KYMP-lautakunta: HSL:n taloussuunnitelma

Kak­si­tois­ta­vuo­ti­nen kau­te­ni Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa on päät­ty­nyt, mut­ta aion sil­ti käsi­tel­lä blo­gil­la­ni kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan asioi­ta, sil­lä koko kau­pun­gin kehit­tä­mi­nen on into­hi­mo­ni. Tulen tar­vit­taes­sa käsit­te­le­mään myös mui­ta lau­ta­kun­tia ja kau­pun­gin­hal­li­tus­ta, jos aihet­ta ilme­nee. Kos­ka kom­men­toin­ti ei täh­tää lau­ta­kun­nan pää­tök­siin, kir­joi­tan myös vähän asian vie­res­tä yrit­täen vetää vähän pidem­piä ja peri­aat­teel­li­sem­pia näkökohtia.

Nyt lau­ta­kun­nan lis­tal­la on vain yksi minun kan­nal­ta­ni mie­len­kiin­toi­nen asia, lausun­to HSL:n talous­suun­ni­tel­mas­ta 2022–24.

Jouk­ko­lii­ken­ne on saa­nut kun­nol­la sii­peen­sä koro­na-aika­na niin, että sen talous on kural­la. Pitäi­si­kö ali­jää­mät peit­tää nos­ta­mal­la lip­pu­jen hin­to­ja vai verovaroin?

Miten pitäi­si toi­mia ravin­to­lan, joka on vuo­den aika­na on saa­nut kun­nol­la sii­peen­sä, mut­ta pys­tyy nyt avaa­maan toi­min­tan­sa. Pitäi­si­kö sen nos­taa hin­to­ja roi­mas­ti, jot­ta sai­si ker­ty­neen ali­jää­män pei­te­tyk­si? Jokai­nen ymmär­tää, että ei kan­na­ta. Opti­maa­li­sen hin­ta­ta­son mää­rit­tä­mä voi­ton­mak­si­moin­ti­pis­te ei ole muut­tu­nut mihin­kään. Yli­hin­noit­te­lul­la ravin­to­la kai­vai­si vain kuop­paan­sa syvem­mäk­si. Samas­ta syys­tä opti­maa­li­nen jouk­ko­lii­ken­teen hin­ta ei ole muut­tu­nut miksikään.

Ruuhkamaksut subvention vaihtoehto

Jouk­ko­lii­ken­teen sub­ven­toin­tias­tee­seen liit­tyy kysy­mys,  mik­si jouk­ko­lii­ken­net­tä sub­ven­toi­daan? Sik­si, että lii­ken­ne yli­pään­sä toi­mi­si. Jos ei sub­ven­toi­tai­si, kävi­si niin kuin kävi 1960-luvul­la, jol­loin työ­mat­ka Puo­ti­las­ta kes­kus­taan kes­ti ruuh­kien takia 45 minuuttia.

Huo­mat­ta­koon kui­ten­kin, että tämä on talous­teo­reet­ti­ses­ti vää­rä perus­te. Jouk­ko­lii­ken­teen sub­ven­toin­nil­la täh­dä­tään auto­lii­ken­teen hait­to­jen vähen­tä­mi­seen. Oikeas­taan pitäi­si teh­dä toi­sin päin. Verot­taa auto­lii­ken­net­tä ruuh­ka­mak­suin, jol­loin jouk­ko­lii­ken­ne voi­si pär­jä­tä omial­laan. Jul­ki­nen talous para­ni­si kah­ta kaut­ta, ruuh­ka­mak­su­tu­lo­jen ja sub­ven­tion vähe­ne­mi­sen kautta.

Vähän kan­nat­tai­si kui­ten­kin sub­ven­toi­da ras­kas­ta rai­de­lii­ken­net­tä, kos­ka sen kus­tan­nus­ra­ken­ne on sel­lai­nen, että yhtey­den ole­mas­sao­lo (esi­mer­kik­si met­ro­ra­ta) on kal­lis ja sen käyt­tö hal­paa. Ei kan­na­ta hin­noi­tel­la mat­kus­ta­jia ulos.

Infrakorvaukset

Uudet rata­hank­keet rasit­ta­vat HSL:n lii­ken­net­tä infra­kor­vaus­ten kaut­ta. Kun­nat raken­ta­vat infran, esi­mer­kik­si län­si­met­ron tai Kruu­nu­ra­ti­kan, ja las­kut­ta­vat sii­tä HSL:ää käyt­täen jär­kyt­tä­vää vii­den pro­sen­tin korkokantaa.

Pait­si että kor­ko on vähän yli­mi­toi­tet­tu, kun­nat rahas­ta­vat tämän rahan kah­teen ker­taan. Hel­sin­ki esi­mer­kik­si saa huo­mat­ta­van osan Kruu­nu­ra­ti­kan inves­toin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta takai­sin maan arvon nousu­na – oli­si saa­nut pal­jon enem­män­kin, jos oli­si teh­nyt pää­tök­sen ratik­kayh­tey­des­tä ennen kuin alkoi luo­vut­taa tontteja.

