Kannabismonopoli pois ammattirikollisilta

Vih­reät kan­nat­ta­vat näkö­jään äänin 183–181 kan­na­bik­sen vapaut­ta­mis­ta niin kuin se on vapau­tet­tu esi­mer­kik­si Hol­lan­nis­sa ja Por­tu­ga­lis­sa ja nyt myös monis­sa Yhdys­val­tain osa­val­tiois­sa. Asial­li­ses­ti olen esi­tyk­ses­tä samaa miel­tä, mut­ta pel­kään, että se on poliit­ti­ses­ti epä­vii­sas – tai sit­ten olen vain poliit­ti­nen pelkuri

Minä, huumeministeri

Olin huu­me­asiois­ta vas­taa­va minis­te­ri vuo­si­na 2000–2002. Sii­tä ajas­ta minul­la on huo­no oma­tun­to, kos­ka en onnis­tu­nut muut­ta­maan maan huu­me­po­li­tiik­kaa taval­la kiel­to­po­li­tii­kas­ta hait­to­jen vähen­tä­mi­sen  suun­taan, vaik­ka tie­sin sen jär­ke­väk­si. En onnis­tu­nut, kos­ka jänis­tin tai kos­ka en halun­nut uhra­ta puo­lu­ee­ni menes­tys­tä tähän kiis­ta­na­lai­seen ja tun­tei­ta herät­tä­vään asiaan.

Jotain sain aikaan. Toin maa­han kor­vaus­hoi­don. Aina sil­loin täl­löin joku mies tulee kadul­la kiit­tä­mään  minua hen­ken­sä pelas­ta­mi­ses­ta. He ovat enti­siä heroi­nis­te­ja, jot­ka pelas­tui­vat elä­mäl­le kor­vaus­hoi­don ansios­ta. Kun aloi­tin huu­me­mi­nis­te­ri­nä, Suo­mes­sa kuo­li huu­mei­siin noin 200 ihmis­tä vuo­des­sa ja kun lope­tin, kuol­lei­ta oli vuo­des­sa noin 30.

Iso asia, joten en uskal­ta­nut ryh­tyä muut­ta­maan, oli huu­me­po­li­tii­kan iso kuva, joka hyö­dyt­ti rikol­li­sia ja tuot­ti pal­jon hait­to­ja. Huu­mei­den käyt­tä­jien mää­rät oli­vat Suo­mes­sa tuol­loin mata­lia, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta huu­mei­den hai­tat oli­vat ver­rok­ki­mai­hin näh­den isoja.

Eri­tyi­sen höl­möä on käy­tön kri­mi­na­li­soin­ti, joka hyö­dyt­tää vain huu­me­ri­kol­li­sia. Tekee­hän se osta­jas­ta ja myy­jäs­tä kans­sa­ri­kol­li­sia ja estää osta­jaa ilmian­ta­mas­ta myy­jää sekä estää huu­me­riip­pu­vai­sia hank­kiu­tu­maan hoitoon.

Jos­kus 1990-luvul­la olin jol­lain valio­kun­ta­mat­kal­la jou­tu­nut puhei­siin Espan­jan huu­me­po­lii­sin kor­kean edus­ta­jan kans­sa. Hän sanoi, että he kat­so­vat pie­ni­muo­tois­ta kan­na­bis­kaup­paa ja sen koti­vil­je­lyä läpi sor­mien, kos­ka eivät halua antaa kan­na­bis­ta rikol­lis­ten ja heroii­ni­kaup­piai­den mono­po­lik­si. Tämä ava­si sil­mä­ni ja aloin aja­tel­la huu­me­po­li­tiik­kaa aivan toi­sin silmin.

The Economist: ottakaa huumeet pois rikollisilta valtion monopoliksi

The Eco­no­mist – leh­ti, jota ei oikein voi pitää minään viher­hip­pien äänen­kan­nat­ta­ja­na ­– kir­joit­taa aika-ajoin artik­ke­lin sii­tä, että rajoit­ta­va huu­me­po­li­tiik­ka ei voi onnis­tua. Se tuot­taa huu­me­kaup­piail­le niin suu­ret voi­tot, että mikään mah­ti maa­il­mas­sa ei huu­me­kaup­paa lope­ta. Mek­si­kon toi­vo­ton ja hyvin veri­nen huu­me­so­ta on hyvä esi­merk­ki täs­tä. Sik­si huu­me­kaup­pa pitäi­si antaa val­tioi­den mono­po­lik­si ja verot­taa sitä voi­mak­kaas­ti. Leh­den sano­ma on, että jos näin teh­täi­siin, rikol­lis­jär­jes­tö­jen tulot romah­tai­si­vat, val­tioi­den tulot kas­vai­si­vat ja huu­mei­den käyt­tö ei lisääntyisi.

Väi­nö Lin­na kir­joit­ti Poh­jan­täh­des­sä, että kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä kiel­to­lais­ta Pen­tin­kul­mal­la kaik­ki äänes­ti­vät kiel­to­lain kumoa­mi­sen puo­les­ta pait­si yksi. Se yksi oli kylän viinatrokari.

Suo­men luon­nos­sa kas­vaa yksi kor­kea­ta­soi­nen huu­me­kas­vi, joka on kenen tahan­sa saa­ta­vil­la. Sii­tä ei ole tul­lut sanot­ta­vaa ongel­maa juu­ri sik­si, että se on kenen tahan­sa saa­ta­vil­la eikä se sik­si voi tuot­taa suu­ria tulo­ja huumekauppiaille.

Rajoit­ta­va huu­me­po­li­tiik­ka nos­taa huu­mei­den hin­to­ja, mut­ta tämä ei vähen­nä huu­mei­den käyt­töä vaan nos­taa sitä, kos­ka huu­me­kau­pan jät­ti­mäi­set voi­tot kan­nus­ta­vat markkinointiin.

Kannabis Alkoon

En osaa sanoa muis­ta huu­meis­ta – minus­ta oli­si aika ongel­mal­lis­ta  myy­dä heroii­nia val­tion huu­me­kau­pas­sa –mut­ta vah­vat argu­men­tit puhu­vat sen puo­les­ta, että kan­na­bis­ta pitäi­si myy­dä Suo­mes­sa Alkossa.

Nykyi­sel­tä kan­na­bik­sen täys­kiel­lol­ta menee poh­ja pois, kun maa toi­sen­sa perään lail­lis­taa kan­na­bik­sen. Nuo­ret vaih­ta­vat mie­li­pi­tei­tä ja koke­muk­sia yli maan rajo­jen. Sik­si nykyi­nen kan­na­bis­po­li­tiik­ka on tuhoon tuomittu.

Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa näen kol­me ongelmaa

 • Kan­na­bis­kaup­pa on nyt rikol­lis­ten mono­po­li ja sitä myy­dään huu­me­ta­va­ra­ta­lois­sa, jois­sa on tar­jol­la myös kovia huu­mei­ta. Kan­na­bis toi­mii huu­me­kau­pan sisään­heit­to­tuot­tee­na, mut­ta kaup­pi­aan lopul­li­nen tar­koi­tus on tutus­tut­taa osta­ja mui­hin, riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­viin tuotteisiin.
 • Kan­na­bis on vaa­ral­lis­ta alai­käi­sil­le. Huu­me­kaup­pi­aat eivät kun­nioi­ta mitään ikä­ra­jo­ja. Alkos­ta sitä ei myy­täi­si alai­käi­sil­le. Toki sitä valui­si myös alai­käi­sil­le niin kuin valuu olut­ta­kin, mut­ta vähem­män kuin nyt.
 • Rikol­li­sil­le annet­tu kan­na­bis­mo­no­po­li tar­koit­taa tar­peet­to­man hyviä tulo­ja ammat­ti­ri­kol­li­sil­le. Se on paha asia jo sinänsä.

Kun Hol­lan­ti vapaut­ti kan­na­bik­sen, maas­sa oli paha heroii­nion­gel­ma, mut­ta ei ole enää, kos­ka yhteys heroii­ni­kau­pan ja kan­na­bis­kau­pan välil­lä kat­ke­si. Heroii­nis­ta on tul­lut luuse­rien huume.

Minul­la ei ole var­si­nai­sia koke­muk­sia kan­na­bik­sen käy­tös­tä, mut­ta tun­nen asi­aa tilas­to­jen valossa.

Tilas­to­jen valos­sa kan­na­bis on huo­mat­ta­vas­ti har­mit­to­mam­pi tuo­te kuin alko­ho­li tai niko­tii­ni. Kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri­kaan) riip­pu­vuut­ta toi­sin kuin alko­ho­li ja nikotiini.

Suo­mes­sa on erit­täin laa­jal­le levin­nyt huu­me­kaup­pa – Ruot­sis­ta han­ki­tun nuus­kan levit­tä­mi­nen lait­to­mas­ti. Sii­hen ei puu­tu­ta, vaik­ka niko­tii­ni on todel­la vah­vaa riip­pu­vuut­ta aiheut­ta­va huu­me, kos­ka niko­tii­nia ei pide­tä huu­mee­na, vaik­ka se sitä sel­väs­ti­kin on.

