Kuoliaaksi kituminen ei ole kansalaisvelvollisuus

Kir­joitin Verde-lehteen pääkir­joituk­sen eutanasiasta.

Minus­ta on iso ongel­ma, että Suomes­sa kuol­e­va poti­las voi kitua hirvit­tävis­sä tuskissa ennen kuole­maansa tai kuten als-poti­laat, tuke­htua hitaasti kuo­li­aak­si ilman oikeut­ta avustet­tuun itse­murhaan tai eutanasi­aan. Jos näin tehtäisi­in eläimelle, saisi syyt­teen eläin­suo­jelu­lain perusteella.

Eur­tanasian sijas­ta tar­jo­taan hyvää saat­to­hoitoa. Olisi hyvä kun sitä saataisi­in, mut­ta kun­nat ovat halut­to­mia mak­samaan laadukkaas­ta saat­to­hoi­dos­ta. Ter­ho-kodil­la on ollut jatku­vasti vajaa­ta kapasiteettia.(Sinne myös pääsee itse mak­sa­vana. Kääre­li­inois­sa ei ole taskuja.)

Valitet­tavasti lääketiede ei pysty aut­ta­maan kaikkia tuskissaan kär­siviä. Sik­si tarvit­semme eutanasiaa.

Ihmisil­lä on kuole­mas­ta eri­laisia uskon­nol­lisia käsi­tyk­siä. Eikä voitaisi sopia, että kukin elää vakau­muk­sen­sa mukaan ja antaa muiden elää oman vakau­muk­sen­sa mukaan?

Lue lisää: https://verdelehti.fi/2021/09/01/kuoliaaksi-kituminen-ei-ole-kansalaisvelvollisuus/

21 vastausta artikkeliin “Kuoliaaksi kituminen ei ole kansalaisvelvollisuus”

 1. Kaik­ki eutanasian lail­lis­tamisen vas­tus­tus ei ole uskon­nol­lis­es­ti ja/tai arvokon­ser­vati­ivis­es­ti motivoitunut­ta. On myös täysin maal­lista ja arvolib­er­aaleista lähtöko­hdista lähtevää vas­tus­tus­ta, jon­ka perustelu­na on, että eutanasian lail­lis­tamisel­la olisi yksinker­tais­es­ti liian suuria negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia, samal­la taval­la kuin sanokaamme yhdys­val­ta­laistyylisel­lä vapaal­la aseenkan­to-oikeudel­la on negati­ivisia ulkoisvaikutuksia.

  Kir­joitin itse tästä taan­noin Image-lehteen pitkän­puoleisen esseen, joka nyt­tem­min löy­tyy verkostakin (ilmainen, mut­ta vaatii rek­isteröi­tymisen sivustolle):

  https://www.apu.fi/artikkelit/eutanasia-suomessa-valtaosa-sallisi-sen-tommi-uschanov

  Siinä käsit­te­len yhtä täl­laista ulkois­vaiku­tus­ta. Eli sitä, että eutanasian kan­nat­ta­jat ovat niin onnis­tuneesti saa­neet nos­tet­tua julkises­sa keskustelus­sa “ole­tusar­voisek­si” oman käsi­tyk­sen­sä siitä, mil­lainen on hyvä, arvokas ja oikean­lainen kuole­ma, että tämä on alka­nut vaikut­taa jo sel­l­aisi­inkin asioi­hin, jot­ka eivät suo­raan liity mitenkään koko eutanasi­aan – esimerkik­si siten, että poti­laisi­in, joil­la ei ole mitään lähi­t­ule­vaisu­udessa kuole­maan johtavaa sairaut­ta, suh­taudu­taan sairaala­hoi­dos­sa ikään kuin heil­lä olisi elvy­tyskiel­to, vaik­ka oikeasti ei ole. Ja kuten huo­mau­tan tek­stis­säni, en ole keksinyt tätä aja­tuskulkua omas­ta päästäni, vaan se on esim. men­nyt äänin 7–0 läpi arvokon­ser­vati­ivien kaikkea muu­ta kuin rakas­ta­mas­sa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

  Min­un näkökul­mas­tani tärkein ongel­mako­h­ta ei ole se, onko lääkäril­lä oikeus kieltäy­tyä eutanasi­aan osal­lis­tu­mis­es­ta, vaan se, onko poti­laal­la niin halutes­saan oikeus päästä yksi­no­maan sel­l­ais­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten hoita­mak­si, jot­ka vas­tus­ta­vat eutanasi­aa. Jos poti­laan elämänkat­so­mus ker­ran todel­la on ensisi­jainen, muun ohi aja­va näköko­h­ta, ja kaikil­la on yhtäläi­nen oikeus saa­da sel­l­ainen kuole­ma jon­ka he katso­vat parhait­en ole­van sopu­soin­nus­sa oman elämänkat­so­muk­sen­sa kanssa, niin sil­loin eutanasian lail­lis­tavaan lain­säädän­töön tulee tas­a­puolisu­u­den vuok­si sisäl­tyä mekanis­mi, jol­la eutanasian vas­tus­ta­jille (hei­dän niin halutes­saan) taataan eutanasi­avas­tainen hoito­henkilökun­ta, kos­ka siihen ker­ran sisäl­tyy myös mekanis­mi, jol­la eutanasian kan­nat­ta­jille taataan ei-eutanasi­avas­tainen hoitohenkilökunta.