Tuo yli­mi­toi­tet­tu kor­ko saa aikaan sen, ettei pal­jon kan­na­ta sääs­tel­lä infrain­ves­toin­tien suun­nit­te­lus­sa. Käy­hän sii­nä niin, että muut kun­nat osal­lis­tu­vat Hel­sin­gin Kruu­nu­ra­ti­koi­den kus­tan­nuk­siin ja Hel­sin­ki esi­mer­kik­si Van­taan rati­kan kustannuksiin.

Pummilla matkustaminen ja pummilla pysäköinti

Vir­ka­mies­ten teke­mäs­sä lausun­to­luon­nok­ses­sa esi­te­tään, että jouk­ko­lii­ken­teen tar­kas­tus­mak­sua ei nos­tet­tai­si 100 euroon 80 euros­ta. Perus­tee­na käy­te­tään sitä, ettei pum­mil­la mat­kus­ta­mi­sen pitäi­si olla kal­liim­paa kuin pum­mil­la pysä­köi­mi­sen. Kokoo­mus on asias­ta eri miel­tä. Sen mie­les­tä pum­mil­la pysä­köi­mi­nen on pie­nem­pi rike, vaik­ka vää­rin pysä­köin­ti tuot­taa sel­vää hait­taa ja jopa vaa­raa muille.

14 vastausta artikkeliin “KYMP-lautakunta: HSL:n taloussuunnitelma”

 1. Pysä­köin­ti­vir­he­mak­sun rin­nal­le pitäi­si saa­da “tör­keä vää­rin­py­sä­köin­ti”. Käy­tän­nös­sä vir­he­mak­sun sai­si jos pysä­köi lail­li­sel­le pai­kal­le vää­rään aikaan, kun taas tör­keä vää­rin­py­sä­köin­ti rap­sah­tai­si lait­to­mal­le pai­kal­le pysäköinnistä.

  80 euroa on riit­tä­vän kova hin­ta sii­tä, että mit­ta­riin lai­te­tut eurot lop­pu­vat ennen­ai­kai­ses­ti, mut­ta tör­keän ali­hin­tai­nen kor­vaus sii­tä, että täy­si spo­ra odot­taa hinausau­toa ris­teyk­ses­sä. Tar­kas­tus­mak­sun korot­ta­mis­ta 100 euroon sen sijaan on todel­la vai­kea ymmär­tää; onko ongel­ma sii­nä, että pum­mil­la mat­kus­ta­jia on niin vähän, ettei­vät tar­kas­tus­mak­sut rii­tä kat­ta­maan tar­kas­tus­toi­min­nan kuluja?

  1. ark­ki­teh­ti:
   Pysä­köin­ti­vir­he­mak­sun rin­nal­le pitäi­si saa­da “tör­keä vää­rin­py­sä­köin­ti”. Käy­tän­nös­sä vir­he­mak­sun sai­si jos pysä­köi lail­li­sel­le pai­kal­le vää­rään aikaan, kun taas tör­keä vää­rin­py­sä­köin­ti rap­sah­tai­si lait­to­mal­le pai­kal­le pysäköinnistä.

   80 euroa on riit­tä­vän kova hin­ta sii­tä, että mit­ta­riin lai­te­tut eurot lop­pu­vat ennen­ai­kai­ses­ti, mut­ta tör­keän ali­hin­tai­nen kor­vaus sii­tä, että täy­si spo­ra odot­taa hinausau­toa ris­teyk­ses­sä. Tar­kas­tus­mak­sun korot­ta­mis­ta 100 euroon sen sijaan on todel­la vai­kea ymmär­tää; onko ongel­ma sii­nä, että pum­mil­la mat­kus­ta­jia on niin vähän, ettei­vät tar­kas­tus­mak­sut rii­tä kat­ta­maan tar­kas­tus­toi­min­nan kuluja?

   Tör­keä vää­rin­py­sä­köin­ti voi­si myös olla ris­tey­sa­lueil­la ja pelas­tus­tei­den tuk­ki­mi­nen. Tosi­aan spo­ras­sa pum­maa­mi­nen ei ole kenel­le­kään vaa­rak­si toi­sin kuin pysä­köin­ti. 80kg liik­ku­va lai­ha­läs­ki on eri asia kuin 1500kg automobiili.

 2. Ohi aiheen, mut­ta kur­vai­lin äsket­täin Helsingissä.

  Alue Itä-Pasi­la — Val­lil­la — Sör­näi­nen — Kulos­aa­ri on äärim­mäi­sen esi­merk­ki sii­tä, kun lii­ken­ne­suun­nit­te­lu on päin persettä. 

  Aivan lii­an suu­ret nopeu­det suh­tees­sa kaar­tei­siin, kais­to­jen leveyk­siin, ja opas­tei­siin nähden.

  Kan­nat­tai­si ottaa oppia Tam­pe­reel­ta, jos­sa kes­kus­tas­sa nopeu­det on pudo­tet­tu 20–40 km/h ja lii­ken­ne sujuu nopeam­min ja suju­vam­min, kos­ka kus­keil­la on enem­män aikaa reagoida.

  Ruuh­ka aikaan Hel­sin­ki esit­täy­tyy auto­kau­pun­ki­na. Auto­ja on pal­jon. Kus­kit aja­vat aggres­sii­vi­ses­ti tal­la poh­jas­sa seu­raa­viin punai­siin valoihin.

  Monel­le se auto on kui­ten­kin ainoa vaihtoehto..

