Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa

Aloin hank­kiu­tua koh­ti Hel­sin­kiä, jot­ta en jou­tui­si aja­maan satees­sa. Ei sekään nyt niin hir­veä­tä oli­si, mut­ta kui­ten­kin. Oli­sin voi­nut jat­kaa itään ja tul­la vaik­ka Lap­peen­ran­nas­ta junal­la, mut­ta juniin on kuu­lem­ma han­ka­laa saa­da fil­la­rei­ta. Vara­sin hotel­lin Loviisasta.

Yri­tin pakot­taa rei­tin pik­ku­teil­le, mut­ta ohjel­ma pro­tes­toi sitä vas­taan voi­mak­kaas­ti. Päät­te­lin sii­tä, että nuo mie­len­kiin­toi­sen näköi­set tiet oli­vat sorateitä.

Mat­kan­te­ko meni muka­vaa vauh­tia myö­tä­tuu­leen ja ala­mä­keen. Ensin oli muka­vaa hil­jais­ta tie­tä koh­ti ete­lää Myl­ly­kos­ken kaut­ta Anjalaan.

Olen jos­kus lap­se­na käy­nyt Myl­ly­kos­ken pape­ri­teh­taal­le. Sii­tä käyn­nis­tä mie­lee­ni tuli varas­to­mie­hen kek­sin­tö, jos­ta hän sai pie­nen aloi­te­pal­kin­non. Pape­ri­rul­lat tuli­vat liu­ku­hih­naa pit­kin varas­toon. Tie­tys­sä pis­tees­sä pai­na­va rul­la piti työn­tää pois liu­ku­hih­nal­ta. Sitä var­ten oli teh­ty auto­maat­ti­kä­si, joka rul­lan havai­tes­saan tök­kää sen alas. Tämä työ­vai­he työl­lis­ti seit­se­män hen­keä. Kol­me insi­nöö­riä kor­jaa­mas­sa auto­maat­ti­kät­tä ja nel­jä työ­mies­tä työn­tä­mäs­sä rul­laa. Nero­pat­tim­me ehdot­ti, että yhtä liu­ku­hih­nan telis­tä nos­te­taan toi­ses­ta pääs­tä ja rul­la kie­rii pai­no­voi­man saat­te­le­ma­na itse pois liu­ku­hih­nal­ta. Minus­ta työ­mies oli­si ansain­nut isom­man palkinnon.

Anja­lan jäl­keen reit­ti kään­tyi isol­le tiel­le koh­ti länt­tä. Se oli yhtä virik­keis­tä kuin kun­to­pyö­rän pol­ke­mi­nen, mut­ta onnek­si sitä ei kes­tä­nyt kau­an. Eli­mäen koh­dal­la kään­nyt­tiin taas ete­lään ja yhy­tet­tiin maan­tie 170, joka Hel­sin­gin ja Por­voon välil­lä tun­tee nimen Uusi Porvoontie.

Eli­mäen tar­koi­tus ei rat­ken­nut minul­le­kaan. Miten oli­si voi­nut­kaan noin pikai­sel­le tutus­tu­mi­sel­la, kun Sil­ja Hii­den­hei­mo, Kirs­ti Määt­tä­nen, Tuo­mas Nevan­lin­na ja Tar­ja Roi­ni­la ovat poh­ti­neet mys­tee­riä kah­den kir­jan verran.

Peril­lä ennen viit­tä. Oli­pas hal­po­ja kilometrejä.

Asfal­tiin oli kir­joi­tet­tu filo­so­fien sitaat­te­ja, tas­a­puo­li­ses­ta suo­me­ki ja ruotsiksi

Vähän har­mit­ti, että olin otta­nut ja mak­sa­nut hotel­lin Lovii­sas­ta, kos­ka oli­sin samaan tah­tiin voi­nut jat­kaa myö­tä­tuu­les­sa Por­voo­seen. Huo­mi­sen sateen kan­nal­ta se oli­si ollut helpotus.

Hotel­li­ni oli taas täl­lai­nen hen­ki­lö­kun­na­ton, jos­sa ovi avat­tiin säh­kö­pos­tiin tul­leel­la koo­dil­la. Hen­ki­lö­kun­nan edus­ta­ja oli kui­ten­kin pai­kal­la ja osoit­ti fil­la­ril­le­ni säi­ly­tys­ti­lan hätä­ulos­käy­tä­vän por­tai­den alta.

