Rokotuksista kieltäytyvät eivät voi ottaa muita panttivangeikseen

Perus­palve­lu­min­is­teri Krista Kiu­rul­la oli lauan­taina järisyt­tävä haas­tat­telu Helsin­gin Sanomis­sa, jos­sa hän uhkasi pitää koko maan sul­jet­tuna, kunnes roko­tuskat­tavu­us on vähin­tään 90 pros­ent­tia, kos­ka muuten ajaudumme hal­lit­se­mat­tomaan epi­demi­aan. Muun muas­sa THL:n ja HUS:in asiantun­ti­jat ovat sanoutuneet irti min­is­terin tilannekuvasta.

Vaikut­taa erit­täin toden­näköiseltä, että yli kymme­nen pros­ent­tia suo­ma­lai­sista tulee kieltäy­tymään rokot­teesta, joten min­is­terin kan­ta merk­it­sisi kir­jaimel­lis­es­ti otet­tuna sitä, että Suo­mi pysy­isi sul­jet­tuna ikuis­es­ti.  Minä nimit­täin olen siinä käsi­tyk­sessä, että virus jää kiertämään pysyvänä vier­aanamme, vaik­ka kaik­ki rokotet­taisi­in. Tästä en voi olla var­ma, mut­ta en ole tämän käsi­tyk­sen kanssa yksin.

Kat­sokaamme, mitä tapah­tui Israelis­sa, joka rokot­ti kaik­ki halukkaat hyvin nopeasti. Halukkai­ta oli noin kak­si kolmannesta.

Ensin rokot­teen anta­ma suo­ja ajoi tar­tun­nan käytän­nössä nol­laan. Roko­tus muo­dosti lau­ma­suo­jan niin, että myöskään rokot­ta­mat­tomat eivät saa­neet tar­tun­to­ja. Sit­ten tuli deltavari­ant­ti ja tar­tun­nat ryöpsähtivät.

Pienel­lä viiveel­lä myös kuolemien määrä alkoi nous­ta. Se on nyt kol­mannes siitä, mitä se olisi sil­loin, kun vuo­den­vai­h­teessa tar­tun­to­jen määrä oli samal­la tasol­la kuin nyt. Sat­tumal­ta rokot­ta­mat­to­mia on noin kol­mannes. mut­ta näin yksinker­taista se ei ole.

Huo­mat­takoon, että roko­tusten teho on Israelis­sa selvästi heikom­pi kun Suomes­sa, kos­ka he kiire­htivät anta­maan toisen roko­tuk­sen jo kol­men viikon kulut­tua ensim­mäis­es­tä eli aivan liian nopeasti. Suomes­sa nou­datet­tu 8 tai 12 viikkoa antaa paljon parem­man suojan.

Mitä ilmeisim­min rokote­tut levit­tivät delta-vari­ant­tia vaik­ka eivät ole saa­neet itse taud­ista oire­i­ta. Olen ymmärtänyt asian niin, että delta-vari­ant­ti pysyy pesiy­tymään roko­tuk­ses­ta huoli­mat­ta suun ja nenän limakalvoille, monista­maan siel­lä itseään ja siis myös levit­tämään sitä mui­hin, mut­ta tunkeutues­saan syvem­mälle kehoon rokot­teen syn­nyt­tämät vas­ta-aineet ja T‑solut aktivoitu­vat. Tämä on oma tulk­in­tani asiantun­ti­jalausun­noista. Olen yrit­tänyt tark­istaa sitä itseäni viisaam­mil­ta, mut­ta en ole saanut vielä vas­taus­ta.  Jos aihet­ta ilme­nee, tulen kor­jaa­maan tämän kohdan.

Rokotet­tu itse ei koko ”sairas­tu­mis­taan” huo­maa tai luulee saa­neen­sa har­mit­toman nuhan, mut­ta rokot­ta­mat­tomille hän on vaar­alli­nen. Vaik­ka rokotet­tu pystyy levit­tämään virus­ta, hän levit­tää sitä selvästi heikom­min kuin rokot­tam­a­ton – siis jos molem­mat käyt­täy­tyvät samal­la tavalla.

Tähän liit­tyy kuitenkin toinenkin näköko­h­ta. Oiree­ton taudin kan­ta­ja on luon­nol­li­sista syistä vaar­al­lisem­pi kuin se, jon­ka tau­ti kaataa välit­tömästi sänkyyn 40 asteen kuumeessa. Sik­si veikkaan, että tau­ti jää kiertämään pysyvästi.

Kaikki saavat tartunnan

Kaik­ki sairas­tu­vat siihen. Rokotet­tu­jen osalta val­taosa tar­tun­noista johtaa vähäoireiseen tai oireet­tomaan tau­ti­in, vaik­ka kyl­lä hyvin pieni osa heistäkin saa vaka­van taudin. Itse asi­as­sa har­mi­ton tar­tun­ta vaikut­taa rokote­tun immu­ni­teet­ti­in vähän samal­la taval­la kuin tehos­teroko­tus. Se ei siis ole vain har­mi­ton. Se voi olla jopa hyödylli­nen, kos­ka vaar­al­lisen taudin toden­näköisyys laskee.

Muis­te­taan nyt kuitenkin, että ei ole mah­do­ton­ta rokote­tun sairas­tua vakavasti. Mikään rokote ei anna sadan pros­entin tuojaa.

Rokot­ta­mat­to­mia sen sijaan odot­taa ”aito koke­mus” ja keskimäärin yhden promillen suu­ru­us­lu­okkaa ole­va kuolleisu­us. Kaik­ki heistä tulee saa­maan tar­tun­nan. Jos miljoona ihmistä kieltäy­tyy rokot­teesta, näitä aito­ja koke­muk­sia tulee ole­maan miljoona ja kuolemia suu­ru­us­lu­okaltaan tuhat. Tähän asti niitä tar­tun­to­ja on ollut viral­lis­es­ti noin 120 000, tosi­asi­as­sa var­maankin selvästi enem­män. Kuolemia on ollut vähän yli tuhat.

Tar­tun­noil­la mitat­tuna pan­demia tulee siis räjähtämään käsi­in. Tästä min­is­teri Kiu­ru ilmeis­es­ti on huolis­saan, eikä aivan aiheet­ta. Silti hänen johtopäätök­sen­sä on väärä. Ellei hän ryhdy pakko­roko­tuk­si­in, hän joutuu pitämään Suomen sul­jet­tuna ikuisesti.

Miljoon­alle tar­tun­nalle ei ole muu­ta vai­h­toe­htoa. Ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteetin suo­jelemisek­si ilmaan­tu­vu­ut­ta kan­nat­taa toki rajoit­taa, mut­ta sil­lä oste­taan siis vain aikaa.

Minus­ta ei ole oikein, että kaikkia suo­ma­laisia ran­gais­taan siitä, että jotkut kieltäy­tyvät roko­tuk­sista. Minus­ta tun­tu­isi oikeu­den­mukaisem­mal­ta kohdis­taa rajoi­tus­toimet vain roko­tuk­sista kieltäy­tyneisi­in, ei kaikkiin.

Puhumme nyt ajas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki halukkaat ovat saa­neet rokot­teen ja vain roko­tuk­sista kieltäy­tyneet ovat rokot­ta­mat­ta. Tähän on aikaa alle kak­si kuukautta.

Rokotuspassi, ei koronapassi

Siis­pä rokotuspassi?

Kir­joitin tahal­lani roko­tus­pas­si enkä koron­a­pas­si, sil­lä siinä todel­lisu­udessa, jota yllä luon­nehdin, ongel­mana ei enää olekaan se, että rokot­ta­mat­tomat tar­tut­ta­vat mui­ta vaan muut tar­tut­ta­vat heitä. Siihen ei tuore negati­ivi­nen koronat­esti auta mitään.

Pitääkö  ihmistä suo­jel­la kiel­loil­la itseltään? Onhan meil­lä esimerkik­si huumei­den käyt­tö ran­gais­tavaa, kos­ka halu­taan suo­jel­la käyt­täjiä itseään huumei­den vaaroilta.

Tässä suo­jel­laan ennen kaikkea ter­vey­den­huolto­jär­jestelmää ylikuor­mit­tumiselta. Rokot­ta­mat­to­mia ei edes voi suo­jel­la tar­tunnal­ta, kos­ka sen he tule­vat saa­maan ennem­min tai myöhem­min joka tapak­ses­sa. Sitä voi kuitenkin hidastaa.

Siis­pä:

Kun kaikil­la on ollut mah­dol­lisu­us saa­da rokote, Suo­mi tulee ava­ta kokon­aan rokote­tu­ille. Jos sairaan­hoitoka­p­a­siteet­tia halu­taan suo­jel­la, otet­takoon käyt­töön rokotuspassi. 

99 vastausta artikkeliin “Rokotuksista kieltäytyvät eivät voi ottaa muita panttivangeikseen”

 1. Repinin näyt­te­ly. Ateneum. Yritin kat­soa taidet­ta mas­ki naa­mal­la. Ei tul­lut mitään: kaik­ki hen­gi­tys tulee maskin yläre­unas­ta rillei­hin, ril­lit huu­rus­sa, en näh­nyt mitään. Sen mitä näin, oli­vat ihan hienoja. 

  Tar­tun­taa mask­i­ni ei vähen­nä. Minkäs sinne voi, että on iso nenä ja mas­ki ei vaan toimi. 

  En vaan ymmär­rä tätä mask­iteat­te­ria. Onnek­si se ehkä ensi vuon­na loppuu.

  Ai niin: Hemingway’s baaris­sa en tartte mask­ia. Tau­ti­han ei baaris­sa tar­tu, museossa ja teat­teris­sa vain.

  Ja juurikin tästä syys­tä Soin­in­vaara on oikeassa.

  1. FFP2 mas­ki jos­sa met­al­limuo­toilu­osa nenän päälle eikä silti skulaa?

  2. Koi­ta ffp2-maske­ja — ainakin itsel­läni näin silmälase­ja käyt­tävänä se helpot­taa merkit­tävästi. Vähän noitakin saa asetel­la, mut­ta selkeä paran­nus mukavu­u­teen ainakin minulle.

   Ne suo­jaa­vat myös kan­ta­jaansa merkit­tävästi parem­min. Sisään hen­git­täessä tun­tee hyvin, kuin­ka mas­ki painau­tuu tiivi­isti kasvo­ja vas­ten ja kaik­ki sisään­hen­gitet­ty ilma kul­kee maskin läpi, eikä sen ympäriltä. Saman huo­maa myös ulos hen­git­täessä — ilma ei puske pelkästään maskin reuno­jen kaut­ta, vaan tulee tasaisem­min myös sen läpi ja se tun­tuu aut­ta­van silmälasien huur­tu­miseen. Ja var­masti filt­teröi myös uloshen­gi­tyk­ses­tä pieniä pis­aroi­ta paremmin.

  3. Mun mielestä maskin kans vois tehdä kom­pro­missin, eli nenä vois olla vapaana siit­tä, kos­ka kun rauhal­lis­es­ti hen­git­tää nor­maal­isti nenän kaut­ta, ilmavir­ta suun­tau­tuu alaspäin ja on muutenkin aika pieni.

   mut suun pääl­lä maskin merk­i­tys on paljon isom­pi, kun on näit selit­telijöitä ja huu­ta­jia ja laula­jia joka paikassa..niissähän se korona lev­iää eikä niinkään jos kaik­ki vain on rauhal­lis­es­ti hiljaa

   senkun vetää maskin pois nenän päältä, niin..siinä se

   1. Dic­kie:
    Mun mie­les­tä mas­kin kans vois teh­dä kom­pro­mis­sin, eli nenä vois olla vapaa­na siit­tä, kos­ka kun rau­hal­li­ses­ti hen­git­tää nor­maa­lis­ti nenän kaut­ta, ilma­vir­ta suun­tau­tuu alas­päin ja on muu­ten­kin aika pieni.

    mut suun pääl­lä mas­kin mer­ki­tys on pal­jon isom­pi, kun on näit selit­te­li­jöi­tä ja huu­ta­jia ja lau­la­jia joka paikassa..niissähän se koro­na levi­ää eikä niin­kään jos kaik­ki vain on rau­hal­li­ses­ti hiljaa

    sen­kun vetää mas­kin pois nenän pääl­tä, niin..siinä se

    Flilt­ter­i­maske­ja on myös myyn­nis­sä mut­ta niiden hin­ta on kalli­impi kuin koko kasvo­jen peit­tämät maskit.

 2. Sun ehdo­tus ei tule men­emään perus­tus­laki­valiokun­nan läpi. Mun mielestä on jotenkin vääri­in sanoa “roko­tuk­sista kieltäy­tyvät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­vangeik­seen”, kun kyse on kuitekin siitä porukas­ta jot­ka halu­aisi­vat pitää Suomen avat­tuna. Tosi­asial­lis­es­ti hybridis­trate­gis­tit ovat pitäneet mui­ta pant­ti­vankeinaan jo pitkään. Olisi voitu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen malli on jok­seenkin kaik­ista typerin.

  1. Jan­ne:
   Sun ehdo­tus ei tule mene­mään perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan läpi. Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

   Et tai­da lukea uutisia? Virus on levin­nyt myös Uuteen-Seelantiin.

  2. Mat­ti J Kin­nu­nen:
   Repi­nin näyt­te­ly. Ate­neum. Yri­tin kat­soa tai­det­ta mas­ki naa­mal­la. Ei tul­lut mitään: kaik­ki hen­gi­tys tulee mas­kin ylä­reu­nas­ta ril­lei­hin, ril­lit huu­rus­sa, en näh­nyt mitään. Sen mitä näin, oli­vat ihan hienoja. 

   Tar­tun­taa mas­ki­ni ei vähen­nä. Min­käs sin­ne voi, että on iso nenä ja mas­ki ei vaan toimi. 

   En vaan ymmär­rä tätä mas­ki­teat­te­ria. Onnek­si se ehkä ensi vuon­na loppuu.

   Olin it

   Jan­ne:
   Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin. 

   Vaik­ka roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät haluai­si­vat pitää omas­ta näkökul­mas­ta Suo­men avat­tu­na niin heiltä puut­tuu konkreet­ti­nen vai­h­toe­htoinen malli miten se tehdään. 

   Kun vas­tus­taa roko­tuk­sia ja maske­ja on hyvin vähän vai­h­toe­hto­ja ja vaa­timuk­set ovat ris­tiri­idas­sa val­lit­se­van tilanteen kanssa. 

   Osmo Soin­in­vaara tarkoit­taa ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumisen vält­tämistä ei niinkään hybri­di mallin jatku­vu­ut­ta kos­ka siitä voi luop­ua muu­ta­man kuukau­den päästä kun rokotekat­tavu­us nousee koko ajan.

   Hybri­di­stra­te­gia on itse asi­as­sa paljon toimi­vampi malli kuin Uuden-See­lan­nin tai Aus­tralian malli tähän asti kos­ka täl­lä het­kel­lä Uusi-See­lan­ti ja Aus­tralia ovat uudessa sulku­ti­las­sa. Näi­den kah­den maan malli perus­tui pitkälti maanti­eteel­liseen sijain­ti­in kuin hybridis­trate­giaan. Mut­ta ikävä kyl­lä jou­tu­i­v­at nyt uuteen sulku­ti­laan kos­ka luot­ta­mus maanti­eteel­liseen sijain­ti­in ei toi­mi enään. Myös rokotekat­tavu­us on Aus­tralias­sa ja Uudessa-See­lan­nis­sa vähäisem­pi kuin muis­sa länsimaissa

   Vain korkea rokotekat­tavu­us voi ava­ta yhteiskun­nan parem­paa suun­taan kuin hybridis­trate­gia tai totaa­li­nen sulku­ti­la. Mut­ta jos val­in­ta on joko hybridis­trate­gia tai totaa­li­nen sulku­ti­la niin kahdes­ta huonos­ta vai­h­toe­hdos­ta hybridis­trate­gia on vähem­män huonoimpi vaihtoehto

   Ain­oa vai­h­toe­hto on täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mi­nen jos halu­amme välit­tää molem­pia vaihtoehtoja.

  3. Jan­ne:
   Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

   Vaik­ka roko­tuk­sista kieltäy­tyvät halu­aisi­vat pitää omas­ta näkökul­mas­ta Suomen avat­tuna niin heiltä puut­tuu konkreet­ti­nen vai­h­toe­htoinen malli miten se tehdään. 

   Kun vas­tus­taa roko­tuk­sia ja maske­ja on hyvin vähän vai­h­toe­hto­ja ja vaa­timuk­set ovat ris­tiri­idas­sa val­lit­se­van tilanteen kanssa. 

   Osmo Soin­in­vaara tarkoit­taa ter­vey­den­huol­lon ylikuor­mit­tumisen vält­tämistä ei niinkään hybri­di mallin jatku­vu­ut­ta kos­ka siitä voi luop­ua muu­ta­man kuukau­den päästä kun rokotekat­tavu­us nousee koko ajan. 

   Hybridis­trate­gia on itse asi­as­sa paljon toimi­vampi malli kuin Uuden-See­lan­nin tai Aus­tralian malli tähän asti kos­ka täl­lä het­kel­lä Uusi-See­lan­ti ja Aus­tralia ovat uudessa sulku­ti­las­sa. Näi­den kah­den maan malli perus­tui pitkälti maanti­eteel­liseen sijain­ti­in kuin hybridis­trate­giaan. Mut­ta ikävä kyl­lä jou­tu­i­v­at nyt uuteen sulku­ti­laan kos­ka luot­ta­mus maanti­eteel­liseen sijain­ti­in ei toi­mi enään. Myös rokotekat­tavu­us on Aus­tralias­sa ja Uudessa-See­lan­nis­sa vähäisem­pi kuin muis­sa länsimaissa .

   Vain korkea rokotekat­tavu­us voi ava­ta yhteiskun­nan parem­paa suun­taan kuin hybridis­trate­gia tai totaa­li­nen sulku­ti­la. Mut­ta jos val­in­ta on joko hybridis­trate­gia tai totaa­li­nen sulku­ti­la niin kahdes­ta huonos­ta vai­h­toe­hdos­ta hybridis­trate­gia on vähem­män huonoimpi vai­h­toe­hto Ain­oa vai­h­toe­hto on täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mi­nen jos halu­amme välit­tää molem­pia vaihtoehtoja

   1. Rahul Soma­ni: Vaik­ka roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät haluai­si­vat pitää omas­ta näkö­kul­mas­ta Suo­men avat­tu­na niin heil­tä puut­tuu kon­kreet­ti­nen vaih­toeh­toi­nen mal­li miten se tehdään. 

    Kun vas­tus­taa roko­tuk­sia ja mas­ke­ja on hyvin vähän vaih­toeh­to­ja ja vaa­ti­muk­set ovat ris­ti­rii­das­sa val­lit­se­van tilan­teen kanssa. 

    Osmo Soi­nin­vaa­ra tar­koit­taa ter­vey­den­huol­lon yli­kuor­mit­tu­mi­sen vält­tä­mis­tä ei niin­kään hybri­di mal­lin jat­ku­vuut­ta kos­ka sii­tä voi luo­pua muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan. 

    Hybri­di­stra­te­gia on itse asias­sa pal­jon toi­mi­vam­pi mal­li kuin Uuden-See­lan­nin tai Austra­lian mal­li tähän asti kos­ka täl­lä het­kel­lä Uusi-See­lan­ti ja Austra­lia ovat uudes­sa sul­ku­ti­las­sa. Näi­den kah­den maan mal­li perus­tui pit­käl­ti maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin kuin hybri­di­stra­te­gi­aan. Mut­ta ikä­vä kyl­lä jou­tui­vat nyt uuteen sul­ku­ti­laan kos­ka luot­ta­mus maan­tie­teel­li­seen sijain­tiin ei toi­mi enään. Myös roko­te­kat­ta­vuus on Austra­lias­sa ja Uudes­sa-See­lan­nis­sa vähäi­sem­pi kuin muis­sa länsimaissa .

    Vain kor­kea roko­te­kat­ta­vuus voi ava­ta yhteis­kun­nan parem­paa suun­taan kuin hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la. Mut­ta jos valin­ta on joko hybri­di­stra­te­gia tai totaa­li­nen sul­ku­ti­la niin kah­des­ta huo­nos­ta vaih­toeh­dos­ta hybri­di­stra­te­gia on vähem­män huo­noim­pi vaih­toeh­to Ain­oa vaih­toeh­to on täl­lä het­kel­lä rokot­ta­mi­nen jos haluam­me välit­tää molem­pia vaihtoehtoja

    Vai­h­toe­htoinen malli:
    1) Rajoituk­set perus­tu­isi­vat sairaala­hoidon kuor­mit­tavu­u­teen, kuten Sak­sas­sa, eikä tar­tun­tamääri­in. Tar­tun­tamäärien perus­teel­la rajoit­tamises­sa ei koh­ta ole enää mitään järkeä, kos­ka tar­tun­to­ja on rokote­tu­il­lakin, sekä nuorem­mil­la ikäryh­mil­lä, joil­la useim­miten tapauk­set ovat lieviä tai oireet­to­mia. Useim­miten, toki vakavampiakin tapauk­sia mukaan mah­tuu, mut­ta kyl­lä päätök­set kan­nat­taisi perus­taa tilas­toi­hin. Tilas­to­jen val­os­sa koko puo­len­toista vuo­den ajal­ta enem­mistö on kuu­lunut niihin, joiden covid­tar­tun­ta oli luokiteltavis­sa lieväk­si tai jopa oireettomaksi.
    Kuin­ka moni tar­tun­nan saanut on viime aikoina itse asi­as­sa ollut rokotet­tu? Rokote­tuthan ovat jo väestön enem­mistö Suomes­sa, jos las­ke­taan mukaan ker­ran rokot­teen saaneet.

    2) Rajakon­trol­li kun­toon. Jälleen luin siitä, kuin­ka nyt tar­tun­to­ja on tul­lut etenkin ulko­maan­matkailus­ta, kun taas koti­maan lähteistä varsin vähän. Ulko­mail­ta tulleille kaikille vaa­timus covidtestistä, myös rokote­tu­ille. Korkean riskin maista tule­vien pitäisi olla karan­teenis­sa edes muu­ta­ma päivä, sekä suosi­tus vält­tää sosi­aal­isia tapah­tu­mia seu­raa­van viikon aikana. Näitä rajoituk­sia kannatan.