  Ehdo­tan Hel­sin­kiin maa­na­lais­ta tie­ver­kos­toa, jos­sa nopeu­det oli­si­vat mata­lam­mat, mut­ta vas­taa­vas­ti lii­ken­ne sujui­si ilman lii­ken­ne­va­lo­ja, suo­ja­tei­tä yms. 

  Sel­keät kier­to­liit­ty­mät, maa­na­lai­set park­ki­luo­lat (robo­tit kul­jet­ta­vat autot pai­koil­leen). Katu­ta­soon nous­tai­siin his­seil­lä. Las­ku­tus mobii­li­so­vel­luk­sel­la ja 5G pitäi­si liit­ty­mät toi­min­nas­sa maan alla.

  Maan pin­nal­le jäi­si­vät vain jakelu‑, hälytys‑, ja huoltoajoneuvot.

  Nopeus­ra­joi­tus voi­si kan­ta­kau­pun­gin alla olla vain 20 km/h ja sil­ti­kin se oli­si nopeam­pi kuin nykyi­set maan pääl­li­set rei­tit, kos­ka pysäh­dyk­siä ei ole.

  Maan pin­nal­la melu ja saas­teet vähe­ni­si­vät, ja autoi­li­joi­den her­mot säästyisivät.

  Kan­nat­tai­si olla rehel­li­nen: auto­ja tulee ole­maan aina. Hel­sin­gis­tä ei kos­kaan tule auto­ton­ta ja siel­lä on täl­lä­kin het­kel­lä aivan val­ta­vas­ti autoja.

  Robot­ti­au­to­jen myö­tä auto­jen mää­rä monin­ker­tais­tui­si, joten sik­si­kin kan­nat­taa panos­taa suju­vaan hen­ki­lö­au­to­lii­ken­tee­seen, joka tekee elä­mäs­tä parem­paa kokonaisvaltaisesti.

  Mitä tulee rahoi­tuk­seen, niin jos Suo­mes­sa oli­si tar­kas­tel­tu vain rahoi­tus­ta, niin tähän maa­han ei oli­si kos­kaan syn­ty­nyt sivi­li­saa­tio­ta sil­lä mikään ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti rahoi­tuk­sen näkö­kul­mas­ta jär­ke­vää tääl­lä poh­joi­ses­sa. Tääl­lä tais­tel­laan ja kek­si­tään tek­no­lo­gi­aa, jol­la rat­ko­taan ongelmia.

  Itse en omis­ta autoa, mut­ta vuo­kraan auton tar­vit­taes­sa. Jouk­ko­lii­ken­net­tä en käy­tä, kos­ka en halua spur­gu­jen ja nark­ka­rei­den sekaan.

  Onnek­si ei tar­vit­se elää ja työs­ken­nel­lä Hel­sin­gis­sä. Hyi olkoon!

  1. Meil­lä on jo maa­na­lai­nen lii­ken­ne­ver­kos­to. Se ulot­tuu Vuo­saa­res­ta Matin­ky­lään, pian myös Kiven­lah­teen. Tois­ta ei kan­na­ta rakentaa.

   1. Krtek: met­ro

    Krtek:
    Meil­lä on jo maa­na­lai­nen lii­ken­ne­ver­kos­to. Se ulot­tuu Vuo­saa­res­ta Matin­ky­lään, pian myös Kiven­lah­teen. Tois­ta ei kan­na­ta rakentaa.

    Itse Kiven­lah­den vie­res­sä asu­va­na tote­ai­sin että sen jat­ka­mi­nen Kiven­lah­des­ta Kauklah­teen oli­si tule­vai­suu­des­sa parem­pi vai­hoeh­to kos­ka väli on bus­sil­la nyt 15 min. Uusi met­ro­lin­ja tai jat­ke oli­si parem­pi kuin se että tuon välin aje­taan bus­sil­la Kiven­lah­teen ja takai­sin Kauklah­teen . Tar­vi­kaan­ko tois­ta met­roa muul­le on kysy­mys johon ei pitäi­si sanoa Ei eikä kyl­lä vaan sel­vit­tää mikä koh­ta on nyt ongel­ma jopa bus­sien kans­sa. Itä­met­roa ei ole syy­tä vie­lä raken­taa. Pasi­las­ta voi­si kyl­lä raken­taa jon­kin­lai­nen rai­deyh­teys itään ja län­teen . Pasi­las­ta pää­see jo nyt hyvin ete­lään ja poh­joi­seen. Mut­ta huo­nos­ti itään ja länteen.

  2. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:

   Itse en omis­ta autoa, mut­ta vuo­kraan auton tar­vit­taes­sa. Jouk­ko­lii­ken­net­tä en käy­tä, kos­ka en halua spur­gu­jen ja nark­ka­rei­den sekaan.
   Onnek­si ei tar­vit­se elää ja työs­ken­nel­lä Hel­sin­gis­sä. Hyi olkoon!

   Jouk­ko­lii­ken­teessä on mui­ta­kin mat­kus­ta­jia kuin spur­gu­ja nark­ka­rei­ta mut­ta vali­tet­ta­vas­ti jos yksi­kin spur­gu ja nark­ka­ri tulee sisään ja hänel­lä on sel­lai­nen päih­deon­gel­ma niin se pilaa koko muun mat­kus­ta­jien päi­vän niin se on erit­täin ikä­vää asia. 