  Niin kauan kuin tätä ei huomioi­da asi­aa koskevas­sa keskustelus­sa, en voi vält­tyä vaikutel­mal­ta, että se kär­sii samas­ta ilmiöstä, jota tässä blo­gis­sa on vuosien var­rel­la sato­ja ker­to­ja ansiokkaasti ja terävästi analysoitu eri yhteyk­sis­sä: iden­ti­teet­tipoli­it­ti­nen hurmioi­tu­mi­nen oman asian oikeel­lisu­ud­es­ta estää suh­tau­tu­mas­ta kri­it­tis­es­ti sen ehdote­tun konkreet­tisen ratkaisun pieni­in banaalei­hin yksi­tyisko­hti­in, jon­ka kaut­ta tätä asi­aa on tarkoi­tus käytän­nössä ajaa. Eutana­sia on monille Verde-siiv­en vihreille vähän saman­lainen lukkar­in­rakkau­den kohde kuin vaik­ka vasem­mis­toli­it­to­laiselle vuokrasään­nöste­ly, kepu­laiselle turve tai kokoomus­laiselle yksi­ty­isautoilu. No, mikäs siinä, mielu­um­min sen­tään se kuin mikään näistä kolmesta.

 2. Asia ei ole näin yksioikoinen eikä eutanasi­aa ainakaan pidä käsit­tää saat­to­hoidon tai kivun­lievi­tyk­sen vai­h­toe­hdok­si kor­vaa­maan niitä. Asi­aan on mm. ETENE ottanut pohdiskellen kantaa.

 3. “Eikä voitaisi sopia, että kukin elää vakau­muk­sen­sa mukaan ja antaa muiden elää oman vakau­muk­sen­sa mukaan?”

  Peri­aat­teessa voisi, ja ehkä käytän­nössäkin. Mut­ta seu­rauk­set sel­l­ais­es­ta peri­aat­teesta eivät ole aina ongel­mat­to­mia. Jos jonkun yksilön vakau­muk­se­na on vaikka­pa suo­jel­la maa­pal­loa, voi peri­aat­teen mukaan tämä itse pyrk­iä elämään sen mukaan, mut­ta muiden pitäisi antaa elää oman vakau­muk­sen­sa mukaan. Peri­aatet­ta seu­rat­taes­sa joku, joka ei omaa samaa vakau­mus­ta, omaisi myöskin oikeu­den elää, kuten tah­too, jol­loin ensin maini­tun henkilöko­htai­sista toisen­lai­sista pyrkimyk­sistä huoli­mat­ta maa­pal­lon saa­tu­mi­nen voisi kuitenkin edetä.

  Jotain vas­taavaa on siinäkin tilanteessa, jos­sa ihmi­nen uskoo, että itse­murha niin suo­raan tehtynä kuin sel­l­aises­sa avus­t­a­mi­nenkin on eet­tis­es­ti väärin. Vas­taavasti monien ihmis­ten näke­mys­ten mukaan maa­pal­lon luon­non tuhoami­nen on eet­tis­es­ti väärin. Kaik­ki maa­pal­lon asukkaat eivät kyse­lyi­den tulosten perus­teel­la kuitenkaan jaa näke­mys­tä siitä, että luon­toa ei saisi tuho­ta, ja jos kaik­ki saisi­vat tehdä, mitä sal­lit­tuna itse pitävät, maa­pal­lolle voisi käy­dä huonosti.

  Jos eutana­sioi­ta tehtäisi­in ja joku on vaikka­pa sairaalan siivoo­jana, ja hänen vakau­muk­sen­sa mukaan eutana­sia on väärin, niin olisiko hänel­lä peri­aat­teen mukainen oikeus kieltäy­tyä siivoa­mas­ta eutanasi­aan käytet­tyjä huonei­ta — ilman, että voi menet­tää koko työn­sä? Nyky­isin suo­ma­lainen työelämä ei sal­li vakau­muk­sen poh­jal­ta tapah­tu­via työte­htävistä kieltäy­tymisiä kuin lähin­nä jois­sakin sel­l­ai­sis­sa asiantun­ti­jate­htävis­sä, joi­hin liit­tyy työvoimapulaa.

