Rokotuksista kieltäytyvät eivät voi ottaa muita panttivangeikseen

Perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­rul­la oli lau­an­tai­na järi­syt­tä­vä haas­tat­te­lu Hel­sin­gin Sano­mis­sa, jos­sa hän uhka­si pitää koko maan sul­jet­tu­na, kun­nes roko­tus­kat­ta­vuus on vähin­tään 90 pro­sent­tia, kos­ka muu­ten ajau­dum­me hal­lit­se­mat­to­maan epi­de­mi­aan. Muun muas­sa THL:n ja HUS:in asian­tun­ti­jat ovat sanou­tu­neet irti minis­te­rin tilannekuvasta.

Vai­kut­taa erit­täin toden­nä­köi­sel­tä, että yli kym­me­nen pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta tulee kiel­täy­ty­mään rokot­tees­ta, joten minis­te­rin kan­ta mer­kit­si­si kir­jai­mel­li­ses­ti otet­tu­na sitä, että Suo­mi pysyi­si sul­jet­tu­na ikui­ses­ti.  Minä nimit­täin olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että virus jää kier­tä­mään pysy­vä­nä vie­raa­nam­me, vaik­ka kaik­ki roko­tet­tai­siin. Täs­tä en voi olla var­ma, mut­ta en ole tämän käsi­tyk­sen kans­sa yksin.

Kat­so­kaam­me, mitä tapah­tui Israe­lis­sa, joka rokot­ti kaik­ki haluk­kaat hyvin nopeas­ti. Haluk­kai­ta oli noin kak­si kolmannesta.

Ensin rokot­teen anta­ma suo­ja ajoi tar­tun­nan käy­tän­nös­sä nol­laan. Roko­tus muo­dos­ti lau­ma­suo­jan niin, että myös­kään rokot­ta­mat­to­mat eivät saa­neet tar­tun­to­ja. Sit­ten tuli del­ta­va­riant­ti ja tar­tun­nat ryöpsähtivät.

Pie­nel­lä vii­veel­lä myös kuo­le­mien mää­rä alkoi nous­ta. Se on nyt kol­man­nes sii­tä, mitä se oli­si sil­loin, kun vuo­den­vaih­tees­sa tar­tun­to­jen mää­rä oli samal­la tasol­la kuin nyt. Sat­tu­mal­ta rokot­ta­mat­to­mia on noin kol­man­nes. mut­ta näin yksin­ker­tais­ta se ei ole.

Huo­mat­ta­koon, että roko­tus­ten teho on Israe­lis­sa sel­väs­ti hei­kom­pi kun Suo­mes­sa, kos­ka he kii­reh­ti­vät anta­maan toi­sen roko­tuk­sen jo kol­men vii­kon kulut­tua ensim­mäi­ses­tä eli aivan lii­an nopeas­ti. Suo­mes­sa nou­da­tet­tu 8 tai 12 viik­koa antaa pal­jon parem­man suojan.

Mitä ilmei­sim­min roko­te­tut levit­ti­vät del­ta-variant­tia vaik­ka eivät ole saa­neet itse tau­dis­ta oirei­ta. Olen ymmär­tä­nyt asian niin, että del­ta-variant­ti pysyy pesiy­ty­mään roko­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta suun ja nenän lima­kal­voil­le, monis­ta­maan siel­lä itse­ään ja siis myös levit­tä­mään sitä mui­hin, mut­ta tun­keu­tues­saan syvem­mäl­le kehoon rokot­teen syn­nyt­tä­mät vas­ta-aineet ja T‑solut akti­voi­tu­vat. Tämä on oma tul­kin­ta­ni asian­tun­ti­ja­lausun­nois­ta. Olen yrit­tä­nyt tar­kis­taa sitä itseä­ni vii­saam­mil­ta, mut­ta en ole saa­nut vie­lä vas­taus­ta.  Jos aihet­ta ilme­nee, tulen kor­jaa­maan tämän kohdan.

Roko­tet­tu itse ei koko ”sai­ras­tu­mis­taan” huo­maa tai luu­lee saa­neen­sa har­mit­to­man nuhan, mut­ta rokot­ta­mat­to­mil­le hän on vaa­ral­li­nen. Vaik­ka roko­tet­tu pys­tyy levit­tä­mään virus­ta, hän levit­tää sitä sel­väs­ti hei­kom­min kuin rokot­ta­ma­ton – siis jos molem­mat käyt­täy­ty­vät samal­la tavalla.

Tähän liit­tyy kui­ten­kin toi­nen­kin näkö­koh­ta. Oiree­ton tau­din kan­ta­ja on luon­nol­li­sis­ta syis­tä vaa­ral­li­sem­pi kuin se, jon­ka tau­ti kaa­taa välit­tö­mäs­ti sän­kyyn 40 asteen kuu­mees­sa. Sik­si veik­kaan, että tau­ti jää kier­tä­mään pysyvästi.

Kaikki saavat tartunnan

Kaik­ki sai­ras­tu­vat sii­hen. Roko­tet­tu­jen osal­ta val­tao­sa tar­tun­nois­ta joh­taa vähä­oi­rei­seen tai oireet­to­maan tau­tiin, vaik­ka kyl­lä hyvin pie­ni osa heis­tä­kin saa vaka­van tau­din. Itse asias­sa har­mi­ton tar­tun­ta vai­kut­taa roko­te­tun immu­ni­teet­tiin vähän samal­la taval­la kuin tehos­te­ro­ko­tus. Se ei siis ole vain har­mi­ton. Se voi olla jopa hyö­dyl­li­nen, kos­ka vaa­ral­li­sen tau­din toden­nä­köi­syys laskee.

Muis­te­taan nyt kui­ten­kin, että ei ole mah­do­ton­ta roko­te­tun sai­ras­tua vaka­vas­ti. Mikään roko­te ei anna sadan pro­sen­tin tuojaa.

Rokot­ta­mat­to­mia sen sijaan odot­taa ”aito koke­mus” ja kes­ki­mää­rin yhden pro­mil­len suu­ruus­luok­kaa ole­va kuol­lei­suus. Kaik­ki heis­tä tulee saa­maan tar­tun­nan. Jos mil­joo­na ihmis­tä kiel­täy­tyy rokot­tees­ta, näi­tä aito­ja koke­muk­sia tulee ole­maan mil­joo­na ja kuo­le­mia suu­ruus­luo­kal­taan tuhat. Tähän asti nii­tä tar­tun­to­ja on ollut viral­li­ses­ti noin 120 000, tosia­sias­sa var­maan­kin sel­väs­ti enem­män. Kuo­le­mia on ollut vähän yli tuhat.

Tar­tun­noil­la mitat­tu­na pan­de­mia tulee siis räjäh­tä­mään käsiin. Täs­tä minis­te­ri Kiu­ru ilmei­ses­ti on huo­lis­saan, eikä aivan aiheet­ta. Sil­ti hänen joh­to­pää­tök­sen­sä on vää­rä. Ellei hän ryh­dy pak­ko­ro­ko­tuk­siin, hän jou­tuu pitä­mään Suo­men sul­jet­tu­na ikuisesti.

Mil­joo­nal­le tar­tun­nal­le ei ole muu­ta vaih­toeh­toa. Ter­vey­den­huol­lon kapa­si­tee­tin suo­je­le­mi­sek­si ilmaan­tu­vuut­ta kan­nat­taa toki rajoit­taa, mut­ta sil­lä oste­taan siis vain aikaa.

Minus­ta ei ole oikein, että kaik­kia suo­ma­lai­sia ran­gais­taan sii­tä, että jot­kut kiel­täy­ty­vät roko­tuk­sis­ta. Minus­ta tun­tui­si oikeu­den­mu­kai­sem­mal­ta koh­dis­taa rajoi­tus­toi­met vain roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­nei­siin, ei kaikkiin.

Puhum­me nyt ajas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet rokot­teen ja vain roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­neet ovat rokot­ta­mat­ta. Tähän on aikaa alle kak­si kuukautta.

Rokotuspassi, ei koronapassi

Siis­pä rokotuspassi?

Kir­joi­tin tahal­la­ni roko­tus­pas­si enkä koro­na­pas­si, sil­lä sii­nä todel­li­suu­des­sa, jota yllä luon­neh­din, ongel­ma­na ei enää ole­kaan se, että rokot­ta­mat­to­mat tar­tut­ta­vat mui­ta vaan muut tar­tut­ta­vat hei­tä. Sii­hen ei tuo­re nega­tii­vi­nen koro­na­tes­ti auta mitään.

Pitää­kö  ihmis­tä suo­jel­la kiel­loil­la itsel­tään? Onhan meil­lä esi­mer­kik­si huu­mei­den käyt­tö ran­gais­ta­vaa, kos­ka halu­taan suo­jel­la käyt­tä­jiä itse­ään huu­mei­den vaaroilta.

Täs­sä suo­jel­laan ennen kaik­kea ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää yli­kuor­mit­tu­mi­sel­ta. Rokot­ta­mat­to­mia ei edes voi suo­jel­la tar­tun­nal­ta, kos­ka sen he tule­vat saa­maan ennem­min tai myö­hem­min joka tapak­ses­sa. Sitä voi kui­ten­kin hidastaa.

Siis­pä:

Kun kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da roko­te, Suo­mi tulee ava­ta koko­naan roko­te­tuil­le. Jos sai­raan­hoi­to­ka­pa­si­teet­tia halu­taan suo­jel­la, otet­ta­koon käyt­töön rokotuspassi. 

99 vastausta artikkeliin “Rokotuksista kieltäytyvät eivät voi ottaa muita panttivangeikseen”

 1. Repi­nin näyt­te­ly. Ate­neum. Yri­tin kat­soa tai­det­ta mas­ki naa­mal­la. Ei tul­lut mitään: kaik­ki hen­gi­tys tulee mas­kin ylä­reu­nas­ta ril­lei­hin, ril­lit huu­rus­sa, en näh­nyt mitään. Sen mitä näin, oli­vat ihan hienoja. 

  Tar­tun­taa mas­ki­ni ei vähen­nä. Min­käs sin­ne voi, että on iso nenä ja mas­ki ei vaan toimi. 

  En vaan ymmär­rä tätä mas­ki­teat­te­ria. Onnek­si se ehkä ensi vuon­na loppuu.

  Ai niin: Hemingway’s baa­ris­sa en tart­te mas­kia. Tau­ti­han ei baa­ris­sa tar­tu, museos­sa ja teat­te­ris­sa vain.

  Ja juu­ri­kin täs­tä syys­tä Soi­nin­vaa­ra on oikeassa.

  1. FFP2 mas­ki jos­sa metal­li­muo­toi­luo­sa nenän pääl­le eikä sil­ti skulaa?

  2. Koi­ta ffp2-mas­ke­ja — aina­kin itsel­lä­ni näin sil­mä­la­se­ja käyt­tä­vä­nä se hel­pot­taa mer­kit­tä­väs­ti. Vähän noi­ta­kin saa ase­tel­la, mut­ta sel­keä paran­nus muka­vuu­teen aina­kin minulle.

   Ne suo­jaa­vat myös kan­ta­jaan­sa mer­kit­tä­väs­ti parem­min. Sisään hen­git­täes­sä tun­tee hyvin, kuin­ka mas­ki pai­nau­tuu tii­viis­ti kas­vo­ja vas­ten ja kaik­ki sisään­hen­gi­tet­ty ilma kul­kee mas­kin läpi, eikä sen ympä­ril­tä. Saman huo­maa myös ulos hen­git­täes­sä — ilma ei pus­ke pel­käs­tään mas­kin reu­no­jen kaut­ta, vaan tulee tasai­sem­min myös sen läpi ja se tun­tuu aut­ta­van sil­mä­la­sien huur­tu­mi­seen. Ja var­mas­ti filt­te­röi myös ulos­hen­gi­tyk­ses­tä pie­niä pisa­roi­ta paremmin.

  3. Mun mie­les­tä mas­kin kans vois teh­dä kom­pro­mis­sin, eli nenä vois olla vapaa­na siit­tä, kos­ka kun rau­hal­li­ses­ti hen­git­tää nor­maa­lis­ti nenän kaut­ta, ilma­vir­ta suun­tau­tuu alas­päin ja on muu­ten­kin aika pieni.

   mut suun pääl­lä mas­kin mer­ki­tys on pal­jon isom­pi, kun on näit selit­te­li­jöi­tä ja huu­ta­jia ja lau­la­jia joka paikassa..niissähän se koro­na levi­ää eikä niin­kään jos kaik­ki vain on rau­hal­li­ses­ti hiljaa

   sen­kun vetää mas­kin pois nenän pääl­tä, niin..siinä se

   1. Dic­kie:
    Mun mie­les­tä mas­kin kans vois teh­dä kom­pro­mis­sin, eli nenä vois olla vapaa­na siit­tä, kos­ka kun rau­hal­li­ses­ti hen­git­tää nor­maa­lis­ti nenän kaut­ta, ilma­vir­ta suun­tau­tuu alas­päin ja on muu­ten­kin aika pieni.

    mut suun pääl­lä mas­kin mer­ki­tys on pal­jon isom­pi, kun on näit selit­te­li­jöi­tä ja huu­ta­jia ja lau­la­jia joka paikassa..niissähän se koro­na levi­ää eikä niin­kään jos kaik­ki vain on rau­hal­li­ses­ti hiljaa

    sen­kun vetää mas­kin pois nenän pääl­tä, niin..siinä se

    Flilt­te­ri­mas­ke­ja on myös myyn­nis­sä mut­ta nii­den hin­ta on kal­liim­pi kuin koko kas­vo­jen peit­tä­mät maskit.

 2. Sun ehdo­tus ei tule mene­mään perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan läpi. Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

  1. Jan­ne:
   Sun ehdo­tus ei tule mene­mään perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan läpi. Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­­lan­­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

   Et tai­da lukea uuti­sia? Virus on levin­nyt myös Uuteen-Seelantiin.

  2. Mat­ti J Kin­nu­nen:
   Repi­nin näyt­te­ly. Ate­neum. Yri­tin kat­soa tai­det­ta mas­ki naa­mal­la. Ei tul­lut mitään: kaik­ki hen­gi­tys tulee mas­kin ylä­reu­nas­ta ril­lei­hin, ril­lit huu­rus­sa, en näh­nyt mitään. Sen mitä näin, oli­vat ihan hienoja. 

   Tar­tun­taa mas­ki­ni ei vähen­nä. Min­käs sin­ne voi, että on iso nenä ja mas­ki ei vaan toimi. 

   En vaan ymmär­rä tätä mas­ki­teat­te­ria. Onnek­si se ehkä ensi vuon­na loppuu.

   Olin it

   Jan­ne:
   Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­­lan­­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin. 

   Vaik­ka roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät haluai­si­vat pitää omas­ta näkö­kul­mas­ta Suo­men avat­tu­na niin heil­tä puut­tuu kon­kreet­ti­nen vaih­toeh­toi­nen mal­li miten se tehdään. 

   Kun vas­tus­taa roko­tuk­sia ja mas­ke­ja on hyvin vähän vaih­toeh­to­ja ja vaa­ti­muk­set ovat ris­ti­rii­das­sa val­lit­se­van tilan­teen kanssa. 

   Osmo Soi­nin­vaa­ra tar­koit­taa ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mi­sen vält­tä­mis­tä ei niin­kään hybri­di mal­lin jat­ku­vuut­ta kos­ka sii­tä voi luo­pua muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan.

   Hybri­di­stra­te­gia on itse asias­sa pal­jon toi­mi­vam­pi mal­li kuin Uuden-See­lan­nin tai Austra­lian mal­li tähän asti kos­ka täl­lä het­kel­lä Uusi-See­lan­ti ja Austra­lia ovat uudes­sa sul­ku­ti­las­sa. Näi­den kah­den maan mal­li perus­tui pit­käl­ti maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin kuin hybri­di­stra­te­gi­aan. Mut­ta ikä­vä kyl­lä jou­tui­vat nyt uuteen sul­ku­ti­laan kos­ka luot­ta­mus maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin ei toi­mi enään. Myös roko­te­kat­ta­vuus on Austra­lias­sa ja Uudes­sa-See­lan­nis­sa vähäi­sem­pi kuin muis­sa länsimaissa

   Vain kor­kea roko­te­kat­ta­vuus voi ava­ta yhteis­kun­nan parem­paa suun­taan kuin hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la. Mut­ta jos valin­ta on joko hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la niin kah­des­ta huo­nos­ta vaih­toeh­dos­ta hybri­di­stra­te­gia on vähem­män huo­noim­pi vaihtoehto

   Ainoa vaih­toeh­to on täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mi­nen jos haluam­me välit­tää molem­pia vaihtoehtoja.

  3. Jan­ne:
   Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­­lan­­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

   Vaik­ka roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät haluai­si­vat pitää omas­ta näkö­kul­mas­ta Suo­men avat­tu­na niin heil­tä puut­tuu kon­kreet­ti­nen vaih­toeh­toi­nen mal­li miten se tehdään. 

   Kun vas­tus­taa roko­tuk­sia ja mas­ke­ja on hyvin vähän vaih­toeh­to­ja ja vaa­ti­muk­set ovat ris­ti­rii­das­sa val­lit­se­van tilan­teen kanssa. 

   Osmo Soi­nin­vaa­ra tar­koit­taa ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mi­sen vält­tä­mis­tä ei niin­kään hybri­di mal­lin jat­ku­vuut­ta kos­ka sii­tä voi luo­pua muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan. 

   Hybri­di­stra­te­gia on itse asias­sa pal­jon toi­mi­vam­pi mal­li kuin Uuden-See­lan­nin tai Austra­lian mal­li tähän asti kos­ka täl­lä het­kel­lä Uusi-See­lan­ti ja Austra­lia ovat uudes­sa sul­ku­ti­las­sa. Näi­den kah­den maan mal­li perus­tui pit­käl­ti maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin kuin hybri­di­stra­te­gi­aan. Mut­ta ikä­vä kyl­lä jou­tui­vat nyt uuteen sul­ku­ti­laan kos­ka luot­ta­mus maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin ei toi­mi enään. Myös roko­te­kat­ta­vuus on Austra­lias­sa ja Uudes­sa-See­lan­nis­sa vähäi­sem­pi kuin muis­sa länsimaissa .

   Vain kor­kea roko­te­kat­ta­vuus voi ava­ta yhteis­kun­nan parem­paa suun­taan kuin hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la. Mut­ta jos valin­ta on joko hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la niin kah­des­ta huo­nos­ta vaih­toeh­dos­ta hybri­di­stra­te­gia on vähem­män huo­noim­pi vaih­toeh­to Ainoa vaih­toeh­to on täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mi­nen jos haluam­me välit­tää molem­pia vaihtoehtoja

   1. Rahul Soma­ni: Vaik­ka roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät haluai­si­vat pitää omas­ta näkö­kul­mas­ta Suo­men avat­tu­na niin heil­tä puut­tuu kon­kreet­ti­nen vaih­toeh­toi­nen mal­li miten se tehdään. 

    Kun vas­tus­taa roko­tuk­sia ja mas­ke­ja on hyvin vähän vaih­toeh­to­ja ja vaa­ti­muk­set ovat ris­ti­rii­das­sa val­lit­se­van tilan­teen kanssa. 

    Osmo Soi­nin­vaa­ra tar­koit­taa ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mi­sen vält­tä­mis­tä ei niin­kään hybri­di mal­lin jat­ku­vuut­ta kos­ka sii­tä voi luo­pua muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan. 

    Hybri­di­stra­te­gia on itse asias­sa pal­jon toi­mi­vam­pi mal­li kuin Uuden-See­­lan­­nin tai Austra­lian mal­li tähän asti kos­ka täl­lä het­kel­lä Uusi-See­­lan­­ti ja Austra­lia ovat uudes­sa sul­ku­ti­las­sa. Näi­den kah­den maan mal­li perus­tui pit­käl­ti maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin kuin hybri­di­stra­te­gi­aan. Mut­ta ikä­vä kyl­lä jou­tui­vat nyt uuteen sul­ku­ti­laan kos­ka luot­ta­mus maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin ei toi­mi enään. Myös roko­te­kat­ta­vuus on Austra­lias­sa ja Uudes­­sa-See­­lan­­nis­­sa vähäi­sem­pi kuin muis­sa länsimaissa .

    Vain kor­kea roko­te­kat­ta­vuus voi ava­ta yhteis­kun­nan parem­paa suun­taan kuin hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la. Mut­ta jos valin­ta on joko hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la niin kah­des­ta huo­nos­ta vaih­toeh­dos­ta hybri­di­stra­te­gia on vähem­män huo­noim­pi vaih­toeh­to Ainoa vaih­toeh­to on täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mi­nen jos haluam­me välit­tää molem­pia vaihtoehtoja

    Vaih­toeh­toi­nen malli:
    1) Rajoi­tuk­set perus­tui­si­vat sai­raa­la­hoi­don kuor­mit­ta­vuu­teen, kuten Sak­sas­sa, eikä tar­tun­ta­mää­riin. Tar­tun­ta­mää­rien perus­teel­la rajoit­ta­mi­ses­sa ei koh­ta ole enää mitään jär­keä, kos­ka tar­tun­to­ja on roko­te­tuil­la­kin, sekä nuo­rem­mil­la ikä­ryh­mil­lä, joil­la useim­mi­ten tapauk­set ovat lie­viä tai oireet­to­mia. Useim­mi­ten, toki vaka­vam­pia­kin tapauk­sia mukaan mah­tuu, mut­ta kyl­lä pää­tök­set kan­nat­tai­si perus­taa tilas­toi­hin. Tilas­to­jen valos­sa koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta enem­mis­tö on kuu­lu­nut nii­hin, joi­den covid­tar­tun­ta oli luo­ki­tel­ta­vis­sa lie­väk­si tai jopa oireettomaksi.
    Kuin­ka moni tar­tun­nan saa­nut on vii­me aikoi­na itse asias­sa ollut roko­tet­tu? Roko­te­tut­han ovat jo väes­tön enem­mis­tö Suo­mes­sa, jos las­ke­taan mukaan ker­ran rokot­teen saaneet.

    2) Raja­kont­rol­li kun­toon. Jäl­leen luin sii­tä, kuin­ka nyt tar­tun­to­ja on tul­lut eten­kin ulko­maan­mat­kai­lus­ta, kun taas koti­maan läh­teis­tä var­sin vähän. Ulko­mail­ta tul­leil­le kai­kil­le vaa­ti­mus covid­tes­tis­tä, myös roko­te­tuil­le. Kor­kean ris­kin mais­ta tule­vien pitäi­si olla karan­tee­nis­sa edes muu­ta­ma päi­vä, sekä suo­si­tus vält­tää sosi­aa­li­sia tapah­tu­mia seu­raa­van vii­kon aika­na. Näi­tä rajoi­tuk­sia kannatan.

    3) Mas­kit ovat minus­ta tosi jees, enkä ymmär­rä mik­si nii­den käyt­tä­mi­nen on joil­le­kin ongel­ma. Mas­ki on help­po tapa vähen­tää tois­ten ihmis­ten tar­tut­ta­mis­ris­kiä. Jos mas­kin käyt­tö on vai­ke­aa, muka­vam­pi vaih­toeh­to voi olla myös plek­si. Plek­sis­tä näkee läpi, eikä se ole kas­vo­ja vas­ten, mut­ta suo­jaa parem­min. Näi­tä olen näh­nyt asia­kas­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöil­lä. Plek­se­jä on sekä hat­tu­ja, että vain kas­voil­le lai­tet­ta­via, mut­ta ne eivät ole niin tiu­kas­ti suu­ta vasten.

