Hiiliverot ovat halvin tapa vähentää päästöjä

Kir­joi­tin Ver­de-leh­teen hii­li­ve­rois­ta. Ne ovat kus­tan­nus­te­hok­kain tapa vähen­tää pääs­tö­jä. Moni kokee, että ne teke­vät elä­mäs­tä kal­liim­paa, mut­ta ereh­ty­vät. Nii­den tuo­ton avul­la voi­daan vas­taa­vas­ti las­kea muu­ta vero­tus­ta. Sik­si elä­mä tulee kal­liim­mak­si vain sil­tä osin, että osa rahas­ta menee pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen. Muut tavat vähen­tää pääs­tö­jä ovat kal­liim­pia, joten elä­mä ilman hii­li­ve­ro­ja on hal­vem­paa — pait­si, jos ei ole edes tar­koi­tus vähen­tää päästöjä.

Kes­kus­tan lem­pi­lap­si, vähä­va­rai­nen maal­la asu­va, jon­ka on pak­ko käyt­tää autoa pal­jon, on myyt­ti. Ei sel­lai­sia ole. Maal­la kyl­lä käy­te­tään autoa enemm­män kuin kau­pun­geis­sa, mut­ta näin eivät tee pie­ni­tu­loi­set vaan suurituloiset.

Lue lisää täs­tä

25 vastausta artikkeliin “Hiiliverot ovat halvin tapa vähentää päästöjä”

 1. Tämä “köy­hä maal­la asu­va jon­ka on pak­ko ajaa fos­sii­li­sil­la” ‑argu­ment­ti on outo myös sen takia, että ilmas­to ei tie­dä, tulee­ko hii­li­diok­si­di köy­hän vai rik­kaan tuot­ta­ma­na. Tai pol­te­taan­ko ben­saa maa­seu­dun vai taa­ja­mien aje­luis­sa, saa­ti taka­pi­hal­la tyn­ny­ris­sä. Jos hii­li­pääs­tö­jen vähen­nys fos­sii­lis­ten polt­to­nes­tei­den hin­taa korot­ta­mal­la koe­taan jol­lain perus­tel­la jotain kan­san­ryh­mää epä­rei­lus­ti kur­muut­ta­vak­si, polii­ti­kot raken­ta­koot heil­le tuki­him­me­lin. Fos­sii­lis­ten käyt­töä on joka tapauk­ses­sa pak­ko vähen­tää ja nopeas­ti, ja hin­taoh­jaus on tut­ki­tus­ti teho­kas keino.

 2. Kes­kus­tan lem­pi­lap­si, vähä­va­rai­nen maal­la asu­va, jon­ka on pak­ko käyt­tää autoa pal­jon, on myyt­ti. Ei sel­lai­sia ole. Maal­la kyl­lä käy­te­tään autoa enemm­män kuin kau­pun­geis­sa, mut­ta näin eivät tee pie­ni­tu­loi­set vaan suurituloiset.”

  Voi olla aika popu­lis­tis­ta jakaa maa maal­la asu­viin ja kau­pun­geis­sa asu­viin, ja las­kea sit­ten jotain kes­ki­lu­ku­ja. [Eikä luku­ja saa ihan oikein edes kat­sas­tus­ti­las­tois­ta käsin, yhdis­tä­mäl­lä auton omis­ta­jan tulo­tie­dot auton kilo­met­ri­tie­toi­hin. Suo­men ajo­neu­vo­re­kis­te­rit ovat täyn­nä kum­mal­li­suuk­sia. Itse­kin olen aja­nut vuo­sia kuo­lin­pe­sän omis­ta­maa autoa. Yleis­tä on myös se, että esi­mer­kik­si alai­käi­set tai hil­jat­tain täy­si-ikäi­syy­den ylit­tä­neet kus­kit eivät itse omis­ta auto­ja, joil­la aja­vat. Per­heen autot taas ovat usein vain toi­sen puo­li­son nimissä.]

