Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki

Sää­en­nus­tus ennus­ti ilta­päi­väk­si kovaa sadet­ta. Pys­tyn aja­maan satees­sa eikä ilma vai­kut­ta­nut kovin kyl­mäl­tä, mut­ta halusin sil­ti ehtiä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le ennen sateen alkua. Niin­pä minul­la on kel­lo soi­mas­sa ennen seit­se­mää ja puo­li kah­dek­sal­ta olin aamu­pa­lal­la. Cafe Espla­nad ei ollut sel­lai­nen pit­si­ver­hoil­la varus­tet­tu  kah­vi­la, johon nimi viit­ta­si, vaan pai­kal­li­sen hoi­va­ko­din ruo­ka­la, mut­ta minä halusin­kin mur­ki­naa ja nopeasti.

Las­kin, että riva­kas­ti pol­ke­mal­la oli­sin kol­mel­ta koto­na ja ajai­sin pari tun­tia satees­sa jos­sain Söder­kul­lan ja Hel­sin­gin välillä.

Tämä mat­ka oli pelk­kää pol­ke­mis­ta, onnek­si myö­tä­tuu­leen. Reit­ti kul­ki tie­tä 170 pit­kin koko mat­kan Hel­sin­kiin. Tie ei ollut niin tyl­sä kuin oli­si kuvi­tel­lut. Ran­ni­kot ovat vaih­te­le­vaa maas­toa ja vaih­te­le­via maisemia.

Sade­ta­kin puin Por­voos­sa, kun aavis­tuk­sen ver­ran ripot­te­li, mut­ta se lop­pui oikeas­taan, kun sade­tak­ki oli päällä.

Por­voon iko­ni­nen mai­se­ma. Joku vie­lä kek­sii, että ran­ta on tuot­ta­vam­ma­sa käy­tös­sä oma­ko­ti­tont­tei­na. Toi­vot­ta­vas­ti tämä on vah­vas­ti suojeltu.

Tie­lai­tos­ta pitää välil­lä myös kehua. Uudel­la Por­voon­tiel­lä kul­kee nyt erit­täin hyvä­kun­toi­nen vas­ta asfal­toi­tu pyö­rä­tie, joka nopeut­ti mat­kan­te­koa huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na aiem­paa rou­ta­vau­rioi­seen. Lähel­lä Por­voo­ta se oli vie­lä työn alla.

En men­nyt kah­vil­le Por­voos­sa, kos­ka arve­lin, että 15 minuut­tia kah­vil­la tie­tää 15 minuut­tia satees­sa, ja kos­ka olin hyvis­sä voi­mis­sa. Tie­sin, että edes­sä­päin on kah­vi­loi­ta. Lopul­ta ajoin yhtä soit­toa Hel­sin­kiin ja olin peril­lä puo­li kah­del­ta, puo­li­tois­ta tun­tia las­ket­tua aiemmin.

Söder­kul­lan Por­voon jäl­keen tie oli minul­le van­has­taan tut­tua. Olen aja­nut sen välin sato­ja kertoja.

Peril­le tulin tau­ko­ja pitä­mät­tä puo­li kah­del­ta, puo­li­tois­ta tun­tia las­ket­tua aikai­sem­min ja kui­va­na. Sade alkoi tun­tia myöhemmin.

Bor­ta bra, men hem­ma bäst.

 

 

17 vastausta artikkeliin “Lauantai 7.8.2021 Loviisa — Helsinki”

 1. Se on kyl­lä sää­li, että pol­ku­pyö­rä­mat­kai­lus­ta on teh­ty Suo­mes­sa lai­ton­ta. Pyö­rää kun ei saa tara­kal­ta las­ta­ta nykyi­sin kuin mak­si­mis­saan 35cm etu­haa­ru­kan leveyt­tä suuremmaksi.

  Tämä oltai­siin voi­tu vält­tää vaik­ka sil­lä, että hyväk­syt­täi­siin mit­taa­mi­nen tan­ko­jen pääs­tä. Mut­ta kun se leveys mita­taan etuak­se­lin koh­dal­ta, niin käy­tän­nös­sä kaik­ki pol­ku­pyö­rän ja moot­to­ri­pyö­rän kuor­maa­mi­set ovat lait­to­mia. Tosin jos halu­aa las­ta­ta kapeas­ti, niin met­rin saa men­nä edes­tä yli ja taka­na saa men­nä kak­si­kin. Ja muu­ten­kin kokoa saa olla, mut­ta edes pyö­rän levey­del­le ei nykyi­sin saa kuor­maa lait­taa, kun leveys todel­la­kin mita­taan etuakselista.

  Eihän tämä ainut jär­je­tön laki ole, mikä on pol­ku­pyö­ris­sä. Myös mm. Down­hill pyö­rät ja maas­to­pyö­rät ovat usein lait­to­mia. Itse en aina­kaan aja maas­tos­sa riit­tä­vän kapeal­la tangolla.