    3) Mask­it ovat minus­ta tosi jees, enkä ymmär­rä mik­si niiden käyt­tämi­nen on joillekin ongel­ma. Mas­ki on help­po tapa vähen­tää tois­t­en ihmis­ten tar­tut­tamis­riskiä. Jos maskin käyt­tö on vaikeaa, mukavampi vai­h­toe­hto voi olla myös plek­si. Plek­sistä näkee läpi, eikä se ole kasvo­ja vas­ten, mut­ta suo­jaa parem­min. Näitä olen näh­nyt asi­akas­palve­lu­työn­tek­i­jöil­lä. Plek­se­jä on sekä hat­tu­ja, että vain kasvoille laitet­tavia, mut­ta ne eivät ole niin tiukasti suu­ta vasten.

    4) Covid­pikat­estit käyt­töön. Nämä pikat­estit oli­si­vat juuri se helpo­tus, mitä tarvit­taisi­in, jot­ta tapah­tu­mia voitaisi­in jär­jestää enem­män. Nämä kel­paa­vat Kes­ki-Euroopas­sakin, joten mik­si eivät Suomes­sa? Olen tes­tannut tuol­laista testiä kotikäytössä. Se on erit­täin help­po tehdä, testin tekemiseen menee min­u­ut­ti. Tulok­sen saa paketin mukaan noin viiden­toista min­uutin sisäl­lä, mut­ta tulosvi­i­va ilmaan­tui kyl­lä nopeam­min. Testi on help­po tulki­ta, yksi vii­va on negati­ivi­nen, kak­si viivaa posi­ti­ivi­nen tulos. Sain vah­van negati­ivisen. Testi ker­too sen, onko virus­par­tikkeleista sil­lä het­kel­lä nenässä, eli juuri siitä, kuin­ka kykenevä ihmi­nen on tar­tut­ta­maan mui­ta. Testi mak­saa alle kymme­nen euroa kap­pale, joten moni voisi var­maan ihan hyvin mak­saa testin­sä itsekin. Nämä sopi­si­vat hyvin esimerkik­si pienem­pi­in julk­isi­in tilaisuuk­si­in, mut­ta mik­sei myös vaik­ka fes­ti­vaaleille. Sen kun tekee testin järkkärin nenän edessä, tarvi­taan vain pöytä. Sit­ten ojen­taa testin hänelle, niin tulok­sen näkee. Ei tähän tarvi­ta mon­imutkaista ter­vey­den­huol­lon systeemiä.

    5) Riskiarviois­sa pitäisi ottaa huomioon taudin jo sairas­tuneet, sekä tode­tut, että toden­näköiset diag­nosoimat­tomat tapauk­set matemaat­tises­sa arvios­sa. Meil­lähän jätet­ti­in läh­es koko kevät 2020 tes­taa­mat­ta, mut­ta koko puo­len­toista vuo­den ajal­ta on ihmisiä, jot­ka eivät ole testei­hin päässeet aiheel­li­sista syistä, kos­ka jonot ovat pitkät.

    6) Riskiarvios­sa pitäisi ottaa huomioon ihmis­ten käyt­täy­tymi­nen. Nuorista aikui­sista puhutaan, niin kuin he oli­si­vat joku yht­enäi­nen ryh­mä. Heistä vain pieni osa on niitä viruslinko­jen ydin­joukkoa, jot­ka käyvät baareis­sa, urheilukat­so­moissa ja ulkomailla.

   2. Ker­ro nimn­imerk­ki koron­a­pas­si turha, mik­si esimerkik­si ulko­maan­matkailua pitäisi rajoit­taa, kun rokote­tulle tau­ti on vaara­ton ja kaikil­la on ollut mah­dol­lisu­us saa­da rokotus?

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus? 

    Erit­täin hyvä huomio Osmolta.

    Mikä ihmeen “vai­hte­htoinen malli rajoituk­sille” tämä Koron­a­pas­si on turha-nim­imerkin vai­h­toe­htoinen lista on muka olev­inaan? Sehän on kuu­den kohdan lista rajoituk­sista ja koko vai­hte­hto rajoituk­sille lis­ta­han *alkaa* rajoituksilla:

    1) Rajoituk­set perus­tu­isi­vat sairaala­hoidon kuormittavuuteen

    eli vai­h­toe­hto rajoituk­sille alkaa sil­lä, että rajoite­taan sairaala­hoidon mukaan. Ei kuu­losta kyl­lä yhtään vai­h­toe­hdol­ta vaan ihan siltä mitä nytkin tehdään.

    Sen jäl­keen lista jatkuu nykyiseen näh­den *lisä*rajoituksilla:
    2) Rajakon­trol­li kuntoon. 

    Ja heti perään suo­ranaista fask­ismia (kos­ka miten tämä muka toimisi kuin pakolla?)
    3) Mask­it ovat minus­ta tosi jees

    Ja sit­ten pakol­liset testit, miten tämä on mil­lään tasol­la vapaut­tamista rokotepas­si­in nähden?

    4) Covid­pikat­estit käyt­töön. Nämä pikat­estit oli­si­vat juuri se helpo­tus, mitä tarvit­taisi­in, jot­ta tapah­tu­mia voitaisi­in jär­jestää enemmän.

    5) Riskiarviois­sa pitäisi ottaa huomioon taudin jo sairastuneet

    Ja mihin tarvi­taan riskiarvioi­ta, jos ei olla rajoit­ta­mas­sa mitään?

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus?

    En kir­joit­tanut, että ulko­maan­matkailua pitäisi rajoit­taa, vaan vaa­tia matkail­i­joil­ta ainakin Suomeen palates­sa koronat­estiä. Korkean riskin maista tuli­joiden tulisi pysyä karan­teenis­sa edes ne päivät, kun ihmi­nen on tar­tut­tavim­mil­laan. “Koronalin­goille” on ollut tyyp­il­listä, että he eivät ole nou­dat­ta­neet mitään, edes alkeel­lisimpia suosi­tuk­sia ja suo­jau­tu­miskeino­ja. Esim. matkus­ta­neet ulko­maille ja palat­tuaan Suomeen saman tien men­neeet useisi­in korkean riskin tapahtumiin. 

    Rokotet­tu voi jois­sain tapauk­sis­sa olla jopa tehokkaampi tar­tut­ta­ja, kos­ka hän ei itse sairas­tu. Siinä mis­sä rokot­tam­a­ton sairas­tu­isi, rokotet­tu voi jatkaa kauem­min levit­tämistä. Kum­mankaan ei pitäisi suh­tau­tua huo­let­tomasti ulko­maan­matkailu­un. Rokote­tut edelleen tar­tut­ta­vat ja voivat sairas­tua uusi­in virus­vari­ant­tei­hin ja tuo­da niitä Suomeen. Deltavari­antin toi Suomeen Pietarin kisavier­aat, joista monil­la oli rokot­teet, juuri ne rokote­tut jätet­ti­in testaamatta.
    Tämä oli virhe.

    Rokote­tut voivat tar­tut­taa myös niitä ihmisiä, jot­ka eivät immun­soidu rokot­teista. Valitet­tavasti covidi­in sairas­tunei­den joukos­sa on ollut kah­teen ker­taan rokotet­tu­ja. Suurem­mak­si ongel­mak­si näen kuitenkin uudet virusvariantit,jotka voivat väistää rokot­tei­ta. Näitä on jo ole­mas­sa ja vari­antit näyt­tävät tule­van Suomeen aina ulko­mail­ta. Tilanne pysy­isi parem­min hallinnas­sa, jos matkail­i­jat nou­dat­taisi­vat selkeitä sääntöjä. 

    Minus­ta noi­ta pikat­este­jä pitäisi myös ottaa laa­jem­min käyt­töön. Ne ovat ihan hyvä suun­taa anta­va menetelmä ja voisi­vat vähen­tää ter­vey­den­huol­lon kuormitusta.

   5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Ker­ro nim­ni­merk­ki koro­na­pas­si tur­ha, mik­si esi­mer­kik­si ulko­maan­mat­kai­lua pitäi­si rajoit­taa, kun roko­te­tul­le tau­ti on vaa­ra­ton ja kai­kil­la on ollut mah­dol­li­suus saa­da rokotus?

    Israelis­sa kuolee aika mon­ta kah­teen ker­taan rokotettuja*. 

    Kaksi­nais­moral­is­mia on silti ilmas­sa. Nyt yhtäkkiä on sal­lit­tua puhua ääneen siitä mitä pitkään oli kiel­let­ty eli että monel­la näistä oli muitakin taus­ta­sairauk­sia eikä muutenkaan olisi elänyt pitkään. 

    * https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/3ec621c8-7506–4e47-bbbd-57774de63300

   6. Koro­na­pas­si tur­ha:
    1)Rajoi­tuk­set perus­tui­si­vat sai­raa­la­hoi­don kuor­mit­ta­vuu­teen, kuten Sak­sas­sa, eikä tar­tun­ta­mää­riin. Tar­tun­ta­mää­rien perus­teel­la rajoit­ta­mi­ses­sa ei koh­ta ole enää mitään jär­keä, kos­ka tar­tun­to­ja on roko­te­tuil­la­kin, sekä nuo­rem­mil­la ikä­ryh­mil­lä, joil­la useim­mi­ten tapauk­set ovat lie­viä tai oireet­to­mia. Useim­mi­ten, toki vaka­vam­pia­kin tapauk­sia mukaan mah­tuu, mut­ta kyl­lä pää­tök­set kan­nat­tai­si perus­taa tilas­toi­hin. Tilas­to­jen valos­sa koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta enem­mis­tö on kuu­lu­nut nii­hin, joi­den covid­tar­tun­ta oli luo­ki­tel­ta­vis­sa lie­väk­si tai jopa oireettomaksi.
    Kuin­ka moni tar­tun­nan saa­nut on vii­me aikoi­na itse asias­sa ollut roko­tet­tu?Roko­te­tut­han ovat jo väes­tön enem­mis­tö Suo­mes­sa, jos las­ke­taan mukaan ker­ran rokot­teen saaneet.

    2) Raja­kont­rol­li kun­toon. Jäl­leen luin sii­tä, kuin­ka nyt tar­tun­to­ja on tul­lut eten­kin ulko­maan­mat­kai­lus­ta, kun taas koti­maan läh­teis­tä var­sin vähän. Ulko­mail­ta tul­leil­le kai­kil­le vaa­ti­mus covid­tes­tis­tä, myös roko­te­tuil­le. Kor­kean ris­kin mais­ta tule­vien pitäi­si olla karan­tee­nis­sa edes muu­ta­ma päi­vä, sekä suo­si­tus vält­tää sosi­aa­li­sia tapah­tu­mia seu­raa­van vii­kon aika­na. Näi­tä rajoi­tuk­sia kannatan.

    3) Mas­kit ovat minus­ta tosi jees, enkä ymmär­rä mik­si nii­den käyt­tä­mi­nen on joil­le­kin ongel­ma. Mas­ki on help­po tapa vähen­tää tois­ten ihmis­ten tar­tut­ta­mis­ris­kiä. Jos mas­kin käyt­tö on vai­ke­aa, muka­vam­pi vaih­toeh­to voi olla myös plek­si. Plek­sis­tä näkee läpi, eikä se ole kas­vo­ja vas­ten, mut­ta suo­jaa parem­min. Näi­tä olen näh­nyt asia­kas­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöil­lä. Plek­se­jä on sekä hat­tu­ja, että vain kas­voil­le lai­tet­ta­via, mut­ta ne eivät ole niin tiu­kas­ti suu­ta vasten.

    4) Covid­pi­ka­tes­tit käyt­töön. Nämä pika­tes­tit oli­si­vat juu­ri se hel­po­tus, mitä tar­vit­tai­siin, jot­ta tapah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää enem­män. Nämä kel­paa­vat Kes­­ki-Euroo­­pas­sa­kin, joten mik­si eivät Suo­mes­sa? Olen tes­tan­nut tuol­lais­ta tes­tiä koti­käy­tös­sä. Se on erit­täin help­po teh­dä, tes­tin teke­mi­seen menee minuut­ti. Tulok­sen saa pake­tin mukaan noin vii­den­tois­ta minuu­tin sisäl­lä, mut­ta tulos­vii­va ilmaan­tui kyl­lä nopeam­min. Tes­ti on help­po tul­ki­ta, yksi vii­va on nega­tii­vi­nen, kak­si vii­vaa posi­tii­vi­nen tulos. Sain vah­van nega­tii­vi­sen. Tes­ti ker­too sen, onko virus­par­tik­ke­leis­ta sil­lä het­kel­lä nenäs­sä, eli juu­ri sii­tä, kuin­ka kyke­ne­vä ihmi­nen ontar­tut­ta­maan mui­ta.Tes­ti mak­saa alle kym­me­nen euroa kap­pa­le, joten moni voi­si var­maan ihan hyvin mak­saa tes­tin­sä itse­kin. Nämä sopi­si­vat hyvin esi­mer­kik­si pie­nem­piin jul­ki­siin tilai­suuk­siin, mut­ta mik­sei myös vaik­ka fes­ti­vaa­leil­le. Sen kun tekee tes­tin järk­kä­rin nenän edes­sä, tar­vi­taan vain pöy­tä. Sit­ten ojen­taa tes­tin hänel­le, niin tulok­sen näkee. Ei tähän tar­vi­ta moni­mut­kais­ta ter­vey­den­huol­lon systeemiä.

    5) Ris­kiar­viois­sa pitäi­si ottaa huo­mioon tau­din jo sai­ras­tu­neet, sekä tode­tut, että toden­nä­köi­set diag­no­soi­mat­to­mat tapauk­set mate­maat­ti­ses­sa arvios­sa. Meil­lä­hän jätet­tiin läh­es koko kevät 2020 tes­taa­mat­ta, mut­ta koko puo­len­tois­ta vuo­den ajal­ta on ihmi­siä, jot­ka eivät ole tes­tei­hin pääs­seet aiheel­li­sis­ta syis­tä, kos­ka jonot ovat pitkät.

    6) Ris­kiar­vios­sa pitäi­si ottaa huo­mioon ihmis­ten käyt­täy­ty­mi­nen. Nuo­ris­ta aikui­sis­ta puhu­taan, niin kuin he oli­si­vat joku yhte­näi­nen ryh­mä. Heis­tä vain pie­ni osa on nii­tä virus­lin­ko­jen ydin­jouk­koa, jot­ka käy­vät baa­reis­sa, urhei­lu­kat­so­mois­sa ja ulkomailla.

    Nuo 6 vai­h­toe­htoista malle­ja on itse asi­as­sa on yksi hybri­di strate­gia muiden joukos­sa. Siinä on jo täl­läkin het­kel­lä toteu­tunei­ta toimen­piteitä sekä sel­l­aisia toimen­piteitä (muun muas­sa pikat­estit ja mask­it) mitä ei itse asi­as­sa tarvi­ta enää kun rokotekat­tavu­us nousee koko ajan etenkin nuorten kesku­udessa. Mik­si nim­imerk­ki Koron­a­pas­si turha ehdo­tat itse asi­as­sa vai­h­toe­htoista hybri­di strate­giaa kun pid­it sitä
    nyky­istä hybri­di strate­giaa edel­lisessä kom­men­tis­sa pant­ti­van­ki mallina?

   7. Rahul Soma­ni: Nuo 6 vaih­toeh­tois­ta mal­le­ja on itse asias­sa on yksi hybri­di stra­te­gia mui­den jou­kos­sa. Sii­nä on jo täl­lä­kin het­kel­lä toteu­tu­nei­ta toi­men­pi­tei­tä sekä sel­lai­sia toi­men­pi­tei­tä (muun muas­sa pika­tes­tit ja mas­kit) mitä ei itse asias­sa tar­vi­ta enää kun roko­te­kat­ta­vuus nousee koko ajan eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa. Mik­si nimi­merk­ki Koro­na­pas­si tur­ha ehdo­tat itse asias­sa vaih­toeh­tois­ta hybri­di stra­te­gi­aa kun pid­it sitä
    nykyis­tä hybri­di stra­te­gi­aa edel­li­ses­sä kom­men­tis­sapant­ti­van­ki mallina?

    Minä en ole kan­nat­tanut kaiken vapaut­tamista, vaan että rajakon­trol­lista huole­hdit­taisi­in edelleen ja parem­min. Me emme tiedä, mitä uusia virus­vari­ant­te­ja on syn­tymässä. Sen sijaan osas­ta oikeasti perus­teet­tomista rajoituk­sista voitaisi­in Suomen sisäl­lä luop­ua. Suomes­sa ei ole ajatel­tu kun­nol­la alun perin, mihin asioi­hin rajoituk­sia kohden­netaan. Ei ole ajatel­tu, kuin­ka eri­tyyp­pi­sistä tapah­tu­mista on ollut kyse. Varsinkin kun tiede­tään, että jo viime syksynä onnis­tut­ti­in jär­jestämään monia mm. kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ilman yhtäkään tar­tun­taa, vaik­ka ihmiset eivät olleet vielä rokotettuja. 

    Koronat­este­jä tarvi­taan jatkos­sakin. Suomes­sa ei ole hyväksyt­ty pikat­este­jä laa­jalti käyt­töön, vaan valite­taan aina ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta. Mik­sei teste­jä voisi tehdä kotona ja vaik­ka apteekeissa?

   8. Koro­na­pas­si tur­ha: Minä en ole kan­nat­ta­nut kai­ken vapaut­ta­mis­ta, vaan että raja­kont­rol­lis­ta huo­leh­dit­tai­siin edel­leen ja parem­min.Sen sijaan osas­ta oikeas­ti perus­teet­to­mis­ta rajoi­tuk­sis­ta voi­tai­siin Suo­men sisäl­lä luo­pua. Suo­mes­sa ei ole aja­tel­tu kun­nol­la alun perin, mihin asioi­hin rajoi­tuk­sia koh­den­ne­taan. Ei ole aja­tel­tu, kuin­ka eri­tyyp­pi­sis­tä tapah­tu­mis­ta on ollut kyse. Var­sin­kin kun tie­de­tään, että jo vii­me syk­sy­nä onnis­tut­tiin jär­jes­tä­mään monia mm. kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ilman yhtä­kään tar­tun­taa, vaik­ka ihmi­set eivät olleet vie­lä rokotettuja.
    Koro­na­tes­te­jä tar­vi­taan jat­kos­sa­kin. Suo­mes­sa ei ole hyväk­syt­ty pika­tes­te­jä laa­jal­ti käyt­töön, vaan vali­te­taan aina ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­ses­ta. Mik­sei tes­te­jä voi­si teh­dä koto­na ja vaik­ka apteekeissa? 

    Kuitenkin luet­telit kuu­den kohdan rajoi­tus toimen­piteitä joi­ta ehdotit otta­maan käyt­töön heti. Mik­si ehdotit uusia rajoituk­sia kun osa niistä on jo van­hen­tunei­ta? Viime syksyl­lä onnis­tut­ti­in saa­maan Col­vidin tar­tun­to­ja alas senkin syys­tä että tau­ti tilanne oli keskit­tynyt pääasi­as­sa Uudelle­maalle jon­ka eristymi­nen onnis­tui paina­maan tar­tun­ta luvut hyvin alas. Kuitenkin moni kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma oli viime vuon­na kiinni. 

    Riit­tävän rokotekat­tavu­us sal­lii paljon suurem­man liikku­mati­lan muu­ta­man kuukau­den päästä. Näin ollen pikat­estit eivät ole vält­tämät­tömiä kos­ka rokotekat­tavu­us nousee koko ajan. Niiden luotet­tavu­us suh­teessa nyky­isi­in testei­hin on myös heikompi.

    Ain­oa hait­ta tek­i­jä on täl­lä het­kel­lä on jälji­tys kap­a­siteetin ylikuor­mi­tus joka voidaan ajaa alas vai­heit­tain kun rokotekat­tavu­us nousee. Näin tehdään Tan­skas­sa täl­lä hetkellä.

  4. Olen samaa mieltä. Itse en kat­so tarpeel­lisek­si ottaa nk. koronarokotet­ta, joka ei estä tar­tun­nan saamista tai sen levit­tämistä tai edes sairaala­hoitoa vaa­ti­vaa sairas­tu­mista tau­ti­in. Rokotet­tu voi myös edelleen kuol­la tau­ti­in. Tästä löy­tyy kan­sain­välisiä tilas­to­ja, vaikka­pa tuol­ta Israelista. Meil­lä Suomes­sakin tästä on jo koke­mus­ta. Sen sijaan rokote­hait­to­ja näil­lä injek­tioil­la näyt­tää ole­van ennä­tys­määrä ver­rat­tuna vaikka­pa influ­enssarokot­teisi­in ottaen tässä ver­tailus­sa rokotet­tu­jen määrät huomioon. Itsel­läni lähipi­iris­sä rokote­hait­ta kun taas ei yhtäkään posi­ti­ivisen PCR testin tulok­sen saanutta.

   Uskon, että muutkin nämä koron­api­ik­it väli­in jät­tävät eivät ole mis­sään vai­heessa vaa­ti­mas­sa rajoituk­sia. Päin­vas­toin. Mielestäni kaik­ki pitäisi ava­ta ja yhteiskun­nan pyöriä nor­maal­isti. Tämän viruk­sen vaar­al­lisu­us ver­tau­tuu joidenkin arvostet­tu­jen tiedeih­mis­ten mukaan (kerät­ty data, mm. John Ioan­ni­dis) ärhäkkään influ­enssaan ja tor­jun­ta­toimet pitäisi mitoit­taa sen mukaan. Kohden­net­tu suo­jelu riskiryh­mille mah­dol­lisuuk­sien mukaan ja muuten yhteiskun­nan nor­maali pyörim­i­nen olisi hyväksyt­tävää. Näin olemme toiminet myös influ­enssan kanssa, vaik­ka myös influ­enssa virus­tauti­na aiheut­taa joillekin pitkäaikaisia oire­i­ta ja tap­paa Suomes­sa vira­nomais­ten arvion mukaan 500‑1500 ihmistä vuosit­tain, ja valitet­tavasti myös lap­sia ja nuo­ria. His­to­ri­ankin val­os­sa tämä on oikea tapa toimia. 

   Jos oireet­tomien tes­tauk­seen ja las­ten rokot­tamiseen sekä viruk­si­in tehoa­mat­tomi­in maskei­hin kuluneet eurot olisi laitet­tu vaikka­pa sairaan­hoidon tason paran­tamiseen, olisimme saa­neet ehkä muu­ta­man lisäkä­den hoitoalan kroon­ista ahdinkoa helpottamaan. 

   Itsel­läni on usei­ta nk. per­in­teisiä rokot­tei­ta otettuna.