  1. Jos jonkun yksilön vakau­muk­se­na on vaikka­pa suo­jel­la maa­pal­loa, voi peri­aat­teen mukaan tämä itse pyrk­iä elämään sen mukaan, mut­ta muiden pitäisi antaa elää oman vakau­muk­sen­sa mukaan. 

   Rin­nas­tus ontuu pahasti. Sil­lä, että jotkut eivät halua kitua kuo­li­aak­si vaan val­it­se­vat eutanasian, ei ole olen­naisia negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia muiden elämään, kun taas sil­lä, että joku päät­tää tuho­ta ympäristöä, on negati­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia. Siinä onratkai­se­va ero.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Rin­nas­tus ontuu pahas­ti. Sil­lä, että jot­kut eivät halua kitua kuo­li­aak­si vaan valit­se­vat euta­n­asian, ei ole olen­nai­sia nega­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia mui­den elä­mään, kun taas sil­lä, että joku päät­tää tuho­ta ympä­ris­töä, on nega­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia. Sii­nä onrat­kai­se­va ero.

    On niin tek­i­jän itse tekemil­lä kuin avuste­tu­il­lakin itse­murhilla aika iso­jakin ulkois­vaiku­tuk­sia myös muiden elämään. Ulkois­vaiku­tuk­set koske­vat ihmi­sistä selkeim­min ihmisen lähipi­ir­iä ja hoito­henkilökun­taa, mut­ta kuten edel­lä totesin, ulot­tuvat sen lisäk­si myös mm. siivoo­ji­in. Toki ulkois­vaiku­tuk­set voivat ulot­tua myös mm. lemmikkieläimiinkin.

    Bel­gias­sa eutanasi­at ovat sal­lit­tu­ja myös alaikäisille. Nuorin on tois­taisek­si ollut 9‑vuotias. Siel­lä alaikäis­ten ollessa kyseessä näke­mys­tä asi­aan kysytään viral­lisen pro­tokol­lan mukaan poti­laal­ta ja tämän van­hem­mil­ta, sekä pyy­de­tään ulkop­uo­li­nen lausun­to siitä, vaikut­taako lap­si ole­van kykenevä ilmaise­maan oman mielip­i­teen­sä, mut­ta mitään ei viral­lis­es­ti kysytä esimerkik­si sis­aruk­sil­ta tai mah­dol­lisil­ta lapsen aiem­mil­ta leikkikavereil­ta. Toki sis­arusten näke­mys voi olla aika vah­vasti vaikutet­tavis­sakin, mut­ta eniten taustal­la voi silti vaikut­taa aja­tus siitä, että ajatel­laan, että sis­aruk­set eivät ole asiano­saisia, toisin kuin alaikäisen huolta­jat. Täysi-ikäisen tapauk­ses­sa mui­ta ei vält­tämät­tä edes kuul­la. Kyl­lä eutanasian ulkois­vaiku­tuk­set ulot­tuvat hel­posti mui­hinkin. Niin elämä kuin kuole­makin kos­kee yleen­sä pait­si sen suor­in­ta kohdet­ta, myös mui­ta ihmisiä. Elämme ihmis­inä yleen­sä jonkin­laises­sa yhteisössä, pienem­mässä tai suurem­mas­sa, jos­sa tois­t­en elämät ja kuolemat vaikut­ta­vat myös toisiin.

   2. poh­din­taa: On niin teki­jän itse teke­mil­lä kuin avus­te­tuil­la­kin itse­mur­hil­la aika iso­ja­kin ulkois­vai­ku­tuk­sia myös mui­den elä­mään. Ulkois­vai­ku­tuk­set kos­ke­vat ihmi­sis­tä sel­keim­min ihmi­sen lähi­pii­riä ja hoitohenkilökuntaa, …


    Jos eutana­sia tehdään tiukan pro­tokol­lan, ei mutun mukaan, ulkois­vaiku­tuk­set ovat lähipi­ir­ille ja hoito­henkilökun­nalle posi­ti­iviset ehkä joitakin syväusko­vaisia luku­unot­ta­mat­ta. Ei ole mieltä ylen­tävää nähdä ja tietää, että lähim­mäi­nen kär­sii ilman toivoa parem­mas­ta. On valitet­tavasti koke­mus­ta asiasta.

   3. Suuri osa ihmis­ten kuolemista tapah­tuu hoivakodeis­sa ja pitkäaikaishoidon laitok­sis­sa, elämän hiipues­sa pois. Silti elämä voidaan esimerkik­si las­ten­las­ten näkemisen vuok­si kokea vielä tässäkin vai­heessa merk­i­tyk­sel­lisenä. Jos tähän ympäristöön tuo­daan ”ihan nor­maali­na käytän­tönä” eutana­sia, mitä se merk­it­sisi koke­muk­selle ihmis­ar­vos­ta, nimeno­maan pitem­mäl­lä aikavälil­lä. Näet (siis Ode) kuole­vien ihmis­ten todel­lisu­u­den liian dra­maat­tise­na. Suosit­te­len tutus­tu­mista esimerkik­si pal­li­ati­ivisen hoidon asiantun­ti­joiden näke­myk­si­in. Kyse ei suinkaan ole mis­tään uskon­nol­li­sista käsityksistä.

