Torstai 5.8.2021 Heinola — Kouvola

Olin varan­nut hotellin Kou­volas­ta, ja nyt se onnis­tui suo­raan hotellin omil­ta sivuil­ta, mikä tuli 11 euroa halvem­mak­si. Se vaatii vain vähän päättäväisyyttä.

Reit­ti kul­ki ensin 10 km takaisin kohti Vierumäkeä. Alus­sa oli voimia vieviä nousu­ja, joista jalat eivät pitäneet. Pitäisi selvästi pitää vapaapäiviä polkemis­es­ta. Aloin jo epäil­lä, että mat­ka Kou­volaan kestäisi näil­lä jaloil­la kauan, mut­ta sit­ten mäet lop­pui­v­at ja reit­ti oli itse asi­as­sa lasku­voit­toista. Tun­nel­ma muut­tui onnelliseksi.

Garmin Edgen suosit­ta­ma reit­ti oli täl­lä ker­taa aika hyvä. Se kul­ki muun muas­sa golf-ken­tän huoltoti­etä pitkin. En olisi itse kekan­nut moista.

Korona-rajoituk­set on otet­ta vakavasti.

Vas­taan tuli kahvi­la, jos­sa kävin syömässä kääre­tort­tua ja jäätelöä kahvin ohel­la. Eilis­es­tä viisas­tuneena en ajanut kahvi­lan ohi, mut­ta muu­ta­man kilo­metrin päässä olisi ollut seu­raa­va kahvila.

Kou­volan kun­nan­ra­ja tuli vas­taan noin 50 km ennen Kou­volaa. Maan suurin kun­tali­itos nimittäin.

Kimolan kana­va

Paikalli­nen nähtävyys oli Kimolan kana­va, jos­sa sulun täyt­tymistä ja tyh­jen­e­mistä kat­so­maan oli kokoon­tunut sank­ka joukko. Kana­va näyt­ti ole­van vain huvivenei­den käytössä. Päätin selvit­tää koti­in tul­lessani, kuin­ka hal­paa raha on näil­lä seuduil­la. Näyt­ti aika mit­taval­ta investoin­nil­ta huviveneilyn hyväksi.

Ei tätä seit­semän kilo­metriä pitkää kanavaa alun perin sen­tään ollut huvivenei­den käyt­töön raken­net­tu, vaan uiton tarpeisi­in, mut­ta uit­to on jo lop­punut täältäkin.  Kana­va on kun­nos­tet­tu 20 miljoo­nan kus­tan­nuksin huviveneilykäyt­töön sulut­ta­mal­la se. Veneitä piti men­nä vuodessa 2000, mut­ta se on kuulem­ma ylitet­ty. Laskin 3 000 vuo­tuisel­la käyt­täjäl­lä. Pelkästään korkoina (5 %) tuo  kana­va mak­saa yhtä venet­tä kohden yli 300 euroa. Lisäk­si tietysti pois­tot ja käyt­tökus­tan­nuk­set. Miten julki­nen raha on niin hal­paa täl­laisi­in tarkoituk­si­in ja niin kallista vaikka­pa tieteen tukemisessa?

Tosin myön­netään, että aika suuril­la sum­mil­la huvivenei­den lai­turi­paikko­ja sub­ve­toidaan Helsingissäkin.

Ennen maito­huolto toi­mi näin. Muista nämä vielä hyvuin. Kylmäketjun osalta oli toivom­isen varaa. Tosin maitotin­ki oli raken­nel­man sisäl­lä eikä ulkona auringonpaisteessa.

Kun matkaa oli jäl­jel­lä noin 30 kilo­metriä, reit­ti yhtyi tiehen 46. Vauhti parani, mut­ta tie muut­tui tylsem­mäk­si. Ihmettelin, että tien­vi­itan mukaan matkaa Kou­volaan oli 28 kilo­metriä ja nav­i­gaat­torin mukaan 26 km. Syy selvisi pian. Reit­ti oikaisi pikkuteitä pitkin. Olin reit­ti­in oikein tyytyväinen.

Kou­volaan saavuin suun­nitel­tua aikaisem­min, vaik­ka aluk­si luulin tule­vani vas­ta iltamyöhällä.

Kou­volan keskus­taan oli ilmestynyt täl­laista lähiö­tyyp­pistä rak­en­tamista. Eivätkä arkkite­hdit osaa enää kaavoit­taa ruu­tukaa­va ja umpikortteleita?

Syömään paikalliseen kreikkalaiseen rav­in­to­laan. Matkalla ihmettelin kaavoit­ta­jan aivoituksia.

Illal­la sauna.

 

 

4 vastausta artikkeliin “Torstai 5.8.2021 Heinola — Kouvola”

 1. Jos julk­ishallinto halu­aa lainaa 5% korol­la, min­ul­ta saa. San­ot vaan paljonko laitetaan.

 2. Kun­nat saa­vat rahaa Kun­tara­hoituk­selta, joka on jo pitkän aikaa saanut rahaa mii­nusko­rol­la markki­noil­ta. Kun­ta kun ei voi
  jät­tää mak­samat­ta lainaa takaisin, ja kun­nat takaa­vat yhdessä Kun­tara­hoituk­sen varain­hank­in­nan. Näin määrää laki. 

  Kun­tien mak­samat korot ovat plus­sal­la, just mar­gin­aalin ver­ran. Hyvin, hyvin halpaa. 

  Mik­si tätä hal­paa rahaa on fik­sumpaa käyt­tää huviveneilyyn kuin tutkimuk­seen ja opetuk­seen? Var­maan poli­itikot ovat niin suures­sa viisaudessaan päättäneet.

 3. Kimolan kana­van innoit­ta­mana Kaakkois-Suomen vaalipi­iris­sä aje­taan nyt kah­ta muu­takin kanava­hanket­ta, pääosin huvivenekäyt­töön: Kuti­lan kanavaa Taipal­saarel­la ja Vuok­sen kanavaa Ima­tral­la. Molem­pi­en alus­ta­va hin­ta on noin 15 miljoon­aa euroa, joista val­tion odote­taan mak­sa­van suurim­man osan. Kimolan kana­van alus­ta­va hin­ta taisi olla 9 miljoon­aa ja lop­ul­ta se mak­soi yli 20 miljoonaa.

 4. Val­tio mak­soi Kimolan remon­tista 2/3 joten kun­nille han­ke saat­toi hyvinkin olla kan­nat­ta­va: jokunen rav­in­toloit­si­ja ja kioskiyrit­täjä pyörit­tää bisnestä veneil­i­jöi­den rahoil­la, mökki­tont­tien arvo nousee, kos­ka Päijänne.

  Ei sen ihmeel­lisem­pi kuvio kuin Län­simet­rossa. Kun hyödy­istä lähem­mäs 100% jää kun­nille ja kus­tan­nuk­sista vain osa, niin alle 1 h/k ‑suh­teel­la kan­nat­taa run­noa päätök­set läpi luot­ta­muse­limis­sä ja lyödä lapio maahan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.