   1. Aivan samaa mieltä kanssasi! Rokot­ta­mat­tomat näkevät, että tau­ti ei tilas­to­jen val­os­sa ole niin pelot­ta­va, että sen vuok­si kan­nat­taisi ottaa koekäytössä ole­va piik­ki. Hei­dän mielestään Suomen saisi ava­ta ja voisimme kaik­ki elää nor­maalia elämää. Omas­ta ter­vey­destä ja vas­tus­tuskyvys­tä huole­htimi­nen sekä nor­maali käsi­hy­gien­ia ovat tärkeitä, ja niihin voisi ihmisiä kannustaa.

   2. Eli­sa:

    .Näin olem­me toi­mi­net myös influens­san kans­sa, vaik­ka myös influens­sa virus­tau­ti­na aiheut­taa joil­le­kin pit­kä­ai­kai­sia oirei­ta ja tap­paa Suo­mes­sa viran­omais­ten arvion mukaan 500‑1500 ihmis­tä vuo­sit­tain, ja vali­tet­ta­vas­ti myös lap­sia ja nuo­ria. His­to­rian­kin valos­sa tämä on oikea tapa toimia. 

    Jos toimisimme pelkästään his­to­rian valos­sa tehtyjä toimen­piteitä niin sil­loinen kansalli­nen roko­tu­so­hjel­ma pitäisi lakkaut­taa ja siir­tyä luon­nol­liseen menetelm­ni­in kaikkien viruk­sien kohdal­la .Kuolleisu­us ei olisi tuol­loin 500‑1500 ihmis­tä vuo­sit­tain vaan 20 000 ihmistä toden­näköis­es­ti vuosit­tain jos siirt­täisin siihen his­to­ri­as­sa tehd­ty­i­hin päätök­si­in nykytiedon tutkimuk­sen aikana.

   3. Eli­sa:
    Olen samaa miel­tä. Itse en kat­so tar­peel­li­sek­si ottaa nk. koro­na­ro­ko­tet­ta, joka ei estä tar­tun­nan saa­mis­ta tai sen levit­tä­mis­tä tai edes sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa sai­ras­tu­mis­ta tau­tiin. Roko­tet­tu voi myös edel­leen kuol­la tau­tiin. Täs­tä löy­tyy kan­sain­vä­li­siä tilas­to­ja, vaik­ka­pa tuol­ta Israe­lis­ta. Meil­lä Suo­mes­sa­kin täs­tä on jo koke­mus­ta. Sen sijaan roko­te­hait­to­ja näil­lä injek­tioil­la näyt­tää ole­van ennä­tys­mää­rä ver­rat­tu­na vaik­ka­pa influens­sa­ro­kot­tei­siin ottaen täs­sä ver­tai­lus­sa roko­tet­tu­jen mää­rät huo­mioon. Itsel­lä­ni lähi­pii­ris­sä roko­te­hait­ta kun taas ei yhtä­kään posi­tii­vi­sen tes­tin tulok­sen saanutta.

    Uskon, että muut­kin nämä koro­na­pii­kit väli­in jät­tä­vät eivät ole mis­sään vai­hees­sa vaa­ti­mas­sa rajoi­tuk­sia. Itsel­lä­ni on usei­ta nk. perin­tei­siä rokot­tei­ta otettuna.

    Kaikissa rokot­teis­sa ja lääkkeis­sä on hait­to­ja .Sivu­vaiku­tuk­sia tulee myös sel­l­ai­sis­sa hoidois­sa kuten syöpähoito ja niitäkin hoito­ja jot­ka ovat kali­ita tehdään päivit­täin eri­ty­i­sairaan­hoi­dos­sa vaikkei kaik­ista syövistä selviy­dy hengis­sä kos­ka syövän luonne on vain sel­l­ainen. Esim Haimasyöpä jos­ta kukaan ei ole selvin­nyt hengis­sä. Haimasyöpä hoito­ja tehdään kuitenkin kalli­il­la hoidoil­la ja vahvoil­la lääk­i­tyk­sil­lä joista tulee sivu­vaiku­tuk­sia lääkkei­den kaut­ta .Mut­ta niitäkin vain annetaan ja niitä tehdään eikä niitä ole lopetet­tu kos­ka sivu­vaitukuk­sia ilmenee. 

    Sivu­vaiku­tuk­sista ei ole päästy pois ja sel­l­aista rokotet­ta ja lääkkei­ta ei ole mis­sään vai­heessa kehitet­ty joka olisi 100% hai­ta­ton­ta ilman sivuvaikutuksia.

    Myös mainit­se­masi perin­tei­sten rokot­tei­den kohdal­la näin on ollut kos­ka niidenkin hait­tavaiku­tuk­set ovat myös tiedos­sa. Kuitenkin olet ottanut niitä. Nekin eivät ole 100% hai­tatat­to­mia tai tehokkai­ta Mik­si ottaisi kun hai­tat on kaikissa rokot­teis­sa tiedos­sa oli rokote mikä tahansa? Min­ua jäi hiukan askar­rut­ta­maan mitä tarkoi­tat perin­tei­sillä rokot­tei­lla? Nekin ovat olleet kehi­tys­vai­heessa uusia rokot­tei­ta joiden hait­tavaiku­tuk­sia ei sil­loin tun­net­tu kun ne kehitet­ti­in . Uusi tutkimus luon­nol­lis­es­ti anta liikku­mati­laa aina kun niitä havaitaan.

  5. Jan­ne:
   Sun ehdo­tus ei tule mene­mään perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan läpi. Mun mie­les­tä on joten­kin vää­riin sanoa “roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­vät eivät voi ottaa mui­ta pant­ti­van­geik­seen”, kun kyse on kui­te­kin sii­tä poru­kas­ta jot­ka haluai­si­vat pitää Suo­men avat­tu­na. Tosia­sial­li­ses­ti hybri­di­stra­te­gis­tit ovat pitä­neet mui­ta pant­ti­van­kei­naan jo pit­kään. Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoin­na. Tämä nykyi­nen mal­li on jok­seen­kin kai­kis­ta typerin.

   Mikö ihmee Uuden-See­lan­nin kaik­ki avoime­na lin­ja? Siel­lähän on täysi lock­down pääl­lä kun tar­tun­talu­vut jatka­vat vain nousuaan.

  6. Jan­ne: Oli­si voi­tu vali­ta myös Uuden-See­lan­nin lin­ja ja pitää kaik­ki avoinna. 

   Uusi-See­lan­ti vaan on paraikaa sulku­ti­las­sa, jota jatket­ti­in eilen. Delta-vari­ant­ti on lait­tanut myös Uuden-See­lan­nin uuteen tilanteeseen. Virus lev­iää nyt sen ver­ran hel­posti, että aiem­mat muu­ta­man päivän tai viikon sulku­ti­lat ovat venähtämässä selvästi pidem­mik­si. Roko­tuk­set ovat siel­lä sen ver­ran vai­heessa, että tilanne jatkunee näin vielä pitkään.

   Sik­si toisek­seen Uusi-See­lan­ti on perin syr­jäi­nen saari. Sil­lä ei ole sel­l­aisia päivit­täisiä yhteyk­siä naa­puri­mai­hin kuin man­ner-Euroopan mail­la, Suomel­lakin, vaik­ka tääl­lä hevonku­uses­sa ollaan. Suomel­la on esim. Län­si-Poh­jas­sa yhteinen työssäkäyn­tialue Ruotsin kanssa, ja pan­demi­an aikana mah­dol­lisu­us vaikut­taa Ruotsin korona­toimi­in on ollut vähäinen.

 3. Olen täysin samaa mieltä! Englan­nin avaami­nen näyt­tää toim­i­neen hyvin, kun roko­tuskat­tavu­us oli tarpeek­si korkea. Rokotekat­tavu­u­den pitää olla niin korkea, että sairas­tu­vat eivät täytä sairaaloi­ta sit­ten kun maa avataan. Long covidia voi tul­la myös läpi­lyön­ti­tar­tun­nan saav­ille rokote­tu­ille, joka voisi peri­aat­teessa olla uhka, mut­ta dataa asi­as­ta on vielä niin vähän ettei voi­da sanoa puhutaanko sen suh­teen merkit­tävistä tapaus­määristä. Sinän­sä hyvä ennus­merk­ki, että dataa on vähän.

  Toises­sa roko­tuskat­tavu­u­den kärki­maas­sa Israelis­sa tar­tun­to­jen kasvu on ollut kovaa deltan rantaudut­tua sinne, mut­ta ei ole tiedos­sa, mik­si kehi­tys on niin eri­laista kuin Englan­nis­sa. Speku­laa­tioi­ta on ollut mm. Englan­nis­sa käyte­tys­tä 8 — 12 viikon annosvälistä (mikä on sama kun Suomes­sa) ja Israelin aikaisem­min toteutetus­ta roko­tu­so­hjel­mas­ta, jol­loin rokot­tei­den tehon lasku vaikut­taisi enem­män. Myös näi­den kom­bi­naa­tio on mah­dolli­nen: rokot­teen teho toden­näköis­es­ti las­kee nopeam­min, jos annos­ten väli on lyhyem­pi. Israel kor­jaa sitä nyt kolmosannoksilla.

  Wall Street Jour­nalin jutus­sa https://www.wsj.com/articles/covid-19-herd-provincetown-mayo-delta-mask-mandate-vaccine-passport-cdc-mucosal-immunity-11629128219 on avat­tu vähän tuo­ta mik­si rokote­tutkin levit­tävät virus­ta. Jut­tu on mak­sumuurin takana, mut­ta mak­samat­ta näkyvässä osios­sa on muu­ta­ma kap­pale tuos­ta asi­as­ta. Mak­samal­la jutus­ta selviää, että siinä mm. ker­ro­taan nenä­sumuterokot­tei­den oletet­tavasti toimi­van parem­min tar­tut­tavu­u­den estämiseen. Ei sil­läkään koron­aa saataisi kuitenkaan kitket­tyä kokon­aan pois, kos­ka korona on levin­nyt myös eläinkun­taan (niin vil­lieläimi­in kuin lem­mikei­hin) ja pystyy lev­iämään sieltä takaisin ihmisi­in, joten ei auta vaik­ka koko ihmiskun­ta rokotettaisiin.

 4. Hei Osmo, sin­ul­la on terävää jut­tua tääl­lä, mut­ta hie­man alavir­taus­ta kansalais­ten kon­trol­loin­ti­in tässä olisi, periaatteessa 

  1) Uno­hdit tietois­es­ti tai vahin­gos­sa kaik­ki koro­nan sairas­ta­neet kansalaiset. Heil­lä on muis­ti­jäl­ki koronas­ta ja keho on täten immuu­ni vakavalle tau­timuodolle, ainakin tavanomaiselle viruskuor­malle ja olet­taen että keho on lev­än­nyt ja elää ter­veel­lis­es­ti. Mik­si heitä pitäisi ran­gaista, vai pitäisikö?

  2) Entä lapset, joille esimerkik­si Anders Teg­nell ei suosit­tele roko­tuk­sia, vaan visiois­sa on, että lapset saa­vat usei­ta tar­tun­to­ja eli­naikanaan ja täten korona ei koskaan ole heille ongelma.

  Taus­tatek­stik­si

  Ter­veet, nor­maali­pain­oiset, nuoret, kohtu­ullista elämää elävät akti­iviset nuoret eivät ole vält­tämät­tä paljoa rajoituk­sista välit­täneet samal­la taval­la kuin riskiryh­mäläiset ja van­hempi väki, mikä on sekä vas­tu­u­ton­ta mut­ta toisaal­ta myös ymmär­ret­tävää. He eivät silti ole tukki­neet ter­vey­den­huolto­jär­jestelmää, ja osa heistä ei koro­nan jäl­keen aio ottaa rokotet­ta, kos­ka osa heistä osaa matem­ati­ikkaa ja tulk­it­see mie­lenki­in­nos­ta EudraVig­i­lan­cen julk­isia tilas­to­ja ilmoite­tu­ista rokote­haitoista. Näi­hin sisäl­tyy yli 20000 ilmoitet­tua kuole­maa neljälle eri koronarokot­teelle Euroopan talousalueel­la. Suomes­sa vas­taavasti on 100 ilmoitet­tua kuole­man­ta­paus­ta koronarokot­teille, mut­ta THL on ilmoit­tanut, että vain 1 tapaus on rokot­teen takia. Toisaal­ta, koron­akuolemat tilas­toidaan kan­sain­välisen ver­tailun takia niin, että ihmi­nen, jol­la on 30 päivän sisäl­lä kuole­mas­ta todet­tu koron­avirus­tar­tun­ta, on vas­taavasti löy­hä ja lonkalta voisi sanoa, että ilmoite­tut kuolemat koronarokot­teisi­in oli­si­vat jol­lain tapaa ver­tailukelpoisia tähän. Tem­po­raaliy­hteys. Koron­akuolemista on tietääk­seni pois­tet­tu kuitenkin esimerkik­si liiken­neon­net­to­muuk­si­in kuolleet, mut­ta tämä on tiet­tävästi tehty man­u­aalis­es­ti jälkikä­teen, rek­ister­it toimi­vat jotakuinkin automaa­ti­ol­la. Tilas­toista kiin­nos­tunut nuori rokot­tam­a­ton ihmi­nen, las­kee pienem­män rokotekuole­man riskin päälle vielä kohtu­ullisen yleisen riskin rokotekuole­maa lievem­mistä haitoista, joista mRNA rokot­tei­den kohdal­la pelot­tavin on tietysti sydän­li­has­tule­hdus, joka voi aiheut­taa arpeu­tu­man, joka kuu­lostaa tietenkin rokot­teen takia kär­sit­täväk­si haitak­si vielä nuoru­ut­taan elävälle ihmiselle kohtu­ut­toma­l­ta. THL on varoit­tanut nuo­ria miehiä vastikään raskaas­ta liikun­nas­ta roko­tuk­sen jäl­keen tämän takia. Maail­mal­la on myös korona-aikana ollut jonk­in­ver­ran sydänko­htauk­sia, julk­isu­u­den henkilöil­lä, urheil­i­joil­la, niin koti­maan otsikois­sa, kuin ulko­mail­la. Näil­lä ei ole vahvis­te­tusti yhteyt­tä koronarokot­teisi­in, mut­ta ne lisäävät nuorien hes­itenssiä. Tämä lisät­tynä tör­mäyk­seen joidenkin har­vo­jen korkean profi­ilin tiedemiesten vas­taran­nan kiiskey­teen, esimerkik­si Har­vardin pro­fes­sori Kull­dorff, niin kyseinen nuori henkilö alkaa betonoimaan rokotekan­taansa, mitä jos rokottes­ta nap­sah­taakin jotain ikävyyk­siä. Ehkäpä tämä henkilö jo sairastikin koro­nan. Kun­pa hal­li­tus ehdot­taisi vas­ta-ainetestiä pakko­roko­tuk­sen sijaan.

  Tätä pan­demi­aa on viety eteen­päin van­hat ihmiset etusi­jalle aset­taen alus­ta alka­en, ja mielestäni se oli ain­oa oikea eet­ti­nen ja moraa­li­nen ratkaisu. Ruotsin strate­gias­sa, kuin­ka lois­ta­va se tänäpäivänä tule­vaisu­ut­ta kat­soen onkaan, tämä aspek­ti möh­lit­ti­in todel­la karul­la taval­la jo kättelyssä.

  Suomes­sa näk­isin, että kansalaisoikeudet ovat kaven­tu­mas­sa, sanan­va­paus ja val­takun­nan­syyt­täjän rooli on hämär­tynyt. Nuo­ril­la on enenevis­sä määrin syitä kyseenalaista vira­nomaiset, esi­val­ta ja alis­teinen ase­ma. Jos nyt julis­te­taan kansaa­jaka­va koron­a­pas­si, niin seu­rauk­se­na on railo­ja, jot­ka alka­vat jakaa kaveri­porukoi­ta, suku­ja, leirei­hin, joi­ta oli jo ennen koron­aa, mut­ta tämän jäl­keen olisi vieläkin enem­män. Näen poli­it­tise­na virhe­li­ik­keenä kaiken sel­l­aisen poli­ti­ikan, joka johtaa ns. tilanteen kuumen­e­miseen. VKK ja Perus­suo­ma­laiset tule­vat kor­jaa­maan val­ta­van kan­natuk­sen tule­van sukupol­ven kap­inal­lis­es­ta puo­likkaas­ta, jos poli­ti­ikkaa ei tehdä keski­ti­etä kulkien vaan aje­taan vapaam­paa elämää kan­nat­tavaa kansanosaa mar­gin­aali­in rajoituksin, ran­gais­tuksin ja sanan­va­paut­ta rajoit­taen. Myös pan­demi­a­toimet, jot­ka pystytetään jälkikä­teen, kun suuri­nosa on jo rokotet­tu, murentaa ter­veyspoli­ti­ikan ja ylipäätään poli­itikko­jen, asiantun­ti­joiden uskot­tavu­ut­ta. Lop­pukiri ei voi jatkua loputtomiin.

 5. Minus­ta ei ole oikein, että kaikkia suo­ma­laisia ran­gais­taan siitä, että jotkut kieltäy­tyvät roko­tuk­sista. Minus­ta tun­tu­isi oikeu­den­mukaisem­mal­ta kohdis­taa rajoi­tus­toimet vain roko­tuk­sista kieltäy­tyneisi­in, ei kaikkiin. 

  Mitä mieltä olet siitä että roko­tuk­sista kieltäy­tyneet (muu kuin lääketi­eteel­lis­ten syi­den takia) pitäisi kus­tan­taa oma vas­tu­ul­la sairaala­hoito (mukaan lukien teho­hoito) mikäli joutu­vat sairaalaan sairas­tut­tuaan covidin? Sairaala­hoito , teho­hoito mukaan lukien mak­saa tuhan­sia euro­ja per henkilö kun taas rokote on 40€ per henkilö las­ket­tu hin­ta. Tämänkin kus­tan­taa val­tio. Tätä mallia ehdot­ti Sak­sas­sa Robert Koch ‑insti­tuutin eli Sak­san kansal­lisen tar­tun­tatau­tien asiantun­ti­jalaitok­sen pääjo­hta­ja jo tam­miku­us­sa. Syy oli ter­vey­den­huol­lon kap­a­siteetin tur­vaami­nen. Mitään järkevää perustelua kieltäytyä
  rokot­teesta ei pitäisi olla kenellekään. Rokotev­as­tais­ten kansalaisak­tivis­mi etenkin perusk­oului­hin kohdis­tet­tu toim­inta pitäisi kieltää lain­säädän­nön kautta.

  1. Rahul Soma­ni: Mitä miel­tä olet sii­tä että roko­tuk­sis­ta kiel­täy­ty­neet (muu kuin lää­ke­tie­teel­lis­ten syi­den takia) pitäi­si kus­tan­taa oma vas­tuul­la sai­raa­la­hoi­to (mukaan lukien teho­hoi­to) mikä­li jou­tu­vat sai­raa­laan sai­ras­tut­tu­aan covi­din? Sai­raa­la­hoi­to , teho­hoi­to mukaan lukien mak­saa tuhan­sia euro­ja per hen­ki­lö kun taas roko­te on 40€ per hen­ki­lö las­ket­tu hin­ta. Tämän­kin kus­tan­taa valtio. 

   Mikä tek­isi CoVID-19 niin erikoisen sairau­den, että pelkästään sen kohdal­la otet­taisi­in käyt­töön täl­lainen mak­sukäytän­tö? Muiden sairauk­sien tai onnet­to­muuk­sien kohdal­la ei käsit­tääk­seni henkilön riskikäyt­täy­tymi­nen (epäter­veel­liset elin­ta­vat, puut­teel­liset suo­javarus­teet, puut­tuvat rokot­teet jne.) vaiku­ta kor­vaus­ta­soon. Jos sys­teemiä ale­taan myl­lätä uusik­si niin, että ote­tulle riskille tulee myös ylimääräi­nen taloudelli­nen kus­tan­nus, niin se ei tapah­tune hetkessä.

   Nykyti­lanteessa CoVID-19 sairas­tuneet tulisi lähtöko­htais­es­ti hoitaa yhtäläis­es­ti, oli­vat otta­neet rokot­teen tai ei. Mah­dolli­nen moraa­li­nen dilem­ma voi tul­la sil­loin, jos vakavasti sairas­tunei­ta on enem­män kuin mihin hoitoka­p­a­siteet­ti riit­tää — ketä sil­loin priorisoidaan?

   1. Ris­to Koi­vu­nen: Mikä teki­si CoVID-19 niin eri­koi­sen sai­rau­den, että pel­käs­tään sen koh­dal­la otet­tai­siin käyt­töön täl­lai­nen mak­su­käy­tän­tö? Mui­den sai­rauk­sien tai onnet­to­muuk­sien koh­dal­la ei käsit­tääk­se­ni hen­ki­lön ris­ki­käyt­täy­ty­mi­nen (epä­ter­veel­li­set elin­ta­vat, puut­teel­li­set suo­ja­va­rus­teet, puut­tu­vat rokot­teet jne.) vai­ku­ta kor­vaus­ta­soon. Jos sys­tee­miä ale­taan myl­lä­tä uusik­si niin, että ote­tul­le ris­kil­le tulee myös yli­mää­räi­nen talou­del­li­nen kus­tan­nus, niin se ei tapah­tu­ne hetkessä.

    Nykyti­lanteessa CoVID-19 sairas­tuneet tulisi lähtöko­htais­es­ti hoitaa yhtäläis­es­ti, oli­vat otta­neet rokot­teen tai ei. Mah­dolli­nen moraa­li­nen dilem­ma voi tul­la sil­loin, jos vakavasti sairas­tunei­ta on enem­män kuin mihin hoitoka­p­a­siteet­ti riit­tää — ketä sil­loin priorisoidaan?

    Noiden muiden sairauk­sien hoi­dos­ta voi kuitenkin jo täl­lä nyt kieltäy­tyä eikä se kuor­mi­ta ter­vey­den­huoltoa kos­ka poti­las itse sitoutuu siihene ettei hän­tä hoide­ta kyseis­ten hoit­o­muo­to­jen kohdal­la eikä siinä ole moraal­ista dilem­maa kos­ka poti­las on tehny­ht jo omat valinnat. 

    CoVID on virus johon on kehitet­ty toimi­va rokote jon­ka voi ottaa ihan vapaae­htois­es­ti ja toimen­pide on lyhyt ja nopea hin­takin on paljon edullisem­pi jos otta rokot­teen kuin teho­hoito. Eikö juuri tämän takia veron­mak­sajien varo­ja kan­nt­taisi säästää ja otta rokot­teen joten myös kieltäy­tyjät ovat valin­neet kohtalon­sa joten eikö hei­hin voi soveltaa myös oma vas­tu­u­ta kuten tehdään muis­sa hoit­o­muodois­sa? Tämänkin voisi olla myös sito­vaa kos­ka se on jo sito­vaa muis­sa sairauk­sis­sa mikäli kieltäy­tyy esim hoidoista tai eri lääk­i­tyk­sistä joi­ta liit­tyy hoitoihin.