  Mut­ta pala­tak­se­ni äskei­seen, niin esi­mer­kik­si Lapis­sa on aidos­ti pit­kiä kilo­met­re­jä, kun pal­ve­lut ovat hajau­tet­tu­ja ja työ­pai­kat­kin voi­vat olla hyvin­kin kau­ka­na. Sit­ten taas Suo­mes­sa on mon­ta kun­taa ja kylää, jos­sa kaik­ki kes­kei­set pal­ve­lut (ja myös kun­nan työ­pai­kat) ovat kun­ta­kes­kuk­ses­sa 10 minuu­tin käve­ly­mat­kan sisäl­lä, ja ajo­neu­voil­la ajoa on kes­ki­mää­rin hyvin­kin vähän.

  Se on tot­ta, että jät­ti­mäi­siä kilo­met­ri­mää­riä ei tule pie­ni­tu­loi­sil­le. Nii­tä tulee eten­kin kaup­pa­rat­suil­le. Mitä pidem­pää työ­vuot­ta nämä teke­vät, sitä enem­män nämä aja­vat, ja sitä enem­män saa­vat myös tuloa. Sama pätee mm. toi­mi­ni­mi­tak­siy­rit­tä­jiin, joi­den autot ovat hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa nimis­sä. Kilo­met­rien suu­ruus vuo­si­ta­sol­la kor­re­loi tulo­jen kanssa.

  Hii­li­ve­rot ovat minus­ta hyvä asia. Mut­ta ne pitäi­si saa­da kat­ta­maan kaik­ki hii­len kulu­tus. Eli hii­li­ve­rot pitäi­si saa­da kat­ta­maan myös mm. lai­va­lii­ken­ne ja len­to­ko­neet. Muu­toin ne ohjaa­vat sii­hen, mihin nykyi­nen pääs­tö­ve­ro­tus ohjaa, eli esi­mer­kik­si Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kaa­mi­nen on täl­lä het­kel­lä pal­jon hal­vem­paa len­täen kuin lin­ja-autol­la tai vaik­ka kah­den hen­gen kim­pas­sa hen­ki­lö­au­tol­la, vaik­ka len­tä­mi­nen on kor­kea­pääs­töi­sem­pää kum­paan­kin vaih­toeh­toon ver­rat­tu­na. Len­tä­mi­ses­tä ei mene vero­ja. Vero-ohjaus toi­mii esi­mer­kik­si sil­lä reit­ti­vä­lil­lä täl­lä het­kel­lä nurin­päin, eli kan­nus­taa kor­kea­pääs­töi­sem­män kul­ku­ta­van valintaan.

  Jot­ta hii­li­ve­rot toi­mi­si­vat, pitäi­si nii­den vero­poh­ja saa­da laa­jak­si. Jos esi­mer­kik­si liik­ku­mis­ta hii­li­ve­ro­te­taan, pitäi­si kaik­ki lii­ken­ne saa­da sen vero­tuk­sen pii­riin. Jos taas läm­mi­tys­tä vero­te­taan, niin sit­ten kaik­ki fos­sii­li­nen läm­mi­tys pitäi­si saa­da veron pii­riin ja niin edelleen.

  1. Mietintää:“aika popu­lis­tis­ta jakaa maa maal­la asu­viin ja kau­pun­geis­sa asu­viin, ja las­kea sit­ten jotain keskilukuja.”

   Juu­ri näin. On vie­lä huo­mat­ta­va sekin, että auton omis­ta­mi­nen ja aja­mi­nen on köy­häl­le suh­teel­li­ses­ti kal­liim­paa, kuin hyvätuloiselle. 

   Soi­nin­vaa­ran väi­te mui­den vero­jen ale­ne­mi­ses­ta on todel­li­suu­del­le vie­ras. Jos tapah­tui­si sel­lai­nen ihme, niin sata­var­mas­ti verot vähen­tyi­si­vät sel­lai­ses­sa ryh­mäs­sä, joka ei mak­sa näi­tä päästömaksuja. 

   Verot­ta­mi­sen ja mak­su­jen sijaan vih­rei­den­kin tuli­si etsiä kei­no­ja hii­len­si­don­nan lisää­mi­sek­si. Uuden tek­no­lo­gian kehit­tä­mi­nen ja bio­ta­lou­den edis­tä­mi­nen ovat kes­kus­tan pain­opis­tea­lue. Soi­si vih­rei­den­kin tule­van samoil­le lin­joil­le kiel­to- ja vero­tus­po­li­tii­kan sijasta.