   Minus­ta tämä ei ole Pää­kau­pun­ki­seu­dun koko­nai­son­gel­ma vaan muis­sa­kin Suo­men suu­ris­sa kau­pun­geis­sa ja pik­ku­kau­pun­geis­sa on spur­gu­ja ja nark­ka­reita katu­ku­vas­sa. Suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan jul­ki­nen suh­tau­tu­mi­nen spur­gu­ihin nark­ka­reihin on se että hei­hin suh­tau­du­taan yleis­ses­ti eri taval­la kuin muis­sa Euroo­pan mais­sa. Jos spur­gu­ja nark­ka­reita ei halu­ta katu­ku­vaan hei­hin pitäi­si myös suh­tau­tua toi­sin kuin täl­lä het­kel­lä yhteis­kun­ta suhtatuu. 

   Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on pal­jon asui­na­luei­ta ja viih­tyi­siä kau­pun­gi­no­sia jois­sa ei ole katu­ku­vas­sa pal­jon­kaan spur­gu­ja ja nark­ka­reita. Se riip­puu onko alu­eel­la mil­lai­nen päih­de katu­kaup­paa. Hel­sin­gin kes­kus­tan alu­eel­la on sata­man takia pal­jon huu­me­ku­rii­rei­ta kos­ka sitä kaut­ta tulee mat­kus­ta­jien muka­na huu­mei­ta eten­kin Viros­ta. Toi­nen alue on len­toa­se­man seutu.

  3. <span class=“caps”>FOOBAR</span>:
   Kan­nat­tai­si olla rehel­li­nen: auto­ja tulee ole­maan aina. Hel­sin­gis­tä ei kos­kaan tule auto­ton­ta ja siel­lä on täl­lä­kin het­kel­lä aivan val­ta­vas­ti autoja.

   Robot­ti­au­to­jen myö­tä auto­jen mää­rä monin­ker­tais­tui­si, joten sik­si­kin kan­nat­taa panos­taa suju­vaan hen­ki­lö­au­to­lii­ken­tee­seen, joka tekee elä­mäs­tä parem­paa kokonaisvaltaisesti.

   Robot­ti­au­to­t muut­ta­vat lii­ken­ne­kult­tuu­ria mut­ta niil­lä on Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gis­sa on han­ka­lam­paa liik­kua ja vaa­ral­lis­ta myös kos­ka siel­lä ajaa pää­asia­sa ras­kas­ta lii­ken­net­tä (bus­sit, rati­kat, kuor­ma-autot ja maan­tie­ko­nei­ta ja ros­ka-auto­ja jne) . Robot­ti­au­to­t on hyviä lähiöis­sä jos halu­aa asioi­da ilman jouk­ko­lii­ken­net­tä lähistöllä

 3. Vir­ka­mies­ten teke­mäs­sä lausun­to­luon­nok­ses­sa esi­te­tään, että jouk­ko­lii­ken­teen tar­kas­tus­mak­sua ei nos­tet­tai­si 100 euroon 80 euros­ta. Perus­tee­na käy­te­tään sitä, ettei pum­mil­la mat­kus­ta­mi­sen pitäi­si olla kal­liim­paa kuin pum­mil­la pysä­köi­mi­sen. Kokoo­mus on asias­ta eri miel­tä. Sen mie­les­tä pum­mil­la pysä­köi­mi­nen on pie­nem­pi rike, vaik­ka vää­rin pysä­köin­ti tuot­taa sel­vää hait­taa ja jopa vaa­raa muille.”

  Lais­sa on sää­det­ty tar­kas­tus­mak­suis­ta, että “Tar­kas­tus­mak­su on enin­tään 40 ker­taa niin suu­ri kuin lin­ja-auto­lii­ken­teen alin aikui­sen ker­ta­mak­su kysy­myk­ses­sä ole­van jul­ki­syh­tei­sön alu­eel­la tai hal­vim­man juna­tyy­pin alin aikui­sen ker­ta­mak­su. ” Ker­ta­li­pun hin­ta mobii­lis­sa ja auto­maa­teis­sa on nykyi­sin kai 2,80 euroa. Eli tar­kas­tus­mak­sun laki­sää­tei­nen enim­mäis­ra­ja on nykyi­sin HSL-alueil­la 112 euroa.

  Pysä­köin­ti­mak­suis­ta lais­sa on sää­det­ty seu­raa­vaa: “Pysä­köin­ti­vir­he­mak­sun enim­mäis­mää­rä on 60 euroa. Jos kun­nan eri osis­sa peri­tään eri­suu­ruis­ta pysä­köin­ti­mak­sua, pysä­köin­ti­vir­he­mak­sun enim­mäis­mää­rä on kui­ten­kin 80 euroa sii­nä osas­sa, jos­sa pysä­köin­ti­mak­su on suu­rin. Jos kun­nal­li­nen pysä­köin­nin­val­von­ta on jär­jes­tet­ty, sisä­asiain­mi­nis­te­riön on ennen ase­tuk­sen anta­mis­ta pyy­det­tä­vä lausun­to kun­nal­ta ja tar­vit­taes­sa asian­omai­sel­ta poliisilaitokselta.”