  1. Jat­ta:
   Se on kyl­lä sää­li, että pol­ku­pyö­rä­mat­kai­lus­ta on teh­ty Suo­mes­sa lai­ton­ta. Pyö­rää kun ei saa tara­kal­ta las­ta­ta nykyi­sin kuin mak­si­mis­saan 35cm etu­haa­ru­kan leveyt­tä suuremmaksi.

   Tämä oltai­siin voi­tu vält­tää vaik­ka sil­lä, että hyväk­syt­täi­siin mit­taa­mi­nen tan­ko­jen pääs­tä. Mut­ta kun se leveys mita­taan etuak­se­lin koh­dal­ta, niin käy­tän­nös­sä kaik­ki pol­ku­pyö­rän ja moot­to­ri­pyö­rän kuor­maa­mi­set ovat lait­to­mia. Tosin jos halu­aa las­ta­ta kapeas­ti, niin met­rin saa men­nä edes­tä yli ja taka­na saa men­nä kak­si­kin. Ja muu­ten­kin kokoa saa olla, mut­ta edes pyö­rän levey­del­le ei nykyi­sin saa kuor­maa lait­taa, kun leveys todel­la­kin mita­taan etuakselista.

   Eihän tämä ainut jär­je­tön laki ole, mikä on pol­ku­pyö­ris­sä. Myös mm. Down­hill pyö­rät ja maas­to­pyö­rät ovat usein lait­to­mia. Itse en aina­kaan aja maas­tos­sa riit­tä­vän kapeal­la tangolla.

   Mis­täs tämä info tulee. Tie­lii­ken­ne­lain mukaan:Kaksipyöräinen pol­ku­pyö­rän mak­si­mi leveys 80 cm, perä­vau­nu 1.25m. Näil­lä mitoil­la ret­kei­lee ja varus­te­lee pyö­rään­sä jo vaik­ka kuin­ka. Minul­la on välil­lä molem­mil­la puo­lil­la sivu­lau­kut tara­kal­la ja en saa nii­tä mil­lään niin pul­leak­si, että tämä ylittyisi!

  2. Kiin­nos­tai­si tie­tää mis­sä tuos­ta 35cm asias­ta on sää­det­ty. Ois­ko heit­tää link­kiä tai muu­ta viitettä?

   1. Har­ri:
    Kiin­nos­tai­si tie­tää mis­sä tuos­ta 35cm asias­ta on sää­det­ty. Ois­ko heit­tää link­kiä tai muu­ta viitettä?

    Tava­ra­kul­je­tus:

    1. Ajo­neu­voa ei saa kuor­ma­ta siten, että kuor­ma sivusuun­nas­sa ulot­tuu ajo­neu­von korin tai kuor­ma­ti­lan ulko­puo­lel­le. Jos ajo­neu­vos­sa ei ole kuor­ma­ko­ria, kuor­ma­ti­las­sa ole­va kuor­ma saa ylit­tää ajo­neu­von etuak­se­lin koh­dal­ta mita­tun levey­den enin­tään 0,35 met­ril­lä. Rajoi­tus­ta ei kui­ten­kaan sovel­le­ta veneen kuljetukseen.

    2. Kuor­ma saa ajo­neu­vol­le tai ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mäl­le tiel­lä sal­li­tun pituu­den rajois­sa ulot­tua ajo­neu­von edes­sä enin­tään yhden met­rin ja taka­na enin­tään kak­si met­riä ajo­neu­von uloim­man osan ulkopuolelle.

    —-

    Telt­ta pitää lait­taa pit­kit­täin eikä poi­kit­tain. Sivu­lau­kut ovat useim­mi­ten laittomia.

    Näi­tä elä­mää han­ka­loit­ta­via muu­tok­sia tuli aika pal­jon, mut­ta ne jäi­vät tak­si­lain­sää­dän­nön jal­koi­hin. Nuo kuor­maa­mis asiat on vaan niin iso­ja rikok­sia, että pol­ku­pyö­räi­ly lop­pui aina­kin itseltäni.

   2. Jat­ta, tai­dat tul­ki­ta lakia tiu­kem­min kuin sitä yleen­sä tul­ki­taan. Fil­la­rin satu­la­lau­kut ovat sal­lit­tu­ja, kun­han koko­nais­le­veys ei yli­tä 80 cm. ja tel­tan saa paka­ta poi­kit­tain (tosin se hidas­taa tul­le­vas­tus­tuk­sen takia) Ovat­han jopa tur­va­vii­rit sal­lit­tu­ja ja jopa suositeltuja.

