Torstai 5.8.2021 Heinola — Kouvola

Olin varan­nut hotel­lin Kou­vo­las­ta, ja nyt se onnis­tui suo­raan hotel­lin omil­ta sivuil­ta, mikä tuli 11 euroa hal­vem­mak­si. Se vaa­tii vain vähän päättäväisyyttä.

Reit­ti kul­ki ensin 10 km takai­sin koh­ti Vie­ru­mä­keä. Alus­sa oli voi­mia vie­viä nousu­ja, jois­ta jalat eivät pitä­neet. Pitäi­si sel­väs­ti pitää vapaa­päi­viä pol­ke­mi­ses­ta. Aloin jo epäil­lä, että mat­ka Kou­vo­laan kes­täi­si näil­lä jaloil­la kau­an, mut­ta sit­ten mäet lop­pui­vat ja reit­ti oli itse asias­sa las­ku­voit­tois­ta. Tun­nel­ma muut­tui onnelliseksi.

Gar­min Edgen suo­sit­ta­ma reit­ti oli täl­lä ker­taa aika hyvä. Se kul­ki muun muas­sa golf-ken­tän huol­to­tie­tä pit­kin. En oli­si itse kekan­nut moista.

Koro­na-rajoi­tuk­set on otet­ta vakavasti.

Vas­taan tuli kah­vi­la, jos­sa kävin syö­mäs­sä kää­re­tort­tua ja jää­te­löä kah­vin ohel­la. Eili­ses­tä vii­sas­tu­nee­na en aja­nut kah­vi­lan ohi, mut­ta muu­ta­man kilo­met­rin pääs­sä oli­si ollut seu­raa­va kahvila.

Kou­vo­lan kun­nan­ra­ja tuli vas­taan noin 50 km ennen Kou­vo­laa. Maan suu­rin kun­ta­lii­tos nimittäin.

Kimo­lan kanava

Pai­kal­li­nen näh­tä­vyys oli Kimo­lan kana­va, jos­sa sulun täyt­ty­mis­tä ja tyh­je­ne­mis­tä kat­so­maan oli kokoon­tu­nut sank­ka jouk­ko. Kana­va näyt­ti ole­van vain huvi­ve­nei­den käy­tös­sä. Pää­tin sel­vit­tää kotiin tul­les­sa­ni, kuin­ka hal­paa raha on näil­lä seu­duil­la. Näyt­ti aika mit­ta­val­ta inves­toin­nil­ta huvi­ve­nei­lyn hyväksi.

Ei tätä seit­se­män kilo­met­riä pit­kää kana­vaa alun perin sen­tään ollut huvi­ve­nei­den käyt­töön raken­net­tu, vaan uiton tar­pei­siin, mut­ta uit­to on jo lop­pu­nut tääl­tä­kin.  Kana­va on kun­nos­tet­tu 20 mil­joo­nan kus­tan­nuk­sin huvi­ve­nei­ly­käyt­töön sulut­ta­mal­la se. Venei­tä piti men­nä vuo­des­sa 2000, mut­ta se on kuu­lem­ma yli­tet­ty. Las­kin 3 000 vuo­tui­sel­la käyt­tä­jäl­lä. Pel­käs­tään kor­koi­na (5 %) tuo  kana­va mak­saa yhtä venet­tä koh­den yli 300 euroa. Lisäk­si tie­tys­ti pois­tot ja käyt­tö­kus­tan­nuk­set. Miten jul­ki­nen raha on niin hal­paa täl­lai­siin tar­koi­tuk­siin ja niin kal­lis­ta vaik­ka­pa tie­teen tukemisessa?

Tosin myön­ne­tään, että aika suu­ril­la sum­mil­la huvi­ve­nei­den lai­tu­ri­paik­ko­ja sub­ve­toi­daan Helsingissäkin.

Ennen mai­to­huol­to toi­mi näin. Muis­ta nämä vie­lä hyvuin. Kyl­mä­ket­jun osal­ta oli toi­vo­mi­sen varaa. Tosin mai­to­tin­ki oli raken­nel­man sisäl­lä eikä ulko­na auringonpaisteessa.

