teri voi ohit­taa lain­säädän­nön mukaista toim­intaa ja käskeä hyvin itsenäisiä viras­to­ja ohit­ta­maan viral­liset ohjeet ja toim­inta tavat joi­hin min­is­ter­iöt ovat sitoutuneet nou­dat­ta­maan lain­säädän­töä. Jos poikkeuk­sia tehtäisi­in olisi oikeuskans­leri tutki­mas­sa asi­aa mikäli on epäilystä siitä että rikkoiko min­is­ter­iö lain­säädän­töä ja hyvän hallinnon toim­inta mallia. 

   Rajoista kyl­lä vas­taa teknis­es­ti sisämin­is­ter­iö mut­ta Rajavar­ti­o­laitos on hyvin itsenäi­nen organ­isaa­tio joka tekee omat päätök­set . Ulko­min­is­ter­iöl­lä on myös oma roolin­sa tiedot­taa matkus­tus suosi­tuk­sista ja käytän­nöistä ulko­maille. Myös EU mai­hin vaik­ka käytän­nössä EU maid­en välil­lä on vapaa liikku­vu­us. Tosin Liss­abonin sopimus sal­lii väli­aikaisen rajali­iken­teen valvon­nan poikkeus tilanteessa.

   Täl­läi­nen hallinnolli­nen työn­jako on kaikissa län­si­mais­sa jos­sa on selkeä toimeen­pano val­lan ja päätök­sen­teko val­lan väli­nen työnjako. 

   Mais­sa jois­sa on avoin­ta kor­rup­tio­ta ja min­is­ter­iön voi lahjoa ohit­ta­mal­la viral­lisen hallinnol­lisen pros­essin ja aut­taa tut­tavia ja hei­dän ystäviä näis­sä hallinnol­li­sis­sa asioissa. 

   Juuri tämän takia min­is­ter­iöt ovat itsenäisiä. Toki vai­h­toe­hto olisi ns. Super­min­is­ter­iö joka tarkoit­taa että päätök­sen teko on keskitet­ty Val­tioneu­vos­tolle joka on lop­pu­jen lopuk­si oikea osoite joka vas­taisi lop­ullis­es­ti kaikkien min­is­ter­iöi­den oop­er­ati­ivi­sista toimin­noista. Täl­läistä Super­min­is­ter­iötä ei ole Suomes­sa. Mais­sa kuten Sak­sas­sa, Bri­tan­ni­as­sa Ran­skas­sa on oper­ati­ivi­nen keskitet­ty hallinnolli­nen toim­inta päämin­is­terin tai kans­lerin virastoon.

   1. Ei sitä sisä­paskamin­is­ter­iötä turhaan hauku­ta. Yleis­es­ti tämä asia ei ole vielä tiedos­sa, mut­ta nyt on tehty päätös, että maanan­taina klo 0:00 ei rajat avaudu. 10.10 päät­tyviä rajoituk­sia on päätet­ty jatkaa. Vielä ei ole ker­rot­tu miten ja mihin saak­ka, mut­ta virkamieheltä on tul­lut sähkö­pos­tia asi­as­ta tänään vir­ka-ajan jälkeen. 

    Miten Suomes­sa voidaan hyväksyä se, että tehdään noin suuria päätök­siä näin myöhään ja tiedote­taan niistä vielä myöhempään? Toden­näköis­es­ti tieto tulee siis yleisölle huomen­na kun min­is­ter­iöstä on lähdet­ty viikon­lop­un viet­toon. Tässä paskas­sa ei ole mitään järkeä. Viimeistään nyt on itses­tään selvää mik­si Vihreät vaatii niitä huumei­ta lail­lisik­si. Syy on siinä, että huumeis­sa tätä maa­ta johdetaan.

 16. Rokotepas­sia vaa­ti­mal­la saadaan bile­tys ja matkus­tushaluiset alle 40 v huonos­ti rokot­tau­tuneet laiskimuk­set hake­maan se piik­ki nopeam­min. Kyse on pääsään­töis­es­ti enem­män laisku­ud­es­ta kuin rokotev­as­taisu­ud­es­ta. Rokote ote­taan kun nenän eteen kan­netaan tai tök­itään kohti rokotetta

  Pas­si on jo omakan­nas­sa oikeas­t­aan, käytin sitä Viron matkalla

  1. Suo­ma­laiset käytän­nöt EU:n roko­tus­todis­tuk­seen ovat sel­l­aisia kiemuroi­ta täyn­nä, että itse en ainakaan tätä nyt ajanko­htaisek­si tul­lut­ta rokotet­ta uskalla ottaa. Ei sen vuok­si, että olisin huolis­sani rokot­teesta. Päin­vas­toin; pitäisin tätä rokotet­ta ja sen anta­maa suo­jaa itsel­leni tärkeänä.

   Tärkeäm­pänä pidän kuitenkin sitä, että min­ul­la on ollut kak­si viikkoa kanta.fi palvelus­ta ladat­tavis­sa ole­va roko­tus­todis­tus, joka näyt­tää rokot­tei­den kohdal­la 2/2.

   Ter­vey­den­huol­lon henkilöstö kun pääosin rokotet­ti­in ennen todis­tuk­sen tuloa, niin todis­tuk­sia ei sit­ten meinan­nut saa­da mil­lään kun ne rokot­teet oli annet­tu ennen todis­tusten tuloa. Nyt jos ottaisi kol­man­nen, niin todis­tus taas katoaisi reiluk­si puolek­si vuodek­si. Tai ainakin edel­lisen roko­tus­todis­tuk­sen saamises­sa meni se reilu puoli vuot­ta tois­es­ta rokotteesta.