 3. Lisään vie­lä, että yksi tehok­kaim­mis­ta “hii­li­ve­rois­ta” täl­lä het­kel­lä voi­si olla jäte­ve­ro­poh­jan laa­jen­ta­mi­nen vii­me vuon­na tee­te­tyn sel­vi­tyk­sen mukai­ses­ti: https://ym.fi/documents/1410903/38678498/J%C3%A4teveroselvitys+kaatopaikalle+sijoitettavista+j%C3%A4tteist%C3%A4.+Taustamuistio+9.11.2020.pdf/ac6dd988-34cc-05f4-7221–8f9908f59a9a/J%C3%A4teveroselvitys+kaatopaikalle+sijoitettavista+j%C3%A4tteist%C3%A4.+Taustamuistio+9.11.2020.pdf?t=1605094912038

  Vero­poh­jan laa­jen­nus vähen­täi­si sekä tuot­tei­den tuo­tan­non että kaa­to­paik­ka­vai­heen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä, ja lisäi­si kan­nus­tei­ta kier­to­ta­lou­teen. Itse rapor­tis­sa ei ole rapor­toi­tu kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen vähe­ne­miä, mut­ta jos rapor­tin tie­to­ja yhdis­te­lee itse­näi­ses­ti mui­hin tie­to­läh­tei­siin, niin aika tehok­kaal­ta kei­nol­ta tuo voi vaikuttaa.

  Mut­ta eipä jäte­ve­ro­sel­vi­tyk­ses­tä ole kuu­lu­nut yhtään mitään sen jäl­keen, kun se vuo­si sit­ten jul­kais­tiin. Ympä­ris­tö­va­lio­kun­ta jos­kus viit­ta­si sii­hen jos­sain lausun­nos­saan, että jäte­ve­ro­uu­dis­tus on aiheel­lis­ta, mut­ta sii­hen­pä asia on sit­ten mel­kein jäänytkin.

  Itse olen sel­vi­tyk­sen luke­mi­sen jäl­keen ollut sitä miel­tä, että kaa­to­paik­ka­jät­teen vero­tus­ta oli­si syy­tä lisä­tä laven­taen vero­poh­jaa sel­vi­tyk­ses­sä perus­tel­lul­la peri­aat­teel­la. Hii­li­ve­ro­tuk­ses­ta taas olen sitä miel­tä, että sen osal­ta vero­poh­jaa pitäi­si laa­jen­taa, ja seu­raa­va­na step­pi­nä oli­si hyvä saa­da mukaan mah­dol­lism­man laa­jas­ti myös vie­lä täl­lä het­kel­lä vero­tuk­sen ulko­puo­lel­la ole­vat fos­sii­li­set päästölähteet.

  Esi­mer­kik­si lai­vo­jen pääs­töi­hin yksi ensi­vai­heen rat­kai­su oli­si se, että väy­lä­mak­sun 50 %:n alen­nus annet­tai­siin jat­kos­sa vain vähä­pääs­töi­sil­le lai­voil­le. Kukaan polii­tik­ko ei ole kui­ten­kaan edes ääneen poh­ti­nut sitä, voi­si­ko väy­lä­mak­su­ja ja pääs­tö­vä­hen­tä­mis­tä integroi­da. Lop­pu­tu­los vas­tai­si sitä, mitä jon­kin suu­rui­nen hii­li­ve­ro­kin teki­si, mut­ta hii­li­ve­roa ei kan­sal­li­ses­ti voi sää­tää, kun taas väy­lä­mak­su­jen ehdot pää­te­tään nime­no­maan kansallisesti.

 4. Kes­kus­ta puo­lus­taa maa­seu­dun varal­li­suu­den, maan ja sii­hen liit­ty­vän, arvoa. On tosi luon­te­vaa muis­sa­kin asiois­sa ensim­mäi­sek­si aja­tel­la juu­ri tuon varal­li­suu­den omis­ta­jia, nii­tä pal­jon ajavia.