    Se olisi ainakin yhteiskun­nan resursse­jen säästämistä. Moni muu sairaus on pitkäaikaisen ja kalli­in hoito pros­essin kokon­aisu­us joka ei sinän­sä kuor­mi­ta ter­vey­den­huoltoa mut­ta on kuitenkin aku­ut­ti­nen hoito joka on vält­tämätön­mtä hoitaa kun hoito­jak­sot ovat pitk­iä ja kalli­ita jo sairau­den luon­teen takia ja tule­vat aina ole­maan niin. 

    Jopa täl­lä het­kel­lä om vas­tuu on myös korkeampi eri hoit­o­muo­to­jen kuten kiiret­tömien kohdal­la kuin kiireellisten. 

    Covidin teho­hoito on hyvin eri­lainen kos­ka se voi lev­itä nopeam­min kuin muut elin­ta­so sairaudet ja covidi­in on kehitet­tyu näin ollen edullisem­pi ratkaisu eli rokote . Covid rokotet­ta ei anneta sil­loin kun ihmi­nen on sairas­tanut taudin ja jou­tu­isikin teholle kos­ka rokot­teen teho on tuol­loin olema­ton mut­ta se tehoaa ennal­ta ehkäi­sevästi ennen kun on saanut taudin.

    Toki aina tapauk­set kat­so­taan erik­seen tapaus kohtais­es­ti eikä siinä ole nytkään moraal­ista dilem­maa kos­ka koko kaik­ki hoidot perus­tu­vat lop­pu­jenm lopuk­si vapaae­htoisu­u­teen. Se miten vapaae­htoisu­us käytän­nössä toteutetaan on juuri elin­ta­so sairauk­sien kohdal­la eri­lainen kuin covidin kaltaises­sa viruk­ses­sa joka lev­iää ihmi­sistä ihmisi­in mut­ta elin­ta­so sairauk­sien näin ei ole. Vain pakko­roko­t­a­mi­nen olisi mah­dolli­nen moraa­li­nen dilem­ma mut­ta ei oma vas­tu­un kasvattaminen.

  2. Kat­sokaamme, mitä tapah­tui Israelis­sa, joka rokot­ti kaik­ki halukkaat hyvin nopeasti. Halukkai­ta oli noin kak­si kolmannesta.

   Ter­min “halukkaat” käyt­tö on tässä hie­man harhaan­jo­htavaa, kun keskeinen syy mik­si Israelin roko­tusaste on ollut noinkin alhainen on se, että maan väestörakenne muis­tut­taa enem­män kehi­tys­maa­ta kuin esimerkik­si Suomea. Lap­sia ja nuo­ria on huo­mat­ta­van paljon.

   Puhumme nyt ajas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki halukkaat ovat saa­neet rokot­teen ja vain roko­tuk­sista kieltäy­tyneet ovat rokot­ta­mat­ta. Tähän on aikaa alle kak­si kuukautta. 

   Jos vielä yläk­ouluikäiset las­ke­taan mukaan niihin, joiden halukku­ud­es­ta ollaan kiin­nos­tunei­ta, niin mikäli roko­tusten välistä aikaa ei lak­se­ta alle kahdek­san viikon (ei joko halu­ta, tai rokot­tei­ta ei ole riit­tävästi), niin sit­ten se on ennem­min 7+2 viikkoa. Se viimeinen 2 viikkoa nähdäk­seni yleis­es­ti hyväksyt­ty aikamääre jon­ka kulut­tua roko­tus­suo­jan kat­so­taan oikeasti ole­van voimas­sa 2. rokkot­teen antamisen jälkeen.

 6. Kiu­ru ei tai­da jakaa näke­mys­tä siitä, että tämä virus ei ole katoa­mas­sa. Minus­ta tästä pais­taa läpi usko­mus, että riit­täväl­lä rokotekat­tavu­udel­la saadaan virus hävitet­tyä. Tämä on julk­i­lausuma­ton tavoite, jol­la ei lop­ul­ta ole yhteyt­tä ter­vey­den­huol­lon kuor­mi­tuk­seen tai riskiryh­mien suo­jelu­un. Kyse on ennen kaikkea menete­tys­tä tur­val­lisu­u­den­tun­teesta, jon­ka voi saa­da takaisin vas­ta kun Koron­avirus on kuk­istet­tu. Ikävä kyl­lä tämä tavoite ei mitä ilmeisim­min ole realistinen.

 7. Jon­ain päivänä koron­aepi­demia on vain kaukainen muis­to, mut­ta sen aikana syn­tyneet käytän­nöt ovat saat­ta­neet jäädä pysyviksi. Kuten kansalais­ten jaot­telu jonkin näen­näis­es­ti vapaae­htoisen valin­nan perus­teel­la. Tähä­nas­ti­nen influ­enssaepi­demi­an luokkaa ole­va kuolleisu­us (Suomes­sa) on syn­nyt­tänyt spek­taakke­lin, johon ei muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten olisi ajatel­tukaan ryhtyä. Yhden pohtimisen paik­ka olisi, mik­si näin on käynyt.

 8. Et sit­ten ottanut huomioon sitä että tämä nk rokote on vain hätäkäyt­tölu­val­la käytössä. Sitä ei ole hyväksyt­ty samal­la taval­la kuin mui­ta rokot­tei­ta. Kukaan, tois­tan, kukaan ei tiedä mitä pitkäaikas­vaiku­tuk­sia piik­ki tuo tul­lessaan, mut­ta jo nyt on nähtävis­sä ettei piik­it ole vaarattomia.
  Rokotein­toilus­sa on nähtävil­lä raa­ka val­lan­hi­mo eikä ter­vey­den edistäminen.

  1. Ari Kopo­nen:
   Et sit­ten otta­nut huo­mioon sitä että tämä nk roko­te on vain hätä­käyt­tö­lu­val­la käy­tös­sä. Sitä ei ole hyväk­syt­ty samal­la taval­la kuin mui­ta rokot­tei­ta. Kukaan, tois­tan, kukaan ei tie­dä mitä pit­kä­ai­kas­vai­ku­tuk­sia piik­ki tuo tul­les­saan, mut­ta jo nyt on näh­tä­vis­sä ettei pii­kit ole vaarattomia.
   Roko­tein­toi­lus­sa on näh­tä­vil­lä raa­ka val­lan­hi­mo eikä ter­vey­den edistäminen.

   Tämä kulku­tau­timyön­teis­ten argu­ment­ti on nyt sit­ten ihan hölmö: rokot­teel­la on täysi nor­maali hyväksyn­tä. Ks. Esim. NY Times.

  2. Ari Kopo­nen:
   Et sit­ten otta­nut huo­mioon sitä että tämä nk roko­te on vain hätä­käyt­tö­lu­val­la käytössä. 

   Pfiz­er-BioN­Techin rokote sai juuri eilen pysyvän käyt­tölu­van USAssa.

   1. Mik­ko Kivi­ran­ta: Pfiz­er-BioN­Tec­hin roko­te sai juu­ri eilen pysy­vän käyt­tö­lu­van USAssa. 

    Epäilemät­tä Kopo­nen muut­taa nyt kan­taansa, kun rokot­teel­la on täysin vas­taa­vat luvat kuin mil­lä tahansa muul­la rokotteella.

    :smoke:

   2. Sylt­ty: Epäi­le­mät­tä Kopo­nen muut­taa nyt kan­taan­sa, kun rokot­teel­la on täy­sin vas­taa­vat luvat kuin mil­lä tahan­sa muul­la rokotteella. 

    Jäl­jel­lä on toki vielä pipokri­it­tis­ten argu­men­tit jot­ka ovat sovellettavissa:

    - Pipo ei suo­jaa 100%:sti kylmältä.
    — Suuryri­tys­ten pipoi­hin ei ole luottamista.
    — Sil­loinkin kun pipos­ta on apua, tulee seu­raa­va talvi ja taas joutuu käyt­tämään pipoa. Pipot siis ovat tehottomia.
    — Kehol­la on oma luon­nolli­nen läm­mön­säätöjär­jestelmä jota ei pidä sotkea pipon käytöllä.
    — Aivokalvon­tule­hdus on pipo­te­ol­lisu­u­den keksin­töä, jol­la yritetään myy­dä enem­män pipoja.
    — Pipoon voi piilot­taa mikrosirun jol­la ohjataan ihmis­ten ajat­telua ja alis­te­taan heidät.

    Jos pipo­jen vuosikym­menten yli ulot­tuvia ter­veysvaiku­tuk­sia seu­rat­taisi­in ja pipot ser­ti­fioitaisi­in, nyt tämä seu­raus olisi pois­tunut tai lieven­tynyt. Mui­hin voi yhä vedota.

 9. Jälleen sekoite­taan yli 12‑v rokotekat­tavu­us ja koko väestön rokotekat­tavu­us. Nythän 1. rokot­tei­ta on saanut 70% koko väestöstä mut­ta jo yli 80% yli 12-vuo­ti­aista, eli se alara­ja hal­li­tuk­sen 80–90% rokotekat­tavu­us­tavoit­teesta on jo leiv­ot­tu sisään, ja eri­tyis­es­ti 12–15-vuotiaiden roko­tuk­set jatku­vat vielä vauhdil­la. Eli tähän viral­liseen tavoit­teeseen päästään reilusti.

  Kiu­ru häm­men­tää sop­paa puhu­mal­la epä­tarkasti pelkästä rokotekat­tavu­ud­es­ta, mut­ta jos ymmärsin uuti­soin­nista oikein, ilmeis­es­tikin mallinnuk­sis­sa näyt­tää siltä että jos esi­in­tyvyys on jonkin tason yläpuolel­la, “real­isti­nen” 85% rokotekat­tavu­us yli 12-vuo­ti­ail­la ei riitä vielä siihen, että virus hiipuisi. Turha syyt­tää viestin­tuo­jaa, siis Krista Kiu­rua, siitä että hän latoo pöytään parhaaseen tietoon perus­tu­via ennustei­ta jot­ka eivät olekaan toivea­jat­telun mukaisia.

  Se, mikä Kiu­run viestis­sä oli mie­lenki­in­toista, oli juuri se että esi­in­tyvyys vaikut­taa lau­ma­suo­jara­jaan. Tästä ei ole juuri keskustel­tu, ja vaik­ka se peri­aat­teessa käykin jär­keen — altistu­mis­ten määrä voi kas­vaa hyvinkin epä­lin­eaaris­es­ti, kun esi­in­tyvyys nousee jonkun rajan yli — en ole ihan var­ma, mihin tutkimusti­etoon tuo perustuu.

 10. Näin. 80%lla kak­si piikkiä, niin yhteiskun­ta avataan. Rokotev­as­taiset hörhöt kär­sikööt nahois­saan. Osas­ta päästäneen lop­ullis­es­ti eroon.

 11. Krista Kiu­ru tun­tuu tässä ole­van se kaap­pari, jol­la val­ta on men­nyt päähän ja loogi­nen ajat­telu hävin­nyt kokon­aan. Jos kaik­ki maa­han saata­vat rokot­teet yhä käytetään niin vielä ei ole aika ava­ta kaikkea, mut­ta heti kun rokot­tei­ta jää käyt­tämät­tä niin viestin pitäisi olla selvä. Pitää antaa joku raja jon­ka jäl­keen hom­ma palau­tuu nor­maa­lik­si jol­loin roko­tus­tahti vain kiihty­isi kohti tuo­ta rajaa. Ihan nau­ret­tavaa että nyt jär­jestetään jalka­pal­lo­mat­sei­hinkin jotain kym­meniä lohko­ja ja kusi­taukovuoro­ja, kun rokote­tul­la uhkana joku nuha. Maail­mal­la kat­so­mot jo mon­es­sa paikas­sa täysiä ja mitään kuole­man vyöryä ei ole tapah­tunut. Tässä on ollut tarpeek­si aikaa kullekin päät­tää mitä tekee ja hakeeko ilmaisen rokot­teen, joten min­is­ter­il­lä ei voi olla oikeut­ta rajoit­taa mitään sen takia. Val­ti­ol­la oikeus suo­jel­la tarpeet­tomil­ta kuolemil­ta, mut­ta ei nuhal­ta. Jos joku on saanut itsen­sä aivopestyä tääl­lä inter­netis­sä siihen tilaan, että mikään jär­ki ei mene enää läpi ja rokot­teet ovat YK:n vas­taus väestöräjähdyk­seen, niin ei sekään ole enää muu kuin yksilön ongel­ma tässä vai­heessa kun roko­tuk­sia on annet­tu koh­ta viisi mil­jar­dia ja yhä vaan väestö kas­vaa ja mitään merkit­tävän mitan hait­taa rokot­teil­la ole nähtävis­sä. Hal­li­tus pär­jäsi ver­rat­tain eri­no­mais­es­ti tähän vai­heeseen, mut­ta nyt irtau­tu­mi­nen näyt­tää menevän todel­la mönkään ja tule­van ihan turhaa tuhoa mil­jarde­ja. Yhtä lail­la tulee turhaa poli­it­tista tap­pi­o­ta muillekin Kiu­run takia, ja löysäli­haisen ja pahan­makuisen tum­man kutuko­ja­mon jostain syys­tä ottanut Orpo saa helpon tien. Ehkä ihmis­ten pitäisi äänestää loogiseen ajat­telu­un kykeneviä, eikä korkeak­oulutet­tu­ja päs­märe­itä. Seu­raavis­sa vaaleis­sa, jot­ka toiv­ot­tavasti heti kun hal­li­tus hajoaa seu­raavi­in neu­vot­telui­hin, moni heit­tää turhau­tuneena taas poli­it­tisen molo­tovin Arka­di­an­mäelle kun hal­li­tus on näin typerä.

 12. Rokotepas­si on total­i­taris­mia. Ei se muu­tu siitä mik­sikään. Kiu­run vaa­timus on ris­tiri­idas­sa esim. Rämetin ja Nohynekin lausun­to­jen kanssa. Uno­hdit muuten ne taudin sairas­ta­neet, jot­ka eivät ole kuolleet. Heitä on yli 100 000. Luulisi heil­lä ole­van luon­nol­lista immu­ni­teet­tia. Järkyt­tävä kirjoitus.

  1. Odes­sa:
   Roko­te­pas­si on tota­li­ta­ris­mia. Ei se muu­tu sii­tä mik­si­kään. Kiu­run vaa­ti­mus on ris­ti­rii­das­sa esim. Räme­tin ja Nohy­ne­kin lausun­to­jen kans­sa. Unoh­dit muu­ten ne tau­din sai­ras­ta­neet, jot­ka eivät ole kuol­leet. Hei­tä on yli 100 000. Luu­li­si heil­lä ole­van luon­nol­lis­ta immu­ni­teet­tia. Jär­kyt­tä­vä kirjoitus.

   Heitä on enem­män, jo yli 120 000. Tähän päälle toden­näköis­es­ti kymmene­tuhan­net (THL:n arvion mukaan) tes­taa­mat­tomat tapauk­set, joi­ta löy­tyy varsinkin akti­iviväestöstä isom­mista kaupungeista. Viruk­sel­la on huonom­pi lev­iämis­mah­dol­lisu­us sit­ten kun akti­iviväestö on joko sairas­tanut tai ottanut rokot­teet. Oleel­lista on siis se, ketkä saa­vat tar­tun­nat. Suomes­sa sosi­aalis­es­ti akti­iviset ihmiset, sel­l­aiset jot­ka käyvät sosi­aal­i­sis­sa tapah­tu­mis­sa keskieu­roop­palais­ten tapaan, saat­ta­vat olla jopa vähem­mistö. Koro­nan riskiä pitäisi suh­teut­taa myös väestön käyttäytymiseen.

   Koropas­si rikkoo perus­tus­lail­lista oikeut­ta kehol­liseen itsemääräämisoikeu­teen, liikku­mis­va­pau­teen oman maan sisäl­lä, sekä avaa portin sille mah­dol­lisu­udelle, että tule­vaisu­udessakin voidaan syr­jiä tai rajoit­taa ihmisiä ter­vey­del­lis­ten seikko­jen perus­teel­la. Uskot­teko oikeasti, että se tulee jäämään vain tähän koron­aan? Onhan monia muitakin taute­ja jot­ka voivat tart­tua, tai sairauk­sia jot­ka eivät edes tar­tu, mut­ta voisi­vat jos­sain tilanteessa olla jokin ris­ki. Lähtöko­htana riskitön yhteiskun­ta on aivan mah­do­ton ajatus.

   Miet­tikääpä jos jonkun muun syyn takia vaa­dit­taisi­in, ettei saisi nor­maal­isti liikkua omas­sa maas­saan, ilman että koko ajan pitäisi todis­tel­la ter­veyten­sä ja henkilöl­lisyyten­sä. Ja että yksi­tyiset yri­tyk­set velvoite­taan tarkas­ta­maan tois­t­en ter­veysti­eto­ja, joille ne ei lähtöko­htais­es­ti kuu­lu. Enim­mäk­seen kaupunkiko­rt­teleis­sa ja lähiöis­sä liikkuu ne samat ihmiset päivästä toiseen ja samat asi­akkaat baareis­sa ja kon­serteis­sa. Mitä järkeä on tarkas­taa heitä aina uudestaan?

   Mitä sit­ten kun noiden RNA ‑rokot­tei­den teho hiipuu, niil­lä kun on aika lyhytkestoinen suo­ja Islannin ja Israelin koke­musten perus­teel­la? Aloite­taanko taas kol­mas kier­ros ja sit­ten taas rajoituk­set päälle, kunnes jokainen on saanut kol­man­nen rokot­teen vuo­den sisäl­lä, sit­ten neljän­nen ja niin edelleen. Kuka tietää, onko jatku­va rokot­ta­mi­nen ter­veel­listä noin lyhyen ajan sisällä?

   1. Miet­tikääpä jos jonkun muun syyn takia vaa­dit­taisi­in, ettei saisi nor­maal­isti liikkua omas­sa maas­saan, ilman että koko ajan pitäisi todis­tel­la ter­veyten­sä ja henkilöllisyytensä. 

    Ajoko­rt­ti?

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ajo­kort­ti?

    Mut­ta emme puhu autoilus­ta, vaan liikku­mis­es­ta mis­sä tahansa julkisel­la paikalla, vaik­ka tosi­asial­lis­es­ti vain har­vat paikat ovat niitä korkean koronariskin paikko­ja ja niis­säkin tar­tun­nan saamisen ris­ki riip­puu ihmisen käytök­ses­tä. Sitä pait­si auton kyyti­in pääsee myös matkus­ta­jat, joil­la ei ole ajoko­rt­tia, joten tuo on huono ver­taus. Rokotet­tu koron­a­passin omaa­va voi edelleen tar­tut­taa koron­aa, joten hän on kuin autoil­i­ja, jon­ka ver­essä on alko­ho­lia, mut­ta hänel­lä on silti lupa ajaa. Rokot­tam­a­ton ei voi tar­tut­taa rokotet­tu­ja, joten hän ei ole ris­ki muille liikkujille.

    Ver­taus on huono sik­sikin, että tämä nol­latar­tun­taa ‑strate­gia on osoit­tau­tunut toim­i­mat­tomak­si. Parhait­en pär­jän­neet maat ovat niitä, jois­sa on riit­tävästi sekä rokotet­tu­ja, että tar­tun­nan saaneita.

    Kukaan ei edes tiedä, ketkä rokote­tut ovat immu­nisoituneet rokot­teista. Koron­a­pas­si ei sitä kerro.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Ajo­kort­ti?

    Niin mitä siitä? Aika monel­la on ajoko­rt­ti ja sen omi­naisuuk­si­in kuu­luu. että sitä näytetään poli­isin pyyn­nöstä ehkä ker­ran kymme­nessä vuodessa. Ajoko­rt­tikaan ei ole asian ydin vaan voimas­sa ole­va ajo-oikeus, jon­ka poli­isi näkee omas­ta tietokan­nas­taan. Ajoko­rt­tia ei tarvitse esitel­lä jatku­vasti, eikä se ole henkilöllisyystodistus.

   4. Bal­li­feis­si: Niin mitä sii­tä? Aika monel­la on ajo­kort­ti ja sen omi­nai­suuk­siin kuu­luu. että sitä näy­te­tään polii­sin pyyn­nös­tä ehkä ker­ran kym­me­nes­sä vuo­des­sa.Ajo­kort­ti­kaan ei ole asian ydin vaan voi­mas­sa ole­va ajo-oikeus, jon­ka polii­si näkee omas­ta tie­to­kan­nas­taan. Ajo­kort­tia ei tar­vit­se esi­tel­lä jat­ku­vas­ti, eikä se ole henkilöllisyystodistus.

    Kyl­lä ajoko­rt­ti on olta­va mukana joka ker­ta kun ajaa autoa maantiel­lä. Kan­sain­vä­li­nen auton­vuokrauk­ses­sa se on aina olta­va näytil­lä. koska
    ajoko­rt­ti on myös kan­sain­välis­es­ti tun­nustet­tu asi­akir­ja. Sen taustal­la on kak­si kan­sain­välistä yleis­sopimus­ta (Wienin kon­ven­tio vuodelta 1968 ja Gen­even kon­ven­tio vuodelta 1949) jot­ka määrit­televät maantie liiken­teen sään­nöt ja tieli­ikenne sym­bol­it. Ajoko­rt­ti ei ole kansalli­nen asi­akir­ja vaan kan­sain­vä­li­nen asi­akir­ja. Kyl­lä ajoko­rt­ti on myös henkilöl­lisyys­todis­tus monis­sa mais­sa ja esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa se on monien osaval­tioiden ain­oa henkilöko­rt­ti (Yhdys­val­tain passin ja green­car­din lisäksi) .

   5. Bal­li­feis­si: Ajo­kort­ti­kaan ei ole asian ydin vaan voi­mas­sa ole­va ajo-oikeus, jon­ka polii­si näkee omas­ta tie­to­kan­nas­taan. Ajo­kort­tia ei tar­vit­se esi­tel­lä jat­ku­vas­ti, eikä se ole henkilöllisyystodistus.

    1. Roko­tus­pas­sikaan ei ole asian ydin, vaan rokot­teen anta­ma suo­ja. Sen voisi kat­soa myös tietokannasta.

    2. Nuori aikuinen joutuu joutuu esit­telemään ajoko­rt­ti­aan jatku­vasti, mikäli kulut­taa olut­ta, tupakkaa tai veikkauk­sen pele­jä taik­ka vierailee alko­ho­lia tar­joile­vis­sa ravitsemusliikkeissä.

