Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki

Sääen­nus­tus ennusti iltapäiväk­si kovaa sadet­ta. Pystyn aja­maan sateessa eikä ilma vaikut­tanut kovin kylmältä, mut­ta halusin silti ehtiä mah­dol­lisim­man pitkälle ennen sateen alkua. Niin­pä min­ul­la on kel­lo soimas­sa ennen seit­semää ja puoli kahdek­salta olin aamu­palal­la. Cafe Esplanad ei ollut sel­l­ainen pit­siver­hoil­la varustet­tu  kahvi­la, johon nimi viit­tasi, vaan paikallisen hoivakodin ruokala, mut­ta minä halusinkin murk­i­naa ja nopeasti.

Laskin, että rivakasti polke­mal­la olisin kolmelta kotona ja ajaisin pari tun­tia sateessa jos­sain Söderkul­lan ja Helsin­gin välillä.

Tämä mat­ka oli pelkkää polkemista, onnek­si myötä­tu­uleen. Reit­ti kul­ki tietä 170 pitkin koko matkan Helsinki­in. Tie ei ollut niin tyl­sä kuin olisi kuvitel­lut. Ran­nikot ovat vai­htel­e­vaa maas­toa ja vai­htele­via maisemia.

Sade­takin puin Por­voos­sa, kun aav­is­tuk­sen ver­ran ripot­teli, mut­ta se lop­pui oikeas­t­aan, kun sade­tak­ki oli päällä.

Por­voon ikoni­nen maise­ma. Joku vielä kek­sii, että ranta on tuot­tavam­masa käytössä omakoti­tont­teina. Toiv­ot­tavasti tämä on vah­vasti suojeltu.

Tielaitos­ta pitää välil­lä myös kehua. Uudel­la Por­voon­tiel­lä kul­kee nyt erit­täin hyväkun­toinen vas­ta asfal­toitu pyörätie, joka nopeut­ti matkan­tekoa huo­mat­tavasti ver­rat­tuna aiem­paa routavau­ri­oiseen. Lähel­lä Por­voo­ta se oli vielä työn alla.

En men­nyt kahville Por­voos­sa, kos­ka arvelin, että 15 min­u­ut­tia kahvil­la tietää 15 min­u­ut­tia sateessa, ja kos­ka olin hyvis­sä voimis­sa. Tiesin, että edessäpäin on kahviloi­ta. Lop­ul­ta ajoin yhtä soit­toa Helsinki­in ja olin per­il­lä puoli kahdelta, puoli­toista tun­tia las­ket­tua aiemmin.

Söderkul­lan Por­voon jäl­keen tie oli min­ulle van­has­taan tut­tua. Olen ajanut sen välin sato­ja kertoja.

Per­ille tulin tauko­ja pitämät­tä puoli kahdelta, puoli­toista tun­tia las­ket­tua aikaisem­min ja kuiv­ana. Sade alkoi tun­tia myöhemmin.

Bor­ta bra, men hem­ma bäst.

 

 

17 vastausta artikkeliin “Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki”

 1. Se on kyl­lä sääli, että polkupyörä­matkailus­ta on tehty Suomes­sa laiton­ta. Pyörää kun ei saa tarakalta las­ta­ta nyky­isin kuin mak­simis­saan 35cm etuhaarukan lev­eyt­tä suuremmaksi.

  Tämä oltaisi­in voitu vält­tää vaik­ka sil­lä, että hyväksyt­täisi­in mit­taami­nen tanko­jen päästä. Mut­ta kun se lev­eys mitataan etu­ak­selin kohdal­ta, niin käytän­nössä kaik­ki polkupyörän ja moot­toripyörän kuor­maamiset ovat lait­to­mia. Tosin jos halu­aa las­ta­ta kapeasti, niin metrin saa men­nä edestä yli ja takana saa men­nä kak­sikin. Ja muutenkin kokoa saa olla, mut­ta edes pyörän lev­ey­delle ei nyky­isin saa kuor­maa lait­taa, kun lev­eys todel­lakin mitataan etuakselista.

  Eihän tämä ain­ut jär­jetön laki ole, mikä on polkupyöris­sä. Myös mm. Down­hill pyörät ja maastopy­örät ovat usein lait­to­mia. Itse en ainakaan aja maas­tossa riit­tävän kapeal­la tangolla.