    4) Covid­pi­ka­tes­tit käyt­töön. Nämä pika­tes­tit oli­si­vat juu­ri se hel­po­tus, mitä tar­vit­tai­siin, jot­ta tapah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää enem­män. Nämä kel­paa­vat Kes­ki-Euroo­pas­sa­kin, joten mik­si eivät Suo­mes­sa? Olen tes­tan­nut tuol­lais­ta tes­tiä koti­käy­tös­sä. Se on erit­täin help­po teh­dä, tes­tin teke­mi­seen menee minuut­ti. Tulok­sen saa pake­tin mukaan noin vii­den­tois­ta minuu­tin sisäl­lä, mut­ta tulos­vii­va ilmaan­tui kyl­lä nopeam­min. Tes­ti on help­po tul­ki­ta, yksi vii­va on nega­tii­vi­nen, kak­si vii­vaa posi­tii­vi­nen tulos. Sain vah­van nega­tii­vi­sen. Tes­ti ker­too sen, onko virus­par­tik­ke­leis­ta sil­lä het­kel­lä nenäs­sä, eli juu­ri sii­tä, kuin­ka kyke­ne­vä ihmi­nen on tar­tut­ta­maan mui­ta. Tes­ti mak­saa alle kym­me­nen euroa kap­pa­le, joten moni voi­si var­maan ihan hyvin mak­saa tes­tin­sä itse­kin. Nämä sopi­si­vat hyvin esi­mer­kik­si pie­nem­piin jul­ki­siin tilai­suuk­siin, mut­ta mik­sei myös vaik­ka fes­ti­vaa­leil­le. Sen kun tekee tes­tin järk­kä­rin nenän edes­sä, tar­vi­taan vain pöy­tä. Sit­ten ojen­taa tes­tin hänel­le, niin tulok­sen näkee. Ei tähän tar­vi­ta moni­mut­kais­ta ter­vey­den­huol­lon systeemiä.

    5) Ris­kiar­viois­sa pitäi­si ottaa huo­mioon tau­din jo sai­ras­tu­neet, sekä tode­tut, että toden­nä­köi­set diag­no­soi­mat­to­mat tapauk­set mate­maat­ti­ses­sa arvios­sa. Meil­lä­hän jätet­tiin lähes koko kevät 2020 tes­taa­mat­ta, mut­ta koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta on ihmi­siä, jot­ka eivät ole tes­tei­hin pääs­seet aiheel­li­sis­ta syis­tä, kos­ka jonot ovat pitkät.

    6) Ris­kiar­vios­sa pitäi­si ottaa huo­mioon ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen. Nuo­ris­ta aikui­sis­ta puhu­taan, niin kuin he oli­si­vat joku yhte­näi­nen ryh­mä. Heis­tä vain pie­ni osa on nii­tä virus­lin­ko­jen ydin­jouk­koa, jot­ka käy­vät baa­reis­sa, urhei­lu­kat­so­mois­sa ja ulkomailla.

   2. Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus? 

    Erit­täin hyvä huo­mio Osmolta.

    Mikä ihmeen “vaih­teh­toi­nen mal­li rajoi­tuk­sil­le” tämä Koro­na­pas­si on tur­ha-nimi­mer­kin vaih­toeh­toi­nen lis­ta on muka ole­vi­naan? Sehän on kuu­den koh­dan lis­ta rajoi­tuk­sis­ta ja koko vaih­teh­to rajoi­tuk­sil­le lis­ta­han *alkaa* rajoituksilla:

    1) Rajoi­tuk­set perus­tui­si­vat sai­raa­la­hoi­don kuormittavuuteen

    eli vaih­toeh­to rajoi­tuk­sil­le alkaa sil­lä, että rajoi­te­taan sai­raa­la­hoi­don mukaan. Ei kuu­los­ta kyl­lä yhtään vaih­toeh­dol­ta vaan ihan sil­tä mitä nyt­kin tehdään.

    Sen jäl­keen lis­ta jat­kuu nykyi­seen näh­den *lisä*rajoituksilla:
    2) Raja­kont­rol­li kuntoon. 

    Ja heti perään suo­ra­nais­ta fas­kis­mia (kos­ka miten tämä muka toi­mi­si kuin pakolla?)
    3) Mas­kit ovat minus­ta tosi jees

    Ja sit­ten pakol­li­set tes­tit, miten tämä on mil­lään tasol­la vapaut­ta­mis­ta roko­te­pas­siin nähden?

    4) Covid­pi­ka­tes­tit käyt­töön. Nämä pika­tes­tit oli­si­vat juu­ri se hel­po­tus, mitä tar­vit­tai­siin, jot­ta tapah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää enemmän.

    5) Ris­kiar­viois­sa pitäi­si ottaa huo­mioon tau­din jo sairastuneet

    Ja mihin tar­vi­taan ris­kiar­vioi­ta, jos ei olla rajoit­ta­mas­sa mitään?

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus?

    En kir­joit­ta­nut, että ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, vaan vaa­tia mat­kai­li­joil­ta aina­kin Suo­meen pala­tes­sa koro­na­tes­tiä. Kor­kean ris­kin mais­ta tuli­joi­den tuli­si pysyä karan­tee­nis­sa edes ne päi­vät, kun ihmi­nen on tar­tut­ta­vim­mil­laan. “Koro­na­lin­goil­le” on ollut tyy­pil­lis­tä, että he eivät ole nou­dat­ta­neet mitään, edes alkeel­li­sim­pia suo­si­tuk­sia ja suo­jau­tu­mis­kei­no­ja. Esim. mat­kus­ta­neet ulko­mail­le ja palat­tu­aan Suo­meen saman tien men­neeet usei­siin kor­kean ris­kin tapahtumiin. 

    Roko­tet­tu voi jois­sain tapauk­sis­sa olla jopa tehok­kaam­pi tar­tut­ta­ja, kos­ka hän ei itse sai­ras­tu. Sii­nä mis­sä rokot­ta­ma­ton sai­ras­tui­si, roko­tet­tu voi jat­kaa kau­em­min levit­tä­mis­tä. Kum­man­kaan ei pitäi­si suh­tau­tua huo­let­to­mas­ti ulko­maan­mat­kai­luun. Roko­te­tut edel­leen tar­tut­ta­vat ja voi­vat sai­ras­tua uusiin virus­va­riant­tei­hin ja tuo­da nii­tä Suo­meen. Del­ta­va­rian­tin toi Suo­meen Pie­ta­rin kisa­vie­raat, jois­ta monil­la oli rokot­teet, juu­ri ne roko­te­tut jätet­tiin testaamatta.
    Tämä oli virhe.

    Roko­te­tut voi­vat tar­tut­taa myös nii­tä ihmi­siä, jot­ka eivät immun­soi­du rokot­teis­ta. Vali­tet­ta­vas­ti covi­diin sai­ras­tu­nei­den jou­kos­sa on ollut kah­teen ker­taan roko­tet­tu­ja. Suu­rem­mak­si ongel­mak­si näen kui­ten­kin uudet virusvariantit,jotka voi­vat väis­tää rokot­tei­ta. Näi­tä on jo ole­mas­sa ja varian­tit näyt­tä­vät tule­van Suo­meen aina ulko­mail­ta. Tilan­ne pysyi­si parem­min hal­lin­nas­sa, jos mat­kai­li­jat nou­dat­tai­si­vat sel­kei­tä sääntöjä. 

    Minus­ta noi­ta pika­tes­te­jä pitäi­si myös ottaa laa­jem­min käyt­töön. Ne ovat ihan hyvä suun­taa anta­va mene­tel­mä ja voi­si­vat vähen­tää ter­vey­den­huol­lon kuormitusta.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus?

    Israe­lis­sa kuo­lee aika mon­ta kah­teen ker­taan rokotettuja*. 

    Kak­si­nais­mo­ra­lis­mia on sil­ti ilmas­sa. Nyt yhtäk­kiä on sal­lit­tua puhua ääneen sii­tä mitä pit­kään oli kiel­let­ty eli että monel­la näis­tä oli mui­ta­kin taus­ta­sai­rauk­sia eikä muu­ten­kaan oli­si elä­nyt pitkään. 

    * https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/3ec621c8-7506–4e47-bbbd-57774de63300

   6. Koro­na­pas­si tur­ha:
    1)Rajoi­tuk­set perus­tui­si­vat sai­raa­la­hoi­don kuor­mit­ta­vuu­teen, kuten Sak­sas­sa, eikä tar­tun­ta­mää­riin. Tar­tun­ta­mää­rien perus­teel­la rajoit­ta­mi­ses­sa ei koh­ta ole enää mitään jär­keä, kos­ka tar­tun­to­ja on roko­te­tuil­la­kin, sekä nuo­rem­mil­la ikä­ryh­mil­lä, joil­la useim­mi­ten tapauk­set ovat lie­viä tai oireet­to­mia. Useim­mi­ten, toki vaka­vam­pia­kin tapauk­sia mukaan mah­tuu, mut­ta kyl­lä pää­tök­set kan­nat­tai­si perus­taa tilas­toi­hin. Tilas­to­jen valos­sa koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta enem­mis­tö on kuu­lu­nut nii­hin, joi­den covid­tar­tun­ta oli luo­ki­tel­ta­vis­sa lie­väk­si tai jopa oireettomaksi.
    Kuin­ka moni tar­tun­nan saa­nut on vii­me aikoi­na itse asias­sa ollut roko­tet­tu?Roko­te­tut­han ovat jo väes­tön enem­mis­tö Suo­mes­sa, jos las­ke­taan mukaan ker­ran rokot­teen saaneet.

    2) Raja­kont­rol­li kun­toon. Jäl­leen luin sii­tä, kuin­ka nyt tar­tun­to­ja on tul­lut eten­kin ulko­maan­mat­kai­lus­ta, kun taas koti­maan läh­teis­tä var­sin vähän. Ulko­mail­ta tul­leil­le kai­kil­le vaa­ti­mus covid­tes­tis­tä, myös roko­te­tuil­le. Kor­kean ris­kin mais­ta tule­vien pitäi­si olla karan­tee­nis­sa edes muu­ta­ma päi­vä, sekä suo­si­tus vält­tää sosi­aa­li­sia tapah­tu­mia seu­raa­van vii­kon aika­na. Näi­tä rajoi­tuk­sia kannatan.

    3) Mas­kit ovat minus­ta tosi jees, enkä ymmär­rä mik­si nii­den käyt­tä­mi­nen on joil­le­kin ongel­ma. Mas­ki on help­po tapa vähen­tää tois­ten ihmis­ten tar­tut­ta­mis­ris­kiä. Jos mas­kin käyt­tö on vai­ke­aa, muka­vam­pi vaih­toeh­to voi olla myös plek­si. Plek­sis­tä näkee läpi, eikä se ole kas­vo­ja vas­ten, mut­ta suo­jaa parem­min. Näi­tä olen näh­nyt asia­kas­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöil­lä. Plek­se­jä on sekä hat­tu­ja, että vain kas­voil­le lai­tet­ta­via, mut­ta ne eivät ole niin tiu­kas­ti suu­ta vasten.

    4) Covid­pi­ka­tes­tit käyt­töön. Nämä pika­tes­tit oli­si­vat juu­ri se hel­po­tus, mitä tar­vit­tai­siin, jot­ta tapah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää enem­män. Nämä kel­paa­vat Kes­­ki-Euroo­­pas­­sa­­kin, joten mik­si eivät Suo­mes­sa? Olen tes­tan­nut tuol­lais­ta tes­tiä koti­käy­tös­sä. Se on erit­täin help­po teh­dä, tes­tin teke­mi­seen menee minuut­ti. Tulok­sen saa pake­tin mukaan noin vii­den­tois­ta minuu­tin sisäl­lä, mut­ta tulos­vii­va ilmaan­tui kyl­lä nopeam­min. Tes­ti on help­po tul­ki­ta, yksi vii­va on nega­tii­vi­nen, kak­si vii­vaa posi­tii­vi­nen tulos. Sain vah­van nega­tii­vi­sen. Tes­ti ker­too sen, onko virus­par­tik­ke­leis­ta sil­lä het­kel­lä nenäs­sä, eli juu­ri sii­tä, kuin­ka kyke­ne­vä ihmi­nen ontar­tut­ta­maan mui­ta.Tes­ti mak­saa alle kym­me­nen euroa kap­pa­le, joten moni voi­si var­maan ihan hyvin mak­saa tes­tin­sä itse­kin. Nämä sopi­si­vat hyvin esi­mer­kik­si pie­nem­piin jul­ki­siin tilai­suuk­siin, mut­ta mik­sei myös vaik­ka fes­ti­vaa­leil­le. Sen kun tekee tes­tin järk­kä­rin nenän edes­sä, tar­vi­taan vain pöy­tä. Sit­ten ojen­taa tes­tin hänel­le, niin tulok­sen näkee. Ei tähän tar­vi­ta moni­mut­kais­ta ter­vey­den­huol­lon systeemiä.

    5) Ris­kiar­viois­sa pitäi­si ottaa huo­mioon tau­din jo sai­ras­tu­neet, sekä tode­tut, että toden­nä­köi­set diag­no­soi­mat­to­mat tapauk­set mate­maat­ti­ses­sa arvios­sa. Meil­lä­hän jätet­tiin lähes koko kevät 2020 tes­taa­mat­ta, mut­ta koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta on ihmi­siä, jot­ka eivät ole tes­tei­hin pääs­seet aiheel­li­sis­ta syis­tä, kos­ka jonot ovat pitkät.

    6) Ris­kiar­vios­sa pitäi­si ottaa huo­mioon ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen. Nuo­ris­ta aikui­sis­ta puhu­taan, niin kuin he oli­si­vat joku yhte­näi­nen ryh­mä. Heis­tä vain pie­ni osa on nii­tä virus­lin­ko­jen ydin­jouk­koa, jot­ka käy­vät baa­reis­sa, urhei­lu­kat­so­mois­sa ja ulkomailla.

    Nuo 6 vaih­toeh­tois­ta mal­le­ja on itse asias­sa on yksi hybri­di stra­te­gia mui­den jou­kos­sa. Sii­nä on jo täl­lä­kin het­kel­lä toteu­tu­nei­ta toi­men­pi­tei­tä sekä sel­lai­sia toi­men­pi­tei­tä (muun muas­sa pika­tes­tit ja mas­kit) mitä ei itse asias­sa tar­vi­ta enää kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Mik­si nimi­merk­ki Koro­na­pas­si tur­ha ehdo­tat itse asias­sa vaih­toeh­tois­ta hybri­di stra­te­gi­aa kun pidit sitä
    nykyis­tä hybri­di stra­te­gi­aa edel­li­ses­sä kom­men­tis­sa pant­ti­van­ki mallina?

   7. Rahul Soma­ni: Nuo 6 vaih­toeh­tois­ta mal­le­ja on itse asias­sa on yksi hybri­di stra­te­gia mui­den jou­kos­sa. Sii­nä on jo täl­lä­kin het­kel­lä toteu­tu­nei­ta toi­men­pi­tei­tä sekä sel­lai­sia toi­men­pi­tei­tä (muun muas­sa pika­tes­tit ja mas­kit) mitä ei itse asias­sa tar­vi­ta enää kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Mik­si nimi­merk­ki Koro­na­pas­si tur­ha ehdo­tat itse asias­sa vaih­toeh­tois­ta hybri­di stra­te­gi­aa kun pidit sitä
    nykyis­tä hybri­di stra­te­gi­aa edel­li­ses­sä kom­men­tis­sapant­ti­van­ki mallina?

    Minä en ole kan­nat­ta­nut kai­ken vapaut­ta­mis­ta, vaan että raja­kont­rol­lis­ta huo­leh­dit­tai­siin edel­leen ja parem­min. Me emme tie­dä, mitä uusia virus­va­riant­te­ja on syn­ty­mäs­sä. Sen sijaan osas­ta oikeas­ti perus­teet­to­mis­ta rajoi­tuk­sis­ta voi­tai­siin Suo­men sisäl­lä luo­pua. Suo­mes­sa ei ole aja­tel­tu kun­nol­la alun perin, mihin asioi­hin rajoi­tuk­sia koh­den­ne­taan. Ei ole aja­tel­tu, kuin­ka eri­tyyp­pi­sis­tä tapah­tu­mis­ta on ollut kyse. Var­sin­kin kun tie­de­tään, että jo vii­me syk­sy­nä onnis­tut­tiin jär­jes­tä­mään monia mm. kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ilman yhtä­kään tar­tun­taa, vaik­ka ihmi­set eivät olleet vie­lä rokotettuja. 

    Koro­na­tes­te­jä tar­vi­taan jat­kos­sa­kin. Suo­mes­sa ei ole hyväk­syt­ty pika­tes­te­jä laa­jal­ti käyt­töön, vaan vali­te­taan aina ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta. Mik­sei tes­te­jä voi­si teh­dä koto­na ja vaik­ka apteekeissa?

   8. Koro­na­pas­si tur­ha: Minä en ole kan­nat­ta­nut kai­ken vapaut­ta­mis­ta, vaan että raja­kont­rol­lis­ta huo­leh­dit­tai­siin edel­leen ja parem­min.Sen sijaan osas­ta oikeas­ti perus­teet­to­mis­ta rajoi­tuk­sis­ta voi­tai­siin Suo­men sisäl­lä luo­pua. Suo­mes­sa ei ole aja­tel­tu kun­nol­la alun perin, mihin asioi­hin rajoi­tuk­sia koh­den­ne­taan. Ei ole aja­tel­tu, kuin­ka eri­tyyp­pi­sis­tä tapah­tu­mis­ta on ollut kyse. Var­sin­kin kun tie­de­tään, että jo vii­me syk­sy­nä onnis­tut­tiin jär­jes­tä­mään monia mm. kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ilman yhtä­kään tar­tun­taa, vaik­ka ihmi­set eivät olleet vie­lä rokotettuja.
    Koro­na­tes­te­jä tar­vi­taan jat­kos­sa­kin. Suo­mes­sa ei ole hyväk­syt­ty pika­tes­te­jä laa­jal­ti käyt­töön, vaan vali­te­taan aina ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta. Mik­sei tes­te­jä voi­si teh­dä koto­na ja vaik­ka apteekeissa? 

    Kui­ten­kin luet­te­lit kuu­den koh­dan rajoi­tus toi­men­pi­tei­tä joi­ta ehdo­tit otta­maan käyt­töön heti. Mik­si ehdo­tit uusia rajoi­tuk­sia kun osa niis­tä on jo van­hen­tu­nei­ta? Vii­me syk­syl­lä onnis­tut­tiin saa­maan Col­vi­din tar­tun­to­ja alas sen­kin syys­tä että tau­ti tilan­ne oli kes­kit­ty­nyt pää­asias­sa Uudel­le­maal­le jon­ka eris­ty­mi­nen onnis­tui pai­na­maan tar­tun­ta luvut hyvin alas. Kui­ten­kin moni kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma oli vii­me vuon­na kiinni. 

    Riit­tä­vän roko­te­kat­ta­vuus sal­lii pal­jon suu­rem­man liik­ku­ma­ti­lan muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä. Näin ollen pika­tes­tit eivät ole vält­tä­mät­tö­miä kos­ka roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan. Nii­den luo­tet­ta­vuus suh­tees­sa nykyi­siin tes­tei­hin on myös heikompi.

    Ainoa hait­ta teki­jä on täl­lä het­kel­lä on jäl­ji­tys kapa­si­tee­tin yli­kuor­mi­tus joka voi­daan ajaa alas vai­heit­tain kun roko­te­kat­ta­vuus nousee. Näin teh­dään Tans­kas­sa täl­lä hetkellä.

  4. Olen samaa miel­tä. Itse en kat­so tar­peel­li­sek­si ottaa nk. koro­na­ro­ko­tet­ta, joka ei estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai sen levit­tä­mis­tä tai edes sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa sai­ras­tu­mis­ta tau­tiin. Roko­tet­tu voi myös edel­leen kuol­la tau­tiin. Täs­tä löy­tyy kan­sain­vä­li­siä tilas­to­ja, vaik­ka­pa tuol­ta Israe­lis­ta. Meil­lä Suo­mes­sa­kin täs­tä on jo koke­mus­ta. Sen sijaan roko­te­hait­to­ja näil­lä injek­tioil­la näyt­tää ole­van ennä­tys­mää­rä ver­rat­tu­na vaik­ka­pa influens­sa­ro­kot­tei­siin ottaen täs­sä ver­tai­lus­sa roko­tet­tu­jen mää­rät huo­mioon. Itsel­lä­ni lähi­pii­ris­sä roko­te­hait­ta kun taas ei yhtä­kään posi­tii­vi­sen PCR tes­tin tulok­sen saanutta.

   Uskon, että muut­kin nämä koro­na­pii­kit väliin jät­tä­vät eivät ole mis­sään vai­hees­sa vaa­ti­mas­sa rajoi­tuk­sia. Päin­vas­toin. Mie­les­tä­ni kaik­ki pitäi­si ava­ta ja yhteis­kun­nan pyö­riä nor­maa­lis­ti. Tämän viruk­sen vaa­ral­li­suus ver­tau­tuu joi­den­kin arvos­tet­tu­jen tie­deih­mis­ten mukaan (kerät­ty data, mm. John Ioan­ni­dis) ärhäk­kään influens­saan ja tor­jun­ta­toi­met pitäi­si mitoit­taa sen mukaan. Koh­den­net­tu suo­je­lu ris­ki­ryh­mil­le mah­dol­li­suuk­sien mukaan ja muu­ten yhteis­kun­nan nor­maa­li pyö­ri­mi­nen oli­si hyväk­syt­tä­vää. Näin olem­me toi­mi­net myös influens­san kans­sa, vaik­ka myös influens­sa virus­tau­ti­na aiheut­taa joil­le­kin pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta ja tap­paa Suo­mes­sa viran­omais­ten arvion mukaan 500‑1500 ihmis­tä vuo­sit­tain, ja vali­tet­ta­vas­ti myös lap­sia ja nuo­ria. His­to­rian­kin valos­sa tämä on oikea tapa toimia. 

   Jos oireet­to­mien tes­tauk­seen ja las­ten rokot­ta­mi­seen sekä viruk­siin tehoa­mat­to­miin mas­kei­hin kulu­neet eurot oli­si lai­tet­tu vaik­ka­pa sai­raan­hoi­don tason paran­ta­mi­seen, oli­sim­me saa­neet ehkä muu­ta­man lisä­kä­den hoi­toa­lan kroo­nis­ta ahdin­koa helpottamaan. 

   Itsel­lä­ni on usei­ta nk. perin­tei­siä rokot­tei­ta otettuna.

   1. Aivan samaa miel­tä kans­sa­si! Rokot­ta­mat­to­mat näke­vät, että tau­ti ei tilas­to­jen valos­sa ole niin pelot­ta­va, että sen vuok­si kan­nat­tai­si ottaa koe­käy­tös­sä ole­va piik­ki. Hei­dän mie­les­tään Suo­men sai­si ava­ta ja voi­sim­me kaik­ki elää nor­maa­lia elä­mää. Omas­ta ter­vey­des­tä ja vas­tus­tus­ky­vys­tä huo­leh­ti­mi­nen sekä nor­maa­li käsi­hy­gie­nia ovat tär­kei­tä, ja nii­hin voi­si ihmi­siä kannustaa.

   2. Eli­sa:

    .Näin olem­me toi­mi­net myös influens­san kans­sa, vaik­ka myös influens­sa virus­tau­ti­na aiheut­taa joil­le­kin pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta ja tap­paa Suo­mes­sa viran­omais­ten arvion mukaan 500‑1500 ihmis­tä vuo­sit­tain, ja vali­tet­ta­vas­ti myös lap­sia ja nuo­ria. His­to­rian­kin valos­sa tämä on oikea tapa toimia. 

    Jos toi­mi­sim­me pel­käs­tään his­to­rian valos­sa teh­ty­jä toi­men­pi­tei­tä niin sil­loi­nen kan­sal­li­nen roko­tus­oh­jel­ma pitäi­si lak­kaut­taa ja siir­tyä luon­nol­li­seen mene­telm­niin kaik­kien viruk­sien koh­dal­la .Kuol­lei­suus ei oli­si tuol­loin 500‑1500 ihmis­tä vuo­sit­tain vaan 20 000 ihmis­tä toden­nä­köi­ses­ti vuo­sit­tain jos siirt­täi­sin sii­hen his­to­rias­sa tehd­tyi­hin pää­tök­siin nyky­tie­don tut­ki­muk­sen aikana.