    3. Roko­tus­pas­sikaan ei ole henkilötodistus.

   6. Sylt­ty:
    Nuo­ri aikui­nen jou­tuu jou­tuu esit­te­le­mään ajo­kort­ti­aan jat­ku­vas­ti, mikä­li kulut­taa olut­ta, tupak­kaa tai veik­kauk­sen pele­jä taik­ka vie­rai­lee alko­ho­lia tar­joi­le­vis­sa rav­it­se­mus­li­ikkeis­sä. Roko­tus­pas­si­kaan ei ole henkilötodistus.

    Ajoko­rt­ti ei ole viral­lis­es­ti henkilöko­rt­ti mut­ta mon­es­sa yhtey­dessä se hyväksytään todis­tuk­sek­si henkilöllisyydestä.

 13. Eikö tämä lev­iämi­nen kaikille tarkoi­ta, että mutaa­tioi­ta alkaa tapah­tua myös vas­taavasti enem­män? Pian käsis­sä on joku ypsilon-vari­ant­ti, joka ei taas tot­tele lainkaan rokot­tei­ta. Eikä tämä ole ain­oa sairaus, joka johtuu ihmis­ten matkus­tamis­es­ta ja inter­ak­tioiden määrän lisääntymisestä. 

  Ain­oa tapa hävit­tää covid ja muut tule­vat sairaudet on vähen­tää PYSYVÄSTI ihmiskon­tak­te­ja. Ei enää toimis­to­ja, lentämi­nen sadasosaan.

 14. Senkun lin­noit­tau­tuu taloon­sa eikä pois­tu mihinkään, niin EI sairas­tu koron­aan tai mui­hinkaan kulku tautei­hin… Rahat Kelas­ta ja ruo­ka ja muut tarvit­ta­vat tavarati­lauk­set kotiinkuljetuksina.

  Varakkaille tai eläkeläisille ym. tämä ei ole edes mitenkään mahdotonta..

  Itte toimin läh­es näin…kerran viikos aamu­tu­imaan jon­nekkin Tok­mannni­in tai Lidli­in kuitenkin nopeasti luikahdan..ei oo tiet­too onko ollu jo oiree­ton­ta koronaa…luultavasti ei

  Jos kaik­ki tekis näin, yhteiskun­ta tiet­ty rom­mais, mut rom­maa se muutenkin täl­lä menol­la ehkä 15 v. sisään

 15. Jos sai­raan­hoi­to­ka­pa­si­teet­tia halu­taan suo­jel­laa ja mietitään kus­tan­nuk­sia, niin minkälaises­sa suh­teessa kap­a­siteetin nos­tamisen kus­tan­nuk­set ja rajoi­tusten kus­tan­nuk­set ovat?

  1. Juu­so: kapa­si­tee­tin nos­ta­mi­sen kustannukset 

   Kap­a­siteet­tia ei pysty nos­ta­maan muu­ta­mas­sa viikos­sa tai edes kuukaudessa kuin aaja­mal­la muu­ta toim­intoa alas, sil­lä mm. teho­hoitoon tarvi­taan koulutet­tua henkilöstöä jota ei yksinker­tais­es­ti ole saatavil­la kuin muista toiminnoista. 

   Aika­jänne tuol­laiseen “muu­ta toim­intaa häir­it­semät­tömään kap­a­siteetin nos­toon” olisi ennem­min vuosia kuin kuukausia.

   1. Sylt­ty:
    Aika­jän­ne tuol­lai­seen “muu­ta toi­min­taa häi­rit­se­mät­tö­mään kapa­si­tee­tin nos­toon” oli­si ennem­min vuo­sia kuin kuukausia. 

    Täy­den­tävänä esimerkkinä voisi maini­ta vaikka­pa, että sairaan­hoita­jan ammat­tiko­rkeak­oulu­tutkin­non suorit­ta­mi­nen kestää nimel­lis­es­ti 3,5 vuot­ta. Uusien opiskelu­paikko­jen lisäys ei vält­tämät­tä onnis­tu pelkästään sormia nap­saut­ta­mal­la, sil­lä oppi­laitok­set voivat tarvi­ta aikaa lisätilo­jen ja ‑henkilökun­nan hankkimiseen. 

    Lääketi­eteen lisen­si­aatin tutkin­non nimelli­nen suori­tu­sai­ka on vas­taavasti 6 vuot­ta. Mah­dol­liset erikois­tu­miset taita­vat vaa­tia vielä enem­män aikaa.

    Ihmis­ten koulut­tamiseen ver­rat­tuna kau­pal­lisen kalus­ton han­kkimi­nen tai ole­mas­saole­vien tilo­jen muun­t­a­mi­nen sairaalakäyt­töön onnis­tunee nopeam­min. Tosin myös sairaalatilo­jen rak­en­tamiseen voi käyt­tää aikaa — Helsin­gin Meilah­den uuden Sil­ta­sairaalan raken­nu­saikataulu taitaa olla 4,5 vuot­ta (mitä ennen on vielä vaa­dit­tu aikaa suun­nit­telu­un), tämä tosin taitaa olla vaa­ti­vam­man pään sairaalaprojekti.

 16. Käsit­tääk­seni tuo tavoit­teek­si asetet­tu 90 % kat­tavu­us olisi 12 vuot­ta täyt­täneistä, ei koko väestöstä. Tätä nuorem­pi­en kohdal­la­han rokote­tutkimuk­set ovat vielä kesken. Joidenkin kyse­lyi­den perus­teel­la tuo 90 % kat­tavu­us voisi olla jopa saavutet­tavis­sa, ainakin jos rokot­teen ottamis­es­ta tehdään riit­tävän help­poa (esim. hel­posti tavoitet­tavil­la ajan­va­rauk­set­tomil­la rokotuspisteillä).

  Karkean arvioni mukaan Suomes­sa asuu noin 4,8 miljoon­aa 12 vuot­ta täyt­tänyt­tä henkilöä (onko jol­lakul­la antaa tarkem­paa lukua). Tämän het­k­isten tilas­to­jen perus­teel­la ensim­mäisiä rokotean­nok­sia on pis­tet­ty läh­es 3,95 miljoon­aa kap­palet­ta, eli yli 80 % kyseis­es­tä väestön­ryh­mästä, ja määrä jatkaa kasvuaan. Vähän yli 4,3 miljoo­nan 1. rokotean­nok­sen jäl­keen 90 % rokotekat­tavu­us toteutuisi.

  Rokotekat­tavu­us vai­htelee täl­lä het­kel­lä ikälu­okit­tain. 60 vuot­ta täyt­täneis­sä ja sitä van­hem­mis­sa se on 1. annok­sen kohdal­la yli 90 %, kun taas 16–29 vuo­ti­aiden ikäryh­mis­sä vas­taa­va luku on vielä vähän alle 70 % ikäryhmästä.

  Kaikkein nuorimpi­en eli 12–15 vuo­ti­aiden kohdal­la riskiryh­mien ulkop­uolisia on rokotet­tu kah­den viikon ajan, ja rokotekat­tavu­udek­si on tänä aikana tul­lut 40 % ikälu­okas­ta. Uutis­ten perus­teel­la tätä on perustel­tu ainakin osit­tain sil­lä, että roko­tus­pis­teitä on yhteistyössä koulu­jen kanssa tuo­tu hel­posti saataville (tämän on osit­tain mah­dol­lis­tanut suuri määrä maa­han viime aikoina saa­punei­ta rokot­tei­ta). Myös toisen asteen opiske­li­joi­ta edus­ta­vat jär­jestöt ovat toivoneet ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­pis­teitä oppi­laitosten lähelle, samoin kuin ainakin yksi korkeakoulu.

  Kuukau­den päästä voidaan sit­ten kat­soa, miltä rokotekat­tavu­us näyt­tää, ja vieläkö kaik­ki maa­han saa­pu­vat mRNA-rokot­teet kel­paa­vat vai alka­ako niitä ker­tyä varastoihin.

 17. Taud­ista ei päästä eroon, tätä ei tai­da enää ketään kiistää. Antau­tu­misen merkke­jä on näkyvis­sä Aus­tralias­sa* ja Uudessa See­lan­nis­sa** jot­ka viimeiseen asti ovat yrit­täneet Zero Covid strate­giaa. On vaan todet­ta­va että “ei toimi”.

  Ja kuten Islannis­sa*** ja Israelis­sa**** on nähty niin rokot­teen teho las­kee ja jopa suh­teel­lisen nopeasti, sil­lä ei onnis­tu luo­maan lau­ma­suo­jaa. Näyt­tää siltä että rokote toimii kuin lääke joka lieven­tää oireet jos taudin saa, mut­ta tilas­to­jen val­os­sa näyt­tää siltä että teho hai­h­tuu ajan myötä.

  Sairau­den kaut­ta han­kit­tu immu­ni­teet­ti on taas tutkimuk­sis­sa todet­tu anta­van selkeästi parem­man ja pitkäkestoisam­man suo­jan tau­tia kohti. Näin ollen henkilö joka on sairau­den läpikäynyt luo yhteyskun­nalle ja kans­saih­misille parem­man lau­ma­suo­jan, ja kiitok­sek­si ehdo­tat että niitä ran­gas­taisi­in syrjimällä? 

  Suo ihmisille valin­nan ottaa rokot­teen tai ei. Ne jot­ka päät­tävät otta­maan rokot­teen saa­vat jonk­in­moi­sen suo­jan ainakin het­ken vakavaa sairas­tu­mista vas­ten. Kun taas muut jot­ka sairas­tu­vat ja selviävät (melkein jokaiki­nen) nos­ta­vat parem­min yhteiskun­nan laumasuojan. 

  * https://www.thetimes.co.uk/article/lockdowns-cant-go-on-admits-australian-pm-js9lc7g57
  ** https://www.thejournal.ie/new-zealand-cases-grow-delta-variant-5528852-Aug2021/
  *** https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/
  **** https://www.timesofisrael.com/health-officials-predict-thousands-of-seriously-ill-covid-patients-within-month/

  1. Jos on sekä rkotet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lievän taudin mut­ta saa hyvän vas­tus­tuskyvyn. Roko­tus­pas­si­i­in kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sairaste­tus­ta taudista.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista.

    Aika näyt­tää…

    Ymmärtääk­seni yllä ehdotet­tu aja­tus rokotepas­sista on suo­ja­ta rokot­tam­a­ton ja tur­va­ta sairaaloiden kapasiteettia. 

    No ei mon­taa päivää sit­ten uuti­soiti­in että sairaalaka­p­a­siteet­ti on koe­tuk­sel­la kos­ka sat­tui mon­ta onnet­to­muuk­sia kak­sipyöräisil­lä lyhyen ajan sisäl­lä. Pitäisikö myös pyöräi­ly kieltää? 

    Tai pitäisikö jotain tehdä sille että epäter­veel­lis­es­ti eläneet ikäih­miset eivät rohmuaisi val­taosan ter­veyspalveluista? Hei­dän oman tur­val­lisu­u­den ja ter­vey­den­huoltopalvelu­iden riit­tävyy­den takia niin hei­dät kun eristää pehmeisi­in huoneisi­in niin ongel­ma on ratkaistu? Kyl­lä näitä muitakin “aparthei­de­ja” voi keksiä.

    Ter­veyspalvelu­jen riit­tävyys tur­vataan opti­moimal­la työtä ja lisäämäl­lä resursse­ja jos näin tah­do­taan. Ei rajoit­ta­mal­la joidenkin ihmis­ten nor­maalia elämää jonkun kek­simän para­metrin mukaan. Ja tämän olisi tehtävis­sä mur­toosan rajoi­tus­toimen­pitei­den kus­tan­nuk­sista ja menete­ty­istä elin­vu­o­sista. Ter­vey­den­huolto on sairaan teho­ton­ta, siihen olisi puututtava.

   2. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista. 

    <span class=“caps”>MF</span>: Aika näyttää… 

    Ja näyt­tää siltä että rokot­teen teho heikke­nee nopeastikin

    “A plan for boost­er vac­cines is “urgent” as the pro­tec­tion pro­vid­ed by two dos­es of the Pfiz­er and the AstraZeneca shots could fall to below 50 per cent for the elder­ly by win­ter, a lead­ing sci­en­tist has warned.

    Pro­fes­sor Tim Spec­tor, lead sci­en­tist on the Zoe Covid study app, said the results showed that pro­tec­tion from two vac­cines starts to wane “even with­in six months”.”

    https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-news-covid-delta-variant-uk-cases-vaccine-passport/

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jos on sekä rko­tet­tu, että saa tar­tu­nan, kär­sii lie­vän tau­din mut­ta saa hyvän vas­tus­tus­ky­vyn. Roko­tus­pas­siiin kel­van­neen roko­tuk­sen ohel­la todis­tuws sai­ras­te­tus­ta taudista.

    Kyl­lä negati­ivisen testi­t­u­lok­sen pitäisi kel­va­ta yhtä hyvin. Tan­skan koron­pas­sis­sa negati­ivi­nen itse tehty pikat­estikin on käynyt heil­lä, kuten tällainen:
    https://www.karhuapteekki.fi/tuotteet/2744/KORONAN-PIKATESTI/
    Nuo eivät ole edes kalli­ita, halvem­mal­lakin noi­ta saa.

    Vaik­ka testi ei olisikaan aivan yhtä kuin ter­vey­den­huol­los­sa tehty, kyl­lä se yhdessä taus­ta­ti­eto­jen kanssa antaa monis­sa tilanteis­sa riit­tävän hyvän tulok­sen. Eikä se ter­vey­den­huol­lon PCR ‑testikään ole aina sat­apros­ent­tisen luotet­ta­va. Suomes­sa kaiken­laiset ihan hyvin toimi­vat ratkaisut kaatu­vat ainaiseen nil­lit­tämiseen ja täydellisyydentavoitteluun.

    Negati­ivi­nen pikat­esti voi olla varsin luotet­ta­va tulos kuitenkin sel­l­aisen ihmisen kohdal­la, jol­la ei ole todel­lista syytä epäil­lä koronatar­tun­taa, mut­ta testiä tarvi­taan pois­sulkumenetelmänä johonkin tapah­tu­maan. Suomen koronas­trate­gias­sa on sivu­utet­tu se seik­ka, että ihmiset elävät niin eri elämän­tavoil­la. Jotkut juok­se­vat jatku­vasti sosi­aalis­es­ta tapah­tu­mas­ta toiseen, toiset käyvät ehkä ker­ran vuodessa jos­sain, jos sil­loinkaan. Taus­ta­ti­eto­jen kanssa pikat­esti voi olla erit­täinkin luotettava.

    Oikeas­t­aan rokot­tu­jenkin pitäisi tuo testi tehdä, he kun voivat edelleen tar­tut­taa. Entäs jos tilaisu­udessa on van­ho­ja ihmisiä, joi­hin voi tart­tua rokot­teen läpi? Tämä että rokote­tut voivat tar­tut­taa, tekee vähän koko koron­a­passin turhak­si. Lop­ul­ta kaik­ki tule­vat saa­maan tar­tun­nan, ne jot­ka eivät uskalla ottaa pien­in­täkään riskiä, ovat oikeasti ne, jotka
    pitävät tätä maa­ta säpis­sä. He saa­vat elää val­in­to­jen­sa mukaan, mut­ta hei­dän pitäisi suo­da se myös toisille.

  2. <span class=“caps”>MF</span>: Austra­lias­sa* ja Uudes­sa See­lan­nis­sa** jot­ka vii­mei­seen asti ovat yrit­tä­neet Zero Covid stra­te­gi­aa. On vaan todet­ta­va että “ei toimi”.

   Miten niin ei toi­mi? Aus­tralia ja Uusi-See­lan­ti pää­sivät viime vuon­na paljon helpom­mal­la kuin muut. Lisäk­si hei­dän state­gia on ollut meille suurek­si eduk­si, kos­ka he eivät ole olleet roko­tusjonos­sa rohmua­mas­sa ensim­mäisenä niitä kallis­ar­voisia rokot­tei­ta, joi­ta mekin tarvitsemme.

   1. Sylt­ty: Miten niin ei toi­mi? Austra­lia ja Uusi-See­lan­ti pää­si­vät vii­me vuon­na pal­jon hel­pom­mal­la kuin muut. Lisäk­si hei­dän sta­te­gia on ollut meil­le suu­rek­si eduk­si, kos­ka he eivät ole olleet roko­tus­jo­nos­sa roh­mua­mas­sa ensim­mäi­se­nä nii­tä kal­li­sar­voi­sia rokot­tei­ta, joi­ta mekin tarvitsemme.

    Jos jät­tää huomioimat­ta rajoi­tusten aiheut­ta­mat sivulliset uhrit ja sivu­vaiku­tuk­set voi noin ajatel­la. Mut­ta se on yksisilmäistä ja väärin ajateltu.

    Äsken julka­isti­in tutkimus rajoi­tusten kokon­ais­vaiku­tuk­ses­ta Yhdys­val­loista jos­sa taas ker­ran todet­ti­in että kokon­aisku­vaa ajatellen rajoituk­sista on ollut enem­män hait­taa kuin hyö­tyä. Kevääl­lä julka­isti­in Ruot­sis­sa tehty ana­lyysi että rajoituk­set ja virus tap­pa­vat yhtä paljon maail­man­laa­juis­es­ti mut­ta rajoituk­set nuorem­pia. Sen jäl­keen Sak­sas­ta, Irlan­nista, Kanadas­ta ja nyt Yhdys­val­loista on julka­istu maako­htaisia tutkimuk­sia jos­sa on todet­tu että rajoi­tusten hai­tat ylit­tävät hyödyt ja moninkertaisesti.

    Kun media ja lääkärit keskit­tyvät Covid-19 niin tämä menee hel­posti ohi. Ymmär­rys ehkä kas­vaa kuun­tele­mal­la Prof. Jay Bhat­tacharya https://youtu.be/ucfm9LCzLFM

 18. Rokot­ta­mat­tomis­sa on paljon taudin jo sairas­tanei­ta. 120 000 las­ke­tun lisäk­si on myös toden­näköis­es­ti tuhan­sia ellei kym­meniä­tuhan­sia laske­mat­to­mia tapauk­sia koko puo­len­toista vuo­den ajal­ta. Monil­la ei valitet­tavasti ollut vält­tämät­tä mah­dol­lisu­ut­ta päästä testi­in, sil­loin kun se oli ajankohtaista.
  https://www.kaleva.fi/kymmenia-tuhansia-koronatapauksia-jaa-testaamatta/3562925

  Luin van­ho­ja uutisia, joiden mukaan vuon­na 2020 jopa 30–40 pros­ent­tia tapauk­sista olisi ollut kokon­aan oireet­to­mia tapauksia:
  https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006611820.html
  https://www.apu.fi/artikkelit/korona-oireeton-30–40-prosentilla-alkupera-useimmin-tuntematon
  Kyse oli ihmi­sistä, joi­ta ei oltu vielä ehdit­ty rokot­taa lainkaan. Ne jot­ka sairas­tu­i­v­at lievästi tai oireet­tomasti viime vuon­na, ovat tien­neet tämän jo kauan, mut­ta media on tahal­laan luonut koko ajan kuvaa, että suun­nilleen kaik­ki joutu­vat vähin­tään sairaalaan. Tämä ei nyt vain tilas­to­jen val­os­sa pidä paikkaansa. Suurin osa ei myöskään kär­si long covidista, jota on tähän men­nessä selvitet­ty lähin­nä kyselytutkimuksilla.

  Olen­naista on se, ketkä sairas­tu­vat. Kuten THL kir­joit­ti, hei­dän tilan­neku­vansa on val­oisampi kuin Krista Kiu­rul­la, kos­ka nuorem­mat ikälu­okat saa­vat tar­tun­to­ja nyt, eikä useim­mat heistä sairas­tu vakavasti.(Heilläkin on silti mah­dol­lisu­us saa­da rokot­teet) Luon­taista lau­ma­suo­jaa voi olla tiedet­tyä enem­män nimeno­maan suurem­mis­sa kaupungeis­sa alueil­la, jois­sa nuo­ria ihmisiä on paljon.

  Sak­sas­sakin päädyt­ti­in jo siihen, että rajoituk­set eivät enää perus­tu tar­tun­tamääri­in, vaan sairaala­hoidon kuor­mi­tuk­seen. Olisi järkevää meil­läkin, varsinkin kun Suo­mi on vielä hyvin har­vaan asut­tu maa Sak­saan ver­rat­tuna. Kiu­run ajatuk­set ovat myös tosi pääakaupunkiseu­tu­laisia, sil­lä suurem­pia tapah­tu­mia ja oop­per­oitakaan ei ole joka kylällä.

  Sel­l­ainenkin (kerettiläi­nen) aja­tus on mieleen juo­lah­tanut, että olisiko parem­pi antaa lievien koronatar­tun­to­jen vähän hal­li­tusti lev­itä, niin väestö ei olisi aivan neit­seel­listä maaperää sit­ten kun taas joku uusi vari­ant­ti tulee? Noil­la RNA-rokot­teil­la­han saat­taa olla ongel­mana suo­jan lyhytkestoisuus.

 19. Onnek­si “Eroon Koronas­ta”- ihmiset eivät täysin ole saa­neet hallintokoneis­toa pauloi­hin­sa, vaik­ka min­is­teri Kiu­ru vaikut­taa hei­hin usko­van. Min­ua ainakin hirvit­ti jo kuukau­sia sit­ten hänen lip­sautuk­sen­sa jos­sain A- Stu­dios­sa, että tuo on se tie- että tar­tun­nat paine­taan min­imi­in ja pide­tään siel­lä. Tähän uskoon lan­gen­neethan viit­taa­vat Uuden-See­lan­nin esimerkki­in , maa­han joka sijait­see keskel­lä val­tamer­ta eteläisel­lä pal­lon­puoliskol­la. Onpa tuos­sa tul­lut mon­esti lau­ma­suo­jak­si nimitet­ty luon­non­voima kiel­letyk­si ilmiönä. Uskonkap­paleis­taan on vaikea luopua.
  Muis­telka­a­pa kuin­ka THL:n mallinta­jat demon­isoiti­in tuon liik­keen toimes­ta tämän pan­demi­an alus­sa , hehän toi­vat esi­in mali­inuk­sen , että jos epi­demi­an ensim­mäiset aal­lot jäi­sivät mata­lik­si, seu­raa­vat voisi­vat olla sitä vaikeampia. Kuin­ka oike­as­sa he oli­vatkaan, ja kuin­ka haukut­tu­ja tuosta.
  Meille real­is­tisem­mak­si ver­tailuko­hdak­si Uuden ‑See­lan­nin sijaan käy Uruguay, joka on monel­la tapaa kaltaisemme maa. Vielä syysku­us­sa 2020 BMJ :ssä julka­isti­in artikke­li : https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3575 , jos­sa viitat­ti­in tähän maa­han koron­avirus­so­dan voit­ta­jana. Tuon jäl­keen ilmeisim­min deltavari­antin aiheut­ta­ma aal­to kävi maan läpi, aiheut­taen 173/100000 kuolleisu­u­den hyvin nopeas­sa ajas­sa, Ruot­sis­sa tämä on 142 /100000 jakautuen paljon pidem­mälle ajalle ja kah­teen suurem­paan aal­toon . Ja Ruot­si­han on kuolleisu­udessa pär­jän­nyt ihan hyvin, jos sitä ei ver­ra­ta mui­hin skan­di­na­vian mai­hin, jälleen yksi fak­ta, joka uno­htuu korona epi­demi­an hoi­dos­ta puhuttaessa. 

