Valtuusto hyväksyi Kruunuratikoiden kohonneet kustannukset

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa käsi­tel­tiin tänään run­saat kak­si tun­tia Kruu­nu­ra­ti­koi­den kohon­nei­ta kus­tan­nuk­sia ratik­ka­hank­keen osal­ta.  Esi­tys hyväk­syt­tiin ja kaik­ki pon­net hylättiin.

Aloi­te­taan hin­nas­ta. Alun perin hank­keen piti mak­saa 259,2 mil­joo­naa euroa vuo­den 2015 kus­tan­nus­ta­sos­sa, mut­ta se mak­saa­kin nyt 326 mil­joo­naa euroa vuo­den 2020 kustannustasossa.

Vapaavuoren disinformaatio

Sopi­vas­ti ennen kun­nal­lis­vaa­le­ja por­mes­ta­ri Vapaa­vuo­ri saat­toi jul­ki­suu­teen tie­don, että kus­tan­nuk­set nousi­si­vat 800 mil­joo­naan euroon. Se oli sumei­le­ma­ton­ta disin­for­maa­tio­ta, sil­lä hän otti las­kuun mukaan kaik­ki muut­kin hank­keet, joi­ta toteu­te­taan samaan aikaan, mut­ta vaa­lien aikaan kaik­ki filun­ki on sal­lit­tua. Näi­hin mui­hin hank­kei­siin kuu­luu muun muas­sa ran­ta­ra­ken­ta­mi­nen Haka­nie­mes­sä, mikä tuot­taa sin­ne 50 000 k‑m2 raken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja Haka­nie­men auto­lii­ken­ne­sil­lan uusi­mi­nen. Kum­mal­la­kaan ei ole mitään muu­ta teke­mis­tä rati­kan kans­sa kuin, että työ­maat kan­nat­taa toteut­taa samaan aikaan.

Kokoomus taas: autot ratikoiden sekaan

Sel­vää filun­kia oli myös kokoo­muk­sen ponsiehdotus:

Kau­pun­gin­val­tuus­to edel­lyt­tää, että sel­vi­te­tään mah­dol­li­suut­ta raken­ta­mi­sen aika­na etsiä tek­ni­siä ja toi­min­nal­li­sia rat­kai­su­ja, joil­la sil­lan käyt­tö­as­tet­ta voi­tai­siin kas­vat­taa esi­mer­kik­si mah­dol­lis­ta­mal­la pääs­töt­tö­mil­le ja vähä­pääs­töi­sil­le ajo­neu­voil­le sil­lan käyttö.

Tämä on tut­kit­tu moneen ker­taan. Kokoo­mus­lai­set tie­tä­vät aivan hyvin, että tämä ei peli­tä. Jos autot tuli­si­vat jonot­ta­maan rati­koi­den sekaan, ratik­ka­mat­kus­ta­jien mat­ka-ajat pite­ni­si­vät yhteen­las­ket­tu­na mon­ta ker­taa enem­män kuin autol­la mat­kus­ta­vien mat­ka-ajat lyhe­ni­si­vät. Jos sil­taa leven­net­täi­siin auto­kais­to­jen ver­ran, sil­lan hin­ta nousi­si mer­kit­tä­väs­ti. Suu­rin ongel­ma kui­ten­kin on, mihin ja mitä kaut­ta autot meni­si­vät sit­ten, kun ne ovat saa­pu­neet Som­pa­saa­reen. Ei siel­tä ole mitään moot­to­ri­väy­lää eteenpäin.

Suo­ras­taan hupai­sa oli rajaus vähä­pääs­töi­siin autoi­hin. Iso- ja vähä­pääs­töi­nen auto vie­vät tilaa yhtä paljon.

Tyh­miä vai epä­re­hel­li­siä? En pidä kokoo­mus­lai­sia tyh­mi­nä. Kyl­lä he ymmär­tä­vät, ettei täs­sä tur­has­sa ja moneen ker­taan teh­dys­sä sel­vi­tyk­ses­sä ole mitään jär­keä. Mut­ta otol­li­nen vaa­li­kar­ja ei tun­ne asi­aa niin hyvin, ettei­kö nie­li­si koukkua.

Tämä on syi­tä, mik­si olen aika kyl­läs­ty­nyt politiikkaan.