 5. OS: “Nii­den tuo­ton avul­la voi­daan vas­taa­vas­ti las­kea muu­ta verotusta.”

  *tirsk*

  Jos polii­tik­ko­jen näp­pei­hin pää­tyy lisää rahaa, niin se kyl­lä pää­tyy uusiin tulon­siir­toau­to­maat­tei­hin (so. entis­tä syvem­piin kan­nus­te­louk­kui­hin), kus­tan­nus­te­hot­to­miin jul­ki­siin pro­jek­tei­hin (kuten kaik­ki meneil­lään ole­vat suu­ret rau­ta­tie­pro­jek­tit) ja jul­ki­sen sek­to­rin pöhöt­tä­mi­seen. Nykyi­sel­lä talous­do­krii­nil­la (mm. yli­op­pi­las “Borat” Mäky­nen) lisän­ty­neet val­tion tulot joh­ta­vat kai­ken­li­säk­si yhä kiih­ty­vään vel­kaan­tu­mi­seen, kos­ka meil­lä­hän on sil­loin vara ottaa entis­tä enem­män vel­kaa, jota ei kuu­le­ma tar­vit­se mak­saa iki­nä takaisin.

  Var­muu­den vuok­si vero­progres­sio­ta on kui­ten­kin hyvä kiris­tää epä­ta­sa-arvon vähen­tä­mi­sek­si ja lait­taa vie­lä elä­keyh­tiöi­den tuo­tot verol­le, jot­ta saa­daan elä­ke­mak­sut entis­tä nohe­vam­paan nousuun.

  1. En ymmär­rä ollen­kaan nau­res­ke­lua aja­tuk­sel­le että huo­no­ja vero­ja voi­tai­siin kor­va­ta parem­mil­la. Väi­te, että mitään vero­ja ei kos­kaan alen­net­tai­si kun nyt vaan on ihan totaa­li­sen vää­rä. Kai­ken­lai­sia vero­ja alen­ne­taan jat­ku­vas­ti, kaik­kien hal­li­tus­ten toimesta.

   Vähän parem­paan argu­men­toin­tiin pitäi­si pystyä.

   1. Huo­no­ja vero­ja toki voi­tai­siin (ja kan­nat­tai­si) kor­ja­ta parem­mil­la. Suo­mes­sa vain on erit­täin pit­kä his­to­ria sii­tä, että hal­li­tus­ten mihin­kään lupauk­siin vero­tuk­ses­ta ei voi luot­taa. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä on “väliai­kai­sek­si” sää­det­ty auto­ve­ro, jos­ta wiki­pe­dia sanoo seuraavaa:

    Lakia sää­det­täes­sä edus­kun­ta ilmoit­ti ”edel­lyt­tä­vän­sä, että vero on vain tila­päi­nen ja val­tion sen­het­ki­ses­tä poik­keuk­sel­li­sen kireäs­tä raha­ti­lan­tees­ta joh­tu­va ja että veros­ta pyri­tään luo­pu­maan eten­kin hal­vem­man hin­ta­luo­kan ajo­neu­vo­jen osal­ta heti, kun val­tion­ta­lous antaa sii­hen mahdollisuuden”.’

    Tie­däm­me kaik­ki kuin­ka hyvin tuo­ta edel­ly­tys­tä noudatettiin.

    Kysees­sä on siis jul­ki­sen val­lan omil­la toi­mil­laan aiheut­ta­ma luot­ta­mus­pu­la ja ihmi­set perus­tel­lus­ti olet­ta­vat, että moi­nen vero vain lisäi­si koko­nais­ra­si­tus­ta uudel­leen koh­dis­ta­mi­sen sijaan.

 6. Vaan kun se auto ei ole vält­tä­mä­tön vain hiek­ka­tien pääs­sä, toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä on käy­tän­nös­sä vain kehä 3 sisäl­lä, Tam­pe­reel­la, Turus­sa ja muu­ta­man muun kau­pun­gin ydin­a­lueil­la. Välil­lä tosia­sio­den tun­nus­ta­mi­nen (tun­nis­ta­mi­nen?) on vih­reil­le aivan yhtä vai­ke­aa kuin kepulle.