  On onnemme ‚että osa sosi­aalis­es­ti akti­ivisim­mista sairas­tui koron­aan rokot­tei­ta odotel­lessa, se on tehnyt näi­den seu­raavien aal­to­jen hal­lit­semis­es­ta helpom­paa, antanut tuo­ta osit­taista lau­ma­suo­jaa, niin että eivät nuo seu­raa­vat main­in­git ole mitenkään yli lyöneet. 

  Ter­vey­den­huoltoa rasit­taa nyt eri­tyis­es­ti se, että epi­demi­an hallinta vie voimavaro­ja, piik­ki sinne on auki ja niuk­ka työvoima sinne allokoitu. Näin on ollut koko epi­demi­an ajan . Onhan tuo näyt­teenot­to ja jäljit­tämien monel­la tapaa siistimpi sisä­työ , kuin koti­hoi­dos­sa tai palvelukodis­sa puur­t­a­mi­nen, vaik­ka ei sekään ole help­poa. Jos tämä delta-vari­ant­ti on tart­tuvu­udeltaan vesirokon tapainen, toiv­ot­tomak­si tuo jälji­tys myös käy, ainakin , jos rav­in­to­lat ovat auki ja viina vir­taa. On aika pohtia ja arvioi­da lop­ut­toman tes­taamisen ja tar­tun­nan­jälji­tyk­sen mielekkyyt­tä, kuten vih­doin on alet­tu pitämään ään­tä, https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008213189.html . Ei maa­ta voi sulkea sen takia, että tar­tun­nan­jälji­tys sakkaa, jos tar­tun­nat eivät joh­da vaikeam­paan hoidontarpeeseen. 

  On hyvä myös pohtia, että ovatko jotkut isot toim­i­jat pistämässä kyvyt­tömyyt­tään rekry­toi­da ammat­ti­laisia koro­nan piikki­in, että voisiko sitä työvoimaa jotenkin parem­min kohdel­la, että töi­hin tulisivat. 

  Meille on käymässä niin , että olemme pelas­ta­neet koti­hoidon — ja palvelukodin asukkaat rokot­teil­la koron­aviruk­selta jätet­täväk­si hoidol­lis­es­ti heit­teille . On myös selvää , että val­taosaa näistä pelaste­tu­ista odot­taa joka tapauk­ses­sa luon­nolli­nen kuole­ma van­hu­u­teen — viral­lis­es­ti mil­loin mihinkin kansan­tau­ti­in- ihan nurkan takana ( THL:n oikeuslääkärit eivät tun­nista van­hu­u­den ole­mus­ta kuolin­syyk­si). Sekin on selvin­nyt, että väestömme ja hallintokoneis­tomme on melko vier­aan­tunut tuos­ta asi­as­ta , että kuole­ma on tietyssä elämän­ti­lanteessa ihan luon­nol­lista ja kuol­e­valle ja omaisillekin helpo­tus , vaik­ka surulli­nen asia. 

  Ihmisen ole­mas­sao­lo täl­lä maa­pal­lol­la perus­tuu hyvään immu­nol­o­giseen puo­lus­tuskykyyn ja totis­es­ti tämä laji on ollut tehokas tuos­sa kan­soit­taes­saan näin maan. Immunolo­giaa ei syn­ny ilman altistus­ta ja on hyvä muis­taa, että me olemme täysin mikro­bi­maail­man immer­soimia. On riske­jä sisältävä ihmiskoe koit­taa irrot­taa itseänsä/ kansaa liiak­si immu­nol­o­gi­sista herät­teistä, vel­tostaa ja yksipuolis­taa immu­nol­o­gista puo­lus­tussys­teemi­amme. Kaikkea ei voi kor­va­ta rokot­teil­la, vaik­ka hyvänä apuna ne mon­een tap­pavaan tau­ti­in ovatkin. Ei ole esimerkik­si yksiselit­teisen hyvä asia , että influ­enssaepi­demia jäi pienek­si, se voi olla sit­ten sitä tap­pavampi toisel­la ker­taa. Eikä tämä deltavari­antin tar­tut­tavu­us ole vält­tämät­tä pelkästään viruk­sen omi­naisu­us, vaan voi jos­sain osas­sa olla myös kohteen/ väestön immunologi­nen veltostuminen. 

  On mielestäni myös melko selvää, että pan­demi­avirus tulee löytämään lisään­tymis- ja lev­iämiskykyiset vari­antinsa joka tapauk­ses­sa, tuotan­tokoneis­to on maail­man­laa­juinen ja tois­tu­va. Vaik­ka peri­aat­teessa on niin ‚että jos viruk­selle ei anneta tilaa lev­itä, muta­toi se sitä vähem­män- niin skaalavirhe tekee tästä ajatuk­ses­ta val­heel­lisen. Ei tul­va mah­du pul­loon. Tästä selvitään sit­ten vain tois­tuvil­la immu­nisaa­ti­ol­la ( aluk­si toivon mukaan roko­tuk­sen suo­jas­sa), mut­ta kyl­lä se melko ilmeistä on , että läh­es kaikkien on tämä virus koh­dat­ta­va, ja sitä kaut­ta saavute­taan se lau­ma­suo­ja asteet­tain , mikä ei tietysti ole täydellistä. 

  Suh­teel­lisu­u­den tajua tässä tarvi­taan: maas­samme vuosit­tain kuolee enem­män ihmisiä alko­holi­in , kuin koron­aan tänä kuumim­pana koron­avuote­na maalisku­us­ta 20 maalisku­uhun 21, ja tämä tois­tuu vuodes­ta toiseen. Ja sit­ten on ne kaik­ki muut alko­holin pitkäaikaishai­tat- uskallan väit­tää pahem­mat, kuin long-Covid, jol­la meitä pelotel­laan , vaik­ka on melko hah­mo­ton kokon­aisu­us tois­taisek­si. En toki väitä ‚että sitä ei olisi, mut­ta osa siitä oireilus­ta ei tule ole­maan suo­raan viruk­sen tau­d­i­nai­heut­tamiskykyyn liit­tyvää, vaan hengelliskulttuurista.

 20. Kova on tyrky­tys rokot­teil­la, jot­ka eivät ole saa­neet edes nor­maalia myyn­tilu­paa EU:ssa.

  Jos tuom­moi­seen rokotepas­si­in lähde­tään, pitää vähin­tään odot­taa, että (1) tar­jot­tavil­la rokot­teil­la on nor­maali myyn­tilu­pa eikä hätälu­paa ja (2) rokot­tei­den aiheut­ta­mat mah­dol­liset hait­tavaiku­tuk­set kor­vataan mukise­mat­ta täysimääräisenä (joskaan esim. narkolep­si­aa ei voi rahal­lis­es­ti kor­va­ta oikein mitenkään — vähin­tään raja­ton tak­siko­rt­ti on täl­löin tarpeen).

  Näi­den toteu­tu­misen jäl­keen pitää vielä odot­taa, että kaikil­la on aito mah­dol­lisu­us hakea molem­mat rokot­teet eli tähän menee vielä usei­ta kuukau­sia, ei Soin­in­vaaran mainit­se­maa kah­ta kuukautta.

  1. R. V.:
   Kova on tyr­ky­tys rokot­teil­la, jot­ka eivät ole saa­neet edes nor­maa­lia myyn­ti­lu­paa EU:ssa.

   Kyl­lä BioNTech/ Pfiz­erin, Modernan,
   AstraZenecan ja Janssen Phar­ma­ceu­ti­can rokot­teet ovat saa­neet myyn­tilu­van EU:ssa jo jouluku­us­sa 2020 sekä tam­miku­us­sa 2021. Ain­os­taan Sput­nik V ei ole saanut myyntilupaa.

   1. Rahul Soma­ni: Kyl­lä BioNTech/ Pfize­rin, Modernan,
    AstraZe­necan ja Jans­sen Phar­maceu­ticanrokot­teet ovat saa­neet myyn­ti­lu­van :ssa jo jou­lu­kuus­sa 2020 sekä tam­mi­kuus­sa 2021.Ainos­taan Sput­nik V ei ole saa­nut myyntilupaa. 

    Pyy­dän tarkku­ut­ta: en kir­joit­tanut, että rokot­teil­la ei ole myyn­tilu­paa. Kir­joitin, että niil­lä ei ole nor­maalia myyn­tilu­paa. Lisäti­eto­ja mm.:

    https://www.laaketeollisuus.fi/tietoa-laakkeista/rokotteet/koronarokote.html

  2. R. V.:
   Kova on tyr­ky­tys rokot­teil­la, jot­ka eivät ole saa­neet edes nor­maa­lia myyn­ti­lu­paa :ssa.

   Jos tuom­moi­seen roko­te­pas­siin läh­de­tään, pitää vähin­tään odot­taa, että (1) tar­jot­ta­vil­la rokot­teil­la on nor­maa­li myyn­ti­lu­pa eikä hätä­lu­paa ja (2) rokot­tei­den aiheut­ta­mat mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set kor­va­taan muki­se­mat­ta täy­si­mää­räi­se­nä (jos­kaan esim. nar­ko­lep­si­aa ei voi rahal­li­ses­ti kor­va­ta oikein miten­kään — vähin­tään raja­ton tak­si­kort­ti on täl­löin tarpeen).

   Näi­den toteu­tu­mi­sen jäl­keen pitää vie­lä odot­taa, että kai­kil­la on aito mah­dol­li­suus hakea molem­mat rokot­teet eli tähän menee vie­lä usei­ta kuu­kausia, ei Soi­nin­vaa­ran mai­nit­se­maa kah­ta kuukautta.

   3) Rokot­teen pitäisi vielä olla sel­l­ainen, että se estää tar­tut­tamisen. Nythän on Gibral­tar­il­la, Israelis­sa ja Islam­mis­sa jo nähty, ettei estä.

   1. Koron­pas­si tur­ha: 3) Rokot­teen pitäi­si vie­lä olla sel­lai­nen, että se estää tar­tut­ta­mi­sen. Nyt­hän on Gibral­ta­ril­la, Israe­lis­sa ja Islam­mis­sa jo näh­ty, ettei estä.

    Tähän asti ei ole mitenkään tau­ti­in kehitet­ty rokotet­ta joka suo­jaisi 100% ja estäisi taudin 100%:sesti. Nykyiset rokot­teet anta­vat suo­jan mut­ta eivät estä tau­tia. Sel­l­aista rokotet­ta ei ole vain yksinker­tais­es­ti kehitet­ty. Minkään taudin kohdalla

  3. R. V.:

   rokot­tei­den aiheut­ta­mat mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set kor­va­taan muki­se­mat­ta täy­si­mää­räi­se­nä (jos­kaan esim. nar­ko­lep­si­aa ei voi rahal­li­ses­ti kor­va­ta oikein miten­kään — vähin­tään raja­ton tak­si­kort­ti on täl­löin tarpeen). 

   Narkolep­sia ei johtunut roko­tuk­sista vaan siitä että rokote sekoitet­ti­in kanan­mu­naan antamis aikana joka taas aiheut­ti narkolep­sian. Oikea kor­vaus sum­ma on aina jonkun näkökulmasta .

 21. “– Minus­ta tun­tu­isi oikeu­den­mukaisem­mal­ta kohdis­taa rajoi­tus­toimet vain roko­tuk­sista kieltäy­tyneisi­in, ei kaikkiin.”

  Mik­si ihmeessä? 

  Suurin osa rokot­teen otta­mat­ta jät­tävistä ovat var­masti enim­mäk­seen mui­ta kuin riskiryh­mäläisiä (korkea ikä, perus­sairaus, yli­paino). Rokot­tam­a­ton ei siis automaat­tis­es­ti kuor­mi­ta ter­vey­den­huoltoa, vaan päin vas­toin han­kkii immuu­ni­vas­teen­sa ilmaisek­si ja saaden jopa tehokkaam­man suojan. 

  Meil­lä on erit­täin suuri joukko taudin vähin­tään yhteen ker­taan sairas­tanei­ta, jot­ka eivät näy tilas­tois­sa. Rokot­ta­mat­tomien joukos­sa heitä on toden­näköis­es­ti varsin paljon — taudin sairas­t­a­mi­nen var­masti las­kee moti­vaa­tio­ta rokot­tau­tua, varsinkin kun nyt tiedämme, että roko­tus ei estä muiden tar­tut­tamista JA rokot­teen teho vieläpä rom­ah­taa kuukausissa. 

  Roko­tus­pas­si on jo tästä syys­tä täysin kyseenalainen. Sairas­tamisen tiede­tään myös anta­van parem­man suo­jan monis­sa muis­sa virus­taudeis­sa, kuten vesirokos­sa. Toden­näköis­es­ti tämä pätee myös koron­aan, kos­ka luon­nolli­nen kon­tak­ti viruk­sen kanssa johtaa kokon­ais­val­taisem­paan immuu­nipros­es­si­in (nenänielua myöten, toisin kuin lihak­seen injek­toita­va rokote). Taudin kan­nat­taisi siis nyt antaa lev­itä ensim­mäis­ten roko­tusten vielä suo­jates­sa, jot­ta väestön suo­ja pitkit­ty­isi. Tätä ehdot­ti taan­noin myös islantilaisepidemiologi. 

  Kaik­ki pas­sit ovat tässä vai­heessa pait­si turhia, myös vail­la tieteel­listä perustet­ta. Tiukatkaan rajoituk­set eivät myöskään ole säästäneet elin­vu­osia, sanoo tutkimus. 

  Yksilön ja elinkeinon­har­joit­tamisen vapaut­ta ei pidä oikeusval­tios­sa saa­da rajoit­taa poli­it­tisin (lue: mieli­v­al­taisin) perustein.

  1. Tiukatkaan rajoituk­set eivät myöskään ole säästäneet elin­vu­osia, sanoo tutkimus.

   Täl­lainen ver­tais­arvioitu tutkimus olisi ihan mie­lenki­in­toista nähdä. Itsearvioitu­ja tutkimuk­sia ei lasketa.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra: Täl­lai­nen ver­tai­sar­vioi­tu tut­ki­mus oli­si ihan mie­len­kiin­tois­ta näh­dä. Itsear­vioi­tu­ja tut­ki­muk­sia ei lasketa.

    Lancetis­sa julka­isti­in jo viime vuode lop­ul­la yksi artikke­li aiheesta, nyt en ole ehtinyt hakea. Mut­ta kyl­lä näistä on ollut muu­ta­ma uutinen.

  2. Quo vadis:

   Sai­ras­ta­mi­sen tie­de­tään myös anta­van parem­man suo­jan monis­sa muis­sa virus­tau­deis­sa, kuten vesi­ro­kos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti tämä pätee myös koro­naan, kos­ka luon­nol­li­nen kon­tak­ti viruk­sen kans­sa joh­taa koko­nais­val­tai­sem­paan immuu­ni­pro­ses­siin (nenä­nie­lua myö­ten, toi­sin kuin lihak­seen injek­toi­ta­va roko­te). Tau­din kan­nat­tai­si siis nyt antaa levi­tä ensim­mäis­ten roko­tus­ten vie­lä suo­ja­tes­sa, jot­ta väes­tön suo­ja pit­kit­tyi­si. Tätä ehdot­ti taan­noin myös islantilaisepidemiologi. 

   Tuo luon­nolli­nen immuu­ni­teet­ti suo­ja kos­kee vain perus Col­vidin sairas­tunei­ta ja tapauk­set vai­htel­e­vat hyvin eri tilanteis­sa ja kaik­ki riip­puu immuu­ni­jär­jestelmästä joka on hyvin vai­htel­e­va kunkin yksilön kohdal­la. Tämä ei ihan päde Delta plus vari­antin kanssa jon­ka sivuoireet ja vaikeuk­set ovat eri­laiset kuin perus Col­vidis­sä. Israelin tilanne on tästä hyvä esimerk­ki. Siel­lä on nyt tapauk­set nousseet. Tosin rokotekat­tavu­us on myös Israelis­sa hyvin korkea. Israelis­sa toden­näköis­es­ti päädytään 3 roko­tuk­seen jon­ka teho on toden­näköis­es­ti paljon parem­pi kuin kak­si ker­taa rokotet­tu­jen. Tämänkin tutkimus on vielä Israelis­sa kesken. Yksit­täis­ten epi­demi­olo­gien kan­nan­otot eivät anna Col­vidista kokon­aisku­va. Laa­ja maail­man laa­juinen tutkimus data jos­sa on käytet­ty usei­ta eri tutkimus tietoa on paljon parem­pi malli kuin yksit­täi­nen tutkimus yhdessä maassa

  3. Quo vadis:

   Yksi­lön ja elin­kei­non­har­joit­ta­mi­sen vapaut­ta ei pidä oikeus­val­tios­sa saa­da rajoit­taa poliit­ti­sin (lue: mie­li­val­tai­sin) perustein.

   Miten yksilön tai elin­kei­non­har­joit­ta­mi­sen vapaut­ta olisi rikot­tu Suomes­sa mieli­v­al­tais­es­ti? Kaik­ki päätök­set perus­tu­vat eduskun­nan säätämi­in lain­säädän­töön. Tämä on oikeusval­tio käytän­nön perus­pe­ri­aate. Lain­säädän­tö voidaan myös muut­taa eduskun­nan toimesta

 22. Näil­lä sairaala‑, ja teho­hoitolu­vuil­la alkaa olla vaikeaa enää perustel­la ihmisille ja varsinkaan nuorem­malle väelle koron­aa yleis­vaar­al­lisek­si, joten isom­mille rajoituk­sille eli pant­ti­vankeudelle ei pitäisi olla enää tarvet­ta. Ehkä var­muu­den vuok­si ja poli­tikko­jen ja vira­nomais­ten kasvo­jen säi­lyt­tämisek­si jotakin voisi vielä jät­tää jok­sikin aikaa, esim. etäisyy­det ja mask­it ruuh­ka-aikaan joukkoli­iken­teessä ja vas­taavis­sa tilanteis­sa. Ja palaut­taa vih­doin ter­vey­den­hoito­henkilöstöä varsi­naisi­in tehtävi­in­sä korona-keikoil­ta. Muuten alkaa sieltäpäin tul­la todel­la isoa laskua muiden sairausten hoito­va­jeen takia.
  Sit­ten off-top­ic: yksi roko­tuk­si­in liit­tyvä kysymys tai ris­tiri­ita on askar­rut­tanut min­ua viime aikoina. Ehkä täältä löy­tyy vas­taus­ta siihen. Eli: Pääsään­töis­es­ti kak­si ker­taa rokotet­tu altistunut ei joudu meil­lä enää karan­teeni­in ja kuitenkin toisaal­ta san­o­taan, että täysin rokotet­tukin voi edelleen tar­tut­taa, varsinkin tätä delt­taa? Näkeekö kukaan muu tässä mitään ristiriitaa?

  1. jokke49: Näil­lä sairaala‑, ja teho­hoi­to­lu­vuil­la alkaa olla vai­ke­aa enää perus­tel­la ihmi­sil­le ja var­sin­kaan nuo­rem­mal­le väel­le koro­naa yleis­vaa­ral­li­sek­si, joten isom­mil­le rajoi­tuk­sil­le eli pant­ti­van­keu­del­le ei pitäi­si olla enää tarvetta. 

   THL:n tämän­päiväisen mallinnuswe­bi­naari n mukaan he arvioi­vat, että nykyisel­lä rokotekat­tavu­udel­la rajoi­tusten pois­t­a­mi­nen johtaa, hiukan pois­tamisen nopeud­es­ta riip­puen, 5–50 erikois­sairaan­hoitoa vaa­ti­vaan tapauk­seen päivässä.

   Kauanko­han mei­dän erikois­sairaan­hoit­o­mme kestäisi tuol­laista 50 poti­las­ta / päivässä tahtia?

   Link­ki tämän päivän THL:n webi­naarin materiaaleihin.

   1. Sylt­ty: :n tämän­päi­väi­sen mal­lin­nuswe­bi­naa­ri n mukaan he arvioi­vat, että nykyi­sel­lä roko­te­kat­ta­vuu­del­la rajoi­tus­ten pois­ta­mi­nen joh­taa, hiu­kan pois­ta­mi­sen nopeu­des­ta riip­puen, 5–50 eri­kois­sai­raan­hoi­toa vaa­ti­vaan tapauk­seen päivässä.

    Kau­an­ko­han mei­dän eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me kes­täi­si tuol­lais­ta 50 poti­las­ta / päi­väs­sä tahtia?

    Nou­datat tiedo­tusvä­lineistä tut­tua tapaa vali­ta julka­is­tu­ista luvuista karmeim­mat ja jät­tää huomiotta, että eri ske­naar­i­ois­sa luku­jen vai­htelu­väli on melko suuri. Pitäisi yrit­tää pohtia sitä, mikä on eri ske­naar­i­oiden toden­näköisyys. En tiedä ottiko THL tähän mitään kan­taa, mut­ta uuti­sis­sa en ainakaan sel­l­aista huo­man­nut enkä löy­dä sitä tuos­ta sin­un kommentistasikaan.

   2. Sylt­ty
    Kau­an­ko­han mei­dän eri­kois­sai­raan­hoi­tom­me kes­täi­si tuol­lais­ta 50 poti­las­ta / päi­väs­sä tahtia? 

    Onko jos­sakin julka­istu tilas­to­ja koron­apoti­laiden keskimääräi­sistä hoito­jak­soista? Teho­hoidon osalta olen näh­nyt main­in­nan keskimäärin noin 10 vrk hoito­jak­soista (jota seu­raa ja mah­dol­lis­es­ti edeltää jak­so nor­maalis­sa sairaala­hoi­dos­sa), mut­ta muun sairaala­hoidon osalta en muista näh­neeni lukuja.