   3. Eli­sa:
    Olen samaa miel­tä. Itse en kat­so tar­peel­li­sek­si ottaa nk. koro­na­ro­ko­tet­ta, joka ei estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai sen levit­tä­mis­tä tai edes sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa sai­ras­tu­mis­ta tau­tiin. Roko­tet­tu voi myös edel­leen kuol­la tau­tiin. Täs­tä löy­tyy kan­sain­vä­li­siä tilas­to­ja, vaik­ka­pa tuol­ta Israe­lis­ta. Meil­lä Suo­mes­sa­kin täs­tä on jo koke­mus­ta. Sen sijaan roko­te­hait­to­ja näil­lä injek­tioil­la näyt­tää ole­van ennä­tys­mää­rä ver­rat­tu­na vaik­ka­pa influens­sa­ro­kot­tei­siin ottaen täs­sä ver­tai­lus­sa roko­tet­tu­jen mää­rät huo­mioon. Itsel­lä­ni lähi­pii­ris­sä roko­te­hait­ta kun taas ei yhtä­kään posi­tii­vi­sen tes­tin tulok­sen saanutta.

    Uskon, että muut­kin nämä koro­na­pii­kit väliin jät­tä­vät eivät ole mis­sään vai­hees­sa vaa­ti­mas­sa rajoi­tuk­sia. Itsel­lä­ni on usei­ta nk. perin­tei­siä rokot­tei­ta otettuna.

    Kai­kis­sa rokot­teis­sa ja lääk­keis­sä on hait­to­ja .Sivu­vai­ku­tuk­sia tulee myös sel­lai­sis­sa hoi­dois­sa kuten syö­pä­hoi­to ja nii­tä­kin hoi­to­ja jot­ka ovat kalii­ta teh­dään päi­vit­täin eri­tyi­sai­raan­hoi­dos­sa vaik­kei kai­kis­ta syö­vis­tä sel­viy­dy hen­gis­sä kos­ka syö­vän luon­ne on vain sel­lai­nen. Esim Hai­ma­syö­pä jos­ta kukaan ei ole sel­vin­nyt hen­gis­sä. Hai­ma­syö­pä hoi­to­ja teh­dään kui­ten­kin kal­liil­la hoi­doil­la ja vah­voil­la lää­ki­tyk­sil­lä jois­ta tulee sivu­vai­ku­tuk­sia lääk­kei­den kaut­ta .Mut­ta nii­tä­kin vain anne­taan ja nii­tä teh­dään eikä nii­tä ole lope­tet­tu kos­ka sivu­vai­tu­kuk­sia ilmenee. 

    Sivu­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole pääs­ty pois ja sel­lais­ta roko­tet­ta ja lääk­kei­ta ei ole mis­sään vai­hees­sa kehi­tet­ty joka oli­si 100% hai­ta­ton­ta ilman sivuvaikutuksia.

    Myös mai­nit­se­ma­si perin­tei­sten rokot­tei­den koh­dal­la näin on ollut kos­ka nii­den­kin hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat myös tie­dos­sa. Kui­ten­kin olet otta­nut nii­tä. Nekin eivät ole 100% hai­ta­tat­to­mia tai tehok­kai­ta Mik­si ottai­si kun hai­tat on kai­kis­sa rokot­teis­sa tie­dos­sa oli roko­te mikä tahan­sa? Minua jäi hiu­kan askar­rut­ta­maan mitä tar­koi­tat perin­tei­sillä rokot­tei­lla? Nekin ovat olleet kehi­tys­vai­hees­sa uusia rokot­tei­ta joi­den hait­ta­vai­ku­tuk­sia ei sil­loin tun­net­tu kun ne kehi­tet­tiin . Uusi tut­ki­mus luon­nol­li­ses­ti anta liik­ku­ma­ti­laa aina kun nii­tä havaitaan.

  5. Jan­ne:
   Sun ehdo­tus ei tule mene­mään perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan läpi. Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­­lan­­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

   Mikö ihmee Uuden-See­lan­nin kaik­ki avoi­me­na lin­ja? Siel­lä­hän on täy­si lock­down pääl­lä kun tar­tun­ta­lu­vut jat­ka­vat vain nousuaan.

  6. Jan­ne: Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­­lan­­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoinna. 

   Uusi-See­lan­ti vaan on parai­kaa sul­ku­ti­las­sa, jota jat­ket­tiin eilen. Del­ta-variant­ti on lait­ta­nut myös Uuden-See­lan­nin uuteen tilan­tee­seen. Virus levi­ää nyt sen ver­ran hel­pos­ti, että aiem­mat muu­ta­man päi­vän tai vii­kon sul­ku­ti­lat ovat venäh­tä­mäs­sä sel­väs­ti pidem­mik­si. Roko­tuk­set ovat siel­lä sen ver­ran vai­hees­sa, että tilan­ne jat­ku­nee näin vie­lä pitkään.

   Sik­si toi­sek­seen Uusi-See­lan­ti on perin syr­jäi­nen saa­ri. Sil­lä ei ole sel­lai­sia päi­vit­täi­siä yhteyk­siä naa­pu­ri­mai­hin kuin man­ner-Euroo­pan mail­la, Suo­mel­la­kin, vaik­ka tääl­lä hevon­kuuses­sa ollaan. Suo­mel­la on esim. Län­si-Poh­jas­sa yhtei­nen työs­sä­käyn­tia­lue Ruot­sin kans­sa, ja pan­de­mian aika­na mah­dol­li­suus vai­kut­taa Ruot­sin koro­na­toi­miin on ollut vähäinen.

 3. Olen täy­sin samaa miel­tä! Englan­nin avaa­mi­nen näyt­tää toi­mi­neen hyvin, kun roko­tus­kat­ta­vuus oli tar­peek­si kor­kea. Roko­te­kat­ta­vuu­den pitää olla niin kor­kea, että sai­ras­tu­vat eivät täy­tä sai­raa­loi­ta sit­ten kun maa ava­taan. Long covi­dia voi tul­la myös läpi­lyön­ti­tar­tun­nan saa­vil­le roko­te­tuil­le, joka voi­si peri­aat­tees­sa olla uhka, mut­ta dataa asias­ta on vie­lä niin vähän ettei voi­da sanoa puhu­taan­ko sen suh­teen mer­kit­tä­vis­tä tapaus­mää­ris­tä. Sinän­sä hyvä ennus­merk­ki, että dataa on vähän.

  Toi­ses­sa roko­tus­kat­ta­vuu­den kär­ki­maas­sa Israe­lis­sa tar­tun­to­jen kas­vu on ollut kovaa del­tan ran­tau­dut­tua sin­ne, mut­ta ei ole tie­dos­sa, mik­si kehi­tys on niin eri­lais­ta kuin Englan­nis­sa. Spe­ku­laa­tioi­ta on ollut mm. Englan­nis­sa käy­te­tys­tä 8 — 12 vii­kon annos­vä­lis­tä (mikä on sama kun Suo­mes­sa) ja Israe­lin aikai­sem­min toteu­te­tus­ta roko­tus­oh­jel­mas­ta, jol­loin rokot­tei­den tehon las­ku vai­kut­tai­si enem­män. Myös näi­den kom­bi­naa­tio on mah­dol­li­nen: rokot­teen teho toden­nä­köi­ses­ti las­kee nopeam­min, jos annos­ten väli on lyhyem­pi. Israel kor­jaa sitä nyt kolmosannoksilla.

  Wall Street Jour­na­lin jutus­sa https://www.wsj.com/articles/covid-19-herd-provincetown-mayo-delta-mask-mandate-vaccine-passport-cdc-mucosal-immunity-11629128219 on avat­tu vähän tuo­ta mik­si roko­te­tut­kin levit­tä­vät virus­ta. Jut­tu on mak­su­muu­rin taka­na, mut­ta mak­sa­mat­ta näky­väs­sä osios­sa on muu­ta­ma kap­pa­le tuos­ta asias­ta. Mak­sa­mal­la jutus­ta sel­vi­ää, että sii­nä mm. ker­ro­taan nenä­su­mu­te­ro­kot­tei­den ole­tet­ta­vas­ti toi­mi­van parem­min tar­tut­ta­vuu­den estä­mi­seen. Ei sil­lä­kään koro­naa saa­tai­si kui­ten­kaan kit­ket­tyä koko­naan pois, kos­ka koro­na on levin­nyt myös eläin­kun­taan (niin vil­lie­läi­miin kuin lem­mi­kei­hin) ja pys­tyy leviä­mään siel­tä takai­sin ihmi­siin, joten ei auta vaik­ka koko ihmis­kun­ta rokotettaisiin.

 4. Hei Osmo, sinul­la on terä­vää jut­tua tääl­lä, mut­ta hie­man ala­vir­taus­ta kan­sa­lais­ten kont­rol­loin­tiin täs­sä oli­si, periaatteessa 

  1) Unoh­dit tie­toi­ses­ti tai vahin­gos­sa kaik­ki koro­nan sai­ras­ta­neet kan­sa­lai­set. Heil­lä on muis­ti­jäl­ki koro­nas­ta ja keho on täten immuu­ni vaka­val­le tau­ti­muo­dol­le, aina­kin tavan­omai­sel­le virus­kuor­mal­le ja olet­taen että keho on levän­nyt ja elää ter­veel­li­ses­ti. Mik­si hei­tä pitäi­si ran­gais­ta, vai pitäisikö?

  2) Entä lap­set, joil­le esi­mer­kik­si Anders Teg­nell ei suo­sit­te­le roko­tuk­sia, vaan visiois­sa on, että lap­set saa­vat usei­ta tar­tun­to­ja elin­ai­ka­naan ja täten koro­na ei kos­kaan ole heil­le ongelma.

  Taus­ta­teks­tik­si

  Ter­veet, nor­maa­li­pai­noi­set, nuo­ret, koh­tuul­lis­ta elä­mää elä­vät aktii­vi­set nuo­ret eivät ole vält­tä­mät­tä pal­joa rajoi­tuk­sis­ta välit­tä­neet samal­la taval­la kuin ris­ki­ryh­mä­läi­set ja van­hem­pi väki, mikä on sekä vas­tuu­ton­ta mut­ta toi­saal­ta myös ymmär­ret­tä­vää. He eivät sil­ti ole tuk­ki­neet ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mää, ja osa heis­tä ei koro­nan jäl­keen aio ottaa roko­tet­ta, kos­ka osa heis­tä osaa mate­ma­tiik­kaa ja tul­kit­see mie­len­kiin­nos­ta Eudra­Vi­gi­lancen jul­ki­sia tilas­to­ja ilmoi­te­tuis­ta roko­te­hai­tois­ta. Näi­hin sisäl­tyy yli 20000 ilmoi­tet­tua kuo­le­maa nel­jäl­le eri koro­na­ro­kot­teel­le Euroo­pan talous­a­lu­eel­la. Suo­mes­sa vas­taa­vas­ti on 100 ilmoi­tet­tua kuo­le­man­ta­paus­ta koro­na­ro­kot­teil­le, mut­ta THL on ilmoit­ta­nut, että vain 1 tapaus on rokot­teen takia. Toi­saal­ta, koro­na­kuo­le­mat tilas­toi­daan kan­sain­vä­li­sen ver­tai­lun takia niin, että ihmi­nen, jol­la on 30 päi­vän sisäl­lä kuo­le­mas­ta todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, on vas­taa­vas­ti löy­hä ja lon­kal­ta voi­si sanoa, että ilmoi­te­tut kuo­le­mat koro­na­ro­kot­tei­siin oli­si­vat jol­lain tapaa ver­tai­lu­kel­poi­sia tähän. Tem­po­raa­liyh­teys. Koro­na­kuo­le­mis­ta on tie­tääk­se­ni pois­tet­tu kui­ten­kin esi­mer­kik­si lii­ken­neon­net­to­muuk­siin kuol­leet, mut­ta tämä on tiet­tä­väs­ti teh­ty manu­aa­li­ses­ti jäl­ki­kä­teen, rekis­te­rit toi­mi­vat jota­kuin­kin auto­maa­tiol­la. Tilas­tois­ta kiin­nos­tu­nut nuo­ri rokot­ta­ma­ton ihmi­nen, las­kee pie­nem­män roko­te­kuo­le­man ris­kin pääl­le vie­lä koh­tuul­li­sen ylei­sen ris­kin roko­te­kuo­le­maa lie­vem­mis­tä hai­tois­ta, jois­ta mRNA rokot­tei­den koh­dal­la pelot­ta­vin on tie­tys­ti sydän­li­has­tu­leh­dus, joka voi aiheut­taa arpeu­tu­man, joka kuu­los­taa tie­ten­kin rokot­teen takia kär­sit­tä­väk­si hai­tak­si vie­lä nuo­ruut­taan elä­väl­le ihmi­sel­le koh­tuut­to­mal­ta. THL on varoit­ta­nut nuo­ria mie­hiä vas­ti­kään ras­kaas­ta lii­kun­nas­ta roko­tuk­sen jäl­keen tämän takia. Maa­il­mal­la on myös koro­na-aika­na ollut jon­kin­ver­ran sydän­koh­tauk­sia, jul­ki­suu­den hen­ki­löil­lä, urhei­li­joil­la, niin koti­maan otsi­kois­sa, kuin ulko­mail­la. Näil­lä ei ole vah­vis­te­tus­ti yhteyt­tä koro­na­ro­kot­tei­siin, mut­ta ne lisää­vät nuo­rien hesi­tens­siä. Tämä lisät­ty­nä tör­mäyk­seen joi­den­kin har­vo­jen kor­kean pro­fii­lin tie­de­mies­ten vas­ta­ran­nan kiis­key­teen, esi­mer­kik­si Har­var­din pro­fes­so­ri Kull­dorff, niin kysei­nen nuo­ri hen­ki­lö alkaa beto­noi­maan roko­te­kan­taan­sa, mitä jos rokot­tes­ta nap­sah­taa­kin jotain ikä­vyyk­siä. Ehkä­pä tämä hen­ki­lö jo sai­ras­ti­kin koro­nan. Kun­pa hal­li­tus ehdot­tai­si vas­ta-aine­tes­tiä pak­ko­ro­ko­tuk­sen sijaan.

  Tätä pan­de­mi­aa on vie­ty eteen­päin van­hat ihmi­set etusi­jal­le aset­taen alus­ta alkaen, ja mie­les­tä­ni se oli ainoa oikea eet­ti­nen ja moraa­li­nen rat­kai­su. Ruot­sin stra­te­gias­sa, kuin­ka lois­ta­va se tänä­päi­vä­nä tule­vai­suut­ta kat­soen onkaan, tämä aspek­ti möh­lit­tiin todel­la karul­la taval­la jo kättelyssä.

  Suo­mes­sa näki­sin, että kan­sa­lai­soi­keu­det ovat kaven­tu­mas­sa, sanan­va­paus ja val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän roo­li on hämär­ty­nyt. Nuo­ril­la on ene­ne­vis­sä mää­rin syi­tä kysee­na­lais­ta viran­omai­set, esi­val­ta ja alis­tei­nen ase­ma. Jos nyt julis­te­taan kan­saa­ja­ka­va koro­na­pas­si, niin seu­rauk­se­na on rai­lo­ja, jot­ka alka­vat jakaa kave­ri­po­ru­koi­ta, suku­ja, lei­rei­hin, joi­ta oli jo ennen koro­naa, mut­ta tämän jäl­keen oli­si vie­lä­kin enem­män. Näen poliit­ti­se­na vir­he­liik­kee­nä kai­ken sel­lai­sen poli­tii­kan, joka joh­taa ns. tilan­teen kuu­me­ne­mi­seen. VKK ja Perus­suo­ma­lai­set tule­vat kor­jaa­maan val­ta­van kan­na­tuk­sen tule­van suku­pol­ven kapi­nal­li­ses­ta puo­lik­kaas­ta, jos poli­tiik­kaa ei teh­dä kes­ki­tie­tä kul­kien vaan aje­taan vapaam­paa elä­mää kan­nat­ta­vaa kan­san­osaa mar­gi­naa­liin rajoi­tuk­sin, ran­gais­tuk­sin ja sanan­va­paut­ta rajoit­taen. Myös pan­de­mia­toi­met, jot­ka pys­ty­te­tään jäl­ki­kä­teen, kun suu­rin­osa on jo roko­tet­tu, muren­taa ter­veys­po­li­tii­kan ja yli­pää­tään polii­tik­ko­jen, asian­tun­ti­joi­den uskot­ta­vuut­ta. Lop­pu­ki­ri ei voi jat­kua loputtomiin.

 5. Hie­nos­ti aja­tel­tu. Saat­ko Vih­reät aja­maan ajatusta

 6. Minus­ta ei ole oikein, että kaik­kia suo­ma­lai­sia ran­gais­taan sii­tä, että jot­kut kiel­täy­ty­vät roko­tuk­sis­ta. Minus­ta tun­tui­si oikeu­den­mu­kai­sem­mal­ta koh­dis­taa rajoi­tus­toi­met vain roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­nei­siin, ei kaikkiin. 

  Mitä miel­tä olet sii­tä että roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­neet (muu kuin lää­ke­tie­teel­lis­ten syi­den takia) pitäi­si kus­tan­taa oma vas­tuul­la sai­raa­la­hoi­to (mukaan lukien teho­hoi­to) mikä­li jou­tu­vat sai­raa­laan sai­ras­tut­tu­aan covi­din? Sai­raa­la­hoi­to , teho­hoi­to mukaan lukien mak­saa tuhan­sia euro­ja per hen­ki­lö kun taas roko­te on 40€ per hen­ki­lö las­ket­tu hin­ta. Tämän­kin kus­tan­taa val­tio. Tätä mal­lia ehdot­ti Sak­sas­sa Robert Koch ‑ins­ti­tuu­tin eli Sak­san kan­sal­li­sen tar­tun­ta­tau­tien asian­tun­ti­ja­lai­tok­sen pää­joh­ta­ja jo tam­mi­kuus­sa. Syy oli ter­vey­den­huol­lon kapa­si­tee­tin tur­vaa­mi­nen. Mitään jär­ke­vää perus­te­lua kieltäytyä
  rokot­tees­ta ei pitäi­si olla kenel­le­kään. Roko­te­vas­tais­ten kan­sa­lai­sak­ti­vis­mi eten­kin perus­kou­lui­hin koh­dis­tet­tu toi­min­ta pitäi­si kiel­tää lain­sää­dän­nön kautta.

  1. Rahul Soma­ni: Mitä miel­tä olet sii­tä että roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­neet (muu kuin lää­ke­tie­teel­lis­ten syi­den takia) pitäi­si kus­tan­taa oma vas­tuul­la sai­raa­la­hoi­to (mukaan lukien teho­hoi­to) mikä­li jou­tu­vat sai­raa­laan sai­ras­tut­tu­aan covi­din? Sai­raa­la­hoi­to , teho­hoi­to mukaan lukien mak­saa tuhan­sia euro­ja per hen­ki­lö kun taas roko­te on 40€ per hen­ki­lö las­ket­tu hin­ta. Tämän­kin kus­tan­taa valtio. 

   Mikä teki­si CoVID-19 niin eri­koi­sen sai­rau­den, että pel­käs­tään sen koh­dal­la otet­tai­siin käyt­töön täl­lai­nen mak­su­käy­tän­tö? Mui­den sai­rauk­sien tai onnet­to­muuk­sien koh­dal­la ei käsit­tääk­se­ni hen­ki­lön ris­ki­käyt­täy­ty­mi­nen (epä­ter­veel­li­set elin­ta­vat, puut­teel­li­set suo­ja­va­rus­teet, puut­tu­vat rokot­teet jne.) vai­ku­ta kor­vaus­ta­soon. Jos sys­tee­miä ale­taan myl­lä­tä uusik­si niin, että ote­tul­le ris­kil­le tulee myös yli­mää­räi­nen talou­del­li­nen kus­tan­nus, niin se ei tapah­tu­ne hetkessä.

   Nyky­ti­lan­tees­sa CoVID-19 sai­ras­tu­neet tuli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti hoi­taa yhtä­läi­ses­ti, oli­vat otta­neet rokot­teen tai ei. Mah­dol­li­nen moraa­li­nen dilem­ma voi tul­la sil­loin, jos vaka­vas­ti sai­ras­tu­nei­ta on enem­män kuin mihin hoi­to­ka­pa­si­teet­ti riit­tää — ketä sil­loin priorisoidaan?

   1. Ris­to Koi­vu­nen: Mikä teki­si CoVID-19 niin eri­koi­sen sai­rau­den, että pel­käs­tään sen koh­dal­la otet­tai­siin käyt­töön täl­lai­nen mak­su­käy­tän­tö? Mui­den sai­rauk­sien tai onnet­to­muuk­sien koh­dal­la ei käsit­tääk­se­ni hen­ki­lön ris­ki­käyt­täy­ty­mi­nen (epä­ter­veel­li­set elin­ta­vat, puut­teel­li­set suo­ja­va­rus­teet, puut­tu­vat rokot­teet jne.) vai­ku­ta kor­vaus­ta­soon. Jos sys­tee­miä ale­taan myl­lä­tä uusik­si niin, että ote­tul­le ris­kil­le tulee myös yli­mää­räi­nen talou­del­li­nen kus­tan­nus, niin se ei tapah­tu­ne hetkessä.

    Nyky­ti­lan­tees­sa CoVID-19 sai­ras­tu­neet tuli­si läh­tö­koh­tai­ses­ti hoi­taa yhtä­läi­ses­ti, oli­vat otta­neet rokot­teen tai ei. Mah­dol­li­nen moraa­li­nen dilem­ma voi tul­la sil­loin, jos vaka­vas­ti sai­ras­tu­nei­ta on enem­män kuin mihin hoi­to­ka­pa­si­teet­ti riit­tää — ketä sil­loin priorisoidaan?

    Noi­den mui­den sai­rauk­sien hoi­dos­ta voi kui­ten­kin jo täl­lä nyt kiel­täy­tyä eikä se kuor­mi­ta ter­vey­den­huol­toa kos­ka poti­las itse sitou­tuu sii­he­ne ettei hän­tä hoi­de­ta kyseis­ten hoi­to­muo­to­jen koh­dal­la eikä sii­nä ole moraa­lis­ta dilem­maa kos­ka poti­las on teh­nyht jo omat valinnat. 

    CoVID on virus johon on kehi­tet­ty toi­mi­va roko­te jon­ka voi ottaa ihan vapaa­eh­toi­ses­ti ja toi­men­pi­de on lyhyt ja nopea hin­ta­kin on pal­jon edul­li­sem­pi jos otta rokot­teen kuin teho­hoi­to. Eikö juu­ri tämän takia veron­mak­sa­jien varo­ja kannt­tai­si sääs­tää ja otta rokot­teen joten myös kiel­täy­ty­jät ovat valin­neet koh­ta­lon­sa joten eikö hei­hin voi sovel­taa myös oma vas­tuu­ta kuten teh­dään muis­sa hoi­to­muo­dois­sa? Tämän­kin voi­si olla myös sito­vaa kos­ka se on jo sito­vaa muis­sa sai­rauk­sis­sa mikä­li kiel­täy­tyy esim hoi­dois­ta tai eri lää­ki­tyk­sis­tä joi­ta liit­tyy hoitoihin.

    Se oli­si aina­kin yhteis­kun­nan resurs­se­jen sääs­tä­mis­tä. Moni muu sai­raus on pit­kä­ai­kai­sen ja kal­liin hoi­to pro­ses­sin koko­nai­suus joka ei sinän­sä kuor­mi­ta ter­vey­den­huol­toa mut­ta on kui­ten­kin akuut­ti­nen hoi­to joka on vält­tä­mä­tönm­tä hoi­taa kun hoi­to­jak­sot ovat pit­kiä ja kal­lii­ta jo sai­rau­den luon­teen takia ja tule­vat aina ole­maan niin. 

    Jopa täl­lä het­kel­lä om vas­tuu on myös kor­keam­pi eri hoi­to­muo­to­jen kuten kii­ret­tö­mien koh­dal­la kuin kiireellisten. 

    Covi­din teho­hoi­to on hyvin eri­lai­nen kos­ka se voi levi­tä nopeam­min kuin muut elin­ta­so sai­rau­det ja covi­diin on kehi­tet­tyu näin ollen edul­li­sem­pi rat­kai­su eli roko­te . Covid roko­tet­ta ei anne­ta sil­loin kun ihmi­nen on sai­ras­ta­nut tau­din ja jou­tui­si­kin tehol­le kos­ka rokot­teen teho on tuol­loin ole­ma­ton mut­ta se teho­aa ennal­ta ehkäi­se­väs­ti ennen kun on saa­nut taudin.