   3. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jat­ta, tai­dat tul­ki­ta lakia tiu­kem­min kuin sitä yleen­sä tul­ki­taan. Fil­la­rin satu­la­lau­kut ovat sal­lit­tu­ja, kun­han koko­nais­le­veys ei yli­tä 80 cm. ja tel­tan saa paka­ta poi­kit­tain (tosin se hidas­taa tul­le­vas­tus­tuk­sen takia) Ovat­han jopa tur­va­vii­rit sal­lit­tu­ja ja jopa suositeltuja.

    Tämä kes­kus­te­lu jois­tain teo­reet­ti­sis­ta mitois­ta on joten­kin perin suo­ma­lais­ta. Itse pyö­räi­lyn ongel­miin, kuten yksi­suun­tai­sel­la pyö­rä­kais­tal­la vää­rään suun­taan tai jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­mi­seen suh­tau­du­taan perin luovasti.

   4. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Jat­ta, tai­dat tul­ki­ta lakia tiu­kem­min kuin sitä yleen­sä tul­ki­taan. Fil­la­rin satu­la­lau­kut ovat sal­lit­tu­ja, kun­han koko­nais­le­veys ei yli­tä 80 cm. ja tel­tan saa paka­ta poi­kit­tain (tosin se hidas­taa tul­le­vas­tus­tuk­sen takia) Ovat­han jopa tur­va­vii­rit sal­lit­tu­ja ja jopa suositeltuja.

    Eläk­keel­lä ole­va enti­nen perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri ei var­mas­ti saa sak­ko­ja tämän pykä­län vuok­si. Kal­ja­la­vo­ja kus­kaa­va nuo­ri, hip­pi tai punk­ka­ri sen sijaan saa.

    Täs­sä on sel­lai­nen lain­sää­tä­jän har­ha. Aja­tel­laan, että jol­la­kin laki­py­kä­läl­lä ei ole väliä, kun mie­ti­tään sen käyt­tä­mi­sen ole­van jär­je­tön­tä. Kui­ten­kin maa on täyn­nä nii­tä polii­se­ja, jot­ka puut­tu­vat niil­lä kei­noil­la, mitä heil­le on annet­tu ja he luke­vat lakia juu­ri siten, kuten se on kir­joi­tet­tu. Käy­tän­nös­sä tuol­la laki­py­kä­läl­lä sako­te­taan nii­tä, joi­ta halu­taan kyy­kyt­tää. Käy­tän­nös­sä tämä kos­kee ainoas­taan nuo­ria motoristeja.

   5. Jat­ta: Tava­ra­kul­je­tus:

    1. Ajo­neu­voa ei saa kuor­ma­ta siten, että kuor­ma sivusuun­nas­sa ulot­tuu ajo­neu­von korin tai kuor­ma­ti­lan ulko­puo­lel­le. Jos ajo­neu­vos­sa ei ole kuor­ma­ko­ria, kuor­ma­ti­las­sa ole­va kuor­ma saa ylit­tää ajo­neu­von etuak­se­lin koh­dal­ta mita­tun levey­den enin­tään 0,35 met­ril­lä. Rajoi­tus­ta ei kui­ten­kaan sovel­le­ta veneen kuljetukseen. 

    Niin siis mis­sä näin on sää­det­ty? Muu­ten kuin “Ase­tus ajo­neu­vo­jen käy­tös­tä tiel­lä” joka on kumot­tu, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1992/19921257 ? Vois­ko siis saa­da link­kiä tai muu­ta vii­tet­tä sin­ne jos­sa asias­ta on mie­les­tä­si säädetty?

   6. Tuol­la tar­koi­te­taan auto­jas ja muta sel­la­sia ajo­neu­vo­ja, joil­la etuak­se­lis­sa on kak­si pyö­rää. Pie­ni moka tie­tys­ti lain­laa­ti­jal­ta. Lain­laa­ti­jan ohjeet pyör’ä las­tee­mi­ses­ta ovat aivan erilaisia.

   7. tos­sa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190031

    En ole juris­ti, niin ehkä en vaan ymmär­rä. Mut­ta tuo on siis ase­tus toi­sen ase­tuk­sen muut­ta­mi­ses­ta. Ja kun kat­soo sitä ase­tus­ta, jota tuo muut­taa, niin se ase­tus on kumot­tu tieliikennelailla.

    Eli https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190031 muut­taa ase­tus­ta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1992/19921257 joka on siis kumot­tu täl­lä https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20180729 eli tie­lii­ken­ne­lail­la. Jos­sa siis ei sää­de­tä mitään 35cm juttuja.

    Vai ymmär­sin­kö jotain väärin?