Selvästi kannattava hanke

Yksi tapa mita­ta lii­ken­nein­fran kan­nat­ta­vuut­ta kau­pun­geis­sa on kat­soa, kuin­ka pal­jon parem­man se tekee asui­na­lu­ees­ta, täs­sä tapauk­ses­sa Laa­ja­sa­lon ja Kruu­nu­vuo­ren ran­nan. Se taas näkyy asun­to­jen arvon ja maan arvon nousu­na. Näin las­kien tämä noin 330 mil­joo­nan euron han­ke on erit­täin kan­nat­ta­va. Hyö­ty tulee nyt pää­asias­sa asun­to­jen omis­ta­jil­le. Vii­vyt­tä­mäl­lä pää­tös­tä hank­kees­ta niin kau­an, että val­tao­sa Kruu­nu­vuo­ren ran­nan ton­teis­ta on ehdit­ty luo­vut­taa, kau­pun­ki on menet­tä­nyt kym­me­niä mil­joo­nia euroja.

Jos tätä han­ket­ta ei oli­si teh­ty, jotain muu­ta kal­lis­ta oli­si jou­dut­tu toteut­ta­maan.  Vaih­toeh­to­na oli­si ollut yli sadan mil­joo­nan euron inves­toin­ti Hert­to­nie­men lii­ken­neym­py­rän tie­noil­la. Lisäk­si met­ron kapa­si­teet­ti oli­si täyt­ty­nyt, joten jon­kin­lai­nen muu yhteys oli­si ollut tarpeen.

26 vastausta artikkeliin “Valtuusto hyväksyi Kruunuratikoiden kohonneet kustannukset”

 1. Kivas­ti Hesa­ri läh­tee aina näi­hin kokoo­muk­sen kuse­tuk­siin tuo­maan val­heel­lis­ta uskot­ta­vuut­ta omil­la jutuil­laan. Itse olen kyl­läs­ty­nyt heik­koi­hin vih­rei­siin jot­ka eivät kyke­ne tei­laa­maan tätä poliit­tis­ta kult­tuu­ria, jos­sa kok­ka­rit ja kepu puhuu ihan täyt­tä pas­kaa koko ajan ja esii­ty­vät jonain talou­den vii­mei­se­nä luk­ko­na, vaik­ka hei­dän oma poli­tiik­ka on vain rahan syy­tä­mis­tä tuki­na niin vaka­va­rai­sil­le yri­tyk­sil­le kuin maa­ta­lou­teen, jos­sa enää puo­let tilois­ta tuot­taa jotain ja toi­nen puo­li vain har­ras­taa sadoil­la mil­joo­nil­la tukieu­roil­la. Per­su­jen trol­laus on ihan pik­kua­sia tämän rin­nal­la, mut­ta tie­tys­ti sii­tä on help­po teh­dä koko­aan suu­rem­paa, kun se ei vai­ku­ta kehen­kään jol­la on oikeas­ti val­taa. Koko poliit­ti­nen jär­jes­tel­mä on kor­rup­toi­tu­nut tuot­ta­maan suo­siol­lis­ta poli­tiik­kaa näil­le tahoil­le rahaa ja työ­paik­ko­ja vas­taan, mut­ta kukaan ei halua puut­tua tähän ja jour­na­lis­mi on maas­sa yhtä kor­rup­toi­tu­nut­ta, jos­ta tämä Vapaa­vuo­ren vaa­li­kuse­tus Hesa­rin avul­la on vain pie­ni esi­merk­ki. Vih­rei­den pitäi­si pal­jas­taa itse tämä kult­tuu­ri, kun toi­mit­ta­jat sitä vain suo­je­le­vat, mut­ta ilmei­ses­ti vih­reis­sä alkaa olla ihan samaa kun kou­lun­pen­kil­tä men­nään johon­kin lob­ba­ri­toi­mis­toon töi­hin ilman mitään koke­mus­ta ja nous­taan vain oman uran peräs­sä her­ra­his­siin ja ollaan ongel­mis­ta hil­jaa, ettei kukaan suu­tu ja oma ura stop­paa. Sit­ten vain suu­tu­taan jul­ki­ses­ti jos­tain kapak­ka­pu­heen tasoi­ses­ta trol­lauk­ses­ta, mut­ta nii­tä joil­la on val­taa ei uskal­le­ta haas­taa ja vähi­tel­len valu­taan vain yhdek­si osak­si kor­rup­toi­tu­nut­ta systeemiä.