 7. Ben­san hin­ta on jo sen­ver­ran tapis­sa, että pie­ni­tu­loi­set käyt­tä­vät sitä ainoas­taan tosi tar­pee­seen. Ei ole enää mah­dol­lis­ta saa­da vähen­nyk­siä heil­tä. Iso­tu­loi­sil­le hin­nal­la ei ole väliä.

 8. Näin on,maaseudulla har­va­lu­kui­nen hyvä­tu­lois­ten jouk­ko aje­lee autolla.
  Mum­mo­jou­koil­la ei ole edes ajo­kort­tia eikä kan­sa­ne­läk­keel­lä muu­ten­kaan yllä­pi­de­tä autoa.

  Aje­lin tuos­sa ympä­ri Kepu­lan­di­aa kesäl­lä ja Kela ‑tak­se­ja oli ruuh­kak­si asti

  Muu­ten vih­reät ovat näkö­jään pys­tyt­tä­mäs­sä uut­ta SOS hal­li­tus­ta ja Vih­reät siir­ty­mäs­sä pit­kään oppositiokauteen

 9. Mitä tar­koi­tat pie­ni­tu­loi­sel­la? Sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­vää vai ravin­to­la­työn­te­ki­jää tai lähihoitajaa? 

  Tot­ta­kai pie­ni­tu­loi­sia työs­sä­käy­viä, maal­la asu­via autoi­li­joi­ta on pal­jon. En ymmär­rä pointtia?

  1. Maa­seu­dun pie­ni­tu­loi­set ovat pää­osin elä­ke­läi­siä ja auto on vält­tä­mä­tön vaik­ka ajo­mää­rät jää­vät luon­nol­li­sis­ta syis­tä pie­nem­mik­si kuin työssäkäyvillä.

   1. Just näin. Ajo­ki­lo­met­rien poh­jal­ta teh­dyt joh­to­pää­tök­set kau­pun­ki vs haja-asu­tusa­lue ei ole vält­tä­mät­tä hedel­mäl­li­siä täs­sä. Maa­seu­dul­la (eikä vält­tä­mät­tä edes pie­nis­sä kau­pun­geis­sa) jouk­ko­lii­ken­ne ei toi­mi niin hyvin että oman auton voi­si sil­lä kor­va­ta, mis­tään pol­ku­pyö­ris­tä tai säh­kö­pot­ku­lau­dois­ta puhumattakaan.

   2. Jos ajo­ki­lo­met­rit ovat vähäi­siä, miten mum­mon talous voi kaa­tua polt­toai­nei­den hin­to­jen korotukseen?

 10. Maa­seu­dul­la­kin lopul­ta har­va asuu haja-asu­tusa­lueil­la, jois­sa mat­ka päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­paan oli­si kym­me­niä kilo­met­re­jä. Val­tao­sa asuu taa­ja­mis­sa, joten mat­ko­jen kes­ki­pi­tuus siel­lä­kin jää alle vii­den kilo­met­rin. Kun jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole ja pol­ku­pyö­räi­ly ja käve­ly ovat mum­mo­jen hom­maa, kaik­ki mat­kat teh­dään autol­la, on se vält­tä­mä­tön­tä tai ei.

  1. On siel­lä maa­seu­dul­la kai jon­kin ver­ran töis­sä­käy­viä­kin ihmi­siä yhä, ja pää­osa ei ole suu­ri­tu­loi­sia. Jopa pai­kal­li­ses­sa taa­ja­mas­sa­kin asu­van rea­lis­ti­set mah­dol­li­suu­det käyt­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­mat­koi­hin lie­ne­vät useim­mi­ten olemattomat. 

   Link­ki tuo­hon Aal­lon mai­nit­tuun raport­tiin oli­si kiva.