   4. Olen tutus­tunut pal­li­ti­ivisen hoidon mah­dol­lisuuk­si­in ja rajoituk­si­in Ter­ho-kotia ylläpitävän Ter­ho-säätiön hallintoneuvostossa.
    En esitä eutanasi­aa ihan nomaali­na käytän­tönä. Siihen tarvi­taan asianomaisen oma aloite ja kah­den lääkärin puolta­va lausun­to. Se tulee kyseeseen lähin­nä sil­loin, kun kuol­e­van poti­laan tuskia tai kauhua tuke­htu­mis­es­ta ei voi­da mitenkään lievittää.

    Uskon­nol­lisi­inkin näke­myk­si­in olen asi­as­sa tutus­tunut. Min­u­un otti yhteyt­tä uskos­sa ole­va mies, joka sanoi, että kos­ka Jeesuskin kär­si ris­til­lä, on kaikki­nainen kivun lievi­tys vas­toin Jumalan tah­toa. Esimerkkinä tästä hän otti anop­pin­sa, joka ei ollut uskos­sa, mut­ta hänen viimeis­ten oävien­sä tuskat sai­vat hänet kään­tymään uskoon. “Näin hän sai iankaikkisen elämän”
    Onnek­si hoita­va lääkäri kuu­lui uskon­velji­in. Muuten tämä olisi ryhtynyt livit­tämään kipu­ja ja anop­pi olisi joutunut hel­vetin tuleen.
    Var­jele meitä usko­vai­sista lääkäreistä.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

    Uskon­nol­li­siin­kin näke­myk­siin olen asias­sa tutus­tu­nut. Min­u­un otti yhteyt­tä uskos­sa ole­va mies, joka sanoi, että kos­ka Jee­sus­kin kär­si ris­til­lä, on kaik­ki­nai­nen kivun lie­vi­tys vas­toin Juma­lan tah­toa. Esi­merk­ki­nä täs­tä hän otti anop­pin­sa, joka ei ollut uskos­sa, mut­ta hänen vii­meis­ten oävien­sä tus­kat sai­vat hänet kään­ty­mään uskoon. “Näin hän sai ian­kaik­ki­sen elämän”
    Onnek­si hoi­ta­va lää­kä­ri kuu­lui uskon­vel­jiin. Muu­ten tämä oli­si ryh­ty­nyt livit­tä­mään kipu­ja ja anop­pi oli­si jou­tu­nut hel­ve­tin tuleen.
    Var­je­le mei­tä usko­vai­sis­ta lääkäreistä.

    Outoa sinän­sä että eutana­sia on sal­lit­tua pääasi­as­sa rooma­laiska­to­lilai­sis­sa mais­sa mut­ta protes­tent­tiset mais­sa se ei ole sal­lit­tua. Uskon­non kohdal­la tämä jakaa kris­til­listä kirkko­ja. Kristi­nuskon pää­su­un­tauk­sen omaavis­sa mais­sa hyväksytään eutanasia.

  2. poh­din­taa:

   Jos euta­n­asioi­ta teh­täi­siin ja joku on vaik­ka­pa sai­raa­lan sii­voo­ja­na, ja hänen vakau­muk­sen­sa mukaan euta­na­sia on vää­rin, niin oli­si­ko hänel­lä peri­aat­teen mukai­nen oikeus kiel­täy­tyä sii­voa­mas­ta euta­na­si­aan käy­tet­ty­jä huo­nei­ta — ilman, että voi menet­tää koko työn­sä? Nykyi­sin suo­ma­lai­nen työ­elä­mä ei sal­li vakau­muk­sen poh­jal­ta tapah­tu­via työ­teh­tä­vis­tä kiel­täy­ty­mi­siä kuin lähin­nä jois­sa­kin sel­lai­sis­sa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä, joi­hin liit­tyy työvoimapulaa.