Minul­la on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus sii­tä, mitä minis­te­ri­ko­kous­ten lou­nail­la puhu­taan, mut­ta ker­ron sil­ti, että EU:n ter­veys­mi­nis­te­rien huu­me­ky­sy­myk­siä käsi­tel­lees­sä kokouk­ses­sa erään suu­ren vii­ni­maan hyvin arvos­tet­tu edus­ta­ja sanoi: ”Se, että sal­lim­me niin vaa­ral­li­sen aiheen kuin alko­ho­li ja kiel­läm­me niin vaa­rat­to­man aineen kuin kan­na­bis, joh­tuu tie­tys­ti maatalouspolitiikasta.

Kan­na­bis on kai­kil­la mit­ta­reil­la har­mit­to­mam­pi huu­me kuin alko­ho­li, mut­ta se ei ole har­mi­ton. Eri­tyi­ses­ti lap­set pitäi­si var­jel­la sil­tä. Näin ei nyt tapah­du, kos­ka kan­na­bis­kaup­pa on säätelemätöntä.

 

 

 

 

 

67 vastausta artikkeliin “Kannabismonopoli pois ammattirikollisilta”

 1. Aina sil­lo täl­löin tulee luet­tua ruo­hon ainut­laa­tui­sis­ta omi­nai­suuk­sis­ta lääk­kee­nä. Big phar­ma jäi­si vain ilman voit­to­ja. Resep­te­jä kir­joit­ta­vat lää­kä­rit ovat ajo­jah­din kohteena.

 2. Type­räs­ti muo­toil­tu ehdo­tus, joka ker­too asi­aa aja­nei­den poliit­ti­ses­ta osaa­mat­to­muu­des­ta ja halus­ta uhra­ta omal­le asial­leen koko puo­lue. Vas­taa­vaa itse­tu­hoi­suut­ta on ollut lähin­nä Perus­suo­ma­lai­sis­sa ja Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitossa.

  Kyl­lä. huu­me­po­li­tii­kal­le pitäi­si teh­dä jotain muu­ta kuin lisä­tä vain polii­se­ja. Käy­tän­nös­sä käyt­tö­rik­ko­muk­sia tut­ki­taan nykyi­sin­kin vain jonin muun rötös­te­lyn osa­na. Rikos­re­kis­te­rin mer­kin­tä säi­lyy lii­an pit­kään. Höl­möi­lys­tä­kin seu­raa vähän liikaa.

  Ei. Huu­me­hör­hö naa­pu­ri­na on enem­män kuin rie­sa, toki polii­sia se ei kiin­nos­ta. Kun rap­pu­käy­tä­vään ei todel­la­kaan tar­vi­ta huu­me­koi­raa koti­kas­va­tuk­sen huo­maa­mi­sek­si, se on vain kau­he­aa. Kän­ni­ää­liöi­tä on tar­peek­si ja kovem­pen ainei­den käyt­tä­jiä liik­kaa. Subu­tek­sia pii­ki­te­tään suo­raan rän­niin, joten se ei ole mikään korvaushoitolääke.

  Pil­vi­jen­gi nyt teki val­tauk­sen. Kaik­ki peliin. Sii­tä mak­se­taan jat­kos­sa kova hin­ta. Mitään jär­ki­pe­räis­tä muu­to­tos­ta tämä ei edis­tä, lähin­nä estää. Mikään muu asia ei enää ole Vih­rei­den agen­daa. Kii­tos. Eteen­kin Vasem­mis­to­liit­to kiit­tää ja kumartaa.

  Fik­suin­ta oli­si ollut aloit­taa jote­kin muu­ten, ehkä osit­tai­sel­la dekri­mi­na­li­soin­nil­la, siis vähäi­sen käyt­tö­ran­gais­tuk­sen jät­tä­mi­sel­lä tut­ki­mat­ta, jos muu­ta ei ole — usein on — ja rikos­re­kis­te­ri­mer­kin­nän lyhen­tä­mis­tä. Tämän oli­si voi­nut yhdis­tää pakol­li­seen sano­tan­ko vie­roi­tusoh­jauk­seen, niin ehkä. Mikään ei tie­ten­kään rii­tä aktivisteille.

  Vih­rei­den suu­rin type­ryys oli lak­kaut­taa Vih­reä Lan­ka. Syyt oli­vat osin ymmär­ret­tä­viä, mut­ta sen seu­rauk­se­na kyky käy­dä ja osal­li­tua yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun on lamaan­tu­nut. Tämä­kin höl­möi­ly on sii­tä osoitus.

  Koke­muk­set muu­ten pil­ven lail­lis­ta­mi­ses­ta ovat ris­ti­rii­tai­set. Hyö­tyä on, jos tilan­ne on täy­sin riis­täy­ty­nyt viran­omais­ten käsistä.

  1. Uru­guays­sa myy­dään kan­na­bis­ta jo täl­lä het­kel­lä val­tion omis­ta­mis­sa tai lisens­sin saa­neis­sa kau­pois­sa. Näi­tä kaup­po­ja sää­del­lään Uru­guays­sa erit­täin tiu­kas­ti. Ulko­maa­lai­set voi­vat ostaa maa­han tul­les­sa kan­na­bis todis­tuk­sen joka on mak­sul­li­nen. Sen saa Uru­guays­sa rajan­yli­tys­pai­kois­sa ja on ker­ta­käyt­töi­nen . Myös Yhdys­val­lois­sa kan­na­bik­sen osto on osa­val­tio sidon­nai­nen. Täy­tyy olla osa­val­tion vaki­tui­nen asu­kas jos halu­aa ostaa kan­na­bis­ta esi­mer­kik­si Colo­ra­dos­sa. Kan­na­bis kau­pas­sa joka on osa­val­tion lisens­sin alai­suu­des­sa toi­mi­vis­sa kau­pois­sa on näy­tet­tä­vä osa­val­tion myön­tä­mä hen­ki­lö­kort­ti. Yleen­sä se on ajokortti.

 3. Osmo hyvä kir­joi­tus, muu­ta­ma kommentti.
  Kadul­la hin­noit­te­lu pärs­tä­ker­toi­men mukaan, ei yhte­näis­tä hinnoittelua.
  Can­na­bis huo­no­laa­tuis­ta, ei laatuvaatimuksia.
  Kri­mi­naa­lit ohjaa­vat kaup­paa, sala­kul­jet­ta­vat ja myyvät.
  Käyt­tä­jät etsi­vät ainet­ta eri lähteistä.
  Uudet käyt­tä­jät jou­tu­vat teke­mi­siin rikol­lis­ten kans­sa ja saa­vat vaikutteita.
  Rahat valu­vat rikollisille.
  Edel­li­set hai­tat pys­ty­tään voit­ta­maan ehdot­ta­mal­la­si can­na­bis Alkoon vaatimuksella.
  Hyö­ty­jä oli­si monia muitakin.

 4. Aiko­vat­ko Vih­reät aloit­taa huo­men­na val­mis­te­lut kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­sek­si Suo­mes­sa? Nyt kun Vih­reät on hal­li­tuk­ses­sa oli­si mah­dol­lis­ta ajaa asiaa.

  Vai unoh­de­taan­ko koko asia kunn­nes tulee seu­raa­vat vaa­lit ja sit­ten yri­te­tään kosis­kel­la nuo­ria äänes­tä­jiä ker­to­mal­la kuin­ka kan­na­bis­myön­tei­siä Vih­reät ovat vaik­ka todel­li­suu­des­sa hal­li­tuk­ses­sa ei teh­ty asian eteen yhtään mitään?

  Vali­tet­ta­van usein puo­lueil­la puheet ja teot eivät koh­taa. Toi­vot­ta­vas­ti Vih­reät yllät­tä­vät minut.

  1. Nel­jä suu­rin­ta edus­kun­ta­puo­luet­ta ilmoit­ti juu­ri, että eivät aio kan­nat­taa kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. Joten voi olla vih­reil­le hiu­kan vaikeaa/täysin tur­haa ajan­haas­kaus­ta “ajaa asi­aa” sen enempää.

 5. Lain­sää­dän­tö antai­si kyl­lä polii­sil­le mah­dol­li­suu­den jär­jen käyt­töön nyt­kin, mut­ta pol­po nime­no­maan pyr­kii kyl­vä­mään mah­dol­li­sim­man suur­ta tuhoa mah­dol­li­sim­man sur­keil­la teko­syil­lä. Siis ihan sel­ke­ää käyt­tä­jien jah­taa­mis­ta, mer­kin­nät rekis­te­riin ja mie­lel­lään ajo­kort­ti pois vaik­ka käyt­tö ei liit­tyi­si autoi­luun miten­kään. Hit­si kun oli­si jär­ke­vä sisä­mi­nis­te­ri suit­si­mas­sa Pohaa..

  1. Eikös ase­tus­tek­sis­sä ollut Edus­kun­nan tah­don ilmause­na, ettei käy­tös­tä tai vähäis­ten mää­rien hal­lus­sa­pi­dos­ta oli­si tar­peen ran­gais­ta? P**kalakit tul­kit­se­vat lain­sää­dän­töä kui­ten­kin ilmei­ses­ti niin, että jos rat­sias­sa (epä­luo­tet­ta­va) pika­tes­ti näyt­tää vähän punais­ta tai jos kons­taa­pe­li on ikään­kuin vähän hais­ta­vi­naan kan­na­bik­sen käryä, niin sit­ten men­nään vaik­ka kes­kel­lä yötä kotiin oven­kar­mit kau­las­sa ja ryn­näk­kö­va­rus­tus pääl­lä teke­mään kotietsintää.