    Toki aina tapauk­set kat­so­taan erik­seen tapaus koh­tai­ses­ti eikä sii­nä ole nyt­kään moraa­lis­ta dilem­maa kos­ka koko kaik­ki hoi­dot perus­tu­vat lop­pu­jenm lopuk­si vapaa­eh­toi­suu­teen. Se miten vapaa­eh­toi­suus käy­tän­nös­sä toteu­te­taan on juu­ri elin­ta­so sai­rauk­sien koh­dal­la eri­lai­nen kuin covi­din kal­tai­ses­sa viruk­ses­sa joka levi­ää ihmi­sis­tä ihmi­siin mut­ta elin­ta­so sai­rauk­sien näin ei ole. Vain pak­ko­ro­ko­ta­mi­nen oli­si mah­dol­li­nen moraa­li­nen dilem­ma mut­ta ei oma vas­tuun kasvattaminen.

  2. Kat­so­kaam­me, mitä tapah­tui Israe­lis­sa, joka rokot­ti kaik­ki haluk­kaat hyvin nopeas­ti. Haluk­kai­ta oli noin kak­si kolmannesta.

   Ter­min “haluk­kaat” käyt­tö on täs­sä hie­man har­haan­joh­ta­vaa, kun kes­kei­nen syy mik­si Israe­lin roko­tusas­te on ollut noin­kin alhai­nen on se, että maan väes­tö­ra­ken­ne muis­tut­taa enem­män kehi­tys­maa­ta kuin esi­mer­kik­si Suo­mea. Lap­sia ja nuo­ria on huo­mat­ta­van paljon.

   Puhum­me nyt ajas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki haluk­kaat ovat saa­neet rokot­teen ja vain roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­neet ovat rokot­ta­mat­ta. Tähän on aikaa alle kak­si kuukautta. 

   Jos vie­lä ylä­kou­lui­käi­set las­ke­taan mukaan nii­hin, joi­den haluk­kuu­des­ta ollaan kiin­nos­tu­nei­ta, niin mikä­li roko­tus­ten välis­tä aikaa ei lak­se­ta alle kah­dek­san vii­kon (ei joko halu­ta, tai rokot­tei­ta ei ole riit­tä­väs­ti), niin sit­ten se on ennem­min 7+2 viik­koa. Se vii­mei­nen 2 viik­koa näh­däk­se­ni ylei­ses­ti hyväk­syt­ty aika­mää­re jon­ka kulut­tua roko­tus­suo­jan kat­so­taan oikeas­ti ole­van voi­mas­sa 2. rok­kot­teen anta­mi­sen jälkeen.

 7. Kiu­ru ei tai­da jakaa näke­mys­tä sii­tä, että tämä virus ei ole katoa­mas­sa. Minus­ta täs­tä pais­taa läpi usko­mus, että riit­tä­väl­lä roko­te­kat­ta­vuu­del­la saa­daan virus hävi­tet­tyä. Tämä on jul­ki­lausu­ma­ton tavoi­te, jol­la ei lopul­ta ole yhteyt­tä ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­seen tai ris­ki­ryh­mien suo­je­luun. Kyse on ennen kaik­kea mene­te­tys­tä tur­val­li­suu­den­tun­tees­ta, jon­ka voi saa­da takai­sin vas­ta kun Koro­na­vi­rus on kukis­tet­tu. Ikä­vä kyl­lä tämä tavoi­te ei mitä ilmei­sim­min ole realistinen.

 8. Jonain päi­vä­nä koro­nae­pi­de­mia on vain kau­kai­nen muis­to, mut­ta sen aika­na syn­ty­neet käy­tän­nöt ovat saat­ta­neet jää­dä pysy­vik­si. Kuten kan­sa­lais­ten jaot­te­lu jon­kin näen­näi­ses­ti vapaa­eh­toi­sen valin­nan perus­teel­la. Tähä­nas­ti­nen influens­sae­pi­de­mian luok­kaa ole­va kuol­lei­suus (Suo­mes­sa) on syn­nyt­tä­nyt spek­taak­ke­lin, johon ei muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten oli­si aja­tel­tu­kaan ryh­tyä. Yhden poh­ti­mi­sen paik­ka oli­si, mik­si näin on käynyt.

 9. Et sit­ten otta­nut huo­mioon sitä että tämä nk roko­te on vain hätä­käyt­tö­lu­val­la käy­tös­sä. Sitä ei ole hyväk­syt­ty samal­la taval­la kuin mui­ta rokot­tei­ta. Kukaan, tois­tan, kukaan ei tie­dä mitä pit­kä­ai­kas­vai­ku­tuk­sia piik­ki tuo tul­les­saan, mut­ta jo nyt on näh­tä­vis­sä ettei pii­kit ole vaarattomia.
  Roko­tein­toi­lus­sa on näh­tä­vil­lä raa­ka val­lan­hi­mo eikä ter­vey­den edistäminen.

  1. Ari Kopo­nen:
   Et sit­ten otta­nut huo­mioon sitä että tämä nk roko­te on vain hätä­käyt­tö­lu­val­la käy­tös­sä. Sitä ei ole hyväk­syt­ty samal­la taval­la kuin mui­ta rokot­tei­ta. Kukaan, tois­tan, kukaan ei tie­dä mitä pit­kä­ai­kas­vai­ku­tuk­sia piik­ki tuo tul­les­saan, mut­ta jo nyt on näh­tä­vis­sä ettei pii­kit ole vaarattomia.
   Roko­tein­toi­lus­sa on näh­tä­vil­lä raa­ka val­lan­hi­mo eikä ter­vey­den edistäminen.

   Tämä kul­ku­tau­ti­myön­teis­ten argu­ment­ti on nyt sit­ten ihan höl­mö: rokot­teel­la on täy­si nor­maa­li hyväk­syn­tä. Ks. Esim. NY Times.

  2. Ari Kopo­nen:
   Et sit­ten otta­nut huo­mioon sitä että tämä nk roko­te on vain hätä­käyt­tö­lu­val­la käytössä. 

   Pfizer-BioN­Tec­hin roko­te sai juu­ri eilen pysy­vän käyt­tö­lu­van USAssa.

   1. Mik­ko Kivi­ran­ta: Pfizer-BioN­­Tec­­hin roko­te sai juu­ri eilen pysy­vän käyt­tö­lu­van USAssa. 

    Epäi­le­mät­tä Kopo­nen muut­taa nyt kan­taan­sa, kun rokot­teel­la on täy­sin vas­taa­vat luvat kuin mil­lä tahan­sa muul­la rokotteella.

    :smo­ke:

   2. Sylt­ty: Epäi­le­mät­tä Kopo­nen muut­taa nyt kan­taan­sa, kun rokot­teel­la on täy­sin vas­taa­vat luvat kuin mil­lä tahan­sa muul­la rokotteella. 

    Jäl­jel­lä on toki vie­lä pipo­kriit­tis­ten argu­men­tit jot­ka ovat sovellettavissa:

    - Pipo ei suo­jaa 100%:sti kylmältä.
    — Suu­ry­ri­tys­ten pipoi­hin ei ole luottamista.
    — Sil­loin­kin kun pipos­ta on apua, tulee seu­raa­va tal­vi ja taas jou­tuu käyt­tä­mään pipoa. Pipot siis ovat tehottomia.
    — Kehol­la on oma luon­nol­li­nen läm­mön­sää­tö­jär­jes­tel­mä jota ei pidä sot­kea pipon käytöllä.
    — Aivo­kal­von­tu­leh­dus on pipo­teol­li­suu­den kek­sin­töä, jol­la yri­te­tään myy­dä enem­män pipoja.
    — Pipoon voi pii­lot­taa mik­ro­si­run jol­la ohja­taan ihmis­ten ajat­te­lua ja alis­te­taan heidät.

    Jos pipo­jen vuo­si­kym­men­ten yli ulot­tu­via ter­veys­vai­ku­tuk­sia seu­rat­tai­siin ja pipot ser­ti­fioi­tai­siin, nyt tämä seu­raus oli­si pois­tu­nut tai lie­ven­ty­nyt. Mui­hin voi yhä vedota.

 10. Jäl­leen sekoi­te­taan yli 12‑v roko­te­kat­ta­vuus ja koko väes­tön roko­te­kat­ta­vuus. Nyt­hän 1. rokot­tei­ta on saa­nut 70% koko väes­tös­tä mut­ta jo yli 80% yli 12-vuo­tiais­ta, eli se ala­ra­ja hal­li­tuk­sen 80–90% roko­te­kat­ta­vuus­ta­voit­tees­ta on jo lei­vot­tu sisään, ja eri­tyi­ses­ti 12–15-vuotiaiden roko­tuk­set jat­ku­vat vie­lä vauh­dil­la. Eli tähän viral­li­seen tavoit­tee­seen pääs­tään reilusti.

  Kiu­ru häm­men­tää sop­paa puhu­mal­la epä­tar­kas­ti pel­käs­tä roko­te­kat­ta­vuu­des­ta, mut­ta jos ymmär­sin uuti­soin­nis­ta oikein, ilmei­ses­ti­kin mal­lin­nuk­sis­sa näyt­tää sil­tä että jos esiin­ty­vyys on jon­kin tason ylä­puo­lel­la, “rea­lis­ti­nen” 85% roko­te­kat­ta­vuus yli 12-vuo­tiail­la ei rii­tä vie­lä sii­hen, että virus hii­pui­si. Tur­ha syyt­tää vies­tin­tuo­jaa, siis Kris­ta Kiu­rua, sii­tä että hän latoo pöy­tään par­haa­seen tie­toon perus­tu­via ennus­tei­ta jot­ka eivät ole­kaan toi­vea­jat­te­lun mukaisia.

  Se, mikä Kiu­run vies­tis­sä oli mie­len­kiin­tois­ta, oli juu­ri se että esiin­ty­vyys vai­kut­taa lau­ma­suo­ja­ra­jaan. Täs­tä ei ole juu­ri kes­kus­tel­tu, ja vaik­ka se peri­aat­tees­sa käy­kin jär­keen — altis­tu­mis­ten mää­rä voi kas­vaa hyvin­kin epä­li­ne­aa­ri­ses­ti, kun esiin­ty­vyys nousee jon­kun rajan yli — en ole ihan var­ma, mihin tut­ki­mus­tie­toon tuo perustuu.

 11. Näin. 80%lla kak­si piik­kiä, niin yhteis­kun­ta ava­taan. Roko­te­vas­tai­set hör­höt kär­si­kööt nahois­saan. Osas­ta pääs­tä­neen lopul­li­ses­ti eroon.

 12. Kris­ta Kiu­ru tun­tuu täs­sä ole­van se kaap­pa­ri, jol­la val­ta on men­nyt pää­hän ja loo­gi­nen ajat­te­lu hävin­nyt koko­naan. Jos kaik­ki maa­han saa­ta­vat rokot­teet yhä käy­te­tään niin vie­lä ei ole aika ava­ta kaik­kea, mut­ta heti kun rokot­tei­ta jää käyt­tä­mät­tä niin vies­tin pitäi­si olla sel­vä. Pitää antaa joku raja jon­ka jäl­keen hom­ma palau­tuu nor­maa­lik­si jol­loin roko­tus­tah­ti vain kiih­tyi­si koh­ti tuo­ta rajaa. Ihan nau­ret­ta­vaa että nyt jär­jes­te­tään jal­ka­pal­lo­mat­sei­hin­kin jotain kym­me­niä loh­ko­ja ja kusi­tau­ko­vuo­ro­ja, kun roko­te­tul­la uhka­na joku nuha. Maa­il­mal­la kat­so­mot jo mones­sa pai­kas­sa täy­siä ja mitään kuo­le­man vyö­ryä ei ole tapah­tu­nut. Täs­sä on ollut tar­peek­si aikaa kul­le­kin päät­tää mitä tekee ja hakee­ko ilmai­sen rokot­teen, joten minis­te­ril­lä ei voi olla oikeut­ta rajoit­taa mitään sen takia. Val­tiol­la oikeus suo­jel­la tar­peet­to­mil­ta kuo­le­mil­ta, mut­ta ei nuhal­ta. Jos joku on saa­nut itsen­sä aivo­pes­tyä tääl­lä inter­ne­tis­sä sii­hen tilaan, että mikään jär­ki ei mene enää läpi ja rokot­teet ovat YK:n vas­taus väes­tö­rä­jäh­dyk­seen, niin ei sekään ole enää muu kuin yksi­lön ongel­ma täs­sä vai­hees­sa kun roko­tuk­sia on annet­tu koh­ta vii­si mil­jar­dia ja yhä vaan väes­tö kas­vaa ja mitään mer­kit­tä­vän mitan hait­taa rokot­teil­la ole näh­tä­vis­sä. Hal­li­tus pär­jä­si ver­rat­tain erin­omai­ses­ti tähän vai­hee­seen, mut­ta nyt irtau­tu­mi­nen näyt­tää mene­vän todel­la mön­kään ja tule­van ihan tur­haa tuhoa mil­jar­de­ja. Yhtä lail­la tulee tur­haa poliit­tis­ta tap­pio­ta muil­le­kin Kiu­run takia, ja löy­sä­li­hai­sen ja pahan­ma­kui­sen tum­man kutu­ko­ja­mon jos­tain syys­tä otta­nut Orpo saa hel­pon tien. Ehkä ihmis­ten pitäi­si äänes­tää loo­gi­seen ajat­te­luun kyke­ne­viä, eikä kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja päs­mä­rei­tä. Seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa, jot­ka toi­vot­ta­vas­ti heti kun hal­li­tus hajo­aa seu­raa­viin neu­vot­te­lui­hin, moni heit­tää tur­hau­tu­nee­na taas poliit­ti­sen molo­to­vin Arka­dian­mäel­le kun hal­li­tus on näin typerä.

 13. Roko­te­pas­si on tota­li­ta­ris­mia. Ei se muu­tu sii­tä mik­si­kään. Kiu­run vaa­ti­mus on ris­ti­rii­das­sa esim. Räme­tin ja Nohy­ne­kin lausun­to­jen kans­sa. Unoh­dit muu­ten ne tau­din sai­ras­ta­neet, jot­ka eivät ole kuol­leet. Hei­tä on yli 100 000. Luu­li­si heil­lä ole­van luon­nol­lis­ta immu­ni­teet­tia. Jär­kyt­tä­vä kirjoitus.

  1. Odes­sa:
   Roko­te­pas­si on tota­li­ta­ris­mia. Ei se muu­tu sii­tä mik­si­kään. Kiu­run vaa­ti­mus on ris­ti­rii­das­sa esim. Räme­tin ja Nohy­ne­kin lausun­to­jen kans­sa. Unoh­dit muu­ten ne tau­din sai­ras­ta­neet, jot­ka eivät ole kuol­leet. Hei­tä on yli 100 000. Luu­li­si heil­lä ole­van luon­nol­lis­ta immu­ni­teet­tia. Jär­kyt­tä­vä kirjoitus.

   Hei­tä on enem­män, jo yli 120 000. Tähän pääl­le toden­nä­köi­ses­ti kym­me­ne­tu­han­net (THL:n arvion mukaan) tes­taa­mat­to­mat tapauk­set, joi­ta löy­tyy var­sin­kin aktii­vi­väes­tös­tä isom­mis­ta kau­pun­geis­ta. Viruk­sel­la on huo­nom­pi leviä­mis­mah­dol­li­suus sit­ten kun aktii­vi­väes­tö on joko sai­ras­ta­nut tai otta­nut rokot­teet. Oleel­lis­ta on siis se, ket­kä saa­vat tar­tun­nat. Suo­mes­sa sosi­aa­li­ses­ti aktii­vi­set ihmi­set, sel­lai­set jot­ka käy­vät sosi­aa­li­sis­sa tapah­tu­mis­sa kes­kieu­roop­pa­lais­ten tapaan, saat­ta­vat olla jopa vähem­mis­tö. Koro­nan ris­kiä pitäi­si suh­teut­taa myös väes­tön käyttäytymiseen.

   Koro­pas­si rik­koo perus­tus­lail­lis­ta oikeut­ta kehol­li­seen itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen, liik­ku­mis­va­pau­teen oman maan sisäl­lä, sekä avaa por­tin sil­le mah­dol­li­suu­del­le, että tule­vai­suu­des­sa­kin voi­daan syr­jiä tai rajoit­taa ihmi­siä ter­vey­del­lis­ten seik­ko­jen perus­teel­la. Uskot­te­ko oikeas­ti, että se tulee jää­mään vain tähän koro­naan? Onhan monia mui­ta­kin tau­te­ja jot­ka voi­vat tart­tua, tai sai­rauk­sia jot­ka eivät edes tar­tu, mut­ta voi­si­vat jos­sain tilan­tees­sa olla jokin ris­ki. Läh­tö­koh­ta­na ris­ki­tön yhteis­kun­ta on aivan mah­do­ton ajatus.

   Miet­ti­kää­pä jos jon­kun muun syyn takia vaa­dit­tai­siin, ettei sai­si nor­maa­lis­ti liik­kua omas­sa maas­saan, ilman että koko ajan pitäi­si todis­tel­la ter­vey­ten­sä ja hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. Ja että yksi­tyi­set yri­tyk­set vel­voi­te­taan tar­kas­ta­maan tois­ten ter­veys­tie­to­ja, joil­le ne ei läh­tö­koh­tai­ses­ti kuu­lu. Enim­mäk­seen kau­pun­ki­kort­te­leis­sa ja lähiöis­sä liik­kuu ne samat ihmi­set päi­väs­tä toi­seen ja samat asiak­kaat baa­reis­sa ja kon­ser­teis­sa. Mitä jär­keä on tar­kas­taa hei­tä aina uudestaan?

   Mitä sit­ten kun noi­den RNA ‑rokot­tei­den teho hii­puu, niil­lä kun on aika lyhyt­kes­toi­nen suo­ja Islan­nin ja Israe­lin koke­mus­ten perus­teel­la? Aloi­te­taan­ko taas kol­mas kier­ros ja sit­ten taas rajoi­tuk­set pääl­le, kun­nes jokai­nen on saa­nut kol­man­nen rokot­teen vuo­den sisäl­lä, sit­ten nel­jän­nen ja niin edel­leen. Kuka tie­tää, onko jat­ku­va rokot­ta­mi­nen ter­veel­lis­tä noin lyhyen ajan sisällä?

   1. Miet­ti­kää­pä jos jon­kun muun syyn takia vaa­dit­tai­siin, ettei sai­si nor­maa­lis­ti liik­kua omas­sa maas­saan, ilman että koko ajan pitäi­si todis­tel­la ter­vey­ten­sä ja henkilöllisyytensä. 

    Ajo­kort­ti?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ajo­kort­ti?

    Mut­ta emme puhu autoi­lus­ta, vaan liik­ku­mi­ses­ta mis­sä tahan­sa jul­ki­sel­la pai­kal­la, vaik­ka tosia­sial­li­ses­ti vain har­vat pai­kat ovat nii­tä kor­kean koro­na­ris­kin paik­ko­ja ja niis­sä­kin tar­tun­nan saa­mi­sen ris­ki riip­puu ihmi­sen käy­tök­ses­tä. Sitä pait­si auton kyy­tiin pää­see myös mat­kus­ta­jat, joil­la ei ole ajo­kort­tia, joten tuo on huo­no ver­taus. Roko­tet­tu koro­na­pas­sin omaa­va voi edel­leen tar­tut­taa koro­naa, joten hän on kuin autoi­li­ja, jon­ka veres­sä on alko­ho­lia, mut­ta hänel­lä on sil­ti lupa ajaa. Rokot­ta­ma­ton ei voi tar­tut­taa roko­tet­tu­ja, joten hän ei ole ris­ki muil­le liikkujille.

    Ver­taus on huo­no sik­si­kin, että tämä nol­la­tar­tun­taa ‑stra­te­gia on osoit­tau­tu­nut toi­mi­mat­to­mak­si. Par­hai­ten pär­jän­neet maat ovat nii­tä, jois­sa on riit­tä­väs­ti sekä roko­tet­tu­ja, että tar­tun­nan saaneita.

    Kukaan ei edes tie­dä, ket­kä roko­te­tut ovat immu­ni­soi­tu­neet rokot­teis­ta. Koro­na­pas­si ei sitä kerro.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ajo­kort­ti?

    Niin mitä sii­tä? Aika monel­la on ajo­kort­ti ja sen omi­nai­suuk­siin kuu­luu. että sitä näy­te­tään polii­sin pyyn­nös­tä ehkä ker­ran kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Ajo­kort­ti­kaan ei ole asian ydin vaan voi­mas­sa ole­va ajo-oikeus, jon­ka polii­si näkee omas­ta tie­to­kan­nas­taan. Ajo­kort­tia ei tar­vit­se esi­tel­lä jat­ku­vas­ti, eikä se ole henkilöllisyystodistus.

   4. Bal­li­feis­si: Niin mitä sii­tä? Aika monel­la on ajo­kort­ti ja sen omi­nai­suuk­siin kuu­luu. että sitä näy­te­tään polii­sin pyyn­nös­tä ehkä ker­ran kym­me­nes­sä vuo­des­sa.Ajo­kort­ti­kaan ei ole asian ydin vaan voi­mas­sa ole­va ajo-oikeus, jon­ka polii­si näkee omas­ta tie­to­kan­nas­taan. Ajo­kort­tia ei tar­vit­se esi­tel­lä jat­ku­vas­ti, eikä se ole henkilöllisyystodistus.

    Kyl­lä ajo­kort­ti on olta­va muka­na joka ker­ta kun ajaa autoa maan­tiel­lä. Kan­sain­vä­li­nen auton­vuo­krauk­ses­sa se on aina olta­va näy­til­lä. koska
    ajo­kort­ti on myös kan­sain­vä­li­ses­ti tun­nus­tet­tu asia­kir­ja. Sen taus­tal­la on kak­si kan­sain­vä­lis­tä yleis­so­pi­mus­ta (Wie­nin kon­ven­tio vuo­del­ta 1968 ja Gene­ven kon­ven­tio vuo­del­ta 1949) jot­ka mää­rit­te­le­vät maan­tie lii­ken­teen sään­nöt ja tie­lii­ken­ne sym­bo­lit. Ajo­kort­ti ei ole kan­sal­li­nen asia­kir­ja vaan kan­sain­vä­li­nen asia­kir­ja. Kyl­lä ajo­kort­ti on myös hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus monis­sa mais­sa ja esi­mer­kik­si Yhdys­val­lois­sa se on monien osa­val­tioi­den ainoa hen­ki­lö­kort­ti (Yhdys­val­tain pas­sin ja greencar­din lisäksi) .

   5. Bal­li­feis­si: Ajo­kort­ti­kaan ei ole asian ydin vaan voi­mas­sa ole­va ajo-oikeus, jon­ka polii­si näkee omas­ta tie­to­kan­nas­taan. Ajo­kort­tia ei tar­vit­se esi­tel­lä jat­ku­vas­ti, eikä se ole henkilöllisyystodistus.

    1. Roko­tus­pas­si­kaan ei ole asian ydin, vaan rokot­teen anta­ma suo­ja. Sen voi­si kat­soa myös tietokannasta.

    2. Nuo­ri aikui­nen jou­tuu jou­tuu esit­te­le­mään ajo­kort­ti­aan jat­ku­vas­ti, mikä­li kulut­taa olut­ta, tupak­kaa tai veik­kauk­sen pele­jä taik­ka vie­rai­lee alko­ho­lia tar­joi­le­vis­sa ravitsemusliikkeissä.

    3. Roko­tus­pas­si­kaan ei ole henkilötodistus.

   6. Sylt­ty:
    Nuo­ri aikui­nen jou­tuu jou­tuu esit­te­le­mään ajo­kort­ti­aan jat­ku­vas­ti, mikä­li kulut­taa olut­ta, tupak­kaa tai veik­kauk­sen pele­jä taik­ka vie­rai­lee alko­ho­lia tar­joi­le­vis­sa ravit­se­mus­liik­keis­sä. Roko­tus­pas­si­kaan ei ole henkilötodistus.