 2. Itse pidän osaa kokoo­mus­lai­sis­ta erit­täin tyh­mi­nä. Ja tyh­myys tun­tuu koros­tu­van kau­pun­ki­lii­ken­teen saral­la. Eräs terä­vim­män pään kokoo­mus­lai­nen DI mm. taan­noin ehdot­ti, että Länä­rin nopeus­ra­joi­tuk­sia pitäi­si nos­taa, että auto­ja ehtii kul­kea samas­sa ajas­sa enem­män, eli väy­län kapa­si­teet­ti kasvaisi… 

  Ja mitä tuo­hon sil­taan tulee, niin en ollen­kaan epäi­le, ettei­kö osa ole ihan vil­pit­tö­mäs­ti sitä miel­tä, että sitä pit­kin pitäi­si pääs­tä autol­la. Ja kun ei sit­ten kui­ten­kaan pää­si­si vaik­ka sai­si, niin alet­tai­siin vaa­tia tun­ne­lia, ran­ta­tiel­le ja Poh­jois­ran­taan lisää kais­to­ja jne.

  Mie­les­tä­ni kuvaa hyvin, mil­lä eväil­lä val­tuus­tois­sa teh­dään pää­tök­siä. Onnek­si siel­lä on kasa osaa­via viran­hal­ti­joi­ta vään­tä­mäs­sä ratakiskoa.

  1. Täh? no tie­ten­kin tien kapa­si­teet­ti kas­vaa, jos nopeuk­sia nos­te­taan, eli joka auto on sil­loin vähem­män aikaa sil­lä tai mil­lä tahan­sa tiellä

   1. Nopeu­den nos­ta­mi­nen las­kee tien kaa­si­teet­tia, kos­ka auto­jen välit piden­ty­vät. Opti­mi­noi­peus on jotain noin 40 km/h.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Nopeu­den nos­ta­mi­nen las­kee tien kaa­si­teet­tia, kos­ka auto­jen välit piden­ty­vät. Opti­mi­noi­peus on jotain noin 40 km/h.

    Lisäyk­se­nä tähän voi­si muis­tut­taa, että kapa­si­tee­tin arvioi­mi­sek­si sitä ajo­neu­vo­jen väliä (jota usein kut­su­taan tur­va­vä­lik­si) kan­nat­taa miet­tiä etäi­syy­den lisäk­si myös ajan suh­teen, ts. kuin­ka pit­kä aika kuluu sii­tä kun ajo­neu­vo A ohit­taa tien var­res­sa ole­van mit­ta­pis­teen sii­hen kun ajo­neu­vo A+1 ohit­taa saman mit­ta­pis­teen. Lii­ken­ne­suun­nit­te­luun pereh­ty­mät­tö­mil­le tämä ei aina ole itsestäänselvää.

    Jos ajal­li­nen tur­va­vä­li (peräs­tä keu­laan) tie­o­suu­del­la oli­si 3,6 sekun­tia, niin tie­o­suu­den kapa­si­teet­ti oli­si mak­si­mis­saan 1000 ajo­neu­voa tun­nis­sa (olet­taen että ajo­neu­vot ovat hyvin lyhyitä).

   3. Tur­va­vä­liin perus­tu­va tar­kas­te­lu lie­nee täs­sä jär­ke­vin, esim.

    Why Road Capaci­ty Is Almost Inde­pen­dent of the Speed Limit

    Tien kapa­si­teet­ti siis kas­vaa mon­o­to­ni­ses­ti nopeu­den mukaan, mut­ta lisäys muut­tuu mer­ki­tyk­set­tö­mäk­si var­sin nopeas­ti nopeu­den noustessa.

    Sit­ten tie­tys­ti voi­si muo­dos­taa näp­pä­räs­ti kus­tan­nus­funk­tion f(“tien kapa­si­teet­ti”, “käy­te­tyn ajan arvo”, “mat­kaan käy­tet­ty aika”) — ja kyl­lä­hän täs­tä ihan Elon las­kuo­pin mukaan tulok­se­na pitäi­si olla se, että Län­si­väy­läl­le kan­nat­tai­si aset­taa vähin­tään 130 km/h rajoitus.