 6. Jos kan­na­bis lail­lis­tet­tai­siin, miten voi­si hel­pos­ti puut­tua pas­sii­vi­sen käy­tön ongel­miin? Jos vaik­ka ala­ker­ran naa­pu­ri polt­tai­si kan­na­bis­ta ja haju leviäi­si omaan asun­too­ni, mitä voin teh­dä? Jos puis­tos­sa, kadul­la tai mis­sä vain jul­ki­sel­la pai­kal­la levi­ää kan­na­bik­sen käryt, jou­tu­vat­ko ihmi­set vain sie­tä­mään sitä?

  Muu­ten lail­lis­ta­mi­nen luul­ta­vas­ti oli­si hyvää päihdepolitiikkaa.

  1. Jos lail­lis­ta­mi­nen ei lisää käyt­töä, niin ei se lie­nee tätä­kään ongel­maa pahenna?

  2. Var­maan sii­hen voi puut­tua samoin kuin tupakointiinkin.

 7. jos joku halu­aa täm­möis­tä saa­da niin aivan sama, minä en halua joten teh­kää nyt taas uusi type­rä päätös.

 8. Blo­gis­til­le poik­keuk­sel­li­ses­ti vähän yksioi­koi­ses­ti aja­tel­tu. Ikään kuin lai­ton paha kan­na­bis vaan kor­vau­tui­si hyväl­lä val­tion kan­na­bik­sel­la ja muu­ta ei tapahtuisi.

  Jos ajat­te­len omal­ta koh­dal­ta, niin var­maan­kin tuo­tet­ta kokei­li­sin jos se Alkos­sa oli­si myyn­nis­sä. En usko, että se kor­vai­si alko­ho­lin­käyt­töä­ni vaan tuli­si sen pääl­le. Nyky­ti­lan­tees­sa en ole mafial­le raho­ja­ni kan­ta­mas­sa, sem­min­kin kun huu­mei­den käyt­tö on irtisanomisperuste.

  Eikö täl­lä samal­la logii­kal­la myös nuus­kan vero­tu­lot pitäi­si siir­tää Ruot­sis­ta Suomeen?

  1. Eikö täl­lä samal­la logii­kal­la myös nuus­kan vero­tu­lot pitäi­si siir­tää Ruot­sis­ta Suomeen?

   Tot­ta­kai. EU-lain­sää­dän­tö vain estää sen. Ruot­si yksin sai eri­va­pau­den nuus­kan osalta.

   1. Ruot­si onnis­tui neu­vot­te­le­maan EU jäse­nyy­den aika­na nuus­kal­le eri­va­pau­den. Ruot­sin ja Suo­men nuus­ka kont­rol­li ei sinän­sä toi­mi käy­tän­nös­sä kos­ka sitä ei val­vo­ta rajoil­la tai lai­voil­la kos­ka EU:ssa on vapaa tava­roi­den liik­ku­vuus (poik­keuk­sia on muun muas­sa tulia­sei­den ja räjäh­tei­den koh­dal­la). Suo­mi onnis­tui kyl­lä neu­vot­te­le­maan tuol­loin maa­ta­lous­tuen Poh­joi­sel­le ja Ete­läi­sel­le Suo­mel­le erik­seen. Kum­pi oli parem­pi vaih­toeh­to niin sen voi kyl­lä arvioi­da jäl­ki­kä­teen . Suo­men oli­si kan­nat­ta­nut neu­vo­tel­la nuus­kal­le eri­va­pau­den kuten teki Ruotsi

   2. Mones­sa muus­sa EU-maas­sa nuus­kaa on kui­ten­kin ilmei­ses­ti myyn­nis­sä vaik­ka­pa puru­tu­pa­kan nimel­lä — tai aina­kin vah­vo­ja niko­tii­ni­pus­se­ja, jos ei muuta.

    Suo­mes­sa mikään täl­lai­nen ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta, kos­ka tavoi­te ei ole pel­käs­tään teh­dä maas­ta savu­ton­ta vaan täy­sin niko­tii­ni­ton — ei siis väliä vaik­ka savut­to­mil­la niko­tii­ni­tuot­teil­la voi­tai­siin saa­vut­taa sel­kei­tä kan­san­ter­vey­del­li­siä hyö­ty­jä — ehdo­ton ter­veys­ta­le­ba­ni­deo­lo­gia on täs­sä­kin ainoa mah­dol­li­nen lähestymistapa.

 9. Kii­tos Osmo täs­tä. Pal­jon uut­ta, enti­siä ole­tuk­dia­ni vah­vis­ta­via tie­to­ja minul­le. Huum­ret­vo­vat tabu, niis­tä kes­kus­te­ku on ollut pit­käl­ti ollut mah­do­ton­ta. Niil­le sano­taan yhteis­kun­nas­sa ehdo­ton EI. Eikä asi­aa halu­ta käsi­tel­lä sen enem­pää. Näin myös kou­luis­sa, jos­sa olen itse teh­nyt töi­tä ter­veys­tie­don opet­ta­ja­na yli 20 vuotta.

 10. Menee­kö nark­ka­ri töi­hin ja lopet­taa varas­ta­mi­sen ja ryös­tä­mi­sen, jot­ta voi ostaa lail­lis­ta kannabista?

  Sii­nä on se olen­nai­nen kan­sa­lai­sia huo­les­tut­ta­va asia.

  Toi­nen on pas­sii­vi­nen kan­na­bik­sen savun aiheut­ta­ma hait­ta. Jos minun työ­paik­ka­ni jär­jes­tä­mäs­sä huu­me­tes­tis­sä käräh­täi­sin sii­tä, että naa­pu­ri­ni pös­syt­te­lee, niin miten voin todis­taa sen?

  Kol­mas on keuh­ko­sai­rauk­sien ehkäi­sy. Tar­jon­nan lisää­mi­nen kas­vat­taa kulu­tus­ta, kuten min­kä tahan­sa hyö­dyk­keen koh­dal­la. Miten voi olla, että Suo­mi halu­taan savut­to­mak­si, mut­ta sit­ten kan­na­bik­sen tai­ka­sau­va pitäi­si saa­da vetää mis­sä vaan? Seu­raa­vak­si vih­reät ehdot­ta­vat savut­to­muu­den kumoamista?

  Nel­jäs on ilmas­ton­muu­tos. Kan­na­bik­sen tuot­ta­mi­nen on lähes yhtä paha ilmas­tol­le kuin nau­dan­li­han tuotanto.

  Ei mitään uut­ta kak­si­nais­mo­ra­lis­ti­sel­ta muka-vih­reäl­tä puolueelta.

  1. Aina­kin nark­ka­rin tar­vit­see varas­taa ja ryös­tää vähem­män, sil­lä ole­tet­ta­vas­ti kovas­ti­kin vero­tet­tu kan­na­bis on hal­vem­paa kuin rikol­li­nen kan­na­bis. Bonuk­se­na aloit­te­le­va nark­ka­ri ei luul­ta­vas­ti kos­kaan nark­ka­rik­si pää­dy­kään, kun kan­na­bis­ta saa­dak­seen ei tar­vit­se hakeu­tua ala­maa­il­man huu­me­ta­va­ra­ta­loon, vaan ihan nor­maa­li kaup­pa­kes­kuk­sen alko riit­tää. Vai kuin­ka pal­jon ryös­te­lyä ja varas­ta­mis­ta on aiheu­tu­nut sii­tä, kun a‑oluen myyn­ti sal­lit­tiin ruokakaupoissa?

   Eikä kukaan ole vaa­ti­nut kan­na­bik­sen polt­ta­mi­sen sal­li­mis­ta “mis­sä vain”; käy­tän­nös­sä kan­na­bis rin­nas­tet­tai­siin lain­sää­dän­nös­sä täy­sin tupak­kaan, jol­loin kaik­ki samat savut­to­muut­ta vaa­ti­vat mää­räyk­set kos­ki­si­vat myös sitä.

   Mitä taas tulee kan­na­bik­sen hii­li­ja­lan­jäl­keen, niin joo, salaa kaa­pis­sa kei­no­va­lol­la kas­va­tet­tu kan­na­bis ei ole kau­hean ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen tuo­te, ver­tau­tuu asun­to­sau­naan. Lail­li­ses­ti luon­non­va­lol­la kas­vi­huo­nees­sa tuo­tet­tu kan­na­bis ei ole sen ener­giain­ten­sii­vi­sem­pää kuin tomaat­ti­kaan, ja kulu­tus on pie­nem­pää. Ja siis ilman muu­ta kan­na­bik­sen kas­va­tus tulee saa­da pääs­tö­kaup­pa­me­ka­nis­min pii­riin, ihan samal­la taval­la kuin lihan­tuo­tan­to­ki täytyisi.

   1. Kan­na­bik­sen käyt­tä­jät eivät ole nar­ko­maa­ne­ja, sil­lä kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri) riip­pu­vuut­ta. He eivät siis tee ryös­tö­jä sadak­seen päi­vän annok­sen­sa niin kuin huu­me­riip­pu­vai­set tekevät.

   2. Jos kan­na­bis­ta vil­jel­lään kei­no­va­lol­la salaa kaa­pis­sa, se ON pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä, kos­ka säh­kö on.

   3. Päin­vas­toin, muun muas­sa Kana­das­sa lail­li­nen on pal­jon kalliimpaa.

    Suo­mes­sa­kin lail­li­nen alko­ho­li on kal­liim­paa kuin laiton.