    Ajo­kort­ti ei ole viral­li­ses­ti hen­ki­lö­kort­ti mut­ta mones­sa yhtey­des­sä se hyväk­sy­tään todis­tuk­sek­si henkilöllisyydestä.

 14. Eikö tämä leviä­mi­nen kai­kil­le tar­koi­ta, että mutaa­tioi­ta alkaa tapah­tua myös vas­taa­vas­ti enem­män? Pian käsis­sä on joku ypsi­lon-variant­ti, joka ei taas tot­te­le lain­kaan rokot­tei­ta. Eikä tämä ole ainoa sai­raus, joka joh­tuu ihmis­ten mat­kus­ta­mi­ses­ta ja inte­rak­tioi­den mää­rän lisääntymisestä. 

  Ainoa tapa hävit­tää covid ja muut tule­vat sai­rau­det on vähen­tää PYSYVÄSTI ihmis­kon­tak­te­ja. Ei enää toi­mis­to­ja, len­tä­mi­nen sadasosaan.

 15. Sen­kun lin­noit­tau­tuu taloon­sa eikä pois­tu mihin­kään, niin EI sai­ras­tu koro­naan tai mui­hin­kaan kul­ku tau­tei­hin… Rahat Kelas­ta ja ruo­ka ja muut tar­vit­ta­vat tava­ra­ti­lauk­set kotiinkuljetuksina.

  Varak­kail­le tai elä­ke­läi­sil­le ym. tämä ei ole edes miten­kään mahdotonta..

  Itte toi­min lähes näin…kerran vii­kos aamu­tui­maan jon­nek­kin Tok­mann­niin tai Lid­liin kui­ten­kin nopeas­ti luikahdan..ei oo tiet­too onko ollu jo oiree­ton­ta koronaa…luultavasti ei

  Jos kaik­ki tekis näin, yhteis­kun­ta tiet­ty rom­mais, mut rom­maa se muu­ten­kin täl­lä menol­la ehkä 15 v. sisään

 16. Jos sai­raan­hoi­to­ka­pa­si­teet­tia halu­taan suo­jel­laa ja mie­ti­tään kus­tan­nuk­sia, niin min­kä­lai­ses­sa suh­tees­sa kapa­si­tee­tin nos­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set ja rajoi­tus­ten kus­tan­nuk­set ovat?

  1. Juuso: kapa­si­tee­tin nos­ta­mi­sen kustannukset 

   Kapa­si­teet­tia ei pys­ty nos­ta­maan muu­ta­mas­sa vii­kos­sa tai edes kuu­kau­des­sa kuin aaja­mal­la muu­ta toi­min­toa alas, sil­lä mm. teho­hoi­toon tar­vi­taan kou­lu­tet­tua hen­ki­lös­töä jota ei yksin­ker­tai­ses­ti ole saa­ta­vil­la kuin muis­ta toiminnoista. 

   Aika­jän­ne tuol­lai­seen “muu­ta toi­min­taa häi­rit­se­mät­tö­mään kapa­si­tee­tin nos­toon” oli­si ennem­min vuo­sia kuin kuukausia.

   1. Sylt­ty:
    Aika­jän­ne tuol­lai­seen “muu­ta toi­min­taa häi­rit­se­mät­tö­mään kapa­si­tee­tin nos­toon” oli­si ennem­min vuo­sia kuin kuukausia. 

    Täy­den­tä­vä­nä esi­merk­ki­nä voi­si mai­ni­ta vaik­ka­pa, että sai­raan­hoi­ta­jan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen kes­tää nimel­li­ses­ti 3,5 vuot­ta. Uusien opis­ke­lu­paik­ko­jen lisäys ei vält­tä­mät­tä onnis­tu pel­käs­tään sor­mia nap­saut­ta­mal­la, sil­lä oppi­lai­tok­set voi­vat tar­vi­ta aikaa lisä­ti­lo­jen ja ‑hen­ki­lö­kun­nan hankkimiseen. 

    Lää­ke­tie­teen lisen­si­aa­tin tut­kin­non nimel­li­nen suo­ri­tusai­ka on vas­taa­vas­ti 6 vuot­ta. Mah­dol­li­set eri­kois­tu­mi­set tai­ta­vat vaa­tia vie­lä enem­män aikaa.

    Ihmis­ten kou­lut­ta­mi­seen ver­rat­tu­na kau­pal­li­sen kalus­ton hank­ki­mi­nen tai ole­mas­sao­le­vien tilo­jen muun­ta­mi­nen sai­raa­la­käyt­töön onnis­tu­nee nopeam­min. Tosin myös sai­raa­la­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen voi käyt­tää aikaa — Hel­sin­gin Mei­lah­den uuden Sil­ta­sai­raa­lan raken­nusai­ka­tau­lu tai­taa olla 4,5 vuot­ta (mitä ennen on vie­lä vaa­dit­tu aikaa suun­nit­te­luun), tämä tosin tai­taa olla vaa­ti­vam­man pään sairaalaprojekti.

 17. Käsit­tääk­se­ni tuo tavoit­teek­si ase­tet­tu 90 % kat­ta­vuus oli­si 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä, ei koko väes­tös­tä. Tätä nuo­rem­pien koh­dal­la­han roko­te­tut­ki­muk­set ovat vie­lä kes­ken. Joi­den­kin kyse­lyi­den perus­teel­la tuo 90 % kat­ta­vuus voi­si olla jopa saa­vu­tet­ta­vis­sa, aina­kin jos rokot­teen otta­mi­ses­ta teh­dään riit­tä­vän help­poa (esim. hel­pos­ti tavoi­tet­ta­vil­la ajan­va­rauk­set­to­mil­la rokotuspisteillä).

  Kar­kean arvio­ni mukaan Suo­mes­sa asuu noin 4,8 mil­joo­naa 12 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä hen­ki­löä (onko jol­la­kul­la antaa tar­kem­paa lukua). Tämän het­kis­ten tilas­to­jen perus­teel­la ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia on pis­tet­ty lähes 3,95 mil­joo­naa kap­pa­let­ta, eli yli 80 % kysei­ses­tä väes­tön­ryh­mäs­tä, ja mää­rä jat­kaa kas­vu­aan. Vähän yli 4,3 mil­joo­nan 1. roko­tean­nok­sen jäl­keen 90 % roko­te­kat­ta­vuus toteutuisi.

  Roko­te­kat­ta­vuus vaih­te­lee täl­lä het­kel­lä ikä­luo­kit­tain. 60 vuot­ta täyt­tä­neis­sä ja sitä van­hem­mis­sa se on 1. annok­sen koh­dal­la yli 90 %, kun taas 16–29 vuo­tiai­den ikä­ryh­mis­sä vas­taa­va luku on vie­lä vähän alle 70 % ikäryhmästä.

  Kaik­kein nuo­rim­pien eli 12–15 vuo­tiai­den koh­dal­la ris­ki­ryh­mien ulko­puo­li­sia on roko­tet­tu kah­den vii­kon ajan, ja roko­te­kat­ta­vuu­dek­si on tänä aika­na tul­lut 40 % ikä­luo­kas­ta. Uutis­ten perus­teel­la tätä on perus­tel­tu aina­kin osit­tain sil­lä, että roko­tus­pis­tei­tä on yhteis­työs­sä kou­lu­jen kans­sa tuo­tu hel­pos­ti saa­ta­vil­le (tämän on osit­tain mah­dol­lis­ta­nut suu­ri mää­rä maa­han vii­me aikoi­na saa­pu­nei­ta rokot­tei­ta). Myös toi­sen asteen opis­ke­li­joi­ta edus­ta­vat jär­jes­töt ovat toi­vo­neet ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­pis­tei­tä oppi­lai­tos­ten lähel­le, samoin kuin aina­kin yksi korkeakoulu.

  Kuu­kau­den pääs­tä voi­daan sit­ten kat­soa, mil­tä roko­te­kat­ta­vuus näyt­tää, ja vie­lä­kö kaik­ki maa­han saa­pu­vat mRNA-rokot­teet kel­paa­vat vai alkaa­ko nii­tä ker­tyä varastoihin.

 18. Tau­dis­ta ei pääs­tä eroon, tätä ei tai­da enää ketään kiis­tää. Antau­tu­mi­sen merk­ke­jä on näky­vis­sä Austra­lias­sa* ja Uudes­sa See­lan­nis­sa** jot­ka vii­mei­seen asti ovat yrit­tä­neet Zero Covid stra­te­gi­aa. On vaan todet­ta­va että “ei toimi”.

  Ja kuten Islan­nis­sa*** ja Israe­lis­sa**** on näh­ty niin rokot­teen teho las­kee ja jopa suh­teel­li­sen nopeas­ti, sil­lä ei onnis­tu luo­maan lau­ma­suo­jaa. Näyt­tää sil­tä että roko­te toi­mii kuin lää­ke joka lie­ven­tää oireet jos tau­din saa, mut­ta tilas­to­jen valos­sa näyt­tää sil­tä että teho haih­tuu ajan myötä.

  Sai­rau­den kaut­ta han­kit­tu immu­ni­teet­ti on taas tut­ki­muk­sis­sa todet­tu anta­van sel­keäs­ti parem­man ja pit­kä­kes­toi­sam­man suo­jan tau­tia koh­ti. Näin ollen hen­ki­lö joka on sai­rau­den läpi­käy­nyt luo yhteys­kun­nal­le ja kans­saih­mi­sil­le parem­man lau­ma­suo­jan, ja kii­tok­sek­si ehdo­tat että nii­tä ran­gas­tai­siin syrjimällä? 

  Suo ihmi­sil­le valin­nan ottaa rokot­teen tai ei. Ne jot­ka päät­tä­vät otta­maan rokot­teen saa­vat jon­kin­moi­sen suo­jan aina­kin het­ken vaka­vaa sai­ras­tu­mis­ta vas­ten. Kun taas muut jot­ka sai­ras­tu­vat ja sel­viä­vät (mel­kein jokai­ki­nen) nos­ta­vat parem­min yhteis­kun­nan laumasuojan. 

  * https://www.thetimes.co.uk/article/lockdowns-cant-go-on-admits-australian-pm-js9lc7g57
  ** https://www.thejournal.ie/new-zealand-cases-grow-delta-variant-5528852-Aug2021/
  *** https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/
  **** https://www.timesofisrael.com/health-officials-predict-thousands-of-seriously-ill-covid-patients-within-month/

  1. Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista.

    Aika näyt­tää…

    Ymmär­tääk­se­ni yllä ehdo­tet­tu aja­tus roko­te­pas­sis­ta on suo­ja­ta rokot­ta­ma­ton ja tur­va­ta sai­raa­loi­den kapasiteettia. 

    No ei mon­taa päi­vää sit­ten uuti­soi­tiin että sai­raa­la­ka­pa­si­teet­ti on koe­tuk­sel­la kos­ka sat­tui mon­ta onnet­to­muuk­sia kak­si­pyö­räi­sil­lä lyhyen ajan sisäl­lä. Pitäi­si­kö myös pyö­räi­ly kieltää? 

    Tai pitäi­si­kö jotain teh­dä sil­le että epä­ter­veel­li­ses­ti elä­neet ikäih­mi­set eivät roh­muai­si val­tao­san ter­veys­pal­ve­luis­ta? Hei­dän oman tur­val­li­suu­den ja ter­vey­den­huol­to­pal­ve­lui­den riit­tä­vyy­den takia niin hei­dät kun eris­tää peh­mei­siin huo­nei­siin niin ongel­ma on rat­kais­tu? Kyl­lä näi­tä mui­ta­kin “apart­hei­de­ja” voi keksiä.

    Ter­veys­pal­ve­lu­jen riit­tä­vyys tur­va­taan opti­moi­mal­la työ­tä ja lisää­mäl­lä resurs­se­ja jos näin tah­do­taan. Ei rajoit­ta­mal­la joi­den­kin ihmis­ten nor­maa­lia elä­mää jon­kun kek­si­män para­met­rin mukaan. Ja tämän oli­si teh­tä­vis­sä mur­too­san rajoi­tus­toi­men­pi­tei­den kus­tan­nuk­sis­ta ja mene­te­tyis­tä elin­vuo­sis­ta. Ter­vey­den­huol­to on sai­raan teho­ton­ta, sii­hen oli­si puututtava.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista. 

    <span class=“caps”>MF</span>: Aika näyttää… 

    Ja näyt­tää sil­tä että rokot­teen teho heik­ke­nee nopeastikin

    A plan for boos­ter vacci­nes is “urgent” as the pro­tec­tion pro­vi­ded by two doses of the Pfizer and the AstraZe­neca shots could fall to below 50 per cent for the elder­ly by win­ter, a lea­ding scien­tist has warned.

    Pro­fes­sor Tim Spec­tor, lead scien­tist on the Zoe Covid stu­dy app, said the results showed that pro­tec­tion from two vacci­nes starts to wane “even wit­hin six months”.”

    https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-covid-delta-variant-uk-cases-vaccine-passport/

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista.

    Kyl­lä nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen pitäi­si kel­va­ta yhtä hyvin. Tans­kan koron­pas­sis­sa nega­tii­vi­nen itse teh­ty pika­tes­ti­kin on käy­nyt heil­lä, kuten tällainen:
    https://www.karhuapteekki.fi/tuotteet/2744/KORONAN-PIKATESTI/
    Nuo eivät ole edes kal­lii­ta, hal­vem­mal­la­kin noi­ta saa.

    Vaik­ka tes­ti ei oli­si­kaan aivan yhtä kuin ter­vey­den­huol­los­sa teh­ty, kyl­lä se yhdes­sä taus­ta­tie­to­jen kans­sa antaa monis­sa tilan­teis­sa riit­tä­vän hyvän tulok­sen. Eikä se ter­vey­den­huol­lon PCR ‑tes­ti­kään ole aina sata­pro­sent­ti­sen luo­tet­ta­va. Suo­mes­sa kai­ken­lai­set ihan hyvin toi­mi­vat rat­kai­sut kaa­tu­vat ainai­seen nil­lit­tä­mi­seen ja täydellisyydentavoitteluun.

    Nega­tii­vi­nen pika­tes­ti voi olla var­sin luo­tet­ta­va tulos kui­ten­kin sel­lai­sen ihmi­sen koh­dal­la, jol­la ei ole todel­lis­ta syy­tä epäil­lä koro­na­tar­tun­taa, mut­ta tes­tiä tar­vi­taan pois­sul­ku­me­ne­tel­mä­nä johon­kin tapah­tu­maan. Suo­men koro­na­stra­te­gias­sa on sivuu­tet­tu se seik­ka, että ihmi­set elä­vät niin eri elä­män­ta­voil­la. Jot­kut juok­se­vat jat­ku­vas­ti sosi­aa­li­ses­ta tapah­tu­mas­ta toi­seen, toi­set käy­vät ehkä ker­ran vuo­des­sa jos­sain, jos sil­loin­kaan. Taus­ta­tie­to­jen kans­sa pika­tes­ti voi olla erit­täin­kin luotettava.

    Oikeas­taan rokot­tu­jen­kin pitäi­si tuo tes­ti teh­dä, he kun voi­vat edel­leen tar­tut­taa. Entäs jos tilai­suu­des­sa on van­ho­ja ihmi­siä, joi­hin voi tart­tua rokot­teen läpi? Tämä että roko­te­tut voi­vat tar­tut­taa, tekee vähän koko koro­na­pas­sin tur­hak­si. Lopul­ta kaik­ki tule­vat saa­maan tar­tun­nan, ne jot­ka eivät uskal­la ottaa pie­nin­tä­kään ris­kiä, ovat oikeas­ti ne, jotka
    pitä­vät tätä maa­ta säpis­sä. He saa­vat elää valin­to­jen­sa mukaan, mut­ta hei­dän pitäi­si suo­da se myös toisille.

  2. <span class=“caps”>MF</span>: Austra­lias­sa* ja Uudes­sa See­lan­nis­sa** jot­ka vii­mei­seen asti ovat yrit­tä­neet Zero Covid stra­te­gi­aa. On vaan todet­ta­va että “ei toimi”.

   Miten niin ei toi­mi? Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti pää­si­vät vii­me vuon­na pal­jon hel­pom­mal­la kuin muut. Lisäk­si hei­dän sta­te­gia on ollut meil­le suu­rek­si eduk­si, kos­ka he eivät ole olleet roko­tus­jo­nos­sa roh­mua­mas­sa ensim­mäi­se­nä nii­tä kal­li­sar­voi­sia rokot­tei­ta, joi­ta mekin tarvitsemme.

   1. Sylt­ty: Miten niin ei toi­mi? Austra­lia ja Uusi-See­­lan­­ti pää­si­vät vii­me vuon­na pal­jon hel­pom­mal­la kuin muut. Lisäk­si hei­dän sta­te­gia on ollut meil­le suu­rek­si eduk­si, kos­ka he eivät ole olleet roko­tus­jo­nos­sa roh­mua­mas­sa ensim­mäi­se­nä nii­tä kal­li­sar­voi­sia rokot­tei­ta, joi­ta mekin tarvitsemme.

    Jos jät­tää huo­mioi­mat­ta rajoi­tus­ten aiheut­ta­mat sivul­li­set uhrit ja sivu­vai­ku­tuk­set voi noin aja­tel­la. Mut­ta se on yksi­sil­mäis­tä ja vää­rin ajateltu.

    Äsken jul­kais­tiin tut­ki­mus rajoi­tus­ten koko­nais­vai­ku­tuk­ses­ta Yhdys­val­lois­ta jos­sa taas ker­ran todet­tiin että koko­nais­ku­vaa aja­tel­len rajoi­tuk­sis­ta on ollut enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Kevääl­lä jul­kais­tiin Ruot­sis­sa teh­ty ana­lyy­si että rajoi­tuk­set ja virus tap­pa­vat yhtä pal­jon maa­il­man­laa­jui­ses­ti mut­ta rajoi­tuk­set nuo­rem­pia. Sen jäl­keen Sak­sas­ta, Irlan­nis­ta, Kana­das­ta ja nyt Yhdys­val­lois­ta on jul­kais­tu maa­koh­tai­sia tut­ki­muk­sia jos­sa on todet­tu että rajoi­tus­ten hai­tat ylit­tä­vät hyö­dyt ja moninkertaisesti.

    Kun media ja lää­kä­rit kes­kit­ty­vät Covid-19 niin tämä menee hel­pos­ti ohi. Ymmär­rys ehkä kas­vaa kuun­te­le­mal­la Prof. Jay Bhat­tac­ha­rya https://youtu.be/ucfm9LCzLFM

 19. Rokot­ta­mat­to­mis­sa on pal­jon tau­din jo sai­ras­ta­nei­ta. 120 000 las­ke­tun lisäk­si on myös toden­nä­köi­ses­ti tuhan­sia ellei kym­me­niä­tu­han­sia las­ke­mat­to­mia tapauk­sia koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta. Monil­la ei vali­tet­ta­vas­ti ollut vält­tä­mät­tä mah­dol­li­suut­ta pääs­tä tes­tiin, sil­loin kun se oli ajankohtaista.
  https://www.kaleva.fi/kymmenia-tuhansia-koronatapauksia-jaa-testaamatta/3562925

  Luin van­ho­ja uuti­sia, joi­den mukaan vuon­na 2020 jopa 30–40 pro­sent­tia tapauk­sis­ta oli­si ollut koko­naan oireet­to­mia tapauksia:
  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006611820.html
  https://www.apu.fi/artikkelit/korona-oireeton-30–40-prosentilla-alkupera-useimmin-tuntematon
  Kyse oli ihmi­sis­tä, joi­ta ei oltu vie­lä ehdit­ty rokot­taa lain­kaan. Ne jot­ka sai­ras­tui­vat lie­väs­ti tai oireet­to­mas­ti vii­me vuon­na, ovat tien­neet tämän jo kau­an, mut­ta media on tahal­laan luo­nut koko ajan kuvaa, että suun­nil­leen kaik­ki jou­tu­vat vähin­tään sai­raa­laan. Tämä ei nyt vain tilas­to­jen valos­sa pidä paik­kaan­sa. Suu­rin osa ei myös­kään kär­si long covi­dis­ta, jota on tähän men­nes­sä sel­vi­tet­ty lähin­nä kyselytutkimuksilla.

  Olen­nais­ta on se, ket­kä sai­ras­tu­vat. Kuten THL kir­joit­ti, hei­dän tilan­ne­ku­van­sa on valoi­sam­pi kuin Kris­ta Kiu­rul­la, kos­ka nuo­rem­mat ikä­luo­kat saa­vat tar­tun­to­ja nyt, eikä useim­mat heis­tä sai­ras­tu vakavasti.(Heilläkin on sil­ti mah­dol­li­suus saa­da rokot­teet) Luon­tais­ta lau­ma­suo­jaa voi olla tie­det­tyä enem­män nime­no­maan suu­rem­mis­sa kau­pun­geis­sa alueil­la, jois­sa nuo­ria ihmi­siä on paljon.

  Sak­sas­sa­kin pää­dyt­tiin jo sii­hen, että rajoi­tuk­set eivät enää perus­tu tar­tun­ta­mää­riin, vaan sai­raa­la­hoi­don kuor­mi­tuk­seen. Oli­si jär­ke­vää meil­lä­kin, var­sin­kin kun Suo­mi on vie­lä hyvin har­vaan asut­tu maa Sak­saan ver­rat­tu­na. Kiu­run aja­tuk­set ovat myös tosi pää­akau­pun­ki­seu­tu­lai­sia, sil­lä suu­rem­pia tapah­tu­mia ja oop­pe­roi­ta­kaan ei ole joka kylällä.

  Sel­lai­nen­kin (keret­ti­läi­nen) aja­tus on mie­leen juo­lah­ta­nut, että oli­si­ko parem­pi antaa lie­vien koro­na­tar­tun­to­jen vähän hal­li­tus­ti levi­tä, niin väes­tö ei oli­si aivan neit­seel­lis­tä maa­pe­rää sit­ten kun taas joku uusi variant­ti tulee? Noil­la RNA-rokot­teil­la­han saat­taa olla ongel­ma­na suo­jan lyhytkestoisuus.

 20. Onnek­si “Eroon Koro­nas­ta”- ihmi­set eivät täy­sin ole saa­neet hal­lin­to­ko­neis­toa pau­loi­hin­sa, vaik­ka minis­te­ri Kiu­ru vai­kut­taa hei­hin usko­van. Minua aina­kin hir­vit­ti jo kuu­kausia sit­ten hänen lip­sau­tuk­sen­sa jos­sain A- Stu­dios­sa, että tuo on se tie- että tar­tun­nat pai­ne­taan mini­miin ja pide­tään siel­lä. Tähän uskoon lan­gen­neet­han viit­taa­vat Uuden-See­lan­nin esi­merk­kiin , maa­han joka sijait­see kes­kel­lä val­ta­mer­ta ete­läi­sel­lä pal­lon­puo­lis­kol­la. Onpa tuos­sa tul­lut mones­ti lau­ma­suo­jak­si nimi­tet­ty luon­non­voi­ma kiel­le­tyk­si ilmiö­nä. Uskon­kap­pa­leis­taan on vai­kea luopua.
  Muis­tel­kaa­pa kuin­ka THL:n mal­lin­ta­jat demo­ni­soi­tiin tuon liik­keen toi­mes­ta tämän pan­de­mian alus­sa , hehän toi­vat esiin malii­nuk­sen , että jos epi­de­mian ensim­mäi­set aal­lot jäi­si­vät mata­lik­si, seu­raa­vat voi­si­vat olla sitä vai­keam­pia. Kuin­ka oikeas­sa he oli­vat­kaan, ja kuin­ka hau­kut­tu­ja tuosta.
  Meil­le rea­lis­ti­sem­mak­si ver­tai­lu­koh­dak­si Uuden ‑See­lan­nin sijaan käy Uru­guay, joka on monel­la tapaa kal­tai­sem­me maa. Vie­lä syys­kuus­sa 2020 BMJ :ssä jul­kais­tiin artik­ke­li : https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3575 , jos­sa vii­tat­tiin tähän maa­han koro­na­vi­rus­so­dan voit­ta­ja­na. Tuon jäl­keen ilmei­sim­min del­ta­va­rian­tin aiheut­ta­ma aal­to kävi maan läpi, aiheut­taen 173/100000 kuol­lei­suu­den hyvin nopeas­sa ajas­sa, Ruot­sis­sa tämä on 142 /100000 jakau­tuen pal­jon pidem­mäl­le ajal­le ja kah­teen suu­rem­paan aal­toon . Ja Ruot­si­han on kuol­lei­suu­des­sa pär­jän­nyt ihan hyvin, jos sitä ei ver­ra­ta mui­hin skan­di­na­vian mai­hin, jäl­leen yksi fak­ta, joka unoh­tuu koro­na epi­de­mian hoi­dos­ta puhuttaessa. 