   1. Jos on pie­ni­tu­loi­nen työs­sä­käy­vä ja asuu haja-asu­tusa­lu­eel­la kau­ka­na kai­kes­ta niin se on vähän oma vika. Joka kir­kon­ky­läs­tä voi vuo­kra­ta asun­non pik­ku­ra­hal­la ver­rat­tu­na Hel­sin­gin hin­toi­hin ja töi­hin ja asioil­le pää­see ilman autoa, tai jos se auto on pak­ko olla, niin sil­lä ei tar­vit­se ajaa niin pal­jon että ben­san hin­nal­la oli­si merkitystä.
    Maa­seu­dun suu­ri­tu­loi­sia ovat joko yrit­tä­jiä tai suur­kau­pun­gis­ta sin­ne muut­ta­nei­ta kor­keal­le kou­lu­tet­tu­ja. Heil­lä onkin sit­ten yksi auto jokais­ta 17 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä per­heen­jä­sen­tä koh­ti, jois­sain tapauk­sis­sa useam­pi­kin. Lisäk­si mön­ki­jöi­tä, moot­to­ri­kelk­ko­ja, venei­tä. Näil­lä­kin ihmi­sil­lä oli­si mah­dol­li­suus muut­taa kau­pun­kei­hin mut­ta he eivät halua.
    Eli minua ei lop­pu­jen lopuk­si niin hir­veäs­ti kiin­nos­ta jou­tuu­ko joku maa­lai­nen luo­pu­maan autoi­lus­ta jos polt­toai­nei­den hin­nat nouse­vat tun­tu­vas­ti, kos­ka niin jou­tuu moni kaupunkilainenkin.

 11. Hele­nin vesi­vir­ta­mak­su kar­koit­taa vähi­tel­len kaik­ki pien­ta­lo­jen ja uusien ener­gia­te­hok­kai­den talo­jen asuk­kaat kau­ko­läm­mön parista.

  Pitäs­kö asial­le teh­dä jotain?

 12. Ns. maa­seu­dul­la vaik­ka tääl­lä Ete­lä-Savos­sa huol­to­suh­de on todel­la vinou­tu­nut, vero­tu­lot kerä­tään hyvin pie­nel­tä työl­lis­ten jou­kol­ta. Seu­tu­kun­nan suu­ri­tu­loi­sek­si (täl­lä en viit­taa em Aal­to-yli­opis­ton tut­ki­muk­seen) pää­see jo noin 2.500–3.000 euron tuloil­la. Itse en ihan haluai­si unoh­taa tätä väes­tön­osaa joka saat­taa ajaa työ­ajoa usei­ta kym­me­niä-sato­ja km päi­väs­sä. Voi olla ettei täs­sä­kään kom­men­tis­sa blo­gis­tin mie­les­tä ole point­tia. Itse siis säh­kö­au­toi­len mut­ta se ei ole kai­kil­le mahdollista.

  1. Kepu­lan­dian kun­nis­sa liki puo­let väes­tös­tä on elä­ke­läi­siä sen pääl­le on joku kou­lu­lai­nen ja loput ovat kun­nal­la töissä.

   Yrit­tä­jät aja­vat kela­tak­sia ja koululaiskuljetuksia.

   Kun­ta elää valtionavuilla.

   Kepu­lan­dia on ihmis­ten säilömispaikka

  2. Weik­kaan, että aika iso osa kun­nal­lis­ve­rois­ta kerä­tään siel­lä eläkeläisiltä.

   1. Näin on val­tao­sa Kepu­lan­dian kun­nal­lis­ve­ros­ta kerä­tään eläkeläisiltä.
    Toi­nen ryh­mä ovat kun­nan työn­te­ki­jät ja kol­mas työttömät.

    Val­tao­sa asuk­kais­ta ei tuo­ta lisä­ar­voa koko Suo­mel­le vaan kulut­taa kan­sa­kun­nan hyvinvointia

    Kun­taa ei voi juu­ri­kaan kehittää,koska työ­voi­maa ei lii­ke­ne avoi­mel­le sektorille

  3. Jos­tain syys­tä rahat riit­tä­vät vie­lä mönkijään,moottorikelkkaan trak­to­riin, moottoriveneeseen.

   Mut­ta nehän eivät mak­sa mitään

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.