   4. ksee:
    Tur­va­vä­liin perus­tu­va tar­kas­te­lu lie­nee täs­sä jär­ke­vin, esim.

    Why Road Capaci­ty Is Almost Inde­pen­dent of the Speed Limit

    Tien kapa­si­teet­ti siis kas­vaa mon­o­to­ni­ses­ti nopeu­den mukaan, mut­ta lisäys muut­tuu mer­ki­tyk­set­tö­mäk­si var­sin nopeas­ti nopeu­den noustessa. 

    Kan­nat­taa huo­ma­ta, että tuos­sa anne­tus­sa esi­mer­kis­sä ajal­li­nen tur­va­vä­li on aina 3 sekun­tia (peräs­tä keu­laan), ajo­no­peu­des­ta riip­pu­mat­ta, min­kä takia kuvaa­jas­sa 3. kapa­si­teet­ti lähes­tyy 1200 ajo­neu­voa tun­nis­sa kun ajo­no­peus lähes­tyy ääretöntä.

    Nopeu­den kas­vaes­sa kui­ten­kin myös ajo­neu­von jar­ru­tusai­ka kas­vaa, jol­loin myös tur­va­vä­lin tuli­si mie­lel­lään piden­tyä. Moot­to­ri­tie­no­peuk­sil­le Suo­mes­sa näkee suo­si­tel­ta­van 4–5 sekun­nin turvavälejä.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Nopeu­den nos­ta­mi­nen las­kee tien kaa­si­teet­tia, kos­ka auto­jen välit piden­ty­vät. Opti­mi­noi­peus on jotain noin 40 km/h.

    No, ei ole. Jos­sain las­kel­mis­sa tulok­sek­si saa­daan 40 mph, mut­ta ole­tuk­set ovat epärealistisia.

  2. j‑lu: Itse pidän osaa kokoo­mus­lai­sis­ta erit­täin tyh­mi­nä. Ja tyh­myys tun­tuu koros­tu­van kau­pun­ki­lii­ken­teen saral­la. Eräs terä­vim­män pään kokoo­mus­lai­nen DI mm. taan­noin ehdot­ti, että Länä­rin nopeus­ra­joi­tuk­sia pitäi­si nostaa

   Tämä ei kyl­lä ole tyh­myyt­tä, vaan tietämättömyyttä.

   1. Sylt­ty: Tämä ei kyl­lä ole tyh­myyt­tä, vaan tietämättömyyttä.

    Kaik­ki syn­nym­me tie­tä­mät­tö­mi­nä, mut­ta täy­tyy näh­dä pal­jon vai­vaa pysyäk­seen tyh­mä­nä.— Ben­ja­min Franklin

    Kyky­puo­lu­eel­la tun­tuu kui­ten­kin ole­van vah­va tah­to­ti­la ajaa yksi­tyi­sau­toi­lun etua huo­li­mat­ta sii­tä paran­taa­ko se oikeas­ti lii­ken­teen sujuvuutta.

 3. Satun­nai­nen aja­tus autois­ta Kruunuvuorensillalla: 

  Voi­si­ko auto­lii­ken­teen toteut­taa yksi­suun­tai­se­na? Eli autoil­le yksi kais­ta kes­kus­tas­ta Laa­ja­sa­lon suuntaan.

  Se voi­si aut­taa pur­ka­maan kes­kus­tan ruuh­kia kun oli­si uusi reit­ti ajaa kau­pun­gis­ta ulos, mut­ta ei (ehkä) lisäi­si autoi­lua kun kau­pun­kiin täy­tyi­si edel­leen kie­rää Itä­väy­län kautta.

  1. Jos tämä auto­kais­ta mak­sai­si 100 M€, ja auto­ja oli­si päi­väs­sä 2000, pelk­kä­nä kor­ko­kus­tann­muk­se­na tämä oli­si ayhh­tä yli­tys­tä koh­den seit­se­män euroa. Ongel­ma on myös sii­nä, mitä kaut­ta ne autot oikein pää­si­si­vät sin­ne sil­lal­le. Mitä puret­tai­siin nii­den tieltä?