   Tuskin sairaalan siivoo­jat tietävät mitä hei­dän siivoamis­sa huoneis­sa on tehty. Toden­näköis­es­ti se on poti­laslain vas­taista. Lääkärien vaiti­olovelvol­lisu­us on tässä kohtaa hyvin selkeä. Sama kos­kee abort­tia. Abort­te­ja tekevät sairaalat eivät main­os­ta julkises­ti ulos että kos­ka kyseisessä sairaalas­sa tehdään abort­tia. Pait­si jos on amerikkalainen vaku­u­tusy­htiön omis­ta­ma repub­likaanisen osaval­tion sairaala

   1. Rahul Soma­ni:

    Tus­kin sai­raa­lan sii­voo­jat tie­tä­vät mitä hei­dän sii­voa­mis­sa huo­neis­sa on teh­ty. Toden­nä­köi­ses­ti se on poti­las­lain vas­tais­ta. Lää­kä­rien vai­tio­lo­vel­vol­li­suus on täs­sä koh­taa hyvin sel­keä. Sama kos­kee abort­tia. Abort­te­ja teke­vät sai­raa­lat eivät mai­nos­ta jul­ki­ses­ti ulos että kos­ka kysei­ses­sä sai­raa­las­sa teh­dään abort­tia. Pait­si jos on ame­rik­ka­lai­nen vakuu­tus­yh­tiön omis­ta­ma republi­kaa­ni­sen osa­val­tion sairaala

    En tunne eutana­sioi­hin liit­tyviä käytän­töjä kuin fik­ti­ivis­es­tä eloku­va­maail­mas­ta, jois­sa jos­sain eloku­vis­sa on ollut eril­lis­tilo­ja avustet­tu­ja itse­murhia ja niihin valmis­tau­tu­mista varten — vas­taavasti kuin on vaikka­pa syn­ny­tys­salit äideille ja näi­den tuk­i­henkilöille tai leikkaus­salit leikkauk­sia varten, tai rönt­gen­lait­teet jos­sain tilas­sa, jos­sa taas tehdään siihen liit­tyviä asioi­ta. Mut­ta olet­taisin, että tilo­jen yleis­ratkaisu­jen osalta eloku­vat ovat kuvan­neet asi­aa sen suun­tais­es­ti kuin asi­at tehdään eutanasia­mais­sa nykyisin.

    Mitä siivo­jien tieto­ta­soon tulee siitä, mitä tilois­sa tapah­tuu, niin aika moni siivoo­ja ja ylipäätään tilo­jen huolto­henkilökun­taan kuu­lu­va tietää aika paljonkin tilois­sa tapah­tu­vista asioista ja organ­isaa­tioiden muis­takin sisäpi­iri­a­sioista. Siivoo­jan ammat­ti­taitoon kuu­luu vaiti­o­lo niiden organ­isaa­tioiden asioista, joi­ta he siivoa­vat, mut­ta ei se sitä tarkoi­ta, etteivätkö he usein itse silti tietäisi, mitä tilois­sa tapah­tuu, ja että mitä mis­säkin huoneessa tehdään. Vaikut­taa­han tilo­jen käyt­töko­hde jo siihenkin, mil­laista siivous­ta mikäkin tila vaatii, ja mil­laista henkilöko­htaista suo­jau­tu­mista siivoo­jil­ta vaa­di­taan. Mut­ta nyt men­nään jo ohi alku­peräisen aiheen.

   2. poh­din­taa:

    Mitä sii­vo­jien tie­to­ta­soon tulee sii­tä, mitä tilois­sa tapah­tuu, niin aika moni sii­voo­ja ja yli­pää­tään tilo­jen huol­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­va tie­tää aika pal­jon­kin tilois­sa tapah­tu­vis­ta asiois­ta ja orga­ni­saa­tioi­den muis­ta­kin sisä­pii­ri­asiois­ta. Sii­voo­jan ammat­ti­tai­toon kuu­luu vai­tio­lo nii­den orga­ni­saa­tioi­den asiois­ta, joi­ta he sii­voa­vat, mut­ta ei se sitä tar­koi­ta, ettei­vät­kö he usein itse sil­ti tie­täi­si, mitä tilois­sa tapah­tuu, ja että mitä mis­sä­kin huo­nees­sa teh­dään. Vai­kut­taa­han tilo­jen käyt­tö­koh­de jo sii­hen­kin, mil­lais­ta sii­vous­ta mikä­kin tila vaa­tii, ja mil­lais­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta suo­jau­tu­mis­ta sii­voo­jil­ta vaa­di­taan. Mut­ta nyt men­nään jo ohi alku­pe­räi­sen aiheen.

    Nykyään siivoo­ja kyl­lä ovat ulkois­tet­tu­jen siivous­palvelu­iden työn­tek­i­jöitä ei niinkään sairaalan vak­i­tu­ista henkilökun­taa. Juuri tämän ulkois­tet­tu­jen siivous­palvelu­iden työn­tek­i­jöi­den rooli on hyvin eri­lainen kuin ennen sairaaloiden pysyvät siivoojat.