   4. Käy­tän­nös­sä tuli­si samas­sa yhtey­des­sä kor­ja­ta nykyi­sen tupak­ka­lain mer­kit­tä­vä puu­te ja kiel­tää par­ve­ke­tu­pa­koin­ti. Sii­nä oli­si­kin sit­ten polt­ta­jal­la valin­nan paik­ka, kan­nat­taa­ko kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta, ja samal­la par­vek­keel­la polt­te­lun lopettamista.

  2. Lail­lis­ta­mi­nen ei miten­kään radi­kaa­lis­ti lisää koko­nais­käyt­töä. Saa­ta­vuus on jo nyt erit­täin hyvä. Tämä kom­ment­ti­na myös ilmas­to­nä­kö­kul­maan ja keuh­ko­sai­rauk­siin. Lisäk­si polt­ta­mi­nen ei suin­kaan ole ainoa kan­na­bik­sen käyttötapa.

   Menee­kö nark­ka­ri töi­hin ja lopet­taa varas­ta­mi­sen ja ryös­tä­mi­sen, jot­ta voi ostaa lail­lis­ta kannabista?”

   Voi olla, että tuo kysy­mys liit­tyy joten­kin kau­kai­ses­ti asi­aan, joten kom­men­toi­daan joten­kin: oikeas­ti iso kuva on se, että kan­na­bik­sen­käyt­tä­jis­tä “ryös­te­le­viä nark­ka­rei­ta” on vas­taa­va tai ken­ties pie­nem­pi osuus kuin kuin kai­kis­ta alko­ho­lia käyt­tä­neis­tä on “ryös­te­le­viä rap­pio­al­ko­ho­lis­te­ja”. Kum­man­kaan päih­teen osal­ta aina­kaan kiel­to­la­ki ei miten­kään rat­kai­se ongelmaa.

  3. Toi­nen on pas­sii­vi­nen kan­na­bik­sen savun aiheut­ta­ma hait­ta. Jos minun työ­paik­ka­ni jär­jes­tä­mäs­sä huu­me­tes­tis­sä käräh­täi­sin sii­tä, että naa­pu­ri­ni pös­syt­te­lee, niin miten voin todis­taa sen?”

   Se lie­nee ongel­ma täl­lä het­kel­lä eikä ehdo­te­tun muu­tok­sen jäl­keen. Jat­kos­sa sit­ten oli­si sama kuin käräh­täi­si työ­pai­kan alko­ho­li­tes­tis­sä eli ainei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na ei saa teh­dä töitä.

   btw itse en aina­kaan pös­syt­te­li­si, mut­ta kek­se­jä saat­tai­sin jos­kus syö­dä. Nyt ren­tou­dun juo­mal­la kal­jaa… se on kyl­lä todel­la huo­no idea ja ehkä sii­hen kek­sit auttaisi.

  4. Nel­jäs on ilmas­ton­muu­tos. Kan­na­bik­sen tuot­ta­mi­nen on lähes yhtä paha ilmas­tol­le kuin nau­dan­li­han tuotanto.”

   Kiel­to­la­ki on pakot­ta­nut kas­va­tuk­sen pii­loon kei­no­va­lo­jen alle.

 11. Hyvä, mut­ta pari juttua:

  Niko­tii­nin ter­veys­hai­tat sinän­sä, riip­pu­vuut­ta lukuun otta­mat­ta, ovat ilmei­ses­ti pie­niä. Esi­mer­kik­si lää­ke­tut­ki­muk­sis­sa niko­tii­ni­kor­vaus­hoi­to­tuot­teis­ta, tai ruot­sa­lais­ten viran­omais­ten perus­teel­li­sis­sa nuus­ka­tut­ki­muk­sis­sa, ei ole löy­ty­nyt juu­ri mitään. Ongel­ma on tapa jol­la niko­tii­ni toi­mi­te­taan eli­mis­töön eli polt­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti savuk­kei­den, joka taas on erit­täin haitallinen.

  Samoin kan­na­bik­sen koh­dal­la isoim­mat ter­veys­hai­tat syn­ty­ne­vät polt­ta­mi­ses­ta. Aivan hen­gen­vaa­ral­li­nen idea oli
  höy­rys­tää kan­na­bi­söl­jyä, mis­tä seu­ra­si laa­jo­ja keuh­ko­vau­rioi­ta. Sään­te­lyl­lä voi­tai­siin puut­tua näi­hin ongelmiin.

  1. Niko­tii­ni­han on jopa hyödyllistä:

   Nico­ti­ne, the Won­der Drug?

   If dozens of human and ani­mal stu­dies publis­hed over the past six years are bor­ne out by lar­ge cli­nical trials, nico­ti­ne — freed at last of its noxious host, tobacco, and deli­ve­red ins­tead by chewing gum or trans­der­mal patch — may pro­ve to be a weird­ly, impro­bably effec­ti­ve drug for relie­ving or pre­ven­ting a varie­ty of neu­ro­lo­gical disor­ders, inclu­ding Parkinson’s disea­se, mild cog­ni­ti­ve impair­ment (MCI), Tourette’s and schizoph­re­nia. It might even impro­ve atten­tion and focus enough to qua­li­fy as a cog­ni­ti­ve enhancer. And, oh yeah, it’s long been associa­ted with weight loss, with few known safe­ty risks.

 12. Hyvä kir­joi­tus, mut­ta kysyi­sin väit­tees­tä “Tilas­to­jen valos­sa kan­na­bis on huo­mat­ta­vas­ti har­mit­to­mam­pi tuo­te kuin alko­ho­li tai niko­tii­ni.” Olen tör­män­nyt sii­hen aiem­min­kin, ja sil­le on var­mas­ti jokin poh­ja, mut­ta olen päh­käil­lyt, että miten vah­val­la poh­jal­la väi­te on. 

  Jot­ta kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin hait­to­ja voi­tai­siin ver­ra­ta, pitäi­si olla ymmär­tääk­se­ni käsi­tys käyt­tä­jien mää­räs­tä, käy­te­tys­tä huu­mausai­ne­mää­räs­tä ja käyt­tö­ti­hey­des­tä, jot­ta voi­tai­siin saa­da totuu­den­mu­kai­nen käsi­tys hait­to­jen ilmaan­tu­vuu­des­ta. Kuin­ka luo­tet­ta­vaa data on? Tupa­kan ja alko­ho­lin tilas­toin­nis­sa on pal­jon vähem­män vir­he­läh­tei­tä. Toi­sek­si epä­var­muut­ta aiheut­taa käsit­tääk­se­ni sto­kas­ti­set hai­tat, joi­den huo­maa­mi­nen voi olla han­ka­laa, joh­tuen mah­dol­li­ses­ta pit­käs­tä vii­vees­tä, ja sii­tä, ettei ole­tet­ta­vas­ti käy­tös­tä rapor­toi­da spon­taa­nis­ti tai täy­sin luo­tet­ta­vas­ti sai­ras­tu­mi­sen yhtey­des­sä (pelä­tään seu­rauk­sia jos tun­nus­taa). Miten nämä on huo­mioi­tu kun arvoi­daan kan­na­bik­sen vaarallisuutta?

  1. mjoki:“Jotta kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin hait­to­ja voi­tai­siin ver­ra­ta, pitäi­si olla ymmär­tääk­se­ni käsi­tys käyt­tä­jien mää­räs­tä, käy­te­tys­tä huu­mausai­ne­mää­räs­tä ja käyt­tö­ti­hey­des­tä, jot­ta voi­tai­siin saa­da totuu­den­mu­kai­nen käsi­tys hait­to­jen ilmaantuvuudesta”

   Tasan noin. kan­na­biswan­na­bet tois­ta­vat tuo­ta lap­sel­lis­ta väi­tet­tä, johon ei ole ole­mas­sa min­kään val­ta­kun­nan tie­teel­lis­tä pohjaa.

   Kana­daa käy­te­tään mal­lie­si­merk­ki­nä hyväs­tä kan­na­bis­po­li­tii­kas­ta . Siel­lä huu­meen vapaut­ta­mi­nen on luo­nut kah­det rin­nak­kai­set mark­ki­nat , lail­li­set ja lait­to­mat. Lait­to­mien val­mis­ta­jien kyn­nys rikok­seen on madal­tu­nut , kos­ka huu­me on lail­lis­tet­tu. Täs­tä seu­raa väis­tä­mä­tön fak­ta, käyt­tö lisään­tyy. Ja sen muka­na rat­ti­huu­meet, väki­val­lan­teot ja var­kau­det lisääntyvät.

   Oikeus­lai­tos ja lain toi­meen­pa­no­val­ta yli­työl­lis­ty­vät. Lisäk­si kann­bik­sen lail­li­seen mark­ki­noin­tiin inves­toi­neet ilmoit­ta­vat yhtei­ses­ti mil­joo­nien dol­la­rei­den tap­piois­ta, vai oli­ko se mil­jar­dien (hoo­no englan­ti ja kiire )

   Huu­me muut­taa aivo­jen kemial­lis­ta tasa­pai­noa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, ja sii­tä ei ole riit­tä­vää tut­ki­mus­tie­toa. Alko­ho­lin suh­teen tut­ki­mus­ta on aivan eri koko­luo­kas­sa. Hai­tat tun­ne­taan paremmin. 