  On onnem­me ‚että osa sosi­aa­li­ses­ti aktii­vi­sim­mis­ta sai­ras­tui koro­naan rokot­tei­ta odo­tel­les­sa, se on teh­nyt näi­den seu­raa­vien aal­to­jen hal­lit­se­mi­ses­ta hel­pom­paa, anta­nut tuo­ta osit­tais­ta lau­ma­suo­jaa, niin että eivät nuo seu­raa­vat mai­nin­git ole miten­kään yli lyöneet. 

  Ter­vey­den­huol­toa rasit­taa nyt eri­tyi­ses­ti se, että epi­de­mian hal­lin­ta vie voi­ma­va­ro­ja, piik­ki sin­ne on auki ja niuk­ka työ­voi­ma sin­ne allo­koi­tu. Näin on ollut koko epi­de­mian ajan . Onhan tuo näyt­teen­ot­to ja jäl­jit­tä­mien monel­la tapaa siis­tim­pi sisä­työ , kuin koti­hoi­dos­sa tai pal­ve­lu­ko­dis­sa puur­ta­mi­nen, vaik­ka ei sekään ole help­poa. Jos tämä del­ta-variant­ti on tart­tu­vuu­del­taan vesi­ro­kon tapai­nen, toi­vot­to­mak­si tuo jäl­ji­tys myös käy, aina­kin , jos ravin­to­lat ovat auki ja vii­na vir­taa. On aika poh­tia ja arvioi­da loput­to­man tes­taa­mi­sen ja tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen mie­lek­kyyt­tä, kuten vih­doin on alet­tu pitä­mään ään­tä, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008213189.html . Ei maa­ta voi sul­kea sen takia, että tar­tun­nan­jäl­ji­tys sak­kaa, jos tar­tun­nat eivät joh­da vai­keam­paan hoidontarpeeseen. 

  On hyvä myös poh­tia, että ovat­ko jot­kut isot toi­mi­jat pis­tä­mäs­sä kyvyt­tö­myyt­tään rek­ry­toi­da ammat­ti­lai­sia koro­nan piik­kiin, että voi­si­ko sitä työ­voi­maa joten­kin parem­min koh­del­la, että töi­hin tulisivat. 

  Meil­le on käy­mäs­sä niin , että olem­me pelas­ta­neet koti­hoi­don — ja pal­ve­lu­ko­din asuk­kaat rokot­teil­la koro­na­vi­ruk­sel­ta jätet­tä­väk­si hoi­dol­li­ses­ti heit­teil­le . On myös sel­vää , että val­tao­saa näis­tä pelas­te­tuis­ta odot­taa joka tapauk­ses­sa luon­nol­li­nen kuo­le­ma van­huu­teen — viral­li­ses­ti mil­loin mihin­kin kan­san­tau­tiin- ihan nur­kan taka­na ( THL:n oikeus­lää­kä­rit eivät tun­nis­ta van­huu­den ole­mus­ta kuo­lin­syyk­si). Sekin on sel­vin­nyt, että väes­töm­me ja hal­lin­to­ko­neis­tom­me on mel­ko vie­raan­tu­nut tuos­ta asias­ta , että kuo­le­ma on tie­tys­sä elä­män­ti­lan­tees­sa ihan luon­nol­lis­ta ja kuo­le­val­le ja omai­sil­le­kin hel­po­tus , vaik­ka surul­li­nen asia. 

  Ihmi­sen ole­mas­sao­lo täl­lä maa­pal­lol­la perus­tuu hyvään immu­no­lo­gi­seen puo­lus­tus­ky­kyyn ja toti­ses­ti tämä laji on ollut teho­kas tuos­sa kan­soit­taes­saan näin maan. Immu­no­lo­gi­aa ei syn­ny ilman altis­tus­ta ja on hyvä muis­taa, että me olem­me täy­sin mik­ro­bi­maa­il­man immer­soi­mia. On ris­ke­jä sisäl­tä­vä ihmis­koe koit­taa irrot­taa itseänsä/ kan­saa lii­ak­si immu­no­lo­gi­sis­ta herät­teis­tä, vel­tos­taa ja yksi­puo­lis­taa immu­no­lo­gis­ta puo­lus­tus­sys­tee­miam­me. Kaik­kea ei voi kor­va­ta rokot­teil­la, vaik­ka hyvä­nä apu­na ne moneen tap­pa­vaan tau­tiin ovat­kin. Ei ole esi­mer­kik­si yksi­se­lit­tei­sen hyvä asia , että influens­sae­pi­de­mia jäi pie­nek­si, se voi olla sit­ten sitä tap­pa­vam­pi toi­sel­la ker­taa. Eikä tämä del­ta­va­rian­tin tar­tut­ta­vuus ole vält­tä­mät­tä pel­käs­tään viruk­sen omi­nai­suus, vaan voi jos­sain osas­sa olla myös kohteen/ väes­tön immu­no­lo­gi­nen veltostuminen. 

  On mie­les­tä­ni myös mel­ko sel­vää, että pan­de­mia­vi­rus tulee löy­tä­mään lisään­ty­mis- ja leviä­mis­ky­kyi­set varian­tin­sa joka tapauk­ses­sa, tuo­tan­to­ko­neis­to on maa­il­man­laa­jui­nen ja tois­tu­va. Vaik­ka peri­aat­tees­sa on niin ‚että jos viruk­sel­le ei anne­ta tilaa levi­tä, muta­toi se sitä vähem­män- niin skaa­la­vir­he tekee täs­tä aja­tuk­ses­ta val­heel­li­sen. Ei tul­va mah­du pul­loon. Täs­tä sel­vi­tään sit­ten vain tois­tu­vil­la immu­ni­saa­tiol­la ( aluk­si toi­von mukaan roko­tuk­sen suo­jas­sa), mut­ta kyl­lä se mel­ko ilmeis­tä on , että lähes kaik­kien on tämä virus koh­dat­ta­va, ja sitä kaut­ta saa­vu­te­taan se lau­ma­suo­ja asteet­tain , mikä ei tie­tys­ti ole täydellistä. 

  Suh­teel­li­suu­den tajua täs­sä tar­vi­taan: maas­sam­me vuo­sit­tain kuo­lee enem­män ihmi­siä alko­ho­liin , kuin koro­naan tänä kuu­mim­pa­na koro­na­vuo­te­na maa­lis­kuus­ta 20 maa­lis­kuu­hun 21, ja tämä tois­tuu vuo­des­ta toi­seen. Ja sit­ten on ne kaik­ki muut alko­ho­lin pit­kä­ai­kais­hai­tat- uskal­lan väit­tää pahem­mat, kuin long-Covid, jol­la mei­tä pelo­tel­laan , vaik­ka on mel­ko hah­mo­ton koko­nai­suus tois­tai­sek­si. En toki väi­tä ‚että sitä ei oli­si, mut­ta osa sii­tä oirei­lus­ta ei tule ole­maan suo­raan viruk­sen tau­di­nai­heut­ta­mis­ky­kyyn liit­ty­vää, vaan hengelliskulttuurista.

 21. Kova on tyr­ky­tys rokot­teil­la, jot­ka eivät ole saa­neet edes nor­maa­lia myyn­ti­lu­paa EU:ssa.

  Jos tuom­moi­seen roko­te­pas­siin läh­de­tään, pitää vähin­tään odot­taa, että (1) tar­jot­ta­vil­la rokot­teil­la on nor­maa­li myyn­ti­lu­pa eikä hätä­lu­paa ja (2) rokot­tei­den aiheut­ta­mat mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set kor­va­taan muki­se­mat­ta täy­si­mää­räi­se­nä (jos­kaan esim. nar­ko­lep­si­aa ei voi rahal­li­ses­ti kor­va­ta oikein miten­kään — vähin­tään raja­ton tak­si­kort­ti on täl­löin tarpeen).

  Näi­den toteu­tu­mi­sen jäl­keen pitää vie­lä odot­taa, että kai­kil­la on aito mah­dol­li­suus hakea molem­mat rokot­teet eli tähän menee vie­lä usei­ta kuu­kausia, ei Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­maa kah­ta kuukautta.

  1. R. V.:
   Kova on tyr­ky­tys rokot­teil­la, jot­ka eivät ole saa­neet edes nor­maa­lia myyn­ti­lu­paa EU:ssa.

   Kyl­lä BioNTech/ Pfize­rin, Modernan,
   AstraZe­necan ja Jans­sen Phar­maceu­tican rokot­teet ovat saa­neet myyn­ti­lu­van EU:ssa jo jou­lu­kuus­sa 2020 sekä tam­mi­kuus­sa 2021. Ainos­taan Sput­nik V ei ole saa­nut myyntilupaa.

   1. Rahul Soma­ni: Kyl­lä BioNTech/ Pfize­rin, Modernan,
    AstraZe­necan ja Jans­sen Phar­maceu­ticanrokot­teet ovat saa­neet myyn­ti­lu­van :ssa jo jou­lu­kuus­sa 2020 sekä tam­mi­kuus­sa 2021.Ainos­taan Sput­nik V ei ole saa­nut myyntilupaa. 

    Pyy­dän tark­kuut­ta: en kir­joit­ta­nut, että rokot­teil­la ei ole myyn­ti­lu­paa. Kir­joi­tin, että niil­lä ei ole nor­maa­lia myyn­ti­lu­paa. Lisä­tie­to­ja mm.:

    https://www.laaketeollisuus.fi/tietoa-laakkeista/rokotteet/koronarokote.html

  2. R. V.:
   Kova on tyr­ky­tys rokot­teil­la, jot­ka eivät ole saa­neet edes nor­maa­lia myyn­ti­lu­paa :ssa.

   Jos tuom­moi­seen roko­te­pas­siin läh­de­tään, pitää vähin­tään odot­taa, että (1) tar­jot­ta­vil­la rokot­teil­la on nor­maa­li myyn­ti­lu­pa eikä hätä­lu­paa ja (2) rokot­tei­den aiheut­ta­mat mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set kor­va­taan muki­se­mat­ta täy­si­mää­räi­se­nä (jos­kaan esim. nar­ko­lep­si­aa ei voi rahal­li­ses­ti kor­va­ta oikein miten­kään — vähin­tään raja­ton tak­si­kort­ti on täl­löin tarpeen).

   Näi­den toteu­tu­mi­sen jäl­keen pitää vie­lä odot­taa, että kai­kil­la on aito mah­dol­li­suus hakea molem­mat rokot­teet eli tähän menee vie­lä usei­ta kuu­kausia, ei Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­maa kah­ta kuukautta.

   3) Rokot­teen pitäi­si vie­lä olla sel­lai­nen, että se estää tar­tut­ta­mi­sen. Nyt­hän on Gibral­ta­ril­la, Israe­lis­sa ja Islam­mis­sa jo näh­ty, ettei estä.

   1. Koron­pas­si tur­ha: 3) Rokot­teen pitäi­si vie­lä olla sel­lai­nen, että se estää tar­tut­ta­mi­sen. Nyt­hän on Gibral­ta­ril­la, Israe­lis­sa ja Islam­mis­sa jo näh­ty, ettei estä.

    Tähän asti ei ole miten­kään tau­tiin kehi­tet­ty roko­tet­ta joka suo­jai­si 100% ja estäi­si tau­din 100%:sesti. Nykyi­set rokot­teet anta­vat suo­jan mut­ta eivät estä tau­tia. Sel­lais­ta roko­tet­ta ei ole vain yksin­ker­tai­ses­ti kehi­tet­ty. Min­kään tau­din kohdalla

  3. R. V.:

   rokot­tei­den aiheut­ta­mat mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set kor­va­taan muki­se­mat­ta täy­si­mää­räi­se­nä (jos­kaan esim. nar­ko­lep­si­aa ei voi rahal­li­ses­ti kor­va­ta oikein miten­kään — vähin­tään raja­ton tak­si­kort­ti on täl­löin tarpeen). 

   Nar­ko­lep­sia ei joh­tu­nut roko­tuk­sis­ta vaan sii­tä että roko­te sekoi­tet­tiin kanan­mu­naan anta­mis aika­na joka taas aiheut­ti nar­ko­lep­sian. Oikea kor­vaus sum­ma on aina jon­kun näkökulmasta .

 22. – Minus­ta tun­tui­si oikeu­den­mu­kai­sem­mal­ta koh­dis­taa rajoi­tus­toi­met vain roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­nei­siin, ei kaikkiin.”

  Mik­si ihmeessä? 

  Suu­rin osa rokot­teen otta­mat­ta jät­tä­vis­tä ovat var­mas­ti enim­mäk­seen mui­ta kuin ris­ki­ryh­mä­läi­siä (kor­kea ikä, perus­sai­raus, yli­pai­no). Rokot­ta­ma­ton ei siis auto­maat­ti­ses­ti kuor­mi­ta ter­vey­den­huol­toa, vaan päin vas­toin hank­kii immuu­ni­vas­teen­sa ilmai­sek­si ja saa­den jopa tehok­kaam­man suojan. 

  Meil­lä on erit­täin suu­ri jouk­ko tau­din vähin­tään yhteen ker­taan sai­ras­ta­nei­ta, jot­ka eivät näy tilas­tois­sa. Rokot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa hei­tä on toden­nä­köi­ses­ti var­sin pal­jon — tau­din sai­ras­ta­mi­nen var­mas­ti las­kee moti­vaa­tio­ta rokot­tau­tua, var­sin­kin kun nyt tie­däm­me, että roko­tus ei estä mui­den tar­tut­ta­mis­ta JA rokot­teen teho vie­lä­pä romah­taa kuukausissa. 

  Roko­tus­pas­si on jo täs­tä syys­tä täy­sin kysee­na­lai­nen. Sai­ras­ta­mi­sen tie­de­tään myös anta­van parem­man suo­jan monis­sa muis­sa virus­tau­deis­sa, kuten vesi­ro­kos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti tämä pätee myös koro­naan, kos­ka luon­nol­li­nen kon­tak­ti viruk­sen kans­sa joh­taa koko­nais­val­tai­sem­paan immuu­ni­pro­ses­siin (nenä­nie­lua myö­ten, toi­sin kuin lihak­seen injek­toi­ta­va roko­te). Tau­din kan­nat­tai­si siis nyt antaa levi­tä ensim­mäis­ten roko­tus­ten vie­lä suo­ja­tes­sa, jot­ta väes­tön suo­ja pit­kit­tyi­si. Tätä ehdot­ti taan­noin myös islantilaisepidemiologi. 

  Kaik­ki pas­sit ovat täs­sä vai­hees­sa pait­si tur­hia, myös vail­la tie­teel­lis­tä perus­tet­ta. Tiu­kat­kaan rajoi­tuk­set eivät myös­kään ole sääs­tä­neet elin­vuo­sia, sanoo tutkimus. 

  Yksi­lön ja elin­kei­non­har­joit­ta­mi­sen vapaut­ta ei pidä oikeus­val­tios­sa saa­da rajoit­taa poliit­ti­sin (lue: mie­li­val­tai­sin) perustein.

  1. Tiu­kat­kaan rajoi­tuk­set eivät myös­kään ole sääs­tä­neet elin­vuo­sia, sanoo tutkimus.

   Täl­lai­nen ver­tai­sar­vioi­tu tut­ki­mus oli­si ihan mie­len­kiin­tois­ta näh­dä. Itsear­vioi­tu­ja tut­ki­muk­sia ei lasketa.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Täl­lai­nen ver­tai­sar­vioi­tu tut­ki­mus oli­si ihan mie­len­kiin­tois­ta näh­dä. Itsear­vioi­tu­ja tut­ki­muk­sia ei lasketa.

    Lance­tis­sa jul­kais­tiin jo vii­me vuo­de lopul­la yksi artik­ke­li aihees­ta, nyt en ole ehti­nyt hakea. Mut­ta kyl­lä näis­tä on ollut muu­ta­ma uutinen.

  2. Quo vadis:

   Sai­ras­ta­mi­sen tie­de­tään myös anta­van parem­man suo­jan monis­sa muis­sa virus­tau­deis­sa, kuten vesi­ro­kos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti tämä pätee myös koro­naan, kos­ka luon­nol­li­nen kon­tak­ti viruk­sen kans­sa joh­taa koko­nais­val­tai­sem­paan immuu­ni­pro­ses­siin (nenä­nie­lua myö­ten, toi­sin kuin lihak­seen injek­toi­ta­va roko­te). Tau­din kan­nat­tai­si siis nyt antaa levi­tä ensim­mäis­ten roko­tus­ten vie­lä suo­ja­tes­sa, jot­ta väes­tön suo­ja pit­kit­tyi­si. Tätä ehdot­ti taan­noin myös islantilaisepidemiologi. 

   Tuo luon­nol­li­nen immuu­ni­teet­ti suo­ja kos­kee vain perus Col­vi­din sai­ras­tu­nei­ta ja tapauk­set vaih­te­le­vat hyvin eri tilan­teis­sa ja kaik­ki riip­puu immuu­ni­jär­jes­tel­mäs­tä joka on hyvin vaih­te­le­va kun­kin yksi­lön koh­dal­la. Tämä ei ihan päde Del­ta plus varian­tin kans­sa jon­ka sivuoi­reet ja vai­keuk­set ovat eri­lai­set kuin perus Col­vi­dis­sä. Israe­lin tilan­ne on täs­tä hyvä esi­merk­ki. Siel­lä on nyt tapauk­set nous­seet. Tosin roko­te­kat­ta­vuus on myös Israe­lis­sa hyvin kor­kea. Israe­lis­sa toden­nä­köi­ses­ti pää­dy­tään 3 roko­tuk­seen jon­ka teho on toden­nä­köi­ses­ti pal­jon parem­pi kuin kak­si ker­taa roko­tet­tu­jen. Tämän­kin tut­ki­mus on vie­lä Israe­lis­sa kes­ken. Yksit­täis­ten epi­de­mio­lo­gien kan­na­no­tot eivät anna Col­vi­dis­ta koko­nais­ku­va. Laa­ja maa­il­man laa­jui­nen tut­ki­mus data jos­sa on käy­tet­ty usei­ta eri tut­ki­mus tie­toa on pal­jon parem­pi mal­li kuin yksit­täi­nen tut­ki­mus yhdes­sä maassa

  3. Quo vadis:

   Yksi­lön ja elin­kei­non­har­joit­ta­mi­sen vapaut­ta ei pidä oikeus­val­tios­sa saa­da rajoit­taa poliit­ti­sin (lue: mie­li­val­tai­sin) perustein.

   Miten yksi­lön tai elin­kei­non­har­joit­ta­mi­sen vapaut­ta oli­si rikot­tu Suo­mes­sa mie­li­val­tai­ses­ti? Kaik­ki pää­tök­set perus­tu­vat edus­kun­nan sää­tä­miin lain­sää­dän­töön. Tämä on oikeus­val­tio käy­tän­nön perus­pe­ri­aa­te. Lain­sää­dän­tö voi­daan myös muut­taa edus­kun­nan toimesta

 23. Näil­lä sairaala‑, ja teho­hoi­to­lu­vuil­la alkaa olla vai­ke­aa enää perus­tel­la ihmi­sil­le ja var­sin­kaan nuo­rem­mal­le väel­le koro­naa yleis­vaa­ral­li­sek­si, joten isom­mil­le rajoi­tuk­sil­le eli pant­ti­van­keu­del­le ei pitäi­si olla enää tar­vet­ta. Ehkä var­muu­den vuok­si ja poli­tik­ko­jen ja viran­omais­ten kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si jota­kin voi­si vie­lä jät­tää jok­si­kin aikaa, esim. etäi­syy­det ja mas­kit ruuh­ka-aikaan jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vas­taa­vis­sa tilan­teis­sa. Ja palaut­taa vih­doin ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­töä var­si­nai­siin teh­tä­viin­sä koro­na-kei­koil­ta. Muu­ten alkaa siel­tä­päin tul­la todel­la isoa las­kua mui­den sai­raus­ten hoi­to­va­jeen takia.
  Sit­ten off-topic: yksi roko­tuk­siin liit­ty­vä kysy­mys tai ris­ti­rii­ta on askar­rut­ta­nut minua vii­me aikoi­na. Ehkä tääl­tä löy­tyy vas­taus­ta sii­hen. Eli: Pää­sään­töi­ses­ti kak­si ker­taa roko­tet­tu altis­tu­nut ei jou­du meil­lä enää karan­tee­niin ja kui­ten­kin toi­saal­ta sano­taan, että täy­sin roko­tet­tu­kin voi edel­leen tar­tut­taa, var­sin­kin tätä delt­taa? Näkee­kö kukaan muu täs­sä mitään ristiriitaa?

  1. jokke49: Näil­lä sairaala‑, ja teho­hoi­to­lu­vuil­la alkaa olla vai­ke­aa enää perus­tel­la ihmi­sil­le ja var­sin­kaan nuo­rem­mal­le väel­le koro­naa yleis­vaa­ral­li­sek­si, joten isom­mil­le rajoi­tuk­sil­le eli pant­ti­van­keu­del­le ei pitäi­si olla enää tarvetta. 

   THL:n tämän­päi­väi­sen mal­lin­nuswe­bi­naa­ri n mukaan he arvioi­vat, että nykyi­sel­lä roko­te­kat­ta­vuu­del­la rajoi­tus­ten pois­ta­mi­nen joh­taa, hiu­kan pois­ta­mi­sen nopeu­des­ta riip­puen, 5–50 eri­kois­sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vaan tapauk­seen päivässä.

   Kau­an­ko­han mei­dän eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me kes­täi­si tuol­lais­ta 50 poti­las­ta / päi­väs­sä tahtia?

   Link­ki tämän päi­vän THL:n webi­naa­rin materiaaleihin.

   1. Sylt­ty: :n tämän­päi­väi­sen mal­lin­nuswe­bi­naa­ri n mukaan he arvioi­vat, että nykyi­sel­lä roko­te­kat­ta­vuu­del­la rajoi­tus­ten pois­ta­mi­nen joh­taa, hiu­kan pois­ta­mi­sen nopeu­des­ta riip­puen, 5–50 eri­kois­sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vaan tapauk­seen päivässä.

    Kau­an­ko­han mei­dän eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me kes­täi­si tuol­lais­ta 50 poti­las­ta / päi­väs­sä tahtia?

    Nou­da­tat tie­do­tus­vä­li­neis­tä tut­tua tapaa vali­ta jul­kais­tuis­ta luvuis­ta kar­meim­mat ja jät­tää huo­miot­ta, että eri ske­naa­riois­sa luku­jen vaih­te­lu­vä­li on mel­ko suu­ri. Pitäi­si yrit­tää poh­tia sitä, mikä on eri ske­naa­rioi­den toden­nä­köi­syys. En tie­dä otti­ko THL tähän mitään kan­taa, mut­ta uuti­sis­sa en aina­kaan sel­lais­ta huo­man­nut enkä löy­dä sitä tuos­ta sinun kommentistasikaan.

   2. Sylt­ty
    Kau­an­ko­han mei­dän eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me kes­täi­si tuol­lais­ta 50 poti­las­ta / päi­väs­sä tahtia? 

    Onko jos­sa­kin jul­kais­tu tilas­to­ja koro­na­po­ti­lai­den kes­ki­mää­räi­sis­tä hoi­to­jak­sois­ta? Teho­hoi­don osal­ta olen näh­nyt mai­nin­nan kes­ki­mää­rin noin 10 vrk hoi­to­jak­sois­ta (jota seu­raa ja mah­dol­li­ses­ti edel­tää jak­so nor­maa­lis­sa sai­raa­la­hoi­dos­sa), mut­ta muun sai­raa­la­hoi­don osal­ta en muis­ta näh­nee­ni lukuja.