Kun mat­kaa oli jäl­jel­lä noin 30 kilo­met­riä, reit­ti yhtyi tie­hen 46. Vauh­ti para­ni, mut­ta tie muut­tui tyl­sem­mäk­si. Ihmet­te­lin, että tien­vii­tan mukaan mat­kaa Kou­vo­laan oli 28 kilo­met­riä ja navi­gaat­to­rin mukaan 26 km. Syy sel­vi­si pian. Reit­ti oikai­si pik­ku­tei­tä pit­kin. Olin reit­tiin oikein tyytyväinen.

Kou­vo­laan saa­vuin suun­ni­tel­tua aikai­sem­min, vaik­ka aluk­si luu­lin tule­va­ni vas­ta iltamyöhällä.

Kou­vo­lan kes­kus­taan oli ilmes­ty­nyt täl­lais­ta lähiö­tyyp­pis­tä raken­ta­mis­ta. Eivät­kä ark­ki­teh­dit osaa enää kaa­voit­taa ruu­tu­kaa­va ja umpikortteleita?

Syö­mään pai­kal­li­seen kreik­ka­lai­seen ravin­to­laan. Mat­kal­la ihmet­te­lin kaa­voit­ta­jan aivoituksia.

Illal­la sauna.

 

 

4 vastausta artikkeliin “Torstai 5.8.2021 Heinola — Kouvola”

 1. Jos jul­kis­hal­lin­to halu­aa lai­naa 5% korol­la, minul­ta saa. Sanot vaan pal­jon­ko laitetaan.

 2. Kun­nat saa­vat rahaa Kun­ta­ra­hoi­tuk­sel­ta, joka on jo pit­kän aikaa saa­nut rahaa mii­nus­ko­rol­la mark­ki­noil­ta. Kun­ta kun ei voi
  jät­tää mak­sa­mat­ta lai­naa takai­sin, ja kun­nat takaa­vat yhdes­sä Kun­ta­ra­hoi­tuk­sen varain­han­kin­nan. Näin mää­rää laki. 

  Kun­tien mak­sa­mat korot ovat plus­sal­la, just mar­gi­naa­lin ver­ran. Hyvin, hyvin halpaa. 

  Mik­si tätä hal­paa rahaa on fik­sum­paa käyt­tää huvi­ve­nei­lyyn kuin tut­ki­muk­seen ja ope­tuk­seen? Var­maan polii­ti­kot ovat niin suu­res­sa vii­sau­des­saan päättäneet.

 3. Kimo­lan kana­van innoit­ta­ma­na Kaak­kois-Suo­men vaa­li­pii­ris­sä aje­taan nyt kah­ta muu­ta­kin kana­va­han­ket­ta, pää­osin huvi­ve­ne­käyt­töön: Kuti­lan kana­vaa Tai­pal­saa­rel­la ja Vuok­sen kana­vaa Imat­ral­la. Molem­pien alus­ta­va hin­ta on noin 15 mil­joo­naa euroa, jois­ta val­tion odo­te­taan mak­sa­van suu­rim­man osan. Kimo­lan kana­van alus­ta­va hin­ta tai­si olla 9 mil­joo­naa ja lopul­ta se mak­soi yli 20 miljoonaa.

 4. Val­tio mak­soi Kimo­lan remon­tis­ta 2/3 joten kun­nil­le han­ke saat­toi hyvin­kin olla kan­nat­ta­va: joku­nen ravin­to­loit­si­ja ja kios­kiy­rit­tä­jä pyö­rit­tää bis­nes­tä venei­li­jöi­den rahoil­la, mök­ki­tont­tien arvo nousee, kos­ka Päijänne.

  Ei sen ihmeel­li­sem­pi kuvio kuin Län­si­met­ros­sa. Kun hyö­dyis­tä lähem­mäs 100% jää kun­nil­le ja kus­tan­nuk­sis­ta vain osa, niin alle 1 h/k ‑suh­teel­la kan­nat­taa run­noa pää­tök­set läpi luot­ta­muse­li­mis­sä ja lyö­dä lapio maahan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.