  1. Jat­ta:
   Se on kyl­lä sää­li, että pol­ku­pyö­rä­mat­kai­lus­ta on teh­ty Suo­mes­sa lai­ton­ta. Pyö­rää kun ei saa tara­kal­ta las­ta­ta nykyi­sin kuin mak­si­mis­saan 35cm etu­haa­ru­kan leveyt­tä suuremmaksi.

   Tämä oltai­siin voi­tu vält­tää vaik­ka sil­lä, että hyväk­syt­täi­siin mit­taa­mi­nen tan­ko­jen pääs­tä. Mut­ta kun se lev­eys mita­taan etuak­se­lin koh­dal­ta, niin käy­tän­nös­sä kaik­ki pol­ku­pyö­rän ja moot­to­ri­pyö­rän kuor­maa­mi­set ovat lait­to­mia. Tosin jos halu­aa las­ta­ta kapeas­ti, niin met­rin saa men­nä edes­tä yli ja taka­na saa men­nä kak­si­kin. Ja muu­ten­kin kokoa saa olla, mut­ta edes pyö­rän levey­del­le ei nykyi­sin saa kuor­maa lait­taa, kun lev­eys todel­la­kin mita­taan etuakselista.

   Eihän tämä ain­ut jär­je­tön laki ole, mikä on pol­ku­pyö­ris­sä. Myös mm. Down­hill pyö­rät ja maas­to­pyö­rät ovat usein lait­to­mia. Itse en aina­kaan aja maas­tos­sa riit­tä­vän kapeal­la tangolla.

   Mis­täs tämä info tulee. Tieli­iken­nelain mukaan:Kaksipyöräinen polkupyörän mak­si­mi lev­eys 80 cm, perä­vaunu 1.25m. Näil­lä mitoil­la retkeilee ja varustelee pyörään­sä jo vaik­ka kuin­ka. Min­ul­la on välil­lä molem­mil­la puo­lil­la sivu­laukut tarakalla ja en saa niitä mil­lään niin pul­leak­si, että tämä ylittyisi!

  2. Kiin­nos­taisi tietää mis­sä tuos­ta 35cm asi­as­ta on säädet­ty. Oisko heit­tää linkkiä tai muu­ta viitettä?

   1. Har­ri:
    Kiin­nos­tai­si tie­tää mis­sä tuos­ta 35cm asias­ta on sää­det­ty. Ois­ko heit­tää link­kiä tai muu­ta viitettä?

    Tavarakul­je­tus:

    1. Ajoneu­voa ei saa kuor­ma­ta siten, että kuor­ma sivusu­un­nas­sa ulot­tuu ajoneu­von korin tai kuor­mati­lan ulkop­uolelle. Jos ajoneu­vos­sa ei ole kuor­mako­ria, kuor­mati­las­sa ole­va kuor­ma saa ylit­tää ajoneu­von etu­ak­selin kohdal­ta mitatun lev­ey­den enin­tään 0,35 metril­lä. Rajoi­tus­ta ei kuitenkaan sovel­leta veneen kuljetukseen.

    2. Kuor­ma saa ajoneu­volle tai ajoneu­voy­hdis­telmälle tiel­lä sal­li­tun pitu­u­den rajois­sa ulot­tua ajoneu­von edessä enin­tään yhden metrin ja takana enin­tään kak­si metriä ajoneu­von uloim­man osan ulkopuolelle.

    —-

    Telt­ta pitää lait­taa pitkit­täin eikä poikit­tain. Sivu­laukut ovat useim­miten laittomia.

    Näitä elämää han­kaloit­tavia muu­tok­sia tuli aika paljon, mut­ta ne jäivät tak­si­lain­säädän­nön jalkoi­hin. Nuo kuor­maamis asi­at on vaan niin iso­ja rikok­sia, että polkupyöräi­ly lop­pui ainakin itseltäni.

   2. Jat­ta, tai­dat tulki­ta lakia tiukem­min kuin sitä yleen­sä tulk­i­taan. Fil­lar­in sat­u­lalaukut ovat sal­lit­tu­ja, kun­han kokon­aisleveys ei ylitä 80 cm. ja teltan saa paka­ta poikit­tain (tosin se hidas­taa tull­ev­as­tus­tuk­sen takia) Ovathan jopa tur­vavi­ir­it sal­lit­tu­ja ja jopa suositeltuja.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jat­ta, tai­dat tul­ki­ta lakia tiu­kem­min kuin sitä yleen­sä tul­ki­taan. Fil­la­rin satu­la­lau­kut ovat sal­lit­tu­ja, kun­han koko­nais­le­veys ei yli­tä 80 cm. ja tel­tan saa paka­ta poi­kit­tain (tosin se hidas­taa tul­le­vas­tus­tuk­sen takia) Ovat­han jopa tur­va­vii­rit sal­lit­tu­ja ja jopa suositeltuja.