    Jos sairaala­jak­son keskimääräi­nen pitu­us olisi 14 vrk, niin 50 uut­ta hoito­jak­soa päivässä tarkoit­taisi noin 700 poti­las­ta ker­ral­laan sairaalasängyis­sä. 20 vrk tarkoit­taisi 1000 poti­las­ta ker­ral­la hoidossa.

    Ver­tailun vuok­si, viime viikkoina sairaalois­sa on ollut noin 100 koron­apoti­las­ta ker­ral­laan. Kevääl­lä 2021 taisi sisäl­lä olla enim­mil­lään noin 300 poti­las­ta. Sairaalas­sa ole­vista koron­apoti­laista vähän yli 20 % taitaa olla ker­ral­laan tehohoidossa.

  2. jokke49:
   Näil­lä sairaala‑, ja teho­hoi­to­lu­vuil­la alkaa olla vai­ke­aa enää perus­tel­la ihmi­sil­le ja var­sin­kaan nuo­rem­mal­le väel­le koro­naa yleis­vaa­ral­li­sek­si, joten isom­mil­le rajoi­tuk­sil­le eli pant­ti­van­keu­del­le ei pitäi­si olla enää tar­vet­ta. Ehkä var­muu­den vuok­si ja poli­tik­ko­jen ja viran­omais­ten kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sek­si jota­kin voi­si vie­lä jät­tää jok­si­kin aikaa, esim. etäi­syy­det ja mas­kit ruuh­­ka-aikaan jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vas­taa­vis­sa tilan­teis­sa Pää­sään­töi­ses­ti kak­si ker­taa roko­tet­tu altis­tu­nut ei jou­du meil­lä enää karan­tee­niin ja kui­ten­kin toi­saal­ta sano­taan, että täy­sinroko­tet­tu­kin voi edel­leen tar­tut­taa, var­sin­kin tätä delt­taa? Näkee­kö kukaan muu täs­sä mitään ristiriitaa? 

   Mask­it ovat myös kult­tuurilli­nen kysymys. Aasi­as­sa käytetään kasvo­maske­ja yksilön kohdal­la jopa taval­lisen kausi influ­enssan aikana. Euroopas­sa ja Amerikan man­tereel­la tilanne on päin­vas­tainen. Tiukat karan­teeni määräyk­set koske­vat nimeno­maan rokot­ta­mat­to­mia mut­ta ei niinkään rokotet­tu­ja. Mitään ris­tiri­itaa ei pitäisi olla kos­ka se on rokotet­tu jol­la on suo­ja. Rokot­ta­mat­tomat olisi syytä ottaa rokote ja vält­tää näin ollen karan­teeni. Vain ulko­mail­ta tulleet kan­nat­taa itse asi­as­sa aset­taa karan­teeni­in mikäli ei ole saanut EMA:n myyn­tilu­van saanut­ta rokotet­ta. Yhdys­val­lois­sa näin tehdään jo täl­lä het­kel­lä. Vain FDA:n hyväksyn­nän saa­neet rokot­teet tunnustetaan.

 23. Quo vadis:

  Rokot­tam­a­ton ei siis automaat­tis­es­ti kuor­mi­ta ter­vey­den­huoltoa, vaan päin vas­toin han­kkii immuu­ni­vas­teen­sa ilmaisek­si ja saaden jopa tehokkaam­man suojan.
  Rokot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa hei­tä on toden­nä­köi­ses­ti var­sin pal­jon — tau­din sai­ras­ta­mi­nen var­mas­ti las­kee moti­vaa­tio­ta rokot­tau­tua, var­sin­kin kun nyt tie­däm­me, että roko­tus ei estä mui­den tar­tut­ta­mis­ta rokot­teen teho vie­lä­pä romah­taa kuukausissa. 

  Sai­ras­ta­mi­sen tie­de­tään myös anta­van parem­man suo­jan monis­sa muis­sa virus­tau­deis­sa, kuten vesi­ro­kos­sa. Toden­nä­köi­ses­ti tämä pätee myös koro­naan, kos­ka luon­nol­li­nen kon­tak­ti viruk­sen kans­sa joh­taa koko­nais­val­tai­sem­paan immuu­ni­pro­ses­siin (nenä­nie­lua myö­ten, toi­sin kuin lihak­seen injek­toi­ta­va roko­te). Tau­din kan­nat­tai­si siis nyt antaa levi­tä ensim­mäis­ten roko­tus­ten vie­lä suo­ja­tes­sa, jot­ta väes­tön suo­ja pit­kit­tyi­si. Tätä ehdot­ti taan­noin myös islantilaisepidemiologi. 

  Tuskin kukaan sairas­tu­isi Col­vidi­in tai mui­hin vas­taavi­in viruk­si­in vapaaehtoisesti?Ja ottaisi ison riskin ettei oikeas­t­aan tiedä lop­putu­losta. Näin kävi jo itse asi­as­sa Yhdys­val­lois­sa radio­juon­ta­ja Phil Valen­tinelle joka oli hyvin rokote skepti­nen mut­ta kun oli itse sairas­tanut Col­vidin olikin teho-osas­tol­la juuri ennen kuole­maansa muut­tanut mielipi­det­tä roko­tuk­ses­ta. Tämänkin oli liian myöhäistä kos­ka rokote on ennal­taehkäi­sevä toimenpide. 

  Toden­näköis­es­ti covidin sairas­taa iso osa väestöstä ilman että heil­lä olisi mitään vakavia oire­i­ta mut­ta se että tämäkin osa väestöstä on rokotet­tu kahdesti (myös jos­sain vai­heessa kol­man­nen ker­ran) on paljon parem­pi vai­h­toe­hto kuin ettei ole rokotet­tu ollenkaan. Juuri tämän takia immuu­ni­jär­jestelmä joka vai­htelee niin paljon eri ihmis­ten kohdal­la on aina oma tapaus erik­seen. Rokot­tei­den teho vai­htelee tapausko­htais­es­ti ja eikä nämä covid rokot­teet ole mitenkään eri­tyisen poikkeuk­sia mui­hin virus rokotteihin. 

  Vesi­ro­kko on tauti­na hyvin eri­lainen kos­ka se sairaste­taan pääasi­as­sa lapse­na. Myös vesirokkoa vas­taan on nykyään ole­mas­sa rokote. Joka annetaan ikäryh­mille 1,5–11 vuo­ti­aat kos­ka vesirokko on nimeno­maan las­ten tau­ti. Delta vari­antin pitkä aikaiset jälkioireet ovat oireina paljon haitallisem­mat kuin esimerkik­si vesirokon. Juuri sen takia delta Plus olisi syytä hoitaa pois rokottamalla 

  Covidin Delta Plus vari­ant­ti on kyl­lä mon­es­sa yhtey­dessä täysin uusi virus muo­to joka on kehit­tynyt hyvin nopeasti perus Col­vidista joka oli paljon vaara­ton tau­ti kuin uusi vari­ant­ti. Delta plus vari­ant­ti on jol­lain taval­la uusi virus ja tämän on jopa moni virolo­gi sanonut.

 24. Muu­ta­ma kom­ment­ti edel­lisille puhujille .
  On maail­mas­ta isorokko hävitet­ty rokot­ta­mal­la (taide­taan sitä jos­sain labras­sa vielä säi­lyt­tää). Eli sil­lä saavutet­ti­in 100% laumasuoja. 

  No Covidin kanssa tai influ­enssan tai muiden panedemi­avirusten kanssa tuo ei ole näköpi­iris­sä, eli on tyy­dyt­tävä osit­taiseen lau­ma­suo­jaan . Covidin kanssa joudu­taan siis elämään , välil­lä alis­tu­maan viruk­selle , välil­lä rokotteelle. 

  Delta vari­antin tar­tut­tavu­ut­ta on ver­rat­tu vesirokkoon , tauti­na on toki eri­lainen ja vaki­in­tunut. On sil­läkin paljon jälki­vaivo­ja ja kom­p­likaa­tio­ta . Jää muuten elim­istöön latent­ti­na , joskus aktivoituu vyöru­usuna joka osalle aiheut­taa pitkäaikaista vaivaa, kuten vaikeaa kipua ja voi tart­tua sit­ten vas­tus­tuskyvyt­tömään vesirokkona . Vyöru­usu­unkin on rokote, jol­la on aika hyvä suojavaikutus. 

  Lyhytkin altistus akti­ivista vesirokkoa ja vyöru­usua sairas­tavaan aiheut­taa vas­tuskyvyt­tömälle vesirokon. Jos Deltan tar­tut­tavu­us on samaa luokkaa, se tarkoit­taa sitä , että tar­tun­na­jälj­tys on toiv­o­ton­ta ellei laite­ta Lock ‑Dow­n­ia päälle, kaikki­nen tun­net­tuine ja tun­tem­at­tomine hait­toi­neen .Olisi siis nyt aika luop­ua tar­tun­nan­jälji­tyk­ses­tä ja lait­taa ammat­ti­laiset hoita­maan kansan ter­veyt­tä ja ennenkaikkea sairautta. 

  Tämä Long­Co­vidil­la pelot­telu alkaa ole­maan vas­tu­u­ton­ta , itseään toteut­ta­va ennuste, Wodoo­ta. Asi­aa­han vas­ta tutk­i­taan , että mitä se on .Oirelista muis­tut­taa hyvin paljon muu­ta rahastet­tavaa ter­veyshys­te­ri­aa, kuten on mata­laan fer­ri­ti­inin , bor­re­li­aan , sisäil­maan ja mil­loin mihinkin.
  On sekin muis­tet­ta­va , että nk. asiantun­ti­jat eivät ole tässä jääve­jä , pelis­sä on tutkimus­ra­hoi­tus ja huomionkipeys. 

  En ole kuitenkaan asian kieltäjä , jotkut saa­vat var­masti oire­i­ta pidem­pikestoise­na, osa saa oireet pelot­telus­ta , karan­teenin aiheut­ta­mas­ta ahdis­tuk­ses­ta ja syyl­listämis­es­tä, jota tähän tau­ti­in on totis­es­ti liittynyt.

  Voisi hyvin olla ‚että nuoret pär­jää­vat hyvin yhdel­läkin rokotean­nok­sel­la , vaka­vat taudinku­vat ovat hyvin harv­inaisia varsinkin sen suo­jas­sa ja sen tur­vas­sa on ehkö hyvä sit­ten altistu­akin oikealle viruk­selle jos se kohdalle sattuu. 

  Tan­skan tietä kannatan,

  1. Ant­ti Läh­teen­mä­ki:
   Muu­ta­makom­ment­ti edel­li­sil­le puhujille .
   Onmaa­il­mas­taiso­rok­kohävi­tet­tyrokot­ta­mal­la (tai­de­taansitä jos­sain labras­savie­lä säi­lyt­tää). Elisil­lä saa­vu­tet­tiin100%laumasuoja.

   No Covi­din kans­sataiinfluens­san taimui­denpane­de­mia­vi­rus­tenkans­satuo ei ole näkö­pii­ris­sä,elion tyy­dyt­tä­väosit­tai­seenlau­ma­suo­jaan.Covi­dinkans­sajou­du­taansiis elä­mään , välil­läalis­tu­maan viruk­sel­le , välillärokotteelle. 

   Del­ta varian­tintar­tut­ta­vuut­ta onver­rat­tu vesi­rok­koon , tau­ti­naontokieri­lai­nen ja vakiin­tu­nut.Onsil­lä­kinpal­jonjäl­ki­vai­vo­ja jakompli­kaa­tio­ta . Jäämuu­teneli­mis­töönlatent­ti­na , jos­kusakti­voi­tuuvyö­ruusu­najokaosal­leaiheut­taapit­kä­ai­kais­ta vai­vaa, kutenvai­ke­aa kipua ja voi tart­tua sit­ten vas­tus­tus­ky­vyt­tö­määnvesi­rok­ko­na . Vyö­ruusuun­kinonroko­te, jol­laon aikahyväsuojavaikutus. 

   Lyhyt­kin altis­tus aktii­vis­tavesi­rok­koaja vyö­ruusua sai­ras­ta­vaan aiheut­taa vas­tus­ky­vyt­tö­mäl­le vesi­ro­kon.Jos Del­tantar­tut­ta­vuus on samaaluok­kaa,se tar­koit­taasitä, ettätar­tun­na­jälj­tyson toi­vo­ton­taellei lai­te­ta Lock ‑Dow­niapääl­le,kaik­ki­nentun­net­tui­neja tun­te­mat­to­mi­nehait­toi­neen.Oli­sisiis nyt aika luo­pua tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­täjalait­taa ammat­ti­lai­sethoi­ta­maankan­san ter­veyt­täja ennenkaikkeasairautta. 

   Tämä LongCo­vi­dil­la pelot­te­lualkaaole­maan vas­tuu­ton­ta ‚itse­ään toteut­ta­va ennus­te,Wodoo­ta.Asi­aa­han vas­tatut­ki­taan , ettämitä se on .Oire­lis­ta muis­tut­taa hyvinpal­jon muu­tarahas­tet­ta­vaater­veys­hys­te­ri­aa, kuten on mata­laan fer­ri­tii­nin , bor­re­li­aan ‚sisäil­maan ja milloinmihinkin.
   On sekin muis­tet­ta­va , ettänk.asian­tun­ti­jateivät oletäs­säjää­ve­jä , pelis­säon tut­ki­mus­ra­hoi­tus jahuomionkipeys. 

   En ole kui­ten­kaanasiankiel­tä­jä ‚jot­kut saa­vatvar­mas­tioirei­ta pidem­pi­kes­toi­se­na, osa saa oireetpelot­te­lus­ta ‚karan­tee­nin aiheut­ta­mas­taahdis­tuk­ses­ta ja syyl­lis­tä­mi­ses­tä, jotatähän tau­tiin on totisestiliittynyt.

   Voi­si hyvin olla‚ettänuo­retpär­jää­vat hyvin yhdel­lä­kin roko­tean­nok­sel­la ‚vaka­vat tau­din­ku­vat ovat hyvin har­vi­nai­sia var­sin­kin sen suo­jas­sajasentur­vas­saonehkö hyväsit­tenaltis­tua­kinoikeal­leviruk­sel­lejosse kohdallesattuu. 

   Tans­kan tie­tä kannatan,

   Isorokon hävit­tämi­nen onnis­tui kos­ka WHO otti sen tavoit­teek­si 1970-luvul­la ja koko kan­sain­vä­li­nen yhteisö tuli isorokko roko­tuk­sen rahoituk­sen taakse. Myös poli­olle on tehnyt samoin (tosin sitä esi­in­tyy vielä Afgan­istanis­sa). Vesirokko on hyvin eri­lainen tau­ti kos­ka sen sairas­taa vain lapset ei niinkään aikuiset joten kohde ja ikäryh­mä ei ole koko väestö.

   Antti Läh­teen­mäen hiukan ris­tiri­itainen näke­mys että laite­taan ammat­ti­laiset hoita­maan kansan ter­veyt­tä ja ennenkaikkea sairaut­ta mut­ta kuitenkin koros­tit että asiantun­ti­jat ovat myös jääviä johtuen jostain ego­is­tis­es­ta nos­tos­ta mitä en tun­nista Suomen asiantun­ti­joiden kohdal­la. Päinvastoin. 

   En nyt tiedä miten asiantun­ti­jat ovat jääviä kos­ka tutkimus­ra­hoi­tus on kaikkien oleelli­nen tek­i­jä siihen että rokotei­ta voidaan kehit­tää jatkoss­sa. Rokot­tei­den tutkimus on erit­täin kallista mut­ta siihen tarvi­taan rahoi­tus­ta ja mis­tä se saadaan on myös oleelli­nen osa kokon­aisu­ut­ta. Huomionkipey­destä en tiedä onko sitä asiantun­ti­joiden kohdal­la kos­ka tieteessä data on niin liikku­vaa että se vai­htelee aina kun uut­ta tutkimus­ta tulee. Ilman tutkimus­ta ei olisi nyky­istä lääketiedet­tä eikä ter­vey­den­huoltoa. Long­Covid on osa tätä pros­es­sia eikä siinä ole mitään taikauskoa asiantun­ti­joiden kohdal­la nostettu.Päinvastoin.

   Mikä olisi reak­tio jos Long­Covid kokon­aan ignoorataan mut­ta muu­ta­man vuosien jäl­keen huo­mataan että hyvin moni kär­si­ikin Long­Co­vidista? Ja lop­putu­los olisi kuitenkin se että ter­vey­den­huolto ei pysty vas­taa­maan tähän kos­ka tutkimus­ta ei ole koskaan aloitet­tu kso­ka se on ignooratat­tu kos­ka sitä pidäti­in sil­loin pelotelulla!

   Olen ehdot­tomasti sitä mieltä että pitkät lock­down­it eivät toi­mi kun rokote on kehitetty. 

   Tar­tun­nan­jälji­tys pitäisi purkaa vai­heit­tain niin että se keskitetään yhteen paikkaan mut­ta vain vakam­mat oireet jäljite­taan mut­ta ei muut. Nopea pika­soit­to toimisi hyvin. Olen tämän itse kokenut helmiku­un lop­ul­l­la. Oireet oli­vat mut­ta hyvin lieviä. Syy mik­si min­ut asetet­ti­in 14 vrk karan­teeni­in ja eristyk­seen on se että samas­sa asun­nos­sa asuu kak­si riskiryh­mäläistä jot­ka eivät olleet tuol­loin rokotet­tu. Nyt kun tilanne on muut­tunut rokot­tei­den takia joten tar­tun­nan­jälji­tys ei ole enää koh­ta ajankohtainen. 

   Juuri sen takia Tans­ka on valin­nut tämän tien kos­ka yksi syy Tan­skan päätök­selle on korkea rokotekat­tavu­us. Suomes­sa tulemme tähän toden­näköis­es­ti jos­sain lokaku­un alus­sa tai jos hyvin menee syysku­un puolel­la. On myös huomioita­va että Tan­skas­sa pikat­estit ja lääketi­eteelli­nen tutkimus on korkeam­paa kuin Suomes­sa ja Tan­skas­sa tutk­i­taan myös esim Long­co­vidia täl­läkin het­kel­lä parem­min kuin Suomes­sa. Tan­skan ter­vey­den­huolto on onnis­tunut parem­min kos­ka sen rakenne on eri­lainen kuin Suomessa.

 25. Veikkaan, että tämä on väistämät­tä edessä myös Suomes­sa oli tah­toti­la mikä tahansa:

  “Tan­s­ka ei enää luokit­tele koron­avirus­ta vaar­al­lisek­si sairaudek­si – rajoituk­set pure­taan pian

  Tan­s­ka purkaa kaik­ki koronara­joituk­set kah­den viikon kuluttua.”

  Lähde: Yle, https://yle.fi/uutiset/3–12075410

  1. Jan­ne:
   Veik­kaan, että tämä on väis­tä­mät­tä edes­sä myös Suo­mes­sa oli tah­to­ti­la mikä tahansa:

   Tans­ka ei enää luo­kit­te­le koro­na­vi­rus­ta vaa­ral­li­sek­si sai­rau­dek­si – rajoi­tuk­set pure­taan pian

   Tans­ka pur­kaa kaik­ki koro­na­ra­joi­tuk­set kah­den vii­kon kuluttua.”

   Läh­de: Yle, https://yle.fi/uutiset/3–12075410

   Amen.
   Ja kuten Osmokin taisi jos­sain aiem­mas­sa postauk­ses­saan kir­joit­taa, tuskin­pa meil­lä olisi aikanaan otet­tu näitä rajoituk­sia käyt­töön, jos vaka­va sairas­tavu­us ja koron­akuolleisu­us olisi ollut samaa luokkaa kuin nyt. 

   Sen parem­min rajoituk­sille kuin pas­seille ei yksinker­tais­es­ti ole perustet­ta — kos­ka ne eivät ole välttämättömiä.

 26. Todet­takoon lisäk­si, että samal­la kun Tan­s­ka purkaa rajoituk­set, se pois­taa myös käytöstä koron­a­passin. Se on ollut heil­lä käytössä heinäku­un alus­ta alka­en. Luke­mani perus­teel­la se oli Tan­skas­sa todel­la huono kokeilu. Rohkenisin väit­tää, että koron­a­pas­si ei toimisi Suomes­sakaan vaik­ka se vas­toin kaikkia odotuk­sia saataisi­inkin run­not­tua perus­tus­laki­valiokun­nas­ta läpi.

 27. Keskustelus­ta voisi päätel­lä, että korona on itse asi­as­sa ne muu­rit, jot­ka tulimme ympärillemme rak­en­ta­neek­si. Itse tau­ti ja alkuaiko­jen hys­te­ria alka­vat jäädä taka-alalle. Nyt sit­ten viimein pitäisi uskaltaa tart­tua hakku­un ja vasaraan.

  Mielestäni roko­tus­pas­sil­la vain vahvis­tet­taisi­in muuria. Virus muta­toituu ja roko­tusten teho hiipuu. Ei tule ole­maan “kun­non ihmisiä” ja rokot­ta­mat­to­mia ihmisiä, vaik­ka juuri nyt niin olisikin — vaan tulemme kaik­ki ole­maan enem­män tai vähem­män suo­jat­to­mia. Koko ajan pitäisi päät­tää, kenen pas­si leimataan uud­estaan. Tämä pohd­in­ta on edessä maid­en rajoil­la, ja toivon sen siel­läkin johta­van roko­tus­vaa­timusten poistumiseen.

  Jos nyt vain luotet­taisi­in siihen, että riskiryh­mien suo­jaami­nen riittää.

 28. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008225253.html

  “TUTKIMUSTULOSTEN mukaan tam­mi- ja helmiku­us­sa kak­si Pfiz­er-Bion­techin rokotet­ta saa­neet oli­vat kesäkuukausi­na 13 ker­taa suurem­mas­sa riskissä sairas­tua koron­aviruk­sen delta­muun­nok­sen aiheut­ta­maan tau­ti­in kuin ne, jot­ka oli­vat sairas­ta­neet koron­aviruk­sen aiheut­ta­man taudin tammi–helmikuussa. Molem­mil­la ryh­mil­lä immu­ni­teetin saamis­es­ta oli kulunut noin puoli vuotta.

  Rokot­teen saanei­den toden­näköisyys sairas­tua oire­i­ta aiheut­tavaan koronatau­ti­in oli 27 ker­taa suurem­pi kuin aiem­min koronataudin sairas­tanei­den. Ris­ki joutua taudin takia sairaala­hoitoon oli kahdek­san ker­taa suurem­pi rokotet­tu­jen keskuudessa.”