   Kan­na­bis­ta ei pidä mis­sään tapauk­ses­sa depe­na­li­soi­da. Hoi­toa ‚hoi­toon­pää­syä ja kun­tou­tus­ta pitää kehittää.

   1. Täyt­tä ros­kaa. Mik­si lail­li­nen päih­de työl­lis­täi­si oikeus­lai­tos­ta? Kan­na­bis ei myös­kään lisää ris­kin­ot­toa tai aggressiivisuutta.

 13. Polii­si näyt­tää ole­van enem­män huo­lis­saan sii­tä, että rikol­li­suus las­kee, kuin sii­tä mikä on tut­ki­mus­ten mukaan ollut jär­ke­vää ympä­ri maa­il­maa. Pait­si että kan­na­bik­sen ja alko­ho­lin yhteis­kun­nal­lis­ta hait­taa ei voi ver­ra­ta miten­kään kes­ke­nään alko­ho­lin aiheut­taes­sa mil­joo­na­ker­tai­ses­ti ter­vey­del­lis­tä ja sosi­aa­lis­ta hait­taa koko per­hee­seen, niin aivan äimä­nä saa seu­ra­ta miten polii­ti­kot ja polii­sit kai­kin kei­noin halua­vat pitää jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den tulo­vir­rat tul­va-asteel­la. On ihan hul­lua, että kun polii­tik­ko ilmoit­taa halua­van­sa vii­nit ruo­ka­kaup­poi­hin, niin hän­tä kii­tel­lään ja kan­nus­te­taan, mut­ta sit­ten muu­ta­ma kas­vi, joi­ta jos­sain Barce­lo­nas­sa kas­va­te­taan ihan part­sil­la, saa toi­mit­ta­jat­kin, joil­la luul­ta­vas­ti dar­ra ja alka­va mak­sa­kir­roo­si, vaa­ti­maan van­ki­la­tuo­mioi­ta nii­den vapaut­ta­mis­ta ehdot­ta­neil­le. Alko­ho­lis­ti rie­huu kän­nis­sä ja hak­kaa per­heen­sä, mut­ta on sil­ti joten­kin hyväk­sy­tym­pi kuin se joka kat­soo soh­val­la telk­ka­ria pie­nes­sä pil­ves­sä. Hive­nen herää kysy­mys sii­tä, että kysees­sä on vain se, että polii­si ja oikeis­to halu­aa ran­gais­ta vihol­li­si­naan pitä­mi­ään hip­pe­jä joi­den näkee edus­ta­van­sa kan­na­bis­ta yhteis­kun­nas­sa ja käyt­tä­vät vain val­taan­sa mie­li­val­tai­seen kiusan­te­koon. Kos­ka mitä muu­ta tämä on, kun har­mit­to­mas­ta käy­tös­tä halu­taan pal­jon kovem­pia ran­gais­tuk­sia kuin kai­kes­ta mitä alko­ho­li saa aikaan. 

  Ja hom­ma jat­kuu sama­na hys­tee­ri­se­nä sekoi­lu­na jos­sa tut­ki­mus hei­te­tään sil­lal­ta ja tuo­daan vain pamp­pua tilal­le, ja joku itäi­sen Euroo­pan mafia nau­raa kip­pu­ras­sa. Ja en tosi­aan usko vih­rei­den kykyyn tuo­da tähän mitään muu­tos­ta, kos­ka vih­rei­den tapa teh­dä poli­tiik­kaa on aiheut­taa kohu ja olla sen jäl­keen aivan hil­jaa median ja mui­den poliit­tis­ten ryh­mien luo­des­sa sisäl­lön aihee­seen ja vih­reät antaa mui­den jopa väit­tää vih­rei­den sano­neen ja halun­neen sitä ja tätä, eikä huhuil­ta kukaan leik­kaa sii­piä. Täl­lai­sia vai­kei­ta aihei­ta pitäi­si ajaa aktii­vi­ses­ti vuo­sia ja haka­ta tie­toa yhteis­kun­taan ja muut­taa mie­li­pi­det­tä hys­tee­ri­ses­tä sekoi­lus­ta koh­ti jär­ke­vää poliit­tis­ta muu­tos­ta. Nyt näi­tä nos­te­taan ker­ran jos­sain kokouk­ses­sa ja saa­daan aikaan idioot­tien esiin­mars­si leh­dis­tös­sä, mut­ta sit­ten se jää sii­hen ja tuhoi­sa, perus­tee­ton ja kai­kin puo­lin kal­lis jär­jet­tö­myys saa täs­sä­kin jatkua.

 14. Lail­lis­ta­mi­nen on tiet­ty jär­ke­vää, mut­ta ei pois­ta kaik­kia ongelmia.
  Kana­das­sa sekä hupi- että lää­ke­käyt­tö ollut sal­lit­tua vuo­des­ta 2018 ja “pimeä” kan­na­bis mak­saa puo­let “lail­li­sen” hinnoista.
  Eli sala­kul­je­te­tul­le tai vero­ja kier­tä­väl­le kamal­le on yhä kysyntää.

  Ottaen huo­mioon Suo­men kus­tan­nuk­set ja apteek­kien hin­nat, sama luul­ta­vas­ti tois­tui­si täällä.

  Ehken seu­raa medi­aa tar­peek­si, mut­ta kau­ka­na ovat ajat, jol­loin jen­kit ihai­li­vat “euroop­pa­lais­ta vapaa­mie­li­syyt­tä”. Käyt­tö ilman resep­tia on mah­dol­lis­ta var­maan yli puo­lel­le Poh­jois-Ame­ri­kan kan­sa­lai­sis­ta ja samaan aikaan kiel­let­tyä KOKO Euroopassa.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_cannabis#/media/File:Map-of-world-medical-cannabis-laws.svg (sini­nen = vapaa käyt­tö, vih­reä = reseptillä)

  1. Kana­das­sa ja Yhdys­val­lois­sa kan­na­bik­sen osto on pro­vins­si ja osa­val­tio sidon­nai­nen . Tämä tar­koit­taa sitä että kan­na­bik­sen osta­jal­la täy­tyy olla osa­val­tion tai pro­vins­sin myön­tä­mä viral­li­nen hen­ki­lö­to­dis­tus jon­ka myön­tää osa­val­tion ja pro­vins­sin viran­omai­set. Esi­mer­kik­si Colo­ra­dos­sa se kos­kee vain Colo­ra­don osa­val­tios­sa vaki­tui­ses­ti asu­via hen­ki­löi­tä. Nii­den osa­val­tioi­den ihmi­set jois­sa kan­na­bis ei ole lail­lis­tet­tu eivät voi ostaa Colo­ra­dos­ta kan­na­bis­ta. Sama kos­kee Kana­dan pro­vins­se­ja. Ainoa itse­näi­nen val­tio joka on lail­lis­ta­nut kan­na­bik­sen myös ulko­maa­lai­siin on Uru­guay. Uru­guays­sa myy­dään ulko­maa­lai­sil­le rajan­yli­tys­pai­kois­sa kan­na­bis todis­tus joka on mak­sul­li­nen jol­la voi ostaa maas­sa oles­ke­lun aika­na kan­na­bis­ta. Todis­tuk­ses­sa on vii­mei­nen osto­päi­vä­mää­rät jne.

  2. Onhan vii­nan sala­kul­je­tus edel­leen ilmiö­nä myös Suo­mes­sa ole­mas­sa vaik­ka kiel­to­la­ki kumot­tiin jo 1932 ja kes­kio­lut vapau­tet­tiin 1969 ruo­ka­kau­poi­hin. EU/ETA:ssa on tava­roi­den vapaa­lii­ku­vuus joten vii­nan myyn­tiä on vai­kea kont­rol­li­da kos­ka Viros­ta voi hakea paket­ti­au­tol­li­sen vii­naa ilman tullitarkistusta

  3. Euroo­pan muu­tok­set ovat olleet pit­kään hitaam­pia kuin poh­jois-ame­ri­kas­sa. Euroo­pas­sa on sil­ti mon­ta maa­ta mis­sä kan­na­bik­sen käyt­tö on niin defac­to lail­lis­ta, ettei eroa oike­aan lail­lis­ta­mi­seen juu­ri huo­mai­si. Tähän kuu­lu­vat Espan­jan lail­li­set kan­na­bisklu­bit, jos­ta voit ostaa kan­na­bis­ta, aivan lail­li­ses­ti, ja käyt­tää sen koto­na­si yksi­tyis­ti­lois­sa. Hol­lan­ti on tie­ten­kin van­hin kan­na­bik­sen sal­li­vis­ta mais­ta, vaik­ka siel­lä­kin tuo­tan­to on lai­ton­ta, tai har­maa­ta, aluet­ta on käyt­tä­mi­nen sal­lit­tua ja sosi­aa­li­ses­ti hyväk­syt­tyä. Ber­lii­ni, Ham­pu­ri, Nordr­hein-West­fa­le­nin isot kau­pun­git sak­sas­sa ovat niin sal­li­via käy­tän­nön tasol­la, ettei eroa lail­li­seen kovin pal­jon huo­maa. Kan­na­bik­sen osta­mi­seen ei vain ole kivi­jal­ka­liik­kei­tä vaan pitää käy­dä siel­lä­kin rau­ta­tie­a­se­man tai eri­lais­ten gan­ja­baa­rien kaut­ta. Tse­kit ovat myös por­tu­ga­lin ohel­la dekri­mi­na­li­soi­neet oman käy­tön ja pie­ni­muo­toi­sen kas­va­tuk­sen. Kris­tia­nias­sa Köö­pen­ha­mi­nas­sa on myös vapaa käyt­tö ja kau­pan­käyn­ti. Näis­sä pai­kois­sa lail­lis­ta­mi­nen on mel­ko pie­ni askel käy­tän­nön tasol­la, vaik­ka­kin tie­tys­ti poli­tii­kas­sa ja laki­kie­mu­roi­den tasol­la se on edel­leen iso askel.