    Tämä keskustelu jois­tain teo­reet­ti­sista mitoista on jotenkin perin suo­ma­laista. Itse pyöräi­lyn ongelmi­in, kuten yksisu­un­taisel­la pyöräkaistal­la väärään suun­taan tai jalka­käytäväl­lä ajamiseen suh­taudu­taan perin luovasti.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jat­ta, tai­dat tul­ki­ta lakia tiu­kem­min kuin sitä yleen­sä tul­ki­taan. Fil­la­rin satu­la­lau­kut ovat sal­lit­tu­ja, kun­han koko­nais­le­veys ei yli­tä 80 cm. ja tel­tan saa paka­ta poi­kit­tain (tosin se hidas­taa tul­le­vas­tus­tuk­sen takia) Ovat­han jopa tur­va­vii­rit sal­lit­tu­ja ja jopa suositeltuja.

    Eläk­keel­lä ole­va enti­nen perus­palve­lu­min­is­teri ei var­masti saa sakko­ja tämän pykälän vuok­si. Kal­jalavo­ja kuskaa­va nuori, hip­pi tai punkkari sen sijaan saa.

    Tässä on sel­l­ainen lain­säätäjän harha. Ajatel­laan, että jol­lakin lakipykäläl­lä ei ole väliä, kun mietitään sen käyt­tämisen ole­van jär­jetön­tä. Kuitenkin maa on täyn­nä niitä poli­ise­ja, jot­ka puut­tuvat niil­lä keinoil­la, mitä heille on annet­tu ja he luke­vat lakia juuri siten, kuten se on kir­joitet­tu. Käytän­nössä tuol­la lakipykäläl­lä sakote­taan niitä, joi­ta halu­taan kyykyt­tää. Käytän­nössä tämä kos­kee ain­oas­taan nuo­ria motoristeja.

   5. Jat­ta: Tava­ra­kul­je­tus:

    1. Ajo­neu­voa ei saa kuor­ma­ta siten, että kuor­ma sivusuun­nas­sa ulot­tuu ajo­neu­von korin tai kuor­ma­ti­lan ulko­puo­lel­le. Jos ajo­neu­vos­sa ei ole kuor­ma­ko­ria, kuor­ma­ti­las­sa ole­va kuor­ma saa ylit­tää ajo­neu­von etuak­se­lin koh­dal­ta mita­tun levey­den enin­tään 0,35 met­ril­lä. Rajoi­tus­ta ei kui­ten­kaan sovel­le­ta veneen kuljetukseen. 

    Niin siis mis­sä näin on säädet­ty? Muuten kuin “Ase­tus ajoneu­vo­jen käytöstä tiel­lä” joka on kumot­tu, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1992/19921257 ? Voisko siis saa­da linkkiä tai muu­ta viitet­tä sinne jos­sa asi­as­ta on mielestäsi säädetty?

   6. Tuol­la tarkoite­taan auto­jas ja muta sel­l­a­sia ajoneu­vo­ja, joil­la etu­ak­selis­sa on kak­si pyörää. Pieni moka tietysti lain­laati­jal­ta. Lain­laati­jan ohjeet pyör’ä las­teemis­es­ta ovat aivan erilaisia.

   7. tos­sa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190031

    En ole juristi, niin ehkä en vaan ymmär­rä. Mut­ta tuo on siis ase­tus toisen ase­tuk­sen muut­tamis­es­ta. Ja kun kat­soo sitä ase­tus­ta, jota tuo muut­taa, niin se ase­tus on kumot­tu tieliikennelailla.

    Eli https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190031 muut­taa ase­tus­ta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1992/19921257 joka on siis kumot­tu täl­lä https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20180729 eli tieli­iken­nelail­la. Jos­sa siis ei sääde­tä mitään 35cm juttuja.

    Vai ymmärsinkö jotain väärin?