   8. Tämän Jat­tan trol­li oli niin haus­ka, että on pak­ko kom­men­toi­da. Eli hie­no nos­to, mut­ta ihan riit­tä­vän tar­kas­ti Jat­ta ei ole luke­nut lakia: 

    Jat­ta: kuor­ma saa ylit­tää ajo­neu­von etuak­se­lin koh­dal­ta mita­tun levey­den enin­tään 0,35 metrillä

    Siis: _kuorma_ saa ylit­tää, ei _kuorman leveys_. Kan­san­omai­ses­ti sanot­tu­na kuor­ma saa siis “tul­la yli” 35 cm (molem­min puo­lin). Eli jos etuak­se­li on 10 cm leveä (yleen­sä on toki enem­män) ja kuor­ma tulee täs­tä levey­des­tä tuon mää­rä­tyn 35 cm yli, niin kuor­ma ulot­tuu 40 cm etäi­syy­del­le pyö­rän kes­ki­lin­jas­ta. Sym­met­ri­ses­ti las­tat­tu­na näin tul­laan­kin jo 80 cm enim­mäis­le­vey­teen. Lain­sää­tä­jä on sel­väs­ti ollut hyvin tarkkana.

    Voit Jat­ta esit­tää polii­sil­le tämän tul­kin­nan, sit­ten kun yrit­tä­vät sinua taas sakottaa 😉

 2. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729 lii­te 7.4 sanoo “Kevyt säh­kö­ajo­neu­vo ja enin­tään kak­si­pyö­räi­nen pol­ku­pyö­rä 0,80” Eli fil­la­ri saa olla 80cm leveä. Läs­ki­pyö­rän taka­ta­rak­ka on joku 16–17cm leveä, Orti­lie­bin isot taka­lau­kut on joku 25cm levei­tä. Eli läs­ki­pyö­räl­lä­kin jää mel­ko­ses­ti vajaak­si tos­ta 80 cm rajas­ta. Ja var­mas­ti on myyn­nis­sä yli 80cm levei­tä tan­ko­ja, mut­ta kyl­lä mel­kein kaik­ki on leveim­mil­lään­kin just ton 80cm. Vai onko jos­sain sää­det­ty asias­ta vie­lä lisää?

 3. Tuli­ko tie­lii­ken­ne­la­kiin nyt joku sel­lai­nen­kin mää­räys että pol­ku­pyö­rän ohjaus­tan­gos­sa roik­ku­mas­sa ei saa enää kul­jet­taa mitään kas­se­ja, edes lyhyi­tä matkoja?

 4. Tie­lai­tos­ta pitää välil­lä myös kehua. Uudel­la Por­voon­tiel­lä kukee nyt erit­täinm hyvä­kun­toi­nen vas­ta asfal­toi­tu pyö­rä­tie, joka nopeut­ti mat­kan­te­koa huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na aiem­paa rou­ta­vau­rioi­seen. Lähel­lä Por­voo­ta se oli vie­lä työn alla.”

  Mil­lä osuu­del­la tämä oli, ennen vai jäl­keen Por­voon ja kuin­ka pit­käl­ti?. Olen suun­ni­tel­lut myös pik­ku pyö­rä­ret­keä tuol­le suun­nal­le ja sik­si kyselen.

  1. Pyö­rä­tie on hyväs­sä kun­nos­sa Itä­kes­kuk­ses­ta Boxin ris­teyk­seen saak­ka, mis­tä on Por­voo­seen noin 18 km. Por­voon lähe­lä pyö­rä­tie­tä juu­ri kun­nos­tet­tiin, näyt­ti ole­van asfal­toin­tia vail­le val­mis, joten saat­taa olla val­mis jo nyt. Tiel­lä on hyvät pien­ta­reet, joil­la voi pol­kea turvallisesti.

   1. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
    Pyö­rä­tie on hyväs­sä kun­nos­sa Itä­kes­kuk­ses­ta Boxin ris­teyk­seen saak­ka, mis­tä on Por­voo­seen noin 18 km. Por­voon lähe­lä pyö­rä­tie­tä juu­ri kun­nos­tet­tiin, näyt­ti ole­van asfal­toin­tia vail­le val­mis, joten saat­taa olla val­mis jo nyt. Tiel­lä on hyvät pien­ta­reet, joil­la voi pol­kea turvallisesti.

    Kii­tos. Tämä hyvä. Por­voos­ta voi­si tul­la suo­si­tu vii­kon­lo­pun per­he­pyö­räi­ly­koh­de pk seu­dul­ta päin jos saa­tai­siin koko mat­kal­le pyö­rä­tie. Mat­ka päi­vä­mat­kak­si sopi­va, seu­raa­va­na päi­vä­nä takai­sin. Aina­kin lapsia(ja las­ten van­hem­pia) hir­mut­taa juu­ri­kin tuo pien­ta­reel­la ajo mel­ko vilk­kaan tien reu­nas­sa. Aikui­nen (sähkö)pyöräilijä hui­tai­see tuon pien­nar­pät­kän puo­les­sa tunnissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.