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos tämä auto­kais­ta mak­sai­si 100 M€, ja auto­ja oli­si päi­väs­sä 2000, pelk­kä­nä kor­ko­kus­tann­muk­se­na tämä oli­si ayhh­tä yli­tys­tä koh­den seit­se­män euroa

    Mis­tä tuo seit­se­män euron luke­ma on peräi­sin? Jos kais­ta mak­sai­si 100 M€, ja auto­ja oli­si päi­väs­sä 2000, ja vuo­des­sa 700 000, pitäi­si Hel­sin­gin lai­noil­la olla noin 5 %:n vuo­si­kor­ko (7 €/auto*700 000 autoa vuodessa/100M=5 %), jot­ta pelk­ki­nä kor­ko­kus­tan­nuk­si­na yli­tys mak­sai­si 7 euroa yil­tys­tä koh­den. Talo­yh­tiöt­kin (joi­den on mah­dol­lis­ta men­nä kon­kurs­siin) saa­vat lai­naa täl­lä het­kel­lä alle pro­sen­tin korol­la, ja vaka­va­rai­sim­mat kau­pun­git (jot­ka lain mukaan Suo­mes­sa eivät voi men­nä kon­kurs­siin) voi­vat kai­ke­ti saa­da lai­naa sitä­kin halvemmalla.

   2. Se vii­si pro­sent­tia tulee sii­tä, että sel­lai­nen tuot­to­vaa­ti­mus on joukkoliikenneinvestoinneilla.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos tämä auto­kais­ta mak­sai­si 100 M€, ja auto­ja oli­si päi­väs­sä 2000, pelk­kä­nä kor­ko­kus­tann­muk­se­na tämä oli­si ayhh­tä yli­tys­tä koh­den seit­se­män euroa. Ongel­ma on myös sii­nä, mitä kaut­ta ne autot oikein pää­si­si­vät sin­ne sil­lal­le. Mitä puret­tai­siin nii­den tieltä?

    Ja ratik­kaa käyt­tää kuin­ka mon­ta? Var­maan aina­kin 100 000 ratik­ka­fe­ti­sin omaa­vien totaa­li­sen rea­lis­tis­ten ja ei yhtään poli­ti­soi­tu­nei­den las­ku­jen mukaan. Ei var­maan pääs­tä edes 2000:teen

    Ja hin­ta tulee ole­maan aina­kin sen 500 mil­joo­naa lopul­ta, luul­ta­vas­ti enem­män, eli pelk­ki­nä kor­ko­kus­tan­nuk­si­na 50e per ylitys.

   4. Laa­ja­sa­los­sa tulee ole­maan 40 000 asu­kas­ta, joten hyvin­kin tulee 10 000 yhden­suun­tais­ta mat­kaa päivässä.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos tämä auto­kais­ta mak­sai­si 100 M€, ja auto­ja oli­si päi­väs­sä 2000, pelk­kä­nä kor­ko­kus­tann­muk­se­na tämä oli­si ayhh­tä yli­tys­tä koh­den seit­se­män euroa. 

    Muis­te­taan tämä lai­naus, kun saa­daan ensim­mäi­sen vuo­den mat­kus­ta­ja­mää­rien tilas­tot täl­le hank­keel­le. Joo, toki sen maan arvo siel­lä jos­sain kas­voi mut­ta jos ne ton­tit on ehdit­ty jo raken­taa niin ei kau­pun­ki sitä hyö­tyä saa min­kä jo sanoitkin.

    Eli näi­tä kus­tan­nuk­sia voi­daan ja tul­laan tar­kas­te­le­maan tule­van jouk­ko­lii­ken­teen ja pyö­räi­li­jöi­den tilas­to­jen valos­sa. Veik­kaan, että kus­tan­nus per mat­ka tulee ole­maan enem­män samal­la taval­la las­ket­tu­na kuin tuo sinun 7€.

    Joo, en ole halua­mas­sa sin­ne sil­lal­le auto­ja. En tosin oli­si veron­mak­sa­ja­na halun­nut koko siltaa.

    Ja ei, itse

   6. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos tämä auto­kais­ta mak­sai­si 100 M€, ja auto­ja oli­si päi­väs­sä 2000, pelk­kä­nä kor­ko­kus­tann­muk­se­na tämä oli­si ayhh­tä yli­tys­tä koh­den seit­se­män euroa. Ongel­ma on myös sii­nä, mitä kaut­ta ne autot oikein pää­si­si­vät sin­ne sil­lal­le. Mitä puret­tai­siin nii­den tieltä? 