   1. Kris­tia­nian vapaa­kau­pun­ki ei kuu­lu juri­dil­li­ses­ti Köö­pen­ha­mi­nan alu­ee­seen. Joten Kris­tia­nias­sa tämä on kan­na­bik­sen osto ja myyn­ti on juu­ri tämän takia sal­lit­tua. Tans­kas­sa kyl­lä on jat­ku­va kes­kus­te­lu sii­tä että pitäi­si­kö Kris­tia­nia koko­naan sul­kea (joh­tuen sii­tä että sen alu­eel­la on huu­me­kaup­paa johon viran­omai­set eivät voi juri­dil­li­ses­ti puut­tua kos­ka Kris­tia­nia ei ole kun­ta) ja muut­taa asui­na­lu­eek­si osa­na Köö­pen­ha­mi­nan kun­taan johon se ei täl­lä het­kel­lä kuulu.

 15. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008259959.html

  Jutus­sa kysy­tään mm. miten kan­na­bik­sen käyt­tä­mi­nen ja sen ongel­mat vähe­ni­si­vät, jos hal­li­tus­puo­lue on nyt sitä miel­tä että se on vaa­ra­ton ja sik­si­kin lail­lis­tet­ta­va huu­me. Tämä­hän vain kan­nus­taa nuo­ria kokeilemaan. 

  Tie­dok­si. Tänään pel­kän työ­paik­ka­kes­kus­te­lun perus­teel­la eili­nen pää­tös syn­nyt­ti noin kah­dek­san hen­gen otok­ses­sa aina­kin muu­ta­man nyt enti­sen vih­rei­tä äänes­tä­vän kan­nat­ta­jan. Luu­len että otok­sen nel­jäs jäi.

  1. Ois­pa enem­män puo­luei­ta, jot­ka vetäi­si­vät ihan puh­taas­ti ideo­lo­gi­ses­ti tieteisiin/arvoihin perus­taen ja pas­kat välit­täen sii­tä, että jät­tää­kö joku mora­lis­ti tai muu mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja äänes­tä­mät­tä. Poli­tiik­ka oli­si parem­paa kuin tämä nykyi­nen kyy­ni­nen val­ta­tais­te­lu suo­sios­ta ja hil­lo­tol­pis­ta, jos­sa tee­te­tään äänes­tä­jä­tut­ki­muk­sia ja ana­ly­soi­daan, että pitäi­si­kö olla per­sum­pi vai libe­raa­lim­pi lisä-ääniä saadakseen.

   Maa­lais­ko­koo­mus on tämän kan­na­bis­kes­kus­te­lun yhtey­des­sä taas muis­tut­ta­nut, mik­si kou­lu­te­tun ja libe­raa­lin kau­pun­ki­lai­sen ei kan­na­ta hei­hin uhra­ta. Yksi otto­me­ri ei ant­ti­häk­käs­ten kes­kel­lä kesää tee.

   1. Kokoo­mus on kyl­lä teh­nyt puo­lu­ee­na aloit­teen Alkon mono­po­lin pur­ka­mi­ses­ta jon­ka taka­na on ollut muun muas­sa aktii­vi­ses­ti kan­san­edus­ta­ja Sinu­he Wal­lin­hei­mo. Joten kyl­lä Kokoo­muk­ses­sa on halua pur­kaa esi­mer­kik­si osit­tain Alkon mono­po­li ja siir­tää esi­mer­kik­si vii­nit ruo­ka­kaup­paan. Täl­lä siir­rol­la on Kokoo­muk­ses­sa laa­ja­kin tuki. 

    Kan­na­bik­sen siir­tä­mi­nen Alkoon oli­si saman­lai­nen toi­men­pi­de kuin vii­nan myyn­nin säi­lyt­tä­mi­nen Alkos­sa. Eihän vii­naa sal­li­ta ostaa ilman hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta Alkos­ta! Alko­ho­lis­mi on kyl­lä Suo­mes­sa ollut ongel­ma jota on yri­tet­ty kont­rol­loi­da eri­lai­sil­la viran­omais­ten toi­men­pi­teil­lä ja sosi­aa­li ja ter­vey­den alan hen­ki­lö­kun­nan mie­tin­nöil­lä. Mut­ta eipä se ole vähen­ty­nyt . Parem­pi vaih­toeh­to on siir­tää vii­nit ruo­ka­kaup­paan ja jät­tää kovat vii­nat Alkoon. Sii­nä samal­la voi­si teh­dä esi­mer­kik­si jois­sain Alkois­sa kokei­lu mie­les­sä kan­na­bik­sen koh­dal­la. Ikä­ra­ja ja gram­ma raja sisään lain­sää­dän­töön joten se on näin ollen vain tek­ni­nen asia.

  2. Ei nuo­ri­so kyse­le hal­li­tus­puo­lu­eel­ta mikä on kivaa. Pikem­min­kin van­ho­jen setien ja tätien arvos­ta­mat asiat on noloja.

 16. Eikös pitäi­si Alkon sijas­ta antaa jake­lu Veik­kauk­sel­le. Lot­toa se on, kenel­le kehit­tyy kan­na­bik­sen naut­ti­mi­ses­ta skitsofrenia.

 17. En kyl­lä voi äänes­tää mois­ta huu­me­puo­luet­ta. Hamp­pu­vih­reät, viis luonnosta

 18. Media­temp­pu koko pää­tös. Vih­rei­den establis­ment­ti jat­kos­sa vai­ke­nee asian. Lisäk­si sisäi­siä jän­nit­tei­tä saa­tiin hiu­kan puret­tua. Muis­tel­laan­pa kuin­ka jäi unho­laan Kokoo­muk­sen (edel­leen kai voi­mas­sa ole­va) puo­lue­ko­kous­pää­tös PAKKORUOTSIN lopet­ta­mi­ses­ta. Vaik­ka sil­le hur­rat­tiin toi­sin kuin tälle.

 19. Kan­na­bis on vaa­ral­lis­ta alai­käi­sil­le. Huu­me­kaup­pi­aat eivät kun­nioi­ta mitään ikä­ra­jo­ja. Alkos­ta sitä ei myy­täi­si alai­käi­sil­le. Toki sitä valui­si myös alai­käi­sil­le niin kuin valuu olut­ta­kin, mut­ta vähem­män kuin nyt.”

  Perus­tuen mihin? Kuu­los­taa täy­sin usko­mat­to­mal­ta. Huu­mei­siin jäi­si tie­ten­kin lai­ton kaup­pa lait­to­man rin­nal­le, kuten nyky­ään on alko­ho­lin ja tupa­kan kans­sa asian lai­ta. Eri­tyi­ses­ti Suo­mes­sa noin on, kos­ka Viros­ta ja Venä­jäl­tä saa myy­tä­vää halvalla.

  Näis­sä asiois­sa on täy­sin itses­tään sel­vää, kuten Osmo täs­sä­kin kir­joi­tuk­ses­sa. Tar­koi­tuk­se­na ei ole mis­sään muo­toa pysyä fak­tois­sa, vaan kuset­taa mene­mään omien ja puo­lue­to­ve­rien palk­kio­vir­ko­jen sekä eri­tyyp­pis­ten tukiais­ten kiil­to sil­mis­sä. Sik­si Suo­mi on ollut jo todel­la pit­kään rajus­sa ala­mäes­sä. Aivo­pie­ru­tus­a­ja­tuk­set riit­tä­vät, kun kun­nol­lis­ten aja­tus­ten tuot­ta­mi­nen vaa­ti­si edes muu­ta­man minuu­tin aikaa.

 20. O.S:“Kannabiksen käyt­tä­jät eivät ole nar­ko­maa­ne­ja, sil­lä kan­na­bis ei aiheu­ta (juu­ri) riip­pu­vuut­ta. He eivät siis tee ryös­tö­jä sadak­seen päi­vän annok­sen­sa niin kuin huu­me­riip­pu­vai­set tekevät.”

  Kyl­lä kan­na­bis aiheut­taa riip­pu­vuut­ta. Sitä on kol­men­lais­ta, fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta. En avaa käsit­tei­tä enem­pää, kos­ka jokai­nen tie­tää nämä faktat. 

  Kan­na­bis­myön­teis­ten mutuun perus­tu­vat argu­men­tit ovat todel­la ärsyt­tä­viä . Yhtä sel­lais­ta tois­te­li Atte Har­jan­ne YLE:n ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa. ” Nyky­mal­li ei toimi”.

  Väi­te ei perus­tu min­kään­nä­köi­seen tie­teel­li­seen näyt­töön. Näyt­töä ei ole se, että käyt­tö on lisään­ty­nyt ja niin ja niin mon­ta pro­sent­tia halu­aa dekri­mi­na­li­soin­tia. Tie­teel­li­nen näyt­tö vaa­ti­si koea­se­tel­man, jos­sa oli­si ver­tai­lus­sa nyky­mal­li ja dekri­mi­na­li­saa­tio­mal­li. Koe­ai­ka pitäi­si olla kym­men­kun­ta vuot­ta. Lisäk­si pitäi­si huo­mioi­da yhteis­kun­nas­sa tapah­tu­vat muu­tok­set. Esim. kan­na­bis­myön­tei­sen kult­tuu­rin vai­ku­tuk­set nuoriin.

  Nyt vain ole­te­taan, että vapaut­ta­mi­nen oli­si käyt­töä vähen­tä­vä toi­mi. Tosin THL:n ns. asian­tun­ti­ja ei ole lain­kaan kiin­nos­tu­nut käy­tön vähen­tä­mi­ses­tä, ainoas­taan kan­na­bik­sen käyt­tä­jis­tä. Muut kan­sa­lai­set sel­vit­köön par­han­sa mukaan muut­tu­vas­sa tilanteessa.

  1. Eemil loi­he lausu­maan: “Väi­te ei perus­tu min­kään­nä­köi­seen tie­teel­li­seen näyt­töön. Näyt­töä ei ole se, että käyt­tö on lisään­ty­nyt ja niin ja niin mon­ta pro­sent­tia halu­aa dekri­mi­na­li­soin­tia. Tie­teel­li­nen näyt­tö vaa­ti­si koea­se­tel­man, jos­sa oli­si ver­tai­lus­sa nyky­mal­li ja dekri­mi­na­li­saa­tio­mal­li. Koe­ai­ka pitäi­si olla kym­men­kun­ta vuot­ta. Lisäk­si pitäi­si huo­mioi­da yhteis­kun­nas­sa tapah­tu­vat muu­tok­set. Esim. kan­na­bis­myön­tei­sen kult­tuu­rin vai­ku­tuk­set nuoriin.”

   Tämä on vähän has­sua: pitäi­si siis kokeil­la dekri­mi­na­li­soin­tia ensin ennen kuin kokeil­laan dekri­mi­na­li­soin­tia, jot­ta tie­de­tään mitä seu­raa sii­tä että kokei­lee, mut­ta kokeil­la ei saa. Se, että kiel­to­la­ki ei ole toi­mi­nut, tie­de­tään sii­tä että kiel­to­lain tavoit­teet eivät ole toteu­tu­neet ollenkaan.

   1. Juu­ri näin, tuos­sa kon­kre­ti­soi­tuu kan­na­bik­sen vapaut­ta­jien mie­le­tön ihmis­koe. Hypä­tään täy­sin tun­te­mat­to­maan veteen pää edel­lä ja kat­so­taan miten käy. Hal­vaan­tuu­ko hyp­pää­jä kau­las­ta alas­päin osues­saan pää edel­lä kiveen.

    Täs­tä juu­ri on kysy­mys kan­na­bik­sen dekri­mi­na­li­soin­nis­sa. Pie­nen ongel­ma­käyt­tä­jä­ryh­män hoi­toon­pää­syn muka hel­pot­ta­mi­sek­si uhra­taan koko yhteis­kun­nan turvallisuus. 

    On se ihme ja kum­ma, kun THL:n ns. asian­tun­ti­ja väit­tää rikol­li­sen lei­man pelon estä­vän hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sen. Kan­na­bik­sen käyt­tä­jät taa­sen todis­ta­vat kirk­kain sil­min, ettei käyt­tä­mi­nen ole mikään ongel­ma. He eivät halua hoi­toon, kos­ka heil­lä ei ole ongelmaa.

    Kun hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen on ilmi­sel­vän ongel­man vuok­si tar­peel­lis­ta, niin sil­loin ollaan rikol­li­sen kier­teen sisäl­lä jo niin tiu­kas­ti, ettei hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen lei­maa enää yhtään enem­pää. Omai­suus­ri­kok­set , huu­me­ra­tit ja väki­val­lan­teot ovat lei­man­neet yksi­lön jo vahvasti. 

    Hoi­toon­ha­keu­tu­mi­nen sitä vas­toin häi­vyt­tää rikol­li­suu­den stigmaa.

   2. Se, että kiel­to­la­ki ei ole toi­mi­nut, tie­de­tään sii­tä että kiel­to­lain tavoit­teet eivät ole toteu­tu­neet ollenkaan.

    Et ymmär­tä­nyt point­tia. Kiel­to­la­ki on toi­mi­nut pal­jon parem­min vähen­tä­mi­ses­sä , kuin jos kan­na­bis oli­si dekri­mi­na­li­soi­tu. Kuten Häk­kä­nen sanoi, kai­ke­nas­tei­nen vapaut­ta­mi­nen oli­si sig­naa­li lisään­ty­väl­le käytölle.

    Exel­tau­luk­ko ‑ihmi­set luu­le­vat , että täs­sä tapauk­ses­sa kiel­to­lain tuli­si estää käyt­tö koko­naan. Elä­väs­sä elä­mäs­sä ei ole ole­mas­sa mustavalkotäydellisyyttä. 

    Mut­ta pom­min­var­maa on käy­tön lisään­ty­mi­nen dekri­mi­na­li­soin­nin seu­rauk­se­na. Kiel­to­la­ki hidas­taa kas­vua , vapaut­ta­mi­nen kiih­dyt­tää kasvua.

    Hoi­toon­ha­keu­tu­mi­sen ongel­ma tulee rat­kais­ta ter­veys­po­li­tii­kan keinoin.

 21. Kan­na­bis ei ole har­mi­ton aine, se aiheut­taa tie­tyis­sä ihmi­sis­sä väki­val­tai­sia psy­koo­se­ja. Tie­dän ihmi­siä, jot­ka polt­ti­vat “kant­sua” ja tap­poi­vat ihmi­sen raa’as­ti sen alaisena. 

  Kan­na­tan sil­ti kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta. On hyvä, että ihmi­set saa lisää kei­no­ja päih­dyt­tää itseään.

 22. Hyvin mie­len­kiin­toi­nen kir­joi­tus ja perus­tel­tu näkö­kul­ma, kii­tos jär­jen äänestä. 

  Uskon huo­man­nee­ni tuos­ta yksit­täi­sen asia­vir­heen: Tar­kis­tin tilas­tot tuol­ta ajan­koh­dal­ta 2000–2002, ja huu­me­kuo­le­mis­sa ei näy niin isoa not­kah­dus­ta kuin kir­joi­tuk­sen mukaan, (200->30), eikä noin alhais­ta vuo­tuis­ten huu­me­kuo­le­mien mää­rää löy­dy itsea­sias­sa mil­tään vuodelta.

  Riip­puen käy­te­tys­tä mit­ta­ris­ta, vuo­sien 2000–2002 kehi­tys oli huu­me­myr­ky­tyk­sis­sä 96->66 (Oikeus­tok­si­ko­lo­gia, THL) ja jos käy­te­tään Tilas­to­kes­kuk­sen kuo­lin­syy­re­kis­te­riä 134->97. Oikein posi­tii­vis­ta kehi­tys­tä kyl­lä, mut­ta suu­ruus­luo­kal­taan ‑30% tuon aivan usko­mat­to­man hyvän ‑85% sijas­ta eli aika eri suu­ruus­luo­kan tulos. Tuo oli­si­kin niin mah­ta­va paran­nus, että sii­tä tul­tai­siin otta­maan oppia ympä­ri maa­il­maa, kun nyky­ti­lan­ne on vali­tet­ta­vas­ti todel­li­suu­des­sa edel­leen se, että meil­lä on poik­keuk­sel­li­sen kor­kea huu­me­kuol­lei­suus euroop­pa­lai­sek­si maak­si edelleen.

  1. Jos jotain kiin­nos­taa, käy­tin itse tätä läh­tee­nä lukemille:

   San­na Rön­kä 2018:
   Huu­mei­den käyt­tä­jien kuo­le­mat Suo­mes­sa : Moni­me­ne­tel­mäi­nen tut­ki­mus lääk­keel­lis­ty­mi­sen, sosi­aa­li­sen huo­no-osai­suu­den ja huu­mei­den käyt­tö­kon­teks­tien näkökulmasta
   http://urn.fi/URN:ISBN:978–951-51–3370‑0

 23. Tuo nimi­merk­ki-Erkin sel­vit­tä­mä heit­to luvuis­sa on erit­täin tär­keä ja myös osoi­tus sii­tä, että blo­gis­sa esi­tet­tyi­hin tie­toi­hin tulee suh­tau­tua varauksella.

 24. Erin­omai­nen kir­joi­tus, kii­tok­sia. Huu­me­kaup­pa hyö­dyn­tää rikol­li­sia ja ran­gais­tuk­set iske­vät pahi­ten jo muu­ten­kin syr­jäy­ty­mee­seen ongel­ma­käyt­tä­jien joukkoon.

 25. Itseä­ni huo­let­taa polii­sin jul­ki­nen kom­men­toin­ti käyt­tö­ran­gais­tuk­sen pois­ta­mi­seen liit­tyen: ”Jos kan­na­bis tuli­si lail­li­sek­si, monen­lais­ta muu­ta omai­suus­ri­kol­li­suut­ta jäi­si pii­loon, Jari Kin­nu­nen väittää.”

  Onko siis tosi­aan näin, että ilman käyt­tä­jiä jah­taa­mal­la, polii­si ei itse osaa enää sel­vit­tää rikok­sia? Oli­sin jok­seen­kin huo­lis­sa­ni täs­tä kommentoinnista.

  1. Kyl­lä­hän tuo kiel­tä­mät­tä vai­kut­taa sil­tä, että polii­si pitäi­si kan­na­bik­sen mie­lel­lään lait­to­ma­na ihan vaan sik­si, että sen veruk­keel­la voi teh­dä lähes mie­li­val­tai­sia kotiet­sin­tö­jä min­ne tahansa.

  2. Juu­ri­kin näin, ja Kin­nu­nen on pahim­mas­ta pääs­tä. Mies käyt­tää kan­na­bis­ta kep­pi­he­vo­se­na kotiet­sin­töi­hin ja kor­ke­aa ase­maan­sa ja jul­ki­suut­ta pelon liet­so­mi­seen. Kas, sii­nä­hän tuli­kin polii­sin “kan­na­bis­stra­te­gia” tiivistettynä.

 26. Voi­ko pös­sys­sä teh­dä töi­tä? Vaik­ka Sairaanhoitaja?

  Miten tämä Hasan poly­gon suh­teu­te­taan tupakkaan? 

  Onko EU:ssa vapaa liik­ku­vuus ja saan­ko tila­ta Hol­lan­nis­ta? Mat­kus­ta­ja­mas­han­tuon­ti sallittaneen? 

  Mites has­sik­sen lau­kai­se­mat psy­koo­sit — varoi­te­taan­ko? Joo en tai­da enää vali­ta hapun­vih­re­ää huumepuoluetta.

  1. Hol­lan­nis­ta ei voi tila­ta kan­na­bis­ta tai mui­ta huu­mei­ta maan rajo­jen ulko­puo­lel­le mui­hin EU/ETA mai­hin. Hol­lan­nis­sa ei voi ulko­maa­lai­set vapaas­ti ostaa huu­mei­ta. Eril­li­nen lupa on Hol­lan­nis­sa han­kit­ta­va tähän käyt­tö tar­koi­tuk­seen. Por­tu­ga­lis­sa tilan­ne on toi­nen. Siel­lä käyt­tö on vapaam­paa kuin Hol­lan­nis­sa. Syy mik­si Hol­lan­nis­sa on näin rajat­tu huu­mei­den osto vain Hol­lan­nis­sa asu­vil­le on se että siel­lä on halut­tu pit­kään vält­tää huu­me turis­mia eten­kin Sak­sas­ta. Vaik­ka EU/ETA mai­den välil­lä on tava­roi­den vapaa­liik­ku­vuus on se rajat­tu pois esi­mer­kik­si huu­mei­den ja tulia­sei­den koh­dal­la. Alko­ho­li ja tupak­ka ovat asia erik­seen kos­ka ne ovat lail­lis­tet­tu kai­kis­sa EU/ETA maissa

 27. Hul­lua­han täs­tä on jau­haa. Kun puh­das­mie­li­set eivät iki­nä myön­nä käy­tän­nös­sä nime­no­maan pön­kit­tä­vän­sä lait­to­man möm­mö­bis­nek­sen ase­maa ja kaik­kea mikä sii­tä seuraa. 

  Puh­das­mie­li­set tau­kit – nii­tä löy­tyy kaik­kien kent­tien kai­kil­ta lai­doil­ta – tar­vit­se­vat vihol­li­sen. Tar­vit­se­vat, jot­ta voi­si­vat pei­lin ääres­sä sanoa: niin mut­ta kun nuo. 

  Voi­si­ko­han nyt ongel­man kier­tää kiel­tä­mäl­lä “luo­kit­te­le­mat­to­mat möm­möt” perus­tus­lais­sa, kun samal­la sal­lit­tai­siin ehtool­lis­ham­pun tms. käyt­tö hen­gel­li­ses­sä tarkoituksessa? 

  Ehtool­lis­möm­mö­re­kis­te­riin hyväk­syt­täi­siin vain puh­das kama, jon­ka val­mis­tus­ta voi­daan val­voa ja verot­taa ja jon­ka myyn­ti­ket­juis­ta rikol­li­set väli­kä­det pys­ty­tään pitä­mään poissa. 

  Hen­gel­li­set tar­koi­tus­pe­rät voi­tai­siin kat­soa ole­tusar­voi­sik­si, mut­ta esim. lail­li­sen tuot­teen käyt­tö lait­to­man pii­lo­mark­ki­noin­nis­sa / sisään­heit­to-kou­ku­tuk­ses­sa oli­si hyväk­syn­nän este.

 28. minus­ta tämä Vih­rei­den kan­na­bis­pää­tös oli type­rä ja iso vir­he myös ter­vey­del­li­sel­tä näkökulmalta.

  On kiis­ta­ton fak­ta ja todek­si osoi­tet­tu käy­tän­nös­sä ja tie­teel­li­ses­ti, että kan­na­bik­sen käyt­tö edis­tää skit­so­fre­nian syn­ty­mis­tä — eri­tyi­ses­ti nuo­ril­la. Toden­nä­köi­ses­ti kan­na­bik­sen vapaut­ta­mi­nen vain lisäi­si kan­na­bik­sen käyt­töä, kun se ei enää oli­si ran­gais­ta­va teko.

  Juu Kana­das­sa, Hol­lan­nis­sa ja USAs­sa (Colo­ra­doss­sa) on vapau­tet­tu lakia kan­na­bik­sen osal­ta, mut­ta mitään posi­tii­vi­sia tulok­sia niil­tä ei ole vie­lä saa­tu. Joten sii­hen on tur­ha vedo­ta — muka edis­tyk­sel­li­si­nä val­tioi­na, jois­sa huu­meon­gel­ma tun­ne­tus­ti suuri.

  Ja on jopa nai­via kuvi­tel­la ja usko­tel­la, että näin rikol­li­nen kan­na­bik­sen myyn­ti vähe­ni­si, kun se siir­ret­täi­siin Alkoon. Huu­me­ri­kol­li­suus on niin val­ta­va bis­nes, että joku suo­ma­lai­nen Alko ei sitä Suo­mes­sa saa pie­ne­ne­mään mihin­kään. Toden­nä­köi­ses­ti huu­me­ri­kol­li­set vain taput­tai­si­vat käsi­ään — “mark­ki­nat kas­voi­vat Suo­mes­sa”. Niin kan­na­bik­ses­tä on sit­ten help­po siir­tyä kovem­piin huu­mausai­nei­siin — tai hou­ku­tel­la sin­ne eri­lais­ten ilmais­ten tar­jous­ten myötä.

  Jos jotain kon­kreet­tis­ta halut­tai­siin teh­dä kan­na­bis­ko­kei­luun syyl­lis­ty­nei­den tai ‑käyt­töön osal­ta, niin pal­jon jär­ke­väm­pää oli­si vain pois­taa ko. hen­ki­löi­den tie­dot rikos­re­kis­te­ris­tä, jos eivät ole muu­ten syyl­lis­ty­neet rikok­siin yms.

  On aivan var­maa, että Vih­rei­den kan­na­tus läh­tee las­kuun — ja hyvä niin, jos poli­tiik­ka jat­kuu nykyi­sen tapai­sel­la menol­la. Vih­reät ovat myös menet­tä­neet uskot­ta­vuu­den kan­san­ta­lou­den osaa­mi­ses­ta. Har­mi, tulee ikä­vä van­ho­ja aikoja.

 29. A‑klinikkasäätiön Kaar­lo Simo­jo­ki sanoo :” On tär­ke­ää, että tätä kes­kus­te­lua käy­dään. Mut­ta yhteis­kun­tam­me ei mil­lään tapaa ole val­mis tämän­tyyp­pi­seen muutokseen.
  Emme ole lain­kaan arvioi­neet, mitä tämä tar­koit­tai­si mui­den näkö­kul­mas­ta. Aja­tel­laan nyt vaik­ka työ­elä­mää, lii­ken­net­tä ja las­ten­suo­je­lua. Tämä on iso paket­ti, jos sen halu­aa teh­dä hyvin.”

  Miten tur­val­li­sin mie­lin nouset len­to­ko­nee­see, jon­ka pilot­ti on käyt­tä­nyt kan­na­bis­ta. Alla esi­merk­ki Kana­das­ta miten sii­nä käy.
  https://www.ohscanada.com/cannabis-use-a-factor-in-2011-northwest-territories-plane-crash/

  Seu­raa­vas­sa kokees­ta, jos­sa pilo­tit polt­ti­vat kan­na­bis­ta ja 24 sen jäl­keen len­si­vät simu­laat­to­ril­la . Tulok­sen mukaan he itse eivät huo­man­neet mitää ero­ja sel­vä­nä len­tä­mi­seen, mut­ta koe­tu­lok­set oli­vat karua luettavaa.

  https://www.ohscanada.com/cannabis-use-a-factor-in-2011-northwest-territories-plane-crash/

  Kos­ka käyt­tä­jät eivät itse huo­maa mitään eroa suo­ri­tus­ky­vys­sään tulee aja­tus­har­ha. Ennen työ­teh­tä­viä voi pös­sy­tel­lä ilman mitään vaa­raa. Jo näi­den vähäis­ten esi­merk­kien mukaan näkee yhteis­kun­nan tur­val­li­suu­den heik­ke­ne­vän peruut­ta­mat­to­mas­ti , jos läh­de­tään libe­ra­li­soin­nin harhapolulle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.