  80 euron pysä­köin­ti­sak­ko on nykyi­sen lain mukai­nen mak­si­mi, joka sal­li­taan käy­tet­tä­väk­si vain osas­sa kun­taa. Tar­kas­tus­mak­sun mak­si­mi ei ole val­ta­kun­nal­li­nen, vaan riip­puu alu­eel­li­ses­ta ker­ta­li­pun hinnasta.

 4. 80€ tar­kas­tus­mat­ka pum­mil­la mat­kus­ta­mi­sel­la on jo iso raha­sum­ma. Itsel­lä­ni kävi omas­ta type­ryy­des­tä­ni tilan­ne jos­sa sain 80€ tar­kas­tus­mak­sun kesäl­lä kun ajoin Olym­pias­ta­dio­nil­ta lau­an­tai illal­la Kai­sa­ni­meen rati­kal­la ja sain 80€ tar­kas­tus­mak­sun kos­ka unoh­tin lei­ma­ta mat­kan. Tuol­la rahal­la oli­sin mat­kus­ta­nut arvo­li­pul­la kokoi­sen kuu­kau­den tai jopa enemmän. 

  80€ ja 100€ välil­lä on 20€. Onko kokoo­muk­sel­le ehdo­tet­tu 90€ tar­kas­tus­ma­kun korot­ta­mi­sek­si kompromissia?

 5. Jouk­ko­lii­ken­teen ja yksi­tyi­sau­toi­lun välis­tä kus­tan­nuson­gel­maa voi tar­kas­tel­la myös jouk­ko­lii­ken­teen aiheut­ta­mien aika­tap­pioi­den kautta. 

  Itse olen vajaan puo­li vuo­si­sa­taa asu­nut Kehä ykkö­sen vai­ku­tus­pii­ris­sä, eivät­kä kes­kus­tan ruuh­kat ole kos­ke­neet minua. Kun ajan ilta­päi­väl­lä Itä-Hel­sin­kiin hake­maan tyt­tä­ren­poi­kia päi­vä­ko­dis­ta, voin havai­ta pien­tä ruuh­kaa poh­joi­seen Tuusu­lan­tien ja Lah­den­tien liit­ty­mis­sä, molem­mat ovat käsi­tyk­se­ni mukaan rat­kais­ta­vis­sa, jäl­kim­mäi­nen vaa­tii ehkä sil­ta­jär­jes­te­lyn Kivikonlaitaan.

  Rat­kai­su­ni maan­tie­teel­li­ses­ti ahtaan kes­kus­tan ruuh­kiin on kes­kus­tan pai­noar­von alen­ta­mi­nen ja rau­hoit­ta­mi­nen Yli­opis­tol­le, kult­tuu­ril­le ja hal­lin­nol­le. Muu­al­la Hel­sin­gis­sä yksi­tyi­sau­toi­lu ei ole vas­taa­va ongel­ma sem­min­kin kun autot ovat säh­köis­ty­mäs­sä. Park­ki­pai­kat ovat ongel­ma, ja ne sai­si­vat olla kus­tan­nus­ten­sa hin­tai­set, ei vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan asun­to­ton­tin hin­ta­ta­soon, kos­ka asun­to­tont­te­ja on vai­kea raken­taa tihe­ään ilman autopaikkoja.

  Kuin­ka pal­jon yksi­tyi­sau­toi­lua pitäi­si ran­gais­ta, jot­ta ihmi­set siir­tyi­si­vät jul­ki­siin? Ehkä yksi raja on tak­si­mat­kan hin­ta. Itsel­lä­ni ei ole varaa käyt­tää tak­sia kun jou­dun hin­nan pulit­ta­maan omas­ta pus­sis­ta­ni, mut­ta ehkä oli­si varaa, jos omas­ta autoi­lus­ta tuli­si suo­rit­taa sama väli­tön kustannus.

  Käy­tän jul­ki­sia kun kes­kus­taan on har­voin asi­aa, mut­ta jos minut pako­tet­tai­siin käyt­tä­mään jul­ki­sia myös muil­la mat­koil­la, kär­si­sin noin tun­nin aika­tap­pion edes­ta­kai­sel­la mat­kal­la lap­sie­ni tai lik­ka­ka­ve­rin luo. Olen asu­nut vii­mek­si Kon­tu­las­sa ja Kan­nel­mäes­sä ja lap­se­ni asu­vat Roi­hu­vuo­res­sa ja Ola­ris­sa ja nai­sys­tä­vä vuo­rol­laan Vuo­saa­res­sa, Simon­kal­lios­sa tai Munk­ki­vuo­res­sa ja kaik­kiin olen pääs­syt autol­la lähes var­tis­sa ja kor­kein­taan 25 minuu­tis­sa kun vaih­don sisäl­tä­vä jul­ki­nen vaih­toeh­to vie vähin­tään 50 minuuttia. 

  Mikä on tun­ti­ni hin­ta? Tun­nin junien muka kan­nat­ta­vuut­ta on pön­ki­tet­ty joil­lain her­ras­väen 5 minuu­tin aika­sääs­töil­lä mat­kus­ta­ja­mää­ril­lä ker­rot­tu­na mut­ta arvot­taa­ko kukaan lähiöi­den asuk­kai­den nuh­raan­tu­mis­ta likai­sil­la ja tuu­li­sil­la pysä­keil­lä? Tilai­sin­ko sit­ten­kin tak­sin vaik­ka pää­si­sin jul­ki­sil­la ilmai­sek­si? Lom­pak­ko ratkaisee.