    Jos yrit­täi­sin puo­lus­tel­la ide­aa yhdes­tä auto­kais­tas­ta niin vetoai­sin sii­hen että vas­ta­han tuon ratik­ka­sil­lan hin­ta nousi 100 M€, niin ei kai toi­nen 100 M€ niin kama­lan pal­jon voi olla? Ja ei kai yhden auto­kais­tas­tan tiel­tä tar­vit­si­si kama­lan pal­joa lisää pur­kaa kuin mitä ollaan val­mii­ta teke­mään jo ratik­ka­lin­jan tieltä.

    Mut­ta en siis itsek­kään pidä tuo­ta mah­dot­to­man hyvä­nä idea­na. Esim jos asui­sin Laa­ja­sa­los­sa niin oli­si liki­main kes­tä­mä­tön aja­tus että toi­seen suun­taan ajet­taes­sa mat­ka oli­si 5 x hitaam­pi. Jos autoi­li­ja tot­tuu aja­maan nopeas­ti sil­lan kaut­ta, niin koh­ta siel­lä riit­täi­si vää­rään suun­taan aja­jia yms kikkailijoita.

    Yksi­suun­tai­nen ajo­kais­ta joh­tai­si vaa­ti­muk­seen teh­dä kais­ta myös toi­seen suun­taan, joka joh­tai­si väis­tä­mät­tä lii­ken­teen entis­tä pahem­paan ruuhkautumiseen.

 4. Itse taas ajat­te­len, onko koko sil­ta tar­peen. Tul­laan­ko Laa­ja­sa­los­ta san­koin jou­koin kes­kus­taan tai kes­kus­tan kaut­ta työ­hön. Epäi­len tätä vah­vas­ti. Olen poh­jois-kru­nik­ka­lai­nen, ja iloit­sen suu­res­ti uudes­ta Haka­nie­men­sil­las­ta ja sii­hen liit­ty­väs­tä ympä­ris­tön kohe­ne­mi­ses­ta. Samoin Meri­haas­ta tar­vi­taan yhteys tule­vaan Nih­tiin. Mut­ta entä sii­tä eteen­päin — epäi­len tätä.

 5. Vapaa­vuo­ri oli mie­les­tä­ni oikeal­la asial­la vaa­ties­saan ratik­ka­lin­jan kaik­kia kus­tan­nuk­sia tis­kiin. Pro­jek­ti oli vuo­sien mit­taan palas­tel­tu niin moneen osaan, ettei kukaan enää pysy­nyt kär­ryil­lä pro­jek­tin lop­pu­las­kus­ta. Eikä tah­do pysyä vieläkään.

  Tuo nyt hyväk­syt­ty 326 mil­joo­naa on kis­ko­jen, katu­ra­ken­nuk­sen ja sil­to­jen kus­tan­nus. Sen pääl­le tulee rati­koi­den hin­ta, joka on nyky­tie­don mukaan 97 mil­joo­naa. Vari­kon kus­tan­nus on täl­lä tie­toa epä­sel­vä, kos­ka se on tar­koi­tus raken­taa Laa­ja­sa­loon ison raken­nus­komplek­sin osak­si. Lisäk­si jokin osa “Haka­nie­men val­mis­te­le­vis­ta töis­tä” voi­daan osoit­taa ratik­ka­lin­jan aiheut­ta­mik­si. Kun nämä ynnä­tään, ale­taan lähes­tyä 500 miljoonaa.

  Alku­vuo­den aika­na on ratik­ka­lin­jaa lyhen­net­ty alku- ja lop­pu­pääs­tä val­tuus­tol­le esi­tet­tä­vän hin­ta­la­pun saa­mi­sek­si sie­det­tä­väk­si. Pää­te­py­säk­ki siir­ret­tiin Kai­vo­ka­dul­ta ase­man edes­tä Haka­nie­meen ja Laa­ja­sa­los­sa vas­taa­vas­ti. Nämä osat on tar­koi­tus teh­dä myö­hem­min omil­la bud­je­teil­laan. Ynnäil­len ale­taan lähes­tyä koko­nais­hin­taa, joka on luok­kaa ton­ni per helsinkiläinen.