 4. Edelleen ihmette­len halua vetää tähän uskon­to. Jos Ode perustelet eutanasi­aa saat­to­hoidon puut­teil­la, niin kyl­lähän eutana­sia voisi hie­man pitem­mäl­lä aikavälil­lä ( kun siitä tulisi arkea), tul­la vaik­ka hoitokodin ruti­iniksi. Lähi­hoita­ja antaisi elämän lopet­ta­van lääk­keen. Kuten aik. viestis­sä totesin, val­taosa kuolemista tapah­tuu ympäristössä, jos­sa lääkärikon­tak­ti on ehkä ker­ran viikos­sa. Hoitopaikoista on huu­ta­va pula, mik­si lonkkansa mur­ta­neen van­huk­sen tuskia ei lopetet­taisi… täl­laiseen yhteiskun­taan saat­taisimme olla matkalla. Itseäni, juristi­na, aja­tus kavah­dut­taa mut­ta ei uskon­nol­lista syistä.

  1. Jos Ode perustelet eutanasi­aa saat­to­hoidon puut­teil­la, niin kyl­lähän eutana­sia voisi hie­man pitem­mäl­lä aikavälil­lä ( kun siitä tulisi arkea), tul­la vaik­ka hoitokodin rutiiniksi. 

   En ymmärtänyt tuol­ta logi­ikkaa lainkaan. Jos maan paras saat­to­hoidon asiantun­ti­ja sanoo min­ulle, että kaikkien kuole­vien poti­lais­den tuskaa ei pystytä lievit­tämään, miten tämä lääketi­eteelli­nen vajavaisu­us toisi eutanasian hoivako­tien arkeen?

 5. Kuoli­navun saa­van henkilön osa on taval­laan help­po ja hänelle helpo­tus, mut­ta min­ua askar­rut­taa lääkärin rooli. On melkoisen var­maa, että lääkäril­lä olisi oikeus kieltäy­tyä kuoli­navun antamis­es­ta ja se jäisi vain joidenkin vapaae­htois­t­en tehtäväk­si. Mil­lainen olisi sit­ten täl­laisen eutanasialääkärin rooli? Ei riitä, että hän itse hyväksyy toimen­sa, vaan myös hänen työkave­r­ien­sa ja läheis­ten­sä on hyväksyt­tävä hänet. Ei eutanasialääkäri tietys­tikään mikään pyöveli olisi, mut­ta joidenkin mielessä hänet sel­l­aise­na ehkä nähtäisi­in. Onko­han tätä puol­ta tutkit­tu mitenkään esim. Hollannissa?

  1. TJA­boa:
   Kuo­li­na­vun saa­van hen­ki­lön osa on taval­laan help­po ja hänel­le hel­po­tus, mut­ta min­ua askar­rut­taa lää­kä­rin roo­li. On mel­koi­sen var­maa, että lää­kä­ril­lä oli­si oikeus kiel­täy­tyä kuo­li­na­vun anta­mi­ses­ta ja se jäi­si vain joi­den­kin vapaa­eh­tois­ten teh­tä­väk­si. Mil­lai­nen oli­si sit­ten täl­lai­sen euta­na­sia­lää­kä­rin roo­li? Ei rii­tä, että hän itse hyväk­syy toi­men­sa, vaan myös hänen työ­ka­ve­rien­sa ja läheis­ten­sä on hyväk­syt­tä­vä hänet. Ei euta­na­sia­lää­kä­ri tie­tys­ti­kään mikään pyö­ve­li oli­si, mut­ta joi­den­kin mie­les­sä hänet sel­lai­se­na ehkä näh­täi­siin. Onko­han tätä puol­ta tut­kit­tu miten­kään esim. Hollannissa?

   Olin muu­ta­ma vuosi sit­ten ‚olisiko vuosi 2017 tai 2018, Eduskun­nan Pikku­par­la­men­tis­sa kansalaiskeskustelus­sa kuun­tele­mas­sa aiheesta tilaisu­u­den jon­ka pää jär­jestäjät oli­vat Esko Sep­pä­nen, Ilk­ka Taipale ja Hen­rik Lax. Tilaisu­u­den vierail­i­jana oli hol­lan­ti­lainen pro­fes­sori joka oli erikois­tunut euta­na­sia­lainsäädäntöön ja malli­in. Hol­lan­nis­sa lääkärit ovat erit­täin koulutet­tu­ja eutanasi­aan ja lain­säädän­tö on myös hyvin selvä. Poti­las päät­tää tehdäänkö hänelle eutana­sia. Osmo Soin­in­vaaran piti tul­la tuo­hon Pikku­par­la­mentin tilaisu­u­teen mut­ta oli tuol­loin estynyt. Hol­lan­nin tilanne tuli tässä tilaisu­udessa hyvin esille. Muis­taako Osmo Soin­in­vaara tuon tilaisuuden?