Kun pää­tin käy­dä sää­tä­mäs­sä vähän fil­la­ria­ni, äkkä­sin hätä­ulos­käy­tä­vän oves­ta kyl­tin, jos­sa ker­rot­tiin hätä­ulos­käy­tä­vän avaa­mi­sen aiheut­ta­van häly­tyk­sen, jos­ta jou­tuu mak­sa­maan 150 €. Onnek­si hotel­lin ala­ker­ras­sa ole­van pubin myy­jä osa­si soit­taa vas­taa­val­le. Tämä sanoi, että kylt­ti on aihee­ton. Oli­si ollut aamul­la klo 7 aika­moi­ses­sa pulassa.

Söin muka­van ate­rian ita­lia­lai­ses­sa ravin­to­las­sa. Siel­lä ei ollut kui­ten­kaan pas­taa (!), jota fil­la­roi­ja oli­si ahmi­nut mielellään.

Lovii­sa oli todel­la sym­paat­ti­sen oloi­nen. Onko niin, että ruot­sin­kie­li­syys on ehdo­ton edel­ly­tys kau­pun­ki­ku­van mer­ki­tyk­sen ymmärtämiselle?

Otin kuvia, mut­ta en pys­ty nii­tä nyt näyt­tä­mään. Siir­täes­sä­ni kuvia muis­ti­kor­til­la tie­to­ko­neel­le­ni leikkaa/liitä komen­nol­la, jokin meni vikaan ja run­saat kym­me­nen kuvaa kato­si. Tie­dän, että ne ovat vahin­goit­tu­mat­to­mi­na muis­ti­kor­til­la. Jos­kus minul­la oli ohjel­ma tuo­ta var­ten, mut­ta nyt en muis­ta miten se tapah­tui. Jos joku osaa palaut­taa asian mie­lee­ni, oli­sin iloinen.

[Kii­tän lukui­sis­ta neu­vois­ta kadon­nei­den kuvien suh­teen. Ongel­ma rat­ke­si, kuten kuvis­ta näkyy.]

 

4 vastausta artikkeliin “Perjantai 6.8.2021 Kouvola – Loviisa”

  1. Pala­sim­me illal­la muu­ta­man päi­vän auto­mat­kal­ta ja hotel­lien hin­noit­te­lu oli toi­nen mat­kan yllä­tyk­sis­tä. Yri­tin vara­ta hotel­lia Kuo­pios­ta, mut­ta ehkä mökin huo­nois­ta yhteyk­sis­tä joh­tuen varaus ei ollut men­nyt peril­le. No ei hätää, hotel­lis­sa oli tilaa ja hin­nak­si tis­kil­lä ker­rot­tiin 99€/yö/2hh aamiai­si­neen. Netis­sä vara­tes­sa­ni hotel­lin omil­ta sivuil­ta oli­si hin­ta ollut 135€.
    Seu­raa­va koh­de oli Kajaa­ni, netin mukaan yö saman ket­jun hotel­lis­sa on 122€, ei teh­ty ennak­ko­va­raus­ta ja se kan­nat­ti — 88€. 

    Toi­nen huo­mio kos­ki ympä­ris­töä. Kum­mas­sa­kin kau­pun­gis­sa on teh­ty kiveyk­siä asfal­tin sijaan. Ja toi­sin kuin Hel­sin­gis­sä, rik­ka­ruo­hot eivät pur­su väleis­tä, eivät­kä pen­saat ja kuk­kais­tu­tuk­set pei­ty voi­kuk­kien, savik­ko­jen ja pujo­jen joukkoon.

    Teh­dään­kö Hel­sin­gis­sä huo­noa työ­tä vai mik­si rik­ka­ruo­hot val­taa­vat vai­val­la teh­dyt kiveyk­sien välit ja istu­tuk­set? Anni ja kump­pa­nit, voi­sit­te­ko teh­dä ruo­ka­tauol­la käve­ly­len­kin vaik­ka Kala­sa­ta­mas­sa, jos­sa nyky­ään työs­ken­te­let­te? Eikö mitään voi­da teh­dä noil­le jopa puo­li­met­ri­sil­le rikkakasveille?

  2. reco­ve­ring memo­ry sd card data” google haul­la löy­tyy ohjel­mia mil­lä voi etsiä kadon­nei­ta kuvia muis­ti­kor­til­ta. En kyl­lä enää muis­ta mitä itse jos­kus käytin.

  3. Recu­va- nimi­nen ohjel­ma aina­kin pelas­taa mones­sa tilan­tees­sa kuvat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.