    Jos sai­raa­la­jak­son kes­ki­mää­räi­nen pituus oli­si 14 vrk, niin 50 uut­ta hoi­to­jak­soa päi­väs­sä tar­koit­tai­si noin 700 poti­las­ta ker­ral­laan sai­raa­la­sän­gyis­sä. 20 vrk tar­koit­tai­si 1000 poti­las­ta ker­ral­la hoidossa.

    Ver­tai­lun vuok­si, vii­me viik­koi­na sai­raa­lois­sa on ollut noin 100 koro­na­po­ti­las­ta ker­ral­laan. Kevääl­lä 2021 tai­si sisäl­lä olla enim­mil­lään noin 300 poti­las­ta. Sai­raa­las­sa ole­vis­ta koro­na­po­ti­lais­ta vähän yli 20 % tai­taa olla ker­ral­laan tehohoidossa.

  2. jokke49:
   Näil­lä sairaala‑, ja teho­hoi­to­lu­vuil­la alkaa olla vai­ke­aa enää perus­tel­la ihmi­sil­le ja var­sin­kaan nuo­rem­mal­le väel­le koro­naa yleis­vaa­ral­li­sek­si, joten isom­mil­le rajoi­tuk­sil­le eli pant­ti­van­keu­del­le ei pitäi­si olla enää tar­vet­ta. Ehkä var­muu­den vuok­si ja poli­tik­ko­jen ja viran­omais­ten kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si jota­kin voi­si vie­lä jät­tää jok­si­kin aikaa, esim. etäi­syy­det ja mas­kit ruuh­­ka-aikaan jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vas­taa­vis­sa tilan­teis­sa Pää­sään­töi­ses­ti kak­si ker­taa roko­tet­tu altis­tu­nut ei jou­du meil­lä enää karan­tee­niin ja kui­ten­kin toi­saal­ta sano­taan, että täy­sinroko­tet­tu­kin voi edel­leen tar­tut­taa, var­sin­kin tätä delt­taa? Näkee­kö kukaan muu täs­sä mitään ristiriitaa? 

   Mas­kit ovat myös kult­tuu­ril­li­nen kysy­mys. Aasias­sa käy­te­tään kas­vo­mas­ke­ja yksi­lön koh­dal­la jopa taval­li­sen kausi influens­san aika­na. Euroo­pas­sa ja Ame­ri­kan man­te­reel­la tilan­ne on päin­vas­tai­nen. Tiu­kat karan­tee­ni mää­räyk­set kos­ke­vat nime­no­maan rokot­ta­mat­to­mia mut­ta ei niin­kään roko­tet­tu­ja. Mitään ris­ti­rii­taa ei pitäi­si olla kos­ka se on roko­tet­tu jol­la on suo­ja. Rokot­ta­mat­to­mat oli­si syy­tä ottaa roko­te ja vält­tää näin ollen karan­tee­ni. Vain ulko­mail­ta tul­leet kan­nat­taa itse asias­sa aset­taa karan­tee­niin mikä­li ei ole saa­nut EMA:n myyn­ti­lu­van saa­nut­ta roko­tet­ta. Yhdys­val­lois­sa näin teh­dään jo täl­lä het­kel­lä. Vain FDA:n hyväk­syn­nän saa­neet rokot­teet tunnustetaan.

 24. Quo vadis:

  Rokot­ta­ma­ton ei siis auto­maat­ti­ses­ti kuor­mi­ta ter­vey­den­huol­toa, vaan päin vas­toin hank­kii immuu­ni­vas­teen­sa ilmai­sek­si ja saa­den jopa tehok­kaam­man suojan.
  Rokot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa hei­tä on toden­nä­köi­ses­ti var­sin pal­jon — tau­din sai­ras­ta­mi­nen var­mas­ti las­kee moti­vaa­tio­ta rokot­tau­tua, var­sin­kin kun nyt tie­däm­me, että roko­tus ei estä mui­den tar­tut­ta­mis­ta rokot­teen teho vie­lä­pä romah­taa kuukausissa. 

  Sai­ras­ta­mi­sen tie­de­tään myös anta­van parem­man suo­jan monis­sa muis­sa virus­tau­deis­sa, kuten vesi­ro­kos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti tämä pätee myös koro­naan, kos­ka luon­nol­li­nen kon­tak­ti viruk­sen kans­sa joh­taa koko­nais­val­tai­sem­paan immuu­ni­pro­ses­siin (nenä­nie­lua myö­ten, toi­sin kuin lihak­seen injek­toi­ta­va roko­te). Tau­din kan­nat­tai­si siis nyt antaa levi­tä ensim­mäis­ten roko­tus­ten vie­lä suo­ja­tes­sa, jot­ta väes­tön suo­ja pit­kit­tyi­si. Tätä ehdot­ti taan­noin myös islantilaisepidemiologi. 

  Tus­kin kukaan sai­ras­tui­si Col­vi­diin tai mui­hin vas­taa­viin viruk­siin vapaaehtoisesti?Ja ottai­si ison ris­kin ettei oikeas­taan tie­dä lop­pu­tu­los­ta. Näin kävi jo itse asias­sa Yhdys­val­lois­sa radio­juon­ta­ja Phil Valen­ti­nel­le joka oli hyvin roko­te skep­ti­nen mut­ta kun oli itse sai­ras­ta­nut Col­vi­din oli­kin teho-osas­tol­la juu­ri ennen kuo­le­maan­sa muut­ta­nut mie­li­pi­det­tä roko­tuk­ses­ta. Tämän­kin oli lii­an myö­häis­tä kos­ka roko­te on ennal­taeh­käi­se­vä toimenpide. 

  Toden­nä­köi­ses­ti covi­din sai­ras­taa iso osa väes­tös­tä ilman että heil­lä oli­si mitään vaka­via oirei­ta mut­ta se että tämä­kin osa väes­tös­tä on roko­tet­tu kah­des­ti (myös jos­sain vai­hees­sa kol­man­nen ker­ran) on pal­jon parem­pi vaih­toeh­to kuin ettei ole roko­tet­tu ollen­kaan. Juu­ri tämän takia immuu­ni­jär­jes­tel­mä joka vaih­te­lee niin pal­jon eri ihmis­ten koh­dal­la on aina oma tapaus erik­seen. Rokot­tei­den teho vaih­te­lee tapaus­koh­tai­ses­ti ja eikä nämä covid rokot­teet ole miten­kään eri­tyi­sen poik­keuk­sia mui­hin virus rokotteihin. 

  Vesi­ro­kko on tau­ti­na hyvin eri­lai­nen kos­ka se sai­ras­te­taan pää­asias­sa lap­se­na. Myös vesi­rok­koa vas­taan on nyky­ään ole­mas­sa roko­te. Joka anne­taan ikä­ryh­mil­le 1,5–11 vuo­ti­aat kos­ka vesi­rok­ko on nime­no­maan las­ten tau­ti. Del­ta varian­tin pit­kä aikai­set jäl­kioi­reet ovat oirei­na pal­jon hai­tal­li­sem­mat kuin esi­mer­kik­si vesi­ro­kon. Juu­ri sen takia del­ta Plus oli­si syy­tä hoi­taa pois rokottamalla 

  Covi­din Del­ta Plus variant­ti on kyl­lä mones­sa yhtey­des­sä täy­sin uusi virus muo­to joka on kehit­ty­nyt hyvin nopeas­ti perus Col­vi­dis­ta joka oli pal­jon vaa­ra­ton tau­ti kuin uusi variant­ti. Del­ta plus variant­ti on jol­lain taval­la uusi virus ja tämän on jopa moni viro­lo­gi sanonut.

 25. Muu­ta­ma kom­ment­ti edel­li­sil­le puhujille .
  On maa­il­mas­ta iso­rok­ko hävi­tet­ty rokot­ta­mal­la (tai­de­taan sitä jos­sain labras­sa vie­lä säi­lyt­tää). Eli sil­lä saa­vu­tet­tiin 100% laumasuoja. 

  No Covi­din kans­sa tai influens­san tai mui­den pane­de­mia­vi­rus­ten kans­sa tuo ei ole näkö­pii­ris­sä, eli on tyy­dyt­tä­vä osit­tai­seen lau­ma­suo­jaan . Covi­din kans­sa jou­du­taan siis elä­mään , välil­lä alis­tu­maan viruk­sel­le , välil­lä rokotteelle. 

  Del­ta varian­tin tar­tut­ta­vuut­ta on ver­rat­tu vesi­rok­koon , tau­ti­na on toki eri­lai­nen ja vakiin­tu­nut. On sil­lä­kin pal­jon jäl­ki­vai­vo­ja ja kompli­kaa­tio­ta . Jää muu­ten eli­mis­töön latent­ti­na , jos­kus akti­voi­tuu vyö­ruusu­na joka osal­le aiheut­taa pit­kä­ai­kais­ta vai­vaa, kuten vai­ke­aa kipua ja voi tart­tua sit­ten vas­tus­tus­ky­vyt­tö­mään vesi­rok­ko­na . Vyö­ruusuun­kin on roko­te, jol­la on aika hyvä suojavaikutus. 

  Lyhyt­kin altis­tus aktii­vis­ta vesi­rok­koa ja vyö­ruusua sai­ras­ta­vaan aiheut­taa vas­tus­ky­vyt­tö­mäl­le vesi­ro­kon. Jos Del­tan tar­tut­ta­vuus on samaa luok­kaa, se tar­koit­taa sitä , että tar­tun­na­jälj­tys on toi­vo­ton­ta ellei lai­te­ta Lock ‑Dow­nia pääl­le, kaik­ki­nen tun­net­tui­ne ja tun­te­mat­to­mi­ne hait­toi­neen .Oli­si siis nyt aika luo­pua tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­tä ja lait­taa ammat­ti­lai­set hoi­ta­maan kan­san ter­veyt­tä ja ennen­kaik­kea sairautta. 

  Tämä LongCo­vi­dil­la pelot­te­lu alkaa ole­maan vas­tuu­ton­ta , itse­ään toteut­ta­va ennus­te, Wodoo­ta. Asi­aa­han vas­ta tut­ki­taan , että mitä se on .Oire­lis­ta muis­tut­taa hyvin pal­jon muu­ta rahas­tet­ta­vaa ter­veys­hys­te­ri­aa, kuten on mata­laan fer­ri­tii­nin , bor­re­li­aan , sisäil­maan ja mil­loin mihinkin.
  On sekin muis­tet­ta­va , että nk. asian­tun­ti­jat eivät ole täs­sä jää­ve­jä , pelis­sä on tut­ki­mus­ra­hoi­tus ja huomionkipeys. 

  En ole kui­ten­kaan asian kiel­tä­jä , jot­kut saa­vat var­mas­ti oirei­ta pidem­pi­kes­toi­se­na, osa saa oireet pelot­te­lus­ta , karan­tee­nin aiheut­ta­mas­ta ahdis­tuk­ses­ta ja syyl­lis­tä­mi­ses­tä, jota tähän tau­tiin on toti­ses­ti liittynyt.

  Voi­si hyvin olla ‚että nuo­ret pär­jää­vat hyvin yhdel­lä­kin roko­tean­nok­sel­la , vaka­vat tau­din­ku­vat ovat hyvin har­vi­nai­sia var­sin­kin sen suo­jas­sa ja sen tur­vas­sa on ehkö hyvä sit­ten altis­tua­kin oikeal­le viruk­sel­le jos se koh­dal­le sattuu. 

  Tans­kan tie­tä kannatan,

  1. Ant­ti Läh­teen­mä­ki:
   Muu­ta­makom­ment­ti edel­li­sil­le puhujille .
   Onmaa­il­mas­taiso­rok­kohävi­tet­tyrokot­ta­mal­la (tai­de­taansitä jos­sain labras­savie­lä säi­lyt­tää). Elisil­lä saa­vu­tet­tiin100%laumasuoja.

   No Covi­din kans­sataiinfluens­san taimui­denpane­de­mia­vi­rus­tenkans­satuo ei ole näkö­pii­ris­sä,elion tyy­dyt­tä­väosit­tai­seenlau­ma­suo­jaan.Covi­dinkans­sajou­du­taansiis elä­mään , välil­läalis­tu­maan viruk­sel­le , välillärokotteelle. 

   Del­ta varian­tintar­tut­ta­vuut­ta onver­rat­tu vesi­rok­koon , tau­ti­naontokieri­lai­nen ja vakiin­tu­nut.Onsil­lä­kinpal­jonjäl­ki­vai­vo­ja jakompli­kaa­tio­ta . Jäämuu­teneli­mis­töönlatent­ti­na , jos­kusakti­voi­tuuvyö­ruusu­najokaosal­leaiheut­taapit­kä­ai­kais­ta vai­vaa, kutenvai­ke­aa kipua ja voi tart­tua sit­ten vas­tus­tus­ky­vyt­tö­määnvesi­rok­ko­na . Vyö­ruusuun­kinonroko­te, jol­laon aikahyväsuojavaikutus. 

   Lyhyt­kin altis­tus aktii­vis­tavesi­rok­koaja vyö­ruusua sai­ras­ta­vaan aiheut­taa vas­tus­ky­vyt­tö­mäl­le vesi­ro­kon.Jos Del­tantar­tut­ta­vuus on samaaluok­kaa,se tar­koit­taasitä, ettätar­tun­na­jälj­tyson toi­vo­ton­taellei lai­te­ta Lock ‑Dow­niapääl­le,kaik­ki­nentun­net­tui­neja tun­te­mat­to­mi­nehait­toi­neen.Oli­sisiis nyt aika luo­pua tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­täjalait­taa ammat­ti­lai­sethoi­ta­maankan­san ter­veyt­täja ennenkaikkeasairautta. 

   Tämä LongCo­vi­dil­la pelot­te­lualkaaole­maan vas­tuu­ton­ta ‚itse­ään toteut­ta­va ennus­te,Wodoo­ta.Asi­aa­han vas­tatut­ki­taan , että­mi­tä se on .Oire­lis­ta muis­tut­taa hyvinpal­jon muu­tarahas­tet­ta­vaater­veys­hys­te­ri­aa, kuten on mata­laan fer­ri­tii­nin , bor­re­li­aan ‚sisäil­maan ja milloinmihinkin.
   On sekin muis­tet­ta­va , ettänk.asian­tun­ti­jateivät oletäs­säjää­ve­jä , pelis­säon tut­ki­mus­ra­hoi­tus jahuomionkipeys. 

   En ole kui­ten­kaanasiankiel­tä­jä ‚jot­kut saa­vatvar­mas­tioirei­ta pidem­pi­kes­toi­se­na, osa saa oireetpelot­te­lus­ta ‚karan­tee­nin aiheut­ta­mas­taahdis­tuk­ses­ta ja syyl­lis­tä­mi­ses­tä, jota­tä­hän tau­tiin on totisestiliittynyt.

   Voi­si hyvin olla‚ettänuo­retpär­jää­vat hyvin yhdel­lä­kin roko­tean­nok­sel­la ‚vaka­vat tau­din­ku­vat ovat hyvin har­vi­nai­sia var­sin­kin sen suo­jas­sajasentur­vas­saonehkö hyväsit­tenaltis­tua­kinoikeal­leviruk­sel­lejosse kohdallesattuu. 

   Tans­kan tie­tä kannatan,

   Iso­ro­kon hävit­tä­mi­nen onnis­tui kos­ka WHO otti sen tavoit­teek­si 1970-luvul­la ja koko kan­sain­vä­li­nen yhtei­sö tuli iso­rok­ko roko­tuk­sen rahoi­tuk­sen taak­se. Myös poliol­le on teh­nyt samoin (tosin sitä esiin­tyy vie­lä Afga­nis­ta­nis­sa). Vesi­rok­ko on hyvin eri­lai­nen tau­ti kos­ka sen sai­ras­taa vain lap­set ei niin­kään aikui­set joten koh­de ja ikä­ryh­mä ei ole koko väestö.

   Ant­ti Läh­teen­mäen hiu­kan ris­ti­rii­tai­nen näke­mys että lai­te­taan ammat­ti­lai­set hoi­ta­maan kan­san ter­veyt­tä ja ennen­kaik­kea sai­raut­ta mut­ta kui­ten­kin koros­tit että asian­tun­ti­jat ovat myös jää­viä joh­tuen jos­tain egois­ti­ses­ta nos­tos­ta mitä en tun­nis­ta Suo­men asian­tun­ti­joi­den koh­dal­la. Päinvastoin. 

   En nyt tie­dä miten asian­tun­ti­jat ovat jää­viä kos­ka tut­ki­mus­ra­hoi­tus on kaik­kien oleel­li­nen teki­jä sii­hen että roko­tei­ta voi­daan kehit­tää jat­koss­sa. Rokot­tei­den tut­ki­mus on erit­täin kal­lis­ta mut­ta sii­hen tar­vi­taan rahoi­tus­ta ja mis­tä se saa­daan on myös oleel­li­nen osa koko­nai­suut­ta. Huo­mion­ki­pey­des­tä en tie­dä onko sitä asian­tun­ti­joi­den koh­dal­la kos­ka tie­tees­sä data on niin liik­ku­vaa että se vaih­te­lee aina kun uut­ta tut­ki­mus­ta tulee. Ilman tut­ki­mus­ta ei oli­si nykyis­tä lää­ke­tie­det­tä eikä ter­vey­den­huol­toa. LongCo­vid on osa tätä pro­ses­sia eikä sii­nä ole mitään tai­kaus­koa asian­tun­ti­joi­den koh­dal­la nostettu.Päinvastoin.

   Mikä oli­si reak­tio jos LongCo­vid koko­naan ignoo­ra­taan mut­ta muu­ta­man vuo­sien jäl­keen huo­ma­taan että hyvin moni kär­sii­kin LongCo­vi­dis­ta? Ja lop­pu­tu­los oli­si kui­ten­kin se että ter­vey­den­huol­to ei pys­ty vas­taa­maan tähän kos­ka tut­ki­mus­ta ei ole kos­kaan aloi­tet­tu kso­ka se on ignoo­ra­tat­tu kos­ka sitä pidä­tiin sil­loin pelotelulla!

   Olen ehdot­to­mas­ti sitä miel­tä että pit­kät lock­dow­nit eivät toi­mi kun roko­te on kehitetty. 

   Tar­tun­nan­jäl­ji­tys pitäi­si pur­kaa vai­heit­tain niin että se kes­ki­te­tään yhteen paik­kaan mut­ta vain vakam­mat oireet jäl­ji­te­taan mut­ta ei muut. Nopea pika­soit­to toi­mi­si hyvin. Olen tämän itse koke­nut hel­mi­kuun lopull­la. Oireet oli­vat mut­ta hyvin lie­viä. Syy mik­si minut ase­tet­tiin 14 vrk karan­tee­niin ja eris­tyk­seen on se että samas­sa asun­nos­sa asuu kak­si ris­ki­ryh­mä­läis­tä jot­ka eivät olleet tuol­loin roko­tet­tu. Nyt kun tilan­ne on muut­tu­nut rokot­tei­den takia joten tar­tun­nan­jäl­ji­tys ei ole enää koh­ta ajankohtainen. 

   Juu­ri sen takia Tans­ka on valin­nut tämän tien kos­ka yksi syy Tans­kan pää­tök­sel­le on kor­kea roko­te­kat­ta­vuus. Suo­mes­sa tulem­me tähän toden­nä­köi­ses­ti jos­sain loka­kuun alus­sa tai jos hyvin menee syys­kuun puo­lel­la. On myös huo­mioi­ta­va että Tans­kas­sa pika­tes­tit ja lää­ke­tie­teel­li­nen tut­ki­mus on kor­keam­paa kuin Suo­mes­sa ja Tans­kas­sa tut­ki­taan myös esim Longco­vi­dia täl­lä­kin het­kel­lä parem­min kuin Suo­mes­sa. Tans­kan ter­vey­den­huol­to on onnis­tu­nut parem­min kos­ka sen raken­ne on eri­lai­nen kuin Suomessa.

 26. Veik­kaan, että tämä on väis­tä­mät­tä edes­sä myös Suo­mes­sa oli tah­to­ti­la mikä tahansa:

  Tans­ka ei enää luo­kit­te­le koro­na­vi­rus­ta vaa­ral­li­sek­si sai­rau­dek­si – rajoi­tuk­set pure­taan pian

  Tans­ka pur­kaa kaik­ki koro­na­ra­joi­tuk­set kah­den vii­kon kuluttua.”

  Läh­de: Yle, https://yle.fi/uutiset/3–12075410

  1. Jan­ne:
   Veik­kaan, että tämä on väis­tä­mät­tä edes­sä myös Suo­mes­sa oli tah­to­ti­la mikä tahansa:

   Tans­ka ei enää luo­kit­te­le koro­na­vi­rus­ta vaa­ral­li­sek­si sai­rau­dek­si – rajoi­tuk­set pure­taan pian

   Tans­ka pur­kaa kaik­ki koro­na­ra­joi­tuk­set kah­den vii­kon kuluttua.”

   Läh­de: Yle, https://yle.fi/uutiset/3–12075410

   Amen.
   Ja kuten Osmo­kin tai­si jos­sain aiem­mas­sa pos­tauk­ses­saan kir­joit­taa, tus­kin­pa meil­lä oli­si aika­naan otet­tu näi­tä rajoi­tuk­sia käyt­töön, jos vaka­va sai­ras­ta­vuus ja koro­na­kuol­lei­suus oli­si ollut samaa luok­kaa kuin nyt. 

   Sen parem­min rajoi­tuk­sil­le kuin pas­seil­le ei yksin­ker­tai­ses­ti ole perus­tet­ta — kos­ka ne eivät ole välttämättömiä.

 27. Todet­ta­koon lisäk­si, että samal­la kun Tans­ka pur­kaa rajoi­tuk­set, se pois­taa myös käy­tös­tä koro­na­pas­sin. Se on ollut heil­lä käy­tös­sä hei­nä­kuun alus­ta alkaen. Luke­ma­ni perus­teel­la se oli Tans­kas­sa todel­la huo­no kokei­lu. Roh­ke­ni­sin väit­tää, että koro­na­pas­si ei toi­mi­si Suo­mes­sa­kaan vaik­ka se vas­toin kaik­kia odo­tuk­sia saa­tai­siin­kin run­not­tua perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­ta läpi.

 28. Kes­kus­te­lus­ta voi­si pää­tel­lä, että koro­na on itse asias­sa ne muu­rit, jot­ka tulim­me ympä­ril­lem­me raken­ta­neek­si. Itse tau­ti ja alkuai­ko­jen hys­te­ria alka­vat jää­dä taka-alal­le. Nyt sit­ten vii­mein pitäi­si uskal­taa tart­tua hak­kuun ja vasaraan.

  Mie­les­tä­ni roko­tus­pas­sil­la vain vah­vis­tet­tai­siin muu­ria. Virus muta­toi­tuu ja roko­tus­ten teho hii­puu. Ei tule ole­maan “kun­non ihmi­siä” ja rokot­ta­mat­to­mia ihmi­siä, vaik­ka juu­ri nyt niin oli­si­kin — vaan tulem­me kaik­ki ole­maan enem­män tai vähem­män suo­jat­to­mia. Koko ajan pitäi­si päät­tää, kenen pas­si lei­ma­taan uudes­taan. Tämä poh­din­ta on edes­sä mai­den rajoil­la, ja toi­von sen siel­lä­kin joh­ta­van roko­tus­vaa­ti­mus­ten poistumiseen.

  Jos nyt vain luo­tet­tai­siin sii­hen, että ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­nen riittää.

 29. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008225253.html

  TUTKIMUSTULOSTEN mukaan tam­mi- ja hel­mi­kuus­sa kak­si Pfizer-Bion­tec­hin roko­tet­ta saa­neet oli­vat kesä­kuu­kausi­na 13 ker­taa suu­rem­mas­sa ris­kis­sä sai­ras­tua koro­na­vi­ruk­sen del­ta­muun­nok­sen aiheut­ta­maan tau­tiin kuin ne, jot­ka oli­vat sai­ras­ta­neet koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din tammi–helmikuussa. Molem­mil­la ryh­mil­lä immu­ni­tee­tin saa­mi­ses­ta oli kulu­nut noin puo­li vuotta.