 6. Mielestäni viet, Osmo, lib­er­aalin yhteiskuntafilosofi­asi tässä hiukan liian pitkälle. Aja­tus siitä, että kaik­ki elävät vakau­muk­sen­sa mukaan, on kau­nis, mut­ta on tun­nustet­ta­va vakau­musten eri­laisu­us. Jos ihmis­es­tä toisen ihmisen tarkoituk­selli­nen sur­maami­nen on absolu­ut­tis­es­ti väärin, tämä on aito vakau­mus, joka vaatii väl­itön­tä toim­intaa. Jos toisen ihmisen sur­maami­nen on väärin, on sen estämi­nen oikeutet­tua pakkoti­lan tai hätä­var­jelun perus­teel­la. Tilanne, jos­sa “annetaan toisen elää vakau­muk­sen­sa mukaan” on mah­do­ton, kos­ka se sal­lii moraalit­toman asiantilan. 

  Eutanasian kohdal­la olemme eti­ikan syvässä päässä: tilanteis­sa, jois­sa moraaliset perusar­vot tule­vat esi­in. Näis­sä ei ole oikeas­t­aan tilaa suvait­se­vaisu­udelle vaan jokin osa­puoli pakot­taa väistämät­tä oman moraalin­sa muille. Rehellistä olisi tun­nus­taa se.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Hyväk­syt siis kidu­tuk­sen avus­te­tun itse­mur­han vaihtoehtona. 

    Muo­toilusi osoit­taa hyvin, että olemme tässä kohdin pis­teessä, jos­sa mielekäs keskustelu ei oikeas­t­aan ole mah­dol­lista. Sin­un käsi­tyk­sesi moraal­ista edel­lyt­tää vält­tämät­tä toimia, joiden estämistä eutanasian kieltävä moraa­likäsi­tys pitää objek­ti­ivise­na velvol­lisuute­na. Lop­putu­lok­se­na on vält­tämät­tä se, että toinen osa­puoli sanelee ratkaisun toiselle krim­i­nal­isoimal­la tämän toimin­nan. Ain­oa kysymyk­se­naset­telu on oikeas­t­aan vain, kuin­ka laa­jal­la krim­i­nal­isoin­nil­la. Halu­atko kieltää myös negati­ivises­sa hengessä käytävän keskustelun eutanasi­as­ta? Tämän pystyy ihan hyvin perustele­maan, jos kat­sot eutanasian kiel­lon ole­van lail­lis­tet­tua kidutusta. 

    Näin sivun­men­nen: en ole itse ihan var­ma, voisinko eutanasian hyväksyä. Olisin valmis pitämään sitä eröis­sä ääri­ta­pauk­sis­sa perustel­tuna, mut­ta pelot­taa, mihin avaamme portin, jos sal­limme sen. Mielestäni, jos henkilö pitää toisen ihmisen sur­maamista moraalise­na velvol­lisuute­na, tämä moraa­li­nen vakau­mus olisi ensi sijas­sa osoitet­ta­va henkilöko­htaisel­la tasol­la, kansalais­tot­telemat­to­muute­na. Jos siis pidät ihmisen vas­ten­tah­toista hengis­sä pitämistä kidu­tuk­se­na, oikea, per­in­teisen vihreän poli­ti­ikan mukainen tapa olisi toimia oman moraalisen käsi­tyk­sen mukaan ja ottaa sen jäl­keen vas­taan asian­mukainen ran­gais­tus, tavoit­teena yhteiskun­nal­lisen ilmapi­irin muu­tos. Kidu­tus on niin epä­moraal­ista toim­intaa, että sen estämisek­si elinkautisen istu­mi­nen olisi aivan perustel­tua. Sinä et tietääk­seni ole näin toimin­ut, joten retori­ikkasi on ris­tiri­idas­sa omien toimiesi kanssa.

   2. Eras­to­te­nes alek­sandria­lai­nen: Sin­un käsi­tyk­se­si moraa­lis­ta edel­lyt­tää vält­tä­mät­tä toi­mia, joi­den estä­mis­tä euta­n­asian kiel­tä­vä moraa­li­kä­si­tys pitää objek­tii­vi­se­na vel­vol­li­suu­te­na. Lop­pu­tu­lok­se­na on vält­tä­mät­tä se, että toi­nen osa­puo­li sane­lee rat­kai­sun toi­sel­le kri­mi­na­li­soi­mal­la tämän toiminnan. 

    Eutanasi­as­sa ei toinen osa­puoli sanale toisen osa­puolen puoles­ta ratkaisua tehdäänkö eutanasi­aa vai ei. Vaan eutanasi­as­sa vain poti­las joka halu­aa eutanasian toteu­tu­van hänelle on juridil­lis­es­ti se joka päät­tää tehdäänkö eutana­sia vai eikö. Toteut­ta­ja on kyl­lä eutanasialääkäri joka saa poti­laal­ta man­daatin kir­jal­lis­es­ti lain­säädän­nön mukaises­ti ennen eutanasian toteut­tamista. Eutana­sia ei ole kuole­man­tuomio jon­ka tuomiois­tu­in määrää.