   8. Tämän Jat­tan trol­li oli niin haus­ka, että on pakko kom­men­toi­da. Eli hieno nos­to, mut­ta ihan riit­tävän tarkasti Jat­ta ei ole lukenut lakia: 

    Jat­ta: kuor­ma saa ylit­tää ajo­neu­von etuak­se­lin koh­dal­ta mita­tun levey­den enin­tään 0,35 metrillä

    Siis: _kuorma_ saa ylit­tää, ei _kuorman leveys_. Kansanomais­es­ti san­ot­tuna kuor­ma saa siis “tul­la yli” 35 cm (molem­min puolin). Eli jos etu­ak­seli on 10 cm lev­eä (yleen­sä on toki enem­män) ja kuor­ma tulee tästä lev­ey­destä tuon määrä­tyn 35 cm yli, niin kuor­ma ulot­tuu 40 cm etäisyy­delle pyörän keskil­in­jas­ta. Sym­metris­es­ti las­tat­tuna näin tul­laankin jo 80 cm enim­mäislevey­teen. Lain­säätäjä on selvästi ollut hyvin tarkkana.

    Voit Jat­ta esit­tää poli­isille tämän tulkin­nan, sit­ten kun yrit­tävät sin­ua taas sakottaa 😉

 2. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729 liite 7.4 sanoo “Kevyt sähköa­joneu­vo ja enin­tään kak­sipyöräi­nen polkupyörä 0,80” Eli fil­lari saa olla 80cm lev­eä. Läskipyörän takatarak­ka on joku 16–17cm lev­eä, Ortil­iebin isot takalaukut on joku 25cm lev­eitä. Eli läskipyöräl­läkin jää melkos­es­ti vajaak­si tos­ta 80 cm rajas­ta. Ja var­masti on myyn­nis­sä yli 80cm lev­eitä tanko­ja, mut­ta kyl­lä melkein kaik­ki on lev­eim­mil­läänkin just ton 80cm. Vai onko jos­sain säädet­ty asi­as­ta vielä lisää?

 3. Tuliko tieli­iken­nelaki­in nyt joku sel­l­ainenkin määräys että polkupyörän ohjaus­tan­gos­sa roikku­mas­sa ei saa enää kul­jet­taa mitään kasse­ja, edes lyhy­itä matkoja?

 4. “Tielaitos­ta pitää välil­lä myös kehua. Uudel­la Por­voon­tiel­lä kukee nyt erit­täinm hyväkun­toinen vas­ta asfal­toitu pyörätie, joka nopeut­ti matkan­tekoa huo­mat­tavasti ver­rat­tuna aiem­paa routavau­ri­oiseen. Lähel­lä Por­voo­ta se oli vielä työn alla.”

  Mil­lä osu­udel­la tämä oli, ennen vai jäl­keen Por­voon ja kuin­ka pitkälti?. Olen suun­nitel­lut myös pikku pyöräretkeä tuolle suun­nalle ja sik­si kyselen.

  1. Pyörätie on hyvässä kun­nos­sa Itäkeskuk­ses­ta Box­in risteyk­seen saak­ka, mis­tä on Por­vooseen noin 18 km. Por­voon lähelä pyöräti­etä juuri kun­nos­tet­ti­in, näyt­ti ole­van asfal­toin­tia vaille valmis, joten saat­taa olla valmis jo nyt. Tiel­lä on hyvät pienta­reet, joil­la voi polkea turvallisesti.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Pyö­rä­tie on hyväs­sä kun­nos­sa Itä­kes­kuk­ses­ta Box­in ris­teyk­seen saak­ka, mis­tä on Por­voo­seen noin 18 km. Por­voon lähe­lä pyö­rä­tie­tä juu­ri kun­nos­tet­tiin, näyt­ti ole­van asfal­toin­tia vail­le val­mis, joten saat­taa olla val­mis jo nyt. Tiel­lä on hyvät pien­ta­reet, joil­la voi pol­kea turvallisesti.

    Kiitos. Tämä hyvä. Por­voos­ta voisi tul­la suosi­tu viikon­lop­un per­hep­yöräi­lyko­hde pk seudul­ta päin jos saataisi­in koko matkalle pyörätie. Mat­ka päivä­matkak­si sopi­va, seu­raa­vana päivänä takaisin. Ainakin lapsia(ja las­ten van­hempia) hir­mut­taa juurikin tuo pienta­reel­la ajo melko vilkkaan tien reunas­sa. Aikuinen (sähkö)pyöräilijä huitaisee tuon pien­narpätkän puo­lessa tunnissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.