  Olen pyö­räil­lyt Kan­nel­mäes­tä Ola­riin ja Roi­hu­vuo­reen tyt­tä­rie­ni luo. Aikaa ei kulu lii­kaa ala­mä­keen pol­kies­sa hyväl­lä sääl­lä, mut­ta takai­sin olen tul­lut osin juna­kyy­dil­lä. Pyö­räil­len pää­see kesäi­sin min­ne vain maa­seu­dun taa­ja­mis­sa, jot­ka muu­ten kir­ku­vat kul­je­tus­tu­kia, ja myös Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, mut­ta kru­ni­ka­lai­nen nurk­ka­kun­tai­suus ei käy nor­mik­si muun­lai­ses­sa kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa asu­vil­le, joi­den työ‑, kou­lu- ja har­ras­tus­mat­kat suun­tau­tu­vat vaih­te­le­viin suuntiin.

  Nime­no­maan vih­rei­den kan­nat­taa olla pro­vo­soi­mat­ta aidos­ti muka­vuusa­lu­een­sa rajal­la ole­via äänes­tä­jiä autoi­lun­vas­tai­suu­del­la kos­ka kokoo­mus ja ps kor­jaa­vat voi­tot. Sen sijaan kan­nat­tai­si edis­tää autoi­lun säh­köis­ty­mis­tä ja kei­sa­rin kes­kus­tan autioit­ta­mis­ta, mikä teki­si koko maal­le oikein hyvää.

 6. Eri­lai­sil­la ruuh­ka­mak­su-/tie­tul­li­vi­ri­tel­mil­lä kes­kus­ta hin­noi­tel­laan ulos, kun jo nyt on näh­tä­vis­sä sel­vää ulos­li­pu­tus­ta liik­kei­den ja toi­mis­to­jen osal­ta. Myös asun­to­jen hin­nat ovat nii­den omi­nai­suuk­siin näh­den tapis­sa. Par­vek­kee­ton, katu-/si­sä­pi­ha­kui­luun kat­so­va kan­ta­kau­pun­ki­luuk­ku on ankea asu­mis­muo­to. Nämä tul­lit ja mak­sut valu­vat suo­raan naa­pu­ri­kun­tien laa­riin talou­del­li­se­na toi­me­liai­suu­te­na. Sta­di saa pitää pum­mil­la jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä aje­le­vat spur­gut, nis­tit ja mamut.

  1. Tapa­ni Ver­ta­nen:
   Eri­lai­sil­la ruuh­­ka­­mak­­su-/tie­­tul­­li­­vi­­ri­­tel­­mil­­lä kes­kus­ta hin­noi­tel­laan ulos, kun jo nyt on näh­tä­vis­sä sel­vää ulos­li­pu­tus­ta liik­kei­den ja toi­mis­to­jen osal­ta. Myös asun­to­jen hin­nat ovat nii­den omi­nai­suuk­siin näh­den tapis­sa. Par­vek­kee­ton, katu-/si­­sä­­pi­­ha­­kui­­luun kat­so­va kan­ta­kau­pun­ki­luuk­ku on ankea asu­mis­muo­to. Nämä tul­lit ja mak­sut valu­vat suo­raan naa­pu­ri­kun­tien laa­riin talou­del­li­se­na toi­me­liai­suu­te­na. Sta­di saa pitää pum­mil­la jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä aje­le­vat spur­gut, nis­tit ja mamut.

   Tuo­kin näke­mys että ruuh­ka­mak­sut-/tie­tul­li valui­si­vat muil­le naa­pu­ri­kun­nille talou­del­li­se­na toi­me­liai­suu­te­na on ei oikein ole perus­tel­tu fak­tu­aa­li­nen väi­te kos­ka niis­sä Euroo­pan mais­sa jois­sa on ruuh­ka­mak­sut-/tie­tul­li kuten esi­mer­kik­si Tuk­hol­mas­sa ja Köö­pen­ha­mi­nas­sa on edis­ty­nyt pal­jon enem­män kau­pun­kien kes­kus­to­jen elä­vyyt­tä. Syy mik­si Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta on pois­tu­nut joi­ta­kin lii­ke­toi­min­taa ei ole autoi­lun vai­keus tai park­ki­paik­ko­jen vai­kea saan­ti vaan kiin­teis­tö­jen kor­keat vuo­krat. Myös se että lähiöi­den tar­jon­ta on pal­jon moni­puo­lis­tu­nut kuin ennen sano­taan 20 vuot­ta sitten. 

   Ruuh­ka­mak­sut-/tie­tul­lit mene­vät kyl­lä suo­raan Hel­sin­gin kau­pun­gil­le kos­ka sisään­tu­lo väy­lil­lä kysei­set mak­sut peri­tään. Toki jos koko Pää­kau­pun­ki­seu­dun sisään­tu­lo­väy­lil­lä oli­si ruuh­ka­mak­sut-/tie­tul­lit niis­tä saa­ta­vat tulot tili­te­tään kaik­kien kau­pun­kien kes­ken tasapuolisesti .

  2. Tapa­ni Ver­ta­nen:
   Eri­lai­sil­la ruuh­­ka­­mak­­su-/tie­­tul­­li­­vi­­ri­­tel­­mil­­lä kes­kus­ta hin­noi­tel­laan ulos, kun jo nyt on näh­tä­vis­sä sel­vää ulos­li­pu­tus­ta liik­kei­den ja toi­mis­to­jen osal­ta. Myös asun­to­jen hin­nat ovat nii­den omi­nai­suuk­siin näh­den tapis­sa. Par­vek­kee­ton, katu-/si­­sä­­pi­­ha­­kui­­luun kat­so­va kan­ta­kau­pun­ki­luuk­ku on ankea asu­mis­muo­to. Nämä tul­lit ja mak­sut valu­vat suo­raan naa­pu­ri­kun­tien laa­riin talou­del­li­se­na toi­me­liai­suu­te­na. Sta­di saa pitää pum­mil­la jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä aje­le­vat spur­gut, nis­tit ja mamut.

   Sikä­li kun olen oikein luke­nut ruuh­ka­mak­susuun­ni­tel­mia, mak­su­ja ei ole tulos­sa vain säteit­täi­seen, kes­kus­taan suun­tau­tu­vaan lii­ken­tee­seen, vaan myös poi­kit­tai­seen suun­taan. Tämä sinän­sä on fik­sua­kin, kos­ka kau­pun­gin toi­mi­vuu­den kan­nal­ta kehien ruuh­kat ovat ongel­mal­li­sim­pia, kos­ka teho­kas­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole tar­jol­la poi­kit­tais­suun­nis­sa autoi­lun vaih­toeh­dok­si. Oma autoi­lu­ni­kin suun­tau­tuu ensi sijas­sa poi­kit­tais­suun­taan, ei juu­ri kos­kaan kes­kus­taan, kos­ka pää­sen sin­ne hel­pos­ti muutenkin.

   Toi­mis­to­jen tai lii­ke­toi­min­nan “ulos­li­put­ta­mi­nen” jon­ne­kin kehä­tei­den var­sil­le ei toi­sin sanoen hyö­dy­tä talou­del­li­sia toi­mi­joi­ta mil­lään lail­la, kos­ka ruuh­ka­mak­su­ja ei voi siten vält­tää. Toden­nä­köi­ses­ti tilan­ne onkin päin­vas­tai­nen, kos­ka kes­kus­taan on tar­jol­la laa­du­kas jul­ki­nen lii­ken­ne autoi­lun vas­ta­pai­nok­si ja mak­sut toden­nä­köi­ses­ti siir­tä­vät autoi­li­joi­ta var­sin­kin rai­teil­le, jol­loin ruuh­kat sisään­tu­lo­väy­lil­lä hel­pot­ta­vat hel­pot­taen autoi­lua kes­kus­taan. Kehä­tei­den koh­dal­la meno sen sijaan pysy­nee, aina­kin alkuun saman­lai­se­na, mut­ta muut­tuu maksulliseksi.

   En nyt muu­ten­kaan oli­si järin huo­les­tu­nut Hel­sin­gin kes­kus­tan ase­mas­ta kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa, kun kan­ta­kau­pun­gin laa­jen­tu­mi­nen kruu­nusil­lat mukaan­luet­tu­na tuo sil­le 150 000 uut­ta asia­kas­ta. Tämä lie­nee monin­ker­tai­ses­ti autol­la kes­kus­taan töi­hin ja asioi­maan tule­vien mää­rä. Verk­ko­kaup­pa ja etä­työ puo­les­taan syö­vät lii­ke- ja toi­mi­ti­lo­jen kysyn­tää täy­sin lii­ken­ne­rat­kai­suis­ta riip­pu­mat­ta. Hal­pa­vaat­tei­den tilal­le tulee sit­ten jotain muu­ta, esi­mer­kik­si käy­tet­ty­jen merk­ki­vaat­tei­den kaup­paa tai muun­lais­ta, ehkä sosi­aa­li­ses­ti ja ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­väm­pää lii­ke­toi­min­taa. Eivät­kä ne ihmi­set ole kes­kus­tas­ta edel­leen­kään mihin­kään havin­neet aina­kaan omien havain­to­je­ni mukaan.

   Tämä vii­me­ai­kai­nen autoi­lu­kes­kus­te­lu näyt­täy­tyy aina­kin minul­le lähin­nä kes­ki-iän ohit­ta­nei­den mies­ten muu­tos­vas­ta­rin­ta­na ja ylei­se­nä nuri­na­na, jon­ka taus­tal­la on yhteis­kun­nan arvo­jen muu­tos ja eri­tyi­ses­ti se, että pie­ni ja edel­leen pie­ne­ne­vä vähem­mis­tö menet­tää val­tan­sa mää­ri­tel­lä kau­pun­gin tilan­käyt­töä kas­va­van enem­mis­tön kus­tan­nuk­sel­la. Eikös muu­al­la maa­il­mas­sa ole kes­kus­to­jen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set toden­neet, että käve­ly­kes­kus­to­jen vas­tus­ta­mi­nen on ollut idioot­ti­mai­sin höm­pö­tys, johon ne ovat läh­te­neet mukaan. Tämä on tun­nus­tet­tu sen jäl­keen, kun on huo­mat­tu viih­tyi­sien kes­kus­to­jen hou­kut­te­le­van asiak­kai­ta huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin help­po autoilu.

   1. Tuo­mas L.: Sikä­li kun olen oikein luke­nut ruuh­ka­mak­susuun­ni­tel­mia, mak­su­ja ei ole tulos­sa vain säteit­täi­seen, kes­kus­taan suun­tau­tu­vaan lii­ken­tee­seen, vaan myös poi­kit­tai­seen suun­taan. Tämä sinän­sä on fik­sua­kin, kos­ka kau­pun­gin toi­mi­vuu­den kan­nal­ta kehien ruuh­kat ovat ongel­mal­li­sim­pia, kos­ka teho­kas­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä ei ole tar­jol­la poi­kit­tais­suun­nis­sa autoi­lun vaih­toeh­dok­si. Oma autoi­lu­ni­kin suun­tau­tuu ensi sijas­sa poi­kit­tais­suun­taan, ei juu­ri kos­kaan kes­kus­taan, kos­ka pää­sen sin­ne hel­pos­ti muutenkin.

    Toi­mis­to­jen tai lii­ke­toi­min­nan “ulos­li­put­ta­mi­nen” jon­ne­kin kehä­tei­den var­sil­le ei toi­sin sanoen hyö­dy­tä talou­del­li­sia toi­mi­joi­ta mil­lään lail­la, kos­ka ruuh­ka­mak­su­ja ei voi siten vält­tää. Toden­nä­köi­ses­ti tilan­ne onkin päin­vas­tai­nen, kos­ka kes­kus­taan on tar­jol­la laa­du­kas jul­ki­nen lii­ken­ne autoi­lun vas­ta­pai­nok­si ja mak­sut toden­nä­köi­ses­ti siir­tä­vät autoi­li­joi­ta var­sin­kin rai­teil­le, jol­loin ruuh­kat sisään­tu­lo­väy­lil­lä hel­pot­ta­vat hel­pot­taen autoi­lua kes­kus­taan. Kehä­tei­den koh­dal­la meno sen sijaan pysy­nee, aina­kin alkuun saman­lai­se­na, mut­ta muut­tuu maksulliseksi.

    En nyt muu­ten­kaan oli­si järin huo­les­tu­nut Hel­sin­gin kes­kus­tan ase­mas­ta kau­pun­ki­ra­ken­tees­sa, kun kan­ta­kau­pun­gin laa­jen­tu­mi­nen kruu­nusil­lat mukaan­luet­tu­na tuo sil­le 150 000 uut­ta asia­kas­ta. Tämä lie­nee monin­ker­tai­ses­ti autol­la kes­kus­taan töi­hin ja asioi­maan tule­vien mää­rä. Verk­ko­kaup­pa ja etä­työ puo­les­taan syö­vät lii­­ke- ja toi­mi­ti­lo­jen kysyn­tää täy­sin lii­ken­ne­rat­kai­suis­ta riip­pu­mat­ta. Hal­pa­vaat­tei­den tilal­le tulee sit­ten jotain muu­ta, esi­mer­kik­si käy­tet­ty­jen merk­ki­vaat­tei­den kaup­paa tai muun­lais­ta, ehkä sosi­aa­li­ses­ti ja ympä­ris­tön kan­nal­ta kes­tä­väm­pää lii­ke­toi­min­taa. Eivät­kä ne ihmi­set ole kes­kus­tas­ta edel­leen­kään mihin­kään havin­neet aina­kaan omien havain­to­je­ni mukaan.

    Tämä vii­me­ai­kai­nen autoi­lu­kes­kus­te­lu näyt­täy­tyy aina­kin minul­le lähin­nä kes­­ki-iän ohit­ta­nei­den mies­ten muu­tos­vas­ta­rin­ta­na ja ylei­se­nä nuri­na­na, jon­ka taus­tal­la onyhteis­kun­nan arvo­jen muu­tos ja eri­tyi­ses­ti se, että pie­ni ja edel­leen pie­ne­ne­vä vähem­mis­tö menet­tää val­tan­sa mää­ri­tel­lä kau­pun­gin tilan­käyt­töä kas­va­vanenem­mis­tön kus­tan­nuk­sel­la. Eikös muu­al­la maa­il­mas­sa ole kes­kus­to­jen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set toden­neet, että käve­ly­kes­kus­to­jen vas­tus­ta­mi­nen on ollut idioot­ti­mai­sin höm­pö­tys, johon ne ovat läh­te­neet mukaan. Tämä on tun­nus­tet­tu sen jäl­keen, kun on huo­mat­tu viih­tyi­sien kes­kus­to­jen hou­kut­te­le­van asiak­kai­ta huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin help­po autoilu.

    Pait­si, että Kehä­tiet ovat Val­tion tei­tä. Hel­sin­gin Kau­pun­gil­la ei ole oikeut­ta periä siel­lä yhtään mitään. Lisäk­si Kehä3 kul­kee vain pie­nen mat­kan Hel­sin­gin Kau­pun­gin alu­eel­la. Espoo ja Van­taa ovat sel­keäs­ti vas­tus­ta­neet tie­tul­le­ja. Samat asiat päte­vät pää­osin myös säteit­täi­siin pää­väy­liin. Esim. Tuusu­lan tie on Val­tion tie heti Käpy­läs­tä lähtien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.