  Tämä että sairas­t­a­mi­nen antaa parem­man suo­jan, oli täysin odotet­tavis­sa. Immunologi­nen pros­es­si on eri — varsinkin mRna-rokot­teen kohdal­la jon­ka seu­rauk­se­na altistu­taan vain piikkiproteiinille. 

  Lisäk­si tutkimus­datan ohi on men­nyt epäilemät­tä paljon piilotar­tun­to­ja, eli osa roko­tuk­sen anta­mak­si tulk­i­tus­ta suo­jas­ta onkin voin­ut olla sairas­tamisen aikaan saamaa.
  *
  MTV:n Sen­suroima­ton Päivärin­ta ‑lähetyk­sessä myös Han­na Nohynek vahvisti, että sairas­t­a­mi­nen aktivoi immuu­ni­jär­jestelmää roko­tuk­sia laa­jem­min. Päivärin­nal­la oli muutenkin hyvät kysymyk­set. Ihan suo­ria vas­tauk­sia hän ei joka kohtaan kuitenkaan saanut. Vas­tausten sana­muo­toilus­sa oli selvää vält­te­lyä, “sor­di­no” pääl­lä. Suomes­sa kaik­ki tun­te­vat kaik­ki, kulis­seis­sa rip­itetään liian avoimesti puhuvia. 

  Selvää on, että aikaa kestävä tie tas­apain­oon koro­nan kanssa käy luon­nol­lisen altistu­misen ja sairas­tamisen kaut­ta. Tämä on huomioita­va osana tule­vaa strategiaa.

  1. Quo vadis:
   https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008225253.html

   mukaan tam­­mi- ja hel­mi­kuus­sa kak­si Pfiz­er-Bion­tec­hin roko­tet­ta saa­neet oli­vat kesä­kuu­kausi­na 13 ker­taa suu­rem­mas­sa ris­kis­sä sai­ras­tua koro­na­vi­ruk­sen del­ta­muun­nok­sen aiheut­ta­maan tau­tiin kuin ne, jot­ka oli­vat sai­ras­ta­neet koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din tammi–helmikuussa. Molem­mil­la ryh­mil­lä immu­ni­tee­tin saa­mi­ses­ta oli kulu­nut noin puo­li vuotta.

   Rokot­teen saa­nei­den toden­nä­köi­syys sai­ras­tua oirei­ta aiheut­ta­vaan koro­na­tau­tiin oli 27 ker­taa suu­rem­pi kuin aiem­min koro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den. Ris­ki jou­tua tau­din takia sai­raa­la­hoi­toon oli kah­dek­san ker­taa suu­rem­pi roko­tet­tu­jen keskuudessa.”

   Tämäet­tä sai­ras­ta­mi­nen antaa parem­man suo­jan, oli täy­sin odo­tet­ta­vis­sa. Immu­no­lo­gi­nen pro­ses­si on eri — var­sin­kin mRna-rokot­­teen koh­dal­la jon­ka seu­rauk­se­na altis­tu­taan vain piikkiproteiinille. 

   Lisäk­si tut­ki­mus­da­tan ohi on men­nyt epäi­le­mät­tä pal­jon pii­lo­tar­tun­to­ja, eli osa roko­tuk­sen anta­mak­si tul­ki­tus­ta suo­jas­ta onkin voi­nut olla sai­ras­ta­mi­sen aikaan saamaa.
   *
   :n Sen­su­roi­ma­ton Päi­vä­rin­ta ‑lähe­tyk­ses­sä myös Han­na Nohy­nek vah­vis­ti, että sai­ras­ta­mi­nen akti­voi immuu­ni­jär­jes­tel­mää roko­tuk­sia laa­jem­min. Päi­vä­rin­nal­la oli muu­ten­kin hyvät kysy­myk­set. Ihan suo­ria vas­tauk­sia hän ei joka koh­taan kui­ten­kaan saa­nut. Vas­taus­ten sana­muo­toi­lus­sa oli sel­vää vält­te­lyä, “sor­di­no” pääl­lä. Suo­mes­sa kaik­ki tun­te­vat kaik­ki, kulis­seis­sa ripi­te­tään lii­an avoi­mes­ti puhuvia. 

   Sel­vää on, että aikaa kes­tä­vä tie tasa­pai­noon koro­nan kans­sa käy luon­nol­li­sen altis­tu­mi­sen ja sai­ras­ta­mi­sen kaut­ta.Tämä on huo­mioi­ta­va osa­na tule­vaa strategiaa.

   Kym­me­nil­lä tuhan­sil­la suo­ma­laisil­la on jo ollut covid-19, mut­ta näitä tapauk­sia ei löy­dy tar­tun­tatau­tirek­ister­istä. Kale­va 29.04.2021 18:30:
   https://www.kaleva.fi/kymmenia-tuhansia-koronatapauksia-jaa-testaamatta/3562925

   “THL on selvit­tänyt viime keväästä läh­tien, miten paljon koronat­a­pauk­sia todel­lisu­udessa on ollut. Korona voi jäädä tilas­toimat­ta, jos se sairaste­taan oireet­tomasti. Piilotar­tun­to­jen määrää on vähen­tänyt help­po pääsy testeihin.”

   “Koronat­a­pauk­sia voi todel­lisu­udessa olla jopa kaksinker­tainen määrä ver­rat­tuna testeil­lä todet­tui­hin rek­isteröi­ty­i­hin tapauksiin.

   “Suomes­sa on tähän men­nessä toden­net­tu PCR-testein yli 86 000 posi­ti­ivista koronat­a­paus­ta, joten tar­tun­to­jen todel­li­nen määrä olisi lähempänä 200 000 tartuntaa.”

   Koron­a­pas­si olisi todel­la epäreilu niitä kohtaan, joil­la tar­tun­ta on jo ollut, mut­ta eivät ole saa­neet siitä todis­tus­ta. Muutenkin mon­et niistä, jot­ka sairas­tu­i­v­at ensim­mäisessä aal­los­sa, ovat niitä, joiden ter­vey­den­ti­las­ta ei ole tietoa. Osal­la oli aivan oireinekin tau­ti, jol­la nykya­jan kri­teereil­lä pää­sisi vaik­ka päivystyk­seen, mut­ta sil­loin ei saanut edes kon­tak­tia perusterveydenhuoltoon.

   1. Koro­na­pas­si tur­ha:

    Koro­na­pas­si oli­si todel­la epä­rei­lu nii­tä koh­taan, joil­la tar­tun­ta on jo ollut, mut­ta eivät ole saa­neet sii­tä todis­tus­ta. Muu­ten­kin mon­et niis­tä, jot­ka sai­ras­tui­vat ensim­mäi­ses­sä aal­los­sa, ovat nii­tä, joi­den ter­vey­den­ti­las­ta ei ole tie­toa. Osal­la oli aivan oirei­ne­kin tau­ti, jol­la nyky­ajan kri­tee­reil­lä pää­si­si vaik­ka päi­vys­tyk­seen, mut­ta sil­loin ei saa­nut edes kon­tak­tia perusterveydenhuoltoon.

    Olet taval­laan oike­as­sa, mut­ta kuten blo­gisti on muu­ta­maan otteeseen huo­maut­tanut, onko sekään sit­ten järkevää, että ollaan tasais­es­ti yhtä epäreilu­ja “kaikkia” (oikeast­i­han rajoituk­set kohdis­tu­vat muutenkin epä­ta­sais­es­ti) kohtaan, eli kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat kiel­letään kaik­il­ta? Tämä on tilanne, jos­sa ei ole tar­jol­la hyviä vai­h­toe­hto­ja, pitäisi yrit­tää vali­ta vähiten huono. On omi­tu­ista, kuin­ka paljon aikaa ja ener­giaa ollaan valmi­ita käyt­tämään sen pohtimiseen, miten kenenkin oikeudet toteu­tu­vat tai eivät, jos koron­a­pas­si otet­taisi­in käyt­töön. Varsi­nais­ten koronara­joi­tusten kohdal­la samaa pohd­in­taa ei nähdä ollenkaan niin tarpeel­lise­na. Onhan se toisaal­ta suo­ma­laisen yhteiskun­nan vahvu­us, että insti­tuu­tioi­hin, kuten hal­li­tuk­seen, luote­taan niin vah­vasti. Eli kun hal­li­tus on strate­gian laat­in­ut, niin sen mukaan sit­ten men­nään eikä kysellä.

   2. Jaak­ko K: Olet taval­laan oikeas­sa, mut­ta kuten blo­gis­ti on muu­ta­maan ottee­seen huo­maut­ta­nut, onko sekään sit­ten jär­ke­vää, että ollaan tasai­ses­ti yhtä epä­rei­lu­ja “kaik­kia” (oikeas­ti­han rajoi­tuk­set koh­dis­tu­vat muu­ten­kin epä­ta­sai­ses­ti) koh­taan, eli kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat kiel­le­tään kai­kil­ta? Tämä on tilan­ne, jos­sa ei ole tar­jol­la hyviä vaih­toeh­to­ja, pitäi­si yrit­tää vali­ta vähi­ten huo­no. On omi­tuis­ta, kuin­ka pal­jon aikaa ja ener­gi­aa ollaan val­mii­ta käyt­tä­mään sen poh­ti­mi­seen, miten kenen­kin oikeu­det toteu­tu­vat tai eivät, jos koro­na­pas­si otet­tai­siin käyt­töön. Var­si­nais­ten koro­na­ra­joi­tus­ten koh­dal­la samaa poh­din­taa ei näh­dä ollen­kaan niin tar­peel­li­se­na. Onhan se toi­saal­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan vah­vuus, että ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten hal­li­tuk­seen, luo­te­taan niin vah­vas­ti. Eli kun hal­li­tus on stra­te­gian laa­ti­nut, niin sen mukaan sit­ten men­nään eikä kysellä.

    Nyt Lounais-Suomes­sa ja Pirkan­maal­la luovut­ti­in jo kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia vaivan­neista tarpeet­tomista tur­vaväleistä ja rajoituk­sista. Molem­mis­sa maakun­nis­sa huo­mat­ti­in, että tapah­tu­mia on pystynyt nyt jo jär­jestämään aivan koronaturvallisesti.
    Turus­sa fes­ti­vaaleil­ta on tul­lut vain vähän tar­tun­to­ja, eikä Kesärauhas­ta tul­lut yhtään:
    https://www.ts.fi/kulttuuri/5404274/Turun+seudun+festivaaleilla+todettu+vain+vahan+koronatartuntojaKesarauhassa+niita+ei+ollut+lainkaan
    Näin siitä huoli­mat­ta, että paikalla on ollut nimeno­maan niitä nuo­ria rokot­ta­mat­to­mia ihmisiä. Rajoituk­set on alun perinkin ylim­i­toitet­tu ajat­telemat­ta tarkem­min sitä, minkä­tyyp­pi­sistä tilaisuuk­sista on ollut kyse.
    Luulen, että hal­li­tuk­selle on jäänyt joku mieliku­va kult­tuuriesi­tyk­sistä koronariskeinä sen kuu­luisan 2020 nais­ten­päivän kon­sertin takia, vaik­ka siel­lä yhteis­laulet­ti­in. Ei se ollut mikään tyyp­illi­nen kon­sert­ti, mis­sä vain seu­rataan esi­tys­tä. Muis­tan vielä luke­neeni erinäi­sistä lähteistä, että paikalla olisi ollut joku yski­jä yleisön joukos­sa. Tuo­hon aikaan korona oli jo levin­nyt laa­jalle suurim­mis­sa kaupungeis­sa, ilman että asi­as­ta olti­in tietoisia. Ei voi mitenkään ver­ra­ta nykytilanteeseen.

 29. Keskusteluis­sa näyt­tää ole­van jo vaikea hah­mot­taa, mikä on itse viruk­sen ja mikä mei­dän ihmis­ten aiheut­ta­maa. Eivät korona­toimet ole mikään pyhä oppi­raken­nel­ma, johon ei tohtisi tehdä muutoksia.

  Roko­tus­pas­sil­la vain pönkitet­täisi­in huo­ju­via seiniä, joiden on aikakin kaat­ua. Eipä siel­lä takana tai­da ihmiskun­nan sukupu­ut­to häämöt­tää, eikä edes sairaaloiden ylikuor­mi­tus. Ja varsin kum­malliselta tun­tu­isi roko­tus­passin heilut­telu tilanteessa, jos­sa per­in­teiset influ­enssat aiheut­taisi­vat jo isom­pia ongelmia. 

  Korona jää, mut­ta muut­tuu mielis­sämme muis­tok­si. Ei nyt jätetä his­to­ri­aan häpeäpaaluja.

 30. Nyt he valmis­tel­e­vat sitä koron­a­pas­sia jo eduskun­nas­sa. Hesarin pal­stal­la ihme­telti­in, miten rokot­ta­mat­tomien* tes­taami­nen jär­jestetään parin viikon välein. Kumpa he nyt oival­taisi­vat, että tuon­tyyp­piseen koron­a­pas­si­in, mitä he suun­nit­te­liv­at, sopisi tosi hyvin ne Covid-pikat­estit. Niitä ei tarvitse tehdä terveydenhuollossa.

  Covid-pikat­estit kel­pa­si­vat Tan­skas­sakin, ne mak­sa­vat vain muu­ta­man euron ja testi on help­po tehdä itse het­keä ennen lähtöä jon­nekin. Mik­sei voisi myös tes­ta­ta vaik­ka apteekissa tai tapah­tu­man ovel­la tehdä testin. Saisi tuoreem­man tulok­sen kuin ter­vey­den­huol­los­sa. Tark­istin nyt pakkauk­ses­ta, että testi tun­nistaa kyl­lä virusvariantitkin.
  Tuo­ta­han saate­taan tarvi­ta jatkos­sa myös rokote­tu­ille, jos meil­lä käy kuten Israelis­sa ja Islannis­sa, mis­sä tar­tun­to­ja saavien enem­mistö on jo rokotettuja.

  Toki min­un mielestän tätä parem­pi idea olisi jät­tää koko koropas­si sik­seen ja hyväksyä se vain tosi­asiana, että koronatar­tun­to­ja tulee siinä mis­sä influ­enssa- ja flun­ssa­tar­tun­to­ja. Ellei ihmiset enää sairas­tu suuris­sa määrin vakavasti, ei tälle touhulle ole enää perusteia.

  * muis­tu­tan, että on ihmisiä jot­ka eivät todel­la voi ottaa rokot­tei­ta ter­vey­del­li­sistä syistä

  1. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Nyt he val­mis­te­le­vat sitä koro­na­pas­sia jo edus­kun­nas­sa. Hesa­rin pals­tal­la ihme­tel­tiin, miten rokot­ta­mat­to­mien* tes­taa­mi­nen jär­jes­te­tään parin vii­kon välein. Kum­pa he nyt oival­tai­si­vat, että tuon­tyyp­pi­seen koro­na­pas­siin, mitä he suun­nit­te­li­vat, sopi­si tosi hyvin ne Covid-pika­tes­tit.Nii­tä ei tar­vit­se teh­dä terveydenhuollossa.

   Covid-pika­tes­tit kel­pa­si­vat Tans­kas­sa­kin,ne mak­sa­vat vain muu­ta­man euron ja tes­ti on help­po teh­dä itse het­keä ennen läh­töä jon­ne­kin. Mik­sei voi­si myös tes­ta­ta vaik­ka aptee­kis­sa tai tapah­tu­man ovel­la teh­dä tes­tin. Sai­si tuo­reem­man tulok­sen kuin terveydenhuollossa. 

   Toki min­un mie­les­tän tätä parem­pi idea oli­si jät­tää koko koro­pas­si sik­seen ja hyväk­syä se vain tosi­asia­na, että koro­na­tar­tun­to­ja tulee sii­nä mis­sä influ­en­s­sa- ja fluns­sa­tar­tun­to­ja. Ellei ihmi­set enää sai­ras­tu suu­ris­sa mää­rin vaka­vas­ti, ei täl­le tou­hul­le ole enää perusteia.

   Jos kuun­telin Ykkösaa­mus­sa Mika Salmisen haas­tat­telun niin hän tote­si että koron­a­pas­si on vapaae­htoinen ja vain tarkoitet­tu rokot­ta­mat­tomille eikä rin­nakkainen vaihtoehto.
   Jos ihmi­nen on saanut rokot­teen niin hän ei tarvitse Koron­a­pas­sia. Jos ihmi­nen ei ole saanut rokotet­ta hän tarvit­see Koron­a­passin. Näin yksinkertaista! 

   Kun mainit­sit pikat­estit Tan­skan mallin mukaises­ti niin Tan­s­ka purkaa kaik­ki rajoituk­set pois tässä kuus­sa ja luop­uu toden­näköis­es­ti pikat­esteistä maan sisäl­lä . Pait­si maa­han tul­lessa rajoil­la (lentoasemil­la) pikat­estit ovat käytössä. Tan­skas­sa rokotekat­tavu­us on korkeampi kuin Suomes­sa joten pikat­estit jäävät siel­lä his­to­ri­aan kun rokotekat­tavu­us nousee koko ajan. Juuri tämän takia Tan­s­ka luop­uu myös koron­a­pas­sista. Suomes­sa koron­a­pas­si olisi vain siir­tymäkau­den yli meno todistus.

  2. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Toki min­un mie­les­tän tätä parem­pi idea oli­si jät­tää koko koro­pas­si sik­seen ja hyväk­syä se vain tosi­asia­na, että koro­na­tar­tun­to­ja tulee sii­nä mis­sä influ­en­s­sa- ja fluns­sa­tar­tun­to­ja. Ellei ihmi­set enää sai­ras­tu suu­ris­sa mää­rin vaka­vas­ti, ei täl­le tou­hul­le ole enää perusteia.
   muis­tu­tan, että on ihmi­siä jot­ka eivät todel­la voi ottaa rokot­tei­ta ter­vey­del­li­sis­tä syistä 

   Tähän ehdot­ta­maasi suun­taa pyritään koko ajan kun rokotekat­tavu­us nousee koko ajan. Covidin kanssa on vain elet­tävä ja siihen kyl­lä kehitetään uusia tehorokot­tei­ta kun tutkimus tulos sen sal­lii. Ne ihmiset jot­ka eivät voi ottaa rokot­tei­ta ter­vey­del­li­sis­tä syistä on jo ajat sit­ten saa­neet toden­näköis­es­ti todis­tuk­sen siitä että on vapautet­tu kokon­aan rokotuksista.

  3. Koro­na­pas­si tur­ha:
   Mik­sei voi­si myös tes­ta­ta vaik­ka aptee­kis­sa tai tapah­tu­man ovel­la teh­dä tes­tin. Sai­si tuo­reem­man tulok­sen kuin ter­vey­den­huol­los­sa. Tar­kis­tin nyt pak­kauk­ses­ta, että tes­ti tun­nis­taa kyl­lä virusvariantitkin.
   Tuo­ta­han saa­te­taan tar­vi­ta jat­kos­sa myös roko­te­tuil­le, jos meil­lä käy kuten Israe­lis­sa ja Islan­nis­sa, mis­sä tar­tun­to­ja saa­vien enem­mis­tö on jo rokotettuja.

   Islannis­sa ja myös Nor­jas­sa käy EU maid­en yhteinen rokote­todis­tus kos­ka nämä kak­si maa­ta ovat myös ETA mai­ta. Myös Islanti ja Nor­ja ovat osa EU:n yhteisiä rokote han­k­in­to­ja. Israel on sit­ten toinen tapaus joten sinne tarvit­see kyl­lä mui­ta todis­tuk­sia joi­ta Israelin vira­nomaiset määräävät. Sama kos­kee täl­lä het­kel­lä Yhdysvaltoja.

 31. Itse en päässyt Pari­i­sis­sa syömään, kun ei ollut todis­tus­ta. Rokot­teet on toki otet­tu, mut­ta ne on otet­tu Suomes­sa ja suo­ma­lainen byrokra­tia estää todis­tuk­sen saamisen. Täl­lä het­kel­lä se ei hait­taa, sil­lä olen maas­sa, jos­sa Covid ei kiin­nos­ta. Palaan kuitenkin Euroop­paan vielä tämän vuo­den puolella.

  1. ft maa­il­mal­ta:
   Itse en pääs­syt Parii­sis­sa syö­mään, kun ei ollut todis­tus­ta. Rokot­teet on toki otet­tu, mut­ta ne on otet­tu Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saa­mi­sen. Täl­lä het­kel­lä se ei hait­taa, sil­lä olen maas­sa, jos­sa Covid ei kiin­nos­ta. Palaan kui­ten­kin Euroop­paan vie­lä tämän vuo­den puolella. 

   Suo­ma­lainen byrokra­tia estää todis­tuk­sen saan­nin? Menet Omakan­taan ja tal­len­nat todis­tuk­sen pdf-tiedos­tona. Voit näyt­tää qr-kood­in suo­raan kän­nykästä tai tulostaa todis­tuk­sen paper­ille. Toimii kaikkial­la EU:ssa.

   1. Jan­ne: Suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saan­nin? Menet Oma­kan­taan ja tal­len­nat todis­tuk­sen pdf-tie­­dos­­to­­na. Voit näyt­tää qr-koo­din suo­raan kän­ny­käs­tä tai tulos­taa todis­tuk­sen pape­ril­le. Toi­mii kaik­kial­la :ssa.

    Alku­vuodes­ta pis­te­tyt rokot­teet eivät siir­tyneet automaat­tis­es­ti kan­taan, jon­ka sys­tee­mi luoti­in myöhem­min. Tästä on laitet­tu viestiä puolelle val­takun­taa, mut­ta kenel­läkään ei ole ollut vielä rohkeut­ta kor­ja­ta ongelmaa.

  2. ft maa­il­mal­ta:
   Itse en pääs­syt Parii­sis­sa syö­mään, kun ei ollut todis­tus­ta. Rokot­teet on toki otet­tu, mut­ta ne on otet­tu Suo­mes­sa ja suo­ma­lai­nen byro­kra­tia estää todis­tuk­sen saa­mi­sen. Täl­lä het­kel­lä se ei hait­taa, sil­lä olen maas­sa, jos­sa Covid ei kiin­nos­ta. Palaan kui­ten­kin Euroop­paan vie­lä tämän vuo­den puolella.

   Todis­tuk­set voi saa­da OmaKan­ta palvelus­ta. Niiden pitäisi tul­la sinne automaat­tis­es­ti heti kun on saanut molem­mat rokot­teet. Joku tekni­nen vika esti niitä sinne var­maan päivit­tämisen. Suosit­te­len tiedustele­maan asi­aa oman kun­nan terveydenhuollosta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.