   Suomes­sa mikään ei ole niin tärkeää kuin sel­l­ais­ten ongelmien löytämi­nen, jot­ka tekevät aiem­min sovi­tu­ista ratkaisu­ista mah­dot­to­mia. Tämän ammat­ti­lais­ten ongel­man lisäk­si sairas­ta­neet eivät saa rokotet­ta eikä siten todis­tus­ta. Väli­in­putoa­jia on var­masti muitakin.

   Ja reis­sutöis­sä tuo todis­tuk­sen puute aiheut­taa kyl­lä todel­la merkit­täviä ongelmia. Kuten esim. sen, että keskieu­roopas­sa ei pääse hotelleis­sa aami­aiselle, palaveri­in tai illal­la syömään

   1. EU:n roko­tus­todis­tuk­sen saami­nen ei ole mitenkään mon­imutkainen pros­es­si. Sen saa ladat­tua Omakan­nas­ta ja moni on suo­ma­lainen on matkus­tanut sen kanssa ilman sen kum­mem­paa vaivaa. Automaat­tis­es­ti EU:n roko­tus­todis­tus päivit­tyy kun on saanut molem­mat rokot­teet. Ihmette­len miten tämäkin voi olla mon­elle haas­tavaa kun rokoteaiko­ja voi hel­posti vara itselleen (sekä siirtää tai peru­ut­taa) rokote-ajan­va­raus palvelus­sa. Kuin­ka tämä estää saa­mas­ta EU:n roko­tus­todis­tus­ta kun rokot­teen ajan­va­rauk­sen saami­nen on näinkin help­poa. Ei pitäisi olla mitenkään mon­imutkaista kuin esim mak­saa lasku­ja verkkopankin kautta

 17. Kah­ta roko­tus­ta ei mielestäni saisi vaa­tia. Jos on todis­tus sairaste­tus­ta taud­ista tai ehkä mieluiten tauti+yksi roko­tus, niin sen pitäisi riittää.

  Tiedän kyl­lä, että vaik­ka sairaste­tun taudin kaut­ta saa parhaim­man immu­ni­teetin, niin tuo­ta tapaa ei halu­ta main­os­taa, kos­ka halu­taan, että mah­dol­lisim­man moni roko­tut­taisi itsensä.

  1. Sopii kysyä että mik­si rokote­taan kurkkumätää tai hinkuyskää vas­taan ? Olisiko parem­pi että myös nek­in­pitäisi han­kkia jot­ta saisi immu­ni­teetin? Yksikään ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lainen ei täl­läistä voi ehdot­taa eikä ehtoa. Luon­nol­lisen immuu­ni­teetin han­kkimi­nen covidin kohdal­la on sama kuin jos vuo­sisadan alus­sa olisi ollut tren­di että kup­paan sairas­tu­mi­nen olisi parem­pi vai­h­toe­hto kos­ka ainakin näin saa siihen parem­man immuu­ni­teetin kuin elo­ho­pea hoito tai 1980-luvul­la olisi ollut sama argu­ment­ti että AIDS:iin pitäisi sairas­tua mah­dol­lisem­man moni kos­ka immu­nikadon saami­nen vähen­täisi AIDS tar­tun­to­ja huo­mat­tavasti enem­män kuin kalli­it hoidot.

 18. https://valtioneuvosto.fi/-/1410869/ulkorajoja-koskevat-maahantulon-rajoitukset-jatkuvat-24.10.-asti

  Val­tioneu­vos­ton korona-info ei tiedä, mitä päätök­siä val­tioneu­vos­to on tehnyt. Siel­lä ohjeis­tet­ti­in tämän päätök­sen jäl­keen suju­vasti, että rajoituk­set pois­tu­vat. Ymmär­ret­tävä ere­hdys tiedot­ta­jal­ta. Tuskin kukaan kuvit­telisi, että mis­sään maas­sa tehtäisi­in ikinä täl­läisiä päätök­siä siten, että ne jätet­täisi­in aivan viimetip­paan. Tai ehkä Kiinas­sa, Pohjois-Kore­as­sa ja nyt Suomessa

  1. Mon­es­sa maas­sa on tehn­ty päätök­sist’ joista tiedote­taan viime tipas­sa. OIen seu­ran­nut itse myös Bri­tann­ian matkus­tus­ra­joituk­sista joi­ta on välil­lä kiris­tet­ty ja välil­lä löysät­ty ja niistä on tul­lut myös Bri­tan­nais­sa virheel­listä tietoa maan rajoille ja matko­jen jär­jestäjille. Myös Yhdys­val­tain matkus­tus­ra­joituk­set Yhdys­val­toi­hin on ollut poukkoil­e­vaa myös Kanadan rajanyl­i­tys paikoil­la. Esim New Yorkin osaval­tion rajanyl­i­ty­s­paikoil­ta voi men­nä Kanadan puolelle Ontar­i­oon mut­ta muista rajanyl­i­ty­s­paikoista ei voi ylit­tää rajaa molem­m­mil­ta puolin . Tämä New Yorkin poikkeus kos­kee vain New Yorkin osaval­tios­sa asu­via asukkai­ta joil­la on toinen asun­to Kanadan puolel­la Ontar­ios­sa sekä Ontar­i­on provinssi asukkai­ta joil­la on kakkosasun­to New Yorkin osaval­tios­sa. Joten aja­tus että Suo­mi olisi yksin jos­sain oudos­sa seuras­sa joidenkin maid­en kuten Pohjois-Kore­an tai Kiinan on väärinnkäsi­tys. Myös Yhdys­val­lois­sa tilanne on hyvin saman­lainen kuin Suomes­sa. Muut­tuvat matkus­tus­ra­joituk­set ulko­maille (etenkin Kanadaan) ovat olleet siel­lä riesa riip­puen osaval­tioiden covid tilanteesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *