Kannabismonopoli pois ammattirikollisilta

Vih­reät kan­nat­ta­vat näkö­jään äänin 183–181 kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta niin kuin se on vapau­tet­tu esi­mer­kik­si Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa ja nyt myös monis­sa Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa. Asial­li­ses­ti olen esi­tyk­ses­tä samaa miel­tä, mut­ta pel­kään, että se on poliit­ti­ses­ti epä­vii­sas – tai sit­ten olen vain poliit­ti­nen pelkuri

Minä, huumeministeri

Olin huu­me­asiois­ta vas­taa­va minis­te­ri vuo­si­na 2000–2002. Sii­tä ajas­ta minul­la on huo­no oma­tun­to, kos­ka en onnis­tu­nut muut­ta­maan maan huu­me­po­li­tiik­kaa taval­la kiel­to­po­li­tii­kas­ta hait­to­jen vähen­tä­mi­sen  suun­taan, vaik­ka tie­sin sen jär­ke­väk­si. En onnis­tu­nut, kos­ka jänis­tin tai kos­ka en halun­nut uhra­ta puo­lu­ee­ni menes­tys­tä tähän kiis­ta­na­lai­seen ja tun­tei­ta herät­tä­vään asiaan.

Jotain sain aikaan. Toin maa­han kor­vaus­hoi­don. Aina sil­loin täl­löin joku mies tulee kadul­la kiit­tä­mään  minua hen­ken­sä pelas­ta­mi­ses­ta. He ovat enti­siä heroi­nis­te­ja, jot­ka pelas­tui­vat elä­mäl­le kor­vaus­hoi­don ansios­ta. Kun aloi­tin huu­me­mi­nis­te­ri­nä, Suo­mes­sa kuo­li huu­mei­siin noin 200 ihmis­tä vuo­des­sa ja kun lope­tin, kuol­lei­ta oli vuo­des­sa noin 30.

Iso asia, joten en uskal­ta­nut ryh­tyä muut­ta­maan, oli huu­me­po­li­tii­kan iso kuva, joka hyö­dyt­ti rikol­li­sia ja tuot­ti pal­jon hait­to­ja. Huu­mei­den käyt­tä­jien mää­rät oli­vat Suo­mes­sa tuol­loin mata­lia, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta huu­mei­den hai­tat oli­vat ver­rok­ki­mai­hin näh­den isoja.

Eri­tyi­sen höl­möä on käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti, joka hyö­dyt­tää vain huu­me­ri­kol­li­sia. Tekee­hän se osta­jas­ta ja myy­jäs­tä kans­sa­ri­kol­li­sia ja estää osta­jaa ilmian­ta­mas­ta myy­jää sekä estää huu­me­riip­pu­vai­sia hank­kiu­tu­maan hoitoon.

Jos­kus 1990-luvul­la olin jol­lain valio­kun­ta­mat­kal­la jou­tu­nut puhei­siin Espan­jan huu­me­po­lii­sin kor­kean edus­ta­jan kans­sa. Hän sanoi, että he kat­so­vat pie­ni­muo­tois­ta kan­na­bis­kaup­paa ja sen koti­vil­je­lyä läpi sor­mien, kos­ka eivät halua antaa kan­na­bis­ta rikol­lis­ten ja heroii­ni­kaup­piai­den mono­po­lik­si. Tämä ava­si sil­mä­ni ja aloin aja­tel­la huu­me­po­li­tiik­kaa aivan toi­sin silmin.

The Economist: ottakaa huumeet pois rikollisilta valtion monopoliksi

The Eco­no­mist – leh­ti, jota ei oikein voi pitää minään viher­hip­pien äänen­kan­nat­ta­ja­na ­– kir­joit­taa aika-ajoin artik­ke­lin sii­tä, että rajoit­ta­va huu­me­po­li­tiik­ka ei voi onnis­tua. Se tuot­taa huu­me­kaup­piail­le niin suu­ret voi­tot, että mikään mah­ti maa­il­mas­sa ei huu­me­kaup­paa lope­ta. Mek­si­kon toi­vo­ton ja hyvin veri­nen huu­me­so­ta on hyvä esi­merk­ki täs­tä. Sik­si huu­me­kaup­pa pitäi­si antaa val­tioi­den mono­po­lik­si ja verot­taa sitä voi­mak­kaas­ti. Leh­den sano­ma on, että jos näin teh­täi­siin, rikol­lis­jär­jes­tö­jen tulot romah­tai­si­vat, val­tioi­den tulot kas­vai­si­vat ja huu­mei­den käyt­tö ei lisääntyisi.

Väi­nö Lin­na kir­joit­ti Poh­jan­täh­des­sä, että kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä kiel­to­lais­ta Pen­tin­kul­mal­la kaik­ki äänes­ti­vät kiel­to­lain kumoa­mi­sen puo­les­ta pait­si yksi. Se yksi oli kylän viinatrokari.

Suo­men luon­nos­sa kas­vaa yksi kor­kea­ta­soi­nen huu­me­kas­vi, joka on kenen tahan­sa saa­ta­vil­la. Sii­tä ei ole tul­lut sanot­ta­vaa ongel­maa juu­ri sik­si, että se on kenen tahan­sa saa­ta­vil­la eikä se sik­si voi tuot­taa suu­ria tulo­ja huumekauppiaille.

Rajoit­ta­va huu­me­po­li­tiik­ka nos­taa huu­mei­den hin­to­ja, mut­ta tämä ei vähen­nä huu­mei­den käyt­töä vaan nos­taa sitä, kos­ka huu­me­kau­pan jät­ti­mäi­set voi­tot kan­nus­ta­vat markkinointiin.

Kannabis Alkoon

En osaa sanoa muis­ta huu­meis­ta – minus­ta oli­si aika ongel­mal­lis­ta  myy­dä heroii­nia val­tion huu­me­kau­pas­sa –mut­ta vah­vat argu­men­tit puhu­vat sen puo­les­ta, että kan­na­bis­ta pitäi­si myy­dä Suo­mes­sa Alkossa.

Nykyi­sel­tä kan­na­bik­sen täys­kiel­lol­ta menee poh­ja pois, kun maa toi­sen­sa perään lail­lis­taa kan­na­bik­sen. Nuo­ret vaih­ta­vat mie­li­pi­tei­tä ja koke­muk­sia yli maan rajo­jen. Sik­si nykyi­nen kan­na­bis­po­li­tiik­ka on tuhoon tuomittu.

Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa näen kol­me ongelmaa

 • Kan­na­bis­kaup­pa on nyt rikol­lis­ten mono­po­li ja sitä myy­dään huu­me­ta­va­ra­ta­lois­sa, jois­sa on tar­jol­la myös kovia huu­mei­ta. Kan­na­bis toi­mii huu­me­kau­pan sisään­heit­to­tuot­tee­na, mut­ta kaup­pi­aan lopul­li­nen tar­koi­tus on tutus­tut­taa osta­ja mui­hin, riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­viin tuotteisiin.
 • Kan­na­bis on vaa­ral­lis­ta alai­käi­sil­le. Huu­me­kaup­pi­aat eivät kun­nioi­ta mitään ikä­ra­jo­ja. Alkos­ta sitä ei myy­täi­si alai­käi­sil­le. Toki sitä valui­si myös alai­käi­sil­le niin kuin valuu olut­ta­kin, mut­ta vähem­män kuin nyt.
 • Rikol­li­sil­le annet­tu kan­na­bis­mo­no­po­li tar­koit­taa tar­peet­to­man hyviä tulo­ja ammat­ti­ri­kol­li­sil­le. Se on paha asia jo sinänsä.

Kun Hol­lan­ti vapaut­ti kan­na­bik­sen, maas­sa oli paha heroii­nion­gel­ma, mut­ta ei ole enää, kos­ka yhteys heroii­ni­kau­pan ja kan­na­bis­kau­pan välil­lä kat­ke­si. Heroii­nis­ta on tul­lut luuse­rien huume.

Minul­la ei ole var­si­nai­sia koke­muk­sia kan­na­bik­sen käy­tös­tä, mut­ta tun­nen asi­aa tilas­to­jen valossa.

Tilas­to­jen valos­sa kan­na­bis on huo­mat­ta­vas­ti har­mit­to­mam­pi tuo­te kuin alko­ho­li tai niko­tii­ni. Kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri­kaan) riip­pu­vuut­ta toi­sin kuin alko­ho­li ja nikotiini.

Suo­mes­sa on erit­täin laa­jal­le levin­nyt huu­me­kaup­pa – Ruot­sis­ta han­ki­tun nuus­kan levit­tä­mi­nen lait­to­mas­ti. Sii­hen ei puu­tu­ta, vaik­ka niko­tii­ni on todel­la vah­vaa riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­va huu­me, kos­ka niko­tii­nia ei pide­tä huu­mee­na, vaik­ka se sitä sel­väs­ti­kin on.

Minul­la on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus sii­tä, mitä minis­te­ri­ko­kous­ten lou­nail­la puhu­taan, mut­ta ker­ron sil­ti, että EU:n ter­veys­mi­nis­te­rien huu­me­ky­sy­myk­siä käsi­tel­lees­sä kokouk­ses­sa erään suu­ren vii­ni­maan hyvin arvos­tet­tu edus­ta­ja sanoi: ”Se, että sal­lim­me niin vaa­ral­li­sen aiheen kuin alko­ho­li ja kiel­läm­me niin vaa­rat­to­man aineen kuin kan­na­bis, joh­tuu tie­tys­ti maatalouspolitiikasta.

Kan­na­bis on kai­kil­la mit­ta­reil­la har­mit­to­mam­pi huu­me kuin alko­ho­li, mut­ta se ei ole har­mi­ton. Eri­tyi­ses­ti lap­set pitäi­si var­jel­la sil­tä. Näin ei nyt tapah­du, kos­ka kan­na­bis­kaup­pa on säätelemätöntä.

 

 

 

 

 

261 vastausta artikkeliin “Kannabismonopoli pois ammattirikollisilta”

 1. Aina sil­lo täl­löin tulee luet­tua ruo­hon ainut­laa­tui­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta lääk­kee­nä. Big phar­ma jäi­si vain ilman voit­to­ja. Resep­te­jä kir­joit­ta­vat lää­kä­rit ovat ajo­jah­din kohteena.

 2. Type­räs­ti muo­toil­tu ehdo­tus, joka ker­too asi­aa aja­nei­den poliit­ti­ses­ta osaa­mat­to­muu­des­ta ja halus­ta uhra­ta omal­le asial­leen koko puo­lue. Vas­taa­vaa itse­tu­hoi­suut­ta on ollut lähin­nä Perus­suo­ma­lai­sis­sa ja Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitossa.

  Kyl­lä. huu­me­po­li­tii­kal­le pitäi­si teh­dä jotain muu­ta kuin lisä­tä vain polii­se­ja. Käy­tän­nös­sä käyt­tö­rik­ko­muk­sia tut­ki­taan nykyi­sin­kin vain jonin muun rötös­te­lyn osa­na. Rikos­re­kis­te­rin mer­kin­tä säi­lyy lii­an pit­kään. Höl­möi­lys­tä­kin seu­raa vähän liikaa.

  Ei. Huu­me­hör­hö naa­pu­ri­na on enem­män kuin rie­sa, toki polii­sia se ei kiin­nos­ta. Kun rap­pu­käy­tä­vään ei todel­la­kaan tar­vi­ta huu­me­koi­raa koti­kas­va­tuk­sen huo­maa­mi­sek­si, se on vain kau­he­aa. Kän­ni­ää­liöi­tä on tar­peek­si ja kovem­pen ainei­den käyt­tä­jiä liik­kaa. Subu­tek­sia pii­ki­te­tään suo­raan rän­niin, joten se ei ole mikään korvaushoitolääke.

  Pil­vi­jen­gi nyt teki val­tauk­sen. Kaik­ki peliin. Sii­tä mak­se­taan jat­kos­sa kova hin­ta. Mitään jär­ki­pe­räis­tä muu­to­tos­ta tämä ei edis­tä, lähin­nä estää. Mikään muu asia ei enää ole Vih­rei­den agen­daa. Kii­tos. Eteen­kin Vasem­mis­to­liit­to kiit­tää ja kumartaa.

  Fik­suin­ta oli­si ollut aloit­taa jote­kin muu­ten, ehkä osit­tai­sel­la dekri­mi­na­li­soin­nil­la, siis vähäi­sen käyt­tö­ran­gais­tuk­sen jät­tä­mi­sel­lä tut­ki­mat­ta, jos muu­ta ei ole — usein on — ja rikos­re­kis­te­ri­mer­kin­nän lyhen­tä­mis­tä. Tämän oli­si voi­nut yhdis­tää pakol­li­seen sano­tan­ko vie­roi­tusoh­jauk­seen, niin ehkä. Mikään ei tie­ten­kään rii­tä aktivisteille.

  Vih­rei­den suu­rin type­ryys oli lak­kaut­taa Vih­reä Lan­ka. Syyt oli­vat osin ymmär­ret­tä­viä, mut­ta sen seu­rauk­se­na kyky käy­dä ja osal­li­tua yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun on lamaan­tu­nut. Tämä­kin höl­möi­ly on sii­tä osoitus.

  Koke­muk­set muu­ten pil­ven lail­lis­ta­mi­ses­ta ovat ris­ti­rii­tai­set. Hyö­tyä on, jos tilan­ne on täy­sin riis­täy­ty­nyt viran­omais­ten käsistä.

  1. Uru­guays­sa myy­dään kan­na­bis­ta jo täl­lä het­kel­lä val­tion omis­ta­mis­sa tai lisens­sin saa­neis­sa kau­pois­sa. Näi­tä kaup­po­ja sää­del­lään Uru­guays­sa erit­täin tiu­kas­ti. Ulko­maa­lai­set voi­vat ostaa maa­han tul­les­sa kan­na­bis todis­tuk­sen joka on mak­sul­li­nen. Sen saa Uru­guays­sa rajan­yli­tys­pai­kois­sa ja on ker­ta­käyt­töi­nen . Myös Yhdys­val­lois­sa kan­na­bik­sen osto on osa­val­tio sidon­nai­nen. Täy­tyy olla osa­val­tion vaki­tui­nen asu­kas jos halu­aa ostaa kan­na­bis­ta esi­mer­kik­si Colo­ra­dos­sa. Kan­na­bis kau­pas­sa joka on osa­val­tion lisens­sin alai­suu­des­sa toi­mi­vis­sa kau­pois­sa on näy­tet­tä­vä osa­val­tion myön­tä­mä hen­ki­lö­kort­ti. Yleen­sä se on ajokortti.

 3. Osmo hyvä kir­joi­tus, muu­ta­ma kommentti.
  Kadul­la hin­noit­te­lu pärs­tä­ker­toi­men mukaan, ei yhte­näis­tä hinnoittelua.
  Can­na­bis huo­no­laa­tuis­ta, ei laatuvaatimuksia.
  Kri­mi­naa­lit ohjaa­vat kaup­paa, sala­kul­jet­ta­vat ja myyvät.
  Käyt­tä­jät etsi­vät ainet­ta eri lähteistä.
  Uudet käyt­tä­jät jou­tu­vat teke­mi­siin rikol­lis­ten kans­sa ja saa­vat vaikutteita.
  Rahat valu­vat rikollisille.
  Edel­li­set hai­tat pys­ty­tään voit­ta­maan ehdot­ta­mal­la­si can­na­bis Alkoon vaatimuksella.
  Hyö­ty­jä oli­si monia muitakin.

 4. Aiko­vat­ko Vih­reät aloit­taa huo­men­na val­mis­te­lut kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sek­si Suo­mes­sa? Nyt kun Vih­reät on hal­li­tuk­ses­sa oli­si mah­dol­lis­ta ajaa asiaa.

  Vai unoh­de­taan­ko koko asia kunn­nes tulee seu­raa­vat vaa­lit ja sit­ten yri­te­tään kosis­kel­la nuo­ria äänes­tä­jiä ker­to­mal­la kuin­ka kan­na­bis­myön­tei­siä Vih­reät ovat vaik­ka todel­li­suu­des­sa hal­li­tuk­ses­sa ei teh­ty asian eteen yhtään mitään?

  Vali­tet­ta­van usein puo­lueil­la puheet ja teot eivät koh­taa. Toi­vot­ta­vas­ti Vih­reät yllät­tä­vät minut.

  1. Nel­jä suu­rin­ta edus­kun­ta­puo­luet­ta ilmoit­ti juu­ri, että eivät aio kan­nat­taa kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. Joten voi olla vih­reil­le hiu­kan vaikeaa/täysin tur­haa ajan­haas­kaus­ta “ajaa asi­aa” sen enempää.

 5. Lain­sää­dän­tö antai­si kyl­lä polii­sil­le mah­dol­li­suu­den jär­jen käyt­töön nyt­kin, mut­ta pol­po nime­no­maan pyr­kii kyl­vä­mään mah­dol­li­sim­man suur­ta tuhoa mah­dol­li­sim­man sur­keil­la teko­syil­lä. Siis ihan sel­ke­ää käyt­tä­jien jah­taa­mis­ta, mer­kin­nät rekis­te­riin ja mie­lel­lään ajo­kort­ti pois vaik­ka käyt­tö ei liit­tyi­si autoi­luun miten­kään. Hit­si kun oli­si jär­ke­vä sisä­mi­nis­te­ri suit­si­mas­sa Pohaa..

  1. Eikös ase­tus­tek­sis­sä ollut Edus­kun­nan tah­don ilmause­na, ettei käy­tös­tä tai vähäis­ten mää­rien hal­lus­sa­pi­dos­ta oli­si tar­peen ran­gais­ta? P**kalakit tul­kit­se­vat lain­sää­dän­töä kui­ten­kin ilmei­ses­ti niin, että jos rat­sias­sa (epä­luo­tet­ta­va) pika­tes­ti näyt­tää vähän punais­ta tai jos kons­taa­pe­li on ikään­kuin vähän hais­ta­vi­naan kan­na­bik­sen käryä, niin sit­ten men­nään vaik­ka kes­kel­lä yötä kotiin oven­kar­mit kau­las­sa ja ryn­näk­kö­va­rus­tus pääl­lä teke­mään kotietsintää.

 6. Jos kan­na­bis lail­lis­tet­tai­siin, miten voi­si hel­pos­ti puut­tua pas­sii­vi­sen käy­tön ongel­miin? Jos vaik­ka ala­ker­ran naa­pu­ri polt­tai­si kan­na­bis­ta ja haju leviäi­si omaan asun­too­ni, mitä voin teh­dä? Jos puis­tos­sa, kadul­la tai mis­sä vain jul­ki­sel­la pai­kal­la levi­ää kan­na­bik­sen käryt, jou­tu­vat­ko ihmi­set vain sie­tä­mään sitä?

  Muu­ten lail­lis­ta­mi­nen luul­ta­vas­ti oli­si hyvää päihdepolitiikkaa.

  1. Jos lail­lis­ta­mi­nen ei lisää käyt­töä, niin ei se lie­nee tätä­kään ongel­maa pahenna?

  2. Var­maan sii­hen voi puut­tua samoin kuin tupakointiinkin.

 7. jos joku halu­aa täm­möis­tä saa­da niin aivan sama, minä en halua joten teh­kää nyt taas uusi type­rä päätös.

 8. Blo­gis­til­le poik­keuk­sel­li­ses­ti vähän yksioi­koi­ses­ti aja­tel­tu. Ikään kuin lai­ton paha kan­na­bis vaan kor­vau­tui­si hyväl­lä val­tion kan­na­bik­sel­la ja muu­ta ei tapahtuisi.

  Jos ajat­te­len omal­ta koh­dal­ta, niin var­maan­kin tuo­tet­ta kokei­li­sin jos se Alkos­sa oli­si myyn­nis­sä. En usko, että se kor­vai­si alko­ho­lin­käyt­töä­ni vaan tuli­si sen pääl­le. Nyky­ti­lan­tees­sa en ole mafial­le raho­ja­ni kan­ta­mas­sa, sem­min­kin kun huu­mei­den käyt­tö on irtisanomisperuste.

  Eikö täl­lä samal­la logii­kal­la myös nuus­kan vero­tu­lot pitäi­si siir­tää Ruot­sis­ta Suomeen?

  1. Eikö täl­lä samal­la logii­kal­la myös nuus­kan vero­tu­lot pitäi­si siir­tää Ruot­sis­ta Suomeen?

   Tot­ta­kai. EU-lain­sää­dän­tö vain estää sen. Ruot­si yksin sai eri­va­pau­den nuus­kan osalta.

   1. Ruot­si onnis­tui neu­vot­te­le­maan EU jäse­nyy­den aika­na nuus­kal­le eri­va­pau­den. Ruot­sin ja Suo­men nuus­ka kont­rol­li ei sinän­sä toi­mi käy­tän­nös­sä kos­ka sitä ei val­vo­ta rajoil­la tai lai­voil­la kos­ka EU:ssa on vapaa tava­roi­den liik­ku­vuus (poik­keuk­sia on muun muas­sa tulia­sei­den ja räjäh­tei­den koh­dal­la). Suo­mi onnis­tui kyl­lä neu­vot­te­le­maan tuol­loin maa­ta­lous­tuen Poh­joi­sel­le ja Ete­läi­sel­le Suo­mel­le erik­seen. Kum­pi oli parem­pi vaih­toeh­to niin sen voi kyl­lä arvioi­da jäl­ki­kä­teen . Suo­men oli­si kan­nat­ta­nut neu­vo­tel­la nuus­kal­le eri­va­pau­den kuten teki Ruotsi

   2. Mones­sa muus­sa EU-maas­sa nuus­kaa on kui­ten­kin ilmei­ses­ti myyn­nis­sä vaik­ka­pa puru­tu­pa­kan nimel­lä — tai aina­kin vah­vo­ja niko­tii­ni­pus­se­ja, jos ei muuta.

    Suo­mes­sa mikään täl­lai­nen ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta, kos­ka tavoi­te ei ole pel­käs­tään teh­dä maas­ta savu­ton­ta vaan täy­sin niko­tii­ni­ton — ei siis väliä vaik­ka savut­to­mil­la niko­tii­ni­tuot­teil­la voi­tai­siin saa­vut­taa sel­kei­tä kan­san­ter­vey­del­li­siä hyö­ty­jä — ehdo­ton ter­veys­ta­le­ba­ni­deo­lo­gia on täs­sä­kin ainoa mah­dol­li­nen lähestymistapa.

 9. Kii­tos Osmo täs­tä. Pal­jon uut­ta, enti­siä ole­tuk­dia­ni vah­vis­ta­via tie­to­ja minul­le. Huum­ret­vo­vat tabu, niis­tä kes­kus­te­ku on ollut pit­käl­ti ollut mah­do­ton­ta. Niil­le sano­taan yhteis­kun­nas­sa ehdo­ton EI. Eikä asi­aa halu­ta käsi­tel­lä sen enem­pää. Näin myös kou­luis­sa, jos­sa olen itse teh­nyt töi­tä ter­veys­tie­don opet­ta­ja­na yli 20 vuotta.

 10. Menee­kö nark­ka­ri töi­hin ja lopet­taa varas­ta­mi­sen ja ryös­tä­mi­sen, jot­ta voi ostaa lail­lis­ta kannabista?

  Sii­nä on se olen­nai­nen kan­sa­lai­sia huo­les­tut­ta­va asia.

  Toi­nen on pas­sii­vi­nen kan­na­bik­sen savun aiheut­ta­ma hait­ta. Jos minun työ­paik­ka­ni jär­jes­tä­mäs­sä huu­me­tes­tis­sä käräh­täi­sin sii­tä, että naa­pu­ri­ni pös­syt­te­lee, niin miten voin todis­taa sen?

  Kol­mas on keuh­ko­sai­rauk­sien ehkäi­sy. Tar­jon­nan lisää­mi­nen kas­vat­taa kulu­tus­ta, kuten min­kä tahan­sa hyö­dyk­keen koh­dal­la. Miten voi olla, että Suo­mi halu­taan savut­to­mak­si, mut­ta sit­ten kan­na­bik­sen tai­ka­sau­va pitäi­si saa­da vetää mis­sä vaan? Seu­raa­vak­si vih­reät ehdot­ta­vat savut­to­muu­den kumoamista?

  Nel­jäs on ilmas­ton­muu­tos. Kan­na­bik­sen tuot­ta­mi­nen on lähes yhtä paha ilmas­tol­le kuin nau­dan­li­han tuotanto.

  Ei mitään uut­ta kak­si­nais­mo­ra­lis­ti­sel­ta muka-vih­reäl­tä puolueelta.

  1. Aina­kin nark­ka­rin tar­vit­see varas­taa ja ryös­tää vähem­män, sil­lä ole­tet­ta­vas­ti kovas­ti­kin vero­tet­tu kan­na­bis on hal­vem­paa kuin rikol­li­nen kan­na­bis. Bonuk­se­na aloit­te­le­va nark­ka­ri ei luul­ta­vas­ti kos­kaan nark­ka­rik­si pää­dy­kään, kun kan­na­bis­ta saa­dak­seen ei tar­vit­se hakeu­tua ala­maa­il­man huu­me­ta­va­ra­ta­loon, vaan ihan nor­maa­li kaup­pa­kes­kuk­sen alko riit­tää. Vai kuin­ka pal­jon ryös­te­lyä ja varas­ta­mis­ta on aiheu­tu­nut sii­tä, kun a‑oluen myyn­ti sal­lit­tiin ruokakaupoissa?

   Eikä kukaan ole vaa­ti­nut kan­na­bik­sen polt­ta­mi­sen sal­li­mis­ta “mis­sä vain”; käy­tän­nös­sä kan­na­bis rin­nas­tet­tai­siin lain­sää­dän­nös­sä täy­sin tupak­kaan, jol­loin kaik­ki samat savut­to­muut­ta vaa­ti­vat mää­räyk­set kos­ki­si­vat myös sitä.

   Mitä taas tulee kan­na­bik­sen hii­li­ja­lan­jäl­keen, niin joo, salaa kaa­pis­sa kei­no­va­lol­la kas­va­tet­tu kan­na­bis ei ole kau­hean ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tuo­te, ver­tau­tuu asun­to­sau­naan. Lail­li­ses­ti luon­non­va­lol­la kas­vi­huo­nees­sa tuo­tet­tu kan­na­bis ei ole sen ener­giain­ten­sii­vi­sem­pää kuin tomaat­ti­kaan, ja kulu­tus on pie­nem­pää. Ja siis ilman muu­ta kan­na­bik­sen kas­va­tus tulee saa­da pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min pii­riin, ihan samal­la taval­la kuin lihan­tuo­tan­to­ki täytyisi.

   1. Kan­na­bik­sen käyt­tä­jät eivät ole nar­ko­maa­ne­ja, sil­lä kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri) riip­pu­vuut­ta. He eivät siis tee ryös­tö­jä sadak­seen päi­vän annok­sen­sa niin kuin huu­me­riip­pu­vai­set tekevät.

   2. Jos kan­na­bis­ta vil­jel­lään kei­no­va­lol­la salaa kaa­pis­sa, se ON pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä, kos­ka säh­kö on.

   3. Päin­vas­toin, muun muas­sa Kana­das­sa lail­li­nen on pal­jon kalliimpaa.

    Suo­mes­sa­kin lail­li­nen alko­ho­li on kal­liim­paa kuin laiton.

   4. Käy­tän­nös­sä tuli­si samas­sa yhtey­des­sä kor­ja­ta nykyi­sen tupak­ka­lain mer­kit­tä­vä puu­te ja kiel­tää par­ve­ke­tu­pa­koin­ti. Sii­nä oli­si­kin sit­ten polt­ta­jal­la valin­nan paik­ka, kan­nat­taa­ko kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta, ja samal­la par­vek­keel­la polt­te­lun lopettamista.

  2. Lail­lis­ta­mi­nen ei miten­kään radi­kaa­lis­ti lisää koko­nais­käyt­töä. Saa­ta­vuus on jo nyt erit­täin hyvä. Tämä kom­ment­ti­na myös ilmas­to­nä­kö­kul­maan ja keuh­ko­sai­rauk­siin. Lisäk­si polt­ta­mi­nen ei suin­kaan ole ainoa kan­na­bik­sen käyttötapa.

   Menee­kö nark­ka­ri töi­hin ja lopet­taa varas­ta­mi­sen ja ryös­tä­mi­sen, jot­ta voi ostaa lail­lis­ta kannabista?”

   Voi olla, että tuo kysy­mys liit­tyy joten­kin kau­kai­ses­ti asi­aan, joten kom­men­toi­daan joten­kin: oikeas­ti iso kuva on se, että kan­na­bik­sen­käyt­tä­jis­tä “ryös­te­le­viä nark­ka­rei­ta” on vas­taa­va tai ken­ties pie­nem­pi osuus kuin kuin kai­kis­ta alko­ho­lia käyt­tä­neis­tä on “ryös­te­le­viä rap­pio­al­ko­ho­lis­te­ja”. Kum­man­kaan päih­teen osal­ta aina­kaan kiel­to­la­ki ei miten­kään rat­kai­se ongelmaa.

  3. Toi­nen on pas­sii­vi­nen kan­na­bik­sen savun aiheut­ta­ma hait­ta. Jos minun työ­paik­ka­ni jär­jes­tä­mäs­sä huu­me­tes­tis­sä käräh­täi­sin sii­tä, että naa­pu­ri­ni pös­syt­te­lee, niin miten voin todis­taa sen?”

   Se lie­nee ongel­ma täl­lä het­kel­lä eikä ehdo­te­tun muu­tok­sen jäl­keen. Jat­kos­sa sit­ten oli­si sama kuin käräh­täi­si työ­pai­kan alko­ho­li­tes­tis­sä eli ainei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na ei saa teh­dä töitä.

   btw itse en aina­kaan pös­syt­te­li­si, mut­ta kek­se­jä saat­tai­sin jos­kus syö­dä. Nyt ren­tou­dun juo­mal­la kal­jaa… se on kyl­lä todel­la huo­no idea ja ehkä sii­hen kek­sit auttaisi.

   1. Et voi kyl­lä onnek­si tul­la tes­ti­po­si­tii­vi­sek­si naa­pu­ri­si kan­na­bik­sen käy­tös­tä” sivusa­vua vahin­gos­sa nuuh­kais­see­na” se vain nyt ei nos­ta pitoi­suuk­sia­si yli tes­tien raja-arvo­jen eikä kel­paa selitykseksi 🙂

  4. Nel­jäs on ilmas­ton­muu­tos. Kan­na­bik­sen tuot­ta­mi­nen on lähes yhtä paha ilmas­tol­le kuin nau­dan­li­han tuotanto.”

   Kiel­to­la­ki on pakot­ta­nut kas­va­tuk­sen pii­loon kei­no­va­lo­jen alle.

  5. FOOBAR sanoo: “Nel­jäs on ilmas­ton­muu­tos. Kan­na­bik­sen tuot­ta­mi­nen on lähes yhtä paha ilmas­tol­le kuin nau­dan­li­han tuotanto.”

   Voi­si­ko joku ava­ta tätä väi­tet­tä vähän enem­män? Miten niin paha ilmastolle?

   Mie­les­tä­ni kan­na­bis on kas­vi ja nau­dan­li­ha on eläin. Niil­lä on mer­kit­tä­vä peri­aat­teel­li­nen ero. Kas­vit kas­va­vat itses­tään aurin­gon­va­los­sa (hamp­pu on ete­läm­mäs­sä tun­net­tu rik­ka­ruo­ho, joka kas­vaa spon­taa­nis­ti pien­ta­reil­la ja jou­to­mail­la), kun taas nau­dan on pak­ko syö­dä kas­ve­ja kas­vaak­seen ja tuot­taak­seen lihaa ja mai­toa. Täs­sä on mer­kit­tä­vä hyötysuhde-ero.

   Sai­si­ko alku­pe­räi­seen FOO­BA­Rin ilo­mas­to­väit­tee­seen siis perusteluja.

 11. Hyvä, mut­ta pari juttua:

  Niko­tii­nin ter­veys­hai­tat sinän­sä, riip­pu­vuut­ta lukuun otta­mat­ta, ovat ilmei­ses­ti pie­niä. Esi­mer­kik­si lää­ke­tut­ki­muk­sis­sa niko­tii­ni­kor­vaus­hoi­to­tuot­teis­ta, tai ruot­sa­lais­ten viran­omais­ten perus­teel­li­sis­sa nuus­ka­tut­ki­muk­sis­sa, ei ole löy­ty­nyt juu­ri mitään. Ongel­ma on tapa jol­la niko­tii­ni toi­mi­te­taan eli­mis­töön eli polt­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti savuk­kei­den, joka taas on erit­täin haitallinen.

  Samoin kan­na­bik­sen koh­dal­la isoim­mat ter­veys­hai­tat syn­ty­ne­vät polt­ta­mi­ses­ta. Aivan hen­gen­vaa­ral­li­nen idea oli
  höy­rys­tää kan­na­bi­söl­jyä, mis­tä seu­ra­si laa­jo­ja keuh­ko­vau­rioi­ta. Sään­te­lyl­lä voi­tai­siin puut­tua näi­hin ongelmiin.

  1. Niko­tii­ni­han on jopa hyödyllistä:

   Nico­ti­ne, the Won­der Drug?

   If dozens of human and ani­mal stu­dies publis­hed over the past six years are bor­ne out by lar­ge cli­nical trials, nico­ti­ne — freed at last of its noxious host, tobacco, and deli­ve­red ins­tead by chewing gum or trans­der­mal patch — may pro­ve to be a weird­ly, impro­bably effec­ti­ve drug for relie­ving or pre­ven­ting a varie­ty of neu­ro­lo­gical disor­ders, inclu­ding Parkinson’s disea­se, mild cog­ni­ti­ve impair­ment (MCI), Tourette’s and schizoph­re­nia. It might even impro­ve atten­tion and focus enough to qua­li­fy as a cog­ni­ti­ve enhancer. And, oh yeah, it’s long been associa­ted with weight loss, with few known safe­ty risks.

   1. Itseä­ni myös ihme­tyt­ti tämä niko­tii­nin asen­teel­li­nen demo­ni­soin­ti. Ahdis­tus­ta ja niko­tii­ni­riip­pu­vuut­ta tut­kit­taes­sa ei ole kyet­ty sel­keäs­ti osoit­ta­maan kausa­li­tee­tin suun­taa. Toi­sin sanoen on viit­tei­tä, että ahdis­tuk­ses­ta ja kes­kit­ty­mis­häi­riöis­tä kär­si­vä ajau­tuu ‘niko­tii­ni­riip­pu­vai­sek­si’, niko­tii­nin tuo­man sel­key­den ja kes­kit­ty­mi­sen vuok­si. Täl­löin niko­tii­ni­riip­pu­vuus oli­si pikem­min­kin psy­ko­lo­gis­ta kuin täy­sin fyy­si­seen meka­nis­miin perus­tu­vaa — ihmi­set tule­vat riip­pu­vai­sek­si kos­ka niko­tii­ni sel­keyt­tää hei­dän pouk­koi­le­vaa ja ahdis­tuk­seen tai­pu­vais­ta psyy­ket­tään. Mut­ta tämä­hän on niin kau­hea asia, var­sin­kin jos suu­ret lää­keyh­tiöt eivät pää­se myy­mään ihmi­sil­le ‘oikei­ta’ lääk­kei­tä joil­la on oikeas­taan pal­jon pahem­pia sivu­vai­ku­tuk­sia kuin nikotiinilla.

 12. Hyvä kir­joi­tus, mut­ta kysyi­sin väit­tees­tä “Tilas­to­jen valos­sa kan­na­bis on huo­mat­ta­vas­ti har­mit­to­mam­pi tuo­te kuin alko­ho­li tai niko­tii­ni.” Olen tör­män­nyt sii­hen aiem­min­kin, ja sil­le on var­mas­ti jokin poh­ja, mut­ta olen päh­käil­lyt, että miten vah­val­la poh­jal­la väi­te on. 

  Jot­ta kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin hait­to­ja voi­tai­siin ver­ra­ta, pitäi­si olla ymmär­tääk­se­ni käsi­tys käyt­tä­jien mää­räs­tä, käy­te­tys­tä huu­mausai­ne­mää­räs­tä ja käyt­tö­ti­hey­des­tä, jot­ta voi­tai­siin saa­da totuu­den­mu­kai­nen käsi­tys hait­to­jen ilmaan­tu­vuu­des­ta. Kuin­ka luo­tet­ta­vaa data on? Tupa­kan ja alko­ho­lin tilas­toin­nis­sa on pal­jon vähem­män vir­he­läh­tei­tä. Toi­sek­si epä­var­muut­ta aiheut­taa käsit­tääk­se­ni sto­kas­ti­set hai­tat, joi­den huo­maa­mi­nen voi olla han­ka­laa, joh­tuen mah­dol­li­ses­ta pit­käs­tä vii­vees­tä, ja sii­tä, ettei ole­tet­ta­vas­ti käy­tös­tä rapor­toi­da spon­taa­nis­ti tai täy­sin luo­tet­ta­vas­ti sai­ras­tu­mi­sen yhtey­des­sä (pelä­tään seu­rauk­sia jos tun­nus­taa). Miten nämä on huo­mioi­tu kun arvoi­daan kan­na­bik­sen vaarallisuutta?

  1. mjoki:“Jotta kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin hait­to­ja voi­tai­siin ver­ra­ta, pitäi­si olla ymmär­tääk­se­ni käsi­tys käyt­tä­jien mää­räs­tä, käy­te­tys­tä huu­mausai­ne­mää­räs­tä ja käyt­tö­ti­hey­des­tä, jot­ta voi­tai­siin saa­da totuu­den­mu­kai­nen käsi­tys hait­to­jen ilmaantuvuudesta”

   Tasan noin. kan­na­biswan­na­bet tois­ta­vat tuo­ta lap­sel­lis­ta väi­tet­tä, johon ei ole ole­mas­sa min­kään val­ta­kun­nan tie­teel­lis­tä pohjaa.

   Kana­daa käy­te­tään mal­lie­si­merk­ki­nä hyväs­tä kan­na­bis­po­li­tii­kas­ta . Siel­lä huu­meen vapaut­ta­mi­nen on luo­nut kah­det rin­nak­kai­set mark­ki­nat , lail­li­set ja lait­to­mat. Lait­to­mien val­mis­ta­jien kyn­nys rikok­seen on madal­tu­nut , kos­ka huu­me on lail­lis­tet­tu. Täs­tä seu­raa väis­tä­mä­tön fak­ta, käyt­tö lisään­tyy. Ja sen muka­na rat­ti­huu­meet, väki­val­lan­teot ja var­kau­det lisääntyvät.

   Oikeus­lai­tos ja lain toi­meen­pa­no­val­ta yli­työl­lis­ty­vät. Lisäk­si kann­bik­sen lail­li­seen mark­ki­noin­tiin inves­toi­neet ilmoit­ta­vat yhtei­ses­ti mil­joo­nien dol­la­rei­den tap­piois­ta, vai oli­ko se mil­jar­dien (hoo­no englan­ti ja kiire )

   Huu­me muut­taa aivo­jen kemial­lis­ta tasa­pai­noa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, ja sii­tä ei ole riit­tä­vää tut­ki­mus­tie­toa. Alko­ho­lin suh­teen tut­ki­mus­ta on aivan eri koko­luo­kas­sa. Hai­tat tun­ne­taan paremmin. 

   Kan­na­bis­ta ei pidä mis­sään tapauk­ses­sa depe­na­li­soi­da. Hoi­toa ‚hoi­toon­pää­syä ja kun­tou­tus­ta pitää kehittää.

   1. Täyt­tä ros­kaa. Mik­si lail­li­nen päih­de työl­lis­täi­si oikeus­lai­tos­ta? Kan­na­bis ei myös­kään lisää ris­kin­ot­toa tai aggressiivisuutta.

   1. Luin nopeas­ti link­kaa­ma­si artik­ke­lin, joka oli kyl­lä kat­ta­va ja vakuut­ta­va, ja on lin­jas­saan minun omien intui­tii­vis­ten käsi­tys­ten kans­sa var­sin hyvin. 

    Kui­ten­kaan en saa­nut käsi­tys­tä sii­tä miten huu­mei­den vaa­ral­li­suus oli vakioi­tu(!); kum­pi on vaa­ral­li­sem­paa jos mil­joo­nas­ta PKS:n asuk­kaas­ta sata­tu­hat­ta saa hai­tan vai jos 644 Päl­kä­ne­läis­tä saa haitan?

   2. mjo­ki mai­nit­si: “Kui­ten­kaan en saa­nut käsi­tys­tä sii­tä miten huu­mei­den vaa­ral­li­suus oli vakioi­tu(!); kum­pi on vaa­ral­li­sem­paa jos mil­joo­nas­ta PKS:n asuk­kaas­ta sata­tu­hat­ta saa hai­tan vai jos 644 Päl­kä­ne­läis­tä saa haitan?”

    Tämä on minus­ta­kin (modi­fioi­tu­na) artik­ke­lin hei­koin koh­ta. Olen­nai­nen vies­ti on, että yksi­löil­le tule­vat hai­tat ovat ver­ran­nol­li­sia muu­al­la­kin, mut­ta yhtei­söl­le koh­dis­tu­vat hai­tat ovat jos­sain mää­rin suh­tees­sa käyt­tö­ja­kau­miin, vaik­ka efek­tiä mitä ilmei­sim­mi­non pyrit­ty mini­moi­maan: “The extent of indi­vi­dual harm is shown by the cri­te­ria lis­ted as to users, whe­reas most cri­te­ria lis­ted as to others take account indi­rect­ly of the num­bers of users.” Tämä selit­tä­nee osin sen, mik­si alko­ho­li on niin pal­jon pahem­pi sosi­aa­li­sil­ta vai­ku­tuk­sil­taan kuin muut kovat päih­teet eli heroii­ni, kräk­ki tai meth. Sosi­aa­lis­ten hait­to­jen poh­jak­si ei myös­kään ollut aivan samaa mää­rää luo­tet­ta­vaa dataa (alko­ho­li pois lukien) kuin yksi­löön koh­dis­tu­van hai­tan esti­moin­nis­sa. Tulok­sel­le antaa kui­ten­kin pai­noa simu­laa­tio, jol­la esti­moi­tiin sitä kuin­ka pal­jon jon­kin päih­teen tie­tyn kri­tee­rin pitäi­si muut­tua tulos­ten muuttumiseksi.

   3. Olem­me luul­ta­vas­ti poh­jim­mil­taan samaa miel­tä asias­ta, että väit­tee­seen liit­tyy pal­jon epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Lähin­nä yri­tän tuo­da esiin kysy­myk­sen voi­daan­ko esit­tää väi­te “kan­na­bis on turvallista/turvallisempaa/vähemmän hait­to­ja aiheut­ta­vaa”, jos meil­lä ei ole kovaa ja luo­tet­ta­vaa dataa asias­ta, vaan enem­män­kin ole­tuk­sia ja estimaatteja.

    Tulok­sel­le antaa kui­ten­kin pai­noa simu­laa­tio, jol­la esti­moi­tiin sitä kuin­ka pal­jon jon­kin päih­teen tie­tyn kri­tee­rin pitäi­si muut­tua tulos­ten muut­tu­mi­sek­si.” Itse en uskal­tai­si vetää kovin vah­vo­ja joh­to­pää­tök­siä simu­loin­tien poh­jal­ta, kos­ka ne ovat hyvin herk­kiä läh­tö­ole­tuk­sil­le, muut­tu­van kri­tee­rin pai­noar­vol­le, ja käy­te­tyn tilas­tol­li­sen mene­tel­män valin­nal­le. Lisäk­si jos las­ke­taan luot­ta­mus­vä­le­jä, niin nii­den kik­kai­lul­la voi­daan saa­da vaik­ka min­kä­lai­sia lopputuloksia.

   4. Alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen hai­tois­ta on sato­jen vuo­sien koke­mus. Kan­nat­ta kat­soa maan rajo­jen ulkopuolelle.

   5. mjo­ki aloit­ti: “jos meil­lä ei ole kovaa ja luo­tet­ta­vaa dataa asias­ta, vaan enem­män­kin ole­tuk­sia ja estimaatteja”

    Artik­ke­li poh­jau­tuu niin koval­le datal­le kuin on mah­dol­lis­ta (ja se on kovaa: riit­tä­vä jouk­ko asian­tun­ti­joi­ta, jot­ka tun­te­vat alan­sa hyvin), jon­ka poh­jal­ta on teh­ty hyvä, sta­bii­li, mal­li. Data ei kos­kaan ole arvo­kas­ta, jos sii­tä ei teh­dä tul­kin­to­ja ja esti­maat­te­ja. Ja empii­ris­tä dataa ei ole mah­dol­lis­ta kos­kaan mal­lit­taa ilman ole­tuk­sia. Mal­lin vah­vuus toki riip­puu ole­tus­ten paik­kaan­sa­pi­tä­vyy­des­tä, mut­ta täs­sä artik­ke­lis­sa nii­tä on vai­kea kri­ti­soi­da vakuut­ta­vas­ti käyt­töpre­va­lens­sin vai­ku­tus­ta lukuu­not­ta­mat­ta. Ja sekin vai­kut­taa vain yhteen tulos­muut­tu­jis­ta: muil­le tuo­tet­tuun har­miin. Ja muu­tok­set sii­nä eivät muu­ta kuvaa toi­sek­si ennen kuin para­met­rit muut­tu­vat paljon. 

    mjo­ki jat­koi: “Itse en uskal­tai­si vetää kovin vah­vo­ja joh­to­pää­tök­siä simu­loin­tien poh­jal­ta, kos­ka ne ovat hyvin herk­kiä lähtöoletuksille”

    Tämä krit­tik­ki osuu har­haan. Simu­laa­tioi­ta on monen­lai­sia ja epäs­ta­bii­lius on har­voin suo­ra­nai­ses­ti simu­laa­tion omi­nai­suus. Se on (pää­osin) mal­lin omi­nai­suus. Artik­ke­lin simu­laa­tion teh­tä­vä oli­kin sik­si var­mis­taa mal­lin sta­bii­lius arvioin­ti­muut­tu­jia varioi­mal­la. Olen­nai­ses­ti simu­laa­tio siis tes­ta­si sitä miten kuvan 3 hajon­ta­ku­vio muut­tui­si, jos yksit­täi­nen arvioin­ti­pa­ra­met­ri oli­si­kin eri kuin mitä esti­maat­ti väit­ti. Vas­taus oli, että ei pal­joa. Mal­li siis ei ollut epästabiili.

    Voim­me siis huo­let­ta väit­tää (että tämän­het­ki­sen vah­van tie­don poh­jal­ta) kan­na­bis on alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi päih­de sekä yksi­löl­le että yhtei­söl­le, mut­ta että lie­vem­piä­kin päih­tei­tä löytyy.

   6. Ettei jäi­si vää­rää käsi­tys­tä, niin mie­les­tä­ni tabuai­heis­ta pitäi­si pys­tyä kes­kus­te­le­maan asia­poh­jal­ta — aivan kuten tämän kes­kus­te­lun alus­tuk­ses­sa Osmo­kin teki. Huu­me­po­li­tii­kan suun­nan­muu­tok­sel­le on usei­ta­kin jär­ke­viä syi­tä, tois­tai­sek­si par­haan puheen­vuo­ron olen kuul­lut Mil­ton Fried­ma­nil­ta, hän sai minut aikoi­naan poh­ti­maan uudes­taan omaa intui­tioon poh­jau­tu­vaa mie­li­pi­det­tä­ni huu­me­po­li­tii­kas­ta. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta, toi­voi­sin aikuis­ten oikeas­ti saa­va­ni vas­tauk­sen ensim­mäi­ses­sä kom­men­tis­sa­ni esit­tä­mää­ni kysymykseen. 

    Jos ker­ta tilas­tol­li­ses­ti kan­na­bik­sen hai­tat ovat yksi­se­lit­tei­sen vähäi­set, niin että lap­si­kin sen ymmär­tää, ja asia on täy­sin kiis­ta­ton, niin min­kä takia kukaan ei osaa vas­ta­ta lyhyes­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti miten nämä tilas­tol­li­sen tar­kas­te­lun mah­dol­li­set vir­he­läh­teet, otan­ta­har­ha ja niis­tä seu­raa­va vakion­nin puu­te on huo­mioi­tu, ja mil­lä vali­dil­la taval­la ne on selätetty. 

    En esi­tä alko­ho­lin ole­van vaa­rat­to­mam­paa kuin kan­na­bik­sen (tai päin­vas­toin), vaan ihmet­te­len että tie­däm­me­kö todel­la kan­na­bik­sen (ja mui­den päih­tei­den) hai­tat riit­tä­vän hyvin voi­dak­sem­me julis­taa kan­na­bik­sen turvalliseksi.

   7. On kult­tuu­re­ja, jois­sa kan­na­bis­ta on käy­tet­ty vuo­si­sa­to­ja ja on kult­tuu­re­ja, jois­sa alko­ho­lia on käy­tet­ty vuo­si­sa­to­ja. Näi­tä ver­taa­mal­la sa ksi­tyk­sen kum­man­kin haitoista.

   8. mjo­ki: “Jos ker­ta tilas­tol­li­ses­ti kan­na­bik­sen hai­tat ovat yksi­se­lit­tei­sen vähäi­set, niin että lap­si­kin sen ymmär­tää, ja asia on täy­sin kiis­ta­ton, niin min­kä takia kukaan ei osaa vas­ta­ta lyhyes­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti miten nämä tilas­tol­li­sen tar­kas­te­lun mah­dol­li­set vir­he­läh­teet, otan­ta­har­ha ja niis­tä seu­raa­va vakion­nin puu­te on huo­mioi­tu, ja mil­lä vali­dil­la taval­la ne on selätetty. ”

    Mis­tä har­hois­ta ja vir­he­läh­teis­tä tar­kal­leen ottaen puhut? Voi­sit­ko spei­si­fioi­da esi­mer­kik­si artik­ke­li­viit­tauk­sel­la ja tar­kal­la ongel­man kuvauk­sel­la? Pys­tyi­sit­kö myös esti­moi­maan koh­tuul­li­ses­ti havait­se­ma­si ongel­man efek­ti­koon suh­tees­sa ilmiön efek­ti­ko­koon? Sinul­la voi olla hyvä point­ti, mut­ta näin vähäl­lä evi­dens­sil­lä täs­sä on Reviewer 2 ‑syndroo­man tun­tua. Gra­vi­taa­tio­va­kion numee­ris­ta arvoa­kin voi kri­ti­soi­da sii­tä, että sen esti­moin­nis­sa on vir­het­tä. Olen­nais­ta kui­ten­kin on, se mitä suu­ruus­luok­kaa vir­he on ja kuin­ka se (kes­ki­mää­rin) käyttäytyy.

   9. HC-empi­ris­til­le — liit­tyen kysy­myk­seen: “Mis­tä har­hois­ta ja vir­he­läh­teis­tä tar­kal­leen ottaen puhut? jne”.

    Olen jan­kut­ta­nut koko ajan samaa 13.9.2021 13:47 kom­men­tis­sa­ni esit­tä­mää­ni kysy­mys­tä. Olet osal­ta­si vas­tan­nut erit­täin fik­sus­ti. Viit­ta­ma­si kom­ment­ti oli kui­ten­kin osoi­tet­tu Osmol­le, ei sinul­le. Alus­tuk­ses­sa Osmo kir­joit­ti ymmär­tä­vän­sä asi­aa tilas­to­jen valos­sa, mikä herät­ti minus­sa aidon halun kysyä asi­aa jota olen pit­kään ihme­tel­lyt. Myö­hem­mis­sä komen­teis­sa Osmon vas­tauk­set oli­vat enem­män­kin “eri kult­tuu­re­ja — kat­se­le ympä­ril­le­si” tyy­li­siä. Jos luet vuo­da­tuk­se­ni Osmol­le tar­koi­tet­tu­na, niin ymmär­rät pole­mi­soi­van lähes­ty­mi­se­ni var­mas­ti parem­min. Edel­leen­kin oli­sin kiin­nos­tu­nut luke­maan esi­mer­kik­si Osmon uuden alus­tuk­sen, jos­sa hän ker­toi­si mitä tilas­tot ker­to­vat asias­ta ja mitä eri kult­tuu­re­ja hän tarkoittaa.

    HC-empi­ris­til­le jat­koa: olim­me jo yhtä miel­tä sii­tä hait­to­jen vakioin­ti on puut­teel­lis­ta. Sen jäl­kei­ses­sä poh­din­nas­sa on mie­les­tä­ni enem­män­kin kysy­mys, sii­tä miten voi­mak­kai­ta joh­to­pää­tök­siä voi­daan teh­dä link­kaa­ma­si artik­ke­lin poh­jal­ta, ja miten suu­ren epä­var­muu­den mai­nit­tu vakioin­nin puu­te aiheut­taa ja kuin­ka suu­ri vai­ku­tus sil­lä on artik­ke­lis­sa­si esi­tet­tyyn simu­loin­tiin. Esim: sinun mie­les­tä­si “Voim­me siis huo­let­ta väit­tää (että tämän­het­ki­sen vah­van tie­don poh­jal­ta) kan­na­bis on alko­ho­lia hai­tat­to­mam­pi päih­de sekä yksi­löl­le että yhtei­söl­le, mut­ta että lie­vem­piä­kin päih­tei­tä löy­tyy.” Minä voi­sin esit­tää “kan­na­bis on luul­ta­vas­ti vähem­män hai­tal­li­nen päih­de kuin alkoholi”. 

    Lisäk­si luu­len että sinä pai­no­tat enem­män ulko­puo­li­sil­le tule­via hait­to­ja (mis­sä lie­net oikeas­sa) kun taas minä tar­koi­tan enem­män yksilöille/käyttäjille tule­via hait­to­ja (vaik­ka­kin väes­tö­ta­sol­la). Käyt­tä­jäl­le ilmaan­tu­van tai ei-ilmaan­tu­van hai­tan osoit­ta­mi­nen tilas­tol­li­ses­ti on käsit­tääk­se­ni vaikeampaa.

   10. mjo­ki: “Lisäk­si luu­len että sinä pai­no­tat enem­män ulko­puo­li­sil­le tule­via hait­to­ja (mis­sä lie­net oikeas­sa) kun taas minä tar­koi­tan enem­män yksilöille/käyttäjille tule­via hait­to­ja (vaik­ka­kin väes­tö­ta­sol­la). Käyt­tä­jäl­le ilmaan­tu­van tai ei-ilmaan­tu­van hai­tan osoit­ta­mi­nen tilas­tol­li­ses­ti on käsit­tääk­se­ni vaikeampaa.”

    Minun näh­däk­se­ni ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set (joi­ta viit­taa­ma­ni artik­ke­lin raa­din jäse­net ovat) pys­ty­vät esti­moi­maan käyt­tä­jäl­le aiheu­tu­neet hai­tat (sekä fyy­si­set että psyyk­ki­set) sel­väs­ti parem­min kuin hai­tat yhtei­söl­le. Ole­tus toki on, että päih­det­tä käy­te­tään riit­tä­väs­ti, mut­ta sen­kään suh­teen esi­mer­kik­si kan­na­bik­sen (sekä luon­nol­li­sen että syn­teet­ti­sen) hai­tois­ta yksi­löil­le ei jää pal­joa pii­loon, kos­ka esi­mer­kik­si artik­ke­lin koh­de­maas­sa kan­na­bik­sen vuo­sit­tai­nen käyt­tä­jä­mää­rä vas­taa kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan kuta­kuin­kin koko Suo­men aikuis­po­pu­laa­tio­ta. Ja jos kat­sot artik­ke­lin hajon­ta­ku­vio­ta, niin voit havai­ta että jopa yksi­löil­le alko­ho­li on vaa­ral­li­sem­pi kuin kan­na­bis. Ei kovin pal­joa, mut­ta kui­ten­kin riittävästi.

 13. Polii­si näyt­tää ole­van enem­män huo­lis­saan sii­tä, että rikol­li­suus las­kee, kuin sii­tä mikä on tut­ki­mus­ten mukaan ollut jär­ke­vää ympä­ri maa­il­maa. Pait­si että kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin yhteis­kun­nal­lis­ta hait­taa ei voi ver­ra­ta miten­kään kes­ke­nään alko­ho­lin aiheut­taes­sa mil­joo­na­ker­tai­ses­ti ter­vey­del­lis­tä ja sosi­aa­lis­ta hait­taa koko per­hee­seen, niin aivan äimä­nä saa seu­ra­ta miten polii­ti­kot ja polii­sit kai­kin kei­noin halua­vat pitää jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den tulo­vir­rat tul­va-asteel­la. On ihan hul­lua, että kun polii­tik­ko ilmoit­taa halua­van­sa vii­nit ruo­ka­kaup­poi­hin, niin hän­tä kii­tel­lään ja kan­nus­te­taan, mut­ta sit­ten muu­ta­ma kas­vi, joi­ta jos­sain Barce­lo­nas­sa kas­va­te­taan ihan part­sil­la, saa toi­mit­ta­jat­kin, joil­la luul­ta­vas­ti dar­ra ja alka­va mak­sa­kir­roo­si, vaa­ti­maan van­ki­la­tuo­mioi­ta nii­den vapaut­ta­mis­ta ehdot­ta­neil­le. Alko­ho­lis­ti rie­huu kän­nis­sä ja hak­kaa per­heen­sä, mut­ta on sil­ti joten­kin hyväk­sy­tym­pi kuin se joka kat­soo soh­val­la telk­ka­ria pie­nes­sä pil­ves­sä. Hive­nen herää kysy­mys sii­tä, että kysees­sä on vain se, että polii­si ja oikeis­to halu­aa ran­gais­ta vihol­li­si­naan pitä­mi­ään hip­pe­jä joi­den näkee edus­ta­van­sa kan­na­bis­ta yhteis­kun­nas­sa ja käyt­tä­vät vain val­taan­sa mie­li­val­tai­seen kiusan­te­koon. Kos­ka mitä muu­ta tämä on, kun har­mit­to­mas­ta käy­tös­tä halu­taan pal­jon kovem­pia ran­gais­tuk­sia kuin kai­kes­ta mitä alko­ho­li saa aikaan. 

  Ja hom­ma jat­kuu sama­na hys­tee­ri­se­nä sekoi­lu­na jos­sa tut­ki­mus hei­te­tään sil­lal­ta ja tuo­daan vain pamp­pua tilal­le, ja joku itäi­sen Euroo­pan mafia nau­raa kip­pu­ras­sa. Ja en tosi­aan usko vih­rei­den kykyyn tuo­da tähän mitään muu­tos­ta, kos­ka vih­rei­den tapa teh­dä poli­tiik­kaa on aiheut­taa kohu ja olla sen jäl­keen aivan hil­jaa median ja mui­den poliit­tis­ten ryh­mien luo­des­sa sisäl­lön aihee­seen ja vih­reät antaa mui­den jopa väit­tää vih­rei­den sano­neen ja halun­neen sitä ja tätä, eikä huhuil­ta kukaan leik­kaa sii­piä. Täl­lai­sia vai­kei­ta aihei­ta pitäi­si ajaa aktii­vi­ses­ti vuo­sia ja haka­ta tie­toa yhteis­kun­taan ja muut­taa mie­li­pi­det­tä hys­tee­ri­ses­tä sekoi­lus­ta koh­ti jär­ke­vää poliit­tis­ta muu­tos­ta. Nyt näi­tä nos­te­taan ker­ran jos­sain kokouk­ses­sa ja saa­daan aikaan idioot­tien esiin­mars­si leh­dis­tös­sä, mut­ta sit­ten se jää sii­hen ja tuhoi­sa, perus­tee­ton ja kai­kin puo­lin kal­lis jär­jet­tö­myys saa täs­sä­kin jatkua.

 14. Lail­lis­ta­mi­nen on tiet­ty jär­ke­vää, mut­ta ei pois­ta kaik­kia ongelmia.
  Kana­das­sa sekä hupi- että lää­ke­käyt­tö ollut sal­lit­tua vuo­des­ta 2018 ja “pimeä” kan­na­bis mak­saa puo­let “lail­li­sen” hinnoista.
  Eli sala­kul­je­te­tul­le tai vero­ja kier­tä­väl­le kamal­le on yhä kysyntää.

  Ottaen huo­mioon Suo­men kus­tan­nuk­set ja apteek­kien hin­nat, sama luul­ta­vas­ti tois­tui­si täällä.

  Ehken seu­raa medi­aa tar­peek­si, mut­ta kau­ka­na ovat ajat, jol­loin jen­kit ihai­li­vat “euroop­pa­lais­ta vapaa­mie­li­syyt­tä”. Käyt­tö ilman resep­tia on mah­dol­lis­ta var­maan yli puo­lel­le Poh­jois-Ame­ri­kan kan­sa­lai­sis­ta ja samaan aikaan kiel­let­tyä KOKO Euroopassa.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_cannabis#/media/File:Map-of-world-medical-cannabis-laws.svg (sini­nen = vapaa käyt­tö, vih­reä = reseptillä)

  1. Kana­das­sa ja Yhdys­val­lois­sa kan­na­bik­sen osto on pro­vins­si ja osa­val­tio sidon­nai­nen . Tämä tar­koit­taa sitä että kan­na­bik­sen osta­jal­la täy­tyy olla osa­val­tion tai pro­vins­sin myön­tä­mä viral­li­nen hen­ki­lö­to­dis­tus jon­ka myön­tää osa­val­tion ja pro­vins­sin viran­omai­set. Esi­mer­kik­si Colo­ra­dos­sa se kos­kee vain Colo­ra­don osa­val­tios­sa vaki­tui­ses­ti asu­via hen­ki­löi­tä. Nii­den osa­val­tioi­den ihmi­set jois­sa kan­na­bis ei ole lail­lis­tet­tu eivät voi ostaa Colo­ra­dos­ta kan­na­bis­ta. Sama kos­kee Kana­dan pro­vins­se­ja. Ainoa itse­näi­nen val­tio joka on lail­lis­ta­nut kan­na­bik­sen myös ulko­maa­lai­siin on Uru­guay. Uru­guays­sa myy­dään ulko­maa­lai­sil­le rajan­yli­tys­pai­kois­sa kan­na­bis todis­tus joka on mak­sul­li­nen jol­la voi ostaa maas­sa oles­ke­lun aika­na kan­na­bis­ta. Todis­tuk­ses­sa on vii­mei­nen osto­päi­vä­mää­rät jne.

  2. Onhan vii­nan sala­kul­je­tus edel­leen ilmiö­nä myös Suo­mes­sa ole­mas­sa vaik­ka kiel­to­la­ki kumot­tiin jo 1932 ja kes­kio­lut vapau­tet­tiin 1969 ruo­ka­kau­poi­hin. EU/ETA:ssa on tava­roi­den vapaa­lii­ku­vuus joten vii­nan myyn­tiä on vai­kea kont­rol­li­da kos­ka Viros­ta voi hakea paket­ti­au­tol­li­sen vii­naa ilman tullitarkistusta

   1. Alko­ho­li­juo­mien mat­kus­ta­ja­tuon­ti on käy­tän­nös­sä kor­vau­tu­mas­sa nii­den tilaa­mi­sel­la ulko­mai­sis­ta net­ti­kau­pois­ta. Kos­ka lain­sää­dän­tö on alko­ho­lin net­ti­ti­laa­mi­sen osal­ta epä­sel­vää ja oikeus­jut­tu­ja on kes­ken asian tii­moil­ta niin sii­tä on tul­lut erään­lai­nen kan­san­hu­vi jois­sa­kin pii­reis­sä tila­ta laa­tik­ko­kau­pal­la vii­nak­sia ulko­mail­ta. Ne jot­ka omal­la nimel­lään tun­nus­ta­vat har­ras­ta­van­sa sitä väit­tä­vät että se joh­tuu sik­si että noi­ta “har­vi­nai­sia vuo­si­ker­ta­vii­ne­jä” ei sai­si Alkos­ta, mut­ta net­ti­ti­laus­har­ras­tuk­sen tar­koi­tus on kyl­lä kaa­taa Alkon mono­po­li ja saa­da koko alko­ho­li­ve­ro kumottua.

  3. Euroo­pan muu­tok­set ovat olleet pit­kään hitaam­pia kuin poh­jois-ame­ri­kas­sa. Euroo­pas­sa on sil­ti mon­ta maa­ta mis­sä kan­na­bik­sen käyt­tö on niin defac­to lail­lis­ta, ettei eroa oike­aan lail­lis­ta­mi­seen juu­ri huo­mai­si. Tähän kuu­lu­vat Espan­jan lail­li­set kan­na­bisklu­bit, jos­ta voit ostaa kan­na­bis­ta, aivan lail­li­ses­ti, ja käyt­tää sen koto­na­si yksi­tyis­ti­lois­sa. Hol­lan­ti on tie­ten­kin van­hin kan­na­bik­sen sal­li­vis­ta mais­ta, vaik­ka siel­lä­kin tuo­tan­to on lai­ton­ta, tai har­maa­ta, aluet­ta on käyt­tä­mi­nen sal­lit­tua ja sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tyä. Ber­lii­ni, Ham­pu­ri, Nordr­hein-West­fa­le­nin isot kau­pun­git sak­sas­sa ovat niin sal­li­via käy­tän­nön tasol­la, ettei eroa lail­li­seen kovin pal­jon huo­maa. Kan­na­bik­sen osta­mi­seen ei vain ole kivi­jal­ka­liik­kei­tä vaan pitää käy­dä siel­lä­kin rau­ta­tie­a­se­man tai eri­lais­ten gan­ja­baa­rien kaut­ta. Tse­kit ovat myös por­tu­ga­lin ohel­la dekri­mi­na­li­soi­neet oman käy­tön ja pie­ni­muo­toi­sen kas­va­tuk­sen. Kris­tia­nias­sa Köö­pen­ha­mi­nas­sa on myös vapaa käyt­tö ja kau­pan­käyn­ti. Näis­sä pai­kois­sa lail­lis­ta­mi­nen on mel­ko pie­ni askel käy­tän­nön tasol­la, vaik­ka­kin tie­tys­ti poli­tii­kas­sa ja laki­kie­mu­roi­den tasol­la se on edel­leen iso askel.

   1. Kris­tia­nian vapaa­kau­pun­ki ei kuu­lu juri­dil­li­ses­ti Köö­pen­ha­mi­nan alu­ee­seen. Joten Kris­tia­nias­sa tämä on kan­na­bik­sen osto ja myyn­ti on juu­ri tämän takia sal­lit­tua. Tans­kas­sa kyl­lä on jat­ku­va kes­kus­te­lu sii­tä että pitäi­si­kö Kris­tia­nia koko­naan sul­kea (joh­tuen sii­tä että sen alu­eel­la on huu­me­kaup­paa johon viran­omai­set eivät voi juri­dil­li­ses­ti puut­tua kos­ka Kris­tia­nia ei ole kun­ta) ja muut­taa asui­na­lu­eek­si osa­na Köö­pen­ha­mi­nan kun­taan johon se ei täl­lä het­kel­lä kuulu.

 15. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008259959.html

  Jutus­sa kysy­tään mm. miten kan­na­bik­sen käyt­tä­mi­nen ja sen ongel­mat vähe­ni­si­vät, jos hal­li­tus­puo­lue on nyt sitä miel­tä että se on vaa­ra­ton ja sik­si­kin lail­lis­tet­ta­va huu­me. Tämä­hän vain kan­nus­taa nuo­ria kokeilemaan. 

  Tie­dok­si. Tänään pel­kän työ­paik­ka­kes­kus­te­lun perus­teel­la eili­nen pää­tös syn­nyt­ti noin kah­dek­san hen­gen otok­ses­sa aina­kin muu­ta­man nyt enti­sen vih­rei­tä äänes­tä­vän kan­nat­ta­jan. Luu­len että otok­sen nel­jäs jäi.

  1. Ois­pa enem­män puo­luei­ta, jot­ka vetäi­si­vät ihan puh­taas­ti ideo­lo­gi­ses­ti tieteisiin/arvoihin perus­taen ja pas­kat välit­täen sii­tä, että jät­tää­kö joku mora­lis­ti tai muu mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja äänes­tä­mät­tä. Poli­tiik­ka oli­si parem­paa kuin tämä nykyi­nen kyy­ni­nen val­ta­tais­te­lu suo­sios­ta ja hil­lo­tol­pis­ta, jos­sa tee­te­tään äänes­tä­jä­tut­ki­muk­sia ja ana­ly­soi­daan, että pitäi­si­kö olla per­sum­pi vai libe­raa­lim­pi lisä-ääniä saadakseen.

   Maa­lais­ko­koo­mus on tämän kan­na­bis­kes­kus­te­lun yhtey­des­sä taas muis­tut­ta­nut, mik­si kou­lu­te­tun ja libe­raa­lin kau­pun­ki­lai­sen ei kan­na­ta hei­hin uhra­ta. Yksi otto­me­ri ei ant­ti­häk­käs­ten kes­kel­lä kesää tee.

   1. Kokoo­mus on kyl­lä teh­nyt puo­lu­ee­na aloit­teen Alkon mono­po­lin pur­ka­mi­ses­ta jon­ka taka­na on ollut muun muas­sa aktii­vi­ses­ti kan­san­edus­ta­ja Sinu­he Wal­lin­hei­mo. Joten kyl­lä Kokoo­muk­ses­sa on halua pur­kaa esi­mer­kik­si osit­tain Alkon mono­po­li ja siir­tää esi­mer­kik­si vii­nit ruo­ka­kaup­paan. Täl­lä siir­rol­la on Kokoo­muk­ses­sa laa­ja­kin tuki. 

    Kan­na­bik­sen siir­tä­mi­nen Alkoon oli­si saman­lai­nen toi­men­pi­de kuin vii­nan myyn­nin säi­lyt­tä­mi­nen Alkos­sa. Eihän vii­naa sal­li­ta ostaa ilman hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta Alkos­ta! Alko­ho­lis­mi on kyl­lä Suo­mes­sa ollut ongel­ma jota on yri­tet­ty kont­rol­loi­da eri­lai­sil­la viran­omais­ten toi­men­pi­teil­lä ja sosi­aa­li ja ter­vey­den alan hen­ki­lö­kun­nan mie­tin­nöil­lä. Mut­ta eipä se ole vähen­ty­nyt . Parem­pi vaih­toeh­to on siir­tää vii­nit ruo­ka­kaup­paan ja jät­tää kovat vii­nat Alkoon. Sii­nä samal­la voi­si teh­dä esi­mer­kik­si jois­sain Alkois­sa kokei­lu mie­les­sä kan­na­bik­sen koh­dal­la. Ikä­ra­ja ja gram­ma raja sisään lain­sää­dän­töön joten se on näin ollen vain tek­ni­nen asia.

  2. Ei nuo­ri­so kyse­le hal­li­tus­puo­lu­eel­ta mikä on kivaa. Pikem­min­kin van­ho­jen setien ja tätien arvos­ta­mat asiat on noloja.

 16. Eikös pitäi­si Alkon sijas­ta antaa jake­lu Veik­kauk­sel­le. Lot­toa se on, kenel­le kehit­tyy kan­na­bik­sen naut­ti­mi­ses­ta skitsofrenia.

 17. En kyl­lä voi äänes­tää mois­ta huu­me­puo­luet­ta. Hamp­pu­vih­reät, viis luonnosta

 18. Media­temp­pu koko pää­tös. Vih­rei­den establis­ment­ti jat­kos­sa vai­ke­nee asian. Lisäk­si sisäi­siä jän­nit­tei­tä saa­tiin hiu­kan puret­tua. Muis­tel­laan­pa kuin­ka jäi unho­laan Kokoo­muk­sen (edel­leen kai voi­mas­sa ole­va) puo­lue­ko­kous­pää­tös PAKKORUOTSIN lopet­ta­mi­ses­ta. Vaik­ka sil­le hur­rat­tiin toi­sin kuin tälle.

 19. Kan­na­bis on vaa­ral­lis­ta alai­käi­sil­le. Huu­me­kaup­pi­aat eivät kun­nioi­ta mitään ikä­ra­jo­ja. Alkos­ta sitä ei myy­täi­si alai­käi­sil­le. Toki sitä valui­si myös alai­käi­sil­le niin kuin valuu olut­ta­kin, mut­ta vähem­män kuin nyt.”

  Perus­tuen mihin? Kuu­los­taa täy­sin usko­mat­to­mal­ta. Huu­mei­siin jäi­si tie­ten­kin lai­ton kaup­pa lait­to­man rin­nal­le, kuten nyky­ään on alko­ho­lin ja tupa­kan kans­sa asian lai­ta. Eri­tyi­ses­ti Suo­mes­sa noin on, kos­ka Viros­ta ja Venä­jäl­tä saa myy­tä­vää halvalla.

  Näis­sä asiois­sa on täy­sin itses­tään sel­vää, kuten Osmo täs­sä­kin kir­joi­tuk­ses­sa. Tar­koi­tuk­se­na ei ole mis­sään muo­toa pysyä fak­tois­sa, vaan kuset­taa mene­mään omien ja puo­lue­to­ve­rien palk­kio­vir­ko­jen sekä eri­tyyp­pis­ten tukiais­ten kiil­to sil­mis­sä. Sik­si Suo­mi on ollut jo todel­la pit­kään rajus­sa ala­mäes­sä. Aivo­pie­ru­tus­a­ja­tuk­set riit­tä­vät, kun kun­nol­lis­ten aja­tus­ten tuot­ta­mi­nen vaa­ti­si edes muu­ta­man minuu­tin aikaa.

 20. O.S:“Kannabiksen käyt­tä­jät eivät ole nar­ko­maa­ne­ja, sil­lä kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri) riip­pu­vuut­ta. He eivät siis tee ryös­tö­jä sadak­seen päi­vän annok­sen­sa niin kuin huu­me­riip­pu­vai­set tekevät.”

  Kyl­lä kan­na­bis aiheut­taa riip­pu­vuut­ta. Sitä on kol­men­lais­ta, fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta. En avaa käsit­tei­tä enem­pää, kos­ka jokai­nen tie­tää nämä faktat. 

  Kan­na­bis­myön­teis­ten mutuun perus­tu­vat argu­men­tit ovat todel­la ärsyt­tä­viä . Yhtä sel­lais­ta tois­te­li Atte Har­jan­ne YLE:n ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa. ” Nyky­mal­li ei toimi”.

  Väi­te ei perus­tu min­kään­nä­köi­seen tie­teel­li­seen näyt­töön. Näyt­töä ei ole se, että käyt­tö on lisään­ty­nyt ja niin ja niin mon­ta pro­sent­tia halu­aa dekri­mi­na­li­soin­tia. Tie­teel­li­nen näyt­tö vaa­ti­si koea­se­tel­man, jos­sa oli­si ver­tai­lus­sa nyky­mal­li ja dekri­mi­na­li­saa­tio­mal­li. Koe­ai­ka pitäi­si olla kym­men­kun­ta vuot­ta. Lisäk­si pitäi­si huo­mioi­da yhteis­kun­nas­sa tapah­tu­vat muu­tok­set. Esim. kan­na­bis­myön­tei­sen kult­tuu­rin vai­ku­tuk­set nuoriin.

  Nyt vain ole­te­taan, että vapaut­ta­mi­nen oli­si käyt­töä vähen­tä­vä toi­mi. Tosin THL:n ns. asian­tun­ti­ja ei ole lain­kaan kiin­nos­tu­nut käy­tön vähen­tä­mi­ses­tä, ainoas­taan kan­na­bik­sen käyt­tä­jis­tä. Muut kan­sa­lai­set sel­vit­köön par­han­sa mukaan muut­tu­vas­sa tilanteessa.

  1. Eemil loi­he lausu­maan: “Väi­te ei perus­tu min­kään­nä­köi­seen tie­teel­li­seen näyt­töön. Näyt­töä ei ole se, että käyt­tö on lisään­ty­nyt ja niin ja niin mon­ta pro­sent­tia halu­aa dekri­mi­na­li­soin­tia. Tie­teel­li­nen näyt­tö vaa­ti­si koea­se­tel­man, jos­sa oli­si ver­tai­lus­sa nyky­mal­li ja dekri­mi­na­li­saa­tio­mal­li. Koe­ai­ka pitäi­si olla kym­men­kun­ta vuot­ta. Lisäk­si pitäi­si huo­mioi­da yhteis­kun­nas­sa tapah­tu­vat muu­tok­set. Esim. kan­na­bis­myön­tei­sen kult­tuu­rin vai­ku­tuk­set nuoriin.”

   Tämä on vähän has­sua: pitäi­si siis kokeil­la dekri­mi­na­li­soin­tia ensin ennen kuin kokeil­laan dekri­mi­na­li­soin­tia, jot­ta tie­de­tään mitä seu­raa sii­tä että kokei­lee, mut­ta kokeil­la ei saa. Se, että kiel­to­la­ki ei ole toi­mi­nut, tie­de­tään sii­tä että kiel­to­lain tavoit­teet eivät ole toteu­tu­neet ollenkaan.

   1. Juu­ri näin, tuos­sa kon­kre­ti­soi­tuu kan­na­bik­sen vapaut­ta­jien mie­le­tön ihmis­koe. Hypä­tään täy­sin tun­te­mat­to­maan veteen pää edel­lä ja kat­so­taan miten käy. Hal­vaan­tuu­ko hyp­pää­jä kau­las­ta alas­päin osues­saan pää edel­lä kiveen.

    Täs­tä juu­ri on kysy­mys kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­nis­sa. Pie­nen ongel­ma­käyt­tä­jä­ryh­män hoi­toon­pää­syn muka hel­pot­ta­mi­sek­si uhra­taan koko yhteis­kun­nan turvallisuus. 

    On se ihme ja kum­ma, kun THL:n ns. asian­tun­ti­ja väit­tää rikol­li­sen lei­man pelon estä­vän hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sen. Kan­na­bik­sen käyt­tä­jät taa­sen todis­ta­vat kirk­kain sil­min, ettei käyt­tä­mi­nen ole mikään ongel­ma. He eivät halua hoi­toon, kos­ka heil­lä ei ole ongelmaa.

    Kun hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen on ilmi­sel­vän ongel­man vuok­si tar­peel­lis­ta, niin sil­loin ollaan rikol­li­sen kier­teen sisäl­lä jo niin tiu­kas­ti, ettei hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen lei­maa enää yhtään enem­pää. Omai­suus­ri­kok­set , huu­me­ra­tit ja väki­val­lan­teot ovat lei­man­neet yksi­lön jo vahvasti. 

    Hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen sitä vas­toin häi­vyt­tää rikol­li­suu­den stigmaa.

   2. Se, että kiel­to­la­ki ei ole toi­mi­nut, tie­de­tään sii­tä että kiel­to­lain tavoit­teet eivät ole toteu­tu­neet ollenkaan.

    Et ymmär­tä­nyt point­tia. Kiel­to­la­ki on toi­mi­nut pal­jon parem­min vähen­tä­mi­ses­sä , kuin jos kan­na­bis oli­si dekri­mi­na­li­soi­tu. Kuten Häk­kä­nen sanoi, kai­ke­nas­tei­nen vapaut­ta­mi­nen oli­si sig­naa­li lisään­ty­väl­le käytölle.

    Exel­tau­luk­ko ‑ihmi­set luu­le­vat , että täs­sä tapauk­ses­sa kiel­to­lain tuli­si estää käyt­tö koko­naan. Elä­väs­sä elä­mäs­sä ei ole ole­mas­sa mustavalkotäydellisyyttä. 

    Mut­ta pom­min­var­maa on käy­tön lisään­ty­mi­nen dekri­mi­na­li­soin­nin seu­rauk­se­na. Kiel­to­la­ki hidas­taa kas­vua , vapaut­ta­mi­nen kiih­dyt­tää kasvua.

    Hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sen ongel­ma tulee rat­kais­ta ter­veys­po­li­tii­kan keinoin.

   3. Eemil väit­ti: “Exel­tau­luk­ko ‑ihmi­set luu­le­vat , että täs­sä tapauk­ses­sa kiel­to­lain tuli­si estää käyt­tö koko­naan. Elä­väs­sä elä­mäs­sä ei ole ole­mas­sa mustavalkotäydellisyyttä.”

    Minus­ta ei kan­nat­tai­si väit­tää vas­ta­puo­len ole­van miel­tä, jota se ei ole. Täm­möi­nen kes­kus­te­lu ei ole hedel­mäl­lis­tä. Olen­nai­ses­ti kiel­to­la­ki­po­li­tii­kan tavoi­te 70-luvul­ta läh­tien on ollut vähen­tää huu­mei­den käyt­töä pit­käl­lä täh­täi­mel­lä (polii­tik­ko­jen lausu­mia­han toki löy­tyy, mut­ta pide­tään nii­tä polii­tik­ko­jen lausu­mi­na). Esi­merk­ki­nä täs­tä esi­mer­kik­si Yhdys­val­tain hal­li­tuk­sen tavoi­te 1989: “The hig­hest prio­ri­ty of our drug policy must be a stub­born deter­mi­na­tion furt­her to reduce the ove­rall level of drug use nationwide…”

    Onko huu­mei­den käyt­tö vähen­ty­nyt? Onko tavoit­tei­ta saa­vu­tet­tu? Ei ole (edes sana furt­her ei ole virk­kees­sä tot­ta). Kiel­to­la­ki on epä­on­nis­tu­nut tavoit­teis­saan. Pal­jon­ko epä­on­nis­tu­mi­ses­ta on mak­set­tu? Jär­kyt­tä­väs­ti ja monel­la tapaa. Tar­vi­taan siis uusi lähes­ty­mis­ta­pa. Mut­ta tämän lähes­ty­mis­ta­van ei pidä kos­kea yksi­no­maan kannabista.

  2. Eemil jat­koi: “Et ymmär­tä­nyt point­tia. Kiel­to­la­ki on toi­mi­nut pal­jon parem­min vähen­tä­mi­ses­sä , kuin jos kan­na­bis oli­si dekri­mi­na­li­soi­tu. Kuten Häk­kä­nen sanoi, kai­ke­nas­tei­nen vapaut­ta­mi­nen oli­si sig­naa­li lisään­ty­väl­le käytölle.

   Exel­tau­luk­ko ‑ihmi­set luu­le­vat , että täs­sä tapauk­ses­sa kiel­to­lain tuli­si estää käyt­tö koko­naan. Elä­väs­sä elä­mäs­sä ei ole ole­mas­sa mustavalkotäydellisyyttä.”

   Hmm. Ensin sanoit, että ei tie­de­tä onko dekri­mi­na­li­saa­tio parem­pi kuin kiel­tä­mi­nen, kos­ka ei ole teh­ty tie­teel­lis­tä tes­tiä. Nyt väi­tät, että kiel­to­la­ki on parem­pi. On var­mas­ti muka­vaa olla kah­ta eri miel­tä yhtä­ai­kaa, mut­ta kovin hedel­mäl­lis­tä kes­kus­te­lua se ei tuota.

   Loo­gi­nen Excel-tau­lu­koi­ja on aina parem­pi kuin epä­loo­gi­nen fän­syi­li­jä vaik­ka työ­ka­lu jos­kus vähän kan­kea olisikin.

 21. Kan­na­bis ei ole har­mi­ton aine, se aiheut­taa tie­tyis­sä ihmi­sis­sä väki­val­tai­sia psy­koo­se­ja. Tie­dän ihmi­siä, jot­ka polt­ti­vat “kant­sua” ja tap­poi­vat ihmi­sen raa’as­ti sen alaisena. 

  Kan­na­tan sil­ti kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. On hyvä, että ihmi­set saa lisää kei­no­ja päih­dyt­tää itseään.

 22. Hyvin mie­len­kiin­toi­nen kir­joi­tus ja perus­tel­tu näkö­kul­ma, kii­tos jär­jen äänestä. 

  Uskon huo­man­nee­ni tuos­ta yksit­täi­sen asia­vir­heen: Tar­kis­tin tilas­tot tuol­ta ajan­koh­dal­ta 2000–2002, ja huu­me­kuo­le­mis­sa ei näy niin isoa not­kah­dus­ta kuin kir­joi­tuk­sen mukaan, (200->30), eikä noin alhais­ta vuo­tuis­ten huu­me­kuo­le­mien mää­rää löy­dy itsea­sias­sa mil­tään vuodelta.

  Riip­puen käy­te­tys­tä mit­ta­ris­ta, vuo­sien 2000–2002 kehi­tys oli huu­me­myr­ky­tyk­sis­sä 96->66 (Oikeus­tok­si­ko­lo­gia, THL) ja jos käy­te­tään Tilas­to­kes­kuk­sen kuo­lin­syy­re­kis­te­riä 134->97. Oikein posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä kyl­lä, mut­ta suu­ruus­luo­kal­taan ‑30% tuon aivan usko­mat­to­man hyvän ‑85% sijas­ta eli aika eri suu­ruus­luo­kan tulos. Tuo oli­si­kin niin mah­ta­va paran­nus, että sii­tä tul­tai­siin otta­maan oppia ympä­ri maa­il­maa, kun nyky­ti­lan­ne on vali­tet­ta­vas­ti todel­li­suu­des­sa edel­leen se, että meil­lä on poik­keuk­sel­li­sen kor­kea huu­me­kuol­lei­suus euroop­pa­lai­sek­si maak­si edelleen.

  1. Jos jotain kiin­nos­taa, käy­tin itse tätä läh­tee­nä lukemille:

   San­na Rön­kä 2018:
   Huu­mei­den käyt­tä­jien kuo­le­mat Suo­mes­sa : Moni­me­ne­tel­mäi­nen tut­ki­mus lääk­keel­lis­ty­mi­sen, sosi­aa­li­sen huo­no-osai­suu­den ja huu­mei­den käyt­tö­kon­teks­tien näkökulmasta
   http://urn.fi/URN:ISBN:978–951-51–3370‑0

 23. Tuo nimi­merk­ki-Erkin sel­vit­tä­mä heit­to luvuis­sa on erit­täin tär­keä ja myös osoi­tus sii­tä, että blo­gis­sa esi­tet­tyi­hin tie­toi­hin tulee suh­tau­tua varauksella.

 24. Erin­omai­nen kir­joi­tus, kii­tok­sia. Huu­me­kaup­pa hyö­dyn­tää rikol­li­sia ja ran­gais­tuk­set iske­vät pahi­ten jo muu­ten­kin syr­jäy­ty­mee­seen ongel­ma­käyt­tä­jien joukkoon.

  1. Palau­tan mie­leen erään puheen­vuo­ron asias­ta vuo­del­ta 1971 kun kan­na­bik­sen kri­mi­na­li­soin­ti oli esil­lä. Muis­tin­va­rai­nen lai­naus, asia­si­säl­lön pitäi­si olla oikein:

   ”Minä olen nyt kuun­nel­lut asias­ta esi­tet­ty­jä näkö­koh­tia ja kovas­ti miet­ti­nyt sitä. Eihän se kan­na­bis mikään vält­tä­mät­tö­myys eikä hyvä asia ole. Muta ei niin kau­hean paha­kaan. Toi­mi­taan kuten alko­ho­lin kans­sa. Teh­dään sii­tä val­tion mono­po­li, niin hyö­ty täs­tä inhi­mil­li­ses­tä heik­kou­des­ta tulee koko yhteis­kun­nan hyväksi.”

   Kuka tämä huu­me­kult­tuu­rin edis­tä­jä oikein oli? Suo­men Sosia­li­de­mo­kraa­tin ark­ki­tan­ne­ri­lai­nen pai­koit­si­ja Simp­pa eli Simo Juntunen.

 25. Itseä­ni huo­let­taa polii­sin jul­ki­nen kom­men­toin­ti käyt­tö­ran­gais­tuk­sen pois­ta­mi­seen liit­tyen: ”Jos kan­na­bis tuli­si lail­li­sek­si, monen­lais­ta muu­ta omai­suus­ri­kol­li­suut­ta jäi­si pii­loon, Jari Kin­nu­nen väittää.”

  Onko siis tosi­aan näin, että ilman käyt­tä­jiä jah­taa­mal­la, polii­si ei itse osaa enää sel­vit­tää rikok­sia? Oli­sin jok­seen­kin huo­lis­sa­ni täs­tä kommentoinnista.

  1. Kyl­lä­hän tuo kiel­tä­mät­tä vai­kut­taa sil­tä, että polii­si pitäi­si kan­na­bik­sen mie­lel­lään lait­to­ma­na ihan vaan sik­si, että sen veruk­keel­la voi teh­dä lähes mie­li­val­tai­sia kotiet­sin­tö­jä min­ne tahansa.

  2. Juu­ri­kin näin, ja Kin­nu­nen on pahim­mas­ta pääs­tä. Mies käyt­tää kan­na­bis­ta kep­pi­he­vo­se­na kotiet­sin­töi­hin ja kor­ke­aa ase­maan­sa ja jul­ki­suut­ta pelon liet­so­mi­seen. Kas, sii­nä­hän tuli­kin polii­sin “kan­na­bis­stra­te­gia” tiivistettynä.

 26. Voi­ko pös­sys­sä teh­dä töi­tä? Vaik­ka Sairaanhoitaja?

  Miten tämä Hasan poly­gon suh­teu­te­taan tupakkaan? 

  Onko EU:ssa vapaa liik­ku­vuus ja saan­ko tila­ta Hol­lan­nis­ta? Mat­kus­ta­ja­mas­han­tuon­ti sallittaneen? 

  Mites has­sik­sen lau­kai­se­mat psy­koo­sit — varoi­te­taan­ko? Joo en tai­da enää vali­ta hapun­vih­re­ää huumepuoluetta.

  1. Hol­lan­nis­ta ei voi tila­ta kan­na­bis­ta tai mui­ta huu­mei­ta maan rajo­jen ulko­puo­lel­le mui­hin EU/ETA mai­hin. Hol­lan­nis­sa ei voi ulko­maa­lai­set vapaas­ti ostaa huu­mei­ta. Eril­li­nen lupa on Hol­lan­nis­sa han­kit­ta­va tähän käyt­tö tar­koi­tuk­seen. Por­tu­ga­lis­sa tilan­ne on toi­nen. Siel­lä käyt­tö on vapaam­paa kuin Hol­lan­nis­sa. Syy mik­si Hol­lan­nis­sa on näin rajat­tu huu­mei­den osto vain Hol­lan­nis­sa asu­vil­le on se että siel­lä on halut­tu pit­kään vält­tää huu­me turis­mia eten­kin Sak­sas­ta. Vaik­ka EU/ETA mai­den välil­lä on tava­roi­den vapaa­liik­ku­vuus on se rajat­tu pois esi­mer­kik­si huu­mei­den ja tulia­sei­den koh­dal­la. Alko­ho­li ja tupak­ka ovat asia erik­seen kos­ka ne ovat lail­lis­tet­tu kai­kis­sa EU/ETA maissa

  2. Ver­tai­lun vuok­si, ei sai­raan­hoi­ta­ja voi oikein kän­nis­sä­kään töi­hin tul­la. Tai jos tulee, ei sitä hyväl­lä­kään kat­so­ta. Kyl­lä ryyp­pää­mi­nen­kin aiheut­taa har­ho­ja ja mie­len­ter­vey­son­gel­mia. Mer­kit­tä­vä osa väki­val­ta­ri­kok­sis­ta­kin teh­dään nime­no­maan humalassa.

 27. Hul­lua­han täs­tä on jau­haa. Kun puh­das­mie­li­set eivät iki­nä myön­nä käy­tän­nös­sä nime­no­maan pön­kit­tä­vän­sä lait­to­man möm­mö­bis­nek­sen ase­maa ja kaik­kea mikä sii­tä seuraa. 

  Puh­das­mie­li­set tau­kit – nii­tä löy­tyy kaik­kien kent­tien kai­kil­ta lai­doil­ta – tar­vit­se­vat vihol­li­sen. Tar­vit­se­vat, jot­ta voi­si­vat pei­lin ääres­sä sanoa: niin mut­ta kun nuo. 

  Voi­si­ko­han nyt ongel­man kier­tää kiel­tä­mäl­lä “luo­kit­te­le­mat­to­mat möm­möt” perus­tus­lais­sa, kun samal­la sal­lit­tai­siin ehtool­lis­ham­pun tms. käyt­tö hen­gel­li­ses­sä tarkoituksessa? 

  Ehtool­lis­möm­mö­re­kis­te­riin hyväk­syt­täi­siin vain puh­das kama, jon­ka val­mis­tus­ta voi­daan val­voa ja verot­taa ja jon­ka myyn­ti­ket­juis­ta rikol­li­set väli­kä­det pys­ty­tään pitä­mään poissa. 

  Hen­gel­li­set tar­koi­tus­pe­rät voi­tai­siin kat­soa ole­tusar­voi­sik­si, mut­ta esim. lail­li­sen tuot­teen käyt­tö lait­to­man pii­lo­mark­ki­noin­nis­sa / sisään­heit­to-kou­ku­tuk­ses­sa oli­si hyväk­syn­nän este.

 28. minus­ta tämä Vih­rei­den kan­na­bis­pää­tös oli type­rä ja iso vir­he myös ter­vey­del­li­sel­tä näkökulmalta.

  On kiis­ta­ton fak­ta ja todek­si osoi­tet­tu käy­tän­nös­sä ja tie­teel­li­ses­ti, että kan­na­bik­sen käyt­tö edis­tää skit­so­fre­nian syn­ty­mis­tä — eri­tyi­ses­ti nuo­ril­la. Toden­nä­köi­ses­ti kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­nen vain lisäi­si kan­na­bik­sen käyt­töä, kun se ei enää oli­si ran­gais­ta­va teko.

  Juu Kana­das­sa, Hol­lan­nis­sa ja USAs­sa (Colo­ra­doss­sa) on vapau­tet­tu lakia kan­na­bik­sen osal­ta, mut­ta mitään posi­tii­vi­sia tulok­sia niil­tä ei ole vie­lä saa­tu. Joten sii­hen on tur­ha vedo­ta — muka edis­tyk­sel­li­si­nä val­tioi­na, jois­sa huu­meon­gel­ma tun­ne­tus­ti suuri.

  Ja on jopa nai­via kuvi­tel­la ja usko­tel­la, että näin rikol­li­nen kan­na­bik­sen myyn­ti vähe­ni­si, kun se siir­ret­täi­siin Alkoon. Huu­me­ri­kol­li­suus on niin val­ta­va bis­nes, että joku suo­ma­lai­nen Alko ei sitä Suo­mes­sa saa pie­ne­ne­mään mihin­kään. Toden­nä­köi­ses­ti huu­me­ri­kol­li­set vain taput­tai­si­vat käsi­ään — “mark­ki­nat kas­voi­vat Suo­mes­sa”. Niin kan­na­bik­ses­tä on sit­ten help­po siir­tyä kovem­piin huu­mausai­nei­siin — tai hou­ku­tel­la sin­ne eri­lais­ten ilmais­ten tar­jous­ten myötä.

  Jos jotain kon­kreet­tis­ta halut­tai­siin teh­dä kan­na­bis­ko­kei­luun syyl­lis­ty­nei­den tai ‑käyt­töön osal­ta, niin pal­jon jär­ke­väm­pää oli­si vain pois­taa ko. hen­ki­löi­den tie­dot rikos­re­kis­te­ris­tä, jos eivät ole muu­ten syyl­lis­ty­neet rikok­siin yms.

  On aivan var­maa, että Vih­rei­den kan­na­tus läh­tee las­kuun — ja hyvä niin, jos poli­tiik­ka jat­kuu nykyi­sen tapai­sel­la menol­la. Vih­reät ovat myös menet­tä­neet uskot­ta­vuu­den kan­san­ta­lou­den osaa­mi­ses­ta. Har­mi, tulee ikä­vä van­ho­ja aikoja.

 29. A‑klinikkasäätiön Kaar­lo Simo­jo­ki sanoo :” On tär­ke­ää, että tätä kes­kus­te­lua käy­dään. Mut­ta yhteis­kun­tam­me ei mil­lään tapaa ole val­mis tämän­tyyp­pi­seen muutokseen.
  Emme ole lain­kaan arvioi­neet, mitä tämä tar­koit­tai­si mui­den näkö­kul­mas­ta. Aja­tel­laan nyt vaik­ka työ­elä­mää, lii­ken­net­tä ja las­ten­suo­je­lua. Tämä on iso paket­ti, jos sen halu­aa teh­dä hyvin.”

  Miten tur­val­li­sin mie­lin nouset len­to­ko­nee­see, jon­ka pilot­ti on käyt­tä­nyt kan­na­bis­ta. Alla esi­merk­ki Kana­das­ta miten sii­nä käy.
  https://www.ohscanada.com/cannabis-use-a-factor-in-2011-northwest-territories-plane-crash/

  Seu­raa­vas­sa kokees­ta, jos­sa pilo­tit polt­ti­vat kan­na­bis­ta ja 24 sen jäl­keen len­si­vät simu­laat­to­ril­la . Tulok­sen mukaan he itse eivät huo­man­neet mitää ero­ja sel­vä­nä len­tä­mi­seen, mut­ta koe­tu­lok­set oli­vat karua luettavaa.

  https://www.ohscanada.com/cannabis-use-a-factor-in-2011-northwest-territories-plane-crash/

  Kos­ka käyt­tä­jät eivät itse huo­maa mitään eroa suo­ri­tus­ky­vys­sään tulee aja­tus­har­ha. Ennen työ­teh­tä­viä voi pös­sy­tel­lä ilman mitään vaa­raa. Jo näi­den vähäis­ten esi­merk­kien mukaan näkee yhteis­kun­nan tur­val­li­suu­den heik­ke­ne­vän peruut­ta­mat­to­mas­ti , jos läh­de­tään libe­ra­li­soin­nin harhapolulle.

  1. Tuo len­tä­jien päih­de­käyt­tö on kyl­lä laa­jem­min tie­dos­sa ja sii­hen kyl­lä ICAO pyr­kii koko ajan ennal­ta kont­rol­loi­da ettei näin tapah­du jat­kos­sa. Jopa Suo­mes­sa on yksi len­to­tur­ma joka on joh­tu­nut sii­tä että kap­tee­ni oli alko­ho­lin­vaik­tuk­sen alai­se­na eli Koi­vu­lah­den len­to­tur­ma. Pit­kään oli kyl­lä niin että kan­sal­li­set len­tä­jä­lii­tot eten­kin Latin­lai­sis­sa Ame­ri­kan ja Entis­ten Neu­vos­to­lii­ton mais­sa vas­tus­ti­vat tiu­kem­pia pro­mil­le rajoi­tuk­sia len­tä­jil­le. Nämä­kin ICAO:n sään­nöt ovat jäsen­mai­den hyväk­sy­miä sään­tö­jä. Jos yksi jäsen­maa vas­tus­taa niin sään­töä ei mene läpi

  2. Kai kan­na­bik­sen voi sil­ti kiel­tää len­tä­jil­tä. Onhan alko­ho­li­kin lail­lis­ta, mut­ta sil­ti len­tä­jät eivät saa naut­tia yhtään alko­ho­lin 12 h ennen työ­vuo­roa ja lisäk­si pitää puhal­taa nol­la pro­mil­lea. Samaa voi­si vaa­tia kan­na­bik­sen­kin osal­ta, mut­ta aika­ra­ja voi­si olla vaik­ka 2 vk.

  3. Pilo­teil­ta on kiel­le­ty kaik­ki alko­ho­lin käyt­tö tie­tyn ajan ennen len­toa. Muis­taak­se­ni vuorokausi.

  4. Sama link­ki kah­teen ker­taan, ja mel­ko vapaal­la kadel­lä vedit joh­to­pää­tök­set? Ja vaik­ka en luke­nut vih­rei­den lakia­loi­tet­ta, olen lähes var­ma ettei len­to­ko­net­ta sai­si edel­leen­kään ohja­ta päih­ty­nee­nä. Veik­kaan­pa että Kana­das­sa­kin pilo­tin on suo­ta­vaa olla sel­vin päin. Eli mikäs täs­sä oli se pihvi?

  5. Alko­ho­lin juo­mi­nen on Suo­mes­sa lail­lis­ta. Auton, len­to­ko­neen ja mui­den kul­ku­neu­vo­jen kul­jet­ta­mi­nen sen vai­ku­tuk­sen alai­se­na on kri­mi­na­li­soi­tu, ja sitä ehkäis­tään monen­lai­sil­la val­von­ta- ja esto­me­ne­tel­mil­lä. Ajat­te­let­ko len­to­ko­nee­seen nous­tes­sa­si, että mie­his­tö on var­maan­kin umpi­kän­nis­sä, kos­ka alko­ho­lin hal­lus­sa­pi­to ei ole rikos?

   Kukaan asial­li­nen taho ei ole esit­tä­nyt, ettei­kö kan­na­bik­sen käyt­töä ja myyn­tiä rajoi­tet­tai­si sen ulkois­hait­to­jen perus­teel­la ihan sii­nä mis­sä alko­ho­lia tai tupak­kaa. Kukaan ei myös­kään ole esit­tä­nyt asial­lis­ta argu­ment­tia sil­le, mik­si kan­na­bis­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön pitäi­si olla rat­kai­se­vas­ti eri­lais­ta kuin alko­ho­lin tai tupakan.

  6. Vaan miten pal­jon tur­val­li­sem­min len­tää­kään DC‑3 jon­ka pilot­ti ja perä­mies ovat edel­li­sil­ta­na yhdes­sä len­to­kent­tä­vir­kai­li­jan kans­sa naut­ti­neet 16 pul­loa olut­ta, 7 gro­gia giniä ja pul­lo konjakkia: 

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Koivulahden_lentoturma

   Olut­ta, giniä ja kon­jak­kia saa edel­leen­kin kau­pas­ta. Kän­nis­sä ei kui­ten­kaan saa len­tää. Tämä ei nyky­ään ole ongel­ma. Asi­aa ei ole rat­kais­tu sil­lä että kukaan ei saa vii­naa kun joil­lain on edes­sä normipäivä.

   1. Vas­taan kai­kil­le saman­tyyp­pi­sil­le kom­men­toi­jil­le. Se on nyt niin, että alko­ho­lin hil­jat­tai­nen käyt­tö näkyy ja hai­see käyt­tä­jäs­sä. Kan­na­bik­sen käyt­tö ei. 

    Len­tä­jiä on “rau­doi­tet­tu” läh­tö­ter­mi­naa­lis­sa hen­ki­lö­kun­nan ilmoi­tuk­sen perus­teel­la. Samoin ei voi teh­dä huu­mei­den koh­dal­la, ellei ole näky­vis­sä ilmi­sel­viä tun­nus­merk­ke­jä alen­tu­nees­ta työkyvystä.

    “Kukaan ei myös­kään ole esit­tä­nyt asial­lis­ta argu­ment­tia sil­le, mik­si kan­na­bis­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön pitäi­si olla rat­kai­se­vas­ti eri­lais­ta kuin alko­ho­lin tai tupakan.”

    Täs­sä se tulee: alko­ho­li ehti ensin. Se saa­vut­ti lain­voi­mais­te­tun ase­man, val­mis­tus­mo­no­po­li­soin­nin , sää­te­lyn ym. Kan­san­ter­vey­den yllä­pi­tä­mi­sek­si on pää­tet­ty, että rasit­tei­ta on jo riit­tä­väs­ti. Ei ole jär­ke­vää lail­lis­taa yhtään uut­ta kan­san­ter­veyt­tä hei­ken­tä­vää päihdettä. 

    Eli mikäs täs­sä oli se pihvi?” 

    Juu­ri tuo yllä ole­va seli­tys. Huu­mei­den käyt­tä­jää ei tun­nis­ta pääl­le­päin ? Pitäi­si­kö kan­na­bik­sen pös­syt­te­lyn dekri­mi­na­li­soin­nin jäl­keen tes­ta­ta jokai­nen pilot­ti, junan­kul­jet­ta­ja, lai­va­kap­tee­ni, kirur­gi, paloau­to- ambu­lans­si­kus­ki ? Vas­ta tes­tauk­sen jäl­keen voi­tai­siin var­mis­tua työkunnosta.

    Ajat­te­let­ko len­to­ko­nee­seen nous­tes­sa­si, että mie­his­tö on var­maan­kin umpi­kän­nis­sä, kos­ka alko­ho­lin hal­lus­sa­pi­to ei ole rikos?”

    Alko­ho­lin käy­tön pit­kä his­to­ria on luo­nut kult­tuu­rin, jos­sa käyt­tö­ra­jat sisäis­te­tään koh­ta­lai­sen hyvin. Kra­pu­las­sa ole­va jää kiin­ni vii­meis­tään ohjaa­mon por­tail­la. Alko­ho­lia käyt­tä­nyt tie­tää koke­muk­ses­taan , että työ­ky­ky on alen­tu­nut ryyp­pää­mi­sen jäl­keen. Kuten tut­ki­muk­sis­sa on todis­tet­tu, niin huu­mei­den käyt­tä­jä ei tun­nis­ta alen­tu­nut­ta havain­to ym. kyky­ään. Hän luu­lee ole­van­sa 100 pro­sent­ti­ses­ti ok. avainalatyötehtäviinkin.

    Esi­mer­kik­si Suo­mes­sa len­tä­jien alko­ho­li­ra­ja on 0,0 pro­mil­lea, kun EU-alu­eel­la se on osit­tain 0,2 pro­mil­lea. Suo­men lin­jaa nou­dat­taa mm. Sak­sa mut­ta perin­tei­nen ilmai­lu­maa Englan­ti pitää raja­na 0,2 pro­mil­lea. Myös tun­ti­ra­jat saat­ta­vat vaih­del­la. EU:n anta­ma tun­ti­ra­ja alko­ho­lin naut­ti­mi­seen ennen työ­teh­tä­vää on kah­dek­san tun­tia mut­ta useat len­to­yh­tiöt nou­dat­ta­vat 12 tun­nin sääntöä.

    Nyt on niin, että huu­mei­den käy­töl­le ei ole tut­ki­muk­sen perus­teel­la min­kään­lai­sia tun­ti­ra­jo­ja. Tun­ne­taan ainoas­taan nol­la­to­le­rans­si. Ei ole ole­mas­sa riit­tä­väs­ti tut­ki­muk­sia, jois­sa voi­daan luo­tet­ta­vas­ti arvioi­da huu­maa­vien ainei­den erias­tei­set vai­ku­tuk­set työ­ky­kyyn. Alko­ho­lin suh­teen tut­ki­mus­peit­to on laaja. 

    Onhan myös niin, että esim. kan­na­bik­sen vai­ku­tus kes­kus­her­mos­tos­sa on pää­osin lamaa­va. Iso osa THC:sta varas­toi­tuu kehon ras­vaan ja vapau­tuu siel­tä hitaas­ti. Jos ainet­ta on käyt­tä­nyt run­saas­ti, THC voi säi­lyä kehos­sa pari­kin viik­koa. Kan­na­bik­sen vai­ku­tuk­set vaih­te­le­vat käyt­tö­ta­van, käy­te­tyn val­mis­teen, kas­vi­la­jik­keen, käyt­töym­pä­ris­tön sekä käyt­tä­jän koke­muk­sen ja hen­ki­lö­koh­tai­sen herk­kyy­den mukaan. Myös annos­kool­la on huo­mat­ta­van suu­ri merkitys.

    Kun ajat­te­lee huu­mei­den kir­joa, niin on mah­do­ton­ta tut­ki­mus­ten avul­la raken­taa tau­luk­ko, jon­ka mukaan voi­si pää­tel­lä työ­ky­kyi­syy­den palau­tu­neen riit­tä­väl­le tasolle.Alkoholi on huu­mei­siin ver­rat­tu­na yksin­ker­tai­nen aine.

    Joku veto­aa huu­mei­den val­tio-ohjat­tuun mono­po­liin . Saa­daan tar­kat annos­koot ja voi­mak­kuu­det. Kyl­lä, mut­ta miten luo­ki­tel­laan koti­val­mis­teet ja pimeä kaup­pa, jos­sa huu­meet ovat viral­li­sia halvempia ?

    Ei mitenkään.

  7. Miten tur­val­li­sin mie­lin nouset len­to­ko­nee­see, jon­ka pilot­ti on käyt­tä­nyt kannabista.”

   En kovin­kaan. Nyt pitäi­si vie­lä ker­toa mitä teke­mis­tä täl­lä on sen kans­sa että onko kan­na­bik­sen osta­mi­nen lai­ton­ta, olet­taen ettem­me heit­täy­dy sil­lä taval­la type­rik­si että kuvit­te­lem­me pilo­tin huu­mei­den käy­tön ole­van sii­tä kiinni.

  8. Mais­sa, jois­sa kan­na­bik­sen “hupi­käyt­tö” sal­lit­tu, on nyky­ään aika kehit­ty­neet eli yksi­tyis­koh­tai­set rajat käy­töl­le eri ammat­tien mukaan.

   Kaar­lo ei ehkä ole val­mis muu­tok­seen, mut­ta nuo­rem­mat tie­tää, että se on jo tapahtunut.

 30. Olen nyt maas­sa, jos­sa tuo­ta hamp­pua kas­vaa tien­var­sil­la ja hoi­ta­mat­to­mil­la ton­teil­la. Eipä näy käyt­tä­jiä mis­sään. Itse­kään en ole otta­nut, vaik­ka sitä tuos­sa oli­si. Enkä edes tie­dä, että onko tuo lail­lis­ta vai laitonta.

  Suo­mes­sa tämä kes­kus­te­lu on tur­haa eikä mikään tule muut­tu­maan. 1990 luvul­la oli jo samat tarinat.

  1. On täs­sä sel­lai­nen ero, että Suo­mi jou­tuu myö­täi­le­mään muu­ta maailmaa.
   Nyky­ään enem­män kuin 30 vuot­ta sitten.

   Vähän samal­la taval­la on has­sua, kun kok­ka­reet huu­taa, että Suo­mel­la pitäi­si olla päin­vas­tai­nen velan­ot­to­po­li­tiik­ka kuin koko muul­la planeetalla.
   Eli popu­lis­ti­ses­ti unoh­de­taan kan­sain­vä­li­syys ja vaa­di­taan asi­aa, jol­la saa kyl­lä äänes­tä­jiä, mut­ta joka läpi men­nes­sään rapaut­tai­si kv. kil­pai­lu­ky­vyn. Jon­ka jäl­keen hyvä läh­teä taas kikyilemään.

 31. Ikä­vä miten ihmi­set sekoit­ta­vat nark­ka­ri ter­min kan­na­bis käyt­tä­jään. Tie­tä­mät­tö­myys on raja­ton. Pri­mi­tii­vi­nen asen­ne. Uudes­taan: kan­na­bis EI aiheu­ta riip­pu­vuut­ta. Nark­ka­rit ryös­tä­vät samoin kuin alko­ho­li adik­toi­tu­neet, alko­han on ainoa “kaup­pa” suo­mes­sa jos­sa kal­ta­rei­ta. En ole kos­kaan eikä mis­sään kuul­lut että kan­na­bis käyt­tä­jä ryös­täi­si saa­dak­seen kannabista. 

  Monen köy­hän maan olot para­ne­si­vat jos pys­ty­si­vät myy­dä omaa mari­aa maa­il­mal­le. Kan­na­bis on rau­hoit­ta­vaa ja sii­nä hyvän mie­len tar­joa­ja. Maa­il­ma oli­si rau­hal­li­sem­pi ja muka­vam­pi jos sitä oli­si tar­jol­la. Pää ei mene miten­kään seka­sin, kuten alko­ho­lil­la, ainoa huu­me joka sekoit­taa pää­tä tosi pahas­ti. Sik­si alko­ho­li kan­na­bik­sen kans­sa ei sovi lain­kaan. Tulee todel­la huo­no olo. Jos kan­na­bis oli­si saa­ta­vil­la lai­li­sek­si, mui­den kovan huu­mei­den ja alko­ho­lin käyt­tö toden­nä­köi­ses­ti vähen­tyi­si jopa huo­mat­ta­vas­ti. Ehkä jopa suomessakin.

  Kun puhu­taan asiois­ta on hyvä että oli­si jon­kun suo­ra hen­ki­lö­koh­tai­nen kon­tak­ti sii­hen asi­aan, eikä ainoas­taan tois­taa van­ho­ja ennak­ko­luu­lo­ja ja har­ho­ja kun papukaija.

 32. Kuin­ka suu­ri osa Suo­mes­sa käy­te­tys­tä kan­na­bik­ses­ta on itse kasvatettua?
  Eli ei mis­sään sidok­sis­sa lail­li­seen tai lait­to­maan kauppaan?

 33. Jos­tain syys­tä Eeme­lin vii­mei­seen töräyk­seen ei voi vas­ta­ta, mut­ta kor­ja­taan nyt edes yksi har­ha: “Iso osa THC:sta varas­toi­tuu kehon ras­vaan ja vapau­tuu siel­tä hitaas­ti. Jos ainet­ta on käyt­tä­nyt run­saas­ti, THC voi säi­lyä kehos­sa pari­kin viik­koa.” Höpöä. THCn aineen­vaih­dun­ta­tuot­teet voi­vat kyl­lä näkyä pit­kään­kin, mut­ta ne eivät ole mil­lään taval­la psy­koak­tii­vi­sia. Polt­ta­mal­la tai höy­rys­tä­mäl­lä aktii­vi­nen THC pois­tuu n 8 tun­nis­sa, eli nopeam­min kuin tuke­va huma­la. Ja ulla­tus ulla­tus, tes­te­rit etsi­vät nime­no­maan noi­ta aineen­vaih­dun­ta­tuot­tei­ta.. ehkä alko­ho­li­rat­sios­sa­kin pitäi­si etsiä pala­mis­tuot­tei­ta? “Sinä oot kuu­le Pert­ti kol­me päi­vää sit­ten juo­nu pul­lon pöy­tä­vii­naa, kort­ti pois ja kuu­den kuu­kau­den päihdeseulat!”

 34. Kink­ki­nen jut­tu. Kan­na­bis­aloi­te ok, sen vas­taa­no­tos­sa kyse on täy­sin mie­li­ku­vis­ta. Jut­tu näyt­tää pahal­ta, kos­ka osa kan­sas­ta vie­lä hys­tee­ri­sen van­hoil­li­sia ja osa medias­ta heku­moi asial­la heku­moin­nin ilos­ta. Vih­rei­den vas­tus­ta­jat innois­saan, haa­pa­lat ja ukko­lat pieh­ta­roi­vat onnes­ta kannabistunkiolla.

  Mie­li­ku­vis­ta on kyse myös­kin vih­rei­den oikeis­to­kii­mas­sa. Ylei­ses­sä jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa vasem­mis­to­lai­suus on saa­tu hai­se­maan ja näyt­tä­mään pahal­ta, vaik­ka ei oikeas­ti ole sitä. Niin­pä vih­reil­lä on val­ta­va hin­ku karis­taa vasem­mis­to­lai­suuse­päi­lyt­kin har­teil­ta, halu­taan äkkiä jotain iha­nan kapi­ta­lis­tis­ta ja “yrit­tä­jäys­tä­väl­lis­tä” pöhi­nää, pää­oman raja­ton­ta vapaut­ta, mark­ki­nat päät­tää, yövar­ti­ja­val­tio­ta, atte­har­jan­tei­ta rai­kas­ta­maan imagoa. 

  Vasem­mis­to­lai­suu­del­le säly­tet­ty huo­no mai­ne on pää­oman pro­pa­gan­da­ko­neis­ton vuo­si­kym­men­ten työn tulos­ta ja hei­dän sit­keä työn­sä jat­kuu yhä, päi­vit­täin por­va­ri­me­dia (=mel­kein koko media­kent­tä) mus­ta­maa­laa vasem­mis­to­puo­luei­ta ja vasem­mis­toa jol­lain taval­la. Pää­oma luon­nol­li­ses­ti vihaa vasem­mis­toa ja työ­väen­lii­ket­tä, kos­ka ne yrit­tä­vät aset­taa rajo­ja pää­oman dik­ta­tuu­ril­le ja kyl­ty­mät­tö­mäl­le ahneu­del­le. Pää­oma on jo pit­kään teh­nyt PR-työ­tä vas­tus­ta­jan hei­ken­tä­mi­sek­si. Sama pro­pa­gan­da on muut­ta­nut mie­li­pi­tei­tä oikeis­to­puo­lueil­le suo­tui­sak­si ja muut­ta­nut siten lain­sää­dän­töä pää­oman varal­li­suu­den kas­vat­ta­mi­sek­si. Mitä enem­män val­taa, sitä enem­män varal­li­suut­ta, joka tuo vie­lä enem­män val­taa, jol­la voi kas­vat­taa taas varal­li­suut­ta jne. Rahal­la on saa­tu pää­oman val­ta­va media­ko­neis­to. Käy­kää läpi suo­ma­lai­sen median omis­ta­jat kon­ser­ni kon­ser­nil­ta (suur­pää­omaa ja maa­kun­tien lii­ke­mie­hiä) ja pitä­kää hil­jai­nen het­ki tas­a­puo­li­sen jour­na­lis­min muis­tol­le. Umpi­ty­pe­rä vasem­mis­to vih­rei­den tuel­la pääs­ti jopa Ylen hal­li­tuk­sen joh­toon pää­oman goebbelsin! 

  Moder­nis­sa yleis­va­sem­mis­to­lai­suu­des­sa ei todel­li­suu­des­sa ole mitään vikaa. Kaik­ki voi­vat ylpeäs­ti tun­nus­tau­tua vasem­mis­to­lai­sik­si, itse asias­sa nyky­päi­vän yleis­va­sem­mis­to­lai­suus on poli­tii­kan kes­kus­taa, val­ta­vir­taa. Vasem­mis­to­lai­suus koos­tuu arvo­li­be­ra­lis­mis­ta, ihmi­sar­von ja kai­ken­lai­sen tasa-arvon kun­nioit­ta­mi­ses­ta, kou­lu­tuk­sen, tie­teen ja moni­puo­li­sen kult­tuu­rin arvos­tus­tuk­ses­ta, oikeu­den­mu­kai­sen vero­tuk­sen vaa­ti­muk­ses­ta, jul­ki­nen sek­to­ri ja jul­ki­nen omis­tus näh­dään ensi­si­jai­se­na, yksi­tyi­nen sek­to­ri tär­keä mut­ta se ei saa domi­noi­da, yksi­tyi­nen sek­to­ri saa toi­mia vapaas­ti tie­tyis­sä rajois­sa. Vasem­mis­to ei ole yrit­tä­jä­vas­tai­nen, vaan vah­va jul­ki­nen sek­to­ri, vah­va val­tio ja sään­te­ly on itse asias­sa pk-yrit­tä­jän paras ystä­vä. Tasai­nen tulon­ja­ko takaa pk-yrit­tä­jäl­le asiak­kaat. Sään­te­ly on pää­osin hyväs­tä ja jos on tur­hia byro­kra­tia­la­by­rint­te­ja, ne voi­daan kor­ja­ta. Ympä­ris­tö­ky­sy­myk­set ovat nous­seet vasem­mis­ton agen­dal­la niil­le kuu­lu­vaan arvoon­sa sitä mukaa kun savu­piip­pu­jää­rät ovat siir­ty­neet eläk­keel­le tai mul­lan alle.

  Vasem­mis­tos­sa on tajut­tu yksi äärim­mäi­sen tär­keä aspek­ti ympä­ris­tö­krii­sien rat­kai­sun kan­nal­ta, mitä vih­reät eivät vie­lä ymmär­rä. Kun tule­vai­suu­des­sa jou­dum­me elä­mään maa­pal­lon aset­ta­mis­sa rajois­sa, se tar­koit­taa väis­tä­mät­tä varal­li­suu­den ja resurs­sien tasai­sem­paa jakoa. Se tar­koit­taa väis­tä­mät­tä pää­oman kuriin lait­ta­mis­ta! Ei siis pää­oman taka­puo­len nuo­les­ke­lun jat­ka­mis­ta, mis­tä osa vih­rei­tä vie­lä haa­vei­lee. Jos varal­li­suut­ta ei jae­ta tasai­sem­min, ympä­ris­tö­krii­sit joh­ta­vat sivi­li­saa­tion tuhoon.

 35. O.S:“Kannabis toi­mii huu­me­kau­pan sisään­heit­to­tuot­tee­na, mut­ta kaup­pi­aan lopul­li­nen tar­koi­tus on tutus­tut­taa osta­ja mui­hin, riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­viin tuotteisiin.”

  Ainoa asia huu­me­ky­sy­myk­ses­sä, jos­sa ole S:an kans­sa samaa miel­tä. Mut­ta mitä S. vas­taa seu­raa­vaan kysy­myk­seen. Kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti joh­taa käy­tön lisään­ty­mi­seen. Mikä estää rikol­li­sia tutus­tut­ta­mas­ta kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä kovem­piin ainei­siin ? Hei­tä on vie­lä entis­tä enem­män = laa­jem­mat markkinointimahdollisuudet. 

  Tämä on se ydin­ky­sy­mys, joka vie poh­jan pois dekriminalisoinnilta.

  1. Sopii kysyä mik­si kes­kio­lut on ruo­ka­kau­pas­sa mut­ta vii­nit eivät? Oli­si­ko ris­ki jos vii­nit siir­tyi­si­vät ruo­ka­kaup­poi­hin niin asia­kas­kun­ta alkai­si naut­ti­maan myös vii­nien lisäk­si puh­das­ta jalo­vii­naa ? Lopul­li­nen nau­tin­to aina oli­si siis laso­li? Jos tämä oli­si alko­ho­lin ylei­nen kier­to kul­ku että se alkaa olues­ta ja päät­tyy lao­so­liin niin alko­ho­li­tuo­teet oli­si­vat aika päi­viä sit­ten kie­let­ty Suo­mes­sa koko­naa. Olim­me Sau­di-Ara­bian, Afga­nis­ta­nin ja Jeme­nin kans­sa hyväs­sä seu­ras­sa ainoa­na krist­ty­nä maa­na. Täl­lä het­kel­lä kiel­to­la­ki on vain isla­mi­lai­sis­sa mais­sa. Onhan kos­ken­kor­van saa­mi­nen Alkos­ta hyvin­kin help­po toi­men­pi­de. Vii­na­kort­te­ja kun ei ole enää ole­mas­sa. Alle 20 vuo­tias ei voi ostaa kos­ken­kor­vaa Alkos­ta mut­ta voi men­nä suo­raan baa­riin ja tila­ta kos­ken­kor­vaa. Nykyi­ses­sä­kin alko­ho­li­po­li­tii­kas­sa on baa­rin men­tä­vä auk­ko. Vii­nien siir­tä­mi­nen ruo­ka­kau­poi­hin ei kui­ten­kaan joh­da auto­maat­ti­ses­ti vii­nan kulut­ta­mi­seen kos­ka vii­nat pysy­vät edel­leen Alkos­sa. Joten jos kan­na­bis­ta myy­täi­siin Soi­nin­vaa­ran ehdo­tuk­sen mukai­ses­ti Alkos­sa kuten nyt vii­naa niin ei täs­sä ole mitään eri­tyi­sen uut­ta nyky­ti­lan­tee­seen. Kan­na­bis pysyi­si Alkos­sa kuten jaloviina.

   1. On muu­ta­ma syy mik­si vain mie­to­ja juo­mia saa ruo­ka­kau­pas­ta mut­ta väke­viä vii­no­ja ei:
    — Väke­viä kun on hel­pom­pi kul­jet­taa tas­kus­sa ja ottaa hui­kat siel­lä tääl­lä muil­ta pii­los­sa. Olut­ta pitäi­si raa­ha­ta koko­nai­nen kas­si jos halu­aa humal­tua. Polii­sin ym on hel­pom­pi var­tioi­da pus­si­kal­jot­te­li­joi­ta kuin taskumattinaukkailijoita.
    — Suo­ma­lai­sis­ta osa kan­taa gee­neis­sään jotain sel­lais­ta hor­mo­nia joka saa rie­hu­maan ja käyt­täy­ty­mään väki­val­tai­ses­ti kun on juo­nut vii­naa. Kun vii­nan myyn­ti on kes­ki­tet­ty Alkoon jol­la on lyhyem­mät aukio­loa­jat kuin kau­poil­la ja tiu­kem­pi varioin­ti niin ehkäis­tään jär­jes­tys­häi­riöi­tä kaup­po­jen ympäristössä.
    — Se on poliit­ti­nen kom­pro­mis­si. Alko­ho­li­juo­mien myy­mi­nen kau­pois­sa on ollut kiis­ta­na­lai­nen asia 1960-luvul­ta asti. Maa­seu­dul­la asu­vat van­hol­li­set eivät oli­si halun­neet sal­lia sitä alkuun­kaan kos­ka se mah­dol­lis­ti alko­ho­lin osta­mi­sen omal­ta kylä­kau­pal­ta ilman että täy­tyi mat­kus­taa kau­pun­kiin asti osta­maan sitä. Kun­non maa­lai­sen­han kuuu­luu olla rai­tis. Edus­kun­nas­sa pää­dyt­tiin aika­naan kom­pro­mis­siin jon­ka mukaan tie­tyn pro­sen­tin alit­ta­via juo­mia saa myy­dä kau­pois­sa. Esim Kes­kus­ta­puo­lu­een puo­lueoh­jel­maan on yhä tänä päi­vä­nä kir­jat­tu että pyri­tään saa­maan alko­ho­li­juo­mien myyn­ti ruo­ka­kau­pois­sa lop­pu­maan. Kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la lie­nee sama tah­to­ti­la. Osa dema­reis­ta­kin on ollut kireäm­män alko­ho­li­po­li­tii­kan kannattajia.

   2. R.Silfversberg
    ” Esim Kes­kus­ta­puo­lu­een puo­lueoh­jel­maan on yhä tänä päi­vä­nä kir­jat­tu että pyri­tään saa­maan alko­ho­li­juo­mien myyn­ti ruo­ka­kau­pois­sa loppumaan.”

    No ei ole aina­kaan hei­dän peri­aa­teoh­jel­mas­sa ole, sii­nä ei mai­ni­ta sanal­la­kaan alko­ho­lia tai sii­hen liit­ty­vää poli­tiik­kaa. En löy­tä­nyt Kepun ohjel­mis­ta ja julis­tuk­ses­ta yhtään mitään liit­tyen päih­de­po­li­tii­kan, joten epäi­len että tie­to­si ovat kyl­lä näil­tä osin vanhentuneet.

    Kysees­sä oli vuo­den 2015 vaa­lioh­jel­ma, jos­sa näin ehdo­tet­tiin. Veik­kaan­pa, ettei se ollut tosis­saan teh­ty lin­jaus vaan puh­das vaa­li­tak­ti­nen veto tai sit­ten se oli kes­kus­ta­lais­ten ”moniap­sis­ten rait­tius­pii­rien” has­su älynväläys.

  2. Eemil sama argu­ment­ti­si kann­bis­ta vas­taan kos­kee myös jalo­vii­nan koh­dal­la. Itse asias­sa on kak­si vaih­toeh­to. Täy­del­li­nen kiel­to­la­ki (kuten täl­lä het­kel­lä on mais­sa kuten Afga­nis­tan, Bru­nei, Iran, Jemen, Sau­di-Ara­bia ja Libya tai sit­ten se että Alkon kont­rol­li mono­po­li pure­taan vai­heit­tain. Mitään kol­mat­ta toi­mi­vam­paa vaih­toeh­toa en kek­si. Jos Eemil kek­sii ker­rot­ko sen täs­sä blo­gis­sa mikä on kiel­to­lain ja lail­li­suu­den välimuoto?

 36. mjoki:“En esi­tä alko­ho­lin ole­van vaa­rat­to­mam­paa kuin kan­na­bik­sen (tai päin­vas­toin), vaan ihmet­te­len että tie­däm­me­kö todel­la kan­na­bik­sen (ja mui­den päih­tei­den) hai­tat riit­tä­vän hyvin voi­dak­sem­me julis­taa kan­na­bik­sen turvalliseksi.”

  Asia on juu­ri noin, emme tie­dä. Kan­na­bis­myön­tei­set vyö­ryt­tä­vät agen­daan­sa hoke­mal­la väit­tei­tä, joi­ta ei ole todis­tet­tu fak­toik­si. Toist­mal­la väit­teet eivä muu­tu tosiksi.

  Kan­na­bis on vähem­män hai­tal­li­nen kuin alko­ho­li” Ei tutkimusnäyttöä

  Kan­na­bik­seen ei tule riip­pu­vuut­ta ” Näyt­tö on päinvastainen.

  Dekri­mi­na­li­soin­ti paran­taa hoi­toon­pää­syä” Mik­si pitää pääs­tä hoi­toon, jos se on hai­ta­ton, eikä tule riippuvuutta.

  Port­ti­teo­ria ei pidä paik­kaan­sa” Mik­si käyt­tä­jät siir­ty­vät vah­vem­piin pitoi­suuk­siin ja kovem­piin huumeisiin ?

  Kan­na­bis­kaup­pa on nyt rikol­lis­ten mono­po­li ja sitä myy­dään huu­me­ta­va­ra­ta­lois­sa, jois­sa on tar­jol­la myös kovia huu­mei­ta. Kan­na­bis toi­mii huu­me­kau­pan sisään­heit­to­tuot­tee­na, mut­ta kaup­pi­aan lopul­li­nen tar­koi­tus on tutus­tut­taa osta­ja mui­hin, riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­viin tuotteisiin.”

  Eivät­kö rikol­li­set hou­kut­te­le Alkos­ta oste­tun ja itse val­mis­te­tun kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä kovem­piin ainei­siin ? Kyl­lä hou­kut­te­le­vat ja poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta on entis­tä enemmän.

  Lopuk­si O.S:n kuk­ka­nen :“Kan­na­bis on kai­kil­la mit­ta­reil­la har­mit­to­mam­pi huu­me kuin alkoholi, ”

  Mis­sä näyt­tö. Alko­ho­li ei aiheu­ta keuh­ko­syö­pää samas­sa mää­rin kuin pol­tet­tu kan­na­bis. Vai kai­kil­la mittareilla ???

  1. ”“Dekri­mi­na­li­soin­ti paran­taa hoi­toon­pää­syä” Mik­si pitää pääs­tä hoi­toon, jos se on hai­ta­ton, eikä tule riippuvuutta.”

   Mikään päih­de ei ole hai­ta­ton, mut­ta aina­kin jois­sa­kin suh­teis­sa kan­na­bis ei ole niin hai­tal­li­nen kuin alko­ho­li. Nykyi­sin ongel­ma­käyt­tä­jän ei kan­na­ta ker­toa ongel­mis­taan lää­kä­ris­sä, kos­ka sii­tä seu­raa hel­pos­ti vain vie­lä lisää ongelmia.


   “Port­ti­teo­ria ei pidä paik­kaan­sa” Mik­si käyt­tä­jät siir­ty­vät vah­vem­piin pitoi­suuk­siin ja kovem­piin huumeisiin ?”

   Oikeas­taan kaik­ki kan­na­bik­sen käyt­tä­jät ovat aloit­ta­neet alko­ho­lil­la ja tupa­kal­la, mik­si siis nii­tä ei las­ke­ta porttihuumeiksi?

   Ode jo selit­ti, nyky­ään kan­na­bis­ta myy­vät vain tahot, joil­la on tar­jol­la usein mui­ta­kin ainei­ta. Eikö­hän tämä ole pääsyy.

   Kol­man­nek­si, nykyi­set kan­na­bik­sen käyt­tä­jät ovat val­mii­ta lait­to­muuk­siin käyt­tääk­seen päih­tei­tä, joten ei lie­ne ihme, että sii­tä samas­ta poru­kas­ta löy­ty­vät myös kovem­pien vetä­jät. Jos alko­ho­li oli­si kiel­let­ty, tämä sama poruk­ka ostai­si myös sitä ja sinä ihmet­te­li­sin, mik­si vii­na pitäi­si lail­lis­taa kun se joh­taa vain kan­na­bik­sen polt­ta­mi­seen ja sit­ten amfe­ta­mii­nin käyttöön.

   ”Eivät­kö rikol­li­set hou­kut­te­le Alkos­ta oste­tun ja itse val­mis­te­tun kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä kovem­piin aineisiin ?”

   No Ovat­ko rikol­li­set hou­ku­tel­leet sinua osta­maan lail­li­sen vii­nan sijas­ta kai­ton­ta kan­na­bis­ta? Minua ei aina­kaan kukaan hou­ku­tel­lut. Mik­si rikol­li­set alkai­si­vat hou­kut­te­le­maan alko­kan­na­bik­sen kohdalla?

   Minus­ta koko dekri­mi­na­li­soin­ti riip­puu täy­sin aineen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta. Mikään muu perus­te­lu kiel­lol­le ei ole kes­tä­väl­lä poh­jal­la, kos­ka ei se kau­pas­sa oli­si yhtään enem­pää port­ti mui­hin ainei­siin mitä tupak­ka on täl­lä het­kel­lä port­ti pii­pul­le pol­tet­ta­van crackiin.

   1. Syltty:“Miksi rikol­li­set alkai­si­vat hou­kut­te­le­maan alko­kan­na­bik­sen kohdalla?”

    Tot­ta­han rikol­li­set halua­vat lisä­tä tulo­jaan. Sopi­va asia­kas­ra­ja­pin­ta löy­tyy huu­mei­ta jo käyt­tä­vis­tä. Kan­na­bik­sen aiheut­ta­ma sosi­aa­li­nen riip­pu­vuus kerää yhteen poru­koi­ta, jois­sa käyt­tä­jien vii­dak­ko­rum­pu saa laa­jan kai­ku­pin­nan. Tie­to leviää.

    Syltty:“aineen ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta.” Mitä täs­sä asias­sa pul­ja­taan ? Kan­na­bis on ter­veyt­tä hei­ken­tä­vä päih­de, sik­si sen ei tule kos­kaan saa­da myyn­ti­lu­paa. Vii­na riit­tää kan­san päih­dyt­tä­mi­seen. Sen­kin ongel­mia on jo riittämiin.

   2. Näin­hän fgvar­maan­kin kävi myös sil­loin, kun alko­ho­lin myyn­ti vapau­tet­tiin rikol­li­sil­ta Alkoon.

 37. Kan­na­bis on port­ti­huu­me, jon­ka käyt­töä ei tule kos­kaan lail­lis­taa. Se aiheut­taa osal­le käyt­tä­jis­tä ns. huu­mep­sy­koo­sin, jot­ka tule­vat lisään­ty­mään, mikä­li kan­na­bis laillistetaan

 38. Kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri­kaan) riip­pu­vuut­ta toi­sin kuin alko­ho­li ja nikotiini.”

  Pöty­pu­het­ta. Jään itse aina välit­tö­mäs­ti kouk­kuun kan­na­bik­seen ja sit­ten sitä on ostet­ta­va lisää ja pol­tet­ta­va joka päi­vä pit­kään, kun­nes onnis­tun taas vieroittautumaan. 

  Pidän itsek­käis­tä syis­tä lait­to­muut­ta hyvä­nä asia­na, kos­ka se rajoit­taa omaa käyt­töä­ni. Lait­to­muus ei ole estä­nyt minua puhu­mas­ta ongel­mas­ta­ni lää­kä­ril­le ja terapeutille.

  kaup­pi­aan lopul­li­nen tar­koi­tus on tutus­tut­taa osta­ja mui­hin, riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­viin tuotteisiin.”

  En ole kos­kaan tör­män­nyt täl­lai­seen. Kan­na­bis­kaup­pi­aat myy­vät usein pelk­kää kan­na­bis­ta ja jos kaup­pi­aal­la on tar­jol­la eri­lai­sia huu­mei­ta niin ei hän nii­tä tupu­ta. Se on kyl­lä tot­ta että myyn­ti­pals­toil­la on tar­jol­la kaik­kea. On jos­kus hou­ku­tus ostaa muutakin. 

  En usko että mar­ke­tit katoa­vat min­ne­kään kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sen myö­tä, kos­ka ihmi­set halua­vat edel­leen käyt­tää eks­taa­sia, amfe­ta­mii­nia jne (esim. bileis­sä). Kyl­lä nuo­ret saa­vat tie­toon­sa nämä kana­vat mikä­li heil­lä ei ole jo val­mii­ta kon­tak­te­ja (monil­la bilet­tä­jil­lä on).

  1. Kuvit­te­li­sin, että jos kan­na­bis­ta saa kau­pas­ta, niin sit­ten mui­den huu­mei­den käyt­tö vähenisi. 

   Mikä­li tut­kii ja hank­kii tun­nuk­set ja sys­tee­mit netin huu­me­kaup­poi­hin pel­kän kan­na­bik­sen takia, siel­tä on sit­ten help­po tila­ta jos­kus jotain muutakin. 

   Onhan sii­nä sit­ten kyn­nys läh­teä tilaa­maan jotain muu­ta, kun pitäi­si ensin näh­dä kaik­ki se vai­va, jos nii­tä tun­nuk­sia ei ole

   Joten­kin on kui­ten­kin vai­kea kuvi­tel­la, että kan­na­bik­sen käyt­tö tipah­tai­si, jos se lail­lis­tet­tai­siin. Näin­kin ovat jot­kut ennus­ta­neet. Aika pal­jon pitää hin­nan nous­ta, että se vähen­täi­si käyt­töä, eten­kin kun päih­teis­sä hin­nan vai­ku­tus myyn­tiin on aika vähäistä.

 39. Kysy­mys: Jos kan­na­bis lail­li­se­te­taan ja sitä myy­dään myyn­ti­lu­van saa­neis­sa liik­keis­sä ja sil­le lai­te­taan val­mis­te­ve­ro (lisää vero­tu­lo­ja on ihan ok ), niin tämä räjäyt­tää mark­ki­nat vero­va­paal­le eli huu­me­kaup­pai­den myyn­nil­le, joi­den kaut­ta samaa tuo­tet­ta oli­si saa­ta­vil­la puo­leen hin­taan? Miten eroi­te­taan lail­li­nen ja lai­ton kan­na­bis toi­sis­taan? Nyt suu­ri ongel­ma ovat huu­ma­vat ja rau­hot­ta­vat lää­ke­ai­neet, joi­den kaup­pa ja vää­rin­käyt­tö perus­tuu resep­tei­hin, jot­ka ovat lail­li­sia, mut­ta tätä vää­rin­käyt­töä ei pys­ty enää kukaan valvomaan.

  1. Jos kiel­to­la­ki oli­si kumot­tu vuon­na 1932 ja alko­ho­lia oli­si saa­nut vapaas­ti mut­ta kor­ke­aan hin­taan Alkos­ta, ja puo­leen hin­taa sala­kul­jet­ta­jil­ta, se oli­si var­maan­kin räjäyt­tä­nyt lait­to­man vii­nan mnarkkinat.

   1. Täl­läi­set lait­to­mat vii­na­mark­ki­nat syn­tyi­vät kyl­lä myö­hem­min sotien jäl­keen kun sään­nös­te­lyä alet­tiin pur­kaa mut­ta alko­ho­lin myyn­tiä edel­leen kont­rol­loi­tiin erit­täin tiu­kas­ti pit­käl­le 1960-luvun lop­puun asti kun­nes kes­kio­lut vapau­tet­tiin ruo­ka­kau­poi­hin. Vii­mek­si iso muu­tos tapah­tui 1994 kun vapaa­uin­ti vapau­tet­tiin koko­naan Euroo­pan talous­a­lu­een liit­ty­mi­sen jälkeen.

   2. Tot­ta, help­po saa­ta­vuus Pris­man tai City­mar­ke­tin yhtey­des­tä vie poh­jan lait­to­mal­ta kan­na­bis­kau­pal­ta. Onko mitään arvioi­ta kuin­ka suu­ri kan­na­bis­mark­ki­na voi­si olla? Tupa­kan val­mis­te­ve­rot ovat n. 1 mil­jar­di vuo­des­sa. Nykyi­sel­lä mal­lil­la mak­se­taan vain hai­tois­ta ilman mitään tuloja?

   3. O.S:“puoleen hin­taa sala­kul­jet­ta­jil­ta, se oli­si var­maan­kin räjäyt­tä­nyt lait­to­man vii­nan mnarkkinat.”

    En ymmär­rä O:n sar­kas­mia, sil­lä juu­ri noin oli­si tapah­tu­nut. Sini­vuo­ren kom­ment­ti yllä on vah­vaa asi­aa. O. ei pys­ty­nyt vas­ta-argu­men­toin­tiin. Eipä tie­ten­kää, kos­ka fak­ta on faktaa. 

    Hak­ka­rai­nen­kin myön­tää kan­na­bik­sen käy­tön kas­va­nee ulko­mail­la libe­ra­li­soin­nin jäl­keen. Kali­for­nia saa mil­jar­din vero­tu­lot kan­na­bik­sen myyn­nis­tä, mut­ta Hak­ka­rai­sen mukaan saa­dut varat eivät ole ohjau­tu­neet hait­to­jen pois­ta­mi­seen. Samoin kävi­si Suo­mes­sa. Joten lisään­ty­vät vero­tu­lot oli­si­vat plus-mii­nus-mii­nus. Ei siis plus-miinus-nolla.

    Erääs­sä kes­kus­te­lu­ket­jus­sa oli hyvä huo­mio. Miten val­tiom­me voi­si antaa myyn­ti­lu­van uudel­le tupa­kall? Mehän pyrim­me kai­kin kei­noin savut­to­maan yhteis­kun­taan. Nyt on tur­ha tuo­da kes­kus­te­luun höy­rys­ti­miä. Ne eivät toimi. 

    Mik­ko Sala­suon kan­na­bi­sa­gen­da ei ole kun­niak­si tie­de­mie­hel­le. Hän väit­ti eili­sil­tai­ses­sa Vii­mei­ses­sä Sanas­sa kan­na­bik­sen vas­tus­ta­jien syyl­lis­ty­vän hoke­miin, joil­la ei ole perus­tei­ta. Het­ki­nen, Salasuo.

    Huu­mei­den vas­tai­nen sota on hävit­ty” Ehkä Väli-Ame­ri­kas­sa, mut­ta ei Suo­mes­sa. Nykyi­nen lain­sää­dän­tö ei toi­mi. Toi­mii­pas, käyt­tä­jiä ja kuol­lei­ta oli­si vähin­tään kak­sin­ker­tai­nen mää­rä nykyi­seen ver­rat­tu­na, jos käyt­tö oli­si vapau­tet­tu. Jne. jne…
    Aivan hul­va­ton mää­rä hoke­mia, jot­ka eivät perus­tu tut­ki­mus­näyt­töön tai ovat puo­li­to­tuuk­sia. Kon­teks­tis­tä irroi­tet­tu­ja väit­tei­tä, kuten huu­me­so­ta ja YK:n lausu­ma vapaut­ta­mi­sen puolesta.

    Kan­na­bi­sa­gen­dan perus­teel­la ihmet­te­len suu­res­ti Sala­suon otet­ta tie­de­mie­hen omi­nai­suu­des­sa. Ei käryä­kään objektiivisuudesta.

 40. O.S:“Näinhän fgvar­maan­kin kävi myös sil­loin, kun alko­ho­lin myyn­ti vapau­tet­tiin rikol­li­sil­ta Alkoon.”

  Nyt ele­tään eri todel­li­suu­des­sa, kuin sil­loin sotia edel­tä­vä­nä ja nii­den jäl­kei­se­nä aika­na. Suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­ku­lu­tus oli nii­nä aikoi­na 1–2 l ollen nyt luok­kaa 11 l/asukas. Kiel­to­lain sano­taan tul­leen jo kui­vaan maa­han. Viran­omais- ‚kan­sa­lais­val­von­ta ja rait­tius­työ oli­vat aivan tois­ta luok­kaa nykyi­seen verrattuna. 

  Vii­nan sala­polt­to oli todel­la­kin haas­ta­vaa ver­rat­tu­na nykyi­seen huu­me­mark­ki­naan. Ver­kon avul­la kaup­pa­paik­ka on glo­baa­lis­tu­nut. Kovan kil­pai­lun myö­tä hin­nat ovat asia­kas­ys­tä­väl­li­siä. Ei puhet­ta­kaan ay-liik­keen edun­val­von­nas­ta huu­mei­den vil­je­lys­sä ja val­mis­tuk­ses­sa. Ehkä­pä sii­nä oli­si­kin rat­kai­su huumeongelmaan .

  Vil­je­ly , val­mis­tus ja myyn­ti luvan­va­rai­sek­si . AY-lii­ke var­mis­tai­si lak­koi­lul­la työn­te­ki­jöi­den pal­kat niin kor­keik­si, että kulut­ta­jil­la ei oli­si varaa ostaa huu­mei­ta. Mut­ta suo siel­lä, vete­lä tääl­lä. Pimeän kau­pan hin­nat oli­si­vat hal­vem­pia ja asiak­kaat näyt­täi­si­vät kan­ta­päi­tään Alkoil­le. Näin­hän onkin käy­nyt jo libe­ra­li­so­neis­sa mais­sa ja osavaltioissa.

  1. Suo­sit­te­len Eemi­liä tutus­tu­maan kiel­to­lain his­to­ri­aan Suomessa. 

   Suo­mes­sa oli hyvin vähän vii­nan­sa­la­polt­toa kiel­to­lain aika­na joh­tuen sii­tä että sala­kul­je­tus Viros­ta (jos­sa ei ollut kiel­to­la­kia) yli Suo­men­lah­den oli erit­täin kan­na­tet­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa sil­lä pää­asias­sa kysyn­tää vii­nal­le oli ran­nik­koa­lueil­la kuin sisä­maas­sa jos­sa oli sala­polt­to oli yleisempää.

   Sisä­maas­sa sala­pol­tet­tu vii­na ei ollut laa­jan orga­ni­soi­dun sala­kul­je­tuk­sen takia kil­pai­lu­ky­kyis­tä juu­ri tuon sala­kul­je­te­tun vii­nan takia Virosta. 

   Nime­no­maan kiel­to­lain aika­na alko­ho­lin kulu­tus Suo­mes­sa kas­voi huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin ennen kiel­to­la­kia. Tämä näkyi muun muas­sa rikos ja sekä väkivaltatilastoissa. 

   Kiel­to­lais­ta on kir­joi­tet­tu kyl­lä erit­täin mie­len­kiin­toi­sia his­to­rial­li­sia tut­ki­muk­sia jos­sa käy­dään läpi koko kiel­to­lain taus­ta ja lopputulos .

   Myös sama kos­kee nykyis­tä huu­me­kaup­paa jos­sa suu­rim­mat erät ovat sala­kul­je­tet­tu­ja huu­mei­ta ei niin­kään Suo­mes­sa viljeltyjä. 

   Tilan­ne on täl­lä het­kel­lä juu­ri saman­lai­nen kuin kiel­to­lain aika­na, sil­loin oli kyse vii­nas­ta ja täl­lä het­kel­lä huu­meis­ta . Kun asi­aa tar­kis­te­lee huu­mei­den kysyn­nän koh­dal­la on sala­kul­je­tus on huu­me­kau­pan ylei­sin väylä.

  2. Huu­mei­den vas­tai­nen sota ei ole ikä­vä kyl­lä hävit­ty Väli-Ame­ri­kas­sa kun tie­tää kuin­ka väki­val­tai­nen on Kolum­bian kar­tel­li kun kek­si­vät huu­me­ra­hoil­laan muu­tui­ta sijoi­tus­koh­tei­ta ja se näkyy Mek­si­kos­sa. Väli-Ame­rik­ka ei ole tosin mark­ki­naa­lue vaan kaut­ta kul­ku alue. Suu­rim­mat mark­ki­na­lu­eet ovat län­si­mais­sa johon Suo­mi­kin kuu­luu. Vai pitäi­si Eemi­lin näke­myk­sen mukai­ses­ti Suo­mi luo­ki­tel­la samaan kate­go­ri­aan kuin El Salvador?

  1. Syltty:“No ei ole aina­kaan hei­dän peri­aa­teoh­jel­mas­sa ole, sii­nä ei mai­ni­ta sanal­la­kaan alko­ho­lia tai sii­hen liit­ty­vää poli­tiik­kaa. En löy­tä­nyt Kepun ohjel­mis­ta ja julis­tuk­ses­ta yhtään mitään liit­tyen päihdepolitiikan,”

   Lai­naus Kes­kus­tan alko­ho­li­po­li­tii­kan tavoit­teis­ta :“Tavoit­te­lem­me Suo­mea, jos­sa tapah­tuu alko­ho­li­kult­tuu­rin asen­ne­muu­tos. Se tar­koit­taa, että alko­ho­lia voi naut­tia koh­tuu­del­la jat­kos­sa­kin. Poi­min­to­ja: Alko­ho­lin myyn­nin vuo­ro­kausit­tais­ta aikaa päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa tai ravin­to­lois­sa ei muu­te­ta. Alkon mono­po­lia­se­ma tur­va­taan. Sel­vi­te­tään päih­deon­gel­mais­ten van­hem­pien las­ten tuen tarve.

   Kip­pis kohtuudelle:
   https://keskusta.fi/politiikkamme/ohjelmia-ja-linjauksia/muita-ohjelmia-ja-linjauksia/

 41. Savu­ton Suo­mi 2030 men­nes­sä intro:

  Istut työ­pöy­tä­si ääres­sä, kun kol­le­ga vie­res­sä­si sytyt­tää tupa­kan. Lou­nas­tauol­la joku polt­taa kan­na­bis­ta vie­rei­ses­sä pöy­däs­sä. Koti­mat­kal­la bus­sis­sa hen­gi­tät join­tin savua. Tämä oli todel­li­suut­ta Suo­mes­sa vie­lä joi­tain vuo­si­kym­me­niä sit­ten. Suo­men kan­na­bis­la­ki on menes­tys­ta­ri­na, joka hakee ver­tais­taan. Videol­ta näet, mil­lai­sia harp­pauk­sia olem­me otta­neet koh­ti kan­na­bis- , tupa­kan­sa­vu­ton­ta ja niko­tii­ni­ton­ta Suomea.

  https://savutonsuomi.fi/

  Onko tämä kur­kis­tus tule­vai­suu­teen ? Vai onko kui­ten­kin niin, että tupa­kan polt­ta­mi­nen ihmis­ten kes­kuu­des­sa on kiel­let­tyä, mut­ta kan­na­bik­sen polt­ta­mi­nen sal­lit­tua ? Miten nämä kak­si ter­veys­stra­te­gi­aa sovi­te­taan yhteen ?

  Kan­na­bis­ta pro­mo­taan pol­tet­ta­vak­si, mut­ta tupa­kan polt­to aje­taan alas. Säly­te­tään­kö polii­sil­le val­von­ta ja ran­kai­su­vel­voi­te jul­ki­tu­pa­koin­nis­ta ja kan­na­bik­sen pol­tos­ta ? Sehän onkin todel­la hyvä aja­tus, sil­lä polii­sil­la ja oikeus­lai­tok­sel­la on lii­an vähän töi­tä. Peu­ka­loi­taan pyö­rit­te­le­vät vain päi­vät pitkät. 

  Lisä­teh­tä­viä samoil­le ins­tans­seil­le voi­daan mää­rä­tä koti­kas­va­tuk­sen val­von­nas­ta. Esi­tyk­sen mukaan koto­na sai­si kas­vat­taa nel­jää kas­via. Mitäs jos joku kas­vat­taa­kin viit­tä tai jopa kym­men­tä kas­via ? Ja ihan vain omaan käyttöön. 

  Talo­yh­tiöt jou­tu­vat inves­toi­maan uusiin ilmas­toin­ti­ko­nei­siin , sil­lä kas­vat­ta­moi­den kos­teus­ta­sot ovat aivan eri luo­kas­sa huo­ne­kas­vei­hin ver­rat­tu­na. Säh­kön­ku­lu­tus kas­vaa , mikä on tie­tys­ti hyvä asia. Vih­re­ää säh­köä myy­dään enem­män ja ilmas­ton­muu­tos pysäh­tyy kuin sei­nään. winwin, kaik­ki voittavat

  1. Savu­ton Suo­mi 2030 on kan­sa­lais­ver­kos­to jos­sa on muka­na 18 toi­mi­jaa joi­den tavoi­teen­na on saa­da tupa­koin­ti lop­pu­maan Suo­mes­ta vuo­teen 2030. Savu­ton Suo­mi 2030 ei tosin pyri kiel­tä­mään tupa­koin­tia kokonaan. 

   Tupa­koin­ti pitää jo nyt tapah­tua ulko­ti­lois­sa ole­vis­sa mer­ki­tyis­sä pai­kois­sa. Sen poh­ja­na on vuon­na 2016 voi­maan tul­lut tupakkalaki. 

   Talo­yh­tiöis­sä voi jo nyt kiel­tää par­ve­ke­tu­pa­koin­ti kos­ka sii­tä on sää­det­ty laki. Täl­lä­kin het­kel­lä tupa­koin­ti on vähen­ty­nyt erit­täin pal­jon ja vähe­nee koko ajan. Tupa­koin­nin yksi on pas­sii­vi­nen tupa­koin­ti jota koh­taa eni­ten sisä­ti­lois­sa jos­sa se on jos­sain mää­rin lai­ton­ta mut­ta sitä edel­leen tehdään. 

   Tupa­koin­nis­sa suu­rim­mat lob­ba­rit ovat tupak­ka­teol­li­suus joka on pää­asias­sa yksi­tyis­tä lii­ke­toi­min­taa ja mut­ta kan­na­bik­sen myyn­ti on mones­sa maas­sa val­tion­li­sens­si­jär­jes­tel­män kaut­ta tapah­tu­vaa toi­min­taa tai sit­ten suo­raan val­tion mono­po­liyh­tiöi­den kaut­ta ole­vaa myyn­tiä. Esim Yhdys­val­lois­sa kan­na­bik­sen myyn­ti on koko­naan osa­val­tioi­den mono­po­liyh­tiöi­den hal­lus­sa (vas­taa­van­lai­nen jär­jes­tel­ty on myös kasi­no­toi­min­nas­sa ja alko­ho­lin­myyn­nis­sä monis­sa Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa) ja Uru­gu­yas­sa sii­tä vas­taa valtionmonpoliyhtiö.

  2. Usko­taan jo, Eemil ei ymmär­rä asias­ta mitään mut­ta pelot­taa niin pirusti.

   1. Jos Suo­mes­sa kas­vai­si tupak­ka samal­la taval­la kuin esi­mer­kik­si Ete­lä-Euroo­pas­sa Eemil uskoi­si kyl­lä kos­ka Suo­men maa­ta­lous ja maa­seu­tu oli­si ensim­mäi­se­nä vil­je­le­mäs­sä tupak­kaa hyö­ty käyt­töön. Jopa Mik­ko Kär­nä näki Aamu-tv:ssä kan­na­bik­sen vil­je­lys­sä poten­ti­aa­li­sen hyö­dyn maa­seu­dul­le ja maa­ta­lou­del­le. Sama Kär­nä kyl­lä pelot­te­li samal­la taval­la kuin Eemil kan­na­bik­ses­ta mut­ta oli val­mis hyö­dyn­tä­mään sen vil­je­lyä pel­kän lii­ke­toi­min­nan takia . Täs­sä on suu­rem­pi ris­ti­rii­ta Eemi­lin ja Mik­ko Kär­nän koh­dal­la kos­ka raha ratkaisee.

 42. Soma­ni:” Täl­lä­kin het­kel­lä tupa­koin­ti on vähen­ty­nyt erit­täin pal­jon ja vähe­nee koko ajan. ”

  Jutun juo­ni­han on sii­nä, että tupa­koin­tia halu­taan vähen­tää, mut­ta kan­na­bik­sen polt­ta­mis­ta lisä­tä. Eivät­kö Soma­ni ja Fidel näe täs­sä mitään ris­ti­rii­taa ? Soma­ni halun­nee vii­ta­ta tupa­koin­nin rajoi­tuk­siin, jot­ka sit­ten myös kos­ki­si­vat kan­na­bik­sen polttamista. 

  Sil­ti savu­ton Suo­mi “han­ke” ja kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­ti ovat vas­tak­kai­sia pyr­ki­myk­siä . Kan­na­biswan­na­bet romut­ta­vat suo­ma­lais­ta kan­san­ter­veys­työ­tä täy­sin itsek­käis­tä syis­tä. Ne on vain ver­hot­tu esim. addik­tien hoi­toon­pää­syn hel­pot­ta­mi­sek­si. Toi­saal­ta he väit­tä­vät , että kan­na­bis ei aiheu­ta riippuvuutta. 

  Täy­sin epä­joh­don­mu­kais­ta argu­men­toin­tia , hmmm… tyypillistä.

   1. Tie­dän kyl­lä . Suu­res­sa maa­il­mas­sa on tut­kit­tu kan­na­bik­sen terveysvaikutuksia .

    https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/cannabis-oral-health-effects.

    Samal­la tode­taan, ettei tuki­mus­ta ole vie­lä lähes­kään riit­tä­väs­ti. Joten kan­na­bik­sen libe­ra­li­soi­mis­ta aja­vat hyp­pää­vät tun­te­mat­to­maan. Tule­vis­ta vai­ku­tuk­sis­ta kan­san­ter­vey­teen ei tie­de­tä käy­tän­nös­sä mitään eikä jo tie­dos­sa ole­vis­ta hai­tois­ta väli­te­tä pät­kän vertaa. 

    Mot­to : nau­tin­to mul­le hai­tat sulle.

   2. Ilmei­ses­ti kan­na­bis­ta voi myös juoda?

    Ne rupes meil­le vittuileen,
    Mut­ta kai ne on sii­hen luotu
    Ja ne yhteen ääneen totesivat,
    Että tääl­lä on hasis­ta juotu”
    ‑Juice Leskinen

  1. Tupa­koin­tia on kyl­lä rajoi­tet­tu erit­täin tehok­kaas­ti jul­ki­sis­sa tilois­sa lain­sää­dän­nön kaut­ta ja se kos­kee myös kan­na­bis­ta. Tus­kin kan­na­bis­ta ei sal­li­tai­si sisä­ti­lois­sa ja jul­ki­sis­sa tilois­sa polt­taa mikä­li se lail­lis­te­taan jos­kus kuten ei sal­li­ta täl­lä het­kel­lä tupak­kaa jon­ka polt­ta­mi­nen on laillista. 

   Tuo savu­ton Suo­men agen­da on nime­no­maan lopet­taa tupa­koin­ti sisä­ti­lois­sa myös yksi­tyi­sis­sä asunnoissa. 

   Tupa­koin­nis­sa on myös otet­ta­va huo­mioon syö­tä­vät niko­tii­ni tuot­teet. EU:n Nuus­ka­kiel­to on sinän­sä huo­nos­ti toi­mi­va kiel­to kos­ka tupa­koin­tia ei ole pys­tyt­ty kiel­tä­mään lain­sää­dän­nön kaut­ta koko­naan. Myös Ruot­sis­sa myy­dään nuus­kaa poik­keus­lu­val­la vapaas­ti kos­ka EU:ssa on tava­roi­den vapaa­liik­ku­vuus. Joten val­von­ta on lähes mah­do­ton­ta. Yksi­tyi­nen tupak­ka­teol­li­suus on täs­sä koh­taa loban­nut sitä vas­taan että tupak­ka kiel­let­täi­siin koko­naan lain­sää­dän­nön kaut­ta. Jos Suo­mes­sa oli­si val­tion mono­po­li tupa­kal­le oli­si tilan­ne toden­nä­köi­ses­ti hyvin toi­sen­lai­nen. Monis­sa mais­sa esi­mer­kik­si Japa­nis­sa on val­tion omis­ta­ma tupak­ka monopoliyhtiö

  2. Alko­ho­li ongel­maon pal­jon suu­rem­pi kan­san­ter­veys ongel­ma kuin kan­na­bik­sen käyt­tö mikä­li se lail­lis­te­taan . Mik­si Eemil ei ehdo­ta kiel­to­lain uudel­leen otta­mis­ta käyt­töön kun alko­ho­lin ongel­mat ovat hyvin­kin tiedossa?

 43. O.S:“On kult­tuu­re­ja, jois­sa kan­na­bis­ta on käy­tet­ty sato­ja vuosia.”

  En tie­dä mihin O.S. pyr­kii näil­lä twii­teil­lään, mut­ta kysei­set kult­tuu­rit ovat kehi­tys­maa­luok­kaa Suo­meen ver­rat­tu­na. Vas­taa­van­lai­nen kult­tu­ri rapaut­tai­si suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion perus­tan. Nyt ilmei­ses­ti luul­laan hyvin­voin­ti­val­tiom­me kes­tä­vän mitä tahan­sa hei­ken­nyk­siä. Aja­tel­laan pal­ve­lui­den pysy­vän yhtä hyvi­nä ilman jat­ku­vaa pon­nis­te­lua . Aivan sama aja­tus­mal­li kuin roko­tus­ten koh­dal­la. Roko­tuk­sia ei enää tar­vi­ta , kos­ka vaka­vat tau­dit on saa­tu vähe­ne­mään. Onhan huol­to­suh­teen muut­tu­mi­nen jo itses­sään val­ta­va lovi sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den rahoitukseen.

  Kum­ma kyl­lä kukaan ei ole kysee­na­lais­ta­nut esi­merk­ki lin­kis­sä ole­via kan­na­bik­sen ter­veys­hait­to­ja. Miten seu­raa­van­lai­set tau­ti­ti­lat saa­daan hoi­det­tua tule­vai­suu­den ter­vey­den­huol­los­sa, joka jo nyky­ään­kin on kriisissä ? 

  Can­na­bis abusers gene­ral­ly have poo­rer oral health than non-users, with an inc­rea­sed risk of den­tal caries and perio­don­tal disea­ses. Can­na­bis smo­ke acts as a carci­no­gen and is associa­ted with dysplas­tic chan­ges and pre-malig­nant lesions wit­hin the oral muco­sa. Users are also pro­ne to oral infec­tions, pos­sibly due to the immu­no­suppres­si­ve effects. Den­tal treat­ment on patients intoxica­ted on can­na­bis can result in the patient expe­riencing acu­te anxie­ty, dysp­ho­ria and psyc­ho­tic-like para­noi­ac thoughts. 

  Soma­nin esit­tä­mä rat­kai­su : kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­nen ja sit­ten rajaa­mi­nen tupa­koin­ti­sää­dök­sin , ei ole toi­mi­va kon­sep­ti. Se on itse asias­sa skit­so­fre­ni­nen toimintamalli.

  Ratio­naa­li­nen rat­kai­su on pitää kan­na­bik­sen kiel­to voi­mas­sa ja paran­taa ter­veys­pal­ve­lui­den tasoa ja saa­ta­vuut­ta huu­mei­den kohdalla.

  1. Eemi­lil­le tie­dok­si että mikä­li suo­ma­lais­ten alko­ho­lin­käyt­töä ver­ra­taan niin kult­tuu­rei­hin jois­sa alko­ho­lia käy­te­tään kuten Suo­mes­sa siis pää­asias­sa län­si­mais­sa johon las­ke­taan mukaan Poh­jois-ja Ete­lä-Ame­rik­ka niin suo­ma­lais­ten alko­ho­lin käyt­tö on kyl­lä hyvin kehi­tys­maa­luok­kaa täs­sä län­si­mai­den kate­go­rias­sa jos­sa alko­ho­li on myös kult­tuu­ril­li­nen tuo­te. Kun loo­gi­ses­ti aja­tel­len vas­taa­van­lai­nen alko­ho­li­kult­tu­ri rapaut­tai­si suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion perus­tan! Kiel­to­la­ki kun ei toi­mi­nut mis­sään län­si­mais­sa jos­sa se on ollut jos­sain his­to­rian vai­hees­sa käy­tös­sä. Mik­si sit­ten alko­ho­li ei ole Suo­mes­sa kielletty?

  2. Ratio­naa­li­set pää­tök­set perus­tu­vat tut­kit­tuun tie­toon ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen, eivät pel­ko­ti­loi­hin, mie­li­ku­vi­tusys­tä­viin tai “perin­tei­siin arvoihin”.

  3. Itse asias­sa minun ehdo­tuk­se­ni on se että kan­na­bis pitäi­si tuoda
   tupak­ka lain­sää­dän­nön alle ja muut­taa hiu­kan lakia sii­tä osal­ta eikä tar­vit­se sää­tää näin ollen uut­ta kan­na­bis lakia mikä­li kan­na­bis laillistetaan. 

   Miten tämä on miten­kään skit­so­fre­ni­nen toimintamalli? 

   Voi­ko Eemil ava­ta hiu­kan enem­män mitä Eemil täl­lä kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­taa ter­mil­lä skit­so­fre­ni­nen toi­min­ta­mal­li? Suo­mes­sa on jo nyt hyvin tiuk­ka tupak­ka laki joka toi­mii erit­täin hyvin . Emme ole kui­ten­kaan Suo­mes­sa kiel­tä­mäs­sä tupak­kaa kokonaan. 

   Minus­ta se on hyvin skit­so­fre­ni­nen aja­tus että kan­na­bik­sen vas­tus­ta­jat eivät hah­mo­ta että Suo­mes­sa on ollut vuo­si­kausia erit­täin huo­no alko­ho­lion­gel­ma tie­tyn väes­tön kes­kuu­des­sa eikä sitä ole saa­tu pois kiel­tä­mäl­lä alko­ho­lia tai muil­la kiel­to toi­men­pi­teil­lä . Tämä on todel­li­suut­ta johon ei ole yhtä kan­san­ter­veyl­lis­tä rat­kai­sua. Monia tiuk­ko­ja kiel­to vaih­toeh­to­ja on kokeil­tu mut­ta eivät ole toi­mi­neet. Sil­ti kukaan poliit­ti­nen puo­lue ei ole kui­ten­kaan aja­mas­sa Suo­meen uut­ta kiel­to­la­kia! Mik­si­kö­hän? Kos­ka tie­tä­vät ettei sel­lai­nen mene yksin­ker­tai­ses­ti läpi edus­kun­nas­sa kun riit­tä­vää enem­mis­töä ei sitä tukemassa.

  4. Jos kan­na­bik­ses­sa on ongel­mal­lis­ta nime­no­maan polt­ta­mi­nen, niin sit­ten kan­nat­ta dekri­mi­na­li­soi­da vain syö­tä­vä kan­na­bis. Jos kau­pas­ta ei saa pol­tet­ta­vaa gan­jaa, niin kyl­lä se sil­loin jää polttamatta.

  5. Kan­na­bik­sen hai­tat liit­ty­vät laa­jal­ti juu­ri kri­mi­na­li­soin­tiin, ei kan­na­bik­seen itseen­sä. Ei kan­na­bis tee suu­hy­gie­nias­ta huo­noa, vaan kan­na­bik­sen sosi­aa­li­set sivuvaikutukset.

   Kiel­to­lain kan­nat­ta­jien logii­kal­la kaik­ki sota­ve­te­raa­nit oli­vat alin­ta pas­ka­sak­kia ja yhteis­kun­ta­kel­vot­to­mia nis­te­jä, kaik­ki heis­tä kun veti­vät heroii­nia yskään ja laa­jal­ti amfe­ta­mii­nia väsy­myk­seen — siis sen kun tupa­kan­pol­tol­ta ker­ki­si­vät. Todel­li­suu­des­sa he tie­tys­ti oli­vat ter­ve­jär­kis­tä ja ‑voin­tis­ta jouk­koa joka piti tätä maa­ta pys­tys­sä sii­nä mis­sä hei­dän jäl­keen­sä­kin tul­leet suku­pol­vet. Isoim­mat mie­len­ter­veys­hai­tat­kin liit­tyi­vät sotaan itseen­sä, ei rin­ta­mal­la käy­tet­tyi­hin aineisiin.

   Jos ter­vey­del­le vaa­ral­li­sis­ta aineis­ta oltai­siin huo­lis­saan, niin aivan ensim­mäi­sek­si rajat­tai­siin soke­rin, ras­van ja läs­kin saa­ta­vuut­ta, ja vähin­tään­kin lope­tet­tai­siin nii­den tuo­tan­non tuke­mi­nen vero­ra­hoil­la. Käy­tön ja myyn­nin kri­mi­na­li­soin­tiin nyt ei tie­tys­ti kan­nat­tai­si men­nä, mus­tan pörs­sin peko­niin liit­tyy ihan samat ongel­mat kuin amma­ti­ri­kol­lis­ten myy­mään kannabikseenkin.

 44. Kan­na­bis­kaup­pi­aat myy­vät usein pelk­kää kan­na­bis­ta ja jos kaup­pi­aal­la on tar­jol­la eri­lai­sia huu­mei­ta niin ei hän nii­tä tupu­ta. Se on kyl­lä tot­ta että myyn­ti­pals­toil­la on tar­jol­la kaik­kea. On jos­kus hou­ku­tus ostaa muutakin. ”

  Tämä on tai­va­han tosi ja kuvaa hyvin, miten huu­mei­ta täl­lä het­kel­lä myy­dään ja oste­taan. Tor-ver­kos­sa on myyn­ti­foo­ru­mi, ns. lau­ta, jol­le myy­jät jät­tä­vät myyn­ti-ilmoi­tuk­si­aan. Mitä eri­lai­sem­pien huu­mei­den osta­mi­ses­ta on tul­lut tätä kaut­ta help­poa: myy­jät ilmoit­ta­vat pika­vies­tin­so­vel­luk­sen tun­nuk­sen­sa, johon vies­ti­mäl­lä osta­ja ja myy­jä sopi­vat tref­fit. Vaki­tui­sem­pia kaup­pa­suh­tei­ta voi toki syn­tyä, mut­ta nyky­ään ei ole enää mitään yksit­täi­siä dii­le­rei­tä, jot­ka tutus­tut­tai­si­vat viat­to­mat nuo­ret kovem­piin ainei­siin, niin kuin moni tun­tuu vie­lä kuvit­te­le­van. Myös kaup­pi­aat ovat pää­sään­töi­ses­ti itse käyt­tä­jiä, eikä tuol­la tasol­la voi puhua vie­lä jär­jes­täy­ty­nees­tä rikol­li­suu­des­ta, vaik­ka yleen­sä se taus­tal­la onkin. Oma tun­tu­ma­ni kui­ten­kin on, että täl­lä het­kel­lä myy­tä­vä kan­na­bis on suu­rim­mal­ta osin koti­kas­va­tet­tua, joko yksit­täi­sen hen­ki­lön tai sit­ten jär­jes­täy­ty­neem­min, mut­ta jos­sain Suo­mes­sa kuitenkin.

 45. Somani:“Miten tämä on miten­kään skit­so­fre­ni­nen toimintamalli? ”

  Siten , että ensin vapau­te­taan ja sit­ten ruve­taan kiel­tä­mään rajoi­tuk­sin. Kan­san­ter­vey­del­le vahin­gol­lis­ta huu­met­ta ei tule vapaut­taa mil­lään tasolla .

  ” saa­tu pois kiel­tä­mäl­lä alko­ho­lia tai muil­la kiel­to toimenpiteillä ” 

  Onhan ongel­maa saa­tu rajat­tua huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na sii­hen, että alko­ho­lin käyt­tö oli­si vapau­tet­tu kai­kil­le ikä­ryh­mil­le, vuo­ro­kau­den­ajoil­le, myyn­ti­pai­koil­le jne. 

  Arkkitehti:“Kannabiksen hai­tat liit­ty­vät laa­jal­ti juu­ri kri­mi­na­li­soin­tiin, ei kan­na­bik­seen itseen­sä. Ei kan­na­bis tee suu­hy­gie­nias­ta huo­noa, vaan kan­na­bik­sen sosi­aa­li­set sivuvaikutukset.”

  Kan­na­bik­sen käyt­töä on saa­tu suit­sit­tua nykyi­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä ja lain toi­meen­pa­nol­la. Juu­ri tämän vuok­si voi­daan sanoa kan­na­bik­sen ongel­mien ole­van suht. vähäi­siä aja­tel­len demo­gra­fi­ses­ti. Samoin voi­daan sanoa lain­sää­dän­nön ja toi­meen­pa­non aiheut­ta­van ongel­mia suht. pie­nel­le jou­kol­le. Juu­ri täl­le jou­kol­le tulee koh­den­taa ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lui­ta aikai­sem­paa paremmin.

  Hei­dän ongel­mi­aan ei tule rat­kais­ta altis­ta­mal­la muu­ta väes­töä lisään­ty­vän huu­mei­den­käy­tön vaa­roil­le. Käy­tön on todis­te­tus­ti havait­tu lisään­ty­neen dekri­mi­na­li­soin­nin seurauksena. 

  Kyl­lä kan­na­bik­sen käyt­tö on eli­mis­tön ter­veys­ris­ki muu­ten­kin kuin huo­non hygie­nian seu­raus­ta. ” It has been repor­ted that a syner­gis­tic effect between tobacco and can­na­bis smo­ke may inc­rea­se oral and neck cancer risk for people who smo­ke both” Ris­ki on täl­löin erit­täin suu­ri eikä se pois­tu koko­naan, vaik­ka polt­tai­si vain kannabista. 

  Isoim­mat mie­len­ter­veys­hai­tat­kin liit­tyi­vät sotaan itseen­sä, ei rin­ta­mal­la käy­tet­tyi­hin aineisiin.” 

  Sotien aikai­sen huu­mei­den käy­tön ver­taa­mi­nen mil­lään taval­la nyky­ai­kaan on jär­kyt­tä­vää ros­kaa. Se on rie­naus­ta ‑60 ‑70-luvun tais­to­lais­ten tapaan. Sodas­sa kysei­siä ainei­ta käy­tet­tiin hen­gis­sä sel­viy­ty­mi­seen äärio­lois­sa ei viih­ty­mi­seen. Kiel­täy­dyn jyr­käs­ti kes­kus­te­le­mas­ta täs­tä aihees­ta enempää.

  1. Ymmär­sin­kö oikein että Eemil kan­nat­ta alko­ho­lin myyn­nin nykyis­tä lin­jaa jos­sa on alko­ho­lin myyn­ti rajat­tu ikä­ryh­miin 18–21 joka on sidot­tu alko­ho­lin pro­sent­ti lukuun sekä nykyis­tä aukio­loai­ka mal­lia? Jos näin on niin miten se poik­ke­aa esim tupa­kan myyn­ti mal­lis­ta jos­sa on myös rajoi­tuk­sia? Onko kukaan sit­ten ehdot­ta­nut että kan­na­bik­sen koh­dal­la teh­täi­siin poik­keus­ja se se vapau­tet­tai­siin koko­naan riip­puen ikä­ryh­mäs­tä? Tie­tääk­se­ni ei kukaan ole näin ehdot­ta­nut. Osmo Soi­nin­vaa­ran mal­li on täs­sä­kin kan­na­bis kysy­mysk­ses­sä hyvin saman­lai­nen mal­li kuin nykyi­nen alko­ho­lin ja tupa­kan myyn­ti ja saa­ta­vuus mal­li. Jos Eemil kan­nat­taa nykyis­tä alko­ho­li­po­li­tiik­kaa niin miten se poik­ke­aa Osmo Soi­nin­vaa­ran kan­na­bik­sen myyn­ti ehdo­tuk­ses­ta eli sii­tä että kann­bis­ta voi­si ostaa, mikä­li se lail­lis­te­taan, val­tion­mo­no­po­lis­ta siis vain Alkosta? 

   Vaih­toeh­to­ja on tasan kak­si niin kann­bik­sen ja alko­ho­lin myyn­nin ja saa­ta­vuu­den kohdalla; 

   1. Nyky­ti­lan säi­lyt­tä­mi­nen jos­sa lai­ton katu­kaup­pa on kan­ni­bik­sen markkinapaikka
   2. Asteit­tai­nen kann­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen jon­ka myyn­ti tapah­tui­si val­tion­mo­no­po­lin kaut­ta val­vo­tus­sa olosuhteissa.
   1. Nyky­ti­lan säi­lyt­tä­mi­nen jos­sa myyn­ti tapah­tuu pää­asias­sa val­tion­mo­no­po­lin kautta
   2. Kiel­to­la­ki 1920-luvun maliin.

   Uskon että moni kes­kus­te­li­ja kai­paa Eemil­tä kol­mat­ta vaih­toeh­to­ja kiel­to­lain ja libe­ra­li­soin­nin välil­tä. Pyy­täi­sin Eemi­liä esit­tä­mään sel­lai­sen yksi­tyis­koh­tai­ses­ti täs­sä blo­gis­sa muil­le keskustelijoille.Voiko Eemil esit­tää kol­man­nen siis poik­kea­van vaih­toeh­don nois­ta kah­des­ta, joka on rea­lis­ti­ses­ti toteuttamiskelpoinen ?

  2. Eemil­le tie­dok­si että suo­ma­lais­ten menes­ty­mi­nen MM hii­dois­sa ja muis­sa tal­vio­lym­pia­lais­la­jeis­sa sotien jäl­keen pit­käl­le 1970-luvul­le oli suo­ra yhteys sodan aikai­ses­ta val­tion amfe­ta­mii­ni varas­ton uudel­leen otta­mis­ta käyt­töön kun sodan jäl­keen Suo­mel­le ainoa tapa oli pro­fi­loi­tua oli tal­viur­hei­lus­sa ja se saa­vu­tet­tiin käyt­tä­mäl­lä yli­mää­räi­nen val­tion amfe­ta­mii­ni varas­to lop­puun. Moni tun­net­tu hiih­ta­jä sai suo­raan amfe­ta­mii­nia jot­ta kul­ta­mi­tal­lei­ta oli­si tur­vat­tu lähes jokai­ses­sa tal­vio­lym­pia­lais­la­jeis­sa jos­sa Suo­mi poi­ka otti osaa.

  3. Jos tar­kis­te­lee 1960 ‑1970-luvun huu­mei­den käyt­töä Suo­mes­sa niin vaka­vin ongel­ma oli kyl­lä sota­ve­te­raa­neil­la kos­ka hoi­toa ei ollut saa­ta­vil­la ja hei­dän riip­pu­vai­suus oli kor­keam­paa kun muul­la väestöllä.

 46. Nyt on jää­nyt huo­maa­mat­ta tär­keä seik­ka. Kan­na­bis on moni­vaa­ral­li­nen päih­de. Se on alko­ho­lia vaa­ral­li­sem­pi , kos­ka käy­tön kaut­ta on vaa­ra­na ajau­tua jo har­vo­jen käyt­tö­ker­to­jen seu­rauk­se­na ruu­mis­huo­neel­le. Mie­tip­pä miten se on mah­dol­lis­ta. Lisäk­si kan­na­bik­sen käyt­tö aiheut­taa lap­sil­le ja nuo­ril­le pysy­viä vau­rioi­ta aivo­jen kemi­aan ja raken­tee­seen. Pus­si­kal­ja­nuo­ret eivät jou­du vas­taa­vaan vaa­raan. Mit­kään ikä,- annis­ke­lu- ja myyn­ti­ra­joi­tuk­set eivät pois­ta nuor­ten kan­na­bis­ko­kei­lu­ja ja dekri­mi­na­li­soin­ti lisää nii­tä pomminvarmasti.

  Alko­ho­lin koh­dal­la äkki­kuo­le­mat ovat todel­la har­vi­nai­sia. Alko­ho­lin sään­te­ly on sii­nä mie­les­sä teho­kas­ta. Nyt kan­na­bik­sen koh­dal­la vedo­taan samaan toi­min­ta­mal­liin. Se vaan ei toi­mi. Mikään val­tiol­li­nen jär­jes­tel­mä ei pys­ty täy­sin kont­rol­loi­maan pimeän ver­kon ja huu­me­ri­kol­lis­ten toi­min­taa. Näil­le oli­si lail­li­nen kan­na­bis­mark­ki­na poten­ti­aa­li­nen asia­kas­ra­ja­pin­ta, jol­le mark­ki­noi­da vah­vem­pia huu­mei­ta. Ne huu­meet eivät taa­tus­ti ole käy­neet läpi min­kään­ta­sois­ta laa­dun­val­von­taa. Se mark­ki­na ei katoa vaan kas­vaa dekri­mi­na­li­soin­nin tapahduttua. 

  Alko­ho­lin koh­dal­la tämä kehi­tys­kul­ku ei ole toteu­tu­nut. Tämän vuok­si usein tois­ta­ma­ni mal­li on paras: nykyi­nen lain­sää­dän­tö , toi­meen­pa­no ja ongel­ma­ryh­mil­le päih­de­pal­ve­lui­den tehos­ta­mi­nen. Jat­ko­seu­raa­muk­set kyt­ke­tään päih­de­kun­tou­tuk­seen sitoutumiseen.

  1. Eemil, sinul­la on ker­ras­saan vää­rät tie­dot. Alko­ho­li tap­poi vuon­na 2019 1712 suo­ma­lais­ta. Alko­ho­li tap­paa pait­si pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sien kaut­ta myös alko­ho­li­myr­ky­tys­ten vuok­si äkil­li­ses­ti. Kukaan ei olle kuol­lut kan­na­bik­sen ylian­nos­tuk­seen Suo­mes­sa eikä oikein usko, että mis­sään muuallakaan.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ral­le tie­dok­si että eikö ole parem­pi käyt­tää sanaa vii­na kuin alko­ho­li kos­ka nime­no­maan vii­na on se mikä tap­paa eni­ten ihmi­siä kuin esim oluet? Vii­na on myös alko­ho­li­juo­ma jon­ka pro­sent­tii­suus on 37,5

   2. O.S. lue­han vies­ti­ni nyt oikein aja­tuk­sel­la, huma­nis­ti­sel­la sel­lai­sel­la. Ei tilas­to­mie­hen tau­luk­ko­las­ken­nal­la. Avaan kan­taa­ni lisää, kun­han aika­bud­jet­ti sallii…

   3. lue­han vies­ti­ni nyt oikein aja­tuk­sel­la, huma­nis­ti­sel­la sel­lai­sel­la. Ei tilas­to­mie­hen taulukkolaskennalla. ”

    Väi­tit että kan­na­bis tap­paa muu­ta­mal­la käyt­tö­ker­ral­la. Tämä­hän on ihan täy­sin puu­ta­hei­nää, kos­ka itse kan­na­bik­seen on vai­kea kuol­la. Lisäk­si vii­nan aiheut­ta­mat äkki­kuo­le­mat ja tapa­tur­mat ovat hyvin ylei­siä. Tie­dän omas­ta lähi­pii­ris­tä­ni­kin kak­si alko­ho­lin takia kuol­lut­ta, joten ei se nyt kovin har­vi­nais­ta ole. Pal­jon ylei­sem­pi se on kuin lii­ken­neon­net­to­muu­det, omaan lähi­pii­riin kun ei ole sat­tu­nut yhtään lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa kuol­lut­ta. Itsea­sias­sa alko­ho­li tap­paa mel­kein 10x enem­män kuin lii­ken­neon­net­to­muu­det, jois­ta niis­tä­kin mer­kit­tä­vä osa on ajet­tu kännissä.

    Kyl­lä ihan perus­fak­tat pitää olla koh­dil­laan. Ymmär­rän kyl­lä nega­tii­vi­sen suh­tau­tu­mi­sen, jos oikeas­ti kuvit­te­let että pari hen­käi­syä lii­kaa kan­na­bis­sät­käs­tä tappaa.

  2. Eemil tutus­tu Alkon vali­koi­maan ja huo­maat ettei siel­lä myy­dä pel­käs­tään III olut­ta. Kun puhu­taan alko­ho­lin hai­tois­ta har­vem­min ote­taan esi­me­rik­si oluet vaan vii­nat .Vii­no­jen ja mui­den väke­vien alko­ho­li­juo­mien pro­mil­le pitoi­suus on pal­jon kor­keam­pi kuin pel­kän oluen. Näi­den juo­mien myyn­nin volyy­mi on pal­jon kor­keam­pi kuin III oluen. 

   Juu­ri näi­den vah­vo­jen alko­ho­li­juo­mien naut­ti­mi­ses­ta alkaa kier­re joka ruok­kii alkoholismia.Tähän altis­tuu lopul­ta kai­ken ikäi­set ihmi­set. Juu­ri vah­vo­jen alko­ho­li­juo­mien naut­ti­mi­nen on alko­ho­li­kuo­le­mien pää­asial­li­nen teki­jä ja se on myös äkki­kuo­le­ma jos naut­tii näi­tä vah­vo­ja alko­ho­li­juo­mia mitä Alkos­sa myy­dään ikä­ryh­mäl­le 20 vuo­tiail­le ylöspäin . 

   Kun mai­nit­sit ettei mikään val­tiol­li­nen jär­jes­tel­mä ei pys­ty täy­sin kont­rol­loi­maan pimeän ver­kon ja huu­me­ri­kol­lis­ten toi­min­taa niin sopii kysyä samaa vii­nas­ta (koros­tan siis vii­naa enkä olut­ta tai vii­ne­jä vaan vii­naa jota myy­dään vain Alkos­sa) juu­ri tämän Alkon kaut­ta ole­va vii­nan myyn­ti on onnis­tu­nut vähen­tä­mään vii­nan kulu­tus­ta Suo­mes­sa enem­män kuin oluen juu­ri sen takia kos­ka vii­naa myy­dään Suo­mes­sa vain Alkossa.Myös Viros­ta tuo­tu vii­na on myös ikään sidon­nais­ta kos­ka Viros­sa annis­ke­lui­kä on lähes sama kuin Suomessa.

   Alko val­voo erit­täin tark­kaan mitä vii­no­ja saa myy­dä Suo­mes­sa ja mit­kä ovat kiel­let­ty. Hyvä esi­merk­ki on Absint­ti jon­ka val­mis­tus oli mon­ta vuo­si­kym­me­niä lope­tet­tu kun­nes se lail­lis­tet­tiin 2010-luvul­la tosin uuden . Absint­ti oli pit­kään kie­let­ty joh­tuen sii­tä että ylei­nen kon­sen­sus lää­kä­rien ja ter­veys­vi­ran­omais­ten kes­kuu­des­sa oli monia vuo­si­kym­me­niä se että absint­ti on vaa­ral­li­nen her­mo­jär­jes­tel­mäl­le. Uuden tut­ki­muk­sen ja val­mis­tuk­sen kehit­tues­sä absint­ti on jäl­leen ker­ran laillistettua. 

   Jos kan­na­bis oli­si Alkos­sa saa­ta­vil­la kuten on vii­na niin kont­rol­li toi­mi­si parem­min kos­ka mono­po­liyh­tiöl­lä on sel­keät ohjeet ja lakiin perus­tu­va toi­min­ta mal­li vali­koi­da asiak­kaat. Samal­la Alko val­voi­si mit­kä kann­bis­tuot­teet tuli­si­vat mark­ki­noill­le ja mit­kä eivät. 

   Täl­lä­kin het­kel­lä ikä,- annis­ke­lu- ja myyn­ti­ra­joi­tuk­set ovat kyl­lä aut­ta­neet hil­lit­se­mään vii­nan kulu­tus­ta Suo­mes­sa joten en ymmär­rä miten sys­tee­mi oli­si muka auko­ton ja samaan aikaan sul­jet­tu. Sel­lais­ta sys­tee­miä ei ole mis­sään maas­sa jos­sa alko­ho­li on lail­lis­tet­tua. Pait­si mais­sa kuten Afga­nis­tan, Bru­nei, Iran, Sau­di-Ara­bia, Pakis­tan ja Libya jos­sa alko­ho­li on täy­sin kiel­let­ty, ilman mitään poikkeuksia. 

   Eemil jos todel­la kan­na­tat nykyis­tä lain­sää­dän­töä miten se poik­ke­aa jos kann­bis tuo­tai­siin Alkoon kont­rol­loi­dun lain­sää­dän­nön taak­se kuten on täl­lä het­kel­lä vii­nan kans­sa tilan­ne? Tähän vas­tauk­seen haluai­sin rea­lis­ti­sen vaih­toeh­toi­sen vas­tauk­sen jol­la oli­si samal­la käy­tän­nön­kin kans­sa rea­lis­ti­nen toi­mi­va malli.

   1. Rahul
    “Näi­den juo­mien myyn­nin volyy­mi on pal­jon kor­keam­pi kuin III oluen. ”

    Tämä ei kyl­lä pidä paik­kaan­sa. Yli­voi­mai­ses­ti eni­ten myy­dään kol­mos­ta ja se vas­taa koko maan alko­ho­lin­ku­lu­tuk­ses­ta sata­pro­sent­ti­sek­si alko­ho­lik­si muu­tet­tu­na* yksi­nään noin puol­ta. Oluen muka­na juo­daan alko­ho­lia enem­män mitä vii­nas­sa, vii­nis­sä ja sii­de­reis­sä yhteensä.

    Vuon­na 2019
    Tilas­toi­dun alko­ho­li­ku­lu­tuk­sen raken­ne 100-pro­sent­ti­se­na alko­ho­li­na (pyö­ris­tet­ty­nä lähim­pään prosenttiin):
    Väke­vät 21%
    Vii­nit 20%
    Sii­de­ri 4%
    Juo­ma­se­koi­tuk­set 8%
    Oluet 48%

    Edel­li­ses­sä ei ole eri­tel­ty nelos- ja kol­mo­so­lut­ta ja kos­kee vain tilas­toi­tua kulu­tus­ta, mut­ta eivät ne muu­ta kokonaiskuvaa.

    *) eli täs­sä on otet­tu huo­mioon juo­mien sisäl­tä­mät alkoholimäärät

    Läh­de:
    THL Alko­ho­li­juo­mien kulu­tus 2019

    https://www.julkari.fi/handle/10024/139553

  3. Sopii kysyä Eeme­lil­tä onko yleen­sä ter­veys ja päih­de- polii­tiik­kaan otet­tu pel­käs­tään huma­nis­ti­nen näkö­kan­ta edel­lä ole­vaa painotusta? 

   Kyl­lä tie­tääk­se­ni ter­veys ja sosi­aa­li polii­tiik­kaa (johon päih­de­po­li­tiik­ka kuu­luu) on teh­ty kai­kis­sa kehit­ty­neis­sä OECD mais­sa (poik­keuk­sia on jol­lain aloil­la Japa­ni ja Ete­lä-Korea) lää­ke­tie­teel­li­seen uusim­paan tut­ki­mus tie­toon pai­not­tu­nut­ta eli tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­ta edel­lä ole­vaa tut­ki­mus­ta kuin pel­käs­tään huma­nis­ta tai moraa­lis­ta ole­vaa lin­jaa. Myös sek­su­aa­li­va­li­tus on myös sosi­aa­li­po­li­tiik­kaa eikä niin­kään moraa­lis­ta tai huma­ni­taa­ris­ta poli­tiik­kaa . Pait­si poik­keuk­se­na on Kato­li­sen Kir­kon har­joit­ta­ma sek­su­aa­li vali­tus johon on tosin otet­tu hyvin eri­lai­nen lähes­ty­mis­ta­pa Lati­na­lai­ses­sa Amerikassa. 

   Jos Eemil todel­la halu­aa ymmär­tää päih­de­po­li­tii­kan pel­käs­tään humaa­ni­se­na pai­no­tuk­se­na niin sil­loin Eemi­lin pitäi­si ottaa myön­tei­nen kan­nat­ta myös alko­ho­lin kiel­to­lain puo­les­sa 1920-luvun mal­lin mukai­ses­ti ja perus­tel­la sen käyt­töön ottoa pel­käs­tään huma­ni­ses­ta näkökulmasta . 

   En ole kyl­lä luke­nut yhtään Eeme­lil­tä täl­läis­tä näkö­kul­maa jos­sa Eemil perus­te­lee esi­mer­kik­si kiel­to­lain uudel­leen otta­mis­ta käyt­töön huma­ni­taa­ri­se­na kysymyksenä. 

   Osmo Soi­nin­vaa­ra lähes­tyy minus­ta asi­aa tar­kas­te­le­mal­la onko nykyi­nen tiuk­ka huu­me polii­tiik­kaan onnis­tu­nut tavoit­tees­saan eli sota huu­mei­ta vas­taan (War on drugs) jota on käy­ty vuo­des­ta 1971. Siis 50 vuot­ta. Tuo julis­tus alkoi Yhdys­val­lois­ta ja pää­tyi Yhdys­val­toi­hin sil­lä lop­pu­tu­lok­se­na että siel­lä on osa­val­tio koh­tai­ses­ti alet­tu lail­lis­ta­maan kan­na­bik­sen käyt­töä kont­rol­loi­dun sään­te­lyn pii­ris­sä jul­kis­ten mono­po­li yhtiöi­den kautta.

 47. Ode, jon­ka olen tun­te­nut noin 50 vuot­ta ja jon­ka tie­to­poh­jaa ja tie­don­kä­sit­te­ly­ky­kyä en todel­la­kaan ole hei­kok­si havain­nut, kir­joit­ti eilen klo 19:17 mm.:
  » Kukaan ei olle [=ole? lie­ne?] kuol­lut kan­na­bik­sen ylian­nos­tuk­seen Suo­mes­sa eikä [enkä?] oikein usko, että mis­sään muuallakaan. »

  Nimi­merk­ki Eemil oli kir­joit­ta­nut klo 18:29 mm.:
  » Se [kan­na­bis] on alko­ho­lia vaa­ral­li­sem­pi , kos­ka käy­tön kaut­ta on vaa­ra­na ajau­tua jo har­vo­jen käyt­tö­ker­to­jen seu­rauk­se­na ruumishuoneelle. »

  Jom­mas­sa­kum­mas­sa väit­tees­sä täy­tyy olla jotain vikaa — epä­to­tuus eli val­he tai jokin tahal­li­ses­ti lausu­mat­ta jätet­ty ole­tus. Näin sanoo yksin­ker­tai­nen kau­pun­ki­lais­jär­ke­ni. Jom­paa­kum­paa väi­tet­tä pitäi­si ava­ta tai täs­men­tää enemmän.

  Edel­li­sen lauseen­sa perään Eemil jat­koi näin: » Mie­tip­pä miten se on mahdollista. »

  Minä mie­tin. Vaan en kek­si. En muis­ta kuul­lee­ni sel­lais­ta ylei­ses­ti tun­net­tua ja kaik­kien ymmär­tä­mää perus­te­lua, johon täs­sä vii­ta­taan tai vih­ja­taan. Ja kos­ka en pidä edes itseä­ni ihan tyh­mä­nä ja kos­ka olen koko ikä­ni tark­kail­lut ihmi­siä ja pan­nut mer­kil­le temp­pu­ja, joil­la jot­kut hui­jaa­vat toi­sia — ehkä itse­ään­kin — en voi olla otak­su­mat­ta, että tuo yllä ole­vaa Eemi­lin oraak­ke­li­mai­nen lisäys on itse­tyy­ty­väi­sen ja hyvin har­joi­tel­leen hui­ja­rin lause.

  Hui­ja­ri halu­aa antaa hui­jat­ta­vil­le vai­ku­tel­man: “Voi­sin perus­tel­la, jos viit­si­sin, mut­ta tie­dät­te­hän te muu­ten­kin.” Juu­ri tuol­la tavoin tyh­miä jymäy­te­tään. Hor­ju­te­taan hen­ki­ses­ti. Näy­te­tään muka-vaka­vaa naamaa. 

  Koe­te­taan luo­da tie­toi­sen ajat­te­lun sijas­ta epä­mää­räi­nen tun­ne­si­dos — käsi­tys ylei­ses­tä käsi­tyk­ses­tä — jon­ka takia monet eivät sit­ten uskal­la “pal­jas­taa tyh­myyt­tään”. Muis­ta­net­te sadun kei­sa­rin kledjuista.

  Tuol­lai­seen muka-vaka­vuu­teen viit­taa tämä­kin (Eemil vii­me per­jan­tai­na klo 20:08):
  » Sotien aikai­sen huu­mei­den käy­tön ver­taa­mi­nen mil­lään taval­la nyky­ai­kaan on jär­kyt­tä­vää ros­kaa. — - — Kiel­täy­dyn jyr­käs­ti kes­kus­te­le­mas­ta täs­tä aihees­ta enempää. » 

  Sii­nä­pä kiel­täy­tyy. Tah­too raja­ta peli­ken­tän itsel­leen sopivaksi.

  Tänään klo 7:50 Eemil: » O.S. lue­han vies­ti­ni nyt oikein aja­tuk­sel­la, huma­nis­ti­sel­la sel­lai­sel­la. Ei tilas­to­mie­hen tau­luk­ko­las­ken­nal­la. Avaan kan­taa­ni lisää, kun­han aika­bud­jet­ti sallii… »

  Jep. Vedo­taan tun­tee­seen: “Minä väli­tän ihmis­pa­rois­ta, sinä et.” 

  Eemil, joka on kir­joit­ta­nut tähän ket­juun pal­jon ja pit­kiä jut­tu­ja ja vaa­tii Odea paneu­tu­maan aihee­seen paremm­min, vetäy­tyy nyt ver­hon taak­se ja val­mis­tau­tuu pois­tu­maan ken­täl­tä hyvän ihmi­sen säde­ke­hä päässään. 

  Kir­joi­tan ilkeäs­ti, kos­ka en jak­sa enkä ehdi uppou­tua tähän vän­käyk­seen syvemmin.

  Tämä on loo­gi­ses­ti saman­lai­nen perus­te­lu, min­kä Eemil­kin esit­tää toden­nä­köi­sel­le pois­tu­mi­sel­leen. Sävy­jä voit­te verrata.

  Minul­la ei tie­tääk­se­ni ole leh­mää ojas­sa. En ole tar­vin­nut hamp­pu­ka­maa iki­nä. En myös­kään tupa­koi­nut. Satun­nai­nen ja mal­til­li­nen alko­ho­lin käyt­tö kuu­luu elä­mää­ni har­vak­sel­taan, ja olen onnen myy­rä, kun en enem­pää kai­paa­kaan. Ne vii­si kau­hea­ta kank­kus­ta jot­ka jos­kus nuo­ruus­vuo­si­na tulin hank­ki­neek­si, riittivät.

  Sitä vas­toin poh­din, mit­kä tahot voi­si­vat halu­ta (a) pitää katu­kaup­paa ja kou­ku­tus­ta yllä tai (b) yli­mal­kaan kyl­vää epä­so­pua, häm­men­nys­tä ja epä­luot­ta­mus­ta EU-maas­sa. Yle­väs­ti ja kor­kean moraa­lin nimes­sä tietenkin. 

  Mah­dol­li­sia vas­tauk­sia esim.: (a) möm­mö­vä­lit­tä­jä, (b) Venäjä.

  Saa­tan toki ereh­tyä. Mut­ta lisään tähän — samas­sa sävys­sä kuin Eemil: “Miet­ti­kää­pä.”

 48. Syltty:“Väitit että kan­na­bis tap­paa muu­ta­mal­la käyttökerralla.”

  Enhän väit­tä­nyt , vaan :“kos­ka käy­tön kaut­ta on vaa­ra­na ajau­tua jo har­vo­jen käyt­tö­ker­to­jen seu­rauk­se­na ruu­mis­huo­neel­le.” kan­na­bik­sen kaut­ta on vaa­ra ajau­tua mui­den huu­mei­den käyt­töön, jot­ka ovat hen­gen­vaa­ral­li­sia. Har­va kokei­lee suo­raan eks­taa­sia, heroii­nia, amfe­ta­mii­nia. Kyl­lä näi­hin ajau­du­taan kevyem­pien huu­mei­den kaut­ta . Tämän vuok­si kehoi­tin miet­ti­mään ongel­maa laa­jem­min kuin vain tilas­to­jen kautta. 

  Soi­nin­vaa­ran vah­vuus on tilas­to­tie­de, samal­la myös ongel­ma, mikä estää näke­mäs­tä tilas­to­jen ympä­ril­le. Hän vetää samal­le janal­le alko­ho­li- ja kan­na­bis­kuo­le­mat. Käyt­tö­mää­rät­hän ovat aivan eri luo­kas­sa. Lisäk­si kan­na­bik­sen kaut­ta koviin huu­mei­siin ajau­tu­neet ja kuol­leet eivät näy kan­na­bik­sen aiheut­ta­mis­sa kuo­lin­ti­las­tois­sa. Ja taas , käyt­tö­mää­rät eivät ole vertailtavissa . 

  Soma­ni:” pel­käs­tään huma­nis­ti­nen näkö­kan­ta ” Vas­ta­sin jo yllä, tilas­to­ja ei pidä tul­ki­ta mekaa­ni­ses­ti, täy­tyy hakea seli­tyk­siä laveam­mal­ta. Ja tar­koi­tin­ko pel­käs­tään huma­nis­ti­sel­la , en, vaan tilas­to­nu­me­roi­ta tul­ki­ten , sovel­taen ja selit­täen. Ei kuten O.S: alko­ho­li­kuo­le­mat =kan­na­bis­kuo­le­mat, samal­la asteikolla.

  Somani:“Samalla Alko val­voi­si mit­kä kann­bis­tuot­teet tuli­si­vat mark­ki­noill­le ja mit­kä eivät. ”

  Esi­mer­kit maa­il­mal­ta ovat karua ker­to­maa. Pimeät mark­ki­nat eivät ole hävin­neet min­ne­kään, päin­vas­toin. Jo ennes­tään kan­na­bis­ta käyt­tä­neet ovat lisän­neet omaa käyt­töään ja uusia tulee , sehän on sel­vä. Tämä on erit­täin huo­mio­nar­voi­nen seik­ka, mut­ta kukaan ei ole kom­men­toi­nut eikä selit­tä­nyt, miten se hand­la­taan ? Voi­si­ko joku yrit­tää, Soma­ni, Fidel, Soi­nin­vaa­ra , Sylt­ty , anybody ?

  Joku on ehdot­ta­nut Alkon otta­van kaik­ki huu­meet myyn­ti­va­li­koi­maan­sa. Vie­dään mark­ki­nat rikollisilta.

  Alkon myy­jä :” Jaa­has mitäs sai­si olla”? Asia­kas:” Ostin vii­mek­si kan­na­bis­ta, mut­ta se alkoi tun­tua lii­an kepo­sel­ta, mitä voit­te suo­si­tel­la ?” Myy­jä , meil­lä oli­si tar­jol­la vah­vem­paa kan­na­bis­ta, lisäk­si eks­taa­sia, amfe­ta­mii­nia, crac­kia … Asia­kas:” Ei nuo oikein tun­nu hyväl­tä olen kuul­lut uusis­ta muun­to­huu­meis­ta, mitä teil­lä on tarjolla ?”
  Asia­kas:” Okei pan­naan nii­tä kun­non set­ti , pitää ottaa poh­jia yöker­ho­pip­pa­loi­ta var­ten, niin, mei­nas unoh­tua, rohyp­no­lia kans. ”

  Onko tämä auvoa tulevaisuutta ?

   1. tai tenun myyn­tiä ruo­ka­kau­pas­sa oluen rinnalla?

   2. Har­jan­ne:” Har­jan­teen käyt­tä­mä sana­muo­to (siir­ryt toi­seen pal­ve­luun) on mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä tavoi­te­lin­jaus kos­kee kaik­kien lait­to­mien päih­tei­den käy­tön dekri­mi­na­li­soin­tia, ei pel­käs­tään kannabiksen.”

   3. Eemil
    “kaik­kien lait­to­mien päih­tei­den käy­tön dekriminalisointia”

    Käy­tön dekri­mi­na­li­soin­ti­han on ihan eri asia kuin myyn­ti Alkossa. 

    Käy­tön dekri­mi­na­li­soin­ti tar­koit­taa sitä, että myy­mi­nen on edel­leen lai­ton­ta, mut­ta itse käyt­tä­mi­ses­tä ei ran­gais­ta. Jos käyt­tä­mi­ses­tä ei ran­gais­ta, huu­me­dii­le­ri ja käyt­tä­jä eivät ole enää kum­mat­kin sil­lä samal­la eli vää­räl­lä puo­lel­la lakia polii­sia vastaan.

  1. Pimei­tä mark­ki­noi­ta on kyl­lä onnis­tut­tu vähen­tä­mään lait­to­man alko­ho­lin myy­nin koh­dal­la sii­tä läh­tien kun kiel­to­la­ki kumot­tiin. Kui­ten­kin voi­daan kysyä onko mikään lai­ton sala­kaup­pa kos­kaan saa­tu kont­rol­liin mis­sään päin maa­il­maa? Juu­ri Eemi­lin kal­tai­nen kier­toil­mai­su että kiel­to­la­ki on myös alko­ho­li­po­li­tii­kal­le oikea suun­ta mut­ta näin absur­din ehdo­tuk­sen sano­mi­nen ääneen on sama kuin se että Yhdys­val­lois­sa on monel­la poli­tii­koil­la hyvin oma­laa­tui­nen tapa rat­kais­ta kou­lu ammus­te­lua ja se on jakaa aseet opet­ta­jil­le kouluissa.

  2. Sopii kysyä myy­dään­kö Alkos­sa kos­ken­kor­van lisäk­si Tenua? Vii­mek­si 1800-luvul­la käy­tiin Oopiu­mi­so­tia mut­ta nekin oli­vat talou­del­li­nen kiris­tys­kei­no suur­val­ta­po­li­tii­kas­sa. Onko mis­sään maas­sa dekri­mi­na­li­soi­tu muun­to­huu­meet? Jos Eemil tie­tää lail­li­sen kana­van mis­tä voi ostaa esim vähit­täis­kau­pas­ta ostaa tenua joka oli­si oluei­den ja myi­den limu­jen hyl­lyl­lä niin sil­loin uskoi­sin jo kaik­ken mut­ta tie­dän ettei Tenua myy­dä pait­si huol­toa­se­mil­la jon­ka myyn­ti tar­koi­tus on aivan toi­nen kuin sen naut­ti­mi­nen ruo­ka­juo­ma­na illal­li­se­na. Juu­ri tämä kann­bis kes­kus­te­lu voi­si olla hyin saman­lai­nen abur­di kes­kus­te­lu jos joku oli­si 1960-luvun lopul­la vas­tus­ta­nut kes­kio­luen myyn­tiä ruo­ka­kau­pois­sa maa­lai­le­mal­la kau­hu­ku­via että jos­sain koh­din myös kaup­po­jen juo­ma­hyl­lyil­lä oli­si myy­tä­vä­nä tenua taval­li­sen ruo­ka­juo­ma­na. Oli­si­ko kukaan usko­nut tuol­loin että kes­kio­luen myyn­ti ruo­ka­kau­pas­sa joh­tai­si 10 vuo­den pääs­tä sii­hen että tenua sai­si ostaa myös ruo­ka­kau­pois­ta ruokajuomaksi?

  3. Höpi­nöis­tä pää­tel­len Eeme­lin on pak­ko olla Kin­nusen Jari.

   1. Kin­nusen Jari on poliisi.
    Eemil on aiem­pien kes­kus­te­lui­den tee­mo­jen perus­teel­la maan­vil­je­li­jä kos­ka olen kes­kus­tel­lut juu­ri sii­tä tee­mas­ta hänen kans­saan täs­sä blo­gis­sa aihees­ta aikai­sem­min. Se liit­tyi tur­pee­seen ja yli­pää­tään maa­ta­lou­teen ja ruu­an tuotantoon.

 49. Voi­si­ko joku yrit­tää, Soma­ni, Fidel, Soi­nin­vaa­ra , Sylt­ty , anybody ?”

  Ker­tauk­se­na, maa­il­mal­ta saa­dut koke­muk­set osoit­ta­vat kan­na­bik­sen käy­tön kas­va­neen ja pimei­den mark­ki­noi­den vähin­tään pysy­neen libe­ra­li­soin­nin jäl­keen. Jos Suo­mes­sa dekri­mi­na­li­soi­tai­siin kan­na­bis ja muut­kin huu­meet (Har­jan­ne), niin käyt­tö­mää­rät lisään­tyi­si­vät. Minun mie­les­tä­ni huu­mei­den käyt­töä pitäi­si saa­da vähe­ne­mään. Ovat­ko yllä luet­te­le­ma­ni hen­ki­löt samaa miel­tä kans­sa­ni ? Odo­tan vas­taus­tan­ne, miten dekri­mi­na­li­soin­ti vähen­tää huu­mei­den käyttöä ????

  Syltty:“Käytön dekri­mi­na­li­soin­ti­han on ihan eri asia kuin myyn­ti Alkossa. ”
  Soma­ni:” Samal­la Alko val­voi­si mit­kä kann­bis­tuot­teet tuli­si­vat mark­ki­noill­le ja mit­kä eivät.”
  Soininvaara:“En osaa sanoa muis­ta huu­meis­ta – minus­ta oli­si aika ongel­mal­lis­ta myy­dä heroii­nia val­tion huu­me­kau­pas­sa –mut­ta vah­vat argu­men­tit puhu­vat sen puo­les­ta, että kan­na­bis­ta pitäi­si myy­dä Suo­mes­sa Alkossa.”

  Otteet todis­ta­vat pyr­ki­myk­sen myy­dä kan­na­bis­ta Alkos­sa. Soi­nin­vaa­ra on Har­jan­teen kans­sa eri lin­joil­la. Jäl­kim­mäi­nen libe­ra­li­soi­si kaik­ki huu­meet . Toteu­tues­saan Har­jan­teen lin­jaus mer­kit­si­si , että kan­na­bis­ta myy­täi­siin Alkos­sa (Soi­nin­vaa­ra) , mut­ta kovat huu­meet pimeäs­sä ver­kos­sa ja katu­kau­pas­sa. Dekri­mi­na­li­soin­nin mukai­ses­ti kovien huu­mei­den­kaan käyt­töä ei ran­gais­tai­si, ainoas­taan myyn­tiä. Kysyn edel­leen asian­tun­ti­joil­ta: miten tämä vähen­tää huu­mei­den käyttöä ?

  Aikai­sem­mas­sa pos­tauk­ses­sa kir­joit­ta­ma­ni fik­tii­vi­nen anek­doot­ti (kovat huu­meet Alkos­sa) pal­jas­taa libe­ra­li­soin­ti­suun­ni­tel­mien jär­jet­tö­myy­den, kuten moni jo ehät­ti kuittaamaan.
  Fidel:“Höpinöistä päätellen…”

  Kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­tia aja­vat vetoa­vat THL:n asian­tun­ti­juu­teen. Miten päte­väl­tä asian­tun­ti­jan perus­te dekri­mi­na­li­soin­nil­le kuu­los­taa ?:” Käyt­tö on lisään­ty­nyt, joten nyt oli­si aika kokeil­la jota­kin uut­ta (dekri­mi­na­li­soin­ti). ”

  Siis huo­mat­kaa , k o k e i l l a. Teh­dään ihmis­koe, miten libe­ra­li­soin­ti vai­kut­taa. Savua­vil­la rau­nioil­la sit­ten ihme­tel­lään, että miten täs­sä näin kävi ? Käyt­tö lisään­tyi. Sen­kö jäl­keen vedet­täi­siin jar­rut pääl­le ja palat­tai­siin rajoit­ta­vaan poli­tiik­kaan ? Ei onnis­tu, kir­joit­taa Maa­kan­sa ja muu­ten moni muukin.
  Nyt on syy­tä lopet­taa ohi­pu­hu­mi­nen täs­sä ket­jus­sa ja vas­ta­ta pariin esit­tä­mää­ni kysymykseen.

  1. Eemil, etkö ymmär­rä, että käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti on huu­me­kaup­pi­aan toi­vei­den mukais­ta, kos­ka se tekee käyt­tä­jäs­tä hänen rikoskumppaninsa?
   Käyt­tä­jä ei voi ilmian­taa myy­jää, kos­ka tuli­si ilmian­ta­neek­si myös itsen­sä. Kouk­kuun saa­tu käyt­tä­jä on help­po rek­ry­toi­da myy­jäk­si, kos­ka on jo lain vää­räl­lä puo­lel­la. Sik­si käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti on Euroop­pas­sa hyvin har­vi­nais­ta, ilmei­ses­ti vain Suo­mi, Ruot­si ja Kreik­ka ovat hai­rah­tu­neet tähän.

  2. No jos ker­ran aiheen sel­väs­ti kovin asian­tun­ti­ja Maa­kan­sa­kin noin sanoo.. — On aivan sel­vä että et Eeme­li tie­dä koko aihees­ta yhtään mitään joten mie­li­pi­tee­si ja pel­ko­ti­la­si ovat yhden­te­ke­viä. Huo­les­tut­ta­vam­paa on että Arka­dian­mäel­lä puo­let väes­tä on aivan yhtä hata­rien tie­to­jen varas­sa — ja se toi­nen puo­li pel­kää seu­raa­via vaa­le­ja. Pää­asia että ote val­las­ta pysyy ja oma talous on turvattu.

   1. Fidel: “Huo­les­tut­ta­vam­paa on että Arka­dian­mäel­lä puo­let väes­tä on aivan yhtä hata­rien tie­to­jen varas­sa — ja se toi­nen puo­li pel­kää seu­raa­via vaa­le­ja. Pää­asia että ote val­las­ta pysyy ja oma talous on turvattu.”

    Niin vii­mek­si Kakis­to­kra­tia oli val­las­sa Yhdys­val­lois­sa vuo­si­na 2017–2021 aina­kin senaa­tis­sa ja eräs sen edus­ta oli Val­koi­ses­sa talos­sa isäntänä.

  3. Eemi­lil­le vain sel­lai­nen his­to­rial­li­nen kat­saus että jos Suo­mes­sa oli­si jat­ket­tu kiel­to­la­kia 1930-luvun lop­puun niin ei lait­to­man alko­ho­lin sala­kul­je­tus­ta oltai­siin saa­tu kuriin vaik­ka ran­gais­tuk­set oli­si­vat olleet kuin­ka tiu­kat. Tämä on fak­ta. Sen myön­si­vät kie­lo­lain kan­nat­ta­jat jo 1920-luvun lopul­la 1930-luvun alussa. 

   Dekri­mi­na­li­soin­ti on eri asia lail­lis­ta­mi­nen. Dekri­mi­na­li­soin­nis­ta ei ran­gais­ta joten se argu­ment­ti on jok­seen­kin vää­rä että dekri­mi­na­li­soin­ti lisäi­si käyt­töä kos­ka eten­kin kovat huu­meet oli­si­vat edel­leen kiel­let­ty. Sil­loin käyt­tä­jät ohjat­tai­siin vain hoi­toon eikä van­ki­laan johon he eivät kuulu.

   Kan­na­bis on mie­doim­mis­ta huu­meis­ta joten lail­lis­ta­mi­nen on jo käyn­nis­sä ole­va pro­ses­si sen on teh­nyt muun muas­sa Uru­guay (osto on tosin kiel­let­ty ulko­maa­lai­sil­ta), Mek­si­ko (käyt­tö omaan käyt­töön sal­lit­tu mut­ta ei myyn­tiä ulos), Ete­lä-Afrik­ka (käyt­tö omaan käyt­töön sal­lit­tu mut­ta ei myyn­tiä ulos), Geor­gia (käyt­tö omaan käyt­töön sal­lit­tu mut­ta ei myyn­tiä ulos) Kana­da (koko­naan lail­lis­tet­tu) sekä Yhdys­val­tian osa­val­tiois­ta Alas­ka, Arizo­na, Colo­ra­do, Ete­lä-Dako­ta, Illi­nois, Kali­for­nia, Mai­ne, Mas­sac­husetts, Mic­hi­gan, Mon­ta­na, Neva­da, New Jer­sey, Ore­gon, Ver­mont, Was­hing­to­nin osa­val­tios­sa ja a Was­hing­ton D.C. jos­sa myyn­ti on luvan­va­rais­ta. Nämä­kin esi­mer­kit ker­to­vat ettei kan­na­bik­sen myyn­ti ja osto on myös kont­rol­li­tua sen­kin jäl­keen kun se laillistettu.

   Itse asias­sa näyt­tö esim Kana­das­ta viit­taa sii­hen että kann­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen ei lisän­nyt viihdekäyttöä.

   Mui­den huu­mei­den käyt­töä ei ole lail­lis­tet­tu joten se ei ole ver­tai­lu kel­poi­nen tähän kan­na­bis kes­kus­te­luun kos­ka mis­sään maas­sa jos­sa kann­bis on lail­lis­tet­tu kos­ka mui­ta huu­mei­ta kuin kann­bis ei ole lail­lis­tet­tu. Tämä oli­si saman­lai­nen ver­tai­lu jos tenua sai­si ostaa Alkos­ta lasi­pul­lois­sa jos­sa oli­si eti­ket­ti jos­sa lukee Tenu kuten pul­lois­sa lukee tuot­teen nimi ja alko­ho­li pro­sen­tit. Mut­ta Tenua ei näin olleen myy­dä Alkossa

   Suo­sit­te­len Eemi­liä tutus­tu­maan kuin­ka kann­bik­sen myyn­nin sal­li­mi­sen lop­pu­tu­los on toteu­nut jon­kin­lais­ta tulos­ta Kana­das­sa. Täs­sä link­ki IS:n artik­ke­lis­ta (päi­vät­ty 12.9. 2021 https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008258897.html .

   Yhteen­ve­to­na; Niis­sä mais­sa ja alu­eel­li­sis­sa yksi­köis­sä kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen on toi­mi­nut joten kuten . Vaik­ka kan­na­bis lail­lis­te­taan niin sil­ti on kovien huu­mei­den hal­lus­sa­pi­to oli­si lai­ton­ta vaik­kei sii­tä ran­gais­ta (pait­si myy­jää). Kui­ten­kin verk­ko ja katu­kaup­paa oli­si edel­leen ja sitä oli edel­leen jopa sen­kin jäl­keen kun kiel­to­la­ki kumot­tiin eten­kin väke­vien alko­ho­lien katu­kaup­pa jat­kui pit­käl­le 1970-luvul­le. Mikään täl­läi­nen lail­lis­ta­mi­nen ei ole täy­del­li­nen uudistus.Ei ollut kiel­to­lain kumoa­mi­nen 1932 mut­ta sen alku­pe­räi­nen pää­mää­rä ei ollut kui­ten­kaan saa­vut­ta­nut todel­lis­ta alku­pe­räis­tä tavoi­tet­ta se kumot­tiin. Huu­mei­den vas­tai­nen sota ei ole saa­vut­ta­nut tavo­tei­ta joten jos­tain on aloi­tet­ta­va se on kan­na­bis kos­ka mie­dot huu­meet ja myös alko­ho­lit ovat ensim­mäi­siä jot­ka lail­lis­te­taan kun kiel­to kumotaan.

  4. Eemil kun tun­net Maa­kan­san huu­me­po­li­tii­kan lin­jan toi­nen hyvin niin mik­si sen toi­mi­tus ei suo­raan vaa­di pää­kir­joi­tus sivul­la isoin otsi­koin kiel­to­la­kia uudel­leen­käyt­töön? Ihan sen­kin takia kun alko­ho­lin libe­ra­li­soin­nin todel­li­nen vai­ku­tus on näh­ty jo 90 vuo­den aika­na. Kuol­lei­suus, kulu­tus ja riip­pu­vai­suus on nous­sut 90 vuot­ta sii­tä kun kiel­to­la­ki kumottiin.

 50. O.S:” käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti on huu­me­kaup­pi­aan toi­vei­den mukais­ta, kos­ka se tekee käyt­tä­jäs­tä hänen rikoskumppaninsa?”

  Tie­tys­ti ymmär­rän. Nyt on kui­ten­kin tar­kas­tel­ta­va mui­ta­kin näkö­kul­mia. Dekri­mi­na­li­soin­ti­stra­te­gias­sa hyö­ty­vät huu­me­kou­kus­sa ole­vat, joi­ta on luku­mää­räi­ses­ti 10 000 ? Hyö­ty rea­li­soi­tuu vain sii­nä tapauk­ses­sa, että he hakeu­tu­vat hoi­toon, joten mää­rä on koko väes­töä aja­tel­len mar­gi­naa­li­nen. Toi­sek­si addik­tit ovat jo lei­mau­tu­neet rikol­li­sik­si, mitään uut­ta pal­jas­tus­ta ei seu­raa , jos he hakeu­tu­vat hoi­toon. Sitä­pait­si ter­veys­hen­ki­lö­kun­ta on vaitiolovelvollinen.

  Dekri­mi­na­li­soin­tia perus­tel­laan kan­na­bik­sen käyt­tä­jien hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sel­la. Perus­te­lu on nol­la­luok­kaa. Tämän­kin asian­tun­ti­ja­poo­lin edus­ta­jat todis­ta­vat , että kan­na­bik­sen käyt­tö ei aiheu­ta mitään hait­to­ja ei addik­toi eikä joh­da kovem­piin huu­mei­siin. Mik­si he siis hakeu­tui­si­vat hoi­toon ? Ter­vey­sa­la on edel­leen vaitiolovelvollinen. 

  Kol­mas (vai mones­ko) näkö­kul­ma on 5,5 mil­joo­nan suo­ma­lai­sen kan­sa­lai­sen. Maa­il­mal­ta tul­leet vies­tit osoit­ta­vat käy­tön lisään­ty­mi­sen libe­ra­li­soin­nin jäl­keen. Jo nyt Suo­mes­sa­kin huu­me­ra­tit ova ohit­ta­neet rattijuopumukset. 

  Del­ri­mi­na­li­soin­tia aja­vat väit­tä­vät (ei näyt­töä) polii­sin työn vähen­ty­vän, kun kan­na­bik­sen käyt­tö ei ole enää rikol­lis­ta. Lisään­ty­nyt käyt­tö tuo muu­ta rikol­li­suut­ta ja tur­vat­to­muut­ta kan­sa­lai­sil­le. Kovien huu­mei­den mark­ki­na laa­je­nee, sen todis­ta­vat libe­ra­li­soin­ti­ko­ke­muk­set maailmalta.

  Sum­ma sum­ma­rum: libe­ra­li­soin­nin hai­tat ovat arvaa­mat­to­mat (jopa THL myön­tää) , nyky­jär­jes­tel­mä on ennus­tet­ta­vis­sa. Hai­tat saa­daan vähe­ne­mään nykyi­sel­lä lain­sää­dän­nöl­lä ja täy­tän­töön­pa­nol­la. Päih­de­pal­ve­lui­hin panos­te­taan ja nii­tä koh­den­ne­taan aikai­sem­paa parem­min , esim. Por­tu­ga­lin mal­lin mukai­ses­ti. (ilman dekriminalisointia)

   1. [i]“Kun Hol­lan­ti lail­lis­ti kan­na­bik­sen, heroii­nin käyt­tö lop­pui nuor­ten kes­kuu­des­sa tyystin.”[/i]

    Täs­tä ei tain­nut tul­la Hol­lan­nis­sa lail­lis­ta­mis­pää­tös­tä mis­sään vai­hees­sa. 1970 luvul­la alkoi Hol­lan­tiin tule­maan kan­na­bis­kaup­po­ja ja ylei­nen mie­li­pi­de kan­san ja viran­omais­ten kes­ken oli, että ne on Ok. Viran­omai­set perus­te­li­vat, että pitä­mäl­lä mie­dot ja vah­vat eril­lään saa­daan hyvää aikai­sek­si. Jos­sain vai­hees­sa näil­le alet­tiin myön­tä­mään toi­mi­lu­pia ja käsit­tääk­se­ni se on siel­lä kun­nan viran­omai­sen toi­mi­val­taa. Sitä toi­min­taa ohjaa aja­tus, että paik­ka menee kiin­ni jär­jes­tys­häi­riöis­tä, kovis­ta huu­meis­ta, alko­ho­lis­ta, tupak­ka­lain rik­ko­mi­ses­ta jne. Sel­lais­ta sel­ke­ää lail­lis­ta­mis­ta ei ole teh­ty, mut­ta asioi­ta tul­ki­taan näin. Suo­men ja Hol­lan­nin lain­sää­dän­tö ei ole edes kau­ka­na toi­sis­taan ja mei­dän­kin lain toi­sen­lai­nen tul­kin­ta voi­si joh­taa Hol­lan­ti­lai­seen toimintamalliin. 

    Sil­loin kun Blo­gin pitä­jä oli perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä, niin Suo­mes­sa oli pal­jon nuor­ten ihmis­ten huu­me­kuo­le­mia. Suo­mes­sa pyrit­tiin saa­maan läpi aja­tus­ta “hait­to­jen vähen­tä­mi­ses­tä”. Käy­tän­nön toi­min­nas­sa tämän poli­tii­kan avul­la pyrit­tiin jaka­maan käyt­tä­jil­le puh­tai­ta neu­lo­ja. Yhdes­sä kes­ki­suu­res­sa Suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa polii­si alkoi teke­mään omaa kam­pan­jaa tätä vas­taan. Polii­si tie­dot­ti, että he pidät­tä­vät ja teke­vät kotiet­sin­nän jokai­sel­le, joka menee pai­kal­le. Val­ta­kun­nan medias­sa oli uuti­sia, että käy­te­tyn neu­lan hal­lus­sa­pi­to on auto­maat­ti­ses­ti syy teh­dä pidä­tys ja kotiet­sin­tä. Neu­lan vaih­toon pää­sy oli rajoi­tet­tua ja neu­la piti käy­tön jäl­keen hylä­tä heti ris­kien mini­moi­mi­sek­si. Tuos­sa mai­ni­tus­sa kes­ki­ko­koi­ses­sa Suo­ma­lai­ses­sa kau­pun­gis­sa ter­veys­neu­von­ta ja neu­lan­vaih­to lop­pui sii­nä vai­hees­sa, kun alku­pe­räi­nen rahoi­tus oli käy­tet­ty. Polii­sin toi­min­ta oli ollut teho­kas­ta. Asiak­kai­ta ei käy­nyt ensim­mäis­tä­kään koko aika­na. Jäl­ki­kä­teen tuli tie­toon, että huu­me­kau­pan tulois­ta osa meni huu­me­po­lii­sien hen­ki­lö­koh­tai­sil­le pankkitileille. 

    Osmon aika­kau­del­la ei vie­lä luo­tet­tu kan­sain­vä­li­seen dataan ja meil­lä kuvi­tel­tiin laa­jal­ti, että Suo­mes­sa oli­si euroop­pa­lai­ses­sa ver­tai­lus­sa kes­ki­mää­räis­tä vähäi­sem­pi huu­meon­gel­ma. Mei­dän huu­meon­gel­ma oli Kes­ki-Euroop­paan ver­rat­tu­na han­ka­la jo tuo­hon aikaan. Mie­li­ku­vaan vai­kut­ti mer­kit­tä­väs­ti se, että Köpik­ses­sä ja Ams­ter­da­mis­sa huu­mei­den­käyt­tä­jän saat­toi näh­dä ja samaan aikaan Suo­mes­sa huu­mei­den käyt­tä­jät pysyi­vät pii­los­sa. Nyt tilan­ne on muut­tu­nut ja päih­deon­gel­maa näkee nykyi­sin myös Suo­mes­sa. Hel­sin­gis­sä näkee yhtä pal­jon tai enem­män huu­mei­den­käyt­tä­jiä, mitä Kes­ki-Euroo­pas­sa. Tilan­ne on tämän suh­teen nor­maa­lim­pi ja huu­meis­sa oli­jaa ei enää auto­maat­ti­ses­ti pidä­te­tä jul­ki­sel­ta pai­kal­ta. Huu­meon­gel­mai­set uskal­ta­vat liik­kua näky­vil­lä myös Suomessa.

    Neu­lan­vaih­dos­ta tuli tut­ki­mus­tie­dot jos­kus 2010 paik­keil­la. Todet­tiin, että esim. hiv- hoi­dos­sa on mer­kit­tä­väs­ti vähem­män ihmi­siä, mitä oli­si ollut ilman neu­lan­vaih­to­ja. Moni oli sel­vin­nyt huu­meon­gel­mas­taan ja lop­pue­lä­mä ilman ras­kai­ta perus­sai­rauk­sia on laa­dul­taan parem­paa. Nyt tilan­ne on paran­tu­nut täs­tä­kin ja HIV ei enää hoi­det­tu­na tar­tu ja sii­tä on tul­lut kan­ta­jal­leen vain yksi perus­sai­raus, joka ei juu­ri­kaan vai­ku­ta elä­mään. Yhteis­kun­nal­le se toki on kus­tan­nuk­sia aiheut­ta­va perus­sai­raus, jon­ka vält­tä­mi­seen onnek­si löy­tyy tah­toa, kun esto­lää­ki­tys tuli vih­doin­kin mah­dol­li­sek­si riskiryhmille.

    Suo­mi vs. Hol­lan­ti ver­tai­lu­ja on teh­ty todel­la pal­jon ja pitkään:

    -Suo­mes­sa käy­te­tään alko­ho­lia enem­män ja tääl­lä on suur­ta kertakäyttöä
    ‑Suo­mes­sa käy­te­tään kaik­kea pii­ki­tet­tä­vää enemmän
    ‑Kan­na­bis­ta käy­te­tään saman verran
    ‑Psy­ke­dee­le­jä käy­te­tään Suo­mes­sa suun­nil­leen tuplat Hollantiin.
    ‑Kan­na­bis­ta yhden ker­ran elä­män­sä aika­na käyt­tä­nei­tä on Hol­lan­nis­sa enemmän.
    ‑Suo­mes­sa on enem­män huumekuolemia
    ‑Suo­mes­sa huu­mei­siin kuol­laan nuorina

    Samaan aikaan, kun asioi­ta pyrit­tiin saa­maan parem­mak­si ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la, niin tämä Hol­lan­ti- ver­tai­lu tuli sil­mil­le. Kom­ment­ti joh­dos­ta oli suun­nil­leen seu­raa­va. Jos me saam­me hoi­det­tua mei­dän huu­meon­gel­mai­sia ja pidet­tyä ne hen­gis­sä yhtä kau­an kuin Hol­lan­nis­sa, niin mei­dän huu­meon­gel­ma räjäh­tää käsiin. Meil­lä oli jo sil­loin pal­jon enem­män vah­vo­ja huu­mei­ta käyt­tä­viä, mut­ta ne kuo­li­vat nuo­re­na. Väi­te kuu­lui, että jos nar­ko­maa­nit pysyi­si­vät hen­gis­sä yhtä kau­an kuin Hol­lan­nis­sa, niin meil­lä on kah­den­kym­me­nen­vii­den vuo­den pääs­tä 80 ker­taa enem­män huu­mei­den­käyt­tä­jiä kuin Hollannissa.

    Uhka­ku­va ei toteu­tu­nut. Meil­lä huu­mei­den­käyt­tö on edel­leen nuor­ten ongel­ma ja meil­lä edel­leen kuol­laan huu­mei­siin nuo­re­na. Emme saa nii­tä pidet­tyä hen­gis­sä yhtä hyvin kuin muu­al­la. Huu­mei­den­käyt­tä­jän rikol­li­suus on tääl­lä suur­ta, kun meil­lä käyt­tä­jän roo­li on olla rikollinen. 

    Joku tilas­to­tie­te­li­jä voi­si päi­vit­tää tuon van­han nume­ron tähän päi­vään. Jos kat­sot­tai­siin his­to­ri­aa taak­se­päin ja mie­tit­täi­siin miten pal­jon meil­lä oli­si kovien huu­mei­den käyt­tä­jiä, jos oltai­siin saa­tu pidet­tyä ne nuo­ret hen­gis­sä ja ne eläi­si­vät vie­lä. Ker­roin tus­kin oli­si Hol­lan­tiin ver­rat­tu­na 80 ker­tai­nen, mut­ta veik­kaan, että 20 ker­tai­nen oli­si lähel­lä totuut­ta. Oli­si­ko meil­lä nyt vii­si ker­taa enem­män kuo­le­mia, mitä hollannissa? 

    Tämä on poi­mit­tu yhdes­tä esi­tyk­ses­tä vuo­del­ta 2008:

    -Suo­mes­sa on noin seit­se­män ker­taa enem­män huu­me­kuo­le­mia kuin Unka­ris­sa, Slo­va­kias­sa, Bul­ga­rias­sa, Tse­keis­sä ja Ranskassa.

    -Suo­mes­sa on noin 3,5 ker­taa enem­män huu­me­kuo­le­mia kuin Puo­las­sa, Alan­ko­mais­sa ja Latviassa.

    -Suo­mes­sa on noin 2 ker­taa enem­män huu­me­kuo­le­mia kuin Ita­lias­sa, Roma­nias­sa ja Belgiassa.

    -Suo­mes­sa on noin puo­let enem­män huu­me­kuo­le­mia kuin Kyprok­sel­la, Ruot­sis­sa, Krei­kas­sa, Sak­sas­sa ja Maltalla.

    -Suo­mes­sa on enem­män huu­me­kuo­le­mia kuin Liet­tual­la, Slo­ve­nial­la ja Portugalilla.

    -Itä­val­lan kans­sa ollaan tasoissa.

    Tuo on siis vuo­del­ta 2008 ja käsit­tää siten var­maan datan joko vuo­del­ta 2006 tai 2007.

    Tuon aika­kau­den aika­na Suo­mes­sa oli pal­jon nopei­ta muu­tok­sia huu­me­ken­täs­sä. Nykyi­sin huu­mei­den saa­ta­vuus on vakaa­ta eikä mark­ki­nat enää hei­lah­te­le. Edes Covid-rajoi­tuk­set eivät vai­kut­ta­neet mark­ki­na­ti­lan­tee­seen Suo­mes­sa. Huu­me­po­li­tiik­ka ei ole mer­kit­tä­väs­ti muuttunut.

  1. Jos Eemil todel­la vas­tus­taa kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta mut­ta on Por­tu­ga­lin mal­lin kan­nal­la niin sil­loin Eemil itse asias­sa kan­nat­taa vie­lä libe­raa­lim­pia huu­me­po­li­tiik­kaa kos­ka Por­tu­ga­lis­sa kaik­ki humeet ovat dekriminalisoitu.Portugalissa ei ole miten­kään panos­tet­tu päih­de­pal­ve­lui­hin. Mikä on Eemi­lin lin­ja täs­sä koko kes­kus­te­lus­sa on kyl­lä edel­leen minul­le jää­nyt auki ja moni lisä kysy­mys­merk­ke­jä Eemi­lin kom­men­tit aiheut­ta­vat kun Eemil tuo näke­myk­siä jot­ka ovat erit­täin ris­ti­rii­das­sa hänen näke­myk­sien kanssa.

  2. Jos kiel­to­la­kia ei oltai­si kumot­tu 1931 niin sii­tä oli­si hyö­ty­nyt vain sala­kul­jet­ta­jat. Asteit­tai­nen huu­me­po­li­tii­kan libe­ra­li­soin­ti alkaen kann­bik­ses­ta on kyl­lä onnis­tu­nut parem­min kuin tiu­kan­lin­jan politiikka.Syy mik­si rat­ti­juo­pu­mus­ten mää­rät on vähe­ny­neet joh­tuu sii­tä että autois­sa on nyky­ään alkolukko.

  3. Minua kii­nos­tai­si mitä Eemil tar­koit­taa koke­muk­sia maa­il­mal­ta ter­mil­lä? Mihin mai­hin Eemil viittaa? 

   Maa­il­mas­sa on tasan 4 maa­ta jot­ka ovat lail­lis­ta­neet kann­bik­sen ja 20 (noin ellei las­ke­taan mukaan myös alu­eel­li­set yksi­köt mukaan siis osa­val­tiot ja pro­vins­sit) maa­ta jot­ka ovat dekri­mi­na­li­soi­neet kann­bik­sen käy­tön tiet­tyyn rajaan saak­ka ja on myös koko­naan Dekri­mi­na­li­soi­tu jos­sain tapauk­sis­sa koko­naan. Yhteen­sä maa­il­mas­sa on 194 maata. 

   Kan­na­bis on lail­lis­tet­tu vain Kana­das­sa, Uru­guays­sa, Geor­gias­sa, Mek­si­kos­sa ja Etelä-Afrikassa. 

   Kan­na­bik­sen käyt­tö on dekri­mi­na­li­soi­tu Alan­ko­mais­sa, Espan­jas­sa, Anti­gua ja Bar­bu­dal­la, Argen­tii­nas­sa, Itä­val­las­sa, Bar­ba­dok­sel­la, Belizes­sä, Bel­gias­sa, Ber­mu­dal­la, Boli­vias­sa, Chilessä,Kolumbiassa, Cos­ta Ricas­sa, Tse­kis­sä, Kroa­tias­sa, Domi­nical­la, Ecuadorissa,Virossa, Israelissa,Italiassa (hal­lus­sa­pi­to) , Luxem­bour­gis­sa, Mal­tal­la, Mol­do­vas­sa, Para­guays­sa, Perus­sa, Por­tu­ga­liss, Saint Kitts ja Nevik­sel­lä, Saint Vincent ja Gre­na­dii­neil­lä, Slo­ve­nias­sa, Sveit­sis­sä ja Tri­ni­dad ja Toba­gos­sa sekä 18 Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa ja Austra­lian Poh­jois­ter­ri­to­rios­sa ja Etelä-Australiassa. 

   Täs­sä lue­tel­tu maat jois­sa kan­na­bik­sen käyt­tö on dekri­mi­na­li­soi­tu ja lail­lis­tet­tu. Onko Eemei­lil­lä jotain muu­ta tie­toa näi­den mai­den kan­na­bis poli­tii­kas­ta jos­sa tilan­ne oli­si men­nyt lail­lis­ta­mi­sen ja dekri­mi­na­li­soin­nin jäl­keen huo­nom­paan suuntaan?

 51. Kir­joi­tin tähän ket­juun 4.10. klo 16:40 kom­men­tin, jos­ta nimi­merk­ki Eemil tus­kin pitää. En aina­kaan minä häne­nä pitäisi.

  Mitä teki­sin, jos oli­sin hän? Mitä teki­sin, jos oli­sin har­kit­se­va hui­ja­ri, siis
  (a) nyky­ti­lan­tees­ta hyö­ty­vä ylem­män por­taan möm­mö­vä­lit­tä­jä tai
  (b) Venä­jän nykyis­ten val­lan­pi­tä­jien palk­kaa­ma mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja / horjuttaja-myyrä?

  En rea­goi­si miten­kään. Häne­nä sivuut­tai­sin kom­ment­ti­ni ole­mal­la ikään kuin ei oli­si huo­man­nut. Ja toi­voen, ettei­vät muut­kaan huomaa.

  Ja hän tekee juu­ri niin. Se vah­vis­taa käsi­tys­tä, joka minul­la on. 

  Pan­kaa mer­kil­le: minä kir­joi­tan omal­la nimel­lä­ni, hän ei.

  Kuu­le­pa Eemil. Sinä olet ammat­ti­mai­nen valeh­te­li­ja. Nos­ta nyt oikeus­jut­tu her­jauk­ses­ta. Jou­dut sil­loin ker­to­maan, kuka olet. 

  Olen elä­mä­ni aika­na tör­män­nyt 4 ker­taa ilmi­sel­viin hui­ja­rei­hin. Kah­des­sa tapauk­ses­sa oli kysy­mys minun tes­taa­mi­ses­ta­ni sil­loin kun vih­reä lii­ke ja vih­reä edus­kun­ta­ryh­mä oli­vat uusia ilmiöi­tä. Kah­des­sa myö­hem­mäs­sä tapauk­ses­sa oli kysy­mys oli rahan pum­maa­mi­ses­ta kadulla. 

  Kaik­ki nuo tapauk­set oli­vat opettavaisia. 

  Ode, sinä­hän muis­tat israe­li­lai­set vel­jek­set Ben Abra­ham. Tajusin kyl­lä, että tari­na on pos­ke­ton ja että minua erit­täin toden­nä­köi­ses­ti “kokeil­laan” ja hui­ja­taan. Sil­ti suos­tut­tua­ni vähän aikaa kuun­te­le­maan hei­tä kol­men kes­ken ryh­mä­huo­nees­sam­me — muu­ten jo mel­ko tyh­jäs­sä edus­kun­ta­ta­los­sa — en osan­nut­kaan päät­tää, mil­lä het­kel­lä ja mil­lä tavoin pani­sin pelin poik­ki ja hei­dät ulos talos­ta. Tähän he tie­tys­ti pyr­ki­vät­kin. En sil­loin osan­nut muu­ta kuin sanel­la puhe­li­mit­se len­nä­tin­kont­to­riin sel­lai­sen säh­keen min­kä he toi­voi­vat minun lähet­tä­vän — ja sanel­la toi­sen säh­keen hei­dän pois­tut­tu­aan. Se oli todel­la­kin opet­ta­vais­ta: noin se käy. 

  Has­sua, että ajat­te­lin hei­dän ole­van vink­sah­ta­nei­ta ja huvit­te­le­van omaan las­kuun­sa. Vas­ta pal­jon myö­hem­min oival­sin: aivan. Siis Israe­lis­ta. Mos­sa­din agent­tien har­joi­tus­työ. Olin koekohde.

  Toi­nen tapaus oli Ola­vi Sild, viro­lai­nen tai puo­li­vi­ro­lai­nen Suo­mes­sa asu­va tie­to­tek­nii­kan ammat­ti­lai­nen joka oli — kas kum­maa — hakeu­tu­nut töi­hin Hel­sin­gin puhe­li­nyh­dis­tyk­sen kes­kus­val­vo­moon tms. Hana­kan ystä­väl­li­ses­ti hän pyr­ki myös minun val­vo­jak­se­ni, ns. koti­rys­säk­si. Hänes­tä pää­sin eroon, kun en suos­tu­nut kopioi­maan hänel­le edus­kun­nan sisäis­tä koulutusaineistoa.

  Har­jaan­tu­neil­le katu­pum­ma­reil­le olen menet­tä­nyt ker­ran 60 ja toi­sel­la ker­taa 20 egeä. Sil­loin­kin ymmär­sin var­sin pian, että minua toden­nä­köi­ses­ti vedä­te­tään, mut­ta on häm­mäs­tyt­tä­vän vai­kea­ta sanoa, että nyt juu­ri täl­lä het­kel­lä lak­ka­sin usko­mas­ta tarinaa.

  Nime­no­maan pos­ke­ton tari­na on hyvä kouk­ku. Kun sitä on pää kal­lel­laan kuun­nel­lut 10 minuut­tia, tun­tuu jo nolol­ta myön­tää men­neen­sä edes sen ver­ran lan­kaan. Q‑anon ja Trump­pi tie­tä­vät tämän. 

  Palat­kaam­me Eemi­liin. Hänen tyy­lin­vaih­dok­sen­sa pal­jas­ta­vat hänet. Välil­lä hän on ole­vi­naan syväs­ti jul­mis­tu­nut, ja koh­ta hän taas kir­joit­taa tyy­nes­ti ja kär­si­väl­li­ses­ti kuin ala­kou­lun ope. Se onnis­tuu, jos on har­jaan­tu­nut. Jos tekee tätä työk­seen. Jos on tot­tu­nut tois­ta­maan samo­ja asioi­ta yhä uudelleen.

  Mitä hyö­tyä ja kenel­le? Aina­kin hyvää har­joit­te­lua. Ehkä ensi ker­ral­la puhu­taan Natos­ta. Ja täs­sä vai­hees­sa haas­ka­taan mei­dän aikaam­me. Onhan sekin jotain.

  Eemil ystä­väi­se­ni, tule esiin. Voim­me ken­ties jär­jes­tää yhteen­ve­to­kes­kus­te­lun kame­roi­den edessä.

  PS. Minä ilmas­ton­muu­tos­ta kos­ke­vas­sa HS:n kom­ment­ti­ket­jus­sa 18.9.2009:
  » Ehdo­tan toi­mi­tuk­sel­le hyvin vaka­vis­sa­ni, että nimi­mer­kit sal­li­taan vast’e­des lähin­nä sil­loin, kun kes­kus­tel­laan urhei­lus­ta tai olut­laa­duis­ta tai sii­tä, onko tänä vuon­na tyy­lik­kääm­pää pitää jakaus oikeal­la vai vasem­mal­la puo­lel­la päätä. »

  Nimi­merk­ki “Kul­ta­sa­de”: » Voi sinua Vil­le Kom­si ‑res­suk­ka. Onko sinun totuu­te­si kiin­ni sii­tä kuka sen ker­too? Etkö todel­la osaa teh­dä eroa fak­tan ja ros­kan välil­lä muu­ten kuin sen mukaan kuka puhu­ja on? — - — »

  Tämä on hui­ja­rin tyyli.

 52. O.S:“Kun Hol­lan­ti lail­lis­ti kan­na­bik­sen, heroii­nin käyt­tö lop­pui nuor­ten kes­kuu­des­sa tyystin.”
  Tai­dat­kos sit­ten selit­tä, mik­si ao. lin­kin mukaan heroii­ni on Hol­lan­nin nel­jän­nek­si suu­rin huu­me­la­ji 15 — 34 vuo­tiail­la ? Talu­kos­sa tosin mai­ni­taan koko popu­laa­tion ikä­haa­ru­kak­si 15–64 vuo­ti­aat. Kan­na­bis­ta käyt­ti 17.5 % ikä­luo­kas­sa 15–34 vuotiaat.

  https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4512/TD0616155ENN.pdf

  Suo­mes­sa taa­sen saman ikä­luo­kan käyt­tö­pro­sent­ti oli 13.5 eikä heroii­nia mai­ni­ta lain­kaan. Kts. ao. linkki
  https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11336/finland-cdr-2019_0.pdf
  Tämä ero on tilas­to­fak­taa , ja siis Suo­men kiel­to­la­ki­po­li­tii­kan eduk­si ver­rat­tu­na vapaan sään­te­lyn Hollantiin. 

  Ihmet­te­len suu­res­ti , että arvos­tet­tu Osmo Soi­nin­vaa­ra sor­tuu näi­hin huu­mewan­na­bei­den pro­pa­gan­doi­hin ja puo­li­to­tuuk­siin. Ellei hän nyt tuo esiin jota­kin fak­taa, mikä kumo­aa esit­tä­mä­ni tilas­to­fak­tat. On kyl­lä käy­nyt ilmi­sel­väk­si, ettei kukaan viit­si paneu­tua jaka­mii­ni link­kei­hin, sil­lä yhä uudel­leen vaa­di­taan seli­tyk­siä , jot­ka ovat toden­tu­neet aikai­sem­mis­sa linkeissä .

  Seu­raa­vas­sa taas yksi esi­merk­ki huu­me­pro­pa­gan­dan puolitotuuksista.

  Kasia Mali­nows­ka (Open Society):“For example, in Swe­den, 52 percent of mari­jua­na users report that other drugs are avai­lable from their usual can­na­bis source. In the Net­her­lands, only 14 percent of mari­jua­na users can get other drugs from their can­na­bis source, accor­ding to Euro­pean drug moni­tors. This is lar­ge­ly because the vast majo­ri­ty of can­na­bis users buy from cof­fee shops.”

  Kun Hol­lan­nis­sa myy­dään kan­na­bis­ta cof­fes­ho­peis­sa, niin sen väi­te­tään vähen­tä­vän kovien huu­mei­den tar­jon­taa samas­ta läh­tees­tä. Esi­merk­ki­nä käy­te­tään Ruot­sin tilan­net­ta, jos­sa jopa 52 % mari­hua­nan käyt­tä­jis­tä ilmoit­ti mui­ta­kin huu­mei­ta ole­van tar­jol­la ostet­ta­vak­si samas­ta läh­tees­tä. Tuo on var­mas­ti totta.
  Mut­ta laa­du­kas tut­ki­mus oli­si tilas­toi­nut ja kysy­nyt myös muil­ta mari­hua­nan käyt­tä­jil­tä onko hei­dän kai­kil­la osto­pai­koil­laan (siis myös lait­to­mil­la) tar­jol­la mui­ta huumeita. 

  Toden­nä­köi­ses­ti lait­to­mat mark­ki­nat ovat suu­rem­pia , kuin tie­de­tään viral­li­ses­ti , ja siel­lä kil­pai­lua­se­tel­man vuok­si tava­ra on hal­vem­paa. Cof­fees­ho­peis­sa ikä­ra­ja myyn­nil­le on 18 vuot­ta, joten tilas­toin­nin mukaan jo 15 vuo­ti­aat käyt­tä­vät . He saa­vat ainet­ta cof­fees­ho­peis­ta jon­kun välit­tä­mä­nä sekä pimeil­tä mark­ki­noil­ta. Kan­na­bik­sen käyt­tö onkin lisään­ty­nyt Hol­lan­nis­sa mui­den vapaut­ta­nei­den mai­den tavoin. Vuon­na 2017 15 ‑34 vuo­tiai­den ikä­luo­kis­sa kan­na­bis­ta käyt­ti 16.9. % ja 2019 17.5 pro­sent­tia. Tot­ta­kai nouse­va tren­di, kos­ka libe­ra­li­soin­ti lisää käyttöä.

  Vie­lä yksi pro­pa­gan­da puo­li­to­tuus. THL perus­te­lee dekri­mi­na­li­soin­tia WHO:n lausu­mal­la ran­gais­tuk­sien pois­tos­ta. Kyl­lä­hän WHO tar­koit­ti Aasian ym. suu­rion­gel­mais­ten mai­den anka­ria ran­gais­tuk­sia, ei Suo­men hikis­tä rekis­te­ri­mer­kin­tää tai sosi­aa­li­toi­men kasvatuskeskustelua. 

  Esim. Taiwa­nis­sa voi edel­leen saa­da kuo­le­man­tuo­mion huu­me­ri­kok­sis­ta tai eli­ni­käi­siä vankeusrangaistuksia.

   1. Mut­ta kun tilas­to huo­mioi 15 ikä­vuo­des­ta alkaen, seli­tä tar­kem­min. Miten seli­tät huu­mei­den käy­tön kas­vun kan­na­bik­sen vapaut­ta­nees­sa Hol­lan­nis­sa sekä muis­sa maissa ?

    Toden­nä­köi­ses­ti 15 vuo­ti­aat heroii­nin käyt­tä­jät ovat mar­gi­naa­lia, mut­ta nuo­rik­si luo­ki­tel­laan 15–34 vuo­ti­aat. Sil­ti­kään heroii­nin käy­tön mah­dol­lis­ta vähen­ty­mis­tä 15–34 vuo­tiail­la ei voi heh­kut­taa kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­nis­ta joh­tu­nee­na suur­voit­to­na. Sel­lai­nen suit­su­tus on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin propagandaa. 

    On kun­niak­si O.S:lle, että hän jul­kai­see kes­kus­te­lua, vaik­ka kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soi­nin puo­lus­ta­jat ovat köy­sis­sä. Isku­ja (fak­to­ja) sataa ilma sakea­naan eikä koh­de pys­ty aino­aan­kaan vas­tais­kuun (vas­ta-argu­ment­tiin). Löy­sät kädet ((huu­me­myön­tei­set hei­tot) täyssuojauksessa.

    THL:n blo­gi teki vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa sulun , pyy­he len­si kehään.

   2. Kii­tok­set sii­tä että mai­nit­sit että eni­ten alko­ho­lis­mia aiheut­taa olut. Oikeas­taan halusin tuo­da esil­le alko­ho­li kuo­le­mien yhtey­den väke­vien alko­ho­li­juo­mien koh­dal­le kos­ka ter­mi alko­ho­lis­mi selit­tää myös monen­lai­sia asioi­ta joi­den kir­jo on laaja. 

    Alko­ho­li­kuo­le­mat liit­ty­vät jok­seen­kin aina väke­viin alko­ho­li­juo­miin. Itsel­le­ni tulee aina mie­leen ne tilan­teet kun
    uuti­sis­sa on infor­moi­tu sii­tä että Kos­ken­kor­va pul­lois­sa on aivan muu­ta tava­raa kuin alku­pe­räis­tä Kos­sua vaik­ka pul­lo on myy­ty nime­no­maan Kos­ken­kor­va­na jon­ka jäl­keen käyt­tä­jä on jou­tu­nut sai­raa­lan teho­hoi­toon jou­tu­aan toden­nä­köi­ses­ti tenua tai lasolia

  1. Kuin­ka on Hol­lan­nis­sa mah­dol­lis­ta saa­da 15-vuo­tiai­den kan­na­bis­ta Cof­fee sho­pis­ta kun siel­lä ei myy­dä kan­na­bis­ta alle 18-vuo­tiail­le? Hol­lan­nis­saä nau­tit­ta­va kan­na­bis­ta ei voi naut­tia cof­fes­hop­pien ulko­puo­lel­la kos­ka tämä ei ole lain mukaan mah­dol­lis­ta. Cof­fee sho­pis­ta saa vain yli vii­den gram­man kertaostoja.Coffee sho­pis­ta ei saa kovia huu­mei­ta. Myös cof­fee sho­pit eivät saa jul­kais­ta ver­kos­sa myyn­nis­sä ole­via kan­na­bis­tuot­teis­ta. Cof­fees­ho­peis­ta on toden­nä­köi­ses­ti myy­ty lait­to­mas­ti ulos kan­na­bis­ta joka on Hol­lan­nin lain vas­tais­ta. Vas­taa­van­lai­ses­ti Suo­mes­sa on lait­to­mas­ti myy­ty kaduil­la Alkon tuot­tei­ta mut­ta se on lais­sa kielletty. 

   Eemil tai­taa sekoit­taa vas­taa­van­lai­set tapah­tu­mat Köö­pen­ha­mi­nan Kris­tia­nian alu­eel­le jos­sa oli kah­vi­loi­ta, jot­ka myy­vät kan­na­bis­tuot­tei­ta myös ulos mut­ta Tan­sakn polii­si sul­ki kah­vi­lat ja sekin tapah­tui 2005–2006. .

  2. Eemil­le vain tie­dok­si ettei yksi­kään Aasian maa ole lail­lis­ta­nut kan­na­bis­ta mut­ta se on eri asia. Kan­na­bis on lail­lis­tet­tu län­ti­sel­lä pal­lon­puo­lis­kol­la (poik­keuk­se­na on Etelä-Afrikka). 

   Kun taas fik­tii­vi­nen lap­si­por­no on laill­lis­ta Japa­nis­sa joten sekin on hyvin kysee­na­lai­nen yhteis­kun­nal­li­nen vinou­tu­ma että lap­si­por­noa pitää hal­lus­sa Japa­nis­sa ilman ran­gais­tus­ta. Kuo­le­man­tuo­mio ei ole Euroo­pas­sa voi­mas­sa mis­sään maas­sa pait­si Val­ko-Venä­jäl­lä joten ver­tai­lu on jok­see­kin huo­no. Onko Eemil kuo­le­man­tuo­mion kan­nat­ta­ja? Tähän vii­mei­seen kymyk­seen Eemi­lil­tä voi­ton vain sel­vää vastausta.

 53. Eeme­li: “THL:n blo­gi teki vas­taa­vas­sa tilan­tees­sa sulun , pyy­he len­si kehään.” Tai sit­ten THLn väki ei viit­si pela­ta pulu­jen kans­sa shakkia.

 54. Eemil voi­si poh­tia sitä­kin, kum­mas­ta on tul­lut USA:ssa isom­pi ongel­ma: kan­na­bik­sen käy­tös­tä vai opioi­di­poh­jai­sis­ta kipu­lääk­keis­tä? Ei se niin yksin­ker­tais­ta ole, että lääk­keet ovat hyvä, alko­ho­li neut­raa­li ja huu­meet paha. Pelk­kä totea­mus pahuu­des­ta ei ole riit­tä­vä perus­te, pitää pun­ni­ta hait­to­ja vs hyö­ty­jä ja suh­teut­taa asioi­ta. Kri­mi­na­li­soin­ti edel­lyt­tää val­von­taa, joka aina mak­saa. Onko sii­hen käy­tet­ty raha jär­ke­väs­ti koh­den­net­tu, vai voi­si­ko sen käyt­tää muuhunkin?

 55. Minul­la on nuo­ri aikui­nen poi­ka. Hän on ehti­nyt kokeil­la kaik­kea savuk­keis­ta nuus­kaan ja olues­ta vii­naan. Vaik­ka hän ei pol­ta kuin satu­nai­ses­ti, niin hän on niko­tii­nis­ta niin riip­pu­vai­nen että jou­dun osta­maan hänel­le “kor­vi­ke­nuus­kaa” eli minu­tun makui­sia annos­puse­ja että hän ei polt­tai­si. En tie­dä onko hän kokeil­lut kan­na­bis­ta, mut­ta aina­kaan hajun perus­teel­la ei ole. En aina­kaan toi­voi­si että hän alkai­si käyt­tää sitä. Enkä tie­ten­kään mui­ta huumeita. 

  Olin pari vuot­ta sit­ten yhdes­sä hel­sin­ki­läi­ses­sä baa­ris­sa, oli se ilta kun Suo­mi oli voit­ta­nut Lich­tens­tei­nin jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­taot­te­lus­sa ja var­mis­ta­nut pai­kan itse pää­tur­nauk­seen. Baa­ri oli tie­ten­kin täyn­nä väkeä. Samas­sa pöy­däs­sä istui nuo­ri tyt­tö joka kyse­li muu­ta­mal­ta ohi­kul­ke­val­ta tutul­ta oli­si­ko heil­lä myy­dä “pil­veä”, käyt­täen myös jos­kus sanaa “kan­na­bis”. Tyt­tö alkoi olla her­mos­tu­neen oloi­nen kun ei kenel­tä­kään saa­nut ostet­tua. Oli ilmei­ses­ti kyse myös rahas­ta, että hän oli­si osta­nut velak­si, vaik­ka hir­ve­ön suu­ris­ta sum­mis­ta ei tain­nut olla kyse. Yhdel­le myy­jäl­le hän tai­si ool­la jopa vel­kaa jo ennes­tään. Jos hän ei ollut riip­pu­vai­nen nin mik­si hän oli niin her­mos­tu­nut ja epä­toi­voi­sen oloi­nen, ihmettelen?

  En haluai­si että pojal­le­ni tuli­si saman­lai­nen tilan­ne että tuli­si niin riip­pu­vai­sek­si että jou­tui­si ker­jää­mään pilveä.

  1. Kui­ten­kin tupak­ka tuot­teet ovat lail­lis­tet­tu mut­ta kan­na­bis tuot­teet eivät ole lail­lis­tet­tu. Täs­sä onkin se päih­de­po­li­tii­kan outo vinou­tu­ma. Mik­si sal­lim­me tupa­kan mut­ta emme kan­na­bis­ta? Jos vas­tus­taa libe­ra­li­soin­tia pitäi­si kan­nat­taa yhtä aikaa tupa­kan ja kan­na­bik­sen kiel­tä­mis­tä. Rusi­noi­ta ei kan­na­ta poi­mia pul­las­ta. Valin­taa ei voi teh­dä että sano­taan ei kan­na­bik­sel­le mut­ta kyl­lä tupa­kal­le. Se oli­si itse­ään pettämistä.

   1. Tupak­kaa on pol­tet­tu Euroo­pas­sa sen jäl­keen kun Ame­rik­ka löy­det­tiin ja sitä polt­ta­vat pää­asias­sa aikui­set. Tupa­koin­tia on halutt­tu vii­me aikoi­na rajoit­taa ter­veys­syis­tä ja ulkois­ten hait­to­jen takia nos­ta­mal­la vero­ja ja teke­mäl­lä se aina­kin pie­ni­tu­loi­sil­ta mah­dot­to­mak­si ja kiel­tä­mäl­lä se jul­ki­sis­sa tilois­sa ja myös osas­sa yksi­tyi­sa­sun­to­ja. Ihmi­set joil­la on ast­ma tai pahem­pia hen­gi­tys­tie­sai­rauk­sia todel­la kär­si­vät mui­den ihmis­ten tupakoinnista. 

    Kan­na­bik­sen ja mui­den huu­mei­den kri­mi­na­li­soin­ti alkoi toden teol­la vas­ta 1960-luvul­la kun huu­mei­den käy­tös­tä tuli nuo­ri­so­vil­li­tys hip­pi­liik­keen muka­na. Ennen sitä huu­mei­ta sai­vat sodas­sa ja muis­sa tapa­tur­mis­sa vam­mau­tu­neet ja kovis­ta kivuis­ta kär­si­vät ostaa huu­maa­via ainei­ta aika vapaas­ti kos­ka hei­tä hoi­ta­vien lää­kä­rei­den resep­tien kir­joit­te­lua ei val­vot­tu niin tarkkaan.

  2. Jos hän ei ollut riip­pu­vai­nen nin mik­si hän oli niin her­mos­tu­nut ja epä­toi­voi­sen oloi­nen, ihmet­te­len?” — Kos­ka kan­na­bis on lai­ton­ta ja jo yri­tys hank­kia sitä omaan käyt­töön on käyt­tö­ri­kos? Kan­na­bis ei edel­leen­kään aiheu­ta fyy­sis­tä riip­pu­vuut­ta. Poi­ka­si sitä vas­toin on ilmei­ses­ti riip­pu­vai­nen niko­tii­nis­ta, mut­ta onnek­si huo­maa­vai­se­na isä­nä jär­jes­tät korvaushoidon.

   1. No kyl­lä se tyt­tö oli her­mos­tu­nut ja itkui­nen sik­si että ei saa­nut ostet­tua halua­man­sa tava­raa. Kukaan ei sii­nä baa­ris­sa välit­tä­nyt mitä pöy­dis­sä tapah­tuu sinä ilta­na kun Huuh­ka­jat oli var­mis­ta­nut EM-lop­puot­te­lu­pai­kan. Kaik­ki vaan hoi­la­si­vat että “Riven joh­dol­la me men­nään kisoihin.…”

  3. Yhdys­val­lois­sa kan­na­bis oli vuo­teen 1937 asti lail­lis­ta moniss osa­val­tiois­sa eikä sen hal­lus­sa­pi­dos­ta ran­gais­tet­tu. Tämä muut­tui kun uusi vero­la­ki hyväk­syt­tiin liit­to­val­tion tasaol­la joka teki kan­na­bik­sen hal­lus­sa­pi­don ran­gais­ta­vak­si mut­ta jos halusi ostaa, myy­dä tai pitää hal­lus­sa kan­na­bis­ta oli ostet­ta­va liit­to­val­tion hyvä­ky­män kan­na­bis­ve­ro­mer­kin . Tämä oli ensim­mäi­sen kan­na­bik­sen kiel­tä­mi­sen askel lain­sää­dän­nön kaut­ta län­ti­sel­lä pallonpuoliskolla.

 56. Somani:“Kuinka on Hol­lan­nis­sa mah­dol­lis­ta saa­da 15-vuo­tiai­den kan­na­bis­ta Cof­fee sho­pis­ta kun siel­lä ei myy­dä kan­na­bis­ta alle 18-vuotiaille? ”

  Täy­si-ikäi­siä välit­tä­jiä löy­tyy aina tar­vit­taes­sa. Samoin tuli­si käy­mään Suo­mes­sa­kin, jos kan­na­bis­ta myy­täi­siin Alkossa. 

  Soma­ni:” kuo­le­man­tuo­mion kan­nat­ta­ja?” En ole. Kehoi­tan Soma­nia luke­maan pos­tauk­set tar­kem­min, jat­ku­vas­ti tulee vää­riä tul­kin­to­ja ja ole­tuk­sia. Nii­den oiko­mi­nen on tur­han työlästä.

  Viit­tauk­ses­sa kuo­le­man­tuo­mioi­hin point­ti oli toi­saal­la. Nimit­täin sii­nä, että WHO:n lausu­maa ran­gais­tus­ten pois­ta­mi­ses­ta käy­te­tään Suo­mes­sa vää­rin. Usko­tel­laan WHO:n tar­koit­ta­van suo­ma­lais­ta ran­gais­tus­käy­tän­töä. Tosia­sias­sa se koh­dis­tuu kuo­le­man­ran­gais­tuk­siin ja elin­kau­ti­siin vankeustuomioihin.

  Toi­nen kan­na­bis­pii­rien vedä­tys kos­kee huu­me­so­tia. WHO on lausu­nut jul­ki , että huu­me­so­ta on hävit­ty. Taas­kaan sil­lä ei tar­koi­te­ta suo­ma­lais­ta huu­me­lain­sää­dän­töä ran­gais­tuk­si­neen. Jopa THL uskot­te­lee suo­ma­lai­sen lin­jan ole­van vää­rä perus­taen kan­tan­sa WHO:n julkilausumiin. 

  Näin sii­tä­kin huo­li­mat­ta , että “Toi­saal­ta meil­lä ollaan vie­lä aika kau­ka­na maan­osan kes­kiar­vois­ta ja mai­den ver­tai­lus­sa Suo­mi sijoit­tuu edel­leen­kin mata­lim­man käyt­tö­as­teen mai­hin.” Hak­ka­rai­nen, Met­so, Sala­suo, 2010.

  1. Taas nol­la oikein. Tai no joo, tuo “2010” meni oikein mut­ta et itse tain­nut edes huo­ma­ta tai ymmär­tää sitä.

   1. Muka­vaa että Fidel on itse­kin huo­ma­nut sen min­kä itse­kin olen huo­man­nut Eemi­lin kom­men­teis­sa eli sen että joka ker­ta kun Eemil esit­tää vass­ta argu­men­tin, hänen omien sano­jen mukai­ses­ti fak­taan perus­tu­van tie­toon noja­ten, on se kui­ten­kin ris­ti­rii­das­sa todel­li­sen tilan­teen ja datan kans­sa joh­tuen sii­tä ettei Eemil ole ymmär­tä­nyt vie­lä­kään hänen esit­tä­mien­sä fak­to­jen taus­to­jen kokonaisuutta.

  2. Kyl­lä Täy­si-ikäi­siä välit­tä­jiä löy­tyy tääl­lä­kin het­kel­lä niin kovien huu­mei­den ja vii­nan koh­dal­la. Tämä ilmiö ei tule katoa­maan mihin­kään Suo­mes­ta. Ellei Suo­mes­sa ole­ta Sau­di-Ara­bian tai Filip­pii­nien kal­tai­set rikos­lait käyttöön. 

   Mik­si et ole ker­taa­kaan ilmais­sut huo­le­si väke­vien alko­ho­li­juo­mien lait­to­mas­ti välit­tä­jis­tä ala-ikäi­sil­le? Etkä näin ollen vaa­di väke­vien alko­ho­li­juo­mien täy­del­lis­tä kiel­to­la­kia. Väke­vät vii­nat ovat myös saman­lai­nen ongel­ma teki­jä ala-ikäi­sil­le kuin kovat huu­meet. Tosin kan­na­bis ei ole kova huu­me. Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen ei ole esi­mer­kik­si Kana­das­sa joh­ta­nut kovien huu­mei­den käy­tön lisään­ty­mi­seen eikä ole muu­ten edes Hol­lan­nis­sa. Mikään toi­men­pi­de ei ole näin ollen aukoton. 

   Onko Eeme­lil­lä joten­kin vai­ke­aa sanoa ääneen että kan­na­tat myös väke­vien vii­no­jen kiel­to­la­kia mut­ta sen sano­mi­nen on joten­kin han­ka­laa sanoa ääneen?!

  3. WHO tar­koit­taa huu­ne­so­dal­la glo­baa­lin maa­il­man laa­juis­ta huu­ne­so­taa jon­ka YK julis­ti 1970-luvul­la itse asias­sa Yhdys­val­tain ja Län­si-Euroo­pan mai­den tuel­la. Tähän julis­tuk­seen kuu­lui myös Suo­mi sil­lä Poh­jois­maat oli­vat etu­rin­ta­mas­sa huu­ne­so­dan vas­tai­ses­sa työssä. 

   Suo­mes­sa ei ollut kovin­kaan akuut­tia huu­me ongel­maa mut­ta itse asias­sa tilan­ne muut­tui 1990-luvul­la Neu­vos­to­lii­ton romah­duk­sen jäl­keen. Suo­mi on täl­lä­kin het­kel­lä huu­mei­den läpi­kul­ku maa 

   Emme ole Suo­mes­sa miten­kään immuu­ne­ja täl­lai­sel­le toi­min­nal­le. Päinvastoin

   On vain ajan kysy­mys mil­loin Suo­mes­sa lail­lis­te­taan kan­na­bik­sen käyt­tö asteit­tain val­tio­val­lan val­von­nan kont­rol­lis­sa. Kuten on lail­lis­tet­tu väke­vien alko­ho­li­juo­mien myynti.

  4. Mitä Eemil tar­koit­taa kon­kreet­ti­ses­ti suo­ma­lai­sel­la huu­me­lain­sää­dän­nöl­lä ja sen ran­gais­tuk­sil­la? Tie­tääk­se­ni Suo­mes­sa on tiu­kem­mat ran­gais­tus lait kuin muis­sa Euroo­pan mais­sa jos­sa hal­lus­sa pito on dekri­mi­na­li­soi­tu. Onko nykyi­nen lain­sää­dän­tö miten­kään eri­tyi­sen toi­mi­va kun se tekee myös huu­mei­den käyt­tä­jis­tä rikol­li­sen? Eeme­lil­le vain sel­lai­nen osit­tain myös his­to­rial­li­nen tie­to että kiel­to­lain aika­na 1920-luvul­la moni lait­to­man alko­ho­li­juo­mien sala­kul­jet­ta­ja ei käyt­tä­nyt ollen­kaan alko­ho­lia hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Täl­lä­kin het­kel­lä moni ammat­ti­mai­nen huu­mei­den välit­tä­jä ei käy­tä ollen­kaan kovia huu­mei­ta. He tosin pyr­ki­vät saa­maan kovien huu­mei­den käyt­tä­jis­tä rikos­kump­pa­nei­ta kos­ka lain­sää­dän­tö myös ran­kai­see käyt­tä­jiä vaik­ka käyt­tä­jät ovat itse asias­sa uhre­ja avun tarpeessa. 

   Juu­ri tätä epä­oi­keu­den­mu­kais­ta lain­sää­dän­töä WHO on mones­sa yhtey­des­sä kritisoinut

   Tämä on WHO:n kri­tiik­ki tiuk­ko­ja huu­mei­den käyt­tö ja hal­lus­sa pito lake­ja koh­taan on sama tkuin Yhdys­val­to­jen kri­tiik­ki Venä­jän van­ki­lois­sa tapah­tu­mia kidu­tus­ta koh­den jon­ka yhtey­des­sä Venä­jä huo­maut­taa Yhdys­val­loil­le että mitä tapah­tui Guan­ta­na­mos­sa ja Abu Abu Ghraibissa . 

   Juu­ri näi­den esi­merk­kien takia kovat ran­gais­tuk­set pitäi­si koh­dis­tua nii­hin joi­hin se todel­li­suu­des­sa kuu­luu eli teki­jöi­hin eikä uhreihin..

   Mik­si Eemil vas­tus­taa kovien huu­mei­den käy­tön ran­gais­tuk­sien koh­dal­la dekriminalisointia?
   Eeme­lin pitäi­si kan­nat­taa itse asias­sa dekri­mi­na­li­soin­tia mikä­li Eemil uskoo inhi­mil­li­seen lop­pu­tu­lok­siin täl­läi­sis­sä rangaistuksissa. 

   Muu­ten Eemi­li oli­si avoi­mes­ti sanot­ta­va täs­sä mui­den kom­men­taat­to­rien näh­den että hänen lin­ja on huu­mei­den käy­tön ran­gais­tuk­sess­sa on
   itse asias­sa Filip­pii­nien pre­si­den­tin Rodri­go Dutar­ten linja.

 57. Täs­sä on lopul­ta kyse saman­lai­ses­ta asias­ta kuin Veik­kauk­sen auto­maa­teis­sa. Sitä ei voi­nut kri­ti­soi­da, kos­ka taus­tal­la oli hyvä ajatus.

  Huu­me­kau­pan hyvä aja­tus on nii­den vas­tus­ta­mi­ses­sa. En tie­dä, että onko siel­lä todel­la kir­ka­so­tais­ta höl­möyt­tä taka­na, mut­ta edel­leen meil­lä on puk­ki kaa­li­maan var­ti­ja­na. Tilan­ne ei ole muut­tu­nut mihin­kään niis­tä ajois­ta, kun krp:n polii­sit sanoi­vat Hel­sin­gin polii­sin joh­ta­van suo­ma­lais­ta huu­me­kaup­paa. Yksi lam­mas lai­tet­tiin teu­raal­le, mut­ta hom­ma jat­kuu. Bis­nes ei ole ammat­ti­ri­kol­li­sil­la, vaan ammattilaisilla.

  1. Osmo Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti Veik­kauk­sen mono­po­lis­ta hyvän ana­lyy­sin vii­me hel­mi­kuus­sa ja kak­si vuot­ta sit­ten 2019. Molem­mis­sa kir­joi­tuk­sis­sa Osmo esit­ti eri­lai­sia mal­le­ja joi­den kaut­ta pelaa­mis­ta voi­si hil­li­tä. Yhdes­sä­kään vaih­toeh­dos­sa Osmo ei ehdo­ta­nut täys­kiel­toa vaan Veik­kauk­sen raho­jen suo­raan bud­je­toin­tia valtionbudjettiin.

   1. Kyl­lä­hän se rat­kai­si­si mon­ta ongel­maa Suo­mes­sa, jos polii­sin rahoi­tus­ta lei­kat­tai­siin vie­mäl­lä heil­tä osa huu­me­bis­nek­ses­tä siir­tä­mäl­lä se val­tion valvontaan.

 58. Soma­ni:” Kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen ei ole esi­mer­kik­si Kana­das­sa joh­ta­nut kovien huu­mei­den käy­tön lisään­ty­mi­seen eikä ole muu­ten edes Hollannissa. ”

  Like in many count­ries, illicit drug use is an ongoing problem in Cana­da. In par­ticu­lar, much like the Uni­ted Sta­tes, Cana­da is cur­rent­ly expe­riencing an opioid epi­de­mic, which has seen inc­rea­ses in hos­pi­ta­liza­tions and deaths due to heroin, fen­ta­nyl, and other opioids.

  https://www.statista.com/topics/4533/drug-use-in-canada/

  The Net­her­lands has tur­ned into one of the lar­gest expor­ters of synt­he­tic drugs, part­ly because of its drug policies, says Ana­bel Hernández.
  The fact that drug traf­fic­king goes unpu­nis­hed in the Net­her­lands and is social­ly accep­ted is dri­ving up the pro­duc­tion of synt­he­tic drugs, with serious con­sequences — inclu­ding for neigh­bo­ring count­ries like Germany.

  https://www.dw.com/en/netherlands-the-possible-consequences-of-liberal-drugs-policies/a‑51474578

  Hol­lan­nis­sa kokaii­nin, amfe­ta­mii­nin ja MDMA:n käyt­tä­jä­mää­rät Euroo­pan suu­rim­mat. Samoin kan­na­bis­käyt­tä­jien mää­rät EU:n kärkeä. 

  https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4512/TD0616155ENN.pdf

  Soma­ni heit­te­lee mutu­jaan (ei läh­de­tie­toa) trol­li­kä­si­kir­jan oppien mukai­ses­ti. Nyt hän väit­tää , ettei kyseis­ten mai­den kata­stro­faa­li­nen huu­me­ti­lan­ne joh­du kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­ses­ta. Sel­lais­ta tut­ki­mus­ta ei löy­dy, eikä voi teh­dä, mut­ta väi­te sel­lai­se­naan tun­tuu raflaa­val­ta kan­na­bik­sen puolustamisessa. 

  Mut­ta:

  https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-gateway-drug

  https://www.verywellmind.com/does-marijuana-lead-to-the-use-of-other-drugs-63530

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7359408/

  In conclusion, for some at risk indi­vi­duals, through a com­bi­na­tion of gene­tic and envi­ron­men­tal fac­tors, it is high­ly like­ly that ado­lescent can­na­bis use can mea­ning­ful­ly inc­rea­se risk of the ini­tia­tion of opioid use and deve­lop­ment of OUD. ”

  Huu­mei­den käy­tön lisään­ty­mi­nen tuo väis­tä­mät­tä lisää huu­meis­ta riippuvaisia.

  1. En tie­dä kuka täs­sä trol­laa mut­ta aikan­kin sen ver­ran voin Eemil­tä vaa­tia että hyvän englan­nin­kie­len tai­to oli­si pai­kal­laan kun yrit­tää tul­ki­ta suo­men­kie­li­se­nä englan­nin­kie­li­siä läh­tei­tä jois­sa käy­te­tään sano­ja kuten llicit drug eli lait­to­mia huu­mei­ta. Olen itse kaksikielinen.

   Jos Eemil luki oikein nuo Kana­daa kos­ke­vat tie­dot niin siel­lä luki hyvin sel­käs­ti että lait­to­mien huu­mei­den ( illicit drug) kuten heroii­nin, fen­ta­nyy­lin ja mui­den lait­to­mien opioi­den käyt­tö on kas­va­nut Kana­das­sa sitä mukaan kuin kan­na­bis lail­lis­tet­tiin mut­ta näi­den kovien huu­mei­den käyt­tö ei ole näin olleen lail­lis­tet­tu joten ne eivät ole ver­tai­lu kel­poi­sia kan­na­bik­sen käy­tön kohdalla. 

   Myös Kana­daa kos­ke­vas­sa tie­dos­sa oli sel­väs­ti koros­tet­tu että vuon­na 2017 kan­na­bis oli tei­nien ja aikuis­ten eni­ten käyt­tä­mä lai­ton huu­me Brit­ti­läi­ses­sä Kolum­bias­sa ja Prins­si Edwar­din­saa­rel­la siis ennen lail­lis­ta­mis­ta . Kana­das­sa lail­lis­tet­tiin kann­bis vas­ta 2018.

   Ilmiö­tä selit­tää toden­nä­köi­ses­ti jokin muu teki­jä kuin Kanan­bik­sen lail­lis­ta­mi­nen. Tämän tie­don voi­si saaa­da Kana­dan terveysviranomaisilta .

  2. Eemi­lil­tä vaa­ti­sin ymmär­tä­mään tar­kem­min englan­nin­kie­li­siä sano­ja ennen kuin häne suo­raan copy pas­taa­mal­la tuo ne mui­den luet­ta­vik­si. Eten­kin englan­tia koti­kie­le­nä kom­mu­ni­koi­van eteen. 

   Tuos­sa­kin Hol­lan­nin koh­dal­la todet­tiin nime­no­maan että lait­to­mien syn­teet­tis­ten huu­mei­den käyt­tö on nousst Hol­lan­nis­sa joh­tuen lait­to­mas­ta myyn­nis­tä ns. cof­fees­hop­pien ulko­puo­lel­ta ja myös cof­fees­hop­pien omal­ta tahol­ta on kan­na­bis­lain rik­ko­mis­ta havoittu

   Jos Eemil vai­vau­tui­si itsel­leen sel­vit­tä­mään mitä tar­koit­taa suo­mek­si synt­he­tic drug niin hän ymmär­täi­si että kysees­sä ei ole kanan­bis vaan syn­teet­ti­nen huu­me. Mis­sään maas­sa ei ole syn­teet­tis­tä huu­met­ta laillistettu.

   Sama ilmiö on itse asias­sa on havoit­tu väke­vien alko­ho­li­juo­mien koh­dal­la kun jot­kut käyt­tä­jät siir­ty­vät nii­hin suo­raan mie­doim­mis­ta ver­siois­ta. Onko tämä joh­ta­nut Suo­mes­sa tai muis­sa län­si­mais­sa kiel­to­lain uudel­leen otta­mi­seen käyt­töön väke­vien alko­ho­li­juo­mien koh­dal­la ? En tie­dä yhtään tapaus­ta. Vero­tuk­sen kiris­tys­tä ja ikä­ra­jan nos­toa sekä kont­rol­lia on toki lisät­ty joka on havait­tu toi­mi­vam­mak­si kuin täyskielto. 

   Mis­sään län­si­mais­sa jos­sa alko­ho­li on osa tapa­kult­tuu­ria ei ole onnis­tut­tu kont­rol­loi­maan vah­vo­jen alko­ho­lien lii­ka käyt­töä edes 80%:in tark­kuu­del­la. Myös yhdes­sä­kään län­si­mais­sa väke­vät vii­nat eivät ole kiel­let­ty . Poik­keus oli Islan­nis­sa jos­sa oli pit­kään vuo­si­na 1915–1989 aika­kausi jol­loin olut oli maas­sa koko­naan kiel­let­ty. Tämän­kin oli outo kiel­to kun vii­nit vapau­tet­tin myyn­ti jo 1921 ja vii­nat kan­sa­nää­nes­tyk­sen kaut­ta. vuon­na 1933 .

 59. Somani:“kovien huu­mei­den käyt­tö ei ole näin olleen lail­lis­tet­tu joten ne eivät ole ver­tai­lu kel­poi­sia kan­na­bik­sen käy­tön kohdalla. ”

  Soma­ni ei nyt näe koko­nai­suut­ta. Ensin hän väit­ti, että huu­mei­den käyt­tö ei ole lisään­ty­nyt Kana­das­sa ja Hol­lan­nis­sa. Esi­tin lin­kin, jos­sa hänen väit­teen­sä todis­tet­tiin vää­räk­si. Koko kuva on sel­lai­nen, että kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti ja lail­lis­ta­mi­nen lisää huu­mei­den käyt­töä koko rin­ta­mal­la. Kun käy­töl­le anne­taan hyväk­sy­vä sig­naa­li, niin tot­ta­han se vaikuttaa. 

  Häm­mäs­tyt­tä­vää Kana­dan­kin koh­dal­la on nopeus. Käyt­tö kas­voi välit­tö­mäs­ti lail­lis­ta­mi­sen aikoi­hin. Yleen­sä kan­san­ter­vey­teen liit­ty­vät elä­män­ta­pat­ren­dit muut­tu­vat vuo­si­kym­me­nien aika­na. Täs­sä­kin tapauk­ses­sa muu­tok­sen nopeus todis­taa , miten räjäh­dys­her­käs­tä päih­de­käy­tös­tä huu­meis­sa on kyse. 

  Somani:“Jos Eemil vai­vau­tui­si itsel­leen sel­vit­tä­mään mitä tar­koit­taa suo­mek­si synt­he­tic drug niin hän ymmär­täi­si että kysees­sä ei ole kanan­bis vaan syn­teet­ti­nen huume.”

  Sama tilan­ne kuin Kana­das­sa. Posi­tii­vi­nen sig­naa­li mur­taa padot auki. Soma­nin oli­si syy­tä huo­mioi­da artik­ke­lin kir­joit­ta­jan johtopäätös:“The fact that drug traf­fic­king goes unpu­nis­hed in the Net­her­lands and is social­ly accep­ted is dri­ving up the pro­duc­tion of synt­he­tic drugs,”

  Huu­mei­den käyt­tö on sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tyä ja kaup­paa ei val­vo­ta eikä ran­gais­ta tehok­kaas­ti. Tämä­kin viit­taa sii­hen, että Suo­men päte­vä huu­mausai­ne­la­ki ja lain­käyt­tö ovat toi­mi­via. Se on pysyt­tä­nyt Suo­men käyt­tö­mää­rät kan­sain­vä­li­sen kes­ki­ta­son alapuolella.

  Soma­ni kan­taa huol­ta minun suh­tau­tu­mi­ses­ta­ni väke­vien alko­ho­li­juo­mien lain­sää­dän­töön ja toteu­tuk­seen. Ensin­nä­kin se ei kuu­lu tähän ket­juun . Toi­sek­si Soma­nin olles­sa huo­lis­saan väke­vien kulu­tuk­ses­ta, niin samaan aikaan hän pro­mo­aa kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­tia. Siis hal­lit­se­mat­to­man väke­vien vii­no­jen rin­nal­le hän toi­si reper­tu­aa­riin vie­lä yhden päih­teen lisää. Höh ?

  1. Jos Eemil luki oikein aiem­man kom­men­ti­ni kos­kien Hol­lan­nin ja Kana­dan huu­me­po­li­tii­kan nykyi­ses­tä tilan­tees­ta ja luke­mal­la ne englan­nin­kie­li­set lin­kit huo­lel­li­ses­ti läpi niin niis­sä tuli hyvin­kin sel­väk­si että Kana­das­sa oli ennen kan­na­bik­sen sal­li­mis­ta muun­to­huu­mei­den ja syn­teet­tis­ten huu­mei­den käyt­tö erit­täin kor­keal­la tasol­la. Lait­to­mat huu­met kuten heroii­ni ja fen­ta­nyy­li oli­vat nime­no­maan ne huu­meet jot­ka aiheut­ti­vat kai­kis­ta eni­ten huu­me­rii­pu­vai­suut­ta ennen kuin kanan­bis lail­lis­tet­tiin 2018. Tote­sin myös että Kana­dan ja Hol­lan­nin koh­dal­la lisä­tie­don saa­mi­nen mai­den ter­veys­vi­ran­omai­sil­ta oli­si parem­pi tie­toon perus­tu­va data kuin ytheen läh­tee­seen vetoa­mi­nen ja väit­tä­mäl­lä että se on kokonaisuus .

   En ole mis­sään koko kes­kus­te­lus­sa ehdot­ta­nut muun­to­huu­mei­den myyn­nin vapaut­ta­mis­ta joten Eemi­lin näke­mys sii­tä että oli­sin edis­tä­mäs­sä jon­kun vah­vem­man huu­meen tulon­mark­ki­noil­le on jok­seen­kin har­haa­joh­ta­vaa väit­tet­tä ja eten­kin sel­lais­ta mitä vas­ta puo­li (siis täs­sä tapauk­ses­sa siis alle­kir­joit­ta­nut) ei ole ker­ta­kaan esit­tä­nyt kaik­kien huu­mei­den käy­tön dekri­mi­na­li­soin­tia joka ei ole sama kuin nii­den lail­lis­ta­mi­nen. Dekri­mi­na­li­soin­ti ei ran­kai­se käyt­tä­jää kos­ka myy­jä on se joka täs­sä koko huu­me­kau­pas­sa kunin­gas ei käyt­tä­jä. Käyt­tä­jä on alamainen. 

   Kanan­bis ei ole muun­to­huu­me joten se ei kuu­lu vah­vo­jen huu­mei­den luok­kaan. Väi­te oli­si hyvin saman­lai­nen jos väit­tää että vii­nit kuu­lu­vat väke­vien vii­no­jen kans­sa samaan luokkaan. 

   Kysyä Eemei­lil­tä vas­ta kom­ment­tin­na. Mik­si hänen ei näe että väke­vät vii­nat ovat asias­sa ter­vey­son­gel­ma Suo­mes­sa täl­lä­kin het­kel­lä ja itse asias­sa pal­jon pahem­pi kuin kan­na­bis ? Tar­koi­tan 37% alko­ho­lin rajaa joka las­ke­taan Suo­mes­sa vii­nak­si. Jos haluam­me kes­kus­tel­la rehel­li­ses­ti päih­de­po­li­tii­kas­ta johon sisäl­tyy myös alko­ho­li on puhut­ta­va myös vii­nas­ta. Se oli­si sil­män ja kas­vo­jen kään­tä­mis­tä itse asias­sa todel­li­ses­ta ongel­mas­ta pois jos kes­kus­te­luun ei ote­ta mukaan vii­nat joi­den vai­ku­tus on Suo­mes­sa alko­ho­li­kuo­le­mian koh­dal­la erit­täin kor­kea. Osmo Soi­nin­vaa­ra on tämän jo tuon­nut sel­väs­ti esil­le täs­sä blo­gis­sa omas­sa kommentissa. 

   Ymmär­täi­sin Eemei­lin argu­men­tin jos­sa oli­sim­me Suo­mes­sa vuon­na 1931 kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä hyvä­ky­neet koh­den 3 joka kuu­lui seu­raa­vas­ti ” Onko kiel­to­la­ki muu­tet­ta­va ja sää­det­tä­vä laki, joka sal­lii mie­to­jen alko­ho­li­juo­mien val­mis­tuk­sen ja kau­pan sään­nös­te­lyn ja vero­tuk­sen alaisena “. 

   Kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä koh­ta 2 voit­ti joka kuu­lui seu­raa­vas­ti; “Onko kiel­to­la­ki muu­tet­ta­va ja sää­det­tä­vä laki, joka sal­lii mui­den­kin kuin mie­to­jen alko­ho­li­juo­mien val­mis­tuk­sen ja kau­pan sään­nös­te­lyn ja vero­tuk­sen alaisena ”

   Oli­sim­me väke­vien koh­dal­la hyvin eri­lai­ses­sa tilan­tees­sa jos koh­ta 3 oli­si voit­ta­nut vuon­na 1931. Ja uskoi­sin että väke­vien myyn­ti oli­si ollut Suo­mes­sa erit­täin pien­tä. Toden­nä­köi­ses­ti nii­den saan­ti oli­si ollut pel­käs­tään mah­dol­lis­ta joko Viros­ta ja Ruot­sis­ta tai käy­tä­mäl­lä vod­ka­tu­ris­ti­na Lenin­gra­dis­sa. Oli­sim­me vas­ta 1994 sal­li­neet väke­vien myy­nin kun lii­tyim­me Euroo­pan talous­yh­tei­söön. Mut­ta näin ei käy­nyt 1931 vaan aivan toi­sen­lai­nen lin­ja voitti . 

   Mik­sei mie­dom­man vaih­toeh­don lail­lis­ta­mi­nen eli kan­na­bik­sen ei ole vaih­toeh­to­na parem­pi kuin pimeät mark­ki­nat? Kos­ka kukaan ei ole ehdot­ta­nut mis­sään koh­taa täs­sä blo­gia että kaik­ki huu­meet pitäi­si sal­lia. Dekri­mi­na­li­soin­ti on aivan toi­nen asia kuin kan­na­bik­sen laillistaminen

   1. Kan­na­bis ei ole muun­to­huu­me joten se ei kuu­lu vah­vo­jen huu­mei­den luok­kaan. Väi­te oli­si hyvin saman­lai­nen jos väit­tää että vii­nit kuu­lu­vat väke­vien vii­no­jen kans­sa samaan luokkaan. 

    Alko­ho­li on voi­ma­kas riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­va huu­me ihan sii­tä riip­pu­mat­ta, jou­ko sitä väke­vää vii­na­na tai mie­to­na vii­ni­nä. Eni­ten alko­ho­li­si­mia aiheut­taa olut. Alko­ho­li­myr­ky­teen tar­vi­taan yleen­sä väke­vää viinaa.

 60. Olen miet­ti­nyt THL:n asian­tun­ti­joi­den vaa­ti­mus­ta kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­nis­ta. En ole löy­tä­nyt sil­le järkiperusteita.

  Uskon osa­se­li­tyk­sen löy­ty­vän huu­me­tut­ki­mus­keen eri­kois­tu­neen kon­sor­tion , Huu­me­tut­ki­mus­se­mi­naa­ri Seu­lan agen­das­ta. “Päih­teet ja riip­pu­vuu­det yksi­kös­sä toi­mii huu­me­tut­ki­mus­se­mi­naa­ri Seu­la, johon osal­lis­tuu niin THL:n kuin THL:n ulko­puo­li­sia tut­ki­joi­ta. Seu­lan tar­koi­tuk­se­na on edis­tää suo­ma­lais­ta huu­me­tut­ki­mus­ta paran­ta­mal­la alan tut­ki­joi­den yhtey­den­pi­toa ja kes­kus­te­lua. Seu­las­sa on ohjat­tu kym­me­niä gra­du- ja lisen­si­aat­ti­töi­tä sekä väitöskirjoja. ”

  Seu­la tekee osal­taan hyvää työ­tä, se fak­ta. Mut­ta ulko­puo­lel­ta tar­kas­tel­tu­na tut­ki­mus­nä­kö­kul­ma on yksi­no­maan huu­mei­den käyt­tä­jien näkö­kul­ma. Se on ymmär­ret­tä­vää­kin, ovat­han käyt­tä­jät huu­mei­den uhreja.

  Huu­mei­den käyt­tä­jien lisäk­si uhre­ja ovat : per­he, lähiyh­tei­sö, kou­lut, yhtei­sön tur­val­li­suus, omai­suu­den­suo­ja, kun­tien talous , sosi­aa­li­toi­men työn­te­ki­jöi­den yli­kuor­mi­tus, vakuu­tus­jär­jes­tel­mä, polii­si­toi­mi, kan­san­ter­veys­jär­jes­tel­mä jne. Huu­mei­den käyt­tö vai­kut­taa yhteis­kun­nan kai­kil­la loh­koil­la, ja tämä näkö­kul­ma puut­tuu Seu­lan tut­ki­muk­sis­ta lähes täydellisesti. 

  Huu­me­tut­ki­mus­se­mi­naa­ri Seu­lan pii­ris­tä val­mis­tu­neet väitöskirjat:

  12.1.2019 San­na Rön­kä, Huu­mei­den käyt­tä­jien kuo­le­mat Suo­mes­sa. Moni­me­ne­tel­mäi­nen tut­ki­mus lääk­keel­lis­ty­mi­sen, sosi­aa­li­sen huo­no-osai­suu­den ja huu­mei­den käyt­tö­kon­teks­tien näkö­kul­mas­ta. HY, sosiologia
  11.1.2013 Pet­ra Kou­vo­nen, Par­tici­pa­to­ry policies and social rights in out-of-home place­ment ser­vices. Nego­tia­ted agencies of vul­ne­rable children. HY, sosiologia
  13.4.2012 Tuu­la Kek­ki, Tapa­ri­kol­li­suu­den kult­tuu­ri­set ja raken­teel­li­set ulot­tu­vuu­det. Huu­mei­den käyt­tä­jien ja polii­sin tul­kin­nat tapa­ri­kol­li­suu­des­ta. HY, sosiologia
  23.3.2012 Riik­ka Perä­lä, Hait­to­jen vähen­tä­mi­nen huu­me­hoi­dos­sa. Etno­gra­fi­nen tut­ki­mus huu­meon­gel­man yhteis­kun­nal­li­ses­ta hal­lin­nas­ta 2000-luvun Suo­mes­sa. HY, sosiologia
  10.2.2012 Anna Lep­po, Preca­rious preg­nancies. Alco­hol, drugs and the regu­la­tion of risks. HY, sosiologia
  20.5.2011 Jus­si Perä­lä, “Mik­si leh­mät pitää tap­paa?” Etno­gra­fi­nen tut­ki­mus 2000-luvun alun huu­me­mark­ki­nois­ta Hel­sin­gis­sä, HY, sosiologia
  25.11.2011 Jani Selin, Hal­lin­nan näkö­kul­mia huu­me­riip­pu­vuu­den hoi­toon Suo­mes­sa vuo­si­na 1965–2005. JY, sosiologia
  9.5.2009 Eli­na Koto­vir­ta, Huu­me­riip­pu­vuu­des­ta toi­pu­mi­nen Nimet­tö­mien Nar­ko­maa­nien tove­ri­seu­ras­sa, HY, sosiaalipsykologia
  6.3.2009 Sinik­ka Tör­mä, Kyn­nys­ky­sy­myk­siä – Huo­no-osai­sim­mat huu­mei­den käyt­tä­jät ja mata­la kyn­nys, HY, sosiaalipolitiikka
  14.8.2009 Hei­ni Kai­nu­lai­nen, Huu­mei­den käyt­tä­jien riko­soi­keu­del­li­nen kont­rol­li, HY, oikeustiede
  11.1.2008 Aar­ne Kin­nu­nen, Kri­mi­naa­li­po­li­tii­kan para­dok­si – Tut­ki­muk­sia huu­mausai­ne­ri­kol­li­suu­des­ta ja sen kont­rol­lis­ta, HY, sosiologi
  3.3.2007 Ulla Knuu­ti, Mat­kal­la mar­gi­naa­lis­ta val­ta­vir­taan? Huu­mei­den käy­tön lopet­ta­nei­den elä­män­ta­pa ja toi­pu­mi­nen, HY, sosiaalipolitiikka
  4.5.2007 Tuuk­ka Tam­mi, Medica­li­sing pro­hi­bi­tion – Harm reduc­tion in Fin­nish and inter­na­tio­nal drug policy, HY, sosiologia
  18.5.2007 San­na Väy­ry­nen, Usva­met­sän nei­dot – Tut­ki­mus nuor­ten nais­ten elä­mäs­tä huu­me­ku­viois­sa, LY, sosiaalityö
  14.12.2007 Taru Keko­ni, Kan­na­bik­sen käyt­tö, yhteis­kun­nal­li­nen rea­goin­ti ja sii­hen vas­taa­mi­nen – Kan­na­bi­sak­ti­vis­tien näkö­kul­ma, TaY, sosiaalityö
  11.11.2006 Airi-Ali­na Allas­te, Drug cul­tu­res in Esto­nia – Con­texts, mea­nings and pat­terns of illicit drug use, HY, sosiologia
  12.5.2006 Ant­ti Weck­roth, Val­ta ja mer­ki­tys­ten tuot­ta­mi­nen kor­vaus­hoi­dos­sa – Etno­gra­fi­nen tut­ki­mus kor­vaus­hoi­to­lai­tok­ses­ta, KY, sosiologia
  17.2.2006 Kris­tii­na Kuus­saa­ri, Näke­mys­ten kir­jo, sir­pa­loi­tu­nut tie­to – ter­vey­den­huol­lon. sosi­aa­li­toi­men ja nuo­ris­toi­men työn­te­ki­jöi­den käsi­tyk­siä huu­mei­den käyt­tä­jien hoi­to­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäs­tä, TY, sosiologia
  19.11.2004 Mik­ko Sala­suo, Huu­meet ajan­ku­va­na – Huu­mei­den viih­de­käy­tön kult­tuu­ri­nen ilme­ne­mi­nen Suo­mes­sa, HY, yhteiskuntahistoria
  20.08.2004 Eli­na Viro­kan­nas, Nor­maa­lin rajan molem­mil­la puo­lil­la – Tut­ki­mus huu­me-hoi­to­yk­si­kön nuor­ten iden­ti­teet­tien raken­tu­mi­ses­ta, HY, sosiaalityö

  Väi­tös­kir­jan nimes­tä ei voi pää­tel­lä kaik­kea, mut­ta yleis­ku­va­na on huu­mei­den käyttäjänäkökulma.

  Yhdes­tä näkö­kul­mas­ta tar­kas­tel­tu­na huu­mei­den käy­tön hait­to­jen vähen­täm­ses­sä saat­taa dekri­mi­na­li­soin­ti tun­tua oikeal­ta rat­kai­sul­ta. Jos näkö­kul­mia oli­si useam­pia, kaik­kia osa­puo­lia kos­ket­ta­via, niin rat­kai­sut oli­si­vat toi­sen sisältöisiä.

  1. Hei Eemil,

   En ole itse ollut “huu­me­bis­nek­ses­sä” enää vuo­siin, joten uusin data ja tut­ki­mus ei ole itsel­lä­ni tie­dos­sa. Tuo­reem­paa kui­ten­kin, mitä Osmon perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rin aika­kau­den tiedot.

   https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/101262/002saarnio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   Tuos­sa on kah­den­kym­me­nen vuo­den takaa ver­tai­lua alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen välil­tä. Tämä on var­maan 2000- luvun alus­sa eni­ten yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua aiheut­ta­nut jul­kai­su kan­na­bik­ses­ta. Itse jul­kai­sua pidet­tiin kan­na­bik­sen suh­teen myön­tei­se­nä, kos­ka 20 vuot­ta sit­ten alko­ho­lin vaa­ro­ja vähä­tel­tiin rei­lus­ti. Nykyi­sin ei enää herä­tä tun­tei­ta mai­ni­ta, että kan­na­bis on alko­ho­liin ver­rat­tu­na vaa­ra­ton­ta, kos­ka alko­ho­lin vaa­ral­li­suus ja hai­tat on parem­min tiedossa. 

   2000- luvul­la mer­kit­tä­vin asia huu­me­tut­ki­muk­sen osal­ta on ollut se, että euroop­pa­lai­ses­ta datas­ta on tul­lut ver­ta­li­kel­pois­ta ja sitä kerä­tään eu:ssa yhtei­ses­ti samoil­la kri­tee­reil­lä. Lai­toit itse­kin jon­kun lin­kin emcdda:n sivuil­le. Käy­tän­nös­sä jos halu­aa ver­tai­lu­kel­pois­ta ja luo­tet­ta­vaa tie­toa asias­ta, niin tämä on ainut paik­ka, jos­ta sitä kan­nat­taa etsiä. Muu­ten jouk­koon tulee hel­pos­ti esim. varan­ke­ruuseen teh­ty­jä jut­tu­ja tai poliit­ti­ses­ti latau­tu­nut­ta aineis­toa. Mer­kit­tä­vim­mät jul­kai­sut on tuol­la myös Suomeksi.

   Yllät­tä­vä­nä asia­na voi tul­la se, että meil­lä ollaan mones­sa asias­sa todel­la hei­kos­sa tilan­tees­sa. Esim. hip­pip­sy­ke­dee­lit, joi­den kuvit­te­lee ole­van sitä Ams­ter­dam-tava­raa ovat Suo­mes­sa aivan käy­tön kär­jes­sä. Lai­tan alle lainauksen.

   Uusim­pien kan­sal­lis­ten tut­ki­mus­ten mukaan LSD:tä ja hal­lusi­naa­tioi­ta aiheut­ta­via sie­niä käyt­ti edel­lis­vuon­na enin­tään yksi pro­sent­ti nuo­ris­ta ja nuo­ris­ta aikui­sis­ta (15–34-vuotiaat). Poik­keuk­se­na täs­tä ovat hal­lusi­naa­tioi­ta aiheut­ta­vien sien­ten osal­ta Suo­mi (2,0 % vuon­na 2018), Viro (1,6 % vuon­na 2018, 16–34-vuotiaat) ja Alan­ko­maat (1,1 % vuon­na 2019) ja LSD:n osal­ta Suo­mi (2,0 % vuon­na 2018) ja Viro (1,7 % vuon­na 2018, 16–34-vuotiaat). (EMCDDA 2021) 

   Suo­mes­sa on euroo­pan nuo­rim­mat huu­mei­siin kuo­le­vat. Alle 30 vuo­tiai­den osuus on tääl­lä noin 40%. Vähän jos saa­tai­siin suo­jel­tua nuo­ria, niin pääs­täi­siin sii­hen Bul­ga­rian ja Unka­rin kans­sa samal­le tasol­le, mut­ta vie­lä ollaan euroo­pan pas­kim­pia täs­sä asias­sa. Huu­me­kuo­le­mia­kin meil­lä on hem­me­tin pal­jon. Täl­lä het­kel­lä 3,25 ker­taa enem­män kuin Hol­lan­nis­sa. Esi­mer­kik­si otin Hol­lan­nin vain, kos­ka sii­hen on perin­tei­ses­ti ver­rat­tu. Ero vaih­te­lee hie­man vuo­sit­tain. Se on ollut aiem­min huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi­kin. Jokin aika sit­ten meil­lä kuo­li nel­jä ker­taa enem­män ihmi­siä huu­mei­siin, mitä Hol­lan­nis­sa. Ikä­vää täs­sä on vie­lä se, että mei­dän kuo­le­mat on nuo­ria toi­sin kun Hollannissa.

   Ja men­nään sii­hen kan­na­bik­sen käyt­töön. Edel­li­sen vuo­den aika­na Hol­lan­nis­sa kan­na­bis­ta on käyt­tä­nyt 15,5% poru­kas­ta, kun kat­so­taan 15–34 vuo­tiai­ta. Suo­mes­sa pro­sent­ti on täy­sin sama 15,5. Eni­ten kan­na­bik­sen käyt­tä­jiä löy­tyy Rans­kas­ta, Ita­lias­ta, Espan­jas­ta ja Kroa­tis­ta. Suo­mes­sa käy­te­tään enem­män kuin euroo­pas­sa kes­ki­mää­rin ja kan­na­bik­sen lail­li­suu­del­la ja lait­to­muu­del­la ei täs­sä näy­tä ole­van merkitystä. 

   Joka tapauk­ses­sa meil­lä on euroop­pa­lai­sit­tain huo­no tilan­ne, jota huo­nol­la poli­tii­kal­la saa­daan aina kär­jis­tet­tyä. Ja pahan teko tulee jat­ku­maan edelleen.

  2. Kaik­ki näkö­kul­mat ja mie­li­pi­teet eivät suin­kaan ole yhtä arvok­kai­ta. Esi­mer­kik­si Eeme­lin kyvyt­tö­myys ymmär­tää ja tun­nus­taa tosi­asioi­ta tekee hänen mie­li­pi­teis­tään pelk­kää kär­pä­sen suri­naa, ja kun pää on pai­kas­sa jos­sa aurin­ko ei pais­ta ei var­si­nais­ta näkö­kul­maa edes ole.

 61. O.S:“Kannabis ei ole muun­to­huu­me joten se ei kuu­lu vah­vo­jen huu­mei­den luok­kaan. Väi­te oli­si hyvin saman­lai­nen jos väit­tää että vii­nit kuu­lu­vat väke­vien vii­no­jen kans­sa samaan luokkaan. ”

  Tahal­lis­ta vää­ri­nym­mär­tä­mis­tä. Eihän kyse ole sii­tä , että kan­na­bis ja muun­to­huu­meet oli­si­vat samaa luok­kaa. Point­ti on sii­nä, että libe­raa­li huu­me­po­li­tiik­ka joh­taa kovien­kin huu­mei­den kaup­paan ja käyttöön.

  … :“Käy­tän­nös­sä jos halu­aa ver­tai­lu­kel­pois­ta ja luo­tet­ta­vaa tie­toa asiasta”
  Nyt on vain niin, että minä olen ainoa, joka kerää tut­ki­mus­näyt­töä kes­kus­te­luun. Wan­na­bet heit­tä­vät hoke­mia aivan löy­sin ran­tein ja minul­ta vaa­di­taan moni­puo­lis­ta tutkimusnäyttöä.
  Esim. alko­ho­li on vaa­ral­li­sem­paa kuin kan­na­bis. Mis­sä ovat tut­ki­mus­näy­töt , jos­sa käyt­tö­mää­rät ovat saman­suu­rui­sia ? Lisäk­si huu­mei­den käyt­töön kuu­luu riip­pu­vuu­den muu­tok­set ja ete­ne­mi­nen vah­vem­piin ainei­siin. Ei kai­kil­la, mut­ta osal­la. Se tulee myös ottaa huo­mioon ver­tail­taes­sa eri päih­tei­den haittoja.

  …:“Suo­mes­sa käy­te­tään enem­män kuin euroo­pas­sa kes­ki­mää­rin ja kan­na­bik­sen lail­li­suu­del­la ja lait­to­muu­del­la ei täs­sä näy­tä ole­van merkitystä. ”

  Oli­pas mut­kat suo­rik­si, ei voi vetää tuol­lais­ta joh­to­pää­tös­tä. Muut­tu­via teki­jöi­tä on val­ta­va mää­rä, nii­den vai­ku­tuk­sen pois­sul­ke­mi­nen vaa­tii päte­vän tutkimusasetelman.

  1. Eemil voi­si teh­dä itsel­leen pal­ve­luk­sen ja sel­vit­tää kuin­ka pal­jon suo­ma­lai­sia on kuol­lut kan­na­bik­seen ja väke­viin alko­ho­li­juo­miin. Näin Eemil saa koko­nai­suu­den käsi­tyk­sen sii­tä mis­tä on kyse. 

   Viit­taa­ma­si data pai­not­tui pää­asia muun­to­huu­mei­den käy­tön lisään­ty­mi­seen lait­to­mas­sa huu­me­kau­pas­sa jol­la ei ole mitään suo­raa yhdis­tä­vää teki­jää kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sel­le tai yleen­sä dekri­mi­na­li­soin­nil­le. Epä­suo­ra yhteys toden­nä­köi­ses­ti on mut­ta niin on väke­vien alko­ho­li­juo­mien kulu­tuk­sel­la suh­tees­sa mietoihtoihin. 

   Tuo epä­suo­ra yhteys tuli esiin Kana­dan koh­dal­la jos­sa itse asias­sa tie­to­si oli aikaan­sa jäl­jes­sä kos­ka se käsit­te­li kan­na­bik­sen käyt­töä suh­tees­sa mui­hin huu­mei­siin ennen lail­lis­ta­mis­ta siis vuo­den 2017 tilan­net­ta ei vuo­den 2018 jol­loin kan­na­bis Kana­das­sa laillistettiin. 

   Kuin­ka kaik­ki tämä voi olla väärinymmärtämistä? 

   Eemil toi­voi­sin että ymmär­rät että kysei­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa joi­ta tuot esil­le oli kyse lait­to­mis­ta huu­meis­ta. Ei niin­kään kan­na­bik­ses­ta. Yhtä hyvin oli­sim­me Suo­mes­sa voi­neet pel­käs­tään sal­lia vuo­den 1931 kiel­to­la­ki kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä pel­käs­tään mie­dot alko­ho­li­juo­mat Alkoon mut­ta toi­sin kävi. Myös väke­vät vii­nat tuli lail­li­sek­si. Yhdes­sä­kään maas­sa ei ole kui­ten­kaan lail­lis­tet­tu muun­to­huu­mei­ta. Tämä on fak­ta. Toki mikään huu­me­po­li­tiik­ka ei ole täy­sin auko­ton. Ainos­taan Sau­dia­ra­bia­lai­nen alko­ho­li­po­li­tiik­ka ja Filip­pii­nien Rodri­go Dutar­ten huu­me­po­li­tii­kan lin­jan oli­si Eemi­lin oman huu­me­po­li­tii­kan lin­jan mukais­ta jos sitä tut­kii pin­taa syvemmältä

  2. Hei Eemil.

   Kukaan ei odo­ta sinun tuo­van link­ke­jöä tähän kes­kus­te­luun ilman, että on ymmär­rys­tä sii­tä, mitä lin­kin taka­na ole­vas­sa jul­kai­sus­sa on kir­joi­tet­tu. Ja vaik­ka olet­kin lait­ta­nut usei­ta laa­duk­kai­ta tut­ki­muk­sia tähän kes­kus­te­luun, niin veik­kaan, että nii­tä ei juu­ri kukaan lue. 

   Sinun tai­taa olla han­ka­la hah­mot­taa sitä, mitä laa­dul­li­ses­ti hyvis­sä tut­ki­muk­sis­sa on tulok­si­na ja sit­ten on jou­kos­sa vie­lä läh­tei­tä, jot­ka eivät ole mil­lään muo­toa asiallisia. 

   Sinun kir­joit­te­lus­sa näkyy vie­lä suo­ma­lai­sen huu­me­va­lis­tuk­sen jää­miä. Siel­lä on monia vir­heel­li­siä aja­tuk­sia, jois­sa ei ole ollut pää­tä eikä hän­tää mis­sään vai­hees­sa. Kom­men­toin ainoas­taan tuo­ta vii­mei­sin­tä vies­tiä­si. Euroo­pas­sa on ver­tai­lu­kel­poi­nen data ja se ei tue mis­sään mää­rin sitä, että libe­raa­lim­pi huu­me­po­li­tiik­ka lisäi­si kovien huu­mei­den kaup­paa ja käyt­töä. Esi­mer­kik­si meil­lä käy­te­tään enem­män kovia huu­mei­ta mitä libe­raa­lis­sa Hol­lan­nis­sa ja saman ver­ran kan­na­bis­ta. Psy­ke­dee­le­jä meil­lä käy­te­tään kak­si ker­taa enem­män kuin Hol­lan­nis­sa. (emcd­da 2021)

   Oli­pas mut­kat suo­rik­si, ei voi vetää tuol­lais­ta joh­to­pää­tös­tä. Muut­tu­via teki­jöi­tä on val­ta­va mää­rä, nii­den vai­ku­tuk­sen pois­sul­ke­mi­nen vaa­tii päte­vän tut­ki­mus­a­se­tel­man.” Täs­tä on pois­sul­jet­tu kaik­kia mah­dol­li­sia vää­ris­tä­viä teki­jöi­tä usean vuo­si­kym­me­nen ajan. Euroo­pan huu­mausai­nei­den ja nii­den vää­rin­käy­tön seu­ran­ta­kes­kus perus­tet­tiin, jot­ta saa­tiin tar­kas­te­lun kes­tä­vää ja tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa tie­toa euroo­pan val­tioi­den käyt­töön. Data kes­tää tarkastelun.

   JA tuos­sa on muu­ten sitä tut­ki­joi­den kom­ment­tia kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­seen: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/KAA5_20_LaV_170221_THL_Hakkarainen.pdf?csf=1&e=bCAihH (THL 2021)

 62. …:“Esi­mer­kik­si meil­lä käy­te­tään enem­män kovia huu­mei­ta mitä libe­raa­lis­sa Hol­lan­nis­sa ja saman ver­ran kan­na­bis­ta. Psy­ke­dee­le­jä meil­lä käy­te­tään kak­si ker­taa enem­män kuin Hol­lan­nis­sa. (emcd­da 2021)”

  No, kat­soin lin­kin läpi ja copy­pas­te­sin siel­tä seu­raa­vat faktat:

  Metam­fe­ta­mii­ni: Seit­se­män EU:n jäsen­val­tio­ta ilmoit­ti pur­ka­neen­sa 267 metam­fe­ta­mii­ni­la­bo­ra­to­rio­ta vuon­na 2019. Näi­den jou­kos­sa oli suu­ren mittakaavan
  lai­tok­sia Bel­gias­sa (3) ja Alan­ko­mais­sa (9 vuon­na 2019 ja 32 vuon­na 2020), ja nii­hin liit­tyi toi­si­naan euroop­pa­lai­sia ja mek­si­ko­lai­sia rikol­lis­jouk­ko­ja. Efedrii­niä ja pseu­doe­fedrii­niä taka­va­ri­koi­tiin yhteen­sä 640 kiloa (jau­hee­na ja tablet­tei­na) kym­me­nes­sä muus­sa EU-maas­sa vuon­na 2019.
  MDMA: Nel­jä EU:n jäsen­val­tio­ta ilmoit­ti pur­ka­neen­sa 28 MDMA-labo­ra­to­rio­ta (23 vuon­na 2018) vuon­na 2019: Alan­ko­maat (20), Bel­gia (5), Sak­sa (2, joista
  yhdes­sä val­mis­tet­tiin MDA:ta) ja Puo­la (1).
  MDMA:n läh­tö­ai­nei­den taka­va­ri­kot vähe­ni­vät lähes 7 ton­niin vuon­na 2019 (16 ton­nia vuon­na 2018), mut­ta MDMA:n tuo­tan­to ei vai­ku­ta pie­nen­ty­neen vastaavasti.
  GHB: Vuon­na 2019 puret­tiin yhdek­sän labo­ra­to­rio­ta, jois­sa val­mis­tet­tiin GHB:tä GBL:stä, seit­se­män Alan­ko­mais­sa ja kak­si Sak­sas­sa. Bel­gia ja Viro ilmoit­ti­vat myös löy­tä­neen­sä tuotantolaitoksia.
  ▬ Uudet psy­koak­tii­vi­set aineet: Vuon­na 2019 puret­tiin vii­si lai­tos­ta, jois­sa val­mis­tet­tiin syn­teet­ti­siä kati­no­ne­ja: yksi Alan­ko­mais­sa ja nel­jä Puo­las­sa. Syn­teet­ti­sen kati­no­nin läh­tö­ai­net­ta 2‑bromi 4‑metyylipropionaattiatakavarikoitiin 432 kiloa vuon­na 2019 (50 kiloa vuon­na 2018). Täs­tä mää­räs­tä 428 kiloa taka­va­ri­koi­tiin Bel­gias­sa, Sak­sas­sa ja Alankomaissa.

  Arvio suu­ren ris­kin opioi­dien käy­tös­tä 1000 koh­ti : Hol­lan­ti 1,1 — 1,5 ja Suo­mi 6,9 ‑8,6. Kun tilas­toa lukee tar­kas­ti , niin ala­vii­te ker­too, ettei Hol­lan­nin luvut ole täy­del­li­siä. Ruot­sin­kin luku on nol­la joh­tuen eri­lai­sis­ta luettelointikäytännöistä. 

  Käyt­tä­nyt kokaii­nia 12 vii­me kuu­kau­den aika­na, nuo­ret ja nuo­ret aikui­set (15–34- vuotiaat)%:

  Hol­lan­ti 6,5 % ja Suo­mi 1,5 %.

  Nämä poi­min­not jo osoit­ta­vat väit­tee­si täy­dek­si sanon­ko miksi. 

  …:” ilman, että on ymmär­rys­tä sii­tä, mitä lin­kin taka­na ole­vas­sa jul­kai­sus­sa on kir­joi­tet­tu. ” En tie­dä onko …:n tul­kin­ta emcdda:n tilas­tois­ta ymmär­tä­mät­tö­myyt­tä vai tahal­lis­ta vedä­tys­tä. Ei pidä luot­taa sii­hen, että kukaan ei lue linkkejä .

  …:“Siel­lä on monia vir­heel­li­siä aja­tuk­sia, jois­sa ei ole ollut pää­tä eikä hän­tää mis­sään vaiheessa. ”

  Et vain pys­ty toden­ta­maan ainoa­ta­kaan esit­tä­mää­ni fak­taa vää­räk­si, toi­sin oli sinun fak­to­je­si lai­ta. Huu­mewan­na­bei­den eräs vir­he­väit­tä­mä on vie­lä jää­nyt vähäl­le huomiolle.

  He väit­tä­vät rikol­li­suu­den vähe­ne­vän, kun kan­na­bis siir­tyy Alkon val­vot­tuun kaup­paan. Tot­ta on tie­tys­ti myy­jä­os­a­puo­len lail­li­suus, mut­ta osta­jis­sa on myös sel­lai­sia, jot­ka ovat hank­ki­neet rahan rikok­sil­la. Ostaa­ko kan­na­bik­sen Alkos­ta tai rikol­li­sil­ta varas­te­tul­la rahal­la on yhtä­lail­la rikos.

  Ja huom. sana­muo­to: osta­jis­sa on m y ö s sel­lai­sia… Huo­mau­tus sik­si, että muu­ten joku kir­joit­taa minun väit­tä­vän kaik­kien osta­jien hank­ki­neen rahan rikok­sel­la. Ja , kun tilas­tot ker­to­vat kan­na­bik­sen kulu­tuk­sen kas­va­van libe­ra­li­soin­nin seu­rauk­se­na, niin lop­pu­tu­le­ma­na koko­nais­ri­kol­li­suus tus­kin tulee pienenemään.

  1. Onko Eemi­lil­le Alko huo­nom­pi vaih­toeh­to kuin se että ruo­ka­kau­pat sai­si myy­dä vii­naa vai se että vii­naa myy­dään nyt vain Alkos­sa? Mik­si tämä ei toi­mi­si kann­bik­sen koh­dal­la? Toki pimeä­tä rahaa liik­kuu aina. Sitä liik­kuu myös kiin­teis­töi­den sijoi­tuk­sis­sa.. Alko val­voo erit­täin tark­kaan kuka saa ostaa Alkos­ta vii­naa ja kuka ei. Baa­rit ovat täs­sä koh­taa hyvin eri­lai­ses­sa ase­mas­sa kos­ka baa­rien vii­nan myyn­ti ikä­ra­ja on 18. Alkon se on 21. Joten Eemi­lin kan­nat­tai­si olla huo­lis­saan baa­reis­sa tapah­tu­vis­ta myyn­neis­tä kuin Alkos­ta mikä­li Eemil on aidos­ti huo­lis­saan nuor­ten lii­al­li­ses­ta päih­de­käy­tös­tä ja vii­na alko­ho­li on nime­no­maan myös päihde.

 63. Kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin aiheut­ta­mia ter­veys­hait­to­ja on kom­ment­ti­ket­jus­sa ver­tail­tu, ja nos­tet­tu sii­nä yhtey­des­sä esiin alko­ho­lin aiheut­ta­mat kuo­le­man­ta­pauk­set . O.S:kin kir­joit­taa kom­men­tis­sa alko­ho­lin aiheut­ta­mis­ta pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sis­ta ja suo­ra­nai­sis­ta alko­ho­li­myr­ky­tyk­sis­tä kuo­le­man­syi­nä. Pel­käs­tään niis­tä. En ole peril­lä lää­ke­tie­teel­li­sis­tä tilas­toin­ti­ta­vois­ta, mut­ta alko­ho­li­han aiheut­taa kuo­le­mia lukui­sin muin­kin tavoin kuin edel­lä mai­ni­tuin: mm. ns. vii­na­kramp­piin voi kuol­la, samoin deli­rium tre­men­siin (pro­mil­le­ja molem­mis­sa vähän tai ei lain­kaan), tap­paa voi myös rajus­ta alko­ho­lin­käy­tös­tä joh­tu­va sydä­men eteis­vä­ri­nä ja sen aiheut­ta­ma veri­hyy­ty­mä, joka kul­keu­tuu aivoi­hin. Lää­kä­rit osai­si­vat lue­tel­la lisää pit­kät rimp­sut eri­tyyp­pi­siä tapauk­sia. Eikö näi­tä, var­sin­kaan sydän­kuo­le­mia, tilas­toi­da alko­ho­li­kuo­le­mik­si? Vähän sil­tä vai­kut­taa, että ei. Kai­pa sil­le on syynsä.

 64. …“Data kes­tää tarkastelun.”
  Eipä näyt­tä­nyt kes­tä­vän. Pel­kät tilas­to­tie­dot eivät ole paras ja ainoa tie­to­läh­de etsit­täes­sä syy- seu­raus ‑suh­tei­ta. Oikein jär­jes­tet­ty koea­se­tel­ma tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den löy­tää syi­tä ja seurauksia . 

  .…“Euroo­pas­sa on ver­tai­lu­kel­poi­nen data ja se ei tue mis­sään mää­rin sitä, että libe­raa­lim­pi huu­me­po­li­tiik­ka lisäi­si kovien huu­mei­den kaup­paa ja käyttöä”

  Emcd­da 2021 :n mukaan huu­mei­den pis­to­käyt­tö (fen­ta­nyy­li) on suu­rin­ta Viros­sa . Viro on lail­lis­ta­nut kevytkannabiksen. 

  Taas lisä­näyt­tö libe­raa­lin huu­me­po­li­tii­kan vai­ku­tuk­sis­ta. Mut­ta kan­na­biswan­na­bei­den mukaan lisään­ty­nyt huu­mei­den käyt­tö ei ole libe­raa­lin päih­de­po­li­tii­kan seu­raus­ta. Mit­kä teki­jät sit­ten selit­tä­vät parem­min lisään­ty­nyt­tä huu­mei­den­käyt­töä ? No, sehän on huu­me­kiel­to­la­ki. Kiel­lot lisää­vät käyt­töä , mut­ta vapaut­ta­mi­nen ei. 

  Tämä ns. pik­ku­lap­si­se­li­tys on kan­na­bis­ta­ho­jen vakio­se­li­tys. Pik­ku­lap­si­han tekee sitä , mikä on kiel­let­tyä. Menee esim. kek­si­pur­kil­le. Huu­mei­den käy­tön seli­tys­teo­ria komp­paa aja­tus­ta. Aikui­nen kokei­lee huu­mei­ta, kos­ka ne ovat kiellettyjä. 

  Voi pyhä yksinkertaisuus !

  1. Eemi­lil­le vain sel­lai­nen fak­tan tar­kis­tus muis­tu­tus että Viros­sa kevyt­kan­na­bis on lail­lis­tet­tu pel­käs­tään vien­ti­tuot­teek­si mut­ta sitä ei voi ostaa siel­tä turis­ti­na kau­pas­ta. Jopa kes­kus­tan Mik­ko Kär­nä tote­si 14.9.2021 Ylen aamus­sa että Suo­mes­sa­kin oli­si hyvät mah­dol­li­suu­det men­nä kevyt­kan­na­bis vil­je­lyyn ajat­tel­len maa­ta­lou­den vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Jopa Kes­kus­ta­lai­set pol­tiii­kot kuten Mik­ko Kär­nä ymmär­tä­vät kan­na­bis­mark­ki­nat mut­ta ovat kui­ten­kin sitä miel­tä ettei sen lail­lis­ta­mi­nen ole Suo­mes­sa miten­kään hyvä idea. No ovat kui­ten­kin val­miit edis­tä­mään kevyt­kan­na­bis bis­nes­tä pel­kän vienn­ti mie­les­sä. On täs­sä­kin Kes­kus­tal­la oma Zeitgeist

  2. Jos Eemil todel­la uskoo että Kiel­lot lisää­vät käyt­töä , mut­ta vapaut­ta­mi­nen ei niin sil­loin Eemi­lin oli­si syy­tä kan­nat­taa myös vii­nan­kiel­to­la­kia. Oli­sim­me todel­la Suo­mes­sa sii­nä tilan­tees­sa sil­loin että vii­na oste­taan naa­pu­ri­mais­ta kuten Viros­ta ja Ruot­sis­ta kun kysyn­tää kui­ten­kin on mut­ta se kiel­to­la­ki oli­si kui­ten­kin voimassa.Muistuttaisin että sau­dit käy­vät naut­ti­mas­ta alko­ho­lia Tur­kis­sa ja Bah­rai­nis­sa sekä Dubais­sa kun siel­lä ollaan libe­raa­lem­pia tämän jalon juo­man suhteen.

 65. tut­ki­joi­den kom­ment­tia kan­na­bik­sen laillistamiseen: ”

  Kuten jo olen aikai­sem­min mai­nin­nut, niin tut­ki­joil­ta puut­tuu mui­den osal­lis­ten tulo­kul­mien tut­ki­mi­nen /vaikutusarvioinnit. Väi­tös­kir­jat ovat fokusoi­tu­neet huu­mei­den käyt­tä­jien ongel­miin ja samal­la unoh­ta­neet mui­den osal­lis­ten koh­taa­mat vaikeudet. 

  Tämä yksi­puo­li­nen tulos­uun­ta on aja­nut ongel­man­rat­kai­suun, joka aut­taa vain huu­mei­den käyt­tä­jiä. Dekri­mi­na­li­soin­nil­la on val­ta­vas­ti yhteis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia, joi­ta ei ole tut­kit­tu. Pek­ka Hak­ka­rai­nen sanoo pal­jas­ta­vas­ti: kokeil­laan dekriminalisointia. 

  On saat­ta­nut tapah­tua psy­ko­lo­gi­nen ilmiö, jos­sa tut­ki­ja­ryh­mä sym­p­asioi­tuu huu­mei­den­kyt­tä­jien vai­kei­siin elä­män­koh­ta­loi­hin. Isot ongel­mat kyseis­ten ihmis­ten elä­mäs­sä sumen­ta­vat tut­ki­jan arvos­te­lu­ky­vyn näh­dä ilmiön ulko­puo­lel­le. Ongel­maan hae­taan rat­kai­sua, joka ei huo­mioi mil­lään taval­la yhteis­kun­nan mui­ta osallisia.

  En tie­dä enkä väi­tä onko seu­raa­val­la ske­naa­riol­la mitää osaa tai arpaa täs­sä tapauk­ses­sa. Yli­opis­to­jär­jes­tel­mää vai­vaa raken­teel­li­nen, objek­tii­vi­sen tie­teen teke­mis­tä hait­taa­va toi­min­ta­ta­pa. Joh­ta­va tut­ki­ja tekee väi­tös­kir­jas­saan tie­tyn tulok­sen, joh­to­pää­tök­sen , läpi­mur­ron tms. Hän joh­taa jat­ko-opis­ke­li­joi­den väitöskirjaopiskelua. 

  Myön­tei­sen reak­tion saa­vat ne, jot­ka sitee­raa­vat pro­fes­so­rin tee­se­jä. Tie­de­jul­kai­sui­hin kir­joi­te­tuis­sa pape­reis­sa löy­tyy näi­tä viit­tauk­sia ja ko gurun nimi on kir­joit­ta­jien jou­kos­sa. Tut­ki­muk­sel­le löy­tyy tie­ten­kin myös rahoi­tus helpommin. 

  Tämä on oikein toteu­tet­tu­na jär­jes­tel­män vah­vuus. Mut­ta äärim­mäi­sis­sä tapauk­sis­sa tie­teen objek­tii­vi­suus ja kriit­ti­nen tulo­kul­ma jää­vät häviöl­le. En väi­tä näin tapah­tu­neen täs­sä asias­sa, mut­ta mui­den osal­lis­ten näkö­kul­ma on vajaa.

 66. O.S:“Tilastojen valos­sa kan­na­bis on huo­mat­ta­vas­ti har­mit­to­mam­pi tuo­te kuin alko­ho­li tai nikotiini.” 

  Täs­sä O. on oikeas­sa, mut­ta hän jät­tää ker­to­mat­ta kan­na­bis­ta­paus­ten mää­rän ole­van mur­to-osan alko­ho­lin käyt­tö­ta­pauk­siin ver­rat­tu­na. Tar­koi­tus­ha­kuis­ta manipulointia?

  Paa­vo:” alko­ho­li­han aiheut­taa kuo­le­mia lukui­sin muin­kin tavoin kuin edel­lä mainituin”
  Samoin on kan­na­bik­sen aiheut­ta­mien kuo­le­man­ta­paus­ten koh­dal­la. Wan­na­bet väit­tä­vät , ettei kan­na­bis­ta voi ylian­nos­tel­la. Lää­ke­tie­teel­li­nen tut­ki­mus osoit­taa kui­ten­kin muu­ta. Kan­na­bis­ta luul­laan tur­val­li­sek­si sen vuok­si, ettei akuut­ti ylian­nos­tus joh­ta suo­raan kuo­le­maan esim. omaan oksen­nuk­seen tukeh­tu­mis­ta. Huu­meen pit­kä­ai­kai­nen polt­ta­mi­nen kui­ten­kin joh­taa syö­piin, sydä­men ja muun veren­kier­toe­li­mis­tön sairauksiin. 

  Tie­teel­li­ses­sä jul­kai­sus­sa , Can­na­bis as a cause of death, tode­taan :“Synt­he­tic can­na­bi­noids have caused a lar­ge num­ber of emer­gency pre­sen­ta­tions to hos­pi­tals for adver­se car­dio­vascu­lar events inclu­ding nume­rous deaths, par­ticu­lar­ly for the more potent ana­logs acting on the CB1 receptor”

  Lisäk­si rapor­tis­sa tode­taan kan­na­bik­sen polt­ta­mi­sen ole­van sydä­men raken­teel­lis­ten ja toi­min­nal­lis­ten muu­tos­ten yhte­nä syy­nä. Rapor­tin mukaan val­lit­se­va kuo­le­man­syi­den mää­rit­te­ly­käy­tän­tö aliar­vioi kan­na­bik­sen mer­ki­tys­tä yhte­nä kuo­le­maan vai­kut­ta­va­na tekijänä. 

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30925348/

  Kan­nat­taa lukea muut­kin kan­na­bik­sen ja sydän­sai­rauk­sien yhteyt­tä kos­ke­vat tut­ki­muk­set .(abstrac­tin alapuolella)

  Ovat­ko kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­tia aja­vat tahot ja tavik­set tutus­tu­neet lää­ke­tie­teel­li­seen tuki­muk­seen, joka jo näin­kin vähäi­se­nä mää­rä­nä osoit­taa huu­meen laa­jen­tu­neen käy­tön kan­san­ter­veyt­tä hei­ken­tä­vän vai­ku­tuk­sen ? Vähäi­sel­lä tut­ki­muk­sel­la tar­koi­tan kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sen lyhyt­tä his­to­ri­aa. Laa­jan käy­tön vai­ku­tus­ten tut­ki­mus­ta pitäi­si olla vähin­tään 50 vuot­ta ennen kuin voi­daan teh­dä luo­tet­ta­via pää­tel­miä kansanterveyteen.

  1. Jos oli­sim­me men­neet aikoi­naan alko­ho­lin myyn­nin täys­kiel­lon koh­dal­la Eemi­lin mal­lin mukai­ses­ti jos­sa tut­ki­mus tie­to edel­lä ja pel­käs­tään kan­san­ter­veyt­tä hei­ken­tä­vän vai­ku­tuk­sen tut­kims tie­toon luat­taen ja noja­ten ennen kuin kiel­to­la­ki oli­si koko­naan kumot­tu oli­si kiel­to­la­ki kumot­tu Suo­mes­ta vas­ta 1981. Siis 50 vuo­den jäl­keen kun se astui voimaan. 

   Täl­läis­tä lin­jaa ei ole mikään län­si­mai­nen maa (pait­si Islan­ti oluen koh­dal­la) toteu­tu­nut. Täl­läi­siä kan­san­ter­veyt­tä kos­ke­via pää­tök­siä ei teh­dä mis­sään kehit­ty­neis­sä mais­sa pel­käs­tään tut­kit­tu tie­to edel­lä vaan muut­tu­vat olo­suh­teet ottaen myös huo­mioon. Näin se vain on.

  2. Samoin on kan­na­bik­sen aiheut­ta­mien kuo­le­man­ta­paus­ten koh­dal­la. Wan­na­bet väit­tä­vät , ettei kan­na­bis­ta voi ylian­nos­tel­la. Lää­ke­tie­teel­li­nen tut­ki­mus osoit­taa kui­ten­kin muu­ta. Kan­na­bis­ta luul­laan tur­val­li­sek­si sen vuok­si, ettei akuut­ti ylian­nos­tus joh­ta suo­raan kuo­le­maan esim. omaan oksen­nuk­seen tukeh­tu­mis­ta. Huu­meen pit­kä­ai­kai­nen polt­ta­mi­nen kui­ten­kin joh­taa syö­piin, sydä­men ja muun veren­kier­toe­li­mis­tön sairauksiin. ”

   Ja mil­lä tavoin kan­na­bis poik­ke­aa täs­sä koh­taa alkoholista?

   1. Ja mil­lä tavoin kan­na­bis poik­ke­aa täs­sä koh­taa alkoholista? 

    Tätä olen yrit­tä­nyt kysyä Eemil­tä koko tämän kes­kus­te­lun aika­na jol­loin Eemil on kom­men­toi­nut aihet­ta hyvin tuu­li­vii­ri tyyliin.Milloin Eemil vas­tus­taa kiel­to­ja mil­loin kan­nat­ta kiel­to­ja ja mil­loin Eemi­lin argu­ment­ti on kiel­to­jen ja sal­li­mi­sen väli­nen outo muka 3 tie joka ei ole olemassa. 

    Jos Eemil vas­tai­si suo­raan kysy­myk­seen: Ja mil­lä tavoin kan­na­bis poik­ke­aa täs­sä koh­taa alko­ho­lis­ta? Sai­sim­me Eemi­lin todol­li­sen ja rehel­li­sen näkö­kul­man . Eemil ei osaa vas­ta­ta kos­kaa mitään vas­tauk­sia jot­ka tuki­si­vat Eemi­lin näkö­kul­maa ei ole hänen tietolaatikossa.Jos oli­si oli­sim­me saa­neet vas­tauk­sen Eemei­lil­tä ajat sitten

  3. Ja taas täyt­tä son­taa. Ver­tai­lus­sa on otet­tu käyt­tö­mää­rät huo­mioon, ja “syn­teet­ti­sel­lä kan­na­bik­sel­la” ei ole mitään teke­mis­tä kan­na­bik­sen kans­sa — se on syn­teet­ti­nen muun­to­huu­me, käy­tän­nös­sä mitä mil­loin­kin. Ehkä Eeme­li onkin Kalso?

 67. Jaak­ko K:“Ja mil­lä tavoin kan­na­bis poik­ke­aa täs­sä koh­taa alkoholista?”

  Kan­na­bis­ta pää­osin pol­te­taan, jol­loin ris­ki­nä ovat syö­vät ja sydäntaudit. 

  Fidel:” Ver­tai­lus­sa on otet­tu käyt­tö­mää­rät huomioon,”

  Miten ?

  Somani:“pelkästään tut­kit­tu tie­to edellä”

  Nyt yhteis­kun­ta pys­tyy kehit­ty­nei­syy­ten­sä avul­la ter­veys­po­liit­ti­seen sään­te­lyyn. Se voi tut­ki­mus­tie­toon perus­tuen joko myön­tää tai kiel­tää lää­ke, — ravin­to- ym. ainei­den val­mis­tus­ta, myyn­tiä ja annis­ke­lua. Niin se vain menee ja kuu­luu­kin mennä. 

  Val­tio on vas­tuus­sa kan­sa­lais­ten ter­vey­des­tä. Ei voi teh­dä niin, että kun suu­ri osa kan­sa­lai­sis­ta halu­aa vapaan kan­na­bik­sen, niin sit­ten vapau­tus luvataan.

  1. Eemil­le muu­ta­ma huo­mau­tus kom­ment­tiin tuo­hon vii­mei­seen koh­taan että Val­tio on vas­tuus­sa kan­sa­lais­ten ter­vey­des­tä. Näin on lain­sään­dän­nön mukai­ses­ti sää­det­ty että val­tiol­la on vel­vol­li­suus taa­ta kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le ter­vey­den­huol­toa mihin tahan­sa sairauteen. 

   Mut­ta val­tio val­ta ei voi pakot­taa ketään esi­me­rik­si lopet­ta­maan alko­ho­lin tai tupa­kan­käyt­tö vaik­ka se oli­si kysei­sen hen­ki­lön ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta ja hänel­lä on poten­taal­li­nen ris­ki kuol­la esim tupak­kaan tai alkoholiin. 

   Sama kos­kee roko­tuk­sia. Täl­lä het­kel­lä roko­tus kat­ta­vuus on sen ver­ran hyvä että sen saa­ta­vuus on mones­sa kun­nis­sa todel­la kaik­kien saa­ta­vil­la eikä mak­sa mitään ext­raa (ter­veys­kes­kus mak­su­ja ei esim rokot­tees­ta peri­tä). Mut­ta sil­ti jul­ki­nen ter­vey­hen­huol­to ei voi pakot­taa kan­sa­lai­sia otta­maan esim rokot­teen joten vas­tuu on edel­leen kan­sa­lai­sil­la. Täs­sä on ero esim vakuu­tus­poh­jai­sen ter­vey­den­huol­lon ja jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon oma­vas­tuuseen. vakuu­tus­poh­jai­nen ter­vey­den­huol­to (joka on käy­tös­sä pää­asiass anglo­sak­sis­sa mais­sa) voi hyvin­kin hel­pos­ti raja­ta mak­se­taan­ko poti­laal­le ter­vey­den­huol­los­ta koko hoi­to jos esim poti­las kiel­täy­tyy jos­tain lääk­kees­tä tai rokot­tees­ta. Mut­ta jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to ei voi tätä teh­dä. Kui­ten­kin aina poti­las voi kiel­täy­tyä otta­mas­ta esim rokot­teen tai olla nou­dat­ta­mat­ta lää­kä­rin mää­räys­tä esim tupa­koi­da ja naut­tia vii­naa vaik­ka nämä kak­si ainet­ta ovat poti­laal­le hengenvaarallisia.

  2. Kysyn Eemeil­tä suo­raan. Aluk­si ker­ron mikä on nykyi­nen tila. Jokais­ta päih­det­tä sää­del­lään ikä­ra­jan perus­teel­la täl­lä­kin het­kel­lä joten oli­si lap­sel­lis­ta väit­tää että esim tupak­kaa tai alko­ho­li­juo­mia sai­si täl­lä­kin het­kel­lä ilman kont­rol­lia vähit­täis­kau­pas­ta tai Alkos­ta. Joten kysy­mys kuuu­luu; Onko kukaan täs­sä blo­gis­sa väit­tä­nyt että kan­na­bik­sen pitäi­si olla vapaa kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le? Jos näin on sanot­tu haluai­sin Eemeil­tä sii­tä hänen osoit­taa todis­teet täs­sä kes­kus­te­lu ketjussa.

  3. Tie­dok­si Eemil­le että kan­nais­ta kuten tupak­ka­tuot­tei­ta voi naut­tia myös puru­ku­min tai kara­mel­lin muo­dos­sa jos­sa on lisät­ty niko­tii­nia ja kan­na­bis­ta. Joten tämän­kin vaih­toeh­to on jo nyt käy­tös­sä tupak­ka­tuot­teis­sa. Se että nuus­ka esim on type­räl­lä EU direk­tii­vil­lä kiel­let­ty mut­ta Ruot­si on saa­nut sii­hen jos­kus 1990-luvul­la eri­tyis­koh­te­lun on jok­seen­kin kysee­na­lai­nen sil­lä tupak­ka­tuot­teet eivät ole EU:ssa kiel­let­ty lailla.

  4. Kan­na­bis­ta pää­osin pol­te­taan, jol­loin ris­ki­nä ovat syö­vät ja sydäntaudit.”

   Olet­ko tosis­sa­si? Alko­ho­li ei aiheu­ta syö­piä ja sydän­tau­te­ja, kos­ka sitä ei polteta?

 68. Somani:“Milloin Eemil vas­tus­taa kiel­to­ja mil­loin kan­nat­ta kiel­to­ja ja mil­loin Eemi­lin argu­ment­ti on kiel­to­jen ja sal­li­mi­sen väli­nen outo muka 3 tie joka ei ole olemassa. ”

  Voi­si­ko Soma­ni yksi­löi­dä, mis­sä kan­na­tan vapaut­ta­mis­ta ? Kol­mas tie , mihin Soma­ni ilmei­ses­ti viit­taa on esit­tä­mä­ni seu­raa­van­lai­nen: nykyi­nen lain­sää­dän­tö ja toi­meen­pa­no säi­ly­te­tään. Addik­teil­le raken­ne­taan hoi­to­pol­ku, joka sisäl­tää nykyi­set , tun­ne­tut hoi­to­me­ne­tel­mät kun­to­tuk­si­neen. Jär­jes­tel­mään sitou­tu­nei­ta ja sii­nä pysy­viä ei sank­tioi­da takau­tu­vas­ti kan­na­bik­sen käy­tös­tä. Sitou­muk­sen pur­ku joh­taa ran­gais­tuk­siin lain rikkomisesta. 

  Muut huu­meet ja rikok­set pysy­vät tie­tys­ti rangaistavina.

  Björn Wahl­roo­sin esit­tä­mä kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­ti on osoi­tus sii­tä, miten suu­ta­rin pitäi­si pysyä les­tis­sään. B.W. voi olla vaik­ka kuin­ka ansioi­tu­nut talou­den saral­la, mut­ta ter­veys­po­li­tiik­kaan hänel­lä ei ole kom­pe­tens­sia. Miten hän talou­den asian­tun­ti­ja­na voi lausua lail­li­sen myyn­nin vie­vän mark­ki­nat rikollisisilta ? 

  Lail­lis­ten mark­ki­noi­den laa­jen­tu­nut asia­kas­kun­ta on tai­vaan lah­ja rikol­li­sil­le uusien tuot­tei­den mark­ki­noi­hin. Niin mark­ki­na­ta­lous toi­mii rikol­li­suu­des­sa­kin, vali­tet­ta­vas­ti. Luu­lee­ko B.W. rikol­lis­ten hakeu­tu­van uusiin ammat­tei­hin esim. pyhä­kou­luo­pet­ta­jik­si tai busi­ness sales mana­ge­reik­si ? Vai panos­taa­ko hän uusiin mark­ki­na­seg­ment­tei­hin omal­la osaa­mi­sa­lal­laan ja verkostoillaan ?

  1. En viit­taa mihin­kään kol­man­teen tie­hen kos­ka en usko kol­man­teen tie­hen vaan joko kiel­to­la­kiin tai sit­ten Alkon kal­tai­seen val­tiol­li­seen mono­po­li myyn­tiin. Kan­na­bis ja väke­vät vii­nat eivät minus­ta ole hyvä myy­dä vähit­täis­kau­pois­sa vaan kont­rol­loi­duis­sa Alkon mono­po­lin kaut­ta. Vii­nien koh­dal­la oli­sin val­mis jous­ta­maan siten että vii­nit voi­tai­siin siir­tää Alkos­ta ruo­ka­kaup­poi­hin sil­lä edel­ly­tyk­sel­lä jos vii­nien koh­dal­la annis­ke­lui­kä­ra­jaa nostetaan.

  2. Sopii kysyä Eemil­tä vei­kö kie­lo­lain kumoa­mi­nen vii­na­mark­ki­nat rikol­li­si­sil­ta ? Tähän on his­to­rial­li­nen vau­taus joten mik­sei tämä toi­mi­si kann­bik­sen kohdalla?

   Björn Wahl­roos esit­ti vain kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta kos­ka ymmär­tää tosi­asiat. Kann­bis­ta ja kovia huu­mei­ta myy­vät samat välit­tä­jät jos kan­na­bis lail­lis­te­taan ja sitä oste­taan lail­li­ses­ti kont­rol­loi­duis­ta mono­po­li kau­pois­ta kuten Alkos­ta niin kovien huu­mei­den myy­jen elin­kei­no ja tulot pie­ne­ne­vät kos­ka käyt­tä­jät mene­vät osta­maan kann­bik­sen lail­li­ses­ti suo­raan mono­po­li kaupoista . 

   Joten vir­ka­val­lal­la oli­si hel­pom­pi kit­keä rikol­li­set pois kaduil­ta kos­ka nämä myy­vät vain kovia huu­mei­ta joi­den myyn­tiä ei mis­sään vai­hees­sa olla sallimassa. 

   Käy­tön dekri­mi­na­li­soin­ti on asia erik­seen mut­ta sil­lä­kin pyri­tään ehkäi­se­mään rikoll­li­suut­ta kos­ka nyky­lain­dää­nös­sä myös osta­jaa ran­gais­taan vaik­ka myy­jä on se jota pitäi­si ran­gais­ta. Myy­jä on se joka on isän­tä mut­ta osta­ja on ren­ki kos­ka isän­tä voi aina kiris­tää ren­kiä eikä ren­ki voi men­nä val­les­man­nin luo kan­te­le­maan isän­näs­tä kos­ka itse­kin syy­lis­tyi­si lainrikkomiseen 

   En ymmär­rä miten Eemi­lil­le tämä on vai­ke­aa ymmär­tää. Tääl­lä­kin on pal­jon mui­ta nimi­merk­ke­jä joil­le Eemi­lin argu­men­tit ovat lähes mah­dot­to­mia hah­mot­taa joten en ole ainoa.

  3. Ensin­nä­kin, asial­li­nen dii­le­ri (eli hen­ki­lö joka myy aikui­sil­le halu­tun tuot­teen) on hyö­dyl­li­sem­pi ja har­mit­to­mam­pi kuin pyhä­kou­luo­pet­ta­ja (eli hen­ki­lö joka sur­voo las­ten päi­hin satu­ja tote­na). Toi­sek­si, gan­jan suh­teen Nal­le on oikeas­sa, mut­ta talou­des­ta ko. loi­sen mie­li­pi­det­tä ei ole syy­tä edes kysyä. — Joko Eeme­li ymmär­tää kan­na­bik­sen ja “syn­teet­ti­sen kan­na­bik­sen” eron?

 69. Somani:“Näin on lain­sään­dän­nön mukai­ses­ti sää­det­ty että val­tiol­la on vel­vol­li­suus taa­ta kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le ter­vey­den­huol­toa mihin tahan­sa sairauteen. ”

  Näin on , ja sen vuok­si val­tio kiel­tää ter­vey­del­le vaa­ral­li­set aineet ja toi­min­ta­ta­vat. Ter­veys­lain­sää­dän­nöl­lä pyri­tään vähen­tä­mään sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­me­no­jen kas­vua. Täl­lais­ta mal­lia kut­su­taan ame­ri­kas­sa sosia­lis­mik­si. Se estää vapaan kil­pai­lun , kuten kan­na­bis­mark­ki­noi­den voitontavoittelun.

  1. Eemi­lil­le vain tie­dok­si että Yhdys­val­lois­sa osa­val­tion kont­rol­loi­vat erit­täin tiu­kas­ti alko­ho­lin­myyn­tiä ja mones­sa pii­ri­kun­nis­sa alko­ho­lin­myyn­ti on myös kiel­let­ty pai­kal­li­sel­la lainsäädännöllä. 

   Myös niis­sä osa­val­tiois­sa jois­sa kan­na­bis on lail­lis­tet­tu on myyn­ti pää­asias­sa jär­jes­tet­ty osa­val­tioi­den hyväk­sy­mien kaup­po­jen kaut­ta eikä siel­lä ole mitään vapaa­ta kan­na­bik­sen saa­ta­vuut­ta. Koti­kas­va­tus on asia erik­seen ja sii­tä on myös sää­det­ty eri osavaltioittain. 

   Jos alko­ho­lin­myyn­tiä tar­kis­te­lee Yhdys­val­lois­sa niin se on hyvin sosia­li­ses­ti kont­rol­loi­tua vaik­ka mark­ki­na­ta­lou­teen lähes koko muu elin­kei­no­sek­to­ri on toki vapaam­min sidottu. 

   Sama kos­kee myös uhka­pe­li lupia ja tupa­kan myyn­tiä Yhdys­val­lois­sa. Se on myös osa­val­tioi­den myön­tä­mien lupien varas­sa ja kri­tee­rit ovat erit­täin tiu­kat ket­kä saa­vat luvan uhka­pe­liin ja kasi­no­toi­min­taan. Joten suo­sit­te­len Eemi­li­lä pereh­ty­mään Yhdys­val­tain alko­ho­lin ja huu­mei­den sekä myös uhka­pe­li lupa­jär­jes­te­lyi­hin ja huo­maat että nii­den kont­rol­li on erit­täin tiuk­ka monis­sa osavaltioissa. 

   Täs­sä­kin on muis­tut­ta­va että Yhdys­val­lois­sa alko­ho­lin, kan­na­bik­sen, tupa­kan ja myös uhka­pe­lien myyn­tiä kont­rol­loi eri osa­val­tiot joil­la on eri lain­sää­dän­tö joten kun ote­taan Yhdys­val­lat ver­tai­luk­si on syy­tä ver­ra­ta osa­val­tioi­ta ei niin­kään koko maa­ta. Juu­ri tämän takia kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­mal­le­ja ei kan­na­ta hakea Yhdys­val­lois­ta vaan muul­ta Euroopasta.

 70. Kysy­myk­siä:

  (1) Mil­lä tavoin rikol­li­sil­le tulee hel­pom­mak­si mark­ki­noi­da kaduil­la kovem­pia möm­mö­jä, jos kan­na­bis­kaup­pa siir­tyy Alkoon?
  (2) Mik­si ne eivät mark­ki­noi­si kovem­paa kamaa jo nyt?

  Käsit­tääk­se­ni niin ne teke­vät­kin. Saat­ta­vat jopa tahal­laan sot­kea vah­vem­pia myrk­ky­jä lie­vem­män sekaan, näin olen kuul­lut. Oma­koh­tais­ta tie­toa ei ole. Mut­ta jär­ki sanoo: mitä pahem­mas­sa kou­kus­sa, sitä var­mem­pi asia­kas ja sitä isom­mat voitot.

  (3) Yleis­tyi­vät­kö juop­pous, hol­tit­to­muus ja väki­val­ta Suo­mes­sa, kun kiel­to­la­ki kumottiin?
  (4) Yleis­tyi­si­kö kan­na­bik­sen käyt­tö, vää­rin­käyt­tö tai muu kur­juus, jos sitä sai­si Alkos­ta? Kuin­ka pal­jon? Miten varmasti?
  (5) Kuin­ka pal­jon on sel­lai­sia, jot­ka eivät ole kokeil­let­kaan, pait­si minä?

  (6) Mikä ajai­si Alkos­sa jo asioi­neen sit­ten­kin katu­kaup­pi­aan puheil­le? Jokin sisään­heit­to­tar­jous? Mikä estäi­si rikol­li­sia toi­mi­joi­ta jo nyt har­ras­ta­mas­ta hin­ta­kil­pai­lua kes­ke­nään – mel­kein sii­hen asti, että bis­nes ei enää kan­na­ta? Kar­tel­li? No entä jos Alko rik­koi­si tuon kartellin?
  (7) Mikä yli­pään­sä pakot­tai­si Alkon vaa­ti­maan kor­keam­paa hin­taa, MIKÄLI tämä ilmei­ses­ti joh­tai­si nyky­ti­lan­teen jat­ku­mi­seen ja siis SUUREMPAAN yhteis­kun­nal­li­seen ongel­maan? Olet­ta­kaam­me, että tätä ei pää­te­tä pel­käs­tään verovirastossa.
  (8) Jos hamp­pu­möm­möä sai­si Alkos­ta hel­pom­min ja yhtä hal­val­la, mik­si jot­kut ostai­si­vat kadul­ta mie­luum­min? No okei, esim. ikä­ra­joi­tus. Mut­ta mil­lä tavoin tilan­ne sil­loin oli­si alai­käis­ten osal­ta nykyis­tä pahem­pi tai vaarallisempi? 

  (9) Onko “port­ti­teo­ria” luon­non­la­ki? Mik­si en ole alka­nut tupa­koi­da, vaik­ka olen juo­nut kah­via jo 7‑vuotiaana? Joh­taa­ko oluen juon­ti väis­tä­mät­tä teol­li­suusspriin naut­ti­mi­seen? Joh­taa­ko kiroi­lu murhiin?

  (10) Voi­si­ko poh­jim­mai­se­na syy­nä möm­mö­kier­tee­seen olla­kin ylei­nen ääri­ko­ke­mus­ten kai­puu tai tar­ve hais­ta­tel­la “sys­tee­mil­le”? Että tun­tui­si lii­an plii­sul­ta ostaa mitään lail­li­ses­ti? Ja sen takia pitäi­si mie­luum­min käy­dä kul­mil­la ja kysel­lä yhä rajum­pia tabu­ja? … Ole­te­taan että näin on. Syn­tyi­si­kö uhit­te­lun­ha­lu vas­ta Alkos­sa? Tai lähi­kau­pan tupak­ka­tis­kil­lä? (No joo, tupak­ka­hyl­ly on nyky­ään onnek­si kas­sa­hen­ki­lön selän takana.)
  (11) Ole­te­taan edel­leen, että noin on. Mitä teh­dä? Mikä aut­tai­si? Vuo­ri­kii­pei­ly? Ben­ji-hypyt? Yli­no­peus? Vapaa­pai­ni? Pako ava­ruu­teen? Lepo­si­teet? Venä­läi­nen rulet­ti? Vai rau­hoit­ta­va pak­ko­lää­ki­tys? Ute­liai­suut­ta­ni kyse­len. Minul­la ei ole vastausta.

  (12) Mikä­li ei puhu­ta ham­pun lail­lis­ta­mi­ses­ta vaan ainoas­taan käy­tön ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­ses­ta: mitä pahaa sii­tä seu­rai­si? Joh­tai­si­ko se sii­hen, että ark­ki­piis­pa ja koko polii­si­kun­ta makai­li­si­vat päi­väs­tä toi­seen lat­tial­la ihan ding­dong ja hymyi­li­si­vät vaan jos joku kysyy, mis­tä sait­te? … Vai sii­hen, että käyt­tä­jät saat­tai­si­vat hel­pom­min hakea tukea – ja myös hel­pom­min ker­toa, kuka myi? … Vai molem­piin? Kuin­ka todennäköisesti?

  Toi­von, että mah­dol­li­sis­sa vas­tauk­sis­sa vii­ta­taan nume­roi­tui­hin kysy­myk­siin. Sil­loin on hel­pom­paa näh­dä, mihin vas­ta­taan ja mikä sivuutetaan.

 71. Vil­le Kom­si: ( 1.)“Millä tavoin rikollisille…”

  Kuten sanoin, kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­ti (myyn­ti Alkos­sa) on jokai­ses­sa maas­sa ja osa­val­tios­sa aiheut­ta­nut käy­tön lisään­ty­mi­sen. Sen seu­rauk­se­na kas­vaa toden­nä­köi­syys yhä useam­man ihmi­sen addik­toi­tu­mi­ses­ta. Suu­ren­tu­nut addik­toi­tu­nei­den jouk­ko on hyvä mark­ki­noin­ti­koh­de kovem­mil­le huu­meil­le. Ilmai­su, katu­kaup­pa tar­koit­taa pime­ää myyn­tiä myös­kin ver­kos­sa ja eri­lai­sis­sa verkostoissa. 

  Kom­si: (2) ..kovem­paa kamaa.. 

  Juu­ri näin tapah­tuu, mut­ta kuten tote­sin fak­toi­hin perus­tuen , lisään­ty­nyt käyt­tö tuo lisää addik­toi­tu­nei­ta. Riip­pu­vuu­den muo­to­ja tie­de­tään ole­van fyy­si­siä, psyyk­ki­siä ja sosi­aa­li­sia. Riip­pu­vuu­den kaut­ta on mah­dol­li­suus ajau­tua kovem­piin ainei­siin, vaik­ka sii­hen ei oli­si aktii­vis­ta pyr­ki­mys­tä. Lii­an tut­tu on lause:” kave­ri­pii­ris­sä kokeiltiin…”

  Kom­si: (2) yleis­tyi­vät­kö juoppous.…

  Vas­taan tähän, vaik­ka kiel­to­lain, alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­nin ver­tai­le­mi­nen ei ole rele­vant­tia. Kiel­to­lain loput­tua alko­ho­lin kulu­tus nousi n. 1,4 lit­ras­ta nykyi­seen n. 11 lit­raa tasai­sen var­mas­ti. Nousu­pii­kin aiheut­ti kes­kio­luen vapau­tu­mi­nen. Vapaut­ta­mi­nen = kulu­tuk­sen nousu. 

  Kom­si :(4) yleis­tyi­si­kö kurjuus .…

  Edel­leen sama, libe­ra­li­soin­ti on lisän­nyt käyt­töä. Kysyn­kin vas­ta­ky­sy­myk­sen, miten kan­san­ter­vey­den tila para­ni­si, jos kan­na­bis dekri­mi­na­li­soi­tai­siin ?Sitä kuin­ka pal­jon yleis­tyi­si, ei tie­dä kukaan ja mik­si pitäi­si sitä kokeilla ?

  Kom­si :(6) “No entä jos Alko rik­koi­si tuon kartellin?”

  Ei Alkon kevyt­tuot­teet pys­ty rik­ko­maan kovien huu­mei­den tar­jon­taa, teke­mään kaup­pa kan­nat­ta­mat­to­mak­si. Alkon tuot­teet ovat vas­ta tutus­tu­mis­tar­jous uuteen päihdekokemukseen.

  Kom­si: (9) “Onko “port­ti­teo­ria” luonnonlaki?

  Tut­ki­muk­set ovat näyt­tä­neet toteen, että ihmi­sil­lä on eri­lai­nen tai­pu­mus addik­toi­tu­mi­seen. Toi­set jää­vät kouk­kuun ‚mut­ta samas­ta päih­tees­tä toi­sel­le ihmi­sel­le ei syn­ny riip­pu­vuut­ta. Kah­vi — tupak­ka- olut- sprii- ver­tauk­set ontu­vat. Kuten, olen innos­tu­nut per­hos­ten keräi­lys­tä, mik­si en käy­tä huumeita?

  Kom­si: (10) “Voi­si­ko poh­jim­mai­se­na syynä ”

  Kyl­lä yhte­nä syy­nä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nal­le tyy­pil­li­nen ilmiö. Kaik­ki on lii­an hyvin,työ on tasai­sen puu­dut­ta­vaa, elin­ta­so on hyvä eikä sen yllä­pi­to vaa­di lii­al­li­sia pon­nis­tuk­sia. Halu­taan ääri­ko­ke­muk­sia tur­hau­tu­mi­sen pois­ta­mi­sek­si, etsi­tään itse­ään. Yhte­nä syy­nä on syrjäytyminen,mikä ajaa päih­tei­siin. Syi­tä on yhtä mon­ta kuin on ihmis­tä­kin, toki syi­tä voi­daan ryhmitellä. 

  Kom­si: (12) “mitä pahaa sii­tä seuraisi?”

  Käyt­tö lisään­tyi­si ja sen muka­na koko yhteis­kun­nan tur­val­li­suus heik­ke­ni­si. Nyt on vaan tilan­ne siten, että Suo­mes­sa viral­lis­tet­tu­ja päih­de­la­je­ja on riit­tä­väs­ti. Niil­lä saa riit­tä­vän päih­ty­mis­ko­ke­muk­sen ja yhteis­kun­nan voi­ma­va­rat riit­tä­vät niu­kin nau­kin nii­den hait­to­jen klaa­raa­mi­seen. Kaik­ki täs­tä yli­me­ne­vä on liikaa. 

  Kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti toi­si nyky­ti­lan­tee­seen ennal­ta arvaa­mat­to­man uhka­te­ki­jän kan­san­ter­vey­del­le . Ter­vey­den ja Hyvin­voin­nin Lai­tos­kin myön­tää sen ole­van kokei­lun, syök­syn tuntemattomaan.

  1. Eemi­lil­le huo­mau­tus tuo­hon Vil­le Kom­sin kysy­myk­seen koh­taan 1. joka on Eemill­tä jok­seen­kin vää­rän­lai­nen ana­ly­soin­ti kun Eemil väit­tää että kann­bik­sen myyn­ti lisään­ty­nyt niis­sä mais­sa jois­sa sen myyn­ti on rajoi­tet­tu Alkon kal­ta­siin mono­po­lei­hin ei ole mis­sään mais­sa täl­lä het­kel­lä ole­mas­sa ole­va käy­tän­tö kos­ka Alkon kal­tai­sis­ta mono­po­leis­sa ei myy­dä kann­bis­ta maiss jois­sa se on lail­lis­tet­tu vaan osa­val­tioi­den yllä­pi­tä­miä mono­po­le­ja joi­den myyn­tiä kont­rol­loi moni teki­jä jois­ta oleel­li­sen on ikä ja kysei­sen osa­val­tion vaki­tui­nen asu­kas samal­la myyn­nin aika­na on olta­va osa­val­tion myön­tä­mä hen­ki­lö­kort­ti mukana 

   Myös Eemi­lil­le huo­mau­tus tuo­hon Vil­le Kom­sin kysy­myk­seen koh­taan 2. että kiel­to­lain ja kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­ti ei ole muka Eemi­lin mukaan ver­tai­lus­sa rele­vant­tia. Eemil on oikeas­sa että kiel­to­lain loput­tua alko­ho­lin kulu­tus nousi tasai­ses­ti. Mut­ta tuo kes­kio­luen vapau­tu­mi­nen ruo­ka­kau­poi­hin tapah­tui vuon­na 1969 eli 37 vuot­ta kiel­to­lain pää­ty­mi­sen jäl­keen joten his­to­rial­li­nen vetai­lu on sinän­sä vir­heel­li­nen kos­ka sii­nä on 37 vuo­den väli kun kiel­to­la­ki ja kes­kio­lut vapautettiin. 

   Välis­sä oli sotaa­ika jol­loin oli sää­nös­te­ly aina 1950-luvun puo­li­vä­liin jos­ta alkoi pit­kä sää­nös­te­lyn pur­ka­mi­nen joka hui­pen­tui oikeas­taan tuo­hon kes­kio­luen vapaut­ta­mi­seen ja sii­hen että Alko luo­pui vii­na­kor­teis­ta sii­nä vuo­den 1970 lopulla.

   Kui­ten­kin on hyvä muis­taa että kes­kio­luen vapaut­ta­mi­sen jäl­keen oli pit­kä kes­kus­te­lu jul­ki­suu­des­sa sii­nä että teh­tiin­kö sii­nä vir­he. Näin ei kui­ten­kaan teh­ty vaik­ka vuon­na 1980 oli 10 000 ihmi­sen olut­mars­si jos­sa tätä toi­men­pi­det­tä vaaditiin. 

   Oli­sim­me kui­ten­kin jou­tu­neet vapaut­ta­maan alko­ho­lin tuon­nin ulko­mail­ta enem­min tai myö­hem­min. Tuon­ti vapau­tui 1994 kun Suo­mi liit­tyi Euroo­pan talous­yh­tei­söön joten emme oli­si voi­neet yll­pi­tää tätä tiuk­kaa lin­jaa ihan sen takia kos­ka Viros­ta tuo­tua alko­ho­lia ei voi tul­li enää kont­rol­loi­da kuin­ka pal­jon saa tuo­da kos­ka tava­roi­den vapaa­liik­ku­vuus on Euroo­pan talous­yh­tei­sös­sä tur­vat­tu sen perussopimuksissa.

  2. Nyt on vaan tilan­ne siten, että Suo­mes­sa viral­lis­tet­tu­ja päih­de­la­je­ja on riit­tä­väs­ti. Niil­lä saa riit­tä­vän päih­ty­mis­ko­ke­muk­sen ja yhteis­kun­nan voi­ma­va­rat riit­tä­vät niu­kin nau­kin nii­den hait­to­jen klaa­raa­mi­seen. Kaik­ki täs­tä yli­me­ne­vä on liikaa. ”

   Eli onko tilan­ne nyt täy­del­li­sen opti­maa­li­nen; nau­tin­ta-ainei­ta on juu­ri riit­tä­väs­ti, ei lain­kaan lii­kaa eikä lain­kaan lii­an vähän?

   Jos kan­san­ter­veyt­tä aja­tel­laan, niin nau­tin­ta-aineis­ta pahin­ta jäl­keä teke­vät soke­ri, ras­va, alko­ho­li ja liha. Näi­den käyt­töä pitäi­si pyr­kiä vähen­tä­mään mer­kit­tä­väs­ti; kri­mi­na­li­soin­tiin ei sen­tään tar­vit­se men­nä, riit­tää että nii­den tuo­tan­non tuke­mi­nen lope­te­taan ja vero­tus nos­te­taan muun kulu­tuk­sen kans­sa samal­le tasol­le. Tämän jäl­keen voi­daan vas­taa­vas­ti keven­tää huo­mat­ta­vas­ti muu­ta vero­tus­ta, tai vaik­ka paran­taa ter­vey­den­huol­lon ja polii­sin resurssointia.

   Bonuk­se­na myös ympä­ris­tö kiittäisi.

   1. Oho, nyt­kö liha las­ke­taan jo nau­tin­toai­neek­si? Ravit­se­vaa ja jopa hyvää, kun­han mää­rä ja laa­tu ovat jär­ke­viä. Ja polii­sil­ta pitäi­si oikeas­taan lei­ka­ta 20 Me vuo­des­sa kun­nes saa­vat jotain tolk­kua prio­ri­soin­tiin­sa. Sur­kea ruo­ka­va­lio on toki iso ja kal­lis ongel­ma, mut­ta vält­täi­sin sil­ti ääri­päi­tä ihan kai­kes­sa, ihan aina.

 72. Soma­ni :” kann­bik­sen myyn­ti lisään­ty­nyt niis­sä mais­sa jois­sa sen myyn­ti on rajoitettu …”
  Täs­sä yhtey­des­sä ei ole olleel­lis­ta miten myyn­ti ja kont­rol­li on jär­jes­tet­ty , vaan käy­tön lisään­ty­mi­nen lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen. Esi­mer­kik­si tut­ki­mus Kana­das­ta ja sen dis­kus­sio. Sinä on huo­mat­ta­va lyhyt aika­jän­ne, muu­tok­set tapah­tui­vat sil­män räpäyk­ses­sä. Vas­ta pitä­ai­kai­nen seu­ran­ta­tut­ki­mus antaa var­mem­mat suun­ta­vii­vat ja käy­tön kasvumäärät.

  Discus­sion

  This stu­dy pre­sents an over­view of chan­ges in can­na­bis use and rela­ted beha­viours in the months imme­dia­te­ly befo­re and after the Can­na­bis Act was imple­men­ted, using natio­nal­ly-repre­sen­ta­ti­ve, Cana­dian data from the ten provinces.

  The­re is a growing con­sen­sus that can­na­bis use can harm ado­lescent brains and that can­na­bis use ini­tia­ted at a youn­ger age inc­rea­ses the like­li­hood of deve­lo­ping problem can­na­bis use. Can­na­bis use during ado­lescence is also associa­ted with wor­se men­tal health and educa­tio­nal outco­mes, and lon­ger-term per­so­nal disadvantage.More frequent users are at the hig­hest risk of problems. Because repor­ted can­na­bis use pre­va­lence tends to be hig­her after legalization(although some of the inc­rea­se could be owing to a grea­ter wil­ling­ness to disclo­se) many fea­red that youth use would also rise. Ear­ly indica­tions from this NCS stu­dy sug­gests use among Cana­dian youth has not inc­rea­sed. This accords with the Colo­ra­do experience—the first to lega­lize non-medical cannabis.However, can­na­bis use at older ages and ove­rall pre­va­lence did inc­rea­se, not only during the years cove­red by the NCS, but also over the lon­ger term.

  For the majo­ri­ty, occa­sio­nal use will be unre­mar­kable, but other stu­dies have found that when ove­rall pre­va­lence inc­rea­ses so too does the risk for can­na­bis use disorder.

  Hig­her frequency can­na­bis use, typical­ly defi­ned as DAD, has been associa­ted with: risk of can­na­bis depen­dence and use of other subs­tances. Con­su­mers who use can­na­bis more regu­lar­ly also con­su­me hig­her quan­ti­ties by weight.

  What also did not chan­ge is that can­na­bis use pre­va­lence ove­rall in addi­tion to DAD use remai­ned con­si­de­rably more com­mon among 15- to 24-year-olds than among people aged 25 and older. Use star­ted during ado­lescence inc­rea­ses one’s life­ti­me risk of deve­lo­ping a subs­tance use disor­der, among other problems.

  Huo­mio­nar­vois­ta on , että las­ten ja nuor­ten kan­na­bik­sen käyt­tö ei lisään­ty­nyt heti lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen. Myyn­nin kont­rol­li toi­mi. Kui­ten­kin vas­ta pit­kän aika­vä­lin seu­ran­ta pal­jas­taa miten kehi­tys etenee.

  1. Olen­nais­ta on myös, mitä tapah­tui alko­ho­lin kulu­tuk­sel­le. Jos kan­san­ter­veys voit­tai­si, jos koviin huu­mei­siin luet­ta­va alko­ho­li saa­daan vai­de­tuk­si mie­dok­si huu­meek­si luo­ki­tel­tuun kannabikseen.

   1. Näin voi­si toi­voa, jos eläi­sim­me ihan­neyh­teis­kun­nas­sa, mut­ta emme elä. Kan­na­bik­sen käyt­tö ei kor­vaa alko­ho­lia , vaan joh­taa monis­sa tapauk­sis­sa seka­käyt­töön. Päih­ty­mi­sen koko­nais­mää­rä tuli­si kasvamaan.

   2. kan­san­ter­veys voit­tai­si, jos koviin huu­mei­siin luet­ta­va alko­ho­li saa­daan muu­te­tuk­si mie­dok­si huu­meek­si luo­kei­tel­tuun kannabikseen.”

    Toi­vot­ta­vas­ti lai­naus meni kuten kir­joit­ta­ja sen alun­pe­rin tarkoitti.

    Muis­tan aikoi­naan, että päih­deon­gel­mai­set ker­toi­vat alko­ho­lin ja kan­na­bik­sen ole­van yhdes­sä vähem­män ongel­mal­lis­ta kuin alko­ho­li yksi­nään. Kun polt­ti samal­la kun joi, niin joi vähem­män. Ja hai­tat pienenivät.

    Tämä siis vain juop­po­jen ker­to­ma­na. Koke­mus sekin.

   3. Aina­kin tun­te­mis­ta­ni aikui­sis­ta/­kes­ki-ikäi­sis­tä var­sin moni on jät­tä­nyt huma­la­juo­mi­sen huo­mat­ta­vas­ti vähem­mäl­le mys­syt­te­lyn myö­tä. Eeme­lil­lä on tie­ten­kin parem­paa tie­toa, Maa­kan­sa on var­maan täs­sä­kin yli­ver­tai­nen tietolähde.

  2. Ennen kuin Eemil läh­tee ver­tai­le­maan Yhdys­val­tain osa­val­tioi­den koke­muk­sia kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sen mal­li­na niin Eemi­lin on muis­tet­ta­va että Colo­ra­dos­sa voi ostaa osa­val­tion viral­li­sen luvan myön­tä­miss­sä kau­pois­sa kan­na­bis­ta jo oston yhtey­des­sä pitää olla osa­val­tioi­den myön­tä­mä hen­ki­lö­kort­ti. joten ulko paik­ka­kun­ta­lai­set eivät voi ostaa kan­na­bis­ta . Tämä kos­kee vain osa­val­tioi­den asuk­kai­ta. Uru­guays­sa on val­ta­kun­nal­li­nen kan­na­bis todis­tus käy­tös­sä jon­ka saa myös maan rajoil­ta (sata­mis­ta, len­toa­se­mil­ta ja maa rajoil­ta). Turis­teil­le tuo todis­tus on maksullinen.

 73. Sopii kysyä Eeme­lil­tä mitä hän tar­koit­taa pidem­mäl­lä aikavälillä?20 vuot­ta? 30 vuot­ta? Eemil ehdot­ti jos­sain aiem­mas­sa kom­men­tis­sa että 50 vuot­ta oli­si sopi­van pit­kä aika. Jos näin kau­an pitäi­si ottaa ter­vey­des­vai­ku­tuk­seen liit­ty­viä tulok­sia niin sil­loin oli­si itse asias­sa kiel­to­lain pitä­nyt olla voi­mas­sa vuo­teen 1981. Näin ei kui­ten­kaan ollut. Juu­ri tämän takia täl­läi­siä ter­vey­des­vai­ku­tuk­seen liit­ty­viä tulok­sia ei niin­kään teh­dä vaan val­lit­se­van datan avul­la ver­tai­le­mal­la mui­ta mai­ta. En sano että kan­na­bis pitäi­si vapaut­taa 10 vuo­den pääs­tä mut­ta sil­loin kun suu­ret Euroo­pan unio­nin maat niin teke­vät niin hei­dän koke­muk­sis­ta pitäi­si ottaa mallia

 74. Kii­tos vastauksista.

  Aja­tus kul­kee siis seu­raa­vas­ti: On iso mää­rä ihmi­siä, jot­ka tah­toi­si­vat aloit­taa päih­de­kouk­ku­kier­teen­sä kan­na­bik­sel­la mut­ta eivät toh­di tart­tua mihin­kään lait­to­maan – kadun­kul­man tai kave­rei­den – tar­jouk­seen. Sitä vas­toin, jos kan­na­bis­ta sai­si Alkos­ta, he innos­tui­si­vat täs­tä uudes­ta ääri­ko­ke­muk­ses­ta ja alkai­si­vat sen takia kai­va­ta jotain vie­lä sty­dim­pää … ja sit­ten he jo uskal­tai­si­vat­kin lähes­tyä katukauppiasta.

  Kysy­myk­siä:

  (13) Kum­pi kou­kut­taa pahem­min, hamp­pu vai vii­na? Olen ymmär­tä­nyt että jäl­kim­mäi­nen. Käsit­tääk­se­ni olut­kin kou­kut­taa monia. Olen­ko ihan pihalla? 

  (14) Joten: jos ker­ran vii­naa saa Alkos­ta ja olut­ta lähi­kau­pas­ta, eivät­kö samal­la logii­kal­la nykyi­set­kin pit­kä­ri­pai­sen asiak­kaat ennem­min tai myö­hem­min hakeu­du Piri­to­ril­le kyse­le­mään vie­lä ärjym­piä ainei­ta? Kuin­ka pal­jon on nii­tä, jot­ka osai­si­vat tyy­tyä alko­ho­liin – vaik­ka­pa 80%-rommiin – mut­ta eivät kannabikseen?

  (15) Miten pitäi­si suh­tau­tua nii­hin, joi­den mie­les­tä hamp­pu­möm­mö aiheut­taa vähem­män pakot­ta­vaa riip­pu­vuut­ta kuin alko­ho­li? Eivät­kö he tie­dä mitään?

  (16) Miten on mah­dol­lis­ta, että tupa­koin­ti vähe­nee, vaik­ka se on yhä laillista?

  (17) Ehkä­pä alko­ho­lin yhteen­las­ket­tu kulu­tus – lit­ra­mää­rät ker­rot­tu­na pro­sent­ti­lu­vuil­la ja jaet­tu­na väki­lu­vul­la – on nous­sut kiel­to­lain ajois­ta reip­paas­ti. Mut­ta oli­ko kiel­to­lain aika­na elä­mä Suo­mes­sa noin yli­mal­kaan ja kes­ki­mää­rin onnel­li­sem­paa – vähem­män rikol­li­suut­ta, väki­val­taa ja rap­pio­ta – kuin sen jäl­keen? Minä en tätä voi tie­tää, kun syn­nyin vas­ta sen jäl­keen. Isä­ni isä, jon­ka olen tavan­nut vain ker­ran ohi­men­nen olles­sa­ni 5 v, oli kuu­lem­ma rai­vo­rai­tis mut­ta naut­ti hok­man­nin tip­po­ja kaik­kiin vai­voi­hin. Lai­naan Wikipediaa:

  Hoff­man­nin tipat (tai Hok­man­nin tipat) oli­vat 1800-luvul­la ja 1900-luvun alku­puo­lel­la käy­tös­sä ollut yleis­lää­ke, joka oli val­mis­tet­tu sekoit­ta­mal­la yksi osa eet­te­riä ja kol­me osaa sprii­tä. Seok­sen oli alun perin kek­si­nyt sak­sa­lai­nen Friedrich Hoff­mann (1660–1742). Sitä mark­ki­noi­tiin kaup­pa­ni­mel­lä Ano­dy­ne kou­ris­tuk­siin, kor­va­sär­kyyn, ham­mas­sär­kyyn, munuais­ki­viin, sap­pi­ki­viin, kuu­kau­tis­ki­pui­hin ja moneen muu­hun vaivaan.

  Hoff­man­nin tip­po­ja myy­tiin ylei­ses­ti alko­ho­lin kor­vik­kee­na käy­tet­tä­väk­si ja tip­po­ja käy­tet­tiin täl­löin soke­ri­pa­laan imey­tet­ty­nä. Tip­po­jen vää­rin­käyt­tö päät­tyi Ete­lä-Suo­mes­sa suu­rel­ta osin sen jäl­keen, kun kiel­to­la­ki kumot­tiin ja lail­lis­ta alko­ho­lia oli saa­ta­va­na. Samaan aikaan aptee­kit alkoi­vat kont­rol­loi­da tehok­kaas­ti tip­po­jen myyn­tiä. Lapis­sa tip­po­jen käyt­tö jat­kui vie­lä 1950-luvul­le saak­ka, kun­nes Alkon myy­mä­lä­verk­ko laa­je­ni siel­lä ja lail­li­sen alko­ho­lin saan­ti helpottui.”

  Kysyn saman tien, onko oma­te­koi­sen sah­din, kil­jun ja pon­ti­kan (“kor­pi­kuusen kyy­nel­ten”) tuo­tan­to- ja käyt­tö­mää­ris­tä kiel­to­lain aika­na ja sen jäl­keen ver­tai­lu­kel­poi­sia tilastoja.

  (18) “Ei Alkon kevyt­tuot­teet pys­ty rik­ko­maan kovien huu­mei­den tar­jon­taa, teke­mään kaup­pa kan­nat­ta­mat­to­mak­si. Alkon tuot­teet ovat vas­ta tutus­tu­mis­tar­jous uuteen päihdekokemukseen.” 

  Kiin­nos­ta­va näkö­kul­ma, mut­ta miten tämä liit­tyy nime­no­maan kan­na­bik­seen? Palaan kysy­myk­seen, kum­pi kou­kut­taa enem­män – fyy­si­ses­ti, psyyk­ki­ses­ti tai sosi­aa­li­ses­ti – hamp­pu vai vii­na. Vai ovat­ko ne yhtä paho­ja? Mikä siis muut­tui­si? Rai­vo­rait­tiit­kin eksyi­si­vät Alkoon ja sit­ten sitä kaut­ta hämä­ril­le kaduille?

  Myön­nän käy­nee­ni 55 vuot­ta sit­ten parin Lai­vas­ton kou­lun kämp­pä­ka­ve­rin kans­sa ilta­lo­mal­la osta­mas­sa pime­ää vii­naa Rau­nis­tu­las­ta. Men­nei­syy­te­ni on tahrainen.

  (19) Ymmär­rän­kö oikein, että nyt pitäi­si pala­ta 30-luvul­le ja pir­tu­kau­pan kulta-ajoille?

  (20) “Yhte­nä syy­nä on syr­jäy­ty­mi­nen, mikä ajaa päihteisiin.”

  Aivan. Voi­tai­siin­ko yrit­tää tor­jua syrjäytymistä?

  Ymmär­rän, että täs­sä on muna ja kana. Yhte­nä perus­tee­na kan­na­bik­sen käy­tön ran­gais­ta­vuu­den pois­ta­mi­sel­le on esi­tet­ty, että se hel­pot­tai­si kouk­kuun jou­tu­neen hakeu­tu­mis­ta tuen ja avun pii­riin. Siis syr­jäy­ty­mi­sen tor­jun­taa. Onko se kau­hean vää­rä ajatus?

  (21) “Käyt­tö lisään­tyi­si ja sen muka­na koko yhteis­kun­nan tur­val­li­suus heikkenisi.” 

  Hiu­kan tar­kem­min, kii­tos. Haluai­sin ver­ra­ta vaakakuppeja.

  1. Vil­le Kom­sil­le vain his­to­rial­li­nen nyans­si että kiel­to­lain aika­na rikol­li­suus ja jul­ki­nen väki­val­ta oli Suo­men rikos­ti­las­to­jen koh­dal­la kaik­kien kor­kein eli rikol­li­suus ja väki­val­ta oli yleis­tä kun eri­lai­set pir­tu­jen­git ja tro­ka­rit kil­pai­li­vat kes­ke­nään ja polii­sin kans­sa asiak­kais­ta ja kum­pi pää­see ketä­kin nopeam­min kar­kuun. Vain Sau­di-Ara­bias­sa ei ole havait­tu väki­val­taa ja jul­kis­ta rikol­li­suut­ta vaik­ka maas­sa alko­ho­li on koko­naan kiel­let­ty. Suo­mi ei kos­kaan saa­vu­ta Sau­di-Ara­bian tasoa.

 75. Komsi:“että se hel­pot­tai­si kouk­kuun jou­tu­neen hakeu­tu­mis­ta tuen ja avun piiriin”

  Tätä veru­ket­ta THL on myös käyt­tä­nyt. Para­dok­si on vain sii­nä, että kan­na­bis­ta käyt­tä­vät ja sen pro­moa­jat eivät tun­nis­ta käy­tös­sä mitään ongel­maa. Ko. huu­me ei kuu­lem­ma addik­toi, sii­tä ei tule mitään hait­to­ja. Lää­ke­tie­teen tut­ki­mus ker­too kui­ten­kin tois­ta . (vrt. lai­naus kana­da­lai­ses­ta tkm:sta.)

  Pahois­sa ongel­mis­sa ole­vien hakeu­tu­mis­ta hoi­toon kuu­lem­ma hel­pot­tai­si dekri­mi­na­li­soin­ti. He eivät rikol­li­sik­si lei­mau­tu­mi­sen pelos­sa hakeu­du hoi­toon. He ovat kui­ten­kin jo lei­mau­tu­neet rikol­li­sik­si ainei­den rahoit­ta­mi­sen kaut­ta. Nii­den rikos­ten rin­nal­la mer­kin­tä kan­na­bik­sen käy­tös­tä on pie­nin murhe. 

  Kom­si:” hakeu­du Piri­to­ril­le kyse­le­mään vie­lä ärjym­piä aineita?”

  Niin­pä, kyseis­ten päih­de­ai­nei­den luon­ne on täy­sin eri­lai­nen. Vii­nan ulot­tu­vuu­det ovat eri mauis­sa, mää­ris­sä ja alko­ho­li­pro­sen­teis­sa. Huu­meet varioi­vat todel­la eri sfää­reis­sä. Jopa kan­na­bik­sen käy­tös­sä­kin hakeu­du­taan vah­vem­piin pitoi­suuk­siin, ja kun ääri­vah­vuus on saa­vu­tet­tu, niin siir­ry­tään kovem­piin ainei­siin. Siis jos on sii­hen taipumusta.

  Komsi:“miten tämä liit­tyy nime­no­maan kannabikseen”

  Ket­jus­sa­han on ollut puhet­ta kan­na­bik­sen myyn­nis­tä Alkos­sa. Täl­löin sen vah­vuus oli­si sään­nel­tyä = mietoa.

  Komsi:“Onko se kau­hean vää­rä ajatus?”

  Ei ole, ja sik­si olen esit­tä­nyt paran­nus­ta nykyi­seen käy­tän­töön .(kts.yllä) Tosin jo nyt polii­si jät­tää nuo­ria sank­tioi­mat­ta lie­vis­sä tapauksissa. 

  Kom­si: (21): “Käyt­tö lisään­tyi­si ja sen muka­na koko yhteis­kun­nan tur­val­li­suus heikkenisi.” 

  Huu­me­ra­tit ovat jo nyt ylit­tä­neet rat­ti­juop­po­kus­kien mää­rän. Omai­suus­ri­kok­sien mää­rät lisään­ty­vät, sil­lä huu­mei­den hank­ki­mi­seen käy­te­tään rikol­li­sia kei­no­ja. Jopa Alkos­ta oste­tun kan­na­bik­sen hank­ki­mi­seen teh­täi­siin rikok­sia. Vakuu­tus­mak­sut nousisivat. 

  Avai­na­loil­la työs­ken­te­le­vien huu­me­tes­taus pitäi­si sisäl­lyt­tää työ­ter­veys­pal­ve­lui­hin. Se taa­sen joh­tai­si tasa-arvo­val­tuu­te­tun kiel­toon , mikä taas joh­tai­si tur­vat­to­muu­den lisään­ty­mi­seen. Lisään­ty­nyt huu­mei­den­käyt­tö joh­tai­si per­he-elä­män vai­keuk­siin ja vai­kut­tai­si las­ten tulevaisuuteen. 

  Lain­käy­tön työ­kuor­ma kas­vai­si , mm. väki­val­ta­ri­kok­set jne. nämä on jo käy­ty läpi ket­jun aikai­sem­mis­sa puheenvuoroissa.

  1. Eemil;“Näin voi­si toi­voa, jos eläi­sim­me ihan­neyh­teis­kun­nas­sa, mut­ta emme elä. Kan­na­bik­sen käyt­tö ei kor­vaa alko­ho­lia , vaan joh­taa monis­sa tapauk­sis­sa seka­käyt­töön. Päih­ty­mi­sen koko­nais­mää­rä tuli­si kasvamaan.”

   Voi­ko Eemil antaa ihan kon­kreet­ti­ses­ti esi­mer­kin val­tios­ta jos­sa alko­ho­li on kiel­let­ty mut­ta kan­na­bis lail­lis­tet­tu? Tus­kin täl­läis­tä val­tio­ta on ole­mas­sa kos­ka muus­sa tapauk­ses­sa se oli­si todel­li­suu­des­sa ihanneyhteiskunta. .

   Onko mis­sään maas­sa mie­to­jen alko­ho­li­juo­mien myyn­nin lail­lis­tet­tu siten että myö­hem­min jois­sain vai­hees­sa lail­lis­tet­tiin myö­hem­min väke­vät alko­ho­li­juo­mat mut­ta lop­pu­tu­los oli­si ollut kui­ten­kin se että kulu­tus ei oli­si siir­ty­nyt pain­opis­tet­tä kuten Eemil väit­tää siis kan­na­bik­sen ver­tai­lu koh­tee­na siten että väke­vien alko­ho­li­juo­mien lail­lis­ta­mi­nen oli­si joh­ta­nut auto­maat­ti­ses­ti sekakäyttöön?

  2. Ja taas nol­la oikein. Kan­na­bis on huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­paa kuin alko­ho­li. Ja mitä huu­me­rat­tei­hin tulee, jos­tain syys­tä sel­vä enem­mis­tö onnet­to­muuk­sis­ta ja vaa­ra­ti­lan­teis­ta on edel­leen ihan perin­teis­ten vii­na­juop­po­jen teko­sia. Aika usein polii­si vain ilman muu­ta syy­tä pysäyt­tää rek­ka­rin perus­teel­la van­han tutun (eli “huu­me­hör­hön”) jol­la ei ole enää mitään mene­tet­tä­vää ja tik­ka­ri näyt­tää jotain muu­ta kuin puh­das­ta, ja toi­saal­ta puhal­lus­rat­siat ovat katoa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä. En hyväk­sy päih­ty­nee­nä ajoa, mut­ta tilas­tot näyt­tä­vät juu­ri sil­tä kuin polii­si halu­aa nii­den näyt­tä­vän. Pol­po tekee jul­keas­ti poli­tiik­kaa ja kiti­see vie­lä lisää rahaa ja val­tuuk­sia men­näk­seen vie­lä pidem­mäl­le. Ja vie­lä tuos­ta väki­val­las­ta: olen näh­nyt aika pal­jon eri päih­tei­den vai­ku­tus­ta eri ihmi­siin ja itsee­ni, ja aivan yli­voi­mai­nen ykkö­nen sil­lä saral­la on alko­ho­li. Jos ravin­to­las­sa on kol­me pöy­tää, yhdes­sä hipit, toi­ses­sa piri­päät ja kol­man­nes­sa vii­na­juo­pot en mis­sään nimes­sä istu sii­hen vii­na­pöy­tään. Pait­si jos nime­no­maan haluan tapella.

   1. Kyl­lä huu­me­hör­höt aiheut­ta­vat pal­jon lii­ken­neon­net­to­muk­sia hol­tit­to­mas­ti kaa­haa­mal­la, mut­ta sil­loin ovat käyt­tä­neet jotan piris­tet­tä. Amfe­ta­mii­ni tai­taa olla pahin.

   2. Ode, en suin­kaan sano­nut ettei­kö hume­his­sa­kin tör­mäil­täi­si, ja sil­loin useim­mi­ten puhu­taan vauh­tiai­neis­ta tai seka­käy­tös­tä. Polii­sin “jo yli puo­let on huu­me­rat­te­ja” on kui­ten­kin tar­koi­tus­ha­kuis­ta son­taa, nume­roi­hin saa­daan dra­ma­tiik­kaa pysäyt­tä­mäl­lä sama kol­li 15 ker­taa vuo­des­sa. Tyy­pil­li­nen alko­juop­po jää kiin­ni tört­töil­les­sään, muu rat­ti kun reklu­ki­ja huu­taa “kato se on Kemp­pai­nen taas kaup­pa­reis­sul­la”. Ja niin joo, ajo­kort­ti­han voi läh­teä jo pel­kän käyt­tö­ri­kok­sen takia. Samal­la logii­kal­la she­rif­fi voi­si kerä­tä Alkon ovel­la ajo­kor­tit pois kaikilta.

 76. Fidel:“selvä enem­mis­tö onnet­to­muuk­sis­ta ja vaa­ra­ti­lan­teis­ta on edel­leen ihan perin­teis­ten vii­na­juop­po­jen tekosia.”

  Kyl­lä tilas­tot ja tut­ki­muk­set ker­to­vat aivan muu­ta. Fide­lin väi­te , että sama huu­me­jant­te­ri pidä­te­tään moneen ker­taan, ei tun­nu todel­ta. Jos oli­si, niin se ker­toi­si sii­tä miten piit­taa­ma­ton huu­mei­den käyt­tä­jä on tois­ten tur­val­li­suu­des­ta ja laeista.

  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/501742/ON_Rautiainen.pdf?sequence=2

  O.S. vii­tan­nee kom­men­til­laan, että vain piris­teet oli­si­vat syy­nä lii­ken­neon­net­to­muuk­siin ? Kyl­lä kan­na­bis aiheut­taa reak­tioi­den hidas­tu­mis­ta ja havain­to­ky­vyn heik­ke­ne­mis­tä. Ne joh­ta­vat hel­pos­ti lii­ken­neon­net­to­muuk­siin. Ao. lin­kin meta-ana­lyy­si todis­taa asian.

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.643315/full

  Oli hyvä, että O.S. kom­men­toi huu­me­rat­tion­gel­maa. Tämä­kään yleis­tä tur­val­li­suut­ta hei­ken­tä­vä kehi­tys ei saa­nut THL:lla häly­tys­kel­lo­ja soi­maan. Lai­tos täs­tä­kin huo­li­mat­ta kehoit­taa kan­na­bik­sen dekriminalisointiin.
  Taus­tal­la on mel­ko var­mas­ti syy­nä Suo­men rikos­lail­le omi­nai­nen rikok­sen teki­jän näkö­kul­ma. Täs­sä vinou­tu­mas­sa rikok­sen teki­jät näh­dään uhri­na ja var­si­nai­nen rikok­ses­ta kär­si­vä osa­puo­li jää vähem­mäl­le huomiolle.

  Täs­sä­kin tapuk­ses­sa suu­rin huo­li on kan­na­bik­sen käyt­tä­jän rikos­mer­kin­nöis­tä, mut­ta muun yhteis­kun­nan koke­ma tur­vat­to­muus jäte­tään vail­le huo­mio­ta. Lii­ken­tees­sä huu­maan­tu­nee­na aja­vat koe­taan yhte­nä suu­rim­pa­na tur­val­li­suusuh­ka­na, samoin omai­suus — ja väkivaltarikokset. 

  Kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­ti ei pois­ta näi­tä uhkia. Kan­sain­vä­li­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa on toden­net­tu kan­sa­lais­ten kas­va­neet pelot kan­na­bik­sen libe­ra­li­soin­nin yhteydessä.

  1. Ei tun­nu todel­ta”? Tun­te­muk­se­si ovat yks pas­kan hai­lee, mut­ta jat­ka vain itse­si vakuut­te­lua. Kek­sit jat­ku­vas­ti omia “fak­to­ja” tuke­maan mie­li­pi­tei­tä­si, etkä pys­ty näke­mään nii­den ja todel­li­suu­den eroa. Lää­ke­tie­tees­sä tuol­le vai­val­le on ihan oma nimikin.

  2. Minua kiin­nos­tai­si Eemi­lil­tä vaih­toeh­toi­nen mal­li dekri­mi­na­li­soin­nil­le! Kun Eemil vas­tus­taa dekri­mi­na­li­soin­tia niin kui­ten­kin se on vähem­män epäin­hi­mil­li­nen mal­li ver­rat­tu­na sii­hen ettei käyt­tä­jää ran­gais­te­ta vaan välittäjää . 

   Tämä joh­tuu sii­tä että kun käyt­tä­jä ilmian­taa välit­tä­jän niin käyt­tä­jä ei jou­du oikeu­teen kos­ka käyt­tö ei oli­si kielletty. 

   Eemi­li­tä olen kuul­lut vain sel­lai­sia vaih­toeh­to­ja kuin mitä Yhdys­val­lois­sa republi­kaa­nit ehdot­ta­vat kou­lu ammus­ke­lui­hin eli anne­taan opet­ta­jil­le omat aseet.

 77. Los sin nombre:“Suomessa on enem­män huumekuolemia”

  Täyt­tä tuu­baa, tilas­tot todis­ta­vat aivan muu­ta, alla vain yksi esimerkki: 

  https://www.emcdda.europa.eu/stats07/drdtab01a

  Poi­mi­mal­la siel­tä tääl­tä muu­ta­mia mai­den väli­siä ver­tai­lu­ja saa­daan luo­tua halu­tun­lai­nen kuva. Luo­tet­ta­va argu­men­toin­ti vaa­tii koko datan huo­mioi­mis­ta. Kuo­lin­syy­ti­las­tot enti­sis­tä itä­blo­kin mais­ta ovat epä­luo­tet­ta­via mones­ta­kin syystä.

  1. Los sin nombre:“Suomessa on enem­män huumekuolemia”

   Täyt­tä tuu­baa, tilas­tot todis­ta­vat aivan muu­ta, alla vain yksi esimerkki: 

   https://www.emcdda.europa.eu/stats07/drdtab01a

   Kat­so edes itse nii­tä link­ke­jä, mitä lai­tat. Tuo data, min­kä lai­toit on muu­ta­maa vuot­ta esi­merk­kiä van­hem­paa, mut­ta lin­jas­saan. Näyt­tää esim. Suo­mel­le rei­lut kol­me ker­taa suu­rem­paa huu­me­kuol­lei­suut­ta, mitä Hollannille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.