  1. Mil­lä taval­la Haka­nie­men yksi­no­maan auto­lii­ken­tee­le vara­tun tek­ni­sen aikan­sa vii­mei­siä vuo­sia ole­van sil­lan uusi­mi­nen kuu­luu rati­kan kus­tan­nuk­si­si. Rati­kat mak­sa­vat, mut­ta enem­män mak­sa­vat samaa mat­kus­ta­ja­mää­rää pal­ve­le­vat autot. Et voi las­kea sil­lan kus­tan­nuk­sik­si sitä ylit­tä­vien ajo­neu­vo­jen hintaa.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Mil­lä taval­la Haka­nie­men yksi­no­maan auto­lii­ken­tee­le vara­tun tek­ni­sen aikan­sa vii­mei­siä vuo­sia ole­van sil­lan uusi­mi­nen kuu­luu rati­kan kus­tan­nuk­si­si. Rati­kat mak­sa­vat, mut­ta enem­män mak­sa­vat samaa mat­kus­ta­ja­mää­rää pal­ve­le­vat autot. Et voi las­kea sil­lan kus­tan­nuk­sik­si sitä ylit­tä­vien ajo­neu­vo­jen hintaa.

    Minus­ta­kin Haka­nie­men sil­lan uusi­mi­sen vetä­mi­nen tähän mukaan oli Vapaa­vuo­rel­ta heik­koa. Sen sijaan Haka­nie­men ran­nan val­mis­te­le­vis­sa töis­sä lie­nee koh­tia, jot­ka teh­täi­siin toi­sin tai jätet­täi­siin teke­mät­tä ilmaan ratik­kaa. Tämä ei kui­ten­kaan tain­nut olla hänen point­tin­sa. Eri syi­den takia ratik­ka­lin­jan kus­tan­nuk­set ovat levin­neet niin moneen paik­kaan ja bud­jet­tiin, että vain aktii­vi har­ras­ta­ja on voi­nut kuvi­tel­la pysy­vän­sä kär­ryil­lä koko­nais­ti­lan­tees­ta. Var­sin­kin otsi­koi­ta seu­raa­mal­la on saa­nut hel­pos­ti käsi­tyk­sen, että hin­ta aset­tuu vain run­saa­seen puo­leen todel­li­ses­ta. Sik­si hänen hätä­huu­ton­sa oli minus­ta aiheel­li­nen. Sen oli­si toki voi­nut esit­tää fik­sum­min vaa­lien jäl­keen tai sel­väs­ti ennen.

 6. Mie­len­kii­tois­ta, että Vapaa­vuo­ri sät­ti puo­lu­ka­ve­ria­si Oska­laa ja sanoi, että hänen tapais­ten­sa käy­tös on pää­syi­tä mik­si Vapaa­vuo­ri on kyl­läs­ty­nyt poli­tiik­kaan ja ei hae jatkokautta.

 7. Tämä on syi­tä, mik­si olen aika kyl­läs­ty­nyt politiikkaan.”

  Sat­tu­moi­sin niin on ilmei­ses­ti Vapaa­vuo­ri­kin. En suu­res­ti ihmet­te­le. Hänen valit­se­mal­laan lin­jal­la tuli aika pal­jon tör­mäi­lyä apu­lais­por­mes­ta­rei­hin ja mui­den puo­luei­den valtuustoryhmiin.

 8. Näyt­tää ulko­puo­li­sen sil­min sil­tä, että mikään hin­nan nousu ei ole niin suu­ri, että se estäi­si suht. vähä­käyt­töi­sen sil­lan raken­ta­mi­sen. 100 milj ei tun­nu misään ja lop­puu­ko hin­nan nousu tähän. Myös­kään mai­se­ma ja luon­toar­vot eivät tun­nu pai­na­van täs­sä mitään . Eikö rati­kat han­ki kau­pun­ki, mut­ta autot oli­si­vat yksityisiä.

  1. Näin juu­ri. Ja mitä enem­män kai­ken­lais­ta infraa ja eri­tyi­ses­ti näin vaa­ti­vaan paik­kaan raken­ne­taan, sen suu­rem­mak­si kas­vaa aika­naan sen aiheut­ta­ma kor­jaus­vel­ka. Mil­tä sil­lat näyt­tä­vät 30–50 vuo­den päästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.