  Rokot­teen saa­nei­den toden­nä­köi­syys sai­ras­tua oirei­ta aiheut­ta­vaan koro­na­tau­tiin oli 27 ker­taa suu­rem­pi kuin aiem­min koro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den. Ris­ki jou­tua tau­din takia sai­raa­la­hoi­toon oli kah­dek­san ker­taa suu­rem­pi roko­tet­tu­jen keskuudessa.”

  Tämä että sai­ras­ta­mi­nen antaa parem­man suo­jan, oli täy­sin odo­tet­ta­vis­sa. Immu­no­lo­gi­nen pro­ses­si on eri — var­sin­kin mRna-rokot­teen koh­dal­la jon­ka seu­rauk­se­na altis­tu­taan vain piikkiproteiinille. 

  Lisäk­si tut­ki­mus­da­tan ohi on men­nyt epäi­le­mät­tä pal­jon pii­lo­tar­tun­to­ja, eli osa roko­tuk­sen anta­mak­si tul­ki­tus­ta suo­jas­ta onkin voi­nut olla sai­ras­ta­mi­sen aikaan saamaa.
  *
  MTV:n Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta ‑lähe­tyk­ses­sä myös Han­na Nohy­nek vah­vis­ti, että sai­ras­ta­mi­nen akti­voi immuu­ni­jär­jes­tel­mää roko­tuk­sia laa­jem­min. Päi­vä­rin­nal­la oli muu­ten­kin hyvät kysy­myk­set. Ihan suo­ria vas­tauk­sia hän ei joka koh­taan kui­ten­kaan saa­nut. Vas­taus­ten sana­muo­toi­lus­sa oli sel­vää vält­te­lyä, “sor­di­no” pääl­lä. Suo­mes­sa kaik­ki tun­te­vat kaik­ki, kulis­seis­sa ripi­te­tään lii­an avoi­mes­ti puhuvia. 

  Sel­vää on, että aikaa kes­tä­vä tie tasa­pai­noon koro­nan kans­sa käy luon­nol­li­sen altis­tu­mi­sen ja sai­ras­ta­mi­sen kaut­ta. Tämä on huo­mioi­ta­va osa­na tule­vaa strategiaa.

  1. Quo vadis:
   https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008225253.html

   mukaan tam­­mi- ja hel­mi­kuus­sa kak­si Pfizer-Bion­­tec­­hin roko­tet­ta saa­neet oli­vat kesä­kuu­kausi­na 13 ker­taa suu­rem­mas­sa ris­kis­sä sai­ras­tua koro­na­vi­ruk­sen del­ta­muun­nok­sen aiheut­ta­maan tau­tiin kuin ne, jot­ka oli­vat sai­ras­ta­neet koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din tammi–helmikuussa. Molem­mil­la ryh­mil­lä immu­ni­tee­tin saa­mi­ses­ta oli kulu­nut noin puo­li vuotta.

   Rokot­teen saa­nei­den toden­nä­köi­syys sai­ras­tua oirei­ta aiheut­ta­vaan koro­na­tau­tiin oli 27 ker­taa suu­rem­pi kuin aiem­min koro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den. Ris­ki jou­tua tau­din takia sai­raa­la­hoi­toon oli kah­dek­san ker­taa suu­rem­pi roko­tet­tu­jen keskuudessa.”

   Tämäet­tä sai­ras­ta­mi­nen antaa parem­man suo­jan, oli täy­sin odo­tet­ta­vis­sa. Immu­no­lo­gi­nen pro­ses­si on eri — var­sin­kin mRna-rokot­­teen koh­dal­la jon­ka seu­rauk­se­na altis­tu­taan vain piikkiproteiinille. 

   Lisäk­si tut­ki­mus­da­tan ohi on men­nyt epäi­le­mät­tä pal­jon pii­lo­tar­tun­to­ja, eli osa roko­tuk­sen anta­mak­si tul­ki­tus­ta suo­jas­ta onkin voi­nut olla sai­ras­ta­mi­sen aikaan saamaa.
   *
   :n Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta ‑lähe­tyk­ses­sä myös Han­na Nohy­nek vah­vis­ti, että sai­ras­ta­mi­nen akti­voi immuu­ni­jär­jes­tel­mää roko­tuk­sia laa­jem­min. Päi­vä­rin­nal­la oli muu­ten­kin hyvät kysy­myk­set. Ihan suo­ria vas­tauk­sia hän ei joka koh­taan kui­ten­kaan saa­nut. Vas­taus­ten sana­muo­toi­lus­sa oli sel­vää vält­te­lyä, “sor­di­no” pääl­lä. Suo­mes­sa kaik­ki tun­te­vat kaik­ki, kulis­seis­sa ripi­te­tään lii­an avoi­mes­ti puhuvia. 

   Sel­vää on, että aikaa kes­tä­vä tie tasa­pai­noon koro­nan kans­sa käy luon­nol­li­sen altis­tu­mi­sen ja sai­ras­ta­mi­sen kaut­ta.Tämä on huo­mioi­ta­va osa­na tule­vaa strategiaa.

   Kym­me­nil­lä tuhan­sil­la suo­ma­lai­sil­la on jo ollut covid-19, mut­ta näi­tä tapauk­sia ei löy­dy tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­ris­tä. Kale­va 29.04.2021 18:30:
   https://www.kaleva.fi/kymmenia-tuhansia-koronatapauksia-jaa-testaamatta/3562925

   THL on sel­vit­tä­nyt vii­me kevääs­tä läh­tien, miten pal­jon koro­na­ta­pauk­sia todel­li­suu­des­sa on ollut. Koro­na voi jää­dä tilas­toi­mat­ta, jos se sai­ras­te­taan oireet­to­mas­ti. Pii­lo­tar­tun­to­jen mää­rää on vähen­tä­nyt help­po pää­sy testeihin.”

   Koro­na­ta­pauk­sia voi todel­li­suu­des­sa olla jopa kak­sin­ker­tai­nen mää­rä ver­rat­tu­na tes­teil­lä todet­tui­hin rekis­te­röi­tyi­hin tapauksiin.

   Suo­mes­sa on tähän men­nes­sä toden­net­tu PCR-tes­tein yli 86 000 posi­tii­vis­ta koro­na­ta­paus­ta, joten tar­tun­to­jen todel­li­nen mää­rä oli­si lähem­pä­nä 200 000 tartuntaa.”

   Koro­na­pas­si oli­si todel­la epä­rei­lu nii­tä koh­taan, joil­la tar­tun­ta on jo ollut, mut­ta eivät ole saa­neet sii­tä todis­tus­ta. Muu­ten­kin monet niis­tä, jot­ka sai­ras­tui­vat ensim­mäi­ses­sä aal­los­sa, ovat nii­tä, joi­den ter­vey­den­ti­las­ta ei ole tie­toa. Osal­la oli aivan oirei­ne­kin tau­ti, jol­la nyky­ajan kri­tee­reil­lä pää­si­si vaik­ka päi­vys­tyk­seen, mut­ta sil­loin ei saa­nut edes kon­tak­tia perusterveydenhuoltoon.

   1. Koro­na­pas­si tur­ha:

    Koro­na­pas­si oli­si todel­la epä­rei­lu nii­tä koh­taan, joil­la tar­tun­ta on jo ollut, mut­ta eivät ole saa­neet sii­tä todis­tus­ta. Muu­ten­kin monet niis­tä, jot­ka sai­ras­tui­vat ensim­mäi­ses­sä aal­los­sa, ovat nii­tä, joi­den ter­vey­den­ti­las­ta ei ole tie­toa. Osal­la oli aivan oirei­ne­kin tau­ti, jol­la nyky­ajan kri­tee­reil­lä pää­si­si vaik­ka päi­vys­tyk­seen, mut­ta sil­loin ei saa­nut edes kon­tak­tia perusterveydenhuoltoon.

    Olet taval­laan oikeas­sa, mut­ta kuten blo­gis­ti on muu­ta­maan ottee­seen huo­maut­ta­nut, onko sekään sit­ten jär­ke­vää, että ollaan tasai­ses­ti yhtä epä­rei­lu­ja “kaik­kia” (oikeas­ti­han rajoi­tuk­set koh­dis­tu­vat muu­ten­kin epä­ta­sai­ses­ti) koh­taan, eli kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat kiel­le­tään kai­kil­ta? Tämä on tilan­ne, jos­sa ei ole tar­jol­la hyviä vaih­toeh­to­ja, pitäi­si yrit­tää vali­ta vähi­ten huo­no. On omi­tuis­ta, kuin­ka pal­jon aikaa ja ener­gi­aa ollaan val­mii­ta käyt­tä­mään sen poh­ti­mi­seen, miten kenen­kin oikeu­det toteu­tu­vat tai eivät, jos koro­na­pas­si otet­tai­siin käyt­töön. Var­si­nais­ten koro­na­ra­joi­tus­ten koh­dal­la samaa poh­din­taa ei näh­dä ollen­kaan niin tar­peel­li­se­na. Onhan se toi­saal­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan vah­vuus, että ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten hal­li­tuk­seen, luo­te­taan niin vah­vas­ti. Eli kun hal­li­tus on stra­te­gian laa­ti­nut, niin sen mukaan sit­ten men­nään eikä kysellä.

   2. Jaak­ko K: Olet taval­laan oikeas­sa, mut­ta kuten blo­gis­ti on muu­ta­maan ottee­seen huo­maut­ta­nut, onko sekään sit­ten jär­ke­vää, että ollaan tasai­ses­ti yhtä epä­rei­lu­ja “kaik­kia” (oikeas­ti­han rajoi­tuk­set koh­dis­tu­vat muu­ten­kin epä­ta­sai­ses­ti) koh­taan, eli kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat kiel­le­tään kai­kil­ta? Tämä on tilan­ne, jos­sa ei ole tar­jol­la hyviä vaih­toeh­to­ja, pitäi­si yrit­tää vali­ta vähi­ten huo­no. On omi­tuis­ta, kuin­ka pal­jon aikaa ja ener­gi­aa ollaan val­mii­ta käyt­tä­mään sen poh­ti­mi­seen, miten kenen­kin oikeu­det toteu­tu­vat tai eivät, jos koro­na­pas­si otet­tai­siin käyt­töön. Var­si­nais­ten koro­na­ra­joi­tus­ten koh­dal­la samaa poh­din­taa ei näh­dä ollen­kaan niin tar­peel­li­se­na. Onhan se toi­saal­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan vah­vuus, että ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten hal­li­tuk­seen, luo­te­taan niin vah­vas­ti. Eli kun hal­li­tus on stra­te­gian laa­ti­nut, niin sen mukaan sit­ten men­nään eikä kysellä.

    Nyt Lou­nais-Suo­mes­sa ja Pir­kan­maal­la luo­vut­tiin jo kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia vai­van­neis­ta tar­peet­to­mis­ta tur­va­vä­leis­tä ja rajoi­tuk­sis­ta. Molem­mis­sa maa­kun­nis­sa huo­mat­tiin, että tapah­tu­mia on pys­ty­nyt nyt jo jär­jes­tä­mään aivan koronaturvallisesti.
    Turus­sa fes­ti­vaa­leil­ta on tul­lut vain vähän tar­tun­to­ja, eikä Kesä­rau­has­ta tul­lut yhtään:
    https://www.ts.fi/kulttuuri/5404274/Turun+seudun+festivaaleilla+todettu+vain+vahan+koronatartuntojaKesarauhassa+niita+ei+ollut+lainkaan
    Näin sii­tä huo­li­mat­ta, että pai­kal­la on ollut nime­no­maan nii­tä nuo­ria rokot­ta­mat­to­mia ihmi­siä. Rajoi­tuk­set on alun perin­kin yli­mi­toi­tet­tu ajat­te­le­mat­ta tar­kem­min sitä, min­kä­tyyp­pi­sis­tä tilai­suuk­sis­ta on ollut kyse.
    Luu­len, että hal­li­tuk­sel­le on jää­nyt joku mie­li­ku­va kult­tuu­rie­si­tyk­sis­tä koro­na­ris­kei­nä sen kuu­lui­san 2020 nais­ten­päi­vän kon­ser­tin takia, vaik­ka siel­lä yhteis­lau­let­tiin. Ei se ollut mikään tyy­pil­li­nen kon­sert­ti, mis­sä vain seu­ra­taan esi­tys­tä. Muis­tan vie­lä luke­nee­ni eri­näi­sis­tä läh­teis­tä, että pai­kal­la oli­si ollut joku yski­jä ylei­sön jou­kos­sa. Tuo­hon aikaan koro­na oli jo levin­nyt laa­jal­le suu­rim­mis­sa kau­pun­geis­sa, ilman että asias­ta oltiin tie­toi­sia. Ei voi miten­kään ver­ra­ta nykytilanteeseen.

 30. Kes­kus­te­luis­sa näyt­tää ole­van jo vai­kea hah­mot­taa, mikä on itse viruk­sen ja mikä mei­dän ihmis­ten aiheut­ta­maa. Eivät koro­na­toi­met ole mikään pyhä oppi­ra­ken­nel­ma, johon ei toh­ti­si teh­dä muutoksia.

  Roko­tus­pas­sil­la vain pön­ki­tet­täi­siin huo­ju­via sei­niä, joi­den on aika­kin kaa­tua. Eipä siel­lä taka­na tai­da ihmis­kun­nan suku­puut­to hää­möt­tää, eikä edes sai­raa­loi­den yli­kuor­mi­tus. Ja var­sin kum­mal­li­sel­ta tun­tui­si roko­tus­pas­sin hei­lut­te­lu tilan­tees­sa, jos­sa perin­tei­set influens­sat aiheut­tai­si­vat jo isom­pia ongelmia. 

  Koro­na jää, mut­ta muut­tuu mie­lis­säm­me muis­tok­si. Ei nyt jäte­tä his­to­ri­aan häpeäpaaluja.

 31. Nyt he val­mis­te­le­vat sitä koro­na­pas­sia jo edus­kun­nas­sa. Hesa­rin pals­tal­la ihme­tel­tiin, miten rokot­ta­mat­to­mien* tes­taa­mi­nen jär­jes­te­tään parin vii­kon välein. Kum­pa he nyt oival­tai­si­vat, että tuon­tyyp­pi­seen koro­na­pas­siin, mitä he suun­nit­te­li­vat, sopi­si tosi hyvin ne Covid-pika­tes­tit. Nii­tä ei tar­vit­se teh­dä terveydenhuollossa.

  Covid-pika­tes­tit kel­pa­si­vat Tans­kas­sa­kin, ne mak­sa­vat vain muu­ta­man euron ja tes­ti on help­po teh­dä itse het­keä ennen läh­töä jon­ne­kin. Mik­sei voi­si myös tes­ta­ta vaik­ka aptee­kis­sa tai tapah­tu­man ovel­la teh­dä tes­tin. Sai­si tuo­reem­man tulok­sen kuin ter­vey­den­huol­los­sa. Tar­kis­tin nyt pak­kauk­ses­ta, että tes­ti tun­nis­taa kyl­lä virusvariantitkin.
  Tuo­ta­han saa­te­taan tar­vi­ta jat­kos­sa myös roko­te­tuil­le, jos meil­lä käy kuten Israe­lis­sa ja Islan­nis­sa, mis­sä tar­tun­to­ja saa­vien enem­mis­tö on jo rokotettuja.

  Toki minun mie­les­tän tätä parem­pi idea oli­si jät­tää koko koro­pas­si sik­seen ja hyväk­syä se vain tosi­asia­na, että koro­na­tar­tun­to­ja tulee sii­nä mis­sä influens­sa- ja fluns­sa­tar­tun­to­ja. Ellei ihmi­set enää sai­ras­tu suu­ris­sa mää­rin vaka­vas­ti, ei täl­le tou­hul­le ole enää perusteia.

  * muis­tu­tan, että on ihmi­siä jot­ka eivät todel­la voi ottaa rokot­tei­ta ter­vey­del­li­sis­tä syistä

  1. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Nyt he val­mis­te­le­vat sitä koro­na­pas­sia jo edus­kun­nas­sa. Hesa­rin pals­tal­la ihme­tel­tiin, miten rokot­ta­mat­to­mien* tes­taa­mi­nen jär­jes­te­tään parin vii­kon välein. Kum­pa he nyt oival­tai­si­vat, että tuon­tyyp­pi­seen koro­na­pas­siin, mitä he suun­nit­te­li­vat, sopi­si tosi hyvin ne Covid-pika­tes­tit.Nii­tä ei tar­vit­se teh­dä terveydenhuollossa.

   Covid-pika­­tes­­tit kel­pa­si­vat Tans­kas­sa­kin,ne mak­sa­vat vain muu­ta­man euron ja tes­ti on help­po teh­dä itse het­keä ennen läh­töä jon­ne­kin. Mik­sei voi­si myös tes­ta­ta vaik­ka aptee­kis­sa tai tapah­tu­man ovel­la teh­dä tes­tin. Sai­si tuo­reem­man tulok­sen kuin terveydenhuollossa. 

   Toki minun mie­les­tän tätä parem­pi idea oli­si jät­tää koko koro­pas­si sik­seen ja hyväk­syä se vain tosi­asia­na, että koro­na­tar­tun­to­ja tulee sii­nä mis­sä influens­­sa- ja fluns­sa­tar­tun­to­ja. Ellei ihmi­set enää sai­ras­tu suu­ris­sa mää­rin vaka­vas­ti, ei täl­le tou­hul­le ole enää perusteia.

   Jos kuun­te­lin Ykkö­saa­mus­sa Mika Sal­mi­sen haas­tat­te­lun niin hän tote­si että koro­na­pas­si on vapaa­eh­toi­nen ja vain tar­koi­tet­tu rokot­ta­mat­to­mil­le eikä rin­nak­kai­nen vaihtoehto.
   Jos ihmi­nen on saa­nut rokot­teen niin hän ei tar­vit­se Koro­na­pas­sia. Jos ihmi­nen ei ole saa­nut roko­tet­ta hän tar­vit­see Koro­na­pas­sin. Näin yksinkertaista! 

   Kun mai­nit­sit pika­tes­tit Tans­kan mal­lin mukai­ses­ti niin Tans­ka pur­kaa kaik­ki rajoi­tuk­set pois täs­sä kuus­sa ja luo­puu toden­nä­köi­ses­ti pika­tes­teis­tä maan sisäl­lä . Pait­si maa­han tul­les­sa rajoil­la (len­toa­se­mil­la) pika­tes­tit ovat käy­tös­sä. Tans­kas­sa roko­te­kat­ta­vuus on kor­keam­pi kuin Suo­mes­sa joten pika­tes­tit jää­vät siel­lä his­to­ri­aan kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan. Juu­ri tämän takia Tans­ka luo­puu myös koro­na­pas­sis­ta. Suo­mes­sa koro­na­pas­si oli­si vain siir­ty­mä­kau­den yli meno todistus.

  2. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Toki minun mie­les­tän tätä parem­pi idea oli­si jät­tää koko koro­pas­si sik­seen ja hyväk­syä se vain tosi­asia­na, että koro­na­tar­tun­to­ja tulee sii­nä mis­sä influens­­sa- ja fluns­sa­tar­tun­to­ja. Ellei ihmi­set enää sai­ras­tu suu­ris­sa mää­rin vaka­vas­ti, ei täl­le tou­hul­le ole enää perusteia.
   muis­tu­tan, että on ihmi­siä jot­ka eivät todel­la voi ottaa rokot­tei­ta ter­vey­del­li­sis­tä syistä 

   Tähän ehdot­ta­maa­si suun­taa pyri­tään koko ajan kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan. Covi­din kans­sa on vain elet­tä­vä ja sii­hen kyl­lä kehi­te­tään uusia teho­ro­kot­tei­ta kun tut­ki­mus tulos sen sal­lii. Ne ihmi­set jot­ka eivät voi ottaa rokot­tei­ta ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä on jo ajat sit­ten saa­neet toden­nä­köi­ses­ti todis­tuk­sen sii­tä että on vapau­tet­tu koko­naan rokotuksista.

  3. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Mik­sei voi­si myös tes­ta­ta vaik­ka aptee­kis­sa tai tapah­tu­man ovel­la teh­dä tes­tin. Sai­si tuo­reem­man tulok­sen kuin ter­vey­den­huol­los­sa. Tar­kis­tin nyt pak­kauk­ses­ta, että tes­ti tun­nis­taa kyl­lä virusvariantitkin.
   Tuo­ta­han saa­te­taan tar­vi­ta jat­kos­sa myös roko­te­tuil­le, jos meil­lä käy kuten Israe­lis­sa ja Islan­nis­sa, mis­sä tar­tun­to­ja saa­vien enem­mis­tö on jo rokotettuja.

   Islan­nis­sa ja myös Nor­jas­sa käy EU mai­den yhtei­nen roko­te­to­dis­tus kos­ka nämä kak­si maa­ta ovat myös ETA mai­ta. Myös Islan­ti ja Nor­ja ovat osa EU:n yhtei­siä roko­te han­kin­to­ja. Israel on sit­ten toi­nen tapaus joten sin­ne tar­vit­see kyl­lä mui­ta todis­tuk­sia joi­ta Israe­lin viran­omai­set mää­rää­vät. Sama kos­kee täl­lä het­kel­lä Yhdysvaltoja.

 32. Itse en pääs­syt Parii­sis­sa syö­mään, kun ei ollut todis­tus­ta. Rokot­teet on toki otet­tu, mut­ta ne on otet­tu Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saa­mi­sen. Täl­lä het­kel­lä se ei hait­taa, sil­lä olen maas­sa, jos­sa Covid ei kiin­nos­ta. Palaan kui­ten­kin Euroop­paan vie­lä tämän vuo­den puolella.

  1. ft maa­il­mal­ta:
   Itse en pääs­syt Parii­sis­sa syö­mään, kun ei ollut todis­tus­ta. Rokot­teet on toki otet­tu, mut­ta ne on otet­tu Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saa­mi­sen. Täl­lä het­kel­lä se ei hait­taa, sil­lä olen maas­sa, jos­sa Covid ei kiin­nos­ta. Palaan kui­ten­kin Euroop­paan vie­lä tämän vuo­den puolella. 

   Suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saan­nin? Menet Oma­kan­taan ja tal­len­nat todis­tuk­sen pdf-tie­dos­to­na. Voit näyt­tää qr-koo­din suo­raan kän­ny­käs­tä tai tulos­taa todis­tuk­sen pape­ril­le. Toi­mii kaik­kial­la EU:ssa.

   1. Jan­ne: Suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saan­nin? Menet Oma­kan­taan ja tal­len­nat todis­tuk­sen pdf-tie­­dos­­to­­na. Voit näyt­tää qr-koo­­din suo­raan kän­ny­käs­tä tai tulos­taa todis­tuk­sen pape­ril­le. Toi­mii kaik­kial­la :ssa.

    Alku­vuo­des­ta pis­te­tyt rokot­teet eivät siir­ty­neet auto­maat­ti­ses­ti kan­taan, jon­ka sys­tee­mi luo­tiin myö­hem­min. Täs­tä on lai­tet­tu vies­tiä puo­lel­le val­ta­kun­taa, mut­ta kenel­lä­kään ei ole ollut vie­lä roh­keut­ta kor­ja­ta ongelmaa.

  2. ft maa­il­mal­ta:
   Itse en pääs­syt Parii­sis­sa syö­mään, kun ei ollut todis­tus­ta. Rokot­teet on toki otet­tu, mut­ta ne on otet­tu Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saa­mi­sen. Täl­lä het­kel­lä se ei hait­taa, sil­lä olen maas­sa, jos­sa Covid ei kiin­nos­ta. Palaan kui­ten­kin Euroop­paan vie­lä tämän vuo­den puolella.

   Todis­tuk­set voi saa­da Oma­Kan­ta pal­ve­lus­ta. Nii­den pitäi­si tul­la sin­ne auto­maat­ti­ses­ti heti kun on saa­nut molem­mat rokot­teet. Joku tek­ni­nen vika esti nii­tä sin­ne var­maan päi­vit­tä­mi­sen. Suo­sit­te­len tie­dus­te­le­maan asi­aa oman kun­nan terveydenhuollosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.