 7. Tom­mi Uschanov: “esimerkik­si siten, että poti­laisi­in, joil­la ei ole mitään lähi­t­ule­vaisu­udessa kuole­maan johtavaa sairaut­ta, suh­taudu­taan sairaala­hoi­dos­sa ikään kuin heil­lä olisi elvy­tyskiel­to, vaik­ka oikeasti ei ole.”

  Elvy­tyskiel­to ja eutana­sia ovat täysin eri asioi­ta , vaik­ka kuole­man kanssa tässä liiku­taan. Elvy­tyk­sessä ei tehdä jotakin , eutana­sia on akti­ivista toim­intaa. Hoidet­ta­van tah­to on etu­nasi­as­sa vält­tämätön , elvy­tyskiel­los­sa taas ei , se voidaan aset­taa joko tah­don mukaise­na tai lääketi­eteel­li­sistä syistä, sil­loin kuin arvio­daan, että hoidet­ta­va ei voi oikeasti toipua siitä. Elvy­tyk­sessä lääk­in­tähenkilökun­nas­ta voi tul­la kidut­ta­jia : elvy­tyk­sessä annetaan sähköisku­ja ja painel­laan rin­take­hää niin, että kylk­ilu­umur­tu­mat ovat yleisiä, työn­netään putkea henki­torveen , kany­loidaan suo­nia. Elvy­tyk­sessä help­po ja tuska­ton kuole­ma voi vai­h­tua tuskallisek­si kitu­misek­si het­kik­si- päiviksi ja joskus vuosik­sikin. Myös tästä on seu­ran­nais­vaiku­tuk­sia, joi­ta turhan har­voin pohditaan . 

  Jokaisen kansalaisen olisi hyvä pohtia, halu­aako altistaa itsen­sä tuolle riskille. On hyvä lukea :https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01180/dnr-paatos?q=elvytyskielto.

  Tom­mi Uschanov:“Jos poti­laan elämänkat­so­mus ker­ran todel­la on ensisi­jainen, muun ohi aja­va näköko­h­ta, ja kaikil­la on yhtäläi­nen oikeus saa­da sel­l­ainen kuole­ma jon­ka he katso­vat parhait­en ole­van sopu­soin­nus­sa oman elämänkat­so­muk­sen­sa kanssa” 

  Ei kuole­ma ole mikään kulu­tushyödyke, juuri kukaan ei saa sel­l­aista , kuin on toivonut. Eivätkä varsinkaan eutanasi­aa toivo­vat. He ovat sairas­tuneet johonkin tau­ti­in, joka on tuskalli­nen, etenevä , toim­intakyvyn ja autono­mi­an vievä, jon­ka oireet ovat vaikeasti hal­lit­tavis­sa. He toivo­vat tuskansa lievit­tämistä, oikeut­ta kuole­man jouduttamiseen. 

  Kaik­keen tuskaan ei ole ole­mas­sa hyvää lääketi­eteel­listä hoitoa , saatto/ pal­laiti­ivi­nen hoitokeskustelu on liian kipu- ja syöpäkeskeistä ja ilmen­tää lääketi­eteen hybristä. Kivun hoitoon on yleen­sä hyvät menetelmät. Paran­tu­mat­tomasti sairaan tuskana on yleen­sä etenevä toim­intakyvyn ja autono­mi­an menet­tämi­nen ja näkymä sen vääjää­mat­tömästä supis­tu­mis­es­ta , joskus hoito paran­taa jotain osa-aluet­ta, toisen vaikeutues­sa ( esim. liikun­takyky lisään­tyy, mut­ta niin myös pakkoli­ik­keet ja harhat). 

  Tähän tuskaan on vähän pal­li­ati­ivisia menetelmiä, enkä usko ‚että niitä laa­jasti ottaen tuleekaan . Olen toden­nut alal­la toimi­vana ihmisenä , että täl­lainen autono­mi­an ja tom­intakyvyn menet­tämisen tus­ka on suur­ta. Tähän tässä maas­sa tar­jo­taan hoitoa, joka käytän­nössä veisi edelleen tuo­ta toim­intakykyä , sairaan jäädessä tur­rut­tavien ja seda­toivien toimien kohteek­si ennen kuole­maansa- siis tilaan, jota hän pelkää. 

  Monia vaikeasti sairai­ta voisi lohdut­taa aja­tus, että on hänen val­las­saan , lääkärin avul­la , saa­da kär­simys lop­pumaan jotenkin hal­lit­tusti ja kunnialla.
  Mah­dol­lisu­us voisi itseasi­as­sa aut­taa elämään , päivä ker­ral­laan. Se voisi vähen­tää myös itse­murhia, joil­la on vielä enem­män negati­ivisia ulkoisvaikutuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.